Baymdui~k ve lskan Bakanllgl Nuskpr Yard~rnasl. Tiirk ~elekomiinikasyon A.8. Cienel Mudiir YaKllmcls~

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baymdui~k ve lskan Bakanllgl Nuskpr Yard~rnasl. Tiirk ~elekomiinikasyon A.8. Cienel Mudiir YaKllmcls~"

Transkript

1 i. OA&U'Y GENE KURUDA ZORUNU ORCANARA SECENER C~REV B ~ ~ MY U ' A R seqimler sonucunda sesilen Yonetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu ~yeleri Ana Tuzugumuz uyarrnca yaptrklarr giirev bolumu sonucu kurullar agagrdaki gekilde tegekkul etmi~lerdir. 1 TUnlS YONETM KURUU Baqkan Baymdui~k ve lskan Bakanllgl Nuskpr Yard~rnasl 4 Vedat ~ ~ uye tclyl Emnipti U ve Gemi Kurtarrna tqletmeleri Genel Mud& Yiwd~rnaw Tiirk ~elekomiinikasyon A.8. Cienel Mudiir YaKllmcls~ 1 Hicabi ECE Baqkan Karayollar~ Genel Mfidurii Tanm ve Kijigleri Personel Gene1 Mudur Yardmas1 Ula~brrna Bakanhljl Personel Dairesi Bagkan V. TUHS DSPN KURUU. Halii TCTRUN B q h Turkiye Demiryolu Makinalan an. A.S. Genel luetid8di Tiirk Hmm YoNan A.0, Gene1 Pmond Daifiei!3qg?m~_.. 32 &.. J,'. :,;A *j+gc+ 3 RYagar BAKA Mgkina ve Kirnya Endiistrisi Kurumu Genel Miidilrrliigu Personel Dairesi B qkm

2 1956 ylllnda Rize'de dddu y~ilnda Yuksek Denizcilik Okulu Guverte Bijlumiinu bitirdikten sonra tarihlnde sonra 3.Kaptanll1k gijrevine getirildi ,1983 tarihlnde 1 BURHAN ""_ vdneclm KJHUU won V&O tarihinde Turkiye Denizcilik igletmelerl A.S. Denizyolla igletmesi Mudurlugu'nde Kaptan olarak yeniden goreve baglad tarihinde Uzakyol 1.Zabitligi gorevine at and^ tarihinde Denizyollarr i5letmesi Miidurlugu gijrevine vekaleten atandl tarihinde siiz konusu igletrne Mudurliigu gorovine asaleten at and^. 11.0r tarihlnde Deniz iglefirneleri Dairesl Bagkanlrglna Dair atandl ve bu gbrevini yurutmekte iken; KUUNK ayrrca TCirklye Ktzriay Dernelji ffiz~lay Gene1 Merkez Kurulu iiyeligi, istanbul

3 KASM yrlrnda KonyaCurnm'da dogdu. llkokulu Curnra'da, ortaokul.e liseyi Denizli'de, Yiiksek ogrenirnini Eskiphirlde tarnarnlayamk, 1976 yrlrnda Makine Muhendisi olamk is hayatrna atrldr. Tirrkii Zirai Donatrrn Kurumu Gazi igletrnesinde Atolye Sefligi, ozel sektiirde kanaletli sularna tesisi konusunda uzrnan bir ~irkette $antiye Makine WiQi yaptr. Yedek Subaylrgln~ rniiteakip bir sure serbest qalr$trktan sonra DS~ 4.Bolge MudiirlOQii'niin muhtelif kadernelerinde yoneticilik gorevlerinde bulundu ylllar~ araslnda Sakaryo ljniversitesi Fen Bilirnleri Enstitusunden lisansustu egitirn, 1990 ylllnda kamu personeli yabanc~ dil egitirn kursu ~ergevesinde dokuz ay sureyle ingilizce kursu gordu. 3 Ocak 2003 tarihinde Koy Hizmetleri Genel MudOrlugu gorevine vekaleten atanan ATUNTAS, teknik ve sosyal konularda bir ~ ok ara2tlrma sahibi olup, ingilizce bilrnekte, evli ve dort qocuk babas~dlr. m f!q yrlrnda TrabzonOf'da dogdu. Gazi ~nivenitesiktisadi ve idari Bilirnler Fakiiltesi Ekonorni Biiliirnu rnezunudur. kkerligini tarihleri arasr krsa ddnern olarak yapt~ tarihleri arasrndb D.B. Deniz Nakliyatr T.A.S. Genel Mudiirliigir'nde rniifettig yardrrncrsr ve rniifetti~ olamk gorev YaPtl. 17.1? tarihleri arasrnda K~yr Ernniyeti ve Gerni Kurtarrna l~letrneleri Genel srrasryla Bag MOfetti~, Teftig ~ T ~ ~ ~ Kurulu ~ f Ba~kanlrgr d J giirevinde bulundu tarihleri arasrnda aynr kuwmda Yonetirn Kurulu Uyesi ve Genel Mudur Yardrrncrlqr; tarihinden itibaren de Genel Mudiir Yardrrncrsr olarak gorevini yurutrnektedir yrlrndan beri Turkiye Serbest Muhasebeciler Mali Mu~virler Odasrndan alrnan (SMMMO) Serbest Muhasebecilik belgesi sahibi olan CAKR&U, ingilizce bilrnekte olup, evli ve uq qocuk babasrdrr Arnasya dogurnlu olup, Ankara oniversitesi Hukuk Fakultesini 1991 vllrnda bitirdikten sonra ortak avukatlrk stairnr binaen noterlik belgesin; alarak yrllan arastnda s&rgtaylda, srras~yla Denet~i Yardrrncrsr, Denetqi ve Baa Denetgi olarak giirev yaptr. 25 Kasrm 2002 tarihinde Ulagtrrrna Bakanlrgl'nda Bakan Danqrnanr, 7 Subat 2003 tarihinde Turk Telekorniinikasyon A.5. Genel Miidiir Yardrrncrsr ve 9 Eyliil 2003 tarihinde T.C. Devlet Derniryollarr idetrnesi Yonetirn Kurulu heliqitw atandr. Mali konularda yayln yapan bir derginin yayln kuwlu iiyeliaini yuriitrnekte olan KUTU qegitli rnesleki dergilerde yaylnlanmr~ rnakakleri bulunrnakla birlikte aynr zarnanda deqi~ik rnahkernelerde bilirkisilik aorevi yawn KUTU evli ve iki cocuk babas~drr.

4 . KASM XXl3 TUHS DEhr. EME KURUU 1961 yllrnda Kars Selim'de dogdu ylltnda Karadeniz Teknik ljniversitesi Makine ve.elektrik Fakiiltesi Makine bolijmunden mezun oldu. Doha sonra Atatrirk Universitesi Fen Bilimleri Enstitusii Makine Yiiksek Muhendisligi rijksek lisans egitirnini tamamladl tarihinde Karayollan Genel Mudurlu~u Makine Subesi Mijdurlugunde Makine Arazi Miihendisi olarak goreve baplad~. Askarlik hizmetinin ardlndan aynl mudiirlukte ~allgrnayo devam etti ve tarihinde Makine Biiro Mirhercdisi olarak atandl tarihinde Karayollan Etzu~m 12.Bolge MiidiirluQii'ne Sontiye Makine MiShendisi olarak otandl. Hlnls 128.Sube Sefliainde Makine Muhendisi ve Sube Sefi, &kale 121.Sube Sefi ve Makine lkrnal Bas Muhendisi olarak gorev yaptl tarihinde Karayollan Sivas 16.Biilge Mudiirlujju'ne Bag Muhendis, tarihinde Attilye MCdurlOgu'ne Atdye Mudur Yardlmclsl, tarihinde Sivas 16.B61ge MudurluQfi'ne Bolge Mudor Yardlrnclsr ve lzmir 2.Bolge Miidurlugu gorevlerinde bulundu tarihinden itibaren ise Karayollarl Genel Mudirrlugu gorevini yiirutmektedir Kahrarnanmarag dogurnlu olup, Ataturk ~niversitesi Ziraat Fakultesi mezunudur. Mezun olduktan sonra 1981 ylllnda Tarlrn ve Koyigleri Bakanllg~ Baltkesir Gonen Ziraat Urunleri Personel Egitirn Mudurlugu'nde rnuhendis olarak goreve bag lad^ y~l~nda Gaziantep lslahiye 11ge Mudurlugu'nu tedvir olarak yuruttu ylllnda Gaziantep Antep F~stlg~ Aragt~rrna Enstitusu Mudurlugunde tedviren, 1996 y~llnda da asaleten Mudur Yardlrncls~ olarak gorev yaptl tarihinde Gaziantep Muduru olarak gorev yapt~ yll~ndan itibaren slrastyla Tar~rn ve Koyigleri Bakanllgl Gaziantep Antep Flstlgl Enstitu Mudurlugu, Diyarbak~r Mudurlugu, Konya Hayvan Merkezi Aragtlrma enstitusu Mudurlugu ve Bahri Dagta~ us.tar.ars.mrk. Mudurlugu'nde Mijhendis olarak gorev yapt~ tarihinde Tarlrn ve Koyigleri Bakanl~gl Personel Genel Mudur Yardlrnclsl olarak goreve atandl ve halen bu gorevi yurutrnektedir Bolu Mengen'de dogdu. Gazi ~niversitesi, Gazi Egitirn Fakultesini bitirdikten sonra Sakarya ~niversitesi Cal~grna Ekonomisi ve Endustri lligkileri Bolurnunde Yuksek isans yaptl. S~ras~yla Ulaqtlrrna Bakanllgr DH Genel Mudurlugu, Turkiye Vagon Sanayii A.5. Genel Mudurlugu Personel Muduru, Devlet Hava Meydanlar~ Genel Mudurlugu Personel ve idari i$er Daire Bagkanl~g~ gorevlerinde bulundu. Halen Ulaqt~rrna Bakanl~gl Personel Dairesi Bagkan Vekili olarak gorev yapan SMSEK, orta derecede ingilizce ve a!rnanca bilmekte olup, Sakarya ~niversitesi Callprna Ekonornisi ve Endustri lligkiler Bolurnunde doktara tezi a~arnaslnda okulunu blrakrn~gtlr. Evli ve US ~ocuk babas~dlr. 7. :

5 ToM1S KASM 2003 ' :: yllinda Sias Divrigi ilfesinde doadu. ilkokulu DiMigi Atatiirk ilkokulu'nda, Ortaokulu Divrigi'de 1971 ylllnda tamamladi. ise egitimini Sivas Teknik isesi Makina b6liimunden S975 yllinda mezun oldu. istanbul Devlet Giizel Sanatlar Akademisi Mimarl~k Yirbek Okulundan 1980 ylllnda mezun olduktan sonra askerlik hizmetini ifo etti ylllnda Turkiye Demir Celik isletmeleri Genel Mlidiirliigii'ne bag11 Divrigi Madenleri Miiessese Mirdurluaii'nde goreve bag lad^, bu kurulugun deaisik birimlerinde mimar, Kontrol Muhendisi, EtSt Planlama Bas Muhendisi, Peletleme MOdSrO, Teknik Uzman ve Bas Uzmanl~k gibi qegitli gorevlerde bulundu. 18 Aralrk 1998 tarihinde T.C. Devlet Demiryollan isletmesi Genel Mildurliigu'nde Taglnmaz Mallar Dairesi Bagkanllg~ gorevine at and^. Bu gorevi yijriitrnekte iken 11 Subat 2000 tarih ve Say111 Resmi Gazate'de yaylnlanan kararname geregi Turkiye Demiryolu Makinalan Sanayii A.5. Genel Miidiirliigu'ne Genel Miidiir ve Yonetim Kurulu Bagkanr olamk at and^. Halen bu gorevini yiiriitmekte olan TORUN, orto derecede fransizca bilmekte olup, evli ve iki qocuk babas~d~r yllrnda istanbul'da dogdu. ilk ve ortoriigrenimini istanbul'da tamarnladrktan sonra 1978 ylllnda istanbul Oniversitesi Hukuk Fakultesinden mezun oldu yil~nda avukat olan TOZMEN tarihleri arasinda vatani giirevini yedek subay olarak tarn am lad^. Bir sure avukatlrk yaptrktan sonra tarihinde Tiirk Havq Yollar~na intisap etti. S~rasiyla Avukat, Mligavir Avukat ve.hukuk Mil~aviri olarak gorev yaptrktan sonra tarihinde Personel Dairesi Baskanlr#tna at and^. Halen bu giirevini TUNCER TUZMEN J stirdtirmekte olan TUZMEN evli ve us qocuklu olup, iyi derecede [~isiplin Kuwlu weri] almanca bilmektedir yl~nda sparta'da dogdu. Hacet#epe ~niv&s~tesi ikiisadi ve idarl Bllhnler FakiiM Maliye Wilnlinden Hazim 1987'de mcuun oldu. Tiirklye OrtadNu Arnme idaresi Kamu Yonetimi uzmanllk ve Yilksek lsans programlnl Hazlranl997'de de tamamdl ve bu konuda "Standartlagma, Wal ve Ekonomik Etkllsrl" konulu terini sunmugtur. Gallgma yagamna 01 firmada ylllarlnda Muhasebeci darak batjac41. Ocakj1988 May1d1991 tarihleri arus~nda Makine ve Kimya Endiistrisi Kurumu Genel MiidiirliigQ'nde Miif* Yardlmclsl olarak gorev yapb. Hairan Arallk/lW7 tarihleri araslnda ayni kurumda Miifettig olarak ~alqmaya devam em. Ocak/1998 tarihlnden ltlbaren de aynl kurumda Personel ve Organizas~on Dairesi Bagkan~ olarak gdrevini ~"rdiirmektedk. MKEK Hurdasan A.$.'de ylllarl amsmda beg yl sureyle MKEK temsilcisi olarak Denetim Kurulu ijyesi gorevlni yiidbniig olup, Kasm/19W aytndan bu yana slnavla hak kazandlgl SMMM [Serbest Muhasebecl ve Mall MiiJdrllk) unvanlna sahiptir. 5 3

HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ERDAL ERDEM Halk Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 1971 yılında Çankırı`da doğdu. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

Kasım KUTLU. Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi)

Kasım KUTLU. Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi) Kasım KUTLU Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi) Kasım KUTLU, 01.03.1957 tarihinde Rize, Güneysu da doğdu. 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde Makine Mühendisliği bölümünden

Detaylı

TMH. TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri / Sayı: 452-2008/6 19. Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz

TMH. TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri / Sayı: 452-2008/6 19. Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz TMH Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1968-2008) Alp Acar 1947 yılında doğdu. 1968 yılında lisans, 1970 yılında yüksek lisans eğitimini ODTÜ de tamamladı. 1968

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Hizmetinde

İnşaat Mühendisliği Hizmetinde İnşaat Mühendisliği Hizmetinde 40 yıl 1973-2013 Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. TMMOB

Detaylı

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1970-2010) Fehmi Akbal 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü nden mezun oldu. 1972-1976 yılları arasında Kağıthane

Detaylı

Meslekte 40 Y Meslekte 40 ı Y lın ılını Doldura Doldur n Üye an Üy leri elerimiz miz (1969-2009) (1969-2009) Sıtkı Abay Cemal Abbasoğlu

Meslekte 40 Y Meslekte 40 ı Y lın ılını Doldura Doldur n Üye an Üy leri elerimiz miz (1969-2009) (1969-2009) Sıtkı Abay Cemal Abbasoğlu Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1969-2009) Sıtkı Abay 1945 yılında Sivas ta doğdu. 1969 da İTÜ İnşaat Fakültesi nden mezun oldu. 1991 yılına kadar özel bir inşaat firmasında çalıştıktan sonra proje

Detaylı

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1971-2011) Dr. İsmail Hakkı Acar 1947 yılında İstanbul da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi nden mezun oldu. 1973-1975 yılları arasında

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ Üretimde 50 Yılı Devirenler KASIM 2011 ANKARA SUNUŞ 1949 yılına

Detaylı

Üst Yönetim. * Sn. Cengiz Eroldu 14.01 2015 itibarıyla CEO olarak atanmıştır. ** Sn. Kamil Başaran 13.01 2015 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Üst Yönetim. * Sn. Cengiz Eroldu 14.01 2015 itibarıyla CEO olarak atanmıştır. ** Sn. Kamil Başaran 13.01 2015 tarihinde görevinden ayrılmıştır. CENGİZ EROLDU* Yönetim Kurulu Üyesi - CEO İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi nden 1988 yılında mezun olan Cengiz Eroldu, 1993-1995 yılları arasında Roma da bulunan LUISS Üniversitesi nde MBA programını

Detaylı

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ Üretimde 50 Yılı Devirenler KASIM 2008 ANKARA ...Saraylar saltanatlar

Detaylı

ÜST YÖNETİM Mustafa Sani Şener, Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı, Murat Uluğ, Finans Direktörü,

ÜST YÖNETİM Mustafa Sani Şener, Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı, Murat Uluğ, Finans Direktörü, ÜST YÖNETİM Mustafa Sani Şener, Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı, 1997 yılında TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. 1977 yılında Karadeniz Teknik

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli

Detaylı

KOSGEB SAMSUN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 İKİNCİ YARI EĞİTİM PROGRAMI

KOSGEB SAMSUN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 İKİNCİ YARI EĞİTİM PROGRAMI KOSGEB SAMSUN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 İKİNCİ YARI EĞİTİM PROGRAMI GENEL HÜKÜMLER 1. Bu dokümanda yer alan tüm eğitimler, Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) bileşeni

Detaylı

HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU

HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISACA HALK FAKTORİNG TEMEL GÖSTERGELER VİZYON, MİSYON YÖNETİMDEN YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI ÜST YÖNETİM VE KOMİTELER KURUMSAL YAPI

Detaylı

2014-2019 Marmara Belediyeler Birliği Meclis Albümü

2014-2019 Marmara Belediyeler Birliği Meclis Albümü 2014-2019 Marmara Belediyeler Birliği Meclis Albümü İÇİNDEKİLER İSTANBUL Dr. Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı...8 Atilla Aytaç Adalar Belediye Başkanı...9 Ahmet Haşim Baltacı Arnavutköy

Detaylı

Akif GÜNALP. SMMM belgesine sahip olan ve ayrıca İngilizce tercüme işleri yapmakta olan Akif GÜNALP, evli ve iki çocuk babasıdır.

Akif GÜNALP. SMMM belgesine sahip olan ve ayrıca İngilizce tercüme işleri yapmakta olan Akif GÜNALP, evli ve iki çocuk babasıdır. Akif GÜNALP TED Ankara Koleji ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ni (Gazi Üni. İşletme) bitiren Akif GÜNALP, askerliğini Kara Kuvvetleri Komutanlığında İngilizce Mütercim Asteğmen olarak yapmış,

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Erkan ÇİÇEK Genel Müdür V.

ÖNSÖZ. Dr. Erkan ÇİÇEK Genel Müdür V. ÖNSÖZ Globalleşen dünyada bütün ülkeler sağlık düzeyini iyileştirmek amacıyla en iyi sistemlerini uygulamak, düzenleme ve iyi neticeler almak için yarışmakta gelişmiş sağlık düzeyine ulaşmak ve insanların

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR (17.4.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Tazminatlara ilişkin bölümü): Kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) 657 sayılı Devlet

Detaylı

www.botas.gov.tr 2010 Faaliyet Raporu

www.botas.gov.tr 2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ulaştırmaktır. BOTAŞ sayfa 4 sayfa 6 sayfa 8 sayfa 10 sayfa 18 Genel Müdürün Sunuşu Yünetim Kurulu ve Üst Yönetim

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 2012 YILI FAALİYET DÖNEMİ İLGİLİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 2012 YILI FAALİYET DÖNEMİ İLGİLİ EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 2012 YILI FAALİYET DÖNEMİ İLGİLİ EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No: 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin

Detaylı

IDC Kamu BT Daire Başkanları Özel Buluşması

IDC Kamu BT Daire Başkanları Özel Buluşması IDC Kamu BT Daire Başkanları Özel Buluşması IDC Kamu BT Daire Başkanları Özel Buluşması 31 EKIM 1 KASIM 2013, KEMPINSKI DOME, BELEK - ANTALYA Zirve İş Ortakları Destekleyen Kuruluşlar ETKİNLİK PROGRAMI

Detaylı

ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER. 1.1- Rapor Dönemi 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012

ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER. 1.1- Rapor Dönemi 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER 1.1- Rapor Dönemi 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 1.2- Ortaklığın Unvanı ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.3- Ticaret Sicil

Detaylı

Başak Deepa Yüksel- HEMŞİRELİK/SANAT YÖNETİMİ/ YOGA EĞİTMENLİĞİ

Başak Deepa Yüksel- HEMŞİRELİK/SANAT YÖNETİMİ/ YOGA EĞİTMENLİĞİ Hüsnü Özyeğin- ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI 1944'de İzmir'de doğan Hüsnü M. Özyeğin, 1963 de Robert Akademiden mezun oldu. Oregon State University den 1967 de İnşaat Mühendiliği ve 1969

Detaylı

Tuncay Özilhan (Başkan)

Tuncay Özilhan (Başkan) TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı: Tuncay Özilhan (Başkan) 1947 yılında Kayseri de doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ni bitirdikten sonra

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

Alev (Barutçu) Öztürk Ayfer Yazgan Gül Aylin Kalem Ayşen Önen

Alev (Barutçu) Öztürk Ayfer Yazgan Gül Aylin Kalem Ayşen Önen Alev (Barutçu) Öztürk 1979 Sainte Pulcherie,1982 Notre Dame de Sion mezunudur. Yüksek öğrenimine Boğaziçi İşletme Fakültesi'nde devam etmiş, 1987 yılında mezuniyet sonrası Yapı ve Kredi Bankası, Tekstilbank

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 9 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 9 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 9 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 yılı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALİYET RAPORU. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALİYET RAPORU. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur En güzel coğrafî vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi,

Detaylı

I SAYILI CETVEL. İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı

I SAYILI CETVEL. İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı I SAYILI CETVEL İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı (A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 1 Müsteşar: a) Başbakanlık Müsteşarı... : 2000-2500 - b) Diğerleri... : 1800-2200 - 2 Avrupa

Detaylı