DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF RESMİ SENEDİ DÜZELTME BEYANNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF RESMİ SENEDİ DÜZELTME BEYANNAMESİ"

Transkript

1 DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF RESMİ SENEDİ DÜZELTME BEYANNAMESİ BAŞLIK İHKİB Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti nin 15 Mayıs 2012 tarihli olağan toplantısında görüşülerek oy birliği ile kabul edilen değişiklik metni. BAŞLANGIÇ İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EĞİTİM VAKFI adını taşıyan vakıf, Türk Medeni Kanunu nun 13/07/1967 tarih ve 903 sayılı kanunla değişik maddeleri uyarınca gelirlerin tamamını kuruluş amaçlarına sarfetmek ve eğitim alanında hizmet vermek üzere ekte isimleri bulunan kurucular tarafından kurulmuş olup, tüzel kişiliği haizdir. VAKFIN ADI Madde 1 : Vakfın adı İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EĞİTİM VAKFI dır. Kısa adı İHKİB EĞİTİM VAKFI dır. Bu senette kısaca VAKIF olarak adlandırılacaktır. VAKFIN MERKEZİ Madde 2 Vakfın merkezi İstanbuldadır. Vakıf merkezinin adresi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok Yenibosna-İstanbul dur. Vakfın merkezi, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bilgi vermek ve Yönetim Kurulu kararı almak koşulu ile değiştirilebilir. Vakıf, Yönetim Kurulu kararı ile yasal düzenlemelere uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında şube, büro ve temsilcilikler açabilir. VAKFIN AMAÇLARI Madde 3 : Türkiye ekonomisinde önemli bir konumda bulunan hazırgiyim, konfeksiyon ve tekstil sektöründe mevcut eğitimli insan gücü ihtiyacını karşılamak, desteklemek ve bu sektörlere dünya standartlarında yetişmiş insan gücü kazandırmak, sektörde modern teknolojileri geliştirmek amaçlarına yönelik olarak lise, meslek lisesi ve benzeri örgün ve yaygın öğretim kurumları ile üniversite, fakülte, meslek yüksekokulu, enstitü ve benzeri yükseköğretim kurumları kurmak, sektörün gelişimi, modernleşmesi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmet sunulabilmesine, uluslararası rekabet edebilmesine yönelik olarak bilimsel araştırma ve çalışmalar yapılmasını sağlamak, sektörlerin karşılaşacakları ve standartlardan kaynaklanacak uluslar arası problemleri çözmek, yeni teknolojiler geliştirmek ve testler yapmak üzere laboratuvarlar kurmak, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım ve ziyaret desteği sağlamak, maliyet düşürücü iktisadi ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, dış ticaret sektörlerine her konuda danışmanlık hizmeti verebilecek birimler kurmak, sektörleri her konuda bilgilendirmek, ekonomik imkansızlıklar sebebiyle eğitim ve öğretime devam edilememesi vb. sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla ihtiyaç sahiplerine burs ve benzeri nakdi yardımlar ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı yapmak suretiyle bu kapsamda tespit edilen ihtiyaç sahiplerine gıda, temizlik, giyecek ve yakacak yardımlarında bulunmak. 14/1

2 VAKFIN FAALİYET ALANLARI Madde 4 : Madde 3 de belirlenen amaçlarını gerçekleşmesi için aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir: a) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek üzere dünya standartlarında bilimsel teknolojik eğitim verecek lise, meslek lisesi, üniversite, fakülte, meslek yüksek okulu, enstitü ve benzeri, her düzeyde örgün ve yaygın eğitim kurumları ile yüksek öğretim kurumları kurar. b) Kurulacak eğitim kurumları aracılığıyla veya bağımsız olarak sektörün gelişimi, modern teknolojilerin uygulanması, uluslararası rekabette güçlenmesi ve benzeri konularda bilimsel araştırma ve çalışmaların yapılmasını sağlar. c) Amaçlara uygun bilimsel mesleki yayın yapar, her türlü basılı, yaygın, görsel malzeme, yazılım programları ve benzerlerini hazırlar ve yayımlar. d) Amaçlara yönelik olarak ulusal ve uluslararası konferans, kongre, sempozyum, panel, seminer, sergi, fuar ve benzeri bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenler, başka kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılır ve destekler. e) Vakıf amaçları doğrultusunda, sektörlerde eğitimli insan gücü istihdamı için gerekli çalışmalarda bulunur, bu konuda istatistiki bilimsel ve mesleki araştırmalar yapılmasını ve sektör mensupları ile kamuoyuna duyurulmasını sağlar. f) Yetenekli ancak mali olanakları yetersiz öğrencilerin özellikle anılan sektörlere yönelik olarak eğitimlerini sağlar, bunun için burslar, yardım fonları ve benzerlerini oluşturur. g) Vakıf amaçları doğrultusunda kurulmuş ve faaliyet gösteren ulusal ve uluslar arası özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapar, çalışmalara katılır ve destekler. h) Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım ve ziyaret desteği sağlar, maliyet düşürücü iktisadi ve eğitim faaliyetlerinde bulunur, dış ticaret sektörlerine her konuda danışmanlık hizmeti verebilecek birimler kurar. i) Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı yapmak suretiyle bu kapsamda tespit edilen ihtiyaç sahiplerine gıda, temizlik, giyecek ve yakacak yardımlarında bulunur. VAKFIN AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞLEM VE TASARRUFLAR Madde 5 : a) Vakıf, amaçlarına ve yasal düzenlemelere uygun olarak miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma, kiralama yoluyla sahip olur ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunur. b) Sahip olduğu maddi ve gayrimaddi değer taşıyan her türlü malvarlığı ve hakları satar, devir ve ferağ eder, gelirlerini iktisap eder. c) Vakıf amaçlarına aykırı olmamak koşuluyla yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz mal varlığı ve haklarda tasarrufta bulunur, vakıf amaçları doğrultusunda bunları değerlendirir, gerek duyulması halinde satar. d) Yasal düzenlemelere uygun olarak irtifak, intifak, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni hakları iktisap eder, bu hakları kullanır. 14/2

3 e) Pay senetleri, tahviller, hazine bonoları ve benzeri her türlü kıymetli evrakı satın alır, devreder ve bunlar üzerinde teminat işlemleri dahil olmak üzere her türlü hukuki tasarrufta bulunur. f) Mevcut ya da gelecekte elde edilecek gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni de dahil olmak üzere her türlü güvenceleri alır, geçerli teminat ve kefaletleri kabul eder. g) Vakıf amaçlarına uygun faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflar, kurumlar ve kuruluşlarla işbirliği yapar, bunlardan yardım, bağış veya kredi alır, bu konuda anlaşmalar yapar. h) Vakıf amaçlarına uygun olarak, Vakfa gelir sağlayıcı faaliyetlerde bulunur, bu doğrultuda iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurar, bunları işletir, kurulmuş ya da kurulmakta olan şirketlere hissedar olarak iştirak edebilir, amacı için harcayacağı gelirleri arttırmak maksadıyla mal varlığına dahil kıymetlerle uygun görülecek kuruluşlara katılır veya ayrılır. Bu konuda her türlü hukuki tasarrufta bulunur. i) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerektiğinde ödünç alır, kefalet ve diğer güvenceleri verebilir. j) Vakıf, toplumsal dayanışmanın ve refahın artması, yoksulluğun azaltılması ve bireylerin eğitime ayırdıkları bütçenin artması ve fakirlere yardım amacıyla, gıda bankacılığı faaliyetinde bulunabilir, bu kapsamda gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerini bağış olarak kabul edebilir ve bu maddeleri tespit edilen ihtiyaç sahiplerine yardım olarak ulaştırabilir. k) Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen her türlü girişim ve hukuki tasarrufta bulunur, bu konuda gerekli her türlü sözleşmeyi yapmaya Türk Medeni Kanunu nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. VAKIF ORGANLARI Madde 6 : Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir. a) Mütevelli Heyet b) Yönetim Kurulu c) Denetleme Kurulu MÜTEVELLİ HEYETİ Madde 7 : A-KURULUŞU Mütevelli Heyet, ekli listede adları yazılı gerçek ve tüzelkişi temsilcileri ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yönetiminde görev almış ve almakta olan tarihi itibariyle vakıf mütevelli heyet üyesi bulunan gerçek kişilerden ve yeni seçilecek gerçek ve tüzel kişilerden oluşur. İHKİB Yönetim Kurulu asil üyeliğini kaybedenler veya tüzel kişi temsilciliği görevinden ayrılanların Mütevelli Heyet üyeliği kendiliğinden kalkar ve İHKİB Yönetim Kuruluna yeni seçilenler veya ekli listede adı geçen tüzel kişi temsilciliği görevine yeni atananlar Mütevelli Heyetine üye olarak katılırlar. 14/3

4 Mütevelli heyet üyelerinin veya yönetim kurulunun teklifi ve Mütevelli heyet kararıyla Mütevelli heyet e yeni üyeler kabul edilebilir. Mütevelli Heyet üyeliğine kabul koşulları ve yöntemleri Yönetim Kurulunca hazırlanıp Mütevelli heyet tarafından kabul edilecek bir Mütevelli Heyet Üyeliği Yönetmeliği ile belirlenir. Halen görevde bulunan ve gelecekte görev alacak İHKİB Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyeleri, istekte bulunmaları halinde, Mütevelli Heyet Üyelik Yönetmeliğinde belirtilen koşullara ve yöntemlere uygun olarak, Mütevelli heyet üyelerinin veya yönetim kurulunun teklifi ve Mütevelli heyetin kararı ile Mütevelli heyet üyeliğine kabul edilirler Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa, işgöremez hale gelmeleri veya başka bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyet kararıyla seçim yapılır. Vakıf senedine, üyelik yönetmeliğine, mütevelli heyet ve yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket eden, vakıf faaliyetlerini engelleyen, söz ve davranışlarıyla vakıf ve üyelerini küçük düşüren, vakıf faaliyetlerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanan, şahsen veya vekil tayin etmeden, olağan ya da olağan üstü Mütevelli heyet toplantılarına, üst üste üç(3) kez katılmayan Mütevelli Heyet üyelerinin, Mütevelli Heyet kararı ile üyeliklerine son verilebilir. Mütevelli heyet kendi üyeleri arasından iki yıl süre ile görev yapmak üzere bir başkan seçer. Vakfın tescilinden sonraki ilk Yönetim Kurulu Mütevelli Heyet tarafından yapılacak seçimle oluşturulur. B-MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ŞEKLİ VE KARAR NİSABI Mütevelli Heyeti her yılın HAZİRAN ayında toplanır. Gerekli olan diğer hallerde ; Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu nun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az 1/3 ünün yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Mütevelli Heyet Başkanı Mütevelliler Heyetini her zaman toplantıya davet edebilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz. Mütevelli Heyette kararlar toplantıda bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter 14/4

5 sayısı, üye tam sayısının üçte ikisidir (2/3). Her üyenin tek bir oy hakkı vardır. Oyların eşitliği halinde divan başkanının oyu iki oy sayılır. Toplantıya katılamayacak üyeler, Mütevelli Heyet üyeleri arasından olmak üzere vekil tayin edebilirler. Ancak bir şahısta ikiden (2) fazla üyenin vekaleti toplanamaz. C- GÖREV VE YETKİLERİ Mütevelli heyet Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: a. Yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek b. Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek c. Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek d. Yönetim Kurulunca hazırlanacak Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek e. Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen ve değiştirerek kabul etmek f. Yönetim kurulunun önerilerini karara bağlamak g. Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine Huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek h. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave değişiklikler yapmak i. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek, vakfın çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulunmak j. Vakıf adına yapılacak hukuki tasarruflar ile ilgili satış, ipotek, ayni haklar tesisi ve yatırımlar konularındaki Yönetim Kurulu kararlarını uygun gördüğü takdirde onaylamak k. Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi, vakıf hizmet konuları ile ilgili gerekli görülen bütün kararları almak ve yönetim kuruluna uygulatmak l. Vakfın şube, büro ve temsilciliklerinin açılması, kapatılması görev ve yetkilerinin belirlenmesi hakkında Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygun görürse onaylamak. m. Mütevelli Heyet i olağanüstü toplantıya çağırmak n. Vakfın dağılması halinde tasfiye ile ilgili kararları almak. YÖNETİM KURULU Madde 8 : A- KURULUŞU Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından iki yıl için seçilecek en az beş(5) en fazla dokuz(9) üyeden oluşur. Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte aynı sayıda yedek üye seçer. Yönetim Kurulu üyeleri Mütevelli Heyetinin üyeleri arasından seçilebilecekleri gibi, çoğunluk oluşturmamak kaydıyla dışarıdan da seçilir. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. 14/5

6 B-YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİL Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman seçer. Yönetim Kurulu Başkanı Vakfı temsil eder. Başkan yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Gerekli olması halinde Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı veya Vakıf Genel Sekreteri ne temsil ve Vakıf adına tasarrufta bulunma yetkisi verilebilir. C-TOPLANTI VE KARAR NİSABI Yönetim Kurulu ayda en az bir (1) defa toplanır. Yönetim Kurulu, gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanının veya beş(5) üyenin birlikte çağrısı üzerine toplanabilir. Toplantılar Başkan veya bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı tarafından yönetilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın toplantılara üst üste 4 defa katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş kabul edilirler. Yerlerine yedek üyeler alınır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde Başkanın oyu iki oy kabul edilir. Kararlar noterce tasdikli Karar defterine geçirilir ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından altları imzalanır. Yönetim kurulu tarafından toplantı olmadığı zamanlarda Vakıf işleri ile ilgili karar almak ve uygulamak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan yardımcısı, bir Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreterden oluşan dört(4) kişilik bir İcra Kurulu kurulabilir. Bu kurulun görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenir. D- YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ Vakıf esas itibariyle Yönetim Kurulu tarafından temsil, ilzam ve idare edilir. Bu genel yetkiye dahil bulunan görevler aşağıda sıralanmıştır: a) Mütevelli Heyetinin öneri ve kararlarını uygulamak. b) Vakıf adına hukuki tasarruflarda bulunmak, bu cümleden olarak : Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile parayı, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna ve mülkiyetin gayri ayni hakları, bir mal varlığının tamamı veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile ya da satın alma veya kiralama suretiyle temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve benzeri işlemleri yapmak, Vakıf amacının gerçekleştirilmesi için vakıf malvarlığının nasıl, ne zaman ve ne şekilde kullanacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakıf mallarında tasarrufta bulunmak suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek, 14/6

7 bankalar nezdinde her türlü nakdi ve gayrı nakdi kredi kullanmaya mezun ve selahiyettar olmak c) Vakıf yıllık araştırma ve faaliyet programını hazırlamak, yıl içinde değişen koşullara göre bunlarda gerekli değişiklikleri yapmak, uygulamak. d) Vakıf çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve harcama usullerini tesbit etmek. e) Vakfın kesin hesabını ve geçmiş yıl ile ilgili raporlarını inceleyip, gereğini yapmak, bilanço, gelir-gider tablosunu hazırlamak ve Mütevelli Heyet in onayına sunmak. f) Gelecek yıla ait Vakıf hizmet ve yatırım programlarını, gelir ve giderleri belirleyen yıllık bütçeyi hazırlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak. g) Vakfın kayıtlarının ve defterlerinin(karar, Muhasebe, Demirbaş eşya Gayrimenkul eşya defterleri) usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak. h) Vakfın düzenli şekilde işleyişini sağlamak için gerektiğinde tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak ve değiştirmek ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak. i) Vakfa maddi ve manevi katkıları bulunanlar ile gerekli gördüğü kişilere onur belgesi veya madalya verebilir; Vakfın kuracağı çeşitli yerlere kurucuların veya gerekli görülen kişilerin isimlerinin verilmesine karar verebilir j) Vakıfta çalışacak, Vakıf Genel Sekreteri ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin işe alınması, çalışma düzeni, görev ve yetkileri, ücretleri, işten çıkarılması ile ilgili kuralları belirlemek. k) Mahkemelerde ve ihtilafla işlerde Vakfı temsil etmek üzere gerekli yetkilerle avukat veya hukuk müşaviri tayin etmek. l) Vakfın şube, büro ve temsilciliklerini açmak, kapamak. m) Mütevelli Heyeti toplantısını düzenlemek, çağrı yapmak, gündem belirlemek. n) Vakıf amacının gerçekleşmesi için faydalı ve gerekli olan Vakıf Senedinde belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak. o) Vakıf çalışmalarına ilişkin diğer işleri yapmak. p) Vakıf amaçlarına uygun olarak, Vakfa gelir sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, bu doğrultuda iktisadi işletmeler, şirketler kurmak, bunları işletmek, kurulmuş ya da kurulmakta olan şirketlere hissedar olarak iştirak etmek, kurulmuş olan iktisadi işletmeleri veya şirketleri lüzumlu gördüğü hallerde kapatmak, ortağı bulunduğu şirketlerdeki Vakıf hisselerini lüzumu halinde satmak veya devretmek, lüzumlu hallerde iktisadi işletmelerin veya şirketlerin adresini değiştirmek, amacı için harcayacağı gelirleri arttırmak maksadıyla mal varlığına dahil kıymetlerle uygun görülecek kuruluşlara katılmak veya ayrılmak, bu konuda her türlü hukuki tasarrufta bulunmak. r) Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğine Kabul şartlarını ve yöntemlerini belirleyen Mütevelli Heyet Üyeliğine Kabul Yönetmeliğini hazırlayarak Mütevelli Heyetin onayına sunmak. s) Vakıf Resmi Senedinde günün ihtiyaçlarına ve yasalara göre gerekli değişiklikleri yaparak Mütevelli Heyet in onayına sunmak. VEKİL TAYİNİ Madde 9 : Yönetim Kurulu gerektiğinde Vakfa ait bir veya bir çok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyeleri arasından veya dışarıdan birini temsilci veya vekil olarak tayin edebilir. 14/7

8 ÜCRET VE HUZUR HAKKI Madde 10 : Yönetim Kurulu üyeleri bu görevleri dolayısıyla ücret ve huzur hakkı alamazlar. Ancak görevli olarak bir yere gönderilmeleri halinde kendilerine yıllık bütçede uygun görülecek miktarlarda harcırah verilir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı yerine gidip-gelme, yolluk ve ikamet masrafları Vakıf tarafından ödenir. DENETLEME KURULU Madde 11: A- KURULUŞU Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından kendi içinden veya dışarıdan seçilecek 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Görev süresi 2 yıldır. Denetleme Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. B- GÖREV VE YETKİLERİ a) Defterlerin yasalara uygun tutulmasını; belgelerin, Vakıf Resmi Senedi, iç tüzük, yönetmelik, yasa ve usule uygunluğunu kontrol etmek. Bu konudaki çalışmalarını rapor halinde üç aylık dönemler halinde Yönetim Kurulu toplantısından en geç on (10) gün önce Yönetim Kuruluna sunmak. b) Muhtelif zamanlarda Vakıf kasasındaki ve bankalardaki paraların defter kayıtlarına uygunluğunu ve Vakıf demirbaşlarını kontrol etmek. c) Yönetim Kurulunun yıl sonunda hazırlayacağı bilanço, gelir-gider tablosunun gerçeğe ve deftere uygun olup olmadığı hususunda Vakıf Mütevelli Heyetine rapor sunmak. d) Vakfın yıllık çalışmaları hakkında görüşlerini rapor halinde Mütevelli Heyetine bildirmek. e) Gereğinde sebep göstererek Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırmak. f) Denetleme Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulunca takdir edilecek bir ücret verilir. Yaptıkları zorunlu masraflar kendilerine ödenir. Kamu görevlisi olan Denetim Kurulu üyelerine Huzur hakkı ödenemez. VAKIF GENEL SEKRETERLİĞİ Madde 12 : Vakıf Genel Sekreteri; Vakıf Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararları uygulamak ve vakfa ait tüm idari ve icrai faaliyetleri yürütmek üzere, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir. Genel Sekreter Yönetim Kurulunca kendi üyeleri arasından veya dışarıdan seçilebilir. Kurul üyeleri arasından seçildiği takdirde, kurucu üye değilse Yönetim Kurulundaki görevinden istifa eder. Vakıf Genel Sekreteri, Yönetim Kuruluna karşı doğrudan sorumlu olarak ücretli ve sözleşmeli olarak görev yapar. 14/8

9 Vakıf Sekretaryası; Genel Sekreter idaresi altında gereken sayıda ve yetenekte idari teşkilat ve kadrodan oluşur. Genel Sekreterlik teşkilatı ve teşkilatta yer alacak personelin, görev yetki ve sorumlulukları ile ücretleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. MALİ HÜKÜMLER VAKFIN MAL VARLIĞI Madde 13 : Vakfın kuruluş malvarlığı, kurucuları tarafından özgülenen TL (Birmilyarkırkdörtmilyonlira) dır. VAKFIN GELİRLERİ Madde 14 : Vakfın gelirleri şunlardır : a) Malvarlığı olarak tahsis edilenler. b) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilen kira, prim, temettü, gelir payı, komisyon ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları, c) Vakfın amacına ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun her türlü şartlışartsız bağışlar, tahsisler ve yardımlar ile vasiyetler. d) Vakıf amaçlarına uygun olarak düzenlenecek sosyal ve kültürel faaliyetler, gösteriler ve yayınlardan elde edilecek gelirler. e) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler ile yararlanma payları. f) Vakfın kurduğu veya ortağı bulunduğu iktisadi işletme, şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler. g) Yurtiçi ve Yurtdışı kurum ve kuruluşlardan sağlanan hibe, kredi ve benzeri gelirler h) Vakfın amaç ve hizmet konuları uyarınca yürütülen ve yürütülecek projelerin uygulanmasında Gelir Vergisi Genel Tebliğ hükümlerine göre fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı yapmak ve bu kapsamda tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bağışlanan her türlü gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri. i) Her türlü diğer gelirler YEDEK AKÇE Madde 15 : Vakfın bir çalışma dönemi sonunda elde edilen gelirlerinden yönetim ve yönetimi sürdürme masrafları düşüldükten sonra kalan tutarın % 5 i yedek akçeye ayrılır. Zorunlu hallerde Yönetim Kurulu yıl içinde yedek akçeden harcama yapılmasına karar verebilir. Bu takdirde kullanılan miktar yıl sonunda yedek akçeye eklenerek yedek akçe tamamlanır. 14/9

10 VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARFI Madde 16 : Vakfın Yönetimi, çalışma dönemi içinde elde edilen brüt gelirlerin 1/3 ü yönetim ve idame masrafı ile yedek akçe ve Vakıf Malvarlığını arttıracak yatırımlara, kalan 2/3 ü ise Vakıf amaçlarına ayırmak ve harcamak zorunluluğundadır. Vakıf tarafından kurulacak eğitim tesislerinden en az % 10 kapasite, yetenekli, ancak, maddi imkanlardan yoksun öğrencilere tahsis edilecektir. TEFTİŞ MAKAMI Madde 17 : Vakıf, Devlet adına Vakıflar Genel Müdürlüğü nün teftiş ve murakabesine bağlıdır. HESAP DÖNEMİ Madde 18 : Vakfın hesap işleri 1 Ocak tarihinden başlatılarak 31 Aralık tarihinde kapatılmak suretiyle düzenlenir. Bütçeye göre gelir-gider hesapları en geç Şubat ayı başına kadar işlenir. İMZA YETKİSİ Madde 19 : Vakıf işleri ile ilgili olarak bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede, Yönetim Kurulu nca görevlendirilen iki kişinin ya da imza sirkülerinde belirtilmiş imzaya yetkili kişilerin imzası bulunur. VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER Madde 20 : Vakıf Senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Mütevelli Heyetinin üye tam sayısının beşte birinin (1/5) veya Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile vakıf senedinde değişiklik yapılabilir. VAKFIN SONA ERMESİ Madde 21 : Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesinin imkansız hale gelmesi veya herhangi bir sebeple Vakfın feshi gerektiği takdirde Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür. Fesih halinde Vakıf malvarlığının aynı amaca yönelik bir diğer Vakfa veya Kamu Kurumuna devredilmesine ilişkin olarak fesih ile birlikte karar alınır. 14/10

11 VAKIF SENEDİNİN YORUMU VE HÜKÜM EKSİKLİĞİ Madde 22 : Vakıf senedinde yazılı herhangi bir maddenin yorumu Vakıf Mütevelli Heyetine ait olup onun kararı kesindir. Vakıf Resmi senedinde hüküm bulunamayan hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri ile Vakıflar hakkında Tüzük hükümleri uygulanır. TESCİL Madde 23 : Vakıf, yasaya uygun tescil işlemi ile tüzel kişilik kazanır. Bu vasfı kazanması ile birlikte de Vakıf senedi yürürlüğe girer. KURUCULAR LİSTESİ Madde 24: 1. Nuri AKIN Şişli / İSTANBUL 2. Muzaffer AKPINAR Kozyatağı / İSTANBUL 3. M. Nuri ARTOK Kurtköy / İSTANBUL 4. Atilla Tamer ALPTEKİN İkitelli / İSTANBUL 5. Ferhan ALTINORDU Ulus / İSTANBUL 6. Hasan Yaşar ATİLLA Halkalı / İSTANBUL 7. Erkan AYAN Etiler / istanbul 8. M. Emin AYYILDIZ Güngören / İSTANBUL 9. Abdullah Bülent BARLAK Merter / İSTANBUL 10. Veysi BALİN Harbiye / İSTANBUL 11. İsmail BOY Bakırköy / İSTANBUL 12. Erbil CİHANGİR Cihangir / İSTANBUL 13. Ö. Kayaalp CİNEL İkitelli / İSTANBUL 14. Fuat ÇAKIROĞLU Bahçelievler / İSTANBUL 15. Yusuf DOĞAN Merter / İSTANBUL 16. Cemal ELDELEK Kadıköy / İSTANBUL 17. Mehmet Nuri EROL Yeşilköy / İSTANBUL 18. Tuncay EROL Yeşilköy / İSTANBUL 19. Elif EVİN Pendik / İSTANBUL 20. Bekir GÜLAL Fulya / İSTANBUL 21. S.Sırrı GÜLTEKİN Beyoğlu / İSTANBUL 22. Batur Vedit İLTER Kadıköy / İSTANBUL 23. Mehmet KABASAKAL Levent / İSTANBUL 24. İbrahim KALENDER K. Maltepe / İSTANBUL 25. Adnan KANBİR Bayrampaşa / İSTANBUL 26. Faik Cem KAPROL Nişantaşı / İSTANBUL 27. Ahmet Güngör KEŞÇİ Kemerburgaz / İSTANBUL 28. Olcay KOLOĞLU Çağlayan / İSTANBUL 29. T. Tamer MÜFTÜOĞLU Florya / İSTANBUL 30. M. Okan OĞUZ Sefaköy / İSTANBUL 31. Mehmet Nursu OKURER 4. Levent / İSTANBUL 14/11

12 32. Süleyman Nazif ORAKÇIOĞLU Osmanbey / İSTANBUL 33. Tunç ÖZKAN Silivri / İSTANBUL 34. Necip ÖZTAŞ Bayrampaşa / İSTANBUL 35. Erdoğan RAMOĞLU Bayrampaşa / İSTANBUL 36. Erol SERDAR Merter / İSTANBUL 37. Halil SEZER Güneşli / İSTANBUL 38. Ahmet TEZ Avcılar / İSTANBUL 39. İnci YURTBAY Maltepe / İSTANBUL 40. Ercan YUVALI Merter / İSTANBUL 41. Ataman ONAR Alibeyköy / İSTANBUL 42. Hasan DOĞAN Merter / İSTANBUL 43. Halit Halil DEMİRKAYA Mecidiyeköy / İSTANBUL 44. Hasan Akif FİGEN Halkalı / İSTANBUL ESKİ METİN EK LİSTE ve 5072 sayılı Yasalar ve Vakıflar genel Müdürlüğünün tarih ve B.02.1.VGM (34)860/510 savılı görüşleri gereğince belirlenen ve işbu vakıf senedinin 7. maddesi gereğince 1 Temmuz 2010 tarih Mütevelli Heyet Kararı ile; 20 no'lu üye Bekir GÜLAL'ın istifası ile boşalan mütevelli heyet üyeliğine, Birol SEZER, 51 no lu üye DTM İhracat Genel Müdürü nün istifası ile boşalan mütevelli heyet üyeliğine Ahmet AKBALIK Vakıf Yönetim Kurulu'nun önerisi ile seçilmiş olup mütevelli heyet listesi aşağıdadır. 1. Nuri AKIN 2. Muzaffer AKPINAR 3. M. Nuri ARTOK 4. Atilla Tamer ALPTEKİN 5. Ferhan ALTINORDU 6. Hasan Yaşar ATİLLA 7. Erkan AYAN 8. M. Emin AYYILDIZ 9. Abdullah Bülent BARLAK 10. Veysi BALİN 11. İsmail BOY 12. Erbil CİHANGİR 13. Ö. Kayaalp CİN EL 14. Fuat ÇAKIROĞLU 15. Yusuf DOĞAN 16. Oğuz SATICI 17. Mehmet Nuri EROL 18. Tuncay EROL 19. Elif EVİN 20. Birol SEZER 21. S.Sırrı GÜLTEKİN 22. Batur Vedit İLTER Şişli / İSTANBUL Kozyatağı / İSTANBUL Kurtköy / İSTANBUL İkitelli / İSTANBUL Ulus / İSTANBUL Halkalı / İSTANBUL Etiler / İSTANBUL Güngören / İSTANBUL Merter / İSTANBUL Harbiye / İSTANBUL Bakırköy / İSTANBUL Cihangir/İSTANBUL İkitelli/İSTANBUL Bahçelievler/İSTANBUL Merter / İSTANBUL Beşiktaş / İSTANBUL Yeşilköy / İSTANBUL Yeşilköy / İSTANBUL Pendik / İSTANBUL Fulya / İSTANBUL Beyoğlu / İSTANBUL Başakşehir / İSTANBUL Levent / İSTANBUL K. Maltepe / İSTANBUL Bayrampaşa / İSTANBUL 14/12

13 23. Mehmet KABASAKAL 24. İbrahim KALENDER 25. Adnan KANBİR 26. Faik Cem KAPROL 27. Ahmet Güngör KEŞÇİ 28. Olcay KOLOĞLU 29. T. Tamer MÜFTÜOĞLU 30. M. Okan OĞUZ 31. Mehmet Nursu OKURER 32. Süleyman Nazif ORAKÇIOĞLU 33. Tunç ÖZKAN 34. Necip ÖZTAŞ 35. Erdoğan RAMOĞLU 36. Erol SERDAR 37. Cemal B A YAZIT 38. Ahmet TEZ 39. İnci YURTBAY 40. Ercan YUVALI 41. Ataman ONAR 42. Hikmet TANRIVERDİ 43. Halit Halil DEMİRKAYA 44. Hasan Akif FİGEN 45. Hüseyin KURTULUŞ 46. Yalçın AYAYDIN 47. İbrahim ÖZDOĞAN 48. Mustafa TAN 49. İTKİB Genel Sekreterliği 50. İHKİB Yönetim Kurulu Asil Üyeleri 51. Ahmet AKBALIK Nişantaşı / İSTANBUL Kemerburgaz / İSTANBUL Çağlayan / İSTANBUL Florya / İSTANBUL Sefaköy / İSTANBUL 4. Levent / İSTANBUL Osmanbey / İSTANBUL Silivri / İSTANBUL Bayrampaşa / İSTANBUL Bayrampaşa / İSTANBUL Merter / İSTANBUL Kadıköy/ İSTANBUL Avcılar/ İSTANBUL Maltepe / İSTANBUL Merter / İSTANBUL Alibeyköy/ İSTANBUL Merter/ İSTANBUL Mecidiyeköy/ İSTANBUL Halkalı/ İSTANBUL YENİ METİN EK LİSTE 1 İHKİB Eğitim vakfı nın usulüne uygun olarak önceden ilan edilerek 15 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Mütevelli Heyeti Olağan Toplantısında; Vakıf resmi senedi 7. madde A bendin e dayanarak, mütevelli heyeti toplantılarına şahsen veya vekil tayin etmeden üst üste üç kez katılmadığı tepit edilerek isimleri toplantı evrakları arasında liste halinde ve her üyenin görebileceği biçimde yer almış bulunan üyelerden; Ferhan ALTINORDU, Hasan Yaşar ATİLLA, Mehmet Emin AYYILDIZ, Ö. Kayaalp CİNEL, Halit Halil DEMİRKAYA, Elif EVİN, Mehmet KABASAKAL, Olcay KOLOĞLU, İbrahim ÖZDOĞAN, Erol SERDAR, Mustafa TAN, İnci YURTBAY ve Ercan YUVALI dan oluşan toplam 13 (onüç) üyenin mütevelli heyeti üyeliklerinin sona erdirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar sonrası üyelikleri devam eden mütevelli heyeti üyelerinin listesi aşağıdadır. 14/13

14 1. Nuri AKIN 1. Şişli / İSTANBUL 2. Muzaffer AKPINAR 2. Kozyatağı / İSTANBUL 3. M. Nuri ARTOK 3. Kurtköy / İSTANBUL 4. Atilla Tamer ALPTEKİN 4. İkitelli / İSTANBUL 5. Erkan AYAN 5. Etiler / İSTANBUL 6. Abdullah Bülent BARLAK 6. Merter / İSTANBUL 7. Veysi BALİN 7. Harbiye / İSTANBUL 8. İsmail BOY 8. Bakırköy / İSTANBUL 9. Erbil CİHANGİR 9. Cihangir/İSTANBUL 10. Fuat ÇAKIROĞLU 10. Bahçelievler/İSTANBUL 11. Yusuf DOĞAN 11. Merter / İSTANBUL 12. Oğuz SATICI 12. Beşiktaş / İSTANBUL 13. Mehmet Nuri EROL 13. Yeşilköy / İSTANBUL 14. Tuncay EROL 14. Yeşilköy / İSTANBUL 15. Birol SEZER 15. Fulya / İSTANBUL 16. S.Sırrı GÜLTEKİN 16. Beyoğlu / İSTANBUL 17. Batur Vedit İLTER 17. Başakşehir / İSTANBUL 18. İbrahim KALENDER 18. K. Maltepe / İSTANBUL 19. Adnan KANBİR 19. Bayrampaşa / İSTANBUL 20. Faik Cem KAPROL 20. Nişantaşı / İSTANBUL 21. Ahmet Güngör KEŞÇİ 21. Kemerburgaz / İSTANBUL 22. T. Tamer MÜFTÜOĞLU 22. Florya / İSTANBUL 23. M. Okan OĞUZ 23. Sefaköy / İSTANBUL 24. Mehmet Nursu OKURER Levent / İSTANBUL 25. Süleyman Nazif ORAKÇIOĞLU 25. Osmanbey / İSTANBUL 26. Tunç ÖZKAN 26. Silivri / İSTANBUL 27. Necip ÖZTAŞ 27. Bayrampaşa / İSTANBUL 28. Erdoğan RAMOĞLU 28. Bayrampaşa / İSTANBUL 29. Cemal B A YAZIT 29. Kadıköy/ İSTANBUL 30. Ahmet TEZ 30. Avcılar/ İSTANBUL 31. Ataman ONAR 31. Alibeyköy/ İSTANBUL 32. Hikmet TANRIVERDİ 32. Merter/ İSTANBUL 33. Hasan Akif FİGEN 33. Halkalı/ İSTANBUL 34. Hüseyin KURTULUŞ 34. Mecidiyeköy/ İSTANBUL 35. Yalçın AYAYDIN 35. Şişli/ İSTANBUL 36. İTKİB Genel Sekreterliği 36. Yenibosna / İSTANBUL 37. İHKİB Yönetim Kurulu Asil Üyeleri 37. Yenibosna / İSTANBUL 38. Ahmet AKBALIK 38. İkitelli/ İSTANBUL 14/14

ENERJİ VAKFI RESMİ SENEDİ. Vakfın adı; Enerji Vakfı dır. İşbu resmi senette sadece VAKIF denilecektir.

ENERJİ VAKFI RESMİ SENEDİ. Vakfın adı; Enerji Vakfı dır. İşbu resmi senette sadece VAKIF denilecektir. Vakfın Adı ENERJİ VAKFI RESMİ SENEDİ Madde 1- Vakfın adı; Enerji Vakfı dır. İşbu resmi senette sadece VAKIF denilecektir. Vakfın Merkezi, Şubeler Madde 2- Vakfın merkezi Ankara İli olup, adresi "Akçam

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI VAKIF SENEDİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI VAKIF SENEDİ BAŞLANGIÇ : TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI VAKIF SENEDİ Bu Vakıf Senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir Vakıf kurulmuştur.

Detaylı

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI SENEDİ

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI SENEDİ TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI SENEDİ VAKIF: Madde 1-T.C. Yasaları ve bu resmi senet hükümlerine göre kamuya yararlı hizmetler sunmak üzere TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GELİŞTİRME

Detaylı

CİHAN İLME VE HAYRA HİZMET VAKFI SENEDİ

CİHAN İLME VE HAYRA HİZMET VAKFI SENEDİ CİHAN İLME VE HAYRA HİZMET VAKFI SENEDİ KURULUŞ: Madde 1: Vakfın adı Cihan İlme ve Hayra Hizmet Vakfı dır. İş bu senette sadece vakıf diye anılacaktır. VAKFIN MERKEZİ Madde 2: Vakfın merkezi İstanbul ili

Detaylı

VAKFIN TANIMI VE UNSURLARI

VAKFIN TANIMI VE UNSURLARI VAKFIN TANIMI VE UNSURLARI 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 101. maddesinde vakfın tanımı "gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

ULUSLARARASI TASARIM VAKFI İSTANBUL SENEDİ INTERNATIONAL DESIGN FOUNDATION ISTANBUL FOUNDATION DEED

ULUSLARARASI TASARIM VAKFI İSTANBUL SENEDİ INTERNATIONAL DESIGN FOUNDATION ISTANBUL FOUNDATION DEED ULUSLARARASI TASARIM VAKFI İSTANBUL SENEDİ INTERNATIONAL DESIGN FOUNDATION ISTANBUL FOUNDATION DEED Madde 1 - VAKFIN ADI: Vakfın adı Uluslararası Tasarım Vakfı İstanbul'dur. (İşbu resmi senette sadece

Detaylı

İLETİŞİM GÖNÜLLÜLERİ VE GÖREVLİLERİ VAKFI RESMİ SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

İLETİŞİM GÖNÜLLÜLERİ VE GÖREVLİLERİ VAKFI RESMİ SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER İLETİŞİM GÖNÜLLÜLERİ VE GÖREVLİLERİ VAKFI RESMİ SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Vakfın Adı Madde-1 Bu vakıf senedi ile İletişim Gönüllüleri Ve Görevlileri Vakfı kurulmuştur. Vakfın kısa adı GÖREV VAKFI

Detaylı

YENİ DÜNYA VAKFI SENEDİDİR

YENİ DÜNYA VAKFI SENEDİDİR YENİ DÜNYA VAKFI SENEDİDİR MADDE 1-Vakfın adı: YENİDÜNYA VAKFI dır. MADDE 2-VAKFIN MERKEZİ Vakfın merkezi; Alemdar Mahallesi, Prof. Dr. Kazım Gürkan Caddesi No: 15 Cağaloğlu Fatih İstanbul dur. MADDE 3

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MACAHEL EĞİTİM-KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI RESMİ SENEDİ

MACAHEL EĞİTİM-KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI RESMİ SENEDİ MACAHEL EĞİTİM-KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI RESMİ SENEDİ VAKFIN ADI Madde 1- Vakfın adı Macahel Eğitim-Kültür ve Dayanışma Vakfı dır. Kısa adı Macahel Vakfı dır. İşbu resmi senette kısaca Vakıf olarak ifade

Detaylı

MATEMATĐK VAKFI KURULUŞ SENEDĐ

MATEMATĐK VAKFI KURULUŞ SENEDĐ MATEMATĐK VAKFI KURULUŞ SENEDĐ Vakfın Adı ve Merkezi Madde 1. Vakfın adı MATEMATĐK VAKFI'dır. Vakfin Merkezi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü, 06531 Ankara'dır. Ancak Genel Kurul, Vakıflar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

GİRESUN EĞİTİM SAĞLIK VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VAKFI (GESBAV) SENEDİ

GİRESUN EĞİTİM SAĞLIK VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VAKFI (GESBAV) SENEDİ GİRESUN EĞİTİM SAĞLIK VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VAKFI (GESBAV) SENEDİ KURULUŞ MADDE -1 Vakfın adı, Giresun Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı olup, GESBAV olarak kısaltılmıştır. Bu vakıf Türk Medeni

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

V A K I F S E N E D İ

V A K I F S E N E D İ 1 VAKIF SENEDİ Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun bir vakıf kurulmuştur. VAKIF SENEDİ I. BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

EMRE SENAN TASARIM VAKFI

EMRE SENAN TASARIM VAKFI EMRE SENAN TASARIM VAKFI İSMİ MADDE 1 :EMRE SENAN TASARIM VAKFI KURULMUŞTUR. VAKFIN MERKEZİ VE ŞUBELERİ MADDE 2- Vakfın merkezi Tuğlu Sokak, No:1 Bahçelievler, Çengelköy, İstanbul dadır. Vakıf gerek görüldüğünde

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BÖLÜM I. VAKFIN ADI, MERKEZİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ VAKFIN İSMİ

BÖLÜM I. VAKFIN ADI, MERKEZİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ VAKFIN İSMİ BÖLÜM I VAKFIN ADI, MERKEZİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ VAKFIN İSMİ MADDE 1 - Vakfın adı

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK VAKFI SENEDİ

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK VAKFI SENEDİ TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK VAKFI SENEDİ VAKIF: Madde 1- Vakfın adı TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK VAKFI (TGV) dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir. VAKFIN MERKEZİ: Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul İli, Beşiktaş

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

TESUD EĞİTİM VAKFI SENEDİ VAKIF: Madde 1-Vakfın adı TESUD Eğitim Vakfı dır. Kısaltması TESUV dur. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

TESUD EĞİTİM VAKFI SENEDİ VAKIF: Madde 1-Vakfın adı TESUD Eğitim Vakfı dır. Kısaltması TESUV dur. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir. TESUD EĞİTİM VAKFI SENEDİ VAKIF: Madde 1-Vakfın adı TESUD Eğitim Vakfı dır. Kısaltması TESUV dur. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir. VAKFIN MERKEZİ: Madde 2- Vakfın merkezi Ankara İli, Çankaya

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29419 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini, 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ Tanım 1. Bu ilkeler "Doğu Akdeniz Üniversitesi İnternet Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin (İTAM)

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

ADANA GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI

ADANA GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ MADDE 1. Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Mevzuatı hükümlerine göre ve Senedinde ön görülen amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere, aşağıda kimlikleri,

Detaylı

GÜNDOĞDU VAKIF SENEDİ KASIM 2016 ADANA/TÜRKİYE

GÜNDOĞDU VAKIF SENEDİ KASIM 2016 ADANA/TÜRKİYE GÜNDOĞDU VAKIF SENEDİ KASIM 2016 ADANA/TÜRKİYE GÜNDOĞDU AİLESI YARDIM, SAĞLIK, KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI Kuruluş Şirketimizin ve ailemizin dirlik, düzeni, aileye yaraşır bireyler yetişmesi ve aile adımızın

Detaylı

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir. KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ Topluluklar, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 2 (iki) defa genel kurul toplantılarını yapmak zorundadır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan

Detaylı

VAKFIN ADI: ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR VAKFI

VAKFIN ADI: ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR VAKFI VAKFIN ADI: ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR VAKFI Madde1-)Vakfın adı Araştırma ve Kültür Vakfı dır. VAKFIN İKAMETGAH MERKEZİ: Vakfın merkezi İstanbul dadır. Madde 2-) Vakfın adresi: Akbtyık Cad. Eski Şıbyan Mektebi

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIMLILIKLA. MÜCADELE UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIMLILIKLA. MÜCADELE UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 31 Ekim 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29874 Sağlık Bilimleri Üniversitesinden: YÖNETMELİK SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Halaskargazi cad. No:243 Yasan İş Merkezi Kat:6 Osmanbey ŞİŞLİ İSTANBUL Telefon

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA Amaç VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27359)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27359) Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27359) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. Ardahan Üniversitesinden: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Ardahan Üniversitesinden: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Nisan 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28975 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Madde 1: KURULUŞ İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri kuruluş ve çalışma esasları hükümlerini temel

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (Değişik :RG-05/08/2015-29436)

Detaylı

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ-KABATAŞ ERKEK LİSELİLER EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI SENEDİ

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ-KABATAŞ ERKEK LİSELİLER EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI SENEDİ BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ-KABATAŞ ERKEK LİSELİLER EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI SENEDİ VAKIF: Madde 1- Vakfın adı Beşiktaş Jimnastik Kulübü-Kabataş Erkek Liseliler Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı dır.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

ÖN BİLGİ: Bu metin tüm bu düzenleme ve değişiklikler sonrasındaki Resmi Senedin Haziran 2016 tarihi itibarıyla güncel nihai halini göstermektedir.

ÖN BİLGİ: Bu metin tüm bu düzenleme ve değişiklikler sonrasındaki Resmi Senedin Haziran 2016 tarihi itibarıyla güncel nihai halini göstermektedir. ÖN BİLGİ: Beyoğlu 7. Noterliği 14.05.2008 tarih ve 06483 sayılı Düzenleme Şeklinde Vakıf Resmi Senedi ile vakfın kuruluşu Beykoz 1. Asliye Hukuk Mah. 2008/170 E. 2008/204 K. sayılı 19.06.2008 tarihli kararla

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel olarak değerlendirmelerini

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ

ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ MADDE 1. Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Mevzuatı hükümlerine göre ve senedinde ön görülen amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere, aşağıda kimlikleri,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24850

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24850 Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24850 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KAFKASYA VE ORTA ASYA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Kuruluş Madde 1-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d)

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı