18. TRANSFER PANOSUNUN YERI...22 MÜSTERININ SORUMLULUKLARI GARANTI, SERVIS VE ÜRÜN ÖMRÜ GARANTI HAKKINDA... 27

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "18. TRANSFER PANOSUNUN YERI...22 MÜSTERININ SORUMLULUKLARI... 25 GARANTI, SERVIS VE ÜRÜN ÖMRÜ... 27 GARANTI HAKKINDA... 27"

Transkript

1

2

3

4 Ç NDEK LER 1. G R Þ Jeneratör Etiketi ve Seri Numaras Motor Seri Numaras GÜVENL K ÖNLEMLER Genel Yerleþim, Taþ ma ve Çekme Yang n ve Patlama Mekanik Kimyasal Gürültü Elektriksel ELEKTR K ÇARPMALARINA KARÞI LK YARDIM Solunum Yolunu Açmak Nefes Alma Kan Dolaþ m Eðer Nefes Alam yor Fakat Nab s Var se Nefes Alam yor Nab z Yok se yileþme Pozisyonu JENERATÖR TAR F VE TANIMI Genel Tan m Jeneratör Ana Parçalar Gaz Motoru Motor Elektrik Sistemi Soðutma Sistemi Alternatör Þase Titreþim zolatörleri Susturucu ve Egzoz Sistemi Kontrol Sistemi YERLEÞT RME, KALDIRMA VE DEPOLAMA Genel Kabin Jeneratörün Taþ nmas Jeneratör Yerinin Seçimi Titreþim zolasyonunun Tesisi Yanma Havas Giriþi Soðutma ve Havaland rma Egzoz Gaz Hatt MOTOR YAÐI TAVS YELER AKÜLER ELEKTR K BAÐLANTILARI Kablaj Koruma Yükleme Güç Faktörü Topraklama / Topraklama Þartlar Alternatör Baðlant s Paralel Çal þt rma zolasyon Testi SES SUSTURUCUSU Egzoz Susturucular Kabinler Diðer Ses Susturucular DEPOLAMA Motorun Depolanmas Alternatörün Depolanmas Akünün Depolanmas MOTOR BLOK SUYU ISITICISI...12

5 12. JENERATÖR BAKIMI Baþlang ç Çal þt rma Bak m Rutin Bak m Programl Koruyucu Bak m Motor Yað Seviyesinin Kontrol Edilmesi Motor Yað n n Tamamlanmas Motor Yað ve Filtresinin Deðiþtirilmesi Motor Yað Kalitesi Motor Yað ile lgili Tavsiyeler Yað Filtresi Motor Hava Filtresi Güvenlik Eleman Soðutma Sistemi / Soðutma Suyu Seviyesi UYARILAR Radyatör Fan Kay þlar Serpatin Kay þ V Tipi Kay þ Ateþleme Sistemleri / Ateþleme Sistem Tipleri Bujiler JENERATÖRÜ ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE YAPILACAK ÞLEMLER JENERATÖR KONTROL S STEMLER KONTROL PANOS U JENERATÖR ÇALIÞTIKTAN SONRA YAPILACAK ÞLEMLER TRANSFER PANOSUNUN YERI ALTERNATÖR ARIZALARI VE G DER LMES MOTOR ARIZALARI VE G DER LMES MÜSTERININ SORUMLULUKLARI GARANTI, SERVIS VE ÜRÜN ÖMRÜ GARANTI HAKKINDA... 27

6 1. G R Þ Aksa Jeneratör; so utma suyu ve antifrizi, gaz, yaðlama yað, gaz hatt n n jeneratöre kadar getirilmesi ve þarjl akünün saðlanmas durumunda, götürüldüðü yerde hemen devreye verilecek þekilde dizayn edilmiþtir. Uzun y llar n verdi i deneyim ile AKSA, verimli, güvenilir ve kaliteli jeneratörler üretir. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab, kullan c n n jeneratörü kolayca kullanmas ve bak m n yapmas na yard m amac yla haz rlanm þt r. Bu kitapta verilen tavsiye ve kurallara uyulmas halinde jeneratörünüz uzun süre maksimum performans ve verimde çal þ r Jeneratör Etiketi ve Seri Numaras Her jeneratör, þase üzerine yap þt r lm þ etiket üzerinde gösterilen bir model ve seri numaras na sahiptir. Ayr ca bu etiket üzerinde jeneratörün imalat tarihi, jeneratör ç k þ gerilimi, ak m, kva cinsinden gücü, frekans, güç faktörü ve a rl verilmiþtir. Bu etiket bilgileri yedek parça sipariþi, garantinin iþlemesi veya servis sa lanmas için gereklidir Motor Seri Numaras Motora volan taraf ndan bak ld ð zaman, motorun sað taraf ndaki sübap kapað n n üzerine bir kimlik etiketi yap þt r lm þt r. (Motor seri numaras ayr ca; sol tarafta silindir bloðunun volana yak n k sm nda mühürlüdür.) Etiket; motor model numaras n (örneðin 4.3L, 5.7L vs.) ve motor Power Solutions, Inc. ( PSI ) taraf ndan temin edilen diðer GM Powertrain motorlardan ay ran seri numaras n içerir. Motor model ve seri numaras ; motor konusunda bilgi almak istendiði ve/veya yedek parça sipariþ edileceði zaman gereklidir. Motor numaras mutlaka bir yere not edilmelidir. 2. GÜVENL K ÖNLEMLER 2.1. Genel Jeneratör doðru kullan lmas halinde tamamen güvenli olacak þekilde dizayn edilmiþtir. Bununla birlikte güvenlik sorumluluðu jeneratörü kuran, iþleten ve bak m n yapan kiþilere aittir. Eðer belirtilen güvenlik önlemleri uygulanm þ ise kaza ihtimali çok azd r. Herhangi bir teknik operasyon veya iþlem yapmadan önce gerekli emniyeti saðlamak operasyon veya iþlemi yapan kiþiye aittir. Jeneratör yaln zca yetkili ve eðitimli kiþiler taraf ndan çal þt r labilir. UYARILAR! Jeneratöre bak m yapmadan veya jeneratörü çal þt rmadan önce kitaptaki tüm uyar lar okuyunuz ve anlay n z.! Bu kitaptaki prosedür, talimat ve güvenlik önlemlerine uyulmamas halinde kaza ve yaralanmalar n artmas muhtemeldir.! Bilinen emniyetsiz bir durumda jeneratörü asla çal þt rmay n z.! Eðer jeneratörde emniyetsiz bir durum var ise, tehlike uyar s koyunuz ve akünün negatif (-) kutbunun baðlant s n keserek bu olumsuz durum düzeltilene kadar jeneratörün çal þmas n engelleyiniz.! Jeneratöre bak m veya temizlik yapmadan önce akünün negatif (-) kutbunun baðlant s n kesiniz.! Jeneratör standartlara uygun þekilde kurulmal ve çal þt r lmal d r.! Herhangi bir parçay tamir etmeye baþlamadan veya sökmeden önce ilgili sistemin herhangi bir yerindeki hava, su veya yað bas nc n n düþmesini saðlay n z.! Sökük yada y rt k elbiselerle jeneratöre müdahele etmeyiniz, koruyucu gözlük ve elbise giyiniz.! Motor çal þm þsa ve blok suyu s caksa, radyatör kapað n açmadan önce motorun soðumas n bekleyiniz.! Yað, antifriz ve koruyucu s v larla derinizin uzun süreyle temas etmesini önleyiniz. Aksi halde yaralanmalara neden olabilirsiniz.! Jeneratör mahalinde mutlaka cebri havaland rma yap lmal d r.! Jeneratör mahaline (aç k gruplarda) mutlaka gaz alg lay c cihaz tak lmal d r.! Gaz kaçak alarm detektörü baðlamadan asla jeneratörü çal þt rmay n z.! Doðal gaz havadan hafif olduðu için gaz detektörü tavana, LPG havadan að r olduðu için gaz detektörü tabana yak n monte edilmelidir. 1

7 2.2. Yerleþim, Taþ ma ve Çekme Bu kitap jeneratörün yerleþtirilmesi, taþ nmas ve çekilmesi konular n da kapsamaktad r. Jeneratörü taþ madan, kald rmadan, yerleþtirmeden veya römorklu jeneratörü çekmeden önce bu bölümü okuyunuz. Aþað daki emniyet tedbirlerini dikkate al n z. UYARILAR! Elektriksel baðlant lar, ilgili standartlara uygun þekilde yap n z. Bu standartlara topraklama ve toprak hatalar da dahildir.! Jeneratörler için yap lan gaz depolar ile gaz boru hatlar ile ilgili kodlara, standartlara ve diðer þartlara uygun þekilde kurulduðundan emin olunuz.! Motor egzoz gazlar n n solunmas personel için tehlikelidir. Kapal mahallerde bulunan bütün jeneratörlerin egzoz gazlar ilgili standartlara uygun s zd rmaz siyah borular ile d þar ya at lmal d r. S cak egzoz susturucusu ve egzoz borular yanabilecek maddelerin temas ve personelin dokunmas na karþ korunmal d r.! Jeneratörü, alternatör ve motor kald rma halkalar n kullanarak kald rmay n z. Jeneratörü kald rmak için þasede bulunan kald rma noktalar n kullan n z. Kabinli jeneratörlerde kabinin üst k sm nda bulunan kald rma noktalar da kullan labilir.! Kald rma araçlar ve destek yap lar n n saðlam ve jeneratörü taþ yabilecek kapasitede olduðundan emin olunuz.! Jeneratör kald r ld ð zaman, tüm personel jeneratör etraf ndan uzak tutulmal d r.! Özel olarak dizayn edilmedikçe jeneratörü tehlikeli olarak s n fland r lan bir çevrede kurmay n z ve çal þt rmay n z Yang n ve Patlama Jeneratörün bir parças olan gaz tutuþabilir ve patlayabilir. Bu maddelerin depolanmas nda uygun önlemlerin al nmas, gaz kaçak kontrolü, yang n ve patlama riskini azalt r. Ayr ca BC ve ABC s n f yang n söndürücüler el alt nda bulundurulmal, personel bunlar n nas l kullan lacað n bilmelidir. 2 UYARILAR! Jeneratör odas n uygun þekilde havaland r n z.! Jeneratör mahalinde mutlaka gaz kaçak alarm cihaz tak lmal ve jeneratör panosuna baðlanmal d r.! Jeneratörü, jeneratör odas ve zeminini temiz tutunuz. Yað, akü elektroliti veya soðutma suyunun etrafa dökülmesi durumunda, dökülen yeri derhal temizleyiniz.! Yan c s v lar motorun yak n nda bulundurmay n z.! Gaz hatlar n n etraf nda alev, k v lc m, sigara içmek gibi yanmaya sebebiyet verebilecek olaylara izin vermeyiniz.! Akü baðlant s n yapmadan veya akü baðlant s n sökmeden önce akü þarj cihaz n n beslemesini kesiniz.! Ark olay ndan kaç nmak için topraklanm þ iletken nesneleri terminaller gibi elektriðe maruz kalan bölgelerden uzak tutunuz. K v lc m veya ark, gazý tutuþturabilir.! Motor çal þ yor iken LPG tanklar n deðiþtirmeyiniz ve doldurmay n z.! Gaz sisteminde yak t s z nt s varsa jeneratörü çal þt rmay n z.! Herhangi bir yang n an nda personelin kolay ç k þ için acil ç k þ kap s olmal d r Mekanik Jeneratör, hareketli parçalardan korunmak için muhafazalar yla birlikte dizayn edilmiþtir. Buna raðmen jeneratör mahallinde çal þ rken diðer mekanik tehlikelerden personeli ve cihazlar korumak için önlem al nmal d r. UYARILAR! Emniyet muhafazalar ç kar lm þ halde jeneratörü çal þt rmay n z. Jeneratör çal þ yorken bak m yapmak veya baþka bir sebepten dolay emniyet muhafa-zas n n yan na veya alt na ulaþmaya çal þmay n z.! El, kol, uzun saçlar, sarkan bol elbise parçalar ve tak lar hareketli parçalardan uzak tutunuz.! Dikkat: Baz hareketli parçalar aç k bir þekilde görülmemektedir.! Jeneratör odas var ise kap s n kapal ve kilitli tutunuz.! S cak soðutma suyu, s cak egzoz duman, s cak yüzeyler ve keskin köþelere temastan kaç n n z.! Jeneratör mahallinde çal þ rken eldiven, þapka, gözlük ve koruyucu elbise giyiniz.! Soðutma suyu soðuyana kadar radyatör dolum kapað n açmay n z. Radyatör kapað n tamamen açmadan önce yüksek buhar bas nc n n azalmas için kapað yavaþ yavaþ gevþetiniz.

8 2.5. Kimyasal Jeneratörde kullan lan ya lar, yak tlar, so utma sular ve akü elektrolitleri endüstriyel tiptir. Uygun kullan lmazlarsa personele zarar verebilirler. UYARILAR! Ya, so utma suyunu ve akü elektrolitini deri ile temas ettirmeyiniz ve yutmay n z. E er kazayla yutulur ise t bbi tedavi için derhal yard m isteyiniz. Deri ile temas halinde temas bölgesini sabunlu su ile y kay n z.! bulaþm þ elbise giymeyiniz.! Aküyü haz rlarken aside dayan kl bir önlük, yüz maskesi ve koruyucu gözlük tak n z. Deriye veya elbiseye akü elektrolitinin dökülmesi durumunda dökülen yeri bol miktarda bas nçl su ile hemen temizleyiniz.! Yük ba lant s yap ld ktan sonra veya yük ba lant s söküldükten sonra alternatör terminal kapa n yerine tak n z. Kapak emniyetli bir þekilde yerine tak lmad kça jeneratörü çal þt rmay n z.! Jeneratörü gücüne ve elektrik karakteristiklerine uygun yüklere ve elektrik sistemlerine ba lay n z.! Tüm elektrikli ekipmanlar temiz ve kuru tutunuz. zolasyonun aþ nd, çatlad ve k r ld yerlerdeki elektrik tertibat n yenileyiniz. Aþ nm þ, paslanm þ ve rengi gitmiþ olan terminalleri yenileyiniz. Terminalleri temiz ve ba lant lar s k tutunuz.! Tüm ba lant lar ve boþtaki kablolar izole ediniz. Elektrik yang nlar nda BC veya ABC s n f yang n söndürücüler kullan n z Gürültü Ses izolasyon kabini ile donat lmam þ jeneratörlerin ses þiddeti 105 dba dan fazlad r. 85 dba dan fazla ses þiddetine uzun süreli maruz kalma, iþitme için tehlikelidir. UYARILAR Jeneratör mahallinde çal þ rken kulakl k tak n z Elektriksel Elektrikli cihazlar n etkili ve emniyetli çal þmas, bu cihazlar n do ru bir þekilde yerleþtirilmesi, kullan lmas ve bak m n n yap lmas ile sa lan r. UYARILAR! Jeneratörün yüke ba lant s, bu konuda e itimli ve kalifiye olan yetkili bir elektrikçi taraf ndan, ilgili elektrik kodlar na ve standartlar na uygun bir þekilde yap lmal d r.! Jeneratörü çal þt rmadan önce jeneratörün topraklanmas n n yap ld ndan emin olunuz.! Jeneratöre yük ba lant s yapmadan veya jeneratörden yük ba lant s n sökmeden önce jeneratörün çal þmas n durdurunuz ve akü negatif (-) terminalinin ba lant s n kesiniz.! Islak veya sulu bir zeminde duruyor iken yük ba lant s n yapmaya veya yük ba lant s n kesmeye çal þmay n z.! Jeneratör üzerindeki iletkenlere, ba lant kablolar na ve elektrikli parçalara vücudunuzun herhangi bir k sm ile veya izole edilmemiþ herhangi bir nesne ile temas etmeyiniz. 3

9 3. ELEKTR K ÇARPMALARINA KARÞI LK YARDIM UYARILAR! Elektri e maruz kalm þ kiþiye, elektrik kayna n kapatmadan önce ç plak elle dokunmay n z.! E er mümkünse elektrik kayna n devre d þ ediniz.! Bu mümkün de il ise elektrik fiþini çekiniz veya elektrik kablosunu elektri e maruz kalan kiþiden uzaklaþt r n z.! E er bunlar da mümkün de il ise, kuru yal tkan madde üzerinde durunuz ve tercihen kuru tahta gibi yal tkan bir madde kullanarak, elektri e maruz kalan kiþiyi iletkenden uzaklaþt r n z.! E er kazazede nefes al yor ise, kazazedeyi aþa da tan mland gibi iyileþme pozisyonuna getiriniz.! E er elektri e maruz kalan kiþi bilincini kaybetmiþ ise, ay ltmak için aþa daki iþlemleri uygulay n z: 3.1. Solunum Yolunu Açmak Kazazedenin baþ n geriye do ru e iniz ve çenesini yukar kald r n z. Kazazedenin a z na veya bo az na kaçm þ olabilecek takma diþ, sak z, sigara gibi nesneleri ç kar n z Nefes Alma Kazazedenin nefes al p almad n, görerek dinleyerek ve hissederek kontrol ediniz Kan Dolaþ m Kazazedenin boynundan nabz n kontrol ediniz Nefes Alam yor Nab z Yok se T bbi yard m isteyin veya en yak n sa l k kuruluþunuaray n z. Kazazedeye iki defa nefes verin ve aþa daki gibi kalp masaj na baþlay n. Gö üs kafesinin birleþme yerinden 2 parmak yukar ya avuç içini yerleþtiriniz. Di er elinizi de parmaklar n z kitleyerek yerleþtiriniz. Kollar n z dik tutarak, dakikada 15 defa 4-5 cm aþa do ru bast r n z. T bbi yard m gelene kadar 2 nefes verme ve 15 kalp masaj iþlemini tekrar ediniz. E er kazazedenin durumunda düzelme görülürse, nabz n kontrol ederek nefes vermeye devam ediniz. Her 10 nefes verme iþleminden sonra nabz n kontrol ediniz. Nefes al p vermeye baþlad anda kazazedeyi, iyileþme pozisyonuna getiriniz yileþme Pozisyonu Kazazedeyi yan yat r n z. Solunum yolunun aç k olmas n sa lamak için çenesini ileriye do ru bakacak þekilde baþ n e ik tutunuz. Kazazedenin öne veya arkaya do ru yuvarlanmamas n sa lay n z. Nefes al p vermesini ve nabz n düzenli bir þekilde kontrol ediniz. E er ikisinden biri durursa yukar daki iþlemleri tekrarlay n z. UYARILAR! Kazazedenin bilinci tekrar yerine gelene kadar, su gibi s v lar vermeyiniz Eðer Nefes Alam yor Fakat Nab z Var se Kazazedenin burnunu s k ca kapat n z. Derin nefes alarak dudaklar n z kazazedenin dudaklar ile birleþtiriniz. Gö üs kafesinin yükseldi ini gözleyerek a zdan yavaþça üfleyiniz. Sonra üflemeyi b rakarak gö üs kafesinin tamamen inmesine izin veriniz. Kazezadeye dakikada ortalama 10 defa nefes veriniz. E er yard m ça rmak için kazazede yaln z b rak lacaksa, 10 defa nefes vererek k sa zamanda geri dönünüz ve nefes verme iþlemine devam ediniz. Her 10 nefes verme iþleminden sonra nabz kontrol ediniz. Nefes al p vermeye baþlad anda kazazedeyi iyileþme pozisyonuna getiriniz. 4

10 4. JENERATÖR TAR F VE TANIMI 4.1. Genel Tan m Aksa Jeneratör, yüksek kalite ve güven sa lamak amac yla bir bütün olarak dizayn edilmiþtir. Her jeneratör, ana parçalar n n konfigürasyonu ve büyüklü üne göre baz farkl l klar gösterir. Bu bölüm jeneratör grubunun parçalar n k saca tan mlamaktad r. Daha geniþ bilgi bu kitab n daha ileri bölümlerinde verilmiþtir Jeneratör Ana Parçalar Alternatör Jeneratörün ç k þ gerilimi ve gücü IP 21 koruma standard nda (tanecik ve damlama suya karþ korumal ) kafes korumal, kendinden ikazl, kendinden regülasyonlu, VDE0530 standart na göre H izolasyon s n fl, otomatik voltaj regülatörlü f rças z alternatör (4) taraf ndan üretilir. Alternatör üzerine çelik levhadan yap lm þ terminal kutusu monte edilmiþtir Þase Modüler prensiplere göre dizayn edilmiþ olan çelik þase üzerine, motor ve alternatör monte edilmiþtir Titreþim zolatörleri Motorun titreþimini azaltarak jeneratörün yerleþtirildi i zemine titreþimi iletmesini önlemek için titreþim izolatörleri kullan lm þt r. Bu izolatörler motor ve alternatör aya ile þase aras na yerleþtirilmiþtir. stenirse þase ile zemin aras na da özel izolatörler kullan labilir Susturucu ve egzoz Sistemi egzoz susturucusu jeneratör ile birlikte montaj için ayr ca verilmiþtir. Susturucu ve egzoz sistemi motordan yay lan gürültüyü azalt r ve emniyetli ç k þ için egzoz gaz n yönlendirir. 1. Gaz Hatt 2. Kontrol Panosu 3. Kontrol Kart 4. Alternatör 5. Jeneratör Etiketi 6. Akü 7. Marþ Motoru 8. Motor 9. Þase 10. Radyatör 11. Þarj Alternatörü 12. Egzoz Borusu 13. Hava Filitresi 4.3. Gaz Motoru Jeneratöre hareket veren gazl motor (8) özellikle jeneratörler için üretildi inden ve güvenilir oluþundan dolay seçilmiþtir. Motor 4 zamanl endüstriyel a r hizmet tipidir ve güvenilir bir enerji sa lamak için tüm aksesuarlar üzerinde verilmiþtir. De iþebilir kuru tip hava filtresi (13), mekanik veya elektronik motor h z kontrol governörü bu aksesuarlardan baz lar d r Kontrol Sistemi Jeneratörü muhtemel ar zalardan korumak, jeneratörün çal þmas n kontrol et k amac yla kullan lan manuel veya otomatik kontrol sistemi ve panosu jeneratör þasesi üzerine yerleþtirilmiþtir Motor Elektrik Sistemi Motor elektrik sistemi, negatif toprakl 24 veya12 V D.C. dir. Bu sistem elektrikli marþ motoru(7), akü (6) ve akü þarj alternatöründen (11) oluþmaktad r. 12 V elektrik sistemi için bir, 24 V elektrik sistemi için iki adet kurþun-kalsiyum asitli bak ms z tip starter akü verilmektedir. E er istenirse di er tip aküler de verilebilir Soðutma Sistemi Motor so utma sistemi su so utmal d r. Su soðutmal bir sistem radyatör (10), fan, devir daim pompas ve termostattan meydana gelmektedir. Alternatörde alternatör sarg lar n soðutmak için dahili bir fan mevcuttur. 5

11 5. YERLEÞT RME, KALDIRMA VE DEPOLAMA 5.1. Genel Jeneratörün boyutlar n n bilinmesinden sonra jeneratörün yerleþtirilmesi için planlar haz rlanabilir. Bu bölüm jeneratörün etkin ve emniyetli yerleþtirilmesi için gerekli önemli faktörleri içermektedir Kabin Modüler prensiplere göre dizayn edilmiþ kabin parça baðlant lar civata ve somunlarla kaynaks z olarak yap lm þt r. Kabin parçalar ayr ca elektrostatik polyester toz boya ile boyanm þt r. Harici etkilere karþ egsozt korunmuþ, acil durumlar içn kabin d þ na acil stop butonu yerleþtirilmiþtir. Jeneratör, bir kabin içine konduðunda taþ ma ve yerleþtirme büyük ölçüde kolaylaþacakt r. Ayr ca kabin, jeneratörü yetkisiz kiþilerin kullanmas na ve d þ etkenlere karþ korur Jeneratörün Taþ nmas Jeneratör þasesi, özellikle jeneratörün taþ nmas n kolaylaþt rmak için dizayn edilmiþtir. Jeneratörün yanl þ kald r lmas parçalarda ciddi hasarlara yol açabilir. Jeneratör, forklift kullan larak kald r labilir, dikkatli bir þekilde þasesinden itilebilir veya þasesinden çekilebilir. JENERATÖR Þekil 5.1. Jeneratörün vinç ile kald r lmas UYARILAR! Forklift ile itme esnas nda þaseyi doðrudan itmeyiniz ve oluþabilecek hasar önlemek için mutlaka þase ile forklift aras na bir tahta koyunuz.! Jeneratörü motor veya alternatör kald rma halkalar n kullanarak kald rmay n z.! Jeneratörün a rl na uygun kald rma teçhizat kullan n z.! Jeneratör taþ ma amac yla kald r ld nda, personeli jeneratörden uzak tutunuz.! Kabinli veya kabinsiz jeneratör kald r rken þase veya kabin üzerindeki kald rma halkalar n kullan n z. Ya mur, kar, sulusepken, sel suyu, direk gün þ, dondurucu so uk ve aþ r s cakl k gibi unsurlara karþ korumal olmal d r. Aþ nd ran veya iletkenlik sa layan toz, iplik, duman, ya duman, buhar ve motor egzoz duman gibi havadan taþ nan zararl maddelere karþ korumal olmal d r. Jeneratör oda zemini düzgün ve sa lam olmal d r. A aç veya direk gibi devrilebilecek nesnelerin çarpmas na karþ korumal olmal d r. Jeneratörün so utulabilmesi ve kolay servis ve bak m yap labilmesi için jeneratör etraf nda en az 1 metre ve jeneratör üzerinde en az 2 metre boþluk olmal d r. Jeneratörü odaya taþ yabilmek için jeneratörün geçebilece i uygun bir geçit olmal d r. Yetkisiz kiþilerin jeneratör mahalline giriþleri s n rland r lmal d r. E er jeneratörü binan n d þ n koymak gerekiyor ise, jeneratör bir kabin veya bir oda içerisine konmal d r. Ayr ca jeneratörün geçici olarak binan n içinde veya d þ nda çal þt r lmas nda kabin kullan lmas faydal d r Titreþim zolasyonunun Tesisi Jeneratör Temeli: Jeneratör zemini için cm derinliðinde ve en az jeneratör boyutlar nda betonarme bir temel olmal d r. Betonarme temel, sert ve saðlam bir zemin saðlayarak titreþimi azalt r. Temelin oturduðu zemin, temelin ve jeneratörün slak að rl ð n kald rabilecek yap da olmal d r. Eðer jeneratör zeminden yukar ya yerleþtirilecekse binan n yap s jeneratörü, ve diðer aksesuarlar n taþ yabilecek kapasitede olmal d r. Jeneratör odas zaman zaman slak olan bir yer ise jeneratör zemini yükseltilmelidir. Böylece þasenin aþ nmas azalt lm þ olur Yanma Havas Giriþi Motor yanma havas mümkün olduðunca temiz ve soðuk olmal d r. Yanma havas jeneratörün bulunduðu ortamdan motora monte edilen hava filtresi vas tas yla çekilir. Fakat bazen toz, pislik ve s cakl k gibi koþullardan dolay jeneratör etraf ndaki hava uygun olmayabilir. Bu durumlarda hava giriþ kanal baðlanabilir. Bu kanal motor üzerindeki hava filtresine temiz havay d þ ortamdan veya baþka bir odadan saðlar Jeneratör Yerinin Seçimi Jeneratörün konaca yerin seçimi yap l rken aþa daki faktörler göz önüne al nmal d r: Jeneratör kapal bir yere konacaksa, emme-yanma soðutma sistemlerinin düzgün ve verimli çal þabilmesi için jeneratör odas n n havaland rmas n n yeterli olmas na dikkat edilmelidir. 6

12 JENERATÖR 5.7. Soðutma ve Havaland rma Motor, alternatör ve egzoz borular s yayarak ortam s cakl n n artmas na sebep olurlar. S cakl n artmas ise jeneratörün verimini düþüreceðinden dolay jeneratörün çal þmas n olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle motor ve alternatörün so uk tutulmas için yeterli havaland rman n sa lanmas gerekir. Hava ak þ n n Þekil 5.4 de görüldü ü gibi olmas gerekir. Hava alternatör taraf ndan jeneratör odas na girmeli, motor üzerinden ve radyatör içerisinden geçerek çad r bezinden körük tipinde esnek bir branda yard m yla odadan ç kmal d r. Þekil 5.2. Sapt rma kanallar ile radyatörden at lan havan n yönlendirilmesi Þekil 5.3. Zay f havaland rma tertibat E er s cak havan n odan n d þ na at lmas için bir branda kullan lmaz ise fan, s cak havay jeneratör odas na yayarak so utman n etkinli ini azalt r. Radyatör s cak hava at þ kanal veya bacas nda keskin köþe yap lmas ndan kaç n lmal d r. D þar at lan havay döndürmek için yönlendirici þekilde düzenleme yap lmal d r. Odaya hava giriþinin ve odadan hava ç k þ n n kolay olmas için hava giriþ ve ç k þ pencerelerinin yeterince büyük olmas gerekir. Kaba bir hesapla hava giriþ ve ç k þ pencereleri radyatör alan n n en az 1.5 kat büyüklü ünde olmal d r. Jeneratörün hava þartlar ndan etkilenmemesi için giriþ ve ç k þ pencerelerinin panjurlar olmal d r. Bu panjurlar sabit olabilir ancak so uk iklimler için hareketli olmas tercih edilmelidir. Jeneratör çal þt r lmad nda panjurlar kapat labilir ve böylece ilk çal þt rma ve yüke vermeyi kolaylaþt ran s cak hava odada kal r. Otomatik kontrol sistemli bir jeneratör odas nda e er panjurlar hareketli ise bunlar otomatik olarak hareket ettirilebilir. Yani motorun çal þmaya baþlamas yla birlikte panjurlar n hemen aç lmas ve motorun durmas yla da panjurlar n kapanmas sa lanabilir Egzoz Motor egzoz sisteminin amac, egzoz duman n tehlike veya rahats zl a sebebiyet vermemesi için odan n d þ na sevk etmek ve gürültüyü azaltmakt r. Motorun gürültü seviyesini azaltmak için uygun bir egzoz susturucusu egzoz borusuna tak lmal d r. UYARILAR! Motor egzoz gaz n n solunmas tehlikelidir. Kapal mahallerde bulunan bütün jeneratörlerin egzoz gazlar, standartlara uygun þekilde s zd rmaz borularla odan n d þ na at lmal d r.! S cak egzoz susturucusu ve egzoz borusunu yan c maddelerden uzak tutunuz ve personelin emniyeti için muhafaza alt na al nmas n sa lay n z.! Egzoz sistemi dizayn edilirken, geri bas nc n, motor imalatç s n n verdi i izin verilebilir geri bas nç de erini aþmamas na dikkat edilmelidir. Aþ r geri bas nç motorun hasar görmesine neden olur. Geri bas nc azaltmak için egzoz borular mümkün oldu unca k sa ve düz olmal d r. Gerekli olan her dirseðin kavisi boru iç çap n n en az 1.5 kat yar çap nda bir olmal d r.! Motor titreþiminin egzoz boru sistemine ve binaya iletilmesini önlemek için ve s nmadan dolay genleþme için egzoz manifoldu ve egzoz boru sistemi aras na esnek bir ba lant kullan lmal d r.! Egzoz borular n n a rl motor manifolduna ve turbo þarj ç k þ na ölü a rl k olmamas için çevre yap lardan desteklenmelidir. egzoz sisteminin a rl binaya verilmelidir. Bu iþ için gerdirme eleman kullan labilir. (Þekil 5.4)! Jeneratör odas içine yerleþtirilmiþ olan egzoz sisteminin parçalar gürültü seviyesini ve yay lan s y azaltmak için izole edilmelidir. Susturucu ve egzoz borular yan c maddelerden uza a yerleþtirilmelidir.! Aç k olan egzoz ç k þ na ya mur giriþini önlemek için de iþik uygulamalarda flape tipi karþ t a rl kl ya mur kapaklar kullan labilir.! Her jeneratörün kendine ait bir egzoz sistemi olmal d r. Bir tek egzoz borusu kullanarak jeneratörlerin egzoz ç k þlar birleþtirilemez.! Egzoz malzemesi metal borudan olmal d r. Þekil 5.4. Tipik Jeneratör grubu bodrum yerleþim plan 7

13 5.9. Gaz Hatt Jeneratör gaz hatt, motora sürekli olarak temiz gaz saðlamal d r. Gaz hatt 1. ve 2. regulator, 12V gaz selenoiti, MAS (gaz ayar vidas ) ve fle borudan oluþur. Gaz hatt nda, çevre koþullar na dayanan siyah dikiþþiz boru veya gaz flei kullan lmal d r. Motor titreþiminin sebep olduðu zarardan kaç nmak için jeneratör üzerinde bulunan gaz hatt ile ana gaz hatt aras gaz flei ile baðlanmal d r. UYARILAR! Jeneratörlerin gaz hatlar standartlara uygun olmal ve kaçak kontrolünden geçirilmiþ olmal d r.! Gaz hatt n n ve jeneratörün etraf nda alev, k v lc m, yada sigara içmek gibi yanmaya ve parlamaya sebebiyet verebilecek olaylara izin vermeyiniz Hava Filtresi 2. Mier 3. Actuatör ve Governor 4. MAS (gaz ayar vidas ) 5. ZPR S f r Bas nç Regulatörü 6. 12V Selenoid (Normalde Kapal ) 7. 1/2 Kör Tapa Kademe Regulatör (Opsiyonel) 8

14 JENERATÖR Þekil 5.5. Jeneratör Odas MODEL AGM 25 AGM 35 AGM 60 AGK 80 AGM 100 Stand By Gücü (kva) ODA BOYUTU (mm) BOY EN YÜK HAVA G R Þ PENCERES TOPLAM ALANI (m 2 ) 0,50 0,50 0,50 0,70 0,70 Aç k tip doðal gazl jeneratör boyutlar, oda boyutlar, hava giriþ ve ç k þ pencerelerinin boyutlar 9

15 6. MOTOR YAÐI TAVS YELER 7. AKÜLER Motorlarda yaðlama sistemi motorun en önemli parçalar ndan birisidir. Doðru yap lan motor bak m (yað deðiþim periyotlar filitre deðiþim süreleri ve kullan lan yað n tipinde gereken dikkatin gösterilmesi) motorun ömrünü uzat r ve motorun kullanma maliyetini azalt r, jeneratörün boyutlar n n bilinmesinden sonra jeneratörün yerleþtirilmesi için planlar haz rlanabilir. Bu bölüm jeneratörün etkin ve emniyetli yerleþtirilmesi için gerekli önemli faktörleri içermektedir. Motor firmas n n yað tavsiyeleri aþað da verilmiþtir SAE 5W30 SAE 5W40 SAE 10W SAE 10W Þekil 6. Yag viskozite tablosu Motorunuza mutlaka uygun özellikte yað koyunuz ve periyodik bak m, kontrol sürelerine dikkat ediniz. Kullan lacak olan motor yað n n özellikleri aþað daki þartlar saðlamal d r. Çok viskoziteli yaðlar tavsiye edilir. Motorunuzda, -18 C (0 F) veya üzeri için SAE 10W-30 yað kullanman z tavsiye edilir. Çevre s cakl ð sürekli olarak 0 C nin alt nda ise, SAE 5W-30 yað kullan labilir. Sanayi tipi veya sabit motorlarda sentetik yaðlar n kulllan lmas tavsiye edilmez. Benzinli / LPG li / NG l motorlarda API SH ve / veya SJ özelliðinde ki yaðlar kullan n z. CC veya CD yaðlar n kullanmay n z. Yaðlarla uzun süreli temas derinizde tahribata neden olabilir. Bu gibi durumlarda temas eden k s mlar bol suyla y kay n z. Motor yað n deðiþtirirken kullanacað n z kaplar n temiz olmas na ve yað n motorun lastik hortumlar na temas etmemesine dikkat ediniz. UYARILAR :! Akülerin etraf nda alev, k v lc m, sigara içmek gibi yanmaya sebebiyet verebilecek olaylara izin vermeyiniz.! Akü üzerinde iletken aletleri kullanmadan önce elinizdeki ve bileðinizdeki zincir, yüzük gibi ziynet eþyalar n ç kar n z.! Akü baðlant s n yaparken yap l rken en son negatif terminal baðlanmal, sökerken ise önce negatif terminal aküden sökülmelidir.! Aküler jeneratöre mümkün olduðunca yak n konulmal d r. Eðer aküler jeneratörden uzak noktalara konulursa istenmeyen voltaj düþmeleri meydana gelir ve buna akülerin motor marþlama kapasitelerini düþürür. Akü Bak m Akünün üzerini ve terminallerini temiz tutunuz. Akü terminallerini ve baðlant lar n dikkatli bir þekilde vazelin ile kaplay n z. Terminalleri iyi bir þekilde s k n z (aþ r s kmay n z). Þarj alternatör kay þ nda aþ nma olup olmad ð n ve kay þ n gerginliðini düzenli olarak kontrol ediniz. Akünün þarjs z kalmamas na dikkat ediniz. Bunun d þ nda jeneratörlerde kullan lan aküler bak ms z tip akü olduðundan dolay ayr ca bir bak m gerektirmez. Aküyü gözle kontrol ediniz. Zaman içinde akü kutup baþlar ve baðlant noktalar nda oksitlenme olur. Oksitlenme, akü kutup baþlar n aþ nd r r ve þarj engeller. Baðlant y söküp kaynar su ile oksidi temizleyiniz. Daha sonra baðlant y yeniden yaparak vazelin ile kaplay n z. Gevþek baðlant ya izin vermeyiniz. 8. ELEKTR K BAÐLANTILARI Elektrik baðlant lar ve bak m tamamen kalifiye ve tecrübeli elektrik teknisyenleri taraf ndan yap lmal d r. UYARILAR! Elektrik baðlant lar n ilgili elektrik kodlar na ve standartlara uygun yap n z Kablaj Jeneratörün üzerindeki titreþiminden dolay elektriksel baðlant lar esnek kablolar ile yap lmal d r. Kablolar kablo kanallar na yerleþtirilmeli ve jeneratör ç k þ gerilimine ve ak m na uygun olmal d r. Kablo kesitine karar verirken, ortam s cakl ð, yerleþim metodu, diðer kablolara yak nl ð gibi durumlar için toleranslar verilmelidir. Bununla beraber kablolar TSE veya VDE standartlar na uygun seçilmelidir. Tüm baðlant lar n doðruluðu dikkatli bir þekilde kontrol edilmelidir. Aþað da ak m kapasitelerine göre kablo kesitleri ve jeneratör güçlerine göre tavsiye edilen kablo kesitleri verilmiþtir. (Tablo 8.1) 10

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

Susturucu. Ya Doldurma Kapa Enjektör. Krank mili. Ya Pompas. Ya Kapa. Dekompresyon Kolu. Subap tici Çubu u. Ya Borusu Üst Mazot Pompas.

Susturucu. Ya Doldurma Kapa Enjektör. Krank mili. Ya Pompas. Ya Kapa. Dekompresyon Kolu. Subap tici Çubu u. Ya Borusu Üst Mazot Pompas. Susturucu Ya Doldurma Kapa Enjektör Tazyikli Yak t Borusu Segman Piston Silindir Gömle i Ya Banyolu Hava Filtresi Kam Di lisi OES, Otomatik Jigle Piston Kolu Krank mili Ya Pompas Ya Kapa Dekompresyon Kolu

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Bakım. İlk. Her. Yapılacak işlemler. Ö e. 500 saat (5 yıl) 20 saat (3 ay) 300 saat (3 yıl) 100 saat (1 yıl)

Bakım. İlk. Her. Yapılacak işlemler. Ö e. 500 saat (5 yıl) 20 saat (3 ay) 300 saat (3 yıl) 100 saat (1 yıl) Bakım Ö e Yapılacak işlemler İlk 20 saat (3 ay) 100 saat (1 yıl) Her 300 saat (3 yıl) 500 saat (5 yıl) Yak t filtresi (sökülebilir) Yak t hatt (Yüksek bas nç) Yak t hatt (Alçak bas nç) Yak t pompas Kontrol

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENL VE ÇALI MA KURALLARI

LABORATUVAR GÜVENL VE ÇALI MA KURALLARI ERC YES ÜN VERS TES FEN FAKÜLTES B YOLOJ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENL VE ÇALI MA KURALLARI Laboratuvar ortam nda çal anlar n sa k ve güvenli i ile yürütülen çal malar n ba ar için temel güvenlik kurallar

Detaylı

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kazan Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kazan n z tüm s nma ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Kazan n

Detaylı