TOBB istanbul KADlN GiRiSiMCiLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOBB istanbul KADlN GiRiSiMCiLER"

Transkript

1

2 Kadın Girişimciler Kurulu TOBB istanbul KADlN GiRiSiMCiLER, KlJRlJLlJ ÜYELERi ALBÜMÜ ISTANBUl. ISTANBUl. DEN17. İSTANBUL TICAıı.ETOl>ASI SAl'lA YI ODASI TICA~F.TODASI TICARET BORSASI

3 "insantopluluğu kadm ve erkek denilen iki cins irısanda11 oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasım i/er/ete/im, ötekilli ihmal edelim de kiitlenilt bıitünii ilerieyebi/si ll? Mümkün mı/dür ki bir ci~ min yarısı toprağa bağlı ka/dıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin?"

4

5

6 . 1 TOBB IKGK 1 BASKANLlK DiVANI,

7

8 TOBB ikgk BAŞKANLIK DiVANI BaŞkan Hatlee Güner Dlnçbal Kal Başkan Yardımcısı Muılu Alkan Kütüklüo~l u Başkan Yardımcısı Ayşegül çapa n Başkan vardımcısı Yasem ın Yardımcı

9

10 YÖNETiM 1 KURULU

11

12 YÖNETiM KURULU Başkan Hatlee GOner Dlnç;bal Kal Başkan l'aldımcıso Mo11u Alkan KOtOkiOoQiu 811-opk.an vaıdımcı.sj Ayşeqöl Çapan Başkan Yaıdıması YMemin ''ardımo lıtıl$1 m ç.ıı~ Grobu BılŞkanı Oınur ~rrmend sanbay Iş Gelittlrme Çi)ışmil (;rubu BaŞkana eeıııe Kııı t;,tı Dtvlel vr: Kamu Işleri çaıı.şma Grubu saş~anı AyŞegOl Tunct:r topaj Dış lll~ler Çalışm a Grubu 84Şhnı Ruhsar Pek<.an ()ye lıış. \'t sos. lıış. ç.ııışma Grubu Başkanı Aynur Ayhan D fallim çalışma Grubu Başkanı Zctır;ı ThŞtfSe:uUo~u TeknoloJI Çal'l'" Grubu~a n ı Merıh skln

13 - ~ I stanbul ~ Ticaret Od ası Baltürk Elektronik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Hallee Güner Dlnçbal Kal Yönelim Kurulu üyesi Board Member Adres/MalllnQ Address: örnektepe Mh. Elibank Cd. Dolunay Iş Merkezi No: 16 5/4 Sütlüce- Beyoi;!lu/ istanbul Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) E-mali: h atıce. elecity.com. t r URL: Sektör/Sector Elektronik ve TelekomOnikasyonJEiecıron i cs and Telecommunicalions Orün ve Hlzmetleri/Products and Servlces Elektronik ve Telekomün lkasyon/ Ei ectronıcs and Telecommunicattons Kı sa özqeçmlş; B rlef bloqraphy 1961 Kayserı d~mlu ve Matmara ünıversııesı lıeıışım FakülteSI Rd TV me~unudu r. ReklAmcılık ınenne master yapıı. IMI ve bir kııı vardır yılından bert ınşaat sek1öründe. faaif\'el gösteren Bal taş Inşaat A.Ş. ve Tekslll sektöründe Iplik üretımı lle Ilgın Baltaş iplik A.Ş. de, ııanaş Yapı ve Endüsı~ ayrıaı yı l ından benlietlşim sek1<iründe hlımeı veren Balıürk IletiŞim Hizmetleri A.Ş. ve 2008 yılında kurulan, Tur1<ceıı TOM kuruldu. Baltürk Telekomünikasyon A.Ş. yönetim kurulu ııı-esı ve Şlrkeı 0<1~ıdır. Istanbul ncaret Odası nda Medıs üyesi Olan Hallee Güner Dlnçbal KAL. ISGID \<e MOBISAD yönetim kurulu llj<esldlr. aynca TOBB IKGK Başkan ıdır. Shewas bqrn ın Kayserı ı n SheQraduated from the FaculryofCommunıcaııons. Radio-lV Department at ıwırmara ljrıl\ersity and has i\laster on Advertısı ng. She ıs maırled and has a dau!lhıcr. She ıs Ooard Membe< and Panner ar Baltaş Consıruaıng ınc. thal ıs aa~e ın consırualng seaor sınce 19S2. She has been aı ıtıe same ıxısıııon aı Ballaş Alamenı Ine.. Bal1aş auııcıınıı and IJılılneerii>Q ıhaı aıe acim! on rııamenı produaıon ın textlle seaor as \'\<eli as Ballürl<. CommuniGal!On Seıı.ıces Ine. sınce 1993 and aı ııaııorı. -Telecommunlcallon Ine. 12 sınce She ıs an Assembly Member at ısıanbul Chambe< of Cornmerce OCOCI. Boatd Membeı at Istanbul Young Entrepreneurs ASsoclallon and MObile Connmunıcaııon Tools and lnfomıaııon Technoıogıes Businessmen ınsıııuııon. Moreo~er, she ıs Head of The un ıon of Chambeıs and Commodlty EJ<changes of Tuıkey, Pr0\1nce Woman En ırepreneurs Commıssion.

14 .1&:\ Istanbul ~ Ticaret Odası Malkan Makine sanayi Ticaret Ltd. Şti. Mutlu Alkan Genel Müdür Yardımcısı DeputY Director General Adres/Malllnil Address: Kadlr Akdo~an cad. No:16 Gaziosmanpaşa / Istanbul-Turkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) so E-mali: Sektör/ Secıor Inşaat Sanayi/Consırudlon lndusıry OrOn ve HIZmetleri/ Produ cıs and Ser\'lces Sanayi Tipi Maklneıer/lndusırıaı Machlnery Otel ve Rezldans Yatırımlan/liotel and Resldence lnvestments K ısa ö~eçmlş/b rlef bloqraphy 1974 Istanbul dol!umludur. Bollaziçi Üniversitesi mezunudur. Halen Malkan Makine SanaYI Ticaret LID.ŞTI bünyesinde Genel MUdUrlük gö revı n ı sürdüren, IKAM Kurucu Yönetım Kurulu üyesi, Buluşmalar Platformu Başkanı ve OAIB Makine Ihracatçıları Blrllj11 Yönetım Kurulu Üyesidir. Bomed ın ısıanbulın t974. She ıs çıradu;ı ıcd from flo!!aziçi UniverSity. She ıs currenıty Deputy Dlredoı Geneıal of Malkan ı\.lachlnery lndustry and Trade. 5he ıs Foundeı Board Mcmber of IKM\. 5he also ıs Oııer of Bulusmalaı Pfatfofm and Board \lember of 0\lB \lachlnerv Exporters' Assodalion

15 ~ Istanbul ~ n caret Odası Mod Ajans Reklamciiik ve Tic. A.Ş. Oznur O~lrmend Sanbay Yönetim Kurulu Oyesl Board Member Adres/Malllnil Address: Tel: 90 (212) Fax: +90 (212) &mali: Sektör/SeCLor Reklam/Adverıısınıı Orün ve Hlzmelleri/Products and servtces Reklam/AdVerıısınıı Kısa özııeçmi~/ Brler blosıraplıy 1994 yılında Istanbul Onlversııesı PiyasaA~ırmalan ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun oldu yılında Cenalans/Grey Reklamalık'ta ~layan karlyerl, Kurucu Orıa~ı oldul!u B'IUP - Bulldlnil up ldeas lle devam ediyor. Iş hayatının yan ı s ıra Istanbul Ticaret Odası Meclis Kalip Oycsı, ıcı üyesi, Tül!ik Hayslye ı Dlvanı Oyesı. Mar!!lf Yönetım Kurulu ()yesi, lsqid Yöneli nı Kurulu Başkan Yardımcılıl!ı Qörevlerlnl de surdoruyor dol!umlu ve 1 eıkek ÇOcul!u var. She ıııaduated ftom lsıanbul Unıversily, Marl:.et Research and AdvertiSIOQ. ın 1994 She staned her carcer In 1995 aı CerıajanS/Grey Advertlslng, Currenıtv she <MI'1S BulldlnQ up ıc:ıeas. a Reat Esiale v.arı.etıng and SaJes company. In addiııoo to lıcf lıusıness hfe. slıe maintains her rolesas Assembly Secıeıary and Mcmber or Istanbul Oıamber of Commetce. Mcmbıer of ıa. Mcmbeı or Courı of Honoor of TüGIK. '-'~mbıer or Board of MARGir vıce etıaırman of ISGID She was born ın 1975 and has a soo.

16 .1&\ Istanbul ~ ncaret Odası TSKB Gayrimenkul Deeerleme A.Ş. lş ıl Dinçer GenelMüdür Dlreaor General Adres/MalllnQ Address: Meclisi Mebusan cad. Mella Bayırı Sok. No: 1 Fındıkh/Ist a nbul-turkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) 334 so 35 Sektör/Sector Gayrimenkul Dej!erleme/ReaJ Propeny Valuallon Orün ve Hlzmeueri/ Produru and Semces Gayrimenkul Dei!erleme/ Real ProperıyValuallon Kısa lizııewıtş/brlef bloqraphy 1978 Altınova-Balıkesir do!!umludur. Yıldız Teknik Onıversııesı Harita ve Kadastro Yüksek MOhendlsll!!l BölOmU mezunudur yı l ından bu yana TSKB Gayrimenkul Dellerleme A. Ş.' n in Genel MUdUr Yard ı mcısı olarak ış hayaıını sorduren ISIL DiNÇER. ayn ı zamanda ITO Meclis Üyesidir. She was born In Alıı nova. Balıl..esl r ın 1978 She Qraduated from Geometrlc Senlor EnQineerıng Department of Ylldlz TedınlcaJ Unll.e~i',. She has been woıijnq as Deputy Dtre<.ıor Genefal of TSKB Gayrimenkul ~me A.Ş sınce 2008 She ıs Coundl Member of ICOC.

17 ~ Istanbul ~ ncaret Odası Çözüm Yeminli Mali Mü şavirlik Ayfer GOlsoy Firma 5ahibf/Yeminll Mali Müşavlr Company OWner/Ananelaf Consu ııanı Adres/Malllnil Address: Osman bey, Halaskargaıı (ad. No: ı 03/ S SA Şlşll t lsıanbui-turkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) E-mali: URL: seklör/seaor Mali MOşavtrlfk/Publlc AGcuunıant ürün ve Hllmelleı1 / Products and seıvtces Mali MOşavtrtfk ıt1zmelleı1/public Accounıanıservıces Kısa özııeçmtş/ Brter bloqraphy 1955 dolıumiu ve Marmara O nıversııesı mezunudur yılından bu yana ÇözOm Yeminli Mali MOşavtrtfk BOrosu sahibi ve Yeminli Mali Müşa\llr olan AYFER CiÜLSOY, ITO Mali Müşavlrter Komite Başkanı, IYMMO Yayın Platform, TMUD, MOIIBFMD (Genel Merkez DeleQeSI ve Danışma Kurulu), ISTIVAK MOtevellf Heyet ve Bili rkişlle r Dernei}f Üyesidir. Ayrı ca kamu yaranna birçok fam görevde bulunmaktad ı r. (ISMMMO Ei)llmenllk Plaketi sahlbfdfr.) She was bom In 1955 and graduated from Marmara Universf1y. Slnce she has been the Owner of PubUc Accounıanı COmparıv and ıs Financıal consufıanı of the company. Ayfer GOlsoy ıs Commııtee Presıdenı of Anandal Consul tanıs Commııtee of ICOC, Membeı of IYM MO (Chambcr or Certıfled Public Accountanıs) Broadcastlng Platform, Membeı of Expen Ac:countanıs' Assodatlon of Tuıl..ev. Member or OC. -leğale or central Orflce 16 and Consutlalfve Commuıee. \1ember or Board or Trusıees of Malmara Uni\'CISIIY Foundation and also Member of BmriJştler fnstitulfon. Moıe<M!r, she ıs performing her honoıary offtce dutles for lhe publlc...-eaı. (She has Istanbul Chamber or Ccrlffled Pubflc Accoun ıanıs coachfng plaquel

18 ~Istanbul ~ Ticaret Odası Meskur Konfeksiyon sanayi ve Ticaret A. Ş S. Gülümser Yıldırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı vıce Chalrman Ad res/malllnr,ı Address: lstlklal Cd. Büyükparmak Kapı Sk. özgayreı A!PI. 1/ 1 Beyo!)lu/istanbul Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) E mall: Sektör/Sector Tekslll/Textile Orün ve Hlzmetleri/Products and servı ces Iplik Oretımi(Tiı read Productlon Kısa özqeçmlş/ Brl ef bl or,ı raph y 1948 Istanbul do~umtudur. Istanbul Iktisadi Tıcarı lllmler Akade mlsl Iş letme Enstıtüsü mezunudur. Meskur Konfeksiyon Sanayi ve Tıcaret A.Ş Yönelim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam eden GÜLÜMSER YILDIRIM, IST1VAK Vakıf Başkanı, SUTILEV Yönelim Kurulu üyesi ve TÜRMOS Onursat De,tegesidlr. She vvas born ın Istanbul ın She graduated from the ıstanbul Academy of Econom ıcs and Commercıat Scıen ces. lns tı tude of Bu siness Management. She ts the vıce ChaJrman of Meskur Clothing lndustry and Trade Ine. Gülümser Yıl dı rım ls the Chalrman of Marmara University Foundation. Board Member of Sultanahmet Commerdal Hlgh School Foundation and Honorary Delegaıe of Union of Chambers of Cerllfled Public Accountants ofturkey. 17

19 ~ istanbul ~ ncareı Odası ABC ithalat ihracat Ltd. Şti. AmıMolu öl!rettm ()yesı Academıc Member Adres/Malllnıı Address: Spor Ciıddesl 91/2 Maçka lsıanbul -Turkey Tel: oo oo fax: E-mali: 5ektör/5ector Mali Müşavırli k/publlc Accountant OrUn ve Hlzmetleri/Products and seraces Mali Müşavirlik Hlzmeıler1/Publlc ACCountaııt 5ervlces ıosa ıı~ış/brter bloqr.ıphy 1970 lzrnir ~umltlldur. Bollaziçi Ünlveısllesl mezunudur. UQA ABD'de Ekonomi ve SOrdOrOieblllr Kalkınma E~ltlml almıştır. ~azlçl ve Bahçeşehir Onıversıtclcrı bünyesinde öl!retim OyeiiQI yapmaktadır. KendiSi TORÇEK. TORÇEV ve DHKD üyesidir. She bomed In lzmır ı n She ıs ~ıaduated from BotlaziÇI Un lversııv. She goı economy and susıaınablc daelopmenı cducatıon aı uru USA. She ıs an academlc member at Bo{!azlçl Unlvcrslly and Bahçeşehir unlveısity. Slle ls a membcı of ltrçek. lürçev and DHKO. - 18

20 .1&\ Istanbul ~ Ticaret Od ası Opal SiQona Arac1hk Hizmetleri Ltd. Şti. ceme KıZıldı MOdOr/Arma Sahibi Dlrea ortcompany Owner Adres/Malllnil Address: Aytar caddesi No:8 0:18!.Levent B eş iktaş Istanbul 1 Turkey Tel: +90 ( Fax: +90 ( Sektör/ Seaor Slııona/ lnsurance ürün ve Hlzmetlerf/ Produas and Servlces SIQ<>rta/lnsurance Kısa özııeçmlş/ Brlef bloqraphy 1959 Istanbul. Çatalca d o~umludur. Yeditepe O nıve rsııesı Güzel Sanatlar Fakültesi'ne devam etmektedir. Opal SIQona Aracılık Hiz metlerl Ltd Şti.'nln sahibi olan CELILE KIZIKLI. Opal sıgorta Araalık Hi zmetlerı Ltd Şti'nin MüdürO olarak I ş h aya tı n ı sürdürmektedir. Shevvas bom ın Çatalca, lsıanbulln She ıs studyıng at Facultyof Flne N ls ın Yeditepe University Celile ı..ı zıij ı. O.vıner of OpaJ lnsurance lnıermedlary Servıces, ts the ı\lanaqef of Opal 111\SUrance ı n ıermedıarv servıces. 19

21 ~Istanbul ~ Ticaret Odası Maya Araşt1rma Dam şmalik Ltd. Şti. Zehra Taşkesenllojllu ı<uruaı Onak FoundlnQ Partner Adres/ MalllnQ Address: Yeşiltepe Mah. 52. Sok. No: ı Onver Iş Merkezi Kat: 3 D: 25 Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) E-mali: URl: Seklör;seaor Danışmanlık/COnsulllnı;ı Oron ve Hlzmetlert; Products and Sef'Yices ProJe DanışmanlıAI/Projea Consulllnı! kısa özj~eçmlş/ Brlel bl<>4raphy Marmara Ontveısııesı Iktisadi ve Idari Billmler Fa!Wlteslnde IktiSat aıa. mnda ve Bahçeşehir Onlversttesl'nde AB alanında yilksek lisans yapm~ ur. ABD'de UniverSity of New Orleans'ta Anansal Ekonomi dalında doktora çalışmalarına devam eımışıır.2004 yılından bu yana Maya Araşıırma Damşmalık Ltd şlıkelinin Kurucu orı~ı olaıak proje yönelimi ve yatırım damşmanlı~ı Ql)revterlnde Iş hayatına devam eden ZEHRA TAŞKE SENLIOGW, MUSIAD Oyesl ve Proje Yönetım Demelll Yönetım Üyesidir. She has Master degıee ol fconomıcs.. Marmaıa Unl\<ersiıy and EU pro!ifamrnc. Bahcesehlr UniVersity. She contlnued her Docıorate sti.j(to( on Anandal Economv ın l..fım!rslly of New Orleans. 5he has tıeen malntalnlnq her caıeer as Foundlnl! Partner ol Maya Rescaıch and Consul1antY on the tas1r.s of Project Managemenl and lrmstment Consulıancy. 5he ıs Meınber ol MUSIAD and Pıojed Managernem Assodallon. - 20

22 ~Istanbul ~ ncaret Odası Nur Mimarlik inşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şt i. ı. N u rdo~an YOZbaşıQ41u GenelMUdUr Director General - Adres/Malllnil Address: Kurba!)ahdere (ad. Altunellşhanı No: 51/ 26 Kadıköy lsıanbul / Turkey Tel: +90 ( Fax: +90 ( Sektör/SC<:tor in şaat/archııecı ure OrUn ve Hl.ı:mellert/Product.s and Servlces inşaat-mimaı1ık 1 Archllecture-leetontes Kısa öz~i$/brlef biography 19f>4 Keşaıı dooumludur. Istanbul Teknik Onlvefsl ıesl f.1lmarlık Faklllıesı Mimarlık BöiOmo me.ı:unudur. Siyaset Akademisi ve smi savunma ~Ttimlerl almıştır yılında Nur Mimarlık ln~t Taahhüt Tıcaret Ltd. ŞU.'n l n kuru l uşuyla birlikte şlıkelin Qenel mudoriol!uno üsuenmış ve halen Nur Mimarlı k Inşaat Taahhüt ncaret Ltd. Şll.' nln genel mudur lü!)ilno sorduren Nurdo!!an Yüzbaşıol!lu, 2004 yı lından bu yana Pen dik Meclis Oyest, IBB Meclis (Jı.esl. Haılla Komisyonu Başkanı ve Tarihi KenUer Blrlli!J ~-esi, TOrk DOnyası Belediyeler 81 rll!!l ve AFSIAD (Jı.esidlr. Bom ın Keşap 10 19b4 Graduated from focuııv or \rchl ıecrure ın Istanbul Techntcal Unl\~tv. She studied Polltlcal scıence and CJI.il Defense. She has been Director General of Nur Mlmarlıl. lnşaaı TaahhOt Tlcarı,ıı ltd. şu sınce 1991 when esıabllshed. She has becn COuncil Membeı of Pendik slnce 2004, Council Member of IBB. Chalrman of Map Commıssıon, Memtx:r of Union of ~ıısıoncal Towns. UniOn of Turkish World Munldpajilles andafsiad 2t

23 - l1i:\ IStanbul ~ Tıcaret Odası Karon Mühendislik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Ruhsat Pekcan Kurucu Orlak MOdOr FoundlnQ Pan n er Man;ıııer Adres/ MalllnQ Address: Göztepe Mah. Göksu E\1erl Şakayık Cd. o: Beykoz /Istanbul Ttırkev Tel: 90 (2t6) Fax: +90 (212) E-mali: Sektör/ 5ector Sanayl/lndustry Oron ~ HlmıeUeri/Produru and Sen,lces Sanavt/lndustry Kısa ö~mlş/ Brlef bioqraphy 1958 Demirel. Manısa d<m!umludur. Istanbul Teknik Onl\ersflcsl Elekırik FakUftesı mezunudur. ~Uksek llsansını mezun olduqu Istanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştı r. Halen Kurucu Ortall ı oldullu Karon MU h e ıı d lsll k Sanayi ve Tıca ret ITO.ŞTI. bunyeslndc MUdOriOk Qörevlnl sorduren RUHSAR PEKCAN. ITO üyesi ve OEIK ı ork Surlye Iş Konseyi 8aşkanıdır. Bomed In Dcmord. \\arılsa In 19S8 Gıaduated rrom racutıv ot ElectııcallrıQineeflng ın lsıanbu4 redıok:alt.<nl\mi!y and cornplcted her \\asteı c1eıııee at the same unl\~1\'. She ıs founo~ Pasıncı and \\anaqer of ~;ason EnQinecrillQ lndustrv and Trade Shc ls afso \lcmbeı of ITO and Prcsldcnt of DEit.. Turi;.-Syrıa Bıxlnös Counctl - 22

24 ~ista nbul ~ ncaret Odası Güral Porselen Vitrifiye ve Turizm san. Tic. A.Ş. Harika Güral Yönetim Kurulu Başkan Yard ı mcıs ı vıce dıairman - Adres/Mallln~ Address: Merkez Mah. Köy Altı Mevkli 29 Ekim (ad. No 19 Istanbul/ Turkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) Sektörtsector Vitrıfı yet5anitary ware ürıın ve Htımetleri/Products and Servıces Porselen/Po rce ı aın Kısa öz.ıteçmlş/brlef blo~raphy 1979 Kütahya doqumludur. Istanbul Bll!!i üniversitesi Işletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra New York Üniversitesi'nde Iş l etme ve Sanat Tarihi eqitlml alm ı ştı r. Ejlltlm hayatını Istanbul üniversitesi'nde i şletme yüksek lisansı yaparak tamamlamıştır yılınd an Itibaren GOral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yard ımcılı!ıı görevini sürdüren HARIKA GÜRAL. TABA GiYAD ve TKYD Demekleri üyesidir. She was born ın Kütahya ın After graduaııng from lhe Department of Managemenı. BiiQi University, she studied Manaııement and Arı History at New Yorl:. University. Sh e completed her Phd ın Istanbul University. She has been working as Vlce Chaırman of Gür al Porcclaın sın ce Harika Güral ıs a Member of Turklsh American BuSiness Academy, GOmüşhane [conomic Cooperalion and SOildatity SOCiety and Corpoıa te Governance Assoclallon ofturl:.ey. 23

25 - ~Istanbul ~ Tlcareı Odası Topall Mücevherat San. ve Tic. Ltd. Şti. AyşeQDITUncerTop~ Yönetlci.Ortak Administrator-copartner Adres/Malllnl! Address: lstlnye Park AVM R-331 lstınye / Istanbul-Turkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) E-mali: URl: Sektör/Sector Mücevher/Jewelry Orün ve Hlzmelleri/Products and Servtces MUcevheravJewelry Kısa özııeçmlş/ 8rtef b1oqraphy 1980 lsıanbul doqumludur. B~azıçt üniversitesi mezunudur. Topal Mücevtıerat' ın yönetici o rıaıı ı olan AYŞEGÜL TUNCER TOPAL. GeleceQimlzln Ço cukları Vakfı Yönetım Kurulu Başkan Yardımcısı ve TIKAD Yüksek lstışa re Kurulu ve Istanbul Maden Metaller Ihracatçı Birliklerı Oyesldlr. She was bom ın IstanbUl In Shc Qraduated from the Bogazlcı Unl't'erslty. AYŞEGÜL TUNCER TOPAl ls the Admlnlstratoı and Copa/Iner of Topal jewellery. Furtherm<J(e. she ıs the V1ce Oıalrman of the Children of Our Fu ı ure Foundation and also Member of Hlgh -Advtsory Board of 24 Turkish Businessmen Assoclatlon and General Sekretaılat of Istanbul Mı ncrai &Nietals Exporters' Assocı atı o n.

26 ~--~~~~~ ii:\ Istanbul ~ Ticaret Odası Me~a cam ürünleri ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Yasemın Şl şmano~l u GenelMüdür Director General - Adres/Malllnil Address: Fahrettin Kerim Gökay cad. No: 18/ Altunizade-Üsküdar 1 istanbul-turkey Tel: +90 (216) Fax:.. 90 (216) Sektör/Sector Dış TıcareVExternal Trade Orün ve Hlzmetleri/ Products and servlces Dış ncarevforeıı;ın Trade K ısa özııeçmlş/ B rlef blol}raphy 1971 Istanbul dolıum l udur. Istanbul ünıversutesl Ingilizce I ş letme mezunudur. Yüksek Lisans ını Bo!laziÇl Üniversitesi iş letme Fakültesinde tamam lam ıştır yılları arasında Istanbul Kervansaray Oteli Genel Müdürlü!lü yapmışt ı r yılından bu yana Mega cam ürünleri ve Dış Ticaret ltd. Şti'ni n Genel Müdürlü!lünü yürüten YASEMiN ŞiŞMANOGLU, SKAL ve TUROB üyesidir. Borned In Istanbul in Graduated from Busfness Management (In Enı;ıllsh) In Istanbul University and then compl eıed her Master degree at the Facully of Business Manaı.ıement in Bollaziçi Unıver sıty. She worked as Dırector General of Istanbul Kervansaray Hotel In between 1992 and She ıs Director General of Mega Glass Producıs and Foreign Trade s ınce Sh e ıs also a Member of SKI\L and TUROB.

27 - ~Istanbul ~ Ticaıeı Odası \'ap1 Taahhüt Tasarım in şaat A.Ş. Şeyma MDflll!ll cano~ l u Yönetım Kurulu Başkan ı Chaı rman Adres/Malllnil Address: Kuruçeşme cad. Fazlleı Hanım Yalısı 2/3 Kuruçeşme-Arnavutköy t lsıanbu~turkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) 263 H 39 E-mali: URL: Sektör/Sector lnşaat/constıucııon Oran ve Hlzmeııeri/Producıs and Servlces lnşaavconsıruaıon Kısa özı!eçrnlş/brlef bicmtraphy 1977 Erzurum d~umludur. Yeditepe Oniversltesl Iktisat Bölümü mezunudur. Bo~azıçı Ontversltesl Dış ncaret uımanlııtı e~ltlml ve Yaşam Yö n etım ı (NLP) eqıtlml alm ıştı r yı lından be rı. Yapı Taahhüt Tasarım Inşaat A.Ş Yönetım Kurulu Başkan ı olan ŞEYMA MümGIL CANOCLU. aynı zamanda ştrl<etln Finansman SOrumlusudur. 8om In 1977 tn Etıurum Gıaduated fıom Oepaıtment of (conomles In Yeditepe UrılveiSity. She lhcn studled R>ıetQn Trade ProfessiOn and NLP at flollaıiçf University. -She ls Chalrman and 26 lncharııc of nnance ın Yapı TaahhO ı Tasarım ln şa.ıt A.Ş.

28 ~ istanbul ~ Ticaret Odası Studio Pilates - Zeynep Gül Selamoiılu iş l etmecı Manaııer Adres/MallinQ Address: Suadiye Mah. Kuzu Sok. Ersoy Sahil Sitesi No:2 Kadıköy 1 istanbul Tel: +90 (216) Fax: +90 (216l 460 oo 74 E nıall: d lopllates.conı.tr URL: W\ \w.studlopllates.com.tr/ \'\1\M<V.nıl lontraı n eracademy.com Sektör/Sector Spor/Sport ürün ve Hlzmetıeri/Products and Servtces Spor/Sport Kısa özqeçmlş/brlef bloqraphy 1968 Adana doi\umludur. Kendisi aile meslei\1 olan tekstil sektö rürıde koç(lk yaşlard a Iş hayat ı na atı lmışt ı r. ZEYNEP GÜL SELAMOCLU, Pllates hizmeti verdl!!l salonlarınd a lş l e tnı ecrl l!!l nln yanı sıra spor e!l l tmenı yetiştirm e alanındaki E!ılllm o rgan i zasyon l arı lle Iş hayatına devam etmektedir. Borned ın Adana ı n She ı;ıot starıed in business ın early ages at textıl e seetar that was Family professlon. She ıs contınuıng her business life ın her pilates saloons asa Manager where she also tralns spor ı ınstru ctors. 27

29 - n&\ istanbul ~ Ticaret O dası Silkar Turizm Yat1nm ve işletmeler i A.Ş. Zeynep GOIIn SILAHTAROGLU BAYKAL 'ı'öneıım Kurulu üyesi Board Member Adres/MalllnJ1 Add~ess : Topkapı, Maltepe caddesi Silkar Plaza No:6 K: Bayrampaşa tlsıanb ui-tijrkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) SS Sektör/ Sector 1 Turızm{fourlsm ürün ve Hlzmetlerl/Products and servlces Turlzm{fourlsm Kısa ö:z.qeçmlş/brlef blography 1967 Istanbul do~um l udur. Istanbul Teknik üniversitesi Inşaat Fakültesi Çevre Mühendisll~l bölümü mezunudur. Yüksek ll sansın ı Pazarlama alanında Amerika Birleşik Devletleri BenUey College'da tamamlam ı ştır yı l ı ndan beri aktif olarak Silkar Turızm Yatirim ve Işletmelerı A.Ş. bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan ZEYNEP GÜLIN SllAHTAROGlU BAYKAL, halen şirketin Yönetim Kurulu Üyell~lnl yürütmektedlr. Kendisi TOslad üyesi. Kaglder üyesi ve Scal üyesld ır. Borned In ıstanbul in Graduated from Faculty of Archnecture. Department of Envlronmental Engineering In Istanbul TechnlcaJ Un~ -versııy and completed 28 her Masler degree on marketıng at Bentley College In USA. She has been servlng In varjous posltlons wlthln the body of Silkar Tourlsm lnvesıment and Man~ment stnce 1992 and ts Board Member of the company. She al so ts Member oftusiad. KAOIGAR and SCAl.

30 6!!::\ Istanbul ~ Ticaret Odası Hotel La Mer 1 Bozkurt Motorlu Araçlar Esra Bozkurt Yönetim Kurulu Üyesi Board Member Adres/MalllnQ Address: Eski Londra Asfal tı No:6 Merter 1 Istanbul Turkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) E-mali: URL: Sektör/Secıo r Turizm/Otomotiv Tourismi Automotive Ürün ve H lzmetteri/ Produ cıs and Servlces Tu rızm/otomotiv- Tourism/Automotıve Kısa öztıeçm lş/ Brl ef blo!!raphy 1978 Ad ıyaman do~umludur. Wharton School Of Busıness'da finans ve pazarlama e~itiml almıştır yılında WestLB Bankasının New York ofisinde. Structured Anance ~rub unda analist olarak görev almıştır yılından bu yana Hotel La Mer'de Yönetim Kurulu Üye li ~i ve ayn ı zamanda 2009 yılından bu yana Atlas jet, Bütçe Koordinatö rlü~ü görevlerini sürdüren ESRA BOZKURT. isgld Üyesidir. She was born ın in Ad ıyaman. She sludied Finance and Marketing aı Wharton School Of Busıness. In she worked ı n WesıLB Bank. NY Offı ce as an analyst In Structured Finance Group. Sin ce she has been working In Hotel La Mer as Board t\>\ember. and since 2009 she has been working as the bud~l coordlnalor of Atlas jet Al~ines (sınce 2009). She is a Membeı of lslanbul Young Entrepreneurs Assocıaııon.

31 ~ I stanbu l ~ Ticaret Od as ı Telekurye oaen m ve Tamtim Hizmetleri A.Ş. ASuman Oayı Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Execuııve Assistant ManaQer In Charııe of Sales Adres/Malllnq Address: Merkez Mah. Ka!!rthane Cad. 29/1 Istanbul Turkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) E mall: URL; Sektör/Seetur Taşımacılık/Transportanon ürün ve Hlzmetleri/Products and servlces Taşımac ı lık/transportation Kısa özqeçmlş/ Brlef bloqraphy 1946 do~umludu r. Ege Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunu dur. lnıım zce bilmektedir. lzmlr Milli fllltlm Vakti, Alper çızııen Akat Hastahanesi Vakfı, TABA, lznıl r ncaret Odası Ellitim vakfı Mütevel ll Heyet Üyesidir. Kalp Vakfı, TESYEV. ITO. TABA ve Alzhelmer Der n~i üyesidir. Telekurye Da!!ıt ı m ve Kurye Hizmetleri A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. Ikisi erkek biri kız olmak üzere üç çocuk annesidir. She was bonı In She graduated from the Faculty of Scıences, Department of Mathenıatl cs. She speaks English. She is a Member of lzm ı r National Educatıon Foundation, Alper Çizgen Akat Hospııal Foundation. Turk.Jsh Amerikan Business Acadeıny; Board of Trustee of lznıir ctıambcr of Commerce Educatıon Foundation. Heart - 30 Foundation. Turkey Disabled Persons Sport Aid and Educauon Organization, Istanbul Chamber of Coınmerce, Alzhelmer socıety and Board Member or Telekurye Distribution and Courıer Services Ine. She has l\'1'0 sons anda dau!lhter.

32 ~Istanbul \$!!) nareı Od.ısı MK Dekorasyon Mob. ve inş. san. Tic. Ltd. Şti. 1\dres/M.ıılinQ Addre.~ ~az Kaıanfll sok.. l\o:24 LC\enı Tel: OJ 62 raı f-mall: sales&mkdekori!s\<on.com 31

33 Iii:\ istanbul ~ Ticaret Odası BEYAZ Sosyal sorumluluk ve iletişim Dan. Ltd. Şti Şükrtye Yeşim Beyla ~Irket Sahibi Company Owner Adres/Malll nı! Addr-ess: Aizarnbak Sokak No: 11/4 Çengelköy 1 Istanbul-Turkey Tel: +90 (216) Fax: +90 (212) E-mali: URL: sektör /Sector Iletişim - Danışmalık,!Communıcation Consultancy ürün ve HlzmeUeri/Products and Services Iletişim Danışmanlıi</Communlcatıon -Consultancy Kısa özııeçmlş/brlef bloııraphy 1965 Istanbul do~umludur. Marmara üniversitesi Iktisat Fakültesi mezunudur yılından bu yana sahibi old u~u BEYAZ Sosyal sorumluluk ve Iletişim Danışmanlı~ı Ltd. ve BVZ Izmır Halkla Ilişkiler Ltd. firmalarını kuran ŞÜKR iye YEŞIM BEYLA halkla Ilişkiler uzmanıd ı r. Kendisi, TOrkiye Halkla Ilişkiler Derne~ı Üye ve Yönetım Kurulu Üyesi, Ulusal Rekabet Araştı rmaları Dernei!l Denetim Kurulu üyesi, Enerji Verlmllll!!l Derne!!l ve Türkiye Enerji Ver'irnlllli!l Meclisi üyesi ve Iletişim Danışmanıdır. She was born ın Istanbul ın She graduated from the Faculty of Economıcs, Marmara University. Slnce 2009, she has been the owner and the founder of BEYAZ SOcial ResPOrısiblll ty and Cornmunlcatlon -Consultancy and BVZ I 32 zmı r Publlc Re latıons. She ls a Publlc Relatıons Spedallst. Moreover she ıs the Board Member and Member of Publlc Relatıons SOciety of Turkey, the Supervlsory Board Member of International Compeut ı on lm<estigatıon lnstitution. the Communlcation Advlsor of EnerQY Efflc ı ency ofturkey and lts Assembly Member.

34 ~istanbu l ~ ncaret Odası E P A Akm Tekstil ve Tekstil Mak. Gömlek San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Pınar Akın Yönetım Kurulu Üyesi Board Member - Ad res/ma ııınıı Address: Al!!las lshanı Baglar Mahallesi Osmanpaşa Cad. No 59 Güneşli 1 istanbul -Turkey Tel: +90 (212) fax: +90 (212) E-mali: URl: Sektör/ Seeter Sanayl/lndustry Üriln ve Hlzmetleri/ Products and servıces Tekstil Makineleri/Textile Machines Kısa öl1! eçmlş/ Brlef bloııraphy 1982 Ankara do!!umludur. Yeditepe Üniversitesi Halkla Ilişkiler ve Tanıtım Bölümünü bitirdi. Ardın dan Amerika'da Marketıng el)ıtiml aldı. Ellitımine kışısel gelişim wo rkshoplarına katılarak devam etti. Aynı zamanda Reiki, pozitif düşünce. NLP dallarında sertlfikalara sahiptir. Yaklaşık 5 yı l dır E-P-A Akın Tekslll Makine l erı Yönetım Kurulunda, Ihracat depa rtman ını yönetmektedir. Yaklaşık 15 ülkeye Ihracatı olan firman ı n tum yönetiminden sorumludur. Born In Ankara ın After graduauon from Publrc Relauons and Publlclty Department of Yeditepe Unıversl1y. she studled Nlarketing ın USA and continued her educatıon by auendlng personel development workshops. She also has certıficates ın Reikl. NlP and Posltlve Thought. She has been managını;ı Exporı Deparıment as a Board Member of E-P-A Akın Tekstil Makinelerı for the last 5 years. She holds the wtıoıe manaqement responsibllity of the company that exports to approxl mately ı s cou ntrıes. 33

35 - ~).stanbul ~ Ticaret Odası ARTEL Telekomünikasyon Servisleri Ltd. Şti. Arzu Nur Alpa.Qut Kurucu Başkan foundınıı Chalrman Adres/Maliing Address: Kemal Salih Sel Sokak No: 13/5 Göztepe Istanbul-Turkey Tel: +90 (216) Fax: +90 (216) ı o f-mall: arzu.a l pagu r-ı et.com.ır sektör/sector Te lekomünlkasyon/tel econımunıcauons Oron ve Htzmetleri/ Produas and Servlces TelekomünlkasyorıtTelecommunlcaUons Kısa özqeçnti$/ Brtef bloııraphy 1957 lsıanbul do4umludur. Plymouth Onıversnesı. lnglltere. Telekomünikasyon MOherıdlSIIQI ve uverpooi Ontversltesf Işletme BOlOmlerinden mezun oldu yılında kurulan ART'El TelekomOnlkasyon Servisleri ltd. $ll. Kurucu başkanı olan ARZU NUR ALPAGVT. Oyesl oldu!!u TO'ıl:D'fn 2001 yı lında dönem Başkanlı!!ı yapmı Ştır yılı lll bartyle Okan Üniversitesinde ö~re tım görevlisi olarak mobil Iletiş im ve tekno l oj ilerı dersa vermektedir. Kendisi ayn ı zamanda TOkellcl ler Derne!!l TO DER ve 1130 Istanbul Şubesi Yönelim Kurulu üyesidir. She was bom in Istanbul ın She graduated from the B.SC. Communıcaııons EnQincerlnQ Depanrnenı. L.,nl\erstıy of Plymouth. UK and also she gıaduatcd fıom the BuSiness Adminısuaııon Depaıtmcnt, Lntversıty of l.l\-eıpool. Slıe IS the Foundlnq Chalrman of ARTEl Telecornmuntcaııon Scı\1ces 1\hldı "as establlshed ın 1997 ın 2001 stıc -ser.ed as Chalrman 34 and as Board 'Aember of AJI Tetecommunledııon Buslnessmcn Socıetv Slnce she has been leeturıng Mobıte Communtcaııons and Technologıes aı Okan Lnl\eısııv. SChool of Applied Sctcnces. Al presenı. she IS Board Member ofturl<.ey lnforll'ldtl< Assoeıatton. Consumcr's i\ssoclatlon.

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı 1968 yılında Karaman da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU. ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ

GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU. ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ 1 Ali SABANCI / Pegasus Hava Yolları, Yönetim Kurulu BaĢkanı TOBB Genç GiriĢimciler Kurulu BaĢkanı 1969 yılında Adana da doğdu. 1987-1991 yılları arasında ABD Tufts Üniversitesi

Detaylı

Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing

Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing i Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing F. Zeynep Bilgin * Marmara Üniversitesi, İstanbul Emine Çobanoğlu Marmara Üniversitesi, İstanbul A. Müge

Detaylı

Tuncay Özilhan (Başkan)

Tuncay Özilhan (Başkan) TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı: Tuncay Özilhan (Başkan) 1947 yılında Kayseri de doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ni bitirdikten sonra

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

Adaylar hakkında bilgi / Information about candidates

Adaylar hakkında bilgi / Information about candidates Adaylar hakkında bilgi / Information about candidates Sn. Deniz Özkul Sayın Deniz Özkul, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Duke Üniversitesinde iş eğitimini,

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

Valuable members of the Elvan Family,

Valuable members of the Elvan Family, başkandan from the chairman Tek Çatı Altında Toplandık Güçlerimizi Birleştirdik Elvan Ailemiz in Değerli Üyeleri, Hatırlayacağınız üzere 2010 kış sayımızda yayınlanan röportajımda, 2012 yılı Elvan için

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti Faaliyet Raporu 2009

Darüşşafaka Cemiyeti Faaliyet Raporu 2009 Darüşşafaka Cemiyeti Faaliyet Raporu 2009 2 Darüşşafaka nın Öncelikleri 3 2009 da Kaybettiklerimiz 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 8 2009 da Öne Çıkanlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 02 Darüşşafaka nın Öncelikleri. 98 Bağış ve Kaynak Geliştirme. 114 Darüşşafaka Rezidansları. 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

İÇİNDEKİLER. 02 Darüşşafaka nın Öncelikleri. 98 Bağış ve Kaynak Geliştirme. 114 Darüşşafaka Rezidansları. 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı İÇİNDEKİLER 02 Darüşşafaka nın Öncelikleri 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 08 Bütçe Uygulaması ve Finansal Göstergeler 12-19 Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Haysiyet Divanı 20-23 Okul Yöneticileri İdari

Detaylı

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES BALKAN ÜLKELERİ TEKNİK MÜŞAVİRLİK KURULUŞLARI İŞBİRLİĞİ KONFERANSI CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES 19-20 Nisan/April, 2012 Ankara/TURKEY TürkMMMB HAKKINDA

Detaylı

DOĞUM TARİHİ : 1946. Taner ve Ferda Denizcioğlu 1970 yılında evlenmişler ve 1980 yılında Ingiltere ye yerleşmişlerdir.

DOĞUM TARİHİ : 1946. Taner ve Ferda Denizcioğlu 1970 yılında evlenmişler ve 1980 yılında Ingiltere ye yerleşmişlerdir. 22 TANER DENİZCİOĞLU DOĞUM YERİ : İSTANBUL DOĞUM TARİHİ : 1946 M. OLDUĞU LİSE : GALATASARAY LİSESİ 1968 Galatasary Lisesi - İstanbul 1968-1972 İ.U. İşletme Fakültesi İstanbul 1972-1979 İstanbul Kültür

Detaylı

Başak Deepa Yüksel- HEMŞİRELİK/SANAT YÖNETİMİ/ YOGA EĞİTMENLİĞİ

Başak Deepa Yüksel- HEMŞİRELİK/SANAT YÖNETİMİ/ YOGA EĞİTMENLİĞİ Hüsnü Özyeğin- ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI 1944'de İzmir'de doğan Hüsnü M. Özyeğin, 1963 de Robert Akademiden mezun oldu. Oregon State University den 1967 de İnşaat Mühendiliği ve 1969

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ - 1 - RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR Rhea Girişim

Detaylı

Bilişim Yıldızları e-dönüşüm ödülleri sahiplerini buldu.

Bilişim Yıldızları e-dönüşüm ödülleri sahiplerini buldu. Önsöz Bu sayımıza; TBD nin düzenlediği ve geçtiğimiz günlerde sonuçlanan Bilişim Yıldızları e-dönüşüm Yarışması nın basın bülteniyle başlıyoruz. Bültenimizin ilerleyen sayfalarında bu ay gerçekleştirilen

Detaylı

01 OCAK 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN

01 OCAK 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN Sayfa No: 1 01 OCAK 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN Sayfa No: 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Değerli hissedarlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız, 1933 yılında 24 personel,

Detaylı

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS içindekiler contents 28 38 56 84 95 103 98 06 08 12 14 38 42 SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS TÜRKİYE

Detaylı

faaliyet raporu 2008

faaliyet raporu 2008 faaliyet raporu 2008 Türkiye de iç ve dış hatlar terminallerini aynı çatı altında buluşturan tek havalimanı olan Esenboğa, toplam 182 bin metrekare terminal alanına sahiptir. İçindekiler 2 Faaliyet Alanları

Detaylı

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır!

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır! www.berfino.com t.: +90 212 549 30 71-549 01 41 m.: info@berfino.com New line in the accessory MOBİLYA AKSESUARLARI APRIL / NİSAN 2015 Işık Ahşap: Ortadoğu nun parlayan yıldızı ORSIAD JOURNAL OF FOREST

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

THINK SIMPLE LIVE LOUD

THINK SIMPLE LIVE LOUD THINK SIMPLE LIVE LOUD 4-5 Aralık LÜTFİ KIRDAR KONGRE ve SERGİ SARAYI December, 4-5 ISTANBUL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE Stratejik İş Ortağı Strategic Partner Ana Sponsor Main Sponsor Ana Tekstil Sponsoru

Detaylı

KOÇLUK İŞ DÜNYASINDA. Performans. Liderlik Gelişim. İnsiyatif. Kurumsallık. Vizyon. İlişki Yönetimi Motivasyon SPONSORLUK DOSYASI

KOÇLUK İŞ DÜNYASINDA. Performans. Liderlik Gelişim. İnsiyatif. Kurumsallık. Vizyon. İlişki Yönetimi Motivasyon SPONSORLUK DOSYASI 9 NİSAN 2014 PARK BOSPHORUS HOTEL, İSTANBUL Performans Liderlik Gelişim İnsiyatif İŞ DÜNYASINDA KOÇLUK Kurumsallık Vizyon İlişki Yönetimi Motivasyon SPONSORLUK DOSYASI 9 NİSAN 2014 PARK BOSPHORUS HOTEL,

Detaylı

Sizin Hikayeniz Ne? Sizin Hikayeniz Ne? Sahne 1: Harekete Geçiren Pazarlama Hikayeleri. Sahne 2: Muhteşem Sonuçlar Alan İş Hikayeleri

Sizin Hikayeniz Ne? Sizin Hikayeniz Ne? Sahne 1: Harekete Geçiren Pazarlama Hikayeleri. Sahne 2: Muhteşem Sonuçlar Alan İş Hikayeleri Sizin Hikayeniz Ne? Türkiye nin danışmanlık şirketi MCT Danışmanlık tarafından düzenlenen ve binlerce üst düzey yöneticiyi bir araya getiren Pazarlama Zirvesi nin 13 üncüsü 5-6 Aralık 2012 tarihleri arasında

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı

İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİRKURUM İSTANBUL TİCARET ODASI. Yayın No: 20 ı O- ı 07. Istanbul, 201 ı

İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİRKURUM İSTANBUL TİCARET ODASI. Yayın No: 20 ı O- ı 07. Istanbul, 201 ı İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİRKURUM İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın No: 20 ı O- ı 07 Istanbul, 201 ı GraAk Tasa rım KOit H~klamcıhk Ltd btıkl.ıl Cd. Erol D< m~k Sk. 5110 BeyoQiu /Istanbul T 'lo,,, ısı

Detaylı

AKYÜREKELMAS MİMARLIK - ARCHITECTURE

AKYÜREKELMAS MİMARLIK - ARCHITECTURE AKYÜREKELMAS MİMARLIK - ARCHITECTURE MİMARLIK İNŞAAT TASARIM UYGULAMA LTD. ŞTİ. NİSPETİYE MAHALLESİ AYTAR CAD. AYDIN SOKAK 2/4 LEVENT BEŞİKTAŞ 34340 İSTANBUL TÜRKİYE TEL 90(212) 282 57 97-96 FAKS 90 (212)

Detaylı