Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun"

Transkript

1 432 Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 19842) Kanun No. Kabul Tarihi Amaç MADDE 1. Bu Kamımın amacı, profesyonel futbol faaliyetlerini millî ve milletlerarası kaidelere gör<î yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türk futbolunu yurl: içi ve yurt dışında temsil etmek üzere; özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzelkişiliğe sahip Türkiye Fatbol Federasyonunun teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir. Türkiye Futbo T Federasyonunun merkezi Ankara'dadır. Federasyonun görevleri MADDE 2. Türkiye Futbol Federasyonunun görevleri şunlardır : a) Profesyone" futbol faaliyetlerini yürütmek, profesyonel futbolun gelişmesini ve yurt sathına yay İmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uymlamak, b) Mîllî ve nllletlerarası kaidelerin ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye'yi» futbol ile ilgili konularda, yurt dışında temsil etmek, c) Yurl içi ve yurt dışı profesyonel futbol faaliyetleri ile millî müsabakalar için plan, program ve lenzeri her türlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç sağlanması için gerekli tedbirleri almak. Teşkilat MADDE 3. Türkiye Futbol Federasyonu, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Federasyonun Merkez Teşkilatı MADDF 4. Federasyon merkez teşkilatı : a) Genel Kurul, b) Başkan, c) Yönetim Kurulu, d) Denetleme Kurulu, e) Tahkim Kurulu, f) Yan Kurullar, g) Genel Sekreterlikten, Meydana gelir. Genel Kurul P4A0DE 5. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu dört yıl için görev yapacak, aşağıda belirtilen (A) tipi ve (B) tipi üyelerden teşekkül eder.

2 433 (A) Tipi Üyeler : Profesyonel birinci lige iştirak eden kulüplerin ikişer, profesyonel ikinci lige iştirak eden kulüplerin kendi aralarından seçecekleri otuz ve profesyonel üçüncü lige iştirak eden kulüplerin kendi aralarından seçecekleri yirmi üye, (B) Tipi Üyeler : a) FİFA ve UEFA İcra Kurulları ite komisyonlarında en fazla hizmet etmiş olanlar arasından sırasıyla beş üye, b) Beden Terbiyesi ve Spor eski genel müdürleri ile Futbol Federasyonları eski başkanlarının kendi aralarından seçecekleri on üye, c) Üniversite ve yüksekokullardaki spor bölümlerinin öğretim elemanlarının kendi aralarından seçecekleri beş üye, d) (A) Millî Takımda en fazla oynamış olan futbolculardan sırasıyla onbeş üye, e) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun tespit edeceği on üye, f) En çok üyesi bulunan futbol antrenörleri, futbol hakemleri ve spor yazarları derneklerince ayrı ayn tespit edilecek onar üye, (Futbol hakemleri derneğince seçilecek üyelerin en az üçü FİFA kokartlı futbol hakemi olacaktır.) g) Spor alanında tanınmış olanlar arasından Başbakanın tespit edeceği beş üye. (a) ve (d) bentlerine göre son üye için yapılacak değerlendirme ve tespit sıralamalarında eşitlik halinde kura çekilir. Genel Kurul her yıl Haziran ayının ilk haftasında normal olarak toplanır. Lüzumu halinde üyelerin üçte birinin veya Başbakanın çağrısı üzerine de olağanüstü toplanabilir. Başbakanın çağrısı üzerine yapılan toplantıda, Federasyon Başkam, Yönetim Kurulu ve diğer kurulların seçimi yenilenebilir. Genel Kurulun görevleri MADDE 6. Genel Kurulun görevleri şunlardır : a) Türkiye Futbol Federasyonu faaliyet programım ve bütçesini onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, b) Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için Genel Kurulda yapılan seçim sonucu en çok oy alan üç adayı Başbakana sunmak, c) Başkanvekilleri ile Yönetim Kurulu, Tahkim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek, d) Denetleme Kurulunca her yıl hazırlanan yıllık denetleme raporunu onaylar mako Başkan ve Başkanvekilleri MADDE 7. Genel Kurulun seçeceği üç adaydan birini Başbakan Federasyon Başkam olarak tespit eder. İki Başkanvekili ve yedekleri Genel Kurulca seçilir. Başkan ve başkanvekillernıin görev süresi dört yıldır. Başkanın yokluğunda, görevlerini, Başkanın belirleyeceği başkanvekili yürütür.

3 434 Başkanın görevleri MADDE 8. Başkanın görevleri şunlardır : a) Türkiye Futbol Federasyonumu yurt içi ve yurt dışında temsil etmek, b) Federasyon faaliyetlerini bu Kanun ve çıkarılacak statü hükümlerine göre yürütmek, c) Yönetim Kurulu kararlarım uygulamak, d) Yönetim Kuruluna ve gerekli gördüğü takdirde yan kurullara başkanlık etmek, e) Bu Kanun ve statüde belirlenecek diğer görevleri ifa etmek, f) Yan kurulların kurulmasını Yönetim Kuruluna teklif etmek. Yönetim Kurulu MADDE 9. Yönetim Kurulu, başkan ve başkanvekileri dahil onbeş üyeden teşekkül eder. Başkan ve başkan vekilleri dışındaki bu üyelerden; a) Üçü birinci lig, ikisi ikinci lig, biri üçüncü lig Genel Kurul üyeleri arasından olmak üzere alh üye (A) tipi üyeler arasımdan Geneli Kurulca, b* İki üye (B) tipi üyeler arasından Genel Kurulca, c) Dört üye (B) tipi üyeler arasından Federasyon Başkanınca, Seçilir. Ayrıca, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde oniki yedek üye seçilir. Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Yönetim Kuruulunun Görevleri MADDE 10. Yönetim Kurulunun görevleri şanlardır : a) Müsabaka sonuçlarım tescil etmek, müsabakaları ertelemek, yarım kalan müsabakalarla olaylı veya anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek, b) Kulüplerin profesyonel futbol dalı kurmaları için yapacakları müracaatları değerlendirip karar vermek, bununla ilgili faaliyet ve taahhütlerini denetlemek, c) Profesyonel futbol ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem, futbolcu, monitör, masör ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların sıhhatli gelişmesi için her türlü tedbiri almak ve sigortalanmalarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, d) Profesyonel takımların tescil ve kayıtlarını yapmak; profesyonel takımları, futbolcuları ve bunların çalıştırıcılarını ödüllendirmek; belirli Şartlara göre kulüplere aynî ve nakdî yardım yapmak ve kredi vermek, e) Profesyonel futbol faaliyetlerinden alınacak tescil, vize, aktarma ücretleri ve aidatlarla personel ücretlerini, huzur haklarım, tazminatları, yolculuk ve ikamet giderleri ile harçlan tespit etmek, î) Profesyonel futbol takımlarını liglere ve gruplara ayırmak, ligleri düzenlemek, ligler arasındaki terfi ve tenzil statüsünü belirlemek, g) Müsabaka, eğitim ve sağlık ile ilgili tesisler yapmak, yaptırtmak, kiralamak, işlettirmek ve futbol faaliyetlerine ait her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçları sağlamak,

4 435 h) Profesyonel futbolcunun sıhhatli gelişmesi ile ilgili her türlü tedbiri almak, düzenlemeleri yapmak ve bunların sigortalanmalarım sağlamak, i) Federasyonun taşra teşkilatının kurulmasını gerçekleştirmek, j) Profesyonel futbol ile ilgili esasları ve statüleri hazırlamak, k) Gene! Kurul, Denetleme Kurulu ve Tahkim Kurulunun görevleri dışında kalan profesyonel futbol ile ilgili her türlü iş, işlem, faaliyet ve düzenlemeleri yapmak, 1) Başkan tarafından gerekli görülen yan kurulların kurulmasını onaylamak. Denetleme Kurulu MADDE 11. Denetleme Kurulu, Genel Kurulca dört yıl süre için seçilecek malî konularda ihtisas sahibi olan beş üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarında bir Başkan seçer. Genel Kurul ayrıca ayıu vasıfta üç yedek üye seçer. Denetleme Kurulunun görevleri MADDE 12. Denetleme kurulu, Türkiye Futbol Federasyonunun malî işlemlerini genel kurul adına denetler ve ayrıca her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu genel kurulun onayına sunar. Tahkim kurulu MADDE 13. Tahkim kurulu, gene! kurulca dört yıl süre ile seçilecek hukukçu beş üyeden teşekkül eder. Kurul kendi arasından bir başkan seçer. Geneî kurul ayrıca aynı vasıfta üç yedek üye seçer. Kurul kararları kesindir. Tahkim kurulunun görevleri MADDE 14. Tahkim kurulu, federasyon ve kulüpler veya kulüplerle oyuncular veya iki kulüp arasında çıkacak ihtilaflar ile ceza kurulu kararlarım, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar. Yan kurullar MADDE 15. Federasyonun faaliyet ve işlemlerinin yürütülmesi için gerekli görülen yan kurullar, yönetim kurulunun onayını almak suretiyle başkan tarafından kurulur. Genel sekreterlik MADDE 16. Federasyonun bütün işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, yönetim kurulunca alınacak kararları uygulamak ve başkan tarafından verilecek görevleri yerine getirmek üzere bir genel sekreter, iki yardımcı ve yeteri kadar personelden oluşan bir sekreterya, başkanın teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile kurulur. Federasyon taşra teşkilatı MADDE 17. Federasyonun taşra bağlantısını sağlamak maksadıyla, yönetim kurulunca gerekli görülen illerde birer temsilcilik ile yeteri kadar personelden oluşan bürolar kurulur.

5 ~~ 436 Federasyonun bütçesi MADDE 18. Federasyon bütçesi, yönetim kurulunca malî yıla göre düzenlenerek genel kurulun tasdikinden sonra uygulamaya konulur. Bu Kanun kapsamına giren harcamaları, bütçede belirtilen esaslar içinde yapmaya Federasyon Başkanı yetkili olup, bu yetkisini başkasına devredebilir. Federasyonun gelirleri MADDE 19. Federasyonun gelirleri şunlardır : a) Spor - Toto ve Spor - Loto'dan (amatör müsabakalar hafiç) kulüplere verilen isim hakkının % 20'sî, b) Kulüplerin profesyonel müsabaka hasılatlarının % 10'u, c) Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne ait ölüp da stadlara konulan reklamlardan Genel Müdürlükçe elde edilen gelirlerin % 25'i ile büfelerden Genel Müdürlükçe sağlanan gelirlerin % 20'si, d) İtiraz ve ceza gelirleri, e) Tescil, vize, aktarma, aidat ve benzeri gelirler, f) Kulüplerin TRT naklen yayınlarından aldıkları gelirin % 10'u, g) Türk Sporunu Teşvik Fonunun yıllık gelirinin en çok % 10'u, h) Millî ve temsili müsabakalardan stad kirası ve diğer kesintiler yapıldıktan sonra kalan net miktar, ı) Faiz gelirlerî, i) Bağış, yardım ve diğer gelirler. Federasyonun giderleri MADDE 20. Federasyon, bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirebilmesi için gerekli olan bütün harcamaları yapar. Cezalar MADDE 21. Profesyonel futbol müsabaka ve çalışmalarında kulüpler ve kişilerce disiplin ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, millî ve milletlerarası teamüllere uygun olarak Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak esaslarla tespit edilir. Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar; ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti, yarışmayı seyircisiz oynatma, saha kapatma, para cezası, puan indirme ve küme düşürmedir. Uygulanacak para cezası yüz milyon lirayı geçemez. Bu miktarı beş katma kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Federasyona Tescil ve Kulüplerin Taahhüdü MADDE 22. Profesyonel futbol dalmda faaliyet gösteren kulüpler, Yönetim Kurulunca tespit edilecek şartlar ve taahhütlere göre Federasyona tescil edilirler ve Yönetim Kurulunca belirlenecek tescil ücretini öderler. Tescil sırasında kulüpler; Tahkim Kurulunun kararlarına uyacaklarına dair taahhütnameyi imzalamak zorundadırlar.

6 437 Tescil edilmeyen veya taahhütlerini yerine getirmedikleri için tescili iptal edilen kulüpler müsabakalara iştirak edemezler. Vergi muafiyeti MADDE 23. Bu Kanuna göre yapılacak müsabakalardan elde edilecek gelirler, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Şirketlere devir ve kiralama MADDE 24. Spor kulüpleri, profesyonel futbol takımlarını, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler veya kiraya verebilirler. Tesis ve personelden yararlanma MADDE 25. Futbol Federasyonu, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün tesis ve personelinden, bu Genel Müdürlük ile yapacağı sözleşme ve protokol esasları çereçevesinde yararlanabilir ve kulüpleri yararlandırabüir. Ana statü MADDE 26. Bu Kanunda belirtilen teşkilatın çalışma usul ve esasları ile Ka>nunun uygulanmasına dair diğer hususlar, Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak ana statü ule belirlenir. Başbakanlığın gözetim ve denetimi MADDE 27. Federasyonun başta millî ve milletlerarası müsabakalar olmak üzere bütün faaliyet ve işlemleri Başbakanlığın gözetim ve denetimine tabidir. Uygulanmayacak hükümler MADDE sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda ve 179 sayıh Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan maddelerin profesyonel futbolla ilgili hükümleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanmaz.

7 438 GEÇİCİ MADDE 1. Bu Kanunda öngörülen ana statü ve diğer düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü ilk Genel Kurulu toplantıya çağırır ve bu toplantı ile ilgili her türlü işlemleri yürütür. MADDE 29. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 30. Bu Kanun hükümlerini Başbakan yürütür. BU KANUNA AİT TUTANAKLAR Türkiye Büyük Millet Meclisi Cilt Birleşim Sayfa :161,206:211 I - Gerekçeli 66 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Millî Eğitim Komisyonu görüşmüştür. III - Esas No. : 1/439.

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yelken Federasyonunun teşkilatı,

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : 5894 Kabul Tarihi : 5/5/2009

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : 5894 Kabul Tarihi : 5/5/2009 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5894 Kabul Tarihi : 5/5/2009 Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU. Resmi Gazete Tarih/ No: 13 Temmuz 1982/ 17753 Kanun No: 2690

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU. Resmi Gazete Tarih/ No: 13 Temmuz 1982/ 17753 Kanun No: 2690 BÖLÜM I - Amaç, Kapsam ve Kuruluş Amaç TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU Resmi Gazete Tarih/ No: 13 Temmuz 1982/ 17753 Kanun No: 2690 MADDE 1 - Barışçıl amaçlarla Türkiye'de atom enerjisinin kalkınma

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN İfade eder. Kanun No. 3624 Kabul Tarihi: 12.4.1990 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih:20.04.1990 Sayı: 20498

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1) 7125 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3624 Kabul Tarihi : 12.4.1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20.4.1990

Detaylı

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU 9397 MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU Kanun Numarası : 5355 Kabul Tarihi : 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU (1)

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU (1) 5551 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU (1) Kanun Numarası : 2690 Kabul Tarihi : 9/7/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17753 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 370

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) 7673 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 4457 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.11.1999 Sayı : 23866 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU (UNESCO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU (UNESCO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ 4323 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU (UNESCO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2004 No : 2004/7355 Dayandığı Kanunun Tarihi : 20/5/1946 No

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 15 Haziran 1973 - Sayı: 14565

SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 15 Haziran 1973 - Sayı: 14565 SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 15 Haziran 1973 - Sayı: 14565 Seyahat Acentaları Birliği A - Amaç ve kuruluş : Madde 1 - Seyahat acentaları, seyahat acentalığı mesleğinin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU 8879 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5200 Kabul Tarihi : 29/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/7/2004 Sayı : 25514 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Amaç ve kapsam Madde

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 3624 Kabul Tarihi: 12.4.1990 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih:20.04.1990 Sayı: 20498 Amaç

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU (1)

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU (1) 8879 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5200 Kabul Tarihi : 29/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/7/2004 Sayı : 25514 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Amaç ve kapsam

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ 5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini

Detaylı