T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 21 Ağustos 1987 CUMA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Karar Sayısı : 87/11914 Bakanlar Kurulu Kararları Devlet Yatırım Bankasının "Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş." adıyla yeniden düzenlenmesine dair ekli "Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 4/6/1987 tarihli ve sayılı ya/ısı u/erine, 25/3/1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/6/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı T ÖZAL Başbakan I K. ERDEM Devlet Bak -Başbakan Yrd K. OKSAY Devlet Bakanı H C GÜZEL Devlet Bakanı M V DİNCERLER Devlet Bakanı A TENEKECİ Devlet Bakanı M. O SUNGURLU Adalet Bakanı M T TİTİZ Devlet Bakanı Z YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı A KARAEVLI Devlet Bakanı Y AKBULUT İçişleri Bakanı A BOZER Devlet Bakanı V HALEFOĞLU Dışişleri Bakarı A. K. ALPTEMOÇİN Maliye ve Gümrük Bakanı M. EMİROGLU Milli Eğt.Genç ve Spor Bak I S GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı M KALEMLİ Sağlık ve Sosyal Yard Bakanı V ATASOY Ulaştırma Bakanı H. C ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı H H DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı S N TÜREL Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M M TAŞÇIOGLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı A M YILMAZ Kültür ve Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : Resmi Gazete Fihristi 64 Sayfadadır

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 1987 Sayı : Devlet Yatırım Bankası'nın Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Adıyla Yeniden Düzenlenmesine Dair Esaslar I. KISIM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Esasların amacı; Devlet Yatırım Bankasının, mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatı ile yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin, dış yatırımların ve yurt içi yatırım malı imalat ve satışının kredilendirilmesi, finansmanı, desteklenmesi, sigorta ve garanti edilmesi konularında özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket şeklinde faaliyet göstermek üzere yeniden düzenlenmesi dolayısıyla, Devlet Yatırım Bankasının tüzel kişiliğinin devam etmesi suretiyle anonim şirket nevine dönüştürülmesi ile ilgili esasların, intikal hükümlerinin Bankanın ilgili olduğu Bakanlığın tespitinin, Bankanın unvanı, maksat ve iştigal konuları ile sermaye yapısının, idare ve temsilinin, organlarının teşkili, atama ve seçilme usulleri ile görev ve yetkilerinin, denetlenmesi ve tasfiyesi ile ilgili esasların belirlenmesidir. Tanımlar Madde 2 Bu Esaslarda geçen deyim ve kısaltmalar aşağıda belirtilmiştir. İlgili Bakanlık : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık DYB : Devlet Yatırım Bankası Banka : Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Hazine : T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Anonim Şirket Nevine Dönüşme Madde 3 Devlet Yatırım Bankası; tüzel kişiliği aynen devam etmek suretiyle özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket haline dönüştürülmüştür. Banka'nın esas mukavelesi; bu Esaslar, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu hükümleri göz.önünde tutularak hazırlanır ve D.Y.B. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümleri uygulanmaksızın ticaret siciline tescil ve ilan edilerek yürürlüğe konulur. Unvan Madde 4 Banka'nın unvanı "TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ" dir. Merkez Madde 5 Banka'nın merkezi Ankara'dadır. Banka lüzum gördüğü taktirde yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir. Süre Madde 6 Banka süresiz olarak faaliyette bulunur. Bankanın İlgili Olduğu Bakanlık Madde 7 Banka'nın ilgili olduğu Bakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıktır. Bankanın Amaç ve Faaliyet Konulan Madde 8 Banka'nın amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının arttırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 21 Ağustos 1987 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 ßanka'nın amacını gerçekleştirmek üzere yapabileceği faaliyetler aşağıda sayılmıştır. 1 Mal ve hizmet ihracatını, sevk öncesi ve sonrası aşamalarında kısa, orta ve uzun vadeli alıcı ve/veya satıcı kredileri ile finanse eder. 2 İhracatın finansmanı amacıyla, ihracatçıların yurt içi ve yurt dışı banka ve finans kurumlarından sağlayacakları krediler için garantiler verir. 3 Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile dış yatırımların geliştirilmesi için kredi açar, finansmanına katılır, sigorta ve garanti Sağlar. 4 Mal ve hizmet ihracatında, ihracatçıların ticari ve siyasi riskler nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarını teminat altına almak ve ihracatçılara bu konuda güvenceler sağlamak suretiyle ihracatı teşvik etmek üzere ihracat kredi sigortası yapar. 5 Yurt içi ve yurt dışı bankalara ve finans kurumlarına ihracata yönelik krediler açar, garantiler verir. 6 Yurt dışına yapılacak finansal kiralama işlemlerini kredilendirebilir ve bu konuda garanti verebilir. 7 Yurt içi ve yurt dışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından kaynak sağlar. 8 Bankalar Kanununda, kalkınma ve vatırım bankaları için ön görülen düzenleme çerçevesinde faaliyet gösterir. 9 Sigorta acentalığı yapabilir. 10 Resmi ve özel kurum, kuruluş ve bankalar ile kredi açtığı, finansmanına katıldığı, garanti verdiği ve sigorta etliği gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlardan faaliyetleri ile ilgili her turlu belge ve bilgiyi isleyebilir, kredi, garanti ve sigorta ilişkisi olan müşterilerinin uygulamalarını takip ve kontrol edebilir. II. KISIM Mali Hükümler Kaynaklar Madde 9 Bankanın kaynakları şunlardır : A - O/kaynaklar 1 Sermaye 2 İhtiyatlar B - Yabancı Kaynaklar 1 T.C.Merkez Bankası'nca, Bankaya açılacak krediler ve verilecek avanslar, 2 Fonlardan sağlanacak kaynaklar, 3 Bankaca ulusal ve uluslararası piyasalarda menkul kıymet ihracı karşılığında sağlanacak kaynaklar, 4 Yurt içi ve yurt dışı kredi ve finansman kurumları ile ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarından sağlanacak krediler, 5 Mevzuat ve 3332 Sayılı Kanunun 3. maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararı ile Bankaya sağlanacak kaynaklar, 6 Banka'nın amaçlarını gerçekleştirmek üzere yaptığı faaliyetleri dolayısıyla bünyesinde oluşturacağı fon, 7 Yurt içi ve yurt dışından sağlanacak diğer kaynaklar. Sermaye Yapısı Madde 10 Banka'nın sermayesi , Türk Lirasıdır. Bu sermaye herbiri , Türk Lirası değerinde adet nama yazılı hisseye ayrılmış olup, tamamı başlangıçta Hazine'ce taahhüt edilmiştir. Yürütme ve İdare Bolümü Sayla 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 1987 Sayı : Hisseler (A) ve (B) grubu olmak üzere iki gruptan oluşur. (A) grubu hisseler Hazine'ye ait olup, sermayesinin en az % 51'ini teşkil eder. (B) grubu hisseler sermayenin % 49'unu teşkil etmekte olup, Hazine'ce kamu ve özel sektör bankaları ve benzeri finansman kuruluşları ile sigorta şirketlerine ve diğer gerçek ve tüzel kişilere devredilebilir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini değişik tutarlı kupürler halinde bastırabilir. Sermayenin Arttırılması Madde 11 Banka sermayesi, Genel Kurul kararı ile arttırılabilir.- III. KISIM Organlar, Organların Teşkili, Görev ve Yetkileri Organlar (İdare ve Temsil) Madde 12 Bankanın organları; Genel Kurul Yönetim Kurulu Genel Müdürlük Kredi Komitesi Denelim Kurulu'dur. Genel Kurulun Teşkili Madde 13 Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre oluşur. Genel Kurul, Bankanın ortak sayısı anonim şirketlerin kuruluşu için gerekli sayıya ulaştığı zaman faaliyete geçer. Yönetim Kurulunun Teşkili Madde 14 Banka yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulunun; Banka Genel Müdürü dışında kalan altı üyesinden, dört üyesi (A) grubu hissedarlar arasından, iki üyesi (B) grubu hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu, seçilmiş üyeleri arasından bir Başkan, bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu Üyeliğine Atanabilme veya Seçilebilme Şartları Madde 15 Banka Yönetim Kurulu üyeliğine atanabilmek veya seçilebilmek için; 3182 sayılı Bankalar Kanununda Yönetim Kurulu üyeliği için belirtilen şartlar aranır. Süre Madde 16 Yönetim Kuruluna Genel Kurulca seçilen veya atanan üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 17 Yönetim Kurulu, Bankanın amaç ve faaliyet konularının gerçekleşmesini sağlamak üzere, gereken her türlü kararı alır. Bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında, ülke ekonomisi ve Bankanın faaliyet konularına ilişkin hususlarda alınan kararlar, ilgili mevzuat ve Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendiıme Kurulu önerileri gözönünde bulundurulur. Yönelim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını belirtmek kaydıyla Genel Müdüre devredebilir. Yetki devri Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Ücretleri Madde 18 Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Genel Müdüre; bu sıfatla yapacakları hizmetler karşılığında her yıl Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenecek miktarda aylık ücret ödenir. Genel Müdür Madde 19 Banka Genel Müdürü, ilgili Bakanın teklifi üzerine; müşterek kararname ile üç yıl süre için atanır. Genel Müdür olarak atanabilmek için; 3182 sayılı Bankalar Kanununda belirtilen şartlar aranır; Genel Müdürlüğün herhangi bir şekilde boşalması halinde,yeni atama yapılıncaya kadar ilgili Bakan tarafından bir vekil atanır. Genel Müdürün Görev ve Yetkileri Madde 20 Genel Müdür, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile Ana Sözleşme hükümleri ve Yönetim Kurulu'nun tayin ve tespit edeceği prensipler dahilinde Bankayı idare ve temsil eder. Banka Genel Müdürü sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 21 Ağustos 1987 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 temsil yetkisini ve diğer yetkilerinin bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri Genel Müdürü sorumluluktan kurtarmaz. Kredi Komitesi Madde 21 Banka Genel Müdürünün başkanlığında ilgili iki genel müdür yardımcısından oluşan Kredi Komitesinin görevleri, yetki sınırları ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir. Denetim Kurulu Madde 22 Bankanın Denetim Kurulu üç üyeden oluşur. Bu üyeler Genel Kurul tarafından seçilir. Denetçilerin yüksek öğrenim görmüş, bankacılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmaları şarttır. Denetçiler bir yıl için seçilirler. Süreleri biten denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Denetçilere verilecek ücret Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nca belirlenir. Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 23 Denetim Kurulu, Banka Ana Sözleşmesi ile düzenlenen hükümler, 3182 sayılı Bankalar Kanunu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile diğer ilgili mevzuat uyarınca denetim görevlerini yaparlar. Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulunun Teşkili Madde 24 Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Bağlı olduğu Bakanın başkanlığında; 1 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, 2 Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı, 3 Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarı, 4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, 5 T.C. Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşur. Banka Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Genel Müdürü Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulunun tabii üyesidir. Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulunun Görevleri Madde 25 Kurul, Bankanın açacağı krediler, vereceği garantiler ve yapacağı sigorta işlemleri üst sınırlarını genel olarak veya ülke, sektör ve mal grupları itibariyle tespit etmeye yetkilidir. Banka Yönetim Kurulu, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu tarafından tespit edilen bu limitlere uymak zorundadır. Kurul çalışma usul ve esaslarını belirler ve yılda en az bir defa toplanır. Kurulun sekreterya hizmetleri Banka'ca yürütülür. IV. KISIM İş Programı İş Programı Madde 26 Bankanın hesap dönemi takvim yılıdır. Banka, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulunun karar, telkin ve önerilerini dikkate alarak, her hesap dönemi için faaliyetlerini düzenleyen bir iş programını hazırlar. V. KISIM Özel Denetim ve Tasfiye Özel Denetim Madde 27 İlgili Bakan, Bankanın işlem ve hesaplarını teftiş ve murakabe ettirebilir, bu hususla hertürlü bilgiyi isteyebilir. Tasfiye Madde 28 Bankanın tasfiyesi Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır. VI. KISIM Personel İle İlgili Esaslar Personel İle İlgili Esaslar Madde 29 Banka personeli hizmet akdi ile çalıştırılır, personelin ücreti ve diğer özlük hakları, çalışma şartları ve tabi olacakları esaslar Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nca belirlenir. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa S

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 1987 Sayı : VII. KISIM Çeşitli Hükümler Geçici Madde 1 Devlet Yatırım Bankası, butun aktif varlıkları, pasifi, sahip olduğu hak ve alacakları, yüklendiği borç ve \ecıbeler ile birlikte Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. olarak faaliyetine devam eder. Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer kanunlar yönünden Banka, Devlet Yatırım Bankası'nın devamı addolunur. Banka Yönetim Kurulu yeniden teşkil edilinceye kadar, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri görevlerine devam ederler. Personelle yapılmış olan sözleşmeler, suresiz hizmet akdi olarak yürürlüklerini sürdürürler. Sözleşmeli olarak çalışmakta iken, sözleşmeleri hizmet akdine dönüşen personelden, istekleri halinde, Sosyal güvenlik açısından T. C. Emekli Sandığı'na tabi olanların sandıkla ilişkileri sürdürülür. Banka personelinin özlük hakları bu Esaslar çerçevesinde yeniden düzenleninceye kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına ve ücretlerin ödenmesine devam olunur. Bankaca; 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak onaylanan 1/2/1985 tarihli Ana Statü ile D.Y.B.'na verilen görevlerin yerine getirilmesine devam edilir. - Geçici Madde 2 Bu esaslar ile düzenlenen hususlar dışında Banka Genel Kurulu, Turk Ticaret Kanununda belirtilen görev ve yetkilere sahiptir. Bankanın ilk-genel kurulu toplanıncaya kadar ilgili Bakan bu kurulun görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır. Yürürlük Madde 30 Yürütme Madde 31 VIII. KISIM Yürürlük ve Yürütme Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Esasları Bakanlar Kurulu vurulur. Karar Sayısı : 87/11992 İstanbul İli Hafif Metro Tatbikat ve Otogar Projesi içinde kalan ekli listede tapu kayıtları ve yüzölçümleri yazılı gayıımenkullerm kamulaştırılmasında acelelik bulunduğu; İçişleri Bakanlığı'nın 29/6/1987 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/7/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır. T OZAL Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı I K ERDEM Devlel Bak -Başbakan Yrd A TENEKECİ Devler Bakanı M O SUNGURLU Adalet Bakanı A K ALPTEMOÇIN Maliye ve Gümrük Bakanı V. ATASOY Ulaştırma Bakanı H C ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı K OKSAY Devlet Bakanı M T TİTİZ Devlet Bakanı Z. YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı M EMIROGLU Milli Eğt -Genç ve Spor Bak H C GÜZEL Devlet Bakanı A KARA EVLİ Devlet Bakanı Y AKBULUT İçişleri Bakanı I S GİRAY Bayındırlık ve Iskân Bakanı H H DOĞAN Tarım Orman ve Koyışlerı Bakanı S N TÜREL Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M V DINÇERLER Devlet Bakanı A BOZER Devlet Bakanı V HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı M KALEMLİ Sağlık ve Sosyal Yard Bakanı M M TAŞÇIOĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı A M YILMAZ Kültür ve Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 LİSTE yürütme ve İdare Bölümü Sayla. 7 Pafta A d a Parsel FATİH 43 S EYÜP EYÜP Kamulaştırılaoık Alan (m! ) Düşünceler Pafta A d a P a ı s e 1 Yola Terk (m') BAYRAMPAŞA 18/ Kısmen Tamamen " ZEYTİNBURNU i» BAYRAMPAŞA Tamamı Kısmen S2 I Tamamen t f i ) İ > > Dıışuıveleı 21 Ağustos Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7

8 YCrûtme ve İdare Bölümü Sayfa 8 Pafta Ada Parsel Ka mulaşt ı rılacak Alan (m 1 ) Düşünceler Pafta A d a Parsel Yola Teı k BAYRAMPA'.. 69 i amaınen B\YR\MPAŞ\ 8/ >» i... r ı / Tamamı i " _ < " t» Tamamı " 9458 (m ) DıiıtıiKeleı 7,," 6023 " 9459 "~ " 9460 ~ S/ T, Sa\fa : 8 RESMİ GAZETE 21 Ağustos 1987 Sayı : 19551

9 21 Ağusıos 1987 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 I i 5! i! 1 ı!! i ,! ı ;!! ı- i - Parsel i ı ti <y. M r-, 21 ~* -r 0\ SNI ON i j ı j r) -t < Pafta \ 6-7/5 Kamulaştınlacak Alan (m 2 ) Düşünceler Tamamı Tamamı tr> -t O rı Parsel r~ (S oo VD <N1 OO OO O r-< -t oo OO o tn oo oo Os oo m o Ol r*"î OG Pafta Ada oo \ VO 8-7/11 6-7/7 Yürütme ve İdare Bolümü Sayla 9

10 Yjfutme ve İdare Bolumu Sayla 10 PaTıa Ada Parsel Kamulaştırılacak Alan (m') Düşünceler P a f ı a Ada Parsel / BAKIRKÖY rspni.er UXKIRKOY 1 SINI.ER Kısmen 4728» J 217 Tamamen 227 Kısmen 5664 >» 215 Kısmen 5662» t 191 > ) 185 Tamamen >» 189 " Yola Terk (ITT) Dıışüııccleı Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 19S7 Sayı : 19551

11 Yürütme ve İdare Bölümü Sayla. 1 i Pafta Ada Parsel Kamulaştırılacak Alan (m 2 ) Düşünceler Pafta Ada Parsel 5355 Tamamen " 5366»» »»»} 5374»» ) > 5379»> 5380 i y 5381 Kısmen 5356 >» 5357 Yola Terk (m 2 ) Düsunceler 21 Ağuslos 1987 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 1987 Sayı : Yönetmelik Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Merkezleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı; bilinen ve mevcut tedavi yöntemleriyle gebe kalamayan evli kadınların bir kısmının, İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi yoluyla gebe kalmasının sağlanmasını ve bu uygulamanın esaslarını, bu uygulamayı yapacak merkezlerin açılması, çalışması ve denetlenmesi ile bunların bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin uymakla zorunlu olduğu esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu yönetmelik, İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi ve benzeri yeni yöntemleri uygulayacak merkezlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişileri ve özel hukuk tüzel kişilerin faaliyetlerini kapsar. Kanuni dayanak Madde 3 Bu yönetmelik; 13/12/1983 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2 nci ve 43. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar Madde 4 Aksi belirtilmedikçe, bu yönetmelikte geçen deyim ve kısaltmalardan; a) Bakanlık : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını, b) Bakan : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı'nı, c) Kurul : İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Bilim Kurulu'nu, d) Genel Müdürlük : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nü, e) Genel Müdür : Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü'nü, f) İnvitro Fertilizasyon (İVF) ve Embriyo Transferi (ET) : Anneden alınan yumurta ile kocasından alınan spermin anne dışında döllenmesini veya embriyo haline getirildikten sonra annenin genital organına naklini, g) İVF : İnvitro Fertilizasyon Yöntemini, h) ET : Embriyo Transferini, i) İVF ve ET : İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferini ve benzeri metodları, k) Merkez : Genel olarak, İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Merkezlerini, 1) Özel Merkez : İVF ve ET yöntemlerinin uygulandığı, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait merkezleri, m) Kanun : 24/5/1933 tarihli ve 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu'nu, n) Tüzük : 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu'na dayanılarak yürürlüğe konulan Özel Hastaneler Tüzüğü'nü, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Bilim Kurulu Kuruluşu Madde 5 IVF-ET uygulanacak adayın incelenmesi ve tesbiti, IVF ve ET Merkezlerinin açılması, denetlenmesi ve kapatılması ile ilgili tavsiye kararlarını almak üzere, Bakanlıkça, IVF ve ET Bilim Kurulu oluşturulur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 21 Ağusıos 1987 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 A - Kurul, Bakanlık Müsteşarının Başkanlığında, a) Tıp Fakülteleri kadın doğum bölümü öğretim üyelerinden en az üç, b) Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından iki, c) Bakanlık Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü, d) Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü, e) Bakanlık Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, olmak üzere dokuz üyeden teşekkül eder. B - Kurul'un, (A) bendinin (a ve b) fıkralarında belirtilen üyeleri Genel Müdürce, üye sayısının iki katı kadar teklif edilen adaylar arasından Bakan tarafından seçilir. C - Bakan tarafından seçilen üyeler üç yıl süre ile görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. D - Kurul'dan ayrılan üyenin yerine, Bakan tarafından aynı usulde yenisi seçilir. Kurul'un çalışma şekli ve görevleri Madde 6 Kurul her dört ayda bir, Bakanlığın daveti üzerine toplanır. Bakanlık ve Kurul Başkanı, gerektiğinde Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırabilir. A - Kurul Gündemi : Genel Müdür tarafından, Kurul Başkanı veya Kurul üyelerinin tekliflerine göre tesbit edilir ve Genel Müdür tarafından, toplantı daveti ile birlikte en az 15 gün önceden yazılı olarak üyelere bildirilir. B - Kurul'a Bakanlık Müsteşarı Başkanlık eder. C - Kurul; en az 7 üyenin iştiraki ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın mensup olduğu görüş kabul edilmiş sayılır. D - Kurul'un sekreterlik hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür. E - Kurul, gündem maddelerini inceler ve raporunu hazırlar. Kurul'un tavsiye kararları, yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanır ve Bakan'ın onayından sonra uygulanır. F - Kurul, gerektiğinde milli ve milletlerarası kişi ve kuruluşlardan bilimsel görüş isteyebilir. G - İVF ve ET uygulaması yapacak merkezler Kurul tarafından tesbit edilir. H - İVF - ET uygulaması yapacak olan merkezlere müracaat eden adayların yapılan muayeneleri sonucunda düzenlenecek ek 3'de belirtilen "İVF hastalarına ait bilgi fişi" doldurulup gönderilmesi üzerine Bilim Kurulu gerekli incelemeyi yaparak ilgili merkeze uygulama izni verir. Yapılan uygulamalar ile sonuçları Kurul'a bildirilir. Kurul uygulamanın her safhasında gerekli gördüğü incelemeleri yapmaya yetkilidir. İ - Kurul tarafından uygulama yapmasına izin verilmemiş ve Bakanlık tarafından onaylanmamış Merkezler, Tıp Fakülteleri de dahil olmak üzere, hiçbir birim, kurum ve kuruluşça açılamaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Merkezlerinin Kurulması ve Açılma İzni ve Ruhsatname Verilmesi Kurulma Madde 7 İVF ve ET merkezleri; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından, bunlara ait genel ve özel hastaneler bünyesinde bir ünite şeklinde veya sadece İVF ve ET uygulamak maksadıyla müstakil olarak kurulabilir. Kanun ve Tüzük hükümleri gereğince "özel hastane" açacak olan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin kuracakları müstakil İVF ve ET merkezleri, sadece İVF ve ET uygulanan "özel hastane" hükmündedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa.:13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 1987 Sayı : Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastaneler bünyesinde kurulacak IVF ve ET merkezlerinin açılabilmesi için yazılı izin belgesinin; ikinci fıkra kapsamına giren kurum ve kuruluşlar ile kişilere ait İVF ve ET merkezlerinin kurulması ve açılabilmesi için de İVF ve ET merkezi ruhsatnamesinin, Bakanlık'tan alınması zorunludur. Başvurma ve gerekli belgeler Madde 8 İVF ve ET merkezi açacakların, bir dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirliğine başvurmaları gereklidir. Bu dilekçede; İVF ve ET merkezinin açılacağı yerin adresi, binanın özellikleri, ne kadar hasta yatağının bulunacağı, merkezin kurulması ve çalıştırılması için konacak karşılık paranın ne kadar olduğu ve mesul müdürün veya İVF ve ET ünitesi sorumlusunun ismi açıkça belirtilir. Ayrıca; a) Ölçekli vaziyet planı (1/500 ölçekli, arsa üzerindeki bütün binaları gösterir plan), b) Planlar (1/100 ölçekli, binanın her katı için ayrı tertiplenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını açıkça belirten planlar), c) Kesitler ve cepheler (1/200 ölçekli), -(a, b ve c) fıkralarında istenilen plan ve kesitler, belirtilen sıraya göre ozalit'e çekilerek, planı çizen mimarca ve mahalli Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce tasdik edilerek, ikişer takım halinded) İVF ve ET merkezinde kullanılacak cihazları gösterir etraflı bir liste (Ek 1), e) Kurucu gerçek kişi ise nüfus cüzdanının onaylı örneği; vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli örneği, f) İVF ve ET merkezi mesul müdürünün uzmanlık belgesi veya mahalli Tabip Odasından alınmış belge veya mesul müdürün Oda'ya kayıtlı olduğunu isbat eden belge ve iki adet fotoğrafı, Dilekçeye eklenir. Bina Durumu Madde 9 İVF ve ET Merkezleri, Kurulca uygun görülerek Bakanlıkça onaylanan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz hastanelerde kurulur. Ancak; müstakil merkezler, İmar Kanunu ile Tüzük ve Yönetmelikleri hükümlerine göre yapılmış ve kullanma izni alınmış müstakil binalarda kurulur. Başka amaçla yapılmış olup da İVF ve ET merkezi açılacağı belirtilerek umumi binaya çevrilme ile ilgili olarak mahalli belediyeden izin alınmamış olan ve yangına karşı güvenlik önlemleri bulunmayan binalarda, İVF ve ET merkezleri açılamaz. Binadaki odalarda hastalara düşecek alanlar ile, koridorların, asansörlerin ve merdivenlerin genişlik ve sair niteliklerinin özel hastaneler Tuzüğu'nun 6., 7. ve 8. maddelerine uygun olması gerekir. Merkezler, mutlaka kaloriferle ısıtılır ve bütün bina uygun sıcaklıkta tutulur. Açılma izni, izin belgesi ve ruhsatname Madde 10 Yedinci maddenin ikinci fıkrası dışında kalan kamu kurum ve kuruluşların ait merkezlerin açılması için Kurul kararı ve Bakanlığın yazılı izni yeterlidir. Gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve özel mevzuatına göre tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar tarafından İVF ve ET merkezleri kurulması ve işletmeye açılması için, bu yönetmelikle belirlenen şartlar yerine getirildikten sonra, Bilim Kurulu kararı ve Bakanlıktan rahsatname alınması zorunludur. Sekizinci maddeye uygun olarak düzenlenen dilekçe ve ekleri üzerine mahalli Sağlık ve Sosyal Yardım müdürü ile Bayındırlık ve İskân Müdürünün belirleyeceği bir mühendis tarafından açılması istenilen merkez kontrol edilerek, eksiklikleri varsa tamamlatıldıktan sonra, Valilik görüşleri ile birlikte ilgili belgeler Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça, dosya üzerinde ve gerekiyorsa mahallinde inceleme yapıldıktan sonra, uygun görüldüğü takdirde, "İVF ve ET Merkezi İzin Belgesi" veya "İVF ve ET Merkezi Ruhsatnamesi" düzenlenerek bir ay içinde mahalline gönderilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 21 Ağustos 1987 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 Bu merkezler, izin belgesi veya ruhsatnamesi verildikten sonra mücbir sebep olmaksızın üç ay içinde faaliyete geçirilmezse, verilen izin veya ruhsatnamenin hükmü kalmaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Merkezlerinde Bulunması Gerekli Bölümler, Araçlar, Gereçler ve Personel Bölümler Madde 11 Merkezlerde uygulama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümlerin bulunması zorunludur. a) Hasta kabul bölümü : Yeterli genişlikte ve rahat şekilde döşenmiş bir hasta kabul yeri. b) Hasta muayene bölümü : Hastaların yatırılarak muayene edilecekleri özel bir muayene odası. c) Ameliyathane : Hertürlü cerrahi müdahaleye elverişli olan, oosit elde edilmesi için ultrason cihazıda bulunan ve sadece İVF-ET uygulaması için kullanılacak standard bir ameliyathane. d) İVF ve ET Laboratuvarı : Oositlerin alınmasını takip eden ilk bir kaç dakika içinde muayene edilmesine elverişli, gerekli araç ve gereçle donatılmış ortalama 45 m 3 büyüklüğünde klimatize özel bir oda. (Doku kültürü ve İVF-ET için hertürlü laboratuvar işlemlerinin yapılabileceği şartları taşıyan bu laboratuvar, ameliyathaneye bitişik, pencere veya açılıp kapanan cam bölme veya kapı ile ameliyathane ile irtibatlı olmalıdır.) e) Kurul'ca tesbit edilen esaslara göre yeterli kabul edilen bir endokronoloji laboratuvarı. f) Sperm Odası : Sperm alınması için laboratuvara yakın özel bir oda, g) Hastaların ayılmaları için oda : Ameliyathaneye yakın ve standartlara uygun bir oda. h) Görevlilerin soyunma-giyinme ve çalışma odaları : Binanın durumuna ve kadroya göre, hekimler ve diğer görevlilere gerekliği kadar soyunma-giyinme ve çalışma odaları. j) Gece nöbetine kalacak hekimler için dinlenme yerleri, k) Yıkanma ve slerilizasyon bölümü, 1) Büro, arşiv odaları, m) Malzeme deposu, n) Yeleri kadar tuvalet, lavoba. Merkezler genel ve özel hastanelerin bir ünitesi olarak kurulacak ise (a, b, h, j, k, I, m ve n) fıkralarında sayılan bölümler olmayabilir. Araç ve Gereçler Madde 12 Merkezlere açılış izni veya ruhsat verilebilmesi için Ek 1'de belirtilen araç ve gerecin bulunması zorunludur. Elektrik Jenarötörü, Madde 13 Merkezlerde elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girebilecek ve yeterli enerji üretebilecek kapasitede bir jenarötör bulunması zorunludur. Peısonel Durumu Madde 14 İVF ve ET merkezlerinde aşağıda sayılan ve niteliği belirtilen personelin bulunması zorunludur. a) Mesul Müdür, b) Jinekolojik Endokronoloji ve laparaskopi konusunda Kurul'ca tesbit edilen esaslara göre yeterli kabul edilen en az bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. c) Bir embriyolog veya histolog veyahut bu konularda Kurul'ca tesbit edilen esaslara göre yeterli kabul edilen bir sağlık personeli. d) Ultrasanografi konusunda eğitim görmüş, sertifikası bulunan veya Kurul'un tesbit ettiği esaslara göre yeterli kabul edilen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, radyolog veya diğer sağlık personeli, Yürütme ve İdare Bolümü Sayla 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 1987 Sayı : e) Konsültasyon için başvurulacak ve çağırıldığında hazır bulunmayı taahhüt eden bir genetik uzmanı (hastanenin genetik uzmanı mevcut ise merkezler için ayrıca olmayabilir.) f) Yeterli sayıda yardımcı sağlık personeli ve idari personel. Yukardaki sağlık ve yardımcı sağlık personelinin Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili olması ve herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis, yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar yüzünden hapis cezasına mahkûm olmaması gereklidir. Mesul Müdür Madde 15 Müstakilen kurulan merkezlerin bir mesul müdürü; hastanelerin kadın doğum bölümüne bağlı olarak kurulan merkezlerin de hastane baştabibine veya mesul müdürüne bağlı bir İVF ve ET ünitesi sorumlusu bulunur. Mesul müdürün veya İVF ve ET ünitesi sorumlusunun; 14. maddenin (b) fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz uzman olması gereklidir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan merkezlerin mesul müdürlük görevi, bağlı bulunduğu klinik şefi veya ilgili bilim dalı başkanı veyahut sorumlu uzmanı tarafından "İVF ve ET Ünitesi Sorumlusu" sıfatıyla yürütülür. Özel hastane mesul müdürü ikinci fıkradaki şart ve nitelikleri haiz ise, özel hastanelerde açılan merkezin ayrıca İVF ve ET ünitesi sorumlusu olmayabilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Özel hastaneler mevzuatının uygulanacağı haller Madde 16 Özel hastaneler bünyesinde kurulan İVF ve FT merkezleri, bu yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda Kanun ve Tüzük Hükümlerine tâbi olup; söz konusu mevzuat hükümlerinin özel hastaneler hakkında uygulanması, hastane bünyesindeki özel merkezi de kapsar. Müstakilen kurulmuş bulunan özel İVF ve ET merkezleri özel hastane statüsünde olup, bu yönetmelikte açıkça düzenlenmeyen ve teknik özellikler ile personel dışında kalan diğer hususlarda Kanun ve Tüzük Hükümleri uygulanır. Yasaklar Madde 17 Bu Yönetmelik ile gösterilen vasıf ve şartlarda olmayarak izin belgesi veya ruhsatname alınmadan hekimler ve diğer şahıslar tarafından İVF ve ET uygulamak için özel yerler açılması veya oturdukları yerlerin bir bölümünün bu uygulamaya tahsis edilmesi; kendilerine İVF ve ET uygulanacak adaylardan alınan yumurta ve spermler ile elde edilen embriyoların bir başka maksatla veya başka adaylarda, aday olmayanlardan alınanların da adaylarda kullanılması ve uygulanması ve bu yönetmelikle belirtilenlerin dışında herne maksatla olursa olsun bulundurulması, kullanılması, nakledilmesi, satılması ve Kurul'ca izin verilmeyen karıkocaya İVF-ET uygulanması yasaktır. Bu yasağa ve bu yönetmelik hükümlerine uymadığı tesbit edilenlerin faaliyetleri Bakanlıkça durdurulur. Açılma ruhsatnamesi ve izin belgesinin iptali Madde 18 Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uymayan veya uygulamaları Kurul tarafından yeterli bulunmayan merkezlerin izin belgeleri ve ruhsatnameleri, Kurul görüşü de alınarak, Bakanlıkça iptal edilir. Bilgi Formu Madde 19 İVF ve ET uygulaması yaptırmak üzere başvuran evli karı koca için bu uygulamanın yapılmasının Ek 2'de belirtilen hasta seçim kriterlerine göre uygun olup olmadığının Kurul'ca incelenmesi ve yapılan uygulamanın takibinin sağlanabilmesi için Ek 3'de örneği verilen "Bilgi Formu"nun doldurulması gereklidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :6

17 21 Ağustos 1987 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Merkez tarafından doldurulan tasdikli "Bilgi Formu", Kurul tarafından incelenmek ü/ere Bakanlığa gönderilir. İki nüsha olarak doldurulacak olan "Bilgi Formu"nun bir nüshası da merkez tarafıdan saklanır. İzin Belgesi Madde 20 Kurul'un uygun tavsiye kararına göre İVF ve ET uygulanacak evli karı kocanın örneği Ek 4'de verilen izin belgesini doldurmaları zorunludur. Yürürlük ALTINCI BÖLÜM Son Hükümler Madde 21 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 22 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür. İVF VE ET MERKEZLERİNDE BULUNMASI GEREKEN ARAÇ VE GEREÇ LİSTESİ Ek : 1 1. Laminar Flow Hood'. 2. Incubator (2 Adet ve 7o 5 CO :, % 5 0 2, % 90 N 2 ve havayı sağlayacak özelliklerde olmalı.) 3. Mikroskop a) Standard Laboratuar Mikroskobu b) Stereoscopic (dissecting) Mikroscope e) High-guality inverted Mikroscope 4. Multi-blok heater 5. Buzdolabı dondurucusu ile birlikte 6. Osmometre 7. Mıkrobalans 8. PH Meter 9. Klinik tipi Santrifüj 10. Hemosimelri Seti 11. Ham F 10 Vasatı 12. 0,22 Um Sterilite Filter 13. GS Fi/ter unit ve Milipore Pompası 14. Cam Kaplar 500 ml.lik (20 adet) 15. PF Filter unit 16. GU Filter unit 17. İçinde ısınabilen su sirkülasyonu olan Su Kabı ml.lik Santrifüj Tüpleri 19. Organculture Petri Dishes 20. Petri Dishes 35 mm. 21. Pastör Pipetleri 22. Mikropipetler ve 100 il.hk mm.lik Petri Dish x75 mm.lik Kültür Tüpleri 25. Oosit alınması için Laparoskopa gerekli ekipman: Suction Ünit l.umenli Suction İğnesi Kantıl trokar GIFT için özel fimbrial Forceps (Ovaryumu tesbit için 5.5 mm.lik trokardan geçecek forceps) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 7

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 1987 Sayı : Embriyo Replasmanı için gerekli ekipman : Metal Tepsi (1 Adet) Embriyo transfer kateter seti Hamilton Şırınga (1 Adet) 50 ve 100 um.lik cam enjektör Disposible Speculum GIFT Transfer Kateteri Tuberculin Şırıngası (1 Adet) HASTA SEÇİM KRİTERLERİ Ek : 2 1 Evli karı-koca olması ve sadece kendilerine ait tohum hücrelerinin kullanılması, 2 Evli karı-kocanın bilinen ve mevcut tedavi yöntemleriyle çocuk sahibi olamamaları, 3 İVF-ET uygulanacak evli kadının 35 veya daha küçük yaşta olması, 35 yaşın üzerinde olanlar için kurul kararının alınması. İVF HASTALARINA AİT BİLGİ FİŞİ Ek : 3 TARİH : / /19 PROTOKOL NO İVF NO KLİNİSYEN SOYADI : ADRES : EV TELEFONU ADI DOĞUM TARİHİ MESLEĞİ İŞ TELEFONU KADIN ERKEK GENEL FİZİK VE RUHSAL MUAYENE INFERTILITE SÜRESİ : AY PRİ.MER SEKONDER ÖNCEKİ GEBELİKLERİN SAYISI VAGINAL DOĞUMLARIN SAYISI TL'BAL ERKEK : İDİOPATİK : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 21 Ağustos 1987 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 SPERM TAHLİLİ : ORTALAMA SAYISI (X 10 6 ) ORTA MOTİLİTE NORMAL MORFOLOJİ % 25 % % Vo Vo % % 60 % YORUMLAR : TUBAL FAKTÖRLER HER İKİ TÜP AÇIK VE NORMAL DİĞER PATALOJt HER İKİ TÜP AÇIK FAKAT ANORMAL ENDOMETRIOSIS TEK TARAFLI AÇIK ADHESIONS İKİ TARAFLI TIKALI DİĞERLERİ BİLİNMİYOR YORUMLAR OVARYUMLARA ULAŞILABİLİRLİK TAM SOL SAĞ KISMİ BİLİNMİYOR SON LAPAROSKOPI TARİHİ : CERRAHİ MÜDAIIELE OLMUŞ MU : EVET :. HAYIR : DETAYLI BİLGİ : MENSTRUAL ANAMNEZ SİKLUS UZUNLUĞU (SON 12 AYDA) EN KISA EN UZUN ORTALAMA TEST KAN GRUBU RUBELLA TİTRASYONU CYTOMEGALOVIRUS TİTRASYONU TOXOPLAZMA TİTRASYONU II.A.A. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 1987 Sayı : İVF VE ET UYGULANACAK ÇİFTLERE AİT İZİN BELGESİ KİMLİK KADIN ERKEK SOYADI : ADI : BABA ADI : DOĞUM YERİ : DOĞUM YILI : NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL İLÇE : KÖY-MAHALLE : CİLT : HANE SAYFA : Uygulamadan önce görevli doktorun açıklaması : Ek : 4 İVF ve ET işleminin tıbbi sonuçları, muhtemel komplikasyonlan, ağırlığı ve önemi, rıza ve izin olmaksızın işlemin yapılamayacağı, rıza ve iznin kapsamı ve konusu, İVF ve ET uygulanacak kişiye ve eşine anlatıldı. Rıza : TARİH : GÖREVLİ DOKTOR Uygulamadan önce göre\li doktorun tüm açıklamalarını dinledik. İVF ve ET işlemine rıza ve iznimiz olmadan girişilmeyeceği bu işlemin tıbbi sonuçlan ve muhtemel komplikasyonları bize etraflıca anlatıldı. 1 İşlemin başarı garantisinin olmadığını, 2 Oosit alınması esnasında uygulanacak laparoskopik ve diğer işlemlerin risklerinin olduğunu, 3 Muhtemel fötal anomali riskinin olduğunu ve gebelik oluştuğunda anomalilerin varlığını araştırmak için gerektiğinde uygulanacak testlerin risklerini özellikle anladık. Bu konuda sorumlulukların bize ait olduğunun bilincinde olduğumu/u, hiç bir şiddet, tehdit, telkin ve maddi veya manevi baskı altında kalmaksızın İVF ve ET işlemini kabul ettiğimizi, doğacak sonuçlan gerek birbirimiz ve gerekse doktor ve hastane aleyhinde kullanmayacağımızı, sonucuna katlanacağımızı ve İVF ve ET uygulamasına izin verdiğimizi beyan ederiz. TARİH KADIN KOC A İVF ve ET işlemiyle ilgili işbu i/in belgesi huzurumda düzenlendi. TARİH GÖREVLİ DOKTOR NOT : 1 Okur-yazarlar imza edecekler, olmayanlar sol elin başparmağını basacaklar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 20

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 23 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28568 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4286 Ekli Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslar ın yürürlüğe

Detaylı

Genetik Tanı Merkezleri Ruhsat Başvuru Dosyasında Bulunması Gerekli Evraklar

Genetik Tanı Merkezleri Ruhsat Başvuru Dosyasında Bulunması Gerekli Evraklar Genetik Tanı Merkezleri Ruhsat Başvuru Dosyasında Bulunması Gerekli Evraklar Genetik tanı merkezi açacakların bir dilekçe ile mahallin en üst mülki amirliğine başvurmaları gereklidir. Bu dilekçede, genetik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 08.07.2005 R.G. Sayısı:25869

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 08.07.2005 R.G. Sayısı:25869 Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.07.2005 R.G. Sayısı:25869 MADDE 1 21/8/1987 tarihli ve 19551 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Üremeye Yardımcı

Detaylı

GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:10.06.1998-23368 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; birey dünyaya gelmeden önce genetik hastalıkların

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ (ÜYTE) MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ (ÜYTE) MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ (ÜYTE) MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 21.8.1987; Sayı: 19551 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (R.G.:19.11.1996/22822) Bu Yönetmeliğin amacı; çocuk sahibi olamayan

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

( Makamın tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. )

( Makamın tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI YÖNERGESİ Tedavi Hizmetleri G.M. Tarih:26.02.2001 Sayı:1832 ( Makamın 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam Dayanak

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 6 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Bu kitapçığın hazırlanmasına esas olan Yönetmelik, 21 Ağustos 1987 tarih ve 19551

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 48 TEBLİĞ VE İLANLAR 6 Mart, 2009 Sayı : 194 BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007 ve 14/2008 Sayılı Yasalar) 85'incı ve 133'üncü

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

RESMÎ GAZETE. KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan Tüzük

RESMÎ GAZETE. KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan Tüzük KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 43 24 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 164 KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete:4.4.2007-26483 Kanun No. 5614 MADDE 1-7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 5 inci

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA Sağlık Bakanlığından: YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL ARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nol TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5136 sayılı,

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 6741 Kabul Tarihi: 19/8/2016 (26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.06.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23368 GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; birey dünyaya

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI Sirküler Rapor Mevzuat 19.09.2016/110-1 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ÖZET : 7/9/2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı BKK ile konutlara ilişkin

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 5 Şubat 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28550 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 5/2/2008 tarihli ve 26778

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

Sirküler Rapor /122-1

Sirküler Rapor /122-1 Sirküler Rapor 07.05.2014/122-1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/32 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÖZET : TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12419 TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6741 Kabul Tarihi : 19/8/2016 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/8/2016

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı