DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF RESMİ SENEDİ DÜZELTME BEYANNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF RESMİ SENEDİ DÜZELTME BEYANNAMESİ"

Transkript

1 DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF RESMİ SENEDİ DÜZELTME BEYANNAMESİ BAŞLIK İHKİB Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti nin 15 Mayıs 2012 tarihli olağan toplantısında görüşülerek oy birliği ile kabul edilen değişiklik metni. BAŞLANGIÇ İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EĞİTİM VAKFI adını taşıyan vakıf, Türk Medeni Kanunu nun 13/07/1967 tarih ve 903 sayılı kanunla değişik maddeleri uyarınca gelirlerin tamamını kuruluş amaçlarına sarfetmek ve eğitim alanında hizmet vermek üzere ekte isimleri bulunan kurucular tarafından kurulmuş olup, tüzel kişiliği haizdir. VAKFIN ADI Madde 1 : Vakfın adı İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EĞİTİM VAKFI dır. Kısa adı İHKİB EĞİTİM VAKFI dır. Bu senette kısaca VAKIF olarak adlandırılacaktır. VAKFIN MERKEZİ Madde 2 Vakfın merkezi İstanbuldadır. Vakıf merkezinin adresi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok Yenibosna-İstanbul dur. Vakfın merkezi, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bilgi vermek ve Yönetim Kurulu kararı almak koşulu ile değiştirilebilir. Vakıf, Yönetim Kurulu kararı ile yasal düzenlemelere uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında şube, büro ve temsilcilikler açabilir. VAKFIN AMAÇLARI Madde 3 : Türkiye ekonomisinde önemli bir konumda bulunan hazırgiyim, konfeksiyon ve tekstil sektöründe mevcut eğitimli insan gücü ihtiyacını karşılamak, desteklemek ve bu sektörlere dünya standartlarında yetişmiş insan gücü kazandırmak, sektörde modern teknolojileri geliştirmek amaçlarına yönelik olarak lise, meslek lisesi ve benzeri örgün ve yaygın öğretim kurumları ile üniversite, fakülte, meslek yüksekokulu, enstitü ve benzeri yükseköğretim kurumları kurmak, sektörün gelişimi, modernleşmesi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmet sunulabilmesine, uluslararası rekabet edebilmesine yönelik olarak bilimsel araştırma ve çalışmalar yapılmasını sağlamak, sektörlerin karşılaşacakları ve standartlardan kaynaklanacak uluslar arası problemleri çözmek, yeni teknolojiler geliştirmek ve testler yapmak üzere laboratuvarlar kurmak, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım ve ziyaret desteği sağlamak, maliyet düşürücü iktisadi ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, dış ticaret sektörlerine her konuda danışmanlık hizmeti verebilecek birimler kurmak, sektörleri her konuda bilgilendirmek, ekonomik imkansızlıklar sebebiyle eğitim ve öğretime devam edilememesi vb. sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla ihtiyaç sahiplerine burs ve benzeri nakdi yardımlar ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı yapmak suretiyle bu kapsamda tespit edilen ihtiyaç sahiplerine gıda, temizlik, giyecek ve yakacak yardımlarında bulunmak. 14/1

2 VAKFIN FAALİYET ALANLARI Madde 4 : Madde 3 de belirlenen amaçlarını gerçekleşmesi için aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir: a) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek üzere dünya standartlarında bilimsel teknolojik eğitim verecek lise, meslek lisesi, üniversite, fakülte, meslek yüksek okulu, enstitü ve benzeri, her düzeyde örgün ve yaygın eğitim kurumları ile yüksek öğretim kurumları kurar. b) Kurulacak eğitim kurumları aracılığıyla veya bağımsız olarak sektörün gelişimi, modern teknolojilerin uygulanması, uluslararası rekabette güçlenmesi ve benzeri konularda bilimsel araştırma ve çalışmaların yapılmasını sağlar. c) Amaçlara uygun bilimsel mesleki yayın yapar, her türlü basılı, yaygın, görsel malzeme, yazılım programları ve benzerlerini hazırlar ve yayımlar. d) Amaçlara yönelik olarak ulusal ve uluslararası konferans, kongre, sempozyum, panel, seminer, sergi, fuar ve benzeri bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenler, başka kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılır ve destekler. e) Vakıf amaçları doğrultusunda, sektörlerde eğitimli insan gücü istihdamı için gerekli çalışmalarda bulunur, bu konuda istatistiki bilimsel ve mesleki araştırmalar yapılmasını ve sektör mensupları ile kamuoyuna duyurulmasını sağlar. f) Yetenekli ancak mali olanakları yetersiz öğrencilerin özellikle anılan sektörlere yönelik olarak eğitimlerini sağlar, bunun için burslar, yardım fonları ve benzerlerini oluşturur. g) Vakıf amaçları doğrultusunda kurulmuş ve faaliyet gösteren ulusal ve uluslar arası özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapar, çalışmalara katılır ve destekler. h) Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım ve ziyaret desteği sağlar, maliyet düşürücü iktisadi ve eğitim faaliyetlerinde bulunur, dış ticaret sektörlerine her konuda danışmanlık hizmeti verebilecek birimler kurar. i) Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı yapmak suretiyle bu kapsamda tespit edilen ihtiyaç sahiplerine gıda, temizlik, giyecek ve yakacak yardımlarında bulunur. VAKFIN AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞLEM VE TASARRUFLAR Madde 5 : a) Vakıf, amaçlarına ve yasal düzenlemelere uygun olarak miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma, kiralama yoluyla sahip olur ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunur. b) Sahip olduğu maddi ve gayrimaddi değer taşıyan her türlü malvarlığı ve hakları satar, devir ve ferağ eder, gelirlerini iktisap eder. c) Vakıf amaçlarına aykırı olmamak koşuluyla yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz mal varlığı ve haklarda tasarrufta bulunur, vakıf amaçları doğrultusunda bunları değerlendirir, gerek duyulması halinde satar. d) Yasal düzenlemelere uygun olarak irtifak, intifak, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni hakları iktisap eder, bu hakları kullanır. 14/2

3 e) Pay senetleri, tahviller, hazine bonoları ve benzeri her türlü kıymetli evrakı satın alır, devreder ve bunlar üzerinde teminat işlemleri dahil olmak üzere her türlü hukuki tasarrufta bulunur. f) Mevcut ya da gelecekte elde edilecek gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni de dahil olmak üzere her türlü güvenceleri alır, geçerli teminat ve kefaletleri kabul eder. g) Vakıf amaçlarına uygun faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflar, kurumlar ve kuruluşlarla işbirliği yapar, bunlardan yardım, bağış veya kredi alır, bu konuda anlaşmalar yapar. h) Vakıf amaçlarına uygun olarak, Vakfa gelir sağlayıcı faaliyetlerde bulunur, bu doğrultuda iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurar, bunları işletir, kurulmuş ya da kurulmakta olan şirketlere hissedar olarak iştirak edebilir, amacı için harcayacağı gelirleri arttırmak maksadıyla mal varlığına dahil kıymetlerle uygun görülecek kuruluşlara katılır veya ayrılır. Bu konuda her türlü hukuki tasarrufta bulunur. i) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerektiğinde ödünç alır, kefalet ve diğer güvenceleri verebilir. j) Vakıf, toplumsal dayanışmanın ve refahın artması, yoksulluğun azaltılması ve bireylerin eğitime ayırdıkları bütçenin artması ve fakirlere yardım amacıyla, gıda bankacılığı faaliyetinde bulunabilir, bu kapsamda gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerini bağış olarak kabul edebilir ve bu maddeleri tespit edilen ihtiyaç sahiplerine yardım olarak ulaştırabilir. k) Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen her türlü girişim ve hukuki tasarrufta bulunur, bu konuda gerekli her türlü sözleşmeyi yapmaya Türk Medeni Kanunu nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. VAKIF ORGANLARI Madde 6 : Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir. a) Mütevelli Heyet b) Yönetim Kurulu c) Denetleme Kurulu MÜTEVELLİ HEYETİ Madde 7 : A-KURULUŞU Mütevelli Heyet, ekli listede adları yazılı gerçek ve tüzelkişi temsilcileri ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yönetiminde görev almış ve almakta olan tarihi itibariyle vakıf mütevelli heyet üyesi bulunan gerçek kişilerden ve yeni seçilecek gerçek ve tüzel kişilerden oluşur. İHKİB Yönetim Kurulu asil üyeliğini kaybedenler veya tüzel kişi temsilciliği görevinden ayrılanların Mütevelli Heyet üyeliği kendiliğinden kalkar ve İHKİB Yönetim Kuruluna yeni seçilenler veya ekli listede adı geçen tüzel kişi temsilciliği görevine yeni atananlar Mütevelli Heyetine üye olarak katılırlar. 14/3

4 Mütevelli heyet üyelerinin veya yönetim kurulunun teklifi ve Mütevelli heyet kararıyla Mütevelli heyet e yeni üyeler kabul edilebilir. Mütevelli Heyet üyeliğine kabul koşulları ve yöntemleri Yönetim Kurulunca hazırlanıp Mütevelli heyet tarafından kabul edilecek bir Mütevelli Heyet Üyeliği Yönetmeliği ile belirlenir. Halen görevde bulunan ve gelecekte görev alacak İHKİB Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyeleri, istekte bulunmaları halinde, Mütevelli Heyet Üyelik Yönetmeliğinde belirtilen koşullara ve yöntemlere uygun olarak, Mütevelli heyet üyelerinin veya yönetim kurulunun teklifi ve Mütevelli heyetin kararı ile Mütevelli heyet üyeliğine kabul edilirler Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa, işgöremez hale gelmeleri veya başka bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyet kararıyla seçim yapılır. Vakıf senedine, üyelik yönetmeliğine, mütevelli heyet ve yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket eden, vakıf faaliyetlerini engelleyen, söz ve davranışlarıyla vakıf ve üyelerini küçük düşüren, vakıf faaliyetlerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanan, şahsen veya vekil tayin etmeden, olağan ya da olağan üstü Mütevelli heyet toplantılarına, üst üste üç(3) kez katılmayan Mütevelli Heyet üyelerinin, Mütevelli Heyet kararı ile üyeliklerine son verilebilir. Mütevelli heyet kendi üyeleri arasından iki yıl süre ile görev yapmak üzere bir başkan seçer. Vakfın tescilinden sonraki ilk Yönetim Kurulu Mütevelli Heyet tarafından yapılacak seçimle oluşturulur. B-MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ŞEKLİ VE KARAR NİSABI Mütevelli Heyeti her yılın HAZİRAN ayında toplanır. Gerekli olan diğer hallerde ; Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu nun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az 1/3 ünün yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Mütevelli Heyet Başkanı Mütevelliler Heyetini her zaman toplantıya davet edebilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz. Mütevelli Heyette kararlar toplantıda bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter 14/4

5 sayısı, üye tam sayısının üçte ikisidir (2/3). Her üyenin tek bir oy hakkı vardır. Oyların eşitliği halinde divan başkanının oyu iki oy sayılır. Toplantıya katılamayacak üyeler, Mütevelli Heyet üyeleri arasından olmak üzere vekil tayin edebilirler. Ancak bir şahısta ikiden (2) fazla üyenin vekaleti toplanamaz. C- GÖREV VE YETKİLERİ Mütevelli heyet Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: a. Yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek b. Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek c. Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek d. Yönetim Kurulunca hazırlanacak Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek e. Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen ve değiştirerek kabul etmek f. Yönetim kurulunun önerilerini karara bağlamak g. Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine Huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek h. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave değişiklikler yapmak i. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek, vakfın çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulunmak j. Vakıf adına yapılacak hukuki tasarruflar ile ilgili satış, ipotek, ayni haklar tesisi ve yatırımlar konularındaki Yönetim Kurulu kararlarını uygun gördüğü takdirde onaylamak k. Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi, vakıf hizmet konuları ile ilgili gerekli görülen bütün kararları almak ve yönetim kuruluna uygulatmak l. Vakfın şube, büro ve temsilciliklerinin açılması, kapatılması görev ve yetkilerinin belirlenmesi hakkında Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygun görürse onaylamak. m. Mütevelli Heyet i olağanüstü toplantıya çağırmak n. Vakfın dağılması halinde tasfiye ile ilgili kararları almak. YÖNETİM KURULU Madde 8 : A- KURULUŞU Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından iki yıl için seçilecek en az beş(5) en fazla dokuz(9) üyeden oluşur. Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte aynı sayıda yedek üye seçer. Yönetim Kurulu üyeleri Mütevelli Heyetinin üyeleri arasından seçilebilecekleri gibi, çoğunluk oluşturmamak kaydıyla dışarıdan da seçilir. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. 14/5

6 B-YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİL Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman seçer. Yönetim Kurulu Başkanı Vakfı temsil eder. Başkan yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Gerekli olması halinde Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı veya Vakıf Genel Sekreteri ne temsil ve Vakıf adına tasarrufta bulunma yetkisi verilebilir. C-TOPLANTI VE KARAR NİSABI Yönetim Kurulu ayda en az bir (1) defa toplanır. Yönetim Kurulu, gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanının veya beş(5) üyenin birlikte çağrısı üzerine toplanabilir. Toplantılar Başkan veya bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı tarafından yönetilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın toplantılara üst üste 4 defa katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş kabul edilirler. Yerlerine yedek üyeler alınır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde Başkanın oyu iki oy kabul edilir. Kararlar noterce tasdikli Karar defterine geçirilir ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından altları imzalanır. Yönetim kurulu tarafından toplantı olmadığı zamanlarda Vakıf işleri ile ilgili karar almak ve uygulamak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan yardımcısı, bir Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreterden oluşan dört(4) kişilik bir İcra Kurulu kurulabilir. Bu kurulun görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenir. D- YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ Vakıf esas itibariyle Yönetim Kurulu tarafından temsil, ilzam ve idare edilir. Bu genel yetkiye dahil bulunan görevler aşağıda sıralanmıştır: a) Mütevelli Heyetinin öneri ve kararlarını uygulamak. b) Vakıf adına hukuki tasarruflarda bulunmak, bu cümleden olarak : Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile parayı, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna ve mülkiyetin gayri ayni hakları, bir mal varlığının tamamı veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile ya da satın alma veya kiralama suretiyle temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve benzeri işlemleri yapmak, Vakıf amacının gerçekleştirilmesi için vakıf malvarlığının nasıl, ne zaman ve ne şekilde kullanacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakıf mallarında tasarrufta bulunmak suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek, 14/6

7 bankalar nezdinde her türlü nakdi ve gayrı nakdi kredi kullanmaya mezun ve selahiyettar olmak c) Vakıf yıllık araştırma ve faaliyet programını hazırlamak, yıl içinde değişen koşullara göre bunlarda gerekli değişiklikleri yapmak, uygulamak. d) Vakıf çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve harcama usullerini tesbit etmek. e) Vakfın kesin hesabını ve geçmiş yıl ile ilgili raporlarını inceleyip, gereğini yapmak, bilanço, gelir-gider tablosunu hazırlamak ve Mütevelli Heyet in onayına sunmak. f) Gelecek yıla ait Vakıf hizmet ve yatırım programlarını, gelir ve giderleri belirleyen yıllık bütçeyi hazırlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak. g) Vakfın kayıtlarının ve defterlerinin(karar, Muhasebe, Demirbaş eşya Gayrimenkul eşya defterleri) usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak. h) Vakfın düzenli şekilde işleyişini sağlamak için gerektiğinde tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak ve değiştirmek ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak. i) Vakfa maddi ve manevi katkıları bulunanlar ile gerekli gördüğü kişilere onur belgesi veya madalya verebilir; Vakfın kuracağı çeşitli yerlere kurucuların veya gerekli görülen kişilerin isimlerinin verilmesine karar verebilir j) Vakıfta çalışacak, Vakıf Genel Sekreteri ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin işe alınması, çalışma düzeni, görev ve yetkileri, ücretleri, işten çıkarılması ile ilgili kuralları belirlemek. k) Mahkemelerde ve ihtilafla işlerde Vakfı temsil etmek üzere gerekli yetkilerle avukat veya hukuk müşaviri tayin etmek. l) Vakfın şube, büro ve temsilciliklerini açmak, kapamak. m) Mütevelli Heyeti toplantısını düzenlemek, çağrı yapmak, gündem belirlemek. n) Vakıf amacının gerçekleşmesi için faydalı ve gerekli olan Vakıf Senedinde belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak. o) Vakıf çalışmalarına ilişkin diğer işleri yapmak. p) Vakıf amaçlarına uygun olarak, Vakfa gelir sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, bu doğrultuda iktisadi işletmeler, şirketler kurmak, bunları işletmek, kurulmuş ya da kurulmakta olan şirketlere hissedar olarak iştirak etmek, kurulmuş olan iktisadi işletmeleri veya şirketleri lüzumlu gördüğü hallerde kapatmak, ortağı bulunduğu şirketlerdeki Vakıf hisselerini lüzumu halinde satmak veya devretmek, lüzumlu hallerde iktisadi işletmelerin veya şirketlerin adresini değiştirmek, amacı için harcayacağı gelirleri arttırmak maksadıyla mal varlığına dahil kıymetlerle uygun görülecek kuruluşlara katılmak veya ayrılmak, bu konuda her türlü hukuki tasarrufta bulunmak. r) Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğine Kabul şartlarını ve yöntemlerini belirleyen Mütevelli Heyet Üyeliğine Kabul Yönetmeliğini hazırlayarak Mütevelli Heyetin onayına sunmak. s) Vakıf Resmi Senedinde günün ihtiyaçlarına ve yasalara göre gerekli değişiklikleri yaparak Mütevelli Heyet in onayına sunmak. VEKİL TAYİNİ Madde 9 : Yönetim Kurulu gerektiğinde Vakfa ait bir veya bir çok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyeleri arasından veya dışarıdan birini temsilci veya vekil olarak tayin edebilir. 14/7

8 ÜCRET VE HUZUR HAKKI Madde 10 : Yönetim Kurulu üyeleri bu görevleri dolayısıyla ücret ve huzur hakkı alamazlar. Ancak görevli olarak bir yere gönderilmeleri halinde kendilerine yıllık bütçede uygun görülecek miktarlarda harcırah verilir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı yerine gidip-gelme, yolluk ve ikamet masrafları Vakıf tarafından ödenir. DENETLEME KURULU Madde 11: A- KURULUŞU Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından kendi içinden veya dışarıdan seçilecek 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Görev süresi 2 yıldır. Denetleme Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. B- GÖREV VE YETKİLERİ a) Defterlerin yasalara uygun tutulmasını; belgelerin, Vakıf Resmi Senedi, iç tüzük, yönetmelik, yasa ve usule uygunluğunu kontrol etmek. Bu konudaki çalışmalarını rapor halinde üç aylık dönemler halinde Yönetim Kurulu toplantısından en geç on (10) gün önce Yönetim Kuruluna sunmak. b) Muhtelif zamanlarda Vakıf kasasındaki ve bankalardaki paraların defter kayıtlarına uygunluğunu ve Vakıf demirbaşlarını kontrol etmek. c) Yönetim Kurulunun yıl sonunda hazırlayacağı bilanço, gelir-gider tablosunun gerçeğe ve deftere uygun olup olmadığı hususunda Vakıf Mütevelli Heyetine rapor sunmak. d) Vakfın yıllık çalışmaları hakkında görüşlerini rapor halinde Mütevelli Heyetine bildirmek. e) Gereğinde sebep göstererek Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırmak. f) Denetleme Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulunca takdir edilecek bir ücret verilir. Yaptıkları zorunlu masraflar kendilerine ödenir. Kamu görevlisi olan Denetim Kurulu üyelerine Huzur hakkı ödenemez. VAKIF GENEL SEKRETERLİĞİ Madde 12 : Vakıf Genel Sekreteri; Vakıf Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararları uygulamak ve vakfa ait tüm idari ve icrai faaliyetleri yürütmek üzere, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir. Genel Sekreter Yönetim Kurulunca kendi üyeleri arasından veya dışarıdan seçilebilir. Kurul üyeleri arasından seçildiği takdirde, kurucu üye değilse Yönetim Kurulundaki görevinden istifa eder. Vakıf Genel Sekreteri, Yönetim Kuruluna karşı doğrudan sorumlu olarak ücretli ve sözleşmeli olarak görev yapar. 14/8

9 Vakıf Sekretaryası; Genel Sekreter idaresi altında gereken sayıda ve yetenekte idari teşkilat ve kadrodan oluşur. Genel Sekreterlik teşkilatı ve teşkilatta yer alacak personelin, görev yetki ve sorumlulukları ile ücretleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. MALİ HÜKÜMLER VAKFIN MAL VARLIĞI Madde 13 : Vakfın kuruluş malvarlığı, kurucuları tarafından özgülenen TL (Birmilyarkırkdörtmilyonlira) dır. VAKFIN GELİRLERİ Madde 14 : Vakfın gelirleri şunlardır : a) Malvarlığı olarak tahsis edilenler. b) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilen kira, prim, temettü, gelir payı, komisyon ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları, c) Vakfın amacına ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun her türlü şartlışartsız bağışlar, tahsisler ve yardımlar ile vasiyetler. d) Vakıf amaçlarına uygun olarak düzenlenecek sosyal ve kültürel faaliyetler, gösteriler ve yayınlardan elde edilecek gelirler. e) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler ile yararlanma payları. f) Vakfın kurduğu veya ortağı bulunduğu iktisadi işletme, şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler. g) Yurtiçi ve Yurtdışı kurum ve kuruluşlardan sağlanan hibe, kredi ve benzeri gelirler h) Vakfın amaç ve hizmet konuları uyarınca yürütülen ve yürütülecek projelerin uygulanmasında Gelir Vergisi Genel Tebliğ hükümlerine göre fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı yapmak ve bu kapsamda tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bağışlanan her türlü gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri. i) Her türlü diğer gelirler YEDEK AKÇE Madde 15 : Vakfın bir çalışma dönemi sonunda elde edilen gelirlerinden yönetim ve yönetimi sürdürme masrafları düşüldükten sonra kalan tutarın % 5 i yedek akçeye ayrılır. Zorunlu hallerde Yönetim Kurulu yıl içinde yedek akçeden harcama yapılmasına karar verebilir. Bu takdirde kullanılan miktar yıl sonunda yedek akçeye eklenerek yedek akçe tamamlanır. 14/9

10 VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARFI Madde 16 : Vakfın Yönetimi, çalışma dönemi içinde elde edilen brüt gelirlerin 1/3 ü yönetim ve idame masrafı ile yedek akçe ve Vakıf Malvarlığını arttıracak yatırımlara, kalan 2/3 ü ise Vakıf amaçlarına ayırmak ve harcamak zorunluluğundadır. Vakıf tarafından kurulacak eğitim tesislerinden en az % 10 kapasite, yetenekli, ancak, maddi imkanlardan yoksun öğrencilere tahsis edilecektir. TEFTİŞ MAKAMI Madde 17 : Vakıf, Devlet adına Vakıflar Genel Müdürlüğü nün teftiş ve murakabesine bağlıdır. HESAP DÖNEMİ Madde 18 : Vakfın hesap işleri 1 Ocak tarihinden başlatılarak 31 Aralık tarihinde kapatılmak suretiyle düzenlenir. Bütçeye göre gelir-gider hesapları en geç Şubat ayı başına kadar işlenir. İMZA YETKİSİ Madde 19 : Vakıf işleri ile ilgili olarak bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede, Yönetim Kurulu nca görevlendirilen iki kişinin ya da imza sirkülerinde belirtilmiş imzaya yetkili kişilerin imzası bulunur. VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER Madde 20 : Vakıf Senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Mütevelli Heyetinin üye tam sayısının beşte birinin (1/5) veya Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile vakıf senedinde değişiklik yapılabilir. VAKFIN SONA ERMESİ Madde 21 : Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesinin imkansız hale gelmesi veya herhangi bir sebeple Vakfın feshi gerektiği takdirde Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür. Fesih halinde Vakıf malvarlığının aynı amaca yönelik bir diğer Vakfa veya Kamu Kurumuna devredilmesine ilişkin olarak fesih ile birlikte karar alınır. 14/10

11 VAKIF SENEDİNİN YORUMU VE HÜKÜM EKSİKLİĞİ Madde 22 : Vakıf senedinde yazılı herhangi bir maddenin yorumu Vakıf Mütevelli Heyetine ait olup onun kararı kesindir. Vakıf Resmi senedinde hüküm bulunamayan hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri ile Vakıflar hakkında Tüzük hükümleri uygulanır. TESCİL Madde 23 : Vakıf, yasaya uygun tescil işlemi ile tüzel kişilik kazanır. Bu vasfı kazanması ile birlikte de Vakıf senedi yürürlüğe girer. KURUCULAR LİSTESİ Madde 24: 1. Nuri AKIN Şişli / İSTANBUL 2. Muzaffer AKPINAR Kozyatağı / İSTANBUL 3. M. Nuri ARTOK Kurtköy / İSTANBUL 4. Atilla Tamer ALPTEKİN İkitelli / İSTANBUL 5. Ferhan ALTINORDU Ulus / İSTANBUL 6. Hasan Yaşar ATİLLA Halkalı / İSTANBUL 7. Erkan AYAN Etiler / istanbul 8. M. Emin AYYILDIZ Güngören / İSTANBUL 9. Abdullah Bülent BARLAK Merter / İSTANBUL 10. Veysi BALİN Harbiye / İSTANBUL 11. İsmail BOY Bakırköy / İSTANBUL 12. Erbil CİHANGİR Cihangir / İSTANBUL 13. Ö. Kayaalp CİNEL İkitelli / İSTANBUL 14. Fuat ÇAKIROĞLU Bahçelievler / İSTANBUL 15. Yusuf DOĞAN Merter / İSTANBUL 16. Cemal ELDELEK Kadıköy / İSTANBUL 17. Mehmet Nuri EROL Yeşilköy / İSTANBUL 18. Tuncay EROL Yeşilköy / İSTANBUL 19. Elif EVİN Pendik / İSTANBUL 20. Bekir GÜLAL Fulya / İSTANBUL 21. S.Sırrı GÜLTEKİN Beyoğlu / İSTANBUL 22. Batur Vedit İLTER Kadıköy / İSTANBUL 23. Mehmet KABASAKAL Levent / İSTANBUL 24. İbrahim KALENDER K. Maltepe / İSTANBUL 25. Adnan KANBİR Bayrampaşa / İSTANBUL 26. Faik Cem KAPROL Nişantaşı / İSTANBUL 27. Ahmet Güngör KEŞÇİ Kemerburgaz / İSTANBUL 28. Olcay KOLOĞLU Çağlayan / İSTANBUL 29. T. Tamer MÜFTÜOĞLU Florya / İSTANBUL 30. M. Okan OĞUZ Sefaköy / İSTANBUL 31. Mehmet Nursu OKURER 4. Levent / İSTANBUL 14/11

12 32. Süleyman Nazif ORAKÇIOĞLU Osmanbey / İSTANBUL 33. Tunç ÖZKAN Silivri / İSTANBUL 34. Necip ÖZTAŞ Bayrampaşa / İSTANBUL 35. Erdoğan RAMOĞLU Bayrampaşa / İSTANBUL 36. Erol SERDAR Merter / İSTANBUL 37. Halil SEZER Güneşli / İSTANBUL 38. Ahmet TEZ Avcılar / İSTANBUL 39. İnci YURTBAY Maltepe / İSTANBUL 40. Ercan YUVALI Merter / İSTANBUL 41. Ataman ONAR Alibeyköy / İSTANBUL 42. Hasan DOĞAN Merter / İSTANBUL 43. Halit Halil DEMİRKAYA Mecidiyeköy / İSTANBUL 44. Hasan Akif FİGEN Halkalı / İSTANBUL ESKİ METİN EK LİSTE ve 5072 sayılı Yasalar ve Vakıflar genel Müdürlüğünün tarih ve B.02.1.VGM (34)860/510 savılı görüşleri gereğince belirlenen ve işbu vakıf senedinin 7. maddesi gereğince 1 Temmuz 2010 tarih Mütevelli Heyet Kararı ile; 20 no'lu üye Bekir GÜLAL'ın istifası ile boşalan mütevelli heyet üyeliğine, Birol SEZER, 51 no lu üye DTM İhracat Genel Müdürü nün istifası ile boşalan mütevelli heyet üyeliğine Ahmet AKBALIK Vakıf Yönetim Kurulu'nun önerisi ile seçilmiş olup mütevelli heyet listesi aşağıdadır. 1. Nuri AKIN 2. Muzaffer AKPINAR 3. M. Nuri ARTOK 4. Atilla Tamer ALPTEKİN 5. Ferhan ALTINORDU 6. Hasan Yaşar ATİLLA 7. Erkan AYAN 8. M. Emin AYYILDIZ 9. Abdullah Bülent BARLAK 10. Veysi BALİN 11. İsmail BOY 12. Erbil CİHANGİR 13. Ö. Kayaalp CİN EL 14. Fuat ÇAKIROĞLU 15. Yusuf DOĞAN 16. Oğuz SATICI 17. Mehmet Nuri EROL 18. Tuncay EROL 19. Elif EVİN 20. Birol SEZER 21. S.Sırrı GÜLTEKİN 22. Batur Vedit İLTER Şişli / İSTANBUL Kozyatağı / İSTANBUL Kurtköy / İSTANBUL İkitelli / İSTANBUL Ulus / İSTANBUL Halkalı / İSTANBUL Etiler / İSTANBUL Güngören / İSTANBUL Merter / İSTANBUL Harbiye / İSTANBUL Bakırköy / İSTANBUL Cihangir/İSTANBUL İkitelli/İSTANBUL Bahçelievler/İSTANBUL Merter / İSTANBUL Beşiktaş / İSTANBUL Yeşilköy / İSTANBUL Yeşilköy / İSTANBUL Pendik / İSTANBUL Fulya / İSTANBUL Beyoğlu / İSTANBUL Başakşehir / İSTANBUL Levent / İSTANBUL K. Maltepe / İSTANBUL Bayrampaşa / İSTANBUL 14/12

13 23. Mehmet KABASAKAL 24. İbrahim KALENDER 25. Adnan KANBİR 26. Faik Cem KAPROL 27. Ahmet Güngör KEŞÇİ 28. Olcay KOLOĞLU 29. T. Tamer MÜFTÜOĞLU 30. M. Okan OĞUZ 31. Mehmet Nursu OKURER 32. Süleyman Nazif ORAKÇIOĞLU 33. Tunç ÖZKAN 34. Necip ÖZTAŞ 35. Erdoğan RAMOĞLU 36. Erol SERDAR 37. Cemal B A YAZIT 38. Ahmet TEZ 39. İnci YURTBAY 40. Ercan YUVALI 41. Ataman ONAR 42. Hikmet TANRIVERDİ 43. Halit Halil DEMİRKAYA 44. Hasan Akif FİGEN 45. Hüseyin KURTULUŞ 46. Yalçın AYAYDIN 47. İbrahim ÖZDOĞAN 48. Mustafa TAN 49. İTKİB Genel Sekreterliği 50. İHKİB Yönetim Kurulu Asil Üyeleri 51. Ahmet AKBALIK Nişantaşı / İSTANBUL Kemerburgaz / İSTANBUL Çağlayan / İSTANBUL Florya / İSTANBUL Sefaköy / İSTANBUL 4. Levent / İSTANBUL Osmanbey / İSTANBUL Silivri / İSTANBUL Bayrampaşa / İSTANBUL Bayrampaşa / İSTANBUL Merter / İSTANBUL Kadıköy/ İSTANBUL Avcılar/ İSTANBUL Maltepe / İSTANBUL Merter / İSTANBUL Alibeyköy/ İSTANBUL Merter/ İSTANBUL Mecidiyeköy/ İSTANBUL Halkalı/ İSTANBUL YENİ METİN EK LİSTE 1 İHKİB Eğitim vakfı nın usulüne uygun olarak önceden ilan edilerek 15 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Mütevelli Heyeti Olağan Toplantısında; Vakıf resmi senedi 7. madde A bendin e dayanarak, mütevelli heyeti toplantılarına şahsen veya vekil tayin etmeden üst üste üç kez katılmadığı tepit edilerek isimleri toplantı evrakları arasında liste halinde ve her üyenin görebileceği biçimde yer almış bulunan üyelerden; Ferhan ALTINORDU, Hasan Yaşar ATİLLA, Mehmet Emin AYYILDIZ, Ö. Kayaalp CİNEL, Halit Halil DEMİRKAYA, Elif EVİN, Mehmet KABASAKAL, Olcay KOLOĞLU, İbrahim ÖZDOĞAN, Erol SERDAR, Mustafa TAN, İnci YURTBAY ve Ercan YUVALI dan oluşan toplam 13 (onüç) üyenin mütevelli heyeti üyeliklerinin sona erdirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar sonrası üyelikleri devam eden mütevelli heyeti üyelerinin listesi aşağıdadır. 14/13

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ BAŞLANGIÇ Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur. I.BÖLÜM

Detaylı

TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV)

TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV) Vakıf Senedi TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV) BAŞLANGIÇ: Bu Vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yayınlanmış her kitabın, Türkiye'nin her yerinde tüm okuyucular tarafından

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI (ASOV) SENEDİ SİCİL NO: 5617 (20.02.2013 gün ve 28565 sayılı Resmi Gazete) I. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ

ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI (ASOV) SENEDİ SİCİL NO: 5617 (20.02.2013 gün ve 28565 sayılı Resmi Gazete) I. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI (ASOV) SENEDİ SİCİL NO: 5617 (20.02.2013 gün ve 28565 sayılı Resmi Gazete) I. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ KURULUŞ: Madde 1 İlgili yasalar ve bu Resmi Senet hükümleri uyarınca

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Üyelerimiz,

ÖNSÖZ. Değerli Üyelerimiz, ÖNSÖZ Değerli Üyelerimiz, TURSAV (Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı), Türkiye deki Seyahat Acentalarının gelişimine ve uluslararası arenada rekabet gücü kazanmasına, bu vesileyle ülke turizmine katkıda

Detaylı

ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ

ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ MADDE 1. Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Mevzuatı hükümlerine göre ve senedinde ön görülen amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere, aşağıda kimlikleri,

Detaylı

AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I

AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I VAKFIN ADI, MERKEZİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ MADDE 1 - VAKFIN ADI VE MERKEZİ : Vakfın ünvanı "AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI " dır. Bu vakıf senedinde kısaca " Vakıf

Detaylı

Yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzer birimler açabilir.

Yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzer birimler açabilir. Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (ilk adı Avrupa Türk Forumu) İstanbul 6 ıncı Noterliğinden onaylanan 25.06.1993 gün ve 18205 yevmiye sayılı Vakıf Senedi kurulmuş, İstanbul 3 ncü Asliye Hukuk Mahkemesi

Detaylı

FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI

FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI 1 VAKFIMIZIN KURUCULARI 1- Mehmet Sait Arvas 2- Fahrettin Tacar 3- Prof Dr. Ramazan Ayvallı 4- Prof Dr. Hikmet Savcı 5- Prof. Dr. İsmail Kaya 6- Yahya Yar 7- Naci Torba 8-

Detaylı

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ

MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ 2013 MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMÎ SENEDİ VAKFIN ADI: Madde 1- Bu vakıf senedinin altında isim ve adresleri gösterilen ve imzaları bulunan kişiler MİLLÎ EĞİTİM VAKFI adıyla bir

Detaylı

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM -1- VAKFIN ADI VE MERKEZİ : ------------------------------------ TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1. Vakfın adı TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Bankanın Kuruluşu, Amacı, Konusu ve Faaliyetleri Kuruluş MADDE 1 25.03.1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak

Detaylı

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 16.10.2010 tarih ve 3967 sayılı Kararı ile verilen kuruluş izni çerçevesinde; 15.02.2011 tarihinde

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ORTAKLAR MADDE 1- Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirketin ortakların tabiiyetleri ve

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Madde: 1- Aşağıda unvanları, ikametgah adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Bireysel Emeklilik

Detaylı

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında Holding niteliğinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE AMAÇ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE AMAÇ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, soyadları/ünvanları, açık adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ YÜRÜRLÜKTEKİ ESAS SÖZLEŞME (Madde değişiklikleri metne işlenmiştir) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası: 332230 Kuruluş Ana Sözleşme; 5 Temmuz 1995 tarih, 3821 sayılı Türkiye Ticaret Sicil

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı