SİGORTA EKSPERLİĞİ 1. ÖN ALIM ÖN ELEME SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI İL VE GRUP KODU SINAV TARİHİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİGORTA EKSPERLİĞİ 1. ÖN ALIM ÖN ELEME SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI İL VE GRUP KODU SINAV TARİHİ"

Transkript

1 A SİGORTA EKSPERLİĞİ 1. ÖN ALIM ÖN ELEME SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI İL VE GRUP KODU SINAV TARİHİ : : : : : GENEL AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır ve verilen cevaplama süresi 150 dakikadır (2.5 saat). 2. Bu soru kitapçığının türü A'dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili yere kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir. 3. Bu soru kitapçığı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yer alan sorular (sigortacılık ve genel yetenek) bütün adaylar tarafından cevaplanacaktır. İkinci bölümde yer alan sorular branş bazında olup, adaylar yalnızca başvurdukları branşla ilgili soruları cevaplayacaktır. 4. İL KODU bölümüne, sınava girdiğiniz ilin Trafik plaka kodunu, GRUP KODU bölümüne Kara Araçları branşı için 01, Yangın, Doğal Afet, Kaza ve Hırsızlık branşı için 02 kodunu yazınız. Bu kodları, cevap kağıdındaki ilgili bölümlere de işaretlemeyi unutmayınız. 5. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 6. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse, o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 7. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8. Sınavın değerlendirilmesinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın puanı bulunacaktır. 9. Sınavda uyulacak diğer kurallar salon görevlileri tarafından belirtilecektir.

2 BİRİNCİ BÖLÜM - ORTAK KONULAR A. Sigortacılık Testi Bu testte 50 soru yer almaktadır. 2.Cevaplarınızı soru numarasına göre cevap kağıdına işleyiniz sayılı Sigortacılık Kanununa göre Aracı neyi ifade etmektedir? Yalnızca sigorta acentesi Yalnızca broker Sigorta acentesi ve broker Sigorta acentesi, broker ve sigorta eksperi Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almamaktadır? Sigorta şirketleri Sigorta aracıları Sosyal güvenlik kurumları Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayan kişiye ne ad verilir? Sigorta hakemi Sigorta eksperi Aktüer Sigorta raportörü Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamındadır. Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında değildir. Sosyal güvenlik kurumları 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamındadır. Sosyal güvenlik kurumları, denetimle ilgili hükümler hariç olmak üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamındadır sayılı Sigortacılık Kanununun 11 inci maddesi uyarınca, sigorta sözleşmelerinin ana muhtevası, sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanacak genel şartlara uygun olarak düzenlenir. Aynı maddeye göre, sigorta genel şartları hangi kurum tarafından onaylanmaktadır? Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı 1

3 6. 7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sigorta eksperinin tanımına uygundur? I. Sigorta eksperi, sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını ve nedenlerini belirler. II. Sigorta eksperi, yalnızca mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapar. III. Sigorta eksperi, mesleğini icra ederken tarafsız ve bağımsız davranır. Yalnızca I I ve II I ve III I, II ve III Sigorta tarifelerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bütün sigortaların teminat tutarları ile tarife ve talimatları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı tarafından tespit olunur. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı, tespit ve ilan ettiği aracılık komisyonlarını, tasdike tâbi kıldığı veya tespit ettiği her türlü tarifeyi serbest bırakabilir. Hayat, bir yıldan uzun süreli ferdî kaza, sağlık, hastalık ve ihtiyarî deprem sigortaları tarifeleri ile prim, formül ve cetvellerinin uygulamaya konulabilmesi Hazine Müsteşarlığının onayına tâbi kılınabilir. Sigorta tarifeleri, sigortacılık esasına ve genel kabul görmüş aktüeryal tekniklere uygun olarak sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenir Sigorta mevzuatının teknik ve ayrıntılı bilgiler gerektirmesi nedeniyle sigortalı olmak isteyenlerin, sigortanın kapsam ve ilgili diğer hükümlerine ilişkin doğru ve yeterli bilgiye sahip olarak sözleşme yapması, sigortalının korunması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa bu amaçla konulan hükümlerden değildir? Sigorta genel şartları sigorta sözleşmelerinin ana içeriğini oluşturur. Sigorta sözleşmelerinde, herhangi bir yanılgıya neden olmayacak şekilde açık olarak belirtilmek kaydıyla, işin özelliğine uygun olarak özel şartlar başlığı altında genişletici hükümler kararlaştırılabilir. Sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri tarafından, gerek sözleşmenin kurulması gerekse sözleşmenin devamı sırasında sigorta ettiren, lehdar ve sigortalıya bilgilendirme yapılması zorunludur. Sigorta sözleşmelerinde yalnızca kapsam dahiline alınmış risklerin belirtilmesi yeterlidir. Aşağıdaki eksperlik dallarından hangisinde en az iki yıllık yükseköğretim mezuniyeti şartı aranır? Kara araçları Hava, deniz ve demiryolu araçları Emtia ve kıymete ilişkin nakliyat Yangın, doğal afet, kaza ve hırsızlık 2

4 10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakanlar Kurulu, kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu sorumluluk sigortaları ihdas edebilir. Bakanlar Kurulu, kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu mal sigortaları ihdas edebilir. Sigorta şirketleri faaliyet gösterdikleri branşın kapsamında yer alan sigortaları yapmaktan kaçınamaz. Sigorta şirketleri faaliyet gösterdikleri branşın kapsamında yer alan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamaz. 11. Aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperlerine ilişkin mevzuatla çelişmektedir? Sigorta eksperliği yapılabilmesi için Levhaya kayıtlı olmak gerekmektedir. Sigorta eksperliği yalnızca tüzel kişiler tarafından yapılabilir. Yabancı sigorta eksperlerinin faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Sigorta eksperliği yapmak isteyen kişilerin Hazine Müsteşarlığından ruhsat alması gerekir. 12. Aşağıda belirtilen eksperlik dallarından hangisi için münhasıran ruhsat verilmez? Kara araçları Mühendislik Sorumluluk Kredi ve finans Bir faaliyetin icrası ya da bir şeyin kullanılması için izin veya ruhsat vermeye veya bunları denetlemeye yetkili merciler; yürütecekleri iş ve işlemlerde, yapılması zorunlu sigortaların geçerli teminat tutarları dâhilinde yaptırılıp yaptırılmadığını araştırmakla yükümlüdür. Geçerli zorunlu sigorta teminatı alınana kadar sigortalının zorunlu sigortaya konu teşkil eden faaliyeti yetkili merciler tarafından durdurulur. Hazine Müsteşarlığı, zorunlu sigortaya konu teşkil eden menfaat üzerinde yapacakları iş ve işlemler nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak zorunlu sigorta denetimi yapabilecekleri belirleyebilir. Bir faaliyetin icrası ya da bir şeyin kullanılması için izin veya ruhsat vermeye veya bunları denetlemeye yetkili merciler, geçerli teminat tutarında sigorta yapılmamış olduğunun tespiti halinde işlem yapabilir, ancak durumu yazıyla Hazine Müsteşarlığına bildirir. 14. Eksperlik dalı bazında açılacak kurslara ilişkin ön eleme sınavına ilişkin usuller ile açılacak kursların tarihi, kapsamı, koşulları, ücreti ve kayıt için istenilecek belgelere ilişkin çalışmalar kim tarafından yürütülür? TSRŞB Hazine Müsteşarlığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 3

5 15. Aşağıdaki hallerden hangisinde sigorta eksperinin kaydı levhadan silinir? I. Hakkında meslekten çıkarma kararı verilmişse II. Tespit edilen aidatı öngörülen biçimde ödemişse III. Levhaya yazılmasını müteakip altı ay içinde mesleğini ifa etmeye başlamazsa IV. Almış olduğu ruhsatların tümü iptal edilmişse I ve II I ve III I, II ve III I, III ve IV 16. Aşağıdaki kişilerden hangisi tüzel kişi sigorta eksperlerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz? I. Sigorta şirketlerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler II. Sigorta sözleşmeleri için brokerlik yapanların yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar III. Sigorta acentelerinin ortakları, yönetim ve denetiminde bulunan kişiler Yalnızca I I ve III II ve III I, II ve III 17. Sigorta Eksperliği kurs bitirme sınavlarına ilişkin usulleri kim belirler? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Sigorta eksperleri, taraflardan birisi ile arasında tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir akrabalığı veya iş ortaklığı varsa, sigorta eksperliği görevini kabul eder, ancak durumu ilgili tarafa yazılı olarak bildirir. Kanuna göre yetkili olanlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi, ticaret unvanlarında veya herhangi bir belgede sigorta eksperliğiyle uğraştığı izlenimi yaratacak kelime ve işaret kullanamaz. Sigorta eksperleri ve bunların yanında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırlar ile suç teşkil eden halleri hiçbir şekilde açıklayamaz. Sigorta eksperi, yalnızca sigorta ettiren ya da lehdar tarafından tayin edilebilir. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 9 kişiden oluşur. 7'si eksperler arasından seçimle gelir. 2'si TOBB tarafından atanır. 9 kişiden oluşur. 7'si eksperler arasından seçimle gelir. 2'si Hazine Müsteşarlığı tarafından atanır. 9 kişiden oluşur. Tamamı Hazine Müsteşarlığı tarafından atanır. 9 kişiden oluşur. Tamamı TOBB tarafından atanır. TSRŞB Hazine Müsteşarlığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 4

6 20. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin görevleri arasında yer almaz? Sigorta eksperliği faaliyetlerinin adil ve dürüst biçimde yerine getirilmesi için kurallar oluşturmak Meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek için gerekli tedbirleri almak Sigorta eksperleri hakkında sigortacılık faaliyeti ile ilgili konularda disiplin cezaları verilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak Meslek mesuplarının dayanışmasını sağlamak 21. Sigorta Tahkim Komisyonunun amacı aşağıdakilerden hangisidir? Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların kısa sürede çözümü Sigortacılık sektöründe haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamak Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirlemek ve mutabakatlı kıymet tespiti yapmak Sigortacılıkla ilgili yapılacak sınavların tarafsız bir şekilde yapılması 22. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından verilen cezalarla çelişmektedir? Meslek kurallarına, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunanlarla görevin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunan sigorta eksperleri hakkında doğrudan kınama cezası uygulanır. Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan veya mesleğin genel ilkelerine aykırı harekette bulunan sigorta eksperleri için geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. Kasten gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenledikleri mahkeme kararı ile kesinleşen meslek mensuplarına meslekten çıkarma cezası verilir. Hakkında meslekten çıkarma kararı verilen tüzel kişi sigorta eksperini temsile ve ilzama yetkili olup meslekten çıkarma kararı verilmesinde sorumluluğu bulunanlar bir daha sigorta eksperliği yapamaz. 23. Aşağıdakilerden hangisi Tahkim Sistemi için geçerli değildir? Uyuşmazlık Tahkim Komisyonu tarafından atanacak hakemler tarafından çözülür. Hakemlerin karar vermesinde süre kısıtı bulunmamaktadır. Başvuruda bulunacak kişilerden ücret alınmaktadır. Öncelikle ilgili sigorta şirketi tarafından sigortalının talebinin reddedilmiş olması gerekir. 5

7 sayılı Sigortacılık Kanununa tâbi kişiler ile sigortacılıkla ilgili her tür meslekî faaliyet icra edenler, kanunun uygulanması ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığınca istenen her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu çerçevede, aşağıdaki ifadelerden hangisi bilgi verme yükümlülüğü ile ilgili hükümlere uygun değildir? Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin iştirakleri, bankalar ve diğer kişiler, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa kanunun uygulanması ile ilgili olarak istenen her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bilgi verme yükümlülüğü kapsamında, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin bilgiler de verilmek zorundadır. Yabancı ülke kanunlarına göre denetime yetkili mercilerin, kendi ülkelerindeki sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların Türkiye'deki teşkilâtlarında denetim yapma ve bilgi isteme taleplerinin yerine getirilmesi, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, Hazine Müsteşarlığının iznine tâbidir. Hazine Müsteşarlığı, yabancı ülkelerin denetime yetkili mercileri ile yapacağı anlaşmalar çerçevesinde sigortacılıkla ilgili her türlü işbirliği ve bilgi alışverişinde bulunabilir. 25. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılıkta iyiniyet kurallarına aykırılık oluşturur? Sigorta eksperleri sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmak, sigortacılığın icaplarına ve iyiniyet kurallarına uygun hareket etmek zorundadır. Sigorta şirketleri, iyiniyet kurallarına aykırı olarak sigorta tazminatının ödenmesini geciktiremez. Bir sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yaptırılmasının zorunlu tutulduğu hallerde, sigortanın belli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin olarak sözleşmeye hüküm konulabilir. Hazine Müsteşarlığı, sigorta ve reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperlerinin iyiniyet kurallarına uymalarını sağlamak üzere gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir. 26. Gerçek kişi sigorta eksperliği faaliyetleriyle ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda aşağıdaki aykırılıklardan hangisi için adlî para cezası öngörülmektedir? Sigorta eksperliği dışında başka bir işle uğraşılmaması Sigorta eksperliği faaliyetinin bir büroda yürütülmesi Tüzel kişi sigorta eksperleri nezdinde tüzel kişilikten bağımsız olarak iş kabul edilmesi Tarafsızlık ilkesine uygun biçimde iş kabul edilmesi 6

8 27. Tüzel kişi sigorta eksperliği faaliyetleriyle ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda aşağıdaki aykırılıklardan hangisi için adlî para cezası öngörülmemektedir? Münhasıran sigorta eksperliği konusunda faaliyet gösterilmesi Tarafsızlık ilkesine aykırı olarak iş kabul edilmesi Sigorta eksperliği yapmaktan yasaklananların eksperlikle ilgili faaliyetlerde çalıştırılması Sigorta eksperliği unvanlarının yetkisiz kişilere kullandırılması 28. Sigorta eksperliği faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki niteliklerden hangisi aranmaz? Türkiye'de yerleşik olmak Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olmak Bütün eksperlik dalları için dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak 29. Eksperlik stajı ne kadar sürmektedir? 3ay 6ay 9ay 12 ay 30. Sigorta eksperleri tarihi ve programı Hazine Müsteşarlığınca duyurulacak ve yılda bir kez verilecek eğitime en az üç yılda bir katılır. Bu eğitim hangi kurum tarafından düzenlenir? Hazine Müsteşarlığı TSRŞB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 31. Eksperler, Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri, Levhaya işlenmek üzere nereye bildirirler? 32. Eksperler, Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri, ilgili kurumlara ne kadar zaman içinde bildirirler? 33. Sigorta eksperinin esas görevi nedir? 34. Hazine Müsteşarlığı TSRŞB TOBB 2 iş günü 3 iş günü 5 iş günü 7 iş günü Sigorta edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan kayıp veya hasarın neden ve niteliği ile miktarını inceleyip belirlemek Sigorta primi, yatırımlar, karşılıklar gibi teknik konuları olasılık ve istatistik hesaplarıyla incelemek Kişilerin sigorta ihtiyaçlarına yönelik onlara tavsiyede bulunmak Yetkili olduğu branşlarda sigorta şirketi adına police düzenlemek Sigorta eksperlerinin faaliyetlerini hangi kurum denetler? TSRŞB Hazine Müsteşarlığı TOBB 7

9 35. Sigorta eksperleri, düzenledikleri raporun birer nüshasını, ekspertiz işleminin tamamlandığı tarihten itibaren ne kadar zaman içinde imzalı olarak kendisini tayin eden tarafa vermekle yükümlüdür? 3 iş günü 5 iş günü 7 iş günü 10 iş günü 36. Levha nedir? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin Levhaya kaydı uygun görülen eksperler için düzenlediği belge Sigorta eksperlerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile eksperler adına imza atmaya yetkili olanları gösterir belge Hazine Müsteşarlığınca, Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen belge niteliğindeki yazı Sigorta eksperleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen ve faal olarak çalışan eksperleri gösterir kayıt 37. Eksper raporunun üçüncü kişilere verilebilmesi için hangi kurumun izni gerekmektedir? Hazine Müsteşarlığı TSRŞB TOBB Ekspertiz ücreti hangi usule göre ödenir? 40. Aşağıdaki eksperlik dallarından hangisinde en az dört yıllık yüksek öğretim mezunu olma şartı aranmaz? Mühendislik Kredi ve finans Kara araçları Tarımvehayvanhayat Sigorta eksperinin sigorta ettiren tarafından tayin edilmesi halinde ücretin hangi tarafça karşılanacağı sigorta sözleşmesinde belirtilir. Sözleşmede belirtilmediği takdirde ücret sigortacı tarafından ödenir. Sigorta eksperinin sigorta ettiren tarafından tayin edilmesi halinde ücretin hangi tarafça karşılanacağı sigorta sözleşmesinde belirtilir. Sözleşmede belirtilmediği takdirde ücret sigorta ettiren tarafından ödenir. Sigorta eksperini tayin eden tarafa bakılmaksızın ücret sigortacı tarafından ödenir. Sigorta eksperini tayin eden tarafa bakılmaksızın ücret sigorta ettiren tarafından ödenir. Aşağıdaki eksperlerden hangisi Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin sınav, kurs ve staj hükümlerinden muaftır? Tarım sigortası eksperi Tarım Sigortaları Havuzu Eksperleri Nakliyat sigortası eksperi Mühendislik sigortası eksperi 8

10 41. Sigorta eksperlerinin Levhaya kayıt işlemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Levhadan silinme kararının gerekçeli olarak verilmesi gerekir. Hakkında meslekten çıkarılma kararı verilenler tekrar Levhaya kayıt edilemez. Levhaya tekrar yazılan sigorta eksperinden kayıt ücreti alınır. Levhaya yeniden yazılma talebinde bulunanlar Levhaya yazılma şartının varlığının devam ettiğini ispat etmekle zorunlu tutulabilir. 42. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son beş yıl içinde disiplin cezası alanlar Sigorta Eksperleri İcra Komitesine seçilemez. Haklarında sigorta eksperliğine engel bir suçtan dolayı kovuşturma açılmasına karar verilenler hiçbir şekilde Sigorta Eksperleri İcra Komitesine seçilemez. Sigorta eksperliğinin bırakılması ve seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi gibi durumlarda Sigorta Eksperleri İcra Komitesi üyeliği düşer. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi üyeliğinin sona ermesi halinde, eski üyenin görev süresi yedek üye tarafından tamamlanır. 43. Aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperliğinin dayandığı temel ilkeler arasında yer almamaktadır? Tarafsızlık Güven Mesleki ehliyet Sır açıklama 44. Sigorta eksperleri hakkında disiplin soruşturması açılması ve yürütülmesiyle ilgili olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? I. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından soruşturma açılmasına karar verilmesinin ardından TOBB müfettişlerinden birisi soruşturma yapmak üzere görevlendirilir. II. TOBB müfettişi soruşturması sonucunda bir fezleke düzenler ve Sigorta Eksperleri İcra Komitesine sunar. III. TOBB müfettişi soruşturması sonucunda bir fezleke düzenler ve TOBB Genel Sekreterliğine sunar. IV. TOBB Genel Sekreterliği soruşturmacı tarafından hazırlanan fezlekede belirtilen disiplin cezasını karara bağlar ve uygulanmak üzere Sigorta Eksperleri İcra Komitesine gönderir. V. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi, ilk toplantısında soruşturmacı tarafından hazırlanan fezlekeyi değerlendirir ve disiplin cezasını karar bağlar. I - II - V I - III - IV I - III - V III - IV - V 45. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Eksperleri İcra Komitesi üyesi olabilmek için gerekli değildir? En az 10 yıl bilfiil sigorta eksperliği faaliyetinde bulunulması Vergi borcu bulunmaması Sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması Daha önceden Sigorta Eksperleri İcra Komitesi üyeliği seçimlerinde başarısız olunmaması 9

11 46. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi üyeliği seçimlerinde oy verme işlemleri hangi usule göre yapılır? Gizli oy, açık tasnif Gizli oy, kapalı tasnif Açık oy, açık tasnif Açık oy, kapalı tasnif 47. Sigorta Eksperleri Meslek Kuralları aşağıdaki hususlardan hangisini düzenlemez? Sigorta eksperliğinin dayandığı temel ilkeler Sigorta eksperleri, sigortalılar ve sigorta şirketleri ile ilişkiler Büro ve çalışma düzeni, ekspertiz ve raporlama Sigorta eksperleri hakkında uygulanacak disiplin cezaları 48. Sigorta eksperliğine ilişkin meslek kuralları çerçevesinde, sigorta eksperleri ekspertiz ve raporlama işlemlerinde aşağıdakilerden hangisine uymak zorunda değildir? İlgili mevzuatın yanısıra Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin kararlarına uymak Ekspertiz raporunun sonuçlandırılmasında sigorta genel şartları ile özel şartları esas almak Ekspertiz raporunu yasal süresi içinde tanzim etmek Kişisel veya meslek onurunun kırıldığı hallerde durumu kendisini atayan tarafa bildirmek 49. Kasten gerçeğe aykırı olarak ekspetiz raporu düzenledikleri mahkeme kararı ile kesinleşen sigorta eksperleri hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir? Önce uyarma, tekrarında kınama cezası Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası Meslekten çıkarma cezası Önce geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, tekrarı halinde meslekten çıkarma cezası 50. Sigorta eksperliğine ilişkin meslek kuralları çerçevesinde, aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperliği faaliyetinin yürütülmesinde tarafsızlık ilkesine uygun değildir? Sigorta eksperi hiçbir zaman taraflı ve ön yargılı şekilde davranarak işini icra etmez. Sigortalı ile sigortalının haklarını, sigort eksperini tayin edenin kim olduğuna bakmaksızın korur. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olur. Tarafsızlığını şüpheye düşürecek durumlarda iş kabul etmez 10

12 B. Genel Yetenek Testi 1.Bu testte 30 soru yer almaktadır. 2.Cevaplarınızı soru numarasına göre cevap kağıdına işleyiniz. 51. Dünyada yabancı dille eğitim veren ülkeler arasında son sıralarda yer alıyoruz. Nüfusumuzun %70'i anadilimiz dışında herhangi bir dil bilmiyor. Sebebi, yabancı dilde eğitim vermenin dilimize zarar vereceğini düşünmemiz değildir elbette. Bunun en önemli sebebi, yabancı dille eğitim veren üniversitelerin sayısının azlığıdır. Yabancı yatırımcıların sayısı her geçen gün artarken dil bilen eleman sayısı yerinde sayıyor. Bizde eğitimdeki aksaklıklardan kaynaklanan dil bilen eleman eksikliği gelişmiş ülkelerde yaşanmıyor. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Ülkemizde dil bilen eleman eksikliğinin nedenine Yabancı dille eğitim veren ülkeler arasındaki yerimize Gelişmiş ülkelerde yaşanan dil bilen eleman eksikliğine Yabacı yatırımcıların sayısının artığı 52. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez? İnsan babasına böyle mi davranır İki saatir seni bekliyorum, neredesin sen Senin yanında biz neyiz Bu nasıl olur, bir türlü anlamıyorum 53. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin nasıl yapıldığı bildirilmiştir? 54. Yaşlı kadın başından geçenleri ağlayarak anlattı. Adamın siyah saçları, toz toprak içinde kalmış. Evin dağınık halini görünce, çok sinirlendi. Yağmurun yağacağını hissettiğim için yanıma şemsiye aldım. Ünlü yazara başarılarını neye borçlu olduğunu sorduklarında, yazar hiç düşünmeden şunu der: ''Başarmak için önce hayal etmeliyiz, hayal edemediklerimizi gerçekleştiremeyiz.'' Aşağıdakilerden hangisi yazarın söylediklerine anlamca en yakındır? Hayal,insanın yapabileceklerini sınırlayan gizli bir engeldir. İnsanın yapabilecekleri,hayal ettikleriyle sınırlıdır. Hayaller gerçeğe dönüştürülürse insanı başarıya götürür. Sürekli hayal dünyasında yaşayan insanların gerçekleri algılaması zordur. 11

13 55. Çok iyi bir yazardı. Bir o kadar da nitelikli, dost canlısı bir insandı. Dünyaya yüreğinin penceresinden baktı hep. En büyük ihanetleri gördüğü insanları bile sevmekten, bağışlamaktan vazgeçmezdi. Kırgınlıklarını kendinde saklardı. Onu daha çok hüzünle anımsıyorsam bu yüzdendir. Bu parçada söz konusu yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hoşgörülü olduğuna Hayata iyimser baktığına Her şeye çabuk kırıldığına Kırgınlıklarını kimse ile paylaşmadığına 56. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Türkiye'nin güneyi genellikle sıcak geçer. Beni şaşırtan, on bir yaşındaki bir çocuğun bunları yapmasıdır. Bursa'ya gittim, şehirin güzelliği beni çok etkiledi. Her toplumda böyle olaylar görülebilir. 57. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Karşı yamaçları kapsayan kar, beyaz bir örtü gibi duruyor. O kadar hızlı konuşuyordu ki söylediklerinden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Seneye çocuğu başka bir okula kaydettirmeyi düşünüyorum. Zil çalınca tüm öğrenciler dışarıya doğru koştu. 58. Yaşanmış unutamadığı, deneyimler; hafızasında bir bütünün birimleridir. deneyimler mutluluk doludur. Kimi insan deneyimlerini insanın yaşattığı Bazı kendine basamak yapar, kimi de yazıya aktarır. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi gereksiz kullanılmıştır? Birçok kişi; genç ozanların kitap çıkarmasını doğru bulmaz, onlara beklemelerini tavsiye eder. Max Jakob: Gençlik eserleri, çiçeği burnunda bir pişmanlıktır. diyor. Ama bu pişmanlık, sonraki kitaplarda hiçbir zaman büsbütün önlenemiyor ki! Her yayın, sonradan büyüyecek bazı utançları da beraberinde getiriyor. Fakat iyidir bu utançlar, hiç değilse.. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse parça anlamlı bir bütün oluşturur? gençlik eserleri içinde de olgunluk dönemi ürünlerini aratmayacak nitelikler taşır. bir sonraki kitaba biraz daha bilinçli hazırlanma gücü verir. sanatçının her eserinin bir sonraki eksiklerini azaltmaya yardımcı olduğu söylenemez. olgunlaştıkça eski eserlerinin hatalarından ders almaktan uzaklaşır

14 60. Aşağıdaki yargılardan hangisi kişiden kişiye değişen bir özellik göstermez? Akıl değil de duygusallığı ön planda tutan şairler daha çok okunur. Okura belirli bir süre hoş gelen sözlerden kalıcı bir şiir oluşmaz. Romanların, okurun duygularını dikkate alacak şekilde yazılması gerektiğine inanıyorum Makalelerde ülkemizin komşu ülkeler içindeki konumu üzerinde durur. 61. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme anlamı yoktur? Ödevlerini eksiksiz yapması öğretmenini şaşırtmıştı. Kuyu sularının birden ısınması yetkililerin dikkatini çekti. Yazar bu doğa güzelliklerine hayran kalmıştı. Bu başarısının karşısında söylenecek söz bulamıyoruz 62. Büyük sanatçılar masallarda yaşayan gizemli kuşlar gibi, var oluşun sırlarını çözmek için kendi saçtıkları ateşle eriyip yok olmuşlar, sonra da arta kalan küllerinden tekrar doğmuşlar. Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yaratılışın gizemli dünyasına ulaşma Sanatsal birikimlerinden yeni bir anlayış ve üslup çıkarma Kendinden önce verilen eserleri rafa kaldırma Geleneğin kalıntılarından beslenme 63. Önceden yazılarımı sınırlı bir okur kesimi için yazdığımı düşünür ve bunun doğru bir yaklaşım olduğuna inanırdım. Fakat gün geçtikçe bu düşüncelerimin yanlış olduğunu anladım. Şimdi de iyi bir yazarın toplumun bütün kesimlerine hitap etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğitimi ne olursa olsun her insanın okuduğundan alacağı bir tat mutlaka vardır. Artık buna yürekten inanıyorum. 64. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Topluma hitap eden yazarların daha başarılı olabileceğine Bir yazının değerinin kolay anlaşılabilir bir nitelikte olmasına bağlı olduğuna Toplumun sanat zevkini geliştirmenin, şairlerin görevi olduğuna Toplumun her kesimine ve düzeyine hitap edebilecek yazılar yazmak gerektiğine Aşağıdakilerin hangisinde durmak sözcüğü varlığını sürdürmek anlamında kullanılmıştır? Midesi bulanınca sınavda çok durmamış. Barbaros adlı gemi limanın en uç noktasında duruyordu. Yazı yazarken ikide bir duruyordu. Çocukluğumdan izler taşıyan büyük evimiz hala duruyor. 13

15 65. (1) Dün akşam gün batımı, hiç görmediğim bir güzellikteydi. (2) Çevreme baktım kimse ama kimse görmüyor bu güzellikleri. (3) İnsanlar yaşadıkları çevrenin güzelliklerinin farkına varamıyor. (4) Ama diye düşündüm,güzelliği bulmak için insanlar kalkıp çok uzaklara gidiyor. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi paragrafın ana düşüncesidir? Tiyatro, seyirci ile ortaklaşa oynanan bir oyundur. Salonda yerini alan seyirci topluluğu da sahnedeki oyuncular gibi kendine düşen rolü gereğince ve yeterince oynamalıdır. Ancak bu şekilde oyunun ne tadı çıkar. Hem sanat da amacına ulaşır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Oyunun başarıya ulaşabilmesi için oyuncuların seyirciyi yönlendirmesi gerekir İyi bir tiyatro eseri seyircinin duygularına seslenmeyi bilmelidir. Tiyatro, sahnesi, oyuncusu ve seyircisi ile bir bütün olmalıdır. Seyirci alkışları ile, tiyatro oyuncularına destek verip onları yüceltmelidir Temizlikçi, izinsiz kapıyı açtığı için müdür tarafından cezalandırıldı. 69. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Son günlerdeki davranışlarını hiç beğenmiyorum. Adam,haksız yere iftiraya uğradığını söylüyordu. İşlerin bu kadar ağır gitmesine bir anlam veremiyorum. Bu konu ilgimi çekmediği için salondan erken çıktım. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? açtığı için yerine açtığından getirilerek cezalandırıldı yerine uyarıldı getirilerek temizlikçi sözcüğü müdür sözcüğünden önce getirilerek izinsiz sözcüğü kapıyı sözcüğünden sonra getirilerek Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin karşılıklı yapıldığı anlamı vardır? Öğrenciler bahçeye doğru koşuştular. Havaların soğuması ile kuşlar güneye doğru uçuştular. Çeşmenin başında oturan kadınlar dertleşiyorlar. Asıl suçlunun kim olduğunu araştırıyoruz. 14

16 70. Bilerek yarıda kesilmiş, okuyucusunun yargısına bırakılmış öyküler olsa da genellikle öyküde olmuş bitmiş bir olay,tamamlanmış bir durum vardır. Romanda ise bir süreklilik vardır. Roman sona erdiğinde yalnızca yazarı tarafından bitirilmiştir, okuyucusu içinse roman devam eder. Yukarıdaki paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olabilir? Sizce öykü nedir? Roman anlayışınızı açıklar mısınız? Roman mı daha önemli, öykü mü? Öykü ile roman arasında nasıl bir fark vardır? 71. x, y pozitif tam sayılar, x=2y x y = 32 olduğuna göre, y kaç olur? 'den 100'e kadar olan sayılarda kaç tane 8 rakamı vardır? metrelik kumaştan 20 cm'lik kaç parça kesilir? Murat'ın 5 yıl önceki yaşı, şimdiki 1 yaşının 6 fazlasının katına eşittir. 2 Buna göre, Murat'ın şimdiki yaşı Yukarıdaki şekil 180 döndürülürse yeni şekil aşağıdakilerden hangisidir? kaçtır? işleminin sonucu kaçtır?

17 Dört basamaklı bir sayının, onlar basamağındaki rakamının sayı değeri 3 azaltılıp, yüzler basamağındaki sayı değeri 5 arttırılırsa, sayının değeri kaç artmış olur? Belirli bir kurala göre oluşturulan yukarıdaki sayı dizisinde, x yerine hangi sayı gelmelidir? ,4 0, x hangi sayının % 40'ıdır? 80. Satışlarını arttırmayı düşünen bir işletmeci, ürünlerine etiket fiyatı üzerinden %20 indirim uyguluyor. Satışlarının artmasıyla birlikte indirimli fiyat üzerinden %25 zam yaptığında işletmecinin kar/zarar durumu ne olur? Ne kar, ne zarar % 12 zarar % 8 kar % 10 kar 16

18 İKİNCİ BÖLÜM - BRANŞ KONULARI A. Kara Araçları 1.Bu testte 20 soru yer almaktadır. 2.Bu testi yalnızca Kara Araçları grubuna başvuran adaylar cevaplayacaktır. 3.Cevaplarınızı soru numarasına göre cevap kağıdına işleyiniz 'ncı soruları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartlarını esas alarak cevaplayınız. 81. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartları uyarınca teminat dışında kalan haller arasında değildir? İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler İşletenin aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler İşletenin eşinin, usul ve füruunun bedenlerine gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler İşleten tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri 82. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartları uyarınca, rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta ettiren aşağıdakilerden hangisi yerine getirmekle yükümlü değildir? Durumdan haberdar olduğu andan itibaren, beş gün içinde sigortacıya bildirmek Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak Kalan prim taksitlerini beş iş günü içinde sigortacıya ödemek Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek 17

19 83. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartları uyarınca tazminat ödemelerinde uyulacak süre hangisidir? Talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin kaza ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve gerekli belgeleri sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde Talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin kaza ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve gerekli belgeleri sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Yaralanan kimselerin tedavi giderleri belgeleri ile birlikte kendisine başvurma tarihinden itibaren beş iş günü içinde Yaralanan kimselerin tedavi giderleri belgeleri ile birlikte kendisine başvurma tarihinden itibaren 2 yıl içinde 84. Tazminat ödemesinde bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene rücu edebilir. Aşağıdaki hallerden hangisinde sigorta ettirene rücu edilebilir? Tazminatı gerektiren olayın, zarar görenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasdi bir hareketi veya ağır kusuru haricinde meydana gelmesi Tazminatı gerektiren olayın, aracın Karayolları Trafık Kanunu hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan kimseler tarafından sevkedilmesi sonucunda meydana gelmesi Sigorta ettirenin, rizikonun gerçekleşmesi halinde, gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini alma yükümlülüklerini yerine getirdiği halde zarar miktarında artış meydana gelmesi Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gaspedilmesi sonucunda olması (çalınma veya gaspedilme olayında işletenin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın) 18

20 85. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 86. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan araç işletenini takip eder. Sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için de geçerlidir. Sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın yeni işleten için de geçerlidir, ancak ek prim ödenmesi gerekir. Araç değişikliği nedeniyle yeni bir sigorta yaptırılması durumunda, sigortacının işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir. Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, kaza gününden başlayarak üç yıl ve herhalde zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak üç yıl içinde zamanaşımına uğrar. Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler sekiz iş günü içinde ödeneceğinden herhangi bir zamanaşımı söz konusu değildir. 19

SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz) Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev, lokavt, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A. SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ. 5 Nisan 2011

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ. 5 Nisan 2011 TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ve Sigorta Sektörü 5 Nisan 2011 1 Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ömrünü

Detaylı

MADDE 5 - (1) Sigorta eksperliği faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

MADDE 5 - (1) Sigorta eksperliği faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır: Gerçek ve tüzel kişi eksperlerde aranan nitelikler MADDE 5 - (1) Sigorta eksperliği faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır: a) Türkiye de yerleşik olması, 1 / 6 b) Medeni hakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

C) TAZMİNAT SİGORTALARI ca) Kara Taşıtları Kasko cb) Hırsızlık cc) Cam Kırılması cd) Uçak-Helikopter Gövde (Tekne)

C) TAZMİNAT SİGORTALARI ca) Kara Taşıtları Kasko cb) Hırsızlık cc) Cam Kırılması cd) Uçak-Helikopter Gövde (Tekne) ZORUNLU SİGORTALAR aa) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ab) Yeşilkart ac) Otobüs Zorunlu Koltuk ad) Tehlikeli Maddeler Sorumluluk ae) Tüp gaz Sorumluluk af) Maden Çalışanları

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve TİCARİ PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

'Trafik Sigortası'nda tüm merak edilenler

'Trafik Sigortası'nda tüm merak edilenler On5yirmi5.com 'Trafik Sigortası'nda tüm merak edilenler Trafik sigortası hakkında neler biliyorsunuz? Bildikleriniz doğru mu? Yayın Tarihi : 21 Ocak 2013 Pazartesi (oluşturma : 12/16/2015) Bir kaza anında

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik

Detaylı

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Kat mülkiyeti kanununu önemseyen her yöneticinin bütçe ayırması gereken bir poliçe Ortak alanları olan tüm siteler ve hasar sorumluluğu almak istemeyen objektif

Detaylı

ULUSLARARASI KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENEL ŞARTLARI

ULUSLARARASI KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENEL ŞARTLARI ULUSLARARASI KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENEL ŞARTLARI A -SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, römork

Detaylı

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez?

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB SORU 1 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? A) Teknik karşılıklar hesaplamaları B) Bilanço aktif-pasif dengesi hesaplamaları C) Finans ve

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir Prof. Dr. Didem Algantürk Light Bir malın bir pazardan ötekine aktarılması değişik taşıma sistemleriyle gerçekleşir. Malın

Detaylı

SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TELEKOMÜNİKASYON KURUMU E-İMZA ÇALIŞMA GRUBU ANKARA - 2005 Elektronik İmza Kanunu Sigorta Hükümleri ESHS, bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu

Detaylı

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 I. GENEL OLARAK...1 II. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASININ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ...4 III. MAKİNA KIRILMASI

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek (web

1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek (web BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak KONUT POLİÇESİ Ana Teminatlar : Yangın, Yıldırım, İnfilak Ek Teminatlar: Dahili Su Sel / Su Baskını Fırtına Yer Kayması Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması Kar Ağırlığı Hırsızlık Enkaz Kaldırma Duman

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 1.7.2008 00:00:00 Yayınlayan Kurum: Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2017 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

Trafik Sigortası Fiyatları Değişikliği Temel Kriterleri

Trafik Sigortası Fiyatları Değişikliği Temel Kriterleri Trafik sigortası fiyatları neye göre değişir? bilgisine detaylı bir şekilde bu makalede ulaşabilirsiniz. Trafik sigortası fiyatlarının serbest bırakılmasından bu yana zorunlu trafik sigortasını ucuza yaptırma

Detaylı

Ziraat Genişletilmiş Kasko Sigortası Bilgilendirme Formu

Ziraat Genişletilmiş Kasko Sigortası Bilgilendirme Formu - Sayfa 1 / 5 - En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Örtü Altı

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI R A P O R 07/39-40-41-42 15 EYLÜL 2007 21

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI R A P O R 07/39-40-41-42 15 EYLÜL 2007 21 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 21 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI I. GİRİŞ İlgili Devlet bakanlığı tarafından, 16 Mart 2006 Tarihli, 26110 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel

Detaylı

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA 1. Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir? a) Mali sorumluluk sigortası b) Kasko sigortası c) Yangın sigortası d) Hayat sigortası 2.

Detaylı

RİSKLİ SİGORTALAR HAVUZU VE DENETİMİ

RİSKLİ SİGORTALAR HAVUZU VE DENETİMİ RİSKLİ SİGORTALAR HAVUZU VE DENETİMİ Arif Hikmet CESUR Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı 6 Ekim 2017, İstanbul SÜREÇ VE KURULUŞ AMACI Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Üst Sınırı 12.4.2017 Sigorta

Detaylı

1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI

1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI 1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI Yeşil Kart Sertifikası na ait sigorta sözleşmesi ile sigortacı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel

Detaylı

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi,

Detaylı

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken; Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları

Detaylı

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) YAT SİGORTALARI SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) Teminat Sigorta Bedeli/ Teminat Limiti Yıllık Max. Tem. Limiti Tenzili Muafiyet Yat 5.000.000 % 0,5 özel % 1 ticari 3.Ş.M.M. 1.250.000/5.000.000

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 26 Şubat 2005 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Sigortacı, sigorta ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik

Detaylı

Motorlu Araçlar Zorunlu Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Motorlu Araçlar Zorunlu Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Motorlu Araçlar Zorunlu Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (CX.1 Özel Salon Araçlar) A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigorta edilen kişi bu sözleşmenin temelini oluşturan ve

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 26 Şubat 2005

ÖZEL GÜVENLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 26 Şubat 2005 ÖZEL GÜVENLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 26 Şubat 2005 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Sigortacı, sigorta ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin hususlarda

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Devlet Destekli Sera Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları Cuma, 15 Ekim :28

Devlet Destekli Sera Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları Cuma, 15 Ekim :28 Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Bakanlıkça uygulanan Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü

Detaylı

Av. Mustafa ULU Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri

Av. Mustafa ULU Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Av. Mustafa ULU Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri MESLEKİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI 1219 Sayılı Kanun Ek 12.madde 21/1/2010-5947/8 md Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Kasko Sigortaları Sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Yayımlandığı Resmi Gazete: 14.07.2007 26852 Yayımlayan Kurum: Hazine Müsteşarlığı (Başbakanlık)

Yayımlandığı Resmi Gazete: 14.07.2007 26852 Yayımlayan Kurum: Hazine Müsteşarlığı (Başbakanlık) KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete: 14.07.2007 26852 Yayımlayan Kurum: Hazine Müsteşarlığı (Başbakanlık)

Detaylı

Yedek aday gösterme zorunluluğu grup olaak seçimlere girmenin önünde bir engel olarak anlaşıldığından bu konuda düzenleme yapılmıştır.

Yedek aday gösterme zorunluluğu grup olaak seçimlere girmenin önünde bir engel olarak anlaşıldığından bu konuda düzenleme yapılmıştır. ESKİ METİN YENİ METİN GEREKÇE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ *(Değişik R.G.: 17/09/2007-26646) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ *(Değişik R.G.: 17/09/2007-26646) Oda Organlarının

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş, işçi ve bunların emeklileri)

Detaylı

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir.

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir. Ev sigortası Yangın, yıldırım, infilak Hırsızlık Sel / su baskını Deprem Dahili su hasarları Fırtına Kar ağırlığı Hava taşıtları çarpması Kara taşıtları çarpması Yer kayması Duman Grev, lokavt, kargaşalık,

Detaylı

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI KAZA SONUCU KAN PARASI OLARAK ADLANDIRILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ SINIRSIZ teminat verilebilir. BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Birleşik Kasko Sigortası Genişletilmiş

Detaylı

KASKO JET GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KASKO JET GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KASKO JET GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 05.09.2006

SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 05.09.2006 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 05.09.2006 Bu sigorta ile; dolunun seraya vereceği zararlar ile serada yetiştirilen ürünlerin miktarında meydana

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin,

Detaylı

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman,

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Yrd.Doç.Dr.İsmail Yıldırım Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık Emin Çağlak Gökhan Kaya Gülhan Deniz Mazhar Dede Ömer Sinan Pehlivan Selin Coşkun

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm Teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

A.2- Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar

A.2- Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar DASK GENEL ŞARTLARI A.1- Sigortanın Kapsamı 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar

Detaylı

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

SİGORTA BİLGİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ

SİGORTA BİLGİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ SİGORTA BİLGİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ (5.3.2012 - R.G. 47 - EK III - A.E. 142 Sayılı Tüzük) SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI (60/2010 Sayılı Yasa.) Madde 68 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ YAZAR HAKKINDA VII IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU 1- GENEL OLARAK SİGORTACILIK VE SİGORTA HUKUKU 1 2- SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, ÖZELLİKLERİ, SİGORTA HUKUKU

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991

TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991 TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991 Sigortanın Kapsamı Madde 1- Bu sigorta, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, kullanan,

Detaylı

TAAHHÜTNAME T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA

TAAHHÜTNAME T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA EK: 1 TAAHHÜTNAME T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının Sigorta şirketlerinin, sigorta acentelerinin ve sigorta eksperlerinin ortakları,

Detaylı

ZORULU DEPREM SİGORTASI (DASK) ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A - SİGORTA KAPSAMI A.1 - Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde

ZORULU DEPREM SİGORTASI (DASK) ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A - SİGORTA KAPSAMI A.1 - Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde ZORULU DEPREM SİGORTASI (DASK) ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A - SİGORTA KAPSAMI A.1 - Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki

Detaylı

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 A. SIGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman,

Detaylı

SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ

SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ (28.02.2013 - R.G. 34 - EK III - A.E 111 Sayılı Tüzük) SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI (60/2010 Sayılı Yasa) Madde 67 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları

Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile

Detaylı

16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK

16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK 16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/4/2014 tarihli

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM Sigorta Tahkim Komisyonu Sigorta Tahkim Komisyonu Niteliği, Başvuru Süreci Örnek Uyuşmazlık/İtiraz Hakem Kararları (Karayolları

Detaylı