Bilgilendirme Politikası:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgilendirme Politikası:"

Transkript

1 Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde etkin bir bilgilendirme politikası izlemektedir. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması ve kamuya duyurulmasına azami özen gösterilir. Bilgilendirme Politikasında amaç; Dentaş ın geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde doğru, tam, adil, zamanında, detaylı ve anlaşılabilir bir şeklide, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşarak, sürekli, etkin ve açık bir iletişimi muhafaza etmektir. Dentaş, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkerlerinde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine en yüksek düzeyde özen gösterir. Dentaş Bilgilendirme Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri madde çerçevesinde hazırlanmış; Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yapılacak ilk Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır. YETKİ VE SORUMLULUK Bilgilendirme Politikasının hayata geçirilmesi, geliştirilmesi ve takip edilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, düzenli aralıklarla Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü ne bilgi verir ve önerilerde bulunur. YÖNTEM VE ARAÇLAR Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Dentaş tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları aşağıdaki gibidir; 1. İMKB ye iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri zamanlı olarak yapılmaktadır)

2 2. Periyodik olarak İMKB ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar (Söz konusu raporlar aynı zamanda web sitesinden istenildiği anda ulaşılabilinecek şekilde yayınlanmaktadır) 3. Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar web sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır) 4. Kurumsal web sitesi (www.dentas.com.tr) 5. T.Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular 6. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları 7. Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da tele konferans vasıtasıyla yapılan görüşmeler 8. Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve araçları ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI Dentaş ın özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinasyonunda hazırlanır; Genel Müdür imzası ile İMKB ye bildirilir. Özel durum açıklamaları İMKB ye faks yoluyla bildirilir. Özel durum açıklamaları ayrıca KAP Bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir. Dentaş çalışanları daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal Yatırımcı İlişkileri Bölümü ne bildirir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, özel durum açıklaması hazırlanarak, İMKB ye iletilir. MALİ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI Dentaş ın 3 er aylık ve yıllık mali tabloları ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır; Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesinden alınan uygunluk görüşüyle, Yönetim Kurulunun onayından geçirilerek SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda kapalı zarf içerisinde İMKB ye iletilir. Mali tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Dentaş web sitesinden ulaşılabilir. Ayrıca mali tablo ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu, kamuya açıklandığı anda, KAP bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir. FAALİYET RAPORU Faaliyet raporunun içeriği Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu onayını müteakip, web sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanır. Talep etmeleri durumunda Faaliyet Raporu pay sahibi ve

3 menfaat sahiplerine gönderilir ayrıca, Türkçe ve İngilizce olarak basılan Faaliyet Raporları şirketten her zaman temin edilebilir. KURUMSAL WEB SİTESİ Dentaş web sitesinde, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nde belirlenen bilgilere yer verilir ve değişiklikler güncellenir. Web sitesinde bulunan bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak verilmekte ayrıca, geçmişe dönük finansal verilere de yer verilmektedir. Web sitesinden izlenebilecek önemli başlıklar aşağıdaki gibidir: - Vizyon ve ana stratejiler - Ortaklık yapısı - Yönetim Kurulu üyeleri - Şirket ana sözleşmesi - Faaliyet raporları - Özel durum açıklamaları - Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu - Genel Kurul un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar - En az son 5 yıla ait detaylı finansal tablolar, - İçsel bilgilere erişimi olanların listesi, - Toplumsal sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler - Genel Kurul toplantı tutanağı T. TİCARET SİCİL GAZETESİ VE GÜNLÜK GAZETELER VASITASIYLA YAPILAN İLANLAR VE DUYURULAR Sermaye Piyasası Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve Esas mukavelemiz gereği; Genel Kurul, Sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek T. Ticaret Sicil Gazetesi, gerekse tirajı yüksek günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Genel Müdür veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yapılabilir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Dentaş çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi Dentaş Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yönlendirilir. İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ İçeriden öğrenen kişilere ilişkin olarak şirket bünyesinde yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve çalışanların şirketin ticari sırlarının güvenliği ve korunması için mutlak surette uyması gereken yükümlülükler şu şekildedir:

4 - Ticari sır kapsamındaki bilgilerin yetkili olmayan kişilere açıklanmasından kaçınılması - Bu bilgilere sahip olan kişilerin, mal alım-satımı ve ticaretinin yapılması veya şirket dışından herhangi bir kişiye alım-satım tavsiyeleri verilmesinden kaçınılması - İnternet sitelerinde bu bilgileri içeren tartışma yapılmasından kaçınılması - Bu bilgiler ışığında kişisel kazanca veya şirket dışından herhangi bir insanın kazancına sebep olabilecek davranışlardan kaçınılması SERMAYE PİYASASI KATILIMCILARI İLE İLETİŞİM Sermaye piyasası katılımcıları ile Dentaş adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası ile yapılan tüm görüşmelerde Yatırımcı İlişkileri Bölümü hazır bulunur. Söz konusu görüşmelerde henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel hiçbir bilgi açıklanamaz. AÇIKLAMA YAPMA YASAĞI Şirket yanlış ve yetkisiz bilgilendirmeyi önlemek için, her üç ayda bir ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15 inden itibaren mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonrasına kadar geçen süre zarfında kamuya henüz açıklanmamış bu bilgilere ilişkin açıklama yapmaktan kaçınır. Bu süre içerisinde şirketin açıklanmamış finansal bilgilerine ilişkin görüş bildirmez, tartışma yapılmaz, bunlara ilişkin sorulan sorulara gizlilik ilkesi dâhilinde kabul edilerek cevap verilmez. PİYASADA DOLAŞAN ASILSIZ HABERLER Dentaş, piyasadaki dedikodular ve spekülasyonlar hakkında herhangi bir görüş bildirmez. Piyasada söylenti ve dedikodu niteliğinde asılsız haberler dolaştığı öğrenildiğinde, bu haberlere ilişkin yorum yapmamanın ve görüş bildirmemenin Dentaş ın Bilgilendirme Politikasının bir gereği olduğu yönünde basın açıklaması yaparlar. Buna rağmen, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya İMKB den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan dedikodu ve söylentilere ilişkin açıklama yapılır. GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Dentaş, bilgilendirme politikası çerçevesinde, gerek görülmesi halinde geleceğe yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Beklentilere ilişkin olarak sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler açıklama yapabilirler. Geleceğe yönelik olarak yapılacak bilgilendirme Yönetim Kurulu nun onayı ve Yatırımcı İlişkileri Bölümünün bilgisi dâhilinde yapılır. Kamuya yapılacak açılamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistikî veriler ile birlikte açıklanır. Bu bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir.

5 Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik mali tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, derhal gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır. BİLGİLENDİRME KONUSUNDA YETKİLİ KİŞİLER Yukarıda yapılan bildirimlerin dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişilerin yetki sınırları talep edilen bilginin düzeyine göre belirlenmiştir. Şirkete yönelik olarak gelen her türlü soru ve açıklama: - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - Denetim Komitesi Başkanı ve Üyeleri - Genel Müdür - Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (ASELSAN) kamuyu bilgilendirme politikası, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. AŞ. NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. AŞ. NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. AŞ. NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (IHEVA), ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ARÇELİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ARÇELİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası 25.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve internet

Detaylı

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI Amaç: Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI (İÇİNDEKİLER) 4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması. 5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI (İÇİNDEKİLER) 4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması. 5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması (İÇİNDEKİLER) 1. Amaç 2. Yetki ve Sorumluluk 3. Yöntem ve Araçlar 4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması 5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması 6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Detaylı

YENİ GİMAT GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YENİ GİMAT GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YENİ GİMAT GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası 18.05.2014 tarihli Olağan Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve

Detaylı

C. MALİ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI VE YETKİLİ KİŞİLER

C. MALİ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI VE YETKİLİ KİŞİLER PETROL OFİSİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A. AMAÇ, YETKİ, SORUMLULUK Petrol Ofisi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu aydınlatma politikası, Şirket in geçmiş performansı ile gelecek beklentilerini, Türk Ticaret

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç ve Kapsam Asya Katılım Bankası A.Ş., başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı,

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Halka arzından günümüze, Türkiye nin piyasa değeri yüksek ilk beş şirketinden biri olmayı sürdüren Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç Şirketimizin Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. nin ( Akenerji veya Şirket ) temel kamuyu bilgilendirme politikası, tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde,

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom veya Şirket ), hisse senetleri Borsa İstanbul da (BIST) işlem gören en büyük şirketlerden biri olmanın

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. Amaç 2. Yetki ve Sorumluluk 3. Yöntem ve Araçlar 4. KAP Bildirimlerini Yapmaya Yetkili Kişiler 5. Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması 6. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması 7. Özel

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı: Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uymak

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası

SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası Genel Çerçeve Soda Sanayii A.Ş. (Soda), başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve paylarımızın işlem görmekte olduğu İstanbul Menkul

Detaylı

Fibabanka Bilgilendirme Politikası. 27 Ocak 2015 Versiyon 1.2. Mevzuat ve Uyum

Fibabanka Bilgilendirme Politikası. 27 Ocak 2015 Versiyon 1.2. Mevzuat ve Uyum Fibabanka 27 Ocak 2015 Versiyon 1.2 Mevzuat ve Uyum İÇERİK 1. POLİTİKA ÖZETİ... 3 2. POLİTİKA TARİHÇESİ... 3 3. AMAÇ... 3 4. KAPSAM... 3 5. TANIMLAR / STANDARTLAR... 4 6. GENEL KURAL VE ESASLAR... 4 6.1.

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk.

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax No : (0212)

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. nin ( AYES A.Ş. veya Şirket ) Bilgilendirme Politikası nın temel amacı pay ve menfaat sahiplerine,

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2013 yılı çalışmalarını

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Bilgilendirme Politikası Hazırlayan: Kurumsal Yönetim Komitesi Kontrol Eden: Mali ve İdari İşler Departmanı Onaylayan:

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2015-31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2015-31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2015-31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ 1.1 DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1.2 SERMAYE ORTAKLIK YAPISI 1.3 OLAĞAN GENEL KURUL

Detaylı

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2014 tarihinde

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAV) ın temel kamuyu bilgilendirme politikası, TAV ın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ARCLK, DEVA, EREGL, HALKB, KCHOL, NTHOL] 27.12.2011 16:49:27 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ARCLK, DEVA, EREGL, HALKB, KCHOL, NTHOL] 27.12.2011 16:49:27 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ARCLK, DEVA, EREGL, HALKB, KCHOL, NTHOL] 27.12.2011 16:49:27 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AFYON, CIMSA] 23.12.2011 09:14:02

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim ilkeleri (Corporate Governance Principles), ülkelerinde kurumsal yönetim ile ilgili yasal, kurumsal ve düzenleyici çerçeveyi değerlendirmek ve geliştirmek

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03.2013 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan larını ibraz etmeleri yeterlidir. İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 15 NİSAN 2013 TARİHLİ, 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirket imizin 2012 yılı Ortaklar Olağan

Detaylı