RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE"

Transkript

1 RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE Kabul Tarihi: 14/09/2007 Karar No : 7 Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize / TÜRKĠYE Tel : Fax :

2 RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE AMAÇ: Madde 1- Bu yönergenin amacı, Rize Üniversitesi nde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi, okutman ve öğretim yardımcılığı kadrolarına atanmak üzere başvuracak adaylarda aranacak şartları belirlemek, atamaya yetkili amir ve kurullara kolaylık ve değerlendirmelerde birliktelik sağlamak amacıyla gerekli ilke ve koşulları ortaya koymaktır. KAPSAM: Madde 2- Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 31.,32. ve 33. maddeleri ile 50/d maddesi ve Yükseköğretim Kurulunun bu konudaki ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış olup, Rize Üniversitesi ne bağlı birimlerinde öğretim görevlisi, okutman ve öğretim yardımcıları kadrolarına atanma işlemlerini düzenler. DAYANAK: Madde 3- Bu yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun ilgili maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu nun bu konudaki kararlarına dayanır. TANIMLAR Madde 4- Bu yönergede bahsedilen; Öğretim Görevlisi: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 31.maddesi uyarınca, üniversitelerde ve bağlı birimlerindeki kadrolara atanmış, öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilen kişileri, Okutman: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 32.maddesi uyarınca, üniversitelerin çeşitli birimlerindeki kadrolarına süreli veya sürekli olarak atanan kişileri, 2

3 Öğretim Yardımcıları: a) AraĢtırma Görevlisi: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 33/a maddesi uyarınca üniversitenin çeşitli birimlerindeki kadrolara en çok üç yıl süre ile atanan öğretim yardımcılarını, b) 50/d ye Tabi AraĢtırma Görevlisi: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 50/d maddesi uyarınca lisansüstü eğitim süresince, her defasında bir yıl olmak üzere, fakülte ve enstitülerin araştırma görevlisi kadrolarına geçici olarak atanan ve öğrenciliği bitince ilişiği kesilen öğretim yardımcılarını, c) Uzman: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 33/b maddesi uyarınca öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen süreli veya sürekli olarak atanan öğretim yardımcılarını, d) Çevirici: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 33/c maddesi uyarınca, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan süreli veya sürekli olarak atanan öğretim yardımcılarını, e) Eğitim-Öğretim Planlamacısı: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 33/d maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim planlamasıyla görevli süreli veya sürekli olarak atanan öğretim yardımcılarını, ALES Puanı: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yılda 2 kere yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı puanını, LES Puanı: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yılda 2 kere yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı puanını, KPDS Puanı: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yılda 2 kere yapılan Kamu Personeli Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı puanını, ÜDS Puanı: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yılda 2 kere yapılan Üniversiteler Dil Sınavı puanını YDYO Puanı: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Yüksekokulu Sınavı puanını, TOEFL Puanı: Test of English as a Foreign Language Sınavı puanını, IELTS Puanı: International English Language Testing System Sınavı puanını, TUS Puanı: Tıpta Uzmanlık Giriş Sınavı puanını ifade eder. 3

4 ÖN ġartlar Madde 5- Bu yönerge hükümlerine göre öğretim görevliliğine, okutmanlığa ve öğretim yardımcılığına atanabilmek için başvuran adayların en az lisans mezunu olmaları, 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48. maddesindeki genel ve özel şartları taşımaları, Yükseköğretim Mevzuatı ve Yükseköğretim Kurulu kararları açısından engel hallerinin bulunmaması gerekir. Yurtdışından alınan diplomaların ise Yükseköğretim Kurulu nca onaylanmış olması şarttır. ORTAK HÜKÜMLER Madde 6- Rize Üniversitesi ne bağlı birimlerde açık bulunan öğretim görevlisi, okutman ve öğretim yardımcılığı kadroları Rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara en az on beş günlük başvurma süresi verilir ve adaylarda aranan nitelikler belirtilir. Bu kadrolara başvuran adaylar ayrıca Rize Üniversitesinin yapacağı sınavlara girmek zorundadır. Madde 7- ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE ATANMA 7.1-Fakülteler ve Dört Yıllık Yüksekokullara Atanacak Öğretim Görevlilerinde Aranan KoĢullar: b) KPDS veya ÜDS dan 100 üzerinden en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları. c) Yabancı dille eğitim yapılan birimlere atanacak olan öğretim görevlilerinde KPDS veya ÜDS dan 100 üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları. d) Yüksek lisans yapmış olmaları. e) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuarlara atanacak öğretim görevlilerinde yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu ve alanında en az iki yıl tecrübeli olmaları. f) Kendi uzmanlık alanlarında çalışma ve eserlere sahip olmaları. 7.2-Ġki Yıllık Meslek Yüksekokullarına Atanacak Öğretim Görevlilerinde Aranan KoĢullar: b) Yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu ve alanında en az iki yıl tecrübeli olmaları. c) Kendi uzmanlık alanlarında çalışma ve eserlere sahip olmaları Öğretim Görevlilerinin Eserlerinin Değerlendirilmesi ve Deneme Dersi Öğretim görevliliği adaylarının çalışma ve eserleri ile deneme dersini değerlendirmek için fakültelerde dekan; enstitülerde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında bu birimlerin müdürleri; rektörlüğe bağlı bölüm ve birimler için ise rektör tarafından tercihen birisi ilgili bölüm veya birim başkanı olmak üzere bilim alanı ile ilgili üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyon oluşturulur. Bu komisyon adayların çalışma ve eserlerini inceleyerek yeterli bulduğu taktirde adaylara komisyon önünde dinleyiciye açık olacak biçimde, konusunu kendilerinin seçtiği bir deneme dersi verdirir. Bu dersin günü, yeri ve saati ile konusu kurum içerisinde duyurulur. Deneme dersi en geç bir hafta içinde tamamlanır. Deneme dersi sonucu pekiyi, iyi, orta veya yetersiz 4

5 olarak değerlendirilir. Komisyon, ortak raporunu hazırlayarak fakültelerde dekanlığa, enstitülerde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında bu birimlerin müdürlüklerine; rektörlüğe bağlı bölüm ve birimlerde ise rektörlüğe sunar Öğretim Görevliliğine Atanma Fakültelerde dekan; enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bunların müdürleri; varsa ilgili bölüm başkanlığının da görüşünü aldıktan sonra ilgili yönetim kurulu ile adayların öğretim görevliliğine atanma veya atanmamasına ilişkin teklifini rektörlüğe sunar. Rektörlüğe bağlı bölüm ve birimler için rektör, Üniversite Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra atamaların yapılıp yapılmayacağına karar verir Ders Saati Ücreti Ġle Görevlendirme Ders saati karşılığı olarak, ücretli öğretim görevlisi çalıştırılması için fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bunların yönetim kurullarının; rektörlüğe bağlı bölüm ve birimlerde ise üniversite yönetim kurulunun görüşü alındıktan sonra, Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Madde 8- OKUTMANLIĞA ATANMA 8.1- Rektörlük Örgütüne Bağlı Bölümlere ve Dört Yıllık Birimlere Atanacak Okutmanlarda Aranan KoĢullar: b) KPDS veya ÜDS dan 100 üzerinden en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları. c) Yüksek lisans yapmış olmaları. 8.2-Ġki Yıllık Meslek Yüksekokullarına Atanacak Okutmanlarda Aranan KoĢullar: b) Merkez kampusun yerleşim bölgesinden uzak olan meslek yüksekokullarına atanacak okutmanların lisans mezunu ve en az iki yıl tecrübeli olmaları. 8.3-Yabancı Dil Okutmanlığına Atanmada Aranacak KoĢullar: b) Rektörlük yabancı dil okutmanı ile yabancı dille eğitim yapılan birimlere atanacak olan okutmanların KPDS veya ÜDS dan 100 üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları Yabancı Dil Okutmanlarının Deneme Dersi Yabancı dil okutman adaylarının deneme dersi fakülteler için dekan, diğer birimler için rektör tarafından öğretim üyeleri arasından seçilen üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Bu komisyonun bir üyesinin, o yabancı dilde öğretim üyesi olması zorunludur. Adaylar komisyon önünde dinleyiciye açık ve konuları kendilerince seçilen, aynı yabancı dilde bir deneme dersi verirler. Bu dersin günü, yeri ve saati ile konusu kurum içerisinde duyurulur. Deneme dersi safhası, en geç bir hafta içinde tamamlanır. Deneme dersi sonucu pekiyi iyi, orta veya yetersiz olarak değerlendirilir. Komisyon adayın, çalışması ile ilgili ortak raporunu hazırlayarak, fakültelerde dekanlığa, diğer birimler için rektörlüğe teslim eder. 5

6 8.5- Diğer Okutmanların Bilim Sınavı Yabancı dil okutmanlığı dışındaki okutman adayları, bilim alanı ile ilgili yazılı bir bilim sınavına alınırlar. Bilim sınav komisyonu tercihen, bilim alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından fakültelerde dekan, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında müdür, rektörlüğe bağlı bölüm ve birimler için rektör tarafından seçilen üç üyeden oluşur. Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi okutmanlıkları için komisyon üyelerinin birisi, kendi alanında çalışma ve eserleri ile tanınmış bir uzman kişi olabilir. Bilim sınavında başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 50 dir Diğer Okutmanların Deneme Dersi Bilim sınavında başarılı olan okutman adayları aynı komisyon önünde, dinleyiciye açık ve konularını kendilerinin seçtikleri bir deneme dersi verir. Bu ders, Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi okutmanlığı için bir mesleki gösteri niteliğinde olabilir. Bu dersin yeri, günü ve saati ile konusu kurum içinde duyurulur. Deneme dersi safhası, bilim sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde tamamlanır. Deneme dersi sonucu pekiyi, iyi, orta veya yetersiz olarak değerlendirilir. Komisyon bilim sınavı ve deneme dersi ile ilgili ortak raporları ayrı ayrı hazırlayarak fakültelerde dekanlığa, enstitülerde, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında bunların müdürlüklerine ve rektörlüğe bağlı bölüm ve birimlerde ise rektörlüğe sunar Okutmanlığa Atanma Okutman atamalarında, ilgisine göre üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının görüşünü aldıktan sonra atamanın yapılıp yapılmayacağına rektör karar verir. Aynı kadro için başvuran ve eşit puan alarak başarılı olan adayların atanmalarında yabancı dil seviyeleri tercih sebebi olarak dikkate alınır. Madde 9- ÖĞRETĠM YARDIMCILIKLARINA ATANMA 9.1 AraĢtırma Görevlisi Kadrosuna Atanmada Aranan KoĢullar b) KPDS veya ÜDS dan 100 üzerinden en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları. c) Yabancı dille eğitim yapılan birimlere atanacak olan araştırma görevlileri KPDS veya ÜDS dan 100 üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları. d) Ġlan tarihi itibariyle 27 yaşından gün almamış olmaları. e) Lisansüstü eğitim programlarında belirli bir aşama kaydeden adayların 31 yaşından gün almamış olmaları, eğitim süresi 5 yıl ve daha fazla olan fakültelerden mezun olanlar ile tıp ve diş hekimliği fakültelerine atanacak olan araştırma görevlilerinde yaş sınırı aranmaz. f) Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması 4 üzerinden 2.50, 100 üzerinden veya yüksek lisans mezuniyetine ilişkin genel akademik not ortalaması 4 üzerinden 3.00, 100 üzerinden 75 olması. Bir doktora programına başlamış olan adaylarda genel akademik not ortalaması şartı aranmaz. 6

7 9.2- AraĢtırma Görevliliği Bilim Sınavı Araştırma görevlilerinin bilim sınavını ve mülakatını yapmak üzere fakültelerde dekan, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarda müdür, rektörlüğe bağlı birimlerde ise rektör tarafından tercihen birisi ilgili bölüm veya birim başkanı olmak üzere bilim alanı ile ilgili üç öğretim üyesinden bir komisyon oluşturulur. Adaylar bu komisyon tarafından bilim dalı ile ilgili bir yazılı sınava tabi tutulur. Nihai not, bilim sınavından aldığı not ile adayın üniversite lisans mezuniyeti yüz üzerinden ağırlıklı genel not ortalaması ve merkezi ALES sınavından aldığı puanın toplanarak 3 e bölünmesiyle belirlenir. Bu şekilde hesaplanan nihai notu 60 ve üzerinde olan adaylar aynı komisyon önünde mülakata alınırlar. Mülakat sonucu olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilir Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra, araştırma görevlisi kadrosuna açıktan veya yeniden atanan araştırma görevlileri, bu atanma tarihinden itibaren iki yıllık süre içerisinde KPDS veya ÜDS dan 100 üzerinden en az 60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alamayanların görev süresi bitimi kadro ile ilişikleri kesilir Uzman, Eğitim Öğretim Planlamacısı ve Çevirici Kadrolarına Atanmada Aranan KoĢullar b) KPDS veya ÜDS dan 100 üzerinden en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları. Çeviricilerin en az 80 puan almış olmaları. Ġki yıllık meslek yüksekokullarına atanmada yabancı dil şartı aranmaz Uzman, Eğitim Öğretim Planlamacısı ve Çeviricilerin Bilim sınavı Öğretim yardımcıları adaylarının bilim sınavını ve mülakatını yapmak üzere fakültelerde dekan; enstitülerde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında müdürler; rektörlüğe bağlı bölüm ve birimlerde ise rektör tarafından tercihen birisi ilgili bölüm veya birim başkanı olmak üzere, bilim alanı ile ilgili üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyon oluşturulur. Adaylar, bu komisyon tarafından bilim dalı ile ilgili bir yazılı sınava tabii tutulur. Bilim sınavı notu 100 üzerinden puan verilmek suretiyle hesaplanır. Nihai not; bilim sınavı notunun %50 sine, adayın üniversite lisans mezuniyeti ağırlıklı genel not ortalamasının (100 üzerinden) %50 si eklenerek belirlenir. Bir adayın mülakata alınabilmesi için bu şekilde hesaplanan notu en az 60 olması gereklidir. Bu şartları sağlayan adaylar aynı komisyon önünde mülakata alınırlar. Mülakat sonucu olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilir. Bilim sınavı ve mülakat sonuçları ayrı ayrı birer ortak rapor ile; fakültelerde dekanlığa; enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ilgili müdürlüğe; rektörlüğe bağlı bölüm ve birimlerde ise rektörlüğe teslim edilir. Çeviricilerin sınavı yabancı dil okutmanlarında olduğu gibidir Uzman, Eğitim Öğretim Planlamacısı ve Çeviricilerin Atanmaları Uzman, Eğitim Öğretim Planlamacısı ve Çeviricilerin Atanmaları ilgili yönetim kurulu kararı alındıktan sonra rektör tarafından yapılır. 7

8 Madde 10- ĠSTĠSNALAR a) Doktora derecesine sahip olan adaylardan ALES şartı aranmaz. b) Tıpta uzmanlık eğitimine hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında ALES ve giriş sınavına katılma şartı aranmaz. c) Meslek yüksekokullarına yapılacak atamalarda yabancı dil şartı aranmaz. d) 1416 sayılı kanun uyarınca lisansüstü eğitim yapmak üzere yurt dışına gönderilen öğretim elemanlarının eğitimlerini tamamladıktan sonra üniversitelerine dönüp göreve başlamalarında ALES şartı aranmaz. e) Öğretim elemanlarının kendi kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında bulundukları kadro pozisyonu veya bir başka öğretim elemanı kadrosuna atanmalarında; Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının kendi kurumlarına veya bir başka yükseköğretim kurumuna yeniden atanmalarında ALES şartı aranmaz. f) Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi, rektörün onayı ile alanlarında en az 10 yıl kamu veya özel sektör tecrübesi bulunan lisans mezunları, Yükseköğretim Kurulu nca uygun görülmesi halinde öğretim görevlisi kadrosuna atanmalarında ALES şartı aranmaz. g) Yükseköğretim Kurulu nun tarih ve 2007/8 sayılı kararı ile meslek yüksekokulları için belirlenen uzmanlık alanlarına açıktan veya naklen atanacak öğretim görevlileri için söz konusu kararda belirtilen hususlar uygulanır. YÜRÜRLÜK Madde 11- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayından sonra yürürlüğe girer. Madde 12- Bu Yönergeyi Rize Üniversitesi rektörü yürütür. Geçici Madde yılı içerisinde ikinci merkezi sınavın yapılıp sonuçları internet aracılığı ile duyuruluncaya kadar merkezi sınav şartı aranan kadrolara başvuru ve atamalarda LES dan son iki yılda 50 puan almış bulunanlar merkezi sınavda başarılı olmuş sayılır. Geçici Madde 2- Lisansüstü Eğitim Sınavı ndan en az 50 alıp, halen üniversitelerde lisansüstü eğitime devam edenlerin akademik kadrolara başvurmaları halinde lisansüstü eğitime başlarken aldıkları LES sonuçları geçerli sayılır. Geçici Madde 3- Bu yönergede bulunmayan hususlarda mevcut yasa, yönetmelik ve genelgeler ile Yükseköğretim Kurulu nun ilke ve kararları uygulanır. Geçici Madde 4- Daha önce Rize Üniversitesi senatosu tarafından kabul edilen Rize Üniversitesi Öğretim Görevliliğine, Okutmanlığa ve Öğretim Yardımcılığına Atanma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 8

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17588 ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi gereğince hazırlanmış olup,

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde ön lisans, lisans,

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi yaz okuluna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Karadeniz Teknik

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı