T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġI ÖĞRENCĠ ALIMI KONTENJANINA BAġVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġI ÖĞRENCĠ ALIMI KONTENJANINA BAġVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESĠ"

Transkript

1 T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġI ÖĞRENCĠ ALIMI KONTENJANINA BAġVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESĠ Amaç MADDE 1- (1)Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yurtdışı öğrenci alımı kontenjanından yararlanacak öğrencilerin başvuru, değerlendirme ve kayıt işlemlerini düzenler. Kapsam MADDE 2- (1)Bu yönerge, Yurtdışı ÖğrenciAlımı kontenjanından faydalanarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğrenim görmek isteyenöğrencilerin seçimi, başvuru, değerlendirme, kayıt işlemleri ile Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1)Bu yönerge, Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 Sayılı Kanun ile Yükseköğretim Genel Kurulu nun tarihli yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları hakkındaki kararına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1)Bu yönergede geçen; (a) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini, (b) Rektörlük: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü nü, (c) Yabancı uyruklu öğrenci: Eğitim görmek amacıyla Yıldırım Beyazıt Üniversitesine başvuru yapan ve/veya Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde eğitim-öğretim gören yabancı uyruklu öğrenciyi, (ç) Fakülte: Başvuru yapılan Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı her bir fakülteyi, (d) Yüksekokul: Başvuru yapılan Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı her bir yüksekokulu, (e) Meslek Yüksekokulu: Başvuru yapılan Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı her bir meslek yüksekokulunu, (f) ÖİDB: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını (g) ÖSYM : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ni, (ğ) T.C.: Türkiye Cumhuriyeti ni, (h) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ni, (ı) Yükseköğretim Kurumu: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini (i) YÖGS: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Alımı Sınavını (j) İkamet Tezkeresi: Yabancıların ülkemizde belirli bir süre ikametlerine izin verildiğinin gösterir belgeyi ifade eder. Öğrenci kabulüne yükseköğretim kurulu onayı MADDE 5- (1)Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına, ilgili bölüm başkanlığının önerisi, ilgili fakülte Yönetim Kurulunun uygun görmesi, Üniversite Senatosunun kabul etmesi ve Yükseköğretim Kurulunca onay verilmesi koşuluyla öğrenci kabul edilir.

2 BaĢvuru KoĢulları MADDE 6- (1)Yurtdışı öğrenci alımı kontenjanından yararlanacak öğrenci adaylarının başvuruları ortaöğretim son sınıf da ya da mezun olmaları koşuluyla; a) Yabancı uyruklu olanların, b) T.C. veya KKTC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, c) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, başvuruları kabul edilecektir. (2)Yurtdışı öğrenci alımı kontenjanından yararlanacak öğrenci adaylarından; a) T.C. uyruklu olanların, KKTC uyruklu olanların, uyruğundan birisi T.C. veya KKTC olan çift uyrukluların, b) Çift uyruklu iken T.C. veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye de veya KKTC de tamamlayanların, c) Çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan yurdumuzdaki elçilik okullarından mezun olanların, ç) T.C. uyruklu olup lise öğrenimlerini KKTC de tamamlayanların, d) Türkiye deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Türkiye deki Üniversiteler tarafından yapılan Yurtdışı Kontenjanından Yaralanacak Öğrenci Kabulüne ilişkin Sınavı nda sahtekarlık yaptıkları saptananların, e) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin, f) Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle T.C. Hükümeti nce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim imkânlarından yararlandırılmış olanların başvuruları kabul edilmez. Kontenjanların belirlenmesi ve baģvurular MADDE 7- (1)Üniversitemiz önlisans ve lisans düzeyinde eğitim veren Bölümlerine yıl için alınacak ilgili yurtdışı öğrenci alımı kontenjanönerileri Üniversite Senatosunda karara bağlanarak ÖSYM tarafından çıkarılan kılavuzunda yayınlanmak üzere Yükseköğretim Kurulu na sunulur. a) Yurtdışı Öğrenci Alımı kontenjanları ve kontenjanlara başvuru için son tarih Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Web sayfasında ilan edilir. b) Başvurular Yurtdışı Öğrenci Alımı Kontenjanına ilişkin belirlenen takvime göre şahsen veya posta yoluyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na yapılır. c) Yurtdışı Öğrenci Alımı Kontenjanına başvuracak öğrenci adayları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sayfasından yayımlanacak linkten online başvuru yapacaklardır. Online başvuru yapmayan öğrencilerin şahsen getirdiği veya posta yoluyla gönderdiği evrakları işleme alınmayacaktır. Online baģvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler:

3 1. Lise Diploması ve Türkçe Tercümesi: Lise diplomasının aslı ve Türkçe tercümesi yüklenmelidir. Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını ve olası mezuniyet notlarını gösteren resmi bir belge (geçici mezuniyet belgesi) sunmaları gerekmektedir. Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden alınabilecek "Denklik Belgesi" başvuru sırasında istenmemektedir. Kabul edilen adaylar, bu belgeyi, kayıt sırasında sunacaktır. 2. Resmi Transkript (Not Dökümü): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini sunmaları gerekmektedir. Transkriptin lisede okunan bütün yıllarda alınan derslerin not dökümlerini içermesi gerekmektedir. Bu sebeple sadece son yılı göndermeyiniz. Transkript Türkçe değil ise Türkçeye çevrilmiş kopyası da transkriptle birlikte sunulmalıdır. Öğrenciler halen başka bir üniversitede eğitim alıyorlarsa veya başka bir üniversiteden mezun iseler üniversitelerinden de bir transkript sunmalıdırlar 3. Geçerli Sınav Sonucu: Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucu (SAT, GCE, Uluslararası Bakalorya v.b.) yüklenmelidir. Yalnızca aşağıda belirtilecek olan Tablo 1 deki sınavlar kabul edilmektedir. Bunun dışındaki sınavlarla başvurmak mümkün değildir. Tablo 1 de belirtilen minimum puanların altındaki puanlarla başvurmak da mümkün değildir. Liseden mezun değilseniz ama geçerli bir sınav sonucunuz (örneğin SAT, Bilim Olimpiyatları vb.) varsa baģvuru yapabilirsiniz. Bu durumda lise not ortalaması olarak, Ģu anda sahip olduğunuz ortalamayı belirtmeniz gerekmektedir. 4. Pasaport Fotokopisi: Pasaportu olan adaylar, pasaportun resimli sayfasını yüklemelidirler. Onaylanmış olmasına gerek yoktur. Pasaportu olmayan adayların bir şey yüklemesine gerek yoktur. 5. BaĢvuru Ücreti (75 TL) Dekontu: Başvuru ücreti aşağıdaki banka hesap numarasına yatırılmalı veya havale edilmeli ve makbuzu (dekontu) taratılarak programa yüklenmelidir. Başvuru ücreti TL olarak kabul edilmektedir. Bunun dışında yapılan ödeme türleri kabul edilmemektedir. Başvuru ücreti TL olarak yapılmayan başvurular eksik belgeli sayılıp işleme alınmayacaktır. Beneficiary: YBU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bank: Halk Bankası Bank Address:Halk Bankası Merkez Şubesi Branch: YBÜ IBAN No:TR d)yurtdışı öğrenci alımı kontenjanından yararlanacak öğrenci adayları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde diploma veren en fazla 5 programa başvurabilir. e) Yurtdışı öğrenci alımı kontenjanından yararlanacak öğrenci adaylarının lise diploması notları ve kendi ülkelerinde üniversite girişlerinde uygulanan sınavlardaki başarılarının değerlendirilmesi sırasında eşdeğerliği kabul edilen sınav ve taban puanlar Tablo l de verilmiştir. Adaylar, başvuracakları programlar için Tablo 1 de öngörülen taban puanları sağlamak zorundadır.

4 T AB L O - 1 Öğrenci Seçme YerleĢtirme Sistemi (ÖSYS) Sınavları LĠSANS PROGRAMLARI ĠÇĠNYURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ BAġVURULARINDA KABUL EDĠLEN SINAVLAR ÖSYS sınavları sonucunda, başvurduğu programın puan türünde bir önceki yıl ÖSYS'de oluşan taban puanına sahip olmak. T.C. Lise Diploması Ağırlıklı Not Ortalaması en az %80 SAT Reasoning Cambridge Uluslararası AL ve ASL Sınavları Uluslararası Bakalorya (IB) Sınavı Uluslararası Bilim Olimpiyatları Almanya Angola "SAT Reasoning" sınavının "Math" ve "Critical Reading" testlerinden 1600 üzerinden en az 1000 toplam puan ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fen Programları için 800 üzerinden en az 500 "Math" puanı. Başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az A notu alınmış iki A seviyesi (Advanced Level); ayrıca, A seviyesi notlarında A * = 140, A = 120, B = 100, C = 80 olarak ve A seviyesi konularından farklı AS seviyesi (Advanced Subsidiary Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak hesaplanacak en az 320 toplam puan. Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olmak ve en az 30 diploma notu. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş veya bronz madalya sahibi olmak. (IOI) The International Olympiad in Informatics (IBO) The International BiologyOlympiad (IPhO) The International PhysicsOlympiad (IChO) The International ChemistryOlympiad (IMO) The International Mathematical Olympiad (JBMO) Junior Balkan Mathematical Olympiad (BMO) Balkan Mathematical Olympiad (BOI) Balkan Olympiad in Informatics Abitur sınavında en çok 3 genel puan, ayrıca başvurulan programla ilgili alanlarda 15 üzerinden en az 11. Lise Diploması (Secondary School LeavingCertificate - HabilitacaoLiterarias) not ortalaması 20 üzerinden en az 16, ayrıca başvurulan programla ilgili konuların notları 20 üzerinden en az 16. Arnavutluk Merkezi Lise Bitirme (Matura) sınavından 10 üzerinden en az 8. Azerbaycan Bahreyn BangladeĢ BirleĢik Arap Emirlikleri BirleĢik Krallık (Ġngiltere, Ġskoçya, Galler ve K. Ġrlanda) TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavında, başvurduğu programla ilgili alanda (ihtisas grubu) 700 üzerinden en az 600 puan. 12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma notu (HigherSecondaryCertificate (HSC) / Intermediate) başvurulan programla ilgili dalda en az AL ve ASL sınavlarında, başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az A notu alınmış iki A seviyesi (Advanced Level); ayrıca, A seviyesi notlarında A * = 140, A = 120, B = 100, C = 80 olarak ve A seviyesi konularından farklı AS seviyesi (Advanced Subsidiary Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak hesaplanacak en az 320 toplam

5 puan. Cezayir Çin Halk Cumhuriyeti Endonezya Fas Filistin FildiĢi Sahili Fransa Gambiya Gana Güney Kore Hindistan Irak Ġran Kamerun Cezayir Bakalorya (Baccalaureate of SecondaryEducation) sınavının, başvurulan programla ilgili olmak üzere, Beşeri Bilimler (Humanities) dalında 20 üzerinden 13, diğer dallarda 20 üzerinden 16. Merkezi Üniversite Giriş Sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 550 puan veya 12 yıllık lise diploması (SeniorSecondary School Certificate) notu en az "UjianNasional (UN)" sınavında 60 üzerinden en az 53 puan. Fas Bakalorya (Baccalaureate of SecondaryEducation) sınavının, başvurulan programla ilgili olmak üzere, Edebiyat ve Beşeri (ArtsandHumanities) dalında 20 üzerinden 13, diğer dallarda 20 üzerinden 16. Fil Dişi Bakalorya (BaccalauréatGénéral) sınavının, başvurulan programla ilgili olmak üzere, Temel Bilimler (General Sciences) ve Yaşam Bilimleri (Life Sciences) dallarında 400 üzerinden 320, diğer dallarda 400 üzerinden 280. Bakalorya sınavında başvurulan programla ilgili dalda 20 üzerinden en az 14. West AfricanExaminationCouncil (International) Senior School CertificateExamination (WAEC SSCE) sınavının, üçü başvurulan programla ilgili olmak üzere, beş konusundan toplam en fazla 15 puan. West AfricanExaminationCouncil (International) Senior School CertificateExamination (WAEC SSCE) sınavının, üçü başvurulan programla ilgili olmak üzere, beş konusundan toplam en fazla 15 puan. "KoreaInstitute of Curriculum& Evaluation (KICE)" tarafından yapılan "College Scholastic Aptitude Test (CSAT)" sınavının başvurulan program ile ilgili dalından 800 üzerinden en az 500 standart puan. 12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma (HigherSecondary School Certificates - Indian School Certificate (ISC) / IntermediateCertificate / Higher School Certificate / HigherSecondaryCertificate / AllIndiaSenior School Certificate / Pre- Universitycourse - awarded on completion of Standard XII) notu başvurulan programla ilgili dalda en az Dört yıllık lise eğitimi sonunda verilen merkezi bitirme sınavı (Dabiristan) ortalaması 20 üzerinden en az 15. Üç yıllık lise eğitimi sonunda verilen merkezi bitirme sınavı (Dabiristan) ve Üniversite Öncesi Eğitimi (Pishdaneshgahi) bitirme notu 20 üzerinden en az 15. Kamerun Bakalorya (CameroonBaccalaureate) sınavından 20 üzerinden en az 11 veya en az üç Kamerun GCE-AL (Cameroon General Certificate of Education Advanced Level) konusundan geçmiş ve ayrıca, bunlardan başvurulan programla ilgili iki konudan en az B notu almış olmak.

6 Katar Kazakistan Kenya Kırgızistan Kuveyt Liberya Libya Lübnan Ulusal Üniversite Giriş Testinin (ENT), lise eğitim dilinden farklı dil sınavı (Rusça veya Kazakça) hariç olmak üzere, dört temel sınavından 100 üzerinden toplam en az 85 puan. KCSE (Kenya Certificate of SecondaryEducation) sınavı ortalaması en az B+; ayrıca başvurulan programla ilgili dört alanda en az 44 toplam puan. Ulusal Üniversite Giriş Sınavından (ORT) 250 üzerinden en az 205 puan. West AfricanExaminationCouncil (International) Senior School CertificateExamination (WAEC SSCE) sınavının, üçü başvurulan programla ilgili olmak üzere, beş konusundan toplam en fazla 15 puan. Lübnan Bakalorya (General SecondaryEducationCertificate) sınavının, başvurulan programla ilgili olmak üzere, Temel Bilimler (General Sciences) ve Yaşam Bilimleri (Life Sciences) dallarında 20 üzerinden 16, diğer dallarda 20 üzerinden 13. Makedonya Merkezi Lise Bitirme (Matura) sınavından 5 üzerinden en az 4. Mısır Moğolistan Nijerya Pakistan Ruanda Rusya Federasyonu Sierra Leone Sri Lanka Suriye Suudi Arabistan Merkezi Üniversite Giriş Sınavında başvurulan programla ilgili dört alanın her birinde 800 üzerinden en az 650 puan. West AfricanExaminationCouncil (International) Senior School CertificateExamination (WAEC SSCE) sınavının, üçü başvurulan programla ilgili olmak üzere, beş konusundan toplam en fazla 15 puan. 12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma (HigherSecondaryCertificate (HSC) / Intermediate) notu başvurulan programla ilgili dalda en az Ruanda AGSCE (Rwanda Advanced General SecondaryCertificateExamination RAGSCE) sınavının AL (Advanced level) principal seviyesinde en az üç konusundan geçmiş ve ayrıca, bunlardan başvurulan programla ilgili iki konudan en az A notu almış olmak. Merkezi Devlet Sınavının (UnifiedStateExamination - EGE), en az ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere, üç konudan ortalama %80. West AfricanExaminationCouncil (International) Senior School CertificateExamination (WAEC SSCE) sınavının, üçü başvurulan programla ilgili olmak üzere, beş konusundan toplam en fazla 15 puan. Sri Lanka GCE-AL (Sri Lanka G.C.E Advanced Level) sınavından, başvurulan programla ilgili üç konudan en az ABB notları almış olmak. Başvurulan programla ilgili dalda Lise Diploma Notu en az %80 ve ayrıca, Qudurat sınavından en az %80.

7 Tanzanya Tunus Uganda Ukrayna Umman Ürdün Yemen Zimbabwe Başvurulanprogramla ilgili alanda Birinci Sınıf (DivisionOne) Tanzanya Lise Diplomasına (Tanzanian Advanced Certificate of SecondaryEducation - ACSE) sahip olmak. (Birinci Sınıf Diploma Koşulları: General Studies konusundan geçmiş ve principal seviyede üç konudan toplam en fazla 9 puan almış olmak.) Tunus Bakalorya (Baccalaureate of SecondaryEducation) sınavının, başvurulan programla ilgili olmak üzere, Edebiyat (Literature) dalında 20 üzerinden 13, diğer dallarda 20 üzerinden 16. Uganda ACE (Uganda Advanced Certificate of Education - UACE) sınavının AL (Advanced Level) principal seviyesinde en az üç konusundan geçmiş ve ayrıca, bunlardan başvurulan programla ilgili iki konudan en az B notu almış olmak. Ukrayna Merkezi Sınavında (UkrainianExternalIndependent Test), en az iki konu olmak üzere başvurulan programla ilgili konuların not ortalaması 200 üzerinden en az 180 puan. Başvurulan programla ilgili alanlarda alınan en az bir A ve iki B notu alınmış üç "Zimsec" A seviyesi. Uluslararası Öğrenci Ofisi MADDE 9 (1)Aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmek üzere Rektörlük bünyesinde Uluslararası Öğrenci Ofisi oluşturulur: a) Üniversitemizde öğrenim görmek için başvuran ve/veya kayıt olacak öğrenciler ile öğrenimini sürdüren öğrencilere yardımcı olmak. b) Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler birimi ile işbirliği yaparak yurtdışından gelecek öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmesine imkân sağlamak üzere Üniversitemizi tanıtıcı doküman, broşür, katalog, vb. hazırlamak. c) Üniversitemizi tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurtdışında düzenlenen eğitim fuarlarına katılmak ve organizasyonlar düzenlemek. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖGS)

8 MADDE 10 (1) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Alım Sınavı (YÖGS) her yıl akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Senato bu sınavın yapılmamasına karar verebilir. (2) YÖGS, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Alımı Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yürütülür. Bu komisyon Rektör tarafından atanan kişilerden oluşur. Yapılan başvuruların derlenmesi, sınava girecek adayların listelerinin ve sınav evrakının hazırlanması, sonuçların ilanı ve koordinasyonu komisyon kararları ve talimatları doğrultusunda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. (3) YÖGS Sınavı, Yükseköğretim Kurulu tarafından daha önceki yıllarda yapılmış olan Yurtdışı Öğrenci Alımı Sınavlarında göz önüne alınan nitelikte hazırlanmış soru ve değerlendirme düzeninde yapılır. (4) YÖGS belgesi sınav tarihini izleyen 2 eğitim-öğretim yılı için geçerlidir. (5) YÖGS sınav ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir. BaĢvuruların Değerlendirilmesi MADDE 11 (1) Başvuru yapan adayların minimum başvuru kriterlerini sağlayıp sağlamadığı OİDB tarafından kontrol edilir. (2) Tablo 1 de verilen esaslara göre minimum başvuru kriterlerini sağlayan öğrenci dosyaları ilgili birimlere gönderilir. (3) Birim Yönetim Kurulu, dosyaları incelemek ve değerlendirmek üzere her bir program için 3 kişiden oluşan bir komisyon oluşturur. (4) İlgili Komisyonlar değerlendirme sonucunda kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. (5) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. (6) Komisyonlar programlar için ilan edilmiş olan kontenjanları geçmemek üzere asil ve yedek öğrenci içeren listeyi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na sunar. (7) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. (8) Programlara yerleştirilen öğrenci adayları ile ilgili liste, yedekleri ile birlikte Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın web sayfasında ilan edilir. (9) Kabul edilen asil ve yedek adaylara durumlarını bildiren bir mektup (Kabul Mektubu), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gönderilir. Bu mektuba kayıt tarihleri ve gerekli bilgiler eklenir. (10) Öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde üniversitelerin öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavların geçerlilik süreleri: Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süre sınırı olmadan geçerlidir. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süreleri iki yıldır. Öğrenim harcı

9 MADDE 12- (1) Yurtdışı Öğrenci Alımı kontenjanı kapsamındaüniversitemizde öğrenim hakkı kazanan yurtdışı kontenjanından yararlanacak öğrenci adaylarındanalınacak öğrenim harcı miktarı, Bakanlar kurulu kararı çerçevesinde Üniversite yönetim Kurulunca belirlenir. Kayıtlar MADDE 13- (1) Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türk Büyükelçiliğine giderek Öğrenim Vizesi almaları gerekmektedir. (2) Türkiye de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi ni İl Emniyet Müdürlüklerinden alırlar. (3) Ortaöğrenimini Türkiye de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocuklarından öğrenim meşruhatlı vize aranmaz. (4) Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olup bir yükseköğretim kurumunda okumaya hak kazanan yabancılardan (4112 Sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge Sahibi olanlar dahil), Öğrenim Meşruhatlı Vize Şartı aranmaz. (5) Kayıtlar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yurtdışı Öğrenci Alımına ilişkin belirlenen takvime göre belirtilen tarihlerde yapılır. (6) Boş kalan kontenjanlar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın Web sayfasında ilan edilir. Yedek öğrencilerin kayıtları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Başkanlığı tarafından yapılır. (7) Kayıt Evrakı: a) Online başvurusunun çıktısı b) YÖGS veya Tablo 1 de belirtilen sınavlara ait sonuç belgesi (T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu ndan onaylı Türkçe örneği) c) Lise Diplomasının aslı ve Diploma Denklik Belgesi (T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu ndan onaylı Türkçe örneği) d) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi, e) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi, f) Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu ndan onaylı Türkçe örneği g) Pasaportun noter tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu ndan onaylı Türkçe örneği ğ) Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu, Uzaktan Eğitime kayıt yaptırmaya hak kazanan yurtdışı kontenjanından yararlanacak öğrenci adaylarından ayrıca Güz ve Bahar döneminde 2 taksit halinde ödenmek üzere Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Uzaktan Eğitim ücreti alınacaktır. h) Fotoğraf (6 adet), ı) Adayların Üniversitede eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğunun resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname (Yükseköğrenimini Üniversitemizde sürdürecekyurtdışı kontenjanından yararlanacak öğrenci adaylarının, maddi durumlarının öğrenimleri için uygun olduğuna dair ülkelerindeki mülki birimlerce veya Türkiye deki konsolosluklarından belgelemeleri gerekmektedir. Bununla ilgili gerekli maddi güvence miktarı her yıl diğer koşullarla beraber Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın web adresinde duyurulur.) Genel sağlık sigortası

10 MADDE 14- (1)Yurtdışı öğrenci alımı kontenjanından yararlanacak öğrenci adayı statüsünde Üniversitemiz akademik birimlerine kayıt yaptıran öğrencilerin genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle ilgili kuruma bildirilmesi işlemleri Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın sorumluluğunda ilgili akademik birimce sağlanır. Tahakkuk eden sağlık sigortası primlerinin süresi içinde ödenmesinden yurtdışı kontenjanından yararlanacak öğrenci adaylarısorumludur. Tüm yapılacak iş ve işlemler yürürlükteki güncel mevzuat hükümlerine göre uygulanır. Türkçe ve yabancı dil hazırlık eğitimi MADDE 15- (1)Üniversitemize kaydını yaptıran yurtdışı öğrenci alımı kontenjanından yararlanacak öğrenci adaylarıöğrenim yılı başında Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından yapılacak olan Türkçe dilbilgisi düzeyi seviye sınavında başarılı oldukları takdirde veya daha önce TÖMER sınavında başarılı olduklarını belgeleyenler öğrenime başlayabilirler. Başarılı olamayanlar Türkçe dil düzeyini geliştirmek üzere bir yıl izinli sayılarak daha sonraki Eğitim-Öğretim yılı başında yine Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlilik Sınavı ya da TÖMER sınavında başarılı olduklarını belgeledikten sonra öğrenime başlayabilirler. Bir yıl süre içinde Türkçe yeterliğini kanıtlayamayan öğrenciler tüm öğrenim haklarını kaybederler ve kayıtları silinir. B) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere başvuran öğrenciler; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Tebligat MADDE 16- (1)Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; kayıt yaptırırken bildirdikleri adrese yazılı olarak veya öğrencinin başvurduğu birimde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin, var olan adresine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir. YurtdıĢı kontenjanından yararlanacak öğrenci adaylarınınyükümlülükleri MADDE 17- (1)Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de bulunan yurtdışı kontenjanından yararlanacak öğrenci adaylarının yükümlülükleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. a) Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almak, b) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na 7 gün içinde bildirmek, c) Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde yazılı müddetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli emniyet makamlarından yenisini almak, ç) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almak, d) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştirmeleri durumunda, bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse naklettikleri yerlerin mahalli emniyet makamlarına bildirmek. Disiplin iģleri

11 MADDE 18- (1)Öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Yönergede hüküm bulunmayan haller MADDE 19- (1)Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır. Yürürlük MADDE 20- (1)Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 21- (1)Bu Yönerge hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında aşağıda sıralanan Fakültelerimize ait programlara

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖN LİSANS-LİSANS BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖN LİSANS-LİSANS BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖN LİSANS-LİSANS BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde-1: Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Ön lisans, Lisans programlarına alınacak yabancı uyruklu

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED Üniversitesinden : TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TED Üniversitesi Fakültelerinde lisans

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1:

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġI ÖĞRENCĠ ALIM KONTENJANINA BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġI ÖĞRENCĠ ALIM KONTENJANINA BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġI ÖĞRENCĠ ALIM KONTENJANINA BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Yurtdışı Öğrenci Alımı Kontenjanından faydalanarak Yıldırım Beyazıt

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ Dayanak GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ Madde 1- Bu yönerge 21.05.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı nda kabul edilen Yurtdışından

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönerge, Osmaniye

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUVE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ Amaç ve kapsam Madde I. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Senato: 12 Mart 2013 / 312-2-A

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Senato: 12 Mart 2013 / 312-2-A MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Senato: 12 Mart 2013 / 312-2-A Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Marmara Üniversitesine önlisans

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı, SANKO Üniversitesi

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen

Detaylı