TOBB istanbul KADlN GiRiSiMCiLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOBB istanbul KADlN GiRiSiMCiLER"

Transkript

1

2 Kadın Girişimciler Kurulu TOBB istanbul KADlN GiRiSiMCiLER, KlJRlJLlJ ÜYELERi ALBÜMÜ ISTANBUl. ISTANBUl. DEN17. İSTANBUL TICAıı.ETOl>ASI SAl'lA YI ODASI TICA~F.TODASI TICARET BORSASI

3 "insantopluluğu kadm ve erkek denilen iki cins irısanda11 oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasım i/er/ete/im, ötekilli ihmal edelim de kiitlenilt bıitünii ilerieyebi/si ll? Mümkün mı/dür ki bir ci~ min yarısı toprağa bağlı ka/dıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin?"

4

5

6 . 1 TOBB IKGK 1 BASKANLlK DiVANI,

7

8 TOBB ikgk BAŞKANLIK DiVANI BaŞkan Hatlee Güner Dlnçbal Kal Başkan Yardımcısı Muılu Alkan Kütüklüo~l u Başkan Yardımcısı Ayşegül çapa n Başkan vardımcısı Yasem ın Yardımcı

9

10 YÖNETiM 1 KURULU

11

12 YÖNETiM KURULU Başkan Hatlee GOner Dlnç;bal Kal Başkan l'aldımcıso Mo11u Alkan KOtOkiOoQiu 811-opk.an vaıdımcı.sj Ayşeqöl Çapan Başkan Yaıdıması YMemin ''ardımo lıtıl$1 m ç.ıı~ Grobu BılŞkanı Oınur ~rrmend sanbay Iş Gelittlrme Çi)ışmil (;rubu BaŞkana eeıııe Kııı t;,tı Dtvlel vr: Kamu Işleri çaıı.şma Grubu saş~anı AyŞegOl Tunct:r topaj Dış lll~ler Çalışm a Grubu 84Şhnı Ruhsar Pek<.an ()ye lıış. \'t sos. lıış. ç.ııışma Grubu Başkanı Aynur Ayhan D fallim çalışma Grubu Başkanı Zctır;ı ThŞtfSe:uUo~u TeknoloJI Çal'l'" Grubu~a n ı Merıh skln

13 - ~ I stanbul ~ Ticaret Od ası Baltürk Elektronik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Hallee Güner Dlnçbal Kal Yönelim Kurulu üyesi Board Member Adres/MalllnQ Address: örnektepe Mh. Elibank Cd. Dolunay Iş Merkezi No: 16 5/4 Sütlüce- Beyoi;!lu/ istanbul Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) E-mali: h atıce. elecity.com. t r URL: Sektör/Sector Elektronik ve TelekomOnikasyonJEiecıron i cs and Telecommunicalions Orün ve Hlzmetleri/Products and Servlces Elektronik ve Telekomün lkasyon/ Ei ectronıcs and Telecommunicattons Kı sa özqeçmlş; B rlef bloqraphy 1961 Kayserı d~mlu ve Matmara ünıversııesı lıeıışım FakülteSI Rd TV me~unudu r. ReklAmcılık ınenne master yapıı. IMI ve bir kııı vardır yılından bert ınşaat sek1öründe. faaif\'el gösteren Bal taş Inşaat A.Ş. ve Tekslll sektöründe Iplik üretımı lle Ilgın Baltaş iplik A.Ş. de, ııanaş Yapı ve Endüsı~ ayrıaı yı l ından benlietlşim sek1<iründe hlımeı veren Balıürk IletiŞim Hizmetleri A.Ş. ve 2008 yılında kurulan, Tur1<ceıı TOM kuruldu. Baltürk Telekomünikasyon A.Ş. yönetim kurulu ııı-esı ve Şlrkeı 0<1~ıdır. Istanbul ncaret Odası nda Medıs üyesi Olan Hallee Güner Dlnçbal KAL. ISGID \<e MOBISAD yönetim kurulu llj<esldlr. aynca TOBB IKGK Başkan ıdır. Shewas bqrn ın Kayserı ı n SheQraduated from the FaculryofCommunıcaııons. Radio-lV Department at ıwırmara ljrıl\ersity and has i\laster on Advertısı ng. She ıs maırled and has a dau!lhıcr. She ıs Ooard Membe< and Panner ar Baltaş Consıruaıng ınc. thal ıs aa~e ın consırualng seaor sınce 19S2. She has been aı ıtıe same ıxısıııon aı Ballaş Alamenı Ine.. Bal1aş auııcıınıı and IJılılneerii>Q ıhaı aıe acim! on rııamenı produaıon ın textlle seaor as \'\<eli as Ballürl<. CommuniGal!On Seıı.ıces Ine. sınce 1993 and aı ııaııorı. -Telecommunlcallon Ine. 12 sınce She ıs an Assembly Member at ısıanbul Chambe< of Cornmerce OCOCI. Boatd Membeı at Istanbul Young Entrepreneurs ASsoclallon and MObile Connmunıcaııon Tools and lnfomıaııon Technoıogıes Businessmen ınsıııuııon. Moreo~er, she ıs Head of The un ıon of Chambeıs and Commodlty EJ<changes of Tuıkey, Pr0\1nce Woman En ırepreneurs Commıssion.

14 .1&:\ Istanbul ~ Ticaret Odası Malkan Makine sanayi Ticaret Ltd. Şti. Mutlu Alkan Genel Müdür Yardımcısı DeputY Director General Adres/Malllnil Address: Kadlr Akdo~an cad. No:16 Gaziosmanpaşa / Istanbul-Turkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) so E-mali: Sektör/ Secıor Inşaat Sanayi/Consırudlon lndusıry OrOn ve HIZmetleri/ Produ cıs and Ser\'lces Sanayi Tipi Maklneıer/lndusırıaı Machlnery Otel ve Rezldans Yatırımlan/liotel and Resldence lnvestments K ısa ö~eçmlş/b rlef bloqraphy 1974 Istanbul dol!umludur. Bollaziçi Üniversitesi mezunudur. Halen Malkan Makine SanaYI Ticaret LID.ŞTI bünyesinde Genel MUdUrlük gö revı n ı sürdüren, IKAM Kurucu Yönetım Kurulu üyesi, Buluşmalar Platformu Başkanı ve OAIB Makine Ihracatçıları Blrllj11 Yönetım Kurulu Üyesidir. Bomed ın ısıanbulın t974. She ıs çıradu;ı ıcd from flo!!aziçi UniverSity. She ıs currenıty Deputy Dlredoı Geneıal of Malkan ı\.lachlnery lndustry and Trade. 5he ıs Foundeı Board Mcmber of IKM\. 5he also ıs Oııer of Bulusmalaı Pfatfofm and Board \lember of 0\lB \lachlnerv Exporters' Assodalion

15 ~ Istanbul ~ n caret Odası Mod Ajans Reklamciiik ve Tic. A.Ş. Oznur O~lrmend Sanbay Yönetim Kurulu Oyesl Board Member Adres/Malllnil Address: Tel: 90 (212) Fax: +90 (212) &mali: Sektör/SeCLor Reklam/Adverıısınıı Orün ve Hlzmelleri/Products and servtces Reklam/AdVerıısınıı Kısa özııeçmi~/ Brler blosıraplıy 1994 yılında Istanbul Onlversııesı PiyasaA~ırmalan ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun oldu yılında Cenalans/Grey Reklamalık'ta ~layan karlyerl, Kurucu Orıa~ı oldul!u B'IUP - Bulldlnil up ldeas lle devam ediyor. Iş hayatının yan ı s ıra Istanbul Ticaret Odası Meclis Kalip Oycsı, ıcı üyesi, Tül!ik Hayslye ı Dlvanı Oyesı. Mar!!lf Yönetım Kurulu ()yesi, lsqid Yöneli nı Kurulu Başkan Yardımcılıl!ı Qörevlerlnl de surdoruyor dol!umlu ve 1 eıkek ÇOcul!u var. She ıııaduated ftom lsıanbul Unıversily, Marl:.et Research and AdvertiSIOQ. ın 1994 She staned her carcer In 1995 aı CerıajanS/Grey Advertlslng, Currenıtv she <MI'1S BulldlnQ up ıc:ıeas. a Reat Esiale v.arı.etıng and SaJes company. In addiııoo to lıcf lıusıness hfe. slıe maintains her rolesas Assembly Secıeıary and Mcmber or Istanbul Oıamber of Commetce. Mcmbıer of ıa. Mcmbeı or Courı of Honoor of TüGIK. '-'~mbıer or Board of MARGir vıce etıaırman of ISGID She was born ın 1975 and has a soo.

16 .1&\ Istanbul ~ ncaret Odası TSKB Gayrimenkul Deeerleme A.Ş. lş ıl Dinçer GenelMüdür Dlreaor General Adres/MalllnQ Address: Meclisi Mebusan cad. Mella Bayırı Sok. No: 1 Fındıkh/Ist a nbul-turkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) 334 so 35 Sektör/Sector Gayrimenkul Dej!erleme/ReaJ Propeny Valuallon Orün ve Hlzmeueri/ Produru and Semces Gayrimenkul Dei!erleme/ Real ProperıyValuallon Kısa lizııewıtş/brlef bloqraphy 1978 Altınova-Balıkesir do!!umludur. Yıldız Teknik Onıversııesı Harita ve Kadastro Yüksek MOhendlsll!!l BölOmU mezunudur yı l ından bu yana TSKB Gayrimenkul Dellerleme A. Ş.' n in Genel MUdUr Yard ı mcısı olarak ış hayaıını sorduren ISIL DiNÇER. ayn ı zamanda ITO Meclis Üyesidir. She was born In Alıı nova. Balıl..esl r ın 1978 She Qraduated from Geometrlc Senlor EnQineerıng Department of Ylldlz TedınlcaJ Unll.e~i',. She has been woıijnq as Deputy Dtre<.ıor Genefal of TSKB Gayrimenkul ~me A.Ş sınce 2008 She ıs Coundl Member of ICOC.

17 ~ Istanbul ~ ncaret Odası Çözüm Yeminli Mali Mü şavirlik Ayfer GOlsoy Firma 5ahibf/Yeminll Mali Müşavlr Company OWner/Ananelaf Consu ııanı Adres/Malllnil Address: Osman bey, Halaskargaıı (ad. No: ı 03/ S SA Şlşll t lsıanbui-turkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) E-mali: URL: seklör/seaor Mali MOşavtrlfk/Publlc AGcuunıant ürün ve Hllmelleı1 / Products and seıvtces Mali MOşavtrtfk ıt1zmelleı1/public Accounıanıservıces Kısa özııeçmtş/ Brter bloqraphy 1955 dolıumiu ve Marmara O nıversııesı mezunudur yılından bu yana ÇözOm Yeminli Mali MOşavtrtfk BOrosu sahibi ve Yeminli Mali Müşa\llr olan AYFER CiÜLSOY, ITO Mali Müşavlrter Komite Başkanı, IYMMO Yayın Platform, TMUD, MOIIBFMD (Genel Merkez DeleQeSI ve Danışma Kurulu), ISTIVAK MOtevellf Heyet ve Bili rkişlle r Dernei}f Üyesidir. Ayrı ca kamu yaranna birçok fam görevde bulunmaktad ı r. (ISMMMO Ei)llmenllk Plaketi sahlbfdfr.) She was bom In 1955 and graduated from Marmara Universf1y. Slnce she has been the Owner of PubUc Accounıanı COmparıv and ıs Financıal consufıanı of the company. Ayfer GOlsoy ıs Commııtee Presıdenı of Anandal Consul tanıs Commııtee of ICOC, Membeı of IYM MO (Chambcr or Certıfled Public Accountanıs) Broadcastlng Platform, Membeı of Expen Ac:countanıs' Assodatlon of Tuıl..ev. Member or OC. -leğale or central Orflce 16 and Consutlalfve Commuıee. \1ember or Board or Trusıees of Malmara Uni\'CISIIY Foundation and also Member of BmriJştler fnstitulfon. Moıe<M!r, she ıs performing her honoıary offtce dutles for lhe publlc...-eaı. (She has Istanbul Chamber or Ccrlffled Pubflc Accoun ıanıs coachfng plaquel

18 ~Istanbul ~ Ticaret Odası Meskur Konfeksiyon sanayi ve Ticaret A. Ş S. Gülümser Yıldırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı vıce Chalrman Ad res/malllnr,ı Address: lstlklal Cd. Büyükparmak Kapı Sk. özgayreı A!PI. 1/ 1 Beyo!)lu/istanbul Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) E mall: Sektör/Sector Tekslll/Textile Orün ve Hlzmetleri/Products and servı ces Iplik Oretımi(Tiı read Productlon Kısa özqeçmlş/ Brl ef bl or,ı raph y 1948 Istanbul do~umtudur. Istanbul Iktisadi Tıcarı lllmler Akade mlsl Iş letme Enstıtüsü mezunudur. Meskur Konfeksiyon Sanayi ve Tıcaret A.Ş Yönelim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam eden GÜLÜMSER YILDIRIM, IST1VAK Vakıf Başkanı, SUTILEV Yönelim Kurulu üyesi ve TÜRMOS Onursat De,tegesidlr. She vvas born ın Istanbul ın She graduated from the ıstanbul Academy of Econom ıcs and Commercıat Scıen ces. lns tı tude of Bu siness Management. She ts the vıce ChaJrman of Meskur Clothing lndustry and Trade Ine. Gülümser Yıl dı rım ls the Chalrman of Marmara University Foundation. Board Member of Sultanahmet Commerdal Hlgh School Foundation and Honorary Delegaıe of Union of Chambers of Cerllfled Public Accountants ofturkey. 17

19 ~ istanbul ~ ncareı Odası ABC ithalat ihracat Ltd. Şti. AmıMolu öl!rettm ()yesı Academıc Member Adres/Malllnıı Address: Spor Ciıddesl 91/2 Maçka lsıanbul -Turkey Tel: oo oo fax: E-mali: 5ektör/5ector Mali Müşavırli k/publlc Accountant OrUn ve Hlzmetleri/Products and seraces Mali Müşavirlik Hlzmeıler1/Publlc ACCountaııt 5ervlces ıosa ıı~ış/brter bloqr.ıphy 1970 lzrnir ~umltlldur. Bollaziçi Ünlveısllesl mezunudur. UQA ABD'de Ekonomi ve SOrdOrOieblllr Kalkınma E~ltlml almıştır. ~azlçl ve Bahçeşehir Onıversıtclcrı bünyesinde öl!retim OyeiiQI yapmaktadır. KendiSi TORÇEK. TORÇEV ve DHKD üyesidir. She bomed In lzmır ı n She ıs ~ıaduated from BotlaziÇI Un lversııv. She goı economy and susıaınablc daelopmenı cducatıon aı uru USA. She ıs an academlc member at Bo{!azlçl Unlvcrslly and Bahçeşehir unlveısity. Slle ls a membcı of ltrçek. lürçev and DHKO. - 18

20 .1&\ Istanbul ~ Ticaret Od ası Opal SiQona Arac1hk Hizmetleri Ltd. Şti. ceme KıZıldı MOdOr/Arma Sahibi Dlrea ortcompany Owner Adres/Malllnil Address: Aytar caddesi No:8 0:18!.Levent B eş iktaş Istanbul 1 Turkey Tel: +90 ( Fax: +90 ( Sektör/ Seaor Slııona/ lnsurance ürün ve Hlzmetlerf/ Produas and Servlces SIQ<>rta/lnsurance Kısa özııeçmlş/ Brlef bloqraphy 1959 Istanbul. Çatalca d o~umludur. Yeditepe O nıve rsııesı Güzel Sanatlar Fakültesi'ne devam etmektedir. Opal SIQona Aracılık Hiz metlerl Ltd Şti.'nln sahibi olan CELILE KIZIKLI. Opal sıgorta Araalık Hi zmetlerı Ltd Şti'nin MüdürO olarak I ş h aya tı n ı sürdürmektedir. Shevvas bom ın Çatalca, lsıanbulln She ıs studyıng at Facultyof Flne N ls ın Yeditepe University Celile ı..ı zıij ı. O.vıner of OpaJ lnsurance lnıermedlary Servıces, ts the ı\lanaqef of Opal 111\SUrance ı n ıermedıarv servıces. 19

21 ~Istanbul ~ Ticaret Odası Maya Araşt1rma Dam şmalik Ltd. Şti. Zehra Taşkesenllojllu ı<uruaı Onak FoundlnQ Partner Adres/ MalllnQ Address: Yeşiltepe Mah. 52. Sok. No: ı Onver Iş Merkezi Kat: 3 D: 25 Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) E-mali: URl: Seklör;seaor Danışmanlık/COnsulllnı;ı Oron ve Hlzmetlert; Products and Sef'Yices ProJe DanışmanlıAI/Projea Consulllnı! kısa özj~eçmlş/ Brlel bl<>4raphy Marmara Ontveısııesı Iktisadi ve Idari Billmler Fa!Wlteslnde IktiSat aıa. mnda ve Bahçeşehir Onlversttesl'nde AB alanında yilksek lisans yapm~ ur. ABD'de UniverSity of New Orleans'ta Anansal Ekonomi dalında doktora çalışmalarına devam eımışıır.2004 yılından bu yana Maya Araşıırma Damşmalık Ltd şlıkelinin Kurucu orı~ı olaıak proje yönelimi ve yatırım damşmanlı~ı Ql)revterlnde Iş hayatına devam eden ZEHRA TAŞKE SENLIOGW, MUSIAD Oyesl ve Proje Yönetım Demelll Yönetım Üyesidir. She has Master degıee ol fconomıcs.. Marmaıa Unl\<ersiıy and EU pro!ifamrnc. Bahcesehlr UniVersity. She contlnued her Docıorate sti.j(to( on Anandal Economv ın l..fım!rslly of New Orleans. 5he has tıeen malntalnlnq her caıeer as Foundlnl! Partner ol Maya Rescaıch and Consul1antY on the tas1r.s of Project Managemenl and lrmstment Consulıancy. 5he ıs Meınber ol MUSIAD and Pıojed Managernem Assodallon. - 20

22 ~Istanbul ~ ncaret Odası Nur Mimarlik inşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şt i. ı. N u rdo~an YOZbaşıQ41u GenelMUdUr Director General - Adres/Malllnil Address: Kurba!)ahdere (ad. Altunellşhanı No: 51/ 26 Kadıköy lsıanbul / Turkey Tel: +90 ( Fax: +90 ( Sektör/SC<:tor in şaat/archııecı ure OrUn ve Hl.ı:mellert/Product.s and Servlces inşaat-mimaı1ık 1 Archllecture-leetontes Kısa öz~i$/brlef biography 19f>4 Keşaıı dooumludur. Istanbul Teknik Onlvefsl ıesl f.1lmarlık Faklllıesı Mimarlık BöiOmo me.ı:unudur. Siyaset Akademisi ve smi savunma ~Ttimlerl almıştır yılında Nur Mimarlık ln~t Taahhüt Tıcaret Ltd. ŞU.'n l n kuru l uşuyla birlikte şlıkelin Qenel mudoriol!uno üsuenmış ve halen Nur Mimarlı k Inşaat Taahhüt ncaret Ltd. Şll.' nln genel mudur lü!)ilno sorduren Nurdo!!an Yüzbaşıol!lu, 2004 yı lından bu yana Pen dik Meclis Oyest, IBB Meclis (Jı.esl. Haılla Komisyonu Başkanı ve Tarihi KenUer Blrlli!J ~-esi, TOrk DOnyası Belediyeler 81 rll!!l ve AFSIAD (Jı.esidlr. Bom ın Keşap 10 19b4 Graduated from focuııv or \rchl ıecrure ın Istanbul Techntcal Unl\~tv. She studied Polltlcal scıence and CJI.il Defense. She has been Director General of Nur Mlmarlıl. lnşaaı TaahhOt Tlcarı,ıı ltd. şu sınce 1991 when esıabllshed. She has becn COuncil Membeı of Pendik slnce 2004, Council Member of IBB. Chalrman of Map Commıssıon, Memtx:r of Union of ~ıısıoncal Towns. UniOn of Turkish World Munldpajilles andafsiad 2t

23 - l1i:\ IStanbul ~ Tıcaret Odası Karon Mühendislik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Ruhsat Pekcan Kurucu Orlak MOdOr FoundlnQ Pan n er Man;ıııer Adres/ MalllnQ Address: Göztepe Mah. Göksu E\1erl Şakayık Cd. o: Beykoz /Istanbul Ttırkev Tel: 90 (2t6) Fax: +90 (212) E-mali: Sektör/ 5ector Sanayl/lndustry Oron ~ HlmıeUeri/Produru and Sen,lces Sanavt/lndustry Kısa ö~mlş/ Brlef bioqraphy 1958 Demirel. Manısa d<m!umludur. Istanbul Teknik Onl\ersflcsl Elekırik FakUftesı mezunudur. ~Uksek llsansını mezun olduqu Istanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştı r. Halen Kurucu Ortall ı oldullu Karon MU h e ıı d lsll k Sanayi ve Tıca ret ITO.ŞTI. bunyeslndc MUdOriOk Qörevlnl sorduren RUHSAR PEKCAN. ITO üyesi ve OEIK ı ork Surlye Iş Konseyi 8aşkanıdır. Bomed In Dcmord. \\arılsa In 19S8 Gıaduated rrom racutıv ot ElectııcallrıQineeflng ın lsıanbu4 redıok:alt.<nl\mi!y and cornplcted her \\asteı c1eıııee at the same unl\~1\'. She ıs founo~ Pasıncı and \\anaqer of ~;ason EnQinecrillQ lndustrv and Trade Shc ls afso \lcmbeı of ITO and Prcsldcnt of DEit.. Turi;.-Syrıa Bıxlnös Counctl - 22

24 ~ista nbul ~ ncaret Odası Güral Porselen Vitrifiye ve Turizm san. Tic. A.Ş. Harika Güral Yönetim Kurulu Başkan Yard ı mcıs ı vıce dıairman - Adres/Mallln~ Address: Merkez Mah. Köy Altı Mevkli 29 Ekim (ad. No 19 Istanbul/ Turkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) Sektörtsector Vitrıfı yet5anitary ware ürıın ve Htımetleri/Products and Servıces Porselen/Po rce ı aın Kısa öz.ıteçmlş/brlef blo~raphy 1979 Kütahya doqumludur. Istanbul Bll!!i üniversitesi Işletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra New York Üniversitesi'nde Iş l etme ve Sanat Tarihi eqitlml alm ı ştı r. Ejlltlm hayatını Istanbul üniversitesi'nde i şletme yüksek lisansı yaparak tamamlamıştır yılınd an Itibaren GOral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yard ımcılı!ıı görevini sürdüren HARIKA GÜRAL. TABA GiYAD ve TKYD Demekleri üyesidir. She was born ın Kütahya ın After graduaııng from lhe Department of Managemenı. BiiQi University, she studied Manaııement and Arı History at New Yorl:. University. Sh e completed her Phd ın Istanbul University. She has been working as Vlce Chaırman of Gür al Porcclaın sın ce Harika Güral ıs a Member of Turklsh American BuSiness Academy, GOmüşhane [conomic Cooperalion and SOildatity SOCiety and Corpoıa te Governance Assoclallon ofturl:.ey. 23

25 - ~Istanbul ~ Tlcareı Odası Topall Mücevherat San. ve Tic. Ltd. Şti. AyşeQDITUncerTop~ Yönetlci.Ortak Administrator-copartner Adres/Malllnl! Address: lstlnye Park AVM R-331 lstınye / Istanbul-Turkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) E-mali: URl: Sektör/Sector Mücevher/Jewelry Orün ve Hlzmelleri/Products and Servtces MUcevheravJewelry Kısa özııeçmlş/ 8rtef b1oqraphy 1980 lsıanbul doqumludur. B~azıçt üniversitesi mezunudur. Topal Mücevtıerat' ın yönetici o rıaıı ı olan AYŞEGÜL TUNCER TOPAL. GeleceQimlzln Ço cukları Vakfı Yönetım Kurulu Başkan Yardımcısı ve TIKAD Yüksek lstışa re Kurulu ve Istanbul Maden Metaller Ihracatçı Birliklerı Oyesldlr. She was bom ın IstanbUl In Shc Qraduated from the Bogazlcı Unl't'erslty. AYŞEGÜL TUNCER TOPAl ls the Admlnlstratoı and Copa/Iner of Topal jewellery. Furtherm<J(e. she ıs the V1ce Oıalrman of the Children of Our Fu ı ure Foundation and also Member of Hlgh -Advtsory Board of 24 Turkish Businessmen Assoclatlon and General Sekretaılat of Istanbul Mı ncrai &Nietals Exporters' Assocı atı o n.

26 ~--~~~~~ ii:\ Istanbul ~ Ticaret Odası Me~a cam ürünleri ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Yasemın Şl şmano~l u GenelMüdür Director General - Adres/Malllnil Address: Fahrettin Kerim Gökay cad. No: 18/ Altunizade-Üsküdar 1 istanbul-turkey Tel: +90 (216) Fax:.. 90 (216) Sektör/Sector Dış TıcareVExternal Trade Orün ve Hlzmetleri/ Products and servlces Dış ncarevforeıı;ın Trade K ısa özııeçmlş/ B rlef blol}raphy 1971 Istanbul dolıum l udur. Istanbul ünıversutesl Ingilizce I ş letme mezunudur. Yüksek Lisans ını Bo!laziÇl Üniversitesi iş letme Fakültesinde tamam lam ıştır yılları arasında Istanbul Kervansaray Oteli Genel Müdürlü!lü yapmışt ı r yılından bu yana Mega cam ürünleri ve Dış Ticaret ltd. Şti'ni n Genel Müdürlü!lünü yürüten YASEMiN ŞiŞMANOGLU, SKAL ve TUROB üyesidir. Borned In Istanbul in Graduated from Busfness Management (In Enı;ıllsh) In Istanbul University and then compl eıed her Master degree at the Facully of Business Manaı.ıement in Bollaziçi Unıver sıty. She worked as Dırector General of Istanbul Kervansaray Hotel In between 1992 and She ıs Director General of Mega Glass Producıs and Foreign Trade s ınce Sh e ıs also a Member of SKI\L and TUROB.

27 - ~Istanbul ~ Ticaıeı Odası \'ap1 Taahhüt Tasarım in şaat A.Ş. Şeyma MDflll!ll cano~ l u Yönetım Kurulu Başkan ı Chaı rman Adres/Malllnil Address: Kuruçeşme cad. Fazlleı Hanım Yalısı 2/3 Kuruçeşme-Arnavutköy t lsıanbu~turkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) 263 H 39 E-mali: URL: Sektör/Sector lnşaat/constıucııon Oran ve Hlzmeııeri/Producıs and Servlces lnşaavconsıruaıon Kısa özı!eçrnlş/brlef bicmtraphy 1977 Erzurum d~umludur. Yeditepe Oniversltesl Iktisat Bölümü mezunudur. Bo~azıçı Ontversltesl Dış ncaret uımanlııtı e~ltlml ve Yaşam Yö n etım ı (NLP) eqıtlml alm ıştı r yı lından be rı. Yapı Taahhüt Tasarım Inşaat A.Ş Yönetım Kurulu Başkan ı olan ŞEYMA MümGIL CANOCLU. aynı zamanda ştrl<etln Finansman SOrumlusudur. 8om In 1977 tn Etıurum Gıaduated fıom Oepaıtment of (conomles In Yeditepe UrılveiSity. She lhcn studled R>ıetQn Trade ProfessiOn and NLP at flollaıiçf University. -She ls Chalrman and 26 lncharııc of nnance ın Yapı TaahhO ı Tasarım ln şa.ıt A.Ş.

28 ~ istanbul ~ Ticaret Odası Studio Pilates - Zeynep Gül Selamoiılu iş l etmecı Manaııer Adres/MallinQ Address: Suadiye Mah. Kuzu Sok. Ersoy Sahil Sitesi No:2 Kadıköy 1 istanbul Tel: +90 (216) Fax: +90 (216l 460 oo 74 E nıall: d lopllates.conı.tr URL: W\ \w.studlopllates.com.tr/ \'\1\M<V.nıl lontraı n eracademy.com Sektör/Sector Spor/Sport ürün ve Hlzmetıeri/Products and Servtces Spor/Sport Kısa özqeçmlş/brlef bloqraphy 1968 Adana doi\umludur. Kendisi aile meslei\1 olan tekstil sektö rürıde koç(lk yaşlard a Iş hayat ı na atı lmışt ı r. ZEYNEP GÜL SELAMOCLU, Pllates hizmeti verdl!!l salonlarınd a lş l e tnı ecrl l!!l nln yanı sıra spor e!l l tmenı yetiştirm e alanındaki E!ılllm o rgan i zasyon l arı lle Iş hayatına devam etmektedir. Borned ın Adana ı n She ı;ıot starıed in business ın early ages at textıl e seetar that was Family professlon. She ıs contınuıng her business life ın her pilates saloons asa Manager where she also tralns spor ı ınstru ctors. 27

29 - n&\ istanbul ~ Ticaret O dası Silkar Turizm Yat1nm ve işletmeler i A.Ş. Zeynep GOIIn SILAHTAROGLU BAYKAL 'ı'öneıım Kurulu üyesi Board Member Adres/MalllnJ1 Add~ess : Topkapı, Maltepe caddesi Silkar Plaza No:6 K: Bayrampaşa tlsıanb ui-tijrkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) SS Sektör/ Sector 1 Turızm{fourlsm ürün ve Hlzmetlerl/Products and servlces Turlzm{fourlsm Kısa ö:z.qeçmlş/brlef blography 1967 Istanbul do~um l udur. Istanbul Teknik üniversitesi Inşaat Fakültesi Çevre Mühendisll~l bölümü mezunudur. Yüksek ll sansın ı Pazarlama alanında Amerika Birleşik Devletleri BenUey College'da tamamlam ı ştır yı l ı ndan beri aktif olarak Silkar Turızm Yatirim ve Işletmelerı A.Ş. bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan ZEYNEP GÜLIN SllAHTAROGlU BAYKAL, halen şirketin Yönetim Kurulu Üyell~lnl yürütmektedlr. Kendisi TOslad üyesi. Kaglder üyesi ve Scal üyesld ır. Borned In ıstanbul in Graduated from Faculty of Archnecture. Department of Envlronmental Engineering In Istanbul TechnlcaJ Un~ -versııy and completed 28 her Masler degree on marketıng at Bentley College In USA. She has been servlng In varjous posltlons wlthln the body of Silkar Tourlsm lnvesıment and Man~ment stnce 1992 and ts Board Member of the company. She al so ts Member oftusiad. KAOIGAR and SCAl.

30 6!!::\ Istanbul ~ Ticaret Odası Hotel La Mer 1 Bozkurt Motorlu Araçlar Esra Bozkurt Yönetim Kurulu Üyesi Board Member Adres/MalllnQ Address: Eski Londra Asfal tı No:6 Merter 1 Istanbul Turkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) E-mali: URL: Sektör/Secıo r Turizm/Otomotiv Tourismi Automotive Ürün ve H lzmetteri/ Produ cıs and Servlces Tu rızm/otomotiv- Tourism/Automotıve Kısa öztıeçm lş/ Brl ef blo!!raphy 1978 Ad ıyaman do~umludur. Wharton School Of Busıness'da finans ve pazarlama e~itiml almıştır yılında WestLB Bankasının New York ofisinde. Structured Anance ~rub unda analist olarak görev almıştır yılından bu yana Hotel La Mer'de Yönetim Kurulu Üye li ~i ve ayn ı zamanda 2009 yılından bu yana Atlas jet, Bütçe Koordinatö rlü~ü görevlerini sürdüren ESRA BOZKURT. isgld Üyesidir. She was born ın in Ad ıyaman. She sludied Finance and Marketing aı Wharton School Of Busıness. In she worked ı n WesıLB Bank. NY Offı ce as an analyst In Structured Finance Group. Sin ce she has been working In Hotel La Mer as Board t\>\ember. and since 2009 she has been working as the bud~l coordlnalor of Atlas jet Al~ines (sınce 2009). She is a Membeı of lslanbul Young Entrepreneurs Assocıaııon.

31 ~ I stanbu l ~ Ticaret Od as ı Telekurye oaen m ve Tamtim Hizmetleri A.Ş. ASuman Oayı Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Execuııve Assistant ManaQer In Charııe of Sales Adres/Malllnq Address: Merkez Mah. Ka!!rthane Cad. 29/1 Istanbul Turkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) E mall: URL; Sektör/Seetur Taşımacılık/Transportanon ürün ve Hlzmetleri/Products and servlces Taşımac ı lık/transportation Kısa özqeçmlş/ Brlef bloqraphy 1946 do~umludu r. Ege Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunu dur. lnıım zce bilmektedir. lzmlr Milli fllltlm Vakti, Alper çızııen Akat Hastahanesi Vakfı, TABA, lznıl r ncaret Odası Ellitim vakfı Mütevel ll Heyet Üyesidir. Kalp Vakfı, TESYEV. ITO. TABA ve Alzhelmer Der n~i üyesidir. Telekurye Da!!ıt ı m ve Kurye Hizmetleri A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. Ikisi erkek biri kız olmak üzere üç çocuk annesidir. She was bonı In She graduated from the Faculty of Scıences, Department of Mathenıatl cs. She speaks English. She is a Member of lzm ı r National Educatıon Foundation, Alper Çizgen Akat Hospııal Foundation. Turk.Jsh Amerikan Business Acadeıny; Board of Trustee of lznıir ctıambcr of Commerce Educatıon Foundation. Heart - 30 Foundation. Turkey Disabled Persons Sport Aid and Educauon Organization, Istanbul Chamber of Coınmerce, Alzhelmer socıety and Board Member or Telekurye Distribution and Courıer Services Ine. She has l\'1'0 sons anda dau!lhter.

32 ~Istanbul \$!!) nareı Od.ısı MK Dekorasyon Mob. ve inş. san. Tic. Ltd. Şti. 1\dres/M.ıılinQ Addre.~ ~az Kaıanfll sok.. l\o:24 LC\enı Tel: OJ 62 raı f-mall: sales&mkdekori!s\<on.com 31

33 Iii:\ istanbul ~ Ticaret Odası BEYAZ Sosyal sorumluluk ve iletişim Dan. Ltd. Şti Şükrtye Yeşim Beyla ~Irket Sahibi Company Owner Adres/Malll nı! Addr-ess: Aizarnbak Sokak No: 11/4 Çengelköy 1 Istanbul-Turkey Tel: +90 (216) Fax: +90 (212) E-mali: URL: sektör /Sector Iletişim - Danışmalık,!Communıcation Consultancy ürün ve HlzmeUeri/Products and Services Iletişim Danışmanlıi</Communlcatıon -Consultancy Kısa özııeçmlş/brlef bloııraphy 1965 Istanbul do~umludur. Marmara üniversitesi Iktisat Fakültesi mezunudur yılından bu yana sahibi old u~u BEYAZ Sosyal sorumluluk ve Iletişim Danışmanlı~ı Ltd. ve BVZ Izmır Halkla Ilişkiler Ltd. firmalarını kuran ŞÜKR iye YEŞIM BEYLA halkla Ilişkiler uzmanıd ı r. Kendisi, TOrkiye Halkla Ilişkiler Derne~ı Üye ve Yönetım Kurulu Üyesi, Ulusal Rekabet Araştı rmaları Dernei!l Denetim Kurulu üyesi, Enerji Verlmllll!!l Derne!!l ve Türkiye Enerji Ver'irnlllli!l Meclisi üyesi ve Iletişim Danışmanıdır. She was born ın Istanbul ın She graduated from the Faculty of Economıcs, Marmara University. Slnce 2009, she has been the owner and the founder of BEYAZ SOcial ResPOrısiblll ty and Cornmunlcatlon -Consultancy and BVZ I 32 zmı r Publlc Re latıons. She ls a Publlc Relatıons Spedallst. Moreover she ıs the Board Member and Member of Publlc Relatıons SOciety of Turkey, the Supervlsory Board Member of International Compeut ı on lm<estigatıon lnstitution. the Communlcation Advlsor of EnerQY Efflc ı ency ofturkey and lts Assembly Member.

34 ~istanbu l ~ ncaret Odası E P A Akm Tekstil ve Tekstil Mak. Gömlek San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Pınar Akın Yönetım Kurulu Üyesi Board Member - Ad res/ma ııınıı Address: Al!!las lshanı Baglar Mahallesi Osmanpaşa Cad. No 59 Güneşli 1 istanbul -Turkey Tel: +90 (212) fax: +90 (212) E-mali: URl: Sektör/ Seeter Sanayl/lndustry Üriln ve Hlzmetleri/ Products and servıces Tekstil Makineleri/Textile Machines Kısa öl1! eçmlş/ Brlef bloııraphy 1982 Ankara do!!umludur. Yeditepe Üniversitesi Halkla Ilişkiler ve Tanıtım Bölümünü bitirdi. Ardın dan Amerika'da Marketıng el)ıtiml aldı. Ellitımine kışısel gelişim wo rkshoplarına katılarak devam etti. Aynı zamanda Reiki, pozitif düşünce. NLP dallarında sertlfikalara sahiptir. Yaklaşık 5 yı l dır E-P-A Akın Tekslll Makine l erı Yönetım Kurulunda, Ihracat depa rtman ını yönetmektedir. Yaklaşık 15 ülkeye Ihracatı olan firman ı n tum yönetiminden sorumludur. Born In Ankara ın After graduauon from Publrc Relauons and Publlclty Department of Yeditepe Unıversl1y. she studled Nlarketing ın USA and continued her educatıon by auendlng personel development workshops. She also has certıficates ın Reikl. NlP and Posltlve Thought. She has been managını;ı Exporı Deparıment as a Board Member of E-P-A Akın Tekstil Makinelerı for the last 5 years. She holds the wtıoıe manaqement responsibllity of the company that exports to approxl mately ı s cou ntrıes. 33

35 - ~).stanbul ~ Ticaret Odası ARTEL Telekomünikasyon Servisleri Ltd. Şti. Arzu Nur Alpa.Qut Kurucu Başkan foundınıı Chalrman Adres/Maliing Address: Kemal Salih Sel Sokak No: 13/5 Göztepe Istanbul-Turkey Tel: +90 (216) Fax: +90 (216) ı o f-mall: arzu.a l pagu r-ı et.com.ır sektör/sector Te lekomünlkasyon/tel econımunıcauons Oron ve Htzmetleri/ Produas and Servlces TelekomünlkasyorıtTelecommunlcaUons Kısa özqeçnti$/ Brtef bloııraphy 1957 lsıanbul do4umludur. Plymouth Onıversnesı. lnglltere. Telekomünikasyon MOherıdlSIIQI ve uverpooi Ontversltesf Işletme BOlOmlerinden mezun oldu yılında kurulan ART'El TelekomOnlkasyon Servisleri ltd. $ll. Kurucu başkanı olan ARZU NUR ALPAGVT. Oyesl oldu!!u TO'ıl:D'fn 2001 yı lında dönem Başkanlı!!ı yapmı Ştır yılı lll bartyle Okan Üniversitesinde ö~re tım görevlisi olarak mobil Iletiş im ve tekno l oj ilerı dersa vermektedir. Kendisi ayn ı zamanda TOkellcl ler Derne!!l TO DER ve 1130 Istanbul Şubesi Yönelim Kurulu üyesidir. She was bom in Istanbul ın She graduated from the B.SC. Communıcaııons EnQincerlnQ Depanrnenı. L.,nl\erstıy of Plymouth. UK and also she gıaduatcd fıom the BuSiness Adminısuaııon Depaıtmcnt, Lntversıty of l.l\-eıpool. Slıe IS the Foundlnq Chalrman of ARTEl Telecornmuntcaııon Scı\1ces 1\hldı "as establlshed ın 1997 ın 2001 stıc -ser.ed as Chalrman 34 and as Board 'Aember of AJI Tetecommunledııon Buslnessmcn Socıetv Slnce she has been leeturıng Mobıte Communtcaııons and Technologıes aı Okan Lnl\eısııv. SChool of Applied Sctcnces. Al presenı. she IS Board Member ofturl<.ey lnforll'ldtl< Assoeıatton. Consumcr's i\ssoclatlon.

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Görev Değişiklikleri 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi EMRAH GÖKER 01.07.2013 Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Sosyal Politikalar

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek 15 Kasım 2012 TS/BAS-BÜL/12-80 Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek Konferansta, Avrupa borç krizinin gelişimi, mevcut durum analizi,

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme)

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program ları (Ek Yerleştirme) Eczacılık Fakültesi (Faculty of Pharmacy ) Faculty of Pharmacy 5 2 11 Eğitim Fakültesi

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri 1 Abant İzzet Baysal 2 Adıyaman 3 Adnan Menderes 4 (dört) katı 4 Afyon Kocatepe Fen-Edebiyat Fakültesi Faculty of Sciences and Arts 1.022.40 TL 5 Afyon Kocatepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.126.80

Detaylı

Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Bütçe ve Ofis Sorumlusu. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Bütçe ve Ofis Sorumlusu. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Tarihi Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi GÜLŞEN FATMA APAYDIN 12.08.2013 Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Bütçe ve Ofis Sorumlusu Şekerbank Pazarlama Müdürü Adı

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) English Language and Literature

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/BASKENT UNIVERSITY 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI/2016-2017 ACADEMIC YEAR LİSANSÜSTÜ ve DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI INTERNATIONAL STUDENTS QUOTAS FOR GRADUATE PROGRAMMES

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1 Programın Adı Name of Programme Öğretim Süresi Duration Diploma puanına göre tercih edecekler için KONTENJAN YÖS puanına göre tercih edecekler için Özel Koşullar Requirements & Explanations MUSTAFA KEMAL

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English)) DİL-1 264,18889 34.900 323,58081 203510101

Detaylı

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements&Explanations AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENIZ UNIVERSITY (ANTALYA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Vocational

Detaylı

Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik Yöneticisi. Satınalma Müdürlüğü Satınalma Sorumlusu

Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik Yöneticisi. Satınalma Müdürlüğü Satınalma Sorumlusu Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Tarihi Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi JASON NICK SHING LAU 22.07.2013 Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46 Sayfa 1 / 4 SÜRE Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Faculty of Marine Sciences and Technologies Su Ürünleri Mühendisliği Marine Science Engineering 4 2 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA

Detaylı

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Danışmanı

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Danışmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Tarihi Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi ENİS ERKEL 01.07.2013 Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Adalet Meslek Yüksekokulu Programın Adı Vocational School of Justice Name of Programme Süre Duration Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School

Detaylı

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5 Programın Adı Name of Programme Süre Duration AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENİZ UNIVERSITY (ANTALYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Vocational School of Justice Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP)

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

Yönetim Kurulu Adayları

Yönetim Kurulu Adayları Yönetim Kurulu Adayları Can Çelebioğlu Doğum Tarihi 1963 Çelebi Hava Servisi - Yönetim Kurulu Başkanı Çelebi Havacılık Holding Yönetim Kurulu Başkanı : Boğaziçi Üniversitesi / İşletme 1982- Çelebi Hava

Detaylı

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU KODU Programın Adı BOŞ KONTENJAN Adalet Meslek Yüksekokulu 105350875 Adalet 2 105370313 Adalet (İÖ) 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 105350293 Anestezi 1 105350309 Çocuk Gelişimi 2 105350893 Eczane Hizmetleri

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English) DİL-1 252,14758 43600 334,98005 203510101

Detaylı

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23 Özel ve Devlet İdari Binaları Holding Merkez Binaları İş Merkezleri Genel Amaçlı Ticaret Merkezleri İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS Private and Governmental

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi Finansal Planlama Yönetim Teknikleri Eğitimi 19 Haziran 2009 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirlik Merkezi 09.00-09.30 Kayıt 9.30-11.00 Finansal piyasalar, şirket evlilikleri büyürken kurumsallaşmanın önemi

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANS LİSANS LİSANS LİSANS

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANS LİSANS LİSANS LİSANS Kodu :4577 Biyomedikal Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kodu :7109 Son 5 Yıl İçerisinde 27470 KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez ANKARA

Detaylı

Merhaba. Benim Adım. Özgür Özcan L/O/G/O. Mayıs -2013

Merhaba. Benim Adım. Özgür Özcan L/O/G/O. Mayıs -2013 Merhaba Benim Adım Özgür Özcan L/O/G/O Mayıs -2013 Hakkımda İsim,Soyisim: ÖZGÜR ÖZCAN GSM 0531 642 46 81 EMAIL info@kariyermuhendislik.net WEB www.kariyermuhendislik.net WEB www.cevregorevlileri.org ADRES

Detaylı

27 Mayis 2016 HAZİRAN 2016 YENİ MISAD YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ!

27 Mayis 2016 HAZİRAN 2016 YENİ MISAD YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ! 27 Mayis 2016 HAZİRAN 2016 SAYI:1 YENİ MISAD YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ! 27 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen MISAD Genel Kurul Toplantısı sektör aktörlerini bir araya getirdi... TEŞEKKÜRLER MİSAD Yönetim Kurulu

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI BİRİM ADI T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 35774133 ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 23352954 GENEL SEKRETERLİK 53322795 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 26256122

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ. Bilgi İşlem Yöneticisi

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ. Bilgi İşlem Yöneticisi BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Yöneticisi Şaban BUDAKOĞLU 2121 saban.budakoglu@okan.edu.tr Sn. Şaban BUDAKOĞLU, üniversitemizin Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde Bilgi İşlem Yöneticisi olarak Sn. BUDAKOĞLU,

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

ÖZEN KIRANT YOZCU. Kişisel Bilgiler Doğum tarihi: Medeni Hali : Evli. Eğitim

ÖZEN KIRANT YOZCU. Kişisel Bilgiler Doğum tarihi: Medeni Hali : Evli. Eğitim ÖZEN KIRANT YOZCU Antrium Evleri Küçüksu Cad. Saray Mah. 10.blok D: 25 Ümraniye / İSTANBUL İş: 0 (212) 359 65 41 Cep: (532) 466 00 95 Mail adresi: ozen_kirant@yahoo.com Ozen.kirant@boun.edu.tr Kişisel

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

INDEX Yavuz İskenderoğlu Kebapçı iskender Uğur Şahin Exe Media Serdal Can Plaza Turizm Yüksel Saatçi Temo Alarm Sait Sürmeli Sürmeli Sigorta

INDEX Yavuz İskenderoğlu Kebapçı iskender Uğur Şahin Exe Media Serdal Can Plaza Turizm Yüksel Saatçi Temo Alarm Sait Sürmeli Sürmeli Sigorta 1 1 2 2 INDEX Yavuz İskenderoğlu Kebapçı iskender Uğur Şahin Exe Media Serdal Can Plaza Turizm Yüksel Saatçi Temo Alarm Sait Sürmeli Sürmeli Sigorta Shady Izady Plaza Tour Sabri Sami Toker Expobox Orhan

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI : BURSA DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934 ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı, Çemtaş Çelik Makina A.Ş. de Yönetim Kurulu

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ Alfabetik Sırayla / In Ayphabetical Order Sedat LAÇİNER Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Başkanı, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP)

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS Programın Adı LİSANS PROGRAMLARI - UNDERGRADUATE PROGRAMS Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

Burs İmkanları. Güncel YÖS Kontenjanları. İletişim Bilgisi. Üniversitenin Akademik Yapısı. Akademisyen Sayısı. Öğrenci Sayısı

Burs İmkanları. Güncel YÖS Kontenjanları. İletişim Bilgisi. Üniversitenin Akademik Yapısı. Akademisyen Sayısı. Öğrenci Sayısı KONU BAŞLIĞI Üniversitenin Akademik Yapısı Akademisyen Sayısı Öğrenci Sayısı Yurt, Konaklama ve Sosyal İmkanlar Burs İmkanları Üniversitenin Detaylı Tanıtımını İçeren Metertal Güncel YÖS Kontenjanları

Detaylı

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI : BURSA DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934 ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK İşletmeleri A.Ş., Ares Çimento A.Ş., Tunçkül A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş. nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak

Detaylı

Özgeçmiş (CV) 1. Uyruğu / Adı Soyadı TC / EFARİ BAHÇEVAN. 2. Doğum Tarihi 16.10.1981. 3. E-posta efaribahcevan@gmail.com 4. TEL +90 535 628 31 93

Özgeçmiş (CV) 1. Uyruğu / Adı Soyadı TC / EFARİ BAHÇEVAN. 2. Doğum Tarihi 16.10.1981. 3. E-posta efaribahcevan@gmail.com 4. TEL +90 535 628 31 93 Özgeçmiş (CV) 1. Uyruğu / Adı Soyadı TC / EFARİ BAHÇEVAN 2. Doğum Tarihi 16.10.1981 3. E-posta efaribahcevan@gmail.com 4. TEL +90 535 628 31 93 5. Medeni Durumu Evli, Bir Çocuk Babası 6. Eğitimi Eğitim

Detaylı

Bankacılık & Finans / Banking & Finance. Uluslararası İlişkiler / International Relations. Bankacılık & Finans / Banking & Finance

Bankacılık & Finans / Banking & Finance. Uluslararası İlişkiler / International Relations. Bankacılık & Finans / Banking & Finance Sayı / Number Üniversite / University Fakülte / Faculty Bölüm / Department Ülke / Country Lisans Kontenjan / BA Qoata Doktora Kontenjan / Phd Qoata Yüksek Lisans Kontenjan / MA Qoata Öğretim Elemanı Hareketliliği

Detaylı

IndEx 16 En İyiler Senin için Buluşuyor..!

IndEx 16 En İyiler Senin için Buluşuyor..! IndEx 16 IndEx 16 Kulübümüzün en geniş katılımlı etkinliği olan IndEx, her sene 6 sektörden 15 Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde konuşmacının katılımı ve 10 case yarışmasıyla 3 gün boyunca

Detaylı

THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE 4-10 NOVEMBER 1988 THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE 4-10 NOVEMBER 1988 THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE MI o TO 4-10 NOVEMBER 1988 THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Ragıp Gümüşpala Caddesi Eminönü-3437B ISTANBUL Phone: (90) (1) 511 41 50 (44 lines) Tlx: 22 6B2 Oda Tr. 23 7B2

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 77 MF-4 524,348 372 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Tam Burslu) 10 MF-4 523,856 380 BİLKENT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 00062 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP (İNGİLİZCE) 00033 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP 00125 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00230 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00077 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Eğitim: DR. ESRA ATİLLA BAL. Örgütsel Davranış Doktorası, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2008

Eğitim: DR. ESRA ATİLLA BAL. Örgütsel Davranış Doktorası, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2008 DR. ESRA ATİLLA BAL Eğitim: Örgütsel Davranış Doktorası, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2008 İşletme Yüksek Lisansı, Northeastern Üniversitesi, Boston, USA, 2002 Sosyoloji Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

geleceği inşaa ediyoruz

geleceği inşaa ediyoruz geleceği inşaa ediyoruz geleceğin güvenli yapıları ERTAN YAPI ile yükseliyor.. HAKKIMIZDA Ertan Yapı; geçmişinden aldığı deneyim ve elde ettiği bilgi birikimlerini inşaat sektörüne hizmet etmek amacıyla

Detaylı

ÜYELER ARASI İNDİRİM BÜLTENİ

ÜYELER ARASI İNDİRİM BÜLTENİ ÜYELER ARASI İNDİRİM BÜLTENİ YIL :1 SAYI : 2 MAYIS 2014 Bu Bülten MÜSAİD Üye İlişkileri Komisyonu tarafından üyelerimiz arasında alış verişin artırılması amacıyla hazırlanmıştır. Reklamların içeriği reklam

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

GÖREVLERĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ

GÖREVLERĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ RIDVAN ÇELĐKEL MUKADDES ÇELĐKEL SUAT BAYSAN ATĐLLA ATAMAN TURGUT ALP ÇOLAKOĞLU MAHĐR KEREM ÇELĐKEL AHMET BÜLENT BATUKAN HÜSEYĐN ORUÇ GÖREVLERĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANI DENETÇĐ ANEL

Detaylı

www.arterinsaat.com.tr

www.arterinsaat.com.tr Proje Kataloğu 2014 www.arterinsaat.com.tr 2001 Model Yapı Mimarlık AŞ kuruldu. 2004 Malatya / Darende Otel Tiryandafil Renovasyonu, Malatya / Darende Vakıf Merkezi Renovasyonu, 2005 İzmir / Çeşme Club

Detaylı

PUAN TÜRÜ. Ziraat Fakültesi 100310582 Süt Teknolojisi 31 1 MF-2 246,10588 179.000 246,10588

PUAN TÜRÜ. Ziraat Fakültesi 100310582 Süt Teknolojisi 31 1 MF-2 246,10588 179.000 246,10588 PUAN GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110478 İlahiyat 62 62 YGS-4 358,26089 169.000 380,02138 333,39536 352,25430 Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 100110487

Detaylı

MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arkitekt MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAVALİMANI OTEL OFİS FABRİKA FUAR KONUT PERAKENDE PROJE UYGULAMA Meltem Kılıçaslan TED Ankara Koleji ardından girdiği İTÜ Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Muhammed ALYÜRÜK. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir. Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü

Muhammed ALYÜRÜK. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir. Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Muhammed ALYÜRÜK Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü 1980 İstanbul/Bakırköy doğumlu olan Muhammed Alyürük İlk, Orta, Lise ve Üniversite eğitimlerini İstanbul da tamamladı. Marmara Üniversitesi

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 2012 YILI FAALİYET DÖNEMİ İLGİLİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 2012 YILI FAALİYET DÖNEMİ İLGİLİ EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 2012 YILI FAALİYET DÖNEMİ İLGİLİ EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No: 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin

Detaylı

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA)

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Programın Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Name of Programme Süre Duration Ek Kontenjan Additional Quota Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4 Edebiyat Fakültesi Faculty

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz.

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz. Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Birimler / Programlar Haz. 1 2 3 4 5 6 Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 1 166

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevtana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

ŞULE BAYAR OKUTMAN. Öğrenim Durumu. E-Posta Adresi : sbayar@pirireis.edu.tr. Telefon (İş) : 2165810050. Adres MONASH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

ŞULE BAYAR OKUTMAN. Öğrenim Durumu. E-Posta Adresi : sbayar@pirireis.edu.tr. Telefon (İş) : 2165810050. Adres MONASH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞULE BAYAR OKUTMAN E-Posta Adresi : sbayar@pirireis.edu.tr Telefon (İş) Adres : 2165810050 : Piri Reis Üniversitesi,Hazırlık Kampüsü İstasyon Mah. Hakim sk. No:3, 34940 Tuzla, İSTANBUL Öğrenim Durumu Yüksek

Detaylı

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır.

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır. Hüseyin ŞAHİN (Başkan) 1955 yılında Konya'da doğdu. 1977 yılında Konya DMMA'dan mezun oldu.toprak iskan, Konya Sanat Okulu, Meslek Yüksek Okulu, Kayseri Yapı Sanat Lisesinde meslek dersi öğretmenlikleri

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

FORE KAZIK - MİNİ KAZIK - KUYU PERDE - SHOTCRETE - ANKRAJ - ZEMİN ÇİVİSİ - JET GROUT

FORE KAZIK - MİNİ KAZIK - KUYU PERDE - SHOTCRETE - ANKRAJ - ZEMİN ÇİVİSİ - JET GROUT FORE KAZIK - MİNİ KAZIK - KUYU PERDE - SHOTCRETE - ANKRAJ - ZEMİN ÇİVİSİ - JET GROUT www.temelkon.com.tr Temelkon 2017 www.temelkon.com.tr 1989 yılında kurulan Temelkon Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

2015 YILI FAALİYETLERİNİN GÖRÜŞÜLECEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GELECEK DÖNEM İÇİN YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARIMIZ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

2015 YILI FAALİYETLERİNİN GÖRÜŞÜLECEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GELECEK DÖNEM İÇİN YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARIMIZ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 2015 YILI FAALİYETLERİNİN GÖRÜŞÜLECEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GELECEK DÖNEM İÇİN YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARIMIZ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA

27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında 27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi 9.00-9.30 Kayıt 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Ankara

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 16 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) 19 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ 125 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 236 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 10 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Birimler Bayan Erkek Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 311 931 1242

Birimler Bayan Erkek Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 311 931 1242 Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 82 24 106 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi(İÖ) 46 26 72 Gıda Teknolojisi 82 19 101 Gıda Teknolojisi(İÖ) 2 1 3 İşletme Yönetimi 50

Detaylı

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Birimler / Bölümler Kadın Erkek Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 82 24 106 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) 46

Detaylı

GELECEĞİN GÜVENLİ YAPILARI; PRESTİJ VE KALİTENİN MİMARI TERAZİ YAPI A.Ş İLE YÜKSELİYOR.

GELECEĞİN GÜVENLİ YAPILARI; PRESTİJ VE KALİTENİN MİMARI TERAZİ YAPI A.Ş İLE YÜKSELİYOR. GELECEĞİN GÜVENLİ YAPILARI; PRESTİJ VE KALİTENİN MİMARI TERAZİ YAPI A.Ş İLE YÜKSELİYOR. HAKKIMIZDA TERAZİ YAPI; geçmişinden aldığı deneyim ve elde ettiği bilgi birikimlerini inşaat sektörüne hizmet etmek

Detaylı

4. ULUSLARARASI ĐSTANBUL ĐKTĐSATÇILAR ZĐRVESĐ. Rekabet Ekonomisinde Yeni Fikir, Yeni Ürün ve Mülkiyet Hakları

4. ULUSLARARASI ĐSTANBUL ĐKTĐSATÇILAR ZĐRVESĐ. Rekabet Ekonomisinde Yeni Fikir, Yeni Ürün ve Mülkiyet Hakları 4. ULUSLARARASI ĐSTANBUL ĐKTĐSATÇILAR ZĐRVESĐ 4th INTERNATIONAL SUMMIT OF ISTANBUL ECONOMISTS ĐSTANBUL ĐKTĐSATÇILAR İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ Rekabet Ekonomisinde Yeni Fikir, Yeni Ürün ve Mülkiyet Hakları

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAZICILAR HOLDİNG Şirket Genel Bilgi Formu Şirket Genel Bilgi Formu Contact Information Head Office Address Production Facilities Address Web-site FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ,BALKAN

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (STANBUL) Vakıf Bölüm Mühendislik ve Doa Bilimleri Programları (Üstü

Detaylı