KOBİ TFRS lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİ TFRS lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi"

Transkript

1 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 25: Vasfi HAFTACI Yavuz KILINÇ KOBİ TFRS lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi Preparing Consolidated Financial Statements According To Sme Tfrs s Özet Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve işletme dışı bilgi kullanıcıları açısından genel amaçlı finansal tablo yayımlayan ekonomik ve teknik birimlerdir. Küreselleşen dünyada ortak bir muhasebe dilinin kullanılması, daha güvenilir, karşılaştırılabilir, gereksinmelere uygun finansal tablolar sunabilmesi amacıyla muhasebe standartları kabul edilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Büyük işletmeler açısından oluşturulan bu standartların KOBİ ler tarafından kullanımının zorluğu ve karmaşıklığı, KOBİ ler için daha özet bir biçimde KOBİ TFRS lerin yayımlanmasına neden olmuştur. Bu çalışmada KOBİ ler hakkında bilgi verilmiş, konsolide finansal tablo düzenleyecek olan KOBİ lerin yapması gereken konsolidasyon işlemlerini nasıl gerçekleştireceği KOBİ TFRS ler boyutunda incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Konsolidasyon, Konsolide Finansal Tablolar, KOBİ, KOBİ TFRS Giriş Gerek Türkiye de gerekse dünyada işletmelerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan KOBİ lerin, tüm işletmeler içindeki oranı oldukça yüksektir. Türkiye açısından bakıldığında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırmasına göre % 99 civarında bir orana sahip olan KOBİ lerin ekonominin can damarı olduklarını söylemek yanlış olmaz. KOBİ lerin büyük işletmelere göre küçük ve esnek yapıda olması, istihdam oluşturabilme kapasitelerinin bulunması, bu işletmelerin önemini gösterir. (Çelik, 2010: 42) Ancak büyük işletmelere karşı olan bu tür üstünlüklerinin yanı sıra KOBİ lerin büyük işletmeler karşısında zayıf olduğu bir takım yönler de bulunur. Bu olumsuzluklara; istenilen zamanda kredi bulamamaları, ekonomik krizlerden kolayca etkilenebilmeleri, kurumsallaşmayı gerçekleştirememeleri, yurtdışına yatırım yapmalarının sınırlı ve zor olması gibi örnekler verilebilir. KOBİ lerin yaşadığı olumsuzluklara örnek olarak verilebilecek başka bir konu, finansal raporlamadır. Bütün dünyada ortak bir muhasebe dilinin konuşulması arzusu ile Prof. Dr. Vasfi Haftacı, Kocaeli Üniversitesi, İİBF, Arş. Gör. Yavuz Kılınç, Kocaeli Üniversitesi, SBE,

2 76 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ oluşturulan Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları, KOBİ ler açısından önemli bir problemi de gündeme getirmiştir. Hazırlanan bu standartlar, büyük işletmeler açısından uygulanabilirliği kolay olmasına karşılık, KOBİ ler açısından uygulanması zor ve karmaşıktır. Bu nedenle yapılan çeşitli çalışmalar, 2009 yılında yayımlanmıştır. Türkiye; Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarını tam bir uyum içinde kabul etmiş, uluslararası alanda yayımlanan bu standartları birebir çevirterek uygulamaya koymuştur. KOBİ TFRS ler kendi içinde 35 bölümden oluşmaktadır. Bunlardan dokuzuncu bölüm, konsolide ve bireysel finansal tablolara ayrılmıştır. Konsolide ve bireysel finansal tablolar bölümünde hangi işletmelerin konsolide finansal tablo düzenleyeceği, konsolide finansal tablolar düzenlenirken hangi noktalara özellikle dikkat edilmesi gerektiği gibi konular ele alınmıştır. Bu çalışmada KOBİ ler için oluşturulan muhasebe ve finansal raporlama standartlarına göre konsolidasyonun nasıl gerçekleştirileceği incelenmiştir. 1. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve işletme dışı bilgi kullanıcıları açısından genel amaçlı finansal tablolar yayımlayan teknik ve ekonomik birimler olarak tanımlanabilir. İşletme dışı bilgi kullanıcılarına işletmenin yönetiminde söz sahibi olmayan işletme sahipleri, mevcut borç verenler, potansiyel borç verecekler, kredi derecelendirme kuruluşları örnek olarak verilebilir. (KOBİ TFRS m.1.2, 1.3) 18 Kasım 2005 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 18 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe giren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik de KOBİ ler tanımlanmış, ortak bir KOBİ tanımı oluşturulmuştur. Bu yönetmelik çerçevesinde yapılan KOBİ tanımında, Avrupa Birliğinde olduğu gibi Türkiye de de çalışan işçi sayısı ile bilanço ve satış büyüklükleri esas alınmıştır. Bu yönetmelik çerçevesinde KOBİ ler; mikro işletmeler, küçük işletmeler ve orta işletmeler şeklinde üçe ayrılmıştır tarihli sayılı Resmi Gazete nin 3834 numaralı kararı ile yönetmelikte değişiklik yapılmış, özellikle KOBİ tanımlamasında kullanılan net satış hasılatı veya mali bilanço değerleri değiştirilmiştir. Bu üç işletme türünün çalışan işçi sayısı, bilanço ve satış tutarları türünden ayrımı aşağıdaki tabloda olduğu gibidir: (KOBİ Yönetmelik Madde 5) Tablo 1: Türkiye de KOBİ Sınırları Kriterler Mikro İşletme Küçük İşletme Orta İşletme Çalışan Sayısı < 10 < 50 < 250 Yıllık Net Satış Hâsılatı (TL) < < < Yıllık Mali Bilanço Değeri (TL) < < < Avrupa Birliği nin yapmış olduğu KOBİ tanımlamasında KOBİ lerin çalışan işçi sayısı, yıllık net satış hâsılatı ve yıllık bilanço değerleri üzerinden sınıflandırması ise aşağıdaki tabloda verilmiştir: (Akdoğan, 2010: 3)

3 KOBİ TFRS lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi 77 Tablo 2: AB de KOBİ Sınırları Kriterler Mikro İşletme Küçük İşletme Orta İşletme Çalışan Sayısı < 10 < 50 < 250 Yıllık Net Satış Hâsılatı (Euro) < < < Yıllık Bilanço Değeri (Euro) < < < Türkiye açısından yukarıdaki tablo dikkate alındığında çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hâsılatı veya mali bilanço değerlerinden herhangi biri TL nin altında bulunan işletmelerin KOBİ olduğu söylenebilir. 2. Kobi Tfrs ler Büyük işletmeler için oluşturulmuş olan tam set TMS/TFRS lerin, KOBİ ler için uygulanması zor ve karmaşıktır. Bu durum göz önüne alınarak tam set TMS/TFRS lerin genel yapısına uygun, KOBİ TFRS lerin oluşturulmasına gerek duyulmuş, bu yönde çalışmalar yapılarak, KOBİ TFRS ler yayımlanmıştır. (Akdoğan, 2010: 2) Uluslararası piyasaların gelişmesi, bu piyasalara yatırımların internet ortamından kolaylıkla yapılabilmesi, yatırımcıların ülkeler arasında kolay hareket edebilmesi gibi nedenler, oluşturulmuş olan KOBİ TFRS lerin önemini ortaya koymaktadır. (Akdoğan, 2010: 2) Standartların oluşturulmasındaki temel amaçlardan birisi, bütün dünyada ortak bir muhasebe dilinin konuşulması, hazırlanacak olan finansal tabloların bu amaç doğrultusunda karşılaştırılabilir, ihtiyaca uygun ve güvenilir olmasıdır. KOBİ muhasebe standartlarının, bu standartları uygulayacak olan işletmelere aşağıdaki faydaları sağlaması beklenmektedir. (Arsoy ve Bora, 2012: 19-20) KOBİ muhasebe standartları, KOBİ lerin finansal bilgilerinin hem ulusal hem de uluslararası alanda karşılaştırılabilir olmasını sağlar. KOBİ muhasebe standartları, KOBİ lere yurtdışı işletme birleşmelerinin yani yurtdışı yatırımların yapılması fırsatını sağlar. KOBİ muhasebe standartları, KOBİ lerin uluslararası pazarlara ulaşmasını sağlar. KOBİ muhasebe standartları, KOBİ lerin kredi notu üzerinde olumlu bir etki oluşturur. İşletmelerin kredi kurumları ile ilişkilerine pozitif olarak yansır. KOBİ TFRS ler toplamda otuz beş bölümden oluşmaktadır. Metin yaklaşık olarak 230 sayfadır. Büyük işletmeler için oluşturulan tam set TMS/TFRS ler toplamda 2800 sayfaya yakınken bu standardın 230 sayfada oluşturulması, KOBİ lere uygun hale getirmek için yapılmış, özet ve uygulanabilir bir standart olduğunu gösterir. Birbirleri ile karşılaştırıldığında tam set TFRS lerde konsolidasyon TFRS-10 Konsolide Finansal Tablolar başlığı altında yer alırken, KOBİ TFRS lerde konsolidasyon, KOBİ TFRS-9 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar başlığı altında yer almıştır. Bakıldığında KOBİ TFRS de hem bireysel finansal tablolara hem de konsolide finansal tablolara yer verilmişken, tam sette bireysel finansal tablolar ayrı bir standart olarak verilmiştir. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından

4 78 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ yayımlanan KOBİ TFRS ler dikkate alınarak bölüm dokuz hakkında özet bilgiler aşağıda verilmiştir Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardı 1 KOBİ TFRS ler içerisinde yer alan bu bölümde konsolide finansal tabloların hazırlanması için gerekli koşullar, hem bireysel finansal tablolar hem de birleşik finansal tablolara ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ana ortaklık ve bağlı ortaklıklardan oluşan işletme grubuna ait finansal tabloların tek bir işletmeye aitmişcesine hazırlandığı formata konsolide finansal tablolar denir. Tanımda sözü edilen ana ortaklık ile oy hakkının yarısından fazlasını elinde bulunduran ve o işletmeyi kontrolü altında tutan işletme anlatılmak istenirken, bağlı ortaklık ile de ana ortaklık tarafından kontrol edilen işletme kastedilir. Eğer bir işletme, yatırım yapmış olduğu işletme üzerinde gerek finansal açıdan gerekse yatırımlar düzeyinde etkin bir biçimde söz sahibi ise bu işletme, yatırım yapmış olduğu işletmeyi kontrol ediyor demektir. Konsolide finansal tablolar düzenlenirken aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir: Ana ortaklık ve bağlı ortaklığın finansal tablolarında yer alan benzer kalemler tek tek toplanarak birleştirilir. Sözgelimi her iki işletmenin kasa hesabının dönem sonu bakiyeleri toplanır ve tek bir kalem olarak sunulur. Ana ortaklığın bağlı ortaklığa yapmış olduğu yatırımın defter değeri ile bağlı ortaklığın ana ortaklığın payına düşen özsermaye tutarı karşılıklı olarak mahsup edilir. Bu işlem, mükerrerliği ortadan kaldırmak için yapılır. Konsolidasyon işleminin yapıldığı dönemde bağlı ortaklığın elde etmiş olduğu kâr ya da zarar tutarı, bağlı ortaklığın payı kadar gelir tablosunda ayrıca gösterilir. Diğer bir deyişle azınlık paylarına isabet eden tutar, ana ortaklığın payından ayrı olarak gelir tablosunda gösterilmelidir. Bağlı ortaklığın net aktif tutarından kendisine ait olan tutar, yani ana ortaklığın kontrol gücü olmayan payları tespit edilmeli, bu paylar ana ortaklığın payına isabet eden tutardan ayrı olarak finansal tablolarda gösterilmelidir. Gelir, gider ve temettüleri kapsayan grup içi bakiyeler ve işlemler tamamen elimine edilmelidir. Üçüncü ve dördüncü madde de belirtilen işlemler kısmi satın alma durumunda gerçekleştirilir. Ana ortaklık bağlı ortaklığın tamamına sahipse, bu işlemlerin yapılması gerekmez. Konsolide finansal tablolar düzenlenirken aşağıdaki hususlar da göz önünde tutulmalıdır: Konsolide finansal tablolar düzenlenirken ana ortaklık ile bağlı ortaklığın finansal raporlama dönemleri aynı olmalıdır. 1 Çalışmanın özelliği gereği açıklamalar yalnızca konsolide finansal tablolarla ilgili olacak, bireysel finansal tablolar dikkate alınmayacaktır. www. kgk.gov.tr KOBİ TFRS

5 KOBİ TFRS lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi 79 Konsolide finansal tablolar düzenlenirken, ana ortaklık ve bağlı ortaklıkların benzer durum ve olaylar için aynı muhasebe politikalarını uygulayıp uygulamadıklarına bakılmalı, gerekirse bu uyumlaştırma sağlanmalıdır. Ana ortaklık bir bağlı ortaklığın gelir ve giderlerini bu bağlı ortaklığı edinme tarihinden itibaren konsolide finansal tablolara eklemeye başlar. Bu işlem, bağlı ortaklık üzerindeki kontrol gücünün kaybedildiği tarihe kadar sürdürülür KOBİ lerde Konsolide Finansal Tablo Düzenleme Zorunluluğu Konsolide finansal tablo hazırlama zorunluluğu bulunmayan işletmeler dışındaki ana ortaklıkların KOBİ TFRS hükümleri çerçevesinde bütün bağlı ortaklıklarını konsolide etmesi ve konsolide finansal tablo düzenlemesi gerekir. (KOBİ TFRS, m. 9.2) Konsolide finansal tablo düzenlemek zorunda olmayan ana ortaklıklar aşağıda açıklanmıştır: (KOBİ TFRS, m. 9.3) Ana ortaklığın kendisi bağlı ortaklık ise işletmenin bağlı olduğu ana ortaklık TMS/TFRS lere ya da KOBİ TFRS lere uygun olarak finansal tablolarını konsolide edip genel amaçlı finansal tablo olarak yayınlayacaksa, kendisi bağlı ortaklık olan ana ortaklığın konsolide finansal tablo düzenlemesi gerekmez. Ana ortaklığın yatırım yapmış olduğu bütün bağlı ortaklıklar, bir yıl içinde satılmak amacıyla elde edilmişse, ana ortaklığın konsolide finansal tablo hazırlaması gerekmez Türk Ticaret Kanunu Nezdinde KOBİ TFRS ler 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu nun geçici birinci maddesi Türkiye Muhasebe Standartlarının; a. Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve yorumları (TMS/TFRS) ile b. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Türkiye Finansal Raporlama Standartlarından (KOBİ TFRS den), oluştuğunu belirtir. Ancak de sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair 6335 Sayılı Kanun ile birlikte 6102 sayılı TTK nın geçici birinci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları: oluşur. a. Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve yorumları, b. Kurum tarafından değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için belirlenen standartlar ve diğer düzenlemelerden, Türk Ticaret Kanunu ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna göre hangi işletmelerin standartları uygulayacakları belirlenmiştir. Buna göre; (Kamu Gözetim Kurumu Duyurusu)

6 80 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ a sayılı Kanunun 397. Maddesine göre bağımsız denetime tabi tutulması Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenenler, b sayılı Kanunun Maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işletmeler münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorundadırlar. Yukarıda belirtilen kapsama girmeyen işletmeler için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasına devam edilir sayılı Kanunun Maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işletmeler aşağıdaki gibidir: Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya örgütlenmiş başka bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler, Bankacılık Kanunu 3. maddede tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları, 3/6/2007 tarihli, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu nda tanımlanan sigorta ve reasürans şirketleri, 28/3/2001 tarihli, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nda tanımlanan emeklilik şirketleri, 3. Konsolidasyon İşlemleri İşletmeler kârlılıklarını artırabilmek için yatırım yaparlar. İşletmelerin yapacağı bu yatırımlar, kısa ve uzun vadeli olabilir. Kısa vadeli yatırımlar, genellikle işletmenin elinde atıl durumda bulunan varlıkları kullanmak ve yatırım üzerinden getiri elde etmek amacıyla yapılır. Uzun vadeli yatırımlarla, işletme kendisi ile aynı veya farklı sektörde bulunan işletmeleri satın alma yolu ile faaliyetlerini genişletmek, verimliliğini artırmak, hammadde kaynaklarına, dağıtım hizmetlerine ulaşabilmek, üretimde kullanılan hammaddeyi üreten işletmelere yatırım yaparak pazar payını yükseltmek ve katlanmış olduğu riski yaymak gibi amaçlar güdebilir. (Berney, vd, 1981: 282) İşletmeler başka işletmelerin hisse senetlerinin tamamını ya da önemli bir bölümünü satın aldıklarında, bu yatırımı finansal tablolarında göstermek, bu bilgiyi bilgi kullanıcılarına anlaşılır biçimde doğru olarak aktarmak zorundadırlar. Bunun için işletmeler, yatırımın türüne uygun bir muhasebe politikası belirlemeli, bu muhasebe politikasını uygulayarak, gerekli bilgileri finansal tablolarında ilgililere sunmalıdırlar. Yapılabilecek olan kısa ve uzun vadeli yatırımlar için uygulanması gereken muhasebe politikalarına ilişkin bir tablo aşağıda verilmiştir: (Taylor, 1996: 79)

7 KOBİ TFRS lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi 81 Tablo 3: Ortaklık Oranı- Muhasebeleştirme Yöntemi- Kâr Tespiti Etki Düzeyi Muhasebe Yöntemi Kârın Tespiti Kısa Vade Gerçeğe Uygun Değer Getiri Tutarı 0-19 % Gerçeğe Uygun Değer Temettü Tutarı % Özkaynak Yöntemi Yatırım Oranı Kadar Kâr % Özkaynak Yöntemi Yatırım Oranı Kadar Kâr % Tam Konsolidasyon Azınlık Paylarına Düşen Kısım Hariç Kâr Yukarıdaki tabloya göre işletmelerin kısa vadede ellerindeki atıl varlıkları kullanarak yapmış oldukları yatırımların ilk kez muhasebeleştirilmesinde, yatırımın gerçeğe uygun değerini esas almaları gerekir. Buradaki gerçeğe uygun değer, genellikle piyasa fiyatıdır. Uzun vadede yapılan yatırımlar dört bölümde incelenebilir. İşletmenin yatırım oranı % 0-19 aralığında ise bu yatırım finansal tablolara gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak yansıtılır. İşletmenin yapmış olduğu yatırım, diğer işletmenin hisse senetlerinin % aralığında ise bu yatırım iştiraktir ve özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmelidir. Yapılan yatırım % 50 oranında ise iş ortaklığı durumu söz konusu olur. Bu tür yatırımlar öz kaynak yöntemine göre muhasebeleştirilir. Yatırım oranı % 50 nin üzerinde ise, yatırım yapan işletmenin yatırım yapılan işletme üzerinde etkin kontrol gücüne sahip olduğu kabul edilir. Bu yatırımın muhasebeleştirilmesinde tam konsolidasyon yöntemi kullanılır. Konsolidasyon uygulayacak olan işletme, bağlı ortaklıklarının tamamını konsolidasyon kapsamına sokarak, solo halinde düzenlenmiş olan bütün finansal tabloları gerekli konsolidasyon işleminden geçirdikten sonra finansal tabloları birleştirir ve tek bir işletmeye ait finansal tablo gibi sunar. Bu açıklamalar doğrultusunda konsolidasyon, yatırım yapılan işletmelerin finansal tablolarının yatırım yapan işletmenin finansal tabloları ile birleştirilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. (Örten, vd, 2010: 392) 4. Konsolide Finansal Tablolar Konsolide finansal tablolar, ayrı tüzel kişilikleri olan işletmelerin oluşturmuş olduğu grubun, ayrı ayrı düzenlemiş oldukları finansal tablolarındaki gelirlerinin, giderlerinin, varlıklarının, borçlarının, öz kaynaklarının ve nakit akışlarının birleştirilerek tek bir işletmeye ait finansal tablo gibi sunulmasıdır. (Kaya, 2011: 1) Diğer bir deyişle aralarında ana ortaklık ve bağlı ortaklık ilişkisi bulunan işletmelerin finansal tabloları konsolidasyonla birleştirilir. Ana ortaklık, bir veya daha fazla işletme üzerinde etkin kontrolü bulunan işletme; bağlı ortaklık ise ana ortaklık tarafından kontrol edilen işletme olarak tanımlanabilir. Ana ortaklık olarak kabul edilebilmenin en önemli koşullarından birisini kontrol oluşturur. Kontrol, faaliyetlerinden fayda sağlamak üzere bir işletmenin faaliyet ve finansman politikalarını yönetme gücüdür. (KOBİ TFRS, m. 9.4) Kontrol, ana ortaklığın doğrudan veya bağlı ortaklıkları aracılığı ile dolaylı olarak bir işletmenin oy hakkının yarısından fazlasını elinde bulundurması suretiyle oluşur. (KOBİ TFRS m. 9.5)

8 82 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yatırımcı işletmelerin yatırım yapılan işletmeler üzerindeki oy durumu koşullara göre değişiklik gösterir. Eğer yatırımcı işletme, yatırım yapılan işletmenin bütün oy haklarını ya da hisse senetlerinin tamamını satın almışsa, burada tam sahiplik durumu vardır. Eğer yatırımcı işletme, hisse senetlerinin tamamını değil de önemli bir kısmını satın almışsa, burada da kısmi sahiplik durumu söz konusudur. Tam ve kısmi sahiplik durumu aşağıda ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır Tam ve Kısmi Sahiplik Tam sahiplik, ana ortaklığın bağlı ortaklık hisselerinin tamamına sahip olması ile oluştuğundan burada azınlık paylarından söz edilemez. Kısmi sahiplikte ana ortaklık payının dışında kalan bölüm, kontrol edilemeyen pay şeklinde finansal tablolarda ayrı bir kalem olarak gösterilmelidir. Aşağıda tam ve kısmi sahiplik durumlarına ilişkin olarak bir örnek uygulamaya yer verilmiştir. (Örnek uygulamalarla ilgili yevmiye maddelerinde, standartlara göre gerçekleştirilen uygulamaların muhasebeye işlenmesine yönelik benimsenmiş bir hesap planı olmadığından hesaplara numara verilmemiştir.) Tam Sahiplik Durumu A işletmesi B işletmesinin bütün hisse senetlerini XX tarihinde satın almıştır. A işletmesi satın alma için TL vererek B işletmesinin kontrolüne sahip olmuştur. Her iki işletmenin XX tarihli bilançoları ile konsolide çalışma tablosu tablo 4 de gösterilmiştir: (Berney vd, 1981: ) Dönem içinde yapılan işlemlere bakıldığında A ve B işletmeleri arasında gerçekleşen kimi işlemlerin olduğu belirlenmiştir. Bu işlemler şöyledir: A işletmesinin Alıcılar Hesabında raporlamış olduğu TL lik tutarın TL si B işletmesine aittir. A işletmesinin Alacak Senetleri Hesabında raporlamış olduğu tutarın TL lik bölümü B işletmesinden senetli alacaktır. Tablo 4: A ve B İşletmeleri Konsolide Çalışma Tablosu Eliminasyon A B Borç Alacak Konsolide Tutarlar Kasa Bankalar Menkul Kıymetler Alıcılar (1) Alacak Senetleri (2) Stoklar Bağlı Ortaklıklar (3) M. Duran Varlık (Net) AKTİF TOPLAMI

9 KOBİ TFRS lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi 83 Satıcılar (1) Borç Senetleri (2) Diğer Kısa Vadeli Borçlar Uzun Vadeli Borçlar Sermaye (3) Geçmiş Yıl Kârları (3) PASİF TOPLAMI Toplam (1) Yapılan incelemelerde B işletmesinin A işletmesine TL lik senetsiz borcunun olduğu tespit edilmiştir. Konsolidasyon gereği grup içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin karşılıklı olarak elimine edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle TL lik alacak ve borç tutarı karşılıklı olarak elimine edilmiştir. Eliminasyon kaydı aşağıdaki gibidir: 1 Satıcılar Hs. (B) Alıcılar Hs. (A) (2) Yine yapılan incelemelerde B işletmesinin A işletmesine TL lik senetli borcu olduğu belirlenmiş ve elimine edilmiştir. Eliminasyon kaydı aşağıdaki gibidir: 2 Borç Senetleri Hs. (B) Alacak Senetleri Hs. (A) Konsolidasyon işlemleri gerçekleştirilirken ana ortaklık ve bağlı ortaklık arasında gerçekleşen ticari faaliyetlerin belirlenip elimine edilmesi gerekir. Eğer eliminasyon işlemi gerçekleştirilmezse mükerrerliğe neden olunur. A ve B işletmeleri arasında gerçekleşen ticari faaliyetlerinde elimine edilmesi gerekir. 1 ve 2 numaralı yevmiye maddelerinde bu iki işletme arasında gerçekleşen ticari faaliyetler elimine edilmiştir. (3) Konsolide finansal tabloların hazırlanması sürecinde mükerrerlikten kurtulmak için ana ortaklığın yapmış olduğu yatırımın defter değeri ile bağlı ortaklıktan ana ortaklığa düşen payı temsil eden öz kaynakların karşılıklı olarak elimine edilmesi gerekir. Bundan ötürü yapılması gereken eliminasyon kaydı aşağıdaki gibidir: 3 Sermaye Hs. (B) Geçmiş Yıl Kârları (B) Bağlı Ortaklıklar Hs. (A)

10 84 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Ana ortaklığın bağlı ortaklığa yapmış olduğu yatırımın defter değeri ile bağlı ortaklığın ana ortaklığın payına düşen özsermaye tutarı karşılıklı olarak mahsup edilir. 3 numaralı yevmiye maddesi ile bu işlem gerçekleştirilmiş olup, doğacak olan mükerrerlik ortadan kaldırılmıştır. (4) B işletmesinin net varlıkları TL dir. A işletmesi B işletmesini TL ye satın aldığı için şerefiye yoktur Kısmi Sahiplik Durumu A işletmesi B işletmesinin hisse senetlerinin % 80 ini XX tarihinde TL ye satın almıştır. A ve B işletmeleri arasında geçen işlemler, ilk örnektekinin aynısıdır. Buna göre düzenlenecek olan konsolide çalışma tablosu tablo 5 deki gibidir: (Berney vd, 1981: ) B işletmesinin net varlıkları TL dir. A işletmesi B işletmesinin % 80 ine sahip olmak için TL ödediği için şerefiye bulunmamaktadır. B işletmesinin kendi kontrolünde kalan fakat A işletmesi için kontrol dışı pay olan tutar, ( x0,20)= TL dir. Bu tutarın konsolide finansal tablolarda azınlık payı olarak gösterilmesi gerekir. Tablo 5: A ve B İşletmeleri Konsolide Çalışma Tablosu Eliminasyon A B Borç Alacak Konsolide Tutarlar Kasa Bankalar Menkul Kıymetler Alıcılar (1) Alacak Senetleri (2) Stoklar Bağlı Ortaklıklar (3) M. Duran Varlık (Net) AKTİF TOPLAMI Satıcılar (1) Borç Senetleri (2) Diğer Kısa Vadeli Borçlar Uzun Vadeli Borçlar Sermaye (3) Geçmiş Yıl Kârları (3) Azınlık Payları (4) PASİF TOPLAMI Toplam

11 KOBİ TFRS lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi 85 Yapılması gereken eliminasyon kayıtları tam sahiplik durumunda verilen örnekler ile aynı olduğundan burada yalnızca azınlık paylarının finansal tablolara eklenmesi için yapılması gereken eliminasyon kaydına yer verilmiştir. Yapılacak eliminasyon kaydı aşağıdaki gibidir: 4 Sermaye Hs. (B) Geçmiş Yıl Kârları (B) Azınlık Payları A işletmesi, B işletmesinin % 80 ine sahiptir. Bu sebeple % 20 lik kısım A işletmesi için kontrol gücü bulunmayan yani azınlık payıdır. Kontrol gücü bulunmayan paylar finansal tablolarda ayrı olarak gösterilmesi gerekir. 4 numaralı yevmiye maddesi ile bu işlem gerçekleştirilmiştir Konsolidasyon Yöntemleri Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılacak olan konsolidasyon yöntemleri tam konsolidasyon ve özkaynak yöntemi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu yöntemlerden tam konsolidasyon yöntemi % 50 ve daha fazla bir sahiplik durumu var ise kullanılırken, özkaynak yöntemi ise %20-50 arasında bir ortaklığın ve iş ortaklığının yani % 50 oranında ortaklığın olması durumunda kullanılır. (Bkz. Tablo 3) Tam Konsolidasyon Yöntemi Tam konsolidasyon, bağlı ortaklıkların konsolide finansal tablolara eklenmesiyle grup işletmenin tek bir ekonomik birim gibi gösterilmesini sağlayan yöntemdir. (Kaya, 2011:53) Tam konsolidasyon da yatırım yapılan işletmenin finansal tablolarındaki hesap kalemlerinin her biri ortaklık oranı dikkate alınmadan yatırımı yapan işletmenin finansal tabloları ile birleştirilir. (Örten ve ötekiler, 2010: 392) Tam konsolidasyonda ana ortaklığın finansal durum tablosunda varlıklarında yer alan iştirak tutarları, bağlı ortaklığın sermayesinden mahsup edilir. Yapılacak olan bu eliminasyon kaydından sonra her iki işletmenin varlıkları ve borçları birleştirilir. Bağlı ortaklığın ilgili dönemde elde etmiş olduğu kârdan ana ortaklığa düşen bölüm alınarak özkaynaklarda birleştirilir. Böylece konsolidasyon işlemi gerçekleştirilir. (Güvemli, 1993: 45) Yukarıdaki yapılan açıklamalar dikkate alındığında tam konsolidasyon, ana ortaklığın bağlı ortaklık üzerindeki ortaklık oranı dikkate alınmadan konsolidasyonun gerçekleştirildiği yöntem olarak tanımlanabilir. Eğer bağlı ortaklık üzerindeki sahiplik durumu % 100 değilse yapılacak olan konsolidasyonda bağlı ortaklıklar üzerindeki kontrol gücü oluşturmayan bu payların özkaynaklarda ayrı bir hesap kalemi olarak gösterilmesi gerekir. Bu yöntemin daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıda bir örnek verilmiştir.

12 86 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Örnek: H işletmesi Y işletmesinin % 90 lık payını XX tarihinde satın almıştır. Her iki işletmenin satın alma öncesi finansal tabloları tablo 6 daki gibidir: (Epstein ve Mirza, 2005: ) Tablo 6: H ve Y İşletmeleri Satın Alma Öncesi Bilançoları H İşletmesi Y İşletmesi Kasa Alıcılar(Net) Ticari Mallar Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar(-) Haklar Toplam Varlıklar Satıcılar Çıkarılmış Tahviller Sermaye Hisse Senedi İ. Primleri Yasal Yedekler Toplam Kaynaklar Bilançolara bakıldığında Y işletmesinin net varlıkları TL dir. H işletmesi Y işletmesinin %90 ına sahip olmak istemesinden dolayı, birleşmeden dolayı Y işletmesinin varlıklarının ve borçlarının gerçeğe uygun değerinin hesaplanması gerekmektedir. Bu nedenle, yapılan ekspertiz çalışmaları sonucu, Y işletmesinin varlık ve borçlarının gerçeğe uygun değerleri tablo 7 de verildiği gibi belirlenmiştir. Tablo 7: Y İşletmesi Gerçeğe Uygun Değer Tablosu Defter Değeri Gerçeğe Uygun Değeri Fark Kasa Alıcılar(Net) Ticari Mallar Maddi Duran Varlıklar(Net) Haklar Satıcılara Borçlar Toplam

13 KOBİ TFRS lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi 87 Birleşme tarihinde H işletmesi Y işletmesinin varlık ve borçlarını gerçeğe uygun değer üzerinden finansal tablolarına aktarmak durumundadır. Ayrıca H işletmesi, Y işletmesinin tamamına sahip olmadığından mevcut azınlık payı, gerçeğe uygun değerdeki fark tutarını da kapsar. Azınlık payı ve ana ortaklık payının hesabı aşağıdaki gibidir: Y İşletmesinin Gerçeğe Uygun Net Varlıkları= TL Ana Ortaklık Payı ( x0,90) = TL Azınlık Payı ( x0,10) = TL H işletmesi birleşme tarihinde nominal değeri 21 TL/adet olan adet hisse senedi ihraç etmiştir. Hisse senetlerinin piyasa değeri TL dir. H işletmesinin bu birleşmeden dolayı aşağıdaki muhasebe kaydını yapması gerekir. 1 Bağlı Ortaklıklar Hs Bağlı Ort. Serm. T. Hs Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taah. Hs Sermaye Hs. Hisse Senedi İhraç Farkları Hs ve 2 numaralı yevmiye maddeleri ile Y işletmesinin satın alınması ile ilgili olarak H işletmesi tarafından yapılması gereken muhasebe işlemleri gerçekleştirilmiştir. H işletmesinin Y işletmesini satın aldığı tarihte defter değeri ile ödenen değer arasında fark olmasından dolayı şerefiye ortaya çıkmaktadır. İlgili şerefiyenin hesaplanması aşağıdaki gibidir: Y şirketinin belirlenebilir net varlıklarının GUD TL Azınlık payı (0,10) Ana ortaklık payı (0,90) Elde etme maliyeti Şerefiye TL TL TL TL Tablo 8: H ve Y işletmeleri Konsolide Çalışma Tablosu Eliminasyon H İşletmesi Y İşletmesi Borç Alacak Konsolide Bilanço Kasa Alıcılar(Net) Ticari Mallar Bağlı Ortaklıklar (1) Maddi Duran Varlıklar

14 88 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Birikmiş Amortismanlar(-) Haklar Şerefiye Toplam Varlıklar Satıcılar Çıkarılmış Tahviller Sermaye (2) Hisse Senedi İ. Primleri (2) Yasal Yedekler Azınlık Payları Toplam Kaynaklar Toplam Eliminasyon Kayıtları Öncelikli olarak H işletmesi yatırımının defter değeri ile Y işletmesinin öz kaynaklarından H işletmesine düşen payın karşılıklı olarak elimine edilmesi, diğer yandan ortaya çıkacak olan farkların aktif hesaplar ile şerefiye hesaplarına dağıtılması gerekir. Gerekli eliminasyon kayıtları aşağıdaki gibidir: 1 Ticari Mallar Hs. Maddi Duran Varlıklar Hs. Haklar Hs. Şerefiyeler Hs. Sermaye Hs. (Y) Hisse Senedi İhraç Pirimleri (Y) Yasal Yedekler (Y) Bağlı Ortaklıklar Hs. (H) Birikmiş Amortismanlar Hs. Azınlık Payları Finansal tabloların birleştirilmesinde, yatırım yapılan işletmenin finansal tablolarında yer alan kalemlerin gerçeğe uygun değerlerinin dikkate alınması, diğer yandan ana ortaklık payı dışında kalan azınlık paylarının da finansal tablolarda ayrı bir kalem olarak gösterilmesi gerekir. Bu nedenle H işletmesi 1 numaralı yevmiye maddesini yapmıştır. Belirtilen konsolidasyon işlemi, işletme birleşmeleri sırasında yapılacak olan kayıttır. İlerleyen dönemlere veya dönem sonuna gelindiğinde yapılması gereken konsolidasyon işlemleri aynı örnek üzerinden devam ettirilerek aşağıda açıklanmıştır. Örnek: H ve Y işletmelerinin XX tarihli gelir tabloları ve bilançoları aşağıdaki gibidir: (Epstein ve Mirza, 2005: )

15 Tablo 9: H ve Y İşletmeleri Gelir Tabloları KOBİ TFRS lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi 89 Gelir Tablosu H İşletmesi Y İşletmesi Satışlar Satışların Maliyeti(-) Brüt Satış Kârı Faaliyet Giderleri(-) Faaliyet Kârı Diğer Gelirleri Diğer Giderleri - - Dönem Net Kârı Tablo 10: H ve Y işletmeleri Bilançoları BİLANÇO ( XX) H İşletmesi Y İşletmesi Kasa Alıcılar Ticari Mallar Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar Bağlı Menkul Kıymetler(Tahvil) Bağlı Ortaklıklar Haklar AKTİF TOPLAMI Satıcılar Çıkarılmış Tahviller Sermaye Hisse Senedi İ. Primleri Yasal Yedekler Dönem Net Kârı PASİF TOPLAMI H ve Y işletmelerinin XX tarihli konsolide bilançosu ve konsolide gelir tablosunun oluşturulabilmesi için XX XX döneminde iki işletme arasında gerçekleşen işlemlerin belirlenmesi ve gerekli düzeltme kayıtlarının yapılması gerekir. Bu nedenle, ana ortaklık ve bağlı ortaklık arasında aşağıdaki işlemlerin gerçekleştiği varsayılmıştır: H işletmesi maliyeti TL olan malları Y işletmesine TL ye satmıştır.

16 90 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ H işletmesi, Y işletmesinden TL lik mal satın almıştır. Y işletmesi maliyet bedeli üzerinden % 25 kârla satış yapmaktadır. Y işletmesi 30 Aralık tarihinde yapmış olduğu TL lik ödemeyle H işletmesine olan borcunu TL ye düşürmüştür. Yapılan TL lik ödeme, 31 Aralık itibariyle devam etmektedir XX tarihinde Y işletmesi, H işletmesinin çıkarmış olduğu tahvillerin yarısını TL bedelle satın almıştır. Tahvillerin vadesi XX dir. Tahvillerin faizi her yılın 31 Aralık tarihinde ödenmektedir. Ancak Y işletmesinin almış olduğu tahvillerin faizi önceki yatırımcıya ödenmiştir XX tarihinde Y işletmesi, H işletmesinden TL bedelle maddi duran varlık satın almıştır. Bu maddi duran varlık, H işletmesi tarafından TL bedelle satın alınmış olup, satış tarihindeki net defter değeri TL dir. Maddi duran varlığın tahmini kalan ömrü 4 yıldır. Yukarıda verilen ve dönem içinde gerçekleşen işlemler dikkate alındığında, konsolide çalışma tablosu tablo 11 deki gibi düzenlenebilir. Tablo 11: H ve Y İşletmeleri Konsolide Çalışma Tablosu Eliminasyon GELİR TABLOSU H İşletmesi Y İşletmesi Borç Alacak Konsolide Rakamlar Satışlar Satışların Maliyeti (-) Brüt Satış Kârı Faaliyet Giderleri (-) Faaliyet Kârı Diğer Gelirler Diğer Giderler - - Azınlık Payları Dönem Net Kârı BİLANÇO H İşletmesi Y İşletmesi Eliminasyon Konsolide Rakamlar Kasa Alıcılar Ticari Mallar Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar Bağlı Menkul Kıymetler (Tahvil) Bağlı Ortaklıklar

17 KOBİ TFRS lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi 91 Haklar Şerefiye AKTİF TOPLAMI Satıcılar Çıkarılmış Tahviller Sermaye Hisse Senedi İ. Primleri Yasal Yedekler Azınlık Payları Dönem Net K:arı PASİF TOPLAMI Eliminasyon kayıtları aşağıdaki gibi yapılır. 1 Dönem Net Kârı Hs Azınlık Payları numaralı yevmiye maddesi ile H işletmesi, Y işletmesinin elde etmiş olduğu kârın kendi payına düşen kısmının haricinde olan tutarı azınlık payı olarak belirlemiş ve muhasebeleştirmiştir. 2 Yurtiçi Satışlar Hs Satılan Ticari Malların Maliyeti Hs numaralı yevmiye maddesi ile H ve Y işletmeleri arasında gerçekleşen alım-satım işlemlerinin eliminasyonu gerçekleştirilmiştir. 3 Kasa Hs Alıcılar Hs numaralı yevmiye maddesi ile Y işletmesinin 30 Aralık tarihi itibari ile H işletmesine yapmış olduğu ödemenin mahsup kaydı gerçekleştirilmiştir. 4 Satıcılar Hs Alıcılar Hs

18 92 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 4 numaralı yevmiye maddesi ile Y işletmesinin H işletmesine olan ve ticari faaliyetlerden doğan TL lik borcunun eliminasyonu gerçekleştirilmiştir. 5 Çıkarılmış Tahviller Hs Bağlı Menkul Kıymetler (Tahvil) Diğer Gelirler Hs numaralı yevmiye maddesi ile Y işletmesinin H işletmesinden satın almış olduğu tahvillerin eliminasyon kaydı gerçekleştirilmiştir. 6 Diğer Gelirler Hs Maddi Duran Varlıklar Hs. Faaliyet Giderleri Hs. Birikmiş Amortismanlar Hs numaralı yevmiye maddesi ile Y işletmesinin H işletmesinden satın almış olduğu maddi duran varlığın eliminasyon kaydı gerçekleştirilmiştir Özkaynak Yöntemi Özkaynak yöntemi, iştiraklerin ve iş ortaklıklarının konsolide finansal tablolarda muhasebeleştirilmesinde kullanılır. Bu yöntem, iştirak ve iş ortaklığı niteliği taşıyan yatırımların ilk defa muhasebeleştirilmesinde elde etme maliyetini benimseyen, daha sonraki dönemlerde muhasebeleştirilen tutarın yatırım yapılan işletmenin net varlıklarında meydana gelen değişmelere bağlı olarak artırılmasını veya azaltılmasını öngörür. (Kaya, 2011: 81) Özkaynak yöntemi, yatırım yapan işletmenin yatırım yapılan işletme üzerinde sahip olduğu oy hakkının % arasında veya % 50 oranında olan yani iş ortaklığı durumunun söz konusu olduğu durumlarda uygulanır. Özkaynak yönteminin daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıda bir örnek verilmiştir. Örnek: X işletmesinin net varlıkları TL dir. Y işletmesi, X işletmesinin % 20 sini temsil eden oyları TL karşılığında satın almıştır. (Kılınç, 2012: 42) 1 İştirakler Hs İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hs İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hs Bankalar Hs

19 KOBİ TFRS lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi 93 1 ve 2 numaralı yevmiye maddeleri ile Y işletmesinin X işletmesine yapmış olduğu % 20 lik yatırımın muhasebe kaydı gerçekleştirilmiştir. İzleyen dönemde X işletmesi TL kâr elde etmiş ve elde ettiği kârın TL lik bölümünü dağıtmaya karar vermiştir. 3 İştirakler Hs İştiraklerden Temettü Gel. Hs İştiraklerden Alacaklar Hs İştirakler Hs ve 4 numaralı yevmiye maddelerinde X işletmesi tarafından ilgili dönemde elde edilen TL lik kârın X işletmesine düşen payı kadar Y işletmesinin yapmış olduğu yatırımın tutarı artırılmışken, X işletmesi tarafından dağıtılan temettü tutarı kadar da yatırım tutarı azaltılmıştır. Yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı üzere özkaynak yönteminin kullanılması durumunda iştiraklerin elde ettiği kâr/zarar durumu söz konusu olduğunda bu tutar kadar yatırımın değeri artırılır ya da azaltır. Eğer iştiraklerin elde ettiği kârın belli bir bölümünün ya da hepsinin dağıtılması söz konusu olursa dağıtılan temettü kadar da iştirak yatırımının değerini azaltmak gerekir. Sonuç Özellikle 2000 li yıllardan sonra artan teknolojik gelişmeler eşliğinde işletmelerin, faaliyette bulundukları sektörlerde güçlü kalabilmeleri ve pazar payını koruyabilmeleri için finansal açıdan güçlü olmaları gerekir. Bu durum, işletmeleri gerek kendi sektörlerinde gerekse diğer sektörlerde faaliyette bulunan işletmelere ortak olmaya ve onlar üzerinde etkin kontrol gücü oluşturmaya yöneltmiştir. İşletmelerin diğer işletmeler üzerinde etkin bir kontrol gücü bulundurması konsolidasyon işlemlerini gerçekleştirmesini ve konsolide finansal tablo düzenlemesini gerekli kılar. Muhasebe bilgi kullanıcıları açısından yayınlanan finansal raporların karşılaştırılabilir, gereksinmelere uygun, güvenilir olması için, işletmelerin başka işletmelere yapmış oldukları yatırımlarını finansal raporlarında bu ilkelere uygun biçimde raporlamaları gerekir. Sözgelimi yatırımcı işletmenin, kontrolünü önemli ölçüde elinde bulundurduğu bir işletme finansal raporlarında yalnızca Bağlı Ortaklıklar hesabında göstermesi, bilgi kullanıcılarının gereksinmelerini karşılamaz. Bu durum, işletmenin finansal durumunun yanlış bildirimi demektir. Bu nedenle yapılan yatırımın bütün etkilerinin ortaya konacak şekilde konsolidasyon işleminin yapılması işletmenin finansal durumunun en doğru biçimde ortaya konması gerekir.

20 94 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ KOBİ ler, kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve işletme dışı bilgi kullanıcılarına genel amaçlı finansal tablo yayımlayan işletmelerdir. Bilgi kullanıcılarının haklarında daha doğru kararlar alabilmeleri için KOBİ lerin, konsolidasyon işlemlerini gerçekleştirmesi ve konsolide finansal tablolarını düzenlemesi gerekir. KOBİ ler bu işlemleri gerçekleştirirken KOBİ TFRS lerini rehber olarak dikkate alırlar. KOBİ TFRS ler ile KOBİ lerin finansal raporlama sorunları büyük ölçüde giderilip, KOBİ lerin gerek yerel gerekse uluslararası pazarlarda yapacağı işlemler kolaylaştırılabilir. Bu finansal raporlama standartlarının KOBİ ler tarafından kullanılması ile muhasebe raporlarının istenilen kalitede, karşılaştırılabilir, gereksinmelere uygun olacağı ve finansal raporlama standartlarının kullanıldığı bütün ülkelerde bu finansal raporların geçerli olacağı söylenebilir. Kaynakça Akdoğan, Nalân (2001). TMS-5 Konsolide Finansal Tablolar Standardının İncelenmesi ve Bir Uygulama Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi. 5 (2001): Akdoğan, Nalân (2010). KOBİ Finansal Raporlama Standardına Genel ve Tam Set IAS/IFRS lerden Farklılığı Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi. 30 (2010): Akdoğan, Nalân ve Tenker, Nejat (2007). Finansal Tablolar ve Finansal Analiz Teknikleri. Ankara: Gazi Kitapevi. Arsoy, A. Poroy ve Bora, Tuba (2012). KOBİ Muhasebe Standartlarının Gelişimi ve Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Araştırma Muhasebe ve Finansman Dergisi. 56 (2012): Berney, Paul, R., Lyons, William. P. ve Garstka, Stanley, J. (1981). Financial Accounting And Reporting: Text And Cases. ABD, Business Publications Çelik, Orhan (2010). Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Uluslar arası Finansal Raporlama Standardı: Ne Zaman ve Nasıl? Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi. 30 (2010): Epstein, B. J. Mirza, A. A. (2005). Interpretation And Aplication of International Accounting Standartds. USA: John Wiley&Sons Inc Gökçen, Gürbüz, Başak Ataman Akgül, Cemal Çakıcı (2011). Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları. İstanbul: Türkmen Kitapevi. Greuning, Hannie (2005). International Financial Raporting Standards: A Practical Guide. Washington: The World Bank Güvemli, Oktay (1993). Kurumlar Topluluğunun Muhasebe, Finansman, Vergi ve Ticaret Hukuku Açısından Yönetimi. İstanbul: M.Ü. Nihad Sayar Eğitim Vakfı Yayın No:451/684. Haftacı, Vasfi (2013). İşletmelerde Finansal Çözümleme. İzmit: Umuttepe Yayınları. Taylor, Paul (1996). Consolitated Financial Reporting, USA, Canada, Paul Chapman Publishing.

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar UMS 27-28 UFRS 3 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Konsolide

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Konsolide Finansal Tablolar Standardına Göre Edinim Tarihindeki Konsolidasyon Prosedürleri

Konsolide Finansal Tablolar Standardına Göre Edinim Tarihindeki Konsolidasyon Prosedürleri Muhasebe ve Finansman Dergisi Konsolide Finansal Tablolar Standardına Göre Edinim Tarihindeki Konsolidasyon Prosedürleri Aylin POROY ARSOY ÖZET TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar a göre, ana ortaklık

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI. : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI. : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI Sayı : 2013-4 Konu : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi İlişkili Standartlar : TFRS 9, TFRS 10, TMS 28, TMS 39 I.

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır. Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık,

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ-

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- İSMMMO 5 Kasım 2012 Doç.Dr. Volkan Demir Galatasaray Üniversitesi vdemir@gsu.edu.tr İÇERİK YENİ TTK ve TFRS UYGULAMASINDA

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine Usul ve Esaslar Hakkında İlgili Seminer Notları

Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine Usul ve Esaslar Hakkında İlgili Seminer Notları Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ İle İlgili Seminer Notları 1 1. Tebliğin Amacı Ana ortaklığın; iştirakleri ile

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TFRS lerin ilk kez uygulandığı finansal tabloların (ara dönem dahil): Şeffaf ve sunulan tüm dönemler açısından karşılaştırılabilir nitelikte olan,

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlara

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGUNLANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TASLAĞI - III. : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGUNLANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TASLAĞI - III. : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGUNLANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TASLAĞI - III Konu : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi İlişkili Standartlar : TFRS 9, TFRS 10, TMS 28, TMS 39 ÖZET Finansal

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59 ETHİCA SİGORTA A.Ş. 30.9.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI 134.313.863,59 I- Cari Varlıklar 131.781.338,67 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.358.199,02 1- Kasa 0,00 2- Alınan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/227 Ref: 4/227

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/227 Ref: 4/227 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/227 Ref: 4/227 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLUP TMS LERİ UYGULAMAYAN ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA UYGULANACAK İLAVE HUSUSLAR

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 (12.03.2013 Tarihli ve 28585 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not Dönem A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.747.477,58 1- Kasa 83.811,27 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 51.705.256,05

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 07.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 Sayın Müşterimiz, Bağımsız denetim kapsamında olup T.M.S.(Türkiye Muhasebe Standarları) uygulamayan şirketlerce 1/1/2014

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı,

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013

SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013 SİRKÜLER SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013 KONU : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketleri Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararıyla İlgili Usul ve Esaslar belirlendi Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kamu

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı