KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI"

Transkript

1 KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

2 Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) Web: - e-posta:

3 HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 1. Temel hak ve hürriyetler üç gruba ayrılır: Negatif statü (Kişi hakları), pozitif statü (sosyal ve ekonomik haklar) ve aktif statü hakları (Siyasi haklar). 1. Negatif Statü Hakları.- Negatif statü hakları, kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak haklardır. 2. Pozitif Statü Hakları.- Pozitif statü hakları, bireylere devletten olumlu bir davranış, bir hizmet, bir yardım isteme imkanını tanıyan haklardır. Örneğin çalışma hakkı, sağlık hakkı, konut hakkı, sosyal güvenlik hakkı bu tür haklarda 3. Aktif Statü Hakları.- Aktif statü hakları, kişinin devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklardır. Bu haklara bu nedenle katılma hakları da denir. Seçme ve seçilme hakkı, siyasî parti kurma hakkı, siyasî faaliyette bulunma hakkı, kamu hizmetine girme hakkı, dilekçe hakkı aktif statü haklarına örnek gösterilebilir. Bu haklara siyasî haklar da denir. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılır. Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer. 3. (A) Laiklik ilkesi ilk kez 1937 tarihinde anayasamıza dahil edilmiştir. (B) Sened-i İttifak 1808 tarihinde kabul edilmiştir. (C) Çift meclisli sistem, Heyet-i Mebusan ve Heyet-i Ayan olarak, ilk defa 1876 tarihinde Kanunu Esasi de öngörülmüştür. (D) Osmanlı-Türk anayasa tarihinin tek yumuşak anayasası 1921 Teşkilat-i esasiye Kanunu dur. (E) Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi, ilk defa 1961 Tarihinde Anayasa Mahkemesi nin kuruluşuyla birlikte, 1961 Anayasasında düzenlenmiştir. 4. Bir hukuki işlemin konusu onun doğurduğu hukuki sonuç ve hukuk aleminde meydana getirdiği değişikliktir. Örneğin kira sözleşmesinin konusu, kiralayanın kiralanın şey üzerindeki kullanma hakkını kiracıya devretme yüküm ve kiracının da kira bedelini ödeme yükümüdür. Memur atama işleminin konusu, bir kimsenin kamu görevlisi statüsüne sokulması, kamulaştırma işleminin konusu ise bir taşınmaz üzerindeki özel mülkiyetin sona ermesi ve taşınmazın mülkiyetinin İdareye geçmesidir. Memurlara öngörülen disiplin cezaların konusunu öğrenciler teşkil edemez. Dolayısıyla Memurlara uygulanması gereken bir ceza bir öğrenciye uygulanırsa, idari işlem konu unsuru yönünden hukuka aykırı olur. 5. Merkezi İdare (AY md.): Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayırılır. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 6. Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye meclisi, ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarından (doğal üyeler) ve ilçe ve ilk kademe belediye meclisi üyelerinin seçeceği üyelerden oluşur. 7. Belediyelerin Kurulması ve Kaldırılması: Nüfusu ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı veya seçmenlerinin en az yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim kurulları, onbeş gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir. İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir. Danıştayın görüşü alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye kurulur. Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle belediye kurulabilir. Yetkide ve usulde paralellik ilkesi gereği, belediyelerin köylere dönüştürülmesi, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek kararname ile olur. 1

4 8. Anayasanın 125. maddesinde Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir. denilerek yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin sınırlanabileceği haller belirtilmiştir. Genel seçim hali yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin sınırlanabileceği hallerden biri değildir HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 12. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok 2 yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam 3 yılı geçemez (2 + 3, toplam 5 yıl). 13. Eski hale getirme, bir koruma tedbiri değildir. Eski hale getirme kusuru olmaksızın bir süreyi geçirmiş olan kişinin başvurabileceği bir yoldur. 9. Gönüllü vazgeçmeyi düzenleyen TCK nın 36/1. maddesine göre, Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır. Olayda (A), suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçmiştir ve bu nedenle öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmaz. 10. Olayda (A), suçun maddi unsurlarından biri olan maddi konu (suçun konusu) üzerinde hataya düşmüştür. Çünkü konut dokunulmazlığının ihlali suçunda failin girilen evin başkasının konutu olduğunu bilmesi gerekir. Dolayısıyla olayda suçun maddi unsurlarında hata (fiili hata) gerçekleşmiştir. Maddi unsurlarda hata (fiili hata) kastı ortadan kaldırır. Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun taksirli şekli kanunda cezalandırılmadığından, olayda (A) ya ceza verilmez. 11. Sadece insan saldırılarına karşı meşru savunma mümkündür. Çünkü hayvan saldırılarına karşı konulması meşru savunma değil, zorunluluk hali sayılır. Saldırı ve savunmada kullanılan araçların aynı veya benzer olması gerekmez. Örneğin bıçaklı saldırganın ayağına tabancayla ateş etmek veya çok güçlü birinin yumruklarına karşı sopayla savunma yapmak meşru savunma sayılabilir. Meşru savunmada saldırının isnat edilebilir veya cezalandırılabilir olması gerekmez. Örneğin akıl hastalarının veya cezai sorumluluğu bulunmayan çocukların saldırılarına karşı da meşru savunma mümkündür. Meşru savunmada saldırının haksız olması, yani hukuka aykırı olması gerekir. Ancak saldırının suç teşkil etmesi gerekmez, hukuka aykırı olması yeterlidir. 14. Özel hukuktan doğan haklar mutlak haklar ve nisbi haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Mutlak haklar, kişiye mallar üzerinde veya kişiler üzerinde geniş yetkileri veren ve herkese karşı, her zaman ileri sürülebilen haklardır. Mutlak hakların kişi üzerinde veya eşya üzerinde kurulması mümkündür. Kişinin kendi şahsı üzerindeki mutlak haklar kişilik hakları olarak adlandırılır. Vücut bütünlüğü, resmi, ismi gibi maddi ve manevi varlıklar üzerinde kurulan haklar kişilik haklarına örnek olarak gösterilebilir. Bunun yanı sıra korunmaya muhtaç durumda bulunan kimseler üzerinde de kişilere bazı mutlak haklar verilmiştir. Başkasının şahsı üzerinde kurulan bu mutlak hakların en önemli örnekleri velayet ve vesayet haklarıdır. Mutlak hakların maddi eşya üzerinde kurulanlarına ise ayni haklar adı verilmektedir. Mülkiyet hakkı, irtifak hakları (intifa hakkı, sükna hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı), ipotek hakları ayni hakları oluştururlar. Soruda a, b, c ve e seçeneklerinde verilen haklar mutlak haklardandır. Buna karşılık önalım hakkı nisbi haktır. Nisbi haklar, mutlak haklardan farklı olarak, borç ilişkisinden doğan ve sadece borç ilişkisinin tarafları arasında ileri sürülebilen haklardır. Alacak hakkı, kira hakkı, alım, geri alım, önalım hakları bu tür haklara örnek olarak gösterilebilir. 15. Oturma hakkı düzenli kişisel irtifaklardan olup, sahibine bir binada veya onun bir kısmında oturma yetkisi veren irtifak hakkıdır. İrtifak hakkı sadece gerçek kişiler lehine tanınabilir, eşyaya bağlı olarak kurulabilmesi mümkün değildir. Ayrıca düzenli irtifaklardan olduğundan devredilmesi veya miras yoluyla intikali mümkün değildir. Oturma hakkının kapsamı genel olarak hak sahibinin kişisel ihtiyaçlarına göre belirlenir. Oturma hakkı sahibi, hakkın şahsına özgülendiği açıkça belirtilmedikçe, bina veya onun bir bölümünde ailesi ve ev halkı ile birlikte oturabilir. 2

5 16. Hâkim, hukuk boşluğu olduğu durumlarda hukuk yaratma yoluna giderek, kendisi kanun koyucu olsaydı, nasıl bir hukuk kuralı koyacak idiyse ona göre karar verir. Hukuk boşluğu kanunda veya örf adette olaya uygulanacak herhangi bir kuralın bulunmaması durumunda söz konusudur. Buna karşılık, kanun boşluğu olduğu durumlarda hâkim hukuk yaratma yoluna gidemez, varsa örf adet hukukunu uygular. Hâkimin yarattığı hukukun benzer bir olayda uygulanması zorunluluğu yoktur, bir diğer deyişle hâkimin yarattığı hukuk benzer bir olayda kuralı koyan hâkimi de diğer hâkimleri de bağlamaz. Hâkimin yarattığı hukuk üst yargı denetimine tabidir. Ancak üst yargı mercii Anayasa Mahkemesi değil, Yargıtay dır. HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 19. Yenileme, yeni bir borç kurulmak suretiyle eski borcun ortadan kaldırılmasıdır. Yenilemenin olması için, eski borcun ortadan kaldırılması şarttır. Zaten tecdidi borcu sona erdiren neden hale getiren de bu aşamadır. Ancak bunun için kaldırılan borç geçerli bir borç olmalıdır. Mevcut borç zaten geçersiz ise yenileme de geçerli olmayacaktır. Ayrıca taraflar yenileme için açıkça anlaşmış olmalıdırlar. Örtülü bir yenileme söz konusu olamaz. ayrıca dikkat edilmesi gereken nokta, tecdit karşılıklı açık anlaşmayla yapılır,tek taraflı bir hukuki işlem değildir. 17. Kısa elden teslim bir eşyayı dolaysız zilyet olarak elinde bulunduran bir kişinin zilyetlik sıfatının hukuki işlemle değişmesidir. Olayda A bilgisayar üzerinde feri dolaysız zilyetken, onu satın alarak asli dolaysız zilyetliği kısa elden teslim yoluyla kazanmıştır. 20. Zamanaşımının kesen haller: Kanunda sayılan sebeplerden birinin gerçekleşmesi durumunda sürenin o ana kadar işlemiş olan kısmının ortadan kalkması ve sürenin en baştan itibaren yeniden (sıfırdan) işlemeye başlamasına zamanaşımının kesilmesi denir. Zamanaşımını kesen sebepler şunlardır: a) Borçlu borcu ikrar ettiği (kabul ettiği), özellikle faiz veya mahsuben bir miktar para veya rehin veya kefil verdiği takdirde, b) Alacaklı mahkemede dava açmışsa veya hakeme müracaat etmişse veya icra takibinde bulunmuşsa veya iflas masasına başvurmuşsa, Borçluya temerrüt ihtarı çekilmesi zaman aşımını kesmez. 21. Muvazaa; bir her iki tarafın iradeleriyle beyanları arasında bilerek ve isteyerek oluşturdukları uygunsuzluktur. 18. Yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan, asıl şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılması mümkün olmayan parçaya bütünleyici parça denir. Medeni Kanuna göre yasa gereği bütünleyici parça sayılanlar, asıl şeyden ayrılmamış doğal ürünler ile arazi üzerindeki bina, ağaç ve kaynaklardır. Soruda d seçeneğinde asıl şeyden ayrılmamış doğal ürün söz konusu olduğundan, D seçeneği doğrudur. 3 İki türü bulunmaktadır. 1. Mutlak (adi) muvazaa: Taraflar gerçekte hiçbir işlem yapmak istemedikleri ve yapmadıkları halde, 3. kişilere karşı bir işlem yapmış gibi görünmek konusunda anlaşırlar ve başkalarına karşı sanki bir hukuki işlem yapmış gibi görünürler. 2. Nisbi (mevsuf) muvazaa: Nispi muvazaada taraflar bazen muvazaalı işlemle sözleşmenin bir şartını gizleme veya yanlış gösterme hususunda anlaşmış da olabilirler. Yani taraflar aralarındaki gerçek işlemi görünürdeki işlemin arkasına gizlemek konusunda muvazaa anlaşması yapmaktadır

6 22. Sözleşmenin kurulması için gereken kurucu unsurlar da eksiklik varsa veya sözleşmenin kurulabilmesi için gereken karşılıklı birbirine uygun irade beyanlarında eksiklik varsa sözleşme yokluk yaptırımına tabidir. Yoklukta işlem,hiç doğmamıştır. Diğer şıklar da belirtilen haller butlan nedenir. HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 27. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika ve süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilemez. 23. Bağımlı tacir yardımcılarından ticari temsilci en geniş yetkilere sahip bağımsız tacir yardımcısıdır. Ticari temsilci genel yetkiyle, taciri mahkemede temsil edebilir,tacir adına kambiyo taahhüdünde bulunabilir,taşınmaz kiralayabilir,işletmenin satış politikasını değiştirebilir. Ancak özel yetkisi olmadan taşınmaz satamaz,üzerinde sınırlı ayni hak tesis edemez. 28. İhalenin feshi talep edildiğinde mahkeme 20 günü geçmemek üzere bir duruşma günü verir ve taraflar gelmese bile kararını verir. İhalenin feshi İcra Mahkemesinden şikayet yoluyla istenir. Yetkili mahkeme satışı gerçekleştiren icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesidir. İhalenin feshi talebinde bulunulurken görevsiz veya yetkisiz mahkemeden talep edilmesi halinde, Mahkeme 10 gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir ve bu karar kesin karardır. 24. Anonim,Limited şirketlerin unvanının geçerli ve doğru bir unvan olabilmesi için şirketin konusunu ve şirketin türünü gösteren ibareyi içermesi gerekir.konu unsuru olmadan unvanda sadece şirketin türünün gösterilmesi unvanı geçersiz kılar. 25. Muhatap borcu kabul ederse,poliçede asli borçlu kavramı karşımıza çıkar. Bu durumda muhatap en erken vadede poliçe bedelini ödemeyi taahhüt etmiş sayılır. Muhatap borcu kabul etmezse poliçede asli borçlu kavramı yoktur. Muhatap dilerse borcu kabul eder,dilerse reddeder. 29. Bu belge borçlunun aciz haline düştüğünü göstermez. 1- Rehinle karşılanmayan kısım için haciz veya iflas yoluyla takip yapılabilir. 2- Borç ikrarını içerir, itirazın kesin kaldırılmasında kullanılabilir. 3- Borçluya karşı 1 yıl içinde takip yapılırsa yeniden ödeme emrinin tebliğine gerek yoktur.(bu 1 yıllık süre satış yapılamamış ise artırma gününden, satış yapılmış ise satışın kesinleştiği tarihten başlar) 4- Hacze iştirak imkanı verir. Rehin açığı belgesi borç ödemeden aciz belgesi niteliğinde değildir, dolayısıyla buna dayanarak iptal davası açılamaz. 26. Kambiyo senetlerinden çekin iktisadi niteliği ödeme aracıdır. Hukuki niteliği ise nitelikli havaledir. Çekte vade kavramı yoktur, çekler de ibraz süresi kavramı vardır. Çekler,nama,emre ve hamiline yazılı olarak düzenlenebilir. 30. Toplantı veya karar yeter sayısı oluşmadığı gerekçesiyle toplantı yapılamaz ise, durum tutanak ile tespit edilir ve tasfiyeye iflas dairesi devam eder. 4

7 1. Yeni Klasikler piyasaların sürekli temizlendiği varsayımını ve rasyonel beklentiler yaklaşımını benimserken, Yeni Keynesyenler piyasaların sürekli temizlenmediği varsayımını ve rasyonel beklentiler yaklaşımını benimsemişlerdir. 2. Bir malın fiyatındaki düşme o malın talep miktarında artışa yol açar. Grafiksel gösterimde bu talep eğrisi üzerinde harekete sebep olur. Yani talep eğrisi konum değiştirmez (sağa kaymaz). P 5. 0 A V C, MC K İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ AVC min MC A V C Q Grafikte görüldüğü gibi ortalama değişken maliyet eğrisi (AVC) artarken marjinal maliyete (MC) artmaktadır. P 2 P 1 0 A B D Q 3. Çok kısa dönem üretimde tüm girdilerin sabit olduğu üretimin artırılma olanağının olmadığı dönemdir ve bu dönemde arz esnekliği sıfır yani arz eğrisi dikeydir. Dolayısıyla şekilde de görüldüğü gibi talep artışı çok yüksek fiyat artışına yol açar. P P 2 P 1 P D 2 6. Normal kâr koşulu AC = AR dir. Tam rekabetçi piyasada ise AR = P = MR eşitliği geçerlidir. Dengeye gelen bir firma içinse P = MC olmalıdır. Verilen bilgileri toparlarsak AC = AR =P =MR = MC eşitliği geçerli ise firma normal kâr elde edecektir. Bu durumda soruyu çözmek için AC =MC yi kullanabiliriz. AC = TC q = 2q = 2q + 32 q q MC = TC q = 4q 2q + 36 q = 4q 2q = 32 q 2q2 =32 P = MC = 4q P = 4.4 P =16 q 2 = 16 q = 4 0 Q 1 D 1 Q 4. Engel eğrisine çizilen teğet pozitif eğimli olduğuna göre söz konusu mal gelir artırınca talebide artan maldır. Dolayısıyla ya zorunlu maldır ya da lüx maldır. Ancak soruda çizilen bu teğetin yatay ekseni kestiği söylenmektedir. Dolayısıyla engel eğrisi artarak artan bir eğridir ve gelir arttıkça talebi artarak artan mallar lüx mallardır. Q talep miktarı engel eğrisi 7. Talep eğrisi negatif eğimli ise ters talep fonksiyonu P = a bq şeklindedir. Dolayısıyla toplam hasılat (TR) fonksiyonu TR = PxQ TR = (a bq)q TR = aq bq 2 dir. Bu durumda TR fonksiyonu bir maximum noktası olan ve bu noktaya kadar azalarak artan eğridir. TR A TR max TR M gelir Q 5

8 8. Herfindahl - Hirschman endeksi piyasadaki firmaların piyasa paylarının karelerinin toplamıdır. Eğer sonuç arasında ise söz konusu piyasa monopolcü rekabet piyasasasıdır. İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ 13. IS eğrisi mal piyasası denge eğrisidir. IS üzerindeki noktalarda toplam harcama hasılaya eşittir. 14. Dengede I = S dir. C = ,6Y ise 9. Diğer şeyler sabitken ürünü artırmak için işgücü miktarı artırılınca bir noktadan sonra ilave işçinin verimi azalır. Emek talep fonksiyonu bu yüzden ( ) eğimlidir. 40 = ,4Y S = ,41 Y dir. 0,4Y = 100 Y = 250 S = ,4Y S = ,4 (250) S = Firma ürettiği her birim malı mümkün olan en yüksek fiyattan satıyorsa I. dereceden fiyat farklılaştırması denir ve tüketici rantı sıfır olur. 11. Deflasyonist açık: Fiili hasıla düzeyinin tam istihdam (potansiyel) hasıladan az olması durumunda harcamaların artırılması gereken miktarıdır. Deflasyonist açık 5 milyon birim ise T. harcamalar 5 milyon birim artırılırsa ekonomi tam istihdam dengesine ulaşır. Harcamalar 5 arttırıldığında gelirin ne kadar artacağını bulmak için çarpan süreci kullanılır. 1 k H = 1 c = 1 5 = 1 0,25 = 4 S = Toplam harcama (AE) fonksiyonunun eğimi çarpan katsayısına bağlıdır. En basit haliyle çarpan (k); k = 1 dir. MPC arttıkça çarpan katsayısıda artacaktır ve AE dikleşecektir. Yani toplam harcama fonksiyo- 1 MPC nunun eğimi artacaktır. 16. Tüketim fonksiyonu şu şekilde ifade edilir. C = C 0 + C YD YD = Y ty t vergi oranı Y = k h x A 0 Y = 4.5 Y = 20 Ekonomiyi tam istihdam düzeyine taşımak için hasılanın 20 birim artırılması gerekir. C = C 0 + C (Y ty) C = C 0 + C (1 t)y Tüketim fonksiyonunun eğimi Y nin katsayısı olan c(1 t) ye yani vergilendirilmiş tüketim eğilimine bağlıdır. Vergi oranı (t) artarsa eğim azalır tüketim fonksiyonu yatıklaşır. 12. Zamana bağlı olarak ifade edilen değişken Akım değişkendir. Zamana bağlı olmayan, belirli bir anı ifade eden değişken stok değişkendir. Ulusal borçlar bir an için ifade edilir ve stok değişkendir Toplam Talep eğrisinin sağa kayması ekonomide toplam talebin artması anlamına gelir. Bir maliye politikası aracı olan gelir vergisindeki azalış toplam talep eğrisini sağa kaydırır.

9 18. Bir maliye politikası aracı olan kamu harcamasının artırılmasının hasıla üzerinde yaratacağı etki maliye politikası çarpanı (MPÇ) ile ölçülür. hk MPÇ = H h + k.a.k H h Para talebinin faize duyarlılığı k H Harcama çarpanı K Para talebinin gelire duyarlılığı a Yatırımın faize duyarlılığı İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ 22. Ödemeler bilançosunun iki ana hesap grubu cari işlemler hesabı ile sermaye hesabıdır. Cari hesaptaki açık sermaye hesabındaki fazlayla finanse ediliyorsa ödemeler bilançosu dengededir, bu durumda Merkez Bankasının resmi rezervleri değişmez. Eğer cari hesap açığı sermaye hesabındaki fazlayla finanse edilemezse, finanse edilemeyen kısım kadar ödemeler bilançosu açığı ortaya çıkar ve bu açık kadar resmi rezervler azalır. Artan kamu harcamasının etkin olması için; h k k H a olmalıdır. Yani LM yatıkça olmalı 19. Krediler, Tahviller, Değerleme Hesabı, IMF Acil Yardım Takip Hesabı, TMSF ye Açılan Krediler bilançonun aktif kalemleridir. 20. Klasiklere göre faiz reel bir olgu olup mal piyasasında belirlenmektedir. Bu nedenle, Klasik modelde denge faiz oranı yatırımların tasarruflara eşitlendiği düzeyde belirlenir. Oysa Keynesyen modelde faiz parasal bir olgudur ve para piyasasında para arzının para talebine eşitlendiği düzeyde belirlenir. 21. Para çarpanı = ( 1 + c ) / ( r DD + e + c + r TD. t ) 23. Serbest ticaret bölgesinde (EFTA ve NAFTA gibi) birliğe üye ülkeler kendi aralarındaki ticarette kota ve tarife gibi engelleri ortadan kaldırmakta ve birlik dışında kalan ülkelere her üye kendi özel tarifesini uygulamaktadır. Oysa gümrük birliği, serbest ticaret bölgesinden daha ileri bir ekonomik birleşme türü olup, burada üyeler birlik dışında kalan ülkelere ortak bir tarife uygulamaktadırlar. 24. Tercihlerde benzerlik teorisi Linder tarafından geliştirilmiş olan bir teori olup, dış ticareti ülkeler arasındaki zevk ve tercihlerin benzerliğine dayandırmaktadır. Bu nedenle, talep yönlü bir dış ticaret teorisidir. c: Nakit tercih oranı r DD : Vadesiz mevduat zorunlu karşılık oranı r TD : Vadeli mevduat zorunlu karşılık oranı e: Serbest rezerv oranı t: Vadeli mevduat tercih oranı Buna göre, zorunlu karşılık oranının azalması para çarpanının değerini artırır. Para arzı = Para çarpanı x Parasal taban olduğuna göre, para çarpanının değerinin artması para arzını artırır. Para arzının artması ise, faiz oranının düşmesine neden olur. 25. W.W.Rostow un Gelişme Aşamaları Kuramı na göre, her toplum beş aşamayı geçerek ekonomik gelişmesini tamamlar. Buna göre, gelişen topluma geçiş (olgunluğa geçiş) aşamasında teknoloji üretme kapasitesine sahip olan ekonomi, olgunluk aşamasında ürettiği teknolojiyi ihraç etme düzeyine ulaşmaktadır. 7

10 26. Harrod - Domar ve Solow - Swan modellerinin ikisinde de tasarruflar büyümeyi olumlu etkilemektedir. Ancak Solow - Swan modelinde, tasarruflardaki artışın uzun dönem durağan durumu etkilemediği, büyümeyi geçici etkilediği unutulmamalıdır. İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ 30. Türkiye 24 Ocak 1980 de başlatılan ekonomik dönüşümü gerçekleştirmeye çalışmasına rağmen, kamu kesimiyle ilgili reformların yeterince yapılmamış olması, yapısal sorunları artırmış, finansal piyasaların serbestleştirilmesi ile hassas ve kırılgan bir yapıya bürünmesi sonucu 5 Nisan 1994 te iç borçlanma krizi şeklinde patlak veren kriz yaşanmıştır. 27. Neo-Klasik büyüme modeli olan Solow Swan modelinde, işçi başına hasıla işçi başına sermaye miktarı tarafından belirlenir. Y / L = f ( K / L) Buna göre, işçi başına sermayedeki değişmenin sıfır olduğu durumda işçi başına hasıla da değişmez. Buna durağan durum denir yılı Enflasyon Düşürme Programında, döviz kurunun alacağı değerler tablita (sürünen pariteler) çerçevesinde belirlenmiş olup, döviz kuruna ilişkin geleceğe yönelik önceden yapılan açıklamalar bu sistemin en önemli parçasını oluşturmaktadır. 29. Devlet Planlama Teşkilatı 1960 yılında kurulmuş ve böylece Türkiye planlı kalkınma dönemine geçmiş, yıllarını kapsayan I. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanmıştır. 8

11 1. Kamu maliyesinin fiskal yani mali amacı, kaynak kullanı mında etkinliktir. Kamu maliyesinin ekstra fiskal yani mali olmayan diğer bir ifadeyle sosyal ve ekonomik amaçları ise gelir dağılımında adalet ve ekonomik istikrardır. Ekonomik istikrarın sağlanması ifadesi 2 şekilde ele alın maktadır. Bunlardan birincisi fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarı fiyatlar genel düzeyinin değişmemesidir. Toplam arz, top lam talebe eşit olduğunda fiyatlar genel düzeyi değişmez. Toplam talebin toplam arzdan fazla olduğu durumda enf lasyon, toplam arzın toplam talepten büyük olduğu durum da ise deflasyondan söz edilir. Durgunlukla birlikte enflas yonun yaşanması durumuna ise stagflasyon adı verilir. Devletin görevi ise enflasyonla, deflasyonla ve stagflas yonla mücadele anlamlarına gelir. Tam istihdam ise kelime anlamıyla tüm kaynakların tam olarak kullanılması demek olup, işsizliğin olmaması anlamına gelmektedir. MALİYE / ÇÖZÜMLERİ 5. Kamu hizmetlerinin maliyetini belirleyen unsurlar; girdi fi yatları, hizmet sunulan alanın genişliği, sunulan hizmet miktarı, üretim teknolojisi ve hizmetten yararlananların sa yısıdır. Devletin girdi talebini artırması girdi fiyatlarının düşmesine değil artmasına neden olacaktır. Saf kamusal malların sunumunda hizmetten yararlananların sayısının artması maliyetlerde bir etki meydana getirmez. Çünkü tam kamusal mal ve hizmetler topluma bir bütün olarak sunulur. Yani yararlanan sayı artsa da azalsa da bu malların maliyeti değişmez. Yarı kamusal malların sunumunda hizmetten yararlananların sayısının artması maliyetleri artırır. Hizmet sunulan alanın genişlemesi toplam maliyeti artıracaktır. Hizmet üretim teknolojisi kamu hizmetlerinin maliyet yapısını doğrudan etkiler. Üretim teknolojisinin yenilenmesi maliyetleri önce artıracak ancak daha gelişmiş teknoloji sayesinde maliyetler sonradan düşecektir. 2. John Rawls a göre bir sosyal politika değişikliği toplumda bazı bireylerin refahını artırır ken bazılarının refahını ise azaltıyorsa bu politikanın adil olup olmadığının cevabı şudur: Uygulanan politika, top lumda en kötü durumdaki bireylerin refahını artırıyor ise kabul edilebilir bir politikadır. 3. Kamu kesiminin ekonomide üstlendiği faaliyetler bölüne meyen ve bölünebilir hizmetlerden oluşmaktadır. Kamu kesimi topluma mal ve hizmet üretmektedir. Kamu kesi minde üretilecek faaliyetlere karar veren merciler sosyal ve siyasal gruplardır. Ancak kamu kesimi sadece güvenlik ve diplomasi hizmetlerini üstlenmez. Bu düşünceyi savu nanlar klasik liberallerdir. Zaten günümüzde sosyal refah devleti ilkesi gereği devlet sadece temel mal ve hizmet üretmekle kalmayıp özel mal ve hizmetler de üretmeye başlamıştır. 6. Nüfus artışı, bütçe usullerindeki değişmeler, enflasyon etkisi kamu harcamalarının görünüşte artış nedeni iken, kamu hizmetlerinin yoğunlaşması ve konut olanaklarının artırılması kamu harcamalarının gerçek artış nedenidir. 7. Peacock ve Wiseman ın hipotezine göre devletler savaş dönemlerinde veya olağanüstü dönemlerde vergi mükel leflerinin vergi yüklerini artırabilirler. Bu durumda kamu gelirlerinin artması ile birlikte kamu harcamaları da ileri doğru bir sıçrama gerçekleştirir. Ancak olağanüstü durum sona erdiğinde kamu harcamalarının içerisinde sivil harcamaların payı artış göstereceğinden kamu harcamaları düşürülemez ve mükelleflerin vergi yüklerinde bir azalma olmaz. Böylece kamu harcamaları ile kamu gelirleri ara sındaki ilişki süreklilik kazanır. 4. Modern maliyecilere göre kamu harcamaları talep yaratıcı özelliğe sahiptir Modern maliyecilerin kamu harcamalarına ilişkin şu tes pitleri vardır: Özel sektörün daha verimli olabileceği bir takım kamu fa aliyetleri özel sektöre bırakılmalıdır. Genel kamu hizmetlerine ilişkin harcamalar talep yaratıcı nitelikte olduğundan bu harcamalarda hiçbir şekilde kısın tı yapılmamalıdır. İdari nitelikteki harcamalar devletin hizmet akışında verim lilik artışı yaratmıyorsa bu tür harcamalar kısılmalıdır. Özel sektöre bırakılan faaliyetlerden yapılan tasarruflar daha verimli alanlarda kullanılarak ekonomik yarar sağlanabilir. Transfer harcamalarının kısılması bir yana özellikle sosyal transfer harcamalarının artırılması gerekir Cari ve yatırım harcamaları gerçek, iktisadi transfer harcamaları ise transfer harcamasıdır. Genel harcama ve sosyal harcamalar ise ekonomik sınıflandırma değil fonksiyonel sınıflandırma içerisinde yer almaktadır. 9. Değerlenme resmi, şerefiye adı verilen kamu geliridir. Şerefiye, kamu kuruluşları tarafından çeşitli bayındırlık hizmetlerinin yapılması nedeniyle yapılan giderler için, o bölgedeki gayrimenkul sahiplerinden yapılan tahsilattır. Şerefiye devletin egemenlik gücüne dayalıdır. Yani ceb ridir.

12 10. Ödeme gücü teorisine göre vergi, devletin kamu hizmetle rini yapmak için egemenlik gücüne dayanarak bireylerin den cebren aldığı değerdir. Temeli organik devlet görü şüne dayanmaktadır. Ödeme gücüne göre vergi alınması gerektiğini savunan bilim adamları A. Smith, S. Mill, Pigou ve Dalton dur. MALİYE / ÇÖZÜMLERİ 16. Maliye Bakanlığı nca hazırlanan Merkezi Yö netim Bütçe Kanun Tasarısı ve Milli bütçe tahmin raporu, mali yılbaşından en az 75 gün önce Bakanlar Kurulu tarafından TBMM ye sunulur. Bu tarih 17 Ekim olarak da ifa de edilebilir. 11. Net Vergi Yükü: Ödenen tüm vergiler Kamu hizmetlerinden sağlanan yarar / Milli Gelir 12. Artan oranlı tarifeler: Matrahtaki artma veya azalmaya bağlı olarak, vergi oranının da aynı doğrultuda artması veya azalması öngörülür. Vergi adaletine daha uygundur. Temelinde marjinal fayda yaklaşımı yer alır. Marjinal vergi oranı ortalama vergi oranından büyüktür. Vergi matrahı yükseldiğinde efektif ortalama vergi oranı da yükseliyorsa, vergi artan oranlı demektir. 13. Yayılı muamele vergisi ekonomik sürecin bütün aşamalarında işlem yapıldıkça uygulanan vergilerdir. Vergi üre timin her aşamasında satış fiyatı üzerine konduğu için bu durum vergi piramitleşmesine yol açar. Oysaki katma değer vergisi sayış fiyatı üzerinden hesaplanmakla birlikte verginin matrahı yaratılan katma değerdir. Katma değer vergisinde vergi, üretimin bir önceki aşaması ile bir sonraki aşaması arasında yaratılan katma değer üzerinden alınmaktadır. 14. Bütçenin dört temel niteliği vardır. Bunlar 4T olarak ifade edilir. Tahmin; bütçenin kamu gelir ve giderlerini tahmini olarak vermesidir. Tahdit; bütçenin belirli bir süre için ge çerli sınırlı bir kanun olmasıdır. Tasdik; bütçenin parlamen toda onaylanarak uygulanmasıdır. Tevzin; bütçenin gelir ve giderlerinin birbirine denk olmasıdır. 15. Telafi edici bütçe teorisi Keynesyen teoriden yola çıkıla rak William Beveridge tarafından ortaya atılmıştır. Özellik le ekonominin durgunluk dönemlerinin atlatılabilmesi için kamu harcamalarının arttırılması gerektiğinin öne sürmüş tür. Bu teoride önemsenen kavram mali denklik değil eko nomik denkliktir. Önemli olan tam çalışma (tam istihdam) sağlanıncaya kadar devletin açık verme endişesi duyma dan rahatlıkla harcamalara girişebilmesidir. Bütçe dengesi tam istihdam düzeyinden sonra sağlanmalıdır. 17. Yedek ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet kilidir. Merkezi idare bütçesinin hazırlık çalışmaları Eylül ayında başlar. Orta vadeli programı Kalkınma Bakanlığı (DPT) hazırlar ve Bakanlar Kurulu onaylar. Harcama yet kilisi ile muhasebe yetkilisi aynı kişi olamaz. Milli bütçe tahmin raporunu Yüksek Planlama Kurulu değil, Kalkınma Bakanlığı hazırlamaktadır. 18. Devlet borçlanması esasen gönüllülük esasına dayalıdır. Vergiler ise cebridir. Alınan borçlar daha sonra faiziyle birlikte geri ödenir. Yani borçlanmanın karşılığı vardır. Ancak vergi geri ödenmesi söz konusu olmayan bir kamu geliridir. 19. Devlet, borçlanmasının karşılığında aldığı borcu yani ana parayı daha sonra faiziyle birlikte geri ödemektedir. An cak devlet bu yükten çeşitli durumlarda ve çeşitli araçlarla kurtulabilmektedir. Çok yüksek enflasyon ortamında para sisteminin çökmesi sonucunda reel değeri sıfırlanmış yer li para ile borçların ödenmesi, nominal faizlerin enflasyon oranından daha düşük olması hâlinde, borç anaparasının bir miktar değer kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan kar şılığın kısmi azalması, devlet borçlanma senetlerinin daha düşük faizli ve daha uzun vadeli senetlerle değiştirilerek tasarruf sahiplerinin kısmen kayba uğratılması, olağanüs tü dönemlerde bazı propaganda yöntemleri ile piyasa faizlerinden daha düşük oranlarda borç senedi ihracı gibi du rumlar devlet borçlanmasında karşılığın kaybolmasına ör nek gösterilebilir. Ancak devlet, borçlanma sonucu sağladığı gelirleri ve rimsiz yatırımlara kanalize ettiği takdirde bu durum devlet borcunun karşılığının kaybolmasının aksine devleti daha büyük bir yükün altına sokmaktadır. 20. Gelişmekte olan ülkelerde dış borçlanma özellikle 2. Dün ya Savaşından sonra önem kazanmıştır. Dünya Bankası, IMF ve daha birçok kalkınma ve yatırım bankasının kurul ması da bu tarihten sonra olmuştur. 10

13 21. Devlet borçlanmayı kolaylaştırmak için tasarruf sahiplerine bir takım garantiler verir. Tasarruf sahiplerine verilen garantiler şunlardır: Çıkarları sağlamaya yönelik garantiler; erken ödeme ve konversiyon yapılmaması garantisi, en zor durumda bile devletin borcunu ödeyeceğine ilişkin garanti vermesi, tahvil değerinin düşmesinin önlenmesi garantisidir. Enflasyona karşı sağlanan garantiler ise; altın garantisi, döviz garantisi, fiyat endeksleri ile ayarlama garantisi. Teminat olarak kabul edilebilme tasarruf sahibine verilen bir garanti değil sunulan bir avantajdır. MALİYE / ÇÖZÜMLERİ 25. Gelir vergisinin otomatik stabilizatörlük fonksiyonunu yerine getirebilmesi için aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir: Genel bir vergi olmalı ve her çeşit kazancı vergilendirmeli, Tarifesi, dik artan oranlı olmalı, Vergi özellikle kaynakta kesinti usulüne göre tahsil edilmeli ve fazla kaçakçılık olmamalı, Mükelleflerin önemli kısmı gelir vergisinin en düşük dilimlerinde bulunmamalı, Vergi götürü usulde tahsil edilmemelidir. 22. Tahvillerin değerinin endeksleme yoluyla güvence altına alınmasının doğuracağı sakıncalar şunlardır: Paranın değer kaybına uğrayacağının devlet tarafından açıkça itiraf edilmesi anlamına gelmesi, enflasyonun devlet borçlarında reel aşınma sonucu yaratacağı azalmayı (otomatik amortisman) önlemesi, enflasyon dönemlerinde tüketim artışlarını kamçılaması, borç yükünün hafiflemesinin aksine daha da artmasına neden olmasıdır. Aksine endeksleme yöntemi enflasyonun kontrol altına alınması konusunda, hükümet üzerindeki baskıları azaltmaktadır. 23. Kamu harcamalarının gelir düzeyi üzerindeki etkisi çarpan katsayısı ile belirlenmektedir. Buna göre kamu harcamaları çarpanı; kamu harcamalarındaki başlangıç değişikliğe göre gerçek gelir düzeyindeki değişiklik miktarıdır.(1/1-c) ile ifade edilmektedir. (c: Marjinal tüketim eğilimi). Vergi çarpanı ise vergilerdeki değişikliğin milli gelir üzerindeki etkisini gösterir. (-c/1-c) ile ifade edilir. Vergi çarpanının kamu harcamaları çarpanının tersine, negatif ve ondan daha az olduğu görülmektedir. Yani vergi çarpanı negatiftir. Çünkü vergiler kişisel kullanılabilir geliri azalttıkları için milli gelir üzerinde azaltıcı bir etkiye sahiptirler. Vergi çarpanı kamu harcamaları çarpanından daha azdır. Çünkü vergilerin ilk etkisi kullanılabilir kişisel gelir üzerindedir. Oysaki kamu harcamalarının ilk etkisi milli gelir üzerindedir. Bu durum denk bütçe çarpanıyla açıklanabilir. Kamu harcamaları aynı tutardaki vergiyle finanse edildiğinde milli gelir yapılan kamu harcaması kadar artacaktır. Yani kamu harcamalarının genişletici etkisi vergilerin daraltıcı etkisinden daha fazla olmaktadır. 26. Aslında enflasyonla mücadelede en etkili vergiler dolaylı vergilerdir. Bu vergilerin arttırılmasıyla toplam talep kısılacaktır. Ancak bu durum tüketim mallarına duyulan talebin kısılması amaçlanıyorsa kullanılmalıdır. Eğer bir ülkede toplam talep düzeyi artışı yatırım mallarından kaynaklanıyorsa bu durumda yatırım malları talebini kısmak gerekecektir. Bu durumda en etkili vergiler gelir üzerinden alınan vergilerdir. 27. Adi komandit şirketin komanditer ortağının kazancı her şekilde menkul sermaye iradıdır. Şirketin hangi faaliyetle uğraştığının önemi yoktur. 28. Özel hesap dönemi 1 Kasım da başladığına göre 30 Haziran da sona erecektir. Kurumlar vergisi beyannamesi hesap döneminin bitimini takip eden 4. ayın 25 inde verilir. Dolayısıyla verileceği tarih Ekim ayıdır. 29. Bir eylem ile aynı anda hem genel usulsüzlük hem de vergi ziyaına neden olunursa cezalar birleşir ve en ağır olanı uygulanır. 24. Monetaristlere göre milli gelirin temel bir belirleyeni olan tüketim, cari gerçek kullanılabilir gelirin değil, gelecekteki gelir tahminleri olarak ifade edilen uzun dönem, sürekli gelirin bir fonksiyonudur Tahakkuk (tarh) zamanaşımı, vergiyi doğuran olayı izleyen yılın başından itibaren başlar ve 5. yılın sonunda dolar.

14 1. Muhasebe kayıt sistemi içinde yer almayan ancak ilgili taraflar için önem taşıyan bazı bilgilerin mali raporlarda parantez içinde veya dipnot olarak veya açıklama halinde verilmesi Tam Açıklama Kavramı gereğidir. MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ tarihleri arasında işleyen faiz tutarı x 4 x 18 = 1200 = tarihleri arasında işleyen faiz tutarı x 3 x 18 = 1200 = Satılan tahvilin işlemiş faiziyle birlikte toplam tutarı; = Satış tutarı = KÂR = Yapılacak kayıt 2. Yevmiye maddesine yapılacak birden fazla hesap borçlandırılıp tek hesabın alacaklandırıldığı madde türüdür. 100 KASA ÖZEL KESİM TAHVİL SE- NET VE BONOLARI 181 GELİR TAHAKKUKLARI 642 FAİZ GELİRLERİ 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI tarihleri arasında geçen 7 aylık sürenin x 36 x 7 = İşletme tahvilleri işlemiş faiziyle birlikte satın almıştır, bu durumda söz ko nusu tahvilleri nominal değeri ile Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları hesabında, işleyen faiz tutarı ise Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar hesabında izlenir. 391 HESAPLANAN KDV İNDİRİLECEK KDV 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VAR- LIKLAR KASA Alış Değeri = Alışta Ödenen Tutar İşlemiş Faiz 6. Yapılacak kayıt 100 KASA ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI

15 7. İşletmece üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerler Verilen Depozito ve Teminatlar hesabında izlenir. Yapılacak Kayıt MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ 11. Sigortalı Malların hasar vb. nedenlerle değerlerinde meydana gelen kayıplar için alınan sigorta tazminatları Diğer Ticari Alacaklar hesabına, malın değeri ile sigorta tazminatı arasındaki farklar ise Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabına kaydedilir. Sigorta tazminatının tahakkuk kaydı 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİ NATLAR 100 KASA DİĞER TİCARİ ALACAKLAR TİCARİ MALLAR 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR B 153 TİCARİ MALLAR A Dönembaşı mal Mal Alışı Alış İadeleri Ticari mal hesabının borç toplamı , dönembaşı mal mevcudu dir. İşletme ( ) = tutarında mal almıştır. Ancak aldığı malların lik kısmını iade etmiştir. ( ) = mal alışlarının net tutarıdır. 9. STMM = Ticari Mallar hesabının borç kalanı Dönemsonu mal mevcudu = = Avans Verilmesi 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI KASA Ticari malın satın alınması 153 TİCARİ MALLAR 191 İNDİRİLECEK KDV 101 ALINAN ÇEKLER 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANS- LARI 320 SATICILAR BRÜT SATIŞ K/Z = Net Satışlar STMM Net Satışlar = Brüt Satışlar Satış İndirimleri = Net Satışlar = Brüt Satış K/Z = = kâr 13. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri hesabı bilançonun aktifinde Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri grubunda yer alan aktif nitelikli bir hesaptır. 13

16 14. 6 ay x 700 = / 2 = ödemiştir Genel Yönetim Giderleri hs. 2 ay Gelecek Aylara Ait Giderler hs. Yapılacak Kayıt 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER KASA MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ 17. Maliyet bedeli Birikmiş Amortismanı Net Aktif Değeri Net Aktif Değeri olan bina ye satılmıştır. İşletme bu satıştan ( ) = zarar etmiştir. Yapılacak kayıt; 15. Amortisman Oranı = 1 5 x 2 = 0, KASA 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZA- RARLAR 252 BİNALAR 391 HESAPLANAN KDV yıl x 0,40 = yıl x 0,40 = ( ) 3. yıl x 0,40 = ( ) 4. yıl x 0,40 = ( ) 5. yıl = ( ) Amortisman Oranı = 8 yıl = 0,125 Amortisman Payı = Maliyet Bedeli x Amortisman Oranı = x 0,125 = 675 Yapılacak kayıt; 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ye alınan 400 adet hisse senedine ilişkin kayıt, 110 HİSSE SENETLERİ BANKALAR Ancak şirketin, T AŞ hisse senetlerinden ortak olmak amacıyla daha sonra 1200 adet satın almış olması işletmenin T AŞ ye iştirak olduğunu gösterir. Bu nedenle daha önce alınıp hisse senetleri hesabında izlenen tutar ve yeni satın alınan tutarındaki hisse senetlerinin tamamı İştirakler hesabına kaydedilir. Yapılacak kayıt 19. İşletmenin satıcıya olan borcunu ödeyememesi ve karşılığında vade farkı ile düzenlediği bir senet vermesi durumunda, satıcılara olan kredili borç iptal edilip, senetli borç haline getirilir. Hesaplanan 2 aylık vade farkı ise Finansman Giderleri hesabında izlenir. 242 İŞTİRAKLER BANKALAR 110 HİSSE SENETLERİ SATICILAR 780 FİNANSMAN GİDERLERİ BORÇ SENETLERİ

17 20. Asit-test oranı = 1 = Dönen Varlıklar Stoklar KVYK Dönen Varlıklar = Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar = Soruda verilen bilgilere göre; Dönen Varlıklar Kasa Alınan Çekler Hisse Senetleri Ticari Mallar, toplamlarından oluşmaktadır = Alınan Çekler = Alınan Çekler Alınan Çekler = dir. 22. Tahmin Kaydı MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ XXX 373 MALİYET GİDER KARŞILIĞI XXX Gelen fatura tutarı tahmin edilen fatura tutarından düşük olduğu için aradaki fark kadar giderler azaltılır. Yapılacak kayıt 373 MALİYET GİDER KARŞILIĞI 191 İNDİRİLECEK KDV 320 SATICILAR 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ XXX XXX XXX XXX 21. Sermaye payı %50 nin üzerinde ise Bağlı Ortaklıklar hesabında izlenir. İşletmenin Özge AŞ deki sermaye payı %63 olduğu için bağlı ortaklıktır. İşletmenin sermaye taahhüdünden borçları hariç olmak üzere faaliyet konusu dışındaki işlemleri nedeniyle bağlı ortaklıklara olan borçları Bağıl Ortaklıklara Borçlar hesabında izlenir. Yapılacak kayıt 100 KASA BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR Bir firmanın mevcut ve potansiyel yatırımcıları ile işletmeye uzun vadeli kaynak sağlayan veya sağlamayı düşünenler tarafından yapılan analiz türü yatırım analizidir. 24. Soruda kaldıraç oran verildiği için Uzun Vadeli Borçların tutarını hesaplayabilmek için bu orana bakılmalıdır. Finansal Kaldıraç Oranı = Öncelikle aktif toplamı hesaplarız, Net Kâr Aktif Kârlılığı = Aktif Toplam ,10 = Aktif Toplam Aktif Toplam = Aktif Toplam = Pasif toplam Toplam Yabancı Kaynaklar Pasif / Aktif Sürekli sermaye = UVYK + Özkaynaklar Pasif toplam = KVYK + UVYK + Özkaynaklar = KVYK KVYK = Finansal Kaldıraç Oranı = 0,5 = = UVYK UVYK = dir. Toplam Yabancı Kaynaklar Pasif UVYK

18 25. Maliyet 100 İndirim 4 96 indirimli tutarda İndirimli Tutar 96 4 indirim ise x x = x 4 96 = 3675 MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ 29. Endirekt malzeme maliyetleri 730 Genel Üretim Giderleri hesabında izlenir. İşletme üretiminde kullanmak için endirekt malzemeyi üretime gönderdiğinde Genel Üretim Giderleri hesabı borçlanır, İlk Madde ve Malzeme hesabı ise alacaklanır. 26. Dış iskonto = Nominal değer (Nominal değer x faiz oranı x süre) 3 = x 0,20 x 12 = = Direkt İşçilik Verim (Süre) Sapması aşağıdaki gibi hesaplanır. Direkt İşçilik Verim (süre) Sapması = (Fiili Süre Standart Süre) x Standart ücret = (2700 saat 3000 saat) x 5 (1000 birim x 3 saat) = 300 saat x 5 = 1500 olumlu sapma 27. Finansal Tabloların taşıması gereken özellikleri; Anlamlı olmalı İhtiyaca uygun olmalı Karşılaştırılabilir olmalı Zamanında hazırlamış olmalı Güvenilir ve doğru olmalı İşçi Ücret ve Giderleri 7/B seçeneğinde yer alan bir hesaptır. 16

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. ZAMANAŞIMI TEORİSİ...3 A. Kavram... 3 1.Tanımı... 3 2. Vergi Hukukunda Zamanaşımının Diğer Kanunlardaki Zamanaşımı ve Benzeri Müesseseler İle Karşılaştırılması... 5 a. Özel Hukuktaki

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı