NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) A1, A2, B1 ve B2 kurları: Avrupa Birliği ülkelerinde kabul edilen kişisel dil becerilerine ait seviyeleri, b) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu, c) Bölüm Başkanlığı: Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölüm Başkanlığını, ç) FCE: Uluslararası yabancı dil yeterlik sınavlarından olan First Certificate in English sınavını, d) IELTS: Uluslararası yabancı dil yeterlik sınavlarından olan International English Language Testing System sınavını, e) KPDS: Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, f) Öğrenci: Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı bulunan bir bölüme kaydını yaptıran ve yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan ya da bu sınava katılmamış öğrencileri, g) Rektör: Niğde Üniversitesi Rektörünü, ğ) Rektörlük: Niğde Üniversitesi Rektörlüğünü, h) Senato: Niğde Üniversitesi Senatosunu, ı) TOEFL-CBT: Uluslararası yabancı dil yeterlik sınavlarından olan Computer Based Test of English as a Foreign Language sınavını, i) TOEFL-PBT: Uluslararası yabancı dil yeterlik sınavlarından olan Paper Based Test of English as a Foreign Language sınavını, j) TOEFL-IBT: Uluslararası yabancı dil yeterlik sınavlarından olan Internet Based Test of English as a Foreign Language sınavını, k) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını, l) Üniversite: Niğde Üniversitesini, m) Yabancı dil hazırlık programı: Yüksekokul tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık eğitimöğretim programını, n) (Ek:RG-8/8/ ) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, 1 o) Yüksekokul: Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu, 1 ö) Yüksekokul Müdürlüğü: Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü, 1

2 p) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu 1 ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Muafiyet, Hazırlık Programının Süresi ve Devam Durumu Muafiyet MADDE 5 (1) Yabancı dil hazırlık programına devam etmesi gereken öğrenciler, aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirmek kaydıyla, yabancı dil hazırlık programından muaf sayılarak yerleştirildikleri programlarda eğitim-öğretime başlar: a) Eğitim-öğretim yılı başında, Yüksekokul tarafından yabancı dil hazırlık programı akademik takviminde önceden belirlenen bir tarihte açılan yeterlik sınavında başarılı olmak, b) (Değişik:RG-8/8/ ) Son üç yılda alınmış olması koşulu ile YDS sınavından en az 60 veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlardan en az eşdeğer düzeyde puan aldığını belgelemek, c) Muafiyet durumlarına Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilmesi koşuluyla, başka bir üniversitenin hazırlık programına devam etmiş ve hazırlık sınıfı eğitimini son üç yıl içerisinde Üniversitenin öngördüğü seviyede başarıyla bitirmiş olmak, ç) Muafiyet durumlarına Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilmesi koşuluyla, daha önce öğrencisi olduğu başka bir üniversitenin yaptığı hazırlık sınıfı yabancı dil yeterlik sınavını Üniversitenin öngördüğü seviyede, son üç yıl içerisinde başarmış olmak, d) İngilizcenin ana dil olduğu bir ülkede orta öğrenimlerini o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamladığını belgelemek, e) Yurtiçi veya yurtdışındaki bir üniversitede yabancı dille eğitimin yapıldığı bir programdan mezun olmak. (2) Yabancı diller hazırlık programından muaf olmak isteyen öğrencilerin, muafiyet için eşdeğer kabul edilecek belgelerin asıllarını veya Üniversitece onaylı örneklerini bir dilekçe ile en geç yeterlik sınav tarihinden bir hafta önce Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir. Başvuran öğrencilerin muafiyet durumlarına Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Hazırlık programı ve süresi MADDE 6 (1) Yabancı dil hazırlık programı, zorunlu veya isteğe bağlı olarak düzenlenebilir. (2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kabul edilecek öğrenci sayıları, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (3)(Değişik:RG-8/8/ ) Yabancı dil hazırlık programı birbirini takip eden iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl kayıt, kayıt yenileme ve genel sınav süreleri ile resmi tatiller hariç, en az 14 hafta olup, haftada en az 20 saat ders yapılır. Yabancı dil hazırlık programında geçen süre önlisans/lisans eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Zorunlu yabancı dil hazırlık programına en fazla 2 yıl, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına ise en fazla bir yıl süreyle devam edilebilir. Devam durumu MADDE 7 (1) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık programındaki derslerin % 80 ine devam etmek zorundadırlar. (2) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında hiçbir surette dikkate alınmaz. (3) (Değişik:RG-8/8/ ) Öğrencilerin devam durumları, Bölüm Başkanlığınca düzenli olarak takip edilir ve her yarıyılda iki defa olmak üzere ilan edilir. Devam şartını gerçekleştirmeyen öğrenciler, yabancı dil hazırlık programından başarısız sayılırlar ve aynı eğitim-öğretim yılı sonunda

3 yapılacak olan genel sınav ve bütünleme sınavına katılamazlar. Bu durumdaki öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavına girebilirler. (4) Devamsızlık ya da başarısızlık nedeni ile yabancı dil hazırlık programını tekrar eden öğrencilerin derslere devamı zorunludur. (5) Yabancı dil hazırlık programına misafir öğrenci kabul edilmez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınavlar, Mazeretler ve Sınav Sonuçlarına İtiraz Sınavlar MADDE 8 (1) (Değişik:RG-8/8/ ) Yabancı dil hazırlık programında; yeterlik sınavı, seviye tespit sınavı, ara sınavlar, genel sınav, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, küçük sınav ve öğrenci izleme dosyası uygulanır. (2) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır: a)(değişik:rg-8/8/ ) Yeterlik sınavı; güz ve bahar yarıyılı başında, yabancı dil hazırlık programı akademik takviminde önceden belirlenen bir tarihte, iki aşamalı olarak yapılan sınavdır. Sınavın birinci aşaması, dil bilgisi ve okuma becerisi; ikinci aşaması ise yazma ve dinlediğini anlama becerisini kapsar. Dil bilgisi ve okuma becerisi sınavından 100 üzerinden 50 puan alamayan öğrenci, takip eden ikinci aşama sınavına giremez. Yeterlik sınavı notu; öğrencilerin girmiş olduğu dil bilgisi, okuma, yazma ve dinlediğini anlama becerisi sınavlarından alacakları notların ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanır. Bu ağırlıklar her eğitim-öğretim yılı başında Bölüm Başkanlığınca belirlenerek öğrencilere duyurulur. Yeterlik sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 60 dır. Güz yarıyılı başında yapılan yeterlik sınavına; yabancı dil hazırlık programından muaf olmak isteyen yeni kayıtlı öğrenciler ve hazırlık programını herhangi bir nedenle tekrarlamak zorunda olan öğrenciler katılabilir. Bahar yarıyılı başında yapılan yeterlik sınavına, hazırlık programına devam etmekte olan ve güz yarıyılı başarı puanı 80 ve üzeri olan öğrenciler girebilirler. Yeterlik sınav notu 60 puanın altında olan öğrenciler, yabancı dil hazırlık programına devam etmek zorundadır. b) Seviye tespit sınavı, hazırlık programına devam etmesi gerekli görülen öğrencilerin dil seviyesini belirlemek için yapılan sınavdır. Öğrenciler, seviye tespit sınavı sonuçlarına göre orta düzey (B1 veya B2) veya başlangıç düzeyi (A1 veya A2) programlarından birine yerleştirilirler. Bu düzeylerin puan aralıkları Bölüm Başkanlığınca belirlenir. Öğrencilerin seviye tespit sınavına girmeleri zorunludur. Bu sınava girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenmez ve öğrenciler başlangıç düzeyi (A1) programına devam etmek zorundadırlar. c) Ara sınavlar, dilbilgisi ve okuma becerisi, yazma becerisi, konuşma becerisi ve dinlediğini anlama becerisi sınavlarından oluşur. Ara sınavların, hangi tarih ve sıklıkta yapılacağı ile hangi bilgi ve becerilerden oluşacağı eğitim-öğretim yılı başında Bölüm Başkanlığı tarafından öğrencilere duyurulur. ç) Küçük sınavlar, öğrencilerin derslere karşı ilgisini artırmak, öğrendiklerini kısa aralıklarla ölçmek ve eksiklerini gidermek amacıyla önceden duyurulmaksızın ders saatlerinde yapılan sınavdır. Küçük sınavlara yalnızca o an derste olan öğrenciler katılır. Bu sınavların mazereti yoktur. Sınava girmeyen öğrenciler sıfır almış sayılır. d) Öğrenci izleme dosyası, eğitim-öğretim yılı boyunca, en az yirmi adet olmak üzere, öğrencilerin yabancı dil bilgilerini ve/veya bu bilgilerini kullanmalarını sınamaya yönelik olarak verilecek ödev ve projelerin, öğrenci tarafından süresi içerisinde ve yazılı olarak teslim edilen sonuçlarının toplandığı dosyadır. Öğrencilerin, izleme dosyalarından alacakları puan, dosya içeriğindeki ödev ve proje puanlarının ortalaması alınarak hesaplanır. e) Genel sınav, yılda bir kez, eğitim-öğretim yılı sonunda, yabancı dil hazırlık programı akademik takviminde önceden belirtilen tarihte yapılan sınavdır. Genel sınava girme hakkını elde edebilmek için, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen devam zorunluluğunun yerine getirilmesi

4 ve yıl içi puanının en az 33 puan olması gerekir. Öğrencilerin başarı puanının hesaplanabilmesi için, genel sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan almaları zorunludur. Yıl içi başarı puanı 75 ve üzeri olan ve devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler yabancı dil hazırlık programında başarılı sayılırlar ve genel sınava girmelerine gerek yoktur. Genel sınava giren tüm öğrencilerin yılsonu başarı puanı bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre hesaplanır. f)(değişik:rg-8/8/ ) Mazeret sınavı, sadece ara sınavlar için düzenlenir. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler için, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde mazeret sınavları düzenlenir. Bu sınavlara da giremeyen öğrenciler için ikinci bir mazeret sınavı hakkı tanınmaz. g) (Ek:RG-8/8/ ) Bütünleme sınavı, genel sınava girme hakkı elde eden ancak genel sınavda başarısız olan öğrencilere uygulanır. Genel sınavda uygulanan başarı şartları bütünleme sınavında da aynen uygulanır. Bütünleme sınav notunun başarı notuna etki oranı, genel sınav notunun başarı notuna etki oranı ile aynıdır. Bütünleme sınav notu genel sınav notu yerine kullanılır. Genel sınav sonucunda elde ettiği başarı puanını yükseltmek isteyen öğrenciler de bütünleme sınavına girebilirler. Ancak bu durumda en son girilen sınavın notu geçerli olur. Mazeretler MADDE 9 (1)(Değişik:RG-8/8/ ) Öğrencilerin ara sınavlar için mazeretli sayılmasına Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. (2) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, kanıtlayıcı belgelerle birlikte, mazeretin bitim tarihini takip eden 7 gün içinde, bir dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. Bu sürenin geçmesinden sonra yapılan müracaatlar işleme konulmaz. (3) Sağlık raporunun mazeret sınavına esas olabilmesi için, 4/9/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde belirtilen şartları sağlaması gerekir. Sınav sonuçlarına itiraz MADDE 10 (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan tarihini izleyen günden itibaren 7 gün içinde maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtiraz bir dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. İtiraz müdür yardımcısı başkanlığında Bölüm Başkanı ve ilgili dersin öğretim elemanından oluşan komisyon tarafından incelenir. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir maddi hata tespit edilmesi durumunda söz konusu hata, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve sonuç ilan edilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Başarı Puanı, Başarılı Öğrenciler ve Başarısız Öğrenciler Başarı puanı MADDE 11 (1) Yabancı dil hazırlık programında her türlü ölçme ve değerlendirme, 100 üzerinden yapılır. (2) Öğrencinin başarı puanı; yarıyıl, yıl içi ve genel sınav puanlarına göre aşağıdaki gibi belirlenir; a) Yarıyıl başarı puanı, ara sınavlar ortalamasının % 50 si, küçük sınavlar ortalamasının % 25 i ve öğrenci izleme dosyası puanının % 25 i toplanarak elde edilen puandır. b) Yıl içi başarı puanı, her yarıyıl için hesaplanan yarıyıl başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. c) Genel sınav puanı, genel sınavda alınan puandır. ç) Yılsonu başarı puanı, yıl içi başarı puanının % 60 ı ve genel sınav puanının % 40 ı toplanarak elde edilen puandır. Başarılı öğrenciler

5 MADDE 12 (1) Öğrencinin, yabancı dil hazırlık programında başarılı sayılabilmesi için, yılsonu başarı puanının 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir. (2) Yıl içi başarı puanı 75 ve üzeri olan ve devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, yabancı dil hazırlık programında başarılı sayılırlar. Bu durumdaki öğrencilerin yıl içi başarı puanları, yılsonu başarı puanı olarak değerlendirilir. (3) Yabancı dil hazırlık programında başarılı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlarlar. Başarısız öğrenciler MADDE 13 (1) Öğretim dili tamamen veya en az % 30 yabancı dil olan programlara kayıtlı öğrenciler, yeterlik sınavında veya hazırlık programında başarılı olmadan ilgili programa başlayamazlar. (2) (Değişik:RG-8/8/ ) Öğretim dili tamamen veya en az % 30 yabancı dil olan programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık programına devam ettikleri ilk yılın sonunda gereken koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciler, bir sonraki yeterlik sınavına katılır ve/veya hazırlık programını en fazla bir yıl süreyle tekrarlar. (3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı olan ancak eğitim dili Türkçe olan programlara kayıtlı olan öğrenciler, hazırlık programına devam ettikleri yılın sonunda başarılı olamasalar bile, kayıtlı oldukları ön lisans veya lisans programlarına devam edebilirler ve yabancı dille verilen dersleri alamazlar. (4) (Değişik:RG-8/8/ ) Öğretim dili tamamen veya en az % 30 yabancı dil olan programların zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğrencilerin ilişik kesme işlemleri, öğrencinin kayıtlı olduğu birim tarafından yürütülür ve karara bağlanır. Bu durumdaki öğrenciler, Üniversitede öğretim dili Türkçe olan aynı program bulunmaması halinde, talep etmeleri durumunda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla öğrencinin Üniversiteye giriş puanının yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla, başka bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilir. Başvuru ve yerleştirilme sürecini öğrenci kendi sorumluluğu çerçevesinde takip eder. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 14 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 4/12/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 15 (1) 20/4/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Niğde Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yabancı dil hazırlık programında başarısız olmuş öğrenciler GEÇİCİ MADDE 1 (1) Daha önceki eğitim-öğretim yıllarında yabancı dil hazırlık programında başarısız olup tekrara kalan ve hazırlık sınıfına devam etmek isteyen öğrenciler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Yürürlük

6 MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik 26/9/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Üniversitesi Rektörü yürütür. 1 8/8/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu maddenin birinci fıkrasının (m) bendinden sonra gelmek üzere a (n) bendi eklenmiş ve diğer bentler teselsül ettirilmiştir. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 3/10/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı 1. 8/8/

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir.

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aksaray

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 24.03.2014; Resmi Gazete Sayısı: 28951) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28623 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM 02/10/2009 Yabancı Diller Yüksekokulu YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM ve YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI. www.sfl.bou.edu.tr

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI. www.sfl.bou.edu.tr YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI www.sfl.bou.edu.tr 2 YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI Bu kitapçıkta yazan

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAŞVURU kitabıdır. İçerisinde uymanız

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Ocak 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28188 İstanbul Teknik Üniversitesinden: Amaç YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED Üniversitesinden : TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TED Üniversitesi Fakültelerinde lisans

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 6 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28165 Bursa Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı