Sergi' (Plumbago europaea) Bitkisinden Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Yün Hali İ plikleri Üzerindeki I şı k ve Sürtünme Hasl ı klar ı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sergi' (Plumbago europaea) Bitkisinden Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Yün Hali İ plikleri Üzerindeki I şı k ve Sürtünme Hasl ı klar ı"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 001,7 () Sergi' (Plumbago europaea) Bitkisinden Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Yün Hali İ plikleri Üzerindeki I şı k ve Sürtünme Hasl ı klar ı Sema ET İ KAN 1 Mustafa ARLI 1 Geli ş Tarihi : Özet: Sergi) (Plumbago europaea), do ğal boyalar içinde, boya bitkisi olarak önemli bir yere sahiptir. Boyac ı l ı kta genellikle sergi! (Piumbago europaea)in tamam ı (kök, gövde, yaprak, çiçek) kullan ı l ır. Bu çal ışmada sergilden elde edilen renkler ve bu renklerin yün hali iplikleri üzerindeki ışı k ve sürtünme hasl ıklar ı ara şt ı r ı lm ışt ır. Sergil ile herhangi bir renk tespit etmek için boyamada kullan ılacak en ideal boyama yöntemi, hasl ı k değeri, en ideal mordan, uygun mordan oran ı, bitki oran ı ve boyama yöntemi belirlenmesine çal ışı lm ışt ı r. Araşt ırmada yün hali ipliklerinin boyanmas ı nda yüne göre % 100 oran ı nda sergil bitkisi ve % oran ında asit miktar ı sabit tutulmu ştur. Buna göre A yönteminde yün hali iplikleri önce asitle i şlem görmüş, sonra mordanlanm ış ve ard ı ndan boyanm ış, B yönteminde yün hal ı iplikleri önce mordanlanm ış, asit boyama i şlemi s ı ras ı nda floteye ilave edilmiş, C yönteminde asit ve mordan boyama işlemi s ı ras ında floteye birlikte ilave edilmi ştir. Araşt ırmada toplam 90 adet boyama yap ı lm ışt ır. Boyamalardan elde edilen renkler kuru kay ısı renginden ye şil kahveye hatta k ız ıl kahverengiye kadar de ğ işiklik göstermektedir. Bu renklerin ışı k hasl ı klar ı 1 ile 6, sürtünme hasl ıklar ı ise 1 ile -5 aras ı nda de ğ işmektedir. Anahtar Kelimeler: Sergil (Plumbago europaea), ışı k hasl ığı, sürtünme hasl ığı The Colours Obtained from Leadwort (Plumbago europaea) Plant in Natural Dyeing and Their Colour Fastnesses to Light and Abrasion on Wool Carpet Yarns Abstract: Leadwort plant (Plumbago europaea) has a signifıcant place in natural dyes. During dyeing process generally whole leadwort (root, stern, leaves, flowers) plant is used. This research was conducted to obtain different colours from this plant and to study the process of fastnesses to light and to abrasion on wool carpet yarns of these colours. By using some techniques on the leadwort plant the most ideal dyeing method, the fastness value, the mordant, the most appropriate mordant ratio and plant ratio were determined. In this research, amount of leadwort plant at the ratio 100 % and acid at the ratio % according to wool were fıxed. By using method A, wool carpet yarns were treated firstly with acid and then were treated together with mordant, at the and were dyed. By using method B, wool carpet yarns were treated with mordant firstly, acid was added to flotte during dyeing, in the method C acid and mordant were added together to flotte during dyeing. In this research, totaly 90 dyeing process were performed. The colours of the leadwort plant were labeled and type of these colours varied from dark yellow to dark green even to brown. On the other hand, the colour fastnesses to light and to abrasion on wool carpet yarns of this plant were studied. The colour fastness to light of this plant were found as 1 to 6, to abrasion 1 to -5. Key Words: Leadwort (Plumbago europaea), colour fastness to light, colour fastness to abrasion Giriş Çok eski y ı llardan beri ülkemiz boya bitkilerinin çok bulundu ğ u, yeti ştiği ve hatta tar ım ı n ın yap ı ld ığı bir bölge say ı lmaktad ı r. Bu bak ı mdan bitkisel boyac ı l ı k Türk hali ve kilim sanat ıyla, mensucat boyac ı l ığı nda köklü ve geleneksel bir yere sahiptir. Bu sanat Anadolu'nun her kö şesinde ve özellikle de hal ı, kilim ve kuma ş dokuma sanat ıyla u ğ ra şı lan yörelerinde, bu sanatlarla birlikte bir bütün olarak ele al ı nm ışt ı r. Özellikle yün liflerinin boyanmas ı nda yörede kendili ğinden yeti şen veya yeti ştirilen bitkilerden yararlan ı lm ışt ır. Bunda Türkiye'nin ekolojisi, bitkilerin çe ş itlili ğ i, bollu ğu ve u ğ ra şanlar ı n uzun y ı llardan beri süregelen gelenek ve görenekleri etken olmu ştur. Bundan dolay ı d ır ki boyac ı l ık sanat ı yüzy ı llar boyu sürmü ş, uzun deneyler ve geli ştirilen teknikler sonucunda ortaya ç ı kan renklerin çe ş itlili ği ve d ış etkilere kar şı dayan ı kl ı l ığı bir s ır olarak saklanm ış nesilden nesile geçmi ş ve gizlili ğ ini korumu ştur. Ancak bitkilerdeki aktif boyarmaddenin azl ığı, boyama tekni ğinin zahmetli ve zaman al ı c ı olmas ı, pastel ve donuk renk tonlar ı vermesi, baz ı d ış etkilere k ısmen de olsa dayan ı ks ız olmas ı yün, ipek ve pamuk gibi do ğal lifleri boyayabilmesi bu bitkilere ve onlar ı n boya materyali olarak kullan ı lmas ı na olan talebi giderek azaltm ışt ır. Günümüzde ise ço ğalan ihtiyaçlara cevap veremeyecek ve en önemlisi kimyasal boyalarla rekabet edemeyecek duruma gelmi ş lerdir. Bütün bu olumsuzluklar ı na ra ğmen bitkisel boyac ı l ı k sanat ı yerel olarak birçok yöremizde hala ya şamakta ve özellikle hali ve kilimlerimizde kullan ı lan yün iplikler bu tür boyalarla boyanmaktad ı r. Çünkü el dokusu hali ve kilimlerimizde bitkisel boyalarla boyanm ış yün iplikler kullan ı ld ığı nda otantik yap ı da ve değerli mamüller elde edilmektedir. Bu hali ve kilimler ise iç ve d ış piyasada hemen al ı c ı bulmakta, özel fiyatlarla sat ılmakta ve dola-y ıs ı yla üreticisine önemli bir gelir sa ğlamak-tad ır. Bu şekilde kar şı l ığı n ı fazlas ıyla almakta hem de ülke ekonomisine katk ı da bulunmaktad ı r. Bu noktadan hareketle son y ıllarda yeniden gündeme gelen hali ve kilim ipli ği boyamada bitkilerden yararlanma dü şüncesi hali ve kilim dünyas ı nda giderek yayg ı nla şmaktad ı r. 1 Ankara Üniv. Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Köy El Sanatlar ı Anabilim Dal ı -Ankara

2 ETIKAN, S. ve M. ARLI, "Sergil (Plumbago europaea) bitkisihden elde edilen renkler ve bu renklerin yün hali iplikleri üzerindeki ışık ve sürtünme hasl ı klar ı " 97 Zengin bir bitki örtüsü ile kapl ı ülkemizde bu amaçla pek çok bitki kullan ı lmaktad ır. Bu bitkilerden biri de sergil (Plumbago europaea)dir. Ülkemizde hemen her yörede kendili ğ inden yeti ş- mekte olan ve Ankara civar ında da yeti ştiği saptanan sergil bitkisinin bitkisel boya olarak incelenmesi, elde edilecek renklerin tespiti ve bu renklerin standartlara göre ışık ve sürtünme hasl ıklar ın ın belirlenmesi ara ş-t ırmaya değer görülmü ştür. Böylelikle de sergil bitkisi için ideal boyama yöntemi, ideal mordan cinsi ve mordan oran ı belirlenerek bu bitki ile boyama yapacak boyac ıya ve teknik elemana bir katalog kazand ı r ı lmas ı amaçlanm ışt ı r. Sergil (Plumbago europaea) çok eski y ı llardan beri Türkiye'de bitkisel boyac ı l ıkta bilinen ve kullan ı lan bir bitkidir. Deniz seviyesinden 1900 m yüksekliklere kadar, kurak tepelerde, ta ş l ı k yamaçlarda ve nadasa b ı rak ı lan alanlarda yeti şen bu bitkinin orta Avrupa'dan İran'a kadar geni ş bir yay ı lma alan ı vard ı r. Ülkemizde bütün bölgelerde az veya çok yeti şmekte, k ıy ı bölgelerimizde ise daha çok rastlanmaktad ır (Demiriz 196). Ankara'da ise Haymana yolu çevresinde, Gölba şı, K ız ı lcahamam, Kalecik ilçeleri ile K ı r ıkkale ilinin Delice ilçesi civar ı nda kendili ğinden yeti şti ği ve bulundu ğ u bilinmektedir. Sergil (Plumbago europaea) çok y ı ll ı k bir bitkidir. Gövdesi dik ve dall ı d ı r m'ye kadar boylanabilir. Yapraklar ı sapl ı ve geni şçedir. Çiçekleri morumsu k ı rm ız ı renklidir (Davis 198). Bitkinin tamam ı (kök, gövde, yapraklar, çiçek vs) boyac ı l ı kta kullan ılmaktad ı r. Özellikle yaprak ve köklerinde boyar madde olarak plumbagin ve gallüs asidi bulunmaktad ı r (Harmanc ı oğlu 1955). Bitkisel boyalarla boyama esnas ı nda boyan ın d ış etkilere kar şı dayan ı kl ı olmas ı n ı ve boyanacak materyale daha iyi tutunmas ı n ı sağlamak, boyama sonucunda da farkl ı renk tonlar ı elde etmek amac ıyla mordan denilen yard ı mc ı kimyasal maddeler kullan ı lmaktad ı r. Bu yard ı mc ı maddeler ya boyanacak materyalle önceden muamele edilmekte ya da boya banyosuna direkt kat ılmaktad ı rlar. Hal ı ve kilim ipli ği boyalar ı nda aranan en önemli hasl ı klar da ışık ve sürtünme hasl ı klar ı d ır. Kullan ı m özelliklerinden dolay ı sürekli ışığa ve sürtünmeye maruz kalan hali ve kilim dokumada kullan ı lan ipliklerin, renklerini uzun süre korumalar ı, kolayl ı kla solmamalar ı veya koyula şmamalar ı istenmektedir. Bu nedenle ipliklerdeki renklerin ışık ve sürtünme hasl ı klar ı n ı n standartlara göre tespit edilmesinin önemi de büyüktür. Materyal ve Yöntem Ara şt ırmada materyal olarak sergil (Plumbago europaea) bitkisi, yün hal ı ilmelik iplikleri, baz ı mordanlar ve daha önce yay ı nlanm ış yaz ı l ı kaynaklar kullan ı lm ışt ı r. Sergil Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dal ı ile iş birli ği yap ı larak Ankara ve civar ından toplanm ışt ı r. Bitkinin tamam ı (kök, gövde, yaprak, çiçek) gölgede kurutulup, parçalanarak kullan ı lm ışt ı r. Boyanacak materyal olarak kullan ılan.5 numara beyaz (boyas ız) saf yün hal ı ilmelik ipliği Sümer Hal ı Sümer Hal ıc ı l ık ve El Sanatlar ı Sanayi ve Ticaret A Ş.'den sa ğ lanm ışt ı r. Ara şt ırmada kullan ılan ve a şa ğı da belirtilen mordanlar Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Köy El Sanatlar ı Anabilim Dal ı'ndan sa ğ lanm ışt ı r. Alüminyum (KAI (SO)) Demir (FeSO) Bak ı r (CuSO) Krom (KCr(SO)) Çinko (ZnCl) Potasyum bikromat (KCrO7) (NaCI) Kalay (SnCl) (NaSO) Şarap ta şı (KCI-1506) Ara ştırman ı n gerçekle ştirilmesi a şamas ında Çizelge 1'de verilen bir deneme plan ı uygulanm ışt ır. Bu deneme plan ı n ın gerçekle ştirilmesi için uygulanm ış olan yöntemler şunlard ır Yün hali ipliklerinin asitle muamele edilmesi Önceden ı slat ılm ış ve nemli hale getirilmi ş yün hali iplikleri, yün hal ı ipli ğine göre l'e 0 oran ı nda haz ı rlanm ış % 'lük sülfürik asit (HSO)'li su içerisinde 5 dakika süre ile kaynat ı lm ışt ı r. Yün hali ipliklerinin mordanlanmas ı Islat ı lm ış veya asitle muamele edilmi ş yün hal ı iplikleri boyanacak materyale göre daha önce materyal bölümünde adlar ı verilen %, % ve % 5 oran ı nda mordanlarla l'e 0 oran ında su içerisinde 5 dakika süreyle ayr ı ayr ı kaynat ılm ış ve durulamadan s ık ılm ışt ı r. Ekstrakt ı n haz ırlanmas ı Sergil topland ıktan sonra bitkinin tamam ı kurutulup parçalanm ış ve boyamada kullan ılacak hale getirilmi ştir. Daha sonra boyanacak yün hal ı ipliğine göre l'e 0 oran ı nda su içerisinde 60 dakika süre ile kaynat ı lm ışt ır. Bu sürenin sonunda bitki art ı klar ı süzülerek ayr ılm ış ve kaybolan su ilave edilmi ştir. Boyama işlemi Daha önce asitle muamele edilmi ş veya mordanlanm ış yünler haz ı rlanan ekstrakt içerisinde 60 dakika süre ile kaynat ılarak boyanm ış ve bu sürenin sonunda kendi halinde so ğumaya b ı rak ı larak durulanm ış ve kurutulmu ştur. Elde edilen renklerin adland ı rı lmas ı Sergi! bitkisinden A, B ve C yöntemleri uygula-narak yap ılan 90 boyama sonunda elde edilen renkler 6 ki şilik bir jüri taraf ından adland ı r ılm ışt ı r. Bu amaçla boyanm ış yün hal ı ipli ği örnekleri beyaz zemin üzerine yanlardan do ğal ışık gelecek şekilde yay ı lm ışt ır. Renk farklar ına göre grupland ı r ı larak ortak renk adlar ı verilmi ştir. Bu gruplar da kendi aralar ında 1 ve olarak numaraland ı r ı lm ışt ı r.

3 98 TARIM BILIMLERI DERGISI 001, Cilt 7, Say ı Çizelge 1. Sergil bitkisi ile yün boyama yöntemleri Yöntem Asit N) A B C Mordan (ok) Bitki (%) Aç ıklama Yün hali iplikleri önce asitle i şlem görmüş, sonra mordanlanm ış ve ard ından da boyanm ışt ı r. Yün hali iplikleri önce mordanlanm ış, asit, boyama i şlemi s ıras ında flote (boyal ı su)'ye ilave edilmi ştir. Asit ve mordan boyama i şlemi s ıras ı nda flote (boyal ı su)'ye birlikte ilave edilmiştir. Ayn ı gruptaki aç ı k renk 1, koyu renk rakam ı ile belirtilmi ştir. I şı k hasl ığı tayini Boyal ı yün ipliklerinde ışık hasl ığı tayini Türk Standatlar ı Enstitüsü taraf ı ndan haz ı rlanan TS 867 "Gün I şığı na Karşı Renk Hasl ığı Tayini Metodu" (Anonim 198 a) ve DIN 50 numaral ı Farbmessung Begriffe der "Farbmetrik" (Anonymous 1970)'de belirtilen standartlar esas al ı narak yap ı lm ışt ı r. I şı k hasl ığı tayini için mavi yün skala ve yün hali ipli ğ i örnekleri kullan ı lm ışt ı r. Mavi yün skala karton üzerine 1 cm eninde 6 cm boyunda olacak şekilde s ı ras ıyla 1'den 8'e kadar yap ışt ı r ı lm ışt ı r. Ayn ı şekilde boyal ı yün iplik örnekleri de karton üzerine 1 cm eninde, 6 cm boyunda birbirine paralel olacak şekilde sar ı lm ışt ı r. Ayr ıca mukawadan 7 cm ve cm eninde şeritler kesilerek birbirlerinin üzerine konulmu ş ve bir cilt yap ı lm ışt ı r. Daha önceden karton üzerine iki paralel olarak haz ı rlanan yün hali ipli ğ i örnekleri ile mavi yün skala bu cilt aras ı na konulmu ştur. Yün hali ipli ğ i örnekleri ile mavi yün skalan ı n yar ı s ı kapal ı iken di ğer yar ı s ı gün ışığı n ı n etkisi alt ı nda b ı rak ı lm ışt ı r. Haz ı rlanan bu örnekler gün ışığına göre 5 aç ı olu şturacak şekilde yerleştirildikten sonra hergün belirli saatlerde kontrol edilmi ştir. Mavi yün skaladaki solmaya göre yün iplik örnekleri de ğ erlendirilmi ştir. Sürtünme hasl ığı tayini Boyal ı yün ipliklerde sürtünme hasl ığı tayini Türk Standartlar ı Enstitüsü taraf ı ndan haz ı rlanan TS 717 numaral ı "Sürtünmeye Kar şı Renk Hasl ığı Tayini" ba ş l ı kl ı (Anonim 1978) ve TS numaral ı "Tekstil Mamüllerinde Renk Hasl ığı Tayinlerinde Lekelenmenin (boya akmas ı ) ve Solman ın (renk de ğ işmesi) De ğ erlendirilmesi İçin Gri Skalalar ı n Kullan ı lma Metodlari" ba ş l ı kl ı (Anonim 198b) standartlar esas al ı narak yap ı lm ışt ı r. Boyal ı yün iplikleri 1 cm x 5 cm boyutlar ı nda bir dikdörtgen karton üzerine yanyana ve paralel olarak sar ı lm ışt ı r. Sürtünme test aletinin parma ğı n ı n ucuna kuru, boyas ız 5 cm x 5 cm boyutunda kesilmi ş bezaya ğı dokulu pamuklu beyaz bez yerle ştirilerek 900 g'l ı k yük alt ı nda iki paralelli olarak haz ı rlanan kuru numunelerin 10 cm'lik k ı sm ı boyunca düz bir hat üzerinde 10 saniyede 10 defa ileri geri sürtülmesi sa ğ lanm ışt ı r. Boyas ız pamuklu beze renk akmas ı ise gri skala ile TS 'e göre de ğ erlendirilmi ştir (Anonim 198b). Bulgular ve Tart ışma Sergil bitkisinden elde edilen renkler Ara şt ı rmada yün hal ı ipli ğinin a ğı rl ığı na göre % 100 oran ı nda sergil bitkisi, % oran ında asit, %, % ve % 5 oranlar ı nda materyal bölümünde belirtilen 10 adet mordan kullan ı larak A, B ve C olmak üzere üç yöntem ile boyama yap ı lm ışt ı r. Bu yöntemlerle elde edilen renklerin frekans da ğı l ı m ı Çizelge 'de verilmi ştir. Çizelge 'nin incelenmesinden bu çal ışmada elde edilen renklerin kuru kay ı s ı, aç ı k k ız ı l kahve, aç ı k sütlü kahve, deve tüyü, kimyon, aç ı k kimyon, sütlü kahve, aç ı k kuru meşe yapra ğı, meşe palamutu, aç ık salamura zeytin, salamura zeytin, k ız ıl kahve, toz k ı na, kuru me şe yapra ğı, kuru ceviz kabu ğ u, hardal, aç ı k hardal, ye şil-kahve, koyu toz k ı na, koyu deve tüyü, aç ı k kirli sar ı, kirli sar ı, koyu sar ı, koyu ayva sar ı s ı oldu ğ u görülmektedir. Sergil (Plumbago europaea)'dan elde edilen renklerin % 1.5'ini kuru kay ı s ı, % 1.'ünü aç ı k k ızı l kahve, % 7.78'ini aç ı k sütlü kahve, % 7.78'ini deve tüyü, % 6.67'sini kimyon, % 5.56's ı n ı aç ık kimyon, % 5.56's ı n ı sütlü kahve, %.'ünü aç ık kuru meşe yapra ğı, %.'ünü me şe palamudu, %.'ünü aç ı k salamura zeytin, %.'ünü salamura zeytin,%.'ünü k ız ı l kahve, %.'ünü toz k ına, %.'sini kuru me şe yapra ğı, %.'sini kuru ceviz kabu ğu, %.'sini hardal, A).'sini aç ı k hardal, % 1.11'ini ye şil-kahve, % 1.11'ini koyu toz k ı na, % 1.11'ini koyu deve tüyü, % 1.11'ini aç ı k kirli sar ı, % 1.11'ini kirli sar ı, % 1.11'ini koyu sar ı,% 1.11'ini koyu ayva sar ı s ı rengi olu şturmaktad ı r. Bu ara şt ı rmada elde edilen renkler, daha önce sergil (Plumbago europaea) ile boyama yap ı larak elde edilen renklerle ilgili çal ışmalarla karşı la şt ı r ı lm ışt ı r. Eşberk (199), sergil (Plumbago europaeayn ı n köklerini kullanarak yapt ığı çal ışmada kül rengini elde etmi ştir. Demiriz (196), sergil (Plumbago europaea)'n ı n otlu k ı s ı mlar ı n ı kullanm ış ve mordans ız boyamada koyu kahverengi, bak ı r mordan ı ile koyu haki çinko + kükürt asiti ile aç ık k ız ı l kahverengi, demir mordan ı ile çok koyu kahverengi renklerini elde etmi ştir. Eş berk (197), sergil (Plumbago europaea)'in tamam ı n ı kullanarak yapt ığı ara şt ı rmada mordans ız boyamada kulland ığı bitki miktar ı ndaki de ğ i şmeye göre kahverengi ve aç ı k kahverengi renklerini, bak ır ile koyu kahverengimsi haki, demir ile koyu s ı çan tüyü, sar ı potas ile gül kurusu, limon tuzu ile oe bej renklerini elde etmi ştir.

4 ET İ KAN, S. ve M. ARLI, "Sergi( (Plumbago europaea) bitkisinden elde edilen renkler ve bu renklerin yün hali iplikleri üzerindeki ışık ve sürtünme hasl ı klan" 99 Harmancio ğ lu (1955)'de sergi! (Plumbago europaea)'n ın tamam ı n ı kullanm ışt ır. Mordans ız boyamada bej, alüminyum ile kirli sar ı, bak ı r ile kirli filiz, demir ile ye şil sar ı, potasyum bikromat ile sar ı bej, limon asiti ile deve tüyü, sodyum ile bej, soda ile toprak sar ı s ı, kalay ile kays ı bej, kükürt asiti ile bej I renklerini elde etmi ştir. Bu ara ştı rmada sergil (Plumbago europaea) bitkisinin tamam ı ndan ayn ı mordanlar kullan ılarak elde edilen renkler, E şberk (199), Demiriz (196), E ş berk (197) ve Harmancio ğ lu (1955)'in elde etti ğ i renklerle önemli ölçüde birbirine uygunluk göstermektedir. Sergil bitkisinden elde edilen renklerin hasl ı klan ışı k Ara ştı rmada yün hali ipli ğinin a ğı rl ığı na göre % 100 oran ı nda sergi! (Plumbago europaea) bitkisi % oran ı nda asit, %, % ve % 5 oranlar ı nda materyal bölümünde belirtilen 10 adet mordan kullan ı larak A, B ve C olmak üzere üç yöntem ile boyama yap ı lm ışt ır. Bu yöntemlerle elde edilen renklerin yün hal ı iplikleri üzerindeki ışık hasl ı k değ erleri Çizelge 'de verilmi ştir. Çizelge 'ün incelenmesinden de anla şı lacağı gibi, çeşitli yöntemler ve mordanlar kullan ı larak elde edilen renklerin ışı k hasl ı k değerleri genel olarak 1 ile 6 aras ı nda değ i şmektedir. En yüksek ışı k hasl ık değeri B yönteminde % 5 oran ı nda bak ı r ve % 5 oran ında demir kullan ı ld ığı nda 6 olarak saptanm ışt ı r. Yine B yönteminde %, % oranlar ı nda bak ı r ve % oran ı nda demir kullan ı ld ığı nda ise ışı k hasl ı k değ erleri 5 olarak saptanm ışt ı r. En dü şük ışı k hasl ı k değ eri ise A yönteminde % oran ı nda bak ı r ve C yönteminde %, % 5 oranlar ı nda kalay kullan ı ld ığı nda 1 olarak saptanm ışt ı r. Harmanc ı oğlu (1955) yapt ığı ara şt ı rmada % 1-0 oran ı nda çe şitli mordanlar kullanarak sergil (Plumbago europaea) ile yapt ığı boyamalarda ışı k hasl ı k değerlerini ile 5 de ğ erleri aras ı nda saptam ışt ı r. Harmanc ı oğ lu (1955)'in yapt ığı çal ışmada saptad ığı bu de ğ erlerle, bu ara şt ı rmada bulunan de ğ erler birbirlerine büyük oranda uygunluk göstermektedir. Bu çal ışmada Harmanc ıoğ lu (1955)'in yapt ığı ara şt ırmaya göre ışı k hasl ı k de ğ erleri aras ı nda farkl ı bir de ğ er olarak 6 de ğ eri bulunmu ştur. Bu farkl ı l ığı n bu araşt ırmalarda kullan ılan yöntemlerin değ i şik olmas ı ndan kaynakland ığı dü ş ünülmektedir. Sergil bitkisinden elde edilen renklerin sürtünme hasl ı klar ı Ara şt ı rmada yün hal ı ipli ğ inin a ğı rl ığı na göre % 100 oran ı nda sergil bitkisi % oran ı nda asit %, %, % 5 oranlar ı nda materyal bölümünde belirtilen 10 adet mordan kullan ı larak A, B ve C olmak üzere üç yöntem ile boyama yap ı lm ışt ı r. Bu yöntemlerle elde edilen renklerin yün hal ı iplikleri üzerindeki sürtünme hasl ı k değ erleri Çizelge 'de verilmi ştir. Çizelge incelendi ğinde çeşitli mordanlar ve çe ş itli yöntemler kullan ı larak elde edilen renklerin sürtünme hasl ık değerlerinin 1 ile -5 aras ı nda değ işti ğ i görülmektedir. En yüksek sürtünme hasl ı k değeri A yönteminde % 5 oran ı nda şarap ta şı kullan ı ld ığı nda -5 olarak belirlenmi ştir. En dü ş ük sürtünme hasl ığı değeri ise B yönte-minde % 5 oran ı nda demir kullan ı ld ığı nda 1 olarak belirlenmi ştir. Harmancioğlu (1955)'in buldu ğu değerler bu ara şt ı rmada bulunan değerlerden daha yüksektir. Aradaki bu fark ı n ara şt ı rmalarda kullan ı lan farkl ı yöntemlerden kaynakland ığı söylenebilir. Ara şt ı rma sonucunda kirli sar ı dan k ız ı l kahve rengine kadar de ğ i şen renkler elde edilmi ştir. Elde edilen renklerden mordan olarak bak ır ve kalay kullan ı ld ığı nda ışı k hasl ı k değeri en dü şük 1, bak ı r ve demir kullan ı ld ığı nda ışı k hasl ı k değ eri en yüksek 6 olarak bulunmu ştur. Sürtünme hasl ı k de ğ erleri mordan olarak demir kullan ı ld ığı nda en dü şük 1, şarap ta şı kullan ı ld ığı nda en yüksek -5 olarak bulunmu ştur. Çizelge. Sergil bitkisinden elde edilen renklerin frekans da ğı l ı m ı Renkler Renk No Say ı % Toplam % Koyu kay ısı Aç ı k k ı z ıl kahve Tek ton Aç ı k sütlü kahve Tek ton Deve tüyü Kimyon Tek ton Aç ı k kimyon Sütlü kahve Aç ı k kuru meşe 1.. yapra ğı Meşe palamudu 1.. Aç ık salamura Tek ton.. zeytin Salamura zeytin Tek ton.. K ız ı l kahve Toz k ı na Kuru me şe yapra ğı Kuru ceviz kabu ğ u Hardal Aç ı k hardal Tek ton.. Yeşil-kahve Tek ton Koyu toz k ı na Tek ton Koyu deve tüyü Tek ton Aç ı k kirli sar ı Tek ton Kirli sar ı Tek ton Koyu sar ı Tek ton Koyu ayva sar ısı Tek ton TOPLAM

5 100 TARIM BILIMLERI DERGISI 001, Cilt 7, Say ı Çizelge. Sergil bitkisinden elde edilen renklerin ışı k hasl ı k değ erleri Yöntem A B C Mordan (%) Alüminyum Bak ı r Çinko Demir Kalay Krom Potasyum bikromat Şarap ta şı Çizelge. Sergil bitkisinden elde edilen renklerin sürtünme hasl ık değerleri Mordan (%) Alüminyum Bak ı r Çinko Demir - Kalay - Krom - Potasyum bikromat - A B C Şarap taşı Sonuç Tarihinin insanl ık tarihi kadar eski oldu ğ u bilinen do ğ al boyac ı l ı k ülkemizde de bir ata sanat ı olarak uzun y ı llardan beri sürdürülmektedir. Anadolu'daki zengin bitki örtüsünün ve Türk insan ı n ı n çal ışkanl ığı n ı n bunda pay ı büyüktür. Y ı llar boyunca çe ş itli nedenlerle önemini kaybeden do ğ al boyac ı l ı k asl ı nda tar ı mla u ğ ra şan kesimin önemli bir yan gelir kayna ğı d ı r. Çevrede bulunan hammaddeleri, bo ş i ş gücünü, tar ı mdan arta kalan bo ş zaman ı değ erlendirmesi aç ı s ı ndan çiftçiye, elde edilen zengin sanatsal değerli ve otantik yap ı da ürünlerin d ış piyasalarda al ı c ı bulmas ı aç ı s ı ndan da ülke ekonomisine ve kültürel değerlerimizin tan ıtı lmas ı na büyük yararlar sa ğ lamaktad ı r. Bu ara şt ı rmada sergil (Plumbago europaea) bitkisinden kuru kay ı s ı, aç ı k k ız ı l kahve, aç ı k sütlü kahve, deve tüyü, kimyon, aç ı k kimyon, sütlü kahve, aç ı k kuru me şe yapra ğı, me şe palamutu, aç ı k salamura zeytin, salamura zeytin, k ız ı l kahve, toz k ı na, kuru meşe yapra ğı, kuru ceviz kabu ğ u, hardal, aç ı k hardal, ye ş il-kahve, koyu toz k ı na, koyu deve tüyü, aç ı k kirli sar ı, kirli sar ı, koyu sar ı, koyu ayva sar ı s ı renkleri elde edilmi ştir. Ara şt ı rmada elde edilen bu renklerin donuk ve pastel renk ve tonlarda oldu ğ u görülmektedir. Donuk ve pastel renk ve tonlarda boyanm ış yün hal ı iplikleri ile dokunmu ş, hal ı ve kilimlerimiz al ı c ı lar taraf ı ndan ilk s ı rada tercih edilmektedir. Bu nedenle elde edilen bu renklerin el dokusu hal ı ve kilim ipliklerinde kullan ı lmas ı uygundur. Sergil bitkisinden % 100 oran ı nda al ı narak ve % oran ı nda asit, %, % ve % 5 oranlar ı nda materyal bölümünde belirtilen 10 adet mordan kullan ı larak; A, B, C olmak üzere üç yöntem ile yap ı lan boyamalarda ışı k hasl ı k değ erleri 1 ile 6 aras ı nda değ i şmektedir. B yönteminde % ve % oranlar ı nda bak ı r ve % oran ı nda demir kullan ı ld ığı nda 5 değeri, % 5 oran ı nda bak ı r ve % 5 oran ı nda demir kullan ı ld ığı nda 6 değ eri en yüksek de ğ erler olarak elde edilmi ştir. Bu yöntemde %, % ve % 5 oranlar ı nda bak ı r ile % ve % 5 oranlar ı nda demir ı n mordan olarak kullan ı lmas ı ile boyanan yün hal ı ipliklerinin, hali ve kilim dokunmas ı nda kullan ı lmas ı uygundur. Sürtünme hasl ı k değerleri ise 1 ile -5 aras ı nda değ i şiklik göstermekle birlikte genellikle - ile - değ erleri aras ı nda bulunmu ştur. Sürtünme hasl ı k değ erleri orta ve iyi düzeyde oldu ğ u için bu mordan ve yöntemlerle boyanan yün hal ı ipliklerinin hal ı ve kilim dokunmas ı nda kullan ı lmas ı uygundur. Kaynaklar Anonim, DIN 50. Farbmesung begriffe der farbmetrik deutschland. Anonim, Boyal ı ya da bask ı l ı tekstil mamülleri için renk hasl ığı deney metodlar ı-sürtünmeye kar şı renk hasl ığı tayini. TSE 717, Ankara. Anonim, 198a. Boyal ı ve bask ı l ı tekstil mamülleri için renk hasl ığı deney metodlar ı -gün i şığı na karşı renk hasl ığı tayini metodu. TSE Yay ı nlar ı. TS 867/Ekim 198, Ankara. Anonim, 198b. Tekstil mamullerinin renk hasl ığı tayinlerinde lekelenmenin ve solman ın değerlendirilmesi için gri skalalar ı n kullanma metodlar ı. TSE Yay ı nlar ı. TS /Mart 1978, Ankara. Davis, P. H., 198. Flora of Turkey and the east aegean ısland. Vol. 7. Edinburg University Press. Great Britain.

6 ET İ KAN, S. ve M. ARLI, "Sergil (Plumbago europaea) bitkisinden elde edilen renkler ve bu renklerin yün hali iplikleri üzerindeki ışı k ve sürtünme hasl ı klar ı" 101 Demiriz, A.H Türkiye'nin boya bitkilerinden 5 bitkinin botanik özellikleri ve boyac ı l ı k bak ı m ı ndan incelenmesi. Yüksek Ziraat Enstitüsü Bitirme Tezi (Bas ı lmam ış). Eşberk, T Türkiye'de Köylü El Sanatlar ı n ı n Mahiyeti Ve Ehemmiyeti. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal ış malar ı ndan. Say ı, Recep Ulusoğlu Bas ı mevi. Ankara Eşberk, T Ev idaresi ve Köy Sanatlar ı. Tar ım Bakanl ığı Neşriyat Müdürlü ğü Genel Say ı : 69, Okul Kitaplar ı : 18, Ülkü Bas ı mevi, İstanbul. Eşberk, T. ve M. Harmanc ı oğlu, 195. Baz ı bitki boyalar ı n ı n hasl ı k dereceleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Y ı ll ığı (). S, 5-5 Ankara. Harmanc ı oğ lu, M Türkiye'de Bulunan Önemli Bitki Boyalar ı ndan Elde Olunan Renklerin Çe şitli Müessirtere Karşı Yün Üzerindeki Hasl ı k Dereceleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay ı nlar ı : 77. Ankara Üniversitesi Bas ı mevi. Ankara.

Elma Yapraklar ı ndan Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Baz ı Hasl ı k Değerleri

Elma Yapraklar ı ndan Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Baz ı Hasl ı k Değerleri TARIM BiL İ MLER İ DERG İ S İ 2000, 6 (1), 16-20 Elma Yapraklar ı ndan Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Baz ı Hasl ı k Değerleri Nuran KAYABAŞ. Filiz ÖLMEZ Geliş Tarihi: 19.04.1999 Özet: Bu araşt ırmada

Detaylı

Mürver (Sambucus nigra L.) Bitkisinden Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Yün Hal ı İplikleri Üzerindeki I şı k ve Sürtünme Hasl ıklar ı

Mürver (Sambucus nigra L.) Bitkisinden Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Yün Hal ı İplikleri Üzerindeki I şı k ve Sürtünme Hasl ıklar ı TARIM BILImLERI DERGISI 1998, 4 (3), 65-69 Mürver (Sambucus nigra L.) sinden Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Yün Hal ı İplikleri Üzerindeki I şı k ve Sürtünme Hasl ıklar ı Nuran KAYABAŞ!' Sema EMAN'

Detaylı

Papatya (Matricaria chamomile L.)'dan Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Baz ı Hasl ı k Özellikleri

Papatya (Matricaria chamomile L.)'dan Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Baz ı Hasl ı k Özellikleri TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, 9 (4) 390-394 Papatya (Matricaria chamomile L.)'dan Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Baz ı Hasl ı k Özellikleri Nuran KAYABAŞ I l Filiz Nurhan OLMEZ2 Geliş Tarihi: 03.06.2002

Detaylı

Baz ı Üzüm Çe ş itleri ve Amerikan Asma Anaçlar ı ndan Farkl ı Olgunlukta Al ı nan Yapraklar ı n Bitkisel Boyac ı l ı kta Kullan ı m ı

Baz ı Üzüm Çe ş itleri ve Amerikan Asma Anaçlar ı ndan Farkl ı Olgunlukta Al ı nan Yapraklar ı n Bitkisel Boyac ı l ı kta Kullan ı m ı TARIM BiLIMLERi DERGISi 1999, 5 (2) 36-40 Baz ı Üzüm Çe ş itleri ve Amerikan Asma Anaçlar ı ndan Farkl ı lukta Al ı nan Yapraklar ı n Bitkisel Boyac ı l ı kta Kullan ı m ı Nuran KAYABA Ş I1 Sema ET İ KAN1

Detaylı

BAZI BOYA BİTKİLERİNDEN KARIŞIK BOYAMA YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN RENKLER ve BU RENKLERİN IŞIK, SÜRTÜNME ve SU DAMLASI HASLIK DEĞERLERİ

BAZI BOYA BİTKİLERİNDEN KARIŞIK BOYAMA YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN RENKLER ve BU RENKLERİN IŞIK, SÜRTÜNME ve SU DAMLASI HASLIK DEĞERLERİ 1 2003Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y.11, S.13, s.1-11 ÖZET BAZI BOYA BİTKİLERİNDEN KARIŞIK BOYAMA YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN RENKLER ve BU RENKLERİN IŞIK, SÜRTÜNME ve SU

Detaylı

Asma, S ığı r Kuyru ğ u ve Yarpuz Bitkileriyle Boyanm ış Yün Hali İ pliklerinin Kopma Mukavemetleri

Asma, S ığı r Kuyru ğ u ve Yarpuz Bitkileriyle Boyanm ış Yün Hali İ pliklerinin Kopma Mukavemetleri TARIM B İ L İ MLER İ DERGISI 2003, 9 (1) 59-64, S ığı r Kuyru ğ u ve Bitkileriyle Boyanm ış Yün Hali İ pliklerinin Kopma Mukavemetleri H. Sinem ŞANLI 1 Yah şi YAZICIOĞLU 1 Geliş Tarihi: 18.03.2002 Özet:,

Detaylı

AYVA (Cydonia vulgaris L.) YAPRAKLARININ BĐTKĐSEL BOYACILIKTA DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

AYVA (Cydonia vulgaris L.) YAPRAKLARININ BĐTKĐSEL BOYACILIKTA DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ANADOLU, J. of AARI 11 (2) 2001, 136-144 MARA AYVA (Cydonia vulgaris L.) YAPRAKLARININ BĐTKĐSEL Nuran KAYABAŞI Sema ETĐKAN Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Köy El Sanatları Anabilim Dalı Ankara/TURKEY

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehnhardt) Ağacının Yapraklarından Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Bazı Haslıkları Üzerine Bir Araştırma

Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehnhardt) Ağacının Yapraklarından Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Bazı Haslıkları Üzerine Bir Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-2 (200),153-11 Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehnhardt) Ağacının Yapraklarından Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Bazı Haslıkları

Detaylı

Süleyman KIZIL2 Neşet ARSLAN 3. Geli ş Tarihi: Giriş

Süleyman KIZIL2 Neşet ARSLAN 3. Geli ş Tarihi: Giriş TARIM BILIMLERI DERGISI 200, 7 (), 2-7 Baz ı Çivit Otu (Isatis tinctoria L., Isatis constricta Davis) Türleri ile Yün Hali İ pliklerinin Boyanmas ı ve Elde Edilen Renklerin Baz ı Hasl ı k Değerlerinin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ*

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* Yaşar BĐÇER1 - M.Şükrü YILDIRIM - Cengiz YILDIZ Fırat Üniversitesi ÖZET Son yıllarda gerek enerji talebi ve maliyetleri,

Detaylı

GÖZENEKLİ SERAMİK HEYKELLERİN KİMYASAL KORUNMA YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE AÇIK ALANDA UYGULANMASI *

GÖZENEKLİ SERAMİK HEYKELLERİN KİMYASAL KORUNMA YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE AÇIK ALANDA UYGULANMASI * GÖZENEKLİ SERAMİK HEYKELLERİN KİMYASAL KORUNMA YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE AÇIK ALANDA UYGULANMASI * Bahar DARÇIN Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü ÖZET Seramik malzemeler,

Detaylı

PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. MEHMET AY

PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. MEHMET AY TÜBİTAK-BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA-3 ( Çalıştay 2012 ) GRUP ADI: SÜRPRİZ YUMURTA PROJE

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Koyun Irklarından Elde Edilen Yünlerin Kökboya (Rubia tinctorum L.) ile Verdikleri Renklerin Işık Haslık Değerleri Üzerine Bir Araştırma

Koyun Irklarından Elde Edilen Yünlerin Kökboya (Rubia tinctorum L.) ile Verdikleri Renklerin Işık Haslık Değerleri Üzerine Bir Araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(2): 79-83 Geliş Tarihi: 15.09.2003 Koyun Irklarından Elde Edilen Yünlerin Kökboya (Rubia tinctorum L.) ile

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ASYA DA TÜRK YEMEKLERİ ŞÖLENİ

ASYA DA TÜRK YEMEKLERİ ŞÖLENİ ASYA DA TÜRK YEMEKLERİ ŞÖLENİ NÜFUS: 68.981.000 (2016-IMF tahmin) GSYİH: 412.295 (2016-IMF tahmin) İhracat: 227,5 milyar $ (2014) İhracat Ürünleri: Tayland ın mal ihracatının yaklaşık olarak %80 ini sanayi

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri TARIM BILIMLERI DERGISI 1997. 3 (3) 47-51 Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri Ercan GÖRÜR 2 İ lknur DURSUN 2 Geli ş Tarihi : 27.11.1997 Özet : Bu ara ştı rmada, bir pulluk fabrikas ı nda kulakl

Detaylı

Mahonia aquifolium Nutt. (Berberidaceae, mahonya) Meyvesi ile Boyanmış Yün İpliklerinin Kolorimetrik Özellikleri

Mahonia aquifolium Nutt. (Berberidaceae, mahonya) Meyvesi ile Boyanmış Yün İpliklerinin Kolorimetrik Özellikleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2008, 18(1): 27-33 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi: 12.06.2007 Kabul Tarihi: 04.02.2008 Mahonia aquifolium

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

KÖKNAR (ABİES) KOZALAKLARINDAN ELDE EDİLEN RENKLERİN YÜN HALI İPLİKLERİ ÜZERİNDEKİ HASLIK DEĞERLERİ

KÖKNAR (ABİES) KOZALAKLARINDAN ELDE EDİLEN RENKLERİN YÜN HALI İPLİKLERİ ÜZERİNDEKİ HASLIK DEĞERLERİ Türk Sanatları Araştırmaları Dergisi Sayı /Cilt 1 (011) KÖKNAR (ABİES) KOZALAKLARINDAN ELDE EDİLEN RENKLERİN YÜN HALI İPLİKLERİ ÜZERİNDEKİ HASLIK DEĞERLERİ Araş. Gör. Hande KILIÇARSLAN Süleyman Demirel

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

TGK-Sofralık Zeytin Tebliği (Tebliğ No: 2008/24)

TGK-Sofralık Zeytin Tebliği (Tebliğ No: 2008/24) Amaç TGK-Sofralık Zeytin Tebliği (Tebliğ No: 2008/24) Yayımlandığı R.Gazete: 25.05.2008-26886 MADDE1 (1) Bu tebliğin amacı; sofralık zeytinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÖZEL BASKI EFEKTLERİ 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÖZEL BASKI EFEKTLERİ 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÖZEL BASKI EFEKTLERİ 1 Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Cevat CELEP (*) Eğitim; bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana' getirme sürecidir (1). Toplumsal

Detaylı

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması 1 TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Proje Adı Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması Grup Adı EBRULÎ Hazırlayanlar Meral BENLİ Hayrunnisa KALENDER Haziran-2008 2 Projenin Adı

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR Çocuğun çalışması, hemen bütün ülkelerde yaşanmakta olan evrensel bir olgudur ve önemli bir sosyal

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polikarbonat (PC) www.sakarya.edu.tr

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polikarbonat (PC) www.sakarya.edu.tr Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Malzemeler Polikarbonat (PC) Polikarbonatlar, termoplastiklerin özel bir grubudur. İşlenmesi, kalıplanması ve ısıl olarak şekillendirilmesi

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

MUHABBET ÇİÇEĞİNİN (Reseda lutea L.) BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

MUHABBET ÇİÇEĞİNİN (Reseda lutea L.) BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 195-200 MUHABBET ÇİÇEĞİNİN (Reseda lutea L.) BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Süleyman KIZIL 1 Nuran KAYABAŞI 2 1 Dicle

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri Geliş Tarihi (date of arrival): 27.01.2015 Kabul Tarihi (date of acceptance): 13.07.2015 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2015 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 2(2) Sayfa/Page: 39-44 Araştırma Makalesi Research Article

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Prof.Dr. Musa Genç * Arş.Gör. Ayşe Deligöz * Orm. Müh. H. Cemal Gültekin **

Prof.Dr. Musa Genç * Arş.Gör. Ayşe Deligöz * Orm. Müh. H. Cemal Gültekin ** Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim 2005, Trabzon DOĞU LADİNİ, TOROS SEDİRİ, ANADOLU KARAÇAMI, BOYLU ARDIÇ, KOKULU ARDIÇ VE DİKEN ARDIÇ FİDANLARININ STRES ETMENLERİNE DAYANMA YETENEKLERİ Prof.Dr. Musa Genç *

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Güven ve hakimiyet duygusunu güçlendiren Noor, şıklığı, kalitesi ve güçlü duruşu ile fark yaratır. Yöneticinin kalesi olan çalışma alanlarında tanımlı bir ortam yaratarak

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Gate, köprü görevi gören ana platform ve bu platform üzerinde sistemi tamamlayan depolama birimlerinden oluşur. Giderek artan gereksinimler için pratik, yenilikçi

Detaylı