tasarı AKADEMİ YAYINLARI TÜRK VERGİ SİSTEMİ SORULAR 2010 ARA SINAV 11. Aşağıdakilerden hangisi zirai kazançta indirilebilecek giderlerden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tasarı AKADEMİ YAYINLARI TÜRK VERGİ SİSTEMİ SORULAR 2010 ARA SINAV 11. Aşağıdakilerden hangisi zirai kazançta indirilebilecek giderlerden"

Transkript

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 11. Aşağıdakilerden hangisi zirai kazançta indirilebilecek giderlerden biridir? A) Çiftçinin eşinin işletmeye koyduğu sermaye üzerinden yürütülen faizler B) Amortismana tabi iktisadi varlıkların satılmasından doğan zararlar C) Para cezalan D) Çiftçinin işletmeden çektiği değerler E) Vergi cezalan 16. Senetlerin ıskonto edilmesinde gelir hangi tarihte elde edilmiş sayılır? A) Senet üzerinde yazılı vade tarihi B) Senedin düzenlendiği tarih C) Iskontonun yapıldığı tarih D) Senedin vadesine isabet eden yılın son günü E) Kâr payının dağıtıldığı tarih 17. Aşağıdakilerden hangisi safi ücretin tespitinde gider olarak indirilemez? 12. Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Beyanname verirler. B) Defter tutarlar. C) Defterleri tasdik ettirmek zorundadırlar. D) Defterleri 5 yıl saklamak zorundadırlar. E) Stopaj yoluyla kesilen vergiler bunlar için nihai vergidir. 13. Bir alacağın teminatı olarak bir gayrimenkulun karşılık olarak gösterilmesine ne ad verilir? A) Kaynak hakkı B) Temlik C) Ferağ D) İpotek E) İntifa hakkı A) Sakatlık indirimi B) Seyahat giderleri C) Asgari geçim indirimi D) Sosyal sigorta kurumlarına yapılan ödemeler E) Şahıs sigorta primleri 18. Çalışma gücünün % 40 ını kaybeden bir işçi kaçıncı dereceden sakatlık indiriminden yararlanır? A) Birinci derece B) İkinci derece C) Üçüncü derece D) Dördüncü derece E) Beşinci derece 14. Mükellef A 2009 yılında kiraya verdiği gayrimenkullerden TL kira tahsil etmiş ve TL alacaklı kalmıştır yılında; ayrıca 2008 yılından kalan TL kira alacağı ile yılına ait TL kira alacağını peşin olarak tahsil etmiştir. Mükellefin 2009 hasılatı kaç bin TL dir? A) 110 B) 120 C) 130 D) 230 E) Vergi değeri lira olan bir gayrimenkulun emsal kira bedeli kaç bin TL dir? A) 30 B) 25 C) 20 D) 15 E) Aşağıdakilerden hangisinin ücretleri gerçek usulde vergilendirilir? A) özel fabrikalarda çalışan işçilerin B) GMSİ elde edenlerin yanında çalışanların C) özel inşaatlarda çalışan işçilerin D) Özel hizmetlerde çalışan şoförlerin E) Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin yanında çalışan işçilerin 20. Aşağıdakilerden hangisi ücret istisnasından yararlanamaz? A) Çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri B) özel hizmetlerde çalışan hizmetçilerin ücretleri C) Köylerde çalışan işçilerin ücretleri D) İşletme hesabına tabi çiftçilerin ziraat işlerinde çalışan işçilerin ücretleri E) Yeraltında çalışan işçilerin ücretleri 36

2 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 21. Aşağıdakilerden hangisi yıllık beyannamede gösterilir? A) Emekli sandıklan tarafından emeklilik nedeniyle yapılan ödemeler B) Bir işverenden alınan ücretler C) Sigorta şirketleri tarafından bireysel emeklilik nedeniyle yapılan ödemeler D) Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar E) İstisnayı aşan mesken kiralan 26. Beyana dayalı vergiler ne zaman tarh edilir? A) Beyannamenin verildiği günde B) Beyannamenin verildiği tarihi takip eden üç gün içinde C) Beyannamenin verildiği tarihi takip eden beş gün içinde D) Beyannamenin verildiği tarihi takip eden yedi gün içinde E) Beyannamenin verildiği tarihi takip eden on beş gün içinde 22. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde, gelirden yapılacak indirimlerden biri değildir? A) Sponsorluk harcamalan B) Kaynakta kesilen vergiler C) Şahıs sigorta primleri D) Geçmiş beş yılın zararları E) Bağış ve yardımlar 23. Aşağıdaki gelirlerden hangisinde gelir vergisi stopajı yapılmaz? A) Repo faizi B) İşyeri kira geliri C) Hisse senedi kâr payı D) Mesken kira geliri E) Mevduat faizi 27. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde uygulanan vergi güvenlik önlemlerinden biri değildir? A) Vergilerin ilanı B) Servet beyanı C) Vergi incelemesi D) Vergilerin açıklanması E) Vergilerin oto kontrolü 28. Anonim şirketler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) En az 5 ortakla kurulabilir. B) Esas sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. C) Maliye Bakanlığından kuruluş izni alınarak kurulur. D) Hisse senetleri nama veya hamiline yazılı olabilir. E) Sermayenin en az lira olması zorunludur. 24. Gelir vergisi tarifesinin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Düz oranlı olması B) İki oranlı olması C) Matrah artarken oranların azalması D) Gerileyici bir tarife olması E) Artan oranlı olması 29. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler yatırım fonlarının özelliklerinden biri değildir? A) Yalnızca bankalar tarafından kurulması B) Belge sahipleri adına riskin dağıtılması C) Katılma belgeleri karşılığında halktan para toplanması D) Tüzel kişiliğinin olması E) inançlı mülkiyet esasına göre portföyün işletilmesi 25. Diğer ücret geliri elde edenlerin karne almamaları ve vergilerini zamanında ödememeleri halinde vergi nasıl tarh edilir? A) Resen B) Beyana göre C) İdarece D) Basit usulde E) Ikmalen 30. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinde mükelleflere tanınan istisnalardan biri değildir? A) Sergi ve panayır istisnası B) İştirak kazançları istisnası C) Emisyon primleri istisnası D) Risturn istisnası E) Portföy işletmeciliği istisnası 37

3 TÜRK VERGİ SİSTEMİ ÇÖZÜMLER 1. Gelir vergisi türleri üniter ve sedüler olmak üzere iki ana grupta toplanır. Bu iki türün dışında, bileşik gelir vergisi türündende söz edilmektedir. Türkiye de 1950 den beri üniter gelir vergisi türü uygulanmaktadır. 9. Hiçbir faaliyet göstemeksizin, arazisine başkasının ekim yapmasına izin vererek üründen pay almak zirai kazanç olmayıp, gayrimenkul sermaye iradı sayılır. Çünkü kazanç kavramı mutlaka emeğin varlığını gerekli kılar. GMSİ ise sermayenin getirisidir. Üründen pay almaya yarıcılık da denilmektedir. 2. Dar mükellefler mülkilik kuralına göre vergilendirilirler. Buna göre, sadece Türkiye de elde etmiş oldukları gelirin vergisini ödemekle mükelleftirler. 10. Gerçek usulde vergilendirilirken çiftçiler bilanço veya işletme hesabı esasına göre kazançlarını tespit edebilirler. Bilanço esasını kabul edenler, iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler. 3. Türk vergi hukukunda vergi alacağının doğumu için vergiye doğuran olay yeterli kabul edilmektedir. Vergiyi doğuran olay ise gelirin elde edilmesidir. Elde etme tahakkuk veya tahsil ile gerçekleşebilmektedir. 4. Dar mükellefler için öngörülen istisnalar şunlardır : Ücret istinası, ihracat istisnası, diplomat muaflığı ve sergi panayırlarından sağlanan ticari ve serbest meslek kazançlarında istisna. Sakatlık indirimi ile sigorta indirimi tam mükellefler için söz konusudur. 5. Ticari faaliyetin varlığını gösteren ana unsur ticari organizasyonun varlığıdır. Ticari organizasyonun varlığının göstergeleri ise şunlardır : Sermaye koyma, iş yeri açma, vergi kimlik numarası alma, ticaret siciline kaydolma, işyerine levha asma, organizasyonun fiilen ortaya çıkması (işlemlerin birden fazla olması). 6. Kiremit harmanlarının kiraya verilmesi GMSİ. kapsamında o- lup, özel olarak sayılan ticari kazançlardan biri değildir. 11. Zirai kazancın tespitinde aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilmemektedir : Çiftçinin kendisinin, eşinin ve çocuklarının işletmeden çektiği paralar; kendisinin eşinin ve çocuklarının işletmeye yatırdıkları paralar için yürütülecek faizler ve onlara ödenecek aylıklar; her türlü para ve vergi cezaları. Amortismana tabi varlıkların satılmasından doğan zararlar indirilebilecek giderlerden biridir. 12. Zirai kazançta gelir gerçek usulde ve stopaj yapılmak suretiyle vergilendirilir. Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerde stopaj yoluyla vergilendirilir. Ancak onların beyanname düzenleme ve defter tutma zorunlulukları yoktur. Stopaj kesin (nihai) vergilendirmedir. 13. GMSİ. olarak kabul edilen gelirlerden biri de gayrimenkul olarak tescil edilen hakların kiralanmasından doğan iratlardır. Bunlar irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve rehin hakları olarak 3 e ayrılır. Rehin hakları da kendi içinde menkul rehni ve gayrimenkul rehni olarak 2 ye ayrılır. Bir gayrimenkul rehni sayılan ipotek, bir alacağın teminatı olarak bir gayrimenkulün karşılık gösterilmesidir. 7. Kurum kazancı, kurumlar vergisi mükellefleri için söz konusudur. Oysa kolektif şirketler tüzel kişi olmasına rağmen kurumlar vergisi mükellefi değildir. Ancak ortaklar, gelir vergisi mükellefidir. 8. Vergi bilançosuna özellik kazandıran unsurlar şunlardır : Değerleme ölçütleri, amortismanlar, gider indirimi, ekonomik ve sosyal indirimler, çekilen veya eklenen varlıklar, istisna ve muafiyet. 14. GMSİ nda tahsil esası gerçeklidir. O yıla ait kira geliri ile geçmiş yıllara ait olmak üzere tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edildiği yılın geliri sayılır. Gelecek yıllaraait oldukları yılın hasılatı sayılır TL 2009 yılı kira geliri TL 2008 den kalan kira geliri TL 2009 yılı hasılatı 2009 yılı için alacaklı olduğu TL ve peşin tahsil edilen yılı kira geliri olan TL dikkate alınmayacaktır. 38

4 TÜRK VERGİ SİSTEMİ ÇÖZÜMLER 15. Emsal kira bedeli, bina ve arazilerde, yetkili merciler tarafından ve mahkemece belirlenmemişse, vergi değerinin %5 idir. Vergi değeri TL olan bir gayrimenkulun emsal kira bedeli x %5 = den aşağı olamaz. 23. Mesken kira gelirleri yıllık beyanname ile bildirilir. Kesinti usulü geçerli değildir. 16. Hisse senetleri vadesinden önce iskonto edilirse, elde etme tarihi, iskontonun yapıldığı tarihtir. 24. GVK maddede yer alan gelir vergisi tarifesi yapı itibariyle artan oranlıdır. 17. Seyehat indirimi ücretin tespitinde gider olarak kabul edilmemektedir. İşle ilgili seyahat giderleri ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarında gider olarak indirilebilir. 25. Diğer ücret geliri elde eden hizmet erbabının karne almamaları ve vergilerini zamanında ödemeleri halinde, vergi idarece tarh olunur. 18. Sakat olan hizmetlilerin yararlandığı sakatlık indirimi 1980 yılından beri uygulanmaktadır. Oranlar şöyledir : Çalışma gücünün en az %80 ini kaybetmiş olanlar 1. derece; en az %60 ını kaybedenler 2. derece; en az %40 ını kaybedenler 3. derece sakatlık indiriminden yararlanırlar. 19. GMSİ elde edenlerin yanında çalışanlar, özel inşaatlarda çalışan işçiler, özel hizmetlerde çalışan şoförler ve basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ücretleri asgari ücrete bağlı olarak tespit edilir. Özel fabrikada çalışanlar gerçek usulde vergilendirilir. 26. GVK maddeye göre beyanname verilmesi gereken hallerde vergi, beyannamenin verildiği günde tarh edilir. Beyanname pasta ile gösterilmişse, vergi dairesi, beyannaeyi aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde vergiyi tarh eder. 27. Günümüzde uygulanan vergi güvenlik önlemleri şunlardır : Vergi incelemesi, vergilerin oto kontrolü, vergilerin açıklanması ve ilanı. 20. İşletme hesabına tabi çiftçilerin ziraat işlerinde çalışan işçiler gerçek usulde vergiye tabi olup, istisna kapsamına alınmamıştır. 28. Anonim şirket kurulması için Maliye Bakanlığından kuruluş izni alınmasına gerek yoktur. 21. Yıllık beyanname çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bildirildiği beyan türüdür. GVK. 85. maddeye göre, istisnayı aşan mesken kira gelirlerinin yıllık beyannamede gösterilmesi gerekir. 29. Menkul kıymet yatırım fonları sadece bankalar tarafından kurulabilirler. Banka tüzel kişiliği dışında, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip değildir. 22. Gelir vergisinde hesaplanan gelirden yapılacak mahsup ve indirimler şunlardır : Zararlar, sigorta primleri, bağış ve yardımlar, sakatlık indirimi, AR - GE ve sponsorluk indirimleri. Vergi bu şekilde hesaplandıktan sonra, kaynakta kesilen vergiler, geçici vergi, yurt dışında ödenen vergilerle basit ücret vergisi sadece hesaplanan vergiden indirilebilir. Hesaplanan gelirden indirilmez. 30. Sergi ve panayır istisnası, GVK nun 30. maddesine göre dar mükelleflere gelir vergisinde uygulanan bir istisnadır. Kurumlar vergisinde öngörülen istisnalar kapsamında yer almaz. 39

5 ULUSLARARASI İKTİSAT 1. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret modellerinde kullanılan varsayımlardan biri değildir? 5. Sanayi Ürünü A) Modelde hükümet kesimine yer verilmez B) Fırsat maliyeti kullanılır C) Ekonomi tam çalışma durumundadır D) Uluslararası ticarette para kullanılmaz E) İki ülke ve iki mal analiz modeli kullanılır 200 F 100 B D T K A 1000 Tarım Ürünü Yukarıdaki şekle göre BA doğrusu neyi ifade eder? 2. Adam Smith in, uluslararası uzmanlaşma ve serbest ticaretin yararlarını açıklamak için geliştirdiği teori aşağıdakilerden hangisidir? A) Dönüşüm eğrisini B) Fırsat maliyetini C) İçsel tasarrufları D) Uluslararası fiyat oranını E) Tüketim eğrisini 3. A) Faktör Donatımı Teorisi B) Nitelikli İşgücü Teorisi C) Mutlak Üstünlükler Teorisi D) Faktör Yoğunluğu Teorisi E) Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi Kumaş (Metre) Şarap (Litre) İngiltere Aşağıdakilerden hangisi arz modeline göre kârlı dış ticaret alanını ifade eder? A) Ülkelerin iç fiyat oranı üzerindeki noktalar arasındaki alan B) Ülkenin iç maliyet doğrusu ile malın gösterildiği eksen arasındaki alan C) Teklif eğrilerinin kesiştiği nokta D) Teklif eğrilerinin dışındaki bir alan E) Ülkelerin iç maliyet doğruları arasında kalan alan Portekiz Yukarıdaki tabloda birim zamanda İngiltere ve Portekiz de üretilen kumaş ve şarap miktarı verilmiştir. Buna göre Portekiz in iç fiyatlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 7. John Stuart Mill in dış ticaret hadlerinin oluşumuyla ilgili açıklamaları aşağıdakilerden hangisine dayanır? A) 1 birim kumaş: 1/2 birim şaraptır. B) 1 birim kumaş: 1 birim şaraptır. C) 1 birim kumaş: 2 birim şaraptır. D) 1 birim kumaş: 3 birim şaraptır. E) 1 birim kumaş: 4 birim şaraptır. A) Optimizasyon kuralına B) Arz modeline C) Karşılıklı Talep Kanununa D) Faktör donatımına E) Dış ticaret üçgenine 4. Karşılaştırmalı Üstünlükler Modeli uluslararası ticaretin nedenini aşağıdakilerden hangisine göre açıklar? A) Fiyat farklılıklarına B) İşgücünün uluslararası verim farklılıklarına C) Mal niteliklerine D) Yurtiçi talebine E) Tam uzmanlaşmaya 8. Uluslararası ticarette denge nasıl sağlanır? A) Ülkelerin iç maliyet doğruları üzerindeki herhangi bir noktada B) Her maldan teklif edilen miktar, o maldan talep edilen miktara eşitlendiği noktada C) Dış ticaret haddinin altındaki bir noktada D) Ülkelerin teklif eğrisi üzerindeki herhangi bir noktada E) Dış ticaret haddinin üstündeki bir noktada 40

6 ULUSLARARASI İKTİSAT 9. Teklif eğrisindeki bir kaymanın dış ticaret hacmini değiştirmesi durumuna ne ad verilir? A) Ticaret hacmi etkisi B) Ticaret haddi etkisi C) Denge fiyatı etkisi D) Kârlı dış ticaret etkisi E) Karşılıklı talep etkisi 15. Ürün dönemleri teoreminin hangi aşamasında icatçı ülke icat ettiği malı taklitçi ülkeden ithal etmeye başlar? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 10. Açık ekonomilerde, uluslararası fiyat oranı doğrusunun üretim olanakları eğrisine teğet olduğu noktaya ne ad verilir? A) Piyasa dengesi B) Üretici dengesi C) Tüketici dengesi D) Optimal fiyat dengesi E) Dış ticaret dengesi 16. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının amaçlarından biri değildir? A) Hazineye gelir sağlamak B) Piyasa aksaklıklarını gidermek C) Dış ödeme dengesizliklerini gidermek D) Üretim maliyetlerini eşitlemek E) İç ekonomik istikran sağlamak 11. Aşağıdakilerden hangisi faktör donatımı teorisini tanımlar? A) Yurtiçi üretim maliyetleri ülkelerin karşılaştırmalı üstünlüğünü belirler. B) Emek zengini ülkeler emek yoğun malları, sermaye zengini ülkeler sermaye yoğun malları daha ucuza üretirler. C) Ülkelerin talep koşulları birbirlerinden farklıdır. D) Üretim maliyetlerini emek maliyeti belirler. E) Yurtiçi üretim maliyetleri farklı olduğu sürece ülkeler kârlı dış ticaret yaparlar. 12. Faktör donatımı teorisinde yer alan, ülkelerin talep koşullarının benzer olması varsayımı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A) Kayıtsızlık eğrisi uluslararası fiyat oranını temsil eder. B) Kayıtsızlık eğrisi iki ülke için de farklıdır. C) Kayıtsızlık eğrisi iki ülke için de ortaktır. D) Kayıtsızlık eğrisi üretim fonksiyonu ile benzerdir. E) Kayıtsızlık eğrisi orijine içbükeydir. 13. Heckscher-Ohlin teorisini Amerikan ekonomisi üzerinde ilk kez test eden iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Leontief B) Tatemoto C) Ichimura D) Bharadwaj E) Stolper 17. Bir ülkenin ekonomik yönden kendi kendine yetmesini öngören politikalara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Monarşi B) Otarşi C) Monopol D) Düopol E) Oligopol 18. Gümrük tarifeleri gibi ithalatı pahalılaştırıp yerli üretimin kârlılığını artıran, yani fiyat mekanizması yoluyla serbest ticarete müdahale niteliğinde olan dış ticaret politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Görünmez engeller B) Gönüllü ihracat kısıtlamaları C) Miktar kısıtlamalan D) Tarife benzeri araçlar E) Tarife dışı araçlar 19. Hükümetlerin doğrudan dış ticaret akımlarını sınırlandırmak, özendirmek veya bu işlemlerin yapılış yöntemlerini düzenlemek amacıyla almış oldukları sistematik ekonomi politikalarına ne ad verilir? A) Ambargo B) Uluslararası iktisat politikası C) Korumacılık D) Genel ekonomi politikası E) Dış ticaret politikaları 14. Sanayileşmiş ülkelerin yeni icat ettikleri malları zamanla daha az gelişmiş ülkelerin taklit yoluyla bu malları daha ucuza üretmesi ve ihraç etmelerini savunan teori aşağıdakilerden hangisidir? A) Nitelikli işgücü teoremi B) Ölçek ekonomileri teoremi C) Monopolcü rekabet teoremi D) Tercihlerde benzerlik teoremi E) Teknoloji açığı teoremi 20. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Merkantilist dönem sonrası dünya ticaretinin serbestleşmesinde etkili olmuştur? A) Yeni korumacılık kuralı B) Bağlı ticaret uygulaması C) Genç endüstri tezi D) En fazla kayırılan ülke kuralı El İhracatın özendirilmesi 41

7 ULUSLARARASI İKTİSAT 21. Gümrük tarifeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Uygulama esnasında koruma ve gelir etkisi beklenmez. B) Malların sınırdan geçişi sırasında alınırlar. C) Genellikle ithalata uygulanırlar. D) Tek taraflı olarak hükümet koyarsa otonom tarife adını alır. E) Uluslararası anlaşmalarla belirlenip konursa sözleşmeli tarife adını alır. 26. Aşağıdakilerden hangisi ithalat kotalarının sakıncalarından biri değildir? A) Kotaların ithalatı kısıcı etkisinin tam olarak belli olmaması B) Kotaların tarifelere göre daha katı uygulamalar olması C) Kotaların saydam olmaması D) Reel kaynak israfına neden olması E) Gelir dağılımını bozması 22. Bir malın ithalinden o malın yüksek yurtiçi fiyatı ile ondan düşük dünya fiyatı arasındaki fark tutarında veya daha yüksek ölçüde alınan vergilere ne ad verilir? A) Etken tarife B) Optimum tarife C) Bilimsel tarife D) Yasaklayıcı tarife E) Gümrük tarife kotası 23. Otomobil başına 1000 $ ya da petrolün varilinden 20 $ şeklinde uygulanan gümrük vergisi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? A) Advalorem vergilere B) Yasaklayıcı vergilere C) Spesifik vergilere D) Sözleşmeli vergilere E) Bilimsel vergilere 27. Aşağıdakilerden hangisi yeni korumacılık akımı çerçevesinde kullanılan tarife dışı araçlardan biri değildir? A) Miktar kısıtlamaları B) Gönüllü ihracat kısıtlamaları C) Teknik standartlar D) Kamu ihaleleri E) İdari düzenlemeler 28. İthal mallarının kıtlığından ortaya çıkan kota kârlarına ne ad verilir? A) Gelir rantı B) Tarife rantı C) Kaçakçılık rantı D) Gümrük rantı E) Kıtlık rantı 24. Gümrük vergilerinin ithal malının iç fiyatını yükseltmesi, ithalata rakip üreticileri dış piyasa rekabetinden koruyarak yerli üretimin artmasına yol açması durumuna ne ad verilir? A) Tüketim etkisi B) Gelir dağılımı etkisi C) Gelir etkisi D) Üretim etkisi E) Dış ticaret etkisi 29. Büyük bir firmanın, dış piyasadaki rakiplerini ortadan kaldırmak için fiyatlarını onların dayanamayacağı kadar düşürüp, rakipleri endüstriden çıktıktan sonra da fiyatlarını yükselttiği damping türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sürekli damping B) Arada bir yapılan damping C) Ters damping D) Yıkıcı damping E) Anti-damping 25. Bir malın üretiminde kullanılan ithal girdi oranı %50, ithal girdi üzerindeki tarife oranı %20 ve malın ithali sırasında geçerli tarife oranı %40 olduğuna göre bu malın etken koruma oranı yüzde kaçtır? A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) Aşağıdakilerden hangisi döviz kontrol sisteminin sonuçlarından biridir? A) Serbest belirlenen kur sistemi B) Konvertibilite C) Ödemeler bilançosu fazlası D) Serbest döviz piyasası E) Döviz karaborsası 42

8 ULUSLARARASI İKTİSAT ÇÖZÜMLER 1. Dış ticaret modellerinde kullanılan varsayım: Maliyeti oluşturan tek üretim faktörü emektir (emek değer teorisi). Yani, fırsat maliyeti varsayımı yoktur. 8. Uluslararası ticarette denge her maldan teklif edilen miktar, o maldan talep edilen miktara eşitlendiği noktada sağlanır. 2. Dış ticareti ve uzmanlaşmayı ifade eden ilk teoriler; Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi D. Ricardo Mutlak Üstünlük Teorisi A. Smith 9. Teklif eğrisindeki bir kayma nedeniyle dış ticaret hadlerinde meydana gelen değişime Ticaret haddi etkisi denir. Teklif eğrisindeki bir kayma nedeniyle dış ticaret hacimlerindeki meydana gelen değişime Ticaret hacmi etkisi denir. 3. Portekiz'in iç fiyatları; 1 birim kumaş: 2 birim şaraptır ya da 1 birim şarap: 1/2 birim kumaştır. İngiltere'nin iç fiyatları; 1 birim kumaş: 2/3 birim şaraptır ya da 1 birim şarap: 3/2 birim kumaştır. 4. Karşılaştırmalı üstünlük teorisine göre ülkeler arasında kârlı dış ticaret için zorunlu koşul, bu ülkelerdeki iç üretim maliyetlerinin (yurtiçi fiyatların) birbirinden farklı olmasıdır. 5. Sabit maliyetler (sabit verimlilik) söz konusu ise üretim imkanları eğrisi (dönüşüm eğrisi) düz bir doğru şeklinde olur. Çoğalan maliyetler (azalan verimlilik) söz konusu ise içbükey şeklini alır ve Azalan maliyetler (artan verimlilik) söz konusu ise dış bükey şeklini alır. 10. Açık bir ekonomide, uluslararası fiyat oranı doğrusunun üretim olanakları eğrisine teğet olduğu noktada Üretici dengesi oluşur. Açık bir ekonomide, uluslararası fiyat oranı doğrusunun kayıtsızlık eğrisine teğet olduğu noktada ise Tüketici dengesi oluşur. 11. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher-Ohlin Teorisi): Emek zengin ülkeler emek yoğun malları, sermaye zengin ülkeler de sermaye yoğun malları daha ucuza üretirler. Dış ticarette iç maliyet farklılığının nedenlerini açıklamak faktör donatımı teorisinin ana hedefidir. 6. Kağıt ABD için ticaret, karl değil 1 2 ABD nin iç maliyet doğrusu ki ülke için kârlı alan 3 4 Türkiye nin maliyet doğrusu Türkiye için kârlı alan değil 5 Buğday 12. Kayıtsızlık (farksızlık) eğrileri bir ülkenin talep yapısını, refah düzeyini ve tercihlerini yansıtır. Dolayısıyla iki ülkenin talep yapısı aynı ise kayıtsızlık eğrileride aynı (ortak) olurlar. 13. Hecksher Ohlin teorisi analitik yönden ilk analiz eden Harvard Üniversitesi profesörlerinden W. Leontief tir. Leontief paradoksu olarak bilinen bu analiz 1947 yılında ABD ekonomisi için; girdi-çıktı (input-output) tekniğini kullanarak test etmiştir. 7. Teklif eğrileri (Marshall), ikinci en iyi teori (Viner), talep koşulları (J.S. Mill), mutlak üstünlük teorisi (A. Smith) ve faktör donatım teorisi (E. Heckscher) tarafından geliştirilmiştir de Posner tarafından geliştirilen teknoloji açığı teorisine göre, bir yeniliği ilk kez bulan firma onun monopolcüsü olur. Dolayısıyla üretim sürecini bulan sanayileşmiş ülkeler bu malların ilk ihracatçıları olacaklardır. 43

9 ULUSLARARASI İKTİSAT ÇÖZÜMLER 15. Ürün dönemleri teoreminin aşamaları; 1. aşama: Mal icat edilir. 2. aşama: İcatçı tarafından ihraç edilir. 3. aşama: İcatçının ihracatı artarak surer. 4. aşama: İcatçının ihracatı azalarak sona erer. 5. aşama: İcatçı malı ithal etmeye başlar. 23. Ad valorem vergiler: İthal malının fiyatının belirli bir yüzdesi biçiminde alınan gümrük vergisidir. Spesifik Vergiler ise İthal mallarının fiziki birimi başına sabit miktarda alınan bir gümrük vergisidir. 16. Üretim maliyetlerini eşitlemek dış ticaret ile ilgili olmadığı için dış ticaret poltikasının amacı olamaz. 24. Üretim Etkisi; Gümrük vergisinin yurtiçi fiyatları yükselterek yerli üreticiyi dış rekabetten koruması ve böylece yurtiçi üretimin artmasıdır. 17. Otarşi: Bir ülkenin ekonomik yönden kendi kendine yeter düzeyde olmasına dönük politikalardır. Dolayısıyla bu politikayı benimseyen ülkelerde ticaret politikasının amacı, dış dünya ile ekonomik bağların en düşük düzeye indirilmesidir. 18. Tarife benzeri önlemler: Gümrük tarifeleri gibi ithalatı pahalılaştırıp yerli üretimin kârlılığını artıran önlemlerdir. Örneğin çoklu kur uygulamaları, yerli katkı oranları, ithal ikamesi endüstrilerine verilen sübvansiyonlar vb. 19. Dış ticaret politikası dış ticarete yapılan müdahaleleri inceler. Dış ticaret teorisi ise ülkelerin neden dış ticaret yaptıklarını inceler. 25. Girdi malın ithalatında %20 ve nihai malın ithalinde %40 oranında tarife uygulanırsa toplamda ithal mallar%60 tarife uygulanmış olur. 26. Kotaların olumsuz etkileri; b,c, d ve e şıklarının yanında kaçakçılık ve karaborsaya neden olması ve ithal malın üst fiyatının belli olmaması şeklinde sıralanır lardaki korumacılık döneminde yaygın olarak kullanılan araçlar Tarife ve Kotalar (miktar sınırlamarı) dır teki yeni korumacılık döneminde yaygın olarak kullanılan araçlar Gönüllü ihracat kısıtlamaları ve Görünmez engeller (teknik standartlar,idari düzenlemeler ve kamu ihaleleri) dir. 20. Merkantilist dönemden sonra, dünyada serbest ticaret akımları en fazla kayırılmış ülke kuralı adı verilen bir uygulamasının önemli katkıları olmuştur. En fazla kayırılmış ülke kuralı: Uluslararası ticaret anlaşmalarına konulan ve uluslararası ticareti serbestleştirmede etkili olan bir uygulamadır. 21. Gümrük vergilerinin geçmişte uygulamasının amacı hazineye gelir sağlamaktı. Ancak, günümüzdeki amacı ise yerli firmaları korumaktır. 28. Kıtlık rantı: Kotaların yurtiçi mal arzını kısıtlamaları dolayısıyla fiyatlarda ortaya çıkan artışların neden olduğu kârdır. 29. Yıkıcı damping: İhracatçı firmanın yabancı piyasayı ele geçirebilmek ve o piyasada monopol oluşturabilmek için, yerli firmaların dayanamayacağı kadar düşük fiyatlardan o piyasaya mal satması. 22. Yasaklayıcı tarife: Yüksek vergi uygulanması sonucu tam koruma sağlayan tarifelerdir. 30. Döviz Kontrolü (Kambiyo Denetimi): Devletin döviz alım, satım, ihraç ve ithali üzerine kısıtlamalar koymasına dayanan uygulamalardır ve döviz karaborsasına neden olur. 44

10 4.Sınıf 3.Sınıf 2.Sınıf 1.Sınıf Açıköğretim Yardımcı Ders Kitaplarımız

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır)

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır) Uluslararası İktisat Dr. Nevzat ŞİMŞEK 1 2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

Tarife Dışı Politika Araçları. İthal Kotaları. İthal Kotaları

Tarife Dışı Politika Araçları. İthal Kotaları. İthal Kotaları Tarife ışı Politika Araçları İthal otaları İthal edilecek mal hacmi üzerine fiziki miktar veya değer olarak konulan sınırlamalardır. Amaç Yurtiçi tarım veya sanayi kesimini korumak Ödemeler bilançosu açıklarını

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 BS 1301- ULUSLRRSI iktist DiKKTI Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, ders kitabınızın basıma hazırlanmasından sonra değişiklik yapılmış olabilir_ Bununla birlikte, testteki soruları, velilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 İÇİNDEKİLER I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 BİRİNCİ KISIM GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VERGİSİ I. ÖNBİLGİLER...8

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017 1 GELİR VERGİSİ KANUNU Mart 2017 2 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE BEYANLARA YANSIYACAK DÜZENLEMELER 3 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI 4 YARARLANABİLECEKLER Ticari, zirai veya serbest meslek

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II

Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Doç.Dr.Tufan BAL Not: Bu sunuların hazırlanmasında çeşitli internet siteleri ve ders notlarından faydalanılmıştır. Giriş Tarım Ürünleri

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/106 İstanbul, 29 Aralık 2005 KONU : Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE HAYAT STANDARDI ESASI UYGULAMASI

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE HAYAT STANDARDI ESASI UYGULAMASI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE HAYAT STANDARDI ESASI UYGULAMASI I- GENEL BİLGİ : Hayat Standardı esası vergi güvenlik müessesesi olup GVK nun mükerrer 116 ve geçici 35. maddelerinde düzenlenmiştir. Gerçek

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/156 GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı.

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004 ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 11/02/2004 tarih ve 16 sayılı gelir vergisi sirküleri yayımlanmıştır.bu

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI : 2015-010 Tarih: 02.01.2015

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 )

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-5 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 284 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 284 Seri No.lu

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 SİRKÜLER İstanbul, 28.12.2016 Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 Konu: 2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI.

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 103. maddede yer

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50 Deneme Sınavı I 1. Emlak Vergisi ne üzerinden alınır? A) Bina ve arazi üzerinden B) Malikin geliri üzerinden C) Miras üzerinden D) Gelir üzerinden E) Nakit gelir üzerinden 2. Bir araziye elbirliği mülkiyet

Detaylı

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 11 1.1. Osmanlı Devleti nde Vergi Sistemi 12 1.1.1. Osmanlı Devleti nde Öşür Vergisi 12 1.1.2. Osmanlı Devleti nde Haraç Vergisi 13 1.1.3.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gelir Vergisi Kanunu'nun yer alan parasal büyüklüklerin 2013 yılında uygulanacak tutarları

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU

TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU Dış ticaretin amacı piyasadaki ihtiyacın karşılanmasıdır. Temel neden uluslararası mal hareketliliği değil, ülkenin denge arayışıdır. Ülkedeki ürün yetersizliği

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS IV. SERBEST MESLEK KAZANÇLARI Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyetinin nitelikleri; - Serbest meslek

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BEŞİKTAŞ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : - Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) Dar Mükellef Temsilcisinin Ticaret

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır. Ankara, 10 / 03 / 2009 SİRKÜLER 2009 / 09 KONU: 2008 YILI KAZANÇLARININ BEYANI Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 TARİH : 1.1.2017 NUMARA : 2017/1 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 KONU : 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenen Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

Detaylı

ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2

ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2 Tarih: 06.03.2015 Sayı : 2015/46 ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2 İŞYERİ VE KONUT KİRA GELİRLERİNİN İSTİSNA HADDİNİ AŞMASI HALİNDE BEYANNAME NASIL DÜZENLENECEK? Uygulama 8: Bay C konut olarak kiraya verdiği

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-57)

SİRKÜLER RAPOR (2009-57) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER İsmail UYSAL ANKARA Aralık, 2012 GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir. Gelir

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İnd. Oranı Uygulaması Hakk.

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İnd. Oranı Uygulaması Hakk. MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2013/11 Ankara,02/01/2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate

Detaylı

SİRKÜLER 2015/01. 1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

SİRKÜLER 2015/01. 1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife SİRKÜLER 2015/01 01/01/2015 Sayın Yetkili; Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 270 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

DR. Caner Ekizceleroğlu

DR. Caner Ekizceleroğlu DR. Caner Ekizceleroğlu Ticaret Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım satım faaliyetlerinin tümü olarak tanımlayabiliriz. Dış Ticaret BİR

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ 1. KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ... 4 1.1. Merkantilizm... 4 1.2. Fizyokrasi... 5 2. NEO KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ...

Detaylı

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ DUYURU 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde ( www.gib.gov.tr ) bulunmakta olup, tam metni aşağıdadır.

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK TEORİSİ

KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK TEORİSİ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK TEORİSİ Ricardo, bir ülkenin hiçbir malda mutlak üstünlüğe sahip olmadığı durumlarda da dış ticaret yapmasının, fayda sağlayabileceğini açıklamıştır. Eğer bir ülke her malda mutlak

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

SİRKÜLER 2013/ Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

SİRKÜLER 2013/ Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife SİRKÜLER 2013/69 31/12/2013 Sayın Yetkili; Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2014 Yılında Uygulanmak Üzere

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI 2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI Tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2012 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı, ücret geliri gibi

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II

Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II Doç.Dr.Tufan BAL Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II II.Hafta Uluslararası Ticaretin Önemi Not: Bu sunuların hazırlanmasında çeşitli internet siteleri ve ders notlarından faydalanılmıştır. Uluslararası

Detaylı

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih : 30.12.2016 Sayı : İST.YMM.2016/2678 Sirküler No : İST.YMM.2016/130 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU

TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU Dış ticaretin amacı piyasadaki ihtiyacın karşılanmasıdır. Temel neden uluslararası mal hareketliliği değil, ülkenin denge arayışıdır. Ülkedeki ürün yetersizliği

Detaylı

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir Hisse Senetleri Kar Payları -Aşağıda belirtilen özel durumlar hariç olmak üzere Tam mükellef kurumlardan elde edilen nakit kar paylarının ½ si vergiden istisnadır. İstisna sonrası kalan tutar diğer gelirlerle

Detaylı

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ 1. ADIM : GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ MUHASEBE VE KAYIT USULÜ 2. ADIM : 2016 YILI GELİRLERİNİN BEYANI

Detaylı

Dersin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır)

Dersin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır) Dersin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır) Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası İktisadın Konusu ve Kapsamı Uluslararası

Detaylı

MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI SMMM Nusret KURDOĞLU 1 GELİRİN TANIMI GELİR; BİR GERÇEK KİŞİNİN BİR TAKVİM YILI İÇERİSİNDE ELDE ETTİĞİ KAZANÇ VE İRATLARIN SAFİ TUTARIDIR. SMMM Nusret KURDOĞLU

Detaylı

BİLGİ GÜNCELİ 17.05.2013 2013/50

BİLGİ GÜNCELİ 17.05.2013 2013/50 Konusu : Gelirin toplanması ve beyanı Tarihi : Sayısı : T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 21, 85, 86 İlgili olduğu

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI 02.01.2017/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2017 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan had ve tutarlar

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih :25.12.2015 Sayı : İST.YMM.2015/3574 Sirküler No :İST.YMM.2015/82 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı