NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ"

Transkript

1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında yer alan Erasmus öğrenci değişimi kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi nden programa dahil olan üniversite ve diğer yüksek öğretim kurumlarına eğitim öğretim amacıyla gidecek ve söz konusu üniversite ve yükseköğretim kurumlarından gelecek olan öğrencilere ilişkin konuları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Dayanak: Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 43üncü maddesinin d fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu yönergede adı geçen; a) Üniversite : Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki Üniversiteleri, b) Birim: Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını, c) Komite: Erasmus öğrenci değişiminden yararlanacak öğrencilerin seçimiyle ilgili komiteyi, d) Kurul: Erasmus değişiminden yararlanacak öğrencilerin gidecekleri üniversitelere yerleştirilmesi ile ilgili kurulu, e) Erasmus: Yaşamboyu Öğrenme Programı nın yüksek öğretim ile ilgili alt programını, f) Ulusal Ajans: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Türkiye Merkezi ni, g) İkili Anlaşma ( Bilateral Agreement ): Üniversitemiz birimleri ile Erasmus öğrenci değişimi kapsamındaki üniversitelerin birimleri arasında yapılan öğrenci / öğretim elemanı değişim anlaşmasını, h) Öğrenim Anlaşması ( Learning Agreement ): Değişime katılan öğrencinin gideceği Üniversite, alacağı dersler, derslerin kredisini gösteren ve öğrencinin kendisi, Bölüm / Üniversite Erasmus koordinatörü ile gideceği Üniversite nin Bölüm / Erasmus Koordinatörü tarafından imzalanan anlaşmayı, i) Erasmus Öğrenci Beyannamesi ( Erasmus Student Charter ): Erasmus değişimine katılacak öğrenciye Üniversite den ayrılmadan önce verilen ve öğrencinin hak ve yükümlülüklerini belirten belgeyi, j) Öğrenim İzni: Erasmus öğrenci değişim programından yararlanacak öğrenciye verilen izni, k) Kurum Koordinatörü: Namık Kemal Üniversitesi Erasmus Koordinatörünü, l) Kurum Koordinatör Yardımcısı: Namık Kemal Üniversitesi Erasmus Koordinatör Yardımcısını, m) Birim Koordinatörü: Fakülte ve Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Koordinatörünü, n) Birim Koordinatör Yardımcısı: Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Koordinatör Yardımcısını, o) Bölüm Koordinatörü: Bölüm/Programdan Erasmus programı ile yurtdışına gidecek öğrencilere ilişkin iş ve işlemlerden sorumlu personeli, p) Staj Danışmanı: Staj eğitiminin zorunlu olduğu bölüm/programlarda Erasmus Staj Hareketliliğine ilişkin iş ve işlemlerden sorumlu akademik personeli, 1

2 r) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): Koordinatörü: Lisansüstü programlarda Bölüm Erasmus Koordinatörü aynı zamanda EABD Erasmus Koordinatörünü, s) Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB): Rektörlük bünyesinde, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Uluslar arası Öğrenci Değişim Topluluğu ile iletişim içinde çalışan, Erasmus anlaşmaları çerçevesinde Üniversite Erasmus Komitesinin kararları doğrultusunda gitmek üzere seçilen ve Erasmus Anlaşmaları çerçevesinde gelen değişim öğrencilerinin idari işlemlerini yürüten birimi, ifade eder. Üniversitenin değişimden yararlanması MADDE 4 (1) Üniversite, Avrupa Komisyonu ndan aldığı Erasmus Üniversite Beyannamesinde yer alan ilkeleri benimser ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarını yürütmeyi taahhüt eder. Erasmus programına dahil olmak isteyen Üniversiteler, Avrupa Komisyonu na başvurmak suretiyle Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olmak zorundadır. Ülkemizde Erasmus Programı, Avrupa Komisyonu nun belirlediği kurallar ve esaslar çerçevesinde, Ulusal Ajans tarafından yürütülmektedir. Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olan Üniversite, akademik yıl başlamadan evvel ilgili yıla ait sözleşme Ulusal Ajans ile imzalanır. Üniversite ve Ulusal Ajans arasında imzalanan sözleşme ekinde yer alan, ilgili yıla ait Erasmus Uygulama El Kitabında, Öğrenci Değişimi, Öğretim Elemanı Değişimi ve Erasmus ile ilgili diğer uyulması gereken hususlar yer alır. Üniversite bu kitapta yer alan hükümlere uymak zorundadır. Üniversite birimlerinin değişimden yararlanma koşulları MADDE 5 (1) Erasmus programı kapsamında değişimin yapılabilmesi için öncelikle ikili anlaşmanın yapılmış olması ve anlaşmanın her yıl Koordinatörlük tarafından belirlenecek tarihten önce Koordinatörlüğe sunulmuş olması gerekmektedir. Öğrencilerin değişimden yararlanma koşulları MADDE 6 (1) Öğrencinin; T.C vatandaşı veya Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelerden birinin vatandaşı veya, Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke vatandaşı veya, Türkiye Cumhuriyeti tarafından mülteci olarak tanınmış, vatansız veya daimi ikamet almış olması gerekmektedir. (2) Öğrencinin programa katılacağı dönemde Ön lisans /Lisans/Yüksek Lisans/Doktora programına kayıtlı olmak, değişimin gerçekleşeceği dönemde (hazırlık sınıfı hariç), Üniversitede ilk 2 yarıyılı tamamlamış olması zorunludur. (3) Öğrencinin son transkriptinde genel not ortalaması, ön lisans ve lisans için en az 2.30, yüksek lisans için en az 2.50 ve doktora için en az 3.00 olması gerekir. (4) Öğrenci, Koordinatörlük tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihler arasında UİB ne başvurmalıdır. (5) Yapılan başvurular Erasmus Komitesi tarafından değerlendirildikten sonra, UİB başvuran öğrenci listesini oluşturur (6) Araştırma Görevlileri başvuru aşamasında ilgili Bölüm Başkanlığının ve Dekanlık/Enstitü Müdürlüğü'nün onayını almak zorundadır. (7) Doktora yeterlilik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri aşağıda belirtilen dönemlerde Erasmus Değişim Programından yararlanamaz. a) Doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönem, b) Tez Önerisi Savunmasına girilmesi gereken son dönem, c) Programının azami süresinin son dönemi. 2

3 (8) Tez aşamasındaki Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin Erasmus Programı'ndan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda öğrencinin tez ve/veya akademik danışmanı karar verir. Olumlu/olumsuz karar bir yazıyla UİB ne bildirilir. (9) Öğrencinin Yabancı Dil Yeterlik (Proficiency) ve Konuşma Becerileri şeklinde yapılan sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir. KPDS ya da ÜDS sınavlarından en az 50 alan öğrenciler Yabancı Dil Yeterlik Sınavından muaf olurlar; sadece konuşma becerileri değerlendirilir. Yabancı dil yeterlik yazılı sınavları resmi yazıyla görevlendirilen ve en az 2 Yabancı Dil Okutmanından oluşan komisyon tarafından hazırlanır ve UİB tarafından gerçekleştirilir. Öğrencinin Yabancı dil yeterlik sözlü sınavları ise 3 Yabancı Dil Okutmanı, 1 Öğretim Üyesi (Yurt dışında doktorasını tamamlamış) ve 1 Kurum/Bölüm/Fakülte/Enstitü Koordinatörü'nden oluşan 5 kişilik bir komite tarafından gerçekleştirilir. (10) Sınav sonucunda aşağıdaki şekilde hesaplanan Erasmus notu esas alınarak öğrenci sıralaması yapılır. a) Genel Not Ortalamasının % 50 si, b) Yabancı Dil Puanının % 50 si (Yeterlik Yazılı Becerisi % 30 Yeterlik Sözlü Becerisi % 20) (11) Değerlendirme sonuçları, Erasmus öğrenci değişimi programına başvuran bütün öğrencilerin aldıkları puanları ve asil/yedek aday öğrenci ad-soyadlarını içerecek şekilde UİB tarafından üniversitenin ve birimlerin web sayfalarında ve ilan panolarında duyurulur. (12) Sınavların değerlendirilmesi ve ilanının ardından istenen barajı aşarak Asil ve Yedek Listeye giren öğrencilerin sayısının, Erasmus Öğrenci Hareketliliği için tahsis edilen hibe ile mevcut İkili Anlaşmalara bağlı kontenjanın altında kalması durumunda Ek Sınav düzenlenmesi konusunda karar verme yetkisi Erasmus Kurulu na aittir. (13) Seçim sürecinin kurallara uygun, adil ve şeffaf yapılmadığı yönünde öğrenci ve yükseköğretim kurumu arasında ihtilaf olması durumunda Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir. Öğrencilerin yerleştirilmesi MADDE 7 (1). Öğrencilerin belirlenen ve açıklanan kriterlere göre aldıkları toplam puanları, tercih ettikleri üniversiteler, ilgili üniversitelerin Erasmus kontenjanları, Üniversiteye tahsis edilen hibe miktarı da dikkate alınarak Kurul tarafından yerleştirmeler yapılır. Erasmus Kurulu Rektör tarafından atanmış bulunan ve aşağıda belirtilen görevlere sahip üç üyeden oluşur: a) İlgili Rektör Yardımcısı b) Kurum Koordinatörü c) UİB Öğrenci Değişimi Sorumlusu (2) Kurul, Erasmus değişim programının planlanması ve uygulanması ile ilgili yıllık çalışma takvimini belirler ve duyurur. Programa seçilen öğrencilerin işlemleri MADDE 8 (1) Öğrenciler bir yarıyıl veya iki yarıyıl ( 3 aydan az ve 12 aydan fazla olmamak şartıyla) süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Bir öğrenci öğrenim süresince sadece bir kez Erasmus Programından yararlanır. Öğrenci hibesiz dahi olsa ikinci kez programdan yararlanamaz. (2) Öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin Üniversitemizde ilgili yarıyıl/yılda almakla yükümlü olduğu derslerle isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez, ancak içerik olarak en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilmesi gerekir. Kapsamı yönünden uygun olması durumunda bir ders, birden fazla dersle eşleştirilebilir. 3

4 (3) Yerleştirilen öğrencilerin gidecekleri üniversitede alacakları ders programı, tez ve/veya akademik danışmanları ile işbirliği içinde için Bölüm/EABD Erasmus Koordinatörü tarafından kararlaştırılır. (4) Kararlaştırılan ders programı Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)'nda belirtilir ve öğrenci, Bölüm/EABD Erasmus Koordinatörü ve Üniversite Erasmus Koordinatörü tarafından imzalanır. Erasmus öğrencilerinin 1 dönemde karşı kurumdan aldığı derslerin ECTS kredileri toplamı, Üniversitede aynı dönemdeki derslerin ECTS kredileri toplamına eşlenir. Üniversitede eşlenik gösterilen ECTS kredileri toplamının 30 olmasına dikkat edilir. Üniversitedeki eşlenik derslerin toplam ECTS kredisi 34 ten fazla olamaz. (5) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin ECTS kredi toplamı konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. (6) Erasmus programı kapsamında yurtdışında alınacak dersler ve bu derslerin Üniversitedeki karşılıkları ECTS kredileri dikkate alınarak Tanınma Belgesinde belirtilir. (7). Tanınma Belgesinde Yurtdışında alınacak derslerin Üniversitedeki karşılıkları, öğrencinin yurt dışına çıktığı ve kayıtlı olduğu yarıyıla ait birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş derslerden seçilir. (8) Tanınma Belgesinde Üniversitede eşlenik olarak gösterilen derslerin ECTS kredi toplamı, yurt dışında alınan derslerin ECTS kredi toplamından fazla olamaz. (9) Erasmus programı kapsamında yurt dışına giden lisans öğrencileri, içeriği uyması koşulu ile yurt dışında bir üst sınıftan ders alabilir. Ancak öğrenci, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 16/2 maddesindeki koşulları yerine getiriyor olmak zorundadır. Aksi takdirde NKÜ de bir üst sınıfın dersi eşlenik olarak gösterilemez. a) Erasmus lisans öğrencileri, NKÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 16/2 maddesindeki koşulları yerine getiriyorsa, Tanınma Belgesinde NKÜ de bir üst sınıfın dersini, yurt dışında alınacak derslere (içerik uyması koşulu ile) eşlenik olarak gösterebilir. b) Bu hükümler ön lisans ve lisansüstü öğrencileri için geçerli değildir. (10) Tanınma Belgesi öğrenci ve bölüm/program koordinatörü tarafından imzalanarak Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul koordinatörüne gönderilir. Tanınma Belgesi Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu koordinatörü tarafından NKU Erasmus Öğrenci değişim yönergesi dikkate alınarak incelenir ve UİB ne gönderilir. UİB tanınma belgesinin, Üniversite Koordinatörü, birim amiri (Fakülte Dekanı/Enstitü Müdürü/Yüksekokul-Meslek Yüksek Okulu Müdürü) ve Erasmus programından sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından onaylanmasını sağlar. (11) Program kapsamında giden öğrencilere Ulusal Ajans tarafından her yıl için belirlenen usul ve miktarlarda ödeme yapılır. (12) Hibe, vergi, sosyal güvenlik ve/veya diğer sosyal giderler, idari yönetim veya kayıt ücreti gibi herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın Üniversite aracılığıyla ödenir. (13) Öğrencinin yurt dışındaki öğrenimini herhangi bir nedenle tamamlamaması veya çalışmalarını tamamlayamaması veya Ulusal Ajans tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde başarılı olamaması durumunda Ulusal Ajans öğrenciye ödenen hibenin bir kısmının ya da tamamının geri ödenmesini ilgili öğrenciden talep edebilir. (14) Her öğrenci değişim hibesi almadan önce üniversite ile bir öğrenci hibe sözleşmesi imzalar. Bu sözleşme ile öğrencinin Erasmus değişim programına katılacağı kesinleşir. Hibe sözleşmesi imzalayan öğrencilerin isimleri UİB tarafından Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na gönderilir. (15) Değişim programı kapsamında gidecek öğrencilere üniversiteden ayrılmadan önce bir Erasmus Öğrenci Beyannamesi (Erasmus Student Charter ) verilir. Bu beyannamede öğrencinin hak ve yükümlülükleri belirtilir. 4

5 (16) Öğrenim anlaşmasında (Learning Agreement) belirlenen derslerde değişiklik olması durumunda değişikliğin en fazla 1 (bir) ay içinde ilgili birime bildirilmesi ve her iki üniversitenin bu değişikliği onaylaması gereklidir. (17) Öğrenim anlaşmasında belirtilen derslerde zorunlu hallerin (Yurt dışındaki öğretim üyesinin dersi açmama durumu) ve değişiklik olması durumunda, öğrenci bölüm koordinatörüne bilgi vererek, NKÜ de eşleştireceği dersin içeriğine uygun olarak değiştirdiği dersi yeni tanınma belgesinde belirtilmesi zorunludur. Bölüm koordinatörü de yeni tanınma belgesini onay işlemlerinin tamamlanması için (Madde 8.10) UİB ne gönderir. (18) Erasmus programından yararlanan öğrenciler karşı üniversiteye öğrenim ücreti ödemezler. Ancak barınma, ulaşım, kişisel harcamalar, beslenme, sağlık sigortası vb. tüm masraflar öğrenciler tarafından karşılanır. (19) Erasmus Programı nı tamamlayıp dönen öğrenci, sözleşme uyarınca, karşı üniversitenin not çizelgesini, karşı üniversitede yaptığı değişiklikleri de içeren, imzaları tamamlanmış Öğrenim Anlaşması ve Tanınma Belgesini, orada kaldığı süreyi teyit eden süre formunu ve değişim dönemini değerlendiren raporu UİB ne teslim etmekle yükümlüdür. (20) Değişim programına katılacak öğrenciler, gidecekleri ülkede düzenlenen Erasmus Yoğun Dil Kurslarına katılabilirler. Bu kurslara katılmak isteyen öğrenciler üniversitenin UİB ne başvururlar. UİB, başvuruları gidilecek ülkedeki kurs düzenleyen kurumlara, öğrencinin değişim programına kabul edildiklerinin onayı ile birlikte Avrupa Komisyonu tarafından her yıl belirlenen tarihlerden önce gönderir. (21) Erasmus Yoğun Dil kurslarına katılan öğrenciler, bu kurslar süresince hibeden yararlanabilirler. (22) Programa katılan öğrenciler yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayarak üniversiteye döndükten sonra bir öğrenci faaliyet raporu hazırlayıp UİB ne sunmakla yükümlüdürler. Karşı üniversiteye başvuru ve kabul süreci MADDE 9 (1) Karşı üniversite ile başvuru ve kabul süreci çerçevesinde yürütülen yazışmalar UİB tarafından yapılır. Karşı üniversite tarafından istenen belgelerin hazırlanması öğrencinin sorumluluğundadır. Ancak belgelerin hazırlanmasında UİB ilgili öğrenciye danışmanlık hizmeti verir. Başvuru evrakları karşı üniversitelerin ilgili ofislerine UİB tarafından, son başvuru tarihinden önce iletilir. (2)Erasmus kapsamında yurtdışındaki bir üniversiteye gitmeye hak kazanan öğrencinin gideceği ülke ve üniversite ilan edildikten sonra en geç 10 iş günü içerisinde gerekçesini belirten bir dilekçe vermek suretiyle değişiklik talep edebilir. Öğrencinin değişiklik talebi, Erasmus Kurulu tarafından incelendikten sonra, uygun ise kabul edilir. (3) UİB ne dilekçe vermeksizin yurtdışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumuyla yapılan şahsi değişiklik başvurusu kabul edilmeyecektir. (4) Konaklama, seyahat detayları ve vize işlemleri öğrenciler tarafından yerine getirilir. (5) Üniversitenin tüm Fakülte / Enstitü / Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimleri Erasmus Öğrencisi olmaya aday ya da gitmeye hak kazanan öğrencilere İngilizce Transkript ve İngilizce Öğrenci Belgesi vermekle yükümlüdür. ERASMUS öğrencileri, Kabul Mektuplarının gelmesini takiben, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na Pasaport Harcı Muafiyet Dilekçesi ve Karşı Kurumdan Gelen Kabul Mektubu nun bir kopyasını teslim eder. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ise öğrencinin evraklarını tesliminden sonra Vergi Dairesine iletilmek üzere resmi yazı hazırlar. Öğrencilerin Namık Kemal Üniversitesindeki statüleri MADDE 10 (1) Öğrenciler, Erasmus Programı kapsamında yurtdışında bulunacakları süre içinde, tarih ve sayılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik 5

6 çerçevesinde izinli sayılırlar. Bu programdan yararlanmak isteyen araştırma görevlileri de 2547 sayılı kanun çerçevesinde görevlendirilirler. (2) Öğrenciler yurt dışında okudukları süre zarfında, üniversiteye ödemek zorunda oldukları katkı payı veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. (3) Üniversite, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan öğrencinin barınma hakkını korumaz. Talep olduğu takdirde UİB, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu na bilgi vermek amacıyla Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında öğrencinin yurtdışında bulunacağı tarihleri ve yeri kapsayan resmi bir yazı verir. Ders saydırma işlemleri MADDE 11 (1) Ders saydırma sürecinde temel alınacak belgeler Öğrenim Anlaşması, Tanınma Belgesi ve karşı üniversiteden gelen not çizelgesidir. (2) Karşı üniversitedeki eğitimlerini tamamlayıp geri dönen öğrenciler, ders saydırma işlemleri için yurtdışındaki üniversiteden alınmış not çizelgesinin aslı ve ders eşleniklerini gösteren Tanınma Belgesi ile birlikte ilgili Bölüm/Program/EABD Erasmus Koordinatörlerine başvururlar. Bölüm Erasmus koordinatörü detaylı incelemeyi yaptıktan sonra belgeleri UİB tarafından hazırlanan matbu formu imzalamak suretiyle UİB'ne iletir. Fakülte Dekanı/Enstitü Müdürü/Yüksekokul Müdürü nün, Kurum Koordinatörünün ve Erasmus Programından Sorumlu Rektör Yardımcısının onayının ardından Tanınma Belgeleri ve Transkriptler UİB tarafından öğrencinin bağlı olduğu Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimlerine gönderilir. Öğrencinin yurt dışında aldığı ve başarılı olduğu derslerin notlarının Üniversitemizde uygulanan not sistemine dönüştürülerek öğrencinin not belgesine (transkript) işlenmesi Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimleri tarafından gerçekleştirilir. Öğrenci başarısız olduğu derslerin yerine, söz konusu derse Üniversitede eşlenik olarak gösterdiği ders/dersleri alır. ECTS NKÜ kredi ve not dönüşümleri ECTS notları dikkate alınarak aşağıdaki Not Dönüşüm Tabloları yardımıyla yapılır. Bu aşamadan sonraki işlemler NKÜ nün iç işleyişine göre gerçekleştirilir. 6

7 Namık Kemal Üniversitesi nden giden erasmus öğrencileri için dönüşlerinde kullanılacak not dönüşüm tabloları: ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN NOT DÖNÜŞTÜRME TABLOSU AB ÜYESİ ÜLKEDE ALINAN NOT İstatistiki Durumu Başarı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ NOT SİSTEMİ ECTS Notu NKÜ'deki eşdeğer sistem 100'lük sistem 4'lük sistem Tanımlama İlk 10% A AA Mükemmel Sonraki 25% B BA ,5 Çok İyi Sonraki 30% C BB İyi Sonraki 25% D CB ,5 Başarılı Sonraki 10% E CC ,25 Yeterli DD FX FD F FF YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN NOT DÖNÜŞTÜRME TABLOSU AB ÜYESİ ÜLKEDE ALINAN NOT İstatistiki Durumu Başarı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ NOT SİSTEMİ ECTS Notu NKÜ'deki eşdeğer sistem 4'lük sistem 100'lük sistem Tanımlama İlk 10% A AA Mükemmel Sonraki 25% B BA 3, Çok İyi Sonraki 30% C İyi BB 3 Sonraki 25% D Başarılı Sonraki 10% E CB 2, Yeterli FX CC 2, DD F FD FF DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN NOT DÖNÜŞTÜRME TABLOSU AB ÜYESİ ÜLKEDE ALINAN NOT İstatistiki Durumu Başarı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ NOT SİSTEMİ ECTS Notu NKÜ'deki eşdeğer sistem 4'lük sistem 100'lük sistem Tanımlama 7

8 İlk 10% A AA Mükemmel Sonraki 25% B BA 3, Çok İyi Sonraki 30% C BB İyi Sonraki 25% D CB 2, Başarılı Sonraki 10% E CC 2, Yeterli FX DD F FD FF Lisansüstü öğrencileri için gerekli özel şartlar MADDE 12 (1) Öğrenci üniversitesinde başarısız olduğu dersin yerine gideceği üniversiteden bir ders alabilir, ancak gitmeden önce bu dersin kaldığı derse eşlenik olduğu Enstitü Müdürü tarafından onaylanması zorunludur. (2) Öğrenci seminer dersini veya onaylanmış eşdeğerini gittiği üniversitede alabilir. Öğrencilerin yurt dışında teze başlayabilmeleri için tüm ders ve seminerlerden başarılı olmaları ve tez gerekçelerini sunmuş olmaları gerekir. Bu koşulları sağlamadan yurt dışında tezle ilgili ancak ön çalışmalar yapılabilir. (3) Yurt dışında bazı Üniversiteler ECTS notu vermeyip, geçti anlamına gelen PASS ibaresi kullanmaktadırlar. Pass ifadesi not dönüşümünde ( 85/100 ) olarak kabul edilecektir. Namık Kemal Üniversitesine başvuru MADDE 13 - (1) NKÜ ye Erasmus öğrencisi olarak gelmek isteyen öğrenci UİB internet sayfasından veya kendi üniversitesindeki Değişim Ofisinden başvuru formunu temin eder, doldurur ve ilgili ofis aracılığıyla NKÜ UİB ne son başvuru tarihinden önce gönderir. Ders seçimi ve öğrenim anlaşması MADDE 14 - (1) Gelen öğrenci, NKÜ'ndeyken alacağı derslerin seçimi için NKÜ internet sayfasından ulaşabileceği Bilgi Paketi nden yararlanır ve başvuru formunda alacağı dersleri belirtir. (2)Derslerin açılmaması durumunda başvuru formunda belirtilen derslerde değişiklik yapılabilir. (3)Bölüm/EABD Erasmus Koordinatörleri Erasmus Değişim Programları kapsamında gelen öğrencilerin ders seçimlerinde de yardımcı olurlar ve öğrencilerin kayıt formunu imzalarlar. (4)Erasmus öğrencisi olarak gelecek olanlar ayrıca Öğrenim Anlaşması nı da UİB ne gönderirler. Kabul mektubunun gönderilmesi MADDE 15 - (1) Başvuru evrakı ve öğrenim anlaşması alındıktan sonra, iki üniversite arasındaki değişim dengesi (giden-gelen öğrenci sayısı arasındaki oran) ve öğrencinin akademik durumu göz önüne alınarak başvurusu değerlendirilir. Kabul edilen öğrencilere UİB tarafından kabul mektupları hazırlanır ve gönderilir. Gelecek öğrencilerin bilgilendirilmesi MADDE 16 - (1) Öğrencilere kabul mektubu ile birlikte bilgi notları gönderilir. Bilgi notlarında vize işlemleri, akademik takvim, uyum programı vb. bilgiler yer alır. UİB gelen öğrencilerin NKÜ içi idari işlemlerinde danışmanlık yapar. Gelen öğrencilere uyum (Oryantasyon) programı 8

9 MADDE 17 - (1) Öğrenciler için UİB tarafından her dönem başında bir uyum programı düzenlenir. Bu program kapsamında özel olarak tasarlanan ve dönem başlamadan önce verilmeye başlanan dersler bulunur. Ayrıca uyum programı kapsamında çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler, üniversite tanıtımı, geziler vb. etkinlikler UİB ve Uluslararası Öğrenci Değişim Topluluğu tarafından düzenlenir. Bölüm/EABD Erasmus Koordinatörleri de gelen Değişim/ Erasmus öğrencilerine Program/ Bölümlerine uyumları konusunda danışmanlık yaparlar. Namık Kemal Üniversitesinde Değişimini Tamamlayan Öğrencilerle İlgili Yapılması Gereken İşlemler MADDE 18 - (1) Üniversitede programını tamamlayan Değişim/ Erasmus öğrencileri ülkelerine dönmeden önce NKÜ kütüphane kartlarını, öğrenci kimlik kartlarını ve Kayıt Sildirme Formunu UİB ne teslim ederler. Yurtlara ödedikleri depozitoyu geri alırlar. Bu işlemleri tamamlayan öğrencilerin resmi not çizelgeleri UİB tarafından kendi üniversitelerinin Değişim Programları Ofisleri ne gönderilir. Öğrenci staj (Yerleştirme) hareketliliği MADDE 19 - (1) Stajyer öğrenciler aşağıdaki hususları sağlamak kaydıyla Erasmus hibesi alabilir; a) Stajın daha verimli olabilmesi için tercihen en az üç aylık bir öğrenim hareketliliği süresiyle birleştirilmiş olması, b) Stajın öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin çalışmalarının, ders programının temel bir parçası olarak görülmesi, c) Stajın Leonardo da Vinci programı veya diğer Avrupa Komisyonu programı tarafından tamamıyla desteklenmemiş olması. d) Staj yapacakları işletmeyi/kurumu kendilerinin bulması ve stajını bulduğu işletme/kurumda yapabileceğine dair onayı UİB tarafından hazırlanan matbu form ile staj danışmanından alması, e) Son başvuru tarihine kadar staj yapacakları işletme/kurumdan kabul edildiklerine dair resmi belgeyi almış olmaları, gerekir. (2) Başvurular, başvuru sürecinden önce açıklanan ve o yıl için belirlenen kriterler göz önüne alınarak Üniversite Erasmus Kurulu tarafından değerlendirilir ve yerleştirmeler yapılır. (3) Öğrenci gitmeden önce NKÜ ile öğrenci arasında bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile öğrencinin Öğrenci Staj Hareketliliği programına katılacağı kesinleşir. Hibe sözleşmesi imzalayan öğrencilerin isimleri UİB tarafından Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı na bildirilir. (4)Hibeler o yıl için Ulusal Ajans tarafından belirlenen ve duyurulan usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. (5)Staj süresince temel alınacak belgeler Staj için Tanınma Belgesi, Katılım Belgesi, Süre Teyit Belgesi ve Staj Raporudur. a) Stajlarını tamamlayan öğrenciler, Staj için Akademik Onay Formu, Katılım Belgesi ve Süre Teyit Formu nun bir kopyasını UİB ne teslim etmekle yükümlüdürler. Öğrencinin stajı ilgili birim staj sorumlusu ve birim yöneticisi ile işbirliği içerisinde düzenlenmelidir. b) Stajın programa sayımı; ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörünün önerisi üzerine, Staj için Akademik Onay Formu da göz önüne alınarak, Birim amiri, üniversite koordinatörü, sorumlu rektör yardımcısının onayı ile yapılır. Disiplin işlemleri 9

10 MADDE 20 (1) Erasmus kapsamında gidecek öğrencinin reşit olmaması halinde, öğrencinin yurtdışına gidiş konusundaki vekaleti ailesindedir ve öğrenci ancak ailesinin izniyle programdan faydalanabilir. (2) Karşı kurumda bulunduğu süre içerisinde, karşı kurum tarafından belgelendirilmesi koşuluyla, öğrencinin uyması gereken hususlara uymayan, yasaklanan işleri yapan veya öğrencilik sıfat, şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayan hal ve harekette bulunan öğrencilere, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Öğrenciye verilen hibenin kesilmesi ya da geri alınması konusunda değerlendirme ve karar yetkisi Erasmus Kurulu ndadır. Hüküm bulunmayan haller MADDE 21 (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda Namık Kemal Üniversitesi Ön lisans / Lisans / Lisansüstü/Sağlık Yüksekokulları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından her akademik yıl için hazırlanan Erasmus Uygulama El kitabı nda geçen hükümlere göre Koordinatörlük tarafından işlem yapılır. Yürürlük ve yürütme MADDE 22 (1) Bu Yönerge, Namık Kemal Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girmiştir. MADDE 23 (1) Yönerge Namık Kemal Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 10

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları-Hayat Boyu Öğrenme Programı (HBÖ)-

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS ÖĞRENCİ - PERSONEL DEĞİŞİMİ USUL ve ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Aşağıdaki yönerge,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG) - ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı Erasmus ve diğer Değişim Programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. KAPSAM Madde 2. Yönergede belirtilen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetkili Kişi ve Birimler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetkili Kişi ve Birimler KARABÜK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetkili

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönerge nin amacı Erasmus Değişim Programı na ilişkin işleyişi düzenlemektir.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

(Yüksekokul Kurul Tarihi: 29/12/2014; Karar Sayısı: 2014/21)

(Yüksekokul Kurul Tarihi: 29/12/2014; Karar Sayısı: 2014/21) T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP - Lifelong Learning Programme) Erasmus Programı Yönergesi (Yüksekokul Kurul Tarihi:

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP - Lifelong Learning Programme) Erasmus Programı Yönergesi (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi:

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

YÖNETMELİK. e) Mevlana Değişim Programı öğrencisi: Mevlana Değişim Programına katılan öğrenciyi,

YÖNETMELİK. e) Mevlana Değişim Programı öğrencisi: Mevlana Değişim Programına katılan öğrenciyi, 23 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28034 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönerge üç bölümden oluşmaktadır:

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Acıbadem Üniversitesinden: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırgızistan Türkiye

Detaylı

Sözleşme Yılı 2009 Akademik Yıl 2009/2010

Sözleşme Yılı 2009 Akademik Yıl 2009/2010 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları Đçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2009 Akademik Yıl 2009/2010 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı