2015 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2015 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İstanbul 2015

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I II. III. IV GENEL BİLGİLER..3 A- Misyon ve Vizyon..3 B- Yetki, Görev ve Sorumlulukları C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...27 D- Diğer Hususlar AMAÇ VE HEDEFLER...27 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.27 B- Temel Politikalar ve Öncelikler...27 C- Diğer Hususlar.28 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER..28 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları.. 29 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgiler Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi...29 KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ..29 A- Üstünlükler..29 B- Zayıflıklar...30 C- Değerlendirme. 30 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER..31 1

3 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ DEKANI SUNUŞU Bu rapor, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesinin 01 Ocak Aralık 2015 yılı için eğitim-öğretim, araştırma ve diğer faaliyetlerinin bir özetini içermektedir. Raporda önce fakültemizle ilgili genel bilgi verilmekte, sonra sırasıyla ilgili alt başlıklar altında faaliyetlerle ilgili bilgiler yer almaktadır. Fakültemiz, ulusal ve uluslararası ortamda, faliyet alanlarında, övünç duyulan lider bir fakülte olmayı hedeflemektedir. Bunu başarmak için ülkemizdeki ve dünyadaki benzer örnekleri inceleyerek İstanbul da bulunmanın avantajlarının kullanılması planlanmaktadır. Belirlenen araştırma alanlarında yetkin, fakültenin misyon ve vizyonunu tam olarak benimsemiş, araştırmacı ruhlu öğretim üyelerini bünyesine katmaktadır. Kuruluş hedefleri arasında araştırma alanlarına göre tematik laboratuarlar kurulması, akademik personelin SCI indeksli yayınlara, ulusal ve uluslararası konferans ve kongrelere katılımları ile diğer yurt içi ve yurt dışında önde gelen üniversitelerdeki yetkin akademisyenler ve laboratuarlarla sürekli işbirliğine teşvik edilmesi öngörülmektedir. Fen Fakültesi belirlenecek araştırma alanlarında bir konferans merkezi olmayı, bu yolla ülkemizin ve üniversitemizin adını sürekli başarıyla duyurmayı hedeflemektedir. Bunu başarmak için sürekli işbirliklerinin yanısıra, akademisyenlerin ve öğrencilerin Farabi, Erasmus ve Sokrates programlarını yoğun olarak kullanması öngörülmektedir. Ülkemizde, eşdeğer bölümler bazında kıyaslamalar ele alındığında tüm bölümleriyle belirlenen alanlarda öne çıkan bir fakülte olmayı planlanmaktadır. Fakültemiz eğitim öğretim yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne %100 İngilizce Lisans programına 41 öğrenci kaydı yapıldı. Programın % 100 İngilizce olması nedeniyle 40 öğrenci yapılan sınavlar neticesinde İngilizce hazırlık sınıfında okumaktadırlar. 1 öğrenci ise yapılan sınavlardan başarılı olduğundan 1.sınıf öğrencisi olmuştur. Fizik Mühendisliği bölümümüz de Lisans programı açılması için başvuruda bulunulmuştur. Programlarımızın açılması ile birlikte fakültemizin sürekli iyileştirme politikaları gereği Fakültemize bağlı bölümlerin öğretim programları, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının öngördüğü ölçütler doğrultusunda güncellenecek ve akreditasyon yoluna gidilerek tanınırlığımızın pekiştirilmesi sağlanacaktır. Fakültemiz bünyesindeki akademisyenlerin araştırmacı ruhlu olması, ulusal ve uluslararası araştırma projelerine başvurmaları teşvik edilmektedir. Öğretim üyelerimizin çok sayıda BAP projesi bulunmaktadır. Halen Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümündeki 3 öğretim üyemizden ikisinin 2

4 TÜBİTAK ve Tarım Bakanlığı projeleri, Fizik Mühendisliğinde 6 öğretim üyesinde dördünün TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı projeleri, bir araştırma görevlisinin TÜBİTAK projesi yürümekte/tamamlanmıştır. Kimya Bölümümüzdeki mevcut her 2 öğretim üyesinin ve 1 uzmanın TÜBİTAK projeleri vardır. Matematik Bölümüzdeki 1 öğretim üyesinin TÜBİTAK projesi mevcuttur. Üniversite sanayi işbirlikleri çerçevesinde 2 öğretim üyemizin TÜBİTAK ve savunma bakanlığı destekli şirket kurmuştur. Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem veren Fakültemiz araştırma beraber çalışma kültürünün de geliştirilmesi açısından bir araştırma laboratuvarı kurma çalışmalarını başarı ile yürütmektedir. Bu amaçla yaklaşık 800 m2 lik bir kapalı alanda Temel Bilimler Laboratuvarı kurmuştur. Bu laboratuvar İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü ve BAP bütçelerinin yanısıra araştırmacılarımızın kurum dışından getirdikleri ciddi meblağlarla kurulmuştur. Laboratuvarımız öğretim üyelerimiz dışında kurum dışından gelen pek çok akademisyenin de kullanımına sunulmuştur. Prof. Dr. Emine CAN Dekan 3

5 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Eğitim aldığı bilimin mesleki yetkinliğine sahip, ilkelerini kavramış, olayları analiz ve sentez yoluyla irdeleyebilen, problem çözme yöntemleri geliştirebilen, edindiği bilgi ve becerileri hayatın diğer alanlarında kullanabilen, insanlığın ortak değerlerini paylaşan, eleştirel, araştırmacı ve sorgulayıcı düşünceye sahip, insan haklarına, farklı düşüncelere ve kültürlere saygılı, etik değerleri benimsemiş ve sahip çıkan, demokratik ilkeleri özümsemiş, hoşgörülü, sosyal ilişkilerde aktif, güvenilir ve dürüst bireyler yetiştirmektir. Vizyon Ekip çalışmasını teşvik eden, katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf bir yönetime sahip olmaktır. Temel bilimler alanında uluslararası düzeyde tanınan, ülkemiz ve yabancı uyruklu öğrenciler tarafından tercih edilen ve kabul gören bir fakülte olmaktır. Ülkemiz geleceğine yön veren, nitelikli bilgi üreten, rasyonel düşünebilen, yeniliklere açık, çevreci, toplumsal sorumluluğa sahip, doğruluk ve dürüstlükten taviz vermeyen bilim insanları yetiştiren, öncü ve örnek bir fakülte olmaktır. Bunları gerçekleştirmek için yerel, ulusal ve uluslararası problemlerin çözümüne yönelik eğitim-öğretim ve özgün araştırma faaliyetleri yürüten ve bu alanlardaki üretimini zamanında toplum yararına sunan ve sürekli yenilenmeyi öngören bir fakülte olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi nin yönetim ve örgütlenmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre belirlenmiştir. Fakülte Organları Dekan: Madde 16 a. Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açıköğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. 4

6 Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. b. Görev, yetki ve sorumlulukları: (1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, (2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, (3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, (4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Fakülte Kurulu: Madde 17 a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. b. Görevleri: Fakülte Kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, (2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 5

7 (3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Yönetim Kurulu: Madde 18 a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: etmek, (1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım (2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, (3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, (4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, (6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6005 sayılı Kanun ile yeni kurulmuş olduğundan Fakültemiz de sadece Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde eğitim öğretim yılı da eğitim-öğretime henüz başlanmış olup, bina yapım süreci devam etmektedir. 6

8 1.1- Eğitim Alanları Derslikler* EĞİTİM ALANI KAPASİTE Üzeri Diğer Laboratua TOPLA Fakültemiz Laboratuvar Bilgileri Laboratuvar Adı Sayısı Alanı m2 Kullanan Sayısı Diğ. Lab. (Kimya Bölümü Laboratuvarı) Diğ. Lab. (Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuvarı) Diğ. Lab. (Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bitki Laboratuvarı) Diğ. Lab. (Fizik Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı) 1 60 m 2 5 Kişi m 2 5 Kişi 1 30 m 2 2 Kişi m 2 10 Kişi Fakülte Seminer Salonu 1 30 m 2 30 Kişi 7

9 8

10 9

11 1.2- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Odası TOPLAM İdari Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis Çalışma Odası TOPLAM

12 Akademik Birimler: 1- Fizik Mühendisliği Bölümü Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı 2- İstatistik Bölümü İstatistik Teorisi Anabilim Dalı Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Olasılık Teorisi Ve Süreçleri Anabilim Dalı Risk Analizi Anabilim Dalı İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı 3- Kimya Bölümü Kimya Anabilim Dalı 4- Matematik Bölümü Cebir Ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Geometri Anabilim Dalı Matematiğin Temelleri Ve Matematiklojik Anabilim Dalı 11

13 Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı Topoloji Anabilim Dalı Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı 5- Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Moleküler Mikro Biyoloji Anabilim Dalı Biyoteknoloji Anabilim Dalı Genetik Anabilim Dalı İdari Birimler: Fakülte Sekreteri 1- Personel İşleri Birimi 2- Öğrenci İşleri Birimi 3- İdari İşler Birimi 4- Mali İşler Birimi 5- Bilgi İşlem Birimi 6- Kütüphane Birimi 7- Yapım Ve Onarım İşleri Birimi 8- Döner Sermaye Saymanlık Birimi 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Bilgisayarlar Bilgisayar ve Bilgisayar Donanım Ürünleri Masa Üstü Bilgisayar Sayısı Bilgisayar Ekranlar Taşınabilir Bilgisayar Sayısı Tablet Bilgisayar

14 3.2- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Sıra No 4- İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Taşınırın Adı Ölçü Birimi Miktarı 1 Atölye Makineleri ve Aletleri Adet 8 2 İş Makineleri ve Aletleri Adet 2 3 Güç Elektroniği ve ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Adet 14 4 Etiketleme ve Numaralandırma Makinalari Adet 2 5 Matbacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler Adet 20 6 Yıkama, Temizleme ve ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Adet 7 7 Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Adet 28 8 Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletleri Adet 1 9 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Adet Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullabılan Cihazlar ve Aletler Adet 5 11 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Adet Döşeme Demirbaşları Adet 2 13 Koruyucu Giysi ve Malzemeler Adet 9 14 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Adet 9 15 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Adet 2 16 Temsil ve Tören Demirbaşları Adet 1 17 Bilgisayarlar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet 1 20 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Aydınlatma Cihazları Adet 1 22 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet Büro Mobilyaları Adet Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet 5 25 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Adet 1 26 Kütüphane Mobilyaları Adet 1 27 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Adet 2 28 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı ve Ekipmanları Adet 9 29 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Adet 23 KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE KADROLARIN İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE DOLU BOŞ TOPLAM TAM ZAMANLI YARI ZAMANLI Profesör Doçent Yrd. Doçent

15 Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel ÜNVAN BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM GÖREVLENDİRİLDİĞİ ÜNİVERSİTE KİŞİ SAYISI İstanbul Teknik Üniv. 1-İstanbul Tek. Üniv. 2-Dokuz Eylül Üniv. 2-Dokuz Eylül Üniv. Araştırma Görevlisi 1-Fizik Mühendisliği 2-Kimya 3-İstatistik 4-Matematik 5-Moleküler Biyoloji ve Genetik 1-Fizik Mühendisliği 2-Kimya 3-İstatistik 4-Matematik 5-Moleküler Biyoloji ve Genetik 3-Boğaziçi Üniv. 4-YıldızTeknik Üniv. 5-Ortadoğu Teknik Üniv. 6-Marmara Üniv. 7- Hacettepe Üniv. 8-Ege Üniv. 3-Boğaziçi Üniv. 4-YıldızTeknik Üniv. 5-Ortadoğu Tek. Üniv. 6-Marmara Üniv. 7- Hacettepe Üniv. 8-Ege Üniv Kocaeli Üniv. 9-Kocaeli Üniv. 10-Gebze Yüksek Teknoloji Enstitütüsü 10-Gebze Yüksek Tek. Enstitütüsü TOPLAM

16 4.3- Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel ÜNVAN Doçent GÖREVLENDİRİLDİĞİ KİŞİ SAYISI BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM ÜNİVERSİTE Matematik Bölümü Matematik Bölümü Balikesir Üniversitesi Balikesir Üniversitesi 1 1 TOPLAM Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % İdari Personel DOLU BOŞ TOPLAM Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli TOPLAM

17 4.6- İdari Personelin Eğitim Durumu İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS Y.L. VE DOKT Kişi Sayısı Yüzde % İdari Personelin Hizmet Süreleri 0 1 Yıl 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %

18 Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler 5- Sunulan Hizmetler FAALİYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre 1 6 Konferans 3 23 Panel - 3 Oturum Başkanı Panelist 2 8 Seminer 18 2 Açık Oturum - Söyleşi - Tiyatro - Konser - Sergi - Turnuva - Teknik Gezi 6 Eğitim Semineri - Düzenleme Kurul Üyeliği 15 3 Davetli Konuşmacı 6 2 TOPLAM Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler Düzenleme Kurul Üyeliği Akdeniz Duran, E., 9th International Statistics Congress, 28 Ekim-1 Kasım 2015 Savaş Eren Rahmet, Düzenleme Kurulu Üyesi, International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2015), 3-6 Haziran 2015, İstanbul Türkan Nureddin, VIII.International Workshop on Nuclear Structure Properties, 8-10 Eylül 2015, Sakarya 17

19 Davetli Konuşmacı Akdeniz Duran, E., Neural networks and nonlinear time series forecasting, ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 17 Mart Akdeniz Duran, E., Generalized difference-based weighted mixed almost unbiased Liu estimator in partially linear models, Haikou, Çin Halk Cumhuriyeti, Hainan Normal Universtiy, Mayıs (GInverses, Linear Models and Multivariate Analysis konulu özel oturuma davetli olarak katılmıştır.) Oturum Başkanı, Panelist: Akdeniz Duran, E., An ARMA Type Pi-Sigma Artificial Neural Network for Nonlinear Time Series Forecasting, 9th International Statistics Congress, 28 Ekim-1 Kasım 2015 (Oturum Başkanı). Akdeniz Duran, E., Dünya İstatistik Günü, Günümüzde Veri Bilimi Olarak İstatistik ve Big Data, 20 Ekim 2015, (Panelist) Emine CAN, Haziran 2015, TÜBİTAK proje Değerlendirme Emine CAN, Aralık 2015, 7 Çerçeve AB proje Değerlendirme (Dış Panelist) Savaş Eren Rahmet, International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2015), İki oturum başkanlığı, 3-6 Haziran 2015, İstanbul TÜBİTAK-ARDEB, Tıbbi Tanı Kitleri Çağrı Programı SB0102-Tıbbi Tanı Kitleri, Kitlerle İlgili Cihaz, Yazılım ve Referans Materyallerinin Geliştirilmesi Hakem, March. 2015; Turgay ÇAKMAK; Şubat 2015, COST proje değerlendirme (Dış panellist) Turgay ÇAKMAK; Kasım 2015, TÜBİTAK proje değerlendirme (Dış panellist) Turgay ÇAKMAK; Aralık 2015, TÜBİTAK proje değerlendirme (Dış panellist) Turgay ÇAKMAK; Mayıs 2015, TAGEM proje değerlendirme (Dış panellist) Eğitim Semineri Emine CAN; Eylül 2015, Fizik Olimpiyatlarında eğitmen Seminer , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bolüm Semineri - Arş. Gör. Aliye Bulut "Assessment of Cognition and Neural Correlates of NIH Toolbox" Turgay ÇAKMAK. Farklı element rejimlerinde kültüre alınan Chlamydomonas reinhardtii mikroalginde oksidatif stres ile nötral lipid üretimi arasındaki ilişkinin diseksiyonu. İSTKA- 18

20 "Yenilenebilir Enerji için İstanbul da Biyoyakıt Platformunun Kurulması"-Biyoyakıt-Çevre Çalıştayı Boğaziçi Üniversitesi. İstanbul İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslararası Makale Ulusal Makale 4 Uluslararası Bildiri Ulusal Bildiri 4 13 Kitap - Tebliğ - Patent Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale A. Turut, A. Karabulut, K. Ejderha and N. Bıyıklı, Capacitance-conductance-current-voltage characteristics of atomic layer deposited Au/Ti/Al2O3/n-GaAs MIS structures, Mater. Sci. Semicond. Process. 39 (2015) 400. A. Turut, A. Karabulut, K. Ejderha and N. Bıyıklı, Capacitance-conductance characteristics of Au/Ti/Al2O3/n-GaAs structures with very thin Al2O3 interfacial layer, Mater. Res. Express, 2 (2015) A. Turut, H. Doğan and N. Yıldırım, The interface state density characterization by temperaturedependent capacitance-conductance frequency measurements in Au/Ni/n-GaN structures, Mater. Res. Express, 2 (2015) Akdeniz, F., Akdeniz Duran, Esra, Roozbeh, M., Arashi, M.,2015. Efficiency of the Generalized Difference-based Liu Estimators in Semiparametric Regression Models with Correlated Errors, Journal of Statistical Computation and Simulation, 85(1), (SCI-E) 19

21 Arga, M., Oguz, A., Pınarlı, F., Karadeniz, C., Citak, E., Emeksiz, H., Akdeniz Duran, E., Söylemezoğlu, O., Risk factors for cisplatin-induced long-term nephrotoxicity in pediatric cancer survivors, Pediatrics International, 57(3): Atik H., (2015), Colimits of Quadratic Module of Commutative Algebras Communications, Series A1: Mathematics and Statistics (Kabul Edildi) Atik H., (2015), Quadratic Modules Bifibred Over Nil(2)-Modules Journal of Homotopy and Related Structures, (online first) (Ulualan E. İle birlikte) (SCI-EXP) B. Guzeldir, M. Saglam, A. Ates, A. Turut, Determination of the some electronic parameters of nanostructure copper selenide and Cu/Cu3Se2/n-GaAs/In structure, J. Alloys and Compounds, 627 (2015) B. Hicdurmaz, (2015), A Stable second order of accuracy difference scheme for a fractional Schrödinger differential equation, Applied and Computational Mathematics, (accepted)( A. Ashyralyev ile birlikte) (SCI) B. Hicdurmaz, (2015), A. Ashyralyev, On the Stability of Time Fractional Schrödinger Differential Equations, Numerical Functional Analysis and Optimization, (submitted)( A. Ashyralyev ile birlikte) (SCI) Baykal, A., Esir, S., Demir, A., Guner, S., Magnetic and optical properties of Cu1-xZnxFe2O4 nanoparticles dispersed in a silica matrix by a sol gel auto-combustion method, Ceramics International, Vol. 41, pp , Baykal, A., Guner, S., Demir, A., Synthesis and magneto-optical properties of triethylene glycol stabilized Mn1-xZnxFe2O4 nanoparticles, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 619, pp. 5-11, Bulut A., Zorlu Y., Topkaya R., Aktaş B., Doğan S., Kurt H., et al., "Macrocyclic Cu(II)- organophosphonate building block with room temperature magnetic ordering", DALTON TRANSACTIONS, vol.44, pp , 2015 D. Korucu, S. Duman, A. Turut, The origin of forward bias capacitance peak and voltage dependent behaviour of gold/p-type indium phosphide Schottky barrier diode fabricated by photolithography Mater. Sci. Semicond. Process. 30 (2015) Durmus Z., Durmus A., Kavas H. (2015), "Synthesis and characterization of structural and magnetic properties of graphene/hard ferrite nanocomposites as microwave-absorbing material", Journal of Materials Science, vol. 50, 3, pp (SCI) Durmus Z., Kavas H., Durmus A., Aktaş B.(2015), Synthesis and micro-structural characterization of graphene/strontium hexaferrite (SrFe12O19) nanocomposites Materials Chemistry and Physics, (SCI) E. Can and M. Aylin Bayrak, A New Method for Solution of Fuzzy Reaction Equation", MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry, Volume 74, Issue 3, 2015, E. Can and M. Aylin Bayrak, Interpolation of Fuzzy Numbers, Journal of Modern Methods in Numerical Mathematics 6:1 (2015),

22 E. Can, M. Aylin Bayrak and Z. Furkan Kaplan, Numerical methods for determining an unknown spacewise-dependent source in the heat equation International Journal of Engineering Sciences& Management ISSN (IJESM), 5(1), E. Can, Afet Golayoğlu Fatullayev, M. Aylin Bayrak Determination of unknown spacewisedependent coefficient in a parabolic equation Mathematics and Computer Scince and Engineering, Series 48, 61-65, E. Ozerden, Y. S. Ocak, A. Tombak, T. Kilicoglu, A. Turut, Electrical and photoelectrical properties of Ag/n-type Si metal/semiconductor contact with organic interlayer, Thin Solid Films 597 (2015) 14. Fan Y, Dong J, Lou J, Wen W, Conrad F, Geren IN, Garcia-Rodriguez C, Smith TJ, Smith LA, Ho M, Pires-Alves M, Wilson BA, Marks JD. Monoclonal Antibodies that Inhibit the Proteolytic Activity of Botulinum Neurotoxin Serotype/B. Toxins (Basel) Aug 26;7(9): doi: /toxins SCI Fan Y, Geren IN, Dong J, Lou J, Wen W, Conrad F, Smith TJ, Smith LA, Ho M, Pires-Alves M, Wilson BA, Marks JD. Monoclonal Antibodies Targeting the Alpha-Exosite of Botulinum Neurotoxin Serotype/A Inhibit Catalytic Activity. PLoS One Aug 14;10(8):e doi: /journal.pone ecollection SCI Genc, F., Turhan, E., Kavas, H., Topal, U., Baykal, A., Sozeri, H. (2015), "Magnetic and Microwave Absorption Properties of Ni (x) Zn0.9-x Mn0.1Fe2O4 Prepared by Boron Addition", Journal Of Superconductivity And Novel Magnetism, (SCI) Gorur, M., Doganci, E., Yilmaz, F., Isci, U., Synthesis, characterization, and Pb 2+ ion sensing application of hexa armed dansyl end capped poly (ε caprolactone) star polymer with phosphazene core, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 132, Issue 32, pp , Gülçin, İ., Scozzafava, A., Supuran, C. T., Akıncıoğlu, H., Koksal, Z., Turkan, F., Alwasel, S., The effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on metabolic enzymes including acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, glutathione S-transferase, lactoperoxidase, and carbonic anhydrase isoenzymes I, II, IX, and XII, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, pp. 1-7, 2015 (DOI: / ). H. Doğan, N. Yıldırım, İ. Orak, S. Elagöz, A. Turut, Capacitance-conductance-frequency characteristics of Au/Ni/n-GaN/undoped GaN Structures, Physica B, 457 (2015) H. Kaçus, Ş. Aydoğan, D. Ekinci, S.V. Kurudirek, A. Turut, Optical absorption of the anthraceneand temperature-dependent capacitance voltage characteristics of the Au/anthracene/n- Si heterojunction in metal-organic-semiconductor configuration, Physica E 74 (2015) 505. I. Orak, A. Turut, M. Toprak, The comparison of electrical characterizations and photovoltaic performance of Al/p-Si and Al/Azure C/p-Si junctions devices, Synthetic Metals 200 (2015) I. Orak, K. Ejderha, A. Turut, The electrical characterizations and illumination response of Co/N-type GaP junction device, Current Applied Physics 15 (2015)

23 I. Orak, K. Ejderha, E. Sönmez, M. Alanyalıoglu, A. Turut, The effect of annealing temperature on the electrical characterization of Co/n-type GaP Schottky diode, Mater. Research Bull. 61 (2015) 463. Karagollu, O., Gorur, M., Gode, F., Sennik, B., Yilmaz, F., Synthesis, Characterization, and Ion Sensing Application of Pyrene Containing Chemical Probes, Macromolecular Chemistry and Physics, Vol. 216, Issue 9, pp , (KAPAK OLARAK SEÇİLDİ*) Kececi, K., San, N., Kaya, D., Nanopore detection of double Stranded DNA using a track-etched polycarbonate membrane, Talanta, Vol.144, pp , Köksal, Z., Kalın, R., Gülçin, İ., Özdemir, H. and Atasever, A., Impact of Some Avermectins on Lactoperoxidase in Bovine Milk, International Journal of Food Properties, 2015 (just-accepted). M. Yılmaz, Z. Caldıran, A.R. Deniz, Ş. Aydoğan, R. Güntürkün, A. Turut, Preparation and characterization of sol gel-derived n-zno thin film for Schottky diode application, Appl. Phys. A 119 (2015) 547. M.A. Bayrak and E.Can, Numerical Solution of Fuzzy Differential Equations by Milne s Predictor-Corrector Method, Mathematical Sciences and Applications E-Notes (MSAEN), Volume 3 No. 1 pp , O. Gullu and A. Turut, Electronic parameters of MIS Schottky diodes with DNA biopolymer interlayer, Materials Science-Poland, 33(3) (2015) 593 O. Gullu and A. Turut, Electronic Properties of Cu/n-InP Metal/Semiconductor Structures with Cytosine Biopolymer, Acta Physıca Polonica A 128(3) (2015) 383. O'Shea K.J., Rode K., Kurt H., Mcgourther D., Maclaren D.A., "Concentric 360 Domain Wall Nesting In Magnetic Tunnel Junction Films: A Lorentz Tem Study ", JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, vol.48, pp , 2015 S. Duman, F. S. Ozcelik, B. Gurbulak, M. Gulnahar, A. Turut, Current Voltage and Capacitance Conductance Voltage Characteristics of Al/SiO2/p-Si and Al/Methyl Green (MG)/p- Si Structures, Metall. Mat. Trans. A, 46, (2015) Savas Eren R., (2015), Infinite Matrices and Some Matrix Transformations, Filomat (Kabul edildi)(sci-exp) Savas Eren R., (2015), - statistical convergence of order α in topological groups, Applied Mathematics in Tunisia, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 131. Doi: / _6 (Savas E. ile birlikte) I Savaş Eren R., (2015), Doble Lacunary Statistical Convergence of Order α, Indian Journal of Mathematics, Volume 57, No: 1, pp:1-15, 2015 Senthamizhan, A., Çelebioğlu, A., Bayır S., Görür, M., Doganci, E., Yilmaz, F., Uyar, T. Highly Fluorescent Pyrene-Functional Polystyrene Copolymer Nanofibers for Enhanced Sensing Performance of TNT, ACS Applied Materials & Interfaces, Vol. 7, Issue 38, pp ,

24 Sözeri H., Mehmedi Z., Kavas H., Baykal A.(2015), Magnetic and microwave properties of BaFe12O19 substituted with magnetic, non-magnetic and dielectric ions, Ceramics International, vol. 41, 8, pp , (SCI) Z. Çakmak, T. Ölmez, T. Çakmak, Y. Menemen, T. Tekinay. Antioxidant response of C.reinhardtii grown under different element regimes. Phycol Res. 63: Z. Çaldıranm, Ş. Aydoğan, A.Yesildag, D.Ekinci, S.V.Kurudirek, A.Turut, Temperaturedependent current-voltage measurements of Au/C9H7N/p-Si:Characterization of ametal-organicsemiconductor device, Mater. Sci. Semicond. Process. 34 (2015) Bilimsel Kongrelerde Sunulan Tebliğ Uluslararası Bilimsel Kongrelerde Sunulan Tebliğ A. Turut, A. Karabulut, N. Bıyıklı Atomic Layer Deposited Ultra Thin HfO2 Interfacial Layer Grown on GaAs-based MIS Structure in K Temperature Range, International Conference On Nanoscience and Nanotechnology For Next Generation-Nanong, October Antalya Kemer- Turkey. A. Turut, A. Karabulut, H. Efeoǧlu, N. Bıyıklı, Current-Capacitance-Voltage Characteristics for the Au/Ti/Al2O3/n-GaAs Structure in K range, International Semiconductor Science and Techology Conference-ISSTC, 2015 May 11-13, Izmir Kuşadasi, Turkey. Akdeniz Duran, E., Eğrioğlu, E., An ARMA Type Pi-Sigma Artificial Neural Network for Nonlinear Time Series Forecasting, 9th International Statistics Congress, 28 Ekim-1 Kasım Akdeniz Duran, E., Generalized difference-based weighted mixed almost unbiased Liu estimator in partially linear models, Haikou, Çin Halk Cumhuriyeti, Hainan Normal Universtiy, Mayıs Atik H., (2015), Quadratic Modules of Lie Algebras International Conference for Academic Disciplines, On Harvard Campus, (Atik M ile birlikte) Boston, Usa Aysun Bulut, Michael Wörle, Hüseyin Kurt, Gündoğ Yücesan, Synthesis and characterization of two isomers of a phosphonate based organic-inorganic hybrid material, 17th Frühjahrssymposium 2015 Spring Symposium 2015, Münster, Germany; 03/2015 CAN E and M.Aylin BAYRAK Determination of Unknow specewise-deperdant Coe fficient in a parabolic equation, Appied Mathematics and Sonputational Methods İn Engineering 7-9 April 2015 Barcelona, Spain Coşkun, F.M., Değirmenci, F, Köse, M.E. Efficient Perovskite Solar Cells With Additives in Various Concentrations Using Double Layer Architecture OEMT-2015 Organic Electronic Materials Technologies Conference, Elazığ- TÜRKİYE, Mart Demir A., Kavas H., Esir S., "Magnetic Properties of Self-Assembled Magnetite Nanoparticles via Spin and Dip Coating Methods", International Turkic World Conference On Chemical Sciences And Technologies (ITWCCST 2015), Sarajevo, Bosna Hersek, 27 Kasım - 1 Aralık 2015, pp.68 Demir Korkmaz A, Baykal A, Erdemi H, "Dielectric properties of Mn1-xZnxFe2O4 nanoparticles stabilized with triethylene glycol", International Semiconductor Science and 23

25 Technology Conference 2015, Aydın, Türkiye, Mayıs 2015, pp Dinler A., (2015), "2D Versus 3D Total Variation Minimization in Digital Breast Tomosynthesis", IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, (Ertaş M., Yıldırım İ., Akan A., Kamaşak M. ile birlikte), Macau, ÇIN HALK CUM. Dinler A., (2015), "Digital Breast Tomosynthesis Imaging Using Total Variation And Non-Local Means", IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, (Ertaş M., Yıldırım İ., Akan A., Kamaşak M. ile birlikte) Macau, ÇIN HALK CUM. Dinler A., (2015), "Fabrication of Track-etched Nanopore(s) and Effect of Its Geometry on Sensing Molecules", International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, (Kaya D., Dinler A., Kececi K., ile birlikte), İzmir, TÜRKIYE. Durmuş Z., Bektay M.Y., Kaşgöz A., Durmuş A., Kavas H., Aktaş B., "Structural and electromagnetic interference (EMI) shielding properties of flexible polymer nanocomposite films including novel type functional nano fillers", International Conference on Advances in Functional Materials, AFM-2015, Newyork, ABD, 29 Haziran - 3 Temmuz 2015, pp.176 Esir S, Demir Korkmaz A, Kavas H, "Magnetic Properties of Self-Assembled Magnetite Nanoparticles via Spin and Dip Coating Methods", International Turkic World Conference on Chemical Sciences And Technologies (ITWCCST 2015), Sarajevo, Bosna Hersek, 27 Kasım - 1 Aralık 2015, pp Esir S., Kavas H., Aktaş B., "Dielectric Properties of Magnetite Nanoparticles at Microwave frequencies and Its Self-Assembled Structures", 2nd International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials (NANOSMAT- Asia 2015), KAYSERİ, TÜRKIYE, Mart 2015, pp.88 G. İlgü, Y. Çaglar, S. Ilican, M. Çaglar, Ş. Rüzgar, A. Turut The Effect of Sol Concentration on The Structural and Electrical Parameters of Nanostructure ZnO Films by Sol Gel Dip Coating NanoNG-14 International Conference, August 2014, Elazığ-Turkey Gökçe S., Ünver İ.S., Kavas H., Baykal A., Aktaş B., "MFe12O19 (M= Ba, Sr and Pb) nanoparticles: Dielectric and magnetic properties in the frequency range of 1-18 GHz", 9th International Conference on Magnetic and Superconducting Materials, Antalya, Türkiye, 30 Nisan - 3 Mayıs 2015, pp.66 Hicdurmaz B., (2015), On The Numerical Solution of Time Fractional Schrödinger Differential Equations, The 4th International Conference on Pure and Applied Mathematics ICPAM 2015, Roma, İtalya. Hicdurmaz B., (2015), On the Stability Analysis for Time Fractional Schrodinger Differential Equations, ICRAPAM 2015, International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, Istanbul, Türkiye. Kalın R, Köksal, Z, Gülçin İ, Özdemir H, The Influence of Pesticides on Peroxidase (POD) Enzyme From Turnip Purified by the 4-Aminobenzohydrazide Affinity Chromatography, International Conference on Chemical, Metallurgy and Material Science Engineering, Pattaya, Thailand, Ağustos Kaliamurthi S., Selvaraj G., Çakmak T. Production of silver nanoparticles from Spirulina platensis. International Conference on Microalgae and Biofuel July 2015, Koc University, Istanbul. Mostafa Dadashbaba, Hüseyin Kurt, Graphene Related Technologies From Laboratory to Industry, Ekim 2015, Kozyatağı/ İstanbul 24

26 O. Gullu, I. Arsel, S. Ozkan, C. Ozaydin, O. Pakma, A, Turut, Electrical Parameters of Safranine T/n-Si Contacts Poster Presentation, 9 th International Physics Conference of The Balcan Physical Union BPU Agust 2015, Istanbul University, Istanbul Turkey Oguz Korkmaz, Sina Jahanbakhsh, Murat Celik, Huseyin Kurt, Space Propulsion Research Vacuum Facility of the Bogazici University Space Technologies Laboratory 7th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST) 2015, Harbiye İstanbul June 2015 S. Ozkan, O. Gullu, I. Arsel, C. Ozaydin, O. Pakma, A, Turut, I-V and C-V-f Characteristics of Anniline Green/n-Type Silicon Diode Poster Presentation, 9 th International Physics Conference of The Balcan Physical Union BPU Agust 2015, Istanbul University, Istanbul Turkey Sağır F., Demir Ü., Çollak F.K., YAP1 forms a complex with androgen receptor and regulates cell growth and colony formation in prostate cancer cells IV. International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, Kasım 2015, Ankara. Savas Eren R., (2015), On Double Sequence Spaces Defined by Orlicz Function on Seminormed Space, International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2015), İstanbul, Türkiye. Selvaraj G., Kaliamurthi S., Çakmak T. In Silico Structural Determination of Metabolic Enzymes of lipid biosynthesis for Biofuel Production in Microalgae. International Conference on Microalgae and Biofuel July 2015, Koc University, Istanbul. Unver İ.S., Gökçe S., Kavas H., Durmuş Z., Aktaş B., "Microwave absorption properties of MFe2O4 (M= Fe, Co and Mn) nanoparticles and their composites with polythiophene (PTh)", 9th International Conference on Magnetic and Superconducting Materials, Antalya, Türkiye, 30 Nisan - 3 Mayıs 2015, pp.88 Z. Çakmak, T.Çakmak, Evaluation of an Indigenous Dunaliella Strain for β-caroten and Neutral Lipid Production as a Response to Cobalt Deprivation World Congress on New Technologies (NewTech 2015). July, 2015, Barcelona, Spain Poster Çakmak Z.E., Şirin P.A., Bulut A., Dayıoğlu T., Haddad M, Kaliamurthi S., Selvaraj G., Çakmak T., Chlorella Arm 0029B, an arctic microalgae for neutral lipid production: Isolation, identification and Characterization International Conference on Microalgae and Biofuel, Temmuz 2015, İstanbul. Sirin P, Çakmak ZE, Çakmak T. Oxygen evolution as a ley factor controlling neutral lipid production in Chlorella vulgaris C-27. International Conference on Microalgae and Biofuel July 2015, Koc University, Istanbul. Tugba Dayioglu, Mohammad Haddad, Gurudeeban Selvaraj, Turgay Cakmak. Chlamydomonas Species Isolated from Lake Narligol. International Conference on Microalgae and Biofuel July 2015, Koc University, Istanbul Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan Tebliğ 25

27 Bayrak S, Köksal Z, Öztekin A, Özdemir H, Laktoperoksidazın Yeni İnhibitörlerinin Araştırılması; Benzohidrazidler, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Demir Ü., Sağır F., Çollak F.K., Hippo sinyal iletim sistemi üyesi Yes Associated Protein 1 in prostat kanseri gelişimindeki rolünün araştırılması 14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Ekim 2015, Fethiye. Kalın R, Köksal Z, Özdemir H, Benzohidrazit Türevlerinin Karaturp (Raphanus sativus L.) Peroksidaz (POD) Enzimi Üzerine in vitro Etkilerinin İncelenmesi, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Kalın R, Köksal Z., Özdemir H., Benzohidrazit Türevlerinin Karaturp (Raphanus sativus L.) Peroksidaz (POD) Enzimi Üzerine in vitro Etkilerinin İncelenmesi, 15.Ulusal Kromatografi Kongresi, Uşak, Köksal Z, Alım Z, Özdemir H, Beydemir Ş, Fenolik Asitlerin Laktoperoksidaz Enzimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, 27. Ulusal Kimya Kongresi, 2015, Çanakkale. Köksal Z., Kalın R, Atasever A., Gülçin İ., Özdemir H., Avermectinlerin Laktoperoksidaz Enzimi Üzerine Etkileri, 3. İlaç Kimyası Kongresi, Antalya, Köksal, Z, Bayrak S, Usanmaz H, Özdemir H, Laktoperoksidaz Saflaştırılmasında Afinite Tekniğinin Geliştirilmesi, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Köksal, Z, Usanmaz H, Bayrak S, Özdemir H, Laktoperoksidaz Enziminin Sülfanilamid Türevleri İle Tek Basamakta Saflaştırılması, 15.Ulusal Kromatografi Kongresi, Uşak, O. Gullu, I. Arsel, O. Pakma, C. Ozaydin, A, Turut, I-V Characteristics of The Orange G/p- Type Silicon Cotacts Poster Bildiri, ADIM Günleri-IV Mayıs 2015, Dulupınar Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Kütahya, Turkey O. Gullu, O. Pakma, I. Arsel, A, Turut, The Electrıcal Characteristics of the Al/Congo Red (CR)/p-Si Semıconductor Diodes Poster Bildiri, ADIM Günleri-IV Mayıs 2015, Dulupınar Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Kütahya, Turkey T.Çakmak, Karapınar ovasında çölleşme: mikroalgler çözüm sunabilir mi? 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nisan 2015, Nevşehir. Türkan N, (2015), Saf ve Bor Katkılı Vermikülit in Gama Radyasyon Geçirgenliğinin Belirlenmesi, VIII.International Workshop on Nuclear Structure Properties, 8-10 Eylül 2015, Sakarya Zeynep Elibol ÇAKMAK, İlkay Erkaya AÇIKGÖZ, Aydın AKBULUT, Turgay ÇAKMAK, Zeytin Karasuyunun değerlendirilmesine yardımcı organik yaklaşım: Mikroalgler. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nisan 2015, Nevşehir Patent Geren IN. Antibodies for Botulinum Neurotoxins, Marks; James D.; Yongfeng Fan; ; Lou; Jianlong; ; Rodriguez; Maria Consuelos Garcia; Shude Yan; Geren; Isin N.; Wenwu Zhai;; Subhendu Chakborti.; US 2015/ A Kitap Editörlüğü ve Kitap Yazarlığı Ulusal Bilimsel Toplantılarda verilen Seminerler 26

28 Hiçdurmaz B., (2015), Fractional Schrödinger Differential Equations, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Seminerleri, İstanbul Dergi Hakemliği Uluslararası Dergi Hakemliği Abdülmecit TÜRÜT, Advances in Polymer Technology Abdülmecit TÜRÜT, Catalysis Today Abdülmecit TÜRÜT, IEEE Transactions on Electron Devices Abdülmecit TÜRÜT, Indian Journal of Physics Abdülmecit TÜRÜT, International Journal of Electronics Abdülmecit TÜRÜT, Journal of Alloys and Compounds Abdülmecit TÜRÜT, Journal of Applied Physics Abdülmecit TÜRÜT, Journal of Electronic Materials Abdülmecit TÜRÜT, Journal of Materials Science: Materials in Electronics Abdülmecit TÜRÜT, Journal of Semiconductors Abdülmecit TÜRÜT, Materials Science in Semiconductor Processing Abdülmecit TÜRÜT, Philosophical Magazine Abdülmecit TÜRÜT, Philosophical Magazine Letters Abdülmecit TÜRÜT, Physica Status Solidi A: Applications and Materials Science Abdülmecit TÜRÜT, Results in Physics Abdülmecit TÜRÜT, Silicon Abdülmecit TÜRÜT, Synthetic Metals Abdülmecit TÜRÜT, Thin Solid Films Abdülmecit TÜRÜT, Tübitak Fizik Dergisi Akdeniz Duran, E: Journal of Computational and Applied Mathematics, Journal of Multivariate Analysis, Journal of Statistical Planning and Inference, Journal of Inequalities and Applications, Communications in Statistics, Theory and Methods, Statistical Papers (SCI) Demir Korkmaz Ayşe, Journal of Nanomaterials, Eylül 2015 (SCI) Demir Korkmaz Ayşe, Materials Science & Engineering B, Ekim 2015 (SCI) Demir Korkmaz Ayşe, Materials Science & Engineering B, Haziran 2015 (SCI) Demir Korkmaz Ayşe, Materials Science & Engineering B, Nisan 2015 (SCI) Demir Korkmaz Ayşe, Materials Science & Engineering B, Ocak 2015 (SCI) Demir Korkmaz Ayşe, Materials Science & Engineering B, Temmuz 2015 (SCI) Dinler Ali, International Journal of Electrical Power & Energy Systems (SCI) Emine CAN, Applied Mathematics and Computation(Reviewer) Emine CAN, International Journal of Fuzzy Systems (Reviewer) Emine CAN, Journal of Modern Methods in Numerical Mathematics (Editor Board) Emine CAN, Science Publishing Group (Reviewer) Hicdurmaz Betul, Boundary Value Problems (SCI) Hicdurmaz Betul, Proceedings of American Institutes of Physics (SCI) Hüseyin KURT, APL Materials 27

29 Hüseyin KURT, Applied Physics Letters Hüseyin KURT, Journal of Applied Physics Hüseyin KURT, Physical Review Letters Nureddin TÜRKAN, Indian Journal of Physics Nureddin TÜRKAN, The International Journal of Nuclear Energy, Science and Technology Turgay ÇAKMAK, Bioelectromagnetics Ulusal Dergi Hakemliği Işın N. GEREN, Turkish Journal of Biology Turgay Çakmak, Turkish Journal of Biology Türkan N, Turkish Journal of Physics Ulusal ve Uluslararası Dergi Editörlüğü 5.2. Proje Bilgileri PROJE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DEVİR YENİ TOPLAM TAMAMLANAN TOPLAM ÖDENEK , ,00 KALKINMA BAKANLIĞI PROJELERİ TÜBİTAK PROJELERİ , ,00 SANTEZ PROJELERİ DIŞ KAYNAKLI PROJELER A.B. PROJELERİ TAGEM DİĞER TOPLAM ( ) Bap bilgileri işlen Sıra No Proje Türü Proje Adı Bitiş Tarihi Proje Durumu 1 Değişken Katsayılı Doğrusal Olmayan Kantil Regresyon Modelleri Kapanmış 28

30 2 Boylamsal veri setleri için zamandeğişkenli bağlantılı modeller Kapanmış Lie Cebirlerde Nil(n)-modüller Kapanmış Doğrusal Olmayan Değişken Parametreli Modeller ve Bu Modellerin Bir Fotosentez Çalışmasına Uygulaması Kapanmış Dansil Uç Gruplarına Sahip Fosfazen Merkezli Altı-Kollu Poli(ε- Kaprolakton) Yıldız Polimerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Metal İyonu Sensörü Uygulamalarında Kullanılması Kapanmış Genelleştirilmiş farka dayalı Liu tipi tahmin edicilerin bağımlı hata yapısı altında etkinliği Kapanmış Dissection of antioxidant response in Arabidopsis thaliana roots in response to different inorganic nitrogen sources Kapanmış Değişmeli Cebirlerde 2-Kuadratik Modüller Kapanmış Sonsuz Matrisler ve Invariant Ortalama Kapanmış Bazı çift-çift Ba izotoplarının özelliklerinin Etkileşen Bozon Modeli (IBM) ve Asimtotik Iterasyon Metodu (AIM) ile hesaplanması: X5 Davranışı Kapanmış 11 Yarı 2-Kuadratik Modüller Kapanmış 12 Kurum Dışı Teşvik 13 Alt Yapı 14 Bağımsız Araştırma 15 Bağımsız Araştırma Ülkemizdeki bazı sıcak su kaynaklarından izole edilen mikroalglerden biyozidel hammaddesi üretimi Kapanmış İstatistik bölümünün geliştirilmesi için bilgisayar sistemi ve istatistik eğitimi için SPSS programının alınması Kapanmış İnorganik azot kaynağındaki değişime cevapta bitki köklerinde hücresel redoks değişimi ve azot asimilasyon yolları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma Kapanmış Deneysel prostat kanseri modelleri oluşturmak için prostat kanseri hücre hatlarının laboratuvar ortamında büyütülmesi, pasajlanması ve hücre bankasının kurulması Kapanmış 29

31 16 Bağımsız Araştırma 17 Bağımsız Araştırma Metal/Organik bileşik/inorganik yarıiletken Kontak Yapıların elektronik ve Optik Özelliklerinin Araştırılması Kapanmış Eğrisel nano Yüzeylerde Kayma Sınır Koşullarının Teorik ve Hesaplamalı İncelenmesi Kapanmış 18 Değişken Katsayılı Doğrusal Olmayan Kantil Regresyon Modelleri Boylamsal veri setleri için zamandeğişkenli bağlantılı modeller Lie Cebirlerde Nil(n)-modüller Doğrusal Olmayan Değişken Parametreli Modeller ve Bu Modellerin Bir Fotosentez Çalışmasına Uygulaması Dansil Uç Gruplarına Sahip Fosfazen Merkezli Altı-Kollu Poli(ε- Kaprolakton) Yıldız Polimerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Metal İyonu Sensörü Uygulamalarında Kullanılması Genelleştirilmiş farka dayalı Liu tipi tahmin edicilerin bağımlı hata yapısı altında etkinliği Dissection of antioxidant response in Arabidopsis thaliana roots in response to different inorganic nitrogen sources Değişmeli Cebirlerde 2-Kuadratik Modüller Sonsuz Matrisler ve Invariant Ortalama Bazı çift-çift Ba izotoplarının özelliklerinin Etkileşen Bozon Modeli (IBM) ve Asimtotik Iterasyon Metodu (AIM) ile hesaplanması: X5 Davranışı Piren Gruplarına Sahip Polistiren Kopolimerinin Sentezi ve Anyon Sensör Uygulamaları Yarı 2-Kuadratik Modüller Kısmi Lineer Modellerde Farka dayalı Ağırlıklı Karma Hemen Hemen Yansız Liutip Tahmin Ediciler

32 Kurum Dışı Teşvik Kurum Dışı Teşvik Patent Destek Uluslar arası lı Araştırma Alt Yapı Alt Yapı Güdümlü Bağımsız Araştırma İz-aşındırma yöntemi ile nanogözenek üretimi ve geometrisinin molekül tayinine etkisi Atomik Layer Depozasyon ALD metoduyla hazırlanan Au/Ti/HfO2/n- GaAs Yapıların K sıcaklık aralığında Akım-gerilim karakteristikleri ARMA Tipinde Pi-Sigma Yapay Sİnir Ağları ile Doğrusal Olmayan Zaman Serilerinin Öngörülmesi Divalent Metal İyonlarının Tayininde Kullanılmak İçin Gözenekli Membran Hazırlanması ve Karakterizasyonu Biyomedikal Uygulamalar İçin Amfifilik Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Elektrokimya Araştırmaları Sonucunda Geliştirilen Nanoelektrodların Üretim Sürecinin Uluslararası Patent İncelemesi Ve Başvurusunun Yapılması Plazma İyon Enerji Dağılımı Ölçümü İçin Bir Yavaşlatıcı Potansiyel Analizör Probu Geliştirilmesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Araştırma Laboratuvarı Alt Yapısının Kurulumu İstatistik bölümünün geliştirilmesi için bilgisayar sistemi ve istatistik eğitimi için SPSS programının alınması. Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinler Arası Lisansüstü Araştırma Laboratuvarlarının Kurulması Botulinum nörotoksine spesifik insan monoklonal antikorlarının geliştirilmesi Projelerde Yer Alma Uluslararası Projelerde Yer Alma Ali DİNLER, "Eğrisel Nano-yüzeylerde yüzey-akışkan etkileşimleri", TÜBITAK Projesi, 213M549, Yönetici, 2015 (Devam Ediyor) Ali DİNLER, "Eğrisel Nano Yüzeylerde Kayma Sınır Koşullarının Teorik Ve Hesaplamalı İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 412, Yönetici, 2015 (Bitti) Hüseyin Kavas, Magnetic resonance & MW detection of improvised explosive and illicit materials, NATO, Science for Peace and Security Programme, , Araştirmaci (2015-Devam) 31

33 Ulusal Projelerde Yer Alma Akdeniz Duran, E., Türkiye de Modernlik Algısı ile Doğurganlık İlişkisi Üzerine bir Araştırma, TÜBİTAK 3501 projesi, proje no: 113K073,, , Araştırmacı Demir Korkmaz Ayşe, BAP (FBG ), Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinler Arası Lisansüstü Araştırma Laboratuvarlarının Kurulması, Araştırmacı ( ) Demir Korkmaz Ayşe, TÜBİTAK (11F106), Manyetik Kendiliğinden Organize Nano (KON) Parçacıklardan İnce Film Üretilmesi, Bursiyer ( ) Fatih Mehmet Coşkun, Farklı Yarıiletkenlerle Yapılan Arayüzeyli Doğrultucu Kontakların Optik ve Numüne Sıcaklığına Bağlı Elektriksel Karakterizasyonlarının İncelenmesi BAP Doktora projesi, Araştırmacı, Devam ediyor. Fatih Mehmet Coşkun, Metal/Organik bileşik/inorganik yarıiletken Kontak Yapıların elektronik ve Optik Özelliklerinin Araştırılması, BAP Arastırma Projesi, FBA , Arastirmaci, Devam Ediyor. Fatih Mehmet Coşkun, X-Işını Radyasyonu ve Nümune Sıcaklığının, Organik Arayüzeyli Metal-Organik-Yarıiletken Doğrultucu Kontakların Elektriksel ve Optik Karakterizasyonları Üzerine Etkisi, BAP Doktora projesi, Araştırmacı, Devam ediyor. Görür Mesut, BAP (FBA ), Metal/Organik bileşik/inorganik yarıiletken Kontak Yapıların elektronik ve Optik Özelliklerinin Araştırılması, Araştırmacı ( ) Görür Mesut, BAP (FBG ), Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinler Arası Lisansüstü Araştırma Laboratuvarlarının Kurulması, Araştırmacı ( ) Görür Mesut, BAP Biyomedikal Uygulamalar İçin Amfifilik Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu, Yürütücü, Görür Mesut, TÜBİTAK, Fonksiyonel Stiren Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektroeğirilmiş Nanofiberlerinin Üretilmesi, Yürütücü Görür Mesut, TÜBİTAK, Radikalik Tempo Gruplarına Sahip Farklı Topolojilerde Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Organik Radikal Pil Uygulamaları, Yürütücü Görür Mesut, TÜBİTAK, Steroid Grupları İçeren ve Farklı Topolojilere Sahip Polimerlerin Hazırlanması, Araştırmacı Hüseyin Kavas, "Gida ve Zirai Ürün Test ve Analizi İçin Probe Tasarimi", Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TGSD.2015, TL, Danısman, (2015-Devam) Hüseyin Kavas, "Imu Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi ", Kalkınma Bakanlığı, DPT- 2013_Imu, TL, Araştirmaci (2013-Devam) Hüseyin Kavas, "Nano Manyetik Kompozit Katkili Oring Tasarimi Ve Üretimi", Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TGSD.2015, TL, Danısman, (2015-Devam) Hüseyin Kavas, "Radar Absorblayıcı Malzeme Olarak Grafen-Hekzaferrit nanokompozitlerin Hazırlanması, Elektriksel Ve Manyetik Özelliklerinin Incelenmesi Ve Mikrodalga Sogurma Performanslarının Belirlenmesi", Tübitak Projesi, 213M412, TL, Araştirmaci (2013- Devam) Hüseyin Kavas, "Radar Soğurucu Malzemelerin Bor Kullanılarak Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu", Tübitak 1003, 113M872, TL, Araştirmaci (2014-Devam) 32

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör.

Detaylı

FATMA KANCA. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2004

FATMA KANCA. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2004 FATMA KANCA EĞİTİM Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011 Yüksek Lisans Matematik Kocaeli 2004 Lisans Matematik Kocaeli 2001 AKADEMİK UNVANLAR Kurum/Kuruluş

Detaylı

2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 201 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İstanbul 201 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I II. III. IV GENEL BİLGİLER.. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumlulukları...-5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...5

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Mayıs-2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Mayıs-2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Mayıs-2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör. Zeynep Köksal (35.

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK YAPILANMA

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK YAPILANMA ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK YAPILANMA Yükseköğretimde en yüksek eğitim kurumu olan üniversiteler, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ

2013 Yılı Faaliyet Raporu İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ AKADEMİK PERSONEL Prof. Dr. Engin BAŞARAN Prof. Dr. Abdülmecit TÜRÜT Doç. Dr. Nurettin TÜRKAN Yrd. Doç. Dr. Semran

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011. Yüksek Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011. Yüksek Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2004 1. Adı Soyadı : Fatma Kanca 2. Doğum Tarihi : 25.03.1980 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011 Yüksek Lisans

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

GİRNE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

GİRNE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ GİRNE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Girne Üniversitesi akademik birimlerin teşkilatlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı

2018 YILI FAALİYET RAPORU

2018 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

Dr.Öğr.Üyesi HALİL TANIL

Dr.Öğr.Üyesi HALİL TANIL Dr.Öğr.Üyesi HALİL TANIL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1974 ALAŞEHİR T: 23231117281728 F: halil.tanil@ege.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

DOÇ. DR. BANU UZUN Işık Üniversitesi Matematik Bölümü

DOÇ. DR. BANU UZUN Işık Üniversitesi Matematik Bölümü DOÇ. DR. BANU UZUN Işık Üniversitesi Matematik Bölümü buzun@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Banu UZUN 2. Doğum Tarihi : 22.09.1971 3. Ünvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR Gebze Teknik Üniversitesi e-mail: acakir@gyte.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Çayırova Kampüsü Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 Doğum Yeri: Şişli/İstanbul/Türkiye

Detaylı

2018 YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2018 YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2018 YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü) BİRİM FAALİYET RAPORU Manisa / 2019 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon...

Detaylı

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar)

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi, Çankaya Üniversitesi Akademik Dereceler 1981, Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : TUNA AYDOĞMUŞ. 2. Doğum Tarihi : Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ. 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : TUNA AYDOĞMUŞ. 2. Doğum Tarihi : Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ. 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : TUNA AYDOĞMUŞ 2. Doğum Tarihi : 03.07.1987 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS Derece Alan Üniversite Yıl Lisans FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 * İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. 1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. 01.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2007 Y. Lisans Uygulamalı Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2007 Y. Lisans Uygulamalı Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sercan TURHAN 2. Doğum Tarihi: 03. 09. 1985 3. Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2007 Y. Lisans Uygulamalı

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Unvanı Adı Soyadı E posta Prof. Dr. Erhan ATA erhan.ata@dpu.edu.tr Telefon 507 7631676 Dumlupınar Ün. Evliya Çelebi Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR Gebze Teknik Üniversitesi e-mail: acakir@gtu.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Çayırova Kampüsü Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 Doğum Yeri: Şişli/İstanbul/Türkiye

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler....

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.0.1969. Ünvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Y. Lisans Matematik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

All documents should be presented with an official English or Turkish translation (if the original language is not English or Turkish).

All documents should be presented with an official English or Turkish translation (if the original language is not English or Turkish). Application to Gaziantep University Graduate Programs Gaziantep University invites applications for admission to Graduate Programmes (Masters and Doctoral Degree) for the 2018/2019 Academic Year. To qualify

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Kimya 000-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Organik Kimya 00-006 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : :

ÖZGEÇMİŞ. : : 1. Adı Soyadı : Fatma Zehra DOĞRU ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, GİRESUN : 04543105411 : fatma.dogru@giresun.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2012 SUNUŞ Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

1. Adı Soyadı : Dr. Emir Alper TÜRKOĞLU

1. Adı Soyadı : Dr. Emir Alper TÜRKOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dr. Emir Alper TÜRKOĞLU 2. Doğum Tarihi : 06.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 2007 Y. Lisans

Detaylı

Tez adı: Genelleştirilmiş büzülme dönüşümleri için bazı sabit nokta teoremleri (2016) Tez Danışmanı:(ARAP DURAN TÜRKOĞLU)

Tez adı: Genelleştirilmiş büzülme dönüşümleri için bazı sabit nokta teoremleri (2016) Tez Danışmanı:(ARAP DURAN TÜRKOĞLU) HÜSEYİN IŞIK YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : h.isik@alparslan.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres : : : : 3122021084-5071865605 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU 1. Adı Soyadı: Aynur AKER 2. Doğum Tarihi: 06.0.1980 3. Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Lisans Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Fen Edebiyat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, Eylül 2016, -

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, Eylül 2016, - ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Ad, Soyad : Göksu ÖZÇELİKAY Doğum Tarihi : 22.07.1991 Uyruk : Türk Vatandaşı EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim

Detaylı

Prof.Dr. ERDAL ULUALAN

Prof.Dr. ERDAL ULUALAN Prof.Dr. ERDAL ULUALAN Doğum Yılı 18.04.1978 Yazışma Adresi e-posta Fen edebiyat Fakültesi Dekanlığı 43000 Kütahya/ erdal.ulualan@dpu.edu.tr, eulualan@gmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü

Detaylı

Fizik Bölümü Öğretim Planı

Fizik Bölümü Öğretim Planı Hazırlık Sınıfı 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 1 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ 111 Fizik I Physics I 4 2 5 6 FİZ112 Fizik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite.

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite. 1. KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı ve Soyadı Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Yabancı Dil İngilizce İlgi Alanları Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ

FEN FAKÜLTESİ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ AKADEMİK PERSONEL Prof. Dr. Engin BAŞARAN Prof. Dr. Abdülmecit TÜRÜT Görev Dekan, Rektör Yardımcısı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurettin TÜRKAN Doç. Dr. Hüseyin Kurt Dekan Yardımcısı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. YILMAZ ERDEM

Yrd.Doç.Dr. YILMAZ ERDEM Yrd.Doç.Dr. YILMAZ ERDEM Ekonomi Ve Finans Bölümü Eğitim Bilgileri 1996-2000 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Öğretmenliği Pr. 2001-2005

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ Doktora Yeterlik Sınavı, başvurunun yapıldığı ve Doktora Yeterlik Komitesi nin başvuruyu onayladığı dönemdeki, dönem sonu sınavlarının

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil Seviye Sınav-Alınan Yıl Puan İngilizce İleri e-yds ,00

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil Seviye Sınav-Alınan Yıl Puan İngilizce İleri e-yds ,00 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Emrah SARICA 2. Doğum Tarihi : 07/10/1987 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Altınbaş Üniversitesi-Müh. Ve Doğa Bilimleri Fk.-Temel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1 2. YARIYIL / SEMESTER 2

1. YARIYIL / SEMESTER 1 2. YARIYIL / SEMESTER 2 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

ELİF DEMİRCİ HAMAMCIOĞLU

ELİF DEMİRCİ HAMAMCIOĞLU ELİF DEMİRCİ HAMAMCIOĞLU YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : edemirci@ankara.edu.tr Telefon (İş) : 3122126720-1109 Telefon (Cep) : Faks : Adres : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü B Blok

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI Parantez içerisinde İngilizcesi yazılı olan dersler gerektiğinde İngilizce olarak da açılabilecektir. BİRİNCİ YARIYIL NO DERS ADI Z/S

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 2013 YILI FAALİYET

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 2013 YILI FAALİYET İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 2013 YILI FAALİYET 5.1.6. Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler FAALİYET TÜRÜ SAYISI 2011 2012 2013 Sempozyum ve Kongre 5 4

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 30 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR Ders Kodu Ders Adı İngilizce

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU BİRİM ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 15 Nisan 2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan fakültemiz; öğrenci alımına başladığı 2012-2013 eğitim-öğretim yılından

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu MALİ YILI Faaliyet Raporu

FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu MALİ YILI Faaliyet Raporu FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu 2018 MALİ YILI Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A. Vizyon ve Misyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1. Yetki... 2.

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (MBGB) Güçlü ve çok yönlü bir eğitim programı sunarak, gelişen teknoloji çağında, çok hızlı gelişen alanımızda ileri

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 200-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ Ders List ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ 17.11.2016 Yüksek Lisans Dersleri Kod Ders Adı Ders Adı (EN) T U L K AKTS MTK501 Reel

Detaylı

AR-GE LABORATUARLARI FAALİYET FORMU (2014) Laboratuarın Adı: Biyoteknoloji Laboratuvarı. Laboratuarın Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr.

AR-GE LABORATUARLARI FAALİYET FORMU (2014) Laboratuarın Adı: Biyoteknoloji Laboratuvarı. Laboratuarın Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr. Laboratuarın Adı: Biyoteknoloji Laboratuvarı AR-GE LABORATUARLARI FAALİYET FORMU (2014) Laboratuarın Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr. Nurcan Tamamlanan Projeler: 1. TÜBİTAK 2209 Üniversite Ögrencileri Yurt içi/yurt

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Behzad BARIġ Doğum Tarihi: 28 Kasım 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Mühendisliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR FİZ000 Hazırlık Preparatory Course FİZ000 Hazırlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hande GÜNAY AKDEMİR 2. Doğum Tarihi: 29.08.1980 3. Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 2003 Y. Lisans

Detaylı

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı YÖK da belirtilen niteliklere sahip olmak.

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı YÖK da belirtilen niteliklere sahip olmak. YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Doküman No SİÜ.GT-120 Sayfa 1 VEKALET EDECEK : Rektöre bağlı görev yapar : Müdür Yardımcısı Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili kurulların karar ve birimler arasında düzenli

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Fırat Üniversitesi Yüksek Lisans Uygulamalı Matematik Fırat Üniversitesi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Fırat Üniversitesi Yüksek Lisans Uygulamalı Matematik Fırat Üniversitesi ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU Vesikalık resim Yapıştırılacaktır. 1. Adı Soyadı: Esra KARATAŞ AKGÜL 2. Doğum Tarihi: 16/10/1989 3. Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.0.1969. Ünvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Y. Lisans Matematik

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı: Evrim AKALAN Doğum Tarihi: 11/ 07/ 1979 Doğum Yeri: Antakya/HATAY Adres: Hacettepe Üniversitesi, Matematik Bölümü, Beytepe, Ankara E-mail: eakalan@hacettepe.edu.tr

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Matematiği Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU OCAK-2015 İÇİNDEKİLER BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki,

Detaylı

DOÇ.DR. İSMAİL KARAKURT Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ikarakurt@isikun.edu.tr

DOÇ.DR. İSMAİL KARAKURT Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ikarakurt@isikun.edu.tr DOÇ.DR. İSMAİL KARAKURT Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü ikarakurt@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmail KARAKURT 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM DÖNEMİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Hacettepe Üniversitesi 1995 Y. Lisans Matematik

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Hacettepe Üniversitesi 1995 Y. Lisans Matematik 1. Adı Soyadı: SONUÇ ZORLU OĞURLU 2. Doğum Tarihi: 20 KASIM 1973 3. Unvanı: Profesör 4. Araştırma Alanları ÖZGEÇMİŞ Controllability of Stochastic Systems, Controllability of Fractional Differential Equations,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...4 I.GENEL BİLGİLER...5 A-Vizyon... 5 B-Misyon... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 5 C.1.

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2002-2003 Tezsiz Yüksek Lisans, Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği, Ankara Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. 2002-2003 Tezsiz Yüksek Lisans, Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği, Ankara Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: İpek Güler EMAIL: ipekkocerguler@gmail.com ipekguler@cankaya.edu.tr EĞİTİM: 2004-2011 Bütünleşik Doktora Eğitimi, Fizik Bölümü, ODTÜ Şubat-Mayıs 2008 Araştırmacı, Fizik Bölümü, Bari

Detaylı

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977 Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri Doğum Tarihi BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İsmail POYRAZ Yrd.Doç.Dr. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ERDEM

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ERDEM Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ERDEM Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA CepTelefonu: Telefon: Faks: Eposta:

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Dr. Demet SARIYER Öğr. Gör. Dr. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 200-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

2017 YILI FAALİYET RAPORU

2017 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon

Detaylı

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü oner@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Mustafa Mengüç ÖNER 2. Doğum Tarihi : 01.02.1977 3. Unvanı : Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM

Detaylı

YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 16 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28530 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 2004-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezini, 16 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28530 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ MATEMATİK PR. 1996 2000 MATEMATİK ANABİLİM DALI (YL)(TEZLİ) (DR) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI DALI

ÖZGEÇMİŞ MATEMATİK PR. 1996 2000 MATEMATİK ANABİLİM DALI (YL)(TEZLİ) (DR) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI DALI ÖZGEÇMİŞ PERSONEL AD: SOYAD: UĞUR DEĞER DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 72.5 İYİ 2010 Güz PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. TARİH BİTİŞ TARİH Lisans-Anadal TÜRKİYE

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2014 BAKAN SUNUŞU 1[1] ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 2[2]

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Çiğdem Dinçkal

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Çiğdem Dinçkal ÖZGEÇMİŞ Dr. Çiğdem Dinçkal Akademik Ünvan: Yardımcı Doçent. (Çankaya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü) Adres: İnşaat Mühendisliği Bölümü, N-A Blok, N-A09, Eskişehir Yolu 29. km, 06810, Ankara,

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ Süleyman Demirel Üniversitesi/ Fen Edebiyat Fakültesi/ Fizik Bölümü

EĞİTİM BİLGİLERİ Süleyman Demirel Üniversitesi/ Fen Edebiyat Fakültesi/ Fizik Bölümü Ünvanı Adı-Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri Fakülte Yrd. Doç. Dr. Şükrü Çakmaktepe 1976/Afyon Fen Edebiyat Bölüm Fizik E-posta/Web cakmaktepe@kilis.edu.tr Telefon/Faks 0 348 8222350, Dahili: 1424 EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler 1. BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2. GENEL BİLGİLER... 4 3. MİSYON VE VİZYON... 4 3.1 Misyon... 4 3.2 Vizyon... 4 4. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi *

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * A. MAKALELER A1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI 40 kapsamında

Detaylı