2.12. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Uygunluğunun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2.12. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Uygunluğunun"

Transkript

1 Yaşar GÖK Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Uygunluğunun Sağlanması 4734 sayılı Kanun un 5 inci maddesinin son fıkrasında; İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz. denilmektedir sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesinde ise; Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler bir Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlarlar. Bu raporda çevreye yapılabilecek tüm etkiler göz önündü bulundurularak çevre kirlenmesine sebep olabilecek atık ve artıkların ne şekilde zararsız hale getirilebileceği ve bu hususta alınacak önlemler belirtilir. Çevresel Etki Değerlendirme Raporunun; hangi tip projelerde isteneceği, ihtiva edeceği hususlar ve hangi makamca onaylanacağına dair esaslar yönetmelikle belirlenir. hükmü yer almaktadır. Konuya ilişkin olarak Çevre Bakanlığınca hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde ÇED çalışmalarının yapılması ve gerekli hallerde ÇED olumlu belgesinin alınması zorunludur. Ancak yine 4734 sayılı Kanun un 5 inci maddesinde ifade edildiği üzere, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmadan ihaleye çıkılabilecektir. 3. SONUÇ Kamu İhale Kanunu hükümleri incelendiğinde, idarenin öncelikli görevinin temel ilkelerle amaçlanan sonucun elde edildiği bir ihale sürecinin gerçekleştirilmesi olduğu anlaşılmakta, ilkelerin ihlali sayılabilecek olguların ortaya çıkması halinde ise, yasal çerçeve içinde gerekli düzeltmelerin yapılması imkanı yoksa ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir. İhale sürecinde görev alan ve yetki kullanan kamu görevlilerinin temel ilkelerin gözetilmesi hususunda tartışmasız sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluk, hem Kamu İhale Kanunu hem de diğer ilgili mevzuat hükümleriyle disiplin altına alınmıştır. Kanunun 60 ıncı maddesinde, ihale yetkilisi ve ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer tüm ilgililerin tazminat ve ceza sorumluluğuna işaret edildikten sonra, maddenin son fıkrasında 5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır denilmek suretiyle ihale ilkelerine aykırı davranışlara özel bir vurgu yapıldığı görülmektedir. Keza, sebep olunan zararın ödettirilmesi bağlamında 5018 sayılı Kanun un 71 inci maddesinde ve Borçlar Kanununda; ceza sorumluluğuna ilişkin olarak ise, Türk Ceza Kanununda yaptırım hükümleri bulunmaktadır. İhale sürecindeki işlem ve eylemlerin, idare görevlilerince kullanılan takdirin temel ilkelere uygunluğu hususunun başta KİK olmak üzere, diğer tüm denetim, inceleme ve yargı yetkisi kullanan mercilerce de özenle gözetildiğini belirtmek gerekir. Esas itibariyle, zincirleme işlemlerden oluşan ihale sürecinde esasa etkili her türlü aykırılığın, doğrudan veya dolaylı olarak, temel ilkelerle güvence altına alınan amaca zarar vereceği söylenebilecektir. Bu çerçevede örneğin, ilan süre ve kurallarında ortaya çıkan, ihaleye ilgiyi ve katılımı kısıtlayıcı mevzuata aykırılıklar doğrudan saydamlık ve rekabet ilkesini ihlal ederken, bu ilkelerin ihlalinin doğal sonucu olarak idarenin güvenirliği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri de dolaylı biçimde zedelenecektir. Keza, ihaleye katılımda istenen belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken kriterlerin mevzuata aykırı şekilde belirlenmesi, değerlendirmelerin hatalı veya eşit muameleyi ihlal eder biçimde yapılması gibi uygulamalar da benzer sonuçlar doğurabilecektir. Ancak yaptığımız değerlendirmeden ihale sürecindeki önemli önemsiz her türlü aykırılığın ihale ilkelerinin ihlali anlamına geleceği ve ihalenin sürdürülmesini imkansız kılacağı, ayrıca bu tür durumlarda 4734 sayılı Kanun un 60 ıncı maddesindeki yaptırım hükümlerinin mutlaka işletilmesi gerektiği sonucu çıkarılmamalıdır. İhale sürecinin devamı açısından, mevzuata aykırı işlemin esasa etkili olması, bir başka ifadeyle, temel ilkelerle amaçlanan sonuçların sağlanmasını olumsuz etkileyen veya imkansız kılan önem ve ağırlıkta bulunması, Kanunun emredici hükümlerine aykırılık taşıması gibi olguların varlığına bakılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. 23 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

2 AB MALİ YARDIMLARININ YÖNETİMİNDE İHALE KURALLARI Muhsin ALTUN Sayıştay Uzman Denetçisi Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı 1. GİRİŞ VE KISA TARİHÇE Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi nde Aday Ülke olarak tanınmasıyla birlikte, AB-Türkiye mali işbirliğinin bilinen çerçevesi esaslı şekilde değişmiş ve AB mali yardımları Türkiye nin tam üyeliğe hazırlanması hedefine yönelmiştir. Bu kapsamda 2002 yılında mali işbirliği sürecinin yönetimine ilişkin düzenleyici çerçeveyi sağlayan Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi (Decentralised Implementation System- DIS) kurulmuş, sistemin ulusal düzeydeki aktörleri tanımlanmıştır. Keza, AB Komisyonu (Komisyon) ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan tarihli Mutabakat Zabtı 1 ile Merkezi Finans ve İhale Birimi (Central Finance and Contracts Unit- CFCU) kurulmuştur. AB Konseyi nin tarih ve 2500/2001 sayılı kararı 2 ile Pre-accession Financial Assistance for Turkey Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 2 Official Journal of the European Communities, L 342/1, başlıklı Türkiye ye özgü bir yardım enstrümanı oluşturulmuş; ülkemize yapılan katılım öncesi mali yardımlar program yıllarında bu yardım enstrümanı altında yürütülmüştür. Bu dönem aday ilkeler itibarıyla farklı yardım enstrümanlarının yürürlükte olduğu bir dönemdir arası dönem için, AB Konseyi nin 1085/2006 sayılı Regülasyonu 3 ile bütün aday ve potansiyel aday ülkeler için geçerli yeni bir yardım enstrümanı yürürlüğe konulmuştur. Kısaca IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) olarak bilinen Katılım Öncesi Yardım Aracı tam üyeliğe hazırlanma hedefi yanında, üyelik sonrası AB fonlarının (Yapısal Fonlar, Uyum Fonu, Ortak Tarım Politikası gibi) yönetimine yakınlaştırmaya yönelik düzenlemeleri de içermektedir (Çok yıllı operasyonel programlar, bakanlıklar bünyesinde uygulama birimleri kurulması gibi). 3 Official Journal of the European Union, L 210/82, EKİM - KASIM - ARALIK 2010

3 Muhsin ALTUN Katılım Öncesi Yardım Aracı aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır: 1. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 2. Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği 3. Bölgesel Kalkınma 4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 5. Kırsal Kalkınma Yeni yardım aracının uygulanmasına ilişkin ayrıntılar, Komisyon un tarih ve 718/2007 sayılı Uygulama Tüzüğü nde düzenlenmiştir. 4 Buna karşılık, Türkiye nin IPA programlarına katılımını düzenleyen IPA Çerçeve Anlaşması imzalanarak 5824 sayılı Kanunla yürürlüğe konulmuş, 5 ayrıca ülkemizdeki DIS yapılanmasının IPA döneminin öngördüğü yapıyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla 2009/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi 6 yayımlanmıştır. Genelge ile ulusal düzeydeki aktörlerin rol ve sorumlulukları da yeniden belirlenmiştir. Gerek IPA öncesi dönemde, gerekse IPA döneminde söz konusu mali yardımların programlanması Komisyon ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan finansman anlaşmaları yoluyla tekemmül ettirilmekte; programlar altında yer alan projeler ise ihale, doğrudan hibe, eşleştirme (twinning) ve teklif çağrısı (call for proposal) yöntemlerinden bir veya bir kaçıyla hayata geçirilmektedir. Bu çalışmada, yardımların hayata geçirilmesinde başlıca yöntem olan ihale sürecinin yönetiminde geçerli ilke ve mekanizmaların ana hatlarıyla tanıtılması amaçlanmaktadır. 4 Official Journal of the European Union, L 170/1, Tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 2. SÖZLEŞME MAKAMI DIS sistemi AB mali yardımlarının yönetimine ilişkin bazı işlevlerin Komisyon yerine Yararlanıcı Ülke (beneficiary country) tarafından üstlenilmesini öngörmekte olup, bu kapsamda her aday ülkede sözleşme yapma sorumluluğunu yerine getirecek bir CFCU kurulması gerekmektedir. CFCU lar bütün aday ülkelerde aynı adla kurulmakta olup, kuruldukları ülkenin idari yapısına göre Maliye Bakanlığına, Başbakanlığa veya -ülkemizde olduğu gibi- Hazine Müsteşarlığına bağlı olarak faaliyet gösteren, işlevsel özerkliğe sahip yapılardır. Yukarıda değinilen Mutabakat Zabtı 7 ile kurulan, istihdam ve bütçe esasları 5671 sayılı Kanunla 8 belirlenen CFCU, halihazırda ülkemizde Komisyon tarafından akredite edilmiş tek kuruluş olup, IPA nın birinci bileşeni altındaki programlar için Uygulama Birimi (Implementing Agency) olarak faaliyet göstermektedir. CFCU ayrıca IPA nın ikinci bileşeni altındaki programlarda da -gerekli olması halinde- Sözleşme Makamı (Contracting Authority) sıfatıyla hareket etmekte, Ulusal Otorite ile birlikte Türk tarafını temsil etmektedir. IPA Uygulama Tüzüğü gereğince, IPA nın üçüncü bileşeni altında yer alan Çevre, 9 Ulaştırma 10 ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik 11 operasyonel programları ile dördüncü bileşendeki İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Tarih ve 4802 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 9 Çevre Operasyonel Programı: 10 Ulaştırma Operasyonel Programı: 11 Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı: 12 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı: 25 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

4 AB Mali Yardımlarının Yönetiminde İhale Kuralları operasyonel programının uygulamasından sorumlu bakanlıklarda da CFCU benzeri yapıların (Operating Structures) oluşturulması gerekmektedir. Bu yapıların henüz tam olarak faaliyete geçmemiş olması nedeniyle, CFCU halihazırda bu bileşenler için de sözleşme makamı olarak hareket etmektedir. Bu durum, IPA kapsamında ülkemize tahsis edilen fonların yönetimi açısından risk oluşturmaktadır. CFCU, Türk idari yapısının bir parçası olarak Sözleşme Makamı sıfatıyla ihaleye çıkma, sözleşme imzalama, izleme, ödeme, muhasebe ve raporlama işlevlerini yerine getirmektedir. Sözleşme Makamı olmak, AB destekli bir projenin ihale dosyasının hazırlanmasından kesin kabul aşamasına kadar süren, hatta belirli durumlarda (izleme, programın kapatılması gibi) bu aşamanın da ötesine geçen bir sürecin yönetiminden sorumlu olmak anlamına gelmektedir. CFCU ayrıca IPA nın birinci bileşeni altındaki programların teknik uygulamasından sorumlu Kıdemli Program Görevlilerinin (Senior Programme Officer) atanması (designation) ve izlenmesi, yıllık programlar kapsamında teklif edilen projelere ilişkin olarak Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (Hazine Müsteşarı) ve Ulusal IPA Koordinatörü ne (Avrupa Birliği Genel Sekreteri) görüş bildirme işlevlerini de yerine getirmektedir. 3. ÖN KONTROL UYGULAMASI Yürürlükteki DIS sistemi, belirli ihale adımlarının (ihale ilanının yayınlanması, değerlendirmenin sonuçlandırılması, ihale komisyonu teşkili, sözleşme imzalanması gibi) Komisyon un ön kontrolüne (ex-ante control) tabi tutulmasını gerektirir. Ön kontroller Komisyon adına AB Türkiye Delegasyonu (Delegasyon) tarafından yürütülür. Ön kontrol yetkisi CFCU ile Delegasyon arasında hiyerarşik bir ilişki olmayıp, ihalenin kim(ler) üzerinde bırakılacağı veya sözleşme imzalama konularında nihai sorumluluk sözleşme makamına aittir. Ön onayın verilmiş olması sözleşme makamının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ön kontrole tabi işler, CFCU nun akreditasyonuna ilişkin tarihli Komisyon kararı ekinde, ihale ve hibe türleri itibarıyla listelenmiştir. Delegasyon tarafından CFCU nun teklif ettiği dokümanlar üzerinde yürütülen ön kontroller, önem derecesine göre aşağıdaki dört temel alana odaklanır: 1. Yasallık ve Düzenlilik (Legality and Regularity): Ön kontrole tabi iş yürürlükteki yasal ve prosedürel kurallara uygun olmalıdır. 2. Uygunluk (Compliance): Ön kontrole tabi iş proghttp://www.ikg.gov.tr/documents/ikgop.pdf ram/projenin amacına uygun olmalıdır. 3. İyi Mali Yönetim (Sound Financial Management): Ön kontrole tabi iş verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olmalıdır. 4. Kalite (Quality): Ön kontrole tabi iş, üzerinde değerlendirme yapmaya imkan verecek bir form ve içerikte olmalıdır. Ön kontrol faaliyeti, CFCU tarafından teklif edilen bir dokümanın onaylanması (approval), reddedilmesi (rejection) veya belirli bir açıklama talebine bağlı olarakaskıya alınması (suspension) şeklinde tezahür eder. DIS sisteminin ileri bir aşaması olan Genişletilmiş DIS (Extended DIS, EDIS) sistemi, ihale ve hibelere ilişkin iş ve işlemler açısından Komisyon un ön kontrolünün olmadığı bir aşamayı temsil etmektedir. Komisyon bu aşamada sözleşme makamının iş ve işlemleri üzerinde ex-post kontrollerle yetinir. IPA Uygulama Tüzüğü nün 18. maddesi bütün IPA programlarının Komisyon un ön kontrolü olmaksızın yönetilmesini öngörmekte ise de ülkemiz açısından bu aşamaya geçilmesi, ihale dokümanlarının kalitesindeki iyileşme düzeyi ile yakından ilgilidir. Herhangi bir ön kontrol alanındaki rejection oranının Komisyon tarafından kabul edilebilir (acceptable) bir düzeye indiğinin kabulüyle birlikte, o alanda EDIS e geçiş mümkün olabilir. Yararlanıcı (beneficiary) kuruluşlar tarafından ya da -onlar adına- çoğunlukla AB kökenli uzmanlarca hazırlanarak CFCU na sunulan teknik dokümanların (İş Tanımları, Teknik Şartnameler) kalitesi konusunda 2002 yılından bu yana sınırlı bir ilerleme kaydedildiğinden, IPA nın ilk dört bileşeni için EDIS e geçiş kısa dönemde mümkün görülmemektedir. IPA nın beşinci bileşenini oluşturan Kırsal Kalkınma bileşeni altındaki programların ise Komisyon un ön kontrolü olmaksızın yönetilmesi bir zorunluluktur sayılı Kanun la kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu program kapsamında başvuru 26 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

5 Muhsin ALTUN çağrılarına çıkılması, proje seçimi, sözleşme, ödeme ve raporlama işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur. Bu bileşene ilişkin AB akreditasyonunun 2010 yılı sonuna kadar alınması beklenmektedir. 4. EŞ FİNANSMAN KURALI AB destekli programların tamamında yararlanıcı ülkenin de belirli bir oranda finansman sağlaması istenir. Eş finansman zorunluluğu, yararlanıcı ülkenin projeleri sahiplenmesi açısından önemlidir. AB dış yardımlarının finansmanında geçerli iki tür eş finansman yöntemi bulunmaktadır: Müşterek Eş Finansman (Joint Co-financing): Proje maliyetinin AB ve yararlanıcı ülke tarafından birlikte karşılanmasıdır. Her iki taraf finansman anlaşmaları ile belirlenen oranlarda eş finansman tutarını merkezi bir hazine birimine (ülkemizde Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Ulusal Fon Direktörlüğü) aktarır. Aktarılan tutarlar, Merkez Bankasında bu amaçla açılan proje hesaplarında birleştirilir ve sözleşme makamı tarafından bu hesaplardan hak sahiplerine ödeme yapılır. Çoğunlukla zannedilenin aksine, ülkemizin bütçesinden Komisyon a bir kaynak aktarılması söz konusu değildir. IPA programlarında müşterek eş finansman yöntemi geçerli olup, birinci bileşendeki ihale türleri itibarıyla uygulanan eş finansman oranları aşağıda gösterilmiştir: IPA nın dördüncü bileşenini oluşturan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı için eş finansman oranı AB için %85, Türkiye için %15 olarak belirlenmiş olup; üçüncü bileşendeki operasyonel programlar için de bu oranların geçerli kılınmasına ilişkin değişiklik çalışmaları tamamlanma aşamasındadır Paralel Eş Finansman (Paralel Co-financing): Sınırlı bir uygulama alanına sahip olan bu finansman yönteminde, program/proje fiziksel açıdan anlamlı parçalara bölünür. Taraflar kendi paylarına düşen parçayı kendi mevzuatlarına göre ihale edip finansmanını da yine kendi bütçelerinden karşılarlar. Paralel eş finansman IPA programları için geçerli bir finansman yöntemi değildir. AB destekli programlarda eş finansman ve bütçeleme işlemleri EUR cinsinden yapılmakta olup, ödeme ve muhasebe işlemleri de EUR cinsinden yürütülür. YARDIM YÖNTEMİ AB KATKISI ULUSAL KATKI Doğrudan Hibe 95% 5% Eşleştirme 95% 5% Hizmet (Kurumsal Kapasite) 90% 10% Hizmet (Yatırımla İlişkili) 75% 25% Mal Alımı 75% 25% Yapım İşi 75% 25% Teklif Çağrısı 75% 25% Doğrudan hibelerde, hibe yararlanıcısı kuruluştan özel katkı (private contribution) istenmesi halinde, AB katkısı ve ulusal katkı, özel katkı tutarı düşülen bütçe üzerinden hesaplanır. Eş finansman tutarının hesabında, ekipman alımını (düzenleyici altyapı veya Ekonomik ve Sosyal Uyumla ilgili) ve yatırımı destekleyen teknik yardımla (örneğin fizibilite çalışması / kontrollük / teknik şartnameler) ilgili harcamalar yatırımla ilişkili olarak değerlendirilir. 5. MENŞE KURALI AB destekli projeler kapsamında tedarik edilecek her türlü malın Komisyon tarafından uygun (eligible) olarak belirlenen ülkelerden birinde veya bir kaçında üretilmiş olması zorunludur. Menşe Kuralı (Rule of Origin) olarak bilinen bu uygulama, esas itibarıyla sağlanan AB desteğinin hibe niteliğinde oluşunun bir sonucudur. IPA programları açısından uygun menşe ülkeleri, AB karşısındaki statüleriyle birlikte aşağıda sıralanmıştır: 13 Üye ülkeler: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs (Rum Yönetimi), Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık. IPA programının yararlanıcısı ülkeler: Hırvatistan, Makedonya, Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Kosova. 13 AB programları itibarıyla uygun menşe ülkelerinin güncel listesine 2013_en.doc adresinden ulaşılabilir. 27 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

6 AB Mali Yardımlarının Yönetiminde İhale Kuralları ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) programının yararlanıcısı ülkeler: Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Mısır, Gürcistan, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Moldova, Fas, Filistin Yönetimi, Rusya Federasyonu, Suriye, Tunus, Ukrayna. EEA (European Economic Area) ülkeleri: İzlanda, Lichtenstein, Norveç. Ürünlerin menşeinin teklifte gösterilmesi zorunlu olup, yukarıdaki ülkeler dışında bir yerde üretilen malların teklif edilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, ihale konusu ürünlerden herhangi birinin bu ülkelerden hiç birinde üretilmediğinin piyasa araştırması (market research) sonucunda ortaya çıkması halinde, CFCU nun talebi üzerine Komisyon tarafından o ürün için ve o ihaleye münhasır bir menşe muafiyeti (derogation) tanınması mümkündür. Genel geçer bir muafiyet söz konusu değildir. Eğer varsa, hangi ürünler için derogation verildiği ihale ilanında (Procurement Notice) gösterilir. Malın menşe ülkesinin teklifte beyanı zorunlu olmakla birlikte, ihale aşamasında ayrıca bir kanıt aranmaz. İhale konusu malın geçici kabulü sırasında, yüklenicinin diğer belgelerle birlikte Menşe Şahadetnamesi nin (Certificate of Origin) orijinal nüshasını da CFCU na sunması gerekir. Aksi takdirde, diğer bütün şartlar yerine getirilmiş olsa bile sözleşme ve kanunlardan kaynaklanan diğer yaptırımlar saklı kalmak kaydıyla- o malın geçici kabulü yapılmaz ve bedeli ödenmez. Menşe belgesi, uluslararası formuna uygun olarak, malın üretildiği yerdeki ticaret ve/veya sanayi odasınca düzenlenir. CE belgesi, ATR Dolaşım Belgesi gibi belgeler, üretici tarafından düzenlenmiş deklarasyonlar vs. menşe belgesi olarak kabul edilmez. Türkiye de üretilen ürünler için, menşe belgesi yerine malın üretildiği yerdeki ticaret ve/veya sanayi odasınca düzenlenen Yerli Malı Belgesi sunulur. Şüpheli durumlarda, CFCU menşein tespitine ilişkin ilave belge ve açıklamalar isteme, araştırma yapma yetkisine sahiptir. Hizmet alım ihaleleri kapsamında teklif edilen uzman personel için herhangi bir tabiyet (nationality) şartı yoktur. Bununla birlikte ihalelere katılan gerçek veya tüzel kişilerin yukarıda sayılan ülkelerden birinde yerleşik/ vatandaş olması zorunludur. 6. İHALE DİLİ Aday ülkeler açısından, AB mali yardımlarının yönetiminde geçerli olan dil İngilizcedir. İhale Ön İlanı ndan ihale dosyasına, değerlendirme raporundan sözleşmeye kadar bütün belgeler İngilizce dilinde hazırlanır ve yayınlanır. Uluslararası Açık İhale (International Open Tender) usulüne tabi ihalelerde Ön İlan ve İhale İlanı AB nin 23 resmi dilinde de yayınlanır. Dolayısıyla teklifler de İngilizce olarak sunulur. PRAG ın maddesi uyarınca, ihale üzerinde bırakılan istekliler sözleşme için gerekli belgeleri (documentary proof) diğer AB resmi dillerinden birinde sunabilirler ise de İngilizce bir tercümeyi de eklemeleri gerekmektedir. Keza, sözleşme tatbikatı sırasında CFCU ile yüklenici, yararlanıcı ve Delegasyon arasında cereyan eden yazışma ve raporlamalar da İngilizce dilinde yapılır. 7. İHALE MEVZUATI AB ile imzalanan finansman anlaşmaları, desteklenmesi uygun görülen programlarla bunlara tahsis edilen bütçe rakamlarını gösterir. Her bir program altında yer alan projelerin hayata geçirilmesi ise aşağıdaki yöntemlerden en az birinin kullanılmasıyla mümkündür: - Mal alımı (supply) - Hizmet alımı (service) - Yapım işi (works) - Eşleştirme (twinning) - Doğrudan hibe (direct grant) - Teklif çağrısı (call for proposal) Bu yöntemlerden hangisinin uygulanacağı Proje Fişi (Project Fiche) olarak adlandırılan temel program dokümanından anlaşılır. Proje Fişleri finansman anlaşmalarının bir parçası olmamakla birlikte, finansman sağlanmasına ilişkin Komisyon kararının (financing decision) ekidir. Dolayısıyla herhangi bir projenin yapısında, içerdiği faaliyetlerde, bütçesinde vs. esaslı değişiklikler yapılması, ancak Proje Fişinde değişiklik yapılmasıyla mümkün olabilir. Yukarıdaki yöntemlerin uygulanmasına ilişkin usul 28 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

7 Muhsin ALTUN ve esaslar, kısaca PRAG olarak bilinen Practical Guide to Contract Procedures for EC External Actions başlıklı dokümanda gösterilmiştir. 14 CFCU nun kuruluşuna ilişkin Mutabakat Zabtı nda (madde 10), IPA Çerçeve Anlaşması nda (madde 23.4) ve finansman anlaşmalarında (madde 4.2) yer alan, The Contracting Authorities shall also use the procedural guidelines and standard templates and models facilitating the application of the above rules provided for in the Practical Guide to contract procedures for EC external actions ( Practical Guide ) as published on the EuropeAid website at the date of the initiation of the procurement or grant award procedure. Şeklindeki standart hüküm gereğince, uygulamanın PRAG kurallarına göre yürütülmesi zorunludur. Sözleşme makamı için adeta bir Bible konumunda olan PRAG, ihale sürecine hakim olan ilke ve kuralları, her bir ihale usulü için geçerli uygulama adımlarını ihale/sözleşme türleri itibarıyla gösteren bir uygulama yönetmeliği şeklinde tasarlanmış olup, uygulama sırasında kullanılacak doküman şablonlarını da (templates) ihtiva eder. PRAG dokümanı ve ekli şablonlar sözleşme makamı açısından bağlayıcı niteliktedir. PRAG a aykırı uygulamalar ihalenin iptali ve/veya AB finansmanının geri çekilmesiyle sonuçlanabilir. HİZMET MAL YAPIM 200,000 Uluslararası Mahdut İhale 150,000 Uluslararası Açık İhale 5,000, Uluslararası Açık İhale 2. Uluslararası Mahdut İhale Ulusal mevzuatımız açısından, PRAG kuralları kapsamında yürütülen ihale ve sözleşmeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 3/c maddesinde yer alan, Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri şeklindeki istisna hükmü kapsamındadır. Bununla birlikte, yine aynı maddenin son fıkrasının delaletiyle 4734 sayılı Kanun un ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri CFCU tarafından yürütülen ihalelerde de geçerlidir. Buna göre, 4734 veya 4735 sayılı Kanunlara veya diğer bir Türk mevzuatına göre ihalelere katılmaktan yasaklananlar, CFCU tarafından açılan ihalelere de katılamazlar. İhale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı olup olmadığı, diğer Türk makamları için mutad olduğu üzere Kamu İhale Kurumunun İnternet adresindeki yasaklılar listesinden kontrol edilir. Keza yasaklamayı gerektiren bir ihlalin tespiti halinde, isteklinin/yüklenicinin 4734/4735 sayılı Kanunlara göre yasaklanması da mümkündür. Nitekim bu kapsamda CFCU nun talebi üzerine bugüne kadar 4 yerli firma için yasaklama kararı verilmiştir. AB tarafından yasaklı firmaların yer aldığı Erken Uyarı Sistemi ne (Early Warning System) 15 CFCU nun erişim yetkisi bulunmadığından, bu kapsamdaki kontroller PRAG ın maddesi uyarınca Delegasyon tarafından yapılır. 8. İHALE USULLERİ CFCU tarafından yürütülen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, aşağıdaki ihale usullerinden biri uygulanır: - Uluslararası Açık İhale (International Open Tender) - Yerel Açık İhale (Local Open Tender) - Uluslararası Mahdut İhale (International Restricted Tender) < 200,000 > 10,000 arası 1. Çerçeve Sözleşme 2. Rekabetçi Pazarlık < ,000 arası Yerel Açık İhale < ,000 arası Yerel Açık İhale < > 10,000 arası Rekabetçi Pazarlık < > 10,000 arası Rekabetçi Pazarlık - Rekabetçi Pazarlık (Competitive Negotiation) - Doğrudan Temin (Single Tender) Bu usullerden hangisinin uygulanacağı, ihale konusu işin yaklaşık maliyeti (estimated cost, budget breakdown) esas alınarak belirlenir. Bu belirleme PRAG ın maddesindeki ihale eşik değerlerine (procurement thresholds) göre yapılır. Uluslararası açık ihale usulünde, ihale ilanlarının AB Resmi Gazetesi 16 ile EuropeAid web sitesinde resmi dilde yayınlanması zorunlu olup, aynı zamanda CFCU 15 EWS hakkında ayrıntılı bilgi için: sound_fin_mgt/ews_ced_faq_en.pdf ,000 Doğrudan Temin 10,000 Doğrudan Temin 10,000 Doğrudan Temin 14 PRAG: 17 index_en.htm 29 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

8 AB Mali Yardımlarının Yönetiminde İhale Kuralları web sitesinde 18 de İngilizce olarak yayınlanır. Yayın tarihi ile son teklif verme tarihi (deadline for submission of tenders) arasında asgari 60 gün (yapım işlerinde 90 gün) bulunmalıdır. Uluslararası açık ihale usulüne tabi işler için, ihale ilanı yayınlanmadan en geç bir ay önce AB Resmi Gazetesi ile EuropeAid web sitesinde ayrıca bir Ön İlan (Forecast Notice) yayınlanması gerekmektedir. Ön İlan, ihale konusu işin genel bir tanımı ile yılın hangi çeyreğinde ihale edilmesinin planlandığına dair potansiyel isteklilere bilgi vermeyi amaçlayan kısa bir ilandır. Ön ilan yayınlanmış olması, sözleşme makamı açısından bağlayıcı olmayıp, mutlaka ihaleye çıkılacağı anlamına gelmez. Yerel açık ihale usulünde, ihaleler ulusal düzeydeki yayın araçlarıyla (Resmi Gazete, CFCU web sitesi, günlük gazeteler gibi) duyurulur. Yayın tarihi ile son teklif verme tarihi arasında asgari 30 gün (yapım işlerinde 60 gün) bulunmalıdır. İhalenin uluslararası veya yerel olma vasfı katılımla ilgili bir sınırlama olmayıp, ihale ilanının yayınlanma düzeyi ve sürelerle ilgilidir. Her iki ihale usulü de -yukarıda değinilen tabiyet şartını taşıyan- bütün yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Uluslararası mahdut ihale usulü, 4734 sayılı Kanun daki Belli İstekliler Arasında İhale usulüne karşılık gelmekte olup, Yaklaşık maliyeti EUR ve üzerindeki hizmet alımlarında uygulanır. Bu usulde önce ön değerlendirmeye dayalı bir kısa liste (shortlist) oluşturulması gerekir. Kısa liste azami 8, asgari 4 başvuru sahibini içerecek şekilde oluşturulur. Başarılı başvuru sayısının 4 ten az olduğu durumlarda ihaleye devam edilmesi, ancak Komisyon un ön onayı ile mümkün olabilir. Kısa liste, başvuru mektubu (Expression of Interest) ekinde sunulan referanslarla ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgiler değerlendirilmek suretiyle yapılır. PRAG ın maddesi uyarınca, 8 den fazla başvuru sahibinin uygun bulunduğu durumlarda, ihale ilanında duyurulan ilave kriterler (additional criteria) uygulanmak suretiyle uygun başvuru sayısı 8 e indirilir. Re-examination olarak bilinen bu yöntemde, çoğunlukla başvurular ya referans sayısına göre ya da referanslarının parasal tutarları toplamına göre sıralanır ve ilk 8 başvuru sahibi (applicant) kısa listeye dahil edilir. Yaklaşık maliyeti EUR un altındaki hizmet alımlarında öncelikle Çerçeve Sözleşme (Framework Contract- FWC) usulünün uygulanması zorunludur. Ancak FWC usulünün imkansız olduğu veya sonuçsuz kaldığı durumlarda Rekabetçi Pazarlık yöntemine geçilebilir. 18 FWC standart bir ihale usulü olmayıp, büyük ölçüde PRAG kurallarının dışında düzenlenmiştir. Bu usulde, öncelikle hizmet alımının Komisyon tarafından belirlenen 12 sektörden hangisine girdiği belirlenir. O sektörde faaliyet gösteren ve yine Komisyon tarafından önceden seçilmiş konsorsiyumlardan asgari dördüne (azami yedi), rotasyon esasına göre İş Tanımı (Terms of Reference) ve Servis Talebi (Request for Services) gönderilir. Konsorsiyum lideri olan firmanın 14 gün içinde teklifini göndermesi gerekir. Teklifler, normal ihalelerden farklı olarak faks ya da e-posta yoluyla da gönderilebilir. FWC usulüne tabi sektörlerin listesi ve tanımları ile konsorsiyumların sektörler itibarıyla dağılımını gösteren listelere framework-contract/beneficiaries-2009/index_en.htm adresinden ulaşılabilir. Teknik şartname hazırlanması, fizibilite çalışması, ihtiyaç analizi, eğitim verilmesi gibi uygulama süresi 2 yılı geçmeyen teknik yardım işleri için başvurulan FWC usulünde, en uzun uzman çalışma süresi 260 iş gününü geçemez. FWC usulünün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların güncel sürümü olan Framework Contract Beneficiaries başlıklı rehbere de yine yukarıdaki adresten ulaşılabilir. Açık ihale usulünde, PRAG ın maddesinde sayılan nedenlerden biriyle ihalenin iptali halinde sözleşme makamı yeniden ihaleye çıkabileceği gibi, ilk ihaleye katılan isteklilerden bir veya daha fazlasını davet etmek suretiyle pazarlık usulüne de başvurabilir. Bunun için ilk ihaledeki şartlarda esaslı bir değişiklik yapılmamış olması, ilk ihalenin rekabeti engelleyici bir usulsüzlük (irregularity) dolayısıyla iptal edilmemiş olması gerekir. Hizmet alımlarında orijinal sözleşme tutarının %50 sini geçmeyen ilave bir işin veya asıl işi tamamlayıcı mahiyette bir hizmet ihtiyacının zuhur ettiği hallerde de pazarlık usulüne başvurulabilir. Keza, mal alımlarında diğer ihale usulleri için öngörülen sürelerden önce teslimatın yapılmış olmasını gerektiren ve sözleşme makamı 30 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

9 Muhsin ALTUN tarafından öngörülemeyen acil bir durumun ortaya çıktığı durumlarda pazarlık usulünün uygulanması mümkündür. Mal alımlarında ilave teslimatın teknik nedenlerle ilk yükleniciden yapılması gerektiği durumlarda da ilk yüklenici ile pazarlık yapılabilir. Yapım işlerinde de sayılı Kanun daki keşif artışı uygulamasına benzer şekilde- asıl işten teknik veya ekonomik olarak ayrılması mümkün olmayan, bununla birlikte işin tamamlanması için de gerekli görülen ilave işler için, asıl sözleşme tutarının %50 sini aşmamak kaydıyla mevcut yüklenici ile pazarlık yapılmasına imkan tanınmıştır. Yukarıdaki bütün durumlarda pazarlık usulünün kullanılabilmesi Komisyon un ön onayı ile mümkündür. Hizmet alım ihalelerinde teknik teklifler %80, fiyat teklifi %20 oranında belirleyici olduğundan, işin yaklaşık maliyeti ihale ilanında gösterilir. Mal alımlarında ve yapım işlerinde ise sayılı Kanun uygulamasında olduğu gibi- yaklaşık maliyet ilan edilmez. Dolayısıyla bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması gibi bir ihtimal ancak mal alımı ve yapım işlerinde söz konusudur. Yaklaşık maliyeti EUR ve altındaki işlerde Doğrudan Temin (Single Tender) usulü uygulanır. Bu usulde, sözleşme makamının potansiyel istekliler arasında rekabet yaratmak gibi bir zorunluluğu bulunmadığından; ilan yapmaksızın, ihale komisyonu oluşturmaksızın, sözleşme makamı tarafından uygun görülen bir kişi/firma ile sözleşme imzalanır. Rekabetçi olma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, bilhassa mal tedarikinin söz konusu olduğu durumlarda en az üç istekliden fiyat teklifi alınarak piyasa araştırması yapılır ki bu uygulama yukarıda değinilen İyi Mali Yönetim ilkesinin bir gereğidir. CFCU tarafından teklif çağrısı yoluyla hibe sağlanan projelerin hibe yararlanıcıları tarafından uygulanması sırasında da PRAG kuralları geçerlidir. Hibe yararlanıcıları projelerini uygularken ihaleye çıkmaları gerektiğinde, PRAG kurallarına uygun olarak hazırlanmış ve CFCU tarafından onaylanmış satın alma rehberlerini (Procurement Manual) kullanmak zorundadır. İkincil ihale (secondary procurement) olarak adlandırılan bu ihaleler CFCU nun ön kontrolüne tabidir. Bu kontrolün niteliği ve hangi ihale usullerini hangi düzeyde kapsayacağı, hibe programının özelliğine göre CFCU tarafından belirlenir. Örneğin, uluslararası açık ihale usulü ile ihale edilen işlerde, ihale sonucu her halükarda CFCU nun ön onayına tabidir. PRAG kuralları ihale süreci boyunca geçerli olduğu gibi sözleşme tatbikatı sırasında da geçerlidir. Bununla birlikte IPA kapsamındaki finansman anlaşmaları uyarınca, yapım işlerinde ihale süreci PRAG kurallarına tabi olduğu halde, uygulama FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) sözleşme şartlarına göre yürütülür. 9. İHALE/ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU İhale ilanının yayınlanmasını müteakip bir ihale komisyonu (Evaluation Committee) oluşturulur. İhale komisyonları CFCU tarafından atanan 5 (yapım işlerinde 7) kişiden oluşur. Bunlardan ikisi Başkan (chairperson) ve Sekreter sıfatıyla CFCU uzmanları arasından atanırken, üçü (yapım işlerinde beş) yararlanıcı kuruluş (beneficiary) tarafından önerilen kişilerden atanır. Yararlanıcı kuruluştan atananlar aynı zamanda ihale komisyonunun oy hakkına sahip üyeleridir (voting members). CFCU tarafından teşkil edilen ihale komisyonunun kompozisyonu da Delegasyon un ön kontrolüne tabidir. PRAG ın maddesi uyarınca, alındığı tarihten sonraki 5 işgünü içinde Delegasyon tarafından reddedilmeyen komisyon teklifi onaylanmış sayılır. Başkan ve Sekreter değerlendirme sırasında oy kullanmaz, teknik değerlendirme yapmaz. PRAG ın maddesi uyarınca, komisyon başkanı değerlendirme sürecinin PRAG kurallarına uygun olarak yürütülmesini koordine ederek tarafsızlık ve şeffaflığın sağlanmasından; sekreter ise değerlendirme raporunun hazırlanması dahil olmak üzere değerlendirme sürecindeki yazışmaların yürütülmesi, komisyon toplantılarının kaydedilmesi, deklarasyonların imzalatılması gibi idari işlerden sorumludur. İhale komisyonunun oy hakkına sahip üyeleri, kararlarından dolayı müşterek sorumluluğa (collective responsibility) sahiptirler. Değerlendirme sürecinde uyulması gereken kurallarla izlenmesi gereken usuller CFCU tarafından hazırlanan matbu rehberlerde gösterilmiştir. Bu rehberler ihale açılışı sırasında komisyon üyelerine dağıtılır. Komisyon üyeleri değerlendirmelerini tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun olarak yürütmek zorundadır. Bu amaçla ihale açılışında her bir üyeye (gözlemciler dahil) Declaration of Impartiality and Confidentiality başlıklı 31 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

10 AB Mali Yardımlarının Yönetiminde İhale Kuralları bir beyanname imzalatılır. Keza, isteklilerden herhangi biriyle potansiyel bir çıkar çatışması (conflict of interest) içinde olan üyenin bunu beyan ederek komisyondan çekilmesi gerekir. Komisyon başkanı, beyan edilmeyen bir durumun Türk Ceza Kanununun yalan beyanı düzenleyen 206. maddesi kapsamında değerlendirildiğini açılış sırasında üyelere hatırlatır ve bu husus Değerlendirme Raporu na da dercedilir. İhale komisyonlarında ayrıca CFCU ve Delegasyon tarafından atanan gözlemciler de (Observer) bulunur. PRAG ın 2.2 maddesi uyarınca, Delegasyon dan gözlemci davet edilmesi zorunludur. Oy hakkına sahip üyelerde ihale konusu işte uzmanlık ve İngilizce yeterlik yanında, aralarında hiyerarşik ilişki bulunmaması ve tercihan ayrı dairelerde çalışıyor olmak şartları aranır. İstisnai durumlarda yararlanıcı kuruluş dışından oy hakkına sahip üyeler atanabileceği gibi, bağımsız dış uzman da istihdam edilebilir. Üyelerin kimliği gizli tutulur. İhale komisyonu değerlendirmesini teklif geçerlik süresi (tender validity period) olan 90 gün dolmadan tamamlamalıdır ki sözleşme de aynı süre içinde imzalanabilsin. Bu sürenin isteklilerden yazılı teyit almak kaydıyla 40 gün daha uzatılması mümkündür. Uzatmayı kabul etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır; geçici teminatı ise iade edilir. Hizmet alım ihalelerinde ön yeterlik esası geçerli olduğundan, başvuruları değerlendirerek kısa liste oluşturmak üzere önce bir Ön Yeterlik Komisyonu (Shortlist Panel) oluşturulur. Kısa listenin kesinleşip yayınlanmasının (Shortlist Notice) ardından, yeterli bulunan firmalara şartname (Terms of Reference) gönderilerek 50 gün içerisinde tekliflerini (teknik+mali) sunmaları istenir. Sunulan teklifleri değerlendirmek üzere ikinci bir komisyon teşkil edilir. Bu komisyonun üyelerinin Ön Yeterlik Komisyonu üyeleri ile aynı olması zorunlu değildir. 10. İHALENİN İPTALİ PRAG ın maddesi uyarınca, aşağıdaki durumlardan birinin vuku bulması halinde ihale iptal edilir: - Teknik veya mali açıdan hiçbir teklifin layık hadde (worthwhile) bulunmaması veya hiç teklif alınmamış olması nedeniyle ihalenin başarısız olması, - Projeye ilişkin ekonomik veya teknik verilerin büyük ölçüde değişmiş olması, - Sözleşmenin normal olarak uygulanmasını imkansız kılan mücbir sebep veya istisnai durumların ortaya çıkması, - Teknik açıdan uygun bulunan bütün tekliflerin bütçe kaynağını aşması, - Bilhassa adil rekabeti önleyici usulsüzlüklerin (irregularities) meydana gelmesi, İhalenin iptal edilmesi halinde, durum iptal nedenleriyle birlikte bütün isteklilere bildirildiği gibi, ayrıca bir İptal İlanı (Cancellation Notice) yayınlanır. Eğer ihale Açılış Oturumu ndan (Opening Session) önce iptal edilmiş ise kapalı (sealed) vaziyetteki teklif mektupları açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin değerlendirme sırasında veya sonrasında iptal edildiği durumlarda teklifler iade edilmez. 11. İHALENİN VERİLMESİ Değerlendirme süreci sonunda hazırlanan rapor (Evaluation Report/Shortlist Report) Başkan, Sekreter ve oy hakkına sahip üyeler tarafından imzalanarak sözleşme makamının (Birim Başkanı) onayına sunulur. Değerlendirme raporu sözleşme makamına tavsiye (recommendation) mahiyetinde olup, rapor sonucuna behemehal uyulması zorunlu değildir. PRAG kuralları (örn. madde ) uyarınca, sözleşme makamı ihale komisyonu kararına iştirak edip etmediğini belirtmek suretiyle raporu imzalar ve ön kontrol için Delegasyon a gönderir. Sonucuna iştirak edilmeyen raporların ihale komisyonuna geri gönderilmesi veya salt bu nedenle ihalenin iptali söz konusu değildir. Böyle durumlarda, sözleşme makamı kendi gerekçesini açıklayarak ihalenin hangi istekli üzerinde bırakılması gerektiğine karar verir; kendi kararını da ihale komisyonunun raporu ile birlikte Delegasyon a gönderir. Değerlendirme raporunun sözleşme makamının görüşüyle birlikte ön kontrol için Delegasyon a gönderilmesi, aynı zamanda ihalenin kimin üzerinde bırakılması gerektiğine ilişkin CFCU dan vaki olan bir tekliftir (proposal for award of the contract). Delegasyon un ön onayı üzerine, PRAG ın maddesi uyarınca, sözleşme makamı başarılı bulunan istekliye teklifinin kabul edildiğini bir mektupla (Notification Letter) bildirir. Bu 32 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

11 Muhsin ALTUN bildirimin tebellüğ edilmesiyle başarılı isteklinin teklif geçerlik süresi kendiliğinden 60 gün daha uzatılmış olur. İstekliden ayrıca ihale sırasında sunduğu beyan ve taahhütlerini 15 gün içerisinde teyit etmesi de istenir. Sözleşme makamı üç nüsha sözleşme hazırlayıp imzalayarak Delegasyon a gönderir. Sözleşmenin Delegasyon tarafından onaylanması Endorsement olarak adlandırılmakta olup, Delegasyon u sözleşmenin tarafı haline getirmez; sözleşme tarafları CFCU ve yüklenicidir. Geçmişte ülkemizdeki Sayıştay tescili uygulamasını çağrıştıran Endorsement, sözleşmenin AB tarafından finanse edileceği anlamına gelmekte olup, bütün sözleşmeler Delegasyon tarafından Endorsed for financing by the European Union kaydıyla imzalanır. Dolayısıyla AB finansmanının herhangi bir nedenle geri çekildiği durumlarda da sözleşme taraflar açısından geçerli olmaya devam eder. AB finansmanının geri çekilmesi, sözleşmenin yalnızca ulusal katkı ile yürütülmesi veya projedeki ilerleme durumuna göre- feshedilmesi ile sonuçlanabilir. Endorsement aşamasını müteakip, sözleşme makamı tarafından gönderilen üç nüsha sözleşmenin 30 gün içerisinde istekli tarafından imzalanması ve iki nüshasının geri gönderilmesi gerekir. Geri gönderilen sözleşmelerin bir nüshası sözleşme makamında kalırken, bir nüshası Delegasyon a gönderilir. Yerleşik bir uygulama olarak, CFCU sözleşmenin bir suretini de teknik uygulamadan sorumlu yararlanıcı kuruluşa gönderir. Uluslararası açık ihale usulünde, PRAG ın maddesi uyarınca, sözleşmenin bütün taraflarca imzalanmasını müteakip CFCU tarafından bir İhale Sonuç İlanı (Award Notice) hazırlanır; AB Resmi Gazetesinde ve EuropeAid web sitesinde yayınlanmak üzere Delegasyon a gönderilir. Keza, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 gün içinde, teklifi başarısız bulunan isteklilere ihale sonucunu ve tekliflerinin elenme gerekçelerini bildiren bir mektup (Regret letter) gönderilir. Sözleşme tatbikatı sırasında, CFCU Başkanı aynı zamanda Proje Yöneticisi sıfatıyla hareket eder. Proje Yöneticisi, sözleşme kapsamındaki onay ve izinlerle bildirimlerin yapılması, ceza ve yaptırımların uygulanması gibi yetkileri kullanır. Yapım işlerinde bu yetkilerin bir kısmı işveren vekili sıfatıyla CFCU tarafından seçilen Müşavir (FIDIC esaslı sözleşmelerde Mühendis ) eliyle kullanılmaktadır. Her bir yapım işi için bir de müşavirlik (supervision) hizmet alımı yapılması zorunludur. CFCU tarafından başlatılan ihalelerin sözleşmeye bağlanması, çoğunlukla zamana karşı bir yarış şeklinde geçer. Finansman anlaşmalarında projelerin sözleşmeye bağlanması için belirli süreler öngörülmüş olup, ihalenin en geç bu sürenin son gününde (contracting deadline) sözleşmeye bağlanmış olması gerekir. Aksi takdirde, proje için ayrılan bütçe artık kullanılamayacağı gibi, yeniden ihaleye de çıkılamaz. Örneğin, bu süre IPA nın birinci bileşeni altındaki projelerde finansman anlaşmasının imzalandığı tarihten itibaren 2 yıldır. Dolayısıyla ihale sürecinin olabildiğince erken başlatılması, son günde sözleşme imzalamanın (last minute contracting) yol açabileceği sorunların aşılmasında ve yeniden ihaleye çıkılmasını (re-launch) gerektiren durumların yönetilmesinde önemli bir zaman avantajı sağlar. 12. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME AB yardımlarının kullanımı, bir başka deyişle ülkemizin tam üyeliğe hazırlanması, son tahlilde yüzlerce projenin ihale/sözleşme yoluyla hayata geçirilmesine bağlıdır. CFCU, adının da çağrıştırdığı üzere bu amaçla kurulan sistemin merkezinde yer almaktadır. İhale/sözleşme sürecinin yukarıda genel bir tanıtımı yapılankendine özgü işleyişi, ülkemizin yardımları hazmetme kapasitesinin CFCU nun iş yapma kapasitesi ile birlikte değerlendirilmesini gerektirir niteliktedir. Bu açıdan bakıldığında, CFCU daki deneyim ve bilgi birikiminin muhafazası, mümkün olduğu ölçüde diğer kurumlara yaygınlaştırılması AB entegrasyon sürecinin başarısı için de önem taşımaktadır. 33 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

PRAG. Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi. Esin Seitters March 2011

PRAG. Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi. Esin Seitters March 2011 PRAG Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi Esin Seitters March 2011 Prag Nedir AB ihale prosedürlerini ve kurallarını içeren ana kaynak AB genel bütçesi ve

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA SUNUM İÇERİĞİ Satın Alma Nedir? Genel Çerçeve Genel Süreç Satın Alma Stratejisi/Planı Satın Alma Usulleri Doğrudan Temin Pazarlık Usulü Açık İhale Usulü Satın Alma Süreçlerinin

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması İÇERİK I. HİBE PROGRAMI VE PROJELERİN HAZIRLANMASI II. III. IV. BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE TESLİM EDİLMESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZLEŞMENİN

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Kavramsallaştırma İhale Kamu İhalesi; Kamu Alımı; Devletin kamu hizmeti sunma sorumluluğu

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ Kamu Harcama Yöntemi 1 Kamu harcama yönetim sistemi, kamu kaynaklarının yönetimi ile ilgili kararların nasıl alınacağına

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29090 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ 2007-2013 IPA Dönemi Yapılar, Aktörler ve Sorumluluklar Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA)

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ 31 OCAK 2017 1 Erasmus+ Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının

Detaylı

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç). 2016 / 2017 DÖNEMİ ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen AKADEMİK personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014 2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi 18 Temmuz 2014 2/45 Harcamalarımızda hangi kurallara tabiyiz? SATIN ALMA YÖNTEMİ Harcamaları bir kanuna bağlanmış yararlanıcılar Harcamaları hiçbir kanun

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen İDARİ personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017 tarihleri

Detaylı

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir.

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 5- İHALE USULÜ BELİRLENİR. İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine göre

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 8 Eylül 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29825 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ Bölüm B Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ AGH ETKİNLİKLERİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Bu eylem, gençlik, kültür ve spor alanında

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ TARİHSEL GELİŞİM Avrupa Komisyonu tarafından sunulan öneri üzerine, Avrupa Konseyi 17 Temmuz 2006 tarihinde yeni bir Katılım

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNITED NATIONS (UN) NEW YORK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Malî işlemlerin süreç ve akış şemasının amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4 İçindekiler DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI REHBERİ... 3 1. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ NEDİR?... 3 2. DOĞRUDAN TEMİN BİR İHALE USULÜ MÜDÜR?... 3 3. DOĞRUDAN TEMİN ALIM SÜRECİ NASIL İŞLER?... 3 4. DOĞRUDAN TEMİNİN GETİRDİĞİ

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü ERASMUS+ Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI HEALTH INDUSTRY EMPLOYERS ASSOCIATION OF TURKEY. İçindekiler

TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI HEALTH INDUSTRY EMPLOYERS ASSOCIATION OF TURKEY. İçindekiler İçindekiler 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren ihalelere girebilmek için EKAP a kayıt zorunlu hale geldi. Tebligatlar elektronik olarak EKAP a kayıtlı olduğunuz mail adreslerinize yapılacak. EKAP ta düzenlenmeyen

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı