MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ:"

Transkript

1 FÝNANSBANK A.ª. EUROPEAN EQUITY B TÝPÝ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanýlarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere halktan katýlma paylarý karºýlýðý toplanacak paralarla, katýlma paylarý sahipleri hesabýna riskin daðýtýlmasý ve inançlý mülkiyet esaslarýna göre sermaye piyasasý araçlarýndan oluºan portföyü iºletmek amacýyla FÝNANSBANK A.ª. EUROPEAN EQUITY B TÝPÝ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU kurulmuºtur Bu içtüzükte Finansbank A.ª. KURUCU, Finans Portföy Yönetimi A.ª YÖNETÝCÝ, ÝMKB Takas ve Saklama Bankasý A.ª SAKLAYICI KURULUª, FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. ARACI, Finansbank A.ª. European Equity B Tipi Yabancý Menkul Kýymetler Fonu FON, Sermaye Piyasasý Kurulu nun Seri:VII, No:10 sayýlý Yatýrým Fonlarýna Ýliºkin Esaslar Tebliði ile ek ve deðiºiklikleri ise TEBLÝÐ olarak ifade edilecektir. MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ: 2.1. Fon'un adý; Finansbank A.ª. European Equity B Tipi Yabancý Menkul Kýymetler Fonu dur. Fon un yönetim adresi; Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat Etiler Ýstanbul 2.2. Kurucu nun; Ünvaný; Finansbank A.ª. Merkez Adresi; Büyükdere Cad. No: Mecidiyeköy Ýstanbul 2.3. Yönetici nin; Ünvaný; Finans Portföy Yönetimi A.ª. Merkez Adresi; Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat Etiler Ýstanbul 2.4. Saklayýcý Kuruluºun; Ünvaný; ÝMKB Takas ve Saklama Bankasý A.ª. Merkez Adresi; Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sok. No: 286 ªiºli Ýstanbul 2.5. Aracý nýn; Ünvaný: Finans Yatýrým Menkul Deðerler A.ª. Merkez Adresi: Nispetiye Cad., Akmerkez B Kulesi Kat: 2-3, Etiler/ÝSTANBUL MADDE 3- FON TUTARI VE SÜRESÝ: 3.1. Fon'un Tutarý 20,000,000 YTL (yirmimilyon)'dir Fon un süresi: Süresizdir Fon 2,000,000,000 (ikimilyar) paya bölünmüºtür. 1

2 MADDE 4- FON PORTFÖYÜNÜN OLUªTURULMASI: 4.1. Yönetici katýlma paylarý karºýlýðý yatýrýmcýlardan toplanan paralarý, en geç üç iº günü içinde, Teblið in 42. md. hükümlerine ve bu içtüzükte belirtilen portföy strateji ve sýnýrlamalarýna uygun olarak oluºturur ve yönetir Katýlma paylarýnýn itibari deðeri yoktur ve kaydi deðer olarak tutulur. Fon tutarýný temsil eden katýlma paylarý kaydi olarak Merkezi Kayýt Kuruluºu A.ª. nezdinde müºteri bazýnda izlenir. Fon katýlma paylarý bastýrýlamaz ve fiziken teslim edilemez Katýlma payý iºlemleri günlük olarak Merkezi Kayýt Kuruluºu A.ª. ne bildirilir Katýlma paylarý Merkezi Kayýt Kuruluºu A.ª. nezdindeki hesaplarda, her müºterinin kimlik bilgileri ve buna baðlý hesap kodlarý ile fon bilgileri bazýnda takip edilir. MADDE 5- FON YÖNETÝMÝNE ÝLݪKÝN ESASLAR VE YÖNETÝCÝNÝN TABÝ OLDUÐU ÝLKELER: 5.1. Fonun, riskin daðýtýlmasý ve inançlý mülkiyet esaslarýna göre pay sahiplerinin haklarýný koruyacak ºekilde yönetim, temsil ve varlýklarýn saklanmasýndan Sermaye Piyasasý Kanunu uyarýnca Finansbank A.ª. sorumludur. Fon portföyü, yönetici Finans Portföy Yönetimi A.ª. tarafýndan, Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapýlacak bir portföy yönetim sözleºmesi çerçevesinde bu içtüzük ve Teblið hükümleri dahilinde yönetilir Fonla ilgili iºlemler Teblið'in 12. md. çerçevesinde belirtilen asgari ºartlarý haiz en az üç kiºiden oluºan bir fon kurulu ve en az bir denetçi tarafýndan yürütülür. Fon kurulu üyelerini ve denetçiyi kurucu atar Fonla ilgili iºlemlerin düzgün yürütülebilmesini teminen Yönetici bünyesinde bir fon hizmet birimi oluºturulur. Fon hizmet biriminde, Teblið in 12.md.'de belirtilen asgari nitelikleri haiz bir fon yönetim müdürü görevlendirilir ve fona iºlerin gerektirdiði mekan, teknik donaným, muhasebe sistemi ve yeterli sayýda uzman personel saðlanýr Çýkarýlan katýlma paylarýnýn kaydýna mahsus olmak üzere TTK'nun 69. Md'ne göre tasdik ettirilen "Katýlma Paylarý Defteri" tutulur. Katýlma paylarý defterinde günlük katýlma paylarýnýn alým satýmlarý izlenir. Fon kurulunun vereceði her tür karar onaylý olarak Fon Kurulu Karar Defterine yazýlýr. Bunlar dýºýnda fon iºlemlerine iliºkin olarak TTK, VUK, ve SPKn. hükümleri çerçevesinde; Yevmiye Defteri (günlük defter), Defter-i Kebir (büyük defter), Yönetici tarafýndan tutulur. Maliye Bakanlýðý nca istenebilecek VUK ndan kaynaklanan zorunlu defterler de ayrýca tutulur Kurucu kaydi deðer olarak tutulan katýlma paylarýný müºteriler bazýnda izleyebilecek bir sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yýl boyunca saklamak zorundadýr Fon un muhasebe, denetim, hesap ve iºlemleri Sermaye Piyasasý Kanunu, Bankalar Kanunu, TTK, VUK ve Borçlar Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak, kurucunun ve yöneticinin hesaplarý dýºýnda özel hesaplarda izlenir. Fon muhasebesine iliºkin olarak, Kurul'un Seri: XI, No:6 2

3 Menkul Kýymetler Yatýrým Fonlarý Mali Tablo ve Raporlarýna Ýliºkin Ýlke ve Kurallar Hakkýnda Teblið inde belirtilen esaslara uyulur Yönetici fon yönetiminde aºaðýdaki ilkelere uyar; Yöneticinin yönettiði her fonun çýkarýný ayrý ayrý gözetmesi zorunludur. Yönetici, yönetimindeki fonlar veya diðer müºterileri arasýnda biri lehine diðeri aleyhine sonuç verecek iºlemlerde bulunamaz. Fon portföyü ile ilgili alým satým kararlarýnda objektif bilgi ve belgelere ve sözleºme ile belirlenen yatýrým ilkelerine uyulmasý zorunludur. Bu bilgi ve belgeler ile alým satým kararlarýna mesnet teºkil eden araºtýrma ve raporlarýn en az 5 yýl süreyle yönetici nezdinde saklanmasý zorunludur. Yatýrým kararýný veren portföy yöneticisi alým satým kararlarýný imzalý olarak kaydeder Fon portföyüne rayiç deðerinin üzerinde varlýk satýn alýnamaz ve portföyden bu deðerin altýnda varlýk satýlamaz. Rayiç bedel, borsada iºlem gören varlýklar için borsa fiyatý, borsada iºlem görmeyen varlýklar için iºlem gününde fon lehine alýmda en düºük, satýmda en yüksek fiyattýr Borsada iºlem gören varlýklarýn alým satýmýnýn borsa kanalýyla yapýlmasý zorunludur. Fon adýna katýlma paylarýnýn alým satýmý nedeniyle, ÝMKB Tahvil ve Bono Piyasasýndan ayný gün valörü ile ayný gün valörlü iºlem saatleri dýºýnda fon portföyüne alým veya fon portföyünden satým zorunluluðu bulunduðunda, ÝMKB'ce belirlenen iºlem kurallarýna uyulur. Yöneticinin, fon portföyüne pay alým satým iºlemlerinde, iºlemi gerçekleºtiren aracý kuruluºun, fonu temsil eden müºteri numarasýyla ÝMKB'de iºlem yapmasýný temin etmesi zorunludur Yönetici fon adýna yaptýðý alým satým iºlemlerinden dolayý herhangi bir ihraççý veya aracý kuruluºta kendi lehine bir menfaat saðlarsa, bu durumun kurucuya açýklanmasý zorunludur Herhangi bir ºekilde yöneticinin kendine veya üçüncü kiºilere çýkar saðlamak amacýyla fon portföyünde bulunan varlýklarýn alým satýmý yapýlamaz. Fon adýna verilecek emirlerde gerekli özen ve basiretin gösterilmesi zorunludur. Fon adýna yapýlacak alým satýmlarda yönetim sözleºmesinde belirlenen genel fon stratejilerine ve kurucunun genel kararlarýna uyulur Fon portföyünün önceden saptanmýº belirli bir getiri saðlayacaðýna dair yazýlý veya sözlü bir garanti verilmez Kurucu, fon kurulu üyeleri, yönetici ve fonlarýn yönetimi ile ilgili olarak veya görevlerini ifa etmeleri sýrasýnda bilgi sahibi olabilecek durumda iseler bu bilgileri kendi veya üçüncü tarafýn menfaati doðrultusunda kullanamazlar Kurucu ile katýlma payý sahipleri arasýndaki iliºkilerde bu içtüzük hükümleri, Sermaye Piyasasý Kanunu ve ilgili mevzuat, hüküm bulunmayan hallerde ise Borçlar Kanunu'nun vekalet akdi hükümleri uygulanýr. Fon içtüzüðü, katýlma payý sahipleri ile kurucu, saklayýcý ve yönetici arasýnda fon portföyünün inançlý mülkiyet esaslarýna göre saklanmasýný ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan, genel iºlem ºartlarýný içeren iltihaki bir sözleºmedir Ayrýca Fon için aºaðýdaki iºlemler yapýlabilir. 3

4 Fon portföyünün riskten korunmasý ve/veya yatýrým amacýyla döviz, kýymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasasý araçlarý üzerinden düzenlenmiº opsiyon sözleºmeleri, forward, finansal vadeli iºlemler ve vadeli iºlemlere dayalý opsiyon iºlemleri dahil edilebilir. Vadeli iºlem sözleºmeleri nedeniyle maruz kalýnan açýk pozisyon tutarý fon toplam deðerini aºamaz. Portföye alýnan vadeli iºlem sözleºmelerinin fonun yatýrým stratejisine ve karºýlaºtýrma ölçütüne uygun olmasý zorunludur Fon varlýðýnýn % 10'unu geçmemek üzere, Sermaye Piyasasý Kurulu'ndan izin alarak, fon hesabýna kredi alýnabilir. Bu takdirde kredinin alýnmasý ve geri ödenmesi aºamalarýnda Kurul'a bilgi verilir. MADDE 6- FON PORTFÖYÜNDEKÝ VARLIKLARIN SAKLANMASI: 6.1. Fon portföyündeki varlýklar yapýlacak bu sözleºme çerçevesinde ÝMKB Takas ve Saklama Bankasý A.ª nin Euroclear Bank S.A./NV hesabý nezdinde saklanýr Yabancý menkul kýymetler ile diðer yabancý sermaye piyasasý araçlarý, Euroclear Bank S.A nezdinde saklanýr. Bu amaçla aracý olarak ÝMKB Takas ve Saklama Bankasý A.ª kullanýlýr. Yabancý menkul kýymetlerin alým satým ve saklama iºlemlerinde iletiºim SWIFT, faks, teleks aracýlýðý ile yürütülecektir.saklama ile ilgili masraflar ve ücretler ülkelerin deðiºik enstrümanlarýna göre farklýlýk göstermektedir. Saklamacýlar aylýk olarak döküman göndermektedirler Yatýrým fonunun malvarlýðý, kurucunun Kanun'dan, Teblið'den ve fon içtüzüðünden doðan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sorumluluðunu karºýlamasý dýºýnda hiçbir amaçla kullanýlamaz. Fon mal varlýðý rehin edilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü ºahýslar tarafýndan haczedilemez Sermaye piyasasý araçlarýnýn el deðiºtirmediði ve sadece takas merkezlerinin belgeleri ile iºlem yapýlan ülkelerin sermaye piyasasý araçlarýna yatýrým yapýlmasý halinde söz konusu araçlara iliºkin saklama hizmeti ilgili aracý kuruluº tarafýndan saðlanýr. Saklama hizmeti veren aracý kuruluº tarafýndan muhafazadaki sermaye piyasasý araçlarýnýn son durumu itibariyle, tamamýný gösterecek ºekilde düzenlenmiº belgelerin veya bunlarýn bir örneðinin fon nezdinde sürekli olarak bulundurulmasý zorunludur. MADDE 7- FONUN YÖNETÝM STRATEJÝSÝ : Fon aðýrlýklý olarak orta uzun vadede yüksek büyüme potansiyeli taºýyan Avrupa Borsalarýnda iºlem gören ºirketlerin hisse senetlerine, imtiyazli hisse senetlerine, ve maliyetlerde verimliliði saðlayan ve hisse senedi getirisini aynen yansýtan Depository receipt (depo sertifikasý) araçlarýný kullanarak yatýrým yapmayý amaçlar. Bu hisselerin seçiminde ülkelerin genel ekonomik görünümü, sektörel ve ºirket bazlý geliºmeler ve getirisine göre riski az olanlar dikkate alýnýr. Fon büyüme potansiyeli, deðer yaratýmý ve karlýlýk vb kriterleri gözönüne alarak piyasa deðerleriyle kýyaslandýðýnda yatýrýmcýlara yüksek deðer artýºý vaadeden hisseleri seçer. Yatýrým stratejisi içerisinde kaldýraç kullanmak yer almaz. 4

5 ªirketlerin büyüme potansiyellerinin yanýnda, global piyasalarda giderek büyüyen ºirket alým ve birleºme pazarýndaki iºlemlerin ºirketlerin piyasa deðerlerini etkilediðinden yola çýkarak, fon bu hedeflere uygun, sektöründe baºarýlý ºirketleri de olasý yatýrýmlarý arasýnda deðerlendirir. Fon yönetiminde yatýrým yapýlacak sermaye piyasasý araçlarýnýn seçiminde, nakde dönüºümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Teblið'in 5.md. uyarýnca, fon portföyünün en az % 51'i devamlý olarak yabancý özel ve kamu kesimi menkul kýymetlerine yatýrýlacaktýr. MADDE 8- FON'UN YATIRIM YAPACAÐI SERMAYE PÝYASASI ARAÇLARININ SEÇÝMÝ VE RÝSKÝN DAÐITILMASI ESASLARI: 8.1. Fon portföy deðerinin % 10 undan fazlasý bir ortaklýðýn menkul kýymetlerine yatýrýlamaz. Yatýrým fonu tek baºýna hiçbir ortaklýkta sermayenin ya da tüm oy haklarýnýn % 9 undan fazlasýna sahip olamaz. Fonlar, paylarýný satýn aldýklarý ortaklýklarýn herhangi bir ºekilde yönetimlerine katýlma amacý güdemezler ve yönetimde temsil edilemezler Fon portföyüne borsaya kote edilmesi ºartýyla borsa dýºýnda halka arzlardan da menkul kýymet alýnabilir, ancak kurucunun ve yöneticinin borsa dýºýnda halka arzýna aracýlýk ettiði menkul kýymetlerin borsaya kote edilmesi ºartýyla ihraç miktarýnýn azami % 10'u ve fon portföyünün azami % 5'i oranýnda yatýrým yapýlabilir. T.C. Merkez Bankasý tarafýndan düzenlenen ihalelerden ve T.C. Baºbakanlýk Hazine Müsteºarlýðý tarafýndan düzenlenen halka arzlardan ihale veya ihraç fiyatlarýyla fon portföyüne menkul kýymet alýnabilir. Bu kýymetler bu maddenin ilk bendindeki % 10'luk sýnýrlamaya tabi deðildir Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin pay senetleri, tahvil ve diðer borçlanma senetleri satýn alýnamaz Kurucunun ve yöneticinin, sermayesinin %10 undan fazlasýna sahip kamu kuruluºlarý dýºýnda kalan hissedarlarýnýn yönetim kurulu baºkan ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardýmcýlarýnýn ayrý ayrý ya da birlikte sermayenin % 20 sinden fazlasýna sahip olduklarý ortaklýklarýn menkul kýymetlerinin toplamý fon portföyünün % 20 sini geçemez Kurucunun ve yöneticinin doðrudan ve dolaylý iºtiraklerince çýkarýlmýº menkul kýymetlerin toplamý, fon portföyünün % 20 sini geçemez Kurucunun, yöneticinin ve bunlarýn doðrudan ve dolaylý iºtiraklerinin ortaðý olduklarý yatýrým ortaklýklarýnýn paylarý hariç olmak ve içtüzüklerinde belirtilmek koºuluyla; farklý türlerdeki yatýrým fonlarýnýn katýlma paylarý, borsa yatýrým fonu katýlma paylarý ve yatýrým ortaklýklarýnýn paylarý fon portföyünün %10 una kadar portföye alýnabilir. Portföye alýnan yatýrým fonu katýlma paylarý veya borsa yatýrým fonu katýlma paylarýnýn toplam tutarý, bu paylarý çýkaran fonun toplam pay sayýsýnýn %20 sini aºamaz. Bir kurucuya ait olan ve/veya ayný yöneticinin yönetimindeki yatýrým fonlarý toplu olarak, hiçbir yatýrým fonu veya borsa yatýrým fonunun toplam pay sayýsýnýn %30 undan fazlasýna sahip olamazlar Fon bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz, mevduat sertifikasý ile yabancý yatýrým ortaklýklarýnýn paylarýný ve yatýrým fonlarýnýn katýlma paylarýný satýn alamaz. Fon portföy deðerinin en fazla %20 si nakit deðerlendirmek üzere yapýlan ÝMKB Takas ve Saklama Bankasý A.ª. 5

6 nezdindeki borsa para piyasasý iºlemlerinden oluºur. Fon'un operasyonel iºlemleri nedeniyle oluºabilecek likidite ihtiyacýnýn karºýlamasý amacýyla nakit tutulabilir Yatýrým fonu açýða satýº ve kredili menkul kýymet iºlemi yapamaz. Fon portföyündeki menkul kýymetler Teblið in 42. maddesinin (j) bendi kapsamýnda ödünç alýnýp verilebilir Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklýðý Ýdaresi ve belediyelerin sermaye piyasasý araçlarý ile Devletin kefalet ettiði diðer kuruluºlarýn sermaye piyasasý araçlarýnýn toplam deðeri fon portföy deðerinin en az %0 en çok % 49'unu oluºturur. Mevzuat uyarýnca izin verilmiº olan sermaye piyasasý araçlarýna dayalý olarak yapýlabilecek ters repolarýn deðeri fon portföy deðerinin en az % 0 en çok % 49 unu oluºturur Fon portföyüne alýnan Türk özel sektör sermaye piyasasý araçlarýndan tahvillerin toplam deðeri, fon portföy deðerinin en az % 0 en çok % 49 unu, finansman bonolarýnýn toplam deðeri fon portföy deðerinin en az %0 en çok % 49 unu, pay senetlerinin toplam deðeri fon portföy deðerinin en az %0 en çok % 49 u olabilir Fon portföyünün en az % 51 en çok % 100'ü TPKK hakkýnda 32 sayýlý karar hükümleri çerçevesinde alým satýmý yapýlabilen sermaye piyasasý araçlarýna yatýrýlýr.bu kapsamdaki yabancý menkul kýymetlerden devlet tahvili ve hazine bonolarýna fon portföyünün azami %100 ü, pay senetlerine fon portföyünün azami %100 ü,özel sektör borçlanma senetlerine fon portföyünün azami %100 ü yatýrýlabilir Portföye borsaya kote edilmiº ve son 90 günde en az 5 gün iºlem görmüº pay senetleri alýnýr. Özelleºtirme kapsamýndaki ortaklýklarda bu koºul aranmaz maddesinde belirtilen ilk ihraçlardan alýnan menkul kýymetler bu kapsamda deðerlendirilmez Fon portföyünün en az % 0 en çok % 49'u altýn ve diðer kýymetli madenlerine yatýrýlýr. Fon portföyüne alýnacak altýn ve diðer kýymetli madenlerin T.C. Merkez Bankasý tarafýndan kabul edilen uluslararasý standartlarda olmasý ve ulusal ve uluslararasý borsalarda iºlem görmesi zorunludur Fon portföyüne Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Rusya, Estonya, Avusturya, Slovakya, Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Romanya, Bosna Hersek, Hýrvatistan, Sýrbistan, Karadað, Slovenya, Ukrayna, Amerika Birleºik Devletleri, Ýngiltere, Ýrlanda, Lüksemburg, Almanya, Hollanda ülkelerindeki borsalara kote edilmiº yabancý sermaye piyasasý araçlarý alýnabilir Fon'a yabancý devlet, kamu sermaye piyasasý araçlarýndan yalnýzca Çek Cumhuýriyeti, Macaristan, Polonya, Rusya, Estonya, Avusturya, Slovakya, Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Romanya, Bosna Hersek, Hýrvatistan, Sýrbistan, Karadað, Slovenya, Ukrayna, Amerika Birleºik Devletleri, Ýngiltere, Ýrlanda, Lüksemburg, Almanya, Hollanda ülkelerine ait olanlar alýnabilir. Bu ülkeler dýºýndaki ülkelerin kamu otoritelerince ihraç edilmiº bulunan kamu sermaye piyasasý araçlarýna yatýrým yapýlamaz Fona yabancý yerel yönetimlerce ihraç edilmiº sermaye piyasasý araçlarý alýnamaz Fon portföyüne borçluluk ifade eden yabancý sermaye piyasasý araçlarýndan yalnýzca ikincil piyasada iºlem görenler ve derecelendirmeye tabi tutulmuº olanlar alýnýr. Ýlgili kýymetin derecesini 6

7 belirleyen belgeler fon nezdinde bulundurulur. Deðerlendirme mekanizmasý bulunmayan ülkelerde ihraç edilmiº sermaye piyasasý araçlarý fon portföyüne alýnamaz Fon ancak T.C. Merkez Bankasýnca alým satýmý yapýlan para birimleri üzerinden ihraç edilmiº yabancý sermaye piyasasý araçlarýna yatýrým yapýlabilir Fon portföyünde bulunan yabancý sermaye piyasasý araçlarý satýn alýndýðý veya kote olduðu diðer borsalarda satýlabilir. Bu kýymetler Türkiye içinde, Türkiye'de veya dýºarýda yerleºik kiºilere satýlamaz ve bu kiºilerden satýn alýnamaz Yatýrým yapýlacak yabancý sermaye piyasasý araçlarýný çýkaran kuruluºlar hakkýnda ve deðerlemeye esas olacak fiyat hareketleri konusunda gerekli bilgileri yönetici saðlar. Yönetici fona alýnacak yabancý sermaye piyasasý araçlarýnýn tabi olduðu ilgili ülke mevzuatýna göre borsada satýºýna ve bedellerinin transferine iliºkin kýsýtlamalarýn bulunup bulunmadýðýný araºtýrmak zorundadýr. Bu tür kýsýtlamalarý olan sermaye piyasasý araçlarý portföye alýnamaz. Fonun yabancý ülkelerde yatýrým yapacaðý sermaye piyasasý araçlarýna iliºkin iºlemleri o ülke düzenlemelerine göre faaliyet gösteren aracý kuruluºlar vasýtasýyla yürütülür. Yabancý borsalara fon adýna verilen müºteri emirleri ve bunlarýn gerçekleºtiðine iliºkin aracý kuruluºlardan alýnmýº teyitler, ödeme ve tahsilat makbuzlarý fon adýna muhafaza edilir. MADDE 9- KATILMA PAYLARININ SATIª VE GERÝ SATIN ALINIª FÝYATLARININ TESBÝTÝ USULÜ VE PORTFÖY DEÐERÝNÝN BELÝRLENMESÝ ESASLARI: 9.1. Deðerleme her iºgünü itibariyle yapýlýr "Fon Portföy Deðeri", portföydeki varlýklarýn deðerlerinin toplamýdýr Portföydeki varlýklarýn deðeri aºaðýdaki esaslara göre tespit edilir Portföye alýnan varlýklar alým fiyatlarý ile kayda geçirilir. Yabancý para cinsinden varlýklarýn alým fiyatý satýn alma günündeki yabancý para cinsinden deðerinin T.C.Merkez Bankasý döviz satýº kuru ile çarpýlmasý suretiyle bulunur Borsada iºlem gören varlýklar deðerleme gününde borsada oluºan aðýrlýklý fiyat ve oranlarla deðerlenir. Ýki seans uygulayan borsalarda deðerleme fiyatý ikinci seans aðýrlýklý fiyatý ve oranýdýr ÝMKB küçük iºlemler pazarýnda oluºan fiyatlar deðerlemede dikkate alýnmaz Borsada iºlem görmekle birlikte deðerleme gününde borsada alým satýma konu olmayan paylar son iºlem tarihindeki borsa fiyatýyla, borçlanma senetleri, ters repo ve repolar son iºlem günündeki iç verim oraný (günlük nakit giriºlerini nakit çýkýºlarýna eºitleyen iskonto oraný) ile deðerlenir Yukarýdaki ºekilde deðeri belirlenemeyen borçlanma senetleri ve repolar ise, piyasa fiyatýný en iyi yansýtacak ºekilde fon kurulu tarafýndan belirlenecek esaslar çerçevesinde deðerlenir. 7

8 Portföydeki yabancý para birimi üzerinden çýkarýlan menkul kýymetler satýn alýndýklarý borsada deðerleme günü itibariyle oluºan fiyatlarýnýn ilgili olduklarý yabancý paranýn T.C.Merkez Bankasý döviz satýº kuru ile çarpýlmasý suretiyle deðerlenir Gelir ortaklýðý senetleri ile dövize endeksli gelir ortaklýðý senetleri ve dövize endeksli tahvillerin deðerlemesi Teblið in 45. md. çerçevesinde yapýlýr "Fon Toplam Deðeri", Fon portföy deðerine varsa diðer varlýklarýn ve alacaklarýn eklenmesi ve bu içtüzükte belirtilen ºekilde ayrýlmýº bulunan ihtiyatlarla, borçlarýn (Kurucu tarafýndan kuruluº iºlemleri için verilen avans hariç) düºülmesi suretiyle bulunur Fon'un devamý süresince alýnan bedelsiz pay senetleri, temettü, faiz ve kar paylarý v.b. alýndýklarý gün Fon'un toplam deðerine dahil edilir "Bir payýn deðeri", fon toplam deðerinin tedavüldeki katýlma paylarýnýn kapsadýðý pay sayýsýna bölünmesiyle elde edilir. Ýhraç edilen katýlma paylarýnýn tümü satýlýncaya kadar, her payýn deðeri, Fon toplam deðerinin tedavüldeki pay sayýsýna bölünmesi ile bulunur. Bu dönem içinde geri satýn alma yoluyla fona geri dönmüº katýlma paylarýndan halen fon bünyesinde bulunanlarýn sayýsý toplam pay sayýsýndan düºülür Fon'un bu maddeye göre hesaplanan pay deðeri, müteakip iºgünü katýlma paylarýnýn alým-satým yerlerinde açýkça görülebilecek ºekilde asýlan ilanlarla duyurulur Bu içtüzükte belirtilen esaslar çerçevesinde katýlma paylarýnýn alým ve satýmý kurucunun yaný sýra Finans Yatýrým Menkul Deðerler A.ª. ve Finans Portföy Yönetimi A.ª. nin aracýlýðýyla da yapýlýr. MADDE 10- FON GÝDER GELÝR FARKININ KATILMA PAYI SAHÝPLERÝNE DAÐITILMASI ESASLARI: Fon'un hesap dönemi takvim yýlýdýr. Ancak ilk hesap dönemi Fon'un kuruluº tarihinden baºlayarak o yýlýn Aralýk ayýnýn sonuna kadar olan süredir Hazýrlanan bilanço ve kar ve zarar tablosu Fon denetçisi tarafýndan incelenmesi sonucu düzenlenen raporla birlikte, Kurucu'nun yönetim kuruluna sunulur ve onayýyla kesinleºir maddesinde belirtilen sürede Sermaye Piyasasý Kurulu na gönderilir Fon'da oluºan kar, katýlma paylarýnýn bu içtüzüðün 9'uncu maddesinde belirtilen esaslara göre tespit edilen günlük fiyatlarýna yansýr. Fon portföyünde bulunan pay senetlerinin kar paylarý, kar payý daðýtým tarihinin baºlangýç gününde tahsil edilmesine bakýlmaksýzýn muhasebeleºtirilir. Katýlma payý sahipleri, paylarýný herhangi bir iºgünü Fon'a geri sattýklarýnda, ellerinde tuttuklarý süre için Fon'da oluºan kardan paylarýný almýº olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrýca temettü daðýtýmý söz konusu deðildir Fon varlýðýndan yapýlabilecek harcamalar: Katýlma paylarý ile ilgili harcamalar, 8

9 Portföy iºletmesi ile ilgili harcamalar, a) Portföydeki varlýklarýn veya bunlarý temsil eden belgelerin nakil veya nakile baðlý sigorta ücretleri, b) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler, c) Varlýklarýn nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar, d) Alýnan kredilerin faizi, e) Portföye alýmlarda ve portföyden satýmlarda ödenen kurtajlar, (yabancý para cinsinden yapýlan giderler T.C. Merkez Bankasý döviz satýº kuru üzerinden YTL'ye çevrilerek kaydolunur.) f) Portföy yönetim ücreti, Mevzuat gereði yapýlmasý zorunlu ilan giderleri ve diðer harcamalar, a) Fon'un mükellefi olduðu vergi ile içtüzük tesciline ve tadillerine iliºkin noter ücretleri, b) Kurucuya verilecek yönetim ücreti, c) Baðýmsýz denetim kuruluºlarýna ödenen denetim ücreti, d) Mevzuat gereði yapýlmasý zorunlu ilan giderleri Yönetici ye, Kurucu ya ve Aracý ya, Fon un yönetim ve temsili ile Fon a tahsis ettiði donaným ve personel ile muhasebe hizmetleri karºýlýðý olarak her gün için fon toplam deðerinin % (milyonda kýrk bir) inden oluºan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve her ay sonunu izleyen bir hafta içinde bu ücretin %42.5 (yüzde kýrk iki buçuk) u Yönetici ye, %45 (yüzde kýrk beº) i Kurucu ya ve %12.5 (yüzde on iki buçuk) u Aracý ya ödenir. MADDE 11- FON'LA ÝLGÝLÝ BÝLGÝLERÝN AÇIKLANMA ªEKLÝ: Kurucu her hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay içinde Fon'un, bir önceki yýlla karºýlaºtýrmalý olarak hazýrlanmýº baðýmsýz denetimden geçmiº fon bilanço ve gelir tablolarý ile fon portföy deðeri ve fon toplam deðeri tablolarýný ve dönem içindeki geliºmeleri takip eden 3 ay içinde, baðýmsýz denetim raporu ile birlikte Sermaye Piyasasý Kurulu'na gönderir. Ayrýca, bunlarýn bir özetini de Sermaye Piyasasý Kurulu'nca belirlenecek esaslara göre ilan eder Ýlgili mevzuatýn Ticaret Sicili'ne tescilini öngördüðü diðer hususlarý Fon tarafýndan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye çapýnda yayýn yapan en az iki gazetede ilan ile duyurulur. Fon ile ilgili bilgilerin açýklanmasýnda, ayrýca diðer yayýn organlarýndan yararlanýlabilir Kurucu, her ayý takip eden 15 gün içinde, ay içerisindeki menkul kýymet ve katýlma payý hareketleri ile fon performansýna iliºkin bilgileri içerecek ºekilde hazýrlanan aylýk raporlarýn birer örneðini Sermaye Piyasasý Kurulu'na gönderir. Söz konusu raporlar ayný zamanda kurucu merkezinde ve katýlma payý satýºý yapýlan yerlerde yatýrýmcýlarýn incelenmesi için hazýr bulundurulur. Ýlgili aya iliºkin alým satým detaylarýna yatýrýmcýya sunulacak aylýk rapor nüshalarýnda yer verilmez Kurucu, Kurulca belirlenen esaslar dahilinde deðerleme gününü takip eden iºgünü, fon portföy ve fon toplam deðeri tablolarýndan oluºan ve katýlma payý fiyatlarýnýn günlük olarak hesaplanmasýný gösteren günlük raporlarý Sermaye Piyasasý Kurulu'na gönderir. 9

10 11.5. Kurucu ve Yönetici, ilgili Teblið'in 42'nci maddesinin (e) bendinde sayýlan kiºilerin iºtiraklerinin unvanlarý, adresleri, iºtirak oranlarý ile kendi iºtiraklerine iliºkin bu bilgileri her yýlýn ocak ayýnda ve bunlardaki deðiºikliklerin meydana geldiði tarihten itibaren 6 iºgünü içinde Kurul'a yazýlý olarak bildirir Halka arza iliºkin ve kamuyu aydýnlatma kapsamýnda periyodik olarak yapýlanlar dýºýndaki her türlü yazýlý, sesli ve görüntülü basýn yayýn ilanlarý, bilgi iºlem ortamýnda verilen ilanlar, belirsiz sayýdaki kiºiye yapýlan her tür mektup, çaðrý, broºür, afiº ve bunlara benzer nitelikteki reklam ve ilanlarda, ilgili Teblið hükümlerine uyulur Kurul gerektiðinde, Teblið de yer alan sürelerle baðlý olmaksýzýn Fon hakkýnda bilgi verilmesini isteyebilir. Savaº, ekonomik kriz, iletiºim sistemlerinin çökmesi, menkul kýymetlerin ilgili olduðu piyasanýn kapanmasý, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arýzalar gibi olaðanüstü olaylarýn ortaya çýkmasý durumlarýnda, söz konusu olaylarla ilgili olarak, Teblið in 33 üncü maddesindeki esaslar çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi verilir. MADDE 12- FON'A KATILMA, FON'DAN AYRILMA ªARTLARI, FON'UN SONA ERMESÝ VE FON VARLIÐININ TASFÝYESÝ: Genel Esaslar Katýlma payý satýn alýnmasý veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan edeceði katýlma payý alým satýmýnýn yapýlacaðý yerlere baºvurularak alým satým talimatý verilir. Bunun dýºýnda Kurucunun veya fon katýlma payý alým satým aracýlýk sözleºmesi imzaladýðý Aracý Kuruluºlarýn telefon ve internet bankacýlýðý aracýlýðýyla da katýlma payý alým satým talimatý verilebilir. Kurucu nun kendi adýna yapacaðý iºlemler de dahil alýnan tüm katýlma payý alým satým talimatlarýna alým ve satým talimatlarý için ayrý ayrý olmak üzere müteselsil sýra numarasý verilir ve iºlemler bu öncelik sýrasýna göre gerçekleºtirilir Alým Talimatlarý Yatýrýmcýlarýn ÝMKB Hisse Senedi Piyasasý nýn açýk olduðu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katýlma payý alým talimatlarý talimatýn verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatý üzerinden yerine getirilir. ÝMKB Hisse Senedi Piyasasý nýn açýk olduðu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatý hesaplamasýndan sonra verilmiº olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatý üzerinden yerine getirilir. ÝMKB Hisse Senedi Piyasasý nýn kapalý olduðu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatý üzerinden gerçekleºtirilir Alým Bedellerinin Tahsil Esaslarý Alým talimatýnýn verilmesi sýrasýnda, talep edilen katýlma payý bedelinin Kurucu tarafýndan tahsil edilmesi esastýr. Alým talimatlarý pay sayýsý ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatýn pay sayýsý olarak verilmesi halinde, alýº iºlemine uygulanacak fiyatýn kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, 10

11 katýlma payý bedellerini en son ilan edilen satýº fiyatýna %10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrýca, katýlma payý bedellerini iºlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eº deðer kýymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatýn tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayýsý fon fiyatý açýklandýktan sonra hesaplanýr. Alým talimatýnýn karºýlýðýnda tahsil edilen tutar o gün için yatýrýmcý adýna nemalandýrýlmak suretiyle maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, katýlma payý alýmýnda kullanýlýr Satým Talimatlarý Yatýrýmcýlarýn ÝMKB Hisse Senedi Piyasasý nýn açýk olduðu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katýlma payý satým talimatlarý talimatýn verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatý üzerinden yerine getirilir. ÝMKB Hisse Senedi Piyasasý nýn açýk olduðu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasýndan sonra verilmiº olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatý üzerinden yerine getirilir. ÝMKB Hisse Senedi Piyasasý nýn kapalý olduðu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatý üzerinden gerçekleºtirilir Satým Bedellerinin Ödenme Esaslarý Katýlma payý bedelleri; iade talimatýnýn, ÝMKB Hisse Senedi Piyasasý nýn açýk olduðu günlerde saat 13:30 a kadar verilmesi halinde, talimatýn verilmesini takip eden dördüncü iºlem gününde, iade talimatýnýn ÝMKB nin açýk olduðu günlerde saat 13:30 dan sonra verilmesi halinde ise, talimatýn verilmesini takip eden beºinci iºlem gününde, yatýrýmcýlara ödenir Kurucu tarafýndan katýlma paylarýnýn fon adýna alým satýmý esastýr. Katýlma paylarýnýn, günlük olarak geri dönen miktarýnýn azami % 10'u kurucu tarafýndan kendi portföyüne alýnabilir. Bu ºekilde alýnabilecek katýlma paylarýnýn toplamý, fonun toplam pay sayýsýnýn %10'unu aºamaz. Yönetici katýlma paylarýný kendi portföyüne alamaz Fon, Teblið'in 52 ve 53'üncü maddesinde belirtilen hallerde sona erer Fon'un, Teblið in 53'üncü maddesinde belirtilen nedenlerle sona ermesi durumunda, Fon portföyündeki varlýklar Kurucu tarafýndan borsada satýlýr. Bu ºekilde satýºý mümkün olmayan Fon mevcudu, açýk artýrma veya pazarlýk veya her iki usulün uygulanmasý suretiyle satýlarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüºen Fon varlýðý, katýlma payý sahiplerine paylarý oranýnda daðýtýlýr. Fesih anýndan itibaren hiçbir katýlma payý ihraç edilemez ve geri alýnamaz Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adýnýn Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet, kurucu tarafýndan Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu na ve Sermaye Piyasasý Kurulu'na bildirilir Fon'un Teblið'in 52'nci maddesinde belirlenen nedenlerle sona ermesi halinde, tasfiyesinde uygulanacak usul, kurucunun ve/veya saklayýcý kurumun iflasýna veya tasfiyesine karar veren makam tarafýndan belirlenir. 11

12 Bu içtüzük hükümleri ile Sermaye Piyasasý Kurulu nun düzenlemeleri arasýnda bir uygunsuzluk oluºtuðu zaman Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri dikkate alýnýr. Sermaye Piyasasý Kurulu içtüzük hükümlerinin deðiºtirilmesini her zaman talep edebilir ve içtüzük standartlarýný deðiºtirebilir. 12

HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ

HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. HSBC BANK A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. ve 38. maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. YATIRIM HAPI B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. YATIRIM HAPI B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ FİNANSBANK A.Ş. YATIRIM HAPI B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Finansbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1,

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.11,

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10,

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Finansbank A.Ş. Geçiş B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu İçtüzüğü nün 1.1,1.3,2.1,2.4,5.7.3,5.9.2,6.1,7,8.6,8.9,8.12,9.3.3,10.5,12.1

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. SENTEZ A TİPİ FON SEPETİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

FİNANSBANK A.Ş. SENTEZ A TİPİ FON SEPETİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ FİNANSBANK A.Ş. SENTEZ A TİPİ FON SEPETİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Sentez A Tipi Fon Sepeti Fonu Ġçtüzüğü nün 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.3, 5.4, 7, 8.1, 8.2,

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

MADDE 11- FON'LA İLGİLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMA ŞEKLİ: 11.1. Kurucu her hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay içinde Fon'un, bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. DOCTORS B TİPİ TAHVİL VE BONO ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. DOCTORS B TİPİ TAHVİL VE BONO ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ FİNANSBANK A.Ş. DOCTORS B TİPİ TAHVİL VE BONO ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Finansbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: FİNANSBANK A.Ş. REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Finansbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

4.2. Fon tutarını temsil eden katılma belgeleri Tebliğ in halka arza ilişkin hükümleri çerçevesinde halka arz yoluyla satılır.

4.2. Fon tutarını temsil eden katılma belgeleri Tebliğ in halka arza ilişkin hükümleri çerçevesinde halka arz yoluyla satılır. ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. ve 38. maddelerine

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. B TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU ĐÇTÜZÜĞÜ

TURKISH BANK A.Ş. B TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU ĐÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: TURKISH BANK A.Ş. B TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU ĐÇTÜZÜĞÜ 1.1 TURKISH BANK A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

ING Bank A.Ş. B TİPİ UZUN VADELİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ING Bank A.Ş. B TİPİ UZUN VADELİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ING Bank A.Ş. B TİPİ UZUN VADELİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: (20.02.2012) 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU. Değişiklikler 20 / 02 / 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU. Değişiklikler 20 / 02 / 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. EK/3. DUYURU METNİ TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU ING Bank A.Ş. nin Kurucusu Olduğu ING Bank A.Ş. B Tipi Likit Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

DENİZBANK A.Ş. B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: DENİZBANK A.Ş. B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Denizbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ

DENİZBANK A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ DENİZBANK A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Denizbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. SENTEZ B TİPİ FON SEPETİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

FİNANSBANK A.Ş. SENTEZ B TİPİ FON SEPETİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ FİNANSBANK A.Ş. SENTEZ B TİPİ FON SEPETİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. Sentez B Tipi Fon Sepeti Fonu İçtüzüğü nün 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1,

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1.Tacirler Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. UZUN VADELİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. UZUN VADELİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ FİNANSBANK A.Ş. UZUN VADELİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Finansbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

2.3. Yönetici nin ; Notus Portföy Yönetimi A.Ş. Merkez Adresi ; Windowist Tower Eski Büyükdere Caddesi No:26 Kat:7 34367 Maslak İstanbul

2.3. Yönetici nin ; Notus Portföy Yönetimi A.Ş. Merkez Adresi ; Windowist Tower Eski Büyükdere Caddesi No:26 Kat:7 34367 Maslak İstanbul NOTUS PORTFÖY İŞ YATIRIM B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FON UN KURULUŞ AMACI: 1.1 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. B TİPİ BEYAZ DEĞİŞKEN ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ

DENİZBANK A.Ş. B TİPİ BEYAZ DEĞİŞKEN ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ DENİZBANK A.Ş. B TİPİ BEYAZ DEĞİŞKEN ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Denizbank A.Ş tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu İçtüzüğü

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu İçtüzüğü Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu İçtüzüğü MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. ve

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SGMK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SGMK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SGMK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

LER YATIRIM MENKUL DE

LER YATIRIM MENKUL DE EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1. T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 17.07.1990 tarih ve 32978 sayılı yazısı ile kurulmasına

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU İÇ TÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Tacirler Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Denizbank_A.Ş._B Tipi Kamu Ve Özel Sektör Tahvil Ve Bono Fonu içtüzüğünün 1.2., 2.4.,3.1.,3.3.,5.7.3., 5.9.2.,6.1.,8.7.,

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

2.3. Yönetici nin; Unvanı; Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Merkez Adresi; Tamburi Ali Efendi Sokak No: 13 Kat: 1 34337 Etiler İstanbul

2.3. Yönetici nin; Unvanı; Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Merkez Adresi; Tamburi Ali Efendi Sokak No: 13 Kat: 1 34337 Etiler İstanbul ASHMORE İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ TAKTİK DAĞILIM DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ TAKTİK DAĞILIM DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ TAKTİK DAĞILIM DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1. ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi tarafindan 2499 sayılı Sermaye Piyasasıi Kanunu'nun

Detaylı

ANADOLUBANK A.Ş. B TİPİ TAHVİL ve BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

ANADOLUBANK A.Ş. B TİPİ TAHVİL ve BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ ANADOLUBANK A.Ş. B TİPİ TAHVİL ve BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Anadolubank A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ FİNANSBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 14.08.1990 tarih ve 37556 sayılı yazısı ile kurulmasına izin verilen ve Fon İçtüzüğü

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ GARANTİ BANKASI UZUN BONO ENDEKSİ (GARBO UZUN) FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. T.C.Ziraat Bankası A.Ş.tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 nci maddelerine dayanılarak ve

Detaylı

2.4. Saklayıcı Kuruluşların : Unvanı : İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi : Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 80260 Şişli - İSTANBUL

2.4. Saklayıcı Kuruluşların : Unvanı : İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi : Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 80260 Şişli - İSTANBUL TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

İÇTÜZÜĞÜ. Fon daha sonra SPK nın tarih ve 930 sayılı izni ile Finansbank A.Ş Geçiş B Tipi Likit Fonu na dönüştürülmüştür

İÇTÜZÜĞÜ. Fon daha sonra SPK nın tarih ve 930 sayılı izni ile Finansbank A.Ş Geçiş B Tipi Likit Fonu na dönüştürülmüştür FİNANSBANK A.Ş. GEÇİŞ B TİPİ LİKİT FONU MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: İÇTÜZÜĞÜ 1.1 FİNANSBANK A.Ş tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn, Kanun) dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ SÜTAŞ DEĞİŞKEN ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ SÜTAŞ DEĞİŞKEN ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ SÜTAŞ DEĞİŞKEN ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. ve 38. maddelerine

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İŞ PORTFÖY B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İŞ PORTFÖY B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İŞ PORTFÖY B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. ve 38. maddelerine dayanılarak

Detaylı

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EVGİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) İÇTÜZÜĞÜ FİNANSBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 07.06.1989 tarih ve 40981 sayılı yazısı ile kurulmasına

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim

Detaylı

DENİZBANK A.Ş ÖZEL BANKACILIK B TİPİ PERFORMANS DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

DENİZBANK A.Ş ÖZEL BANKACILIK B TİPİ PERFORMANS DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: DENİZBANK A.Ş ÖZEL BANKACILIK B TİPİ PERFORMANS DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Denizbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU 10 EYLÜL 2012-17 TEMMUZ 2013 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 17 TEMMUZ 2013 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

Madde 2- Fon un Adı ile Kurucu, Yönetici ve Saklayıcı Kuruluş un Ünvanı ve Merkez Adresleri:

Madde 2- Fon un Adı ile Kurucu, Yönetici ve Saklayıcı Kuruluş un Ünvanı ve Merkez Adresleri: Madde 1- Fon un Kuruluş Amacı: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ 1.1.OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI:

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON İÇTÜZÜĞÜ

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON İÇTÜZÜĞÜ NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EVGİN MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1. T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 17/04/1990 tarih ve 19378 sayılı yazısı

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU 01 OCAK 2009 30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

DENİZBANK A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: DENİZBANK A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Denizbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 1.1. Sardis Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine

Detaylı

2.3. Yönetici nin ; İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ; Dereboyu Cad. Toyota Plaza No:78 Kat:3 34347 Ortaköy/ Beşiktaş - İstanbul

2.3. Yönetici nin ; İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ; Dereboyu Cad. Toyota Plaza No:78 Kat:3 34347 Ortaköy/ Beşiktaş - İstanbul İSTANBUL PORTFÖY İŞ YATIRIM A TİPİ DEĞİŞKEN FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FON UN KURULUŞ AMACI: 1.1 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ

DENİZBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ DENİZBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ MADDE 1 Kuruluş ve Amaç : 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon)

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon) Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

Türkiye İş Bankası A.Ş. Garantili Şemsiye Fonu

Türkiye İş Bankası A.Ş. Garantili Şemsiye Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. Garantili Şemsiye Fonu MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1.Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. ve 38. maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

ASHMORE İŞ YATIRIM B TİPİ MULTİ STRATEJİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

ASHMORE İŞ YATIRIM B TİPİ MULTİ STRATEJİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: ASHMORE İŞ YATIRIM B TİPİ MULTİ STRATEJİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. ABN AMRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Şekerbank T.A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş. B -TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ

ALTERNATİFBANK A.Ş. B -TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ ALTERNATİFBANK A.Ş. B -TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Alternatifbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ Madde 1- Fon un Kuruluş Amacı ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

T. GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞUBESİZ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

T. GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞUBESİZ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: T. GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞUBESİZ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1. T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İŞ PORTFÖY A TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İŞ PORTFÖY A TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İŞ PORTFÖY A TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3. İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İzahnamesinin

Detaylı

1. Fonun Türü : Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ de yer alan türlerden herhangi birine girmeyen DEĞİŞKEN FON dur.

1. Fonun Türü : Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ de yer alan türlerden herhangi birine girmeyen DEĞİŞKEN FON dur. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FON UN UNVANI, NİTELİĞİ VE SÜRESİ 1.1. Fon'un unvanı; Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar Yabancı Borsa Yatırım

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FON UN KURULUŞ AMACI 1.1. T.Emlak Bankası A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

ING BANK A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ING BANK A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ING BANK A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ Madde 1- Fon un Kuruluş Amacı 1.1 SÜMERBANK A.Ş. tarafından,3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FON UN KURULUŞ AMACI: 1.1 Öncü Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine

Detaylı