VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM RAPORU"

Transkript

1 VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM RAPORU 1

2 İÇİNDEKİLER 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI 2- KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI A- GRUBUN YAPISI VE ORTAKLAR I- Ortaklık ve Sermaye yapısı II- Ortakların Hakları III- Yatırımcı İlişkileri Grubu a- Yatırımcı İlişkileri Grubunun Yapısı b- Yatırımcı İlişkileri Grubunun Görevi B- YÖNETİM KURULU I- Bağımsızlık Kriterleri II- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı III- Yönetim Kurulu Üyelerinin Analizi IV- Yönetim Kurulunun Yetki ve Sorumlulukları V- Yönetim Kurulu Sekretaryası VI- Yönetime Sağlanan Menfaatler VII- Yönetim Kurulunun Yıllık Değerlendirmesi C- YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ I- Denetim Komitesi II- Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi D- KAMUYU AYDINLATMA F- RİSK YÖNETİMİ I- Vestel Web Sayfası II- Yıllık Faaliyet Raporu III- Raporların Denetim ve Kontrolü IV- Mali Raporların Denetim ve Kontrolü I- Risk Yönetim Organizasyonu, Tanımı ve Yönetimi II- Yetki ve Sorumlulukların Dağılımı III- Risk Yönetimine İlişkin Teknolojik Destekler IV- Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Kontrol Merkezi Başkanlığı V- Bağımsız Denetim G- ETİK KURALLAR H- İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ 2

3 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI Vestel Elektronik A.Ş. bu Kurumsal Yönetim Beyanı ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumuna ilişkin taahhütlerini açıklamaktadır. Bu beyanda Vestel in ilkelere ilişkin uyum derecesi ve uyum göstermediği konulara ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Vestel Elektronik A.Ş. yaklaşık %49 oran ile Türkiye nin halka açıklık seviyesi en yüksek şirketlerinden biri konumundadır. Bu yüksek oran Vestel in yatırımcılarına olan sorumluluğunu bir kat daha artırmaktadır. Bu sorumluluğun bilincinde olarak; Vestel yönetimi ve çalışanları bir bütün olarak Kurumsal Yönetim İlkelerini benimsemiş ve faaliyetlerin her aşamasında saydamlık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmeyi kabul etmiştir. Vestel, kısa zaman içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yapılandırarak büyük aşama kaydetmiş ve almış olduğu Kurumsal Yönetim danışmanlık hizmeti ile Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmalarını kurmayı başarmıştır. Vestel in gerçekleştirmiş olduğu bu çalışmalar Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusundaki kararlılığının göstergesidir. Vestel, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Temmuz 2003 tarihi itibariyle yayınlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ne uyumun yanı sıra uluslararası ilkeler ve sektör uygulamalarını da dikkate alan bir çalışmayı Ocak 2005 itibariyle tamamlamış ve hayata geçirmiştir. Bu çalışma doğrultusunda Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim mekanizmaları oluşturulmuş ve bu mekanizmaların Şirket üst yönetimi ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlanmıştır. Şirket 30 Mayıs 2005 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul ile esas sözleşmesini Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yeniden düzenlemiştir. Esas sözleşmede özetle aşağıdaki konularda değişikliğe gidilmiştir: o Azınlık hissedarlara haklar tanınması o Yönetim kurulunun bağımsızlığının sağlanması o Yönetim kurulu toplantılarının düzeninin sağlanması o Sekretarya kurulması ve tutanakların düzenli olarak oluşturulması o Komitelerin oluşturulması ve bağımsızlığının sağlanması o Yönetim kurulu üyelerine ilişkin seçim kriterleri o Genel kurula ilişkin düzenlemeler o Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları Esas sözleşmede Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yapılan değişikliklerle ilkelere olan uyumun devamlılığı da sağlanmıştır. Vestel, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yönetim kurulunda etkinliğin artırılabilmesi amacıyla düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeler doğrultusunda Yönetim Kuruluna iki bağımsız üye ataması yapılmış ve yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir yapıya kavuşturulması sağlamıştır. Komitelerin bağımsızlığını teminen komite başkanlığı görevlerinin yönetim kuruluna atanan bağımsız üyeler tarafından gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Yönetim kurulu toplantılarının belli bir düzen içerisinde yapılmasını, toplantı tutanaklarının tutulmasını ve arşivlenmesini sağlamak ve yönetim kurulu üyelerinin Şirketin bilgilerine kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla yönetim kuruluna bağlı bir sekretarya oluşturulmuştur. Vestel, Sermaye Piyasası Kurulu Seri X, No:19 Madde 3 tebliği uyarınca Denetim Komitesini oluşturmuştu. Ancak, Komitenin etkinliğinin artırılarak Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda düzenlenmesi bu çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kuruluna bağlı ikinci bir komite olarak Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi kurulmuş ve 3

4 çalışmalarına başlamıştır. Komitelerin çalışma esasları yazılı olarak oluşturulmuş ve web sitesi yoluyla kamuya açıklanmıştır. Vestel, tüm menfaat sahiplerine eşit, eksiksiz, eşzamanlı ve hızlı olarak bilgiye ulaşma hakkı tanımak amacıyla kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda web sitesinde de yeniden yapılanma gerçekleştirmiştir. Yeni yapılanma ile yatırımcılar ve tüm menfaat sahiplerinin maksimum bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, Şirket bünyesinde yatırımcılarla olan ilişkileri düzenlemek amacıyla yatırımcı ilişkileri birimi kurulmuş ve kamuya açıklanan her türlü bilginin olduğu gibi web sitesinin sorumluluğu da bu birime verilmiştir. Bu beyanla sorumluluk ve değer yaratan bir yönetim sağlamak amaçlanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, düzenleyici otoritelerin, uluslararası ve ulusal kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır. Dipnot 1: Bu kurumsal yönetim beyanı ve dayandığı kurumsal yönetim analizi iyi şirket Danışmanlık A.Ş. nin desteği ile hazırlanmıştır) Dipnot 2: Kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu olmayan hususlarla ilgili açıklamalara yıllık faaliyet raporunda yer alan uyum raporundan ulaşılabilir. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN UYGULANMASI Vestel Elektronik A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırma sürecinde aşağıda yer alan çalışmaları gerçekleştirmiştir: Çalışmalar: Yönetim Kurulu üyelerimiz arasında 2 kişi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde yer alan bağımsızlık kriterleri doğrultusunda bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Şirket esas sözleşmesi Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda tadil edilmiştir. SPK Seri X, No:19 Madde:3 Tebliği doğrultusunda kurulmuş olan Denetim Komitesine bağımsız bir üye başkan olarak atanmış ve çalışma esasları yazılı olarak belirlenerek çalışmalara başlanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda bağımsız bir üyenin başkanlığında Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Kurulmuştur. Yatırımcı İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Yönetim kurulunun etkinliğinin artırılabilmesi amacıyla yönetim kuruluna bağlı bir sekretarya oluşturulmuştur. Web sayfası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması ile ilgili planlanan çalışmalar web sayfamız ve muhtelif araçlarla kamuoyuna duyurulacaktır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulamasındaki Amaç Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket bünyesinde oluşturulmasındaki temel amaç, Başta küçük hissedarlarına olmak üzere tüm ortaklarına karşı sorumlu, hesap verebilir ve açık bir yönetim anlayışını oluşturmak, Hedef, mevcut ve potansiyel yatırımcıların, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve gerek ulusal gerekse uluslararası piyasaların güvenini kazanacak şeffaf bir şirket yapısı oluşturmak, 4

5 Yönetim Kurulu, üst yönetim ve çalışanlara Şirketin piyasa değerini sürekli olarak artırmak konusunda destek olmak, Yatırımcıların yatırımları karşılığında sağlayacakları getirinin sürekliliğini sağlamak, Çalışanların motivasyonunu artırmaya verilecek önem ile müşterilerin memnuniyetini artırmak, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulan etkin iç ve dış kontrol sistemi ile şirket faaliyetlerinin Yönetim Kurulu tarafından etkin olarak izlenmesini sağlamaktır. A- GRUBUN YAPISI VE ORTAKLAR I- Ortaklık ve Sermaye Yapısı: Ortaklar ve Sermaye Dağılımı Pay Sahipleri Oran Tutar (TL) Collar Holding B.V. %51, Diğer Ortaklar %48, Toplam % Tertibi : 8 Nev i : Nama Hisse Sayısı : Hisse Tutarı (YTL) : ,31 Tertibi : 8 Nev i : Hamiline Hisse Sayısı : Hisse Tutarı (YTL) : ,65 Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetleri imtiyaz taşımamaktadır. Bir hisse bir oy ilkesine uyulmaktadır. Şirket ana sözleşmesinde, hisse senetlerinin devrini kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. II- Ortakların Hakları: Şirket hisselerinde kar dağıtımına ve oy kullanmaya ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse bir oy, her oy hisse bir kar payı hakkı ilkesine uyulmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulması ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemlerin alınması amacıyla Yatırımcı İlişkileri Grubu kurulmuştur. Şirket ortaklarının bilgiye zamanında, hızlı ve düşük maliyetli olarak kolay erişebilmesi için etkin bir web sitesini aktif olarak kullanmakta ve periyodik olarak güncellemektedir. Tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir. Şirket, Genel Kurula ilişkin her türlü dokümanı ilan tarihinden itibaren web sitesinde yayınlar. Ayrıca, Genel Kurul toplantı tutanaklarını toplantı sonrasında en kısa zamanda web sitesinde yayınlar. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımına ilişkin yasal düzenlemelerin yanı sıra Şirketin iç düzenlemeleri mevcuttur. Bu düzenlemelere ve mevzuata olan uygunluğun kontrolü peryodik olarak yapılmaktadır. 5

6 Vestel Elektronik A.Ş. esas sözleşmesinde yapmış olduğu değişikliklerle Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun Şirket içerisindeki sürekliliğini sağlamıştır. Şirket esas sözleşmesinde yapılan değişiklikler kısaca aşağıda yer almaktadır: A- Azınlık Haklarına İlişkin Yapılan Değişiklikler: Türk Ticaret Kanunu nda şirket sermayesinin 1/10 u olarak yer alan azınlık hakları şirket sermayesinin en az 1/20 si olarak değiştirilmiştir. (Madde 23) Şirket sermayesinin en az 20 de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarların Genel kurul gündemi hazırlanmadan önce başvurmaları halinde gündeme ilişkin yaptıkları öneriler yönetim kurulu tarafından dikkate alınır. (Madde 23) Çıkarılmış Şirket sermayesinin en az 20 de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarların gerekçe bildirmek sureti ile yazılı şekilde talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu veya murakıplar Genel Kurulu toplantıya davet edebilirler. (Madde 21) Şirket sermayesinin en az 20 de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarlar ve menfaat sahipleri Yönetim Kurulu nu toplantıya davet edebilir. (Madde 16) Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir. (Madde 6) B- Genel Kurul: İşleyişi, Yetkileri ve İlanı Konularında Esas Sözleşmeye Yapılan Eklemeler Genel Kurul toplantı ilanı genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Toplantı ilanı şirket web sitesi ile de kamuya duyurulur. Genel kurul toplantı ilanında toplantı gündemi ve vekalet yolu ile oy kullanacaklar için vekaletname formu yer alır. Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve dipnotları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur. Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır. ((Madde 21) Genel kurul toplantılarına yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılamayanların katılamama sebepleri açıklanır. (Madde 21) Hissedarlara, oylama öncesinde, aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin ayrıntılı bilgi verilir. (Madde 21) C- Yönetim Kuruluna İlişkin Yapılan Düzenlemeler Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur. (Madde 12) Yönetim kurulu üyeleri belli kriterlere sahip kişiler arasından seçilir. (Madde 12) Yönetim kurulunda yer alan üyelerin yaş sınırı 75 tir. 75 yaşı aşan üyeler emekliye sevk edilir. (Madde 12) Yönetim kurulunda olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin gerekçeleri kamuya duyurulur. (Madde 16) Yönetim Kurulu üyelerinin imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her üyenin bir oy hakkı bulunur. (Madde 16) Toplantı çağrıları toplantı gününden en az 7 gün önce yapılır. Çağrı ile beraber gündem ve gündeme ilişkin belge be bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak sunulur. (Madde 16) Yönetim Kurulu ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır. (Madde 16) 6

7 Yönetim kurulu üyesi, kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren yönetim kurulu toplantılarına katılamaz. (Madde 16) Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret kanunu Maddeleri hükmü gereğince esas olarak şirket ile işlem yapamaz, rekabet edemez. Böyle bir durum ancak, Genel Kurul da hazır bulunan pay sahiplerinin ¾ ünün pay sahiplerinin onayı ile mümkündür. (Madde 17) Yönetim kurulunda en az iki olmak üzere 1/3 oranında bağımsız üye bulunur. Yönetim kurulu başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir. (Madde 12) Bağımsız üyelerin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğinde yer alan bağımsızlık şartlarına ( veya Vestel A.Ş. Bağımsızlık Kriterlerine) uygun olur. (Madde 12) Yönetim kuruluna bağlı bir sekretarya kurulur. (Madde 16) Bağımsızlık kriterlerini taşıyan üyelerin alacakları ödenek ve diğer menfaatler bağımsızlığını etkilemeyecek düzeyde olur. (Madde 18) D- Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değişiklikler Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, yönetim kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ve Denetim komitesi kurar. (Madde 35) Komite çalışma esasları yazılı olarak oluşturulur ve hissedarların, yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Komitelerin çalışma esasları şirket web sitesinde de yayınlanır. Yönetim kurulu, komitelerin çalışma esaslarında yapılacak değişikliklerde onay merciidir. (Madde 35) Komiteler en az 2 üyeden oluşur. Komite başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyeler arasından seçilir. Komite üyeleri birden fazla komitede yer alamaz. (Madde 35) Komite üyeleri gerek görülmesi halinde konusunda uzman kişiler olmak kaydıyla Yönetim Kurulu dışından seçilebilir. (Madde 35) Komiteler başkanın daveti ile toplanır. Yönetim Kurulu sekretaryası tarafından toplantı tutanakları tutulur ve arşivlenir. Komitelere ilişkin bilgilendirmeler yazılı olarak yapılır ve kaydı tutularak arşivlenir. (Madde 35) Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürümesini teminen denetimden sorumlu komite kurulmuştur. Komite yılda en az 4 kez, her üç ayda bir olmak üzere toplanır. Komite toplantılarına gündem konularına ilişkin bilgi vermek üzere komite dışından kişiler davet edilebilir. (Madde 36) Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek ve şirkete ilişkin atamalarda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur. Komite yılda en az 3 kez toplanır. Komitenin üyeleri arasında Şirket İcra başkanı yer alamaz. Komite toplantılarına gündem konularına ilişkin bilgi vermek üzere komite dışından kişiler davet edilebilir. Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak Yatırımcı İlişkiler birimi kurulur. (Madde 37) E- Bağımsız Denetim Şirket in yıllık ve ara mali tabloları Genel Kurul tarafından onaylanmış uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenir. (Madde 34) Şirket, aynı bağımsız denetim kuruluşu ile sürekli veya özel denetimlerde üst üste en fazla 5 hesap dönemi çalışabilir. (Madde 34) Şirket bağımsız dış denetim kuruluşunun bağımsızlığının ön onayı Yönetim kuruluna bağlı Denetim Komitesi tarafından yapılır. Bağımsız denetim kuruluşu şirkete aynı zamanda danışmanlık hizmeti veremez. (Madde 34) III- Yatırımcı İlişkileri Grubu a- Yatırımcı İlişkileri Grubunun Yapısı: 7

8 Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uyumun ve Şirket yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlanması amacıyla 30 Mayıs 2005 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Birimi, Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü sorumluluğunda oluşturulmuştur. Grup Müdürü doğrudan doğruya Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Başkanı na bağlı olarak çalışır. Yatırımcı İlişkileri Grubunun amacı pay sahiplerinin haklarının kullanımını sağlamak ve Şirket yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayarak köprü vazifesi görmektir. Yatırımcı ilişkileri birimi biri müdür olmak üzere toplam 2 kişiden oluşmaktadır. Birim müdürü Selim Yuna dır. Ece Köksal aynı birimde uzman sıfatı ile görev yapmaktadır. b- Yatırımcı İlişkileri Grubunun Görev ve Sorumlulukları: Hissedarların ve yatırımcıların yerli yabancı ayrımı yapılmaksızın eşzamanlı, eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirmek Yurtiçinde ve yurtdışında hissedarlara, yatırımcılara ve analistlere yönelik olarak periyodik toplantılar düzenlemek, road show lara katılmak. Şirketi yurtiçi ve yurtdışı toplantılarda temsil etmek Genel Kurul toplantılarının mevzuata, esas sözleşmeye, şirket içi düzenlemelere ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak gerçekleştirmek. Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce şirket merkez ve şubelerinde Genel Kurula ilişkin dokümanları bulundurmak. Şirket web sitesini sürekli güncelleyerek pay sahiplerinin bu yolla bilgilendirilmesini sağlamak. Şirketin bilgilendirme politikası ve kamuyu aydınlatma ile ilgili hususların etkinliğini gözetmek Menfaat sahiplerinden gelecek her türlü soruyu şirket sırrı olamamak kaydıyla cevaplamak. Yatırımcılarla ve analistlerle sürekli olarak ilişki içerisinde bulunarak, gerektiği hallerde bu kişileri bilgilendirmek Düzenleyici kuruluşlara ve yetkililere Şirketin mevzuat doğrultusunda bildirmekle zorunlu olduğu her türlü bilgi ve belgeyi zamanında, eksiksiz ve anlaşılır şekilde göndermek. B- YÖNETİM KURULU I-Bağımsızlık Kriterleri Uluslararası ilkeler ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda oluşturulmuş bağımsızlık kriterleri gereğince 23 Mayıs 2005 tarihinde Yılmaz Argüden ve Ekrem Pakdemirli nin bağımsız üye olarak atanmaları konusunda 30 Mayıs 2005 tarihinde gerçekleşecek Olağan genel kurul toplantısına önerge sunulmasına karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul da sunulan önerge oy çokluğu ile kabul edilmiştir Yönetim Kurulu Üyesinin bağımsız olarak seçilebilmesi için; Son iki yıl içerisinde şirket içinde görev almamış olması veya yöneticilik yapmamış olması, Yönetim Kurulu na belli bir pay grubunu temsilen seçilmemiş olması, Şirket, iştiraki, bağlı kuruluşu ve grup içi şirketlerden biri ile kendisi, eşi ve 3. dereceye kadar kan bağı olan akrabaları arasında son iki yıl içinde; istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin bulunmamış olması, Yöneticilerin veya Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi biri ile aile bağı olmaması, 8

9 Şirketin bağımsız denetimini veya danışmanlığını yapan şirketlerde son iki yıldır görev almamış olması, Şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamı veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmıyor olması ve son iki yıldır yönetici olarak görev almıyor olması, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde çalışmamış, son iki yıldır yönetici olarak görev almamış olması, gerekmektedir. Ayrıca, bağımsızlık şartlarını yerine getiremeyen üyelerin, bağımsız üye olabilmeleri için, şartların yerine getirilmesinden sonraki 2 yıl boyunca kendileri ve ailelerinin bu şartlara uygun olarak davranmaları gerekmektedir. II- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ÜYE GÖREVİ KAÇ YILDIR GÖREV YAPTIĞI Ahmet Nazif Zorlu Başkan 10 DİĞER GÖREVLERİ Vestel Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu Başkanı Vestelkom Yönetim Kurulu Başkanı Vestel Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı Deksar Multimedya Yönetim Kurulu Başkanı Vestel Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Pakdemirli Başkan Yardımcısı - Üniversite öğretim görevlisi Şule Zorlu Ömer Yüngül Enis Turan Erdoğan M. Cem Bodur Yılmaz Argüden Yön. Kurulu Üyesi Yön. Kurulu Üyesi Yön. Kurulu Üyesi Yön. Kurulu Üyesi Yön. Kurulu Üyesi III- Yönetim Kurulu Üyelerinin Analizi - Uygunluk Analizi Linens Pazarlama Genel Müdür Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu Üyesi Vestel Pazarlama Yönetim Kurulu Başkan Yard. Vestel Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkan Yard. Deksar Multimedya Yönetim Kurulu Başkan Yard. Vestelkom Yönetim Kurulu Üyesi Deksar Multimedya Yönetim Kurulu Üyesi Vestel Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu Üyesi Vestelkom Yönetim Kurulu Üyesi 4 Denizbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Ekonomist ve Üniversite öğretim görevlisi ÜYE GÖREVİ YAŞI GÖREV SÜRESİ ÜYELİK SINIFLANDIRMASI EĞİTİM DURUMU DAHA ÖNCE GÖREV YAPTIĞI YER Ahmet Nazif Zorlu Başkan 60 3 İcrada yer almıyor İlkokul Mezunu - Ekrem Pakdemirli Şule Zorlu Ömer Yüngül Enis Turan Erdoğan M. Cem Bodur Yılmaz Argüden Başkan Yardımcısı Yön. Kurulu Üyesi Yön. Kurulu Üyesi Yön. Kurulu Üyesi Yön. Kurulu Üyesi Yön. Kurulu Üyesi 66 1 Bağımsız Üye Üniversite Öğretim Üyesi 28 3 İcrada yer almıyor Üniversite 49 3 İcrada yer alıyor Üniversite Grup şirketlerinde dönüşümlü olarak görev almıştır. Vestel Beyaz Eşya (Genel Müdür) 49 3 İcrada yer alıyor Üniversite Ekinciler Holding 43 3 İcrada yer almıyor Üniversite Ekinciler Holding (Finans Koordinatörü) 47 3 Bağımsız Üye Üniversite Öğretim Üyesi 9

10 Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu başkanı Ahmet Nazif Zorlu dur. İcra Kurulu Başkanı Ömer Yüngül dür. Yönetim Kurulu üyelerini hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul seçer. Yönetim Kurulu üyelerinden iki kişi Ahmet Nazif Zorlu ve Şule Zorlu, Zorlu ailesi mensubudur. Ömer Yüngül ve Turan Erdoğan icrada görev almaktadır. Yönetim Kurulu başkanı ve İcra Kurulu Başkanı farklı kişilerdir. Yönetim Kurulunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri arasında 70 yaş ve üstü üye bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi, esas sözleşmenin 13. maddesi uyarınca 3 yıl olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri görev süreleri dolması beklenmeksizin Genel Kurul tarafından görevden alınabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri bir oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu üniversite mezunudur. Yönetim Kurulu tutanakları yazılı olarak tutulup arşivlenmektedir. IV- Yönetim Kurulu nun Yetki ve Sorumlulukları Şirketin sözleşmelerini imzalamak, düzenlemek ve satın almaları icra ve bunların sonuçları olan işlemleri yerine getirmek, Şirket kârını belirleyip bu kârın ayrılacak adî ve olağanüstü yedek akçeleri ve karşılıklar ve ikame ve itfa bedelleri miktarını tespit etmek, Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara davet ve toplantıların gündemlerini düzenlemek ve ilân etmek, Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek, Şirketin stratejisini belirlemek, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak, Şirket misyonu, vizyonu ve değerlerini oluşturmak ve kamuya açıklamak, Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak, Şirketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurula sunmak, Şirketin pay sahipleri ve menfaat sahiplerine ilişkin politikalarını belirlemek, Şirketin etik kurallarını oluşturmak ve uyulmasını sağlamak, Yönetim Kuruluna bağlı komiteleri oluşturmak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek, Şirketin yıllık bilânço ve kar-zarar hesaplarını düzenletmek, yılın faaliyet raporunu Genel Kurula sunmak, Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanların, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin atama, terfi ve azil işlemlerini karara bağlamak, Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin maaş tutarları ile kadrolarını ve yıllık masraflarını tespit etmek ve onaylamak, Yeni faaliyetler ve yatırımlar hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise ayrılacak sermayeyi tespit etmek, Şirketin risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak maksadıyla gerekli birimleri kurmak V- Yönetim Kurulu Sekretaryası: Şirket bünyesinde tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Sekretaryası oluşturulmuştur. Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışacak sekretarya Yönetim Kurulunun yanı sıra Komitelere de aynı hizmeti verecektir. Sekretarya kurulmasındaki amaç, toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve üyelerin her türlü bilgiye zamanında ve kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamaktır. 10

11 Sekretarya; etkin hizmet verebilmek amacıyla, sekretarya ve sekretarya yardımcısı olmak üzere 2 kişiden oluşmaktadır. Sekretarya görevine Cem Köksal, sekretarya yardımcılığı görevine ise Tuğçe Karaçoban atanmıştır. Yönetim Kurulu Sekretaryası nın Görev ve Sorumlulukları: Toplantılardan en az bir hafta önce toplantı bildirimi ile beraber toplantı gündemi ve diğer bilgi ve raporları üyelere ulaştırır. Yönetim Kurulu ve Komite toplantılarına katılır, toplantı tutanaklarını tutar ve arşivler. Toplantı tutanaklarını; toplantı tarihi, saati ve yeri, katılımcı listesi, toplantıya dışarıdan davet edilen kişiler, konuşulan ve tartışılan konular, toplantı tutanaklarının onaylanması gibi ayrıntılar çerçevesinde hazırlar. Toplantılarda oy sayımını gerçekleştirir. Üyelere ulaştırılması gereken her türlü bildirim ve ihbarı takip eder, ulaştırılmasını sağlar. Yönetim kurulu toplantılarında oluşan farklı görüşlere ve konulara ilişkin karşı oy gerekçelerinin zapta geçirilmesini sağlar ve denetçilere yazılı olarak raporlar. Üyelerin talebi halinde, en kısa zaman içerisinde, talep edilen her türlü bilgi, belge ve raporu üyenin bilgisine sunar. VI-Yönetime Sağlanan Menfaatler: Vestel Yönetim Kurulu Üyelerine sektör emsallerine uygun olarak 2005 yılı Haziran ayı itibariyle toplam 50,000 YTL. ödeme yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Denetçileri ise yıllık olarak 2,000 YTL ücret almaktadır. VII- Yönetim Kurulunun Yıllık Değerlendirmesi Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi her yıl periyodik olarak Yönetim Kurulu üyelerini görev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmemeleri açısından değerlendirir. C- YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ I- Denetim Komitesi: Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun seri X, no:19 Madde 3 tebliği uyarınca tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Denetim Komitesi, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. Denetim Komitesinin Yapısı Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak oluşturulmuştur. Denetim komitesi iki üyeden oluşmaktadır. Komite başkanlığı görevi bağımsız üyeler arasından seçilmiş kişilerce yerine getirilmektedir. Komite başkanının seçiminde; daha önce benzer bir görevde bulunmuş, mali tabloları analiz edebilecek bilgi birikime sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmektedir. Komite Başkanı Ekrem Pakdemirli dir ve bağımsız üyeler arasından seçilmiştir. Denetim komitesinin bir diğer üyesi Cem Bodur dur ve icrada yer almayan üyeler arasından seçilmiştir. Üyelik Süresi: Denetim Komitesi Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için görevlendirilmektedir. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler. 11

12 Danışmanlar: Denetim komitesi faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ücreti şirket tarafından ödemek üzere bağımsız uzmanlardan görüş alınabilir ve uzman kişilere komitede yer verilebilir. Toplantılar: Denetim Komitesi yılda en az 4 defa -her çeyrekte bir kez olmak üzeretoplanmaktadır. Ayrıca, Denetim Komitesi yılda en az 2 kez yönetim birimlerinden ayrı olmak üzere bağımsız denetçilerle toplanarak iç kontrol, finansal tablolar, iç denetim ve özel olarak görüşülmesi gereken gündem maddeleri üzerinde tartışırlar. Denetim Komitesinin kararları ve toplantı tutanakları yönetim sekretaryası vasıtasıyla tutulur ve arşivlenir. Bağımsızlık: Komite üyelerinin bağımsızlıklarına ilişkin olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bağımsızlık Kriterleri baz alınmıştır Denetim Komitesi Üye Analizi Üye Görevi Üye Tanımı Eğitim Durumu Ekrem Pakdemirli Komite Başkanı Bağımsız Üye Üniversite Cem Bodur Üye İcrada Görev Almayan Üye Üniversite Görev, Yetki ve Sorumlulukları 1. Periyodik mali tabloların ve dipnotlarının yürürlükteki mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler. 2. Şirketin finansal tablolarının ve bu tablolara ait bilgilerin uluslararası muhasebe standartlarına ve doğru bilgilere dayanarak hazırlanmasını ve kamuya açıklanmasını sağlar 3. Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli şikâyetleri inceler ve sonuca bağlar. 4. Bağımsız denetim kuruluşu ile mali tabloları önemli derecede etkileyecek olan muhasebe politikaları ve prensipleri ve Şirketin faaliyetini önemli ölçüde etkileyecek olan mevzuat değişiklerini inceler. 5. Bağımsız denetim şirketinin atanması, değiştirilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesini Denetim Komitesinin sorumluluğundadır. 6. Bağımsız denetim şirketine ilişkin bağımsızlık analizini de içeren bir değerlendirme raporu düzenleyerek Yönetim Kurulu na sunmak. 7. Bağımsız denetim kuruluşunun etkin çalışmasını sağlamak, her aşamadaki çalışmalarını takip etmek. 8. Denetim Komitesi iç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği konusunda çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu na raporlamak. 9. İç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak 10. Şirketin mevcut ve potansiyel finansal, faaliyet, operasyonel ve yasal risklerini belirlemek ve risk yönetimi fonksiyonunun takibini yapmak 11. Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izlemek 12. Düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak kuralları belirlemek. Yıllık Değerlendirme Denetim Komitesi, yılda en az iki kez olmak üzere komitenin işlerliğini, performansını ve Denetim Komitesi çalışma planına uyumunu gözden geçirir ve değerlendirir. Değerlendirme sonuçları Yönetim Kurulu na sunulur. Komite aynı zamanda bu çalışma planı esasları ile ilgili eksiklikleri yıllık olarak değerlendirerek değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu nun onayına sunar. 12

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI Vestel Beyaz Eşya A.Ş. de 2005 yılında başlatılan Kurumsal Yönetim çalışmaları paralelinde şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu İÇİNDEKİLER. Kurumsal Yönetim Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu İÇİNDEKİLER. Kurumsal Yönetim Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu İÇİNDEKİLER Kurumsal Yönetim Beyanı BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ 1.1 Pay Sahipleri ile İlişkiler

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETĐM UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETĐM UYUM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER KURUMSAL YÖNETĐM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHĐPLERĐ 2- Pay Sahipleri ile Đlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 4- Genel Kurul Bilgileri

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merk. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.06.2013 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2013.30.06.2013 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01/01/2012 30/09/2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01/01/2012 30/09/2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01/01/2012 30/09/2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliğine istinaden hazırlanmıştır. 1. İŞLETMENİN FAALİYET

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal yönetim anlayışını faaliyetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eden Adel Kalemcilik, bütün yasal düzenlemeleri

Detaylı

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 03.01.2014 tarihinde yayımlanarak

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Raporumuz 3 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 12 Aralık 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilk defa

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 26 Aralık 2014 1 ĐÇĐNDEKĐLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56

Detaylı

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01/01/2013 30/06/2013 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01/01/2013 30/06/2013 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01/01/2013 30/06/2013 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliğine istinaden hazırlanmıştır. 2 1. İŞLETMENİN FAALİYET

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Garanti Bankası veya Garanti veya Banka ), Bankacılık

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GALATA YATIRIM A.Ş. 31.12.2012 FAALİYET RAPORU Yönetim kurulu olarak Genel Kurula sunduğumuz faaliyet raporumuzda belirtilen hususlar kapsamında, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM atılım TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM Sağlık hizmeti, insan hakları arasında ve sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu ülkelerde temel vatandaşlık haklarının ayrılmaz parçası sayıldığı halde, bu kavramların

Detaylı

IMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER KURUMSAL YÖNETİM ARAŞTIRMASI

IMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER KURUMSAL YÖNETİM ARAŞTIRMASI İÇİNDEKİLER A METODOLOJİ... 1 B İMKB ŞİRKETLERİNİN GENEL YAPISI... 4 C KURUMSAL YÖNETİM ANALİZ RAPORU... 5 I.BÖLÜM PAY SAHİPLERİ... 5 A PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ... 6 B ÖZEL DENETÇİ TALEBİ HAKKI...

Detaylı