18. TRANSFER PANOSUNUN YERI...22 MÜSTERININ SORUMLULUKLARI GARANTI, SERVIS VE ÜRÜN ÖMRÜ GARANTI HAKKINDA... 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "18. TRANSFER PANOSUNUN YERI...22 MÜSTERININ SORUMLULUKLARI... 25 GARANTI, SERVIS VE ÜRÜN ÖMRÜ... 27 GARANTI HAKKINDA... 27"

Transkript

1

2

3

4 Ç NDEK LER 1. G R Þ Jeneratör Etiketi ve Seri Numaras Motor Seri Numaras GÜVENL K ÖNLEMLER Genel Yerleþim, Taþ ma ve Çekme Yang n ve Patlama Mekanik Kimyasal Gürültü Elektriksel ELEKTR K ÇARPMALARINA KARÞI LK YARDIM Solunum Yolunu Açmak Nefes Alma Kan Dolaþ m Eðer Nefes Alam yor Fakat Nab s Var se Nefes Alam yor Nab z Yok se yileþme Pozisyonu JENERATÖR TAR F VE TANIMI Genel Tan m Jeneratör Ana Parçalar Gaz Motoru Motor Elektrik Sistemi Soðutma Sistemi Alternatör Þase Titreþim zolatörleri Susturucu ve Egzoz Sistemi Kontrol Sistemi YERLEÞT RME, KALDIRMA VE DEPOLAMA Genel Kabin Jeneratörün Taþ nmas Jeneratör Yerinin Seçimi Titreþim zolasyonunun Tesisi Yanma Havas Giriþi Soðutma ve Havaland rma Egzoz Gaz Hatt MOTOR YAÐI TAVS YELER AKÜLER ELEKTR K BAÐLANTILARI Kablaj Koruma Yükleme Güç Faktörü Topraklama / Topraklama Þartlar Alternatör Baðlant s Paralel Çal þt rma zolasyon Testi SES SUSTURUCUSU Egzoz Susturucular Kabinler Diðer Ses Susturucular DEPOLAMA Motorun Depolanmas Alternatörün Depolanmas Akünün Depolanmas MOTOR BLOK SUYU ISITICISI...12

5 12. JENERATÖR BAKIMI Baþlang ç Çal þt rma Bak m Rutin Bak m Programl Koruyucu Bak m Motor Yað Seviyesinin Kontrol Edilmesi Motor Yað n n Tamamlanmas Motor Yað ve Filtresinin Deðiþtirilmesi Motor Yað Kalitesi Motor Yað ile lgili Tavsiyeler Yað Filtresi Motor Hava Filtresi Güvenlik Eleman Soðutma Sistemi / Soðutma Suyu Seviyesi UYARILAR Radyatör Fan Kay þlar Serpatin Kay þ V Tipi Kay þ Ateþleme Sistemleri / Ateþleme Sistem Tipleri Bujiler JENERATÖRÜ ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE YAPILACAK ÞLEMLER JENERATÖR KONTROL S STEMLER KONTROL PANOS U JENERATÖR ÇALIÞTIKTAN SONRA YAPILACAK ÞLEMLER TRANSFER PANOSUNUN YERI ALTERNATÖR ARIZALARI VE G DER LMES MOTOR ARIZALARI VE G DER LMES MÜSTERININ SORUMLULUKLARI GARANTI, SERVIS VE ÜRÜN ÖMRÜ GARANTI HAKKINDA... 27

6 1. G R Þ Aksa Jeneratör; so utma suyu ve antifrizi, gaz, yaðlama yað, gaz hatt n n jeneratöre kadar getirilmesi ve þarjl akünün saðlanmas durumunda, götürüldüðü yerde hemen devreye verilecek þekilde dizayn edilmiþtir. Uzun y llar n verdi i deneyim ile AKSA, verimli, güvenilir ve kaliteli jeneratörler üretir. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab, kullan c n n jeneratörü kolayca kullanmas ve bak m n yapmas na yard m amac yla haz rlanm þt r. Bu kitapta verilen tavsiye ve kurallara uyulmas halinde jeneratörünüz uzun süre maksimum performans ve verimde çal þ r Jeneratör Etiketi ve Seri Numaras Her jeneratör, þase üzerine yap þt r lm þ etiket üzerinde gösterilen bir model ve seri numaras na sahiptir. Ayr ca bu etiket üzerinde jeneratörün imalat tarihi, jeneratör ç k þ gerilimi, ak m, kva cinsinden gücü, frekans, güç faktörü ve a rl verilmiþtir. Bu etiket bilgileri yedek parça sipariþi, garantinin iþlemesi veya servis sa lanmas için gereklidir Motor Seri Numaras Motora volan taraf ndan bak ld ð zaman, motorun sað taraf ndaki sübap kapað n n üzerine bir kimlik etiketi yap þt r lm þt r. (Motor seri numaras ayr ca; sol tarafta silindir bloðunun volana yak n k sm nda mühürlüdür.) Etiket; motor model numaras n (örneðin 4.3L, 5.7L vs.) ve motor Power Solutions, Inc. ( PSI ) taraf ndan temin edilen diðer GM Powertrain motorlardan ay ran seri numaras n içerir. Motor model ve seri numaras ; motor konusunda bilgi almak istendiði ve/veya yedek parça sipariþ edileceði zaman gereklidir. Motor numaras mutlaka bir yere not edilmelidir. 2. GÜVENL K ÖNLEMLER 2.1. Genel Jeneratör doðru kullan lmas halinde tamamen güvenli olacak þekilde dizayn edilmiþtir. Bununla birlikte güvenlik sorumluluðu jeneratörü kuran, iþleten ve bak m n yapan kiþilere aittir. Eðer belirtilen güvenlik önlemleri uygulanm þ ise kaza ihtimali çok azd r. Herhangi bir teknik operasyon veya iþlem yapmadan önce gerekli emniyeti saðlamak operasyon veya iþlemi yapan kiþiye aittir. Jeneratör yaln zca yetkili ve eðitimli kiþiler taraf ndan çal þt r labilir. UYARILAR! Jeneratöre bak m yapmadan veya jeneratörü çal þt rmadan önce kitaptaki tüm uyar lar okuyunuz ve anlay n z.! Bu kitaptaki prosedür, talimat ve güvenlik önlemlerine uyulmamas halinde kaza ve yaralanmalar n artmas muhtemeldir.! Bilinen emniyetsiz bir durumda jeneratörü asla çal þt rmay n z.! Eðer jeneratörde emniyetsiz bir durum var ise, tehlike uyar s koyunuz ve akünün negatif (-) kutbunun baðlant s n keserek bu olumsuz durum düzeltilene kadar jeneratörün çal þmas n engelleyiniz.! Jeneratöre bak m veya temizlik yapmadan önce akünün negatif (-) kutbunun baðlant s n kesiniz.! Jeneratör standartlara uygun þekilde kurulmal ve çal þt r lmal d r.! Herhangi bir parçay tamir etmeye baþlamadan veya sökmeden önce ilgili sistemin herhangi bir yerindeki hava, su veya yað bas nc n n düþmesini saðlay n z.! Sökük yada y rt k elbiselerle jeneratöre müdahele etmeyiniz, koruyucu gözlük ve elbise giyiniz.! Motor çal þm þsa ve blok suyu s caksa, radyatör kapað n açmadan önce motorun soðumas n bekleyiniz.! Yað, antifriz ve koruyucu s v larla derinizin uzun süreyle temas etmesini önleyiniz. Aksi halde yaralanmalara neden olabilirsiniz.! Jeneratör mahalinde mutlaka cebri havaland rma yap lmal d r.! Jeneratör mahaline (aç k gruplarda) mutlaka gaz alg lay c cihaz tak lmal d r.! Gaz kaçak alarm detektörü baðlamadan asla jeneratörü çal þt rmay n z.! Doðal gaz havadan hafif olduðu için gaz detektörü tavana, LPG havadan að r olduðu için gaz detektörü tabana yak n monte edilmelidir. 1

7 2.2. Yerleþim, Taþ ma ve Çekme Bu kitap jeneratörün yerleþtirilmesi, taþ nmas ve çekilmesi konular n da kapsamaktad r. Jeneratörü taþ madan, kald rmadan, yerleþtirmeden veya römorklu jeneratörü çekmeden önce bu bölümü okuyunuz. Aþað daki emniyet tedbirlerini dikkate al n z. UYARILAR! Elektriksel baðlant lar, ilgili standartlara uygun þekilde yap n z. Bu standartlara topraklama ve toprak hatalar da dahildir.! Jeneratörler için yap lan gaz depolar ile gaz boru hatlar ile ilgili kodlara, standartlara ve diðer þartlara uygun þekilde kurulduðundan emin olunuz.! Motor egzoz gazlar n n solunmas personel için tehlikelidir. Kapal mahallerde bulunan bütün jeneratörlerin egzoz gazlar ilgili standartlara uygun s zd rmaz siyah borular ile d þar ya at lmal d r. S cak egzoz susturucusu ve egzoz borular yanabilecek maddelerin temas ve personelin dokunmas na karþ korunmal d r.! Jeneratörü, alternatör ve motor kald rma halkalar n kullanarak kald rmay n z. Jeneratörü kald rmak için þasede bulunan kald rma noktalar n kullan n z. Kabinli jeneratörlerde kabinin üst k sm nda bulunan kald rma noktalar da kullan labilir.! Kald rma araçlar ve destek yap lar n n saðlam ve jeneratörü taþ yabilecek kapasitede olduðundan emin olunuz.! Jeneratör kald r ld ð zaman, tüm personel jeneratör etraf ndan uzak tutulmal d r.! Özel olarak dizayn edilmedikçe jeneratörü tehlikeli olarak s n fland r lan bir çevrede kurmay n z ve çal þt rmay n z Yang n ve Patlama Jeneratörün bir parças olan gaz tutuþabilir ve patlayabilir. Bu maddelerin depolanmas nda uygun önlemlerin al nmas, gaz kaçak kontrolü, yang n ve patlama riskini azalt r. Ayr ca BC ve ABC s n f yang n söndürücüler el alt nda bulundurulmal, personel bunlar n nas l kullan lacað n bilmelidir. 2 UYARILAR! Jeneratör odas n uygun þekilde havaland r n z.! Jeneratör mahalinde mutlaka gaz kaçak alarm cihaz tak lmal ve jeneratör panosuna baðlanmal d r.! Jeneratörü, jeneratör odas ve zeminini temiz tutunuz. Yað, akü elektroliti veya soðutma suyunun etrafa dökülmesi durumunda, dökülen yeri derhal temizleyiniz.! Yan c s v lar motorun yak n nda bulundurmay n z.! Gaz hatlar n n etraf nda alev, k v lc m, sigara içmek gibi yanmaya sebebiyet verebilecek olaylara izin vermeyiniz.! Akü baðlant s n yapmadan veya akü baðlant s n sökmeden önce akü þarj cihaz n n beslemesini kesiniz.! Ark olay ndan kaç nmak için topraklanm þ iletken nesneleri terminaller gibi elektriðe maruz kalan bölgelerden uzak tutunuz. K v lc m veya ark, gazý tutuþturabilir.! Motor çal þ yor iken LPG tanklar n deðiþtirmeyiniz ve doldurmay n z.! Gaz sisteminde yak t s z nt s varsa jeneratörü çal þt rmay n z.! Herhangi bir yang n an nda personelin kolay ç k þ için acil ç k þ kap s olmal d r Mekanik Jeneratör, hareketli parçalardan korunmak için muhafazalar yla birlikte dizayn edilmiþtir. Buna raðmen jeneratör mahallinde çal þ rken diðer mekanik tehlikelerden personeli ve cihazlar korumak için önlem al nmal d r. UYARILAR! Emniyet muhafazalar ç kar lm þ halde jeneratörü çal þt rmay n z. Jeneratör çal þ yorken bak m yapmak veya baþka bir sebepten dolay emniyet muhafa-zas n n yan na veya alt na ulaþmaya çal þmay n z.! El, kol, uzun saçlar, sarkan bol elbise parçalar ve tak lar hareketli parçalardan uzak tutunuz.! Dikkat: Baz hareketli parçalar aç k bir þekilde görülmemektedir.! Jeneratör odas var ise kap s n kapal ve kilitli tutunuz.! S cak soðutma suyu, s cak egzoz duman, s cak yüzeyler ve keskin köþelere temastan kaç n n z.! Jeneratör mahallinde çal þ rken eldiven, þapka, gözlük ve koruyucu elbise giyiniz.! Soðutma suyu soðuyana kadar radyatör dolum kapað n açmay n z. Radyatör kapað n tamamen açmadan önce yüksek buhar bas nc n n azalmas için kapað yavaþ yavaþ gevþetiniz.

8 2.5. Kimyasal Jeneratörde kullan lan ya lar, yak tlar, so utma sular ve akü elektrolitleri endüstriyel tiptir. Uygun kullan lmazlarsa personele zarar verebilirler. UYARILAR! Ya, so utma suyunu ve akü elektrolitini deri ile temas ettirmeyiniz ve yutmay n z. E er kazayla yutulur ise t bbi tedavi için derhal yard m isteyiniz. Deri ile temas halinde temas bölgesini sabunlu su ile y kay n z.! bulaþm þ elbise giymeyiniz.! Aküyü haz rlarken aside dayan kl bir önlük, yüz maskesi ve koruyucu gözlük tak n z. Deriye veya elbiseye akü elektrolitinin dökülmesi durumunda dökülen yeri bol miktarda bas nçl su ile hemen temizleyiniz.! Yük ba lant s yap ld ktan sonra veya yük ba lant s söküldükten sonra alternatör terminal kapa n yerine tak n z. Kapak emniyetli bir þekilde yerine tak lmad kça jeneratörü çal þt rmay n z.! Jeneratörü gücüne ve elektrik karakteristiklerine uygun yüklere ve elektrik sistemlerine ba lay n z.! Tüm elektrikli ekipmanlar temiz ve kuru tutunuz. zolasyonun aþ nd, çatlad ve k r ld yerlerdeki elektrik tertibat n yenileyiniz. Aþ nm þ, paslanm þ ve rengi gitmiþ olan terminalleri yenileyiniz. Terminalleri temiz ve ba lant lar s k tutunuz.! Tüm ba lant lar ve boþtaki kablolar izole ediniz. Elektrik yang nlar nda BC veya ABC s n f yang n söndürücüler kullan n z Gürültü Ses izolasyon kabini ile donat lmam þ jeneratörlerin ses þiddeti 105 dba dan fazlad r. 85 dba dan fazla ses þiddetine uzun süreli maruz kalma, iþitme için tehlikelidir. UYARILAR Jeneratör mahallinde çal þ rken kulakl k tak n z Elektriksel Elektrikli cihazlar n etkili ve emniyetli çal þmas, bu cihazlar n do ru bir þekilde yerleþtirilmesi, kullan lmas ve bak m n n yap lmas ile sa lan r. UYARILAR! Jeneratörün yüke ba lant s, bu konuda e itimli ve kalifiye olan yetkili bir elektrikçi taraf ndan, ilgili elektrik kodlar na ve standartlar na uygun bir þekilde yap lmal d r.! Jeneratörü çal þt rmadan önce jeneratörün topraklanmas n n yap ld ndan emin olunuz.! Jeneratöre yük ba lant s yapmadan veya jeneratörden yük ba lant s n sökmeden önce jeneratörün çal þmas n durdurunuz ve akü negatif (-) terminalinin ba lant s n kesiniz.! Islak veya sulu bir zeminde duruyor iken yük ba lant s n yapmaya veya yük ba lant s n kesmeye çal þmay n z.! Jeneratör üzerindeki iletkenlere, ba lant kablolar na ve elektrikli parçalara vücudunuzun herhangi bir k sm ile veya izole edilmemiþ herhangi bir nesne ile temas etmeyiniz. 3

9 3. ELEKTR K ÇARPMALARINA KARÞI LK YARDIM UYARILAR! Elektri e maruz kalm þ kiþiye, elektrik kayna n kapatmadan önce ç plak elle dokunmay n z.! E er mümkünse elektrik kayna n devre d þ ediniz.! Bu mümkün de il ise elektrik fiþini çekiniz veya elektrik kablosunu elektri e maruz kalan kiþiden uzaklaþt r n z.! E er bunlar da mümkün de il ise, kuru yal tkan madde üzerinde durunuz ve tercihen kuru tahta gibi yal tkan bir madde kullanarak, elektri e maruz kalan kiþiyi iletkenden uzaklaþt r n z.! E er kazazede nefes al yor ise, kazazedeyi aþa da tan mland gibi iyileþme pozisyonuna getiriniz.! E er elektri e maruz kalan kiþi bilincini kaybetmiþ ise, ay ltmak için aþa daki iþlemleri uygulay n z: 3.1. Solunum Yolunu Açmak Kazazedenin baþ n geriye do ru e iniz ve çenesini yukar kald r n z. Kazazedenin a z na veya bo az na kaçm þ olabilecek takma diþ, sak z, sigara gibi nesneleri ç kar n z Nefes Alma Kazazedenin nefes al p almad n, görerek dinleyerek ve hissederek kontrol ediniz Kan Dolaþ m Kazazedenin boynundan nabz n kontrol ediniz Nefes Alam yor Nab z Yok se T bbi yard m isteyin veya en yak n sa l k kuruluþunuaray n z. Kazazedeye iki defa nefes verin ve aþa daki gibi kalp masaj na baþlay n. Gö üs kafesinin birleþme yerinden 2 parmak yukar ya avuç içini yerleþtiriniz. Di er elinizi de parmaklar n z kitleyerek yerleþtiriniz. Kollar n z dik tutarak, dakikada 15 defa 4-5 cm aþa do ru bast r n z. T bbi yard m gelene kadar 2 nefes verme ve 15 kalp masaj iþlemini tekrar ediniz. E er kazazedenin durumunda düzelme görülürse, nabz n kontrol ederek nefes vermeye devam ediniz. Her 10 nefes verme iþleminden sonra nabz n kontrol ediniz. Nefes al p vermeye baþlad anda kazazedeyi, iyileþme pozisyonuna getiriniz yileþme Pozisyonu Kazazedeyi yan yat r n z. Solunum yolunun aç k olmas n sa lamak için çenesini ileriye do ru bakacak þekilde baþ n e ik tutunuz. Kazazedenin öne veya arkaya do ru yuvarlanmamas n sa lay n z. Nefes al p vermesini ve nabz n düzenli bir þekilde kontrol ediniz. E er ikisinden biri durursa yukar daki iþlemleri tekrarlay n z. UYARILAR! Kazazedenin bilinci tekrar yerine gelene kadar, su gibi s v lar vermeyiniz Eðer Nefes Alam yor Fakat Nab z Var se Kazazedenin burnunu s k ca kapat n z. Derin nefes alarak dudaklar n z kazazedenin dudaklar ile birleþtiriniz. Gö üs kafesinin yükseldi ini gözleyerek a zdan yavaþça üfleyiniz. Sonra üflemeyi b rakarak gö üs kafesinin tamamen inmesine izin veriniz. Kazezadeye dakikada ortalama 10 defa nefes veriniz. E er yard m ça rmak için kazazede yaln z b rak lacaksa, 10 defa nefes vererek k sa zamanda geri dönünüz ve nefes verme iþlemine devam ediniz. Her 10 nefes verme iþleminden sonra nabz kontrol ediniz. Nefes al p vermeye baþlad anda kazazedeyi iyileþme pozisyonuna getiriniz. 4

10 4. JENERATÖR TAR F VE TANIMI 4.1. Genel Tan m Aksa Jeneratör, yüksek kalite ve güven sa lamak amac yla bir bütün olarak dizayn edilmiþtir. Her jeneratör, ana parçalar n n konfigürasyonu ve büyüklü üne göre baz farkl l klar gösterir. Bu bölüm jeneratör grubunun parçalar n k saca tan mlamaktad r. Daha geniþ bilgi bu kitab n daha ileri bölümlerinde verilmiþtir Jeneratör Ana Parçalar Alternatör Jeneratörün ç k þ gerilimi ve gücü IP 21 koruma standard nda (tanecik ve damlama suya karþ korumal ) kafes korumal, kendinden ikazl, kendinden regülasyonlu, VDE0530 standart na göre H izolasyon s n fl, otomatik voltaj regülatörlü f rças z alternatör (4) taraf ndan üretilir. Alternatör üzerine çelik levhadan yap lm þ terminal kutusu monte edilmiþtir Þase Modüler prensiplere göre dizayn edilmiþ olan çelik þase üzerine, motor ve alternatör monte edilmiþtir Titreþim zolatörleri Motorun titreþimini azaltarak jeneratörün yerleþtirildi i zemine titreþimi iletmesini önlemek için titreþim izolatörleri kullan lm þt r. Bu izolatörler motor ve alternatör aya ile þase aras na yerleþtirilmiþtir. stenirse þase ile zemin aras na da özel izolatörler kullan labilir Susturucu ve egzoz Sistemi egzoz susturucusu jeneratör ile birlikte montaj için ayr ca verilmiþtir. Susturucu ve egzoz sistemi motordan yay lan gürültüyü azalt r ve emniyetli ç k þ için egzoz gaz n yönlendirir. 1. Gaz Hatt 2. Kontrol Panosu 3. Kontrol Kart 4. Alternatör 5. Jeneratör Etiketi 6. Akü 7. Marþ Motoru 8. Motor 9. Þase 10. Radyatör 11. Þarj Alternatörü 12. Egzoz Borusu 13. Hava Filitresi 4.3. Gaz Motoru Jeneratöre hareket veren gazl motor (8) özellikle jeneratörler için üretildi inden ve güvenilir oluþundan dolay seçilmiþtir. Motor 4 zamanl endüstriyel a r hizmet tipidir ve güvenilir bir enerji sa lamak için tüm aksesuarlar üzerinde verilmiþtir. De iþebilir kuru tip hava filtresi (13), mekanik veya elektronik motor h z kontrol governörü bu aksesuarlardan baz lar d r Kontrol Sistemi Jeneratörü muhtemel ar zalardan korumak, jeneratörün çal þmas n kontrol et k amac yla kullan lan manuel veya otomatik kontrol sistemi ve panosu jeneratör þasesi üzerine yerleþtirilmiþtir Motor Elektrik Sistemi Motor elektrik sistemi, negatif toprakl 24 veya12 V D.C. dir. Bu sistem elektrikli marþ motoru(7), akü (6) ve akü þarj alternatöründen (11) oluþmaktad r. 12 V elektrik sistemi için bir, 24 V elektrik sistemi için iki adet kurþun-kalsiyum asitli bak ms z tip starter akü verilmektedir. E er istenirse di er tip aküler de verilebilir Soðutma Sistemi Motor so utma sistemi su so utmal d r. Su soðutmal bir sistem radyatör (10), fan, devir daim pompas ve termostattan meydana gelmektedir. Alternatörde alternatör sarg lar n soðutmak için dahili bir fan mevcuttur. 5

11 5. YERLEÞT RME, KALDIRMA VE DEPOLAMA 5.1. Genel Jeneratörün boyutlar n n bilinmesinden sonra jeneratörün yerleþtirilmesi için planlar haz rlanabilir. Bu bölüm jeneratörün etkin ve emniyetli yerleþtirilmesi için gerekli önemli faktörleri içermektedir Kabin Modüler prensiplere göre dizayn edilmiþ kabin parça baðlant lar civata ve somunlarla kaynaks z olarak yap lm þt r. Kabin parçalar ayr ca elektrostatik polyester toz boya ile boyanm þt r. Harici etkilere karþ egsozt korunmuþ, acil durumlar içn kabin d þ na acil stop butonu yerleþtirilmiþtir. Jeneratör, bir kabin içine konduðunda taþ ma ve yerleþtirme büyük ölçüde kolaylaþacakt r. Ayr ca kabin, jeneratörü yetkisiz kiþilerin kullanmas na ve d þ etkenlere karþ korur Jeneratörün Taþ nmas Jeneratör þasesi, özellikle jeneratörün taþ nmas n kolaylaþt rmak için dizayn edilmiþtir. Jeneratörün yanl þ kald r lmas parçalarda ciddi hasarlara yol açabilir. Jeneratör, forklift kullan larak kald r labilir, dikkatli bir þekilde þasesinden itilebilir veya þasesinden çekilebilir. JENERATÖR Þekil 5.1. Jeneratörün vinç ile kald r lmas UYARILAR! Forklift ile itme esnas nda þaseyi doðrudan itmeyiniz ve oluþabilecek hasar önlemek için mutlaka þase ile forklift aras na bir tahta koyunuz.! Jeneratörü motor veya alternatör kald rma halkalar n kullanarak kald rmay n z.! Jeneratörün a rl na uygun kald rma teçhizat kullan n z.! Jeneratör taþ ma amac yla kald r ld nda, personeli jeneratörden uzak tutunuz.! Kabinli veya kabinsiz jeneratör kald r rken þase veya kabin üzerindeki kald rma halkalar n kullan n z. Ya mur, kar, sulusepken, sel suyu, direk gün þ, dondurucu so uk ve aþ r s cakl k gibi unsurlara karþ korumal olmal d r. Aþ nd ran veya iletkenlik sa layan toz, iplik, duman, ya duman, buhar ve motor egzoz duman gibi havadan taþ nan zararl maddelere karþ korumal olmal d r. Jeneratör oda zemini düzgün ve sa lam olmal d r. A aç veya direk gibi devrilebilecek nesnelerin çarpmas na karþ korumal olmal d r. Jeneratörün so utulabilmesi ve kolay servis ve bak m yap labilmesi için jeneratör etraf nda en az 1 metre ve jeneratör üzerinde en az 2 metre boþluk olmal d r. Jeneratörü odaya taþ yabilmek için jeneratörün geçebilece i uygun bir geçit olmal d r. Yetkisiz kiþilerin jeneratör mahalline giriþleri s n rland r lmal d r. E er jeneratörü binan n d þ n koymak gerekiyor ise, jeneratör bir kabin veya bir oda içerisine konmal d r. Ayr ca jeneratörün geçici olarak binan n içinde veya d þ nda çal þt r lmas nda kabin kullan lmas faydal d r Titreþim zolasyonunun Tesisi Jeneratör Temeli: Jeneratör zemini için cm derinliðinde ve en az jeneratör boyutlar nda betonarme bir temel olmal d r. Betonarme temel, sert ve saðlam bir zemin saðlayarak titreþimi azalt r. Temelin oturduðu zemin, temelin ve jeneratörün slak að rl ð n kald rabilecek yap da olmal d r. Eðer jeneratör zeminden yukar ya yerleþtirilecekse binan n yap s jeneratörü, ve diðer aksesuarlar n taþ yabilecek kapasitede olmal d r. Jeneratör odas zaman zaman slak olan bir yer ise jeneratör zemini yükseltilmelidir. Böylece þasenin aþ nmas azalt lm þ olur Yanma Havas Giriþi Motor yanma havas mümkün olduðunca temiz ve soðuk olmal d r. Yanma havas jeneratörün bulunduðu ortamdan motora monte edilen hava filtresi vas tas yla çekilir. Fakat bazen toz, pislik ve s cakl k gibi koþullardan dolay jeneratör etraf ndaki hava uygun olmayabilir. Bu durumlarda hava giriþ kanal baðlanabilir. Bu kanal motor üzerindeki hava filtresine temiz havay d þ ortamdan veya baþka bir odadan saðlar Jeneratör Yerinin Seçimi Jeneratörün konaca yerin seçimi yap l rken aþa daki faktörler göz önüne al nmal d r: Jeneratör kapal bir yere konacaksa, emme-yanma soðutma sistemlerinin düzgün ve verimli çal þabilmesi için jeneratör odas n n havaland rmas n n yeterli olmas na dikkat edilmelidir. 6

12 JENERATÖR 5.7. Soðutma ve Havaland rma Motor, alternatör ve egzoz borular s yayarak ortam s cakl n n artmas na sebep olurlar. S cakl n artmas ise jeneratörün verimini düþüreceðinden dolay jeneratörün çal þmas n olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle motor ve alternatörün so uk tutulmas için yeterli havaland rman n sa lanmas gerekir. Hava ak þ n n Þekil 5.4 de görüldü ü gibi olmas gerekir. Hava alternatör taraf ndan jeneratör odas na girmeli, motor üzerinden ve radyatör içerisinden geçerek çad r bezinden körük tipinde esnek bir branda yard m yla odadan ç kmal d r. Þekil 5.2. Sapt rma kanallar ile radyatörden at lan havan n yönlendirilmesi Þekil 5.3. Zay f havaland rma tertibat E er s cak havan n odan n d þ na at lmas için bir branda kullan lmaz ise fan, s cak havay jeneratör odas na yayarak so utman n etkinli ini azalt r. Radyatör s cak hava at þ kanal veya bacas nda keskin köþe yap lmas ndan kaç n lmal d r. D þar at lan havay döndürmek için yönlendirici þekilde düzenleme yap lmal d r. Odaya hava giriþinin ve odadan hava ç k þ n n kolay olmas için hava giriþ ve ç k þ pencerelerinin yeterince büyük olmas gerekir. Kaba bir hesapla hava giriþ ve ç k þ pencereleri radyatör alan n n en az 1.5 kat büyüklü ünde olmal d r. Jeneratörün hava þartlar ndan etkilenmemesi için giriþ ve ç k þ pencerelerinin panjurlar olmal d r. Bu panjurlar sabit olabilir ancak so uk iklimler için hareketli olmas tercih edilmelidir. Jeneratör çal þt r lmad nda panjurlar kapat labilir ve böylece ilk çal þt rma ve yüke vermeyi kolaylaþt ran s cak hava odada kal r. Otomatik kontrol sistemli bir jeneratör odas nda e er panjurlar hareketli ise bunlar otomatik olarak hareket ettirilebilir. Yani motorun çal þmaya baþlamas yla birlikte panjurlar n hemen aç lmas ve motorun durmas yla da panjurlar n kapanmas sa lanabilir Egzoz Motor egzoz sisteminin amac, egzoz duman n tehlike veya rahats zl a sebebiyet vermemesi için odan n d þ na sevk etmek ve gürültüyü azaltmakt r. Motorun gürültü seviyesini azaltmak için uygun bir egzoz susturucusu egzoz borusuna tak lmal d r. UYARILAR! Motor egzoz gaz n n solunmas tehlikelidir. Kapal mahallerde bulunan bütün jeneratörlerin egzoz gazlar, standartlara uygun þekilde s zd rmaz borularla odan n d þ na at lmal d r.! S cak egzoz susturucusu ve egzoz borusunu yan c maddelerden uzak tutunuz ve personelin emniyeti için muhafaza alt na al nmas n sa lay n z.! Egzoz sistemi dizayn edilirken, geri bas nc n, motor imalatç s n n verdi i izin verilebilir geri bas nç de erini aþmamas na dikkat edilmelidir. Aþ r geri bas nç motorun hasar görmesine neden olur. Geri bas nc azaltmak için egzoz borular mümkün oldu unca k sa ve düz olmal d r. Gerekli olan her dirseðin kavisi boru iç çap n n en az 1.5 kat yar çap nda bir olmal d r.! Motor titreþiminin egzoz boru sistemine ve binaya iletilmesini önlemek için ve s nmadan dolay genleþme için egzoz manifoldu ve egzoz boru sistemi aras na esnek bir ba lant kullan lmal d r.! Egzoz borular n n a rl motor manifolduna ve turbo þarj ç k þ na ölü a rl k olmamas için çevre yap lardan desteklenmelidir. egzoz sisteminin a rl binaya verilmelidir. Bu iþ için gerdirme eleman kullan labilir. (Þekil 5.4)! Jeneratör odas içine yerleþtirilmiþ olan egzoz sisteminin parçalar gürültü seviyesini ve yay lan s y azaltmak için izole edilmelidir. Susturucu ve egzoz borular yan c maddelerden uza a yerleþtirilmelidir.! Aç k olan egzoz ç k þ na ya mur giriþini önlemek için de iþik uygulamalarda flape tipi karþ t a rl kl ya mur kapaklar kullan labilir.! Her jeneratörün kendine ait bir egzoz sistemi olmal d r. Bir tek egzoz borusu kullanarak jeneratörlerin egzoz ç k þlar birleþtirilemez.! Egzoz malzemesi metal borudan olmal d r. Þekil 5.4. Tipik Jeneratör grubu bodrum yerleþim plan 7

13 5.9. Gaz Hatt Jeneratör gaz hatt, motora sürekli olarak temiz gaz saðlamal d r. Gaz hatt 1. ve 2. regulator, 12V gaz selenoiti, MAS (gaz ayar vidas ) ve fle borudan oluþur. Gaz hatt nda, çevre koþullar na dayanan siyah dikiþþiz boru veya gaz flei kullan lmal d r. Motor titreþiminin sebep olduðu zarardan kaç nmak için jeneratör üzerinde bulunan gaz hatt ile ana gaz hatt aras gaz flei ile baðlanmal d r. UYARILAR! Jeneratörlerin gaz hatlar standartlara uygun olmal ve kaçak kontrolünden geçirilmiþ olmal d r.! Gaz hatt n n ve jeneratörün etraf nda alev, k v lc m, yada sigara içmek gibi yanmaya ve parlamaya sebebiyet verebilecek olaylara izin vermeyiniz Hava Filtresi 2. Mier 3. Actuatör ve Governor 4. MAS (gaz ayar vidas ) 5. ZPR S f r Bas nç Regulatörü 6. 12V Selenoid (Normalde Kapal ) 7. 1/2 Kör Tapa Kademe Regulatör (Opsiyonel) 8

14 JENERATÖR Þekil 5.5. Jeneratör Odas MODEL AGM 25 AGM 35 AGM 60 AGK 80 AGM 100 Stand By Gücü (kva) ODA BOYUTU (mm) BOY EN YÜK HAVA G R Þ PENCERES TOPLAM ALANI (m 2 ) 0,50 0,50 0,50 0,70 0,70 Aç k tip doðal gazl jeneratör boyutlar, oda boyutlar, hava giriþ ve ç k þ pencerelerinin boyutlar 9

15 6. MOTOR YAÐI TAVS YELER 7. AKÜLER Motorlarda yaðlama sistemi motorun en önemli parçalar ndan birisidir. Doðru yap lan motor bak m (yað deðiþim periyotlar filitre deðiþim süreleri ve kullan lan yað n tipinde gereken dikkatin gösterilmesi) motorun ömrünü uzat r ve motorun kullanma maliyetini azalt r, jeneratörün boyutlar n n bilinmesinden sonra jeneratörün yerleþtirilmesi için planlar haz rlanabilir. Bu bölüm jeneratörün etkin ve emniyetli yerleþtirilmesi için gerekli önemli faktörleri içermektedir. Motor firmas n n yað tavsiyeleri aþað da verilmiþtir SAE 5W30 SAE 5W40 SAE 10W SAE 10W Þekil 6. Yag viskozite tablosu Motorunuza mutlaka uygun özellikte yað koyunuz ve periyodik bak m, kontrol sürelerine dikkat ediniz. Kullan lacak olan motor yað n n özellikleri aþað daki þartlar saðlamal d r. Çok viskoziteli yaðlar tavsiye edilir. Motorunuzda, -18 C (0 F) veya üzeri için SAE 10W-30 yað kullanman z tavsiye edilir. Çevre s cakl ð sürekli olarak 0 C nin alt nda ise, SAE 5W-30 yað kullan labilir. Sanayi tipi veya sabit motorlarda sentetik yaðlar n kulllan lmas tavsiye edilmez. Benzinli / LPG li / NG l motorlarda API SH ve / veya SJ özelliðinde ki yaðlar kullan n z. CC veya CD yaðlar n kullanmay n z. Yaðlarla uzun süreli temas derinizde tahribata neden olabilir. Bu gibi durumlarda temas eden k s mlar bol suyla y kay n z. Motor yað n deðiþtirirken kullanacað n z kaplar n temiz olmas na ve yað n motorun lastik hortumlar na temas etmemesine dikkat ediniz. UYARILAR :! Akülerin etraf nda alev, k v lc m, sigara içmek gibi yanmaya sebebiyet verebilecek olaylara izin vermeyiniz.! Akü üzerinde iletken aletleri kullanmadan önce elinizdeki ve bileðinizdeki zincir, yüzük gibi ziynet eþyalar n ç kar n z.! Akü baðlant s n yaparken yap l rken en son negatif terminal baðlanmal, sökerken ise önce negatif terminal aküden sökülmelidir.! Aküler jeneratöre mümkün olduðunca yak n konulmal d r. Eðer aküler jeneratörden uzak noktalara konulursa istenmeyen voltaj düþmeleri meydana gelir ve buna akülerin motor marþlama kapasitelerini düþürür. Akü Bak m Akünün üzerini ve terminallerini temiz tutunuz. Akü terminallerini ve baðlant lar n dikkatli bir þekilde vazelin ile kaplay n z. Terminalleri iyi bir þekilde s k n z (aþ r s kmay n z). Þarj alternatör kay þ nda aþ nma olup olmad ð n ve kay þ n gerginliðini düzenli olarak kontrol ediniz. Akünün þarjs z kalmamas na dikkat ediniz. Bunun d þ nda jeneratörlerde kullan lan aküler bak ms z tip akü olduðundan dolay ayr ca bir bak m gerektirmez. Aküyü gözle kontrol ediniz. Zaman içinde akü kutup baþlar ve baðlant noktalar nda oksitlenme olur. Oksitlenme, akü kutup baþlar n aþ nd r r ve þarj engeller. Baðlant y söküp kaynar su ile oksidi temizleyiniz. Daha sonra baðlant y yeniden yaparak vazelin ile kaplay n z. Gevþek baðlant ya izin vermeyiniz. 8. ELEKTR K BAÐLANTILARI Elektrik baðlant lar ve bak m tamamen kalifiye ve tecrübeli elektrik teknisyenleri taraf ndan yap lmal d r. UYARILAR! Elektrik baðlant lar n ilgili elektrik kodlar na ve standartlara uygun yap n z Kablaj Jeneratörün üzerindeki titreþiminden dolay elektriksel baðlant lar esnek kablolar ile yap lmal d r. Kablolar kablo kanallar na yerleþtirilmeli ve jeneratör ç k þ gerilimine ve ak m na uygun olmal d r. Kablo kesitine karar verirken, ortam s cakl ð, yerleþim metodu, diðer kablolara yak nl ð gibi durumlar için toleranslar verilmelidir. Bununla beraber kablolar TSE veya VDE standartlar na uygun seçilmelidir. Tüm baðlant lar n doðruluðu dikkatli bir þekilde kontrol edilmelidir. Aþað da ak m kapasitelerine göre kablo kesitleri ve jeneratör güçlerine göre tavsiye edilen kablo kesitleri verilmiþtir. (Tablo 8.1) 10

16 Kablo seçimi s ras nda dikkat edilmesi gereken bir hususta yükle jeneratör aras ndaki mesafeyle birlikte demerajl yüklerin (elektrik motoru gibi) olup olmad ð d r. Eðer mesafe çok uzun ise demeraj an nda gerilim düþümü çok artacað ndan dolay yük taraf nda voltaj istenmeyen seviyelere kadar düþebilir. Bunu önlemek için aþað da verilen formül yard m yla daha uygun kesitli yük kablosu seçilebilir. e = 3 L I ( R cos j + sin j ) e = Mutlak gerilim düþümü (Volt) L = Hatt n uzunluðu (m) I = Hat ak m (A) R = Kablonun rezistans (ohm/m) L = Kablonun reaktans (ohm/m) 8.8. zolasyon Testi Jeneratör eðer uzun süreli kullan lmam þsa mutlaka çal þt rmadan önce sarg lar n izolasyon direnci test edilmelidir. zolasyon direnci topraða göre IMW dan fazla olmal d r. zolasyon direnci topraða göre 1MW dan fazla olmal d r. zolasyon direncinin 1MW dan az olmas durumunda alternatör sarg lar kurutulmal d r. Test esnas nda Otomatik Voltaj Regülatörünün (AVR) baðlant s yla tüm kontrol amaçl baðlant lar sökülmelidir. Döner diyotlar da k sa devre edilmeli veya baðlant s sökülmelidir Koruma Dað t m sistemi ile jeneratöre baðlanan kablolar aþ r yük veya k sa devre durumunda baðlant y otomatik olarak kesecek bir devre kesici þalter ile korunmuþtur. (Manuel modellerde) Yükleme Elektrik dað t m panosu planlan rken jeneratöre dengeli yük verilmesini saðlamak oldukça önemlidir. Eðer bir fazdaki yük diðer fazlardaki yüklerden çok ise, bu durum alternatör sarg lar n n aþ r s nmas na, fazlar aras ç k þ voltaj n n dengesiz olmas na ve sisteme baðl olan hassas trifaze 3 fazl cihazlar n hasar görmesine sebep olur. Hiçbir faz ak m jeneratörün nominal ak m n aþmamal d r. Bu yükleme þartlar n n yerine getirilmesini saðlamak için mevcut dað t m sistemi tekrar düzenlenebilir Güç Faktörü Yükün güç faktörünün 0.8 ile 1.0 aras nda olmas durumunda jeneratör, belirtilmiþ olan gücü verir ve uygun bir þekilde çal þ r. Eðer yükün güç faktörü 0.8 in alt nda ise jeneratör aþ r olarak yüklenir. Bu ileri güç faktörünün önlenmesi için kondansatörler gibi güç faktörü düzeltme elemanlar kullan labilir. Ancak bu gibi durumlarda jeneratör yüke verildiðinde, güç faktörü düzeltme elemanlar devre d þ b rak lmal d r Topraklama/Topraklama Þartlar Jeneratörün gövdesi topraklanmal d r. Titreþimden dolay meydana gelebilecek kopmalar önlemek için toprak baðlant s esnek olmal d r. Topraklama kablolar standartlar karþ lamal ve en az ndan tam yük ak m n taþ yabilecek kapasitede olmal d r Alternatör Baðlant s Birçok alternatöre farkl ç k þ voltaj verebilecek þekilde tekrar baðlant yap labilir. Alternatör baðlant s n deðiþtirerek farkl uç gerilimi elde ederken þalterler, ak m trafolar, kablolar ve ölçü aletleri gibi elemanlar n uygunluðu kontrol edilmelidir Paralel Çal þt rma Standart bir jeneratörü diðer jeneratörler ile veya þebeke ile paralel çal þt rmak için ekstra teçhizatlar baðlanmal d r. Tablo 8.1. PVC izoleli YVV (NYY) 0.6/1 KV VDE normlar na ve TSE ye uygun kablolar n ak m kapasitelerine göre kablo kesitleri 9. SES SUSTURUCULARI Günümüzde jeneratörlerin gürültüsünü kontrol alt na almak, gittikçe önem taþ maktad r. Jeneratörün ses seviyesini kontrol alt na almak için deðiþik ekipmanlar mevcuttur. UYARILAR:! Jeneratör mahallinde çal þ rken kulakl k tak n z Egzoz Susturucular Egzoz susturucusu motordan yay lan ses seviyesini düþürür. Ayr ca yanma odas ndan k v lc mlar n d þar ç kmas n önler Kabinler Ses izolasyon kabinleri jeneratörün gürültü seviyesini düþürür Diðer Ses Susturucular Bina içerisindeki jeneratörler için ses panjurlar, fan susturucular, ses emici duvarlar gibi diðer ekipmanlar da kullan labilir. Bunlar da jeneratörün gürültü seviyesini düþürür. 11

17 GM LE ÜRET LEN JENERATÖRLER STAND-BY GÜÇ TAM YÜK AKIMI KABLONUN HAVADAK TAVS YE ED LEN (kva) (Amper) AKIM TAÞIMA KABLO KES T U=400 Vac COS j = 0,8 KAPAS TES YVV (NYY) 25 C (Amper) X ( 35 / 16 ) X ( 35 / 16 ) X ( 50 / 25 ) X ( 70 / 30 ) Tablo 8.2. Jeneratör güçleri ve kullan lacak kablo kesitleri 10. DEPOLAMA Motor ve alternatörün uzun süreli depolanmas n n zararl etkileri olabilir. Bu etkiler jeneratörü uygun bir þekilde haz rlayarak ve depolayarak minimuma indirilebilir Motorun Depolanmas Motor için motoru temizleme ve koruyucu s v lar içeren bir motor koruma prosedürü uygulanabilir. (Motor Kullan m - Bak m kitab na bak n z.) Alternatörün Depolanmas Alternatör depolan rken sarg larda nem oluþur. Bu nemi azaltmak için jeneratörü kuru yerde saklay n z. Sarg lar kuru tutmak için mümkünse havay s t n z. Uzun süre kullan lmam þ olan alternatör kullan lmadan önce izolasyon testinden geçirilmelidir Akünün Depolanmas Akü depolan rken 8 haftada bir defa tamamen þarj edilmeli ve akünün depoland ð yerin havaland rmas n n iyi olmas saðlanmal d r. 11. MOTOR BLOK SUYU ISITICISI Motorun çabuk start almas ve yükü üzerine alabilmesi için blok (ceket) suyu s t c s kullan l r. Is t c jeneratör çal þm yorken motorun ceket suyunu s t r.bu sebeple s t c her mevsim devrede olmal d r. Otomatik devreye giren jeneratörlerde blok suyu s t c s vard r. Manuel jeneratörlerde opsiyondur. 12. JENERATÖR BAKIMI yi bir bak m program jeneratörün ömrünü uzat r. Jeneratöre hangi zamanlarda hangi bak mlar n yap lmas gerektiði Periyodik Bak m Çizelgesi nde verilmiþtir. Periyodik Bak m Çizelgesi her jeneratör ile birlikte verilmektedir. Bak m ve onar m yaln zca yetkili ve eðitimli kiþiler taraf ndan yap lmal d r. Yap lan bak m ve onar mlar n sonuçlar Periyodik Bak m Çizelgesi ne kaydedilmelidir. Genel olarak jeneratör ve jeneratör zeminini temiz tutunuz. Su, yak t ve yað gibi maddelerin jeneratörün üzerinde ve içinde toplanmas na izin vermeyiniz Baþlang ç Çal þt rma Bak m Baþlang ç çal þt rma kontrol iþlemleri, motoru hizmete almadan önce yap lmal d rlar. Lütfen tabloda verilen Bak m Program na bak n z ve 1. kolonda gösterilen s ra ile baþlang ç çal þt rma bak m iþlemlerini yap n z Rutin Bak m Rutin bak m, motorun her an hizmete haz r bulunduðundan emin olmay saðlayan en iyi çözümdür. Aþað dakiler baz rutin bak m noktalar d r: Motor yað ve soðutma suyu seviyesini s k s k kontrol ediniz. Herhangi bir yað veya su kaçað n derhal tamir ediniz Akünün durumunu ve kablolar s k s k kontrol ediniz Motor hava filtresini temiz tutunuz Motor soðutma suyu s cakl ð n gözlemleyiniz Motor yað bas nc n gözlemleyiniz Voltmetre ve þarj sistemini kontrol ediniz Gaz hatlar nda kaçak kontrolü yap n z Programl Koruyucu Bak m Bak mla ilgili listede belirtilen bütün hususlar n; gösterilen sürelerde, tavsiye edildiði gibi kontrol edildiðinden ve deðiþtirme iþlemlerinin yap ld ð ndan emin olmak için, Bak m tablosunu kullan n z Motor Yað Seviyesinin Kontrol Edilmesi Motor yað seviyesi günlük olarak kontrol edilmelidir. Motor yað seviyesinin, o gün motoru ilk defa çal þt rmadan hemen önce kontrol edilmesi tavsiye olunur. Yað seviyesi; yað seviye çubuðundaki Add=Ekle ve Full=Dolu iþaretlerinin aras nda olmal d r. D KKAT: Motoru; yað seviye çubuðundaki Add=Ekle iþaretinin alt nda kalan veya seviye çubuðundaki Full=Dolu iþaretinin üzerine ç kan yað seviyesiyle çal þt rmay n z Motor Yað n n Tamamlanmas Yað deðiþimleri aras nda kalan süre içinde zaman zaman yað tamamlamak normal bir iþlemdir. Tamamlanacak yað miktar, iþletme derecesine baðl olarak deðiþir. Motor yað n tamamlarken veya deðiþtirirken, kullan lan yað n tavsiye edilen yað teknik özelliklerine uygun yada daha üstün olmas na dikkat ediniz. 12

18 Tablo Bak m Program Power Solutions, Inc. GM Powertrain 1.6L, 3.0L, 4.3L, 5.7L, 7.4L ve 8.1L Motorlar Baþlang ç Çal þt rma S ral Kontrolü þlem Günlük Haftal k Her 50 Saatte Bir Her 100 Saatte Bir Her 200 Saatte Bir Her 400 Saatte Bir Her 800 Saatte Bir Gerektikçe 1 Motor Yað Seviyesini Kontrol Edin 2 Soðutma Suyu Seviyesini Kontrol Edin 3 S v Kaçaklar n Kontrol Edin 4 Governör, Mekanik (Yað seviyesini kontrol edin) (2) Motor Yað n ve Filtresini Deðiþtirin (1) 5 Akü, Þarj ve Elektrolit Seviyesini Kontrol Edin Kontrol Edin ve Radyatörün D þ n Temizleyin Akü Kablolar n Temizleyin 6 Kay þlar ve Kay þ Gerginliklerini Kontrol Edin Gaz, Governör ve Jikle Hatlar n Yaðlay n (Sadece Karbüratörlü Motorlar) Rölanti Devrini Kontrol Edin ve Ayarlay n (Sadece Karbüratörlü Motorlar) Hava Filtre Eleman n Kontrol Edin ve Temizleyin Primer Hava Filtre Eleman n Deðiþtirin (1) Güvenlik Hava Filtre Eleman n Deðiþtirin Soðutma Suyu Koruma Derecesini Kontrol Edin ve Hortum Kelepçelerini S k n Motor Soðutma Suyunu Deðiþtirin (3) Benzin Filtresini Deðiþtirin (4) LPG Filtresini Deðiþtirin Zenith EFI (4) PCV Valfini (Varsa) Deðiþtirin PCV Hortumlar n, Borular n ve Baðlant Elemanlar n Kontrol Edin Bujileri Deðiþtirin (3) Distribütör Kapað ve Tevzi Makaras (5) Sekonder Ateþleme Kablolar Gaz ve Governörü Ayarlay n (3) Bütün Motor C vata ve Somunlar n n S k l ð n Kontrol Edin (1) Tozlu ve kirli iþletim koþullar nda daha s k kontrol gereklidir. (2) Mekanik governör (kay þ tahrikli). (3) Hangisi önce gelirse; belirtilen aral kla veya y ll k olarak yap lmal d r. (4) Yak t sisteminde kirlenme olduðu zaman daha s k yap lmas gereklidir. (5) DIS ateþleme bulunan motorlara uygulanmaz. 13

19 12.6. Motor Yað ve Filtresinin Deðiþtirilmesi Motor yað ve filtresi, hangisi önce gelirse; her 200 saatte bir veya her 3 ayda bir deðiþtirilmelidir. Normal iþletim koþullar alt nda ve tavsiye edilen kalitede yað ile filtre kulland ð n z takdirde; daha s k deðiþtirmenize gerek yoktur. Motorun tozlu veya çok kirli ortamlarda yada soðuk havada kullan lmas durumunda; yað ile filtrenin daha s k deðiþtirilmesi gerekir. Yað katk s veya rodaj yað deðiþimi gerekli deðildir Motor Yað Kalitesi Motordan doðru verim ve saðlaml ð elde edebilmek aç s ndan, motorunuzda sadece doðru kalitedeki yaðlar kullanman z çok büyük önem taþ r. Doðru kalitede yað seçimi, ayn zamanda kirliliði azaltan karter havaland rma sistemlerinin azami verimle çal þmas na olanak saðlayacakt r. Önemli: Sadece kutular nda FOR GASOLINE ENGINES=BENZ NL MOTORLAR Ç ND R uyar s bulunan ve Amerikan Petrol Enstitüsü nün (API) Starburst Sertifika þaretine sahip olan yaðlar kullan n z. LPG veya NG yak tlara çevrilen benzinli motorlarda da, FOR GASOLINE ENGINES=BENZ NL MOTORLAR Ç ND R uyar s bulunan yaðlar KULLANILMALIDIR. Sadece Dizel Motorlar için üretilmiþ ve özel formüllere sahip olan yaðlar kullanmay n z. CC veya CD s n f ndaki yaðlar, Að r Hizmet veya Doðal Gazl Motorlar için etiketlenmiþ olsalar dahi KABUL ED LMEZLER Motor Yað ile ilgili Tavsiyeler Çok viskoziteli yaðlar tavsiye edilir. Motorunuzda, -18 C (0 F) veya üzeri için SAE 10W-30 yað kullanman z tavsiye edilir. Çevre s cakl ð sürekli olarak 0 C nin alt nda ise, SAE 5W-30 yað kullan labilir. Sanayi tipi veya sabit motorlarda sentetik yaðlar n kulllan lmas tavsiye edilmez Yað Filtresi Filtre; motorun hayati parçalar na yað ak þ n önleyen tehlikeli, aþ nd r c veya çamurlu parçac klardan motorunuzu korur. Filtreyi deðiþtirmek için ç kart rken, doðru bir anahtar kullan n z. Filtre tablas n n taban n dikkatle temizleyiniz ve yeni filtre contas n n temas edeceði yüzeyi motor yað ile hafifçe yaðlay n z. Conta, tablaya temas edinceye kadar filtreyi elinizle s k n z ve sonra bir tur daha s k n z. Motora doðru miktarda yað koyunuz, motoru çal þt r n z ve yað tahliye tapas nda yada yað filtre contas nda yað kaçað olup olmad ð n kontrol ediniz. Herhangi bir yað kaçað varsa, durdurmak için gereken þekilde s k n z Motor Hava Filtresi Motor hava filtresi; motorun emme sistemine tak l r ve emme sisteminden motora giren havay temizler ve bir yandan susturucu görevi yaparken, öte yandan da alev kapan olarak hizmet görür. Havada mevcut olan kir ve toz zerrecikleri, yak t kar þ m n n içine girerek silindir yüzeyine ve segmanlara önemli hasarlar verirler. Silindir yüzeyinin ve segmanlar n hasar görmesi; yað sarfiyat n n artmas na ve motor ömrünün k salmas na neden olur. T kanm þ veya kirlenmiþ bir hava filtresi, yak t kar þ m n n zenginleþmesine yol açar. Bunlar gerçekten önemli noktalard r ve hava filtresine tavsiye edilen aral klarla bak m yap lmas n zorunlu k larlar. D KKAT: Hava filtresine tozlu veya kirli koþullarda daha s k bak m yap lmal d r. Primer hava filtre eleman n, hava filtresi grubundan ç kart n z ve elemanda yabanc madde nedeniyle t kanma yada fazla aþ nma ve hasar belirtisi olup olmad ð n kontrol ediniz. Gerekiyorsa eleman deðiþtiriniz. Hava filtre kutusundaki bütün toz ve yabanc maddeleri dikkatle temizleyiniz. Hava filtre eleman n yerine tak n z. Hava filtresi kapað n yerine tak n z ve tespit kancalar n saðlam biçimde geçiriniz Güvenlik Eleman Motorunuzda hava filtresi güvenlik eleman kullan yor ise; primer eleman takmadan önce güvenlik eleman n düzgün bir þekilde yerine yerleþtiriniz. Güvenlik eleman n her y l deðiþtiriniz Soðutma Sistemi/Soðutma Suyu Seviyesi Radyatör soðutma suyu seviyesini her gün ve sadece motor soðukken kontrol ediniz. Genel olarak bunu yapmak için en iyi zaman, motorun o günkü ilk çal þt r lmas ndan hemen öncesidir. Soðutma suyu seviyesini; soðutma suyu soðukken radyatör doldurma boðaz ndan 1 ila 1,5 inç aþað da olacak þekilde muhafaza ediniz. Soðutma suyu seviyesini kontrol ederken; radyatör kapað n n lastik contas da kontrol edilmelidir. Kapað n doldurma boðaz na oturduðu k sm nda, içeriye kaçabilecek kir parçac klar bulunmamas na ve bu k sm n temiz olmas na dikkat ediniz. Gerekiyorsa temiz suyla y kay n z. Doldurma boðaz nda da kir parçac klar bulunmamas na ve boðaz n temiz olmas na dikkat ediniz. 14

20 Kapasiteler Motor 1.6 L 3.0 L 4.3 L 5.7 L 7.4 L 8.1 L Filtre Hariç Yað Kapasitesi 3.4 qts. 4 qts. 4,5 qts. 5 qts. 8 qts. 8 qts. Filtre Dahil Yað Kapasitesi 3,7 qts. 4,5 qts. 5 qts. 5,5 qts. 9 qts. 9 qts. Radyatör Hariç Soðutma Suyu Kapasitesi 3,5 qts. 4 qts. 7,75 qts. 5,1 qts. 14,5 qts. 14,5 qts. Radyatör Dahil Soðutma Suyu Kapasitesi 10 qts. 12 qts. 17 qts. 17,5 qts. 28 qts. 31 qt (Turbo) 28,5 qts. Power Solutions, Inc. GM Powertrain Sanayi Motorlar Motor Yað Filtresi Yak t Filtresi (Karbüratörlü) 1.6 L 3.0 L 4.3 L 5.7 L P-25 veya Eþdeðer PF-47/PF-52 veya Eþdeðer PF-1218 veya Eþdeðer 7.4 L/ 7.4 LT 8.1 L PF-1218 veya Eþdeðer PF-454 veya Eþdeðer (101021) (101021) Yak t Filtresi (PSI TBI Kal n) Yak t Filtresi (PSI TBI nce) Yak t Filtresi Zenith Z.E.E.M.S Benzin C LPG C Hava Filtresi Primer (PSI Güç Ünitesi) P P Hava Filtresi Güvenlik (PSI Güç Ünitesi) P P

GM Motorlu Gazl Jeneratör Gruplar için Montaj, Kullanma ve Bak m El Kitab 25 kva 125 kva JENERATÖR SAYIN AKSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Aksa Jeneratör ü seçti iniz için teþekkür ederiz. Bu Kullanma

Detaylı

John Deere Motorlu Jeneratör Gruplarý için Montaj, Kullanma ve Bakým El Kitabý 33 kva 275 kva John Deere Powered 1. Giriþ...1 1.1 Jeneratör etiketi ve Seri Numaras...2 1.2 Motor Seri Numaras...2 2. Güvenlik

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

kesintisiz enerji GJP 10 kva 2264 kva Serisi Dizel - PERKINS Motor www.gucbirjenerator.com

kesintisiz enerji GJP 10 kva 2264 kva Serisi Dizel - PERKINS Motor www.gucbirjenerator.com kesintisiz enerji GJP 10 kva 22 kva Serisi Dizel - PERKINS Motor www.gucbirjenerator.com GJP 10 kva 22 kva Serisi Dizel - PERKINS Motor PERKINS Motorları, Dünya da birçok jeneratör üreticisi tarafından

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ Adı:Kesintisiz güç kaynağı Miktarı:8 Adet Tkinorm:506-000-0004 1-GENEL ÖZELLİKLER 1.1-Kesintisiz güç kaynakları 5 kva gücünde olmalıdır

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 VOLTAJ Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP) kw kva kw kva Standby Amper 400/231 26,40 33,00 24,00 30,00 47,63 Standby Güç (ESP) Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda,

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR. BENZİNLİ JENERATÖR MODEL RTM9665 KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.. 1) Yakıt deposu 9) Boru çerçeve 2) Egzost susturucu 10) Buji 3) Toprak 11) Yakıt Kapağı 4) Devre

Detaylı

Ürün Hakkında. Genel Özellikler

Ürün Hakkında. Genel Özellikler Ürün Hakkında Aksa jeneratör grupları için akustik mühendisleri tarafından, zor hava ve çevre şartlarına uygun geliştirilen ses yalıtımlı, koruma kabinleri; ideal ses seviyesi ve koruma sağlayacak şekilde

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA KULLAMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 1 4 2 6 3 5 (RTM101) VOLTAJ 230V-50HZ GİRİŞ GÜCÜ 850W HIZ 10000r/min TAŞLAMA DİSK ÇAPI 115MM CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 2. MİL

Detaylı

Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri

Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri MODÜLER PANO SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri FMP-2 Modüler

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Ürün Hakkında Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa Jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve

Detaylı

4204G / 4304G / 4404G Serisi Motorlar TURBO AFTERCOOLER DİZEL MOTOR BAKIM KILAVUZU

4204G / 4304G / 4404G Serisi Motorlar TURBO AFTERCOOLER DİZEL MOTOR BAKIM KILAVUZU 4204G / 4304G / 4404G Serisi Motorlar TURBO AFTERCOOLER DİZEL MOTOR BAKIM KILAVUZU MOTOR YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ Motor yağ seviyesi Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA

5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA BENZ İ NL İ JENERAT Ö R DİKKAT 1.GÜVENLİK İÇİN İPUÇLARI 2.PARÇALARIN VE ANA BİLEŞENLERİN TANITIMI 3.TEKNİK ÖZELLİKLER 4.ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROLLER 1 3 4 5 5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA 6. ELEKTRİK BA LANTISI

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1. MOTORLARDA SOĞUTMA SİSTEMİ Motor soğutma sisteminin görevi; motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır.

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır. JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER ALTERNATİF AKIM DOĞRU AKIM AKÜ ŞARJ CİHAZI DİYOD FIRÇA (Kömür) ELEKTRİK DEVRESİ ŞALTER KONTAKTÖR CHANGE OWER SWİTCH BOBİN /SARGI TRANSFORMOTOR VERİM : Sabit

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Ürün Hakkında Su soğutmalı dizel motor Radyatör ve mekanik fan Dönen ve sıcak parçalara dokunmayı önleyen koruyucu kafes Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü Akü (kurşun asitli), kabloları ve sehpası

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Tam korumalı fan, fan tahriği ve şarj alternatörü Tasarım özellikleri fabrikada %100 yükte test

Tam korumalı fan, fan tahriği ve şarj alternatörü Tasarım özellikleri fabrikada %100 yükte test D İ Z E L J E N E R A T Ö R S E T İ GEH220 (3 - Faz) 50 HZ STANDBY 220 / PRIME 200 / 160 60 HZ STANDBY 250 / 200 PRIME 225 / 180 ÖZELLİKLER JENERATÖR SETİ SOĞUTMA SİSTEMİ Tüm sistem ISO9001 sertifikalı

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Ürün Hakkında Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Ürün Hakkında Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti, gerçek bir otomobildeki elektrik tesisatını incelemeye, oluşturulacak arızaları gözlemlemeye uygun yapıdadır. Tüm modüller

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER Zehirlenme Nedir? Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Vücudun ya amsal fonksiyonlar na zarar verebilece inden vücuda

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR ADI - STANDART ADET 1 2002710 İlaç deposu 20 lt. F 1 2 2002702 Süzgeç depo 1 3 2002013 Şapka 1 4 2002707

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 VOLTAJ Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP) kw kva kw kva Standby Amper 400/231 24,00 30,00 21,60 27,00 43,30 Standby Güç (ESP) Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda,

Detaylı

Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Motor yağ seviyesini yağ çubuğu ile kontrol ediniz, eksik ise yağ

Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Motor yağ seviyesini yağ çubuğu ile kontrol ediniz, eksik ise yağ Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Motor yağ seviyesini yağ çubuğu ile kontrol ediniz, eksik ise yağ ekleme deliğinden yağ seviyesi istenilen yüksekliğe çıkana

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Ürün Hakkında Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Ürün Hakkında Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8. Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP) Standby Amper. kw kva kw kva 400/

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8. Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP) Standby Amper. kw kva kw kva 400/ Genel Özellikler Model Adı ADG 275 Frekans (HZ) 50 Kullanılan Yakıt Tipi Natural Gas Motor Markası ve Modeli DOOSAN GV158TI Alternatör Markası ve Modeli ECO 38-1L/4 A Kontrol Paneli Modeli 7320 Kabin MS

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU 1. Genel GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU GEPA BAR-24X2 Akü Redresör Grubu trafo merkezleri, fabrikalar, acil aydınlatma sistemleri ve 24V DC gerilime ihtiyaç duyulabilecek alanlarda kullanılmak üzere

Detaylı

Tam korumalı fan, fan tahriği ve şarj alternatörü Tasarım özellikleri fabrikada %100 yükte test

Tam korumalı fan, fan tahriği ve şarj alternatörü Tasarım özellikleri fabrikada %100 yükte test D İ Z E L J E N E R A T Ö R S E T İ GEP13.5-2 (3 - Faz) 50 HZ STANDBY 13.8 / 11.0 PRIME 12.5 / 10.0 60 HZ STANDBY 16.2 / 13.0 PRIME 15.0 / 12.0 ÖZELLİKLER JENERATÖR SETİ SOĞUTMA SİSTEMİ Tüm sistem ISO9001

Detaylı

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744 Kapasite verisi Uygulama: Soğutma & AC Soğutucu R744 Güç kaynağı 50 Hz, 400 V Besleme frekansı 50 Hz Evaporasyon sıcaklığı -35,0 C Evaporasyon basıncı (abs.) 12,02 bar Kondenzasyon sıcaklığı -5,0 C Yoğuşmalı

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

TURBO GENEL TALIMATLAR

TURBO GENEL TALIMATLAR ADIM 1: TURBOYU DEĞIŞTIRMEDEN ÖNCE Arızanın gerçekten turboşarjdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için motor sisteminde ayrıntılı bir arıza teşhis kontrolü yapmak önemlidir. Güç yetersizliği,

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : MARINE & MARINE AA ARMUZ DOLGU MACUNU A KOMPONENTİ 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI.

Madde/Müstahzar Adı : MARINE & MARINE AA ARMUZ DOLGU MACUNU A KOMPONENTİ 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Sayfa No : 1/ 5 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : Marine & Marine AA Armuz Dolgu Macunu A komponenti 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : 2 Komponentli

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Ürün Hakkında Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD

Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD www.federal.com.tr Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD Yüksek gerilim hat ar zalar, y ld r m düþmeleri ve kesici açmas gibi nedenler sonucu

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Ürün Hakkında Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

BÖLÜM-6 VAKUMLAMA (TAHLĠYE)

BÖLÜM-6 VAKUMLAMA (TAHLĠYE) BÖLÜM-6 VAKUMLAMA (TAHLĠYE) 6.1 TERĠMLER VE TANIMLAR Vakum: Atmosfer basıncının (14.7 psi) altındaki basınçlar, 0 ile 30 ıskalalı inç civa sütunu ile gösterilir. Vakumlama: Soğutma sisteminden hava ve

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Ürün Hakkında Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Ürün Hakkında Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Ürün Hakkında Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması I. DOĞALGAZ SOBASI Gaz yakıtla çalışan, radyatör ve ısıtma tesisatına ihtiyaç duymadan yerleştirildiği mekanı ısıtan bir ısıtma cihazıdır. Benzerlik İlişkisi, Elektrik Sobası Odun Kömür Sobası Doğal Gaz

Detaylı