SİGORTA EKSPERLİĞİ 1. ÖN ALIM ÖN ELEME SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI İL VE GRUP KODU SINAV TARİHİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİGORTA EKSPERLİĞİ 1. ÖN ALIM ÖN ELEME SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI İL VE GRUP KODU SINAV TARİHİ"

Transkript

1 A SİGORTA EKSPERLİĞİ 1. ÖN ALIM ÖN ELEME SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI İL VE GRUP KODU SINAV TARİHİ : : : : : GENEL AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır ve verilen cevaplama süresi 150 dakikadır (2.5 saat). 2. Bu soru kitapçığının türü A'dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili yere kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir. 3. Bu soru kitapçığı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yer alan sorular (sigortacılık ve genel yetenek) bütün adaylar tarafından cevaplanacaktır. İkinci bölümde yer alan sorular branş bazında olup, adaylar yalnızca başvurdukları branşla ilgili soruları cevaplayacaktır. 4. İL KODU bölümüne, sınava girdiğiniz ilin Trafik plaka kodunu, GRUP KODU bölümüne Kara Araçları branşı için 01, Yangın, Doğal Afet, Kaza ve Hırsızlık branşı için 02 kodunu yazınız. Bu kodları, cevap kağıdındaki ilgili bölümlere de işaretlemeyi unutmayınız. 5. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 6. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse, o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 7. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8. Sınavın değerlendirilmesinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın puanı bulunacaktır. 9. Sınavda uyulacak diğer kurallar salon görevlileri tarafından belirtilecektir.

2 BİRİNCİ BÖLÜM - ORTAK KONULAR A. Sigortacılık Testi Bu testte 50 soru yer almaktadır. 2.Cevaplarınızı soru numarasına göre cevap kağıdına işleyiniz sayılı Sigortacılık Kanununa göre Aracı neyi ifade etmektedir? Yalnızca sigorta acentesi Yalnızca broker Sigorta acentesi ve broker Sigorta acentesi, broker ve sigorta eksperi Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almamaktadır? Sigorta şirketleri Sigorta aracıları Sosyal güvenlik kurumları Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayan kişiye ne ad verilir? Sigorta hakemi Sigorta eksperi Aktüer Sigorta raportörü Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamındadır. Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında değildir. Sosyal güvenlik kurumları 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamındadır. Sosyal güvenlik kurumları, denetimle ilgili hükümler hariç olmak üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamındadır sayılı Sigortacılık Kanununun 11 inci maddesi uyarınca, sigorta sözleşmelerinin ana muhtevası, sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanacak genel şartlara uygun olarak düzenlenir. Aynı maddeye göre, sigorta genel şartları hangi kurum tarafından onaylanmaktadır? Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı 1

3 6. 7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sigorta eksperinin tanımına uygundur? I. Sigorta eksperi, sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını ve nedenlerini belirler. II. Sigorta eksperi, yalnızca mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapar. III. Sigorta eksperi, mesleğini icra ederken tarafsız ve bağımsız davranır. Yalnızca I I ve II I ve III I, II ve III Sigorta tarifelerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bütün sigortaların teminat tutarları ile tarife ve talimatları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı tarafından tespit olunur. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı, tespit ve ilan ettiği aracılık komisyonlarını, tasdike tâbi kıldığı veya tespit ettiği her türlü tarifeyi serbest bırakabilir. Hayat, bir yıldan uzun süreli ferdî kaza, sağlık, hastalık ve ihtiyarî deprem sigortaları tarifeleri ile prim, formül ve cetvellerinin uygulamaya konulabilmesi Hazine Müsteşarlığının onayına tâbi kılınabilir. Sigorta tarifeleri, sigortacılık esasına ve genel kabul görmüş aktüeryal tekniklere uygun olarak sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenir Sigorta mevzuatının teknik ve ayrıntılı bilgiler gerektirmesi nedeniyle sigortalı olmak isteyenlerin, sigortanın kapsam ve ilgili diğer hükümlerine ilişkin doğru ve yeterli bilgiye sahip olarak sözleşme yapması, sigortalının korunması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa bu amaçla konulan hükümlerden değildir? Sigorta genel şartları sigorta sözleşmelerinin ana içeriğini oluşturur. Sigorta sözleşmelerinde, herhangi bir yanılgıya neden olmayacak şekilde açık olarak belirtilmek kaydıyla, işin özelliğine uygun olarak özel şartlar başlığı altında genişletici hükümler kararlaştırılabilir. Sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri tarafından, gerek sözleşmenin kurulması gerekse sözleşmenin devamı sırasında sigorta ettiren, lehdar ve sigortalıya bilgilendirme yapılması zorunludur. Sigorta sözleşmelerinde yalnızca kapsam dahiline alınmış risklerin belirtilmesi yeterlidir. Aşağıdaki eksperlik dallarından hangisinde en az iki yıllık yükseköğretim mezuniyeti şartı aranır? Kara araçları Hava, deniz ve demiryolu araçları Emtia ve kıymete ilişkin nakliyat Yangın, doğal afet, kaza ve hırsızlık 2

4 10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakanlar Kurulu, kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu sorumluluk sigortaları ihdas edebilir. Bakanlar Kurulu, kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu mal sigortaları ihdas edebilir. Sigorta şirketleri faaliyet gösterdikleri branşın kapsamında yer alan sigortaları yapmaktan kaçınamaz. Sigorta şirketleri faaliyet gösterdikleri branşın kapsamında yer alan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamaz. 11. Aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperlerine ilişkin mevzuatla çelişmektedir? Sigorta eksperliği yapılabilmesi için Levhaya kayıtlı olmak gerekmektedir. Sigorta eksperliği yalnızca tüzel kişiler tarafından yapılabilir. Yabancı sigorta eksperlerinin faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Sigorta eksperliği yapmak isteyen kişilerin Hazine Müsteşarlığından ruhsat alması gerekir. 12. Aşağıda belirtilen eksperlik dallarından hangisi için münhasıran ruhsat verilmez? Kara araçları Mühendislik Sorumluluk Kredi ve finans Bir faaliyetin icrası ya da bir şeyin kullanılması için izin veya ruhsat vermeye veya bunları denetlemeye yetkili merciler; yürütecekleri iş ve işlemlerde, yapılması zorunlu sigortaların geçerli teminat tutarları dâhilinde yaptırılıp yaptırılmadığını araştırmakla yükümlüdür. Geçerli zorunlu sigorta teminatı alınana kadar sigortalının zorunlu sigortaya konu teşkil eden faaliyeti yetkili merciler tarafından durdurulur. Hazine Müsteşarlığı, zorunlu sigortaya konu teşkil eden menfaat üzerinde yapacakları iş ve işlemler nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak zorunlu sigorta denetimi yapabilecekleri belirleyebilir. Bir faaliyetin icrası ya da bir şeyin kullanılması için izin veya ruhsat vermeye veya bunları denetlemeye yetkili merciler, geçerli teminat tutarında sigorta yapılmamış olduğunun tespiti halinde işlem yapabilir, ancak durumu yazıyla Hazine Müsteşarlığına bildirir. 14. Eksperlik dalı bazında açılacak kurslara ilişkin ön eleme sınavına ilişkin usuller ile açılacak kursların tarihi, kapsamı, koşulları, ücreti ve kayıt için istenilecek belgelere ilişkin çalışmalar kim tarafından yürütülür? TSRŞB Hazine Müsteşarlığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 3

5 15. Aşağıdaki hallerden hangisinde sigorta eksperinin kaydı levhadan silinir? I. Hakkında meslekten çıkarma kararı verilmişse II. Tespit edilen aidatı öngörülen biçimde ödemişse III. Levhaya yazılmasını müteakip altı ay içinde mesleğini ifa etmeye başlamazsa IV. Almış olduğu ruhsatların tümü iptal edilmişse I ve II I ve III I, II ve III I, III ve IV 16. Aşağıdaki kişilerden hangisi tüzel kişi sigorta eksperlerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz? I. Sigorta şirketlerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler II. Sigorta sözleşmeleri için brokerlik yapanların yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar III. Sigorta acentelerinin ortakları, yönetim ve denetiminde bulunan kişiler Yalnızca I I ve III II ve III I, II ve III 17. Sigorta Eksperliği kurs bitirme sınavlarına ilişkin usulleri kim belirler? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Sigorta eksperleri, taraflardan birisi ile arasında tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir akrabalığı veya iş ortaklığı varsa, sigorta eksperliği görevini kabul eder, ancak durumu ilgili tarafa yazılı olarak bildirir. Kanuna göre yetkili olanlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi, ticaret unvanlarında veya herhangi bir belgede sigorta eksperliğiyle uğraştığı izlenimi yaratacak kelime ve işaret kullanamaz. Sigorta eksperleri ve bunların yanında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırlar ile suç teşkil eden halleri hiçbir şekilde açıklayamaz. Sigorta eksperi, yalnızca sigorta ettiren ya da lehdar tarafından tayin edilebilir. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 9 kişiden oluşur. 7'si eksperler arasından seçimle gelir. 2'si TOBB tarafından atanır. 9 kişiden oluşur. 7'si eksperler arasından seçimle gelir. 2'si Hazine Müsteşarlığı tarafından atanır. 9 kişiden oluşur. Tamamı Hazine Müsteşarlığı tarafından atanır. 9 kişiden oluşur. Tamamı TOBB tarafından atanır. TSRŞB Hazine Müsteşarlığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 4

6 20. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin görevleri arasında yer almaz? Sigorta eksperliği faaliyetlerinin adil ve dürüst biçimde yerine getirilmesi için kurallar oluşturmak Meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek için gerekli tedbirleri almak Sigorta eksperleri hakkında sigortacılık faaliyeti ile ilgili konularda disiplin cezaları verilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak Meslek mesuplarının dayanışmasını sağlamak 21. Sigorta Tahkim Komisyonunun amacı aşağıdakilerden hangisidir? Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların kısa sürede çözümü Sigortacılık sektöründe haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamak Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirlemek ve mutabakatlı kıymet tespiti yapmak Sigortacılıkla ilgili yapılacak sınavların tarafsız bir şekilde yapılması 22. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından verilen cezalarla çelişmektedir? Meslek kurallarına, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunanlarla görevin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunan sigorta eksperleri hakkında doğrudan kınama cezası uygulanır. Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan veya mesleğin genel ilkelerine aykırı harekette bulunan sigorta eksperleri için geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. Kasten gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenledikleri mahkeme kararı ile kesinleşen meslek mensuplarına meslekten çıkarma cezası verilir. Hakkında meslekten çıkarma kararı verilen tüzel kişi sigorta eksperini temsile ve ilzama yetkili olup meslekten çıkarma kararı verilmesinde sorumluluğu bulunanlar bir daha sigorta eksperliği yapamaz. 23. Aşağıdakilerden hangisi Tahkim Sistemi için geçerli değildir? Uyuşmazlık Tahkim Komisyonu tarafından atanacak hakemler tarafından çözülür. Hakemlerin karar vermesinde süre kısıtı bulunmamaktadır. Başvuruda bulunacak kişilerden ücret alınmaktadır. Öncelikle ilgili sigorta şirketi tarafından sigortalının talebinin reddedilmiş olması gerekir. 5

7 sayılı Sigortacılık Kanununa tâbi kişiler ile sigortacılıkla ilgili her tür meslekî faaliyet icra edenler, kanunun uygulanması ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığınca istenen her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu çerçevede, aşağıdaki ifadelerden hangisi bilgi verme yükümlülüğü ile ilgili hükümlere uygun değildir? Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin iştirakleri, bankalar ve diğer kişiler, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa kanunun uygulanması ile ilgili olarak istenen her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bilgi verme yükümlülüğü kapsamında, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin bilgiler de verilmek zorundadır. Yabancı ülke kanunlarına göre denetime yetkili mercilerin, kendi ülkelerindeki sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların Türkiye'deki teşkilâtlarında denetim yapma ve bilgi isteme taleplerinin yerine getirilmesi, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, Hazine Müsteşarlığının iznine tâbidir. Hazine Müsteşarlığı, yabancı ülkelerin denetime yetkili mercileri ile yapacağı anlaşmalar çerçevesinde sigortacılıkla ilgili her türlü işbirliği ve bilgi alışverişinde bulunabilir. 25. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılıkta iyiniyet kurallarına aykırılık oluşturur? Sigorta eksperleri sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmak, sigortacılığın icaplarına ve iyiniyet kurallarına uygun hareket etmek zorundadır. Sigorta şirketleri, iyiniyet kurallarına aykırı olarak sigorta tazminatının ödenmesini geciktiremez. Bir sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yaptırılmasının zorunlu tutulduğu hallerde, sigortanın belli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin olarak sözleşmeye hüküm konulabilir. Hazine Müsteşarlığı, sigorta ve reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperlerinin iyiniyet kurallarına uymalarını sağlamak üzere gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir. 26. Gerçek kişi sigorta eksperliği faaliyetleriyle ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda aşağıdaki aykırılıklardan hangisi için adlî para cezası öngörülmektedir? Sigorta eksperliği dışında başka bir işle uğraşılmaması Sigorta eksperliği faaliyetinin bir büroda yürütülmesi Tüzel kişi sigorta eksperleri nezdinde tüzel kişilikten bağımsız olarak iş kabul edilmesi Tarafsızlık ilkesine uygun biçimde iş kabul edilmesi 6

8 27. Tüzel kişi sigorta eksperliği faaliyetleriyle ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda aşağıdaki aykırılıklardan hangisi için adlî para cezası öngörülmemektedir? Münhasıran sigorta eksperliği konusunda faaliyet gösterilmesi Tarafsızlık ilkesine aykırı olarak iş kabul edilmesi Sigorta eksperliği yapmaktan yasaklananların eksperlikle ilgili faaliyetlerde çalıştırılması Sigorta eksperliği unvanlarının yetkisiz kişilere kullandırılması 28. Sigorta eksperliği faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki niteliklerden hangisi aranmaz? Türkiye'de yerleşik olmak Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olmak Bütün eksperlik dalları için dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak 29. Eksperlik stajı ne kadar sürmektedir? 3ay 6ay 9ay 12 ay 30. Sigorta eksperleri tarihi ve programı Hazine Müsteşarlığınca duyurulacak ve yılda bir kez verilecek eğitime en az üç yılda bir katılır. Bu eğitim hangi kurum tarafından düzenlenir? Hazine Müsteşarlığı TSRŞB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 31. Eksperler, Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri, Levhaya işlenmek üzere nereye bildirirler? 32. Eksperler, Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri, ilgili kurumlara ne kadar zaman içinde bildirirler? 33. Sigorta eksperinin esas görevi nedir? 34. Hazine Müsteşarlığı TSRŞB TOBB 2 iş günü 3 iş günü 5 iş günü 7 iş günü Sigorta edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan kayıp veya hasarın neden ve niteliği ile miktarını inceleyip belirlemek Sigorta primi, yatırımlar, karşılıklar gibi teknik konuları olasılık ve istatistik hesaplarıyla incelemek Kişilerin sigorta ihtiyaçlarına yönelik onlara tavsiyede bulunmak Yetkili olduğu branşlarda sigorta şirketi adına police düzenlemek Sigorta eksperlerinin faaliyetlerini hangi kurum denetler? TSRŞB Hazine Müsteşarlığı TOBB 7

9 35. Sigorta eksperleri, düzenledikleri raporun birer nüshasını, ekspertiz işleminin tamamlandığı tarihten itibaren ne kadar zaman içinde imzalı olarak kendisini tayin eden tarafa vermekle yükümlüdür? 3 iş günü 5 iş günü 7 iş günü 10 iş günü 36. Levha nedir? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin Levhaya kaydı uygun görülen eksperler için düzenlediği belge Sigorta eksperlerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile eksperler adına imza atmaya yetkili olanları gösterir belge Hazine Müsteşarlığınca, Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen belge niteliğindeki yazı Sigorta eksperleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen ve faal olarak çalışan eksperleri gösterir kayıt 37. Eksper raporunun üçüncü kişilere verilebilmesi için hangi kurumun izni gerekmektedir? Hazine Müsteşarlığı TSRŞB TOBB Ekspertiz ücreti hangi usule göre ödenir? 40. Aşağıdaki eksperlik dallarından hangisinde en az dört yıllık yüksek öğretim mezunu olma şartı aranmaz? Mühendislik Kredi ve finans Kara araçları Tarımvehayvanhayat Sigorta eksperinin sigorta ettiren tarafından tayin edilmesi halinde ücretin hangi tarafça karşılanacağı sigorta sözleşmesinde belirtilir. Sözleşmede belirtilmediği takdirde ücret sigortacı tarafından ödenir. Sigorta eksperinin sigorta ettiren tarafından tayin edilmesi halinde ücretin hangi tarafça karşılanacağı sigorta sözleşmesinde belirtilir. Sözleşmede belirtilmediği takdirde ücret sigorta ettiren tarafından ödenir. Sigorta eksperini tayin eden tarafa bakılmaksızın ücret sigortacı tarafından ödenir. Sigorta eksperini tayin eden tarafa bakılmaksızın ücret sigorta ettiren tarafından ödenir. Aşağıdaki eksperlerden hangisi Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin sınav, kurs ve staj hükümlerinden muaftır? Tarım sigortası eksperi Tarım Sigortaları Havuzu Eksperleri Nakliyat sigortası eksperi Mühendislik sigortası eksperi 8

10 41. Sigorta eksperlerinin Levhaya kayıt işlemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Levhadan silinme kararının gerekçeli olarak verilmesi gerekir. Hakkında meslekten çıkarılma kararı verilenler tekrar Levhaya kayıt edilemez. Levhaya tekrar yazılan sigorta eksperinden kayıt ücreti alınır. Levhaya yeniden yazılma talebinde bulunanlar Levhaya yazılma şartının varlığının devam ettiğini ispat etmekle zorunlu tutulabilir. 42. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son beş yıl içinde disiplin cezası alanlar Sigorta Eksperleri İcra Komitesine seçilemez. Haklarında sigorta eksperliğine engel bir suçtan dolayı kovuşturma açılmasına karar verilenler hiçbir şekilde Sigorta Eksperleri İcra Komitesine seçilemez. Sigorta eksperliğinin bırakılması ve seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi gibi durumlarda Sigorta Eksperleri İcra Komitesi üyeliği düşer. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi üyeliğinin sona ermesi halinde, eski üyenin görev süresi yedek üye tarafından tamamlanır. 43. Aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperliğinin dayandığı temel ilkeler arasında yer almamaktadır? Tarafsızlık Güven Mesleki ehliyet Sır açıklama 44. Sigorta eksperleri hakkında disiplin soruşturması açılması ve yürütülmesiyle ilgili olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? I. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından soruşturma açılmasına karar verilmesinin ardından TOBB müfettişlerinden birisi soruşturma yapmak üzere görevlendirilir. II. TOBB müfettişi soruşturması sonucunda bir fezleke düzenler ve Sigorta Eksperleri İcra Komitesine sunar. III. TOBB müfettişi soruşturması sonucunda bir fezleke düzenler ve TOBB Genel Sekreterliğine sunar. IV. TOBB Genel Sekreterliği soruşturmacı tarafından hazırlanan fezlekede belirtilen disiplin cezasını karara bağlar ve uygulanmak üzere Sigorta Eksperleri İcra Komitesine gönderir. V. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi, ilk toplantısında soruşturmacı tarafından hazırlanan fezlekeyi değerlendirir ve disiplin cezasını karar bağlar. I - II - V I - III - IV I - III - V III - IV - V 45. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Eksperleri İcra Komitesi üyesi olabilmek için gerekli değildir? En az 10 yıl bilfiil sigorta eksperliği faaliyetinde bulunulması Vergi borcu bulunmaması Sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması Daha önceden Sigorta Eksperleri İcra Komitesi üyeliği seçimlerinde başarısız olunmaması 9

11 46. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi üyeliği seçimlerinde oy verme işlemleri hangi usule göre yapılır? Gizli oy, açık tasnif Gizli oy, kapalı tasnif Açık oy, açık tasnif Açık oy, kapalı tasnif 47. Sigorta Eksperleri Meslek Kuralları aşağıdaki hususlardan hangisini düzenlemez? Sigorta eksperliğinin dayandığı temel ilkeler Sigorta eksperleri, sigortalılar ve sigorta şirketleri ile ilişkiler Büro ve çalışma düzeni, ekspertiz ve raporlama Sigorta eksperleri hakkında uygulanacak disiplin cezaları 48. Sigorta eksperliğine ilişkin meslek kuralları çerçevesinde, sigorta eksperleri ekspertiz ve raporlama işlemlerinde aşağıdakilerden hangisine uymak zorunda değildir? İlgili mevzuatın yanısıra Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin kararlarına uymak Ekspertiz raporunun sonuçlandırılmasında sigorta genel şartları ile özel şartları esas almak Ekspertiz raporunu yasal süresi içinde tanzim etmek Kişisel veya meslek onurunun kırıldığı hallerde durumu kendisini atayan tarafa bildirmek 49. Kasten gerçeğe aykırı olarak ekspetiz raporu düzenledikleri mahkeme kararı ile kesinleşen sigorta eksperleri hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir? Önce uyarma, tekrarında kınama cezası Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası Meslekten çıkarma cezası Önce geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, tekrarı halinde meslekten çıkarma cezası 50. Sigorta eksperliğine ilişkin meslek kuralları çerçevesinde, aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperliği faaliyetinin yürütülmesinde tarafsızlık ilkesine uygun değildir? Sigorta eksperi hiçbir zaman taraflı ve ön yargılı şekilde davranarak işini icra etmez. Sigortalı ile sigortalının haklarını, sigort eksperini tayin edenin kim olduğuna bakmaksızın korur. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olur. Tarafsızlığını şüpheye düşürecek durumlarda iş kabul etmez 10

12 B. Genel Yetenek Testi 1.Bu testte 30 soru yer almaktadır. 2.Cevaplarınızı soru numarasına göre cevap kağıdına işleyiniz. 51. Dünyada yabancı dille eğitim veren ülkeler arasında son sıralarda yer alıyoruz. Nüfusumuzun %70'i anadilimiz dışında herhangi bir dil bilmiyor. Sebebi, yabancı dilde eğitim vermenin dilimize zarar vereceğini düşünmemiz değildir elbette. Bunun en önemli sebebi, yabancı dille eğitim veren üniversitelerin sayısının azlığıdır. Yabancı yatırımcıların sayısı her geçen gün artarken dil bilen eleman sayısı yerinde sayıyor. Bizde eğitimdeki aksaklıklardan kaynaklanan dil bilen eleman eksikliği gelişmiş ülkelerde yaşanmıyor. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Ülkemizde dil bilen eleman eksikliğinin nedenine Yabancı dille eğitim veren ülkeler arasındaki yerimize Gelişmiş ülkelerde yaşanan dil bilen eleman eksikliğine Yabacı yatırımcıların sayısının artığı 52. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez? İnsan babasına böyle mi davranır İki saatir seni bekliyorum, neredesin sen Senin yanında biz neyiz Bu nasıl olur, bir türlü anlamıyorum 53. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin nasıl yapıldığı bildirilmiştir? 54. Yaşlı kadın başından geçenleri ağlayarak anlattı. Adamın siyah saçları, toz toprak içinde kalmış. Evin dağınık halini görünce, çok sinirlendi. Yağmurun yağacağını hissettiğim için yanıma şemsiye aldım. Ünlü yazara başarılarını neye borçlu olduğunu sorduklarında, yazar hiç düşünmeden şunu der: ''Başarmak için önce hayal etmeliyiz, hayal edemediklerimizi gerçekleştiremeyiz.'' Aşağıdakilerden hangisi yazarın söylediklerine anlamca en yakındır? Hayal,insanın yapabileceklerini sınırlayan gizli bir engeldir. İnsanın yapabilecekleri,hayal ettikleriyle sınırlıdır. Hayaller gerçeğe dönüştürülürse insanı başarıya götürür. Sürekli hayal dünyasında yaşayan insanların gerçekleri algılaması zordur. 11

13 55. Çok iyi bir yazardı. Bir o kadar da nitelikli, dost canlısı bir insandı. Dünyaya yüreğinin penceresinden baktı hep. En büyük ihanetleri gördüğü insanları bile sevmekten, bağışlamaktan vazgeçmezdi. Kırgınlıklarını kendinde saklardı. Onu daha çok hüzünle anımsıyorsam bu yüzdendir. Bu parçada söz konusu yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hoşgörülü olduğuna Hayata iyimser baktığına Her şeye çabuk kırıldığına Kırgınlıklarını kimse ile paylaşmadığına 56. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Türkiye'nin güneyi genellikle sıcak geçer. Beni şaşırtan, on bir yaşındaki bir çocuğun bunları yapmasıdır. Bursa'ya gittim, şehirin güzelliği beni çok etkiledi. Her toplumda böyle olaylar görülebilir. 57. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Karşı yamaçları kapsayan kar, beyaz bir örtü gibi duruyor. O kadar hızlı konuşuyordu ki söylediklerinden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Seneye çocuğu başka bir okula kaydettirmeyi düşünüyorum. Zil çalınca tüm öğrenciler dışarıya doğru koştu. 58. Yaşanmış unutamadığı, deneyimler; hafızasında bir bütünün birimleridir. deneyimler mutluluk doludur. Kimi insan deneyimlerini insanın yaşattığı Bazı kendine basamak yapar, kimi de yazıya aktarır. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi gereksiz kullanılmıştır? Birçok kişi; genç ozanların kitap çıkarmasını doğru bulmaz, onlara beklemelerini tavsiye eder. Max Jakob: Gençlik eserleri, çiçeği burnunda bir pişmanlıktır. diyor. Ama bu pişmanlık, sonraki kitaplarda hiçbir zaman büsbütün önlenemiyor ki! Her yayın, sonradan büyüyecek bazı utançları da beraberinde getiriyor. Fakat iyidir bu utançlar, hiç değilse.. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse parça anlamlı bir bütün oluşturur? gençlik eserleri içinde de olgunluk dönemi ürünlerini aratmayacak nitelikler taşır. bir sonraki kitaba biraz daha bilinçli hazırlanma gücü verir. sanatçının her eserinin bir sonraki eksiklerini azaltmaya yardımcı olduğu söylenemez. olgunlaştıkça eski eserlerinin hatalarından ders almaktan uzaklaşır

14 60. Aşağıdaki yargılardan hangisi kişiden kişiye değişen bir özellik göstermez? Akıl değil de duygusallığı ön planda tutan şairler daha çok okunur. Okura belirli bir süre hoş gelen sözlerden kalıcı bir şiir oluşmaz. Romanların, okurun duygularını dikkate alacak şekilde yazılması gerektiğine inanıyorum Makalelerde ülkemizin komşu ülkeler içindeki konumu üzerinde durur. 61. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme anlamı yoktur? Ödevlerini eksiksiz yapması öğretmenini şaşırtmıştı. Kuyu sularının birden ısınması yetkililerin dikkatini çekti. Yazar bu doğa güzelliklerine hayran kalmıştı. Bu başarısının karşısında söylenecek söz bulamıyoruz 62. Büyük sanatçılar masallarda yaşayan gizemli kuşlar gibi, var oluşun sırlarını çözmek için kendi saçtıkları ateşle eriyip yok olmuşlar, sonra da arta kalan küllerinden tekrar doğmuşlar. Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yaratılışın gizemli dünyasına ulaşma Sanatsal birikimlerinden yeni bir anlayış ve üslup çıkarma Kendinden önce verilen eserleri rafa kaldırma Geleneğin kalıntılarından beslenme 63. Önceden yazılarımı sınırlı bir okur kesimi için yazdığımı düşünür ve bunun doğru bir yaklaşım olduğuna inanırdım. Fakat gün geçtikçe bu düşüncelerimin yanlış olduğunu anladım. Şimdi de iyi bir yazarın toplumun bütün kesimlerine hitap etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğitimi ne olursa olsun her insanın okuduğundan alacağı bir tat mutlaka vardır. Artık buna yürekten inanıyorum. 64. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Topluma hitap eden yazarların daha başarılı olabileceğine Bir yazının değerinin kolay anlaşılabilir bir nitelikte olmasına bağlı olduğuna Toplumun sanat zevkini geliştirmenin, şairlerin görevi olduğuna Toplumun her kesimine ve düzeyine hitap edebilecek yazılar yazmak gerektiğine Aşağıdakilerin hangisinde durmak sözcüğü varlığını sürdürmek anlamında kullanılmıştır? Midesi bulanınca sınavda çok durmamış. Barbaros adlı gemi limanın en uç noktasında duruyordu. Yazı yazarken ikide bir duruyordu. Çocukluğumdan izler taşıyan büyük evimiz hala duruyor. 13

15 65. (1) Dün akşam gün batımı, hiç görmediğim bir güzellikteydi. (2) Çevreme baktım kimse ama kimse görmüyor bu güzellikleri. (3) İnsanlar yaşadıkları çevrenin güzelliklerinin farkına varamıyor. (4) Ama diye düşündüm,güzelliği bulmak için insanlar kalkıp çok uzaklara gidiyor. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi paragrafın ana düşüncesidir? Tiyatro, seyirci ile ortaklaşa oynanan bir oyundur. Salonda yerini alan seyirci topluluğu da sahnedeki oyuncular gibi kendine düşen rolü gereğince ve yeterince oynamalıdır. Ancak bu şekilde oyunun ne tadı çıkar. Hem sanat da amacına ulaşır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Oyunun başarıya ulaşabilmesi için oyuncuların seyirciyi yönlendirmesi gerekir İyi bir tiyatro eseri seyircinin duygularına seslenmeyi bilmelidir. Tiyatro, sahnesi, oyuncusu ve seyircisi ile bir bütün olmalıdır. Seyirci alkışları ile, tiyatro oyuncularına destek verip onları yüceltmelidir Temizlikçi, izinsiz kapıyı açtığı için müdür tarafından cezalandırıldı. 69. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Son günlerdeki davranışlarını hiç beğenmiyorum. Adam,haksız yere iftiraya uğradığını söylüyordu. İşlerin bu kadar ağır gitmesine bir anlam veremiyorum. Bu konu ilgimi çekmediği için salondan erken çıktım. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? açtığı için yerine açtığından getirilerek cezalandırıldı yerine uyarıldı getirilerek temizlikçi sözcüğü müdür sözcüğünden önce getirilerek izinsiz sözcüğü kapıyı sözcüğünden sonra getirilerek Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin karşılıklı yapıldığı anlamı vardır? Öğrenciler bahçeye doğru koşuştular. Havaların soğuması ile kuşlar güneye doğru uçuştular. Çeşmenin başında oturan kadınlar dertleşiyorlar. Asıl suçlunun kim olduğunu araştırıyoruz. 14

16 70. Bilerek yarıda kesilmiş, okuyucusunun yargısına bırakılmış öyküler olsa da genellikle öyküde olmuş bitmiş bir olay,tamamlanmış bir durum vardır. Romanda ise bir süreklilik vardır. Roman sona erdiğinde yalnızca yazarı tarafından bitirilmiştir, okuyucusu içinse roman devam eder. Yukarıdaki paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olabilir? Sizce öykü nedir? Roman anlayışınızı açıklar mısınız? Roman mı daha önemli, öykü mü? Öykü ile roman arasında nasıl bir fark vardır? 71. x, y pozitif tam sayılar, x=2y x y = 32 olduğuna göre, y kaç olur? 'den 100'e kadar olan sayılarda kaç tane 8 rakamı vardır? metrelik kumaştan 20 cm'lik kaç parça kesilir? Murat'ın 5 yıl önceki yaşı, şimdiki 1 yaşının 6 fazlasının katına eşittir. 2 Buna göre, Murat'ın şimdiki yaşı Yukarıdaki şekil 180 döndürülürse yeni şekil aşağıdakilerden hangisidir? kaçtır? işleminin sonucu kaçtır?

17 Dört basamaklı bir sayının, onlar basamağındaki rakamının sayı değeri 3 azaltılıp, yüzler basamağındaki sayı değeri 5 arttırılırsa, sayının değeri kaç artmış olur? Belirli bir kurala göre oluşturulan yukarıdaki sayı dizisinde, x yerine hangi sayı gelmelidir? ,4 0, x hangi sayının % 40'ıdır? 80. Satışlarını arttırmayı düşünen bir işletmeci, ürünlerine etiket fiyatı üzerinden %20 indirim uyguluyor. Satışlarının artmasıyla birlikte indirimli fiyat üzerinden %25 zam yaptığında işletmecinin kar/zarar durumu ne olur? Ne kar, ne zarar % 12 zarar % 8 kar % 10 kar 16

18 İKİNCİ BÖLÜM - BRANŞ KONULARI A. Kara Araçları 1.Bu testte 20 soru yer almaktadır. 2.Bu testi yalnızca Kara Araçları grubuna başvuran adaylar cevaplayacaktır. 3.Cevaplarınızı soru numarasına göre cevap kağıdına işleyiniz 'ncı soruları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartlarını esas alarak cevaplayınız. 81. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartları uyarınca teminat dışında kalan haller arasında değildir? İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler İşletenin aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler İşletenin eşinin, usul ve füruunun bedenlerine gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler İşleten tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri 82. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartları uyarınca, rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta ettiren aşağıdakilerden hangisi yerine getirmekle yükümlü değildir? Durumdan haberdar olduğu andan itibaren, beş gün içinde sigortacıya bildirmek Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak Kalan prim taksitlerini beş iş günü içinde sigortacıya ödemek Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek 17

19 83. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartları uyarınca tazminat ödemelerinde uyulacak süre hangisidir? Talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin kaza ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve gerekli belgeleri sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde Talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin kaza ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve gerekli belgeleri sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Yaralanan kimselerin tedavi giderleri belgeleri ile birlikte kendisine başvurma tarihinden itibaren beş iş günü içinde Yaralanan kimselerin tedavi giderleri belgeleri ile birlikte kendisine başvurma tarihinden itibaren 2 yıl içinde 84. Tazminat ödemesinde bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene rücu edebilir. Aşağıdaki hallerden hangisinde sigorta ettirene rücu edilebilir? Tazminatı gerektiren olayın, zarar görenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasdi bir hareketi veya ağır kusuru haricinde meydana gelmesi Tazminatı gerektiren olayın, aracın Karayolları Trafık Kanunu hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan kimseler tarafından sevkedilmesi sonucunda meydana gelmesi Sigorta ettirenin, rizikonun gerçekleşmesi halinde, gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini alma yükümlülüklerini yerine getirdiği halde zarar miktarında artış meydana gelmesi Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gaspedilmesi sonucunda olması (çalınma veya gaspedilme olayında işletenin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın) 18

20 85. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 86. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan araç işletenini takip eder. Sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için de geçerlidir. Sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın yeni işleten için de geçerlidir, ancak ek prim ödenmesi gerekir. Araç değişikliği nedeniyle yeni bir sigorta yaptırılması durumunda, sigortacının işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir. Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, kaza gününden başlayarak üç yıl ve herhalde zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak üç yıl içinde zamanaşımına uğrar. Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler sekiz iş günü içinde ödeneceğinden herhangi bir zamanaşımı söz konusu değildir. 19

SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam (Değişik R.G. 29.06.2012-28338) MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEK SINAV SORULARI Bu dokümanda yer alan bütün soruların her hakkı saklıdır. Herhangi bir amaçla soruların tamamının veya bir kısmının Sigortacılık

Detaylı

KANUN SİGORTACILIK KANUNU 1. Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007

KANUN SİGORTACILIK KANUNU 1. Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007 14 Haziran 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26552 KANUN SİGORTACILIK KANUNU 1 Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26552 KANUN SİGORTACILIK KANUNU. Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007

Resmî Gazete Sayı : 26552 KANUN SİGORTACILIK KANUNU. Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007 14 Haziran 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26552 KANUN SİGORTACILIK KANUNU Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, ülkemiz

Detaylı

SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM

SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak

Detaylı

Basım: Afşaroğlu Matbaası Kazım Karabekir Cad. No:87/7 İskitler - Ankara

Basım: Afşaroğlu Matbaası Kazım Karabekir Cad. No:87/7 İskitler - Ankara ISBN: 978-605-137-389-8 TOBB Yayın No: 2014/231 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Mini Evim Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren bir kılavuzdan ibarettir. İşbu kılavuzda

Detaylı

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 30 Aralık 1959 10394 R.G. Amaç, Kapsam ve Tanımlar (22 Haziran 1994-21968 R.G.-539 KHK ile değiştirilmiştir) Madde 1- Bu Kanunun amacı, ülke sigortacılığının geliştirilmesini,

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39 1 İÇİNDEKİLER SİGORTACILIK EĞİTİMİ DERS NOTLARI EĞİTİM KONUSU 1: SİGORTACILIK MEVZUATI... 5 1.1. İlgili Mevzuat 1.2. Sigorta işlemlerinde kullanılan sigorta belgeleri EĞİTİM KONUSU 2: TÜRKİYE DE SİGORTACILIK

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI A.1. AMAÇ Bu Genel Şartların amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenlere yüklenen

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. Kanun Adı: BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012 Resmi Gazete No: 28338 Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06.

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06. BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06.2012 T. 28338 R.G.) Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 29.06.2012 tarih ve 28338

Detaylı

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A. SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi

Detaylı

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları İşimin Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan

Detaylı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN. Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN. Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN

KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir. Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik in Sigorta başlıklı 12 nci maddesi hükümlerine göre düzenli

Detaylı

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER TARİHİ : 2/7/2012 SİRKÜLER NO : 2012/59 VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı