Kriptojenik G A veya inmede mobil kardiyak hastane d fl telemetri ile tespit edilen atriyal fibrilasyon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kriptojenik G A veya inmede mobil kardiyak hastane d fl telemetri ile tespit edilen atriyal fibrilasyon"

Transkript

1 Kriptojenik G A veya inmede mobil kardiyak hastane d fl telemetri ile tespit edilen atriyal fibrilasyon A.H. Tayal, MD M. Tian, RN K.M. Kelly, MD, PhD S.C. Jones, PhD D.G. Wright, MD D. Singh, MD J. Jarouse, CRNP J. Brillman, MD S. Murali, MD R. Gupta, MD Yaz flma adresi ve reprint istekleri için Dr. Ashis H. Tayal, Allegheny General Hospital, Comprehensive Stroke Center, 420 East North Avenue, Suite 206, Pittsburgh, PA ÖZET Amaç: Kriptojenik G A veya inme oldu u varsay lan bir hasta alt setinde atriyal fibrilasyon (AF) mevcut olabilir ve standart teflhise yönelik yöntemlerle bu sorun fark edilmeyebilir. Biz, AF nin kriptojenik G A/inmenin yeterince tan nmayan bir mekanizmas olabilece ini farz ettik. Yöntemler: Elli alt hastal ard fl k bir kriptojenik G A/inme serisi, teflhise yönelik de erlendirme ve 21 güne kadar sürdürülen Mobil Kardiyak Hastane D fl Telemetri den sonra (Mobile Cardiac Outpatient Telemetry, MCOT) analiz edildi. Demografik, radyografik, ekokardiyografik ve MCOT bulgular incelendi. MCOT ile AF teflhisinin göstergeleri Student t test ve Fisher tam olas l klar testi ve çok de iflkenli analizle kararlaflt r ld. Bulgular: Ortanca MCOT izleme süresi olan 21 (5 21) günde AF tespit h z %23 dü (13/56). AF ortanca 7 (2 9) günlük izlem sonras saptand. On üç hastada 27 asemptomatik AF epizodu bulundu, bunlardan %85 i (23/27) <30 saniye ve kalan %15 i (4/27) 4 24 saat sürmüfltü. Diyabet hem tek de iflkenli (p = 0.024) hem de çok de iflkenli (OR 6.15; %95 CI ; p = 0.033) analizde AF yi öngörebilmiflti. Sonuçlar: Kriptojenik G A/inme hastalar nda (21 gün) mobil kardiyak hastane d fl telemetri kullan larak yüksek oranda atriyal fibrilasyon (AF) tespit edilebilmektedir ve bu tespit oran uzun izlem süresine, hasta seçimine ve bütün yeni bafllang çl AF epizodlar n n kapsanmas na ba l olabilir. K sa AF epizodlar (<30 saniye) daha uzun ve klinik yönden önemli AF nin biyoiflaretleyicisi olabilir. Neurology 2008;71: SÖZLÜK AF = atriyal fibrilasyon; ASA = atriyal septal anevrizma; AV = Mobitz tip 2 ikinci derece atriyoventriküler blok; DWI = difüzyon a rl kl görüntüleme; EKG = elektrokardiyogram; ELR = event-loop kay t; HR = nab z; MCOT = Mobil Kardiyak Hastane D fl Telemetri; NSVT = sürekli olmayan ventriküler taflikardi; PAC = prematür atriyal kompleks; PAF = paroksismal atriyal fibrilasyon; PFO = patent foramen ovale; PSVT = paroksismal supraventriküler taflikardi; TEE = transözofageal ekokardiyografi; TOAST = Trial of Org in Acute Stroke Treatment; TTE = transtorasik ekokardiyografi. G A/inme geçiren hastalarda standart diyagnostik de erlendirmeden sonra hiçbir etiyoloji saptanamamas s k rastlanan bir durumdur. Önceki yay nlarda Trial of Org in Acute Stroke Treatment (TOAST) s n flamas yla inme sonras sa kalanlar n %36 s kriptojenik ve %19 u kardiyoembolik olarak s n fland r lm flt r. 1-3 lk baflta kriptojenik inme ve belirlenememifl etiyolojiye ba l G A teflhis edilen hastalarda sonradan atriyal fibrilasyon (AF) bulunmufl olmas, bu altgrupta AF nin tespiti için daha fazla gayret gösterilmesi gerekti ini düflündürmektedir. Kriptojenik G A/inmeli hastalarda tan nmam fl AF mevcut olabilir ve alternatif bir inme etiyolojisini temsil edebilir. Bizim amac m z, kriptojenik G A/inmeyle gelen hastalardan fark edilmemifl yeni bafllang çl AF si olan hasta yüzdesini 21 günlük mobil kardiyak hastane d fl telemetri (MCOT) ünitesi yard m yla belirlemekti. 24 Eylül 2008 den itibaren elektronik bask s mevcuttur, Department of Neurology ve Allegheny General Hospital Stroke Center (A.H.T., M.T., K.M.K., S.C.J., D.G.W., D.S., J.J., J.B.) ve Division of Cardiology, Department of Medicine (S.M.), Allegheny General Hospital, Pittsburgh, PA; Department of Anesthesiology (S.C.J.), Drexel University College of Medicine (A.H.T., K.M.K., S.C.J., D.G.W., J.B., S.M.), Philadelphia, PA ve Department of Neurology (R.G.), Cleveland Clinic Foundation, OH. Beyan: Yazarlar n ç kar çat flmas yoktur. Copyright 2008 by AAN Enterprises Inc. Neurology 71 September 18,

2 YÖNTEMLER Hastalar. Bu geriye dönük analiz Allegheny Devlet Hastanesi nin Kurumsal nceleme Kurulu taraf ndan onayland. Ocak 2006 ila May s 2007 tarihleri aras nda toplam 372 hasta bir iskemik inmeyle gelmifl ve 68 inde (%18) kriptojenik etiyoloji saptanm flt. Bu 68 hastadan 56 s (%82) bizim çal flmam z n kapsama ölçütlerini karfl lad ve incelendi. Bu çal flmada, kriptojenik G A/inme terimi TOAST ölçütleri temelinde bilinmeyen etiyolojili inme ve bilinmeyen etiyolojili G A anlam na gelir. Klinik, radyografik, ekokardiyografi ve MCOT verileri topland ve incelendi. Kapsama ölçütleri, 1) 18 yafl ndan büyük olma; 2) son 3 ay içinde geçirilmifl iskemik inme veya G A ve 3) kriptojenik G A/inme teflhisiydi. G A, 24 saatin içinde düzelen ve difüzyon a rl kl sekansta yüksek intansiteli anormalli e neden olmayan ani bafllang çl fokal nörolojik belirti veya bulgular olarak tan mland. G A belirti ve bulgular aras nda hemipleji/hemiparezi, monopleji/ monoparezi, afazi, geçici monoküler körlük, vertigo, dizartri ve izole duysal belirtiler vard. D fllama ölçütleri ise, 1) AF öyküsü; 2) MCOT nin bafllat lmas ndan önce kabul elektrokardiyogram n (EKG), yatarak kardiyak telemetri izleminin veya 24 saatlik Holter verilerinin AF yi göstermesi ve 3) protrombotik durumdu (Faktör V Leiden geninde mutasyon, protrombin G20210A gen mutasyonu, antifosfolipit antikor sendromu veya metilentetrahidrofolat redüktaz eksikli- i olarak tan mlan r). On iki hasta afla daki sebeplerden dolay analize dahil edilmedi: 1) sigortan n MCOT yi karfl lamamas ; 2) MCOT den önce ölüm ve 3) MCOT için zorunlu olan telefon temas n n sa lanamamas. Patent foramen ovaleli (PFO) ve atriyal septal anevrizmal (ASA) hastalar, dupleks ultrason tetkikiyle derin ven trombozu olmamas ve normal bir hiperkoagülabilite profili varl nda çal flmaya dahil edildi. Klinik veri, inme risk faktörlerini, demografik bilgiyi, kardiyak öyküyü, TOAST teflhisini ve taburculuk s ras ndaki durumu içermekteydi. TOAST teflhisi MCOT bulgular - na kör ba ms z bir elefltirmen (D.G.W.) taraf ndan konuldu. Radyografik veriler, MRG veya BT de kortikal vs subkortikal infarkt kan t ve infarkt n vasküler alan n kapsamaktayd. Bütün hastalara, G A/inmenin nedeni olabilecek büyük damar hastal n d fllamak için MRA veya BTA çekildi. Bütün hastalara transözofageal ekokardiyografi (TEE) ile birlikte veya sadece transtorasik ekokardiyografi (TTE) yap ld ve flu veriler incelendi: ejeksiyon fraksiyonu, PFO ve ASA varl, mitral regurjitasyon, spontan ekokontrast, sol atriyum çap ve aortik arkus ateroma varl. Al nan MCOT verileri, MCOT izleminin süresi, AF olaylar n n tespiti, AF esnas nda kalp h z, AF esnas nda efllik eden belirtiler ve di er önemli disritmilerin olup olmad - yd. AF, p dalga faaliyetinin kayb, düzensiz zemin dalgalanmalar (f dalgalar ) ve RR interval de iflkenli i olarak tan mland. MCOT aritmi tespit algoritmas yard m yla tespit edilen ve manüel inceleme ile do rulanan tüm yeni bafllang çl ve <30 saniye süreli AF epizodlar dahil edildi. Mobil kardiyak hastane d fl telemetri takibi. MCOT sistemi, G da ve laç daresi onayl 21 güne kadar kardiyak hastane d fl telemetri takibi sa layan bir alettir. MCOT sistemi, intermitan AF dahil asemptomatik paroksismal olaylar yakalamak için oluflturulmufl bir olay tespit algoritmas n (Mortara) kullanan bir kendi kendine çal flan alettir. Olay tespit algoritmas nda, bütün AF olaylar n tespit etmek için RR interval de iflkenli i ve QRS morfoloji analizi kullan l r ve sonuçlar ard ndan standart diyagnostik ölçütler (p dalga faaliyetinin yoklu u ve düzensiz RR intervali) temel al narak manüel inceleme ve teyit için bir doktora iletilir. MCOT sistemi standart Massachusetts Institute of Technology Beth Israel Hospital ve Amerikan Kalp Birli i aritmi veritabanlar na karfl test edildi ve >30 saniye süreli AF nin tespitinde hassasiyetinin %99 ve pozitif öngörücü de erinin %96 oldu u görüldü ki bu de erler Amerikan Ulusal Test Standartlar yla tutarl yd (American National Standards Institute/Association for the Advancement of Medical Instrumentation EC 57:1998). MCOT dahil bütün kardiyak izleme aletlerinde aritmi tespit algoritmalar n n <30 saniye süreli AF epizodlar n n tespitinde hassasiyeti düflüktür ve tüm olas AF olaylar n n manüel olarak incelenmesi gerekir. MCOT aritmi tespit algoritmas ile yanl fll kla AF teflhisi konulabilen aritmiler k sa paroksismal supraventriküler taflikardi ve akselere junctional taflikardiydi ve bu tip epizodlar manüel inceleme ile temizlendi. MCOT sistemi, bir ev Internet baz ünitesi ve hastalar taraf ndan giyilen cep boyutunda kablosuz bir teyp/verici kiflisel veri asistan ndan (PDA) oluflmaktayd (CardioNet, San Diego, CA). Cihazda 2 EKG kanal ndan kay t izni veren 3 kütanöz kanall sensör ile ritim striplerinin sürekli kay t yapmas ve PDA dan entegre bir selüler modem yoluyla otomatik kablosuz aktar m sa land. 5 Anormal EKG aktar m, standart bir aritmi tespit algoritmas ve önceden belirlenmifl doktor izleme eflikleri ve yan t parametreleriyle veya hastan n belirtileri bildirmek üzere PDA ekran n aktif hale getirmesiyle gerçeklefltirildi. MCOT sisteminin, kendi kendine çal flan bellek döngülü teyplerin aksine her bir aritmi olay için kay t süresinde hiçbir k s tlamas yoktu (24 saat x 21 gün). Olay n bafllatt kay t parametreleri flöyleydi: a r bradikardi (RR interval >1.71 sn); ciddi duraklama (>4 sn); orta fliddette duraklama (RR interval 2 4 sn) ve ST kaymas için tetikleyici yok. MCOT algoritmas nda RR interval de iflkenli i ve QRS morfolojisi temelinde olas AF varl kararlaflt r l r. Algoritma yanl fll kla AF olarak anlafl labilen ventrikül kaynakl aritmileri reddedebilir. Algoritma ayn zamanda AF olaylar n a r AF (AF ve yüksek kalp h z [HR] >130 at m/dk veya RR interval <461 msn) veya AF (HR <130 at m/dk veya RR >461 msn) olarak s n fland r r. statistiksel analiz. Tan mlay c ve frekans istatistik analizleri ve mukayeseler SPSS (version 14.0, SPSS Inc.) ile yap ld. AF nin MCOT ile tespitine karfl tespit edilememesi için bazal özelliklerin tek de iflkenli analizi kategorik de iflkenler için Fisher tam olas l klar testi ve sürekli de iflkenler için Student t testi kullan larak yap ld. MCOT ile AF tespitinin ba- ms z göstergelerini de erlendirmek üzere p de eri <0.20 olan de iflkenleri analiz etmek üzere bir lojistik regresyon modeli oluflturuldu. <0.05 p de eri anlaml kabul edildi. BULGULAR Primer analiz için bazal klinik, radyografik ve ekokardiyografik de iflkenler tablo 1 de sunulmufltur. Hastalar n %87 sinde (48/55) difüzyon a rl kl (DWI) MRG görüntülemede serebral infarkt bulundu; bu infarktlar n %85 i (41/48) kortikal yerleflimliydi. G A, hastalar n %14 ünde indeks olayd. Bütün hastalara ya MRA veya (ekstrakraniyal ve intrakraniyal) BTA çekildi, bu hastalar n %30 unda (17/56) inme veya G A n n arter da l m nda olmayan büyük damar stenoz (>%50) veya oklüzyonu belirlendi. Biz, DWI pozitif kortikal infarktla MCOT ile AF tespiti aras nda hiçbir iliflki saptamad k (p = 0.653). 18 Neurology 71 September 18, 2008

3 Tablo 1 Primer analiz (n 56 aksi belirtilmedikçe) için bazal klinik, radyografik ve ekokardiyografik değişkenler Tablo 2 Kategori Mobil Kardiyak Hastane Dışı Telemetri (MCOT) bulguları (n 56) Değişken Kategori Değişken Yaş, y Erkek 29 (51) Kadın 27 (49) Hipertansiyon 43 (77) Hiperlipidemi 42 (75) Sigara 20 (36) Diabetes mellitus 9 (16) Palpitasyon öyküsü 10 (18) Koroner arter hastalığı 8 (14) Koroner arter baypas grefti 5(9) Miyokard infarktüsü 5(9) Konjestif kalp yetmezliği 1(2) Hiperkoagülabilite paneli (normal bulgular) 22 (39) GİA indeks olay 8 (14) MRG infarkt (DWI pozitif)* (n 55) 48 (87) MRG (kortikal infarkt) (n 48) 41 (85) BT infarkt (n 49) 22 (45) Ekokardiyogram yapılmış (TTE veya TEE) 56 (100) Transtorasik ekokardiyogram (TTE) 34 (61) Transözofageal ekokardiyogram (TEE) 29 (52) Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu normal ( %55) Patent foramen ovale (n 55) atriyal septal anevrizma 53 (95) 13 (24) Sol atriyal dilatasyon (>4 cm) (n 53) 8 (15) Değerler n (%) veya ortalama ± SD olarak ifade edilmiştir. *Difüzyon ağırlıklı görüntülemede serebral infarkt kanıtı. DWI = difüzyon ağırlıklı görüntüleme; TEE = transözofageal ekokardiyografi; TTE = transtorasik ekokardiyografi. AF tespit edilen (< veya >30 saniye) 13 (23) AF tespit edilen (>30 saniye) 3 (5.3) İndeks olaydan (GİA/inme) MCOT izlemi başlatılana kadar geçen süre (gün) 20 (1 122) Total MCOT izlem süresi (gün) 21 (5 21) İlk AF epizodunun tespitine kadar geçen izlem süresi (gün) Tespit edilen diğer disritmiler 7 (2 19) PSVT 16 (29) AV blok II 4(7) NSVT 5(9) PAC 10 (18) Değerler n (%) veya ortanca (aralık) olarak ifade edilmiştir. AF = atriyal fibrilasyon; PSVT = paroksismal supraventriküler taşikardi; AV = Mobitz tip 2 ikinci derece atriyoventriküler blok; NSVT = sürekli olmayan ventriküler taşikardi; PAC = prematür atriyal kompleks. Bütün hastalara ya TTE ya da TEE çekildi. Hastalar n %52 sine (29/56) TEE çekimi ve geri kalan na TTE çekimi yap ld. Çal flmam zda, kohortun %24 ünde (13/55) ASA ile veya tek bafl - na PFO saptand ve MCOT yard m yla AF tespitiyle bir iliflki gösterilemedi (p = 0.808). Bu kohortta de erlendirilen ek ekokardiyografik de iflkenler, 1) %15 (8/53) hastada sol atriyal dilatasyon (>4 cm); 2) %2 (1/56) hastada 2 4+ mitral regurjitasyon ve 3) %5 (3/56) hastada sol ventrikül fonksiyon bozuklu uydu. Sol atriyal dilatasyon, mitral regurjitasyon ve sol ventrikül fonksiyon bozuklu u AF tespitiyle iliflkili de ildi. Hastalara çekilen elektrokardiyogramlar n %93 ünde (52/56) veya 24 saatlik Holter çal flmas n n %7 sinde (4/56) ve 24 saatlik yat l telemetri monitörizasyonunun %86 s nda (48/56) normal sinüs ritmi saptand ve MCOT çekiminden önce hiçbir AF epizoduna rastlanmad. Kriptojenik G A/inme geçirmifl ve 21 güne kadar süren MCOT izlemini tamamlayan 56 hastadan %23 ünde (13/56) AF tespit edildi (tablo 2). AF tespit oran (<30 saniye) AF için %5.3 dü (3/56). MCOT izleminin bafllat lmas ndan indeks olaya (G A/inme) kadar geçen ortanca süre 20 (1 122) gündü. Ortanca izlem süresi 21 gün (5 21) ve ilk AF epizodunu tespit etmek için gerekli izlem süresi de 7 (2 19) gündü (tablo 2). On üç hastada 27 asemptomatik AF epizodu bulundu. Ço u AF epizodu (%85 [23/27]) <30 saniye sürmekteydi ve 10 hastada tespit edilmiflti. Kalan AF epizodlar (%15 [4/27]) 4 24 saat sürmüfl ve 3 hastada meydana gelmiflti. 30 saniyenin üstünde ve 4 saatten az süren hiçbir AF epizoduna rastlanmad (flekil). MCOT ile AF teflhisinin klinik ve ekokardiyografik göstergeleri ile yap lan bir tek de iflkenli analizin bulgular tablo 3 de sunulmufltur. Sadece diabetes mellitus öyküsü olan hastalar n hem tek de iflkenli (p = 0.024) (tablo 3) hem de çok de iflkenli (OR 6.15; %95 CI ; p = 0.033) (tablo 4) analizde potansiyel olarak daha yüksek AF riski alt nda oldu u saptand. Kriptojenik G A/inmeli hastalarda MCOT 1) sürekli olmayan ventriküler taflikardi (NSVT) (%9; 5/56); 2) paroksismal supraventriküler taflikardi (PSVT) (%29; 16/56); 3) Mobitz II ikinci derece AV blok (%7; 4/56) ve 4) prematür atriyal kompleksler (PAC) (%18; 10/56) gibi di er Neurology 71 September 18,

4 Şekil Mobil Kardiyak Hastane Dışı Telemetri ile tespit edilen 27 atriyal fibrilasyon (AF) olayı ve dağılımı (n 13) Table 4 Mobil Kardiyak Hastane Dışı Telemetri (MCOT) ile atriyal fibrilasyon tespiti göstergelerinin çok değişkenli analizi Olay/AF süre aralığı (#) sn 4sn 6sn 8sn 10sn 12sn 14sn 16sn18sn 4sa 24sa AF süresi (saniye veya saat) Kısa ve uzun AF olayları saniyeler ve saatler sürmüştür. önemli disritmileri de s kl kla ortaya ç kard. Bu çal flmada PAC ve PSVT lerin nicel yükü ölçülmedi. NSVT tespit edilen hastalar kardiyak tetkike yönlendirildi. Table 3 Değişken Yaş, y Kadın Hipertansiyon Diabetes mellitus Konjestif kalp yetersizliği GİA (indeks olay) MRG de kortikal infarkt (DWI pozitif) Sol atriyal dilatasyon ( 4 cm) Sol ventrikül fonksiyon bozukluğu Patent foramen ovale atriyal septal anevrizma Mobil Kardiyak Hastane Dışı Telemetri (MCOT) ile atriyal fibrilasyon (AF) tespiti göstergelerinin tek değişkenli analizi MCOT ile tespit edilen AF Hayır (n 43) Evet (n 13) p Değeri Değerler n (%) veya ortalama ± SD olarak ifade edilmiştir. *Fisher tam olasılıklar testi. Student t testi. DWI = difüzyon ağırlıklı görüntüleme. Değişken OR %95 GA p Değeri Diabetes mellitus ila Kadın ila GİA (indeks olay) ila TARTIfiMA Bu çal flman n ana bulgusu kriptojenik G A/inmeli hastalarda MCOT ile yüksek oranda (%23) asemptomatik AF teflhisi konulmas yd ki bu 3 faktörle ilintili olabilir: 1) önceki çal flmalara k yasla kardiyak izlem süresinin daha uzun (21 gün) tutulmas ; 2) izlemin AF öyküsü olmayan kriptojenik G A/inme hasta alt setine s n rl tutulmas ve 3) olay tespitinin standart bir otomatik aritmi tespit algoritmas ve izlem verilerinin devaml incelenmesiyle yap lmas. lk AF epizodunun tespiti için gerekli izlem süresinin 7 (2 19) gün olmas, kriptojenik G A/inmeli hastalarda kardiyak izlemin uzun (>7 gün) tutulmas gerekti ini düflündürmektedir. Biz ayn zamanda AF epizod süresinin <30 saniyeden >4 saate kadar de iflebildi ini de bulduk. Elli yafl üstü hastalarda AF popülasyon prevalans %2.4 dür. 6 AF nin bütün iskemik inmelerin yaklafl k olarak %10 una veya bütün kardiyoembolik inmelerin yaklafl k olarak yar s na sebep oldu u tahmin edilmektedir. 7,8 AF li hastalar n yaklafl k %25 inde intermitan AF vard r. 6,9 AF iskemik inme için ba ms z bir risk faktörüdür veya yaflla prevalans artar. nmenin AF ye sekonder y ll k riskinin yafl ndaki hastalarda %1.5 ve yafl ndaki hastalarda ise %23.5 oldu u bildirilmifltir. 10 EKG ve 24 saatlik Holter monitörizasyonu ile AF öyküsü olmayan kriptojenik G A/inme hastalar nda AF tespit oran %1.3 (2/149) olarak bildirilmifltir. 11 Yedi gün boyunca olay döngüsü kayd (ELR) ile EKG ve 24 saatlik Holter monitörizasyonu normal olan rastgele G A/inmeli hastalardan %5.7 sinde (5/88) AF tespit edilmifltir; bu çal flmada, kriptojenik G A/inmede ELR ile AF tespit oran bildirilmemifl ve AF öyküsü bulunan hastalar da dahil edilmifltir (%4.7 [7/149]). 12 MCOT ile >30 saniye süreli AF tespit oran %5.3 dü (3/56) ve hasta seçim ve izleme metodolojisindeki anlaml farklardan dolay ELR tespit oran yla do rudan k yaslama yapmak mümkün de ildi. Kendili inden tetiklenen bellek döngüsü kay tlay c lar ile incelenen bilinen veya flüpheli disritmi hastalar n n geriye dönük bir incelemesinde, %8.7 hastada (52/600) asemptomatik AF gösterilmifltir. 13 MCOT yap - lan ve a r palpitatasyon bulunan senkop/presenkop hastalar yla yürütülen ileriye dönük bir çal flmada, asemptomatik AF tespit oran n n 20 Neurology 71 September 18, 2008

5 %23 (31/134) oldu u belirlenmifltir. 5 Halen, kriptojenik inmede özel uzam fl aritmi izlem yöntemlerini de erlendiren yay nlanm fl kontrollü ileriye dönük çal flma yoktur. ntermitan AF, birkaç y ldan beri tekrarlay c, saniyelerle saatler sürüp kendili inden sona eren genelde asemptomatik AF epizodlar ile karakterizedir. 14 Paroksismal atriyal fibrilasyon (PAF), >30 saniye süreli kendili inden sona eren AF epizodlar olarak tan mlan r. 14 Farkl sürekli kardiyak izlem yöntemleri ile gizli AF tespiti amac tafl yan 5 ileriye dönük kohort çal flmas n n son bir sistematik analizi tutarl bir AF tan m sa layamam flt r. 15 Biz, kriptojenik G A/inmeli hastalarda yeni bafllang çl AF epizodlar n n frekans ve da l m n ölçtük ve yüksek oranda AF epizodu (<30 saniye) saptad k. Bu k sa AF epizodlar n n do al öyküsü yeterince anlafl lamam flt r. Bizce, k sa (<30 saniye) AF olaylar normalde kriptojenik G A/inmeli oldu u kabul edilen hastalarda kardiyojenik embolizasyona neden olabilecek kadar uzun AF epizodlar yla birlikte olan önemli biyoiflaretleyicilerdir. The Canadian Registry of Atrial Fibrillation, PAF li 757 hastadan %24.7 sinde 5 y ll k takip sonunda PAF epizodlar n n kronik AF ye dönüfltü ünü bildirmifltir, o halde PAF epizodlar n n süresi zamanla uzamakta ve kronikleflmektedir. Sürekli AF nin sol atriyal apendikste trombüs oluflumu için 48 saat boyunca sürmesi gerekti i bildirilmifltir; ancak TEE temelli çal flmalarda bu sürenin daha k sa oldu u gösterilmifltir. 17,18 Antikoagülasyonun potansiyel terapötik faydas nedeniyle, kriptojenik G A/inmeli oldu u düflünülen hastalarda uzun kardiyak izlemle intermitan AF tespiti çabalar na ihtiyaç vard r, yaln z bu kesin olarak önerilmemektedir. The Stroke Prevention in Atrial Fibrillation çal flmas nda, paroksismal (%3.2) ve kal c (%3.3) AF si olan hastalarda aspirin terapisi esnas nda benzer bir y ll k inme h z bildirmifltir. 9 Önceden G A veya inmesi olanlar n aspirin tedavisi alt nda y ll k inme h z %10 12 dir; bu hastalar ayarlanm fl dozda oral antikoagülasyondan fayda görmektedir. 19,20 MCOT bafllat lmadan önce, hastalar m zdan %82.1 i (46/56) antitrombosit, %14.3 ü (8/56) warfarin ve %3.6 s da (2/56) hem antitrombosit hem de warfarin al yordu. MCOT bulgular, MCOT ile yeni bafllang çl AF oldu u anlafl lan 13 hastada tedaviyi de ifltirdi. Befl hastada antitrombosit tedavisinde warfarine geçildi, 6 hasta MCOT den önce oldu u gibi warfarine devam etti ve 2 hastada da antitrombosit tedavisi sürdürüldü. Çal flmam z n maksad, kriptojenik inme/g - A l hastalarda uzun izlemle AF saptanabilece ini göstermekti. K sa AF epizodlar yaflayan hastalar n optimum yönetimi tam olarak oluflturulmufl de ildir. MCOT için Medicare (21 gün için) 1124 $ ödemektedir. O halde, %23 lük bir AF tespit oran yla kriptojenik G A/inmede tespit edilen her bir yeni AF nin maliyeti 4841 $ olacakt r. Bu çal flman n potansiyel bir s n rlamas, G - A/inme öyküsü olmayan yafl eflli bir kontrol grubunun yoklu uydu. Ayr ca, bu kohorttaki bütün hastalara TEE çekimi yap lamad. Bu sorun literatürde tart fl lmaya aday bir konudur ve rastgele inme hastalar n n teflhise yönelik de erlendirmesinde TTE vs TEE kullan m aç s ndan hiçbir standart k lavuz bulunmamaktad r. AF hastalar nda klinik risk faktörleri için düzeltme sonras, kardiyak tromboembolizmay ba ms z olarak öngördürebilecek hiçbir özel TTE veya TEE parametresi gösterilememifltir. 14,21 TE- E nin antikoagülasyon gerektiren yüksek riskli kardiyak emboli kaynaklar n n tespit verimini art rmad n gösteren yay nlar vard r. 22,23 Oysa 231 hastayla yürütülmüfl yeni bir ileriye dönük çal flmada, TTE si normal hastalar n %16 s nda TEE ile yüksek riskli bir emboli kayna oldu u görülmüfltür. 24 Bu s n rlamalara ra men, bu ilk çal flma bilinmeyen etiyolojili inme hastalar n n önemli bir yüzdesinde AF bulundu unu göstermifltir. 21 Aral k 2007 de al nd. Son haliyle 3 Haziran 2008 de yay na kabul edildi. KAYNAKLAR 1. Petty GW, Brown RD Jr. Whisnant JP, Sicks JD, O Fallon WM, Wiebers DO. Ischemic stroke subtypes: a populationbased study of incidence and risk factors. Stroke 1999; 30: Sacco SE, Whisnant JP, Broderick JP, Phillips SJ, O Fallon WM. Epidemiological characteristics of lacunar infarcts in a population. Stroke 1991;22: Adams HP, Bendixen BH, Kappelle LJ, et al. Classification of subtype of acute ischemic stroke definitions for use in a multicenter clinical trial. Stroke 1993;24: Joshi AK, Kowey PR, Prytowsky EN, et al. First experience with a Mobile Cardiac Outpatient Telemetry (MCOT) system for the diagnosis and management of cardiac arrhythmia. Am J Cardiol 2005;95: Rothman SA, Laughlin JC, Seltzer J, et al. The diagnosis of cardiac arrhythmias: a prospective multi-center randomized study comparing Mobile Cardiac Outpatient Telemetry versus standard loop event monitoring. J Cardiovasc Electrophysiol 2007;18: Lip GY, Golding DJ, Nazir M, Beevers DG, Child DL, Fletcher RI. A survey of atrial fibrillation in general practice: the West Birmingham Atrial Fibrillation Project. Br J Gen Pract 1997;47: Mohr JP, Caplan LR, Melski JW. The Harvard Cooperative Stroke Registry: a prospective registry. Neurology 1978; Broderick JP, Philips SJ, O Fallon WM, Frye RL, Whisnant JP. Relationship of cardiac disease to stroke occurrence, recur- Neurology 71 September 18,

6 rence and mortality. Stroke 1992;23: Hart RG, Pearce LA, Rothbart RM, McAnulty JH, Asinger RW, Halperin JL. Stroke with intermittent atrial fibrillation: incidence and predictors during aspirin therapy. Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Investigators. J Am Coll Cardiol 2000;35: Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. Stroke 1991;22: Douen A, Pageau N, Medic S. Usefulness of cardiovascular investigations in stroke management clinical relevance and economic implications. Stroke 2007;38: Jabaudon D, Sztajzel J, Sievert K, Landis T, Sztajzel R. Usefulness of ambulatory 7-day ECG monitoring for detection of atrial fibrillation and flutter after acute stroke and transient ischemic attack. Stroke 2004;35: Reiffel JA, Schwarzberg R, Murry M. Comparison of autotriggered memory loop recorders versus standard loop recorders versus 24-hour Holter monitors for arrhythmia detection. Am J Cardiol 2005;95: ACC/AHA/ESC Guidelines for the Management of Patients with Atrial Fibrillation: a Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines. Circulation 2006;114: Liao J, Khalid Z, Scallan C, Morillo C, O Donnell, M. Noninvasive cardiac monitoring for detecting paroxysmal atrial fibrillation or flutter after acute ischemic stroke: a systematic review. Stroke 2007;38: Kerr CR, Humphries KH, Talajic M, et al. Progression to chronic atrial fibrillation after the initial diagnosis of paroxysmal atrial fibrillation: result from the Canadian Registry of Atrial Fibrillation. Am Heart J 2005;149: Stoddard MF, Dawkins PR, Prince CR, Ammash NM. Left atrial appendage thrombus is not uncommon in patients with acute atrial fibrillation and a recent embolic event: a transesophageal echocardiographic study. J Am Coll Cardiol 1995;25: Manning WJ, Silverman DI, Waksmonski CA, Oettgen P, Douglas PS. Prevalence of residual left atrial thrombi among patients with acute thromboembolism and newly recognized atrial fibrillation. Arch Intern Med 1995;155: Stroke Prevention on Atrial Fibrillation Investigators. Adjusted-dose warfarin versus low-intensity, fixed-dose warfarin plus aspirin for high-risk patients with atrial fibrillation: Stroke Prevention in Atrial Fibrillation III randomized clinical trial. Lancet 1996;348: EAFT (European Atrial Fibrillation Trial) Study Group. Secondary prevention in non-rheumatic atrial fibrillation after transient ischemic attack or minor stroke. Lancet 1993;342: Atrial Fibrillation Investigators. Echocardiographic predictors of stroke in patients with atrial fibrillation: a prospective study of 1066 patients from 3 clinical trials. Arch Intern Med 1998; 158: Leung DY, Black IW, Cranney GB, et al. Selection of patients for transesophageal echocardiography after stroke and systemic embolic events: role of transthoracic echocardiography. Stroke 1995;26: Vitebskiy S, Fox K, Hoit BD. Routine transesophageal echocardiography for the evaluation of cerebral emboli in elderly patients. Echocardiography 2005;22: Bruijn S, Agema W, Lammers GJ, et al. Transesophageal echocardiography is superior to transthoracic echocardiography in management of patients of any age with transient ischemic attack or stroke. Stroke 2006;37: Neurology 71 September 18, 2008

E(mbolic) S(troke) U(ndetermined) S(ource) Kaynağı Belirlenmemiş Embolik İnme PROF. DR. NEVZAT UZUNER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

E(mbolic) S(troke) U(ndetermined) S(ource) Kaynağı Belirlenmemiş Embolik İnme PROF. DR. NEVZAT UZUNER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ E(mbolic) S(troke) U(ndetermined) S(ource) Kaynağı Belirlenmemiş Embolik İnme PROF. DR. NEVZAT UZUNER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Her 6 hastadan biri ilk inmeden sonraki 5 yıl içinde tekrar inme geçirir

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır

Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130504.htm&main=

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

CHA 2 DS 2 VASc=1 olan hastada antikoagülasyon

CHA 2 DS 2 VASc=1 olan hastada antikoagülasyon CHA 2 DS 2 VASc=1 olan hastada antikoagülasyon Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D Atriyal Fibrillasyon Önemli bir morbidite sebebi Prevalans ve insidansı giderek artmakta

Detaylı

Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Hikaye

Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Hikaye Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Kardiyak aritmiler birçok farklı belirti ile kendini gösterebilir: Çarpıntı Göğüs ağrısı Nefes darlığı Baş dönmesi Göz kararması Konfüzyon Senkop Kollaps (Kardiyak arest) Bir aritminin

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

Amaç: Hipertiroidili hastalarda, transözofajiyal ekokardiyografiyle, sol atriyum apendiks fonksiyonlar n n de erlendirilmesi

Amaç: Hipertiroidili hastalarda, transözofajiyal ekokardiyografiyle, sol atriyum apendiks fonksiyonlar n n de erlendirilmesi Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(2):79-83 79 Hipertiroidili hastalarda transözofajiyal ekokardiyografiyle sol atriyum apendiks fonksiyonlar n n de erlendirilmesi Evaluation of left

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? Dr. Serkan Topaloğlu 3. Atriyal Fibrilasayon Zirvesi 2014 Hız ve Ritm Kontrolü Hastanın tercihi Semptomatik durum (EHRA skoru) AF nin süresi

Detaylı

GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: Görüntüleme Gerekli mi? Prof. Dr. Cem ÇALLI

GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: Görüntüleme Gerekli mi? Prof. Dr. Cem ÇALLI GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: Görüntüleme Gerekli mi? Prof. Dr. Cem ÇALLI Geçici İskemik Atak (GİA): Kan akımının azalmasına bağlı Geçici nörolojik defisit atağı Semptomlar 24 saatten az Semptom süresi genellikle

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Trabzon E-mail: turanset@gmail.com Hiçbir şey basit anlatılamayacak

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

İSKEMİK İNME TANISI: TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ İNME TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2015

İSKEMİK İNME TANISI: TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ İNME TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2015 Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases 2015; 21(2): 80-84 doi: 10.5505/tbdhd.2015.77486 REVIEW DERLEME İSKEMİK İNME TANISI: TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ İNME TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2015

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

EKG Ritim Bozuklukları

EKG Ritim Bozuklukları EKG Ritim Bozuklukları 1 Ritim Bozuklukları DİSRİTMİ; kalbin normal elektriksel ritminden olan sapmalara denir ARİTMİ; kalbin elektriksel aktivitesinin olmamasıdır Disritmi nedenleri; Miyokardiyal hasar,

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar

Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar 1. Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme Ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR) 2. Central

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir

karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir Özgür Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. İzmir AF Zirvesi 2013, K.K.T.C AF için

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antiaritmik ilaç preparatları

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer  Antiaritmik ilaç preparatları Antiaritmik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antiaritmik ilaç preparatları 2 2 1 3 3 Aritmiler ve temel bilgiler I Aritmi (disritmi), normal sinüs ritminden herhangi bir sapma ve kalp atımlarındaki

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Doç. Dr. Turan SET E-mail : turanset@yahoo.com Hiçbir şey basit anlatılamayacak kadar karmaşık değildir Albert Einstein AMAÇ Birinci basamakta EKG değerlendirmede

Detaylı

Normal EKG Normal EKG Nasıl Olmalıdır? Kalp Hızı: 60 100/dakika Ritim düzenli olmalıdır P dalgası: aynı derivasyonda yer alan tüm p dalgalarının morfolojisi aynı olmalıdır Her p dalgasından önce bir

Detaylı

Sol Atriyum Anatomisi ve Ekokardiyografik Değerlendirmesi. Dr. Cihangir Kaymaz Koşuyolu YIEAH Kardiyoloji Kliniği

Sol Atriyum Anatomisi ve Ekokardiyografik Değerlendirmesi. Dr. Cihangir Kaymaz Koşuyolu YIEAH Kardiyoloji Kliniği Sol Atriyum Anatomisi ve Ekokardiyografik Değerlendirmesi Dr. Cihangir Kaymaz Koşuyolu YIEAH Kardiyoloji Kliniği Sol Atriyum Segmenter Morfoloji Hunter R, et al. Circ Arrhythm Electrophysiol 2011;4:622-9.

Detaylı

Atrial Fibrilasyon Tedavisinde Yeni Bir İlaç: Vernakalant (RSD1235)

Atrial Fibrilasyon Tedavisinde Yeni Bir İlaç: Vernakalant (RSD1235) Atrial Fibrilasyon Tedavisinde Yeni Bir İlaç: Vernakalant (RSD1235) Aminocyclohexyl ether Dr. Armağan Altun Başkent Üniversitesi, İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Vernakalant Antiaritmik ilaçlar yeni

Detaylı

Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi

Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi İçindekiler Giriş Bilgi Keşfi Sınıflandırma Uygulama Sonuç ve Öneriler Giriş Koroner Arter Hastalığı(KAH) : Koroner arterler kalbi besleyen

Detaylı

GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ

GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ Hasta Stabil mi? -Düşük kalp debisi bulguları -Bilinç bozukluğu -Hipotansiyon -Pulmoner ödem -İskemi bulguları RİTİM BOZUKLUĞU OLAN HASTA STABİL DEĞİLSE

Detaylı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı TEMEL EKG Prof.Dr.Hakan KültK ltürsay Ege Üniversitesi, Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı EKG Elektro Kardiyo Gram: Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan

Detaylı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Aritmini başlamasını veya devamını sağlayan lokalize kardiyak dokunun tahrip edilmesi Odak İleti yolları Anatomik substrat Direk

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Ventriküler takikardi EKG si Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Özet Tanım Ayırıcı tanı EKG kriterleri Spesifik VT türleri Geniş

Detaylı

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest vakalarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel

Detaylı

ASEMPTOMATİK PREEKSİTASYON VARLIĞINDA NE YAPALIM? Prof. Dr. Tevfik KARAGÖZ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

ASEMPTOMATİK PREEKSİTASYON VARLIĞINDA NE YAPALIM? Prof. Dr. Tevfik KARAGÖZ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ASEMPTOMATİK PREEKSİTASYON VARLIĞINDA NE YAPALIM? Prof. Dr. Tevfik KARAGÖZ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Asemptomatik WPW İzole ventriküler preeksitasyon: Anormal EKG paterni, Semptomsuzluk, ECGpedia.org WPW

Detaylı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kamil Şahin, Murat Elevli, Canan Yolcu, H. Nilgün Selçuk Duru Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Kalp yetersizliğine ine sahip yaşlılarda larda Nebivolol ü ün KARDİYAK SONUÇLARA (outcomes)) ve rehospitalizasyon üzerindeki etkileri Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Hipertansiyonla Mücadele

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN Biyomarkırlar (Tanı) Sınıf 1: Faydalı (Kanıt seviyesi:a) Kardiak spesifik troponin (troponin I veya T hangisi kullanılıyorsa) ACS semptomları

Detaylı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Karotis Arter Hastalığı İskemik İnmelerin yaklaşık %20-25 inde karotis arter darlığı Populasyonda yaklaşık %2-8 oranında

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D Ablasyon sonrası hasta izlemi amacı İşlem başarısının değerlendirilmesi Komplikasyonların

Detaylı

Hipertansiyon tan m ve s n flamas

Hipertansiyon tan m ve s n flamas .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 67-73 Arteryel Hipertansiyon Tedavisi Prof. Dr. Serap Erdine Dünya Sa l k Örgütü

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Atriyal fibrilasyon; İnme; Yaşlı; Antikoagulasyon. ABSTRACT. Key Words: Atrial fibrillation; Stroke; Aged; Anticoagulation.

Anahtar Sözcükler: Atriyal fibrilasyon; İnme; Yaşlı; Antikoagulasyon. ABSTRACT. Key Words: Atrial fibrillation; Stroke; Aged; Anticoagulation. YAŞLILARDA ATRİYAL FİBRİLASYON VE ANTİKOAGÜLASYON ÖZ Özel Sayı 2, 2010 (55-62) Oktay ERGENE Zehra İlke AKYILDIZ Atriyal fibrilasyon (AF) koordinasyonsuz atriyal aktivasyon ve buna bağlı mekanik işlev bozukluğu

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ Bradikardili Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ İleti Sistemi 2 SENKOP Sempatik ve Parasempatik uyarım 5 R P T Q S 6 Kalp debisi = KALP HIZI x Atım hacmi Çok düşük hızlarda

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

SOL ATRİYAL APENDİKS KAPATMANIN YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR ÇAĞINDA YERİ YOKTUR! Dr. Ömer AKYÜREK Ankara Üniversitesi

SOL ATRİYAL APENDİKS KAPATMANIN YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR ÇAĞINDA YERİ YOKTUR! Dr. Ömer AKYÜREK Ankara Üniversitesi SOL ATRİYAL APENDİKS KAPATMANIN YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR ÇAĞINDA YERİ YOKTUR! Dr. Ömer AKYÜREK Ankara Üniversitesi Atriyal fibrilasyon epidemiyelojik bir sorundur: AF 6 Milyon Amerikalı yı etkilemiş durumda

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme Plevral Görüntüleme: Tan n z Nedir? Yetmifldört Yafl nda Nefes Darl Nedeniyle Baflvuran Erkek Olgu Doç. Dr. Öner D KENSOY Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Gaziantep

Detaylı

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı(UKAA), 17 Ekim 2013 tarihinde, hava kirliliğinin

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ. Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ. Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Paroksismal AF; 7 gün içinde spontan düzelen rekürren AF. Elektriksel

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Akut İskemik İnmenin Hastane Öncesi Yönetimi. Prof Dr Talip Asil Memorial Hizmet Hastanesi İnme Ünitesi

Akut İskemik İnmenin Hastane Öncesi Yönetimi. Prof Dr Talip Asil Memorial Hizmet Hastanesi İnme Ünitesi Akut İskemik İnmenin Hastane Öncesi Yönetimi Prof Dr Talip Asil Memorial Hizmet Hastanesi İnme Ünitesi İnme tipleri Hemorajik %26 SAK %13 Laküner %19 Tromboembolik %6 Kardiyoembolik %14 İskemik %71 ICH

Detaylı

Düșük Ejeksiyon Fraksiyonlu Olguda Tașikardi Atakları: ICD İmplantasyonu mu, Ablasyon Uygulaması mı?

Düșük Ejeksiyon Fraksiyonlu Olguda Tașikardi Atakları: ICD İmplantasyonu mu, Ablasyon Uygulaması mı? Düșük Ejeksiyon Fraksiyonlu Olguda Tașikardi Atakları: ICD İmplantasyonu mu, Ablasyon Uygulaması mı? Dr. Sedat KÖSE*, Dr. Uygar Çağdaș YÜKSEL**, Dr. Bekim JATA* *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kardiyoloji

Detaylı

Doç.Dr.İzzet Erdinler

Doç.Dr.İzzet Erdinler Doç.Dr.İzzet Erdinler Tahminen gelecek 4 saatte 10 hasta inme geçirecektir. 8 hasta inmenin yüksek riskini taşır. 6 hasta warfarin kullanması gerekirdi. 5 hasta yatarak tedavi alması gerekecektir. 3 hasta

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON TANIMI VE EPİDEMİYOLOJİSİ

ATRİYAL FİBRİLASYON TANIMI VE EPİDEMİYOLOJİSİ ATRİYAL FİBRİLASYON TANIMI VE EPİDEMİYOLOJİSİ Dr. Fatma YİĞİT Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 31 Mayıs 2014,

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Surgical RF Ablation of the Atria for Chronic Atrial Fibrillation Kronik Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Atriyumların Cerrahi RF Ablasyonu

Surgical RF Ablation of the Atria for Chronic Atrial Fibrillation Kronik Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Atriyumların Cerrahi RF Ablasyonu Surgical RF Ablation of the Atria for Chronic Atrial Fibrillation Kronik Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Atriyumların Cerrahi RF Ablasyonu Kıvanç Metin, Murat Çelik, Ömür Özmen, Öztekin Oto Ege Sağlık

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Trombozun komplikasyonları Trombozun kliniği; tromboembolik olayın yerine,

Detaylı

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 31 Mayıs 2014 Antalya Kalbin elektriksel anatomisi Bradiaritmilerin patofizyolojisi

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri Dr Erdal YILMAZ Tanı yöntemlerinin gelişmesi Kardiyak cerrahi sonrası aritmilerin sık görülmesi Disritmi : Ritm düzensizliği Aritmi : Ritm yokluğu

Detaylı

Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu

Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu Sema Baykara*, Mücahit Yılmaz**, Murat Baykara*** *Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM Kliniği **Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein;

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; MYELİN BASİC PROTEİN Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; Beyin Omurilik Sıvısı içinde Myelin Basic Protein miktarının araştırılmasıdır.

Detaylı

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi Nurol Arık Serebrovasküler hastalık/tanım İnme (Stroke) Geçici iskemik atak (TIA) Subaraknoid kanama Vasküler demans İskemik inme Geçici iskemik

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI T.C B.E.Ü. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ Hem.BURCU ER EKG Kalbin çalışması sırasında oluşan

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Sol Atriyal Spontan Eko Kontrast ntegrated Backscatter in, Sol Atriyal Apendiks Fonksiyonlar ve Doku Doppler i ile liflkisi

Sol Atriyal Spontan Eko Kontrast ntegrated Backscatter in, Sol Atriyal Apendiks Fonksiyonlar ve Doku Doppler i ile liflkisi 113 Sol Atriyal Spontan Eko Kontrast ntegrated Backscatter in, Sol Atriyal Apendiks Fonksiyonlar ve Doku Doppler i ile liflkisi Dr.Tarkan Tekten, Dr. O.Alper Onbafl l, Dr. Ceyhun Ceyhan, Dr. Ertugrul Ercan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ I ERKEN VURULAR İYD I DERS NOTU 03 2016 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i ERKEN (PREMATÜRE) VURULAR... 1 1.1 Atriyal

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

Pacemaker Tipi Elektrodun Yeri Pulse Jeneratörünün Yeri. Eşanlamı

Pacemaker Tipi Elektrodun Yeri Pulse Jeneratörünün Yeri. Eşanlamı Đçerik Senkop ve kardiyak pacing Dr.Mustafa Keşaplı Antalya EAH Acil Tıp Kliniği Mayıs 2011 Tanım Sınıflama Kardiak senkop Pace endikasyonları Pacing 2 Tavsiye sınıfları Kanıt düzeyleri 3 4 senkop Tanım

Detaylı