HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No. I GENEL BİLGİLER 4 A Şirkete Genel Bir Bakış 1) Tarihçesi 2) Vizyon, Misyon ve Temel Değerler B Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı 6 1) Organizasyon Yapısı 6 2) Sermaye Yapısı 7 3) Ortaklık Yapısı 7 4) Esas Sözleşme Değişikliği 8 C İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler 8 D Yönetim ve Denetim Kurulları ve Üst Düzey Yöneticiler E Personel İle İlgili Bilgiler 1) İnsan Kaynakları Politikamız 2) İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız 3) Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları 4) Personel ve İşçiye Sağlanan Hak Ve Menfaatler 5) Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu F Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler II YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR A Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı B Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler III ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 12 IV ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 13 A Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler 13 1 Devam Eden Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Bilgi 13 2 Yatırımlardaki Gelişmeler 13 B Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü 14 C Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler 14 1 Şirketin Bağlı Ortaklıkları 14 2 Şirketin İştirakleri 14 3 Şirketin Bağlı Menkul Kıymetleri 15 1

3 D Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler 15 E Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar 15 F Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçlar Hakkında Bilgi 15 G Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu/Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar H Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler I Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler İ Şirketin Yıl İçerisinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Yardımlar J Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hakim Şirketle, hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirket ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler K Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (J) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği L MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN HAREKETLER 17 1 Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi ve Sektör İçerisindeki Yeri 17 2 İşletmenin Üretim Birimleri 18 3 Dış Ticaret İşlemleri 19 4 Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları 21 5 Ortaklığın Mali Yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Tedbirler 25 V FİNANSAL DURUM 25 A Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu B Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler C Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri D Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler 25 E Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri 25 2

4 F Mali Tablolar 27 1 Özet Bilanço 27 2 Özet Gelir Tablosu 28 3 Satışların Maliyeti Tablosu Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Tarihli Konsolide Gelir Tablosu 32 6 Kar Dağıtım Tablosu Tarihli Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu Tarihli Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu 35 9 Likidite, Finansal Yapı ve Karlılık Oranları 36 VI RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 36 A Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetim Politikasına İlişkin Bilgiler 36 B Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler C Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler Şirkete ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler 36 2 Finansal Riskler 37 3 Kredilere İlişkin Riskler 37 4 Piyasa Faiz Oranı İle İlgili Riskler 37 VII KAR DAĞITIMI VE SONUÇ 37 3

5 I GENEL BİLGİLER Raporun Dönemi : Ortaklığın Unvanı : Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ticaret Sicil No : 6584 Merkezi Sicil Kayıt Sistem (Mersis) Numarası : Merkezi : Erciyes Mah. Hes Cad. No: Hacılar KAYSERİ +90 (352) Şube : Bankalar Cad. Ekaş Han No:29-29-A 3442 Karaköy İSTANBUL +90 (212) Bölge Müdürlüğü : Beştepeler Mah. Nergis Sok. No: 7/26 VIA Tower 13. Kat Söğütözü ANKARA +90 (312) İnternet Adresi : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Şirketimizin 2014 Yılı Hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 26 Mart 2015 Perşembe günü, saat da Erciyes Mah. Hes Cad. No: Hacılar KAYSERİ adresinde toplanacaktır. 1) Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2) Toplantı tutanağının Genel Kurul adına Toplantı Başkanınca imzalanmasına yetki verilmesi, 3) 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4) Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5) 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 7) Yönetim Kurulu nun 2014 dönem net kar ının dağıtımı ile ilgili önerisinin karara bağlanması, 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin sayı ve görev sürelerinin tespiti, seçimler, verilecek ücretin tespit edilmesi, 9) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu nun onaylanması, 10) 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Ortaklara bilgi sunulması ve 2015 yılında yapılabilecek bağış ve yardımlar için sınır belirlenmesi, 11) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK nun 395 ve 396 ıncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilmesi, 12) Dilekler ve kapanış. A Şirkete Genel Bir Bakış 4

6 1) Tarihçesi 1974 yılında enerji kabloları üretmek üzere kurulan HES Kablo, 40 yıllık tecrübesi ve 300 Milyon TL sermayesi ile Türkiye nin lider kablo üreticisidir. Geçmişten bugüne yaptığı yatırımlarla; bakır haberleşme kablosu, fiber optik kablo, enerji kablosu yüksek gerilim enerji kablosu, alüminyum iletken, emaye bobin teli, ve elektroliz bakır tel üretimi ile kablo ve tel sektörünün tamamına hitap eden çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan HES Kablo üretimini, konusunda bilgi ve deneyim sahibi yaklaşıp kişilik uzman bir ekibi ile, en son teknolojik gelişmelere uygun makine ve yöntemleri kullandığı 120,000 m2 si kapalı, 280,000m2 alandaki entegre tesislerde gerçekleştirmektedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan ve m2 si kapalı olmak üzere toplamda m2 lik bir alanda kurulu bakır ve alüminyum tesisleri ile filmaşin bakır da ton/yıl, alüminyum filmaşin üretiminde ise ton/yıl kapasiteyle üretim yapılarak mevcut kapasitede artış sağlanmıştır. Üretimde; TS, IEC, TS-HAR, VDE, BS, standartlar ve ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, OHSAS ve ISO Yönetim sistemleri göz önünde bulundurulmaktadır. Yerel ve uluslararası gözetim firmalarının periyodik olarak yapmış olduğu denetimler sonucu verilen ISO, TSE, VDE, GOST, UL, KINECTRICS ve KEMA gibi kalite belgeleri firmaya, ürünlerine ve sürdürülebilir kalite anlayışına gösterilen güvenin bir ifadesidir. HES kablo üretim tesislerinde özel şartname ve istekler içeren müşteri siparişleri de karşılanabilmektedir. Bu konuda gelişmiş teknik donanımlara ve güçlü bir AR-GE ve ÜR-GE ekibine sahiptir. Teknik yeterliliği ve yüksek teknolojik laboratuvar donanımı ile TURKAK tarafından Türkiye de sektöründe akredite edilen ilk ve tek Firma olmuştur. Geliştirdiği ve sürekli izleyerek etkin yönetimi sağladığı dağıtım kanalları modeli ile Ürünün kısa sürede çok geniş bir coğrafyada erişilebilirliğini sağlamıştır, kanal ortakları ile birlikte yarattığı sinerji satış ve Pazar payı artışına da yansımış ve HES Kablo Ülkemizde önemli yabancı oyuncuların yer aldığı sektörde en güçlü yerel firma konumuna gelmiştir. HES Kablo Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından her yıl düzenlenen Sanayi Gecesi'nde 3 ödüle birden layık görüldü. Hes Kablo, en çok ihracat yapan firmalar sıralamasında Kayseri 1.si, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sıralamasında Kayseri 1.si olmanın yanı sıra Kayseri 2013 Kurumlar Vergisi sıralamasında da 11'incilik ödüllerinin sahibi oldu. İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl belirlemiş olduğu ilk 500 firma sıralamasında HES KABLO, 2013 yılı verileri göz önüne alındığında 65. sırada yer almıştır. Ürünlerini yurtiçi pazarın yanı sıra, dünyaya da sunan HES Kablo markası Dünyanın dört bir yanındaki 125 i aşkın ülkede tercih edilmektedir. 5

7 2) Vizyon, Misyon ve Temel Değerleri Vizyon: Yerel pazardaki güçlü konumu sürdürerek, Kablo sektöründe küresel oyunculardan biri olmak. Misyon: Doğduğu topraklardan aldığı girişimcilik yeteneği ile bölgesinde istihdam alanları oluşturacak yatırımlar yapmak ve yer aldığı sektörlerde en güvenilir-en teknolojik-en kurumsal firma olarak ülke ekonomisine katma değer yaratmak. Temel Değerler: HES KABLO nun Temel Değerleri; Güvenilir, Şeffaf, Çevreye saygılı ve duyarlı, Çalışan memnuniyetini sağlayan, Müşteri memnuniyetini koruyan, Türk ve Dünya standartlarındaki üretim kalitesini sürdüren, Tüm İş süreçlerinde güncel Teknoloji kullanan, İş ortaklarıyla ilişkilerini karşılıklı güven ve saygıya dayalı yöneten, Kurumsal yetkinliğini en üst seviyede koruyan, Ür-ge & Ar-ge konusunda çalışmalar yaparak sektöre katkı sağlayan Firma Olmaktır. B Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı: 1) Organizasyon Yapısı: Şirketimiz, Yönetim Kurulu Başkanlığı nda, yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapan genel müdür ve genel müdürlüğe bağlı mali-idari, ticari ve teknik olmak üzere 3 ayrı genel müdür yardımcılığı ve kalite müdürlüğü ve bu birimlere bağlı olarak çalışan alt birimler mevcuttur. İstanbul da şubemiz ve Ankara da bölge müdürlüğümüz bulunmaktadır. Üretim tesislerimiz Hacılar Merkez ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde olmak üzere 2 ayrı lokasyonda faaliyet göstermektedir. 6

8 2) Sermaye Yapısı: Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı ,-TL dir. Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde, öz kaynakların güçlendirilmesi, şirketin operasyonel performansının korunması, banka kredilerinin azaltılması ve piyasa şartları dikkate alınarak çıkarılmış sermayemizin ,58 TL olağanüstü yedeklerden, ,60 TL özel fonlardan, ,82 TL geçmiş yıllar karlarından olmak üzere toplam ,00 TL bedelsiz ilave edilerek ,00 TL den ,00 TL ye artırılmış olup, tamamı hamiline yazılı olarak bastırılan ve ortaklarımıza dağıtılan 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 ve 22 inci tertip hisse senetlerinden oluşmaktadır. İşlemler tarih ve 8654 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan olmuştur. Son üç yılda dağıtılan temettü oran ve miktarı şöyledir: 2012 yılı, ,91 TL kar ile sonuçlanmış, temettü dağıtımı yapılmamıştır yılı, ,77 TL kar ile sonuçlanmış, temettü dağıtımı yapılmamıştır yılı, ,90 TL kar ile sonuçlanmış, temettü dağıtımı yapılmamıştır. 3) Ortaklık Yapısı: Son sermaye artırımındaki iştirak taahhütnameleri ve temettü dağıtım ödemeleri dikkate alınarak yapılan tespitlere göre yaklaşık 450 civarında ortağımızın mevcut olduğu ve hiçbirisinin de şirket sermayesinin %10 una sahip bulunmadığı saptanmıştır. 7

9 Şirketimizin imtiyazlı ve intifa niteliğinde hisse senedi, tahvil ya da finansman bonosu gibi menkul kıymet yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ortaklık yapısının genel dağılımı aşağıdaki gibidir: Boydak Ailesi (% 63,83) Gürdoğan Ailesi (% 25,00) Diğer (% 11,17) Şirketimizde %5 ve üzeri paya sahip olan ortaklarımız; ADI SOYADI SERMAYE TUTARI (TL) SERMAYE PAYI (%) H.MUSTAFA BOYDAK ,93 7,55 MEMDUH BOYDAK ,57 7,39 BEKİR BOYDAK ,23 7,19 MUSTAFA BOYDAK ,25 6,85 YUSUF BOYDAK ,32 6,39 4) Esas Sözleşme Değişikliği: Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ,00 TL bedelsiz sermaye artırılarak ödenmiş sermayemizin ,00 TL den ,00 TL ye artırılması sonrası Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde değişiklik yapılmasına, tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı ile karar verilmiştir. Yapılan değişiklikler tarih ve 8654 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilerek kesinleşmiştir. C İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler: Şirketimizin imtiyazlı payları bulunmamaktadır. D - Yönetim ve Bağımsız Denetim Şirketi ve Üst Düzey Yöneticiler: Şirket Yönetim Kurulu tarihinde yapılan olağan genel kurulda 1 yıl süreyle seçilmiştir ve 9 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu: - Mustafa BOYDAK - Hasan Hüseyin GÜRDOĞAN - Memduh BOYDAK - Şükrü BOYDAK - Yusuf BOYDAK - Bekir BOYDAK - İlyas BOYDAK - Hamit GÜRDOĞAN - Bekir IRAK (Başkan) (Başkan Vekili) (Üye) (Üye) (Üye) (Denetimden Sorumlu Üye) (Üye) (Üye) (Üye-Genel Müdür) 8

10 Bağımsız Denetim Şirketi: DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE) Yönetici Kadrosu: Bekir IRAK Levent YILMAZ Şükrü KAKİLLİOĞLU Mustafa M.ŞAHİN Şaban ASLANKAYA Birol Y.ALTIPARMAK İsmail Emre YAPAR Erkan ŞAHİN Muharrem YERER Hasan ÜNAL Rasim AKKAŞ Hasan KARAGÖZ Güngör GÖKDEMİR Dursun ŞİMŞEK Asım MERCAN Mesut DUMLU Zehra Yevgi İbrahim E.GÜVEN Onur GÜNER Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari) Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Muhasebe Müdürü Yurtiçi Satış Müdürü Uluslararası Satış Müdürü Satın alma Müdürü İnsan Kaynakları Müdürü Bilgi Teknolojileri ve Reklam Müdürü OSB/Bakır Alüminyum Tesisi Fabrika Müdürü OSB/Bakır ve Alüminyum Tesisi Müdürü Yardımcı İşletmeler Müdürü Makara Üretim Tesisi Müdürü Planlama Müdürü Enerji Kabloları Üretim Müdürü Kalite Kontrol Yönetim Sistemleri Müdürü Kalite Kontrol Müdürü Haberleşme ve Fiber Optik Kablo Üretim Müdürü tarihinde yapılan Olağan Genel kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatla tayin ve tespit edilen bütün yetkilerle mücehhezdir. Üyelerin görev süreleri ilk Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinde sona ermektedir. E Personel İle İlgili Bilgiler: Yıl içindeki personel sayıları aşağıdaki gibidir: HACILAR FABRİKA ANKARA ŞUBE İSTANBU L ŞUBE OSB/BAK IR ALÜMİNY UM TOPLAM GENEL TOPLAM AY İDARE İŞÇİ İDARE İŞÇİ İDARE İŞÇİ İDARE İŞÇİ İDARE İŞÇİ Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara

11 1 İnsan Kaynakları Politikamız: * HES, toplam kalite yönetiminin ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilmenin "nitelikli işgücü ile mümkün olabileceği" gerçeğinden hareketle, şirketin en değerli varlığı olan çalışanlarını büyük bir ailenin bireyleri olarak kabul ederek iş gücü kaynaklarını en verimli şekilde planlar ve üstün performansa ulaşmada çalışanların yetkinliklerini, sürekli yapılan eğitim faaliyetleriyle artırarak geliştirmelerine imkan sağlar. * Sosyal sorumluluğunun bir gereği olarak Hes Kablo, mutlu ve memnun müşterilerin ancak mutlu ve memnun is görenler ile sağlanabileceğine inanmaktadır. Bu nedenle çalışanlar ve şirket arasında karşılıklı güven ve işbirliği, uyumlu bir iş ortamı ve takım çalışmasına yatkın, esnek bilgi paylaşımı yüksek, çalışanların katılımıyla desteklenen bir yönetim şekli, insan kaynakları politikamızın ana temelini oluşturmaktadır. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız : * T.C Mevzuatlarını ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliklerini minimum standartlar olarak kabul etmek, mevzuatların gerektirdiği şartları yerine getirmek * Faaliyetlerimizde iş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açacak tehlikeleri tespit edip, riskleri yönetmek, olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek * Çalışanlar, ziyaretçiler, taşeronlar ve çevre için sağlıklı çalışma şartları oluşturmak, çalışmalarını güvenli ve verimli şekilde sürdürmelerini sağlamak amacı ile bilinç arttırıcı faaliyetler düzenlemek * Standartlara uygun kişisel koruyucu malzemeleri temin etmek ve gerekli yerlerde uygun ekipmanların kullanılmasını sağlamaktır. 3 - Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları: tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerli olmak üzere yeni sözleşme imzalanmıştır yılına ait mavi yaka çalışanlar için ücret zammı kademeli olarak uygulanmıştır. Ayrıca sosyal haklarda ve birçok konuda iyileştirme maddeleri sözleşmede yer almaktadır. GiRiŞ TARiHi UYGULANACAK ÜCRET ZAMMI ORANI 2012 YILI GiRiŞLi OLANLAR 10,50% YILI GiRiŞLİ OLANLAR 11% YILI GiRiŞLi OLANLAR 11,50% YILI GiRiŞLi OLANLAR 12% YILI GiRiŞLi OLANLAR 12,50% YIL GİRiŞLi OLANLAR 13% YILI GiRiŞLi OLANLAR 13,50% 1999 DAHiL VE ÖNCEKi YIL GiRiŞLiLER 14% tarihinde hizmet akdi devam eden üyelerin; Tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerinin üzerine 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere; % 8 (Sekiz) eklenerek zam uygulaması yapılacaktır. Sözleşmenim ikinci yılında iş bu toplu sözleşmesindeki sosyal yardım ve ödemelere ilişkin parasal tutarlar tarihinden geçerli olmak üzere ücret zammına paralel olarak ve aynı oranda artırılacaktır. 10

12 4 - Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler: tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan toplu iş sözleşmesi ile personelimize; kanuni tatil ödemesi, Toplu iş sözleşmemizin 32. maddesi A ve B bentlerine göre; den önce işe giren işçiler için 4 maaş aile zammı, yine aynı maddenin C bendine göre; den sonra işe giren işçiler içinse 3 maaş aile zammı ödenmektedir. Ayrıca yakacak ve gıda yardımı, aile yardımı, yıllık izin ve bayram harçlığı, iş elbisesi, ayakkabı ve temizlik malzemeleri yardımı, çocuk,yardımı, doğum-ölüm, evlenme sünnet yardımı, kira yardımı, yemek ve yol giderlerini karşılama gibi menfaatler sağlanmaktadır. 5 - Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu: Şirketimiz personellerinin ortalama kıdem yılı 8,42 yıl, ortalama kıdem tazminatı tutarı ,45 TL olup, toplam kıdem tazminatı yükü ,71 TL TL dir. Bu yükümlülüğün ,95 TL cari yılda olmak üzere tamamına karşılık ayrılmıştır. F Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler: Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağına uymayan faaliyetleri bulunmamaktadır. II YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR A Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı: 2014 faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı ,45 TL dir. 11

13 B Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler: Hayat ve özel sağlık sigortası kapsamında üst yönetime ,95 TL menfaat sağlanmıştır. III ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI AR-GE & ÜR-GE Bölümü, konusunda uzman ekibi ile yürüttüğü çalışmalarla firmanın sürekli gelişimine katkı yapan önemli bir birim olmuştur. Sektördeki lider konumunun, öncü ve yenilikçi kimliğinin devam etmesinin temelinde AR-GE & ÜR-GE çalışmalarının katkısı büyüktür. Standarda ve müşteri taleplerine paralel olarak yapılan her tasarım ve ürün geliştirme çalışması ile firmanın konumu güçlenmekte, TÜRK-AK ile akredite olmuş laboratuvarında yapılan ayrıntılı testleri ile de güvenilir marka olma özelliğini korumaktadır. Ürünlerin rekabet gücünü yüksek tutmak ve müşterilerimize uygun fiyatlı ürünler sunmak adına çalışmalar yapmak; kaynakların sürekli verimli kullanılması amacıyla araştırma ve proje faaliyetleri yürütülmesi ise bir diğer hedefimizdir. Firmamızda kurumsal stratejik amaçları yakalamak adına, firmamızın her bölümünde olduğu gibi, AR-GE bölümünde de stratejik amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerin başarısı ölçülebilirdir ve düzenli olarak performans değerlendirmesinin yapılmasına olanak sağlar. AR-GE & ÜR-GE Bölümü Stratejisi Ana Unsurları: Standartlara ve Müşteri İsteklerine Uygun Ürün Yenilikçi Ürün Kaliteli ve Güvenilir Ürün Rekabet Gücü Yüksek Olan (Düşük Maliyetli) Ürün 12

14 IV ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER A Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler: 1 Devam Eden Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Bilgi: Hacılar merkez fabrikamıza ait olan tarih ve nolu Yatırım Teşvik Belgesi bulunmaktadır. Bu belge ve tarihleri arasında geçerli olacaktır. Yurt İçinden ve Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat tutarı ,00 TL dir. Bu yatırım teşvik belgesiyle %100 gümrük, KDV muafiyetlerinden yararlanılmaktadır. Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesine kurulan, Alüminyum ve Bakır Üretim Tesisimize ait olan tarih ve nolu yeni yatırım teşvik belgesi bulunmaktadır. Bu belge ile ve tarihleri arasında geçerli olacaktır. Yurt İçinden ve Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat tutarı ,00 TL dir. Bu yatırım teşvik belgesiyle %100 gümrük, KDV muafiyetlerinden yararlanılmaktadır. 2 Yatırımlardaki Gelişmeler: Piyasada oluşan talep projeksiyonuna göre geçtiğimiz yılda da bu tür yatırımlara devam edilmiştir. Bina, arsa ve inşaatlara ,15 TL, makine, cihaz ve ekipmanlara ,72 TL, taşıt araçları, döşeme ve demirbaşlar, diğer maddi ve maddi olmayan sabit kıymetlere ise ,78 TL olmak üzere toplam ,65 TL yatırım harcaması yapılmış ve aktifleştirilmiş, ayrıca devam eden bina, makine ve cihaz yatırımına ,15TL dikkate alındığında toplam olarak ,80 TL yatırım harcaması yapılmıştır. İşletmemizde mevcut makine ve cihazların kalite ve verimliliğinin, üretim standart ve çeşitliliğinin artırılması, darboğaz giderici ve entegrasyon sağlayıcı yatırımlara ise işletme genelinde devam edilmektedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde kurulan bakır ve alüminyum tesisimizde, bakır filmaşin ton/yıl, alüminyum filmaşin ise ton/yıl kapasiteyle üretim yapılmaktadır. Bu tesisimizde, ulusal ve uluslararası standartlara göre üretim yapılmaktadır. Öncelikle, işletmemizin bakır ve alüminyum ihtiyacını karşılama amaçlı kurulan tesis, üretilen yüksek kaliteli ve uygun maliyetli ürünlerle, iç ve dış piyasalarda daha fazla söz sahibi olacağı öngörülmektedir. B Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü: 13

15 Boydak Holding bünyesinde oluşturulan İç Denetim Direktörlüğü ile faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği ve yasal düzenlemelere uygunluk konusunda denetim ve gözetimler belirli periyotlarla yapılmaktadır. İç Denetim Direktörlüğünün bağımsız olarak faaliyetlerini yürütebilmesini sağlamak üzere organizasyon yapısında doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı na bağlı olarak görev yapması sağlanmıştır. Boydak Holding bünyesinde bulunan şirketlerin tüm işlemleri DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE) tarafından incelenmekte, solo ve konsolide mali tabloları çıkarılmaktadır. C Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler: ÜNVANI SERMAYESİ EDİNİM MALİYETİ İŞTİRAK TUTARI İŞTİRAK ORANI(%) Makro Tel ve Hes Kablo Adi Ortaklığı TL TL TL 49 Erciyes Çelik Halat Ve Tel Sanayi A.Ş TL TL TL 72 Kay-Ser Kayseri Serbest Bölge İşleticiliği A.Ş TL TL TL Şirketin Bağlı Ortaklıkları: a) Arnavutluk Cumhuriyeti nde Makhes-Albania İş Ortaklığı 2008 yılı Ocak ayında, Merkezi, Arnavutluk Cumhuriyeti nde Bulevardi Deshmoret e Kombit`, Twin Tower-2, K:10/4. Tirana. Albania adresinde olmak üzere, Arnavutluk Erişim Şebekesi Global İhale İşi konusunda, Arnavutluk Cumhuriyetinde faaliyet göstermek amacıyla Hes Kablo Albania şubesi kurulmuş ve bu şubemiz aracılığı ile iş ortaklığı kurulmuştur. Toplam sermayesi Arnavut Leki olup ortaklık payımız % 99 dur. Firmaya olan ortaklığımız tarihinde hisselerimizin tamamının Makhes Telekomünikasyon İnş.Taah. A.Ş. ye satılması ile sonlanmıştır. b) Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş yılının Haziran ayında kurulan Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirkete, tarihi ve HES-584 sayılı Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden %72 oranında şirketimizin iştirak etmesine karar verilmiştir. Toplam sermeyesi TL dir. Bu bağlı ortaklığımız 2014 yılında ,18 TL brüt satış yapmış ve TL zarar ile kapatmıştır. 2 - Şirketin İştirakleri: a) HCS Kablolama Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Data iletim kablosu, yerel şebeke sistemleri, tesisi, yüksek kaliteli kablolar vb. konularında faaliyette bulunmak ve konu ile ilgili şebeke tasarımcı ve tesisatçılarına danışmanlık hizmetleri vermek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla, , TL sermaye ile %47 si HES A.Ş., %1 erlik hisselerle Mustafa Boydak, Bekir Boydak ve Yusuf Boydak ile %50 si Birleşik Krallık yasalarına göre kurulmuş olan Western Wire Cables Ltd. tarafından, şirket merkezi olarak; Bankalar Caddesi, Ekaş Han, Kat:6 No:75-77 Karaköy, İstanbul da faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirket merkezi 2006 yılı içerisinde Turgut Reis Mahallesi Barbaros Caddesi Giyim kent Kooperatif içi Vadi Bulvarı No:1 Esenler, İstanbul olmuştur yılında, merkezi Lubiszewo/Poland olan MPN EE SP unvanlı bir firmaya iştirak hisselerimizden %20 lik bölümünün satılan hisseler 2011 yılı Aralık ayında geri alınarak HCS Kablolama Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de bulunan hisselerimizin oranı artarak %49 olmuştur. Şirketin sermayesi olup tamamı ödenmiştir. 14

16 2013 yılı içerisinde hisselerimizin % 29 u satılmış olup bu satış işleminde 2008 yılında yurtdışında yerleşik MPN EE SP firmasına hisselerimizi sattığımız değer esas alınmıştır. Firmaya olan ortaklığımız tarihi itibariyle % 20 oranında hisselerimiz tarihinde satılmıştır. Şirket 2014 yılını ,87 TL net satış hasılatı ve ,87 TL dönem net karı ile kapatmıştır. b) Makro-Tel ve Hes Kablo Adi Ortaklığı 2007 yılının Temmuz ayında kurulan Makro-Tel ve Hes Kablo Adi Ortaklığı; Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü nce yapılacak olan, Erişim Şebekeleri Global ihalelerine teklif vermek ve kabul gören tekliflerin taahhüt konusu işlerini yapıp ikmal etmek amacıyla kurulmuştur ,-TL sermaye ile kurulan adi ortaklıkta %51 Makro-Tel Ltd. Şti, %49 oranında şirketimizin payı bulunmaktadır. Ortaklığın adresi Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1271 Sokak Bayraktar Center No:114-A/12 Balgat, Çankaya, Ankara dır. Şirket 2014 yılını ,55 TL dönem net karı ile kapatmıştır 3 Şirketin Bağlı Menkul Kıymetleri: a) KAY-SER Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş Kasım ayında kurulan KAY-SER Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. ye ,- TL sermaye iştirakimiz bulunmaktadır. KAY-SER A.Ş. nin toplam nominal sermayesi tarihinde TL iken tarihli Genel Kurul Kararı ile Ödenmiş Sermayesi TL olmuştur ve ortak sayısı 510 dur. D Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler: Şirketimiz 2014 faaliyet dönemi içerisinde kendi paylarını iktisap etmemiştir. E Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Müfettişliği tarafından şirketimizin 2011, 2012, 2013, 2014 yılları gümrük işlemleri açısından incelemeye tabi tutulmuş, toplamda ,00 TL ceza şirketimize tebliğ edilmiştir. Bu cezalar ile ilgili uzlaşma talebinde bulunulmuş, uzlaşma tarihi beklenilmektedir. Şirketimiz 2013 yılı mali dönemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kurumlar Vergisi, KDV Gerçek, Gelir Vergisi Stopajı konularında tarihinde tam incelemeye tabi tutulmuş olup, rapor tarihi itibariyle inceleme devam etmektedir. F Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçlar Hakkında Bilgi: Yoktur. G Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu/Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar: Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir adli yaptırım bulunmamaktadır. 15

17 H Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler: Şirketimiz 2014 yılı genel kurulunda alınan kararlar yerine getirilmiştir. I Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır. İ Şirketin Yıl İçerisinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Yardımlar: Şirketimize gelen sosyal yardım projelerinde seçici davranılmakta olup özellikle aşağıda belirtilen sosyal sorumluluk projeleri desteklenmeye gayret edilmektedir. Ayrıca şirketimiz Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olduğundan faaliyette bulunan sosyal sorumluluk projeleri, Genel Kurul da ortaklarımızın bilgisine sunulmakta ve her yıl yapılacak sosyal sorumluluk tutarının üst sınırı yine Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Sosyal sorumluluk projelerinde kurumsal itibara, imaja, markaya zarar vermemesi hedeflenir. Aynı zamanda birden fazla firmanın ortaklaşa desteklediği projede diğer kurumların da kurumsal kimliği ve profili de önemlidir. Sosyal sorumluluk kapsamında 2014 yılında genel kurul tarafından TL üst sınır belirlenmiştir. Desteklenebilir Sosyal Sorumluluk Alanları: Toplum Sağlığına fayda Sağlayacak projeler, Toplum Güvenliğine Faydalı faaliyetler, İstihdama Katkı sağlayacak projeler, Çevreye-Doğaya faydalı faaliyetler, Eğitime Katkıda bulunmak, Toplumsal ve Ekonomik Gelişime Katkı sağlayacak faaliyetlerdir yılında desteklenen sosyal sorumluluk projeleri aşağıdaki gibidir: HES KÜLTÜR YARDIM VE DAYANIŞMA VAKFI ,35 BOYDAK EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI ,00 T.C.NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ,00 TÜRK EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI ,00 T.C.ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ,00 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ,00 AYŞE-BAKİ SİMİTÇİOĞLU ANADOLU LİSESİ 1.652,00 TOPLAM ,74 Son yıllarda dünyamızın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarının en önemli sebeplerinden biri de insanoğlunun doğal dengede oluşturduğu bozulmalardır. Doğal dengede yaşanan bu bozulmalar iklim değişikliği, doğal kaynakların hızla tükenmesi gibi birçok çevre problemini de beraberinde getirmektedir. Yaşanan çevresel sorunların önlenmesinde sanayi tesislerine de önemli görevler düşmektedir. Özellikle çevreye dost üretim 16

18 süreçlerini tercih eden, doğal kaynakların korunmasına özen gösteren sanayi üretimi ile çevreyi koruyarak ülkenin gelişimine katkıda bulunulmaktadır. J Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hakim Şirketle, hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirket ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler: Bu şekilde alınan ya da alınmasından kaçınılan bir önlem bulunmamaktadır. K Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (J) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği: Yoktur. L MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN HAREKETLER 1 Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi ve Sektör İçerisindeki Yeri: Şirketimiz tesislerinde PVC granül, elektrolitik bakır tel, enerji ve telefon kabloları, fiber optik kabloları, emaye bobin teli, alüminyum iletken üretilmektedir. İstanbul Sanayi Odası nın ( İSO ) 2013 verileri esas alınarak Türkiye nin 500 büyük sanayi kuruluşu üzerinde yaptığı ve yayınladığı araştırma sonuçlarına göre, şirketimizin sektör içinde ön sıralarda yer aldığı, üretimden satışlar kriteri esas alınarak yapılan genel sıralamada 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde 65 inci, özel sektör kuruluşları içerisinde ise 59 uncu sırada bulunduğu, işletmeye alınan ilave makineler ile bu durumunu daha da belirgin hale getirdiği ve önemli sayılacak pazar (İSO araştırmasında yer alan sektör - bakır tel ve kablo kuruluşları içerisinde yaklaşık % 20) payına sahip olduğu söylenebilir. 17

19 2 - İşletmenin Üretim Birimleri: İşletmemizde sekiz üretim ünitesi bulunmakta olup, hepsi de tam kapasite ile çalışabilecek durumdadır. a) PVC Granül Üretimi Ünitesi b) Makara Üretim Ünitesi c) Bakır Üretimi Ünitesi Anot Dökümhanesi Elektroliz Ünitesi Tel Çekme (Çubuk Çekim) Ünitesi d) Alüminyum Üretim Ünitesi Alüminyum Döküm Tel Çekme ve Büküm Alüminyum İzole e) Kablo Üretim Ünitesi İnce ve Orta Tel Çekme Ünitesi Tel Bükme Ünitesi İzolasyon Ünitesi Enerji ve Tesisat Kabloları Paketleme Ünitesi 18

20 f) Fiber Optik ve Haberleşme Kablo Üretim Ünitesi g) Emaye Bobin Teli Üretim Ünitesi h) XLP (AG-OG-YG) Enerji Kablosu Üretim Ünitesi 3 Dış Ticaret İşlemleri: Şirketimiz son yıllarda yürüttüğü yatırım faaliyetleri sonucunda ulaştığı üstün kalite ve standart nedeniyle uluslararası rekabet şartlarında da kendisine haklı bir yer edinmiş ve 2014 yılında toplam ,94 TL olan toplam cirosunun yüzde 27 ini ihracattan elde etmiştir. Aşağıdaki tablolarda ihracat ve ithalatımızın ülkeler ve ürünlere göre dağılımı yer almaktadır. İhracatın ithalatı karşılama oranı %43 olarak gerçekleşmiştir. a İhracat (Ürünlere Göre Dağılım) Ürün Cinsi FOB $ Tutarı Oranı % ENERJİ KABLOSU ,41% TELEFON KABLOSU ,11% ALÜMİNYUM İLETKEN ,74% FİBER OPTİK KABLO ,99% EMAYE BOBİN TELİ ,90% BAKIR İLETKEN ,30% DİĞER ,15% 19

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME MAYIS 2012 HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış

Detaylı

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, İzmir, 26 Mart 2014 Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Ticaret Yollarınız Açık Olsun

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Ticaret Yollarınız Açık Olsun RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ticaret Yollarınız Açık Olsun 2 RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01-31.03.2015 TARİHLİ GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2015 31.03.2015 Sayfa No: 1 b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicil

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.;1975

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na, YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU 1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1.Genel Bilgiler a ) Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.03.2015 b ) Şirketin; Ticaret Ünvanı : Pergamon Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları

Detaylı

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Maslak No 1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi No: 1 Maslak, Sarıyer 34398 Istanbul, Turkey Tel: +90 212 366 60 00 Fax: +90 212 366 60 10 www.deloitte.com.tr

Detaylı

Örnek Faaliyet Raporu

Örnek Faaliyet Raporu Örnek Faaliyet Raporu Ocak 2013 kpmg.com.tr Yayın hakkında Yayın hakkında önemli uyarı Bu Örnek Faaliyet Raporu nun telif hakları KPMG International Cooperative in bir üyesi olan Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Hazırlanma Esasları : 2013 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri II.14.1.

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret

Detaylı

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU www.rodaport.com RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 Şubat 2014, Cuma günü saat 11:00 de toplanacak Genel Kurul a arz edilmek üzere hazırlanmıştır. SUNUM

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2014-30.09.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Sun Plaza, Bilim Sokak No: 5 Maslak, Şişli 34398 İstanbul, Türkiye Tel : +90 212 366 6000 Fax : +90 212 366 6010 www.deloitte.com.tr YILLIK

Detaylı

1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 -

1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 - DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 - İÇİNDEKİLER 1. Portföyümüz... 5 2. Genel Bilgiler...

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi I- GİRİŞ 2012, önceki yıla göre iyi sonuçlar aldığımız bir yıl oldu. Daha çok sayıdaki müşterimize, daha az çalışanımızla, daha çok ambalaj ürettik ve

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 31.03.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

Faaliyet Raporu 2014

Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler Bölüm I : Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu 2 Genel Bilgiler 4 Kısaca Yapı Kredi Faktoring 5 Yönetim Kurulu Başkanı'ndan 6 Yönetim Kurulu, Üst Yönetim

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2014 31.12.2014 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret

Detaylı

01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2013-31/03/2013 Ticaret unvanı : CEROS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ticaret sicili numarası : 228203 Merkez

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER A. Kurumsal Bilgiler...1 B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar...3 C. İşletmenin Finansman

Detaylı

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, G Ü N D E M 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. Faaliyet dönemine ait Bağımsız

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı