3 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : ANA STATÜ Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26719 ANA STATÜ Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU ANA STATÜSÜ"

Transkript

1 3 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : ANA STATÜ Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Motosiklet Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Ana Statü, Türkiye Motosiklet Federasyonunun genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurullarını, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek- 9 uncu maddesi ile, 14/7/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Ana Statüde geçen; a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı, b) BMU: Balkan Motosiklet Birliğini, c) Federasyon: Türkiye Motosiklet Federasyonunu, ç) Federasyon Başkanı : Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanını, d) FIM: Uluslararası Motosiklet Federasyonunu, e) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, f) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, g) Spor Dalı: Motosiklet sporunu, ğ) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler; Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları; kulüpler ile sporcu antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararları hakkında, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren, Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu, h) UEM: Avrupa Motosiklet Birliğini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Federasyonun Teşkilat ve Görevleri Federasyonun teşkilatı MADDE 5 (1) Federasyonun merkezi Ankara dadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. (2) Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdaki kurul ve birimlerden oluşur; a) Genel kurul, b) Yönetim kurulu,

2 c) Denetleme kurulu, ç) Disiplin kurulu, d) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler ve diğer kurullar, e) Genel sekreterlik, f) İdari birimler. (3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin dışındaki kurullar ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla belirlenir. Federasyonun görevleri MADDE 6 (1) Federasyonun görevleri şunlardır; a) Motor sporlarının yurt düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, b) Yurt dışındaki ve yurt içindeki, motosiklet sporu ile ilgili gelişmeleri izlemek, karşılıklı ilişki, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunları uygulamak, kontrol etmek, c) Antrenörlerin, hakemlerin ve görevlilerin yetiştirilmesini ve seminerlerle eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek, ç) Ülke içinde spor kulüplerinin yarışlar düzenlemesini ve düzenlenen yarışların devamlılığını sağlamak, ihtiyaca göre jüri, direktör, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak, d) Yabancı ülkelerdeki motosiklet sporu ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak, e) Motosiklet ve sürücü malzemelerinin standartlarını tespit ederek, bunların yurt içinde üretilenlerin veya ithal edilenlerin standartlara uygunluğunu onaylamak, f) Kulüpler veya il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek, g) FIM, UEM veya BMU izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, ğ) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan millî takımları seçmek, seçilen takımları yarışlara hazırlamak, h) Motosiklet yarışlarının düzenlenmesi için yönetmelik ve talimatlar hazırlamak ve uygulamak, ı) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak, ödüllendirmek, i) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak, j) Motosiklet sporu ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın, radyo ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, k) Motosiklet sporu etkinliklerinde belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, l) İllerdeki Federasyon temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak, m) Motor sporları ile ilgili yarış düzenlemek, antrenman ve eğitim alanlarını tespit etmek, kamu kurum kuruluşları ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerince yapılan tesis, işletme, alan ve benzeri yerlerin standartlarını belirlemek ve onaylamak, n) Spor ve hobi amaçlı motosiklet sürüş eğitimi veren özel kurs ve eğitim programlarının standartlarını belirlemek ve onaylamak, o) Motosiklet sürücülerinin haklarının korunması, diğer taşıtlara göre özel bir statüye kavuşturulması için kamu/özel her kurum/kuruluşla ve bakanlıklarla görüşmelerde bulunmak, bu konuda eğitim amaçlı panel ve toplantılar düzenlemek, ö) Sporcuların ve kulüplerin vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak. Genel kurulun oluşumu MADDE 7 (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı, motosiklet sporunda faaliyet gösteren kulüp ve sporcu sayısına göre tespit edilir. Genel kurul üye sayısı 120 den az, 250 den fazla olamaz.

3 (2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur; a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye, b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri, c) Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye, ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye, d) Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye, e) FIM, UEM veya BMU uluslararası federasyonlarının yönetim ve hakem kurullarında Türkiye yi temsilen bulunan üyeler, f) Görevlerine adli veya idarî soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten federasyon başkanlığı yapanlar, g) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla ilgili branşlarda oy kullanmak üzere ferdi veya takım sporlarında sırasıyla; 1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular, 2) Büyükler Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular, 3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular, 4) Bu fıkranın (g) bendinin (1), (2) ve (3) nolu alt betlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, en fazla millî olmuş sporculardan beş sporcu. ğ) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla millî takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye, h) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye, ı) Motosiklet sporunun hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek üç üye, i) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az %60 ını oluşturmak kaydıyla ve Federasyona üyelik başvurusundan en az altı ay önce kuruluşunu tamamlayıp tescil olunan Türkiye motosiklet kulüplerinden Federasyon yönetim kurulu tarafından üyeliğine karar verilenler arasından; 1) Genel kurul tarihinden önce en az iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılmış kulüplerin yönetim kurullarından birer temsilci, 2) Genel kurul tarihinden önce en az iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılmış ve en az bir mahalli yarış düzenlemiş olan kulüplerin yönetim kurullarından dörder temsilci, 3) Genel kurul tarihinden önce en az iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılmış ve en az bir ulusal yarış düzenlemiş olan kulüplerin yönetim kurullarından altışar temsilci. (3) Sporcuların seçiminde sırasıyla olimpiyat oyunları, Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez. (4) İl müdürlerinin tespitinde; a) En fazla nüfusu olan üç ilin il müdürü, b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü esas alınır. (5) Katılabilecek vakıfların belirlenmesinde; a) Vakfın Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf konumunda olması, b) Adında Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması, c) Yıllık gelirinin en az % 50 sini ilgili spor dalına harcaması şartları aranır. (6) Kulüp temsilcilerinden oluşan delegelerin yetmiş ikiden az veya yüz elliden fazla olması halinde Federasyon yönetim kurulu 7 nci maddenin (i) bendinin (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerindeki sayıları, bunların arasındaki oranları muhafaza etmek kaydıyla arttırıp eksiltmeye yetkilidir. Bu yetki kullanılarak yapılan değişiklik, genel kurul tarihinden en az dört ay önce kulüplere bildirilir.

4 Kulüpler buna göre, genel kurula gönderecekleri delegelerini genel kurul tarihinden en az iki ay önce resmî yazı ile Federasyon yönetim kuruluna bildirirler. Bu bildirimi hiç ya da belirtilen süre içinde yapmayan kulüp, kulüp temsilcilerinin arttırıldığı durumda bu artıştan yararlanmaz, bir önceki dönemde görev yapmış temsilcileri görevlerine devam eder. Kulüp temsilcilerinin eksiltildiği durumda ise, Federasyon yönetim kurulu, o kulübün bir önceki dönem görev yapmış olan temsilcileri arasından gerekli sayıda indirimi kendi kararıyla yapar. Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde on beş gün içinde yerine yenisi kulüpçe bildirilir. (7) Motosiklet Federasyonunun Bisiklet Federasyonu ile birlikte örgütlendirildiği dönemlerdeki federasyon başkanları (f) bendi kapsamında değerlendirilir. (8) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler yalnızca bir oy kullanma hakkına sahiptir. (9) Genel kurulda vekâleten oy kullanılmaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar. Genel kurulun görevleri MADDE 8 (1) Genel kurulun görevleri şunlardır; a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek, b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek, c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek, ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı- satımı ve kiralanması ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek, d) Yönetim kurulunca hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak, e) Federasyona yapılmak istenen şartlı yardım ve bağışları, ilgili mevzuat, Çerçeve Statü ve bu Ana Statüye aykırı olmamak şartıyla kabul etmek konusunda yönetim kuruluna yetki vermek, f) Yönetim kurulu faaliyet ve malî raporlarını ibra etmek, g) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek, ğ) Federasyonun borçlanmasına karar vermek, h) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek, ı) İlgili branşta profesyonel şube kurmak, i) Motosiklet sporuna veya Federasyona müstesna hizmetleri ve desteği geçmiş bulunanlara, yönetim kurulunun önerisi üzerine Onur Üyeliği unvanı vermek, j) Kanun ve bu ana statü ile verilen diğer görevleri yapmak. (2) Birinci fıkranın (ç), (ğ) ve (h) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir. (3) Birinci fıkranın (h) bendinde belirtilen durumda genel kurul, bu yönde alacağı kararla, Federasyona bağlı spor branşlarının profesyonel şubelerinin kurulması için yönetim kuruluna yetki verir. Yönetim kurulu, bu yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için 3289 sayılı Kanunun 18 ve 24 üncü maddeleri uyarınca Genel Müdürlüğe müracaat eder. Profesyonel şube kurulması, Merkez Danışma Kurulunun görüşü alınmak suretiyle karara bağlanır. Bu karar Genel Müdürün teklifi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın onayı ile yürürlüğe girer. (4) Profesyonel şube kurulduğu takdirde Federasyon, iş ve işlemlerini Amatör ve Profesyonel olmak üzere iki ayrı kurul eliyle yürütür. Bu kurulların çalışma usûl ve esasları yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir. Federasyon Başkanı MADDE 9 (1) Federasyon Başkanı olabilmek için; a) T.C. vatandaşı olmak, b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak, ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

5 d) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak, e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak, f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak, şartları aranır. (2) Olimpiyat, parolimpik ve büyükler kategorisinde dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında birinci olanlar hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükmü uygulanmaz. (3) Başkan adayları, adaylıklarına dair başvurularını Federasyon genel merkezine, genel kurul tarihinden en az bir hafta önce yaparlar ve (İki bin) YTL. adaylık bedelini Federasyon hesabına yatırırlar. Adaylık bedeli genel kurulca değiştirilebilir. (4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, genel kurulda yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi ile birlikte yapılır. (5) Başkanın yokluğunda görevlerini devrettiği asbaşkan yürütür. Asbaşkanlar, Federasyon başkanı seçilme yeterliliğine sahip bulunan yönetim kurulu üyeleri arasından başkan tarafından atanır. Asbaşkanların görev süresi başkanın görev süresi kadardır. (6) Başkanın ölümü veya istifası gibi nedenlerin vukuu halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi asbaşkanlardan biri yürütür. Ancak genel kurula altı aydan az bir süre varsa başkanlıktaki veya organlardaki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez. Başkanın görevleri MADDE 10 (1) Başkanın görevleri şunlardır; a) Federasyonu temsil etmek, b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlara, Çerçeve Statü, bu Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek, c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek, ç) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak, d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını, yönetim kuruluna teklif etmek, e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek, f) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu yetkisini asbaşkanlarıyla paylaşmak, g) Asbaşkanlarını belirlemek, ğ) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalar için yönetim kuruluna teklif götürmek, h) İlgili mevzuat, Ana Statü ve genel kurul kararlarında belirtilen diğer görevleri yapmak. Yönetim kurulu MADDE 11 (1) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı ile genel kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyesi olabilmek için, bu Ana Statünün 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki şartlar aranır. (2) Yönetim kurulunun başkan olma yeterliliğine sahip üç üyesi, başkan tarafından asbaşkan olarak atanır. (3) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi

6 nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam ona inmesi halinde, seçimli yahut malî olağan genel kurula altı aydan fazla süre bulunması halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulunun görevleri MADDE 12 (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır; a) Motosiklet kulüplerini kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek, b) Yarışma sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek, c) Motosiklet sporu ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usûl ve esasları tespit etmek, lisanslardan alınacak tescil, vize, aktarma ücretlerini belirlemek, ç) Kulüplerin motosiklet dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek, d) Kulüpleri, sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek, e) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak, f) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı, kiralamasını yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve motosiklet sporu faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, g) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak, ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve motosiklet ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek, h) Motosiklet ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek, ı) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak, i) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile motosiklet alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak, j) Genel kurul toplantılarını hazırlamak, kulüplerin genel kurula hangi sayıda delege ile katılacaklarını bu Ana Statü hükümleri çerçevesinde belirlemek, k) Federasyon bütçesini hazırlamak, l) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak, m) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek, n) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla, merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idarî ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek yeterli sayıdaki görevlinin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek, o) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, genel kurulun onayına sunmak ve onaylanan talimatları uygulamak, ö) Motosiklet sporuna veya Federasyona üstün hizmeti ve desteği geçmiş kişilere Onur Üyeliği unvanı verilmesini genel kurula önermek, p) Disiplin suçu işleyen kulüpler, motosiklet sporları faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber disiplin kuruluna sevk etmek, r) Kanun, bu Ana Statü ve diğer mevzuatla yahut genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yapmak. Yönetim kurulu toplantıları

7 MADDE 13 (1) Yönetim kurulu, en az altı ayda bir başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere, üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Başkan, üç asbaşkan ve ayrıca yönetim kurulundan başkanın belirleyeceği bir üye daha yürütme kurulunu oluşturur. Bu kurul, yönetim kurulundan alacağı yetkiler çerçevesinde kararlar alır, işlemler yapar. Yürütme kurulu en az iki ayda bir üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır; oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir. (2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağırılır. (4) Mazeretler yazılı olarak sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir. (5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, başkan tarafından uygulanır. Denetleme kurulu MADDE 14 (1) Denetleme kurulu, 5 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulunun 2 üyesi Genel Müdürlük tarafından atanacak tabii üyedir. Üyeler ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan seçer. Denetleme kurulu asıl ve yedek üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki şartlar ile birlikte üyelerden en az ikisinin mali konularda ihtisas sahibi olma şartı aranır. (2) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan üyeliğe kalan süre tamamlanmak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağırılarak kurul tamamlanır. (3) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini yazılı olarak sebepleri ile birlikte toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir. (4) Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Denetleme kurulu kararına katılmayan üye, karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunmakla yükümlüdür. Denetleme kurulunun görevleri MADDE 15 (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını denetler. Her malî genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetleme kurulu, iş ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetleme kurulunca teklif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır. (2) Kurul, denetlemeleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Kurul, denetleme raporunu genel kurul toplantısından on beş gün önce Federasyonun internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul üyelerinin bilgisine sunar. Disiplin kurulu MADDE 16 (1) Disiplin kurulu, genel kurulca seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Üyeler ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan ve bir raportör seçerler. (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki şartlar aranır. Üyelerden en az ikisinin hukukçu olması zorunludur. (3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınmaz, yerlerine yenisi görevlendirilmez. Asıl üyelerin ölüm veya

8 istifası halinde boşalan üyeliğe oy sırasına göre kalan süreyi tamamlamak üzere disiplin kurulu başkanı tarafından yedek üye çağrılarak kurul tamamlanır. (4) Disiplin kurulu; motosiklet sporu faaliyetlerinde görevli idarî ve teknik elemanlar, Motosiklet Federasyon ve kulüplerinin yönetiminde görev alanlar, eğitmenler, antrenörler, hakemler, gözlemci ve temsilciler ile ilgili olay ve eylemlere ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılacak talimat ile düzenlenir. (5) Disiplin kurulu, kendi görev alanlarını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Kurul başkanının bulunmaması halinde, kurula en yaşlı üye başkanlık eder. (6) Toplantı, en az üç üyenin katılması ile yapılır. (7) Mazeretsiz olarak üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini yazılı olarak sebepleri ile birlikte toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir. (8) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, oyların eşit çıkması durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Tahkim kurulu MADDE 17 (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları; kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar. (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder. Diğer kurullar MADDE 18 (1) Hakem, organizasyon, hukuk, malî, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler ve onur kurulu ile gerekli görülen diğer yan kurullar yönetim kurulunun onayı ile kurulabilir. (2) Motosiklet sporuna veya Federasyona müstesna hizmetlerde ve destekte bulunanlara, yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul kararı ile Onur Kurulu üyeliği sıfatı verilebilir. Genel sekreter ve idari birimler MADDE 19 (1) Federasyonun idari birimi; genel sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur. (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. (3) Genel sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, diğer idari ve teknik personelin amiridir. (4) Genel sekreter, Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır, kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, başkan adına yazışma işlerini yürütür. Taşra teşkilatı MADDE 20 (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, tüm illere Federasyon il temsilcisi atanır ve yönetim kurulunca gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurulur. Bunlara ek olarak il hakem kurulları, il düzenleme kurulları oluşturulur. Kurulacak yurt içi teşkilatların, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûlleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimat ile düzenlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

9 Genel kurul toplantıları mahiyet ve esasları MADDE 21 (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Federasyon olağan genel kurulu dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının yapıldığı yılda; olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren altı ay içerisinde yapılır. Malî genel kurul ise iki yılda bir, yılın son ayı ile izleyen yılın ilk ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Malî genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülebilir ve karara bağlanabilir. (2) Olağanüstü genel kurul; a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınması, b) Yönetim kurulunun kararı, c) Toplam delege sayısının en az yüzde kırkının noter kanalı ile yazılı müracaatı, üzerine toplanır. (3) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, Federasyonu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılacak seçim için olağanüstü genel kurula gidilir. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulu ibra edilmemiş ise bu durumda da başkanlık ve denetleme kurulunun görevlerini genel kurula kadar başkanlık divanı yürütür. (4) İkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmaz. (5) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyon yönetim kuruluna ulaştığı tarihten itibaren en geç atmış gün içerisinde yönetim kurulunca gerçekleştirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı için belirlenmiş gündemden başka konu görüşülmez. (6) Genel kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, bir gün sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz. (7) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde adlî yargıda genel kurulun iptali istenir. (8) Toplantının mevzuata aykırı yapıldığını iddia eden genel kurul üyeleri, toplantıya katılmış ve ilgili karara muhalefet ederek buna dair şerhini genel kurul tutanağına yazdırmış olmak kaydıyla, toplantıyı izleyen otuz gün içinde Ankara da adlî yargı merciine iptal dâvası açabilir. Genel kurulun toplantıya çağrılması MADDE 22 (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezi olan Ankara da yapılır. (2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye çapında yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur. (3) Üye listesi genel kurul toplantısından en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı ise toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur. Federasyonun resmi internet sitesindeki ilanda, ayrıca genel kurul gündemi ile toplantı çağrısı da bulunur. Genel kurul üyelerinin listesi MADDE 23 (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. (2) Üye listesinde; üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

10 (3) Listeye ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin kararı verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözülür. (4) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür. (5) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler. Toplantı ve karar yeter sayısı MADDE 24 (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tamsayısının yarısından bir fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün katılan üyelerle yeter sayı aranmaksızın yapılır. Ancak, bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Toplantıya katılma ve yeter sayının tespiti MADDE 25 (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği kimlik belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder. (2) Toplantı için aranan yeter sayının bulunup bulunmadığı, Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği asbaşkan veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile tespit edilir. Yeter sayının sağlanamaması durumu bir tutanakla tespit edilir. Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması MADDE 26 (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon başkanının veya görevlendireceği asbaşkanın veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur. (2) Genel kurul başkanlık divanı, başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde ve genel olarak oy sayımında görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır. (3) Genel kurul çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir. Başkanlık divanının görev ve yetkileri MADDE 27 (1) Başkanlık divanı, bu Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde ve gündem maddelerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir. (2) Toplantı tutanaklarının her sayfası, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri tarafından toplantının sonunda imzalanır. (3) Bu tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisine ve Federasyona teslim edilir. (4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurulun oylamasına başvurabilir. (5) Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz. Gündemin tespiti ve görüşmeler MADDE 28 (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar. (2) Gündeme, Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine veya gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine veya gündem maddelerinin bazılarının birlikte görüşülmesine ilişkin öneriler, diğer maddelere geçilmezden önce, en az on üyece imzalanmış yazılı başvurusu ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, katılanların yarıdan bir fazlasının olumlu oyu

11 ile kabul edilen öneriler doğrultusunda gündem düzenlenir. Bu nitelikteki önerilerle eklenen gündem maddeleri daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür. (3) Sırası gelmiş gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletir veya sözlü taleplerini tutanağa geçirtir. Divan başkanlığı, talepleri bunların veriliş sırasını dikkate alarak düzenler. Üye konuşma sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir. (4) Divan başkanı, henüz kimseye söz hakkı tanımadan önce, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak, konuşma sürelerine dair önerisini genel kurulun oyuna sunar. Konuşma süreleri genel kurulca belirlenir. (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyonun işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür. (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üye bu yönde yazılı önerge vermesi halinde divan başkanlığınca önerge işleme konulur. Önerge, söz hakkı almamış olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili görüşmeler bitirilir. (7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz. Kurullara aday olma MADDE 29 (1) Federasyon başkanlığı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şart değildir. (2) Başkanlık dışında bu organlara üye adaylığı için ise, kulüp üyesi olma şartı aranır. Aday, kulüp üyesi olduğunu belgelemek zorundadır. (3) Federasyon başkanlığı, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarına seçilen ve hakem kuruluna atanan üyelerin varsa kulüp yöneticiliği ve kulüp yönetim organlarındaki diğer görevleri sona erer, ancak kulüp üyeliği ve kulüple olan diğer ilişkileri devam edebilir. Seçim listelerinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi MADDE 30 (1) Başkanlık seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi ile beraber yapılır. (2) Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliğine aday olmak isteyenler, adaylık başvurularını başkanlık divanına seçimler başlamadan önce yazılı olarak teslim eder ve genel kurul tutanağına geçirtirler. Başvuranların isimleri ve listeleri divan başkanı tarafından imzalanarak teslim alınır, bunların gerektiği sayıda çıkarılacak suretleri de yine divan başkanı tarafından onaylanır ve bu onaylı örnekler genel kurul salonunda en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar, itirazlar da kararlar da genel kurul tutanağına geçirilir. (3) Başkan adayları, yönetim kurulu, denetleme ve disiplin kurulları için aday göstereceği kendi tercihine göre sıralanmış isimleri içeren listeyi de divan başkanlığına yazılı olarak teslim ederler. (4) Adaylık başvurularının Ana Statüye uygunluğunun onaylanmasından sonra, divan başkanlığında görevli seçim işlerinden sorumlu üyeler, oy pusulalarını hazırlar. Oy pusulaları değişik renklerde olabilir. Beyaz renk sadece boş oy pusulası için kullanılır. Oy pusulaları bütün adayların denetimine açıktır. (5) Oy pusulalarında yalnızca akademik unvan kullanılabilir. Adaylara söz verilmesi MADDE 31 (1) Divan başkanı, başkan adaylarına ve organlara listeler dışında bağımsız surette aday olanlara, istekleri halinde, ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir. (2) Bu konuşma süresi, başkan adayları bakımından otuz dakikadan ve organlara listeler dışındaki bağımsız adaylar için ise on beş dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması

12 durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez. (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar. (4) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir. Seçimlerin yapılması MADDE 32 (1) Başkanlık divanı, seçime geçilmeden önce oy kullanma süresini belirler. Süre bitmesine rağmen sandık başında oy kullanmak için bekleyen üye bulunduğu takdirde bu üyelerin oy kullanması için süre uzatılır. Tüm üyeler oy kullanmış ise sürenin dolması beklenmez. (2) Seçimler gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki evet mührünü basarak, oy pusulasını zarfa koyup seçim sandığına atmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz. (3) Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, Başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir. (4) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder. (5) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar. Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi MADDE 33 (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra veya oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. (2) Divan başkanının denetim ve gözetiminde aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rast gele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir. (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Kullanılmadan divanda kalan pusulaların sayısı ile kullanılan pusulaların sayısının toplamının, divan başkanınca mühürlenip imzalanmış pusulaların toplam sayısı kadar olup olmadığı kontrol edilir. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla sayıda oy çıkması halinde oy iptal edilir. (4) Divan başkanı tüm bu işlemleri ayrıntısı ile tutanağa geçirilmesini sağlar, divan üyeleri bu tutanağın her sayfasını imzalar. Bu tutanak, genel kurul tutanağının ayrılmaz parçasıdır. Divan başkanı, seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Hükümler Federasyon bütçesi MADDE 34 (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca her bir mali yıla göre iki yıl için düzenlenerek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur. (2) Bütçede, Federasyonun mevcut ve tahmini gelir ve giderler, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, özgü olarak belirli bir faaliyetin yapılması için alınmış destek, yardım, bağış ve benzeri unsurların yine özgü olarak o faaliyete harcanmasına dair düzenlenecek münhasır faaliyet özel bütçesi, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

13 (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatı sağlamaya Federasyon başkanı yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydı ile asbaşkanlara devredebilir. Harcama belgelerinin başkanın yanısıra, asbaşkanlardan herhangi biri veya genel sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir. (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde on beşinin eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılması zorunludur. Federasyonun gelirleri MADDE 35 (1) Federasyonun gelirleri şunlardır; a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay, b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak, c) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay, ç) Sponsorluk gelirleri, d) Katılım payı, başvuru harcı ve aidatlar, e) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri, f) Ceza ve itiraz gelirleri, g) Yardım ve bağışlar, ğ) Kira ve işletme gelirleri, h) Federasyon başkanlığı için adaylık başvuru ücretleri, ı) Diğer gelirler. (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde altyapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır. (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Federasyonun giderleri MADDE 36 (1) Federasyon, görevlerini yerine getirmek üzere bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar. (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayrimenkuller üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış almaya, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir. (3) Bütçe ile ilgili harcamalar, genel kurulca kabul edilecek bütçe talimatında belirtilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Genel Müdürlük ile ilişkiler MADDE 37 (1) Federasyon; ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak kırk dokuz yıl süre ile tahsisi için başvurabilir. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım- onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur. (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir. (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir. (4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun Ek- 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

14 (5) Motosiklet kulüpleri ve sporcuları ile ilgili istatistiki bilgiler iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderilir. Kulüpler MADDE 38 (1) Motosiklet kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin motosiklet şubeleri Federasyon tarafından tescil edilir. (2) Motosiklet faaliyetlerinde bulunan kulüpler, Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir. Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir. Motosiklet kulüplerinin devri ve şirketleşme MADDE 39 (1) Motosiklet dalında faaliyet gösteren kulüpler, motosiklet şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılmaz. Devirlerde motosiklet sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur. Yayınların düzenlenmesi MADDE 40 (1) Motosiklet yarışmalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir. (2) Bu yetki kullanılırken, Türk motosiklet sporunun, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. (Resmi Gazete ile yayımı: 4.12.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. (Resmi Gazete ile yayımı: 4.12. 147 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 4.12.2007 Sayı: 26720) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1-17/6/1992 tarihli ve

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜ(1)

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜ(1) GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜ(1) Amaç Madde 1 Bu Çerçeve Statünün amacı, özerk spor federasyonlarının teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması ve çalışmalarına

Detaylı

ANA STATÜ TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM

ANA STATÜ TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM 1 Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Birinci Kısım Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge 'nin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi nde kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amaçları aşağıda belirtilmiştir. a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU HAKEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU HAKEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ : 27.01.2007 KARAR NO : 10 TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU HAKEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Triatlon müsabakalarında

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Tunceli Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5105 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (06/08/2009 tarih ve 14 Sayılı Senato kararıyla) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Gümüşhane Üniversitesinin

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, illerde hentbol faaliyetleriyle meşgul olmak üzere o il de yapılacak olan hentbol faaliyetlerinin federasyonla uyumlu

Detaylı

Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Konseyi Oluşumu Yönetmeliği

Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Konseyi Oluşumu Yönetmeliği 1 Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Konseyi Oluşumu Yönetmeliği Amaç Kapsam Tanımlar Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı Atatürk Öğretmen Akademisi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TYF EĞİTİM KURULU TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı, Eğitim Kurulunun oluşumu, işleyişi, görev ve yetkileri ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2-

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Talimatın amacı; eskrim müsabakalarının

Detaylı

Yayınlama Tarihi 28.12.2008

Yayınlama Tarihi 28.12.2008 Yayınlama Tarihi 28.12.2008 ESKİ HALİ MADDE 4 (1) Bu Ana Statüde geçen; a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı, b) Federasyon: Türkiye Yelken Federasyonunu, c) Federasyon Başkanı:

Detaylı

TÜRKĐYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALĐMATI

TÜRKĐYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALĐMATI Đcra Kurulu Kararı 13 / 1 18.4.2007 Değişiklik Karar No 45 / 2 03.06.2008 Değişiklik Karar No 126 / 2 TÜRKĐYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALĐMATI Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. MERAM BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/09/2014 TARİH VE 2014/151 NOLU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. MERAM BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1 : (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi önlisans, lisans ve

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Deney Hayvanları

Detaylı

T. C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T. C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T. C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren

Detaylı

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU ANA STATÜSÜ 25 Mayıs 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26532 ANA STATÜ Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm Sayfa 1 / 6 13 Ağustos 2006 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26258 İstanbul Bilim Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE NORM KADRO TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE NORM KADRO TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE NORM KADRO TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Talimatın

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar ve Genel Esaslar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar ve Genel Esaslar BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- Bu yönerge, Bartın Üniversitesi öğrencilerinin eğitim-öğretim dışında kalan zamanlarını

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Çocuk Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Ardahan Üniversitesinden: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Ardahan Üniversitesinden: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Nisan 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28975 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ANA STATÜ. MADDE 2 Aynı Ana Statünün 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ANA STATÜ. MADDE 2 Aynı Ana Statünün 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 14 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27552 ANA STATÜ Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

Detaylı

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 12 KASIM 2016 CUMARTESİ DUYURU Duyuru No : 05 Konu : Federasyon Başkanı Adaylığı ile ilgili hususlar 10.10.2016 Türkiye Otomobil Sporları

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu kurallarına

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Fotoğrafçılık Kulübü ismi ile anılır.

Detaylı

ESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç. Öğrenci. Kapsam. Öğrenci. Dayanak. Tanımlar. öğrencilerin. her bir 1 / 14

ESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç. Öğrenci. Kapsam. Öğrenci. Dayanak. Tanımlar. öğrencilerin. her bir 1 / 14 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı; İzmirr Yüksek Teknoloji T Enstitüsü Lisans ve Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor s ve

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU TEKNİK KURULU TALİMATI

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU TEKNİK KURULU TALİMATI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU TEKNİK KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1.Bu Talimatın amacı; Türkiye Atletizm Federasyonu Teknik Kurulunun oluşumunu, görev ve yetkileriyle çalışma

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU KULÜP VE SPORCU TESCİL, LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM - AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun

Detaylı

Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Tenis Federasyonunun teşkilatı, Genel Kurulunun oluşumu, toplanması, Yönetim,

Detaylı

KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne;

KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ Teknik Komiser Yönergesi - 2-28.06.2012 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 5 GÖREV VE YETKİLER 5 5. GÖREV 5 6. YETKİ VE

Detaylı

TÜRKĠYE HERKES ĠÇĠN SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE HERKES ĠÇĠN SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETĠM KURULU KARAR TARİHİ : 29.05.2009 KARAR NO : 8/6 TÜRKĠYE HERKES ĠÇĠN SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın amacı,

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK,

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİLİK, 2 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK GEÇİCİ KURULU İLE DEĞERLENDİRME VE SINAV KOMİSYONLARININ KURULMASI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 64 SERBEST

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim gençliğinin spor ihtiyaçlarının

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Bursa Orhangazi Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (SİU KEÇİMER): Siirt Üniversitesi Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. c) Merkez (SİU KEÇİMER): Siirt Üniversitesi Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEÇİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanlığından:

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanlığından: 15 Aralık 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26377 Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE SUTOPU FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

REKLAM KURULU NEDİR?

REKLAM KURULU NEDİR? REKLAM KURULU NEDİR? Reklam Kurulu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 17. maddesine göre oluşturulmuştur. Kurulun amaç ve faaliyetleri hakkında en iyi bilgiyi yönetmelikte bulabileceğimiz

Detaylı

YÖNETMELİK. d) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,

YÖNETMELİK. d) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü, 24 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29215 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK REKLAM KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU HAKEMLER, HAKEM ÖĞRETMENLERİ, MERKEZ HAKEM KURULU, İL HAKEM KURULLARI VE BAŞHAKEM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU HAKEMLER, HAKEM ÖĞRETMENLERİ, MERKEZ HAKEM KURULU, İL HAKEM KURULLARI VE BAŞHAKEM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU HAKEMLER, HAKEM ÖĞRETMENLERİ, MERKEZ HAKEM KURULU, İL HAKEM KURULLARI VE BAŞHAKEM TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı; Türkiye buz

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28624 YÖNETMELİK Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ANA STATÜ. Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi :1 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayısı : 27275 ANA STATÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU Ana Statü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye İzcilik Federasyonunun teşkilatı, Genel Kurulunun oluşumu, toplanması,

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26410

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26410 Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26410 TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Kano Federasyonunun

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

KANUN. Kanun No. 5583 Kabul Tarihi : 22/2/2007

KANUN. Kanun No. 5583 Kabul Tarihi : 22/2/2007 28 Şubat 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26448 KANUN FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER TERTİBİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5583 Kabul Tarihi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında görev

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu düzenlemenin amacı; Sosyal Güvenlik

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ

SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ (28.02.2013 - R.G. 34 - EK III - A.E 111 Sayılı Tüzük) SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI (60/2010 Sayılı Yasa) Madde 67 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLI BAKIMI VE SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLI BAKIMI VE SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLI BAKIMI VE SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönerge ile Bilecik Üniversitesinde kayıtlı bulunan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülke ve toplum

Detaylı

TÜRK İŞARET DİLİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASINA YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜRK İŞARET DİLİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASINA YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜRK İŞARET DİLİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASINA YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmî Gazete : 14.4.2006/26139 Ek ve Değişiklikler: 1) 18.01.2011/27819 RG BİRİNCİ

Detaylı

ANA STATÜ TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

ANA STATÜ TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ 6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454 Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Üniversite

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

ANA STATÜ. 26 Ocak 2007 Cuma Resmi Gazete Sayı 26415 TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANA STATÜ. 26 Ocak 2007 Cuma Resmi Gazete Sayı 26415 TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Ocak 2007 Cuma Resmi Gazete Sayı 26415 TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU ANA STATÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonunun

Detaylı

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yelken Federasyonunun teşkilatı,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

BAŞKAN. Prof. Dr. Peyami BATTAL Rektör ÜYE. Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA Rektör Yardımcısı ÜYE ÜYE. Prof. Dr. Şefik TÜFENKÇİ Ziraat Fak. Dek.

BAŞKAN. Prof. Dr. Peyami BATTAL Rektör ÜYE. Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA Rektör Yardımcısı ÜYE ÜYE. Prof. Dr. Şefik TÜFENKÇİ Ziraat Fak. Dek. Üniversite Senatosu Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Karar 2014/14-5 (Sayfa 1/5) Üniversitemizde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması ve

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU ANA STATÜ

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU ANA STATÜ TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU ANA STATÜ 1 Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ATANAN FEDERASYON KURULLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ATANAN FEDERASYON KURULLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ATANAN FEDERASYON KURULLARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Talimatın amacı Türkiye Briç Federasyonunun atama ile göreve gelen

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014/06) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014/06) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014/06) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönerge, Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin eğitim,

Detaylı

Sayfa 1 / 10 3 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26335 ANA STATÜ Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan değişiklikle son şekli

tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan değişiklikle son şekli TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Hentbol Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28961

Resmî Gazete Sayı : 28961 Resmî Gazete Sayı : 28961 ANA STATÜ Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı