KOD MODEL TİP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOD MODEL TİP 3762012-3762016 3762058"

Transkript

1 Montaj Kullanma ve Bakım Kılavuzu Gaz Brülörü İki Kademeli Çalışma KOD MODEL TİP RS5D 922T1 D Bu kılavuz brülörünüzün montajı, kullanılması ve bakımı halında önemli bilgiler içermektedir. Kullanmadan önce dikkatle okunmalıdır. Kılavuzu lütfen çöpe atmayın ve cihazın yanında kolay ulaģılabilecek bir yerde saklayın

2 - 1 -

3 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BRÜLÖRÜN TANIMI Brülör paketinde bulunan malzeme Aksesuarlar TEKNĠK BĠLGĠLER Teknik bilgiler Genel ölçüler AteĢleme oranı MONTAJ ÇalıĢma pozisyonu Kazana sabitleme Gaz hattı (EN 676 ya göre) Gaz hattı elektrik beslemesi Gaz besleme hattı Elektrik bağlantıları ÇALIġMASI Yanma ayarları Yanma kafası ayarı Servomotor ayarı (bakınız Ģekil 10) Yanma Kontrolleri Prop-Elektrodun yerleģtirilmesi (ġekil 11) Hava presostatı Brülörün çalıģma çevrimi Çevrimi yeniden yapma fonksiyonu Son havalandırma fonksiyonu Kontrol kutusunun resetlenmesi BAKIM Kontrol kutusunun gözle arıza teģhis fonksiyonu ARIZALAR/ÇÖZÜMLERĠ Ġlk ÇalıĢma problemleri ÇalıĢma arızaları EMNĠYET UYARILARI Brülörün tanımı Temel emniyet kuralları KULANIM ÖMRÜ GARANTĠ YETKĠLĠ SERVĠSLER... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ

4 1. BRÜLÖRÜN TANIMI Ġki kademeli gaz brülörü. Brülör IP 40, EN koruma dercesindedir. CE markası Gaz Cihazları Direktifi 90/396/EEC ne göredir; PIN 0085BN0325. Uyumlu olduğu diğer direktifler: EMC 89/336/EEC, DüĢük Voltaj 73/23/EEC ve Makime Direktifi 98/37/EEC. Brülör EN 676 direktifine göre aralıklı çalıģacak Ģekilde onaylanmıģtır. ġekil 1 1. Hava presostatı 2. Gaz hattı için 6 kutuplu soket 3. 7 kutuplu soket ile Kontrol kutusu (röle) 4. Arıza lambası ve reset düğmesi 5. Yanma kafası tutucu grubu 6. Bağlantı flanģı ve contası 7. Servo motor 8. Namlu 9. 2 nci kademe brülör için 4 kutuplu soket 10. Fan motoru 1.1 Brülör paketinde bulunan malzeme 1 ad. FlanĢ ve flanģ contası 1 pk. FlanĢ için vida ve somun 1 ad. Uzaktan reset bağlantısı 4 ad. Kazana montaj flanģı için vida ve somun 1 ad. 7 kutuplu soket 1 ad. 4 kutuplu soket 1.2 Aksesuarlar Arıza durum gösterme için yazılım kiti: PC ye bağlamak için optik bağlantılı bir kit mevcuttu. Yazılım brülörün çalıģma saatini, tipini, arıza saylarını, seri nosunu vb. bilgileri gösterir. TeĢhis kitini görmek için aģağıdaki iģlemleri yapın: - Verilen kiti kontrol kutusu (röle) soketine takın. Kit içindeki yazılım programı çalıģmaya baģlayınca bilgilerin okunması baģlar. Uzaktan resetleme kiti Brülörde uzaktan resetleme sağlayan ve içinde bir bağlantı ve maks. 20 m den çalıģan basmalı bir düğme bulunan bir kit (RS) vardır. Montaj için fabrikada takılan koruyucu kilidi çıkartın ve brülörle verilen kilidi takın. (bak S 7 elektrik Ģeması) - 2 -

5 Multiblok döndürme kiti Brülörü, sayfa 5, mad 5 deki 3.1 ÇalıĢma pozisyonu ile gösterildiği gibi 180 dönmüģ olarak monte etmeye yarayan özel bir kit bulunmaktadır. Bu kit gaz hattının doğru çalıģmasını sağlama üzere tasarlanmıģtır. Kit yerel yasa ve yönetmeliklere uyarak takılmalıdır. 2. TEKNĠK BĠLGĠLER 2.1 Teknik bilgiler TĠP 922 T1 Isıl Güç (1) 160/ kw / kcal/h Doğal gaz (2. Aile) Net ısıl değer: 8 12 kwh/nm 3 = kcal/nm 3 Basınç : min. 20 mbar - max. 100 mbar Elektrik besleme Tek faz: 230V ± 10% ~ 50Hz Motor ÇalıĢma akımı: 1,9A rpm -288 rad/s Kapasitans 8 μf AteĢleme trafosu Primer 230 V / 0.2A Sekonder 8 kv / 12 ma Çektiği güç 0,45 kw (1) Referans Ģartlar: Sıcaklık 20 C- Atmosfer basıncı 1013 mbar- Yükseklik deniz seviyesi 3ncü aile gazlar için özel kit isteyiniz ÜLKE AT - IT - DK - CH GB-IE DE FR NL LU BE Gaz kategorisi II2H3B/P II2H3P II2ELL3B/P II2Er3P II2L3B/P II2E3B/P I 2E(R)B,I3P Gaz basıncı G20 H G25 L G20 E / / Genel ölçüler 3

6 2.3 AteĢleme oranı (EN 676 ya göre) Test kazanı ÇalıĢma alanı EN 676 standardına göre belirlenmiģtir. Ticari kazanlar Brülör-kazan uyuģması kazan EN 303 e uygunsa ve yanma odası ölçüleri EN 676 daki diyagramda görülenlere benzerse garanti edilmiģtir. Kazanın EN 303 e uygun olmadığı veya yanma odası ölçülerinin EN 676 daki diyagramda gösterilenlere uymadığı yerler için uygulamalarda imalatçılarla danıģınız. Gaz basıncı ve brülör çıkıģı arasındaki iliģki Brülörde maksimum çıkıģ gücünü elde etmek için yanma odasında 0 mbar basınç varken ve net ısıl değeri 10 kwh/m3 (8.570 kcal/m3) olan G20 doğal gaz kullanılmaktayken gaz kafasında 10.7 mbar basınç ölçülmelidir. 4

7 3. MONTAJ BRÜLÖR YEREL ġartname VE KURALLARA UYGUN ġekġlde MONTE EDĠLMELĠDĠR. 3.1 ÇalıĢma pozisyonu Brülör sadece 1 pozisyonunda çalıģmak üzere tasarlanmıģtır. 2, 3, 5, 6, 7 pozisyonlarında montaj tavsiye edilmez ve büyük ihtimalle brülörün çalıģmasını engelleyecektir zira brülör standby durumda iken hava damperi kapatması bu pozisyonlarda garanti edilmez. 5 pozisyonunda montaj sadece MULTIBLOC döndürme kiti kullanılması halinde müsaade edilir. Montaj Ģekli 4 emniyet zayıflatıldığı için yasaktır. 3.2 Kazana sabitleme Brülörü kazana monte etmek için aģağıdaki iģlemler uygulanır: Gerekiyorsa flanģ contası deliklerini (3, Ģekil 3) büyütünüz. FlanĢı (5) kazan kapağına araya flanģ contasını (3) koyarak (1) dört adet vida (4) ve somunları (2) (eğer gerekirse) kullanarak takınız fakat üstteki iki vidadan (4) birini gevģek bırakınız (bak Ģekil 2). FlanĢı (5) brülör kafasının üzerine geçirin, flanģı vidalarla (6) sıkıģtırın ve gevģek vidayı (4) sıkıģtırın. Not: Brülör değiģebilen ölçülerde (A) sabitlenebilir (bakın Ģekil 4). Ancak yanma kafasının kazan kapısını et kalınlığını tamamen geçtiğine emin olun. 5

8 3.3 Gaz hattı (EN 676 ya göre) Gaz hattı ayrı olarak verilir, ayarları için gaz hattı ile beraber verilen kitaba bakınız. GAZ HATTI BAĞLANTILAR Kullanıldığı gaz TĠPĠ KOD GĠRĠġ ÇIKIġ MB-ZRDLE 410 B Rp 1 1/4 FlanĢ 3 Doğal gaz 200kW ve LPG kw MB-ZRDLE 412 B Rp 1 1/4 FlanĢ 3 Doğal gaz 300kW MB-ZRDLE 415 B Rp 1 1/2 FlanĢ 3 Doğal gaz 300kW 3.4 Gaz hattı elektrik beslemesi Gaz hattının elektrik besleme kabloları Ģekil 5 deki gibi brülörün soluna veya sağına bağlanabilir. GiriĢ noktasına bağlı olarak, basınç test noktalı (1) kablo kelepçesi ve basit kelepçenin (2) yer değiģtirmesine ihtiyaç olabilir. Buna göre Ģu hususlardan emin olmalısınız: Kablo kelepçesi (1) doğru monte edilmiģ; Plastik hortum doğru yerde ve hava prosestatına giden hava basıncında bir engelleme veya kırılma yok. UYARI Gerekirse keserek hortumun boyunu keserek ayarlayınız. 3.5 Gaz besleme hattı 6

9 3.6 Elektrik bağlantıları Standart elektrik bağlantıları DĠKKAT Faz ve nötr bağlantılarının yerini değiģtirmeyin, Ģamayı dikkatle uygulayın ve toprak hattının iyi yapılmasına emin olun. Bağlantıların çapı (yerel standartlar başka şart getirmedikçe)en az 1mm 2 olmalıdır. Montajcının yaptığı kablolama iç tesisat Ģartlarına uygun olmalıdır 2 nci kademe termostatı (TR) T6-T8 uçlarına köprüyü çıkartarak bağlayın. ġema AÇIKLAMALARI B5-2 nci kademe çalıģma sinyali C - Kapasitans CN1- Ġyonizasyon elektrotu bağlantısı E - Elektrot h1-1 nci kademe çalıģma saati sayacı h2-2 nci kademe çalıģma saati sayacı M - Motor PA - Hava presostatı PG - Min. gaz presostatı RS - Uzaktan rest SM - Servo motor SO - Ġyonizasyon elektrotu S3 - Uzak kontrola arıza sinyali T6A- Sigorta TB - Brülör toprak bağlantısı TL - Limit termostat TS - Emniyet termostatı V10- Emniyet valfı V11-1 nci kademe valfı V12-2 nci kademe valfı X.. - FiĢ XP..- Soket TEST YAPILMASI Brülörün termostatların açılmasıyla durduğunu kontrol edin, Brülörün rölenin dıģında kırmızı kablo ile ateģleme elektrotuna bağlanan CN1 bağlantısının çıkartılmasıyla (alev sinyali yok) arızaya geçtiğini ve durduğunu görün. NOT: Brülör tipi kesintili çalıģma için onay almıģtır. Bunun anlamı brülörün her 24 saat içinde en az bir kez durması ve rölenin çalıģma sırasında kendisini kontrol etmesini sağlamaktır. Kazan limit termostatı (TL) normal olarak brülörün durmasını sağlar ancak bu olmazsa brülörün 24 saatte en az bir kez durmasını sağlayacak bir anahtar seri olarak limit termostat (TL) devresine koyulmalıdır. 7

10 3.6.2 Gaz kaçak kontrol cihazı (DUNGS VPS 504) ile elektrik bağlantıları 2 nci kademe termostatı (TR) T6-T8 uçlarına köprüyü çıkartarak bağlayın. ġekil 7 ġema AÇIKLAMALARI B5-2 nci kademe çalıģma sinyali h1-1 nci kademe çalıģma saati sayacı h2-2 nci kademe çalıģma saati sayacı PG - Min. gaz presostatı S3 - Uzak kontrola arıza sinyali (230V-0,5A max) T6A- Sigorta TL - Limit termostat TR - 2 nci kademe termostat TS - Emniyet termostatı V10- Emniyet valfı V11-1 nci kademe valfı V12-2 nci kademe valfı X4-4 pinli soket X6-6 pinli soket X7-7 pinli soket RÖLE (bak Ģekil 7) Röleyi brülörden çıkartmak için: Bütün bağlantıları, 7 pinli fiģi ve yüksek voltaj kablolarını ve TB toprak hattını sökün; Vidayı çıkartın (ġk. 7 A) ve röleyi ok yönünde çekin. Röleyi yerine takmak için: Vidayı (A) takın ve 1-1,2 Nm torkla sıkın; Önceden çıkarttığınız bütün bağlantıları takın. ĠYONĠZASYON AKIMI Kontrol kutusu (röle) için gereken en az akım 5μA dir Brülör normal olarak daha yüksek bir akım değeri sağlar, bu nedenle herhangi bir kontrole gerek yoktur. Ancak, iyonizasyon akımını ölçmek isterseniz, kablo üzerindeki CN1 bağlantısını açmanız (bakınız sayfa 7 Ģema) ve araya seri bir mikro-ampermetre takmanız gerekir. ġekil 8 Ġyonizasyon akımının ölçülmesi 8

11 4. ÇALIġMASI Ġlk çalıģmadaki güç Ġlk yanma düģük güçte olmalı ve 120 kw üzerine çıkmamalıdır. için yanma kafasının son ayarını kazana göre yapmanızı öneririz. Ġlk yanmadaki gücün ölçülmesi için: Ġyonizasyon elektrotu kablosu üzerindeki bağlantıyı (CN1) ayırın (bakınız elektrik Ģeması S 7); brülör ateģleyecek daha sonra 3 sn içinde alev algılamadığı için arızaya geçecektir. Birbirini takip eden 10 ateģleme yapınız. Gaz sayacından toplam yakılan gazı okuyun. Bu miktar burada verilene eģit veya daha az olmalıdır: 0.10 Nm 3 - G20 (doğal gaz H) 0.10 Nm 3 - G25 (doğal gaz L) 0.03 Nm 3 - G31 (LPG). 4.1 Yanma ayarları 92/42/EEC direktifine uygun olarak brülörün kazana uygulanması, ayarı ve testi, atık gazdaki CO ve CO2 konsantrasyonu, sıcaklıkları ve kazandaki suyun ortalama sıcaklığının da tespiti da dâhil olmak üzere kazan kılavuzuna uygun olarak yapılmalıdır. Gerekli olan cihaz çıkıģ gücüne eriģmek için yanma kafası ve hava damperi açıklığı ayarları uygun Ģekilde seçilmelidir. Brülör fabrikadan minimum güce ayarlı olarak çıkar. 4.2 Yanma kafası ayarı (Ģekil 9) Brülörün kapasitesine (çıkıģ gücüne) bağlıdır ve ayar vidasını (6) ayarlama çubuğu (2) üzerinde markalanmıģ olan ayar noktasının kafa grubu (1) dıģ düzlemiyle aynı hizaya gelecek kadar saat veya saatin aksine çevirerek yapılır. ġekil 9 daki Ģemada yanma kafası diyagramda yanma kafası 230 kw lık bir çıkıģ gücüne göre ayarlanmıģtır. Ayar çubuğu üzerindeki 4 ile iģaretlenen ayar noktası diyagramda gösterildiği gibi kafa grubu dıģ düzlemiyle aynı hizadadır. Örnek Brülör 210 kw lık bir kazana takılıdır. Verim %90 kabul edildiğinde brülörün çıkıģ gücü 230 kw olmalıdır. Diyagram, bu verim için ayarlamanın ayar noktası 4 civarında yapılması gerektiğini iģaret etmektedir. NOT: Diyagram ayarlanabilir özelliktedir; brülörün iyi bir Ģekilde çalıģmasını garanti etmek 9

12 Kafa grubunun çıkartılması, (Bakınız Ģekil 9 Sayfa 9) Yanma kafasını çıkartmak için aģağıdaki iģlemleri yapınız: Kafayı tutan grubu (1) vidaları (7) yerinden çıkarttıktan sonra çıkartın, bağlantıları (3 ve 5) ayırın, küçük boruyu (4) çıkartın ve vidaları (8) gevģetin. Sökerken konsol dirseğinin ayarlandığı pozisyonu değiģtirmeyin. Kafa sisteminin toplanması (Bakınız Ģekil 9, sayfa 9) Uyarı Sistemi toplarken, 7 nolu vidaları tam olarak sıkın (kilitlemeyin); daha sonra vidaları tork anahtarıyla 3-4 Nm. tokla sıkarak kilitleyin. ÇalıĢma sırasında vidalardan gaz kaçağı olmadığını kontrol edin. Eğer yanlıģlıkla basınç test nipeli (9) gevģemiģse, yerinde sıkın ve kafa grubunun (1) dıģ kısmında yer alan (F) deliğinin alt tarafa doğru baktığına emin olun. 4.3 Servomotor ayarı (bakınız Ģekil 10) Birinci kademe KAM I Mikrometrik vidayı ayarlayarak yapılır, kam I 1 ci kademe hava damperinin pozisyonunu ayarlar (fabrikasyon ayarı referans değeri 25 dir). Birinci kademe KAM II ve III Kam II 2 nci kademe hava damperinin pozisyonunu ayarlar (fabrikasyon ayarı referans değeri 50 dir, 65 yi geçmeyin). Kam III 2 nci kademe valfı açmak için kullanılır (fabrikasyon ayarı referans değeri 35 dir). Bu değer daima kam II nin en az 15 önünde olmalıdır). KAM V Kam V fabrikada ayarlanmıģtır (fabrikasyon ayarı referans değeri 90 dir). Herhangi bir nedenle bu değeri değiģtirmeyin. DĠKKAT 1 ci kademe ve 2 nci kademe çıkıģlarını ayarlamak için aģağıdaki talimatları izleyin. 1 ci kademe ve 2 nci kademe arasındaki kapasite oranı 1:2 den fazla olmamalıdır. Örnek: Ġstenen 2 nci kademe kapasitesi 340 kw; Minimum 1 ci kademe kapasitesi 170 kw dan küçük olamaz. Her durumda brülörün minimum 1 ci kademe kapasitesi çalıģma aralığında belirtilen değerin altında olmamalıdır. Örnek: Ġstenen 2 nci kademe kapasitesi 250 kw; Minimum 1 ci kademe kapasitesi 160 kw dan küçük olamaz. (Sayfa 4 min. ateģleme oranı) 4.4 Yanma Kontrolleri Brülörün kullanılan gaza ve aģağıdaki tablo değerlerine göre ayarlanması önerilir. EN 676 FAZLA HAVA: Max.kapasite λ 1.2 min. kapasite λ 1.3 GAZ Max. Teorik CO 2 CO 2 % Ayarı CO NOx %0 O 2 Mg/kWh Mg/kWh G ,7 9, G ,5 8, G ,6 10, G ,4 10,

13 4.5 Prop-Elektrotun yerleģtirilmesi (ġekil 11) 4.6 Hava presostatı Hava presostatını diğer bütün brülör ayarlarını hava presostatı üzerindeki skalanın baģlangıcına ayarlanmıģ olarak yaptıktan sonra ayarla. Brülör istenen kapasitede çalıģırken, skala düğmesini yavaģça brülör arıza gösterip durana kadar saat yönüne çevir. Daha sonra düğmeyi bu noktanın %20si kadar saatin aksi yöne çevir ve akabinde brülörün doğru olarak çalıģtığını kontrol et. Eğer brülör tekrar arıza gösterirse düğmeyi saatin aksine biraz daha çevir. Brülör fabrikadan presostat skalanın baģlangıcına ayarlı olarak çıkar. Dikkat: Kural olarak hava presostatı hava basıncının ayarlanan değerin %80 inin altına düģmesine ve bunun yanında atık gazdaki CO in %1 i ( ppm) aģmasına mani olur. Bunu kontrol etmek için bacaya bir gaz analiz cihazı bağlayın, yavaģça fan emiģini kapatın (örneğin bir karton ile) ve atık gazdaki CO oranı %1 geçmeden brülörün arızaya geçip durduğunu kontrol edin. 4.7 Brülörün çalıģma çevrimi Normal Termostat Motor AteĢleme trafosu Birinci valf Ġlk alev Ġkinci valf Ġkinci alev Arıza nedeni ile durma AteĢleme arızası (alev ıģığının görülmemesi) nedeniyle arızaya geçme A A arıza kontrol kutusu üzerinde yanan bir ıģık ile belli olur (4, ġekil 1 sayfa 2) 11

14 4.8 Çevrimi yeniden yapma fonksiyonu Kontrol kutusu (röle) brülörün çalıģma çevrimini tekrarlamasına imkân verir, Ģöyle ki; ilk çalıģtırma programı baģtan tekrarlanır, çalıģma sırasında alevin kaybolması halinde, maksimum 3 tekrar yapar. 4.9 Son havalandırma fonksiyonu Son havalandırma brülör durduktan sonra dahi havalandırmanın devam etmesidir. Brülör kazanın limit termostatı (TL) kontağı açınca durur, valflara yakıt gidiģini keser. Bu fonksiyonun kullanılması için limit termostat devreye girmeden (brülör durmadan) reset düğmesine basılmalıdır. Son süpürme süresi maksimum 6 dakikaya kadar uzatılabilir. Bunun için aģağıdaki gibi hareket ediniz. LED gösterge kırmızıya dönüģene kadar reset düğmesini en az 5 sn basılı tutunuz. Ġstenilen zamanı düğmeye arka arkaya basarak ayarlayınız: bir kez=son süpürme 1 dk 5 saniye sonra kontrol kutusu otomatik olarak ayarlanan dakikaları kırmızı yanıp sönen LED ile gösterir: 1 yanıp sönme=1 dakika havalandırma Bu fonksiyonu sıfırlamak için, düğmeyi en az 5 sn, LED gösterge kırmızıya dönene kadar, basılı tutun ve daha sonra baģka bir iģlem yapmadan bırakın, daha sonra brülörün çalıģması için 20 sn bekleyin. Eğer son süpürme sırasında yeni bir ısı talebi olursa, son süpürme süresi durdurulur ve yeni çalıģma çevrimi limit termostatın (TL)devreye sokmasıyla baģlar. Kontrol kutusu fabrika çıkıģ ayarı 0 dakika=son süpürme yok Ģeklindedir Kontrol kutusunun resetlenmesi Kontrol kutusunu resetlemek (sıfırlamak) için aģağıdaki iģlem yapınız: Reset düğmesine en az 1 sn basınız. Brülörün tekrar devreye girmemesi halinde limit termostat(tl) nin kapalı olup olmadığını kontrol ediniz. 5. BAKIM Brülöre elektrik beslemesini ana Ģalterden kapatın (üzerine çalıģma var basma uyarı etiketi asın) ve bakım veya kontrole baģlamadan önce gaz besleme valfını kapatın. Brülör planlı olarak yetkili personel tarafından ve yürürlükteki kurallara göre programlanmıģ bakıma ihtiyaç duyar. Programlı bakım yapılması brülörün düzgün Ģekilde çalıģması için çok önemlidir; bakım yakıtın verimli yakılmasını sağlar ve atmosfere zararlı emisyon atılmasını önler. Bakımda yapılacak temel iģlemler Ģunlardır: Düzenli aralıklarla gaz kafasının deliklerinin tıkalı olmadığını kontrol edin. Eğer tıkalıysa yandaki Ģekil 12de görüldüğü gibi uygun bir aletle temizleyiniz. GiriĢ veya dönüģ borularında, hava emiģ kısımlarında ve atık gaz çıkıģ borusunda herhangi bir eğilme veya tıkanıklı olmadığını kontrol edin. Brülör ve gaz hattı elektrik bağlantıların doğru olduklarını kontrol edin. Hava basıncı test noktalarının (9, ġekil 9, sayfa 9) yerlerinin doğru olduklarını kontrol edin. Gaz hattının brülör kapasitesine, kullanılan gaz cinsi ve Ģebeke gaz basıncına uygun olup olmadığını kontrol edin. Yanma kafası mevkiinin doğru olup olmadığını ve kazana uygun Ģekilde sabitlenmesini kontrol edin. Hava damperin doğru yerleģtirilmiģ olduğunu kontrol edin. Ġyonizasyon ve ateģleme elektrotlarının mevkilerinin doğruluğunu kontrol edin (ġekil 11, sayfa11) 12

15 Brülör hava ve gaz prosestatının doğru ayarlanmıģ olduğunu kontrol edin. Brülörü burada belirtilen 1ci ve 2nci kademe değerlerinin uygun ayarda olduklarını kontrol ederek yaklaģık 10 dakika kararlı olarak sabit yükte çalıģtırın. Daha sonra aģağıdaki baca gazı analizlerini yapınız: CO2 yüzdesi (%); CO miktarı (ppm); NOx miktarı (ppm); Ġyonizasyon akımı (μa); Bacadaki atık gaz sıcaklığı. 5.1 Kontrol kutusunun gözle arıza teģhis fonksiyonu Kontrol kutusunun arızaların olası nedenlerini teģhis fonksiyonu vardır (Kırmızı LED gösterge) Bu fonksiyonu kullanabilmek için cihaz durmuģ halde iken (lock out) reset düğmesine en az 3 sn süreyle basınız. Kontrol kutusu 2 sn aralıklarla tekrarlanan bir pals serisi yollar. Kırmızı LED yanar, reset için 3 sn bas Pulslar Aralık 2 sn Pulslar Kontrol kutusunca üretilen ve aģağıda açıklanan palslar arızanın olası nedenini belirtir: SĠNYAL 2 pals 3 pals 4 pals 6 pals 7 pals OLASI NEDEN Emniyet süresi sonunda alev kararlı hale gelmiyor: Ġyonizasyon elektrotu arızalı, Arızalı veya kirli gaz valfı Faz/nötr ters bağlanmıģ AteĢleme trafosu arızalı Yetersiz gaz basıncı Minimum hava presostatı kapatmıyor veya limit termostat kapanmadan önce kapanmıģ durumda: Hava presostatı arızalı Presostat hatalı ayarlanmıģ Brülör devreye girmeden önce veya çıktıktan sonra yanma odasında ıģık var (alev var) Limit termostat devreyi açmadan veya kapatmadan önce veya sonra yanma odasında ıģık var, Ön süpürme sırasında ıģık var (alev algılanıyor) Son süpürme sırasında ıģık var (alev algılanıyor) Havalandırma havası yetersiz Ön süpürme sırasında hava basıncı az Emniyet süresi içinde ve sonrasında hava yok ÇalıĢma sırasında brülör sönüyor Gaz yetersiz Arızalı veya kirli gaz valfı Ġyonizasyon elektrotu ve toprak arasında kısa devre DĠKKAT : Arıza teģhis göstermesinden sonra kontrol kutusunu resetlemek için tekrar reset düğmesine basın. 6. ARIZALAR/ÇÖZÜMLERĠ AĢağıda bazı arıza nedenleri ve brülörün çalıģmasını engelleyecek veya kötü çalıģmasına neden olabilecek bazı problemler için olası çözümler verilmiģtir. 13

16 Bir arıza genellikle kontrol kutusu reset düğmesi içinde bulunan arıza lambasının yanmasına neden olur (4, ġekil 1, sayfa 2) Arıza lambası yandığında brülör ancak reset düğmesine basılınca ateģleme yapacaktır. Bundan sonra eğer brülör doğru çalıģırsa arızanın geçici bir hatadan kaynaklandığı anlaģılabilir. Ancak arıza devam ederse neden tespit edilmeli ve düzeltilmelidir. 6.1 Ġlk ÇalıĢma problemleri ARIZALAR OLASI NEDENLERĠ ÇÖZÜM Limit termostat kapatınca brülör çalıģmıyor Brülör ön süpürme ve ateģleme konumunda iyi çalıģıyor ve yaklaģık 3 sn sonra arızaya geçiyor. Brülör ateģleme gecikmesiyle çalıģıyor Brülör 1 nci kademeden 2 nci kademeye geçerken alevi çekiyor Brülör ön süpürme aģamasından sonra alev arızası nedeniyle arızaya geçiyor. Elektrik beslemesinde arıza var Gaz yok Gaz presostatının kontakları kapatmadığını gör Röledeki bağlantıların doğru olduklarını kontrol et Hava presostatı çalıģma pozisyonuna geçmiģ Faz/nötr ters bağlanmıģ Toprak hattı yok veya yetersiz Ġyonizasyon elektrotu arz yapmıģ veya alevle temas etmiyor veya kontrol kutusuna bağlantıları kopuk veya arza izolasyonunda hata var AteĢleme elektrotu hatalı yerleģtirilmiģ Hava çıkıģı çok fazla Valf freni çok kapalı gaz geçiģi yetersiz 1 nci kademe ile 2 nci kademe arası kapasite oranı 1:2 den büyüktür 1 nci kademede fazla hava var Solenoid valflar çok az gaz geçiriyor Solenoid valflar arızalı AteĢleme kıvılcımı düzensiz veya arızalı Gaz devresindeki hava yeterince tahliye edilmemiģ 7 li soketin L1 ve N uçlarında voltaj var mı? Sigortaları kontrol et Emniyet termostatın kapatmadığını kontrol et Valfı kontrol et Gaz valfının açtığını ve kısa devre olmadığını kontrol et. Ayarla Bütün bağlantıları kontrol et Presostatı değiģtir DeğiĢtir Toprak hattını düzelt Elektrotun doğru pozisyonda olduğunu kontrol et ve gerekiyorsa bu kılavuzda açıklandığı gibi ayarla Elektrik bağlantılarını yenile Hatalı bağlantıyı düzelt Elektrotun doğru pozisyonda olduğunu kontrol et ve gerekiyorsa bu kılavuzda açıklandığı gibi ayarla Hava çıkıģını bu kılavuzda belirtildiği Ģekilde ayarla Ayarla Maksimum oran 1:2 olacak Ģekilde ayarla 1nci kademe kapasitesinin minimum çalıģma kapasitesinin altında olmamasını sağla Doğru fazla hava miktarını ayarla (λ=1.3) bak kısım 4.4 yanma kontrolü. Devredeki gaz basıncını kontrol edin ve/veya solenoid valfı bu kılavuzda belirtildiği gibi ayarlayın DeğiĢtirin Elektrota bağlantıları kontrol edin Elektrotların pozisyonunu bu kılavuzda belirtildiği gibi kontrol edin Gaz besleme hattını tam olarak tahliye edin 14

17 ARIZALAR OLASI NEDENLERĠ ÇÖZÜM Brülör ön süpürme aģamasında arızaya geçiyor Brülör arızaya geçmeden çalıģma çevrimimi tekrarlıyor 6.2 ÇalıĢma arızaları Hava presostatı çalıģma konumuna geçmiyor Alev var Basınç test noktaları (9, Ģekil 9, sayfa 9) kötü yerleģtirilmiģ) ġebeke gaz basıncı, min. gaz presostatının ayarlanmıģ olduğu değere yakın. Brülörün açılmasını takip eden, art arda gerçekleģen basınç düģmeleri, presostatın geçici olarak açılmasına, valfın hemen kapanmasına ve brülörün durmasına neden olur. Basınç tekrar artar, presostat yine kapanır ve ateģleme döngüsü tekrarlanır. Bu iģleyiģ sonsuz olarak tekrarlanır. Hava presostatı arızalı, değiģtirin Valflar arızalı, değiģtirin Sayfa 9, Kısım 4.2 de belirtildiği gibi doğru yerlerine getir. Presostat değerini düģürün ve ayarlayın. ARIZALAR OLASI NEDENLERĠ ÇÖZÜM Brülör çalıģma sırasında arızaya geçiyor Brülör duruyor Topraklama elektrotu Alev 4 kez kayboluyor Hava presostatı açıyor Gaz presostatı açıyor Doğru yerde olduğunu kontrol edin ve gerekirse bu kılavuzda belirtildiği Ģekilde ayarlayın Ġyonizasyon elektrotunu temizleyin veya değiģtirin Devredeki basıncını kontrol edin ve/veya solenoid valfı bu kılavuzda belirtildiği gibi ayarlayın Hava basıncı çok az kafa kötü ayarlanmıģ) Hava presostatı arızalı, değiģtirin Devredeki gaz basıncını kontrol edin ve/veya solenoid valfı bu kılavuzda belirtildiği gibi ayarlayın 7. EMNĠYET UYARILARI Kazan yanma odasının ölçüleri en az kirletme yapıcı gaz salımı sağlamak için özel olarak belirtilen değerlerde olmalıdır. ġirketimiz teknik personeli brülörün kazana uygunluğu konusunda her zaman size bilgi vermeye hazırdır. Bu brülör sadece tasarlanan maksat için kullanılmalıdır. Ġmalatçı firma montaj, ayar ve bakım hataları veya uygun olmayan kullanmadan kaynaklanan sözleģmede yazılı olsun veya olmasın insanlara, hayvanlara ve mala gelebilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir. 7.1 Brülörün tanımı Ürün üzerindeki tanıtma etiketi ürünün seri numarası, modeli, ana teknik ve performans bilgilerini içerir. Eğer tanıtma etiketi silinir veya çıkar veya kaybolursa, ürün açık olarak belirlenemez bu nedenle yapılacak herhangi bir montaj veya bakım iģlemi tehlikeli veya hatalı olabilir. 15

18 7.2 Temel emniyet kuralları Cihazı çocuklar veya ehil olmayan Ģahıslar kurcalamamalıdır. Hiçbir durumda brülörün bulunduğu odadaki giriģ ızgaralar, yayıcı ızgaralar ve havalandırma açıklık ve kanalları kumaģ, kâğıt veya baģka bir madde ile kapatılmamalıdır. Cihazı yetkisiz Ģahıslar onarmaya veya bakım yapmaya teģebbüs etmemelidir. Elektrik kablolarını çekmek veya bükmek tehlikelidir. Cihazın temizlenmesi ana elektrik beslemeden ayrıldıktan (kablosu çıkartılıp veya Ģalteri indirildikten) sonra yapılmalıdır. Brülörü veya herhangi bir parçasını yanıcı (örneğin, petrol, benzin, alkol vb.) maddelerle temizlemeyin.. Brülör muhafazası sabunlu suyla temizlenmelidir. Brülörün üzerine herhangi bir Ģey koymayın. Brülörün koyulduğu odadaki havalandırma açıklıklarını kapatmayın veya daraltmayın Brülörün bulunduğu odada yanıcı madde içeren kaplar olmamalıdır. 8. KULANIM ÖMRÜ Riello Brülörlerinin kullanım ömrü 10 yıldır. 9. GARANTĠ Tüm Riello brülörler imalattan kaynaklanan malzeme ve iģçilik hatalarına karģı 2 (iki) yıl süreyle E-Gaz Malzemeleri Mühendislik MüĢavirlik San. ve Tic. Ltd. ġti. garantisi altındadır. Garanti brülörü n tasarım amacı dıģı kullanılması, brülörün yetkili servis veya firmamızdan eğitim almamıģ kiģilerce çalıģtırılması, yetkili servisçe devreye alınmaması, yetkili servis dıģında ehliyetsiz kiģilerce yapılan müdahaleler ve orijinal olmayan yedek parça kullanılması sonucu meydana gelebilecek arızaları kapsamaz. GENEL EMNĠYET STANDARTLARI ISI CĠHAZLARININ TESĠSATÇILARI, SERVĠSLERĠ, ĠġLETĠCĠLERĠ VE KULLANICILARI ĠÇĠN SIVI VEYA GAZ YAKITLI ÜFLEMELĠ BRÜLÖRLERĠN MONTAJ, KULLANIM VE BAKIMLARINDA UYULACAK GENEL EMNĠYET STANDARTLARI Ġmalatçı firma sözleģme veya sözleģme dıģı yükümlülükleri kapsamında cihazın yanlıģ montajı veya ayarlanması; uygun ve makul olmayan veya hatalı kullanılması; cihaz ile birlikte verilen bu kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyulmamasından veya yetkisiz kiģilerin cihazı çalıģtırmalarından kaynaklanan; kiģilere, hayvanlara veya eģyaya gelebilecek herhangi bir yaralanma veya hasardan dolayı bir sorumluluk yüklenmez. 1. KULLANMA KILAVUZU Brülör ile birlikte verilen kullanma kılavuzu ürünün esas bir parçasıdır ve üründen ayrılmamalıdır. Kılavuzu dikkatle okuyun, içinde brülörün montajı, kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli bilgi ve talimatlar içermektedir. Kılavuz ürünün civarında bir yerde ileride baģvuru için bulundurulmalıdır. 2. AMBALAJ 16

19 Brülörün geldiği ambalaj malzemelerini açtıktan sonra içindeki malzemeleri nakliye sırasında bir hasar olup olmadığını görmek için kontrol edin. Herhangi bir tereddüdünüz varsa brülörü monte etmeyin ve satın aldığınız bayiinizle görüģün. Ambalaj malzemeleri (ağaç kasa, karton kutular, çivi, kelepçe, plastik torba vb.) çevreyi kirletebilir; tüm malzemeleri dikkatle toplayın ve yürürlükteki kurallara göre ortadan kaldırın. 3. BRÜLÖRÜN BULUNDUĞU ODA Brülörü yanma için gerekli havanın alınmasına yetecek ancak daha fazla dıģarı açık kapısı olmayacak bir bölmeye yürürlükteki kurallara uygun olarak monte edin. Brülörün bulunduğu odadaki hava açıklıkları, fan emiģ devresi veya hava kanalları: - kazan veya brülör dairesinde zehirli/patlayabilen gazların toplanmasını önlemek - yetersiz hava ile yanmayı ve sonucunda tehlikeli, ekonomik olmayan ve çevreyi kirleten bir çalıģmayı önlemek için kapanmamalı, engellenmemelidir. Brülörü muhakkak yağmur, kar ve toza karģı koruyun. Brülörün bulunduğu odayı daima temiz ve havada bulunan uçucu maddelerden arınmıģ olarak tutun. Bu maddeler brülörün içine veya kazan yanma baģlığı hava kanallarını tıkayabilir. 4. YAKIT Brülör üzerindeki bilgi etiketi ve kullanım kılavuzunda belirtilen üretici tarafından ayarlanan yakıtla çalıģmalıdır. Brülör ve brülör yanma baģlığına gelen gazın basıncı kılavuzda belirtilen değerlerde olmalıdır. Gaz besleme hattı brülörün maksimum kapasitesine göre seçilmeli ve yürürlükteki iç tesisat Ģartnamesinde belirtilen kurallara uygun olarak donatılmalıdır. Cihaza yakıt göndermeden önce brülör boruları tamamen temizlenmelidir. Cihazın çalıģmasını bozacak kirlere mani olmak için devreye bir filtre bağlayınız. Yakıt besleme devresindeki tüm iç ve dıģ sızmazlık elemanları hava sızmaz olmalıdır. Yakıt tankları su ve diğer kirletici maddelerin girmesine mani olacak Ģekilde olmalıdır. Ya ayarlında nemden oluģacak yoğunlaģmaya mani olmak için tanklar dolu olarak tutulmalıdır. Doldurmadan önce tankı tamamen temizleyin. Yakıt sistemi ve boruları donmaya karģı koruyun. Motorin ve LPG tankları yürürlükteki standartlara uygun monte edilmelidir. 5. ELEKTRĠK BESLEME Brülöre bağladığınız besleme voltajının bilgi etiketi ve kullanım kılavuzunda belirtilen değere uygun oluğundan emin olun. 17

20 Brülörün iyi ve yürürlükteki kurallara uygun bir toprak hattı olduğuna emin olun. Tereddüt halinde ehliyetli ir elektrikçiye kontrol ettirin. Elektrik tesisatını topraklamak için gaz borularını asla kullanmayın. Elektrik sistemi ve tüm kablo kesitleri cihazın bilgi etiketi ve kullanım kılavuzunda belirtilen maksimum kapasitedeki enerjiyi kaldırabilecek özellikte olmalıdır. Brülöre ana elektrik beslemesi için: Adaptör, ikili piriz veya uzatma kablosu kullanmayın, Yürürlükteki emniyet standartlarına uygun çok kutuplu kesici anahtar kullanın. Eğer ana besleme kablosunda arıza, kusur varsa, kabloyu ehliyetli bir elektrikçiye değiģtirtin. Brülöre ıslak elle ve/veya ayakkabı giymeden dokunmayın. Hiçbir zaman elektrik besleme kablolarını germeyin veya brülörü bu kablolarla çekmeyin. 6. BRÜLÖR Brülör sadece tasarlanmıģ olduğu maksat için kullanılmalıdır. Bunun aksi tüm uygulamalar uygun değil ve tehlikeli olarak kabul edilecektir. Brülör sadece su, buhar ve kızgın yağ kazanlarıyla ve imalatçı tarafından açık olarak belirtilen kazanlar için kullanılabilir. Yakıt tipi ve basıncı, elektrik besleme frekansı ve voltajı, minimum ve maksimum kapasite ayarları, yanma odası basıncı ve ölçüsü, çalıģma sıcaklığı tümü kullanma kılavuzunda belirtilen sınırlar içinde olmalıdır. Brülörle beraber opsiyonel parçalar, aksesuarlar veya kit kullanırken mutlaka orijinal yedek parçaları kullanınız. Cihazda tadilat yapayın veya performansını veya uygulama Ģeklini değiģtirmeyin. Bakım yapılacak parçalar dıģında herhangi bir parçasını açmayın veya kurcalamayın. Sadece imalatçı tarafında belirtilen parçalar değiģtirilebilir. Brülörün sıcak parçalarına hiçbir zaman dokunmayın; bu parçalar genellikle aleve yakın yerdedir ve çalıģma sırasında sıcaklıkları yükselir ve brülör kapandıktan sonra dahi bir süre sıcaklıklarını korurlar. Brülör belli bir süre için kullanılmayacaksa, tüm sistemin elektrikli parçalarını kontrol eden besleme devresinin Ģalterini ve brülör yakıt besleme devresindeki el kontrollü valfı kapatın. Brülöre belli bir zaman için ihtiyaç duyulmayacaksa, aģağıda belirtilen iģlemleri ehliyetli bir elektrikçiye yaptırın. Elektrik besleme kablosunu ana Ģalterden ayırın. Brülöre gelen el kontrollü yakıt valfını kapatıp kilitleyin veya el tutamağını sökün. 7. BRÜLÖRÜN MONTAJI VE AYARI Brülörün montajı ve ayarı ehliyetli tesisatçılara kullanma kılavuzdaki esaslara ve yürürlükte bulunan iç tesisat Ģartnamelerine ve emniyet standartlarına uygun olarak yaptırılmalıdır. Brülör kazana alev sadece yanma odasında oluģacak Ģekilde bağlanmalıdır. 18

KOD MODEL TİP 3761158 BS1 911 T1 3761258 BS2 912 T1 3761358 BS3 913 T1 3761458 BS4 914 T1

KOD MODEL TİP 3761158 BS1 911 T1 3761258 BS2 912 T1 3761358 BS3 913 T1 3761458 BS4 914 T1 Gaz Brülörleri Kullanım, Montaj ve Bakım Kılavuzu Üflemeli(fanlı) gaz brülörü Tek kademeli işletme KOD MODEL TİP 3761158 BS1 911 T1 3761258 BS2 912 T1 3761358 BS3 913 T1 3761458 BS4 914 T1 10/2008 PNS

Detaylı

Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar

Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar tarafından yapılmalıdır. Brülör üzerinde çalışmadan önce,

Detaylı

TEK ve İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRÜ MONTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU

TEK ve İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRÜ MONTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU TEK ve İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRÜ MOTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU KLV KOD : GAZ - TR /40 İÇİDEKİLER KAPAK İÇİDEKİLER GİRİŞ, KAPSAM, UYGULUK BEYAI, GARATİ VE SERVİS TÜKETİCİİ DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR VE UYGULAYACAĞI

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU 24-28-32 kw Mono- Termik C Tipi Hermetik Kombiler 24kW Baykan yıldızplus 28kW Baykan yıldızplus 24kW Baykan ay 28kW Baykan ay 32kW Baykan ay 24kW Baykan güneş 28kW Baykan güneş

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları i GARANTĠ ġartlari Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti belgesi hazırlamakla

Detaylı

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.3.6 Kitap Baskı Tarihi: 240914 Revizyon No: 240914 3 ALARKO TRENDY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 KULLANIM, MONTAJ ve SERVİS ALG SERİSİ DOĞAL GAZ ve LPG BRÜLÖRLERİ ALG 120/M, ALG 200/M, ALG 120/M LPG, ALG 200/M LPG MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM

Detaylı

faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu

faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu 8000 HŞ Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

CARES PREMIUM 24. Kullanım Kılavuzu V00 ISITMA I SU ISITMA I

CARES PREMIUM 24. Kullanım Kılavuzu V00 ISITMA I SU ISITMA I CARES PREMIUM 24 Kullanım Kılavuzu V00 ISITMA I SU ISITMA I Sayın Kullanıcı, ARİSTON Kombi yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Kombinizin güvenilir ve teknik bakımdan sağlam bir ürün olduğunu garanti ederiz.

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 428 (10/2010) TR Içindekiler Içindekiler 1 Sembol

Detaylı

CIAO GREEN C.S.I. TR TESİSATÇI VE KULLANICI KILAVUZU. Beretta

CIAO GREEN C.S.I. TR TESİSATÇI VE KULLANICI KILAVUZU. Beretta CIAO GREEN C.S.I. TR TESİSATÇI VE KULLANICI KILAVUZU Beretta Ciao Green C.S.I. kazanı, aşağıdaki Yönetmelikler tarafından öngörülen gerekliliklere uygundur: - 2009/142/CE gaz yönetmeliği - 92/42/CEE Performans

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ ŞARTLARI...6 GARANTİ

Detaylı

cod. - - DOMItech F 24 KULLANMA, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU

cod. - - DOMItech F 24 KULLANMA, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU cod. - - - DOMItech F 24 KULLNM, MONTJ VE KIM KILVUZU u kullanım talimatı kitapçığında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz. u uyarılar, emniyetli kurulum (yerleştirme), kullanım ve bakım hakkında önemli

Detaylı

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM KULLANIM, MONTAJ ve DİLİMLİ DOĞAL GAZLI SERVİS YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.1.6 Kitap Baskı

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ GÜVENLİK KURALLARI...3 İÇİNDEKİLER GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kazan Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kazan n z tüm s nma ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Kazan n

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MONOTIG 160İP TIG KAYNAK İNVERTÖRÜ. www.oerlikon.com.tr

KULLANMA KILAVUZU MONOTIG 160İP TIG KAYNAK İNVERTÖRÜ. www.oerlikon.com.tr KULLANMA KILAVUZU MONOTIG 60İP TIG KAYNAK İNVERTÖRÜ www.oerlikon.com.tr Magma Mekatronik önceden haber vermeksizin kullanma kılavuzundaki bilgilerde ve resimlerde değişiklik yapabilir. İÇİNDEKİLER GÜVENLİK

Detaylı

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj ve Servis Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitopend 100-W Tip WH1D, 10,5-24 kw Gaz yakıtlı kombi Bacalı işletme için Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması Geçerlilik uyarıları için son

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

HAFİF YAĞ BRÜLÖRÜ MONTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU

HAFİF YAĞ BRÜLÖRÜ MONTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU HAFİF YAĞ BRÜLÖRÜ MONTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU KLV KOD : SY1 - TR 1/36 İÇİNDEKİLER KAPAK 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ, KAPSAM, UYGUNLUK BEYANI, GARANTİ ve SERVİS 3 TÜKETİCİNİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR ve

Detaylı

Çamaşır Kurutma Makinesi

Çamaşır Kurutma Makinesi Çamaşır Kurutma Makinesi D1 70 K 1 TR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

MATIS 24 MATIS 24 FF MATIS 24 CF

MATIS 24 MATIS 24 FF MATIS 24 CF TR MATIS 24 MATIS 24 FF MATIS 24 CF Sayın Kullanıcı, ARİSTON Kombi yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Kombinizin güvenilir ve teknik bakımdan sağlam bir ürün olduğunu garanti ederiz. Bu el kitabı doğru

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı