Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler"

Transkript

1 Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları Geleceğe Hazırlayan Eğitim Faaliyetleri Avcılar Fatihle Özdeşleşmiş Geleneksel Etkinlikler Eğitim Gezileri - Öğrenci ve Veli Gezileri SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler Yıl Sonu Şenlikleri ve Sınıf Geceleri Hafta Sonu ve Hafta İçi Kulüp Faaliyetleri

2

3 Icindekiler Künye Özel Avc lar Fatih lkö retim Okulu Ad na Sahibi Feyzullah ÇARKCI Editör Serkan GÖKER Yay n Kurulu Mehmet KUVAN Zeynep ACARER Zeynep AYDIN Özel Avc lar Fatih lkö retim Okulu Adres: stanbul Üniversitesi Kampüsü Yan Üniversite Mahallesi Ba lariçi Caddesi Ba c Sokak Firuzköy AVCILAR/ STANBUL Telefon (0212) (5 Hat) Faks (0212) Web Site Tasar m Mahmut Güneyli Bask Express Bas mevi Olimpiyat Başarıları Sportif Başarılar Resim Başarıları Eğitim Gezileri Gezilerimiz Öğretmenlerimizden Veli Gezileri Etkinliklerimiz Branş Şenlikleri Sınıf Geceleri Okuldan Haberler

4 Bili im Olimpiyatlar na Fatih Koleji Damgas n Vurdu Avc lar Fatih Koleji ö rencileri kültür, sanat, edebiyat ve spor dallar nda elde ettikleri ba ar lar n yan s ra matematik olimpiyatlar nda da bizleri gururland racak dereceler almaya devam ediyor. Bilgisayar-Matematik ve Dilbilim alanlar n bir arada ölçen olimpiyatta Avc lar Fatih lkö retim Okulu ö rencileri 1 Alt n, 4 Gümü, 5 Bronz madalya kazand. Alan nda bir ilk olan olimpiyat küçük ya lardaki ö rencilerin programlama becerilerini ölçmeye dayan yor. Madalya Alan Ö rencilerimiz ALTIN MADALYA Emre K l ç GÜMÜ MADALYA Furkan Aldemir Ahmet Sait Yan k Behiye Neslihan Ayd n Ömer Akbo a BRONZ MADALYA Veysel Erdo du Enes Y lmaz Furkan Yolageldi Emre nceçelikli Yu a Ömer Alt ntop Büyükçekmece Kaymakaml Matematik Olimpiyat stanbul Geneli Burç stanbul Matematik Yar mas nda ki Madalya Y l içerisinde ö rencilerimizin elde ettikleri ba ar lardan biri de Büyükçekmece Kaymakaml taraf ndan düzenlenen ve bu y l dördüncüsü gerçekle tirilen Matematik Olimpiyat nda sekizinci s n f ö rencilerimizden Yü a Ömer Alt ntop un elde etti i dereceydi. Alt n madalya kazanan ö rencimiz ödülünü Büyükçekmece Stad nda düzenlenen 23 Nisan törenleri s ras nda ald. 2 stanbul Genelinde düzenlenen BURÇ STANBUL MATEMAT K YARI MASI nda ö rencilerimizden Emre KILIÇ gümü madalya, Ömer Faruk YE LLER ise bronz madalya kazand lar.

5 Proje Okuluyuz Türkiye nin Gelece i çin Projeler Üretiyoruz Ö rencilerimizin Fen Teknoloji derslerinde ürettikleri projeler sonucunda büyük ilgi gören çal malar ndan baz lar unlard r: - S cakl k Ölçen Bebek Z b n, - Nemini Alg layan Bitki - Doktorlar m z Rahat Uyusun - Robotla Kav ak Kontrol Sistemi - Temizlik Yapt ran Tekerlekli Sandalye - Ya mur Suyu le Yamaçtaki A açlar Kendili inden Sulamak - Zemin zleme Alarm Sistemi Avc lar Fatih Koleji ö rencileri ürettikleri projelerle daha iyi bir gelecek için çal malar yap yorlar. Proje çal malar n n a amalar okullar kapand ktan hemen sonra ba l yor. Ö rencilerimize ö retmenlerimiz taraf ndan, tatilde kar la t klar olaylarda hayatlar n kolayla t racak, günlük ya am n içindeki gerçeklerden yola ç karak insanlar n kullan m na sunulacak projelerin tasarlanmas ödevi veriliyor. Okullar n hemen aç lmas ile birlikte ö rencilerin dü ünceleri tek tek de erlendirilerek proje bankas olu turuluyor. Bu projeler içinden yap lmas uygun olanlar netle tirilerek proje takvimi belirleniyor. Bu takvime göre haftal k proje çal ma saatleri tespit edilerek çal malar ba l yor. Proje çal ma saatlerinde önceki y llarda dereceye girmi olan projeler tek tek incelenmektedir. Yapaca m z projeler ile ilgili detayl veri toplanmaktad r. Projenin amac, hede, kullan m alan, maliyeti, gerçekle tirilen faaliyetler, destek al nan ki i, kaynakçalar gibi alt ba l klarda çal malar yürütülüyor. Proje çal malar esnas nda ara t rma ve anket çal malar da yap lmaktad r. Avc lar Proje enliklerindeyiz Avc lar lçe Milli E itim Müdürlü ümüzün düzenlemi oldu u Proje enliklerine Fen ve Teknoloji dal ndaki 7 adet projemiz ile kat ld k. Avc lar Cumhuriyet Meydan nda 15 Haziran 2011 Çar amba günü ilçe okullar aras nda düzenlenen Proje enliklerinde ö rencilerimizin sene içerisinde haz rlay p çe itli yar malara kat ld klar projeleri, Avc lar Kaymakam Say n Sava Tuncer ve Avc lar Belediye Ba kan Say n Mustafa De irmenci nin de dahil oldu u birçok ziyaretçinin be enisini toplad. 3 Bu Benim Eserim de Bölge Finallerine Ç kt k lkö retim ö rencilerine yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çal mas Bu Benim Eserim de ö rencilerimizden Furkan Aldemir in dan man ö retmeni Salih Koçak Beyle ortaya koydu u projesi Bölge Finaline kalma ba ar s gösterdi.

6 Genç Yazarlar m z Bu Y l da Kalemlerini Konu turdu Kuaybe Sevde Toraman: Dünyan n Bütün Çocuklar Gülsün konulu iir yar mas - lçe Birincisi Furkan Erk nac : Polis Haftas iir Yar mas - lçe Birincisi Dilan Hazar: Çanakkale ehitli ini Gezerken Neler Hissettiniz konulu kompozisyon yar mas lçe Birincisi Hazan Hazar: 6 Ekim stanbul un Kurtulu u kompozisyon yar mas - lçe Birincisi Betül Hac o lu: Ya an lan ehrin Kültürel Güzellikleri konulu kompozisyon yar mas. lçe Birincisi Hüsna Elmas: Yunus Emre de Sevgi Dili konulu kompozisyon yar mas - lçe Birincisi Betül Hac o lu: Cumhuriyet Bayram kompozisyon yar mas. lçe Birincisi Belamir Rana Tekin: Ö retmenler Günü iir yar mas - lçe kincisi Avc lar Fatih Kolejinin genç yazarlar, geçmi y llarda oldu u gibi bu y l da iir, öykü ve kompozisyon yar malar nda ödüller almaya devam ettiler: 10 lçe Derecesi Mustafa Fahri Kuvan: Enerji Verimlili i konulu öykü yar mas - lçe kincisi Deniz Tokmak: 23 Nisan kompozisyon yar mas - lçe kincisi 4

7 ki Y ld r MATO da En Ba ar l Fatihli: Ertu rul Karayel Avc lar Fatih Koleji 6. S n f ö rencilerinden Ertu rul Karayel, MATO da iki y ld r Fatih Kolejlerinin birincisi olarak önemli bir ba ar ya imza att. S nava giren yüzlerce ö renci aras nda iki y ld r ilk sekize giren ö rencimiz bu özelli iyle de dikkatleri çekti. Fatih E itim Kurumlar taraf ndan organize edilen MATO- stanbul Matematik-Türkçe Olimpiyatlar n n bu y l be incisi büyük bir kat l mla gerçekle tirildi. Sadece stanbul Avrupa Yakas nda e itim veren okullar n kat ld yar mada bu y l 5. S n arda 2489 ö renci, 6. S n arda ise 1631 ö renci ter döktü. Türk futbolunun önemli isimlerinden Hakan ükür ile Türk basketbolunun milli oyuncular ndan Ömer Onan n kat l m yla gerçekle tirilen ödül töreni de oldukça renkli geçti. lçe Milli E itim Müdürlü ü Deneme S nav nda Büyük Ba ar Avc lar Fatih Koleji ö rencileri, lçe Milli E itim Müdürlü ünün yapm oldu u ve Türkiye genelinde de ö rencilerin kat ld deneme s nav nda ilk üç dereceyi payla t lar. Ö rencilerimizi tebrik eder ba ar lar n n devam n dileriz. 6.s n f ECE D LARA ASLAN MUHAMMED MESUT BAHADIR 7. s n f AHMED AKBAYIR 8.s n f ESRA DERV O LU AYGEN NAN 5

8 Avc lar Fatih Koleji Ö rencileri AVCILAR FAT H KOLEJ ART ST K J MNAST K TAKIMI 5 YILDIR STANBUL AMP YONU Sporda da En Önde stanbul l Milli E itim Müdürlü ünün 14 Nisan Per embe günü Ba larba Spor Salonunda düzenlemi oldu u lkö retim Okullar Aras Küçük Erkekler Artistik Jimnastik ampiyonas sonucunda Avc lar Fatih Koleji Jimnastik Tak m eri ilmesi zor bir rekora imza atarak 5. kez stanbul ampiyonu oldu. Be y ld r geçilmeyen ö rencilerimizi ve ö retmenlerimizi tebrik ederiz. Salon Atletizmde Yine stanbul Birincisiyiz Badminton Erkek Tak m m z stanbul kincisi stanbul Milli E itim Müdürlü ünün düzenlemi oldu u Okullar aras Y ld z Erkek Badminton ampiyonas n da Avc lar Fatih Koleji STANBUL K NC S oldu 36 Tak m n kat ld mücadeleler sonucunda grubunu birinci bitirerek nallere kalmay ba aran tak m m z, naller sonucunda büyük ba ar göstererek stanbul ikincisi oldu. stanbul lkö retim Okullar Aras Salon Atletizm müsabakalar 13 Nisan Çar amba günü Yakac k Do a Kolejinde gerçekle tirildi. Avrupa ve Anadolu yakas elemeleri sonucu nallerde yar may hak eden 17 okulun k yas ya yar t nallerde okulumuz atletizm tak m bu y l da stanbul birincisi oldu. Galatasaray ve Futbol Milli tak m m z n eski oyuncular ndan Mert Korkmaz ödül törenine kat larak ba ar l olan sporculara ödüllerini verdi. 6

9 Avc lar Fatih Kolejinden Bir stanbul Derecesi Daha: Badmintonda K zlar m z stanbul Üçüncüsü stanbul Gençlik ve Spor l Müdürlü ünün Nisan 2011 tarihinde Ba c lar Spor Salonunda düzenlemi oldu u ve 122 sporcunun kat ld 13 Ya Alt Badminton ampiyonas nda Çift K zlar kategorisinde Didem APAK ve Ya mur ÇEL K stanbul Üçüncüsü olmu tur. Ayr ca Bilal SOLMAZER ve Mustafa ÇO KUN ampiyonan n en centilmen oyuncusu seçilerek madalya ile ödüllendirildiler Bir Derece de Badminton Y ld z K z Tak m m zdan K z Voleybol Tak m m z Ba ar dan Ba ar ya Ko tu Okulumuzun y ld z k z voleybol tak m 2011 y l nda kat ld tüm turnuvalarda ilk üçe girme ba ar s gösterdi. Avc lar lçesinde yap lan turnuvada nale kadar tüm maçlar n kazanan k zlar m z, ilçe ampiyonlu unu son sette kapt rarak ilçe ikincisi oldu. Tüm Fatih Kolejleri aras nda yap lan turnuvada ise k z tak m m z birincili i kazand. Ald dereceyle Marmara Bölgesi Özel Okullar Aras Voleybol Turnuvas nda Fatih E itim Kurumlar n temsil etme hakk da kazanan k zlar m z kat ld klar bu turnuvada da ampiyon olarak bizlere büyük gurur ve sevinç ya att lar. Kat ld klar turnuvalarda ba ar l maçlar ç kartan k z tak m m z Ceren KISACIK, Aybüke GÜNGÖR, Sümeyye AK- KAYA, Ya mur ÇEL K, Betül ÇITIR, Betül HACIO LU, Neslihan HASKARAMAN, Ay e E NC, Asl nur L MERER, Bü ra ARSLAN ve Rabia YILDIRIM I kutluyoruz. stanbul Milli E itim Müdürlü ünün düzenlemi oldu u Badminton Y ld z K zlar Müsabakalar nda Y ld z K z Tak m m z stanbul Dördüncüsü olma ba ar s n gösterdi. Zeytinburnu zzet Abay ilkö retim Okulu Spor Salonunda gerçekle tirilen müsabakalara ilçelerinde ampiyon olan 27 ilkö retim okulu kat ld. Okulumuz ö rencilerinden Ceren KISACIK, Betül HACIO LU, Zehra EM N ve Neslihan HASKARAMAN dan olu an Y ld z K z Badminton tak m m z, bu y l da nallere kalarak büyük ba ar gösterdi ve stanbul Dördüncüsü oldu ve dördüncülük kupas yla ödüllendirildi. 7

10 Gelece in Ressamlar Ödüle Doymuyor Avc lar Fatih Koleji ö rencileri spor, edebiyat, matematik ve bili im alanlar ndaki ba ar lar n resim dal nda da tekrarl yor. Geçmi y llarda da elde ettikleri ba ar larla kendilerinden söz ettiren ö rencilerimiz Ö retim Y l nda da kendilerine ödüller getiren çal malar na devam ettiler. Gelece in ressamlar n n elde ettikleri ba ar lar nedeniyle ö rencilerimizi ve eme i geçen ö retmenlerimizi tebrik ederiz. Türkiye Genelinde Alt n Madalya Türkiye genelinde düzenlenen Anafen Sanat Günleri yar mas nda okulumuzun ö rencilerinden Mustafa D NÇ, resim 1.kategoride Türkiye Birincisi oldu. 1 alt n madalya ve netbookla ödüllendirilen ö rencimizin ö retmenine de bir plaket verildi. Türkiye genelinde birçok yar mac n n yer ald Sanat Günlerindeki ikinci ba ar m z Resim 2. Kategoride Merve Hazar TURAN kazand. Mansiyon Özel Ödülü alma ba ar s gösteren ö rencimiz gümü madalya ve mp4 çalar ile ödüllendirildi. stanbul ve Lale Konulu Resim Yar mas Fatih E itim Kurumlar Görsel Sanatlar Zümresince bu y l ilk defa stanbul ve Lale konulu resim yar mas düzenlendi. Gelecek y llarda geleneksel hale getirilip stanbul geneline aç lmas planlanan yar ma bu y l Fatih Koleji lkö retim Okullar nda okuyan ö rencilerin kat l m yla Emirgan Korusunda gerçekle tirildi. 70 ö rencinin en güzel resmi çizmek için yar t etkinlikte okulumuz ö rencilerinden Ya mur Ataman birinci, Azize Yolageldi ise ikinci olma ba ar s n gösterdi Enerji Verimlili i Resim Yar mas nda stanbul Derecesi Elektrik leri Etüt Dairesi Genel Müdürlü ü ve l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan ortakla a düzenlenen Enerji Verimlili i Resim yar mas nda daha önce Avc lar birincisi olan 5-A s n f ö rencilerinden Ya mur ATAMAN bu kez de stanbul genelinde MANS YON almaya hak kazanm t r. Ö rencimizi kutluyor, ba ar lar n n devam n diliyoruz.. 2 e b N m B e d y o ö B D o 8

11 Ayd nl k Gelece in Resmini Çizdik Resim Yar mas nda ki Derece Birden Esmanur Arslan Viko Elektrik ve Elektronik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.. nin düzenledi i ilkö retim okullar ndaki ö rencilere yönelik Haydi çocuklar do al kaynaklar m z koruyal m. Hep birlikte ayd nl k gelece in resmini yapal m. konulu resim yar mas nda okulumuz ö rencilerinden Esmanur ARSLAN mansiyon almaya hak kazand. Türkiye genelinde yüzlerce ilkö retim ö rencisinin kat ld yar man n ödül töreni Kadir Has Üniversitesinde yap ld. Esmanur ödül töreninde, ba ar belgesi ve boya seti ile ödüllendirildi. Elektrik leri Etüt Dairesi Genel Müdürlü ü ve l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan ortakla a düzenlenen Enerji Verimlili i Resim yar mas nda okulumuz 5-C s n f ndan Zeynep TAKUR Avc lar birincisi ve 5-A s n f ndan Ya mur ATAMAN Avc lar ilçe ikincisi olmu tur. Ö rencilerimizi bu anlaml konuya gösterdikleri duyarl l ktan dolay kutluyoruz. 23 Nisan Resim Yar mas Çocuklara hediye edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlama etkinliklerinde düzenlenen resim yar mas nda okulumuz 6. S n f ö rencilerinden Beyzanur GÜNAY- DIN ilçe üçüncüsü oldu. Ye ilay Cemiyeti Resim Yar mas Ye ilay Cemiyetinin düzenledi i Ba ml l k konulu resim yar mas nda okulumuz ö rencilerinden evval Zehra CAN ilçe üçüncüsü oldu. Sigaran n zararlar n en iyi anlatan resimlerden birini çizen ö rencimiz, çal mas nda sa l kl ya amak için sigaradan uzak durman n önemini vurgulad O nu En yi O Resmetti Cumhuriyetimizin kurucusu, Atatürk ün ebediyete intikalinin 72.y l dönümü anma etkinlikleri kapsam nda düzenlenen Resim Yar mas nda Okulumuz ö rencisi Ya arhan KAPICIO LU Avc lar ilçe birincisi olmu tur. Ö rencimizi, görsel sanatlar zümresini, s n f ö retmenini ve ailesini tebrik ederiz. 9

12 Egitim Gezileri Ana S n ar m z tfaiyede n ci n i u z Ana s n ar m z Avc lar tfaiyesini ziyaret ettiler. Ö rencilerimiz itfaiye arabalar n n çe itlerini ve özelliklerini itfaiye erlerinden dinleyerek ö rendiler. tfaiyeci giysilerini giymek ö rencilerimizi çok heyecanland rd. Geziyi tamamlarken KOCA YUSUF isimli itfaiye arac ile siren sesleri e li inde yang n yerine gidi tatbikat yaparken ö rencilerimizin mutlulu u görülmeye de erdi. Okulumuzu bu kadar güzel a rlayan Avc lar tfaiyesine sonsuz te ekkürlerimizi sunuyoruz Dinazorlara Yolculuk Serisi 101 Y ll k Tarihle Bulu tuk Dinozorlara Yolculuk Sergisi stanbul Çocuk Tiyatrosu (ICT) ve Torium Al veri Merkezi i birli iyle stanbul a geldi. Bu ilginç sergiyi anas n ar m z da gezerek daha önce lmlerde gördükleri nesli tükenmi hayvanlar n üç boyutlu hallerini yak ndan görme f rsat buldular. Oldukça gerçekçi yap lan maketler ö rencilerimizi biraz ürkütse de duyduklar heyecan, ö rencilerimizde sergiyi bir daha gezme iste i uyand rd. 10 Türkçe ve Sosyal Bilgiler Zümresi olarak ö rencilerimizle geçmi ten günümüze gelen ileti im araçlar n yak ndan inceleme imkân buldu umuz PTT Müzesi ne gezi düzenledik. stanbul Sirkeci deki Büyük Postane kentin en önemli binalar ndan biri. 101 y l önce Posta ve Telgraf Ba kanl binas olarak kullan lan dört katl bu ta yap bütün görkemi ile bugün de ayakta ve PTT olarak hizmet veriyor.

13 1001 cat Yeniden nceledik Egitim Gezileri Genç Bili imciler CeBIT te Harbiye Askeri Müzesindeydik Londra da 400 binden fazla ki inin ziyaret etti i 1001 cat isimli sergi Bilim, Teknoloji ve Medeniyet Vakf nca stanbul a getirildi. slam co rafyas ndaki bilim adamlar n n, evimizdeki kahveden uzaydaki en uzak galaksiye kadar medeniyete yapt katk lar, 1001 cat Müzesi nde yer al yor. Ö rencilerimiz bu sergiden çok etkilendiklerini söylerken bir ço u gelecekte kendilerinin de yeni icatlarla insanl a yararl önemli i ler yapman n hayalini bile kurmaya ba lad. Avc lar Fatih lkö retim Okulu Dijital Tasar m Kulübü 6-10 Ekim 2010 tarihlerinde Beylikdüzü Tüyap alan nda düzenlenen Cebit 2010 Bili im Fuar n gezdi. Bu y l 1000 in üzerinde rman n kat ld fuara gelen ö rencilerimiz hem teknolojik geli meleri yak ndan görme f rsat buldu hem de stantlardaki yetkililerden birebir bilgi ald. 3D stand en fazla ilgi çeken stantlar n ba ndayd. Avc lar Fatih Koleji 5.s n f ö rencilerimiz, 24 Aral k 2010 Cuma günü Harbiye Askeri Müzesini gezdiler. Tarihimizin belgelerle ö renilmesini amaçlad m z gezimizde ö rencilerimiz, bilgilerini zenginle tirme f rsat n buldular. 11

14 Egitim Gezileri Muhte em Yüzy l n zlerini Topkap Saray nda Gördük 5. s n f ö rencilerimiz nisan ay etkinlikleri kapsam nda Topkap Saray na bir gezi yapt lar. Topkap Saray nda bulunan tarihi eserleri dikkatlice inceleyen ö rencilerimiz, bu tarihi mekan çok be endiklerini ifade ettiler. Ö rencilerimiz Topkap Saray n n Has Odas (Kutsal Emanetler), Hazine Odas, Arz Odas, Divan- Hümâyûn gibi bölümlerini gezdiler. Gezi boyunca keyi i anlar ya ayan ö rencilerimiz, atalar m z n kurdu u Osmanl Devleti nin büyüklü ünü daha yak ndan görme f rsat buldular. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ünite Gezisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümresi olarak Kimse Yok mu Derne i ne ünite gezisi yapt k. Zekât, Hac ve Kurban badeti Ünitesi içerisinde Yard mla ma Kurumlar m z konusu ba lam nda, bir yard mla ma kurumu olarak bu derne i ziyaret ettik. lginç Bir Mekan: Kad n Eserleri Kütüphanesi Türkçe Zümremiz stanbul un de i ik, pek çok kimsenin daha önce ad n duymad veya gezme f rsat bulamad mekânlar n tespit etmek amac yla çe itli geziler düzenliyor. Bu mekânlar n ilki Kad n Eserleri Kütüphanesi oldu. Kad n Eserleri Kütüphanesi yirmi sene önce be gönüllü bayan taraf ndan kurulmu. Ad ndan da anla laca üzere kad n üzerine ara t rma yapanlar n materyal toplamak için yaralanaca benzersiz bir mekân. Kütüphanede çe itli çal malar yap l yor.osmanl zaman nda ç kan kad n dergileri Türkçele tiriliyor. Osmanl cadan Latin har erine çeviriler yap l yor. Gezgin Uzayl lar Ziyaret Ettik 12 Avc lar Fatih Koleji 6. s n f ö rencileri sosyal etkinlikler program çerçevesinde UFO Müzesi ziyareti gerçekle tirdi. Dünyan n ilk Gezici UFO Müzesi olarak faaliyet göstermesi müzenin en önemli özelliklerinden biri. Özel olarak tasarlanm bir t r ve dev UFO maketinden olu an Gezici UFO Müzesi nde, Dünya D Zeki Ya am inan n n eski ça lardan günümüze kadar olan tarihi, yaz l ve görsel malzemelerle (dijital foto ra ar, gizli belgeler, analiz raporlar, video görüntüleri, maketler ve canland rmalar) sergilenmekte. g k d ö y u S b k B h v A a n g

15 - i l -, Gezilerimiz Serhat ehrimiz Edirne deydik Her kö e ba, her metrekaresi tarihe ahitlik yapm bu serhat ehrimizi gezmeye Balkan ehitleri An t ile Edirne Müda i ükrü Pa a An t n n bulundu u tabyalar mekan ve Balkan Sava Müzesi nden ba lad k. Orada tarih tekrar gözümüzde canland. Edirne Ci erini Yedik ve Daha sonra Selimiye Camisi ni gezdik. Yeme imizi yedikten sonra Edirne nin kapal çar s olan Ali Pa a Çar s na girdik. Kapal Çar dan sonra Beyaz t Külliyesi ne gittik. Beyaz t Külliyesi eskiden ak l hastalar n tedavi etmek amac ile kurulmu bir yer. Kendi eczanesi olan içinde müzikle ve su sesi ile tedavi yap lan ilginç bir mekan. u anda külliye, içinde balmumundan yap lan heykellerin bulundu u müze olarak kullan l yor. Gezimizin son dura ise tarihi K rkp nar Meydan yd. Hem Ö rendik Hem E lendik Okulumuzda gelenekselle mi hale gelen k programlar m za bu sene de bir yenisini ekledik. 7. s n f ö rencilerimizle dönemin yorgunlu unu att m z ve unutulmaz anlar ya ad m z Sakarya da do ayla da ba ba a kalabilece imiz mekânlara geziler düzenledik. Be günlük program m zda her gün yapt m z etütlerin ve kitap okuman n yan s ra Alt ndere Alabal k Tesislerinde alabal k ziyafeti, Natürköy de ne s bir kahvalt da geçirdi imiz güzel anlardand. 13 Tarihin anl Sayfalar na Yolculu umuz Sessiz Gemi deyince akla Yahya Kemal Beyatl, Yahya Kemal deyince akl m za Üsküp gelir. Avc lar Fatih Koleji nisan ay sonunda velileri ile beraber Makedonya da idi. Osmanl n n irin ehirleri Makedonya ve Kosova y co kulu duygularla gezerken zengin tarih miras ile beraber do an n en k ymetli güzelliklerine ahit olduk. Vardar Ovas, Matka Baraj, Ohrid Gölü bu güzellikleri bar nd ran yerlerden sadece birkaç. Kosova da yan yana duran cami ve kiliseler Osmanl n n ho görüsünü, mimarideki nezaket ve heybeti ile ecdad n zevkini ve büyüklü ünü bir kere daha bizlere hat rlatt. Kosova Meydan Muharebesi nin geçti i meydan n tam ortas nda Birinci Murat Han sanki bir abide gibi kar m zda duruyordu. Zengin mutfak kültürü, misa rperverli i ile tekrar ziyaret etmek istedi imiz Makedonya-Kosova dan güzel duygularla ayr ld k. Gezimize kat lan bütün velilerimize te ekkür ediyoruz

16 Gezilerimiz Osmanl Ba kentlerinden Bursa dayd k 5. S n ar m z ve 7. S n ar m z ö rencilerimizle ecdat yadigâr, Osmanl n n ba kentli ini yapm, 6 padi ah 11 sadrazam ba r nda yat ran Bursa ehrimizi gezdik. ehrin önemli tarihi ve turistik mekânlar ndan biri olan Ulucami yle gezimize ba lad k. Sabah kahvalt s n Bursa m z n güzide mekânlar ndan Ye il Konak ta yapt k. Daha sonra Ye il Türbe, Emir Sultan arkas ndan da Osmanl devletinin kurucusu Osman gazi ve Bursa n n fatihi Orhan Gazi nin mezarlar n n bulundu u Tophane yi gezip buradan ye il Bursa y seyrettik. Teleferikle Uluda n eteklerine ç k p oksijen depolad k. Bursa da skender key yapmadan stanbul a dönmenin yanl olaca n dü ünüp Ye il Konak a tekrardan gittik. Bursa n n me hur çar lar ndan Kapal Çar ve Koza Han a hediyelik e ya almaya gittik. stanbul a dönmeden önce ö rencilerimizi Kültür Park ta e lendirdik. Hem e itici hem de e lendirici bir gezimiz daha geride kalan güzel hat ralarla son buldu. Ö rencilerimiz bu güzel ehrimizi çok be endiklerini söylediler. Kendilerine gezi mekan olarak Bursa y seçen bir di er kadememiz de 7. S n ar oldu. Bursa da gezilmesi gereken yerleri gezen, yenmesi gerekenleri yiyen ö rencilerimizin, Bursa gezisini di erlerinden farkl k lan ise geçen y l n Süper Lig ampiyonu Bursaspor un maç na gitmeleri oldu. Bursaspor un Manisaspor u 2-1 yendi i maçta ö rencilerimiz Anadolu nun iki önemli futbol tak m n canl olarak izleme ans buldular. 14 Ö A o Is N Is E r H y s A b

17 Ogretmenlerimizden Edebiyatç Yazar skender Pala Ö retmenlerimizle Bulu tu i Eski Türk Edebiyat ve Divan Edebiyat nda denince ülkemizde ilk akla gelen isim olan Edebiyatç Yazar skender Pala ö retmenlerimizle bulu tu. En son eseri olan ah ve Sultan la ilgili bilgiler veren, Türk Edebiyat nda sevgi temas üzerinde duran edebiyatç m z, yazarl kla ilgili kendisine yöneltilen sorulara da içtenlikle cevap verdi. Program n sonunda yay nlanan çe itli kitaplar n imzalayan skender Pala, kitap okuman n önemini de srarla vurgulad. Ö retmenlerimizden ç Anadolu Turu Fatih Kolejinden ABD ye Gönül Köprüsü Avc lar Fatih Koleji ö retmenleri olarak May s tarihlerinde Isparta, Konya, Aksaray, Nev ehir e ve Ni de ye gezi düzenledik. Isparta n n gülleri ne selam verip, E ridir Gölünün muhte em turkuaz rengiyle ferahlad k. Konya Mevlana Hz. lerinin manevi huzurunda huzur u yudumlarken, Alaaddin Tepesinde seyir key ni ya ad k. Derken kendimizi Aksaray n Ihlara Vadisinin gizeminde bulduk. Ürgüp ve Göreme nin insan büyüleyen tabiat harikalar n n tarihi ve mistik havas yla heybelerimizi doldururken, ak am güne inin Tuz gölünde bat n n, yine saz e li indeki içli Anadolu türküleriyle seyrettik. 15 Okul Müdürümüz Feyzullah ÇARKCI ve müdür yard mc m z Mehmet KUVAN, yakla k alt y ld r, say lar k rk bulan ve üç farkl eyalette ülkelerinden, ailelerinden uzakta e itim hayatlar na devam eden ö rencilerimizle tek tek görü me imkân buldular. Brooklyn Amity School, New Jersey Pionner Academy ve Putnam Science Academy olmak üzere toplam üç farkl eyaletteki okullarda okuyan ö rencilerimize ailelerinin, eski ö retmenlerinin selamlar n ileten idari heyetimiz, duygusal anlar n ya anmas na neden oldu. Gördük ki, ö rencilerimiz bizlerden çok uzaklarda da olsalar Fatih Kolejli olman n a rl n hala üzerlerinde ta yorlar. Ö rencilerimizden ö retmenlerine selamlar n getirirken gelecekte onlardan gelecek güzel haberlerin de imdiden müjdesini vermek isteriz

18 Veli Gezileri Kültür ve Sevgi ehri Konya Suriye Gezisi Sene boyunca yapt m z veli gezilerine bir yenisini daha ekledik. Roma, Eyyubi ve Osmanl medeniyetlerinin yumak oldu u Suriye ye düzenledi imiz gezide unutulmaz anlar ya ad k. Bu tarihi topraklarda hüznü, gururu ve hayranl bir arada ya ad k. Velilerimizle 8-9 Aral k ta kültür ve sevgi ehri olan Konya ya gezi düzenledik. Konya n n her kö esinde Selçuklunun anl tarihine ahitlik ettik. Ecdad n miras b rakt eserlerdeki incelik ve zarafet görülmeye de erdi. 1. günün ak am nda kat ld m z sema gösterisi ve Ahmet Özhan konseri de unutulmamak üzere haf zam za yerle ti. Gezimize kat lan bütün velilerimize te ekkür ediyoruz. Ukrayna-K r m Özerk Cumhuriyeti Gezisi Bahar mevsiminin yeni ba lad nisan ay nda, çiseleyen ya mur damlalar alt nda de erli velilerimizle yapm oldu umuz K r m Özerk Cumhuriyeti gezimiz bizleri eski vatan topraklar m zda hem hüzne hem de sevinç gözya lar na bo du. K r m da sürgünden sonra hala oralarda ya ayan soyda lar m z görmek; onlar n Türkiye özlemine, sevgisine ahit olmak bizleri sevindirdi. Gezimiz s ras nda yap lan Türkçe Olimpiyatlar K r m Finalleri ve olimpiyatlara kat lan eski bakanlar m zdan Say n I lay Sayg n Han mefendi de gezimize ayr bir renk katt Gaziantep-Urfa-Mardin Gezimiz 2-3 Nisan tarihlerinde okulumuzun k ymetli velilerinden bir grup, Güneydo u Anadolu Bölgesi nin incileri Antep-Urfa-Mardin illerini gezdiler. Gaziantep Kalesi, Harran Evleri, Bal kl Göl, Peygamber Mezarlar gezimizin önemli mekanlar aras ndayd. Güneydo u Bölgesinin bu güzel ehirlerini görmeyenlere tavsiye ederiz. n s m ç d o k 16

19 Velilerimize ngilizce Kursu Avc lar Fatih Kolejinde sadece ö rencilerimizin de il velilerimizin de ngilizce e itiminden yararlanabilmeleri için velilerimize yönelik ngilizce kursu düzenlenmektedir. Y llar sonra, t pk ö rencilerimiz gibi zilin çalmas yla s n arda yerlerini alan velilerimiz, iki kur s n f olarak e itim ald lar. 6 ayl k ngilizce kursunun ba ar yla tamamlayan velilerimiz, okulumuzun yapt törenle serti kalar n ald lar. Etkinliklerimiz Ana-Baba Okulumuz Devam Ediyor Avc lar Fatih Koleji olarak ö rencilerimiz ve velilerimiz için en iyisini yapman n gayreti içindeyiz. Okulumuzda Psikolojik Dan manl k ve Rehberlik Servisi taraf ndan düzenlen Ana-Baba Seminerleri bu y l da velilerimizin i tirakleriyle oldukça verimli geçti. Y l boyunca, alan nda uzman ki ilerin velilerimizle bulu tu u seminerlerde hede miz ö rencilerimizin e itiminde veli-okul i birli ini en iyi ekilde sa layabilmekti. Seminerlerimizden ilki Çocuklarda TV ve nternet Ba ml l konusu üzerineydi. stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Prof.Dr. lhan YARGIÇ Bey son dönemlerin en büyük ikayetlerinden biri olan internetin çocuklar üzerindeki, olumsuz etkilerinden ve bunlardan korunma yollar ndan bahsetti. S navlara Haz rl k ve Verimli Ders Çal ma konulu seminer, Psikolojik Dan man Dr. Fatih Kalk nç Bey taraf ndan verildi. Ayr ca okulumuzun Psikolojik Dan man ve Rehberlik Servisi ö retmenlerinden Aysun Kasar Han m ve Abdullah bilir Bey de çe itli konularda velilerimize seminerler verdiler. En Baba Mücadele S navlara Haz rlay c Seminerler Bu y l üçüncüsünü düzenledi imiz, Babalar Masa Tenisi Turnuvas büyük bir çeki meye sahne oldu. 21 say l k setlerden olu an ve iki set kazanan n bir üst tura ç kt maçlardan olu an turnuvam za 35 velimiz kat ld. Babalar n çocuklar n n kar s nda sergiledikleri mücadele görmeye de erdi. Eleme turlar n n ard ndan yar nal ve nal maçlar yla organizasyonumuz sona erdi. Müsabakalar sonucunda ilk üçe kupa, ya ise madalyalar verildi. 7 ve 8. s n f ö rencilerimizi y l sonunda girecekleri SBS öncesinde seminerle motive ediyoruz. Çocuk psikolojisi alan nda en çok satan Okul Evde Ba lar kitab n n yazar Psikolojik Dan man Dr. Fatih KALKINÇ bu programlar m z do rultusunda önce ö rencilerimizle sonra da velilerimizle bir araya geldi. Fatih Kalk nç, ö rencilerimize S navlara Haz rl k ve Verimli Ders Çal ma yöntemlerini anlatt. Çok çal maktan daha önemlisinin verimli çal mak oldu una de inen uzman m z bunun da nas l olmas gerekti ini ö rencilerimize anlatt. Dr. Fatih Kalk nç n e itim seminerlerinden bir di eri de velilerimize yönelik Uykunun Ö renme Üzerindeki Etkisi ad yla oldu. Düzenli bir uykunun ö rencilerin e itiminde çok önemli oldu unu anlatan Kalk nç, sa l n da ö renme üzerindeki etkilerinden bahsetti. 17

20 ö y y Etkinliklerimiz 2011 y l Anneler Günü Fatih Kolejinde çok renkli bir programla kutland. Velilerin sunumlar n n yer ald programda Y l n Annesi takdimi de yap ld Avc lar Fatih Kolejinde Dünya Kad nlar Günü Program 8 Mart Dünya Kad nlar Günü münasebetiyle okulumuzun haz rlad programa Samanyolu Yay n Grubu-Mehtap Televizyonu programc lar ndan NUR YE ÖZEN TORAMAN Han m misa r oldu. Velilerimizin ilgi ile takip ettikleri konferansta E ve anne olarak kad n n sorumluluklar, annelikle taçlanan efkat duygusu, yuvay yapma ve ayakta tutma rolünde kad n, Kurtulu Sava nda Kahraman Türk Kad n konular na de inildi. Avc lar Fatih Kolejinde Anneler Günü Program Her y l birbirinden fedakar ve örnek anneleri okula davet eden Avc lar Fatih Koleji bu y l, usta edebiyatç ve akademisyen skender Pala n n e i Hülya Pala Han mefendi yi Y l n Annesi seçti. Okul Müdürü Feyzullah Çarkc dan plaketini alan Hülya Pala Han mefendi, Çok zor günler ya ad k ama hepsi geride kald.bizleri hat rlaman z ve Ödüllendirmeniz beni çok gururland rd dedi. E inden sonra mikrofona gelen skender Pala, Allah n kendisine bah etti i nimetleri sayarak, Bunlar n yan nda hayatta sahip oldu um en büyük nimet u yan mda duran han mefendidir. dedi. Duygusal anlar n ya and, e lenceli yar malar n yap ld program Grup Akademi nin sundu u konserle sona erdi Ki i Anneler Günü Pikni inde Bulu tu 15 May s Pazar günü Avc lar Fatih Koleji ailesi Çatalca daki Anneler Günü Pikni inde ye ilin, temiz havan n tad n ç kard. Velilerin kat ld k yas ya yar malar, al nan madalyalar, ö le yeme inden sonra okulumuz müzik ö retmeni Mehmet Demirhan Bey den kanun konseri ve yetenek yar mas nda dereceye giren ö rencilerimizin ortaya koydu u performanslarla, her y l oldu u gibi bu y l da nefes kesen bir gün geçirdik. A d S ö m O r 18 Avc lar Kaymakam Sava Tuncer de Bizlerdeydi

21 i.. Etkinliklerimiz Avc lar Fatih Koleji Ö rencileri Van daki Karde lerini Unutmad Ö rencilerimiz, Okul Aile Birli imizle birlikte tüm velilerimizin katk lar yla Van Y BO daki karde lerimize mont, bot ve e ofman yard m nda bulundu. Geçti imiz y llarda stanbul dan Van a Karde lik Köprüsü ana krinden hareketle Avc lar Fatih Koleji olarak Van Yat l Bölge lkö retim Okulunu Karde Okul olarak seçmi, kar l kl ziyaretlerle bu dostlu u peki tirmi tik. Son üç senede oldu u gibi bu y l da Van daki ihtiyaç sahibi karde lerimizle görü melerimiz ve maddi yard mlar m z devam ediyor. Bu güzel karde li imizin gelecek y llarda da artarak devam etmesi dile iyle Mehmet Akif Y l Etkinlikleri AFK Yetenek Yar mas zleyenleri Co turdu Murat Kaya Kitab n mzalad Avc lar Fatih Koleji nde de 2011 Mehmet Akif Y l etkinlikleri devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy un hayat n anlatan Alk Sevmeyen air kitab n n yazar Murat Kaya, hem Mehmet Akif i ö rencilerimize bir kez daha anlatmak hem de kitab n imzalamak üzere okulumuzdayd. Okulumuzdaki Mehmet Akif etkinliklerinden bir di erinde ise ö rencilerimiz, ölüm y ldönümünde stiklal Mar airinin mezar n ziyaret ettiler. Burada yap lan anma etkinliklerine de kat lan ö rencilerimiz Akif in mezar na karan l b rakt lar. Yetene ini Sergile Seni Herkes Ke fetsin slogan yla bu y l ilki yap lan AFK YETENEK YARI MASI nda ö rencilerimizin performanslar üst düzeydeydi Yar maya ark, illüzyon, spor, stand-up, taklit gibi alanlarda kat lan ö renciler gösterdikleri canl performans ile büyük be eni toplad. 19

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

Merhaba BA YAZI. "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır"

Merhaba BA YAZI. İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır BA YAZI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Merhaba Av. Mehmet Okyay hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan 4. bültenimizle kar n zda olman n heyacan içindeyiz. Son derece yo un, güzel ve ba ar

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler ELEV 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf Yönetim Kurulu Ba kan m z dan Deappleerli Sar Siyahl lar, Medeniyeti olu turan en önemli ögelerden biri kurumlar. Kurumlar

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı.

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. 16. YIL / A ustos 2012 S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. Dünya üzerinde 2000 tedarikçisi olan Renault-Nissan Sat n Alma Organizasyonu, Türkiye de üretim yapan S la Teknik firmam z kalite

Detaylı

TÜRK FUTBOL TAR H 2007-2009 7. C LT

TÜRK FUTBOL TAR H 2007-2009 7. C LT TÜRK FUTBOL TAR H 2007-2009 7. C LT Haz rlayan Gürsel Kuru Editör Mazlum Uluç Görsel Tasar m Nurettin Çil Bask Elma Bas m 0212 697 30 30 Foto ra ar Anadolu Ajans Ar ivi TFF Medya leti im Ar ivi Haydar

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Meram ba ları tekrar canlanıyor

Meram ba ları tekrar canlanıyor Kentsel dönü üme örnek Meram Çevre ve ehircilik Bakanı Erdo an Bayraktar, Karadeniz Ere li de Müstakil Sanayici ve adamları Derne i nin (MÜS AD) 77. Genel dare Kurulu toplantısında son 9,5 yılda Cumhuriyet

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı