Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler"

Transkript

1 Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları Geleceğe Hazırlayan Eğitim Faaliyetleri Avcılar Fatihle Özdeşleşmiş Geleneksel Etkinlikler Eğitim Gezileri - Öğrenci ve Veli Gezileri SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler Yıl Sonu Şenlikleri ve Sınıf Geceleri Hafta Sonu ve Hafta İçi Kulüp Faaliyetleri

2

3 Icindekiler Künye Özel Avc lar Fatih lkö retim Okulu Ad na Sahibi Feyzullah ÇARKCI Editör Serkan GÖKER Yay n Kurulu Mehmet KUVAN Zeynep ACARER Zeynep AYDIN Özel Avc lar Fatih lkö retim Okulu Adres: stanbul Üniversitesi Kampüsü Yan Üniversite Mahallesi Ba lariçi Caddesi Ba c Sokak Firuzköy AVCILAR/ STANBUL Telefon (0212) (5 Hat) Faks (0212) Web Site Tasar m Mahmut Güneyli Bask Express Bas mevi Olimpiyat Başarıları Sportif Başarılar Resim Başarıları Eğitim Gezileri Gezilerimiz Öğretmenlerimizden Veli Gezileri Etkinliklerimiz Branş Şenlikleri Sınıf Geceleri Okuldan Haberler

4 Bili im Olimpiyatlar na Fatih Koleji Damgas n Vurdu Avc lar Fatih Koleji ö rencileri kültür, sanat, edebiyat ve spor dallar nda elde ettikleri ba ar lar n yan s ra matematik olimpiyatlar nda da bizleri gururland racak dereceler almaya devam ediyor. Bilgisayar-Matematik ve Dilbilim alanlar n bir arada ölçen olimpiyatta Avc lar Fatih lkö retim Okulu ö rencileri 1 Alt n, 4 Gümü, 5 Bronz madalya kazand. Alan nda bir ilk olan olimpiyat küçük ya lardaki ö rencilerin programlama becerilerini ölçmeye dayan yor. Madalya Alan Ö rencilerimiz ALTIN MADALYA Emre K l ç GÜMÜ MADALYA Furkan Aldemir Ahmet Sait Yan k Behiye Neslihan Ayd n Ömer Akbo a BRONZ MADALYA Veysel Erdo du Enes Y lmaz Furkan Yolageldi Emre nceçelikli Yu a Ömer Alt ntop Büyükçekmece Kaymakaml Matematik Olimpiyat stanbul Geneli Burç stanbul Matematik Yar mas nda ki Madalya Y l içerisinde ö rencilerimizin elde ettikleri ba ar lardan biri de Büyükçekmece Kaymakaml taraf ndan düzenlenen ve bu y l dördüncüsü gerçekle tirilen Matematik Olimpiyat nda sekizinci s n f ö rencilerimizden Yü a Ömer Alt ntop un elde etti i dereceydi. Alt n madalya kazanan ö rencimiz ödülünü Büyükçekmece Stad nda düzenlenen 23 Nisan törenleri s ras nda ald. 2 stanbul Genelinde düzenlenen BURÇ STANBUL MATEMAT K YARI MASI nda ö rencilerimizden Emre KILIÇ gümü madalya, Ömer Faruk YE LLER ise bronz madalya kazand lar.

5 Proje Okuluyuz Türkiye nin Gelece i çin Projeler Üretiyoruz Ö rencilerimizin Fen Teknoloji derslerinde ürettikleri projeler sonucunda büyük ilgi gören çal malar ndan baz lar unlard r: - S cakl k Ölçen Bebek Z b n, - Nemini Alg layan Bitki - Doktorlar m z Rahat Uyusun - Robotla Kav ak Kontrol Sistemi - Temizlik Yapt ran Tekerlekli Sandalye - Ya mur Suyu le Yamaçtaki A açlar Kendili inden Sulamak - Zemin zleme Alarm Sistemi Avc lar Fatih Koleji ö rencileri ürettikleri projelerle daha iyi bir gelecek için çal malar yap yorlar. Proje çal malar n n a amalar okullar kapand ktan hemen sonra ba l yor. Ö rencilerimize ö retmenlerimiz taraf ndan, tatilde kar la t klar olaylarda hayatlar n kolayla t racak, günlük ya am n içindeki gerçeklerden yola ç karak insanlar n kullan m na sunulacak projelerin tasarlanmas ödevi veriliyor. Okullar n hemen aç lmas ile birlikte ö rencilerin dü ünceleri tek tek de erlendirilerek proje bankas olu turuluyor. Bu projeler içinden yap lmas uygun olanlar netle tirilerek proje takvimi belirleniyor. Bu takvime göre haftal k proje çal ma saatleri tespit edilerek çal malar ba l yor. Proje çal ma saatlerinde önceki y llarda dereceye girmi olan projeler tek tek incelenmektedir. Yapaca m z projeler ile ilgili detayl veri toplanmaktad r. Projenin amac, hede, kullan m alan, maliyeti, gerçekle tirilen faaliyetler, destek al nan ki i, kaynakçalar gibi alt ba l klarda çal malar yürütülüyor. Proje çal malar esnas nda ara t rma ve anket çal malar da yap lmaktad r. Avc lar Proje enliklerindeyiz Avc lar lçe Milli E itim Müdürlü ümüzün düzenlemi oldu u Proje enliklerine Fen ve Teknoloji dal ndaki 7 adet projemiz ile kat ld k. Avc lar Cumhuriyet Meydan nda 15 Haziran 2011 Çar amba günü ilçe okullar aras nda düzenlenen Proje enliklerinde ö rencilerimizin sene içerisinde haz rlay p çe itli yar malara kat ld klar projeleri, Avc lar Kaymakam Say n Sava Tuncer ve Avc lar Belediye Ba kan Say n Mustafa De irmenci nin de dahil oldu u birçok ziyaretçinin be enisini toplad. 3 Bu Benim Eserim de Bölge Finallerine Ç kt k lkö retim ö rencilerine yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çal mas Bu Benim Eserim de ö rencilerimizden Furkan Aldemir in dan man ö retmeni Salih Koçak Beyle ortaya koydu u projesi Bölge Finaline kalma ba ar s gösterdi.

6 Genç Yazarlar m z Bu Y l da Kalemlerini Konu turdu Kuaybe Sevde Toraman: Dünyan n Bütün Çocuklar Gülsün konulu iir yar mas - lçe Birincisi Furkan Erk nac : Polis Haftas iir Yar mas - lçe Birincisi Dilan Hazar: Çanakkale ehitli ini Gezerken Neler Hissettiniz konulu kompozisyon yar mas lçe Birincisi Hazan Hazar: 6 Ekim stanbul un Kurtulu u kompozisyon yar mas - lçe Birincisi Betül Hac o lu: Ya an lan ehrin Kültürel Güzellikleri konulu kompozisyon yar mas. lçe Birincisi Hüsna Elmas: Yunus Emre de Sevgi Dili konulu kompozisyon yar mas - lçe Birincisi Betül Hac o lu: Cumhuriyet Bayram kompozisyon yar mas. lçe Birincisi Belamir Rana Tekin: Ö retmenler Günü iir yar mas - lçe kincisi Avc lar Fatih Kolejinin genç yazarlar, geçmi y llarda oldu u gibi bu y l da iir, öykü ve kompozisyon yar malar nda ödüller almaya devam ettiler: 10 lçe Derecesi Mustafa Fahri Kuvan: Enerji Verimlili i konulu öykü yar mas - lçe kincisi Deniz Tokmak: 23 Nisan kompozisyon yar mas - lçe kincisi 4

7 ki Y ld r MATO da En Ba ar l Fatihli: Ertu rul Karayel Avc lar Fatih Koleji 6. S n f ö rencilerinden Ertu rul Karayel, MATO da iki y ld r Fatih Kolejlerinin birincisi olarak önemli bir ba ar ya imza att. S nava giren yüzlerce ö renci aras nda iki y ld r ilk sekize giren ö rencimiz bu özelli iyle de dikkatleri çekti. Fatih E itim Kurumlar taraf ndan organize edilen MATO- stanbul Matematik-Türkçe Olimpiyatlar n n bu y l be incisi büyük bir kat l mla gerçekle tirildi. Sadece stanbul Avrupa Yakas nda e itim veren okullar n kat ld yar mada bu y l 5. S n arda 2489 ö renci, 6. S n arda ise 1631 ö renci ter döktü. Türk futbolunun önemli isimlerinden Hakan ükür ile Türk basketbolunun milli oyuncular ndan Ömer Onan n kat l m yla gerçekle tirilen ödül töreni de oldukça renkli geçti. lçe Milli E itim Müdürlü ü Deneme S nav nda Büyük Ba ar Avc lar Fatih Koleji ö rencileri, lçe Milli E itim Müdürlü ünün yapm oldu u ve Türkiye genelinde de ö rencilerin kat ld deneme s nav nda ilk üç dereceyi payla t lar. Ö rencilerimizi tebrik eder ba ar lar n n devam n dileriz. 6.s n f ECE D LARA ASLAN MUHAMMED MESUT BAHADIR 7. s n f AHMED AKBAYIR 8.s n f ESRA DERV O LU AYGEN NAN 5

8 Avc lar Fatih Koleji Ö rencileri AVCILAR FAT H KOLEJ ART ST K J MNAST K TAKIMI 5 YILDIR STANBUL AMP YONU Sporda da En Önde stanbul l Milli E itim Müdürlü ünün 14 Nisan Per embe günü Ba larba Spor Salonunda düzenlemi oldu u lkö retim Okullar Aras Küçük Erkekler Artistik Jimnastik ampiyonas sonucunda Avc lar Fatih Koleji Jimnastik Tak m eri ilmesi zor bir rekora imza atarak 5. kez stanbul ampiyonu oldu. Be y ld r geçilmeyen ö rencilerimizi ve ö retmenlerimizi tebrik ederiz. Salon Atletizmde Yine stanbul Birincisiyiz Badminton Erkek Tak m m z stanbul kincisi stanbul Milli E itim Müdürlü ünün düzenlemi oldu u Okullar aras Y ld z Erkek Badminton ampiyonas n da Avc lar Fatih Koleji STANBUL K NC S oldu 36 Tak m n kat ld mücadeleler sonucunda grubunu birinci bitirerek nallere kalmay ba aran tak m m z, naller sonucunda büyük ba ar göstererek stanbul ikincisi oldu. stanbul lkö retim Okullar Aras Salon Atletizm müsabakalar 13 Nisan Çar amba günü Yakac k Do a Kolejinde gerçekle tirildi. Avrupa ve Anadolu yakas elemeleri sonucu nallerde yar may hak eden 17 okulun k yas ya yar t nallerde okulumuz atletizm tak m bu y l da stanbul birincisi oldu. Galatasaray ve Futbol Milli tak m m z n eski oyuncular ndan Mert Korkmaz ödül törenine kat larak ba ar l olan sporculara ödüllerini verdi. 6

9 Avc lar Fatih Kolejinden Bir stanbul Derecesi Daha: Badmintonda K zlar m z stanbul Üçüncüsü stanbul Gençlik ve Spor l Müdürlü ünün Nisan 2011 tarihinde Ba c lar Spor Salonunda düzenlemi oldu u ve 122 sporcunun kat ld 13 Ya Alt Badminton ampiyonas nda Çift K zlar kategorisinde Didem APAK ve Ya mur ÇEL K stanbul Üçüncüsü olmu tur. Ayr ca Bilal SOLMAZER ve Mustafa ÇO KUN ampiyonan n en centilmen oyuncusu seçilerek madalya ile ödüllendirildiler Bir Derece de Badminton Y ld z K z Tak m m zdan K z Voleybol Tak m m z Ba ar dan Ba ar ya Ko tu Okulumuzun y ld z k z voleybol tak m 2011 y l nda kat ld tüm turnuvalarda ilk üçe girme ba ar s gösterdi. Avc lar lçesinde yap lan turnuvada nale kadar tüm maçlar n kazanan k zlar m z, ilçe ampiyonlu unu son sette kapt rarak ilçe ikincisi oldu. Tüm Fatih Kolejleri aras nda yap lan turnuvada ise k z tak m m z birincili i kazand. Ald dereceyle Marmara Bölgesi Özel Okullar Aras Voleybol Turnuvas nda Fatih E itim Kurumlar n temsil etme hakk da kazanan k zlar m z kat ld klar bu turnuvada da ampiyon olarak bizlere büyük gurur ve sevinç ya att lar. Kat ld klar turnuvalarda ba ar l maçlar ç kartan k z tak m m z Ceren KISACIK, Aybüke GÜNGÖR, Sümeyye AK- KAYA, Ya mur ÇEL K, Betül ÇITIR, Betül HACIO LU, Neslihan HASKARAMAN, Ay e E NC, Asl nur L MERER, Bü ra ARSLAN ve Rabia YILDIRIM I kutluyoruz. stanbul Milli E itim Müdürlü ünün düzenlemi oldu u Badminton Y ld z K zlar Müsabakalar nda Y ld z K z Tak m m z stanbul Dördüncüsü olma ba ar s n gösterdi. Zeytinburnu zzet Abay ilkö retim Okulu Spor Salonunda gerçekle tirilen müsabakalara ilçelerinde ampiyon olan 27 ilkö retim okulu kat ld. Okulumuz ö rencilerinden Ceren KISACIK, Betül HACIO LU, Zehra EM N ve Neslihan HASKARAMAN dan olu an Y ld z K z Badminton tak m m z, bu y l da nallere kalarak büyük ba ar gösterdi ve stanbul Dördüncüsü oldu ve dördüncülük kupas yla ödüllendirildi. 7

10 Gelece in Ressamlar Ödüle Doymuyor Avc lar Fatih Koleji ö rencileri spor, edebiyat, matematik ve bili im alanlar ndaki ba ar lar n resim dal nda da tekrarl yor. Geçmi y llarda da elde ettikleri ba ar larla kendilerinden söz ettiren ö rencilerimiz Ö retim Y l nda da kendilerine ödüller getiren çal malar na devam ettiler. Gelece in ressamlar n n elde ettikleri ba ar lar nedeniyle ö rencilerimizi ve eme i geçen ö retmenlerimizi tebrik ederiz. Türkiye Genelinde Alt n Madalya Türkiye genelinde düzenlenen Anafen Sanat Günleri yar mas nda okulumuzun ö rencilerinden Mustafa D NÇ, resim 1.kategoride Türkiye Birincisi oldu. 1 alt n madalya ve netbookla ödüllendirilen ö rencimizin ö retmenine de bir plaket verildi. Türkiye genelinde birçok yar mac n n yer ald Sanat Günlerindeki ikinci ba ar m z Resim 2. Kategoride Merve Hazar TURAN kazand. Mansiyon Özel Ödülü alma ba ar s gösteren ö rencimiz gümü madalya ve mp4 çalar ile ödüllendirildi. stanbul ve Lale Konulu Resim Yar mas Fatih E itim Kurumlar Görsel Sanatlar Zümresince bu y l ilk defa stanbul ve Lale konulu resim yar mas düzenlendi. Gelecek y llarda geleneksel hale getirilip stanbul geneline aç lmas planlanan yar ma bu y l Fatih Koleji lkö retim Okullar nda okuyan ö rencilerin kat l m yla Emirgan Korusunda gerçekle tirildi. 70 ö rencinin en güzel resmi çizmek için yar t etkinlikte okulumuz ö rencilerinden Ya mur Ataman birinci, Azize Yolageldi ise ikinci olma ba ar s n gösterdi Enerji Verimlili i Resim Yar mas nda stanbul Derecesi Elektrik leri Etüt Dairesi Genel Müdürlü ü ve l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan ortakla a düzenlenen Enerji Verimlili i Resim yar mas nda daha önce Avc lar birincisi olan 5-A s n f ö rencilerinden Ya mur ATAMAN bu kez de stanbul genelinde MANS YON almaya hak kazanm t r. Ö rencimizi kutluyor, ba ar lar n n devam n diliyoruz.. 2 e b N m B e d y o ö B D o 8

11 Ayd nl k Gelece in Resmini Çizdik Resim Yar mas nda ki Derece Birden Esmanur Arslan Viko Elektrik ve Elektronik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.. nin düzenledi i ilkö retim okullar ndaki ö rencilere yönelik Haydi çocuklar do al kaynaklar m z koruyal m. Hep birlikte ayd nl k gelece in resmini yapal m. konulu resim yar mas nda okulumuz ö rencilerinden Esmanur ARSLAN mansiyon almaya hak kazand. Türkiye genelinde yüzlerce ilkö retim ö rencisinin kat ld yar man n ödül töreni Kadir Has Üniversitesinde yap ld. Esmanur ödül töreninde, ba ar belgesi ve boya seti ile ödüllendirildi. Elektrik leri Etüt Dairesi Genel Müdürlü ü ve l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan ortakla a düzenlenen Enerji Verimlili i Resim yar mas nda okulumuz 5-C s n f ndan Zeynep TAKUR Avc lar birincisi ve 5-A s n f ndan Ya mur ATAMAN Avc lar ilçe ikincisi olmu tur. Ö rencilerimizi bu anlaml konuya gösterdikleri duyarl l ktan dolay kutluyoruz. 23 Nisan Resim Yar mas Çocuklara hediye edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlama etkinliklerinde düzenlenen resim yar mas nda okulumuz 6. S n f ö rencilerinden Beyzanur GÜNAY- DIN ilçe üçüncüsü oldu. Ye ilay Cemiyeti Resim Yar mas Ye ilay Cemiyetinin düzenledi i Ba ml l k konulu resim yar mas nda okulumuz ö rencilerinden evval Zehra CAN ilçe üçüncüsü oldu. Sigaran n zararlar n en iyi anlatan resimlerden birini çizen ö rencimiz, çal mas nda sa l kl ya amak için sigaradan uzak durman n önemini vurgulad O nu En yi O Resmetti Cumhuriyetimizin kurucusu, Atatürk ün ebediyete intikalinin 72.y l dönümü anma etkinlikleri kapsam nda düzenlenen Resim Yar mas nda Okulumuz ö rencisi Ya arhan KAPICIO LU Avc lar ilçe birincisi olmu tur. Ö rencimizi, görsel sanatlar zümresini, s n f ö retmenini ve ailesini tebrik ederiz. 9

12 Egitim Gezileri Ana S n ar m z tfaiyede n ci n i u z Ana s n ar m z Avc lar tfaiyesini ziyaret ettiler. Ö rencilerimiz itfaiye arabalar n n çe itlerini ve özelliklerini itfaiye erlerinden dinleyerek ö rendiler. tfaiyeci giysilerini giymek ö rencilerimizi çok heyecanland rd. Geziyi tamamlarken KOCA YUSUF isimli itfaiye arac ile siren sesleri e li inde yang n yerine gidi tatbikat yaparken ö rencilerimizin mutlulu u görülmeye de erdi. Okulumuzu bu kadar güzel a rlayan Avc lar tfaiyesine sonsuz te ekkürlerimizi sunuyoruz Dinazorlara Yolculuk Serisi 101 Y ll k Tarihle Bulu tuk Dinozorlara Yolculuk Sergisi stanbul Çocuk Tiyatrosu (ICT) ve Torium Al veri Merkezi i birli iyle stanbul a geldi. Bu ilginç sergiyi anas n ar m z da gezerek daha önce lmlerde gördükleri nesli tükenmi hayvanlar n üç boyutlu hallerini yak ndan görme f rsat buldular. Oldukça gerçekçi yap lan maketler ö rencilerimizi biraz ürkütse de duyduklar heyecan, ö rencilerimizde sergiyi bir daha gezme iste i uyand rd. 10 Türkçe ve Sosyal Bilgiler Zümresi olarak ö rencilerimizle geçmi ten günümüze gelen ileti im araçlar n yak ndan inceleme imkân buldu umuz PTT Müzesi ne gezi düzenledik. stanbul Sirkeci deki Büyük Postane kentin en önemli binalar ndan biri. 101 y l önce Posta ve Telgraf Ba kanl binas olarak kullan lan dört katl bu ta yap bütün görkemi ile bugün de ayakta ve PTT olarak hizmet veriyor.

13 1001 cat Yeniden nceledik Egitim Gezileri Genç Bili imciler CeBIT te Harbiye Askeri Müzesindeydik Londra da 400 binden fazla ki inin ziyaret etti i 1001 cat isimli sergi Bilim, Teknoloji ve Medeniyet Vakf nca stanbul a getirildi. slam co rafyas ndaki bilim adamlar n n, evimizdeki kahveden uzaydaki en uzak galaksiye kadar medeniyete yapt katk lar, 1001 cat Müzesi nde yer al yor. Ö rencilerimiz bu sergiden çok etkilendiklerini söylerken bir ço u gelecekte kendilerinin de yeni icatlarla insanl a yararl önemli i ler yapman n hayalini bile kurmaya ba lad. Avc lar Fatih lkö retim Okulu Dijital Tasar m Kulübü 6-10 Ekim 2010 tarihlerinde Beylikdüzü Tüyap alan nda düzenlenen Cebit 2010 Bili im Fuar n gezdi. Bu y l 1000 in üzerinde rman n kat ld fuara gelen ö rencilerimiz hem teknolojik geli meleri yak ndan görme f rsat buldu hem de stantlardaki yetkililerden birebir bilgi ald. 3D stand en fazla ilgi çeken stantlar n ba ndayd. Avc lar Fatih Koleji 5.s n f ö rencilerimiz, 24 Aral k 2010 Cuma günü Harbiye Askeri Müzesini gezdiler. Tarihimizin belgelerle ö renilmesini amaçlad m z gezimizde ö rencilerimiz, bilgilerini zenginle tirme f rsat n buldular. 11

14 Egitim Gezileri Muhte em Yüzy l n zlerini Topkap Saray nda Gördük 5. s n f ö rencilerimiz nisan ay etkinlikleri kapsam nda Topkap Saray na bir gezi yapt lar. Topkap Saray nda bulunan tarihi eserleri dikkatlice inceleyen ö rencilerimiz, bu tarihi mekan çok be endiklerini ifade ettiler. Ö rencilerimiz Topkap Saray n n Has Odas (Kutsal Emanetler), Hazine Odas, Arz Odas, Divan- Hümâyûn gibi bölümlerini gezdiler. Gezi boyunca keyi i anlar ya ayan ö rencilerimiz, atalar m z n kurdu u Osmanl Devleti nin büyüklü ünü daha yak ndan görme f rsat buldular. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ünite Gezisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümresi olarak Kimse Yok mu Derne i ne ünite gezisi yapt k. Zekât, Hac ve Kurban badeti Ünitesi içerisinde Yard mla ma Kurumlar m z konusu ba lam nda, bir yard mla ma kurumu olarak bu derne i ziyaret ettik. lginç Bir Mekan: Kad n Eserleri Kütüphanesi Türkçe Zümremiz stanbul un de i ik, pek çok kimsenin daha önce ad n duymad veya gezme f rsat bulamad mekânlar n tespit etmek amac yla çe itli geziler düzenliyor. Bu mekânlar n ilki Kad n Eserleri Kütüphanesi oldu. Kad n Eserleri Kütüphanesi yirmi sene önce be gönüllü bayan taraf ndan kurulmu. Ad ndan da anla laca üzere kad n üzerine ara t rma yapanlar n materyal toplamak için yaralanaca benzersiz bir mekân. Kütüphanede çe itli çal malar yap l yor.osmanl zaman nda ç kan kad n dergileri Türkçele tiriliyor. Osmanl cadan Latin har erine çeviriler yap l yor. Gezgin Uzayl lar Ziyaret Ettik 12 Avc lar Fatih Koleji 6. s n f ö rencileri sosyal etkinlikler program çerçevesinde UFO Müzesi ziyareti gerçekle tirdi. Dünyan n ilk Gezici UFO Müzesi olarak faaliyet göstermesi müzenin en önemli özelliklerinden biri. Özel olarak tasarlanm bir t r ve dev UFO maketinden olu an Gezici UFO Müzesi nde, Dünya D Zeki Ya am inan n n eski ça lardan günümüze kadar olan tarihi, yaz l ve görsel malzemelerle (dijital foto ra ar, gizli belgeler, analiz raporlar, video görüntüleri, maketler ve canland rmalar) sergilenmekte. g k d ö y u S b k B h v A a n g

15 - i l -, Gezilerimiz Serhat ehrimiz Edirne deydik Her kö e ba, her metrekaresi tarihe ahitlik yapm bu serhat ehrimizi gezmeye Balkan ehitleri An t ile Edirne Müda i ükrü Pa a An t n n bulundu u tabyalar mekan ve Balkan Sava Müzesi nden ba lad k. Orada tarih tekrar gözümüzde canland. Edirne Ci erini Yedik ve Daha sonra Selimiye Camisi ni gezdik. Yeme imizi yedikten sonra Edirne nin kapal çar s olan Ali Pa a Çar s na girdik. Kapal Çar dan sonra Beyaz t Külliyesi ne gittik. Beyaz t Külliyesi eskiden ak l hastalar n tedavi etmek amac ile kurulmu bir yer. Kendi eczanesi olan içinde müzikle ve su sesi ile tedavi yap lan ilginç bir mekan. u anda külliye, içinde balmumundan yap lan heykellerin bulundu u müze olarak kullan l yor. Gezimizin son dura ise tarihi K rkp nar Meydan yd. Hem Ö rendik Hem E lendik Okulumuzda gelenekselle mi hale gelen k programlar m za bu sene de bir yenisini ekledik. 7. s n f ö rencilerimizle dönemin yorgunlu unu att m z ve unutulmaz anlar ya ad m z Sakarya da do ayla da ba ba a kalabilece imiz mekânlara geziler düzenledik. Be günlük program m zda her gün yapt m z etütlerin ve kitap okuman n yan s ra Alt ndere Alabal k Tesislerinde alabal k ziyafeti, Natürköy de ne s bir kahvalt da geçirdi imiz güzel anlardand. 13 Tarihin anl Sayfalar na Yolculu umuz Sessiz Gemi deyince akla Yahya Kemal Beyatl, Yahya Kemal deyince akl m za Üsküp gelir. Avc lar Fatih Koleji nisan ay sonunda velileri ile beraber Makedonya da idi. Osmanl n n irin ehirleri Makedonya ve Kosova y co kulu duygularla gezerken zengin tarih miras ile beraber do an n en k ymetli güzelliklerine ahit olduk. Vardar Ovas, Matka Baraj, Ohrid Gölü bu güzellikleri bar nd ran yerlerden sadece birkaç. Kosova da yan yana duran cami ve kiliseler Osmanl n n ho görüsünü, mimarideki nezaket ve heybeti ile ecdad n zevkini ve büyüklü ünü bir kere daha bizlere hat rlatt. Kosova Meydan Muharebesi nin geçti i meydan n tam ortas nda Birinci Murat Han sanki bir abide gibi kar m zda duruyordu. Zengin mutfak kültürü, misa rperverli i ile tekrar ziyaret etmek istedi imiz Makedonya-Kosova dan güzel duygularla ayr ld k. Gezimize kat lan bütün velilerimize te ekkür ediyoruz

16 Gezilerimiz Osmanl Ba kentlerinden Bursa dayd k 5. S n ar m z ve 7. S n ar m z ö rencilerimizle ecdat yadigâr, Osmanl n n ba kentli ini yapm, 6 padi ah 11 sadrazam ba r nda yat ran Bursa ehrimizi gezdik. ehrin önemli tarihi ve turistik mekânlar ndan biri olan Ulucami yle gezimize ba lad k. Sabah kahvalt s n Bursa m z n güzide mekânlar ndan Ye il Konak ta yapt k. Daha sonra Ye il Türbe, Emir Sultan arkas ndan da Osmanl devletinin kurucusu Osman gazi ve Bursa n n fatihi Orhan Gazi nin mezarlar n n bulundu u Tophane yi gezip buradan ye il Bursa y seyrettik. Teleferikle Uluda n eteklerine ç k p oksijen depolad k. Bursa da skender key yapmadan stanbul a dönmenin yanl olaca n dü ünüp Ye il Konak a tekrardan gittik. Bursa n n me hur çar lar ndan Kapal Çar ve Koza Han a hediyelik e ya almaya gittik. stanbul a dönmeden önce ö rencilerimizi Kültür Park ta e lendirdik. Hem e itici hem de e lendirici bir gezimiz daha geride kalan güzel hat ralarla son buldu. Ö rencilerimiz bu güzel ehrimizi çok be endiklerini söylediler. Kendilerine gezi mekan olarak Bursa y seçen bir di er kadememiz de 7. S n ar oldu. Bursa da gezilmesi gereken yerleri gezen, yenmesi gerekenleri yiyen ö rencilerimizin, Bursa gezisini di erlerinden farkl k lan ise geçen y l n Süper Lig ampiyonu Bursaspor un maç na gitmeleri oldu. Bursaspor un Manisaspor u 2-1 yendi i maçta ö rencilerimiz Anadolu nun iki önemli futbol tak m n canl olarak izleme ans buldular. 14 Ö A o Is N Is E r H y s A b

17 Ogretmenlerimizden Edebiyatç Yazar skender Pala Ö retmenlerimizle Bulu tu i Eski Türk Edebiyat ve Divan Edebiyat nda denince ülkemizde ilk akla gelen isim olan Edebiyatç Yazar skender Pala ö retmenlerimizle bulu tu. En son eseri olan ah ve Sultan la ilgili bilgiler veren, Türk Edebiyat nda sevgi temas üzerinde duran edebiyatç m z, yazarl kla ilgili kendisine yöneltilen sorulara da içtenlikle cevap verdi. Program n sonunda yay nlanan çe itli kitaplar n imzalayan skender Pala, kitap okuman n önemini de srarla vurgulad. Ö retmenlerimizden ç Anadolu Turu Fatih Kolejinden ABD ye Gönül Köprüsü Avc lar Fatih Koleji ö retmenleri olarak May s tarihlerinde Isparta, Konya, Aksaray, Nev ehir e ve Ni de ye gezi düzenledik. Isparta n n gülleri ne selam verip, E ridir Gölünün muhte em turkuaz rengiyle ferahlad k. Konya Mevlana Hz. lerinin manevi huzurunda huzur u yudumlarken, Alaaddin Tepesinde seyir key ni ya ad k. Derken kendimizi Aksaray n Ihlara Vadisinin gizeminde bulduk. Ürgüp ve Göreme nin insan büyüleyen tabiat harikalar n n tarihi ve mistik havas yla heybelerimizi doldururken, ak am güne inin Tuz gölünde bat n n, yine saz e li indeki içli Anadolu türküleriyle seyrettik. 15 Okul Müdürümüz Feyzullah ÇARKCI ve müdür yard mc m z Mehmet KUVAN, yakla k alt y ld r, say lar k rk bulan ve üç farkl eyalette ülkelerinden, ailelerinden uzakta e itim hayatlar na devam eden ö rencilerimizle tek tek görü me imkân buldular. Brooklyn Amity School, New Jersey Pionner Academy ve Putnam Science Academy olmak üzere toplam üç farkl eyaletteki okullarda okuyan ö rencilerimize ailelerinin, eski ö retmenlerinin selamlar n ileten idari heyetimiz, duygusal anlar n ya anmas na neden oldu. Gördük ki, ö rencilerimiz bizlerden çok uzaklarda da olsalar Fatih Kolejli olman n a rl n hala üzerlerinde ta yorlar. Ö rencilerimizden ö retmenlerine selamlar n getirirken gelecekte onlardan gelecek güzel haberlerin de imdiden müjdesini vermek isteriz

18 Veli Gezileri Kültür ve Sevgi ehri Konya Suriye Gezisi Sene boyunca yapt m z veli gezilerine bir yenisini daha ekledik. Roma, Eyyubi ve Osmanl medeniyetlerinin yumak oldu u Suriye ye düzenledi imiz gezide unutulmaz anlar ya ad k. Bu tarihi topraklarda hüznü, gururu ve hayranl bir arada ya ad k. Velilerimizle 8-9 Aral k ta kültür ve sevgi ehri olan Konya ya gezi düzenledik. Konya n n her kö esinde Selçuklunun anl tarihine ahitlik ettik. Ecdad n miras b rakt eserlerdeki incelik ve zarafet görülmeye de erdi. 1. günün ak am nda kat ld m z sema gösterisi ve Ahmet Özhan konseri de unutulmamak üzere haf zam za yerle ti. Gezimize kat lan bütün velilerimize te ekkür ediyoruz. Ukrayna-K r m Özerk Cumhuriyeti Gezisi Bahar mevsiminin yeni ba lad nisan ay nda, çiseleyen ya mur damlalar alt nda de erli velilerimizle yapm oldu umuz K r m Özerk Cumhuriyeti gezimiz bizleri eski vatan topraklar m zda hem hüzne hem de sevinç gözya lar na bo du. K r m da sürgünden sonra hala oralarda ya ayan soyda lar m z görmek; onlar n Türkiye özlemine, sevgisine ahit olmak bizleri sevindirdi. Gezimiz s ras nda yap lan Türkçe Olimpiyatlar K r m Finalleri ve olimpiyatlara kat lan eski bakanlar m zdan Say n I lay Sayg n Han mefendi de gezimize ayr bir renk katt Gaziantep-Urfa-Mardin Gezimiz 2-3 Nisan tarihlerinde okulumuzun k ymetli velilerinden bir grup, Güneydo u Anadolu Bölgesi nin incileri Antep-Urfa-Mardin illerini gezdiler. Gaziantep Kalesi, Harran Evleri, Bal kl Göl, Peygamber Mezarlar gezimizin önemli mekanlar aras ndayd. Güneydo u Bölgesinin bu güzel ehirlerini görmeyenlere tavsiye ederiz. n s m ç d o k 16

19 Velilerimize ngilizce Kursu Avc lar Fatih Kolejinde sadece ö rencilerimizin de il velilerimizin de ngilizce e itiminden yararlanabilmeleri için velilerimize yönelik ngilizce kursu düzenlenmektedir. Y llar sonra, t pk ö rencilerimiz gibi zilin çalmas yla s n arda yerlerini alan velilerimiz, iki kur s n f olarak e itim ald lar. 6 ayl k ngilizce kursunun ba ar yla tamamlayan velilerimiz, okulumuzun yapt törenle serti kalar n ald lar. Etkinliklerimiz Ana-Baba Okulumuz Devam Ediyor Avc lar Fatih Koleji olarak ö rencilerimiz ve velilerimiz için en iyisini yapman n gayreti içindeyiz. Okulumuzda Psikolojik Dan manl k ve Rehberlik Servisi taraf ndan düzenlen Ana-Baba Seminerleri bu y l da velilerimizin i tirakleriyle oldukça verimli geçti. Y l boyunca, alan nda uzman ki ilerin velilerimizle bulu tu u seminerlerde hede miz ö rencilerimizin e itiminde veli-okul i birli ini en iyi ekilde sa layabilmekti. Seminerlerimizden ilki Çocuklarda TV ve nternet Ba ml l konusu üzerineydi. stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Prof.Dr. lhan YARGIÇ Bey son dönemlerin en büyük ikayetlerinden biri olan internetin çocuklar üzerindeki, olumsuz etkilerinden ve bunlardan korunma yollar ndan bahsetti. S navlara Haz rl k ve Verimli Ders Çal ma konulu seminer, Psikolojik Dan man Dr. Fatih Kalk nç Bey taraf ndan verildi. Ayr ca okulumuzun Psikolojik Dan man ve Rehberlik Servisi ö retmenlerinden Aysun Kasar Han m ve Abdullah bilir Bey de çe itli konularda velilerimize seminerler verdiler. En Baba Mücadele S navlara Haz rlay c Seminerler Bu y l üçüncüsünü düzenledi imiz, Babalar Masa Tenisi Turnuvas büyük bir çeki meye sahne oldu. 21 say l k setlerden olu an ve iki set kazanan n bir üst tura ç kt maçlardan olu an turnuvam za 35 velimiz kat ld. Babalar n çocuklar n n kar s nda sergiledikleri mücadele görmeye de erdi. Eleme turlar n n ard ndan yar nal ve nal maçlar yla organizasyonumuz sona erdi. Müsabakalar sonucunda ilk üçe kupa, ya ise madalyalar verildi. 7 ve 8. s n f ö rencilerimizi y l sonunda girecekleri SBS öncesinde seminerle motive ediyoruz. Çocuk psikolojisi alan nda en çok satan Okul Evde Ba lar kitab n n yazar Psikolojik Dan man Dr. Fatih KALKINÇ bu programlar m z do rultusunda önce ö rencilerimizle sonra da velilerimizle bir araya geldi. Fatih Kalk nç, ö rencilerimize S navlara Haz rl k ve Verimli Ders Çal ma yöntemlerini anlatt. Çok çal maktan daha önemlisinin verimli çal mak oldu una de inen uzman m z bunun da nas l olmas gerekti ini ö rencilerimize anlatt. Dr. Fatih Kalk nç n e itim seminerlerinden bir di eri de velilerimize yönelik Uykunun Ö renme Üzerindeki Etkisi ad yla oldu. Düzenli bir uykunun ö rencilerin e itiminde çok önemli oldu unu anlatan Kalk nç, sa l n da ö renme üzerindeki etkilerinden bahsetti. 17

20 ö y y Etkinliklerimiz 2011 y l Anneler Günü Fatih Kolejinde çok renkli bir programla kutland. Velilerin sunumlar n n yer ald programda Y l n Annesi takdimi de yap ld Avc lar Fatih Kolejinde Dünya Kad nlar Günü Program 8 Mart Dünya Kad nlar Günü münasebetiyle okulumuzun haz rlad programa Samanyolu Yay n Grubu-Mehtap Televizyonu programc lar ndan NUR YE ÖZEN TORAMAN Han m misa r oldu. Velilerimizin ilgi ile takip ettikleri konferansta E ve anne olarak kad n n sorumluluklar, annelikle taçlanan efkat duygusu, yuvay yapma ve ayakta tutma rolünde kad n, Kurtulu Sava nda Kahraman Türk Kad n konular na de inildi. Avc lar Fatih Kolejinde Anneler Günü Program Her y l birbirinden fedakar ve örnek anneleri okula davet eden Avc lar Fatih Koleji bu y l, usta edebiyatç ve akademisyen skender Pala n n e i Hülya Pala Han mefendi yi Y l n Annesi seçti. Okul Müdürü Feyzullah Çarkc dan plaketini alan Hülya Pala Han mefendi, Çok zor günler ya ad k ama hepsi geride kald.bizleri hat rlaman z ve Ödüllendirmeniz beni çok gururland rd dedi. E inden sonra mikrofona gelen skender Pala, Allah n kendisine bah etti i nimetleri sayarak, Bunlar n yan nda hayatta sahip oldu um en büyük nimet u yan mda duran han mefendidir. dedi. Duygusal anlar n ya and, e lenceli yar malar n yap ld program Grup Akademi nin sundu u konserle sona erdi Ki i Anneler Günü Pikni inde Bulu tu 15 May s Pazar günü Avc lar Fatih Koleji ailesi Çatalca daki Anneler Günü Pikni inde ye ilin, temiz havan n tad n ç kard. Velilerin kat ld k yas ya yar malar, al nan madalyalar, ö le yeme inden sonra okulumuz müzik ö retmeni Mehmet Demirhan Bey den kanun konseri ve yetenek yar mas nda dereceye giren ö rencilerimizin ortaya koydu u performanslarla, her y l oldu u gibi bu y l da nefes kesen bir gün geçirdik. A d S ö m O r 18 Avc lar Kaymakam Sava Tuncer de Bizlerdeydi

21 i.. Etkinliklerimiz Avc lar Fatih Koleji Ö rencileri Van daki Karde lerini Unutmad Ö rencilerimiz, Okul Aile Birli imizle birlikte tüm velilerimizin katk lar yla Van Y BO daki karde lerimize mont, bot ve e ofman yard m nda bulundu. Geçti imiz y llarda stanbul dan Van a Karde lik Köprüsü ana krinden hareketle Avc lar Fatih Koleji olarak Van Yat l Bölge lkö retim Okulunu Karde Okul olarak seçmi, kar l kl ziyaretlerle bu dostlu u peki tirmi tik. Son üç senede oldu u gibi bu y l da Van daki ihtiyaç sahibi karde lerimizle görü melerimiz ve maddi yard mlar m z devam ediyor. Bu güzel karde li imizin gelecek y llarda da artarak devam etmesi dile iyle Mehmet Akif Y l Etkinlikleri AFK Yetenek Yar mas zleyenleri Co turdu Murat Kaya Kitab n mzalad Avc lar Fatih Koleji nde de 2011 Mehmet Akif Y l etkinlikleri devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy un hayat n anlatan Alk Sevmeyen air kitab n n yazar Murat Kaya, hem Mehmet Akif i ö rencilerimize bir kez daha anlatmak hem de kitab n imzalamak üzere okulumuzdayd. Okulumuzdaki Mehmet Akif etkinliklerinden bir di erinde ise ö rencilerimiz, ölüm y ldönümünde stiklal Mar airinin mezar n ziyaret ettiler. Burada yap lan anma etkinliklerine de kat lan ö rencilerimiz Akif in mezar na karan l b rakt lar. Yetene ini Sergile Seni Herkes Ke fetsin slogan yla bu y l ilki yap lan AFK YETENEK YARI MASI nda ö rencilerimizin performanslar üst düzeydeydi Yar maya ark, illüzyon, spor, stand-up, taklit gibi alanlarda kat lan ö renciler gösterdikleri canl performans ile büyük be eni toplad. 19

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ AY HAF GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K S

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI Özel Merter Anadolu Lisesinin düzenlediği sınıflar arası Cumhuriyet Kupası karşılaşmaları, oynanan final maçıyla sona erdi. 12 sınıfın kıyasıya mücadele ettiği

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

YGS - LYS Kurs Çalışması Bilgilendirme Toplantısı. 2015-2016 Üniversite Giriş Sınavları Hazırlık Programı

YGS - LYS Kurs Çalışması Bilgilendirme Toplantısı. 2015-2016 Üniversite Giriş Sınavları Hazırlık Programı YGS - LYS Kurs Çalışması Bilgilendirme Toplantısı Sayın Velimiz; TED Kayseri Koleji Özel Lisesi 2015-2016 öğretim yılında 12. sınıf öğrencilerimize uygulanacak YGS LYS kurs programının tanıtım toplantısı

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İBB 2015 yaz spor okulları

İBB 2015 yaz spor okulları On5yirmi5.com İBB 2015 yaz spor okulları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz döneminde jimnastikten buz patenine kadar 13 farklı branşta verilecek Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. 19

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

GEBZE BELED YES ~

GEBZE BELED YES ~ 3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi Bu ba l k alt nda, performans program nda yer alan performans ve gösterge hedeflerinin gerçekle me durumuna göre varsa sapmalar ve nedenleri a a da s ralanm

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ

3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ 3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ Tarih/ Saat 09:30 10:00 11:30 13.30 14:30 3 Mayıs Salı Osman Altuntaş Ortaokulu Faruk Öztürk Hikmet YILDIRIM (Müzik Etkinliği) Trabzon Anadolu

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. ALMANCA TİYATRO TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi Almanca Tiyatro Kulübünün sergileyeceği Meine Leiche, Deine Leiche isimli oyuna katılımınız bizleri onurlandıracaktır. ANKARA GEZİMİZ Gelenekselleşen

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

Yönetim Kurulu. Yönetim kurulu bir başkan bir başkan yardımcısı ve 3 üye olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır. Yönetim kurulumuzdaki yedek üyeler;

Yönetim Kurulu. Yönetim kurulu bir başkan bir başkan yardımcısı ve 3 üye olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır. Yönetim kurulumuzdaki yedek üyeler; Spor Topluluğu Yönetim Kurulu Yönetim kurulu bir başkan bir başkan yardımcısı ve 3 üye olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır. Süleyman Burak ÇELENER Hakan ATILGAN Ahmet Çetin KARAGÜLLE Ömer ALPASLAN Hakan

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Birimimize ba l stek ikayet Masam za 2008 y l nda 7378 adet ba vuru. yap lm olup,ilgililerine sonuçlar hakk nda bilgi verilmi tir.

Birimimize ba l stek ikayet Masam za 2008 y l nda 7378 adet ba vuru. yap lm olup,ilgililerine sonuçlar hakk nda bilgi verilmi tir. 9. BASIN, YAYIN ve HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Konak lçe s n rlar nda içinde ya ayan vatanda lar m z Belediyemizin hizmet ve faaliyetleri konusunda bilgilendirmek, istek- ikayet ve önerileri

Detaylı

Sihirli Parmaklar Öğrencilerimizin; çizgi, renk, doku, kompozisyon, perspektif gibi bilgilerini geliştirerek resim sanatını sevdirmek

Sihirli Parmaklar Öğrencilerimizin; çizgi, renk, doku, kompozisyon, perspektif gibi bilgilerini geliştirerek resim sanatını sevdirmek Hareket Eğitimi Küçük Dev Adamlar Haydi Dans Et Filenin Yıldızları 1.2. SINIFLAR AFTER SCHOOL CLUB SPORTİF SANATSAL BİLİMSEL/KÜLTÜREL Ritm Atölyesi Etkileşimli Masal Öğrencilerimizin yürüme, koşma, sıçrama,

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ TATİL BABALAR GÜNÜ V Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT OKULLARI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT OKULLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT OKULLARI 13 Haziran 2016 Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okullarının Sayın Velileri, Başkent Okulları olarak çalışmalarımız konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında 15 i Türk 25 i yabancı olmak üzere 40 öğrenci, Manisa da çeşitli ziyaretlerde

Detaylı

Okul Çağı Çocuklarına Nasıl Yaklaşmalıyız? 2014 / 2015 SAYI: 11. Haftanın Bazı Başlıkları

Okul Çağı Çocuklarına Nasıl Yaklaşmalıyız? 2014 / 2015 SAYI: 11. Haftanın Bazı Başlıkları 2014 / 2015 SAYI: 11 Haftanın Bazı Başlıkları Okul Çağı Çocuklarına Nasıl Yaklaşmalıyız? Öğretmenler Gününü Kutladık Şah ve Mat Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Okulumuzdan Büyük Destek Teniste Başarı Genç

Detaylı

MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ AİLESİNE HOŞGELDİN

MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ AİLESİNE HOŞGELDİN MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ AİLESİNE HOŞGELDİN OKULUMUZUN GENEL KÜNYESİ Okul Müdürü : Suat BOZKURT Okul Taban Puanı: 399,746 Öğrenci Sayısı: 930 Adres: Güneşli / Bağcılar Öğretmen Sayısı : 54 Yabancı

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Veli-Öğretmen Görüşmeleri

Veli-Öğretmen Görüşmeleri Veli-Öğretmen Görüşmeleri Sayın Velilerimiz, 2015-2016 öğretim yılı Veli-Öğretmen Görüşmeleri (ilkokulortaokul-lise), 1.dönem sonu çalışmaları nedeniyle 18-22 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılamayacaktır.

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013) Sayı 42 Mart 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013)

Detaylı

EYLÜL AYI ETKİNLİKLERİ

EYLÜL AYI ETKİNLİKLERİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU EKO-OKULLAR PROGRAMI 1.DÖNEM RAPORU Çalışılan Konu: ÇÖP- ATIK- GERİ DÖNÜŞÜM EYLÜL AYI ETKİNLİKLERİ Okulumuzda eko-okul kulübü oluşturuldu.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

NECDET SEÇKİNÖZ ORTAOKULU OKUL GELİŞİM RAPORU

NECDET SEÇKİNÖZ ORTAOKULU OKUL GELİŞİM RAPORU NECDET SEÇKİNÖZ ORTAOKULU OKUL GELİŞİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Okulun Adı 2 Bulunduğu Bölge 2 Bağlı Bulunduğu İl/İlçe 2 Eğitim Öğretim Yılı 2 Raporla İlgili Olarak Bağlantı Kurulacak Kişinin İletişim

Detaylı

12. SINIF VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

12. SINIF VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ 12. SINIF VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ 12.sınıf velilerimize sınav süreci, öğrencilerimize uygulanan destek programı ve yapılan etkinlikler ile ilgili üçüncüsünü düzenlediğimiz veli bilgilendirme

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

İSTEK ÖZEL BARIŞ İLKÖĞRETİM OKULU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO ETKİNLİK TARİH

İSTEK ÖZEL BARIŞ İLKÖĞRETİM OKULU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO ETKİNLİK TARİH İSTEK ÖZEL BARIŞ İLKÖĞRETİM OKULU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO ETKİNLİK TARİH 1 Öğretmenlerin Birbirleriyle Tanışmaları ve Göreve Başlamaları 24 AĞUSTOS 2009 PAZARTESİ 2 Mesleki Çalışmalar

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

ALĠ SUAVĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULU BAġARILARIMIZ

ALĠ SUAVĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULU BAġARILARIMIZ ALĠ SUAVĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULU BAġARILARIMIZ BU BENĠM ESERĠM YARIġMASI 1-2011-2012 Eğitim Yılı Bu Benim Eserim Proje YarıĢması nda Misafiriniz Var adlı çalıģmayla bölge sergisine katılmaya hak kazanan Fatih

Detaylı

2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ. Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı

2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ. Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı OCAK MART MAYIS TEMMUZ EYLÜ L KASIM ARALIK 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ *OCAK - 2016 İŞ TAKVİMİ 4-14 OCAK 5 OCAK

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR

KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR Yarın başarıyı hayal ediyorsan, bugün çalışmaya çoktan başlamış olmalısın. Hiç bir sporcu odaklanmadan, kendini ve hayatını yaptığı spora adamadan

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015) ÇALIŞA RAPRU TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ BÖLÜ 10 BÖLÜ 10 antalya@emo.org.tr 131 TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015)

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr

www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr İÇİNDEKİLER 2013 Yılı Mavi Bayrak Başvuruları- Son Tarih 15 Aralık 2012! Mavi Bayrak Uluslararası Denetimleri 5-6 Eylül 2012 Tarihlerinde Gerçekleştirildi!

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe)

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe) 4-5-6-7 KASIM 2010 37.Dönem 2.Bölgelerarası Toplantısı Adana Eczacı Odasının ev sahipliğinde Adana Hilton SA Otelinde gerçekleştirildi. 4 Kasım 2010 tarihinde Oda Başkanımız Ecz. Burhanettin BULUT un açılış

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni İL/ İLÇE OKUL ADI ADRES : KAYSERİ/YEŞİLHİSAR : YEŞİLHİSAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ VE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ : YAVUZ SELİM MAH. ADANA CADDESİ İLETİŞİM KURULACAK KİŞİLER Müdür Yardımcısı Ekip Lideri

Detaylı

ODTÜ G.V.O. ÖZEL KYÖD İLKOKULU 2012 2013 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU EYLEM PLANI

ODTÜ G.V.O. ÖZEL KYÖD İLKOKULU 2012 2013 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU EYLEM PLANI ODTÜ G.V.O. ÖZEL KYÖD İLKOKULU 2012 2013 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU EYLEM PLANI AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının eko okullar projesi hakkında bilgilendirilmesi

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU MEDİKO-SOSYAL ve GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversite öğrencilerimize sağlık danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı Biriminde personel

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ

DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ 2008 FAALİYET RAPORU ''Gençlik'' Konulu Seminer 02 Mart 2008 Tarihinde TC Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı. Uzman Dr Murat Bilgilinin konuşmacı olarak katıldığı seminer

Detaylı

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GENEL BİLGİLER Okul Kodu : 974794 Okul Adı :

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS AHMET AYIK SPOR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI (2014-2015)

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS AHMET AYIK SPOR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI (2014-2015) T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS AHMET AYIK SPOR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI (2014-2015) GİRİŞ Okulun amacı; Öğrencilerin Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları yanı sıra spor alanlarında; a) İlgi, istek ve

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU HAZİRAN 2015 Rapor Özeti Yazılı Basın 44 İnternet Haberleri 14 Basın Bülteni Basın Bülteni 11.06.2015 Groupama, 2015 yılında acente memnuniyetini artırdı! Türkiye de sigorta

Detaylı