Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 ÝÇÝNDEKÝLER INDEX LP Aydýnlatma ve Güç Baralý Kanal Sistemleri Low Power Busbar Trunking Systems AB 25-0 A HLP 0-63 A SP 100- A 3-2 MP Orta Güç Baralý Kanal Sistemleri Medium Power Busbar Trunking Systems MP -800 A 25-0 Yüksek Güç Baralý Kanal Sistemleri HP High Power Busbar Trunking Systems 1-56 HP A 1

3 1977 yýlýnda Ýstanbul da faaliyetlerine baþlayan DTM Elektroteknik A.Þ kurulduðu günden bu yana her gün ileri attýðý adýmlarla iç ve dýþ piyasada pano ve busbar üretiminde önder konumuna eriþmiþ, güvenilirliðini ve kalitesini binlerce kullanýcý ve bayilerimize ispatlamýþtýr. DTM Elektroteknik A.Þ. geçmiþ yýllar içersinde geliþim çizgisini hiç aksatmamýþ ve bugün kutu dizaynýnda mükemmel bir teknik yeterlilik derecesine ulaþarak Hizmetlerini çaðdaþ piyasanýn gereksinimlerine tatminkar yanýtlar verebilecek biçimde tasarlamýþtýr. DTM Elektroteknik A.Þ. nin hizmet anlayýþý yalnýzca malýn satýþýyla sýnýrlý kalmayýp proje ve uygulama aþamalarýný da kapsamakla beraber ayný zamanda diðer bir önemli nokta DTM nin kiþiye ya da kuruma özel servis desteði vererek kullanýcýlarýn gereksinimlerine en uygun yanýtlarý verebiliyor ve satýn aldýklarý ürünlerden maksimum yararlanabilmelerini saðlýyor olmasýdýr. Since the year of its foundation in Istanbul 1977, DTM Elektroteknik A.S. has developed from a small enterprise into a medium sized company with some activities. The dynamic growth started in 1977 and has continued in moderote steps. A long termed strategy is aimed at DTM Elektroteknik A.S. being an independent manufacturer of complete systems. DTM Elektroteknik A.S. manufactures sheet enclosures and cabinets for low voltage applications since For two years we are in the busbar trunking systems sector with taking big steps. Our continiously innovation and development wide sets for standard quality and reliability our products range offers multiple benefits througth their rich accessories and suits all applications in distributing and controlling or electricity. The customer satistaction programme of DTM Elektroteknik A.S monitors whether the desired level of customer satisfaction has been achieved which always has been our main philosophy. Today, DTM Elektroteknik A.S. has more than 100 employees with a working facility of 10, 000 sqm. closed 5,000 sqm. opened. 2

4 AB HLP SP AYDINLATMA VE GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ LOW - POWER LIGHTING BUSBAR TRUNKING SYSTEMS 25A - A 3

5 Genel Bilgi General Data Elektrik tesisatýnýn baralý kanal sistemi ile yapýlmasýna karar verildikten sonra gerekli akým deðeri hesap edilir. Buna göre Baralý Kanal AB - HLP - SP tiplerinden seçimi yapýlýr. Tip deðerlerine göre elektrik projesi çizilir. Bu tiplere göre elektrik keþif raporu hazýrlanýr. Teknik Tarif After deciding the line to be a busbar trunking line, appopriate current is computed. Busbar trunking line AB - HLP - SP is selected due to the computed current. Project is draw referring type values and a report is created due to this project and values. Technical Instructions Baralý kanal sistemi muhafazasý Galvaniz Sac tan profil makinasýnda þekillendirilerek birbirine kenetlenmiþ ve mekanik dayanýklýlýðý artýrýlmýþtýr. Ayrýca kenet yerleri soðuk perçinle sýkýþtýrýlmýþ böylece mekanik darbeye karþý güçlendirilmiþtir. Ýletkenler AB-HLP ler için PVC izolelidir. Ýletken sayýsý L1, L2, L3, N+Pe iletkenlidir. Nötr iletken kesiti faz iletkenlerine eþittir; topraklama olarak gövde kullanýlmýþtýr. SP tiplerinde kanal içinde aralýklý olarak yerleþtirilen yalýtkan darbeye dayanýklý alev almaz malzeme ile desteklenen tarak içine yerleþtirilen bakýr iletkenlerle tamamlanmýþtýr. Ýletken sayýsý L1, L2, L3, N+Pe veya 5 iletkenli imal edilir. Standart üretim. iletken + Gövde topraklýdýr. Baralý kanal sisteminin uzun düz ve konfigürasyon bir yapýya sahip olmasý mükemmel bir dayanýklýlýk verir. Kanalda viprasyon olmasý durumunda aydýnlatma gibi mekanik yüklere tolera edilir. Kanallarýn yüksek mekanik dayanýklýlýða sahip olmasý Aský vidalama merkezlerinin 6 metreye kadar çýkmasýný saðlar. Bunu yaparken asýlacak yüklere dikkat etmek gerekir. Tek bir vidanýn sýkýlmasý ile hat boyunca topraklamayý saðlar. Bütün tasarým ve testler IEC standartýna göre yapýlmýþtýr. Herhangi bir BUS uygulamasý kapaklý kablo kanalý üzerinden monte edilebilir. Duman, ýþýk þiddeti gibi deðerler bir PLC ve Router yardýmý ile kontrol edilebilir. Avantajlar Busbar Trunking system is manufactured with a galvanized sheet-metal, could be joined and by giving a mechanical strength with a rolling machine a product with quality is produced. Additionally joint points is attached with a special part in order to prevent the line form the mechanical impacts. Conductors of AB-HLP are isolated with PVC conductor numbers are pieces which are (L1, L2, L3 and N+Pe) Neutr conductor cross section is equal to phase elements cross-sections. For earthing, galvanized sheet-metal is used. For SP types busbar line is compled with the conductors and the body used as earthing. Busbar line having straight lengths and strong joints provide perfect mechanical strength to the busbar line. In case of vibration on the line, it is tolerated by the lighting loads. Earthing is supplied by just screwing one terminal. All these types and products are tested due to the IEC standart. Any BUS system can be fitted for the bidirectional management of the inputs and outputs located on the busbar. By connectiong a smoke/presence/light intensity control, it is possible to be advised in case of fire and intrusion with the installation of the covered cable channel. Advantages Baðlantý Birimleri Adapte edilebilir güç daðýtým sistemi için yer gereksinimlerinden optimum yararlanmaya ve hem yatay hem dikey montaja izin verirler. Kolay ve hýzlý montaj kolayca ve hýzla üç aþamada yapýlýr. 1. Ýki busbarý baðlamak için bir busbar kenetleyici terminale yerleþtirilir. 2. Terminal bloðunu sýkýþtýrmak için 12 mm lik bir somun anahtarý kullanýlýr. 3. Montaj için herhangi bir uzman takým anahtarý veya ustalýk gerekmez. Busbar Avantajlarý Joint Elements For adaptable power distribution systems in order to gain more place and possibility to install the line in both horizantally and vertically. Easy and fast installations is made in 3-levels as follows. 1. Busbar clamping unit is placed for joining the two busbars. 2.For screwing the terminal block, 12 mm.nut key is used. 3.No necessity of any skilled person or special tools. Advantages of Busbar Trunking System Kolaylýk Kolay dizayn edilir güç daðýlýmý ve temiz network yapýsý, kolay mühendislik ve kurma olanaðý. Güvenli Düþük tutuþma enerjisi ve yüksek kýsa devre deðerleri, Busbarýn diziliþine ve tipine bakýlmaksýzýn fabrika çýkýþý güvenlik. Hýzlý Çok az takým kullanarak hýzlý montaj Busbar sistemleri hissedilir ölçüde montaj zamanýný azaltýr. Esnek Montajlar kolayca uzatýlabilir ve modifiye edilebilir. Easy Easy to design power distribution and clear network structure, easy engineering and installation possibility. Safe Law ignition energy and higt short-circuit values. Factorysafeness without looking the types. Fast Fast intallation with minumum tools. Reduced installation time. Flexible Installations can be extended and modified.

6 AB BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ / BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 55 AB 25 / AB 0 Baralý Kanal sistemini oluþturan bütün elemanlar (besleme birimleri, karkas, baðlantý parçalarý) renkli olarak saðlanabilir. Karkas isteðe baðlý olarak paslanmaz çelikten yapýlabilir. Whole components setting up the busbar line (boxes, accessories, elements) can be supplied in different colors. The body of the line may be manufactured in stainless steel. Baralý Kanal Feeder Ünitesi Cat No. AB2C25P3 AB2C25P1 AB2C0P3 AB2C0P1 ABC25P3 ABC25P1 ABC0P3 ABC0P1 AB8C25P3 AB8C25P1 AB8C0P3 AB8C0P Uzunluk Length (m) 3 1,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5 Feeder Unit Ýletken Conductors x 2x 2x 2x Çýkýþ Tap-off AB 2C25 2C0 AB C25 C0 AB 8C25 8C0 5

7 AB BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ / BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 55 AB 25 / AB 0 Saðdan Besleme Ünitesi Rh Feed Unit Cat No. AB2C25SBS AB2C0SBS ABC25SBS ABC0SBS AB8C25SBS AB8C0SBS Soldan Besleme Ünitesi Lh Feed Unit Cat No. AB2C25SB AB2C0SB ABC25SB ABC0SB AB8C25SB AB8C0SB Fleksýbýl Baðlantý Flexible Joint Cat No. AB2C25FX AB2C0FX ABC25FX ABC0FX AB8C25FX ABC0FX Nihai Kapak End Cover Kablo Giriþ Ölçüleri Cable Inlet Sizes Cat No. AB28SK Rekor Ölçüsü Cable gland size PG 11 PG 13,5 PG 16 PG 21 PG 29 Delik Hole d 1 mm 16,5 18,5 20, DIN Kablo yarý çapý Cable diameter mm / / 1 10 / / / 30 6

8 AB BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ / BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 55 AB 25 / AB 0 AB Versiyonlarý Ýçin Fiþler Plugs For AB Version AB C25 C0. ABT1 ABT2 Renk Color Gri/Grey Turuncu/Orange Sigorta Fuse - - Faz N-L1 N-L2 ABT3 ABT Mavi/Blue Siyah/Black - 6.3A N-L3 N-L1-L2-L3 AB 2C25 2C0 Tap-Off birimleri devrenin konfigürasyonuna uygun olarak çeþitli renklerde mevcuttur. 16/6.3 sigortalý ve sigortasýz versiyonlardýr. Hareketli kontaklar eklenerek faz seçilir. Gri, mavi, turuncu ve kahverengi fiþler tek fazlýdýr. Siyah renkli fiþler üç fazlýdýr. Taf-Off units are available depending on the configuration of the line. There are 16/6.3 A fuses or without fuses versions available. Phase is chosen with adding appropriate removable contacts. While grey, blue, orange and brown plugs are monophase, black plugs are triphase. AB C25 C0 Mobil Kontak Mobile Contact AB 8C25 8C0. ABTO 7

9 AB BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ / BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 55 AB 25 / AB 0 Voltaj düþümüne bakýlmaksýzýn baðlanabilir aydýnlatmalar. Aþaðýdaki tablo kompenzeli ve kompenzesiz olarak asýlabilecek aralýklarý, faz baþýna toplam birimleri ve minyatür devre kesici kullanýldýðýndaki deðerleri göstermektedir. Connectable luminaires without consideration of voltage drop. Following table shows the suspension distance, units per phase and the values when a miniature circuit breaker is used. 16A 20A 25A 32A Lamb gerilimi Lamp voltage per luminaire (linear fluorescent lamp) 1 x 36 W 1 x 58 W Uncompensated-Monophase Kompanzesiz-Monophase 1 x 36 W 1 x 58 W Paralel Compensated Monophase Paralel kompanzeli Monophase 1 x 36 W 1 x 58 W Anma akýmý Rated current with choke A Asma aralýðý Length of light fixture m, approx Birim/Faz Units/Phase Toplam hat uzunluðu Total length for connection 3-phases m, approx Birim/Faz Units/Phase Toplam hat uzunluðu Total length for connection 3-phases m, approx Birim/Faz Units/Phase Toplam hat uzunluðu Total length for connection 3-phases m, approx Birim/Faz Units/Phase Toplam hat uzunluðu Total length for connection 3-phases m, approx x 36 W 2 x 58 W Uncompensated-Monophase Kompanzesiz-Monofaz x 36 W 3 x 58 W Uncompensated-Triphase Kompanzesiz-Trifaze Kýsa Devre Korumasý Busbar sisteminin uzunluðunu belirlemek için, voltaj düþümü ve kýsa devre korumasýný dikkate almak gerekir. Short Circuit Protection To determine the precise length of the busbar run, voltage drops and short-circuit protection must be taken into account. Koruyucu Devre Protective circuit Besleme Kutusu Feeder Giriþ kablosu / Incoming cable Florasan Luminaire 1. Voltaj düþümü %3 ile %5 arasýndaki yük eþit olarak daðýtýldýðýnda olmalý. 1.To determine the precise legth of the busbar run, voltage drops and short-circuit protection must be taken into account. 2. Otomatik açma sonucu oluþan akým (Ia) Zs= Kýsa devre empedansý Sistem baþlangýçta buþonlu sigortalarla korunabilir. Sistem sigortalar giriþ kablosuna entegre edilir. 2.Calculation of the current resulting in automatic interruption, taking into account the incoming supply cable and the outgoing circuit. Zs= Fault loop impedance System can be protected at the beginning with fuses. Fuses are integrated to incoming cable. 8

10 AB BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ / BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 55 AB 25 / AB 0 Voltaj Düþümü Voltage Drop DU(V/100 M) A (Tek Faz / Single Phase) A (Üç Faz / Three Phase) 25 A (Tek Faz / Single Phase) 25 A (Üç Faz / Three Phase) Cosj Voltaj Düþümü Hesaplamasý Uzun busbar hatlarý için voltaj düþümü hesaplamasý gereklidir. Tek faz için DU=a.I.2L x (RCosj + x.sinj) x 10-3 (V) Voltage Drop Calculation For long busbar runs, it may be necessary to calculate the voltage drop. For single phase DU=a.I.2L x (RCosj + x.sinj) x 10-3 (V) Yük daðýlým faktörü Load distribution factor a Yük daðýlým faktörü Load distribution factor Tek uçtan besleme Tek çýkýþ Supply at A Top-Off at B Tek uçtan besleme Eþit yük daðýlýmý Supply at A Tap-Off at B, C, D, E Ýki uçtan besleme Eþit yük daðýlýmý Supply at A Tap-Off at C, D, E, F Trifaze sistemler için For three-phase current DU=a.I.Ö3L x (RCosj + x.sinj) x 10-3 (V) DU=Voltaj Düþümü / Voltage drop (V) I = Yük Akýmý / Load current (A) L = Uzunluk / Length (m) a = Yük Daðýlým Faktörü / Load distribution factor R = Omik Rezistans / Ohmic resistance R 20 (mw/m) X = Endüktif Reactance / Inductive reactance X 20 (mw/m) Cosj = Güç Faktörü / Power factor 9

11 AB BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ / BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 55 AB 25 / AB 0 TEKNÝK DETAYLAR / TECHNICAL DATA AB2C25 AB2C0 ABC25 ABC0 Aktif iletken sayýsý Number of live conductors n o Cu 2 2 Busbar ebatlarý Overall dimension of the busbars A x B (mm) 30 X 8 30 X 8 30 X 8 30 X 8 Anma akýmý Rated current I n (A) Busbar kesiti (3P+N) Cross-section of busbars (3P+N) S (mm 2 ) Koruyucu iletkenin kesiti Cross-section of protective conductor (=Cu) S PE (mm 2 ) Anma iþletme gerilimi Operational voltage U e (V) Anma yalýtým gerilimi Insulation voltage U i (V) Anma frekansý Rated frepuency f (Hz) Anma kýsa devre akýmý Rated short-time current I CW (ka)rms Tepe akýmý Peak current I pk (ka) 5 5 Max. termal limiti Maximum thermal limit I 2 t(a 2 sx10 6 ) Faz rezistansý Phase resistance R 20 (mw/m) Faz reaktansý Phase reactance X(mW/m) Faz empedansý Phase impedance Z(mW/m) Koruyucu bara rezistansý Resistance of the protective bar R PE (mw/m) Koruyucu bara reaktansý Reactance of the protective bar X PE (mw/m) Arýza durumu rezistansý Resistance of the fault loop R 0 (mw/m) Arýza durumu reaktansý Reactance of the fault loop X 0 (mw/m) Arýza durumu empedansý Impadance of the fault loop Z 0 (mw/m) Daðýlmýþ yük voltaj düþümü Distributed load voltage drop Doðrusal busbar aðýrlýðý Weight straight lengths p (kg/m) Yanma yükü Fire load (kwh/m) Koruma sýnýfý Degree of Protection IP Anma akýmýnda joule effekt kaybý Loses for the Joule efect at nominal curent P (W/m) Ambiet sýcaklýk min./max Ambient temperature min./max t( o C) -5/+50-5/+50-5/+50-5/+50 10

12 HLP BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ / BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 55 HLP 0 / HLP 63 Baralý Kanal sistemini oluþturan bütün elemanlar (besleme birimleri, karkas, baðlantý parçalarý) renkli olarak saðlanabilir. Karkas isteðe baðlý olarak paslanmaz çelikten yapýlabilir. Whole components setting up the busbar line (boxes, accessories, elements) can be supplied in different colors. The body of the line may be manufactured in stainless steel. HLP C0 C63 Baralý Kanal Feeder Ünitesi. HLPC0P3 HLPC0P1 0 0 Uzunluk Length (m) 3 1,5 Feeder Unit Ýletken Conductors Çýkýþ Tap-off 2 HLPC63P3 HLPC63P ,5 2 11

13 HLP BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ / BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 55 HLP 0 / HLP 63 Saðdan Besleme Ünitesi Rh Feed Unit. HLPC0SBS HLPC63SBS 0 63 Soldan Besleme Ünitesi Lh Feed Unit. HLPC0SB HLPC63SB 0 63 Fleksýbýl Baðlantý Flexible Joint. HLPC0FX HLPC63FX 0 63 Nihai Kapak End Cover. HLP6SK 12

14 HLP BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ / BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 55 HLP 0 / HLP 63 HLP Versiyonu Ýçin Fiþler Plugs for HLP. HLPT1 HLPT Renk Color Turuncu/Orange Siyah/Black Sigorta Fuse CH16x6.5 CH10.3x38 Faz Phase 1 3 Plug-In Box 32A Plug-In Box 32A. HLPT32PW3 32A Renk Color Siyah/Black Faz Phase 3 Plug-In Box 32A Boþ Plug-In Box 32A Empty. HLPT32W3 HLPT32T3 HLPT32B 32A 32A 32A Renk Color turuncu/orange transparent cover *transparent * modüler kesiciler için transparean kapaklý fiþ kutusu - maksimum modül DIN * plug box with transparent cover for moduler breakers - max modules DIN Faz Phase Kablo Giriþ Ölçüleri Cable Inlet Sizes Rekor Ölçüsü Cable gland size PG 21 PG 29 PG 36 Delik Hole d 1 mm DIN Kablo yarý çapý Cable diameter mm 15 / / / 37 13

15 HLP BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ / BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 55 HLP 0 / HLP 63 Voltaj Düþümü Voltage Drop DU(V/100 M) A A Cosj Voltaj Düþümü Hesaplamasý Uzun busbar hatlarý için voltaj düþümü hesaplamasý gereklidir. Voltage Drop Calculation For long busbar runs, it may be necessary to calculate the voltage drop. Yük daðýlým faktörü Load distribution factor a Yük daðýlým faktörü Load distribution factor Tek uçtan besleme Tek çýkýþ Supply at A Top-Off at B Tek uçtan besleme Eþit yük daðýlýmý Supply at A Tap-Off at B, C, D, E Ýki uçtan besleme Eþit yük daðýlýmý Supply at A Tap-Off at C, D, E, F Trifaze sistemler için For three-phase current DU=a.I.Ö3L x (RCosj + x.sinj) x 10-3 (V) DU=Voltaj Düþümü / Voltage drop (V) I B L a R X = Yük Akýmý / Load current (A) = Uzunluk / Length (m) = Yük Daðýlým Faktörü / Load distribution factor = Omik Rezistans / Ohmic resistance R 20 (mw/m) = Endüktif Reactance / Inductive reactance X 20 (mw/m) Cosj = Güç Faktörü / Power factor 1

16 HLP BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ / BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 55 HLP 0 / HLP 63 TEKNÝK DETAYLAR / TECHNICAL DATA HLP0 HLP63 Aktif iletken sayýsý Number of live conductors n o Cu Busbar ebatlarý Overall dimension of the busbars A x B (mm) 30 x 8 30 x 8 Anma akýmý Rated current I n (A) 0 63 Busbar kesiti (3P+N) Cross-section of busbars (3P+N) S (mm 2 ) Koruyucu iletkenin kesiti Cross-section of protective conductor (=Cu) S PE (mm 2 ) Anma iþletme gerilimi Operational voltage U e (V) Anma yalýtým gerilimi Insulation voltage U i (V) Anma frekansý Rated frepuency f (Hz) Anma kýsa devre akýmý Rated short-time current I CW (ka)rms Tepe akýmý Peak current I pk (ka) Max. termal limiti Maximum thermal limit I 2 t(a 2 sx10 6 ) Faz rezistansý Phase resistance R 20 (mw/m) Faz reaktansý Phase reactance X(mW/m) Faz empedansý Phase impedance Z(mW/m) Koruyucu bara rezistansý Resistance of the protective bar R PE (mw/m) Koruyucu bara reaktansý Reactance of the protective bar X PE (mw/m) Arýza durumu rezistansý Resistance of the fault loop R 0 (mw/m) Arýza durumu reaktansý Reactance of the fault loop X 0 (mw/m) Arýza durumu empedansý Impedance of the fault loop Z 0 (mw/m) Daðýlmýþ yük voltaj düþümü Distributed load voltage drop Doðrusal busbar aðýrlýðý Weight straight lengths p (kg/m) Yanma yükü Fire load (kwh/m) Koruma sýnýfý Degree of Protection IP Anma akýmýnda joule effekt kaybý Loses for the Joule efect at nominal curent P (W/m) Ambiet sýcaklýk min./max Ambient temperature min./max t( o C) -5/+50-5/+50 15

17 SP BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ / BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 55 SP 100 / SP Baralý Kanal sistemini oluþturan bütün elemanlar (besleme birimleri, karkas, baðlantý parçalarý) renkli olarak saðlanabilir. Karkas isteðe baðlý olarak paslanmaz çelikten yapýlabilir. Whole components setting up the busbar line (boxes, accessories, elements) can be supplied in different colors. The body of the line may be manufactured in stainless steel. Baralý Kanal Feeder Ünitesi Feeder Unit Doðrusal Yangýn Bariyerli Straigth Length With Fire Barrier. SPC10P3 SPC10P2 SPC10P1 SPC10P01 Uzunluk Length (m) Ýletken Conductors Çýkýþ Tap-off SPC10YBU SPC16YBU Uzunluk Order No Ýletken Conductors Çýkýþ Tap-off 3 3 SPC16P3 SPC16P2 SPC16P1 SPC16P

18 SP BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ / BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 55 SP 100 / SP Yatay Dirsek (Sað) Horizontal Elbow Rh. SPC10YDS SPC16YDS 100 Ýletken Conductors Yatay Dirsek (Sol) Horizontal Elbow Lh. SPC10YD SPC16YD 100 Ýletken Conductors Dik Dirsek (Sað) Vertical Elbow Rh. SPC10YDDS SPC16YDDS 100 Ýletken Conductors Yatay Dirsek (Sað) Horizontal Elbow Rh. SPC10YDD SPC16YDD 100 Ýletken Conductors 17

19 SP BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ / BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 55 SP 100 / SP T Birimi (Sað) A Tee Unit Right - Rh A. SPC10TSA SPC16TSA 100 Ýletken Conductors T Birimi (Sað) B Tee Unit Right - Rh B. SPC10TSB SPC16TSB 100 Ýletken Conductors T Birimi (Sol) A Tee Unit Right - Lh A. SPC10TA SPC16TA 100 Ýletken Conductors T Birimi (Sol) B Tee Unit Right - Lh B. SPC10TB SPC16TB 100 Ýletken Conductors Yatay Dörtyol Horizontal Fourway. SPC10YDY SPC16YDY 100 Ýletken Conductors 18

20 SP BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ / BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 55 SP 100 / SP Besleme Kutusu Feed Unit. SPC10SBS SPC16SBS SPC10SB SPC16SB Ýletken Conductors Merkezi Besleme Kutusu Centre Feed Unit. SPC10MB SPC16MB 100 Ýletken Conductors Kilitli Besleme Kutusu End Feed Unit With Lock. SPC10KSBS SPC16KSBS SPC10KSB SPC16KSB Ýletken Conductors Merkezi Besleme Kutusu SYA Centre Feed Unit With Switch Disconnector and Fuse Holder. SPC10MBS SPC16MBS 100 Ýletken Conductors 19

21 SP BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ / BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 55 SP 100 / SP Sigortalý Yük Ayýrýcýsý SYA Load Disconnector with Fuse SYA. SPC10MBSY 100 SPC16MBSY Ýletken Conductors 63A TP & N Çýkýþ Kutusu (Transparan) 63A TP & N Plug Box With Transparent Cover. SPC16TSB Özel Amaçlý 63A TP & N Modül Transparan Kapaklý Kutu For Special Case TP & N Plug Box With Transparent Cover. SPT63TW3 20

22 SP BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ / BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 55 SP 100 / SP Voltaj Düþümü Voltage Drop Yük daðýlým faktörü a=1 Load distribution factor a=1 DU(V/100 M) A A 100 A Cosj Voltaj Düþümü Hesaplamasý Uzun busbar hatlarý için voltaj düþümü hesaplamasý gereklidir. Voltage Drop Calculation For long busbar runs, it may be necessary to calculate the voltage drop. Yük daðýlým faktörü Load distribution factor a Yük daðýlým faktörü Load distribution factor Tek uçtan besleme Tek çýkýþ Supply at A Top-Off at B Tek uçtan besleme Eþit yük daðýlýmý Supply at A Tap-Off at B, C, D, E Ýki uçtan besleme Eþit yük daðýlýmý Supply at A Tap-Off at C, D, E, F Trifaze sistemler için For three-phase current DU=a.I.Ö3L x (RCosj + x.sinj) x 10-3 (V) DU=Voltaj Düþümü / Voltage drop (V) I B L a R X = Yük Akýmý / Load current (A) = Uzunluk / Length (m) = Yük Daðýlým Faktörü / Load distribution factor = Omik Rezistans / Ohmic resistance R 20 (mw/m) = Endüktif Reactance / Inductive reactance X 20 (mw/m) Cosj = Güç Faktörü / Power factor 21

23 SP BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ / BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 55 SP 100 / SP TEKNÝK DETAYLAR / TECHNICAL DATA SP100 SP Aktif iletken sayýsý Number of live conductors n o Cu Busbar ebatlarý Overall dimension of the busbars A x B (mm) 38 x 75 2 x 75 Anma akýmý Rated current I n (A) 100 Busbar kesiti (3P+N) Cross-section of busbars (3P+N) S (mm 2 ) Koruyucu iletkenin kesiti Cross-section of protective conductor (=Cu) S PE (mm 2 ) Anma iþletme gerilimi Operational voltage U e (V) Anma yalýtým gerilimi Insulation voltage U i (V) Anma frekansý Rated frepuency f (Hz) Anma kýsa devre akýmý Rated short-time current I CW (ka)rms Tepe akýmý Peak current I pk (ka) Max. termal limiti Maximum thermal limit I 2 t(a 2 sx10 6 ) Faz rezistansý Phase resistance R 20 (mw/m) Faz reaktansý Phase reactance X(mW/m) Faz empedansý Phase impedance Z(mW/m) Koruyucu bara rezistansý Resistance of the protective bar R PE (mw/m) Koruyucu bara reaktansý Reactance of the protective bar X PE (mw/m) Arýza durumu rezistansý Resistance of the fault loop R 0 (mw/m) Arýza durumu reaktansý Reactance of the fault loop X 0 (mw/m) Arýza durumu empedansý Impadance of the fault loop Z 0 (mw/m) Daðýlmýþ yük voltaj düþümü Distributed load voltage drop Doðrusal busbar aðýrlýðý Weight straight lengths p (kg/m) Yanma yükü Fire load (kwh/m) Koruma sýnýfý Degree of Protection IP Anma akýmýnda joule effekt kaybý Loses for the Joule efect at nominal curent P (W/m) Ambiet sýcaklýk min./max Ambient temperature min./max t( o C) -5/+50-5/+50 22

24 AB HLP SP AKSESUARLAR / ACCESSORIES AB - HLP ler Ýçin Aský Hangers For AB - HLP Aský 2 m de 1 ad. Hangers 1 piece per 2 m. ABHOAS SP ler Ýçin Aský Hangers For SP Aský 2 m de 1 ad. Hangers 1 piece per 2 m. SPOAS Duvar Montaj Kiti Wall fixing kit. ABHSDMK ABHS5DMK ABHS7DMK Tavan Montaj Kiti Ceiling fixing kit. ABHSTMK ABHS5TMK ABHS7TMK 23

25 AB HLP SP AKSESUARLAR / ACCESSORIES AB - HLP - SP Iprofili montaj kiti Ibeam fixing kit. ABHSOPMK Ek Conta Aksesuarý IP 55 Joint Gasket Accessory SP Nihai Kapak End Cover. SP106SK. SP106EC SP Fiþ Çýkýþ Kapaðý Plug-Outlet Cover. SP106ÇK Baðlantý Kapaðý Joint Cover IP 55. SP106BK Kapaklý Kablo Kanalý Covered Cable Channel. ABHS3KKK Tavan Montaj Tiji Ceiling Fixing Kit. ABH10TMJ Kablo Kanalý ve Busbar Hattý Ýçin Aský Hanger For cable Channel and Busbar Line. ABHOKKBH 2

26 MP ORTA GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ MEDIUM POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS A - 800A 25

27 ORTA GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ MEDIUM POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 5 Tanýmlar **Akým, kalay kaplý alüminyum baralar üzerinden iletilir. Baralarýn yapýsýndan kaynaklanan düþük empedans ve geniþ yüzey sayesinde ýsýnýn artmasý engellenir. Sonuç düþük iletim kaybý ve voltaj düþümüdür. DTM baralý kanal sistemi elektrik enerjisi ihtiyacý olan her yerde kullanýlabilir. Bütün tasarým ve testler IEC EN standardýna göre yapýlmýþtýr.baralý kanal sisteminin düz bir yapýya sahip olmasý mükemmel bir dayanýklýlýk verir. Doðrusal uzunluklar 3 m. Uzunluða sahiptir ve çýkýþlar 1 m. Ara ile ister tek taraflý ister çift taraflý olarak kullanýma sunulur. Ara boylar uzunluklar 600mm den 3000mm ye kadar Üretilir. Yatay, Dikey Besleme Kompanentleri IP 52 Description **Power is transmitted through tin plated aluminium busbars.the low inherent impedance and large surface of the busbars limit the heatup.the result is a low transmission loss and low voltage drop.trunking units have a standard length of 3 m.there are 3 outlets on one side and they can be extended to 6 on request.the active conductors are made of copper or alluminium.it complies with IEC EN The busbar trunking system is suitable for power distribution in medium-power and heavy industries.all the plastics are fire proof and complies with the IEC EN **Vertical elbows, horizantal elbow and cross elements are available to run any type of routing. Çýkýþ Kutularý ** Çýkýþ kutularý farklý applikasyonlar için çeþitli üretilmiþtir. * Çýkýþ kutusu P6 alev almaz. * Koruyucu devreler, elemanlar için transparan kapak * Anti rotasyon özelliði yanlýþ montaj engeller * Tap-off kutusu montaj anýnda çýkýþ yeri açýlýr * Gerektiginde sigortalar veya devre kesicileri sisteme entegre edilebilir. Tap - Off Boxes ** Tap-off units are available in a number of variants for different applications. * Insulating enclosure, RAL 7032 * Transparent cover for the protective circuits * Anti-rotation feature prevents incorrect mounting * When the tap-off is plug-in, the outlet opens * Fuses, circuit breakers can be integrated on request 26

28 ORTA GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ MEDIUM POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 5 Özellikler Alçak gerilim anahtarlama ve baralý kanal standardý IEC / EN ve 2 ye tabi. Features Type tested low-voltage switchgear and controlgear assembly to IEC/ EN and 2. Hýzlý ve Düz Planlama Zaman kazandýran, verimli enstallasyon Güvenilir Ýþletme Tüm uygulamalar için basit çözümlü fleksibil modüler sistem Tüketim lokasyonlarýný bilmeksizin erken güç donatým olanaðý Aðýr endüstri ortamlarýnda kullaným için yüksek koruma sýnýfý IP5 Üretimde tap-off birimleri ve çýkýþ noktalarýnýn önceden kodlanmasý Sistem boyunca etiketlenebilir yapý Quick and straightforward planning Time-saving, efficient installation Reliable, safe operation Flexible modular sistem with simple solutions for every application Early planning of power distribution possible without precise knowledge of consumer locations High degree of protection to IP5 for use in harsh industrial environments Tap-off units and tap-off points can be coded at the factory Sealable throughout the busbar line Maksimum Dayanýklýlýk Mechanical Strength MP sistemi aðýr dýþ darbelere ve þartlara göre dizayn edilmiþ bir sistemdir. Karkas yapýsýnýn darbe dayanýmý IEC EN ye göre üretilmiþtir. The MP busbar system is designed and manufactured for heavy industrial conditions. The degree of impact resistance of the housing is the maximum as it is stated in IEC EN Versiyon 3L + N + PE 3L + N + FE + PE 3L + N2+ PE Bakýr ve Alüminyum Ýletme Akýmlarý Copper and Aluminium Ratings Alüminyum/Aluminium 200A Bakýr/Copper 250A 250A 315A 315A 00A 00A - 500A A A 800A 800A A 27

29 ORTA GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ MEDIUM POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 5 Plugin Feeder 3 Çýkýþlý Feeder Unit With 3 Plug-ins 625 mm mm mm 375 mm Uzunluk Length (mm) MPA20P3 MPA25P3 19,7 20,8 MP5A20P3 MP5A25P3 19,7 20, MPA31P3 MPA0P3 22,6 33,7 MP5A31P3 MP5A0P3 22,6 33, MPA50P3 MPA63P3 37,2 1,5 MP5A50P3 MP5A63P3 37,2 1, MPA80P3,1 MP5A80P3,1 NOT: Ýletkenler Bakýr Ýstenirse Katalog Numarasýndaki "A" yerine "C" Konacak. Çýkýþsýz (bolt-on) Doðrusal Ýstenirse "P" yerine "B" Konacak. Upon reguest of copper add "C" instead of "A" in catalogue number Upon reguest of Bolt-on add "B" instead of "P" 28

30 ORTA GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ MEDIUM POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 5 Doðrusal Yangýn Bariyeri Straight Lengths With Fire Barrier 625 mm mm mm 375 mm Uzunluk Length (mm) MPA20P3Y MPA25P3Y 19,7 20,8 MP5A20P3Y MP5A25P3Y 19,7 20, MPA31P3Y MPA0P3Y 22,6 33,7 MP5A31P3Y MP5A0P3Y 22,6 33, MPA50P3Y MPA63P3Y 37,2 1,5 MP5A50P3Y MP5A63P3Y 37,2 1, MPA80P3Y,1 MP5A80P3Y,1 29

31 ORTA GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ MEDIUM POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 5 Yatay Dirsek (Sað) Horizontal Elbow Right MPA20YDS MPA25YDS MPA31YDS MPA0YDS 19,7 20,8 22,6 33,7 MP5A20YDS MP5A25YDS MP5A31YDS MP5A0YDS 19,7 20,8 22,6 33,7 500 MPA50YDS MPA63YDS 37,2 1,5 MP5A50YDS MP5A63YDS 37,2 1,5 800 MPA80YDS,1 MP5A80YDS,1 Yatay Dirsek (Sol) Horizontal Elbow Left MPA20YDSO MPA25YDSO 19,7 20,8 MP5A20YDSO 19,7 MP5A25YDSO 20, MPA31YDSO MPA0YDSO 22,6 33,7 MP5A31YDSO MP5A0YDSO 22,6 33,7 500 MPA50YDSO MPA63YDSO 37,2 1,5 MP5A50YDSO MP5A63YDSO 37,2 1,5 800 MPA80YDSO,1 MP5A80YDSO,1 Dik Dirsek (Sað) Vertical Elbow (Right) MPA20DDS MPA25DDS MPA31DDS MPA0DDS 19,7 20,8 22,6 33,7 MP5A20DDS MP5A25DDS MP5A31DDS MP5A0DDS 19,7 20,8 22,6 33,7 500 MPA50DDS MPA63DDS 37,2 1,5 MP5A50DDS MP5A63DDS 37,2 1,5 800 MPA80DDS,1 MP5A80DDS,1 30

32 ORTA GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ MEDIUM POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 5 Dik Dirsek (Sol) Vertical Elbow (Left) MPA20DDSO MPA25DDSO 19,7 20,8 MP5A20DDSO 19,7 MP5A25DDSO 20, MPA31DDSO MPA0DDSO 22,6 33,7 MP5A31DDSO MP5A0DDSO 22,6 33,7 500 MPA50DDSO MPA63DDSO 37,2 1,5 MP5A50DDSO MP5A63DDSO 37,2 1,5 800 MPA80DDSO,1 MP5A80DDSO,1 Ýkili Yatay Dirsek (Sað + Sol) Double Horizontal Elbow (Right + Left) MPA20Y2DS 19,7 MPA25Y2DS 20,8 MP5A20Y2DS 19,7 MP5A25Y2DS 20, MPA31Y2DS MPA0Y2DS 22,6 33,7 MP5A31Y2DS MP5A0Y2DS 22,6 33,7 500 MPA50Y2DS MPA63Y2DS 37,2 1,5 MP5A50Y2DS MP5A63Y2DS 37,2 1,5 800 MPA80Y2DS,1 MP5A80Y2DS,1 Ýkili Yatay Dirsek (Sol + Sað) Double Horizontal Elbow (Left + Right) MPA20Y2DSO MPA25Y2DSO 19,7 MP5A20Y2DSO 19,7 20,8 MP5A25Y2DSO 20, MPA31Y2DSO MPA0Y2DSO 22,6 33,7 MP5A31Y2DSO MP5A0Y2DSO 22,6 33,7 500 MPA50Y2DSO MPA63Y2DSO 37,2 1,5 MP5A50Y2DSO MP5A63Y2DSO 37,2 1,5 800 MPA80Y2DSO,1 MP5A80Y2DSO,1 31

33 ORTA GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ MEDIUM POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 5 Ýkili Dik Dirsek (Sað + Sol) Double Vertical Elbow (Right + Left) MPA20D2DS MPA25D2DS 19,7 20,8 MP5A20D2DS 19,7 MP5A25D2DS 20, MPA31D2DS MPA0D2DS 22,6 33,7 MP5A31D2DS MP5A0D2DS 22,6 33,7 500 MPA50D2DS MPA63D2DS 37,2 1,5 MP5A50D2DS MP5A63D2DS 37,2 1,5 800 MPA80D2DS,1 MP5A80D2DS,1 Ýkili Dik Dirsek (Sol + Sað) Double Vertical Elbow (Left + Right) MPA20D2DSO MPA25D2DSO MPA31D2DSO MPA0D2DSO 19,7 MP5A20D2DSO 19,7 20,8 MP5A25D2DSO 20,8 22,6 33,7 MP5A31D2DSO MP5A0D2DSO 22,6 33,7 500 MPA50D2DSO MPA63D2DSO 37,2 1,5 MP5A50D2DSO MP5A63D2DSO 37,2 1,5 800 MPA80D2DSO,1 MP5A80D2DSO,1 T Birimi TEE Units MPA20T MPA25T MPA31T MPA0T 19,7 20,8 22,6 33,7 MP5A20T MP5A25T MP5A31T MP5A0T 19,7 20,8 22,6 33,7 500 MPA50T MPA63T 37,2 1,5 MP5A50T MP5A63T 37,2 1,5 800 MPA80T,1 MP5A80T,1 32

34 ORTA GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ MEDIUM POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 5 Sonlandýrma Kapaðý End Cover MP123SK MP123SK MP123SK MP5SK MP5SK MP68SK MP68SK Uçtan Besleme Kutusu Feed Unit 850 mm MPC20UB MPC25UB 19,7 20,8 MP5C20UB MP5C25UB 19,7 20, MPC31UB MPC0UB 22,6 33,7 MP5C31UB MP5C0UB 22,6 33,7 500 MPC50UB MPC63UB 37,2 1,5 MP5C50UB MP5C63UB 37,2 1,5 800 MPC80UB,1 MP5C80UB NOT Sol uçtan besleme için cat.no. ya S ekleyin. Plase add S to cat.no. for feeding on left side.,1 600 mm 250 mm 250 mm Merkezi Besleme Kutusu Centre Feed Unit MPC20MB MPC25MB 19,7 20,8 MP5C20MB MP5C25MB 19,7 20, MPC31MB MPC0MB 22,6 33,7 MP5C31MB MP5C0MB 22,6 33,7 500 MPC50MB MPC63MB 37,2 1,5 MP5C50MB MP5C63MB 37,2 1,5 800 MPC80MB,1 MP5C80MB,1 33

35 ,, ORTA GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ MEDIUM POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 5 Pano ve Trafo Besleme Ünitesi (Sað) Switchboard - Transformer Feed Unit MPC20PB MPC25PB 19,7 20,8 MP5C20PB MP5C25PB 19,7 20, MPC31PB MPC0PB 22,6 33,7 MP5C31PB MP5C0PB 22,6 33,7 500 MPC50PB MPC63PB 37,2 1,5 MP5C50PB MP5C63PB 37,2 1, MPC80PB,1 MP5C80PB,1 360 NOT Sol besleme için cat.no. ya S ekleyin. Plase add S to cat.no. for feeding on left side. Q = = Redüksiyon Ünitesi Reduction Unit MPA80-0R MPA80-25R MP5A80-0R MP5A80-25R MPA63-25R MPA0-20R MP5A63-25R MP5A0-20R 3

36 ORTA GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ MEDIUM POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 5 Yatay Dilatasyon Horizontal Dilatation Uzunluk Length (mm) MPA20YDL MPA25YDL MP5A20YDL MP5A25YDL MPA31YDL MPA0YDL MP5A31YDL MP5A0YDL 500 MPA50YDL MPA63YDL MP5A50YDL MP5A63YDL 800 MPA80YDL MP5A80YDL Dikey Dilatasyon Vertical Dilatation Uzunluk Length (mm) MPA20DDL MPA25DDL MP5A20DDL MP5A25DDL MPA31DDL MPA0DDL MP5A31DDL MP5A0DDL 500 MPA50DDL MPA63DDL MP5A50DDL MP5A63DDL 800 MPA80DDL MP5A80DDL Esnek Eleman Flexible Uzunluk Length (mm) MPA20FXL MPA25FXL MP5A20FXL MP5A25FXL MPA31FXL MPA0FXL MP5A31FXL MP5A0FXL MPA50FXL MPA63FXL MP5A50FXL MP5A63FXL MPA80FXL NOT Baðlantý delik ölçülerini sipariþle bildiriniz. For connection holes, please specify. MP5A80FXL 35

37 ORTA GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ MEDIUM POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 5 Çýkýþ Kutularý Tap-off Units Kontak A. Holder A. MPMCB MPMCB8 MPMCB11 Oto. Sigorta M.C.B MP5MCB MP5MCB8 MP5MCB11 Oto. Sigorta M.C.B Kontak A. Holder A Sigorta Tutucu Fuse-Holder Sigorta Tutucu Fuse-Holder MPFH NH0 MP5FH NH0 Kontak A. Holder A MPFH25 MPFH0 Sigorta Tutucu Fuse-Holder NH1 NH2 MP5FH25 MP5FH0 Sigorta Tutucu Fuse-Holder NH1 NH2 Kontak A. Holder A MPTMÞ25 MPTMÞ0 MPTMÞ63 BOLT-ON Termik Þalter Comp. Circuit Bre NS250 NS00 NS Termik Þalter Comp. Circuit Bre MPTMÞ25 NS250 MPTMÞ0 NS00 MPTMÞ63 BOLT-ON NS 36

38 ORTA GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ MEDIUM POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 5 Montaj Elemanlarý Fixing Elements 210 mm Asma Braketi Suspension Brackets 265 mm Nominal Akým Destek Mounting Her 2 metrede 1 braket 1 bracket per 2 meter Katalog No. MP123AS Her 2 metrede 1 braket 1 bracket per 2 meter MP68AS Dikey Aský Vertical Hanger Taným Description Kolon tabanlý braket 1 bracket on column base Kullanýlýr Use max m. Katalog No. MPDA Dikey Yaylý Aský Vertical Spring Hanger Montaj Mounting Kullanýlýr Use Kullanýlýr Use Katalog No. Her 300 kg için 1 braket 1 bracket per 300 kg min m. aralýklý min. distance max m. MPDYA 37

39 ORTA GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ MEDIUM POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS IP 5 Duvar Montaj Braketi Wall Fixing Bracket Kullanýlabilir Uzunluk Wall Fixing Bracket L = 0,5 m L = 0,55 m L = 0,75 m p max = 80 kg p max = 68 kg p max = 50 kg Katalog No. MP5DM MP55DM MP75DM Tavan Montaj Braketi Ceiling Fixing Bracket Komponentler Components Profilo a U*U Profile Profilo a U*U Profile Profilo a U*U Profile Uzunluk Lengtg (m) L = 0,50 L = 1 L = 2 Katalog No. MP50TM MP100TM MP200TM Direk Montaj Braketi Beam Fixing Bracket Komponentler Components / Beams shelf base I profili için kenetleyici p max = 65 kg L =,50 Katalog No. MP5DÝM 38

40 ORTA GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ MEDIUM POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS Alüminyum Aluminium IP 5 MPA (3L+N 100% + PE) AL TEKNÝK DETAYLAR / TECHNICAL DATA Anma akýmý Rated current Busbar kesiti Cross-section of busbars) Ýþletme gerilimi Operational Voltage Yalýtým gerilimi Insulation voltage Frekans Frequency Anma kýsa devre akýmý trifaze Rated shortcircuit current withstand for 3-phase fault Enerji dayaným trifaze Specific energy witstand for 3-phase fault Tepe akýmý Peak current Anma kýsa devre akýmý monofaze Rated short-time current for single-phase fault Tepe akýmý monofaze Peak current for single-phase fault Ph-N Arýza durumu anma kýsa devre akýmý Rated short-time current for single-phase fault Tepe akýmý trifaze Peak current for single-phase fault Ph-PE Faz rezistansý Phase resistance Termal durumlarda faz rezistansý Phase resistance at thermal conditions (In, 0C) Reaktans Phase resistance at 20C Koruyucu baranýn rezistansý Resistance of the protective bar Koruycu bara reaktansý Reactance of the protective bar Arýza durumu rezistansý Reactance of the phase-pe fault loop Arýza durumu reaktansý Reactance of the phase-pe fault Loop Arýza durumu rezistansý Reactance of the phase-neutral fault loop Arýza durumu rezistansý Resistance of the phase-neutral fault loop Nominal akýmda joule kaybý Losses for the joule effect at nominal current Weight Busbar ebatlarý Overall dimensions of the busbar Koruma sýnýfý Degree of protection NOT In (A) S(mm 2 ) Ue (V) Ui (V) F (Hz) Icw (ka) rms I 2 t (MA 2 s) I pk (ka) Icw (ka) rms Ipk (ka) Icw (ka) rms Ipk (ka) R 20 (mw/m) R t (mw/m) X (mw/m) R pe (mw/m) X pe (mw/m) R ph-pe fault loop (mw/m) X rph-pe fault loop (mw/m) R ph-n fault loop (mw/m) X rph-n fault loop (mw/m) P (W/m) (KG) (mm) (IP) Busbarlarda önce akým hesaplanýr, çýkan deðerin bir üst akým deðeri seçilir. Sonra gerilim düþümü hesabý yapýlýr ,92 0,665 0,260 0,31 0,220 1,006 0,80 1,157 0, ,5 6x ,328 0,3 0,202 0,31 0,220 0,78 0,1 0,771 0, ,9 76x ,197 0,266 0,186 0,31 0,220 0,607 0,396 0,63 0, ,5 76x ,120 0,163 0,130 0,283 0,180 0,5 0,333 0,283 0, ,2 136x x x ,077 0,10 0,110 0,283 0,180 0,387 0,333 0,181 0, , ,060 0,081 0,097 0,283 0,180 0,36 0,283 0,11 0, , ,052 0,070 0,096 0,283 0,180 0,353 0,275 0,121 0, ,7 136x Voltaj Düþümü Hesaplamasý Uzun busbar hatlarý için voltaj düþümü hesaplamasý gereklidir. Yük Daðýlýmý / Load Distribution C A A A L L L L L A C D E F C D C D A E C D B E F A = Besleme C = Yük A = Besleme C,D = Yük A,B = Besleme C,D,E,F = Yük A = Besleme C,D,E = Yük A = Besleme C,D,E,F = Yük a 1,00 0,25 0,25 0,50 0,125 Voltage Drop Calculation For long busbar runs, it may be necessary to calculate the voltage drop. DU=a.I.Ö3L x (RCosj + x.sinj) x 10-3 (V) DV =Voltaj Düþümü / Voltage drop (V) I = Yük Akýmý / Load current (A) L = Uzunluk / Length (m) a = Yük Daðýlým Faktörü / Load distribution factor R = Omik Rezistans / Ohmic resistance R 20 (mw/m) X = Endüktif Reactance / Inductive reactance X 20 (mw/m) Cosj = Güç Faktörü / Power factor 39

41 ORTA GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ MEDIUM POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS Bakýr Copper IP 5 MPC (3L+N 100% + PE) Cu TEKNÝK DETAYLAR / TECHNICAL DATA Anma akýmý Rated current In (A) Busbar kesiti Cross-section of busbars) S(mm 2 ) Ýþletme gerilimi Operational Voltage Ue (V) Yalýtým gerilimi Insulation voltage Ui (V) Frekans Frequency F (Hz) Anma kýsa devre akýmý trifaze Rated shortcircuit current withstand for 3-phase fault Icw (ka) rms Enerji dayaným trifaze Specific energy withstand for 3-phase fault I 2 t (MA 2 s) Tepe akýmý Peak current I pk (ka) Anma kýsa devre akýmý monofaze Rated short-time current for single-phase fault Icw (ka) rms Tepe akýmý monofaze Peak current for single-phase fault Ph-N Ipk (ka) Arýza durumu anma kýsa devre akýmý Rated short-time current for single-phase fault Icw (ka) rms Tepe akýmý trifaze Peak current for single-phase fault Ph-PE Ipk (ka) Faz rezistansý Phase resistance R 20 (mw/m) 0,237 0,180 0,096 0,061 0,00 0,032 Termal durumlarda faz rezistansý Phase resistance at thermal conditions (In, 0C) R t (mw/m) 0,320 0,23 0,129 0,082 0,053 0,03 Reaktans Phase resistance at 20C X (mw/m) 0,205 0,188 0,129 0,122 0,112 0,120 Koruyucu baranýn rezistansý Resistance of the protective bar R pe (mw/m) 0,336 0,336 0,336 0,276 0,279 0,279 Koruycu bara reaktansý Reactance of the protective bar X pe (mw/m) 0,220 0,220 0,220 0,180 0,180 0,180 Arýza durumu rezistansý Reactance of the phase-pe fault loop R ph-pe fault loop (mw/m) 0,657 0,579 0,66 0,361 0,332 0,322 Arýza durumu reaktansý Reactance of the phase-pe fault Loop X rph-pe fault loop (mw/m) 0,2 0,08 0,39 0,302 0,302 0,300 Arýza durumu rezistansý Reactance of the phase-neutral fault loop R ph-n fault loop (mw/m) 0,558 0,23 0,225 0,13 0,093 0,07 Arýza durumu rezistansý Resistance of the phase-neutral fault loop X rph-n fault loop (mw/m) 0,25 0,08 0,39 0,302 0,302 0,300 Nominal akýmda joule kaybý Losses for the joule effect at nominal current P (W/m) Weight (KG) 8,5 9,3 12,2 18,6 23,9 27,8 Busbar ebatlarý Overall dimensions of the busbar (mm) 76x195 76x195 6x x x x195 Koruma sýnýfý Degree of protection (IP) x55 NOT Busbarlarda önce akým hesaplanýr, çýkan deðerin bir üst akým deðeri seçilir. Sonra gerilim düþümü hesabý yapýlýr. Voltaj Düþümü Hesaplamasý Uzun busbar hatlarý için voltaj düþümü hesaplamasý gereklidir. Yük Daðýlýmý / Load Distribution C A A A L L L L L A C D E F C D C D A E C D B E F A = Besleme C = Yük A = Besleme C,D = Yük A,B = Besleme C,D,E,F = Yük A = Besleme C,D,E = Yük A = Besleme C,D,E,F = Yük a 1,00 0,25 0,25 0,50 0,125 Voltage Drop Calculation For long busbar runs, it may be necessary to calculate the voltage drop. DU=a.I.Ö3L x (RCosj + x.sinj) x 10-3 (V) DV =Voltaj Düþümü / Voltage drop (V) I = Yük Akýmý / Load current (A) L = Uzunluk / Length (m) a = Yük Daðýlým Faktörü / Load distribution factor R = Omik Rezistans / Ohmic resistance R 20 (mw/m) X = Endüktif Reactance / Inductive reactance X 20 (mw/m) Cosj = Güç Faktörü / Power factor 0

42 HP YÜKSEK GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ YÜKSEK GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ HIGH POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS HIGH POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS 800A A 1

43 HP YÜKSEK GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ HIGH POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS Genel Karakteristlikler General Characteristics Akým kalay kaplý alüminyum baralar üzerinden iletilir. Yüksek güç busbar sistemleri IEC EN ye göre kompakt tipte yapýlmýþ olup karkasý galvanize kaplýdýr. Karkas kalýnlýðý 1,5 mm dir. Sistemin karkasý yüksek mekanik özelliklere sahip olup, sistemin ýsý daðýtýmý için mükemmel bir yapýya sahiptir. Busbarýn içindeki canlý iletkenlere eriþimi önlemek için karkas tamamen kapalý bir yapýda dizayn edilmiþtir. Bu sistem IP 5 koruma sýnýfýna göre imal edilmiþtir ve istek halinde IP 55 e çýkarýlabilir. DTM yüksek güç busbar sistemleri yatay, dikey ve T elemanlarý ile projelerde esnek bir planlamaya olanak saðlar. Ýletkenler arasý boþluk sýfýr olduðundan ki bu ayný zamanda kompakt anlama gelir, dýþ darbelere veya bükülmelere karþý koruma saðlanýr. Sistem üzerindeki çýkýþ kutularý NH sigorta ve devre kesici konulabilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Kapak açýlýnca kontak uçlarýndan elektrik kesilir, Ayný zamanda kutu yerinden alýnabilir. Kutu kapalý iken Yerinden sökülmez. Sistemin kompakt yapýda olmasý düþük empedansý saðlar. Busbar sistemi yangýn esnasýnda alevin yürümesini önlemek için dizayn edilmiþtir ve söndürme sýrasýnda suyun ilerlemesi önlenmiþtir. Dikey sistemlerde Nötr Soldadýr. Power is transmitted tin plated aluminium. The compact external housing is in hotgalvanized sheet metal. It has a thickness of 1,5 mm and is shaped in such a way as to give high mechanical characteristics and heat dissipation. This compact system can be supplied in hot-galvanized, painted or with an aluminium frame on request. The housing is totally enclosed and ensures safety against contacting with live parts. This system has a standard protection rating of IP 5 which means resistant to the ingress of dust. System also offers a full range of trunking accessories including horizantal and vertical elbows, T elements which give total flexibility while planning a project. Since this compact system has it conductors side by side which means no gap between conductors, this ensures safety in case of impacts or any other hazardous situations. Being in a compact system ensures lowimpedance so that current can flow easier. In order to prevent user from the electric shock in case a tap-off box is open, the conductors do not carry electricity and additionally when the tap-off is closed no no one can able to disconnect tap-off unit. In rising mains neutr is on the left side. 2

44 HP YÜKSEK GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ HIGH POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS Özellikler Alçak gerilim montaj standardý IEC / EN ve 2 ye tabi Hýzlý ve Düz Planlama Zaman kazandýran, verimli enstallasyon Güvenilir Ýþletme Tüm uygulamalar için basit çözümlü fleksibil modüler sistem Tüketim lokasyonlarýný bilmeksizin erken güç donatým olanaðý Aðýr endüstri ortamlarýnda kullaným için yüksek koruma sýnýfý IP5 Üretimde tap-off birimleri ve çýkýþ noktalarýnýn önceden kodlanmasý Sistem boyunca etiketlenebilir yapý Features Type tested low-voltage switchgear and controlgear assembly tý IEC / EN and 2. Quick and straightforward planning Time-saving, efficient installation Reliable, safe operation Flexible modular sistem with simple solutions for every application Early planning of power distribution possible without precise knowledge of consumer locations. High degree of protection to IP5 for use in harsh industrial environments Tap-off units and tap-off points can be coded at the factory Sealable throughout the busbar line Maksimum Dayanýklýlýk Mechanical Strength HP sistemi aðýr dýþ darbelere ve þartlara göre dizayn edilmiþ bir sistemdir. Karkas yapýsýnýn darbe dayanýmý IEC EN ye göre üretilmiþtir. The HP busbar system is designed and manufactured for heavy industrial conditions. The degree of impact resistance of the housing is the maximum as it is stated in IEC EN Versiyon 3L + N + PE 3L + N + FE + PE 3L + N2+ PE Bakýr ve Alüminyum Ýletme Akýmlarý Copper and Aluminium Ratings Alüminyum/Aluminium Bakýr/Copper 800A 2000A 800A 2000A A 200A A 200A 1200A 2500A 1200A 2500A 1250A 3000A 1250A 3000A 1500A 3200A 1500A 3200A 0A 000A 0A 000A 3

45 HP YÜKSEK GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ HIGH POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS 6 Çýkýþlý Feeder Birimi Feeder Unit With 6 Plug-ins 650 mm 850 mm 850 mm 650 mm 800A A Uzunluk Length (mm) HPA8P3 HPA10P3 HP5A8P3 HP5A10P3 1200A 1250A HPA12P3 HPA125P3 HP5A12P3 HP5A125P3 1500A 0A HPA15P3 HPA16P3 HP5A15P3 HP5A16P3 2000A 200A HPA20P3 HPA2P3 HP5A20P3 HP5A2P3 2500A 3000A HPA25P3 HPA30P3 HP5A25P3 HP5A30P3 3200A 000A HPA32P3 HPA0P3 HP5A32P3 HP5A0P3 NOT: Ýletkenler Bakýr Ýstenirse Katalog Numarasýndaki "A" yerine "C" Konacak. Çýkýþsýz (bolt-on) Doðrusal Ýstenirse "P" yerine "B" Konacak. Upon request of copper add "C" instead of "A" in catalogue number Upon request of Bolt-on add "B" instead of "P"

46 HP YÜKSEK GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ HIGH POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS Yatay Dirsek Horizontal Elbow 800 A A HPA8YDS HPA10YDS HP5A8YDS HP5A10YDS 1200 A 1250 A HPA12YDS HPA125YDS HP5A12YDS HP5A125YDS 1500 A 0 A HPA15YDS HPA16YDS HP5A15YDS HP5A16YDS 50 mm 2000 A 200 A HPA20YDS HPA2YDS HP5A20YDS HP5A2YDS 2500 A 3000 A HPA25YDS HPA30YDS HP5A25YDS HP5A30YDS 50 mm 3200 A 000 A HPA32YDS HPA0YDS HP5A32YDS HP5A0YDS Dik Dirsek Vertical Elbow 800 A A HPA8DDS HPA10DDS HP5A8DDS HP5A10DDS 1200 A 1250 A HPA12DDS HPA125DDS HP5A12DDS HP5A125DDS 1500 A 0 A 2000 A 200 A HPA15DDS HPA16DDS HPA20DDS HPA2DDS HP5A15DDS HP5A16DDS HP5A20DDS HP5A2DDS 2500 A 3000 A HPA25DDS HPA30DDS HP5A25DDS HP5A30DDS 3200 A 000 A HPA32DDS HPA0DDS HP5A32DDS HP5A0DDS 5

47 HP YÜKSEK GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ HIGH POWER BUSBAR TRUNKING SYSTEMS Ýkili Yatay Dirsek Double Horizontal Elbow 800 A A HPA8Y2DS HPA10Y2DS HP5A8Y2DS HP5A10Y2DS 1200 A 1250 A HPA12Y2DS HPA125Y2DS HP5A12Y2DS HP5A125Y2DS 50 mm 1500 A 0 A HPA15Y2DS HPA16Y2DS HP5A15Y2DS HP5A16Y2DS 2000 A 200 A HPA20Y2DS HPA2Y2DS HP5A20Y2DS HP5A2Y2DS 50 mm 50 mm 2500 A 3000 A 3200 A 000 A HPA25Y2DS HPA30Y2DS HPA32Y2DS HPA0Y2DS HP5A25Y2DS HP5A30Y2DS HP5A32Y2DS HP5A0Y2DS Ýkili Dik Dirsek Double Vertical Elbow 800 A A HPA8D2DS HPA10D2DS HP5A8D2DS HP5A10D2DS 1200 A 1250 A HPA12D2DS HPA125D2DS HP5A12D2DS HP5A125D2DS 1500 A 0 A HPA15D2DS HPA16D2DS HP5A15D2DS HP5A16D2DS 2000 A 200 A HPA20D2DS HPA2D2DS HP5A20D2DS HP5A2D2DS 2500 A 3000 A 3200 A 000 A HPA25D2DS HPA30D2DS HPA32D2DS HPA0D2DS HP5A25D2DS HP5A30D2DS HP5A32D2DS HP5A0D2DS 6

AB HLP SP AYDINLATMA VE GÜÇ BARALI KANAL SÝSTEMLERÝ LOW - POWER LIGHTING BUSBAR TRUNKING SYSTEMS 5A - A Genel Bilgi General Data Elektrik tesisatýnýn baralý kanal sistemi ile yapýlmasýna karar verildikten

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

ISO Composite

ISO Composite 21_35 arapca gl.fh11 8/1/ 4:42 PM Page 7 C M Y CM MY CY CMY K GL ISO 9001-101-18001 Composite GL -100A IP55 GL *Düflük güç da t m için kullan l r. * Alüminyum gövdesi dekoratif görünüm sa lar. * 2, 3,

Detaylı

GGD ISO

GGD ISO GGD GGD GGD 160-400 160-400 A A 500-100 0 A GGD ISO 9001-14001-18001 ORTA GÜÇ BUSBAR KAAL S STEMLER GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar geni bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A 160-1000A IP55 *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * Ek noktalar Kalay kapl d r. * Standart düz boyu 4 mt. olarak üretilir. *

Detaylı

arapca.FH11 3/29/11 3:31 PM Page 2 C M Y CM MY CY CMY K A GGD GGD GGD Composite

arapca.FH11 3/29/11 3:31 PM Page 2 C M Y CM MY CY CMY K A GGD GGD GGD Composite 160-1000A GGD GGD GGD GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay kapl d r. * Standart düz boyu

Detaylı

08-15.FH11 11/27/12 12:44 PM Page 12 C M Y CM MY CY CMY K GNL GNL ISO Composite

08-15.FH11 11/27/12 12:44 PM Page 12 C M Y CM MY CY CMY K GNL GNL ISO Composite 08-15.FH11 11/27/12 12:44 PM Page 12 C M Y CM MY CY CMY K GNL GNL GL GL ISO 9001-14001-101 Composite 08-15.FH11 11/27/12 12:44 PM Page 14 C M Y CM MY CY CMY K Composite GL 40-0A IP55 GL *Düflük güç da

Detaylı

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX MINIBOX MINIBOX Minibox Kulplu Minibox with Handle Minibox with Hanger - Fuse Module Minibox Askılı - Sigorta Modüllü 27 MINIBOX 215x215 ölçüsüne sahip MINIBOX serisi ürünler özellikle fabrika, tekstil,

Detaylı

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems 25 RC / T N 75 RC LPZ 0 A - ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (0/) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B+C sınıfı parafudur. GB 8802.-2002 / IEC 664-:998-02 standardına

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı

BUSBAR KANAL SİSTEMLERİ 25A-63A AB-E SERİSİ. Güç dağıtımında en akıllı yol.

BUSBAR KANAL SİSTEMLERİ 25A-63A AB-E SERİSİ. Güç dağıtımında en akıllı yol. BUSBAR KANAL SİSTEMLERİ SERİSİ 25A-63A İÇİNDEKİLER SERİSİ Genel Bilgiler 2-4 Proje Bilgileri 5-6 Fitingler Düz Boylar 7-8 Dönüş Modülleri 8-9 Dilatasyon Modülü 9 Baştan Besleme Modülü 10 Sondan Besleme

Detaylı

MEDIUM VOLTAGE HIGH VOLTAGE CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM YÜKSEK GERİLİM KONDANSATÖR BANKLARI

MEDIUM VOLTAGE HIGH VOLTAGE CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM YÜKSEK GERİLİM KONDANSATÖR BANKLARI MEDIUM VOLTAGE HIGH VOLTAGE CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM YÜKSEK GERİLİM KONDANSATÖR BANKLARI OPEN RACK SUBSTATION BANK AÇIK RAF TRAFO MERKEZİ BANKI MEDIUM VOLTAGE PAD MOUNTED CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler RE Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 8 ve 11 Pinli Endüstriyel Röleler 04 RE Series Industrial Relays General

Detaylı

www.tpelectric.com.tr www.tpelectric.com.tr MINIBOX

www.tpelectric.com.tr www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX www.tpelectric.com.tr MINIBOX www.tpelectric.com.tr MINIBOX products, having dimensions of 215x215, are designed in order to provide maximum customer satisfaction in fields where electrical distribution

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

GS-SÜPER COMPACT GS-Super Compact ISO

GS-SÜPER COMPACT GS-Super Compact ISO -SÜPER COMPCT -Super Compact ISO 9001-14001-11 SÜPER COMPCT BUSBR KNL S STEMLER - IP55 IP65/67/68 -SUPER COMPCT * - mper aral nda üretilir. * letkenler Kalay kapl d r. * Tamam alüminyumdan imal edilmifl

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

Duvar Geçit İzolatörleri

Duvar Geçit İzolatörleri İzolatör / Insulator Duvar Geçit İzolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine girişinde kullanılan ve iletkeni duvara karşı izole

Detaylı

Örnek Uygulamalar Sampels of applications

Örnek Uygulamalar Sampels of applications 04 LABEO Daha fazla alan ihtiyacınız için JEAN MÜLLER in yeni Saha Dağıtım Panoları More space for your ideas The new cable distribution cabinet of JEAN MÜLLER Örnek Uygulamalar Sampels of applications

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors 38 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler

Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays & Sockets Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Endüstriyel Röle Tipleri 04 Series Industrial Relays General Specifications

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Açıklama BETAtherm 145 UL is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems -2 25 Serisi LPZ 0 A -1 ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (10/350) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B sınıfı parafudur. GB 18802.1-2002 / IEC 61643-1:1998-02

Detaylı

YENİ NEW 2.4 NHT DİKEY TİP SİGORTALI YÜK AYIRICILAR HRC VERTICAL TYPE FUSE DISCONNECTORS

YENİ NEW 2.4 NHT DİKEY TİP SİGORTALI YÜK AYIRICILAR HRC VERTICAL TYPE FUSE DISCONNECTORS NHT DİKEY TİP SİGORTALI YÜK AYIRICILAR HRC VERTICAL TYPE FUSE DISCONNECTORS YENİ NEW 2.4 1969 dan beri aydınlığa giden yol Way to brightness since 1969 DİKEY TİP SİGORTALI YÜK AYIRICILAR Ürün Tanımı Dikey

Detaylı

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001 GL 25-40A GL 40-160A GGD 160-400A GGD 500-1000A GS-SUPER COMPACT 500-6000A ISO 9001-14001-18001 Busbar Trunking System GL, GL, GGD, GS- 400V/1000V; 25A / 6000A ; 50/60 Hz; Class F; IP 43/55/65/67/68 Safety

Detaylı

PROMO RGB. Compact & Functional Kompakt ve Fonksiyonel

PROMO RGB. Compact & Functional Kompakt ve Fonksiyonel PROMO RGB Linear lighting profile system structural modules for LEDs, Polished aluminium body and polycarbonate diffuser provide great adaptability and allow use in almost any type of interior spaces.

Detaylı

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables 13 A brand of the 229 Özel Kablolar Special Cables Yassı Asansör Kontrol Kabloları Flat Elevator Control Cables H05VVH6-F 300/500

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors RPD L4JY N LPZ O A -1 bölgesinde, 50Ω anten vb koaksiyel kablo sisitemleri için, GB 18802.21 / IEC 61643-2 standardı ile tasarlanmıştır. For protecting 50Ω coaxial system, appied in coaxial systems, cell

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri. Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri. Level Control Float Switches Seviye ontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye ontrol Flatörleri SF Serisi Seviye ontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 3 obra afalı 4 Ampul afalı 5 Boyutlar 5 SF Series Level

Detaylı

YXV 2XY (N)2XY. 90 c 250 c. Uygulanabilir Standartlar Applicable Standards

YXV 2XY (N)2XY. 90 c 250 c. Uygulanabilir Standartlar Applicable Standards YXV 2XY (N)2XY XLPE İzoleli, Tek Damarlı Bakır İletkenli XLPE Insulated Single Core with Copper Conductor 90 c 250 c Maksimum işletme sıcaklığı Maximum operating temperature Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

Yüksek darbe dayanımına sahip alüminyum enjeksiyon gövde High impact resistance provided by aluminium injection

Yüksek darbe dayanımına sahip alüminyum enjeksiyon gövde High impact resistance provided by aluminium injection 258 Farklı model ve tipte klemens, ray, sigorta, röle vs. montajına uygun, rahat kablo montajı sağlayan tasarım Unique design for assembly of different type of terminals, DIN rails, fuses, relays etc.

Detaylı

NEO NEO SERİSİ MONTAJ TALİMATI NEO SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI NEO ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO SERIES

NEO NEO SERİSİ MONTAJ TALİMATI NEO SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI NEO ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO SERIES NEO ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 0 SAYFA 68/1 NEO NEO SERİSİ MONTAJ TALİMATI NEO SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 0 SAYFA 68/2 NEO MODÜLER PANO MONTAJ

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS AspenYapiZemin 00000000 BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ TEKNİK KATALOG PARTITION SYSTEMS TECHNICAL CATALOG 10.2015 partition systems SEPERATÖR BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ SEPERATOR

Detaylı

EN 50014 EN 50281-1-1. C c1. Dahili boyutlar Internal Dimensions. Montaj delikleri Mounting holes

EN 50014 EN 50281-1-1. C c1. Dahili boyutlar Internal Dimensions. Montaj delikleri Mounting holes zone zone EEx d IIB EEx d [ia] IIB II()G II()GD zone zone EEx d [ib] IIB II()G II()GD EN 00 0 C +0 C İRTİBAT KUTUSU ENCLOSURE T T EN 0 T EEx de IIB IIG IIGD 0 C KEMA 0ATE T 0 C T C T 0 C EEx dm IIB IIG

Detaylı

SIRUS. Efficient & Functional Verimli ve İşlevsel

SIRUS. Efficient & Functional Verimli ve İşlevsel SIRUS The range of light distribution options offers all style of solutions for ground-lighting in public or private areas. Simple to install and perfect for small niches, step or path lighting. You can

Detaylı

TEOS plus+ TEOS SERİSİ MONTAJ TALİMATI TEOS SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION TEOS MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI TEOS ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION

TEOS plus+ TEOS SERİSİ MONTAJ TALİMATI TEOS SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION TEOS MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI TEOS ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 3 SAYFA 80/1 TEOS plus+ MONTAJ TALİMATI TEOS SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 3 SAYFA 80/2 SAYFA İNDEKSİ / PAGE INDEX TEOS MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI PAKET İÇERİĞİ PACKAGE CONTENTS TABAN

Detaylı

Protothen -X Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Low Voltage Cables

Protothen -X Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Low Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Low Voltage Cables 6 A brand of the 8 Alçak Gerilim Kabloları Low Voltage Cables YE3V / NXY XY Protothen -X Yalıtkanlı Enerji Kabloları

Detaylı

¾d¾1'(.¾/(5 Sayfa.D\QDN 0DNLQDODU (QMHNVL\RQ (N 3DUoDODU.RQIHNVL\RQ (N 3DUoDODU (OHNWURI ]\RQ (N 3DUoDODU dholn *HoLƵOHU YH )ODQƵODU

¾d¾1'(.¾/(5 Sayfa.D\QDN 0DNLQDODU (QMHNVL\RQ (N 3DUoDODU.RQIHNVL\RQ (N 3DUoDODU (OHNWURI ]\RQ (N 3DUoDODU dholn *HoLƵOHU YH )ODQƵODU Sayfa AL 160 KAYNAK MAKİNALARI / Welding Machines POLİETİLEN BORU ALIN KAYNAK MAKİNESİ POLYETHYLENE PIPE BUTT WELDING MACHINE Teknik Özellikler / Technical Features Kaynak yapılabilen dış çaplar / Welding

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

Alev Sızdırmaz Sincap Kafesli Motorlar Flame Proof Squirrel Cage Motors

Alev Sızdırmaz Sincap Kafesli Motorlar Flame Proof Squirrel Cage Motors P r o d u ct C a ta l ogue Alev Sızdırmaz Sincap Kafesli Motorlar Flame Proof Squirrel Cage Motors ATEX 9/9/EC Direktiflerine uygundur. according to ATEX 9/9/EC Directive Merkez Motor Avrupa Yakası Terazidere

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

Otomotiv Kabloları Automotive Cables

Otomotiv Kabloları Automotive Cables Otomotiv Kabloları Automotive Cables 12 A brand of the 223 Özel Kablolar Special Cables Özel PVC Yalıtkanlı Otomotiv Kabloları Special PVC Insulated Automotive Cables FLRY-A DIN 72551 / ISO 6722 FLRY-B

Detaylı

Simit Sarayı / İstanbul

Simit Sarayı / İstanbul 366 Simit Sayı / İstanbul STRAIGHT STRAIGHT ailesi, değişebilen uzunlukları, farklı profil genişlikleri ve istenen yoğunlukta ışık verebilecek modülleri ile lineer aydınlatma ihtiyacına çözüm olacak şekilde

Detaylı

Montaj delikleri Mounti\ng holes

Montaj delikleri Mounti\ng holes J TERMİNL KUTU TERMINL OX KEM 0TEX zone zone EEx e II IIGD IP 0 zone zone EEx e [ia] II II()G +0. T T T EEx ia II IIGD 0 T 0 T 9 T 0 +0 Özellikleri: Optional: EPDM conta ve paslanmaz çelik vida ile kapatılmıştır.

Detaylı

NUTRIX. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel

NUTRIX. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel NUTRIX Die cast aluminium housing for high corrosion resistance. Marine grade stainless steel front trim. Diffuser of toughened safety-glass. The range of light distribution options offers all style of

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 358 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan amp 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com Damperler / Dampers RGS International HVAC Equipment www.rgs-international.com international.com İçindekiler / Index Volüm Damperi / VRD Volume Control Damper / VRD Back Draft Damper / NMD Back Draft Damper

Detaylı

QUADRO. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel

QUADRO. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel QUADRO Die cast aluminium housing for high corrosion resistance. Marine grade square stainless steel front trim. Diffuser of toughened safetyglass.the range of light distribution options offers all style

Detaylı

TALUS. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel

TALUS. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel TALUS Die cast aluminium housing for high corrosion resistance. Marine grade stainless steel front trim. Diffuser of toughened safety-glass. TALUS is a new range of in-ground products for single colour

Detaylı

2 demiryolu kabloları

2 demiryolu kabloları ÜNİKA alt yapısını geliştirmekte olan ülkemizin büyük ihtiyacı olan kâğıt izoleli kabloların üretimi için Atatürk ün direktifleri ile 1936 yılında kurulmuştur. Kuruluşunda İstanbul Kablo Fabrikası olan

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü.

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. TANIM HLM-A: Lineer menfez, kanatlar 17 bükümlü. HLM-B: Lineer menfez, kanatlar 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum

Detaylı

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems Destek Sistemleri Destek Sistemleri Support Systems DESTEK SİSTEMERİ Contents İçindekiler page/sayfa SUPPORTS, HEAD PATES, FIXING MATERIAS AND BRACKETS DESTEKER, TAVAN BAŞIKARI, MONTAJ MAZEMEERİ VE KONSOAR

Detaylı

Lineer Difüzör Linear Diffuser

Lineer Difüzör Linear Diffuser Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : Havaland rma sisteminde alçak tavanlarda üfleme difüzörü olarak kullan lmaktad r. Ayr ca emi eleman olarak

Detaylı

KANOPİ ARMATÜRLER CANOPY LUMINAIRES

KANOPİ ARMATÜRLER CANOPY LUMINAIRES KANOPİ ARMATÜRLER CANOPY LUMINAIRES 158 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com Yeni nesil HIT-DE metal halide ampuller için geniş açılı asimetrik ve simetrik olarak

Detaylı

Slot Difüzör Teknik Detaylarý ve Üflenen Havanýn Yönlendirilmesi Slot Diffuser Technical Details and Deflection of Supply Air

Slot Difüzör Teknik Detaylarý ve Üflenen Havanýn Yönlendirilmesi Slot Diffuser Technical Details and Deflection of Supply Air SLOT DÝFÜZÖR (BSD) SLOT DIFFUSER Slot Difüzör Teknik Detaylarý ve Üflenen Havanýn Yönlendirilmesi Slot Diffuser Technical Details and Deflection of Supply Air Model: *BSD - S : Daðýtýcý tip slot difüzör,

Detaylı

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel Fabrikada hazırlanan 6 mm temperli, emaye boyalı, rodajlı, her iki yüzden özel bir

Detaylı

ETANJ ARMATÜRLER WATERPROOF LUMINAIRES

ETANJ ARMATÜRLER WATERPROOF LUMINAIRES ETANJ ARMATÜRLER WATERPROOF LUMINAIRES 104 Toz, su ve nem geçirmez YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES Waterproof and dust proof www.alkanaydinlatma.com Kasaya pratik tutturulan reflektör

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

DDLT PinControl. DDLT PinControl

DDLT PinControl. DDLT PinControl DDLT PinControl DDLT PinControl DDLT PinControl Hidrolik Ani Şok Isıtıcı 13...24kW DDLT PinControl DDLT PinControl unbeatable arguments Klasik... Hidrolik su ısıtıcı mekanik olarak sıcaklık ayarlar Pin

Detaylı

TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE

TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BRG - H : Ayarlanabilir yatay tek sýra kanatlý menfez. *BRG - V : Ayarlanabilir

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

ELINEMK Teknik Tablo E L E K T R İ K Beyan Akımı Busbar Kodu Standartlar Beyan Yalıtım Gerilimi Maks. Beyan Çalışma Gerilimi Beyan Frekansı Kirlilik Derecesi Koruma Sınıfı Mekanik Darbe Dayanımı (IK Kodu)*

Detaylı

EDIT Leader TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

EDIT Leader TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA 1 HAKKIMIZDA Birbirinden farklı sektörlerde 15 şirket ile faaliyet gösteren, bünyesinde 2.000 den fazla personeli istihdam eden Borsan Grup a bağlı olan Borsan Kablo, Elektrik, Aydınlatma San ve Tic. A.Ş.

Detaylı

09 Electric Panels / Elektrik Panoları Modular Switchboards Dikili Modüler Tip Panolar Dikili tip panolar; geliştirilmiş bağlantı sistemleri ile geniş alan kullanma yeteneği ve montaj kolaylığı sunar.

Detaylı

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( (

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Niçin Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi? Bir depremde betonarmeden ayrõlõp devrilmemeleri için duvarlarõn betonarmeye bağlanmalarõ

Detaylı

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova Fabrikada hazırlanan 8-10 mm temperli tek camdan üretilen monoblok üniteler şantiyede üst üste veya

Detaylı

Akım Taşıma Kapasitesi. İletken D.A. Direnci (20 C) Current Carrying Capacity in Boru içinde conduit 20 C (A) Dış Çap (yaklaşık) Net Ağırlık

Akım Taşıma Kapasitesi. İletken D.A. Direnci (20 C) Current Carrying Capacity in Boru içinde conduit 20 C (A) Dış Çap (yaklaşık) Net Ağırlık 1 HISAR KABLO TSE TS 9758 HO7V-U 2.5 MM2 450/750V H07V U H07V-R Dış Çap (yaklaşık) Current Carrying Capacity in Boru içinde conduit 20 C 30 C Direnci Conductor D.C. Resistance 1,5 2,80 20 15 24 12,1000

Detaylı

Çözüm... Esnek, VECTOR S - Series. Sade, Pure. Flexible. Solution

Çözüm... Esnek, VECTOR S - Series. Sade, Pure. Flexible. Solution VECTOR S Series VECTOR S Series Sade, Pure Esnek, Flexible Çözüm... Solution VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. /

Detaylı

Tasarım... Detay, VECTOR M - Series. Sistem, System. Detail. Design

Tasarım... Detay, VECTOR M - Series. Sistem, System. Detail. Design VECTOR M - Series VECTOR M - Series Sistem, System Detay, Detail Tasarım... Design VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar.

Detaylı

SLOT DÝFÜZÖR (BSD) SLOT DIFFUSER

SLOT DÝFÜZÖR (BSD) SLOT DIFFUSER SLOT DÝFÜZÖR (BSD) SLOT DIFFUSER Model: Malzeme: Kullaným: Kaplama: Montaj: Aksesuar: Sipariþ Kodu: *BSD-S : Daðýtýcý tip slot difüzör, damper ve yönlendirici kanatlý. *BSD-R : Toplayýcý tip slot difüzör,

Detaylı

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 264 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 12 18 30 40 42-2 22 36 41 41-7 Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil gövde Alüminyum

Detaylı

Kullanım Alanları: Application Areas: Temel Özellikleri: Basic Features:

Kullanım Alanları: Application Areas: Temel Özellikleri: Basic Features: 224 MEGA Özellikle spottaki dekoratif kol detayı ile dikkat çeken MEGA, ayrıca sıva üstü ve sarkıt versiyonları ile de görev yapıyor. MEGA, gövde boyutu sayesinde, yüksek tavan uygulamalarında mekan ile

Detaylı

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel Fabrikada hazırlanan 6 mm temperli, emaye boyalı, rodajlı, her iki yüzden özel bir

Detaylı

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova Fabrikada hazırlanan 8-10 mm temperli tek camdan üretilen monoblok üniteler şantiyede üst üste veya

Detaylı

TECHNICAL INFORMATIONS

TECHNICAL INFORMATIONS TECHNICAL INFORMATIONS EBM Endüstriyel Tip Fişler ve Prizler Industrial Type Plugs and Sockets Industrie-Stecker und Buchs... Kontak Sayısı Number of Contacts Anzahl der Kontakte 4P+E 10,16,24,32(2x16),48(2x24)+PE

Detaylı

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Duygular bize ilham verir. Tasarlamak, özgün bir ifade biçimidir. Tasarımın endüstriyel, ekonomik, pratik, uygulanabilir

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

ORION. Powerfull & Efficient Güçlü ve Verimli

ORION. Powerfull & Efficient Güçlü ve Verimli ORION ORION is a spot lighting wall washer with a robust aluminium housing and a UV resistant polycarbonate cover. The product suits perfectly for highlighting outdoor and indoor applications offering

Detaylı

Kullanım Alanları: Application Areas: Temel Özellikleri: Basic Features:

Kullanım Alanları: Application Areas: Temel Özellikleri: Basic Features: 254 BAR BAR, lineer formda bir ışık istenen vurgu aydınlatması uygulamaları için özel olarak geliştirildi. Ürünün lensli versiyonu ışık üstünde mükemmel bir kontrol sağlarken, tekil LED lerin görülmesi

Detaylı

KOMPONENTLER COMPONENTS LA011

KOMPONENTLER COMPONENTS LA011 L011 L K Max Boyutlar /Dimensions (mm) Lm Işık çısı/beam ngle LED Ø L Packing Meas. L011 3000 2.6 220 74 23 200 120 20 50 14.5x40x17.5 229 NE K Max Boyutlar /Dimensions (mm) Lm Işık çısı Soket Ø L Beam

Detaylı

PALUS. Waterproof & Functional Su Geçirmez ve İşlevsel

PALUS. Waterproof & Functional Su Geçirmez ve İşlevsel PALUS Marine grade stainless steel housing. Diffuser of toughened safety-glass. With its IP68 protection class, PALUS completes the range of The Power Marine series. It is designed for swimming pools and

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE 2016 ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE 82 TEKNİK BİLGİLER Tecnical Information 83 MONOBLOK PVC PROFİLLER (Monoblock PVC Profiles) MONOBLOK PVC KUTULAR VE RAN RAYLAR Monoblock PVC Boxes and Guide Cannels

Detaylı

LENTO. Dynamic & Smooth Dinamik ve Akıcı

LENTO. Dynamic & Smooth Dinamik ve Akıcı LENTO Lento is a linear, encapsulated LED system available in different colours, including a cool or warm white. Its robust construction and clean lowprofile design allows it to be installed in indoor

Detaylı

Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain

Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain PLASTİK HAFİF SEİ PLASTIC LIGHT SEIE CK15 SEİSİ / CK15 SEIE CK20 SEİSİ / CK20 SEIE CK24 SEİSİ / CK24 SEIE 3-16 4-7 8-11 12-15 İÇİNDEKİLE / CONTENT PLASTİK

Detaylı

MONO ŞIK TASARIM & GÜÇLÜ IŞIK / ELEGANT DESIGN & POWERFUL LIGHT. MONOLED Spot aygıtlar / Spot luminaires. MONO Spot aygıtlar / Spot luminaires

MONO ŞIK TASARIM & GÜÇLÜ IŞIK / ELEGANT DESIGN & POWERFUL LIGHT. MONOLED Spot aygıtlar / Spot luminaires. MONO Spot aygıtlar / Spot luminaires 86 MONO MONO ŞIK TASARIM & GÜÇLÜ IŞIK / ELEGANT DESIGN & POWERFUL LIGHT MONOLED Spot aygıtlar / Spot luminaires 90 90 91 91 MONO Spot aygıtlar / Spot luminaires 93 94 94 96 96 MONOLED Sarkıt aygıtlar /

Detaylı