BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ"

Transkript

1 BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Bitlis Eren Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmekte olan yurt dışından öğrencilere uygulanacak hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge; Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 Sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunun kararına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27/1/2010 tarih ve sayılı yazısına dayanılarak hazırlanmıştır Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Rektörlük: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünü, b) Senato: Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunu, c) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini, ç) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Bitlis Eren Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM BaĢvuru, Kayıt ve Kabul koģulları Genel Esaslar MADDE 5- (1) Bitlis Eren Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim programlarına, Yükseköğretim Kurulu onayı ile yurt dışından öğrenci kabul edilir. (2) Yurtdışı öğrenci kontenjanları, öğrenci kabul edecek fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili yönetim kurullarının teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir. (3) Kontenjanlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzunda yer alır, kılavuzun basım ve dağıtım tarihine ilişkin takvim ÖSYM Başkanlığınca belirlenir. (4) Belirlenen kontenjanlar çerçevesinde uygulama takvimi oluşturulur ve her eğitimöğretim yılı başında ilan edilir. Başvurulara ilişkin açıklamalar her yıl Üniversitenin web sayfasında duyurulur. (5) İlan edilen kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan veya başvuru olmayan kontenjanlar gerek görüldüğünde Üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebilir. (6) Başvuru yapacak adaylar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsündeki eşdeğer sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik süreleri konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, vs.) geçerlilik süreleri iki yıldır. (7) Adaylardan başvuru için Ek 1 tablo da yer alan asgari taban puanlar ve koşullar aranır.

2 (8) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretleri, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. (9) Kaydı yapılan öğrencilerin bilgileri Yüksek Öğretim Kuruluna bildirilir. BaĢvuru koģulları MADDE 6- (a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 1) Yabancı uyruklu olanların, 2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, 3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların, 4) T.C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, 5) K.K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C. de ikamet eden ve K.K.T.C. de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların, başvurularının kabul edilmesine, (b) Adaylardan; 1) T.C. uyruklu olanların(lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç), 2) K.K.T.C.uyruklu olanların(ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE Al sonucuna sahip olanlar hariç), 3) Uyruğundan birisi T.C.olan çift uyrukluların(lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç) 4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların(ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), 5) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C. de tamamlayanların, başvurularının kabul edilmemesine, BaĢvuru MADDE 7- (1) Başvurular, ilanda belirlenen tarihlerde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına posta yolu ile ya da kişisel olarak yapılır. (2)Başvuruların kabul süresinde evrakların Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır. (3) İnternet üzerinden yapılan başvurular geçersiz sayılır. BaĢvuru için gerekli belgeler MADDE 8- (1) Yurt Dışından Öğrenciler İçin Başvuru Formu: Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından ulaşılabilir, (2) Lise Diploması: Lise diplomasının İngilizce ya da Türkçe noter onaylı kopyası, (3) Transkript (Not Durum Belgesi) : Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış transkriptlerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. (Transkript Türkçe değilse Türkçe ye çevrilmiş onaylı kopyası birlikte sunulmalıdır.) (4) Sınav sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği, (5) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi, (6) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (7) Üzerinde başvuru yapan adayın alıcı adresi yazılı, pul yapıştırılmış zarf. BaĢvuruların değerlendirilmesi MADDE 9- (1) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

3 (2)Başvuru için geçerli sınavların herhangi birinden Fakülte veya Yüksekokulların belirlediği puanın altında kalanlar ile diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (3)Değerlendirme puan ve tercih sırasına göre ülke kontenjanları da dikkate alınarak üniversite bazında yapılır. (4)Puanı yüksek adaylardan başlamak üzere tercih sırasına göre asil adaylar belirlenir. Bölüm için belirlenmiş kontenjan sayısını geçmemek kaydıyla puan ve tercih sırasına göre yedek adaylar belirlenir. (5)Değerlendirme sonucunda tercihlerden birine asil veya yedek olarak yerleşen adayın diğer tercihleri dikkate alınmaz. (6)Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerimize yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır. Sonuçların duyurulması MADDE 10- (1) Başvuru sonuçları internet ortamında Üniversitenin web sayfasında duyurulur. (2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara Rektörlük tarafından Kabul Mektubu gönderilir. Adaylar, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğinden veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden Öğrenim Vizesi alabilirler. Öğrenim vizesi almadan kayıt yapmak mümkün değildir. Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi MADDE 11- (1) Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde Üniversitemizi seçmelerine imkan sağlamak üzere Ülkemizi ve Üniversitemizi tanıtıcı doküman ve katalog hazırlamak, yurtdışı eğitim fuarlarına katılmak ve başvuran veya gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Rektörlük oluru ile üniversite bünyesinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi oluşturulur. Kayıt MADDE 12- (1) Kayıtlar, Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihlerde Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. Kayıt için gerekli belgeler MADDE 13- (1) Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ndan alınacak "Denklik Belgesi" ve onaylanmış Türkçe çevirisi (2) Sınav sonuç belgesinin aslı (Geçerli Uluslararası sınav sonuç belgelerinin Ülkelerinde ki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış sureti) (3) Transkript(Not Durum Belgesi): aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği nden ya da konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çeviri (4) Pasaportun aslı ve Türkçe ye çevrili fotokopisi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış sureti) (5) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu, (6) Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğinden veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden; Türkiye de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları Öğrenim Vizesi, (7) Uluslararası geçerliliği olan Türkçe yeterlilik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış sureti, (8) Son altı ay içinde çekilmiş 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (9) Adaylar eğitim süresi boyunca üniversiteye ödeyecekleri öğrenim ücreti dışında Türkiye de yaşamlarını sürdürecek (Yurt, Yemek, Kitap-Kırtasiye ve Kişisel İhtiyaçlar) maddi güvencelerinin bulunduğunu gösterir belge (Yıllık 500 $ lık maddi güvence belgesi)

4 (10) İkamet Teskeresi (İl Emniyet Müdürlüğünden Alınır). Öğretim dili MADDE 14- (1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçe dir. Türkçe yeterlilik düzeyleri MADDE 15- Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir: A Düzeyi: Türkçe si yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. B Düzeyi: Türkçe si kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlayabilir. C Düzeyi: Türkçe si yetersizdir. Bir(1) yıl Türkçe öğrenimi gördükten sonra öğrenime başlayabilir. (1)Başvuru yapan adayların Türkçe düzeyleri; Türkçe öğretim merkezlerinden (TÖMER) alınacak sınav sonuç belgelerine göre belirlenir. (2)Dil düzeyi (C) olan TÖMER dil sınavına katılarak Türkçe dil düzeyini A ve B kuru düzeyine yükselten adaylar en geç öğretim başladığı ikinci hafta son iş gününe kadar ilgili eğitim birimlerine başvururlar. (3)İlgili kurul kararı ile uygun eğitime başlatılır. Bu tarihten sonra gelen öğrenciler eğitime başlatılamaz o yıl TÖMER dil eğitim kurslarında olduğu kabul edilir. (4)TÖMER dil eğitimine katılacaklar, katılacakları kursları kendileri belirlerler. Bitlis eren Üniversitesi herhangi bir TÖMER dil kursu önermez. (5)Kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarının yapılabilmesi için, bu hakkı kazandıkları yıldaki Türkçe dil düzeylerinin A veya B olması gereklidir. (6)Türkçe dil düzeyi yetersiz C olanlar ise, izinli sayılacakları bir yıl içerisinde Türkçe düzeylerini yeterli seviyeye çıkarmakla yükümlüdürler. (7)Adaylar, Türkçe öğretimi için, üniversiteler bünyesinde yer alan Türkçe dil eğitim Merkezlerine (TÖMER) giderler. (8)İzinli olan adayların, kayıt hakkını kazandıkları yılı takip eden Eğitim Öğretim yılı başında kayıt süresi içerisinde Türkçe düzeyinin yeterli olduğunu belgelemeleri gereklidir. Aksi durumda kayıt hakkını kaybederler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Yönergede hüküm bulunmayan haller MADDE 16- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Üniversitemiz önlisans ile lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri, senato kararları, Yükseköğretim Kurulu kararları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Yürürlük MADDE 17- (1) Bu Yönerge, Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.

5 EK-1 TABLO ASGARĠ PUANLAR VE KOġULLAR S.NO SINAV VEYA DĠPLOMA TÜRÜ BAġARI ġarti 1 SAT I sınavı En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak. 2 GCE (A level) sınav En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesine sahip olmak. 3 Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavları Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 80 olmak. 4 Uluslararası Bakalorya diploması Diploma notu en az 28 olmak. 5 ABITUR sınavı En az 4 puan almak. 6 ACT (American College Test) sınavı Fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan olarak en az 21 puan almak. 7 Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 65 olmak. 8 Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden Üniversite giriş sınavı (Gaokao) 9 Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı 10 TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası bilim olimpiyatları 11 Libya da yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı en az 500 puan almak. Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170 puan almak. Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak Fen dalında(scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170 puan almak. Üniversite tarafından başarılı olarak değerlendirilmek 12 Bu listede yer almayan ve üniversite tarafından kabul edilecek diğer sınavlar 13 BEUYÖS Temel Becerileri Testi En az 40 standart puan almak. 14 Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullara Ortaöğretim mezuniyet not ortalaması göre değerlendirilecektir. 15 Başvurulan programın bir önceki yılına ait taban YGS/LYS puanına eşit veya yüksek puan alan adaylar Kısaltmalar: a) SAT I: Amerika Birleşik Devletlerinde üniversite okumak için tüm dünyada girilebilen sınavı (Scholastic Aptitude Test), b) GCE: İngiltere de üniversite okumak için girilen sınavı (General Certificate of Education), c) ACT: Amerika Birleşik Devletlerinde yüksekokul okumak için yapılan standart testi (American College Testing), d) ABITUR: Alman Bakaloryası sınavını, e) İB: Uluslar arası bakolarya (Internatıonal Baccalaureate) sınavını, f) TAWJIHI: Ürdün üniversitelerinde okumak için girilen sınavı, g) BACCALAUREAT LIBANAIS: Lübnan üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı, h) BACCALAUREAT FRANÇAIS: Fransa üniversitelerinde okumak için girilen sınavı, i) AL-SAHADA: Suriye üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı, j) AL TAHANAWİYYA: Libya üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı, k) GAOKAO: Çin Halk Cumhuriyeti üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı, l) BEUYÖS: Bitlis Eren Üniversitesi tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını, m) YGS/LYS: Yükseköğretim Giriş Sınavı /Lisans Yerleştirme Sınavı, İfade eder.

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi'ne ön

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BaĢvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim KoĢulları ve Kayıt

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BaĢvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim KoĢulları ve Kayıt T. C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUVE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönerge, Osmaniye

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi'ne bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Yıldız Teknik Üniversitesine

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR 1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a)

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġI ÖĞRENCĠ ALIM KONTENJANINA BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġI ÖĞRENCĠ ALIM KONTENJANINA BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġI ÖĞRENCĠ ALIM KONTENJANINA BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Yurtdışı Öğrenci Alımı Kontenjanından faydalanarak Yıldırım Beyazıt

Detaylı

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı, SANKO Üniversitesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu Yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ Amaç ve kapsam Madde I. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı