BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş Sermaye Piyasası Aracı Notu (TASLAK)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş Sermaye Piyasası Aracı Notu (TASLAK)"

Transkript

1 BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş Sermaye Piyasası Aracı Notu (TASLAK) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin TL den TL ye çıkarılması nedeniyle artırılacak TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin sermaye piyasası aracı notudur. Bu sermaye piyasası aracı notu kapsamında halka arz edilecek payların yanı sıra ayrıca halka arz edilecek payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden TL nominal değerli paylar da satışa hazır bekletilmek üzere oluşturulmuş olup, bu paylar bu sermaye piyasası aracı notunun KAP ta ilan edilmesinden itibaren 1 yıl süreyle payların borsa fiyatının halka arz fiyatının yüzde yirmi beş fazlasından daha yüksek seviyede kaldığı müddetçe borsada ikincil piyasada satışa sunulabilecektir. Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Bu sermaye piyasası aracı notu ihraççı bilgi dokümanı ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu sermaye piyasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı ve özet, ortaklığımızın (www.bantas.com.tr), halka arzda satışa aracılık edecek Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (www.gedik.com), Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. nin (www.piramitmenkul.com.tr) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (www.kap.gov.tr)../../2015 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. Kurulca / /2015 tarihinde onaylanan ihraççı bilgi dokümanı kapsamında daha önce ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir: Yoktur. 1

2 İÇİNDEKİLER 1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER RİSK FAKTÖRLERİ İHRAÇÇIYA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI İNCELEMEYE AÇIK BELGELER EKLER

3 KISALTMA VE TANIMLAR Borsa İstanbul / Borsa / BİST/ BİAŞ Bantaş, Şirket, Ortaklık, İhraççı EURO ( ) GVK KAP KVK MKK Gedik Yatırım / Konsorsiyum Lideri Piramit Menkul / Konsorsiyum Üyesi SFY SGK SPK / Kurul SPKn Takasbank TL TTK TTSG TÜİK UMS/UFRS Dolar, USD ($) VUK Borsa İstanbul A.Ş Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş Avrupa Birliği Para Birimi Gelir Vergisi Kanunu Kamuyu Aydınlatma Platformu Kurumlar Vergisi Kanunu Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. Sabit Fiyat Yöntemi Sosyal Güvenlik Kurumu Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Türk Lirası Türk Ticaret Kanunu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Türkiye İstatistik Kurumu Ulusal Muhasebe Standartları /Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi (ABD Doları) Vergi Usul Kanunu 3

4 I. BORSA GÖRÜŞÜ:. II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: Yoktur. 4

5 1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sermaye piyasası aracı notunda ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve sermaye piyasası aracı notunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İhraççı BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: Fikret ÇETİN Yönetim Kurulu Başkan Vekili SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI Halka Arza Aracılık Eden Yatırım Kuruluşu (Konsorsiyum Lideri) GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Sorumlu Olduğu Kısım: Zafer H. AKSOY Kurumsal Finansman Müdürü Erhan TOPAÇ Yönetim Kurulu Başkanı SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI Halka Arza Aracılık Eden Yatırım Kuruluşu (Konsorsiyum Üyesi) PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: Mehmet OSMANOĞLU Genel Müdür Mert NAYIR Yönetim Kurulu Üyesi 17.01/2015 SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI 5

6 2. RİSK FAKTÖRLERİ 2.1. İhraç Edilecek Paylara Ilişkin Riskler: Pay senedi yatırımcıları iki tür gelir elde ederler. Bunlardan ilki kar payı gelirleri diğeri ise sermaye kazancıdır. Kar payı gelirleri şirketlerin karını nakden dağıtması veya kar payının sermayeye ilavesi nedeniyle ihraç edilen payların elde edilmesi yoluyla kar payı elde edilir. Sermaye kazancı ise yatırımcıların payları elinde tuttuğu sürece paylarda oluşan değer artışından kaynaklanan gelirdir İhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler Sermaye Piyasası Kanunu na göre halka açık anonim ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtımı politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Bu çerçevede İhraççı nın gelecekte yatırımcılara kâr payı dağıtacağına ilişkin bir garanti bulunmamaktadır. Kar payı şirketlerin yıl sonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Bu bağlamda, zarar edilen yıllarda İhraççı nın kar payı dağıtması zaten mümkün olmayacaktır. Kar payı dağıtılabilmesi için önce, geçmiş yıllar zararının kapatılması gerekmektedir. Şirket yönetimi dağıtılabilir kar olduğu dönemlerde Genel Kurul onayı ile kar dağıtabilir. Payları Borsa da işlem gören anonim şirketler karını nakden veya kar payının sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç ederek dağıtabilir. Ayrıca, Şirket in yeterli karı olmayabilir veya karını Şirket bünyesinde tutup, dağıtmamaya karar verebilir. Şirket Yönetim Kurulu tarihli ve 2015/1 sayılı kararı ile Şirketimizin yılları arasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca dağıtılabilir bir karının söz konusu olması halinde, bu karın tamamının pay sahiplerine nakden veya sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz pay olarak dağıtılması için genel kurul toplantılarında gündemde madde oluşturulmasına karar vermiştir. Şirket Yönetim Kurulu nun yukarıda yer verilen kar dağıtım önerisi kararının, Şirket Genel Kurul larında onaylanıp onaylanmayacağı kesinlik arz etmediğinden, pay sahiplerinin kar payı alamama riski mevcuttur İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler Şirket payları halka arz öncesinde aktif olarak Borsa İstanbul A.Ş de veya benzer bir örgütlü piyasada işlem görmemektedir. Satılacak payların halka arz fiyatı, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ile belirlenecek olup, fiyat tespit raporu tasarruf sahipleri satış duyurusu ile beraber ilan edilecektir. Halka arz için belirlenecek bu fiyat halka arz sonrası Borsa İstanbul A.Ş. de oluşacak fiyattan farklılık gösterebilir. Ayrıca paylar ihraç edildikten sonra ekonomideki ve/veya Şirket in mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, payların fiyatı piyasada belirlenecektir. Şirket in finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda Şirket paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. Bunlara ek olarak pay sahipleri Şirket in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, Şirket in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu tasfiye bakiyesine payı oranında iştirak eder. Şirket in tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir. 6

7 Halka arz sonrasında Şirket paylarının piyasa fiyatı istikrarsız olabilir. Yatırımcılar, gelecekteki sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarını kullanamadıkları takdirde payları sermayenin bütününe oranla ortaklık paylarındaki oranı azalabilir. Halka arza katılmayacak olan hissedarların, sermaye artırımı sonucunda, Şirket sermayesinde sahip oldukları pay oranı gerileyecektir. Şirket in paylarının alım satımının durdurulması pay bedelini olumsuz etkileyecektir. Paylar için aktif veya sürdürülebilir bir alım satım piyasası oluşmayabilir ya da devam ettirilemeyebilir. Şirket in ana ortakların pay satışı, Şirket in pay bedelinde bir düşüşe neden olabilir veya Şirket in kontrolünde bir değişime sebebiyet verebilir. Şirket in aciz haline düşmesi durumunda Şirket in hissedarlarının elindeki paylar tamamen değer kaybedebilir. Şirket Yönetim Kurulu tarihli ve 2015/1 sayılı toplantısında; - Halka arzın gerçekleşmesi halinde, halka arz tarihinden itibaren 365 gün süre ile hiçbir suretle bedelli sermaye artırımı yapılmaması ve buna ilişkin taahhütnamenin verilmesi, - Halka arzın gerçekleşmesi halinde, payların Borsa da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 365 gün boyunca BANTAŞ ın mevcut tüm ortaklarının tedavülü artırıcı nitelikte satış yapmamalarına ve buna ilişkin taahhütnamelerin verilmesi, hususlarında karar almıştır Şirket in Paylarında Fiyat ve Hacim Dalgalanması Riski: Şirket in payları daha önce halka açık bir piyasada işlem görmediği için ilk kez oluşacak ikincil piyasada fiyat ve işlem hacmi dalgalı bir seyir izleyebilir. Paylar Borsa da işlem görmeye başladıktan sonra paylara ilişkin likidite oluşmaması durumunda pay sahipleri istedikleri miktar, zaman ve fiyat üzerinden paylarını satamayabilirler. Öte yandan yükselen piyasalardaki diğer örneklerde görüldüğü üzere Şirket in mali performansı ile ilişkili olmadan, Borsa İstanbul daki genel düşüş trendi payların işlem fiyatını ve likiditesini olumsuz yönde etkileyebilir Türk Lirası nın Değerindeki Dalgalanmalardan Kaynaklanan Risk: Paylar Türk Lirası cinsinden işlem görecek ve kar payı ödemesi yapılması durumunda bu kar payları Türk Lirası cinsinden ödenecektir. Dolayısıyla Türk Lirası nın diğer para birimlerine göre değerindeki dalgalanmalar, payların değerini ve Türkiye dışındaki yatırımcılar için başka para birimlerine dönüştürülecek kar payı ödemelerinin değerini etkileyebilir Hissedarlararası Menfaat Çatışması Riski: Halka arzın tamamlanmasını takiben en fazla paya sahip olan eski hissedarlar Şirket sermayesinin çoğunluğunu kontrol etmeye devam edecektir. Eski hissedarlar ayrıca Şirket in yönetimini belirleme hakkını sağlayan imtiyazlı paylara sahiptir. Bu nedenle Yönetim Kurulu Üyelerini seçebilecek, Sermaye Piyasası Kanunu nun 23 üncü maddesi kapsamı dışında kalan önemli nitelikteki işlemler, kar payı dağıtımı ve yeni hisse çıkarılması gibi pay sahiplerinin onayını gerektiren işlemleri kontrol edebileceklerdir. 7

8 Eski hissedarların çıkarlarının azınlık hisse sahiplerinin çıkarlarıyla çelişmesi durumunda verecekleri kararlar azınlık hisse sahiplerini olumsuz şekilde etkileyebilir Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gelecekte Pay Sahiplerine Kar Payı Ödeyemeyebilir: Şirket Yönetim Kurulu tarihli ve 2015/1 sayılı kararı ile Şirketimizin yılları arasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca dağıtılabilir bir karının söz konusu olması halinde, bu karın tamamının pay sahiplerine nakden veya sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz pay olarak dağıtılması için genel kurul toplantılarında gündemde madde oluşturulmasına karar vermiştir. Bu karara rağmen Şirket in ticari kar elde edememesi halinde pay sahiplerinin kar payı alamama riskleri bulunmaktadır sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre halka açık anonim ortaklıklar, karlarını Genel Kurul ları tarafından belirlenecek kar dağıtımı politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Bu çerçevede Şirket Yönetim Kurulu tarafından döneminde kar payı dağıtımı konusunda genel kurul toplantılarında teklifte bulunulması konusunda prensip kararı alınmasına rağmen kar payı dağıtılacağına ilişkin bir garanti bulunmamaktadır Şirket ve Hissedarlar Tarafından İleride Yapılacak Pay Satışlarının Yaratacağı Riskler: Şirket ve Şirket in mevut tüm hissedarları, payların Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 365 gün süreyle (Sermaye Piyasası Kurulu nun VII sayılı Pay Tebliği nin 9 uncu maddesi gereği Satışa Hazır Bekletilen Paylar hariç) pay sahiplerinden rüçhan hakkı bedeli tahsilatı suretiyle herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmaması ve dolaşımdaki pay miktarının artırılmaması konusunda taahhüt vermişlerdir. Bu süreç sona erince Şirket bedelli sermaye artırımına gidebilme hakkını haiz olduğundan, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, bu durum pay fiyatı üzerinde olumsuz etkiye sebep olabilir. 3. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 3.1. İşletme sermayesi beyanı: Şirket in işletme sermayesi yeterlidir. Son durum itibariyle Şirket yönetimi işletme sermayesinin bu İzahname nin düzenlendiği tarihi müteakip en az 12 ay içinde ortaya çıkacak ihtiyaçları için yeterli olduğunu düşünmektedir. Halka arz gelirinin yarısı ile işletme sermayesinin ayrıca desteklenmesi planlanmaktadır. Finansal Kalemler (TL) Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Net İşletme Sermayesi Kaynak: Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar 8

9 3.2. İhraççının son durum itibariyle finansman yapısı ve borçluluk durumu: Borçluluk Durumu (TL) Kısa vadeli yükümlülükler Garantili - - Teminatlı - - Garantisiz/Teminatsız Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları hariç) Garantili - - Teminatlı - - Garantisiz/Teminatsız Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı Özkaynaklar Çıkarılmış sermaye Yasal yedekler Diğer yedekler - - TOPLAM KAYNAKLAR Net Borçluluk Durumu Tutar (TL) Tutar (TL) A. Nakit B. Nakit Benzerleri C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar D. Likidite (A+B+C) E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar 0 0 F. Kısa Vadeli Banka Kredileri G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar 0 0 I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H) J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D) ( ) K. Uzun Vadeli Banka Kredileri L. Tahviller 0 0 M. Diğer Uzun Vadeli Krediler 0 0 N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M) O. Net Finansal Borçluluk (J+N) Ortaklığın dönemi itibarıyla net finansal borcu TL dir itibariyle TL dir. Şirket ortaklarının almış olduğu karar neticesinde şüpheli alacak karşılığı olarak ayrılmış olan TL karşılığı ortaklar kendi kaynaklarından karşılayacaklarını Yönetim Kurulu kararı ile kararlaştırmışlar ve ortaklar tarafından söz konusu tutar tarihinde muhtelif tutarlarda ödenerek karşılık iptal edilmiştir. İzahnamenin düzenlendiği tarih itibariyle, yukarıda yer alan hususun dışında, Şirket in son finansal tablo tarihinden ( ) itibaren, şirketin finansman yapısı ve borçluluk durumunda önemli bir değişiklik bulunmamaktadır. 9

10 Şirket Tarafından Verilen TRİ ler (TL) A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ lerin Toplam Tutarı B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ lerin Toplam Tutarı C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ lerin Toplam Tutarı D. Diğer Verilen TRİ lerin Toplam Tutarı i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ lerin Toplam Tutarı ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ lerin Toplam Tutarı iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ lerin Toplam Tutarı Toplam Kaynak : Bağımsız denetim raporu Dipnot 18 Şirket in vermiş olduğu diğer TRİ lerin Şirketin özkaynaklarına oranı itibariyle %64, tarihi itibariyle %78, tarihi itibariyle %7,2 dir. Koşullu Varlık ve Yükümlülükler Şirket in tarihi itibariyle devam eden veya takip aşamasında herhangi bir uyuşmazlığı bulunmamaktadır. (Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu Dipnot 18) Şirket in tarihi itibariyle devam eden veya takip aşamasında herhangi bir uyuşmazlığı bulunmamaktadır. (Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu Dipnot 18) Şirket ortaklarının almış olduğu karar neticesinde şüpheli alacak karşılığı olarak ayrılmış olan TL karşılığı ortaklar kendi kaynaklarından karşılayacaklarını yönetim kurulu kararı ile kararlaştırmışlardır. Söz konusu karar neticesinde ödeme tarihinde muhtelif tutarlarda ödenerek karşılık iptal edilmiştir Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri: Payların halka arz yoluyla satışından, Şirket sermaye ve emisyon primi, halka arza aracılık eden yetkili kuruluşlar Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık komisyonu geliri elde edecektir. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. nin, Şirket sermayesinde herhangi bir payı, sermaye ilişkisi ve çatışan menfaati yoktur. Ayrıca, halka arza aracılık hizmeti veren Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. nin doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlı olarak aracılık komisyonu ücreti dışında başka bir menfaati ve ortaklığın pay sahipleriyle aralarında herhangi bir anlaşması bulunmamaktadır. Şirket e finansal danışmanlık hizmeti veren Rota Barter ve Finansal Danışmanlık A.Ş. ile Yalçın Bakır Finansal Danışmanlık danışmanlık ücreti elde edecektir. Rota Barter ve Finansal 10

11 Danışmanlık A.Ş. ile Yalçın Bakır Finansal Danışmanlık ihraççı ve ortakları ile halka arz dışında, sermaye ilişkisi dahil herhangi bir anlaşması bulunmamaktadır Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri: Halka Arz Gerekçeleri: Şirket in yeni yatırımlarının finansmanı, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, Şirket in büyümesini sağlıklı olarak devam ettirmesi, rekabet gücünün artırılması ve Şirket bilinirliliğinin ve tanınırlığının artırılması halka arzın gerekçeleri arasındadır. Ortaklığımızın, halka açılma ile ilgili beklentileri başlık olarak sayılırsa; Devam eden yatırımlar ile yeni yatırımların finansmanı İşletme Sermayesinin artırılması Kurumsallaşma Rekabet gücünün artırılması Sağlıklı büyüme Bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi Kredibilite artışı Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması şeklinde özetlenebilir. Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri: 1. Şirketimiz brüt halka arz gelirinin %20 si olan TL nı, SPK nın VII Sayılı Pay Tebliği nin 11. maddesi çerçevesinde Fiyat İstikrarını Sağlayacak İşlemler de kullanmayı planlamıştır. 2. Devam etmekte olan ve planlanan yeni yatırımlarımızın finansmanı; Halka arzdan elde edilecek net gelirin yarısı ile öncelikle başlanmış olan teşvik belgeli yatırımlarımızın tamamlanması gerçekleştirilecektir. Şirket imizin sahip olduğu iki ayrı fabrikadan Metal Ofset Tesisi nde, m 2 kapalı alanda, baskı hatları, kapak hatları, atölye vb. bölümler bulunmaktadır. İkinci fabrikası olan Kutu Üretim Tesisi nde ise m 2 kapalı alanda kesim, dikiş, üretim, sevkiyat gibi üretimin tüm aşama ve işlemleri yapılmaktadır m 2 lik kendi arsası üzerinde 2013 yılı Kasım ayında inşaatına başlanan Metal Kutu Fabrikası Ek Tesis inşaatı, Aralık 2014 döneminde tamamlanmış ve ruhsat için Belediye ye başvurulmuştur. Yeni yatırım sonrası metal kutu fabrikasında %60 kapasite artışı sağlanacak ve toplam m 2 kapalı alana ulaşılacaktır. Metal Ofset Baskı Tesisi ne yeni bir Lak Hattı sipariş edilmiş, bedeli ödenmiş, Ekim 2014 te kurulum tamamlanmıştır. Ayrıca yeni Metal Kutu Fabrikası Ek Tesis i için Otomatik Üretim Hattı siparişi verilerek %30 peşinatı ödenmiş ve Kapak Hattı siparişi verilerek %50 peşinatı ödenmiştir. İnşaat bitimine göre yatırım programındaki diğer siparişler verilecek, kurulum gerçekleştirilerek yatırım tamamlanacaktır. Yeni fabrikanın Nisan 2015 te işletmeye alınması hedeflenmiştir. Her iki fabrika için alınmış yatırım teşvik belge toplamı TL dir. ( TL TL) 11

12 Arz gelirinin bir kısmı, yeni yatırımlarla artması planlanan %60 kapasite artışının finansman ihtiyacında, bir kısmı da; metal veya plastik ambalaj kolunda, projeleri ve fizibiliteleri hazır durumdaki yapılacak yatırıma yönlendirilecektir. Şirketimiz, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin %50 sini bina ve makine yatırımı için kullanmayı planlamaktadır. 2. İşletme sermayesinin güçlendirilmesi Hammaddeyi peşin ödeyerek temin etmekte ve ürünlerimizi ortalama 6 ay vadeli satmaktayız. Artacak kapasite ile, peşin ödeme mal temininde finans ihtiyacı doğacaktır Uygun hammaddenin peşin alınabilmesi, vadeli satışlar, büyük ölçekli tedarik ihalelerine katılım, yeni yatımların üretime alınırken işletme sermayesi ihtiyacı vb durumlar, tüm Şirket için işletme sermayesi ihtiyacını artıracaktır. Şirketimiz, tahmini net halka arz gelirinin %50 sini işletme sermayesi olarak kullanmayı planlamaktadır. Şirket, yeni yatırımlarının finansmanında halka arz sonrası gelirin yeterli olmaması durumunda, finansal kiralama, banka kredileri veya öz kaynak kullanarak tamamlamayı planlamaktadır. 4. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER 4.1. İhraç ve halka arz edilecek paylar ile ilgili bilgi: Grubu Nama/ Hamiline Olduğu İmtiyazlar Pay Sayısı Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%) Bir Payın Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Halka Arz Sonrası Mevcut Sermayeye Oranı B Nama Yoktur , ,53 Kaynak: tarih ve 2014/1 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı TOPLAM ,53 Ortaklığın halka arz öncesi TL olan sermayesinde TL nominal değerli pay A grubu, TL nominal değerli pay B grubudur. Artırılan sermayeyi temsil eden ve halka arz edilecek TL nominal değerli pay B grubu olacaktır. A grubu paylar satışa konu edilmeyecektir. Buna göre halka arz edilecek TL nominal değerli payların durumu yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun VII sayılı Pay Tebliği ne göre, TL nominal değerli ortaklık payı, satışa hazır bekletilen pay kapsamında oluşturulmuştur. Bu paylara ilişkin satış işlemi, izahnamenin KAP ta ilan edildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde bir ya da birden fazla seferde gerçekleştirilebilir. 12

13 Satışa Hazır Bekletilen Paylar Şirket Yönetim Kurulu tarihli ve 2015/1 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu nun 22 Haziran 2013 tarihli VII sayılı Pay Tebliği nin halka arz için artırılan sermayenin yüzde yirmibeş i kadar nominal değerli pay, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle halka arza ilişkin izahnamenin onaylanmasından önce satışa hazır pay şeklinde bekletilir hükmü ve satışa hazır bekletilen paylara ilişkin, ilgili tebliğin diğer hükümleri de dikkate alınarak, şirketimizin sermaye artırımı yoluyla halka arz kararı aldığı TL nominal değerli payın yüzde yirmi beşi kadar olan TL nominal değerli payın da ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Satışa Hazır Bekletilen Pay kapsamına alınmasına ve bu payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmesine karar vermiştir. Grubu Nama/ Hamiline Olduğu İmtiyazlar Pay Sayısı Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%) Bir Payın Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Halka Arz Sonrası Mevcut Sermayeye Oranı (%) B Nama Yoktur TOPLAM Sermaye Piyasası Kurulunun VII sayılı Pay Tebliği ne göre, izahnamenin KAP ta ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl boyunca satışa hazır bekletilen paylar, payların borsa fiyatı halka arz fiyatının yüzde yirmi beş fazlasından daha fazla yükselmediği sürece satışa hazır bekletilen payların satışına başlanamaz. Satışa hazır bekletilen payların satışı, payların borsa fiyatının halka arz fiyatının yüzde yirmi beş fazlasından daha yüksek seviyede kaldığı müddetçe mümkündür. Satışa hazır bekletilen pay kapsamında oluşturulan payların ilgili tebliğ hükümlerini karşıladığı durumlarda Ortaklık ın, bu payları satmak konusunda herhangi bir zorunluğu bulunmamaktadır. Bu payların Borsa da satılıp satılmaması konusu Ortaklık ın vereceği karara bağlıdır Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu: Paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında oluşturulmaktadır Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi: Ortaklık payları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi: Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır. 13

14 4.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi: Satışı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır: Kardan Pay Alma Hakkı (SPKn md. 19): Şirket Genel Kurul u tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkı Kardan pay almaya hak kazanılan tarih: İhraç edilen paylar herhangi bir kar payı dağıtım tarihi itibarıyla, ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın diğer paylarla birlikte eşit olarak kar payı alma hakkı elde eder. Kar payı hakkının zamanaşımına uğraması: Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen kar payı avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Bedelsiz olarak dağıtılan paylarda zamanaşımı bulunmamaktadır. Zamanaşımının kimin lehine sonuç doğuracağı: Zaman aşımına uğrayan kar payı ve kar payı avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Kar payı hakkının kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü: Yurt dışında yerleşik pay sahipleri, yurt içinde yerleşik pay sahipleri ile aynı haklara sahiptir. Paylarına ilişkin haklarını kullanım işlemleri MKK tarafından gerçekleştirilecektir. Kar payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı: Kar payı ana sözleşme hükümlerine uygun olarak SPK mevzuatı uyarınca dağıtılacaktır. Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn md. 24): Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını şirkete satarak ayrılma hakkına sahiptir. Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn md. 27): Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların şirketin oy haklarının Kurul ca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini şirketten çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, SPK tarafından belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını Şirket ten talep edebilirler. Çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurul ca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurul ca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. 14

15 Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTKn md. 507): Şirket in sona ermesi hâlinde her pay sahibi, Esas Sözleşme de sona eren Şirket in mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır. Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (SPKn md. 19): Şirket in sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yeni Pay Alma Hakkı (TTKn md. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 18): Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. Ancak, Esas Söleşme nin 6 ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu sermaye artırımı kararında yeni pay haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay almaya ilişkin hakların kullanım işlemleri MKK tarafından gerçekleştirilecektir. Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn md. 29, 30, TTKn md. 414, 415, 419, 425, 1527): Genel Kurul a katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu tarafından MKK dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek Genel Kurul a katılırlar. Oy Hakkı (SPKn md. 30, TTKn md. 434): Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul da, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn md. 14, TTKn md. 437): Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu nun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulu nun kâr dağıtım önerisi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya ilan edilir, Genel Kurul toplantılarından önce Şirket in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Şirket e ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi Genel Kurul da, Yönetim Kurulu ndan, Şirket in işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, Şirket in bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır. İptal Davası Açma Hakkı (TTKn md , SPKn md. 18/6, 20/2): Yönetim Kurulu nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, Genel Kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde Ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler. Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde Yönetim Kurulu Üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kâr payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için Ortaklığa, pay sahiplerine, Ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kâr payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. 15

16 Hukuki sorumluluk doğuran hâllerin varlığı hâlinde, pay sahipleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde, iptal davası açılabilir. Genel Kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, Genel Kurul a katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, Genel Kurul a katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların Genel Kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan Genel Kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler. Azınlık Hakları (TTKn md. 411, 412, 439): Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulu ndan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurul u toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, Genel Kurul un toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir. Genel Kurul un özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir. Özel Denetim İsteme Hakkı (TTKn md. 438): Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile Genel Kurul dan isteyebilir. Genel Kurul istemi onaylarsa, Şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları: Bantaş Yönetim Kurulu nun tarihli ve 2015/1 sayılı halka arza yönelik Yönetim Kurulu Kararı (EK-2) aşağıda yer almaktadır: a) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak TL den TL ye artırılmasına, artırılan TL nominal değerli sermayeyi temsil eden imtiyazsız B grubu nama yazılı payların mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle BORSA İSTANBUL A.Ş. de halka arz edilmesine, söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum ile Aracılık Yüklenim ve Konsorsiyum Sözleşmesi nin imzalanmasına ve bu Sözleşme hükümleri gereği Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. ne başvurulmasına, 16

17 b) Halka arzın gerçekleşmesi halinde, halka arz tarihinden itibaren 365 gün süre ile hiçbir suretle bedelli sermaye artırımı yapılmamasına ve buna ilişkin taahhütnamenin hazırlanmasına, c) Halka arzın gerçekleşmesi halinde, payların Borsa da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 365 gün boyunca BANTAŞ ın mevcut tüm ortaklarının tedavülü artırıcı nitelikte satış yapmamalarına ve buna ilişkin taahhütnamelerin hazırlanmasına, d) İç kaynaklardan ve/veya kar payından bedelsiz sermaye artırımı yapılmasının şirketimiz paylarının borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren herhangi bir süre ile sınırlandırılmamasına, e) Şirketimizin yılları arasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca dağıtılabilir bir karının söz konusu olması halinde, bu karın tamamının pay sahiplerine nakden veya sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz pay olarak dağıtılması için Genel Kurul toplantılarında gündemde madde oluşturulmasına, f) Sermaye Piyasası Kurulu nun 22 Haziran 2013 tarihli VII sayılı Pay Tebliği nin halka arz için artırılan sermayenin yüzde yirmibeş i kadar nominal değerli pay, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle halka arza ilişkin izahnamenin onaylanmasından önce satışa hazır pay şeklinde bekletilir hükmü ve satışa hazır bekletilen paylara ilişkin, ilgili tebliğin diğer hükümleri de dikkate alınarak, şirketimizin sermaye artırımı yoluyla halka arz kararı aldığı TL nominal değerli payın yüzde yirmi beşi kadar olan TL nominal değerli payın da ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Satışa Hazır Bekletilen Pay kapsamına alınmasına ve bu payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmesine, g) Şirketimiz hisselerinin halka arzı nedeniyle ihraç edilecek imtiyazsız B grubu nama yazılı paylar ile satışa hazır bekletilen payların devir ve tedavülü açısından Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği beyaz ciro ile serbestçe devir ve tedavülünün kabulüne, Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görecek imtiyazsız B grubu nama yazılı payların devir ve tedavülü açısından pay sahipliği kayıtlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtları dikkate alınarak izlenmesine, h) Sermaye Piyasası Kurulu nun onayına bağlı olarak; a. Halka arzı müteakiben payların Borsa da işlem görmeye başlamasından itibaren üçüncü ayın sonunda pay fiyatının, halka arz fiyatının altına düşmesi durumunda, halka arzdan pay alan yatırımcıların satın aldıkları paylardan %25 inin, SPK nın II-22.1 No lu Geri Alınan Paylar Tebliği Madde 9 da belirtilen sınırlar içinde BANTAŞ ve sınırları aşan kısmı için mevcut ortaklar tarafından geri alımına ilişkin taahhütnamelerin hazırlanmasına ve geri alımların yapılmasına, b. Halka arzdan elde edilecek brüt fon tutarının %20 sinin SPK nın VII sayılı Pay Tebliği nin 11 inci maddesi çerçevesinde Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler de kullanılmasına ve bu fonun kullanılmak üzere 30 (otuz) 17

18 gün süreyle teminat mektubu, nakit ve/veya hazine bonosu olarak bloke edilmesine, c. Şirketimizin verdiği Projeksiyon Tablosu nda yer alan 2015 yılı tahmini Net Kar rakamı TL olup, Şirketimizin 2015 yılı SPK mevzuatına göre denetlenmiş mali tablolarındaki net kar rakamının TL ve üzerinde olması halinde, bu karın en az yarısının temettü olarak dağıtılmasına, d. Şirketimizin verdiği Projeksiyon Tablosu nda yer alan 2015 yılı tahmini Net Kar rakamı TL olup, Şirketimizin 2015 yılı SPK mevzuatına göre denetlenmiş mali tablolarındaki net kar rakamının %10 undan daha fazla altında kalması halinde, halka arzdan pay alan yatırımcılara %10 ilave (bonus) B grubu pay verilmesine, oy birliği ile karar verildi Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi: Halka arz edilecek payların devri ve serbestçe tedavül etmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır, ihraç edilecek paylar üzerinde pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt bulunmamaktadır İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi: Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi hâlinde diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine ilişkin esaslar Kurul un pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır. Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurul ca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurul ca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn nun 24 üncü maddesi çerçevesinde belirlenir. Yukarıda yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurul ca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurul ca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK nın 208 inci maddesi halka açık ortaklıklara uygulanmaz. SPKn nun 23 üncü maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Halka açık 18

19 ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasından satın almakla yükümlüdür. Pay sahibinin SPKn nun 23 üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul toplantısına katılmasına haksız bir biçimde engel olunması, Genel Kurul toplantısına usulüne uygun davet yapılmaması veya gündemin usulüne uygun bir biçimde ilan edilmemesi hâllerinde, Genel Kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki açıklama geçerlidir. Önemli nitelikteki işlemlerin görüşüleceği Genel Kurul toplantısının gündeminde, bu kararlara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu hususu ile bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı bedel yer alır Cari yıl ve bir önceki yılda ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: Yoktur. 5. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR 5.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler Halka arzın tabi olduğu koşullar: Halka arzın başlaması öncesinde Sermaye Piyasası Kurulu dışında diğer resmi makamlardan izin alınması gereği bulunmamaktadır Halka arz edilen payların nominal değeri: Halka arz edilen payların nominal değeri TL olup artırım sonrası çıkarılmış sermayeye ( TL) oranı %39,53 dür. Grubu İmtiyazlar Pay Sayısı Bir Payın Nominal Değeri (TL) Halka Arz Edilen Paylar (Toplam - TL) Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%) B Yoktur ,53 TOPLAM ,53 Şirket Yönetim Kurulu tarihli ve 2015/1 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu nun VII sayılı Pay Tebliği ne göre, TL nominal değerli ortaklık payının, satışa hazır bekletilen pay kapsamında oluşturulmasına karar vermiştir. Satışa hazır bekletilen payların ( TL) halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye ( TL) oranı %9,88 dir. Şirket paylarının halka arzında ek satış söz konusu değildir. 19

20 Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi: Şirket payları Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi (Sabit Fiyat Yöntemi SFY) ile 2 iş günü boyunca halka arz edilecektir. Satışın Şubat 2015 döneminde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, kesin satış başlangıç ve bitiş tarihleri Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile ilan edilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu VII sayılı Pay Tebliği ne göre, TL nominal değerli ortaklık payı, Satışa Hazır Bekletilen Pay kapsamında oluşturulmuştur. Satış işlemi, izahnamenin KAP ta ilan edildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde bir ya da birden fazla seferde gerçekleştirilebilir Halka arza başvuru süreci a) Satış yöntemi ve başvuru şekli: Satış Yöntemi Satış, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa da Borsada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış (Sabit Fiyat Yöntemi - SFY) yöntemine göre gerçekleştirilecektir. Birincil Piyasa İşlem Saatleri : 10:30 12:00 Talep Toplama Saatleri : 10:30 12:00 Dağıtım Saatleri : 12:15 12:30 SFY yönteminde tüm emirler, pay senetleri halka arz edilen şirket tarafından belirlenen ve duyurulan tek bir fiyat ile Sistem e gönderilir (fiyat alanı boş geçilmez). Bu tek fiyat Sistem de yer alır. Farklı bir fiyattan gelen emirler Sistem tarafından reddedilir. Emrin fiyatı değiştirilemez. SFY de tek fiyat girilebileceği için fiyat önceliği sözkonusu değildir. Zaman önceliği kuralı geçerlidir. Dağıtım Zamanı Dağıtım, talep toplamanın 2. günü, Birincil Piyasa bitişini takiben Borsa tarafından belirlenen zamanda, otomatik yapılır. Satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına talep toplama süresi içerisinde yeterli talep gelmesi durumunda dahi bu sürenin sonuna kadar talep toplamaya devam edilir. Dağıtım Şekli Dağıtım sırasında üç durum sözkonusudur: Denge Az Talep Fazla Talep : Gelen talebin satılacak miktara eşit olması. : Gelen talebin satılacak miktardan az olması. : Gelen talebin satılacak miktardan fazla olması. 20

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği 28. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 30.000.000

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır. İŞBU İZAHNAME TASLAK NİTELİĞİNDE OLUP HENÜZ KURULCA ONAYLANMAMIŞTIR KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1) 22 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28685 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, paylar

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

VII-128.1 PAY TEBLĠĞĠ

VII-128.1 PAY TEBLĠĞĠ VII-128.1 PAY TEBLĠĞĠ (VII-128.1) (22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, paylar ile pay

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ

HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ 15.11.1998 tarih ve 23524 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

12.1.2 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Genel Kotasyon Esasları

12.1.2 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Genel Kotasyon Esasları 12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12.1 Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz Ve İMKB de İşlem Görme 12.1.1 Genel Anlamda Kotasyon Kotasyon, menkul kıymetler borsalarındaki sürekli işlem görmesi talep

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKET (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 09 Temmuz 2013 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME

12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12.1 Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz Ve İMKB de İşlem Görme 12.1.1 Genel Anlamda Kotasyon Kotasyon, menkul kıymetler borsalarındaki sürekli işlem görmesi talep

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 1 İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 11.054.176,65 YTL'SI

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 1.100.000 TL den 2.000.000

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 144.000.000 TL lik kısmını temsil eden,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir?

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir? 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; dolaşımın gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar; iktisadi açıdan gerçek piyasa, mali piyasa olmak üzere ikiye ayrılır: Gerçek

Detaylı

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 66.253.100 TL'den 90.000.000 TL ye çıkarılması

Detaylı