T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 21 Ağustos 1987 CUMA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Karar Sayısı : 87/11914 Bakanlar Kurulu Kararları Devlet Yatırım Bankasının "Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş." adıyla yeniden düzenlenmesine dair ekli "Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 4/6/1987 tarihli ve sayılı ya/ısı u/erine, 25/3/1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/6/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı T ÖZAL Başbakan I K. ERDEM Devlet Bak -Başbakan Yrd K. OKSAY Devlet Bakanı H C GÜZEL Devlet Bakanı M V DİNCERLER Devlet Bakanı A TENEKECİ Devlet Bakanı M. O SUNGURLU Adalet Bakanı M T TİTİZ Devlet Bakanı Z YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı A KARAEVLI Devlet Bakanı Y AKBULUT İçişleri Bakanı A BOZER Devlet Bakanı V HALEFOĞLU Dışişleri Bakarı A. K. ALPTEMOÇİN Maliye ve Gümrük Bakanı M. EMİROGLU Milli Eğt.Genç ve Spor Bak I S GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı M KALEMLİ Sağlık ve Sosyal Yard Bakanı V ATASOY Ulaştırma Bakanı H. C ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı H H DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı S N TÜREL Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M M TAŞÇIOGLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı A M YILMAZ Kültür ve Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : Resmi Gazete Fihristi 64 Sayfadadır

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 1987 Sayı : Devlet Yatırım Bankası'nın Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Adıyla Yeniden Düzenlenmesine Dair Esaslar I. KISIM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Esasların amacı; Devlet Yatırım Bankasının, mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatı ile yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin, dış yatırımların ve yurt içi yatırım malı imalat ve satışının kredilendirilmesi, finansmanı, desteklenmesi, sigorta ve garanti edilmesi konularında özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket şeklinde faaliyet göstermek üzere yeniden düzenlenmesi dolayısıyla, Devlet Yatırım Bankasının tüzel kişiliğinin devam etmesi suretiyle anonim şirket nevine dönüştürülmesi ile ilgili esasların, intikal hükümlerinin Bankanın ilgili olduğu Bakanlığın tespitinin, Bankanın unvanı, maksat ve iştigal konuları ile sermaye yapısının, idare ve temsilinin, organlarının teşkili, atama ve seçilme usulleri ile görev ve yetkilerinin, denetlenmesi ve tasfiyesi ile ilgili esasların belirlenmesidir. Tanımlar Madde 2 Bu Esaslarda geçen deyim ve kısaltmalar aşağıda belirtilmiştir. İlgili Bakanlık : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık DYB : Devlet Yatırım Bankası Banka : Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Hazine : T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Anonim Şirket Nevine Dönüşme Madde 3 Devlet Yatırım Bankası; tüzel kişiliği aynen devam etmek suretiyle özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket haline dönüştürülmüştür. Banka'nın esas mukavelesi; bu Esaslar, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu hükümleri göz.önünde tutularak hazırlanır ve D.Y.B. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümleri uygulanmaksızın ticaret siciline tescil ve ilan edilerek yürürlüğe konulur. Unvan Madde 4 Banka'nın unvanı "TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ" dir. Merkez Madde 5 Banka'nın merkezi Ankara'dadır. Banka lüzum gördüğü taktirde yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir. Süre Madde 6 Banka süresiz olarak faaliyette bulunur. Bankanın İlgili Olduğu Bakanlık Madde 7 Banka'nın ilgili olduğu Bakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıktır. Bankanın Amaç ve Faaliyet Konulan Madde 8 Banka'nın amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının arttırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 21 Ağustos 1987 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 ßanka'nın amacını gerçekleştirmek üzere yapabileceği faaliyetler aşağıda sayılmıştır. 1 Mal ve hizmet ihracatını, sevk öncesi ve sonrası aşamalarında kısa, orta ve uzun vadeli alıcı ve/veya satıcı kredileri ile finanse eder. 2 İhracatın finansmanı amacıyla, ihracatçıların yurt içi ve yurt dışı banka ve finans kurumlarından sağlayacakları krediler için garantiler verir. 3 Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile dış yatırımların geliştirilmesi için kredi açar, finansmanına katılır, sigorta ve garanti Sağlar. 4 Mal ve hizmet ihracatında, ihracatçıların ticari ve siyasi riskler nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarını teminat altına almak ve ihracatçılara bu konuda güvenceler sağlamak suretiyle ihracatı teşvik etmek üzere ihracat kredi sigortası yapar. 5 Yurt içi ve yurt dışı bankalara ve finans kurumlarına ihracata yönelik krediler açar, garantiler verir. 6 Yurt dışına yapılacak finansal kiralama işlemlerini kredilendirebilir ve bu konuda garanti verebilir. 7 Yurt içi ve yurt dışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından kaynak sağlar. 8 Bankalar Kanununda, kalkınma ve vatırım bankaları için ön görülen düzenleme çerçevesinde faaliyet gösterir. 9 Sigorta acentalığı yapabilir. 10 Resmi ve özel kurum, kuruluş ve bankalar ile kredi açtığı, finansmanına katıldığı, garanti verdiği ve sigorta etliği gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlardan faaliyetleri ile ilgili her turlu belge ve bilgiyi isleyebilir, kredi, garanti ve sigorta ilişkisi olan müşterilerinin uygulamalarını takip ve kontrol edebilir. II. KISIM Mali Hükümler Kaynaklar Madde 9 Bankanın kaynakları şunlardır : A - O/kaynaklar 1 Sermaye 2 İhtiyatlar B - Yabancı Kaynaklar 1 T.C.Merkez Bankası'nca, Bankaya açılacak krediler ve verilecek avanslar, 2 Fonlardan sağlanacak kaynaklar, 3 Bankaca ulusal ve uluslararası piyasalarda menkul kıymet ihracı karşılığında sağlanacak kaynaklar, 4 Yurt içi ve yurt dışı kredi ve finansman kurumları ile ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarından sağlanacak krediler, 5 Mevzuat ve 3332 Sayılı Kanunun 3. maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararı ile Bankaya sağlanacak kaynaklar, 6 Banka'nın amaçlarını gerçekleştirmek üzere yaptığı faaliyetleri dolayısıyla bünyesinde oluşturacağı fon, 7 Yurt içi ve yurt dışından sağlanacak diğer kaynaklar. Sermaye Yapısı Madde 10 Banka'nın sermayesi , Türk Lirasıdır. Bu sermaye herbiri , Türk Lirası değerinde adet nama yazılı hisseye ayrılmış olup, tamamı başlangıçta Hazine'ce taahhüt edilmiştir. Yürütme ve İdare Bolümü Sayla 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 1987 Sayı : Hisseler (A) ve (B) grubu olmak üzere iki gruptan oluşur. (A) grubu hisseler Hazine'ye ait olup, sermayesinin en az % 51'ini teşkil eder. (B) grubu hisseler sermayenin % 49'unu teşkil etmekte olup, Hazine'ce kamu ve özel sektör bankaları ve benzeri finansman kuruluşları ile sigorta şirketlerine ve diğer gerçek ve tüzel kişilere devredilebilir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini değişik tutarlı kupürler halinde bastırabilir. Sermayenin Arttırılması Madde 11 Banka sermayesi, Genel Kurul kararı ile arttırılabilir.- III. KISIM Organlar, Organların Teşkili, Görev ve Yetkileri Organlar (İdare ve Temsil) Madde 12 Bankanın organları; Genel Kurul Yönetim Kurulu Genel Müdürlük Kredi Komitesi Denelim Kurulu'dur. Genel Kurulun Teşkili Madde 13 Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre oluşur. Genel Kurul, Bankanın ortak sayısı anonim şirketlerin kuruluşu için gerekli sayıya ulaştığı zaman faaliyete geçer. Yönetim Kurulunun Teşkili Madde 14 Banka yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulunun; Banka Genel Müdürü dışında kalan altı üyesinden, dört üyesi (A) grubu hissedarlar arasından, iki üyesi (B) grubu hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu, seçilmiş üyeleri arasından bir Başkan, bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu Üyeliğine Atanabilme veya Seçilebilme Şartları Madde 15 Banka Yönetim Kurulu üyeliğine atanabilmek veya seçilebilmek için; 3182 sayılı Bankalar Kanununda Yönetim Kurulu üyeliği için belirtilen şartlar aranır. Süre Madde 16 Yönetim Kuruluna Genel Kurulca seçilen veya atanan üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 17 Yönetim Kurulu, Bankanın amaç ve faaliyet konularının gerçekleşmesini sağlamak üzere, gereken her türlü kararı alır. Bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında, ülke ekonomisi ve Bankanın faaliyet konularına ilişkin hususlarda alınan kararlar, ilgili mevzuat ve Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendiıme Kurulu önerileri gözönünde bulundurulur. Yönelim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını belirtmek kaydıyla Genel Müdüre devredebilir. Yetki devri Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Ücretleri Madde 18 Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Genel Müdüre; bu sıfatla yapacakları hizmetler karşılığında her yıl Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenecek miktarda aylık ücret ödenir. Genel Müdür Madde 19 Banka Genel Müdürü, ilgili Bakanın teklifi üzerine; müşterek kararname ile üç yıl süre için atanır. Genel Müdür olarak atanabilmek için; 3182 sayılı Bankalar Kanununda belirtilen şartlar aranır; Genel Müdürlüğün herhangi bir şekilde boşalması halinde,yeni atama yapılıncaya kadar ilgili Bakan tarafından bir vekil atanır. Genel Müdürün Görev ve Yetkileri Madde 20 Genel Müdür, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile Ana Sözleşme hükümleri ve Yönetim Kurulu'nun tayin ve tespit edeceği prensipler dahilinde Bankayı idare ve temsil eder. Banka Genel Müdürü sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 21 Ağustos 1987 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 temsil yetkisini ve diğer yetkilerinin bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri Genel Müdürü sorumluluktan kurtarmaz. Kredi Komitesi Madde 21 Banka Genel Müdürünün başkanlığında ilgili iki genel müdür yardımcısından oluşan Kredi Komitesinin görevleri, yetki sınırları ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir. Denetim Kurulu Madde 22 Bankanın Denetim Kurulu üç üyeden oluşur. Bu üyeler Genel Kurul tarafından seçilir. Denetçilerin yüksek öğrenim görmüş, bankacılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmaları şarttır. Denetçiler bir yıl için seçilirler. Süreleri biten denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Denetçilere verilecek ücret Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nca belirlenir. Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 23 Denetim Kurulu, Banka Ana Sözleşmesi ile düzenlenen hükümler, 3182 sayılı Bankalar Kanunu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile diğer ilgili mevzuat uyarınca denetim görevlerini yaparlar. Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulunun Teşkili Madde 24 Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Bağlı olduğu Bakanın başkanlığında; 1 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, 2 Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı, 3 Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarı, 4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, 5 T.C. Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşur. Banka Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Genel Müdürü Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulunun tabii üyesidir. Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulunun Görevleri Madde 25 Kurul, Bankanın açacağı krediler, vereceği garantiler ve yapacağı sigorta işlemleri üst sınırlarını genel olarak veya ülke, sektör ve mal grupları itibariyle tespit etmeye yetkilidir. Banka Yönetim Kurulu, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu tarafından tespit edilen bu limitlere uymak zorundadır. Kurul çalışma usul ve esaslarını belirler ve yılda en az bir defa toplanır. Kurulun sekreterya hizmetleri Banka'ca yürütülür. IV. KISIM İş Programı İş Programı Madde 26 Bankanın hesap dönemi takvim yılıdır. Banka, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulunun karar, telkin ve önerilerini dikkate alarak, her hesap dönemi için faaliyetlerini düzenleyen bir iş programını hazırlar. V. KISIM Özel Denetim ve Tasfiye Özel Denetim Madde 27 İlgili Bakan, Bankanın işlem ve hesaplarını teftiş ve murakabe ettirebilir, bu hususla hertürlü bilgiyi isteyebilir. Tasfiye Madde 28 Bankanın tasfiyesi Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır. VI. KISIM Personel İle İlgili Esaslar Personel İle İlgili Esaslar Madde 29 Banka personeli hizmet akdi ile çalıştırılır, personelin ücreti ve diğer özlük hakları, çalışma şartları ve tabi olacakları esaslar Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nca belirlenir. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa S

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 1987 Sayı : VII. KISIM Çeşitli Hükümler Geçici Madde 1 Devlet Yatırım Bankası, butun aktif varlıkları, pasifi, sahip olduğu hak ve alacakları, yüklendiği borç ve \ecıbeler ile birlikte Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. olarak faaliyetine devam eder. Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer kanunlar yönünden Banka, Devlet Yatırım Bankası'nın devamı addolunur. Banka Yönetim Kurulu yeniden teşkil edilinceye kadar, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri görevlerine devam ederler. Personelle yapılmış olan sözleşmeler, suresiz hizmet akdi olarak yürürlüklerini sürdürürler. Sözleşmeli olarak çalışmakta iken, sözleşmeleri hizmet akdine dönüşen personelden, istekleri halinde, Sosyal güvenlik açısından T. C. Emekli Sandığı'na tabi olanların sandıkla ilişkileri sürdürülür. Banka personelinin özlük hakları bu Esaslar çerçevesinde yeniden düzenleninceye kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına ve ücretlerin ödenmesine devam olunur. Bankaca; 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak onaylanan 1/2/1985 tarihli Ana Statü ile D.Y.B.'na verilen görevlerin yerine getirilmesine devam edilir. - Geçici Madde 2 Bu esaslar ile düzenlenen hususlar dışında Banka Genel Kurulu, Turk Ticaret Kanununda belirtilen görev ve yetkilere sahiptir. Bankanın ilk-genel kurulu toplanıncaya kadar ilgili Bakan bu kurulun görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır. Yürürlük Madde 30 Yürütme Madde 31 VIII. KISIM Yürürlük ve Yürütme Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Esasları Bakanlar Kurulu vurulur. Karar Sayısı : 87/11992 İstanbul İli Hafif Metro Tatbikat ve Otogar Projesi içinde kalan ekli listede tapu kayıtları ve yüzölçümleri yazılı gayıımenkullerm kamulaştırılmasında acelelik bulunduğu; İçişleri Bakanlığı'nın 29/6/1987 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/7/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır. T OZAL Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı I K ERDEM Devlel Bak -Başbakan Yrd A TENEKECİ Devler Bakanı M O SUNGURLU Adalet Bakanı A K ALPTEMOÇIN Maliye ve Gümrük Bakanı V. ATASOY Ulaştırma Bakanı H C ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı K OKSAY Devlet Bakanı M T TİTİZ Devlet Bakanı Z. YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı M EMIROGLU Milli Eğt -Genç ve Spor Bak H C GÜZEL Devlet Bakanı A KARA EVLİ Devlet Bakanı Y AKBULUT İçişleri Bakanı I S GİRAY Bayındırlık ve Iskân Bakanı H H DOĞAN Tarım Orman ve Koyışlerı Bakanı S N TÜREL Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M V DINÇERLER Devlet Bakanı A BOZER Devlet Bakanı V HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı M KALEMLİ Sağlık ve Sosyal Yard Bakanı M M TAŞÇIOĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı A M YILMAZ Kültür ve Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 LİSTE yürütme ve İdare Bölümü Sayla. 7 Pafta A d a Parsel FATİH 43 S EYÜP EYÜP Kamulaştırılaoık Alan (m! ) Düşünceler Pafta A d a P a ı s e 1 Yola Terk (m') BAYRAMPAŞA 18/ Kısmen Tamamen " ZEYTİNBURNU i» BAYRAMPAŞA Tamamı Kısmen S2 I Tamamen t f i ) İ > > Dıışuıveleı 21 Ağustos Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7

8 YCrûtme ve İdare Bölümü Sayfa 8 Pafta Ada Parsel Ka mulaşt ı rılacak Alan (m 1 ) Düşünceler Pafta A d a Parsel Yola Teı k BAYRAMPA'.. 69 i amaınen B\YR\MPAŞ\ 8/ >» i... r ı / Tamamı i " _ < " t» Tamamı " 9458 (m ) DıiıtıiKeleı 7,," 6023 " 9459 "~ " 9460 ~ S/ T, Sa\fa : 8 RESMİ GAZETE 21 Ağustos 1987 Sayı : 19551

9 21 Ağusıos 1987 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 I i 5! i! 1 ı!! i ,! ı ;!! ı- i - Parsel i ı ti <y. M r-, 21 ~* -r 0\ SNI ON i j ı j r) -t < Pafta \ 6-7/5 Kamulaştınlacak Alan (m 2 ) Düşünceler Tamamı Tamamı tr> -t O rı Parsel r~ (S oo VD <N1 OO OO O r-< -t oo OO o tn oo oo Os oo m o Ol r*"î OG Pafta Ada oo \ VO 8-7/11 6-7/7 Yürütme ve İdare Bolümü Sayla 9

10 Yjfutme ve İdare Bolumu Sayla 10 PaTıa Ada Parsel Kamulaştırılacak Alan (m') Düşünceler P a f ı a Ada Parsel / BAKIRKÖY rspni.er UXKIRKOY 1 SINI.ER Kısmen 4728» J 217 Tamamen 227 Kısmen 5664 >» 215 Kısmen 5662» t 191 > ) 185 Tamamen >» 189 " Yola Terk (ITT) Dıışüııccleı Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 19S7 Sayı : 19551

11 Yürütme ve İdare Bölümü Sayla. 1 i Pafta Ada Parsel Kamulaştırılacak Alan (m 2 ) Düşünceler Pafta Ada Parsel 5355 Tamamen " 5366»» »»»} 5374»» ) > 5379»> 5380 i y 5381 Kısmen 5356 >» 5357 Yola Terk (m 2 ) Düsunceler 21 Ağuslos 1987 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 1987 Sayı : Yönetmelik Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Merkezleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı; bilinen ve mevcut tedavi yöntemleriyle gebe kalamayan evli kadınların bir kısmının, İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi yoluyla gebe kalmasının sağlanmasını ve bu uygulamanın esaslarını, bu uygulamayı yapacak merkezlerin açılması, çalışması ve denetlenmesi ile bunların bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin uymakla zorunlu olduğu esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu yönetmelik, İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi ve benzeri yeni yöntemleri uygulayacak merkezlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişileri ve özel hukuk tüzel kişilerin faaliyetlerini kapsar. Kanuni dayanak Madde 3 Bu yönetmelik; 13/12/1983 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2 nci ve 43. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar Madde 4 Aksi belirtilmedikçe, bu yönetmelikte geçen deyim ve kısaltmalardan; a) Bakanlık : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını, b) Bakan : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı'nı, c) Kurul : İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Bilim Kurulu'nu, d) Genel Müdürlük : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nü, e) Genel Müdür : Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü'nü, f) İnvitro Fertilizasyon (İVF) ve Embriyo Transferi (ET) : Anneden alınan yumurta ile kocasından alınan spermin anne dışında döllenmesini veya embriyo haline getirildikten sonra annenin genital organına naklini, g) İVF : İnvitro Fertilizasyon Yöntemini, h) ET : Embriyo Transferini, i) İVF ve ET : İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferini ve benzeri metodları, k) Merkez : Genel olarak, İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Merkezlerini, 1) Özel Merkez : İVF ve ET yöntemlerinin uygulandığı, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait merkezleri, m) Kanun : 24/5/1933 tarihli ve 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu'nu, n) Tüzük : 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu'na dayanılarak yürürlüğe konulan Özel Hastaneler Tüzüğü'nü, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Bilim Kurulu Kuruluşu Madde 5 IVF-ET uygulanacak adayın incelenmesi ve tesbiti, IVF ve ET Merkezlerinin açılması, denetlenmesi ve kapatılması ile ilgili tavsiye kararlarını almak üzere, Bakanlıkça, IVF ve ET Bilim Kurulu oluşturulur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 21 Ağusıos 1987 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 A - Kurul, Bakanlık Müsteşarının Başkanlığında, a) Tıp Fakülteleri kadın doğum bölümü öğretim üyelerinden en az üç, b) Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından iki, c) Bakanlık Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü, d) Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü, e) Bakanlık Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, olmak üzere dokuz üyeden teşekkül eder. B - Kurul'un, (A) bendinin (a ve b) fıkralarında belirtilen üyeleri Genel Müdürce, üye sayısının iki katı kadar teklif edilen adaylar arasından Bakan tarafından seçilir. C - Bakan tarafından seçilen üyeler üç yıl süre ile görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. D - Kurul'dan ayrılan üyenin yerine, Bakan tarafından aynı usulde yenisi seçilir. Kurul'un çalışma şekli ve görevleri Madde 6 Kurul her dört ayda bir, Bakanlığın daveti üzerine toplanır. Bakanlık ve Kurul Başkanı, gerektiğinde Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırabilir. A - Kurul Gündemi : Genel Müdür tarafından, Kurul Başkanı veya Kurul üyelerinin tekliflerine göre tesbit edilir ve Genel Müdür tarafından, toplantı daveti ile birlikte en az 15 gün önceden yazılı olarak üyelere bildirilir. B - Kurul'a Bakanlık Müsteşarı Başkanlık eder. C - Kurul; en az 7 üyenin iştiraki ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın mensup olduğu görüş kabul edilmiş sayılır. D - Kurul'un sekreterlik hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür. E - Kurul, gündem maddelerini inceler ve raporunu hazırlar. Kurul'un tavsiye kararları, yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanır ve Bakan'ın onayından sonra uygulanır. F - Kurul, gerektiğinde milli ve milletlerarası kişi ve kuruluşlardan bilimsel görüş isteyebilir. G - İVF ve ET uygulaması yapacak merkezler Kurul tarafından tesbit edilir. H - İVF - ET uygulaması yapacak olan merkezlere müracaat eden adayların yapılan muayeneleri sonucunda düzenlenecek ek 3'de belirtilen "İVF hastalarına ait bilgi fişi" doldurulup gönderilmesi üzerine Bilim Kurulu gerekli incelemeyi yaparak ilgili merkeze uygulama izni verir. Yapılan uygulamalar ile sonuçları Kurul'a bildirilir. Kurul uygulamanın her safhasında gerekli gördüğü incelemeleri yapmaya yetkilidir. İ - Kurul tarafından uygulama yapmasına izin verilmemiş ve Bakanlık tarafından onaylanmamış Merkezler, Tıp Fakülteleri de dahil olmak üzere, hiçbir birim, kurum ve kuruluşça açılamaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Merkezlerinin Kurulması ve Açılma İzni ve Ruhsatname Verilmesi Kurulma Madde 7 İVF ve ET merkezleri; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından, bunlara ait genel ve özel hastaneler bünyesinde bir ünite şeklinde veya sadece İVF ve ET uygulamak maksadıyla müstakil olarak kurulabilir. Kanun ve Tüzük hükümleri gereğince "özel hastane" açacak olan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin kuracakları müstakil İVF ve ET merkezleri, sadece İVF ve ET uygulanan "özel hastane" hükmündedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa.:13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 1987 Sayı : Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastaneler bünyesinde kurulacak IVF ve ET merkezlerinin açılabilmesi için yazılı izin belgesinin; ikinci fıkra kapsamına giren kurum ve kuruluşlar ile kişilere ait İVF ve ET merkezlerinin kurulması ve açılabilmesi için de İVF ve ET merkezi ruhsatnamesinin, Bakanlık'tan alınması zorunludur. Başvurma ve gerekli belgeler Madde 8 İVF ve ET merkezi açacakların, bir dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirliğine başvurmaları gereklidir. Bu dilekçede; İVF ve ET merkezinin açılacağı yerin adresi, binanın özellikleri, ne kadar hasta yatağının bulunacağı, merkezin kurulması ve çalıştırılması için konacak karşılık paranın ne kadar olduğu ve mesul müdürün veya İVF ve ET ünitesi sorumlusunun ismi açıkça belirtilir. Ayrıca; a) Ölçekli vaziyet planı (1/500 ölçekli, arsa üzerindeki bütün binaları gösterir plan), b) Planlar (1/100 ölçekli, binanın her katı için ayrı tertiplenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını açıkça belirten planlar), c) Kesitler ve cepheler (1/200 ölçekli), -(a, b ve c) fıkralarında istenilen plan ve kesitler, belirtilen sıraya göre ozalit'e çekilerek, planı çizen mimarca ve mahalli Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce tasdik edilerek, ikişer takım halinded) İVF ve ET merkezinde kullanılacak cihazları gösterir etraflı bir liste (Ek 1), e) Kurucu gerçek kişi ise nüfus cüzdanının onaylı örneği; vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli örneği, f) İVF ve ET merkezi mesul müdürünün uzmanlık belgesi veya mahalli Tabip Odasından alınmış belge veya mesul müdürün Oda'ya kayıtlı olduğunu isbat eden belge ve iki adet fotoğrafı, Dilekçeye eklenir. Bina Durumu Madde 9 İVF ve ET Merkezleri, Kurulca uygun görülerek Bakanlıkça onaylanan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz hastanelerde kurulur. Ancak; müstakil merkezler, İmar Kanunu ile Tüzük ve Yönetmelikleri hükümlerine göre yapılmış ve kullanma izni alınmış müstakil binalarda kurulur. Başka amaçla yapılmış olup da İVF ve ET merkezi açılacağı belirtilerek umumi binaya çevrilme ile ilgili olarak mahalli belediyeden izin alınmamış olan ve yangına karşı güvenlik önlemleri bulunmayan binalarda, İVF ve ET merkezleri açılamaz. Binadaki odalarda hastalara düşecek alanlar ile, koridorların, asansörlerin ve merdivenlerin genişlik ve sair niteliklerinin özel hastaneler Tuzüğu'nun 6., 7. ve 8. maddelerine uygun olması gerekir. Merkezler, mutlaka kaloriferle ısıtılır ve bütün bina uygun sıcaklıkta tutulur. Açılma izni, izin belgesi ve ruhsatname Madde 10 Yedinci maddenin ikinci fıkrası dışında kalan kamu kurum ve kuruluşların ait merkezlerin açılması için Kurul kararı ve Bakanlığın yazılı izni yeterlidir. Gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve özel mevzuatına göre tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar tarafından İVF ve ET merkezleri kurulması ve işletmeye açılması için, bu yönetmelikle belirlenen şartlar yerine getirildikten sonra, Bilim Kurulu kararı ve Bakanlıktan rahsatname alınması zorunludur. Sekizinci maddeye uygun olarak düzenlenen dilekçe ve ekleri üzerine mahalli Sağlık ve Sosyal Yardım müdürü ile Bayındırlık ve İskân Müdürünün belirleyeceği bir mühendis tarafından açılması istenilen merkez kontrol edilerek, eksiklikleri varsa tamamlatıldıktan sonra, Valilik görüşleri ile birlikte ilgili belgeler Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça, dosya üzerinde ve gerekiyorsa mahallinde inceleme yapıldıktan sonra, uygun görüldüğü takdirde, "İVF ve ET Merkezi İzin Belgesi" veya "İVF ve ET Merkezi Ruhsatnamesi" düzenlenerek bir ay içinde mahalline gönderilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 21 Ağustos 1987 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 Bu merkezler, izin belgesi veya ruhsatnamesi verildikten sonra mücbir sebep olmaksızın üç ay içinde faaliyete geçirilmezse, verilen izin veya ruhsatnamenin hükmü kalmaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Merkezlerinde Bulunması Gerekli Bölümler, Araçlar, Gereçler ve Personel Bölümler Madde 11 Merkezlerde uygulama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümlerin bulunması zorunludur. a) Hasta kabul bölümü : Yeterli genişlikte ve rahat şekilde döşenmiş bir hasta kabul yeri. b) Hasta muayene bölümü : Hastaların yatırılarak muayene edilecekleri özel bir muayene odası. c) Ameliyathane : Hertürlü cerrahi müdahaleye elverişli olan, oosit elde edilmesi için ultrason cihazıda bulunan ve sadece İVF-ET uygulaması için kullanılacak standard bir ameliyathane. d) İVF ve ET Laboratuvarı : Oositlerin alınmasını takip eden ilk bir kaç dakika içinde muayene edilmesine elverişli, gerekli araç ve gereçle donatılmış ortalama 45 m 3 büyüklüğünde klimatize özel bir oda. (Doku kültürü ve İVF-ET için hertürlü laboratuvar işlemlerinin yapılabileceği şartları taşıyan bu laboratuvar, ameliyathaneye bitişik, pencere veya açılıp kapanan cam bölme veya kapı ile ameliyathane ile irtibatlı olmalıdır.) e) Kurul'ca tesbit edilen esaslara göre yeterli kabul edilen bir endokronoloji laboratuvarı. f) Sperm Odası : Sperm alınması için laboratuvara yakın özel bir oda, g) Hastaların ayılmaları için oda : Ameliyathaneye yakın ve standartlara uygun bir oda. h) Görevlilerin soyunma-giyinme ve çalışma odaları : Binanın durumuna ve kadroya göre, hekimler ve diğer görevlilere gerekliği kadar soyunma-giyinme ve çalışma odaları. j) Gece nöbetine kalacak hekimler için dinlenme yerleri, k) Yıkanma ve slerilizasyon bölümü, 1) Büro, arşiv odaları, m) Malzeme deposu, n) Yeleri kadar tuvalet, lavoba. Merkezler genel ve özel hastanelerin bir ünitesi olarak kurulacak ise (a, b, h, j, k, I, m ve n) fıkralarında sayılan bölümler olmayabilir. Araç ve Gereçler Madde 12 Merkezlere açılış izni veya ruhsat verilebilmesi için Ek 1'de belirtilen araç ve gerecin bulunması zorunludur. Elektrik Jenarötörü, Madde 13 Merkezlerde elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girebilecek ve yeterli enerji üretebilecek kapasitede bir jenarötör bulunması zorunludur. Peısonel Durumu Madde 14 İVF ve ET merkezlerinde aşağıda sayılan ve niteliği belirtilen personelin bulunması zorunludur. a) Mesul Müdür, b) Jinekolojik Endokronoloji ve laparaskopi konusunda Kurul'ca tesbit edilen esaslara göre yeterli kabul edilen en az bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. c) Bir embriyolog veya histolog veyahut bu konularda Kurul'ca tesbit edilen esaslara göre yeterli kabul edilen bir sağlık personeli. d) Ultrasanografi konusunda eğitim görmüş, sertifikası bulunan veya Kurul'un tesbit ettiği esaslara göre yeterli kabul edilen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, radyolog veya diğer sağlık personeli, Yürütme ve İdare Bolümü Sayla 15

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 23 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28568 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4286 Ekli Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslar ın yürürlüğe

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Bankanın Kuruluşu, Amacı, Konusu ve Faaliyetleri Kuruluş MADDE 1 25.03.1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (İ Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920

Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (İ Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (İ Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 15 Mayıs 1984 SALI Sayı: 18402 \ J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 30 Aralık 1959 10394 R.G. Amaç, Kapsam ve Tanımlar (22 Haziran 1994-21968 R.G.-539 KHK ile değiştirilmiştir) Madde 1- Bu Kanunun amacı, ülke sigortacılığının geliştirilmesini,

Detaylı

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU Geçtiğimiz günlerde muhasebe ve denetim sistemi ile ilgili olarak düzenleme ve denetim yapmak üzere yeni, güçlü ve özerk bir kurul oluşturuldu. Bu

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında Holding niteliğinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: (*) BİRİNCİ BÖLÜM Aşağıda isimleri belirtilen kurucu ortaklar arasında 19.12.1983 gün ve 18256 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan

Detaylı

ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ VE AMAÇ

ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ VE AMAÇ BURGAN FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ Madde 1. Aşağıda adları, adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular tarafından, iş bu esas sözleşme Finansal Kiralama

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ Not: 27/03/2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Özel Hastaneler yönetmeliği, 13/04/2003 tarih ve 25078-14/01/2004 tarih ve 25346-03/03/2004 tarih ve 25391-28/05/2004

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326

Detaylı

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarih: 17.9.2002; Sayı: 24879 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu r T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23734 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Bankalar Kanunu Kanun No. 4389

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı