VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM RAPORU"

Transkript

1 VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM RAPORU 1

2 İÇİNDEKİLER 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI 2- KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI A- GRUBUN YAPISI VE ORTAKLAR I- Ortaklık ve Sermaye yapısı II- Ortakların Hakları III- Yatırımcı İlişkileri Grubu a- Yatırımcı İlişkileri Grubunun Yapısı b- Yatırımcı İlişkileri Grubunun Görevi B- YÖNETİM KURULU I- Bağımsızlık Kriterleri II- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı III- Yönetim Kurulu Üyelerinin Analizi IV- Yönetim Kurulunun Yetki ve Sorumlulukları V- Yönetim Kurulu Sekretaryası VI- Yönetime Sağlanan Menfaatler VII- Yönetim Kurulunun Yıllık Değerlendirmesi C- YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ I- Denetim Komitesi II- Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi D- KAMUYU AYDINLATMA F- RİSK YÖNETİMİ I- Vestel Web Sayfası II- Yıllık Faaliyet Raporu III- Raporların Denetim ve Kontrolü IV- Mali Raporların Denetim ve Kontrolü I- Risk Yönetim Organizasyonu, Tanımı ve Yönetimi II- Yetki ve Sorumlulukların Dağılımı III- Risk Yönetimine İlişkin Teknolojik Destekler IV- Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Kontrol Merkezi Başkanlığı V- Bağımsız Denetim G- ETİK KURALLAR H- İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ 2

3 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI Vestel Elektronik A.Ş. bu Kurumsal Yönetim Beyanı ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumuna ilişkin taahhütlerini açıklamaktadır. Bu beyanda Vestel in ilkelere ilişkin uyum derecesi ve uyum göstermediği konulara ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Vestel Elektronik A.Ş. yaklaşık %49 oran ile Türkiye nin halka açıklık seviyesi en yüksek şirketlerinden biri konumundadır. Bu yüksek oran Vestel in yatırımcılarına olan sorumluluğunu bir kat daha artırmaktadır. Bu sorumluluğun bilincinde olarak; Vestel yönetimi ve çalışanları bir bütün olarak Kurumsal Yönetim İlkelerini benimsemiş ve faaliyetlerin her aşamasında saydamlık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmeyi kabul etmiştir. Vestel, kısa zaman içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yapılandırarak büyük aşama kaydetmiş ve almış olduğu Kurumsal Yönetim danışmanlık hizmeti ile Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmalarını kurmayı başarmıştır. Vestel in gerçekleştirmiş olduğu bu çalışmalar Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusundaki kararlılığının göstergesidir. Vestel, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Temmuz 2003 tarihi itibariyle yayınlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ne uyumun yanı sıra uluslararası ilkeler ve sektör uygulamalarını da dikkate alan bir çalışmayı Ocak 2005 itibariyle tamamlamış ve hayata geçirmiştir. Bu çalışma doğrultusunda Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim mekanizmaları oluşturulmuş ve bu mekanizmaların Şirket üst yönetimi ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlanmıştır. Şirket 30 Mayıs 2005 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul ile esas sözleşmesini Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yeniden düzenlemiştir. Esas sözleşmede özetle aşağıdaki konularda değişikliğe gidilmiştir: o Azınlık hissedarlara haklar tanınması o Yönetim kurulunun bağımsızlığının sağlanması o Yönetim kurulu toplantılarının düzeninin sağlanması o Sekretarya kurulması ve tutanakların düzenli olarak oluşturulması o Komitelerin oluşturulması ve bağımsızlığının sağlanması o Yönetim kurulu üyelerine ilişkin seçim kriterleri o Genel kurula ilişkin düzenlemeler o Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları Esas sözleşmede Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yapılan değişikliklerle ilkelere olan uyumun devamlılığı da sağlanmıştır. Vestel, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yönetim kurulunda etkinliğin artırılabilmesi amacıyla düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeler doğrultusunda Yönetim Kuruluna iki bağımsız üye ataması yapılmış ve yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir yapıya kavuşturulması sağlamıştır. Komitelerin bağımsızlığını teminen komite başkanlığı görevlerinin yönetim kuruluna atanan bağımsız üyeler tarafından gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Yönetim kurulu toplantılarının belli bir düzen içerisinde yapılmasını, toplantı tutanaklarının tutulmasını ve arşivlenmesini sağlamak ve yönetim kurulu üyelerinin Şirketin bilgilerine kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla yönetim kuruluna bağlı bir sekretarya oluşturulmuştur. Vestel, Sermaye Piyasası Kurulu Seri X, No:19 Madde 3 tebliği uyarınca Denetim Komitesini oluşturmuştu. Ancak, Komitenin etkinliğinin artırılarak Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda düzenlenmesi bu çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kuruluna bağlı ikinci bir komite olarak Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi kurulmuş ve 3

4 çalışmalarına başlamıştır. Komitelerin çalışma esasları yazılı olarak oluşturulmuş ve web sitesi yoluyla kamuya açıklanmıştır. Vestel, tüm menfaat sahiplerine eşit, eksiksiz, eşzamanlı ve hızlı olarak bilgiye ulaşma hakkı tanımak amacıyla kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda web sitesinde de yeniden yapılanma gerçekleştirmiştir. Yeni yapılanma ile yatırımcılar ve tüm menfaat sahiplerinin maksimum bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, Şirket bünyesinde yatırımcılarla olan ilişkileri düzenlemek amacıyla yatırımcı ilişkileri birimi kurulmuş ve kamuya açıklanan her türlü bilginin olduğu gibi web sitesinin sorumluluğu da bu birime verilmiştir. Bu beyanla sorumluluk ve değer yaratan bir yönetim sağlamak amaçlanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, düzenleyici otoritelerin, uluslararası ve ulusal kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır. Dipnot 1: Bu kurumsal yönetim beyanı ve dayandığı kurumsal yönetim analizi iyi şirket Danışmanlık A.Ş. nin desteği ile hazırlanmıştır) Dipnot 2: Kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu olmayan hususlarla ilgili açıklamalara yıllık faaliyet raporunda yer alan uyum raporundan ulaşılabilir. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN UYGULANMASI Vestel Elektronik A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırma sürecinde aşağıda yer alan çalışmaları gerçekleştirmiştir: Çalışmalar: Yönetim Kurulu üyelerimiz arasında 2 kişi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde yer alan bağımsızlık kriterleri doğrultusunda bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Şirket esas sözleşmesi Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda tadil edilmiştir. SPK Seri X, No:19 Madde:3 Tebliği doğrultusunda kurulmuş olan Denetim Komitesine bağımsız bir üye başkan olarak atanmış ve çalışma esasları yazılı olarak belirlenerek çalışmalara başlanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda bağımsız bir üyenin başkanlığında Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Kurulmuştur. Yatırımcı İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Yönetim kurulunun etkinliğinin artırılabilmesi amacıyla yönetim kuruluna bağlı bir sekretarya oluşturulmuştur. Web sayfası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması ile ilgili planlanan çalışmalar web sayfamız ve muhtelif araçlarla kamuoyuna duyurulacaktır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulamasındaki Amaç Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket bünyesinde oluşturulmasındaki temel amaç, Başta küçük hissedarlarına olmak üzere tüm ortaklarına karşı sorumlu, hesap verebilir ve açık bir yönetim anlayışını oluşturmak, Hedef, mevcut ve potansiyel yatırımcıların, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve gerek ulusal gerekse uluslararası piyasaların güvenini kazanacak şeffaf bir şirket yapısı oluşturmak, 4

5 Yönetim Kurulu, üst yönetim ve çalışanlara Şirketin piyasa değerini sürekli olarak artırmak konusunda destek olmak, Yatırımcıların yatırımları karşılığında sağlayacakları getirinin sürekliliğini sağlamak, Çalışanların motivasyonunu artırmaya verilecek önem ile müşterilerin memnuniyetini artırmak, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulan etkin iç ve dış kontrol sistemi ile şirket faaliyetlerinin Yönetim Kurulu tarafından etkin olarak izlenmesini sağlamaktır. A- GRUBUN YAPISI VE ORTAKLAR I- Ortaklık ve Sermaye Yapısı: Ortaklar ve Sermaye Dağılımı Pay Sahipleri Oran Tutar (TL) Collar Holding B.V. %51, Diğer Ortaklar %48, Toplam % Tertibi : 8 Nev i : Nama Hisse Sayısı : Hisse Tutarı (YTL) : ,31 Tertibi : 8 Nev i : Hamiline Hisse Sayısı : Hisse Tutarı (YTL) : ,65 Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetleri imtiyaz taşımamaktadır. Bir hisse bir oy ilkesine uyulmaktadır. Şirket ana sözleşmesinde, hisse senetlerinin devrini kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. II- Ortakların Hakları: Şirket hisselerinde kar dağıtımına ve oy kullanmaya ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse bir oy, her oy hisse bir kar payı hakkı ilkesine uyulmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulması ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemlerin alınması amacıyla Yatırımcı İlişkileri Grubu kurulmuştur. Şirket ortaklarının bilgiye zamanında, hızlı ve düşük maliyetli olarak kolay erişebilmesi için etkin bir web sitesini aktif olarak kullanmakta ve periyodik olarak güncellemektedir. Tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir. Şirket, Genel Kurula ilişkin her türlü dokümanı ilan tarihinden itibaren web sitesinde yayınlar. Ayrıca, Genel Kurul toplantı tutanaklarını toplantı sonrasında en kısa zamanda web sitesinde yayınlar. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımına ilişkin yasal düzenlemelerin yanı sıra Şirketin iç düzenlemeleri mevcuttur. Bu düzenlemelere ve mevzuata olan uygunluğun kontrolü peryodik olarak yapılmaktadır. 5

6 Vestel Elektronik A.Ş. esas sözleşmesinde yapmış olduğu değişikliklerle Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun Şirket içerisindeki sürekliliğini sağlamıştır. Şirket esas sözleşmesinde yapılan değişiklikler kısaca aşağıda yer almaktadır: A- Azınlık Haklarına İlişkin Yapılan Değişiklikler: Türk Ticaret Kanunu nda şirket sermayesinin 1/10 u olarak yer alan azınlık hakları şirket sermayesinin en az 1/20 si olarak değiştirilmiştir. (Madde 23) Şirket sermayesinin en az 20 de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarların Genel kurul gündemi hazırlanmadan önce başvurmaları halinde gündeme ilişkin yaptıkları öneriler yönetim kurulu tarafından dikkate alınır. (Madde 23) Çıkarılmış Şirket sermayesinin en az 20 de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarların gerekçe bildirmek sureti ile yazılı şekilde talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu veya murakıplar Genel Kurulu toplantıya davet edebilirler. (Madde 21) Şirket sermayesinin en az 20 de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarlar ve menfaat sahipleri Yönetim Kurulu nu toplantıya davet edebilir. (Madde 16) Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir. (Madde 6) B- Genel Kurul: İşleyişi, Yetkileri ve İlanı Konularında Esas Sözleşmeye Yapılan Eklemeler Genel Kurul toplantı ilanı genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Toplantı ilanı şirket web sitesi ile de kamuya duyurulur. Genel kurul toplantı ilanında toplantı gündemi ve vekalet yolu ile oy kullanacaklar için vekaletname formu yer alır. Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve dipnotları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur. Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır. ((Madde 21) Genel kurul toplantılarına yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılamayanların katılamama sebepleri açıklanır. (Madde 21) Hissedarlara, oylama öncesinde, aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin ayrıntılı bilgi verilir. (Madde 21) C- Yönetim Kuruluna İlişkin Yapılan Düzenlemeler Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur. (Madde 12) Yönetim kurulu üyeleri belli kriterlere sahip kişiler arasından seçilir. (Madde 12) Yönetim kurulunda yer alan üyelerin yaş sınırı 75 tir. 75 yaşı aşan üyeler emekliye sevk edilir. (Madde 12) Yönetim kurulunda olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin gerekçeleri kamuya duyurulur. (Madde 16) Yönetim Kurulu üyelerinin imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her üyenin bir oy hakkı bulunur. (Madde 16) Toplantı çağrıları toplantı gününden en az 7 gün önce yapılır. Çağrı ile beraber gündem ve gündeme ilişkin belge be bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak sunulur. (Madde 16) Yönetim Kurulu ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır. (Madde 16) 6

7 Yönetim kurulu üyesi, kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren yönetim kurulu toplantılarına katılamaz. (Madde 16) Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret kanunu Maddeleri hükmü gereğince esas olarak şirket ile işlem yapamaz, rekabet edemez. Böyle bir durum ancak, Genel Kurul da hazır bulunan pay sahiplerinin ¾ ünün pay sahiplerinin onayı ile mümkündür. (Madde 17) Yönetim kurulunda en az iki olmak üzere 1/3 oranında bağımsız üye bulunur. Yönetim kurulu başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir. (Madde 12) Bağımsız üyelerin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğinde yer alan bağımsızlık şartlarına ( veya Vestel A.Ş. Bağımsızlık Kriterlerine) uygun olur. (Madde 12) Yönetim kuruluna bağlı bir sekretarya kurulur. (Madde 16) Bağımsızlık kriterlerini taşıyan üyelerin alacakları ödenek ve diğer menfaatler bağımsızlığını etkilemeyecek düzeyde olur. (Madde 18) D- Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değişiklikler Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, yönetim kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ve Denetim komitesi kurar. (Madde 35) Komite çalışma esasları yazılı olarak oluşturulur ve hissedarların, yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Komitelerin çalışma esasları şirket web sitesinde de yayınlanır. Yönetim kurulu, komitelerin çalışma esaslarında yapılacak değişikliklerde onay merciidir. (Madde 35) Komiteler en az 2 üyeden oluşur. Komite başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyeler arasından seçilir. Komite üyeleri birden fazla komitede yer alamaz. (Madde 35) Komite üyeleri gerek görülmesi halinde konusunda uzman kişiler olmak kaydıyla Yönetim Kurulu dışından seçilebilir. (Madde 35) Komiteler başkanın daveti ile toplanır. Yönetim Kurulu sekretaryası tarafından toplantı tutanakları tutulur ve arşivlenir. Komitelere ilişkin bilgilendirmeler yazılı olarak yapılır ve kaydı tutularak arşivlenir. (Madde 35) Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürümesini teminen denetimden sorumlu komite kurulmuştur. Komite yılda en az 4 kez, her üç ayda bir olmak üzere toplanır. Komite toplantılarına gündem konularına ilişkin bilgi vermek üzere komite dışından kişiler davet edilebilir. (Madde 36) Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek ve şirkete ilişkin atamalarda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur. Komite yılda en az 3 kez toplanır. Komitenin üyeleri arasında Şirket İcra başkanı yer alamaz. Komite toplantılarına gündem konularına ilişkin bilgi vermek üzere komite dışından kişiler davet edilebilir. Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak Yatırımcı İlişkiler birimi kurulur. (Madde 37) E- Bağımsız Denetim Şirket in yıllık ve ara mali tabloları Genel Kurul tarafından onaylanmış uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenir. (Madde 34) Şirket, aynı bağımsız denetim kuruluşu ile sürekli veya özel denetimlerde üst üste en fazla 5 hesap dönemi çalışabilir. (Madde 34) Şirket bağımsız dış denetim kuruluşunun bağımsızlığının ön onayı Yönetim kuruluna bağlı Denetim Komitesi tarafından yapılır. Bağımsız denetim kuruluşu şirkete aynı zamanda danışmanlık hizmeti veremez. (Madde 34) III- Yatırımcı İlişkileri Grubu a- Yatırımcı İlişkileri Grubunun Yapısı: 7

8 Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uyumun ve Şirket yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlanması amacıyla 30 Mayıs 2005 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Birimi, Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü sorumluluğunda oluşturulmuştur. Grup Müdürü doğrudan doğruya Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Başkanı na bağlı olarak çalışır. Yatırımcı İlişkileri Grubunun amacı pay sahiplerinin haklarının kullanımını sağlamak ve Şirket yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayarak köprü vazifesi görmektir. Yatırımcı ilişkileri birimi biri müdür olmak üzere toplam 2 kişiden oluşmaktadır. Birim müdürü Selim Yuna dır. Ece Köksal aynı birimde uzman sıfatı ile görev yapmaktadır. b- Yatırımcı İlişkileri Grubunun Görev ve Sorumlulukları: Hissedarların ve yatırımcıların yerli yabancı ayrımı yapılmaksızın eşzamanlı, eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirmek Yurtiçinde ve yurtdışında hissedarlara, yatırımcılara ve analistlere yönelik olarak periyodik toplantılar düzenlemek, road show lara katılmak. Şirketi yurtiçi ve yurtdışı toplantılarda temsil etmek Genel Kurul toplantılarının mevzuata, esas sözleşmeye, şirket içi düzenlemelere ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak gerçekleştirmek. Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce şirket merkez ve şubelerinde Genel Kurula ilişkin dokümanları bulundurmak. Şirket web sitesini sürekli güncelleyerek pay sahiplerinin bu yolla bilgilendirilmesini sağlamak. Şirketin bilgilendirme politikası ve kamuyu aydınlatma ile ilgili hususların etkinliğini gözetmek Menfaat sahiplerinden gelecek her türlü soruyu şirket sırrı olamamak kaydıyla cevaplamak. Yatırımcılarla ve analistlerle sürekli olarak ilişki içerisinde bulunarak, gerektiği hallerde bu kişileri bilgilendirmek Düzenleyici kuruluşlara ve yetkililere Şirketin mevzuat doğrultusunda bildirmekle zorunlu olduğu her türlü bilgi ve belgeyi zamanında, eksiksiz ve anlaşılır şekilde göndermek. B- YÖNETİM KURULU I-Bağımsızlık Kriterleri Uluslararası ilkeler ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda oluşturulmuş bağımsızlık kriterleri gereğince 23 Mayıs 2005 tarihinde Yılmaz Argüden ve Ekrem Pakdemirli nin bağımsız üye olarak atanmaları konusunda 30 Mayıs 2005 tarihinde gerçekleşecek Olağan genel kurul toplantısına önerge sunulmasına karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul da sunulan önerge oy çokluğu ile kabul edilmiştir Yönetim Kurulu Üyesinin bağımsız olarak seçilebilmesi için; Son iki yıl içerisinde şirket içinde görev almamış olması veya yöneticilik yapmamış olması, Yönetim Kurulu na belli bir pay grubunu temsilen seçilmemiş olması, Şirket, iştiraki, bağlı kuruluşu ve grup içi şirketlerden biri ile kendisi, eşi ve 3. dereceye kadar kan bağı olan akrabaları arasında son iki yıl içinde; istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin bulunmamış olması, Yöneticilerin veya Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi biri ile aile bağı olmaması, 8

9 Şirketin bağımsız denetimini veya danışmanlığını yapan şirketlerde son iki yıldır görev almamış olması, Şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamı veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmıyor olması ve son iki yıldır yönetici olarak görev almıyor olması, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde çalışmamış, son iki yıldır yönetici olarak görev almamış olması, gerekmektedir. Ayrıca, bağımsızlık şartlarını yerine getiremeyen üyelerin, bağımsız üye olabilmeleri için, şartların yerine getirilmesinden sonraki 2 yıl boyunca kendileri ve ailelerinin bu şartlara uygun olarak davranmaları gerekmektedir. II- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ÜYE GÖREVİ KAÇ YILDIR GÖREV YAPTIĞI Ahmet Nazif Zorlu Başkan 10 DİĞER GÖREVLERİ Vestel Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu Başkanı Vestelkom Yönetim Kurulu Başkanı Vestel Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı Deksar Multimedya Yönetim Kurulu Başkanı Vestel Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Pakdemirli Başkan Yardımcısı - Üniversite öğretim görevlisi Şule Zorlu Ömer Yüngül Enis Turan Erdoğan M. Cem Bodur Yılmaz Argüden Yön. Kurulu Üyesi Yön. Kurulu Üyesi Yön. Kurulu Üyesi Yön. Kurulu Üyesi Yön. Kurulu Üyesi III- Yönetim Kurulu Üyelerinin Analizi - Uygunluk Analizi Linens Pazarlama Genel Müdür Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu Üyesi Vestel Pazarlama Yönetim Kurulu Başkan Yard. Vestel Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkan Yard. Deksar Multimedya Yönetim Kurulu Başkan Yard. Vestelkom Yönetim Kurulu Üyesi Deksar Multimedya Yönetim Kurulu Üyesi Vestel Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu Üyesi Vestelkom Yönetim Kurulu Üyesi 4 Denizbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Ekonomist ve Üniversite öğretim görevlisi ÜYE GÖREVİ YAŞI GÖREV SÜRESİ ÜYELİK SINIFLANDIRMASI EĞİTİM DURUMU DAHA ÖNCE GÖREV YAPTIĞI YER Ahmet Nazif Zorlu Başkan 60 3 İcrada yer almıyor İlkokul Mezunu - Ekrem Pakdemirli Şule Zorlu Ömer Yüngül Enis Turan Erdoğan M. Cem Bodur Yılmaz Argüden Başkan Yardımcısı Yön. Kurulu Üyesi Yön. Kurulu Üyesi Yön. Kurulu Üyesi Yön. Kurulu Üyesi Yön. Kurulu Üyesi 66 1 Bağımsız Üye Üniversite Öğretim Üyesi 28 3 İcrada yer almıyor Üniversite 49 3 İcrada yer alıyor Üniversite Grup şirketlerinde dönüşümlü olarak görev almıştır. Vestel Beyaz Eşya (Genel Müdür) 49 3 İcrada yer alıyor Üniversite Ekinciler Holding 43 3 İcrada yer almıyor Üniversite Ekinciler Holding (Finans Koordinatörü) 47 3 Bağımsız Üye Üniversite Öğretim Üyesi 9

10 Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu başkanı Ahmet Nazif Zorlu dur. İcra Kurulu Başkanı Ömer Yüngül dür. Yönetim Kurulu üyelerini hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul seçer. Yönetim Kurulu üyelerinden iki kişi Ahmet Nazif Zorlu ve Şule Zorlu, Zorlu ailesi mensubudur. Ömer Yüngül ve Turan Erdoğan icrada görev almaktadır. Yönetim Kurulu başkanı ve İcra Kurulu Başkanı farklı kişilerdir. Yönetim Kurulunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri arasında 70 yaş ve üstü üye bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi, esas sözleşmenin 13. maddesi uyarınca 3 yıl olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri görev süreleri dolması beklenmeksizin Genel Kurul tarafından görevden alınabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri bir oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu üniversite mezunudur. Yönetim Kurulu tutanakları yazılı olarak tutulup arşivlenmektedir. IV- Yönetim Kurulu nun Yetki ve Sorumlulukları Şirketin sözleşmelerini imzalamak, düzenlemek ve satın almaları icra ve bunların sonuçları olan işlemleri yerine getirmek, Şirket kârını belirleyip bu kârın ayrılacak adî ve olağanüstü yedek akçeleri ve karşılıklar ve ikame ve itfa bedelleri miktarını tespit etmek, Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara davet ve toplantıların gündemlerini düzenlemek ve ilân etmek, Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek, Şirketin stratejisini belirlemek, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak, Şirket misyonu, vizyonu ve değerlerini oluşturmak ve kamuya açıklamak, Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak, Şirketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurula sunmak, Şirketin pay sahipleri ve menfaat sahiplerine ilişkin politikalarını belirlemek, Şirketin etik kurallarını oluşturmak ve uyulmasını sağlamak, Yönetim Kuruluna bağlı komiteleri oluşturmak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek, Şirketin yıllık bilânço ve kar-zarar hesaplarını düzenletmek, yılın faaliyet raporunu Genel Kurula sunmak, Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanların, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin atama, terfi ve azil işlemlerini karara bağlamak, Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin maaş tutarları ile kadrolarını ve yıllık masraflarını tespit etmek ve onaylamak, Yeni faaliyetler ve yatırımlar hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise ayrılacak sermayeyi tespit etmek, Şirketin risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak maksadıyla gerekli birimleri kurmak V- Yönetim Kurulu Sekretaryası: Şirket bünyesinde tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Sekretaryası oluşturulmuştur. Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışacak sekretarya Yönetim Kurulunun yanı sıra Komitelere de aynı hizmeti verecektir. Sekretarya kurulmasındaki amaç, toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve üyelerin her türlü bilgiye zamanında ve kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamaktır. 10

11 Sekretarya; etkin hizmet verebilmek amacıyla, sekretarya ve sekretarya yardımcısı olmak üzere 2 kişiden oluşmaktadır. Sekretarya görevine Cem Köksal, sekretarya yardımcılığı görevine ise Tuğçe Karaçoban atanmıştır. Yönetim Kurulu Sekretaryası nın Görev ve Sorumlulukları: Toplantılardan en az bir hafta önce toplantı bildirimi ile beraber toplantı gündemi ve diğer bilgi ve raporları üyelere ulaştırır. Yönetim Kurulu ve Komite toplantılarına katılır, toplantı tutanaklarını tutar ve arşivler. Toplantı tutanaklarını; toplantı tarihi, saati ve yeri, katılımcı listesi, toplantıya dışarıdan davet edilen kişiler, konuşulan ve tartışılan konular, toplantı tutanaklarının onaylanması gibi ayrıntılar çerçevesinde hazırlar. Toplantılarda oy sayımını gerçekleştirir. Üyelere ulaştırılması gereken her türlü bildirim ve ihbarı takip eder, ulaştırılmasını sağlar. Yönetim kurulu toplantılarında oluşan farklı görüşlere ve konulara ilişkin karşı oy gerekçelerinin zapta geçirilmesini sağlar ve denetçilere yazılı olarak raporlar. Üyelerin talebi halinde, en kısa zaman içerisinde, talep edilen her türlü bilgi, belge ve raporu üyenin bilgisine sunar. VI-Yönetime Sağlanan Menfaatler: Vestel Yönetim Kurulu Üyelerine sektör emsallerine uygun olarak 2005 yılı Haziran ayı itibariyle toplam 50,000 YTL. ödeme yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Denetçileri ise yıllık olarak 2,000 YTL ücret almaktadır. VII- Yönetim Kurulunun Yıllık Değerlendirmesi Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi her yıl periyodik olarak Yönetim Kurulu üyelerini görev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmemeleri açısından değerlendirir. C- YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ I- Denetim Komitesi: Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun seri X, no:19 Madde 3 tebliği uyarınca tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Denetim Komitesi, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. Denetim Komitesinin Yapısı Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak oluşturulmuştur. Denetim komitesi iki üyeden oluşmaktadır. Komite başkanlığı görevi bağımsız üyeler arasından seçilmiş kişilerce yerine getirilmektedir. Komite başkanının seçiminde; daha önce benzer bir görevde bulunmuş, mali tabloları analiz edebilecek bilgi birikime sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmektedir. Komite Başkanı Ekrem Pakdemirli dir ve bağımsız üyeler arasından seçilmiştir. Denetim komitesinin bir diğer üyesi Cem Bodur dur ve icrada yer almayan üyeler arasından seçilmiştir. Üyelik Süresi: Denetim Komitesi Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için görevlendirilmektedir. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler. 11

12 Danışmanlar: Denetim komitesi faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ücreti şirket tarafından ödemek üzere bağımsız uzmanlardan görüş alınabilir ve uzman kişilere komitede yer verilebilir. Toplantılar: Denetim Komitesi yılda en az 4 defa -her çeyrekte bir kez olmak üzeretoplanmaktadır. Ayrıca, Denetim Komitesi yılda en az 2 kez yönetim birimlerinden ayrı olmak üzere bağımsız denetçilerle toplanarak iç kontrol, finansal tablolar, iç denetim ve özel olarak görüşülmesi gereken gündem maddeleri üzerinde tartışırlar. Denetim Komitesinin kararları ve toplantı tutanakları yönetim sekretaryası vasıtasıyla tutulur ve arşivlenir. Bağımsızlık: Komite üyelerinin bağımsızlıklarına ilişkin olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bağımsızlık Kriterleri baz alınmıştır Denetim Komitesi Üye Analizi Üye Görevi Üye Tanımı Eğitim Durumu Ekrem Pakdemirli Komite Başkanı Bağımsız Üye Üniversite Cem Bodur Üye İcrada Görev Almayan Üye Üniversite Görev, Yetki ve Sorumlulukları 1. Periyodik mali tabloların ve dipnotlarının yürürlükteki mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler. 2. Şirketin finansal tablolarının ve bu tablolara ait bilgilerin uluslararası muhasebe standartlarına ve doğru bilgilere dayanarak hazırlanmasını ve kamuya açıklanmasını sağlar 3. Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli şikâyetleri inceler ve sonuca bağlar. 4. Bağımsız denetim kuruluşu ile mali tabloları önemli derecede etkileyecek olan muhasebe politikaları ve prensipleri ve Şirketin faaliyetini önemli ölçüde etkileyecek olan mevzuat değişiklerini inceler. 5. Bağımsız denetim şirketinin atanması, değiştirilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesini Denetim Komitesinin sorumluluğundadır. 6. Bağımsız denetim şirketine ilişkin bağımsızlık analizini de içeren bir değerlendirme raporu düzenleyerek Yönetim Kurulu na sunmak. 7. Bağımsız denetim kuruluşunun etkin çalışmasını sağlamak, her aşamadaki çalışmalarını takip etmek. 8. Denetim Komitesi iç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği konusunda çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu na raporlamak. 9. İç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak 10. Şirketin mevcut ve potansiyel finansal, faaliyet, operasyonel ve yasal risklerini belirlemek ve risk yönetimi fonksiyonunun takibini yapmak 11. Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izlemek 12. Düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak kuralları belirlemek. Yıllık Değerlendirme Denetim Komitesi, yılda en az iki kez olmak üzere komitenin işlerliğini, performansını ve Denetim Komitesi çalışma planına uyumunu gözden geçirir ve değerlendirir. Değerlendirme sonuçları Yönetim Kurulu na sunulur. Komite aynı zamanda bu çalışma planı esasları ile ilgili eksiklikleri yıllık olarak değerlendirerek değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu nun onayına sunar. 12

13 II- Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi: Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komite Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmakta olup, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen kişilerden oluşmaktadır. Komite 3 üyeden oluşmaktadır. Komite başkanlığı görevinin bağımsız üyeler arasından seçilmiş bir üye tarafından yerine getirilmesi esastır. Başkanlık görevi bağımsız üye sıfatını taşıyan Yılmaz Argüden tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesinin diğer üyeleri ise Ömer Yüngül ve Şule Zorlu dur. Kurumsal Yönetim Komitesinde yer alan üyelerin bir başka komitede yer almaması sağlanmıştır. Bağımsızlık: Komite üyelerinin bağımsızlıklarına ilişkin olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bağımsızlık Kriterleri baz alınmıştır. Üyelik Süresi: Kurumsal Yönetim Komitesinde Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için görevlendirilmektedir. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler. Danışmanlar: Kurumsal Yönetim Komitesinde faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ücreti şirket tarafından ödemek üzere bağımsız uzmanlardan görüş alınabilir ve uzman kişilere komitede yer verilebilir.. Toplantılar: Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 3 kez gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu sekretaryası, Kurumsal Yönetim Komitesinin toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla görev yapar. Görev, Yetki ve Sorumlulukları 1. Yönetim kurulu na üye olabilecek adayları belirlemek ve Yönetim Kurulu na Genel Kurul da seçilmek üzere sunmak 2. Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket bünyesinde oluşturmak, benimsenmesini sağlamak 3. Yönetim kurulu yapısına ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak 4. Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin araştırma yapmak ve Yönetim Kuruluna sunmak 5. Yılda bir kez olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin performanslarını ölçmek 6. Komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak, 7. Yönetim Kurulunun ve Komitelerin üyelerinin azami çalışma sürelerini belirlemek ve periyodik rotasyonlara ilişkin önerilerde bulunmak. 8. Üyelere yönelik oryantasyon ve eğitim programları düzenlemek 9. Şirket devamlılığına yönelik çalışmalar yapmak ve Yönetim Kuruluna sunmak 10. Yatırımcı İlişkileri Grubunu koordine etmek, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Analizi Üye Görevi Üye Tanımı Eğitim Durumu Yılmaz Argüden Komite Başkanı Bağımsız Üye Üniversite Şule Zorlu Üye İcrada Görev Almayan Üye Üniversite Ömer Yüngül Üye İcrada Görev Alan Üye Üniversite 13

14 Yıllık Performans Değerlendirmesi: Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi kendisinin, üyelerinin ve Yönetim Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerini doğrultusunda performansını, bağımsızlığını, uygunluğunu ve yeterliliğini her yıl en az bir kez olmak üzere ölçer. Ayrıca Komite her yıl çalışma esaslarının yeterliliğini de ölçerek gerek görülmesi halinde söz konusu çalışma esaslarının geliştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu na önerilerde bulunur. D- KAMUYU AYDINLATMA I- Vestel Web Sayfası Vestel, Kurumsal Yönetim İlkeleri kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumunu sağlamak amacıyla etkin ve periyodik olarak güncellenen bir web sitesi oluşturmuştur. Vestel Web sitesinde aşağıdaki başlıklar itibariyle bilgiler yatırımcılara sunulmaktadır: a. Son iki yılın faaliyet raporu b. İç kontrol sistemine ilişkin bilgi c. Periyodik mali tablolar, raporlar ve dipnotları d. Bilgilendirme Politikası e. Misyon, Vizyon ve Değerler f. Konsolide mali tablolar g. Özel durum açıklamaları h. Genel Kurul toplantı gündemleri ve tutanakları i. Vekâleten oy kullanma formu j. İzahnameler ve halka arz sirkülerleri k. Son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı l. Şirket esas sözleşmesinin son hali m. Şirketin iştirak ve bağlı ortaklıklarına ilişkin bilgi n. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri o. İcra Başkanı ve Üst Yönetimin özgeçmişleri p. Risk Yönetimi Politikası q. Bağımsız Denetim raporu r. Şirket hisselerinin borsadaki gelişmeleri s. Kar payı dağıtım politikası t. Etik Kurallar u. Sık sorulan sorular v. Ticaret sicil bilgeleri w. İmtiyazlı paylara ilişkin bilgi x. Kurumsal yönetim uyum raporu y. Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek yönetim kurulu toplantı tutanakları II- Yıllık Faaliyet Raporu : Vestel Elektronik A.Ş. yıllık faaliyet raporu yasal düzenlemeler tarafından öngörülen süreler içinde hazırlanmaktadır yılı yıllık faaliyet raporu aşağıdaki bilgileri içermektedir: 14

15 a. Bilanço ve dipnotları b. Gelir tablosu ve dipnotları c. Şirketin sektör içindeki yeri d. İstatistiksel bilgiler, grafikler e. Kar payı ödemeleri f. Şirketin gerçekleştirdiği stratejik hedefler g. Planlanan ve gerçekleşen yıllık faaliyet sonuçları h. Bağımsız denetim kuruluşunun raporu i. Denetim Komitesi raporu j. İştiraklere ilişkin bilgi k. Şirket faaliyetlerine ilişkin bilgi l. Şirket misyonu, vizyonu ve şirket kültürü m. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu n. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanı ile ilgili bilgi o. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri p. İç kontrol sistemine ilişkin bilgi q. Risk yönetimine ilişkin bilgi r. Şirketin geleceğe ilişkin projeksiyonları III- Raporların denetim ve kontrolü Vestel Elektronik finansal tablolar hazırlanırken UFRS ve uluslararası muhasebe standartlarına göre düzenlenmekte ve enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolarını da kamuya açıklamaktadır. Mali tablolar Vestel Elektronik Muhasebe Departmanı tarafından hazırlanmakta ve Mali İşler Koordinatörü ne gönderilmektedir. Denetim Komitesi mali tabloların mevcut yasal düzenlemeler ile muhasebe standartlarına uygunluğunu denetlemeye başlamıştır. Bağımsız denetim kuruluşu Yönetim Kuruluna ve genel kurula tabloların doğruluğuna ilişkin raporlama yapmaktadır. Yıllık Mali Tablo Ve Raporların Açıklanma Süreleri Ara Mali Tablolar Açıklama Tarihi Uygulanan Standart 3 aylık mali tablolar SPK tarafından belirlenen tarihlerde SPK SPK tarafından belirlenen tarihlerde 6 aylık mali tablolar Londra Borsası tarafından SPK, IFRS belirlenen tarihlerde 9 aylık mali tablolar SPK tarafından belirlenen tarihlerde SPK SPK tarafından belirlenen tarihlerde Yıllık mali tablolar Londra Borsası tarafından SPK, IFRS belirlenen tarihlerde Faaliyet Raporu Genel Kurul Tarihi SPK (Türkçe), IFRS (İng.) Kurumsal Yönetim Uluslararası Standartlar ve SPK Kur. Yön. Yıllık Faaliyet Raporu ile birlikte Uyum Raporu İlkeleri Mali Tabloların Denetim Ve Kontrolü Şirketin faaliyetleri ile ilgili mali kayıtlar Muhasebe Departmanı tarafından ve şirket içinde kullanılan SAP sistemi vasıtasıyla oluşturulmaktadır. Mali tablolar SPK mevzuatı doğrultusunda 6 ve 12 aylık dönem itibariyle bağımsız denetim firması tarafından denetlenir. Bağımsız denetim kuruluşu denetim süresince elde ettiği bulguları Genel Kurul a ve Yönetim Kurulu na raporlar. 15

16 Mali raporlar SPK, IMKB, Lüksemburg Borsası ve Londra Borsası na gönderilmektedir. Ayrıca yurtdışında kredi kuruluşları, bankalar, analistler ve rating şirketlerine de mali tablolar gönderilmekte ve Şirket hakkında bu kuruluşlara da bilgi verilmektedir. Şirketin son üç yılı içeren ayrıntılı mali tabloları IFRS, Enflasyona göre düzeltilmiş ve Konsolide olmak kaydıyla ayrıntılı ve dipnotları da içerecek şekilde yayınlanmaktadır. F- RİSK YÖNETİMİ I- Risk Yönetim organizasyonu, tanımı ve yönetimi Şirket içsel ve dışsal olarak karşılaştığı veya karşılaşacağı mevcut ve potansiyel riskleri tanımlamakta ve değerlendirmektedir. Risk değerlendirme süreçleri, şirketin misyon, vizyon ve amaçlarının belirlenmesi, bu misyon, vizyon ve amaçlarla ilgili mevcut/potansiyel risklerin tanımlanması, bu risklerin etkilerinin ve olasılığının ölçülmesi, riskleri minimize edecek hareket planının gerçekleştirilmesi ve bu çerçevede yazılı risk yönetim politikaları ile iç kontrol mekanizmalarının oluşturulması aşamalarını içermektedir. Vestel Elektronik A.Ş. yönetim kurulu Şirketin ortakları ve menfaat sahiplerini etkileyecek olan risklerin etkilerini en aza indirgeyecek bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulması ve bunun sağlıklı olarak işlemesini sağlamaktan sorumludur. II- İç Kontrol İç kontrol sistemi finansal, operasyonel ve uygunluk kontrolünün tamamını içermektedir. Yönetim kurulunun risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak tarihinde Denetim Komitesi oluşturulmuştur yılında Şirket bünyesinde gerçekleştirilen kurumsal yönetim ilkeleri çalışması sonucunda bağımsız üye vasfıyla yönetim kurulu üyeliğine Ekrem Pakdemirli getirilmiş ve aynı zamanda Denetim Komitesi başkanlığı görevini de yürütmek üzere atanmıştır. Faaliyet raporunun no lu sayfasında üye ve görev tanımı yer alan denetim komitesi, iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğinin sağlıklı olarak yürütülmesinden sorumludur. Zorlu Grubu iç denetim birimi Şirketin operasyonel, finansal ve uygunluk açısından periyodik olarak iç kontrol sisteminin işleyişini kontrol etmekte ve raporlamalarını denetim komitesine sunmaktadır. Yönetim kurulu şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamış olup, periyodik olarak değerlendirmekte ve yönetmektedir. Şirketin faaliyetlerinin sürdürülmesi ile ilgili konular icra komitesi üyeleri ve üst düzey yöneticiler tarafından günlük olarak değerlendirilmektedir. İç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmeye yönelik iç kontrol sistemi aşağıda yer alan prosesleri içermektedir. Şirket tarafından yazılı bir iç kontrol sitemi oluşturulmuştur. Bütçe ve fiili durumun sürekli karşılaştırılarak sapmalar konusunda tedbir alınmaktadır. Denetim Komitesi ve yöneticilerin periyodik olarak yaptıkları toplantıların yanı sıra acil ve önemli hususlar söz konusu olduğu durumlarda da ivedi olarak toplanmaktadır. Organizasyon yapısında yetki ve sorumlulukların ve işlemlerin yürütülmesi ile ilgili yetkililer açıkça tanımlanmıştır. Yatırımlar ve finansal anlamda temel riskler periyodik olarak değerlendirilmekte ve sistematik olarak yöneticiler ve sorumlu çalışanlarca izlenmektedir. 16

17 Birim sorumluları kendi sorumluluk alanları ile ilgili olarak iç kontrol sisteminin etkinliğinin izlenmesinden sorumludur. İnsan kaynakları yönetimi, teknolojik yeterlilik ve varlıkların güvenliği konuları ile etik kuralara uyum konularında periyodik olarak iç denetim birimi tarafından değerlendirmeler yapılmakta ve bu hususlar yönetim kurulunda değerlendirilmektedir. Şirket faaliyetlerini yürütürken etkin bir operasyon programı olan SAP sistemini kullanmaktadır Yönetim kurulu iç kontrol sisteminin etkinliğini mali tabloların onaylandığı gün dâhil olmak üzere yıllık olarak ölçümlemektedir. Yönetim kurulu iç kontrol sisteminin etkinliğinin izlenmesi çalışmasını aşağıdaki prosesler uyarınca yapmaktadır: Denetim komitesi tarafında hazırlanan iç ve dış denetim çalışma planının gözden geçirilmesi Denetim komitesinin yöneticiler ile birlikte belirlediği mevcut ve potansiyel risklerin incelenmesi ve yöneticilerle tartışılması İç kontrol sisteminin zafiyetleri ile ilgili olarak iç ve dış denetim tarafından hazırlanacak raporların değerlendirilmesi ve yöneticilerle tartışılması III- İç Denetim Birimi Şirketin iç denetimi Finansal şirketler dışında Zorlu Holding bünyesinde yer alan tüm şirketlerin denetiminden sorumlu bir iç denetim birimi tarafından gerçekleştirilmektedir yılında kurulmuş olan grup 5 i CIA sertifikalı olmak üzere toplam 8 kişiden oluşmaktadır. Risk bazlı çalışan birim, daha riskli olduğunu düşündükleri bölümlere ağırlık vermek şeklinde çalışma biçimlerini oluşturmuştur. Hazırlanan final raporları Denetim Komitesine ve Şirket Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır. Yapılan denetim dâhilinde prosedürlere uygunluğa, sistem tespitine, aksaklıkların olup olmadığına, varolan yapının etkin çalışıp çalışmadığına ve görevlerin dağılımına bakılmaktadır. Müşteri ve tedarikçilerle yapılan mutabakatların takibinin yanı sıra stok ve kasa sayımı da her denetimde gerçekleştirilmektedir. IV- Bağımsız Denetim Şirketin bağımsız denetimi Grand Thornton Bağımsız Denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir yılı itibariyle Kurumsal Yönetim İlkelerine uygunluğun sağlanması açısından bağımsız denetim firmasının seçiminde aşağıda belirtilen süreçler başlatılmıştır. Denetim Komitesi tarafından bağımsız denetim firmasına bağımsızlık analizi yapılması Bağımsız denetim firmasının seçimi ve alınacak hizmetler için Denetim Komitesinin ön onay vermesi Sonuçların Yönetim Kurulu onayıyla Genel Kurul a sunulması Bağımsız denetim firması 4 yıl için seçilir. Ancak her yılsonunda bağımsız denetim firmasının bağımsızlığı ile ilgili rapor Denetim Komitesince hazırlanarak Genel Kurulun onayına sunulur. Genel Kurul onay kararı vermez ise bağımsız denetim firmasının sözleşmesi fesh edilir. G- MENFAAT SAHİPLERİ I- Müşteriler 17

18 Vestel içim müşteri memnuniyeti büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışı konusunda Şirket müşteri memnuniyetini ölçmek üzere bayilerle belli aralıklarla toplantılar düzenlenmektedir. Müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak ayrıca Müşteri İletişim Merkezi kurulmuş olup help desk olarak faaliyet gösteren bu bölümde müşterilerin sorunlarına çözüm aranmaktadır. Çözülemeyen her tür sorun Şirket yetkililerine aktarılarak çözüme kavuşturulmaktadır. Ayrıca, belli aralıklarla yapılan anketler vasıtasıyla da müşteri memnuniyeti ölçülmektedir. Müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda üretilen mal ve hizmetlere ilişkin sıkı bir kalite kontrolü de uygulanmaktadır. II- Çalışanlar Şirket çalışanları ile ilgili her türlü uygulama 4857 sayılı İş Kanunu na uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Çalışanların işe alım, terfi, işten çıkarma işlemlerine ilişkin politikalar yazılı olarak belirlenmiştir. Çalışanların iş akitleri yazılı olarak düzenlenmiştir. Çalışanlar arasında ayrımcılığa neden olabilecek uygulamalara karşı gerekli önlemler alınmış, çalışanlar hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit tutulmuştur. Çalışanlar ile yöneticiler arasında periyodik toplantılar düzenlenerek çalışanların Şirket hakkında etkin olarak bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. Çift taraflı bilgi akışına önem verilmiş, üstten alta doğru bilgi akşının yanı sıra alttan üste bilgi akışının gerçekleştirilmesi için periyodik toplantıların düzenlenmesine öne verilmiştir. Çalışanların memnuniyetinin artırılması ve verimliliğin artması için: Çalışanlara yönelik periyodik olarak performans değerlendirmeleri yapılmaktadır. Çalışanlara ilişkin terfi ve ücretlendirme işlemleri performans kriterleri sonuçları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Çalışanlara yönelik eğitim programları hazırlanmakta veya varolan programlara katılımları sağlanmaktadır. Çalışanların yetkinlikleri değerlendirilerek daha uygun görev yerleri ve görevlerde çalışmaları sağlanmaktadır. Çalışanların memnuniyetini ölçmek amacıyla İnsan Kaynakları Birimi tarafından anketler hazırlanmaktır. III- Düzenleyici Kurumlar Vestel tüm faaliyetleri açısından IMKB ve SPK tarafından denetlenmekte ve bu kurumlara raporlama yapmaktadır. Bu kurumlar tarafından talep edilen belgeler ve raporlar aksatılmaksızın hazırlanıp gönderilmektedir. Vestel, 2004 yılı itibariyle yasal düzenlemelere uyum açısından yükümlüklerinin tamamını yerine getirmiş olup, düzenleyici ve ilgili kurumlarla herhangi bir ihtilaf yaşamamıştır. H- ETİK KURALLAR: Vestel faaliyetlerinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olan Vestel Etik Kuralları çerçevesinde yürütülür. Bu etik kurallar şirket web sayfasında da kamuya açıklanmıştır. 18

19 Vestel Etik kuralları, Şirket içi ilişkilerini, tüm çalışanların ve şirketin; müşteriler, tedarikçiler ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyen hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı, haksız rekabetin önlenmesi, çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuş vazgeçilmez kurallar bütünüdür. Vestel Elektronik A.Ş. Şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin etik kurallara uygun davranmasını, etik kuralların tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini ve bu kurallar bütünü çerçevesinde faaliyetlerini yerine getirmesini sağlar. Bu kurallar bütünü aşağıda yer alan başlıklar çerçevesinde düzenlenmiştir: Başta mevzuat olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kurallara ve şirket içi düzenlemelere en üst düzeyde uygunluğu sağlar. Yatırımcılarla ve hissedarlarla olan ilişkilerde ayrım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranılır. Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranır, müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşması için çabalar. Müşterilerinin haklarını korur, itirazlarını ve yakınmalarını dikkate alır, gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yapmak üzere müşteri ilişkileri birimini kurmuştur. Müşterilerin Şirketin mal ve hizmetlerinden doğabilecek her türlü zararına karşı tazminat sistemi geliştirilmiştir. Çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun ortamlarda görev yapmalarını sağlar. Çalışanlarına eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranır, eşit olanaklar sunar. Kurumsal Yönetim ilkeleri konusunda çalışanlarını bilgilendirir, şirket içerisinde benimsenmesini sağlar ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesini gözetir. Kamuya sunmuş olduğu her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olmasını sağlar. Çıkar çatışmalarının önlenmesinde yönelik olarak her türlü tedbiri alır. Bu kurallar, internet ve de dahil medya ile olan tüm Şirket içi ve Şirket dışı her tür iletişimde uygulanır. Çalışanların, bu kurallara inanması ve ruhen uyum göstermesi sağlanır. I- İÇERDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ (Insider Trading) Vestel, Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan içerden öğrenenlerin ticareti konusundaki düzenlemelere tamamen uymakta ve düzenlemelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla gerekli önlemleri almaktadır. Bu amaçla şirketimizi içerden bilgi ticareti ile ilgili olarak ilgili kişilerin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını belirleyen içerden bilgi ticareti politikaları yazılı hale getirilmiş ve ilgili kişilerin bilgisine sunulmuştur. İçerden bilgi ticareti ile olarak yapılan düzenlemelerin ihlali halinde ihlale sebep olan kişiler hakkında yasal müeyyidelerden bağımsız olarak Disiplin yönetmeliği mevcut olup gerekli görülmesi halinde uygulanacaktır. Uygulama İçerden öğrenenler (insiders) maddi bilgiye sahip oldukları andan itibaren şirketin menkul kıymetleri ile ilgili olarak alım/satım faaliyetinde bulunamazlar. İçerden öğrenenlerin diğer firmalar ile ilgili olarak maddi bir bilgiye sahip olmaları halinde anılan firmanın menkul kıymetleri ile ilgili olarak alım/satım faaliyetinde bulunamazlar. 19

20 İçerden öğrenenler kamuya açıklanmamış maddi bilgileri aile üyeleri dahil hiç kimseye açıklayamazlar ve İMKB de işlem gören hisse senetleri ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış bilgiye yönelik yorum yapamaz, görüş bildiremezler. İçerden öğrenenlerin kamuya açıklanmamış maddi bilgi ile ilgili yorum yapması veya 3.kişilere açıklama yapması halinde konu ile olarak kurumsal yönetim komitesi ve yatırımcı ilişkileri birimi bilgilendirilir. İçerden öğrenenler 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül ve 15 Aralık tarihlerinden itibaren başlayan mali raporları hazırlama dönemlerinden başlayarak şirketin menkul kıymetleri ile ilgili işlem yapamazlar. İçerden öğrenenler mali tabloların İMKB de ilan edildiği günü takip eden günde şirketin menkul kıymetleri ile ilgili olarak alım/satım yapmaya başlayabilirler. Hisse senedinin fiyatını etkileyebilecek nitelikte olan söylenti veya iletişim araçları yolu ile yaratılan haberler ile ilgili olarak yatırımcı ilişkileri birimi en kısa zaman içerisinde kamuoyuna gerekli açıklamaları yapar. Mali Tablo Dönemleri Dışında Alım/Satım Yasağı Yönetim kurulu üyeleri, üst ve orta düzey yöneticiler, mali tabloları hazırlayan birimde bizzat bu raporları hazırlayan ve bu birimde yer alan kişiler ve yönetim kurulu tarafından belirlenen diğer çalışanlar şirketin faaliyeti, yönetimi, ortaklık yapısı v.b konularda yeni gelişmelerin ortaya çıkması halinde anılan gelişmenin ortaya çıktığı andan, özel haller tebliği çerçevesinde İMKB de gerekli açıklamanın yapıldığı güne kadar şirketin menkul kıymetlerine yönelik alım/satım faaliyetinde bulunamazlar. Cezai Müeyyideler Yasal Düzenleme 2499 sayılı sermaye piyasası kanunu uyarınca içerden öğrenenlerin ticareti fiilini işleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 milyon TL den 1 milyar TL ye kadar para cezası verilir. Kanun uygulamalarına aykırı hareket edilmesi halinde (IV cü madde ile ilgili) 2 milyardan 10 milyara kadar para cezası öngörülür. 20

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Ek-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. R İ S K İ N E R K E N S A P T A N M A S I K O M İ T E S İ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 1- AMAÇ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini düzenlendiği Seri :IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Seri: IV, No:57 sayılı değişiklik

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil)

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarihli toplantısında

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ Bu Yönerge nin amacı, Denetimden Sorumlu Komite nin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8)

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Hazine Müsteşarlığı ndan: 27/04/2011 SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Bir şirketin yönetim kurulu, yöneticileri, ortakları

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/ Ortakların Adı : TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Adresi : Kemalpaşa Caddesi No:52 Işıkkent/İZMİR Telefon ve Fax No : Tel : 0232-399 20 00 Fax : 0232-436

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ( Vestel Elektronik veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ŞEKERBANK T.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Sayfa: 0/7 ŞEKERBANK T.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MALİ KONTROL, İŞTİRAKLER VE PAY SAHİPLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa: 1/7 İÇİNDEKİLER AMAÇ :... 2 KAPSAM :... 2 TANIM :... 2 İLGİLİ DOKÜMANLAR:... 2 UYGULAMA:...

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin

Detaylı

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç ve Kapsam Asya Katılım Bankası A.Ş., başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı,

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Tacirler Yatırım Holding A.Ş. nin (TCHOL) kamuyu bilgilendirme politikasının amacı; pay ve menfaat sahiplerine, şirketin geçmiş performansı

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ 1/5 1. KURULUŞ KARARI Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nun tarihli ve 838 sayılı kararı

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1-Amaç Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, Ortaklığın hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim kurarak Ortaklığa ilişkin

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu nun 26.03.2014 tarihli ve (22) sayılı kararı ile onaylanmıştır. Hazırlayan Denetim Komitesi Onay Yönetim Kurulu YAZICILAR

Detaylı

Bilgilendirme Politikası:

Bilgilendirme Politikası: Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] :16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] :16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] 14.08.2012 16:16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Göztepe Mah. Kartopu Cad. B226 B No:34 Kavacık-Beykoz Istanbul Telefon ve

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kabul Tarihi: 26.03.2014 Yürürlük Tarihi: 26.03.2014 Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi YÖNETMELİĞİ Hazırlayan: Kurumsal Yönetim

Detaylı

Telefon: Fax: /

Telefon: Fax: / 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket kurumsal yönetim ilkelerinin takipçisi ve uygulayıcısıdır. Şirket, kanunen öngörülen kurumsal yönetim

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE NO DNT 2016/2 REVİZE NO REV 1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.06.2011 REVİZYON TARİHİ 31.01.2017 1. GEÇERLİLİK TEYİDİ Faaliyetlerini

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1

Detaylı

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları İHEVA BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (İheva), ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Güncelleme Tarihi: Aralık 2014 1. Amaç: Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMB veya Şirket), Sermaye Piyasası

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç, Yetki ve Sorumluluk LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Logo, Şirket) Bilgilendirme Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Yeri: Hülya Sokak No.37 GOP Çankaya/ANKARA

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Yeri: Hülya Sokak No.37 GOP Çankaya/ANKARA Toplantı Gündemi: Çalışma Esas ve Usulleri hakkında TOPLANTI TARİHİ:06.07.2012 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Detaylı

ANADOLU EFES BĠRACILIK VE MALT SANAYĠ A.ġ. DENETĠM KOMĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ

ANADOLU EFES BĠRACILIK VE MALT SANAYĠ A.ġ. DENETĠM KOMĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ ANADOLU EFES BĠRACILIK VE MALT SANAYĠ A.ġ. DENETĠM KOMĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ ANADOLU EFES BĠRACILIK VE MALT SANAYĠ A.ġ. DENETĠM KOMĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ I- GENEL HÜKÜMLER Kapsam 1.1. Bu yönetmelik, Sermaye Piyasası

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ REVİZE NO 2 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 03.05.2012 REVİZYON TARİHİ -1 30.06.2014 REVİZYON TARİHİ -2 31.07.2017 1. KURULUŞ

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu nun 28.06.2012 tarihli ve (34) sayılı kararı ile onaylanmıştır. Hazırlayan Denetim Komitesi Onay Yönetim Kurulu YAZICILAR

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 31/12/2012 tarih ve 926 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU EK(1) ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012 Sayfa 1 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal yönetim uygulamalarının

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ KOD NO REVİZE NO 2014/1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 03.08.2012 REVİZYON TARİHİ 30.06.2014

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ( Bak Ambalaj veya Şirket ) Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ), Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve ilgili

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal yönetimin; Şirket in başarıya ulaşması, bu başarının devamı ve Şirketimizin pay sahiplerine ekonomik değer sağlanması açısından önemli olduğuna inanmaktayız.

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11

Detaylı

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 04.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin pay sahipleri olağan genel kurul toplantısı,

Detaylı

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İşbu Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu nun 25 Haziran 2014 gün ve 2014/29 No.lu kararı ile kabul edilmiştir. Hazırlayan Kurumsal

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç ve Kapsam Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri,

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun Oluşumu ve Seçimi Kurum un işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) adet Üye den oluşan Yönetim Kurulu

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı İrtibat Adresi : FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. : Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 Gölcük / KOCAELİ Telefon ve Fax No : 0262

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI

BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI AMAÇ Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin ve

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, Vestel Elektronik bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

Bilgilendirme Politikası, Vestel Elektronik bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kapsam: Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ( Vestel Elektronik ) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkelerive

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Ortaklığın Adresi: Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş İstanbul34 Plaza A Blok Kat:9 Güneşli Bağcılar/İSTANBUL

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Ortaklığın Adresi: Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş İstanbul34 Plaza A Blok Kat:9 Güneşli Bağcılar/İSTANBUL ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı: TGS Dış Ticaret A.Ş. Ortaklığın Adresi: Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş İstanbul34 Plaza A Blok Kat:9 Güneşli Bağcılar/İSTANBUL Telefon ve Faks No: 212

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih: 11/03/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. E-posta adresi : : 0 216

Detaylı

Denetim Komitesi Yönetmeliği. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Denetim Komitesi Yönetmeliği. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Aralık 2013 İçerik 1. Amaç... 2 2. Yetki ve Kapsam... 2 3. Komitenin Organizasyonu ve Çalışma Şekli... 2 4. Görevler... 3 5. Yürürlük... 4

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

Bilgilendirme Politikası, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bilgilendirme Politikası Kapsam: Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., (Zorlu Enerji) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket ana sözleşmesi

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: AMAÇ VE KAPSAM İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Bu düzenlemenin amacı, İhlas Gazetecilik A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 31.12.2011 YILLIK FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 31.12.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ: Şirketimizin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYUM

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYUM NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 2015 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYUM Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2014 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından revize

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk.

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax No : (0212)

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bagfas Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Şirket) 01.01.2009-31.12.2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 04.07.2003

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Amaç Şirketimiz bilgilendirme politikasının ana prensibi;

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Denetim Komitesi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. (Bundan böyle ortaklık diye anılacaktır) 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 döneminde "Kurumsal Yönetim

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 28 Nisan 2017 günü saat 14:00 de aşağıda

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 1 Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunun 16.10.2012 tarih / 58 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Yönetmelikte

Detaylı

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. İLAN BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Ağustos 2015 tarihinde saat 10.00 da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana hedef,

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI 15/12/2011 İstanbul Esra ADA VURAL Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Uzman Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Bir şirketin, mevcut

Detaylı