SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU"

Transkript

1 SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU Onaylayan Administrator Wednesday, 16 January 2008 Son Güncelleme Wednesday, 16 January 2008 HSGG SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU Kanun No Kabul Tarihi: 31/5/2006 Resmi Gazete Tarih: Sayý : BÝRÝNCÝ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanýmlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacý, sosyal sigortalar ile genel saðlýk sigortasý bakýmýndan kiþileri güvence altýna almak; bu sigortalardan yararlanacak kiþileri ve saðlanacak haklarý, bu haklardan yararlanma þartlarý ile finansman ve karþýlanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortalarýn ve genel saðlýk sigortasýnýn iþleyiþi ile ilgili usûl ve esaslarý düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- Bu Kanun; sosyal sigortalar ile genel saðlýk sigortasýndan yararlanacak kiþileri, iþverenleri, saðlýk hizmeti sunucularýný, bu Kanunun uygulanmasý bakýmýndan gerçek kiþiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kiþilerini ve tüzel kiþilið diðer kurum ve kuruluþlarý kapsar. Tanýmlar MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasýnda; 1) Bakanlýk: Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýný, 2) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðýný, 3) Sosyal sigortalar: Kýsa ve uzun vadeli sigorta kollarýný, 4) Kýsa vadeli sigorta kollarý: Ýþ kazasý ve meslek hastalýðý, hastalýk ve analýk sigortasý kollarýný, 5) Uzun vadeli sigorta kollarý: Malûllük, yaþlýlýk ve ölüm sigortasý kollarýný, 6) Sigortalý: Kýsa ve/veya uzun vadeli sigorta kollarý bakýmýndan adýna prim ödenmesi gereken veya kendi adýna prim öde gereken kiþiyi, 7) Hak sahibi: Sigortalýnýn veya sürekli iþ göremezlik geliri ile malûllük veya yaþlýlýk aylýðý almakta olanlarýn ölümü halinde aylýk baðlanmasýna veya toptan ödeme yapýlmasýna hak kazanan eþ, çocuk, ana ve babasýný,

2 8) Genel saðlýk sigortasý: Kiþilerin öncelikle saðlýklarýnýn korunmasýný, saðlýk riskleri ile karþýlaþmalarý halinde ise oluþan finansmanýný saðlayan sigortayý, 9) Genel saðlýk sigortalýsý: Bu Kanunun 60 ýncý maddesinde sayýlan kiþileri, 10) Bakmakla yükümlü olduðu kiþi: Genel saðlýk sigortalýsýnýn, sigortalý veya isteðe baðlý sigortalý sayýlmayan, kendi sigor gelir veya aylýk baðlanmamýþ olan; a) Eþini, b) 18 yaþýný, lise ve dengi öðrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayýlý Meslekî Eðitim Kanununda belirtilen aday çýraklýk v eðitimi ile iþletmelerde meslekî eðitim görmesi halinde 20 yaþýný, yüksek öðrenim görmesi halinde 25 yaþýný doldurmamýþ ve e çocuklarý ile yaþýna bakýlmaksýzýn bu Kanuna göre malûl olduðu tespit edilen evli olmayan çocuklarýný, c) Geçiminin sigortalý tarafýndan saðlandýðý Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babasýný, 11) Hizmet akdi: 22/4/1926 tarihli ve 818 sayýlý Borçlar Kanununda tanýmlanan hizmet akdini ve iþ mevzuatýnda tanýmlanan sözleþmesini veya hizmet akdini, 12) Ücret: 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ve (c) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlanlara saatlik, günlük, haftalýk, aylý olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliði taþýyan brüt tutarý, 13) Asgarî ücret: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayýlý Ýþ Kanunu gereðince 16 yaþýndan büyük iþçiler için belirlenen bir aylýk brü 14) Ay: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayýn 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ve (c) bentleri kapsamýn sigortalýlar için, ayýn 15'inden ertesi ayýn 15'ine kadar geçen, diðer sigortalýlar için ise ayýn 1'i ilâ sonu arasýnda geçen ve otuz olarak deðerlendirilen süreyi, 15) Yýl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayýn 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ve (c) bentleri kapsamý sigortalýlar için, 15 Ocak tarihinden ertesi yýlýn 15 Ocak tarihine kadar geçen, diðer sigortalýlar için ise 1 Ocak ilâ 31 Aralýk tarih arasýnda geçen ve 360 gün olarak deðerlendirilen süreyi, 16) Gelir: Ýþ kazasý veya meslek hastalýðý halinde sigortalýya veya sigortalýnýn ölümü halinde hak sahiplerine, yapýlan sür 17) Aylýk: Malûllük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarýndan yapýlan sürekli ödemeyi, 18) Ödeme dönemi: Bu Kanuna göre baðlanan gelir ve aylýklarýn, ödeme tarihinden takip eden ödeme tarihine kadar geçen 19) Tarýmsal faaliyet: Kendi mülkünde, ortaklýk veya kiralamak suretiyle baþkalarýnýn mülkünde veya kamuya mahsus mahallerde; ekim, dikim, bakým, üretme, yetiþtirme ve ýslah yoluyla yahut doðrudan doðruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünleri elde edilmesini ve/veya bu ürünlerin yetiþtiricileri tarafýndan; muhafazasýný, taþýnmasýný vey pazarlanmasýný, 20) Kurum Saðlýk Kurulu: Kurumca yetkilendirilen saðlýk hizmeti sunucularýnýn saðlýk kurullarýnca düzenlenecek raporlarda ve bu teþhise dayanak teþkil eden belgeleri incelemek suretiyle, çalýþma gücü kaybý ve meslekte kazanma gücü kaybý oranlarý belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diþ hekimlerinden oluþan kurullarý, 21) Kamu idaresi: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayýlý Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde belirtilen idare ve kurumlar ile bunlarýn ödenmiþ sermayesinin % 50'sinden fazlasýna sahip olduklarý ortaklýklarý veya özel kanunlarýna göre personel çalýþtýran diðer kamu kurumlarýný, 22) Saðlýk hizmeti: Genel saðlýk sigortalýsý ve bakmakla yükümlü olduðu kiþilere 63 üncü madde gereði finansmaný saðlana hizmetleri, 23) Kiþiye yönelik koruyucu saðlýk hizmeti: Kiþilerin hastalýktan korunmasý veya saðlýklý olma halinin sürdürülmesi amacýyl yönelik olarak finansmaný saðlanacak saðlýk hizmetlerini, 24) Aile hekimi: Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan aile hekimi olarak yetkilendirilen ve Kurum ile sözleþme yapmýþ hekimleri, 25) Saðlýk hizmeti sunucusu: Saðlýk hizmetini sunan ve/veya üreten; gerçek kiþiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kiþilerini ve tüzel kiþiliði olmayan þubelerini, 26) Katýlým payý: Saðlýk hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel saðlýk sigortalýsý veya bakmakla yükümlü olduðu kiþiler ödenecek tutarý,

3 27) Sýðýnmacý ve Vatansýz: Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan sýðýnmacý veya vatansýz olarak kabul edilen kiþileri, 28) Peþin sermaye deðeri: Kurumca, bu Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen giderlerin yaþ, kesilme ihtimali ve Kurumca belirlenecek iskonto oraný dikkate alýnarak hesaplanan tutarý, 29) Güncelleme katsayýsý: 4 üncü madde kapsamýnda sigortalý sayýlanlarýn, her yýlýn Kasým ayýna ait kanunî süresi içind belgelerindeki prim tahakkuklarý üzerinden bulunacak ortalama prime esas günlük kazancýn, bir önceki yýlýn ayný ayýna ait ortalama prime esas günlük kazanca göre deðiþim oraný ile her yýlýn Aralýk ayýna göre Türkiye Ýstatistik Kurumu tarafýndan aç son temel yýllý tüketici fiyatlarý genel indeksindeki deðiþim oranýnýn toplamýnýn yarýsýna (1) tam sayýsýnýn ilave edilmesi son bulunan deðeri, ifade eder. ÝKÝNCÝ KISIM Sosyal Sigorta Hükümleri BÝRÝNCÝ BÖLÜM Sigortalýlara Ýliþkin Hükümler Sigortalý sayýlanlar MADDE 4- Bu Kanunun kýsa ve uzun vadeli sigorta kollarý uygulamasý bakýmýndan; a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla iþveren tarafýndan çalýþtýrýlanlar, b) Köy ve mahalle muhtarlarý, hizmet akdine baðlý olmaksýzýn kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlardan ise; 1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancý nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, 2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarýna usûlüne uygun olarak kayýtlý olanlar, 3) Anonim þirketlerin kurucu ortaklarý ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortaklarý, sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirk komandite ortaklarý, diðer þirket ve donatma iþtiraklerinin ise tüm ortaklarý, 4) Tarýmsal faaliyette bulunanlar, c) Kamu idarelerinde; 1) (a) bendine tâbi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalýþýp, ilgili kanunlarýnda (a) bendi kapsamýna gir gibi sigortalý olmasý öngörülmemiþ olanlar, 2) (a) ve (b) bentlerine tâbi olmayanlardan, sözleþmeli olarak çalýþýp ilgili kanunlarýnda (a) bendi kapsamýna girenler gibi sig olmasý öngörülmemiþ olanlar ile 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 86 ncý maddesi uyarýnca açýktan vekil atananlar, sigortalý sayýlýrlar. Birinci fýkranýn (a) bendi gereði sigortalý sayýlanlara iliþkin hükümler; a) Ýþçi sendikalarýnýn yönetim kurullarýna seçilenler, b) Bir veya birden fazla iþveren tarafýndan çalýþtýrýlan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçýlarý ile müzik, resim, h dekoratif ve benzeri diðer uðraþlarý içine alan bütün güzel sanat kollarýnda çalýþanlardan, düþünürlerden ve yazarlardan hizmet çalýþanlar, c) Mütekabiliyet esasýna dayalý olarak uluslararasý sosyal güvenlik sözleþmesi yapýlmýþ ülke uyruðunda olanlar hariç olmak

4 yabancý uyruklu kiþilerden hizmet akdi ile çalýþanlar, d) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayýlý Çiftçi Mallarýnýn Korunmasý Hakkýnda Kanuna göre çalýþtýrýlanlar, e) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayýlý Umumi Hýfzýssýhha Kanununda belirtilen umumî kadýnlar, f) Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen kurslarda usta öðretici olarak çalýþtýrýlanlar, kamu idarelerinde ders ücreti ka verilenler ile 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamýnda çalýþtýrýlanlar, hakkýnda da uygulanýr. Birinci fýkranýn (c) bendi gereði sigortalý sayýlanlara iliþkin hükümler; a) Kuruluþ ve personel kanunlarý veya diðer kanunlar gereðince seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarýnda Devlet memurlarý gibi emeklilik hakký tanýnmýþ olanlardan hizmet akdi ile çalýþmayanlar, b) Cumhurbaþkaný, Baþbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye baþkanlarý, il daimi komisyonu üyeler c) Birinci fýkranýn (c) bendi kapsamýnda iken, bu kapsamdaki kiþilerin kurduðu sendikalarýn veya sendika konfederasyonlarý yönetim kurullarýna seçilenler, d) Harp okullarý ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silâhlý Kuvvetleri hesabýna okuyan veya kendi hesabýna okumakta iken askerî öðrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okullarý ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eðitimine tâbi tutulan adaylar ile fakültelerde veya meslek yüksek okullarýnda kendi hesabýna okuduktan sonra veya askerlik hizmetini müteakip subaylýða veya astsubaylýða geçirilenlerin, okullarda geçen normal eðitim süreleri, e) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüðü hesabýna okuyan veya kendi hesabýna okumak iken Emniyet Genel Müdürlüðü hesabýna okumaya devam eden öðrenciler ile fakültelerde veya meslek yüksek okullarýnda kend hesabýna okuduktan sonra komiser yardýmcýlýðýna veya polisliðe geçirilenlerin, okullarda geçen normal eðitim süreleri, hakkýnda da uygulanýr. Bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usûl ve esaslar Kurum tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir. Bazý sigorta kollarýnýn uygulanacaðý sigortalýlar MADDE 5- Kýsa ve uzun vadeli sigorta kollarý bakýmýndan aþaðýda sayýlan kiþiler hakkýnda uygulanacak sigorta kollarý þun a) Hizmet akdi ile çalýþmamakla birlikte, ceza infaz kurumlarý ile tutukevleri bünyesinde oluþturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalýþtýrýlan hükümlü ve tutuklular hakkýnda, iþ kazasý ve meslek hastalýðý ile analýk sigortasý uygulanýr ve bunlar, 4 maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlýrlar. b) Hizmet akdi ile çalýþmamakla birlikte 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayýlý Meslekî Eðitim Kanununda belirtilen aday çýrak, çýrak iþletmelerde meslekî eðitim gören öðrenciler hakkýnda iþ kazasý, meslek hastalýðý ve hastalýk sigortasý; meslek liselerinde oku iken veya yüksek öðrenimleri sýrasýnda zorunlu staja tâbi tutulan öðrenciler hakkýnda ise iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigortas uygulanýr ve bu bentte sayýlanlar, 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlýrlar. c) Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayýlý Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayýlý Nakdi Tazminat ve Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanuna göre aylýklarý hesaplanarak ödenen veya asayiþ ve güvenliðin saðlanmasý ile kanunlara göre vazife malûllüðü aylýðý baðlanmýþ olanlardan, bu Kanuna tâbi sigortalý olarak çalýþanlar hakkýnda aylýklarý kes kýsa vadeli sigorta kollarý uygulanýr. Ancak bunlar hakkýnda, uzun vadeli sigorta kollarýna tâbi olmayý istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay baþýndan itibaren, uzun vadeli sigorta kollarý uygulanýr. d) Sosyal güvenlik destek primine tâbi olanlar hakkýnda, sadece iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigortasý hükümleri uygulaný e) Türkiye Ýþ Kurumu tarafýndan düzenlenen meslek edindirme, geliþtirme ve deðiþtirme eðitimine katýlan kursiyerler, 4 ünc maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlýrlar ve bunlar hakkýnda iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigorta hükümleri uygulanýr. f) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayýlý Ýþsizlik Sigortasý Kanunu gereðince iþsizlik ödeneðinden yararlandýrýlan kiþilere, iþsizlik ö hak edildiði süre içinde, 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlarak uzun vadeli sigorta kollarý uygulanýr.

5 Sigortalý sayýlmayanlar MADDE 6- Bu Kanunun kýsa ve uzun vadeli sigorta kollarý hükümlerinin uygulanmasýnda; a) Ýþverenin iþyerinde ücretsiz çalýþan eþi, b) Ayný konutta birlikte yaþayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hýsýmlar arasýnda ve aralarýna dýþardan baþka katýlmaksýzýn, yaþadýklarý konut içinde yapýlan iþlerde çalýþanlar, c) Ev hizmetlerinde süreksiz olarak çalýþanlar ile ev hizmetlerinde hizmet akdi ile sürekli çalýþmasýna raðmen, haftalýk çalýþ sürelerinin 4857 sayýlý Ýþ Kanununda belirtilen sürelerden az olmasý nedeniyle, aylýk kazançlarý prime esas günlük kazanç alt otuz katýndan az olanlar, d) Askerlik hizmetlerini er ve erbaþ olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öðrencileri, e) Yabancý bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluþ tarafýndan ve o kuruluþ adýna ve hesabýna Türkiye'ye bir iþ için gönderilen yabancý ülkede sosyal sigortaya tâbi olduðunu belgeleyen kiþiler ile Türkiye'de kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlarda dýþýnda ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatýna tâbi olanlar, f) Resmî meslek ve sanat okullarý ile yetkili resmî makamlarýn izniyle kurulan meslek veya sanat okullarýnda ve yüksek okullarda fiilen normal eðitim süreleri içinde yapýlan, tatbikî mahiyetteki yapým ve üretim iþlerinde çalýþan öðrenciler, g) Saðlýk hizmet sunucularý tarafýndan iþe alýþtýrýlmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya malûller, ý) Kamu idareleri hariç olmak üzere, tarým iþlerinde veya orman iþlerinde hizmet akdiyle süreksiz iþlerde çalýþanlar ile tarým adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlardan; tarýmsal faaliyette bulunan ve yýllýk tarýmsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete iliþ masraflar düþüldükten sonra kalan tutarýn aylýk ortalamasýnýn, bu Kanunda tanýmlanan prime esas günlük kazanç alt sýnýrýný katýndan az olduðunu belgeleyenler, j) Niteliði itibarýyla bir kiþinin bir gün içinde yapabileceði iþlerde, yevmiyeli olarak çalýþanlar, k) Kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciliyle birlikte kanunla meslek odalarýna usûlüne uygun olarak kayýtlý olanlardan, aylýk faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine iliþkin masraflar düþüldükten sonra kalan tutarý, prime esas günlük kazanç alt sýnýrýnýn otuz katýndan az olduðunu belgeleyenler, l) Kamu idarelerinin dýþ temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliðin bulunduðu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaþlýðýný da haiz bulunan Türk uyruklu sözleþmeli personelden, bulunduðu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalý ol belgeleyenler ile kamu idarelerinin dýþ temsilciliklerinde istihdam edilen sözleþmeli personelin uluslararasý sosyal güvenlik sözleþmeleri çerçevesinde ve temsilciliðin bulunduðu ülkenin kamu düzeninin zorunlu kýldýðý hallerde, iþverenleri tarafýndan bu ülkede sosyal sigorta kapsamýnda sigortalý yapýlanlar, 4 üncü ve 5 inci maddelere göre sigortalý sayýlmaz. (h) bendinin uygulanmasýyla ilgili olarak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayýlý Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kýlýnmak suretiyle, öðrenimleriyle ilgili görevlerde çalýþanlar hakkýnda 18 y bitirilmiþ olmasý þartý aranmaz. Birinci fýkranýn (ý) bendinin uygulanmasýnda, Türkiye Ziraat Odalarý Birliðinin görüþü alýnýr. Bu maddenin uygulamasýna iliþkin usûl ve esaslar, Kurum tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir. Sigortalýlýðýn baþlangýcý MADDE 7- Sigorta hak ve yükümlülükleri 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn; a) (a) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlanlar için çalýþmaya, meslekî eðitime veya zorunlu staja baþladýklarý tarihten, b) (b) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlanlardan, gelir vergisi mükellefi olanlarýn gelir vergisi mükellefiyetinin baþladýðý tarih þirket ortaklarýnýn þirket ortaklýklarýnýn tescil edildiði tarihten; gelir vergisinden muaf olanlarýn ise esnaf ve sanatkâr sicili ile birl kanunla kurulu meslek kuruluþlarýna usûlüne uygun kayýtlý olduklarý tarihten; tarýmda kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalý

6 tarýmsal faaliyetlerinin kanunla kurulu ilgili meslek kuruluþlarýnca tescil edildiði tarihten; köy ve mahalle muhtarlarý için seçildikle tarihten, c) (c) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlanlar için, göreve baþladýklarý veya okullarýnda eðitime baþladýklarý tarihten, itibaren baþlar. Birinci fýkranýn (b) bendinin uygulanmasýnda, gelir vergisinden muaf olanlar ile tarýmda kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlarýn kayýt ve tescil iþlemleri ile ilgili olarak kanunla kurulmuþ ilgili meslek kuruluþlarýnýn görüþleri alýnýr. Sigortalý bildirimi ve tescili MADDE 8- Ýþverenler, 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlan kiþileri, 7 nci maddenin bi fýkrasýnýn (a) bendinde belirtilen sigortalýlýk baþlangýcýndan önce, sigortalý iþe giriþ bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüd iþveren tarafýndan sigortalý iþe giriþ bildirgesi; a) Ýnþaat iþyerlerinde iþe baþlatýlacak sigortalýlar için, en geç çalýþmaya baþlatýldýðý gün Kuruma verilmesi halinde, b)yabancý ülkelere sefer yapan ulaþtýrma araçlarýna sefer esnasýnda alýnarak çalýþtýrýlanlar ile Kuruma ilk defa iþyeri bildi verilecek iþyerlerinde; ilk defa sigortalý çalýþtýrmaya baþlanýlan tarihten itibaren bir ay içinde çalýþmaya baþlayan sigortalýlar içi baþladýklarý tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylýk sürenin dolduðu tarihe kadar, Kuruma verilmesi halinde, c) Kamu idarelerince yurt dýþý görevde çalýþmak üzere iþe alýnanlarýn, iþten ayrýlmýþ olsalar dahi, çalýþmaya baþladýklarý içinde, Kuruma verilmesi halinde, sigortalýlýk baþlangýcýndan önce bildirilmiþ sayýlýr. Sigortalýlar, çalýþmaya baþladýklarý tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalý olarak çalýþmaya baþladýklarýný Kuruma Ancak, sigortalýnýn kendini bildirmemesi, sigortalý aleyhine delil teþkil etmez. 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (b) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlan kiþiler için; 7 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (b) belirtilen sigortalýlýk baþlangýcýndan itibaren kendi mevzuatlarýna göre kayýt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluþ ve birlikler veya vergi daireleri sigortalý iþe giriþ bildirgesi düzenleyerek, en geç onbeþ gün içinde Kuruma vermekle yükümlüdür. Kurum bu bildirimden itibaren bir ay içinde tescili yapýlan kiþilere, sigortalýlýk hak ve yükümlülüklerinin baþladýðýný bildirir. 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (b) bendinin (4) numaralý alt bendi gereði sigortalý sayýlanlar ise, sigortalý iþe giriþ bildirg nci maddenin birinci fýkrasýnýn (b) bendinde belirtilen sigortalýlýk baþlangýcýndan itibaren, doksan gün içinde Kuruma vermekle yükümlüdürler. 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (c) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlan kiþileri çalýþtýracak iþverenler, çalýþtýrmaya baþ nci maddenin birinci fýkrasýnýn (c) bendinde belirtilen sigortalýlýk baþlangýcýndan itibaren, onbeþ gün içinde sigortalý iþe giriþ b ile Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 5 inci maddenin (f) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlan kiþiler için Türkiye Ýþ Kurumu, iþsizlik ödeneðinin fiilen ödenmeye ba tarihten itibaren bir ay içinde, sigortalý iþe giriþ bildirgesini Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca saðlanacak elektronik altyapýdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek iþlemlerde, iþlem yaptýðý kiþilerin sigortalýlýk bakýmýndan tescilli olup olmadýðýný kontrol etmek ve sigortasýz olduðunu tespit e Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Bu maddenin ikinci ve beþinci fýkralarý hariç olmak üzere, diðer fýkralarýnda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ilgilile hakkýnda, 102 nci madde hükümlerine göre idarî para cezasý uygulanýr. Sigortalý iþe giriþ bildirgesinin þekli ve içeriði, bildirgenin verilme yöntemleri ve bu maddenin uygulanmasýna iliþkin diðer usû esaslar, Kurum tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir. Sigortalýlýðýn sona ermesi MADDE 9- Kýsa ve uzun vadeli sigorta kollarý bakýmýndan sigortalýlýk; a) 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendi kapsamýndaki sigortalýlarýn, hizmet akdinin sona erdiði tarihten,

7 b) 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (b) bendi kapsamýndaki sigortalýlarýn; 1) Gelir vergisi mükellefi olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihten, 2) Gelir vergisinden muaf olanlar için, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek odalarýndaki üye kayýtlarýnýn silinmesi gereken veya 6 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn (k) bendi kapsamýna girdiði tarihten, 3) Þirket ve donatma iþtiraki ortaðý olanlar için, tâbi olduklarý mevzuata göre þirketle ve donatma iþtiraki ile ilgilerinin kesildið 4) Þirket ortaðý olanlar için, þirketin iflâsýna veya tasfiyesine karar verildiði veya münfesih sayýldýðý tarihten, 5) Tarýmda kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlar için, tarýmsal faaliyetlerinin sona erdiði veya 6 ncý maddenin biri (ý) bendi kapsamýna girdiði tarihten, 6) Köy ve mahalle muhtarlarýnýn, muhtarlýk görevlerinin sona erdiði tarihten, 7) Herhangi bir yabancý ülkede ikamet eden ve o ülke mevzuatý kapsamýnda sigortalý olarak çalýþmaya baþladýðý veya ika esasýna baðlý olarak, o ülke sosyal güvenlik sistemine dahil olduðu tarihten, 8) Ýflâsýna karar verilmiþ olan veya tasfiye halindeki özel iþletmeler ile þirketlerin ortaklarýndan hizmet akdi ile çalýþanlarýn, baþladýðý tarihten, 9) Köy ve mahalle muhtarlarýndan; kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþmasýndan dolayý gelir vergisi mükellefiyeti bulu hariç, ayný zamanda hizmet akdi ile çalýþanlarýn çalýþmaya baþladýðý tarihten, 10) Gelir vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve sanatkârlar sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluþlarýndaki kayýtlara istinaden bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlanlardan, bu sigortalýlýklarýnýn devamý sýrasýnda, hizmet akdi ile çalýþanlarýn çalýþmaya baþladýðý tarihten, c) 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (c) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlanlarýn; 1) Ölüm halinde veya aylýk baðlanmasýný gerektiren hallerde, bu tarihi takip eden ayýn ilk gününden, 2) Diðer hallerde ise görevden ayrýldýklarý tarihten, d) 5 inci madde gereði bazý sigorta kollarýna tâbi tutulanlarýn, sigortalý sayýlmalarýný gerektiren halin sona erdiði tarihten, e) 6 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn (l) bendi kapsamýnda olanlardan, çalýþmakta iken bulunduðu ülkenin sosyal güvenlik ku irtibatlandýrýlanlar ile uluslararasý sosyal güvenlik sözleþmeleri çerçevesinde, seçimini bu yönde kullananlar için sigortalandýklar tarihten, itibaren sona erer. Ancak, hastalýk ve analýk hükümlerinin uygulanmasýnda sigortalýlýk; a) Ýlgili kanunlar gereði sigortalýnýn ücretsiz izinli olmasý, greve iþtirak etmesi veya iþverenin lokavt yapmasý hallerinde, bu hallerin sona ermesini, b) Diðer hallerde ise birinci fýkrada belirtilen tarihleri, takip eden onuncu günden baþlanarak yitirilmiþ sayýlýr. Birinci fýkranýn (a), (c) ve (d) bentlerine göre sigortalýlýðý sona erenlerin durumlarý iþverenleri tarafýndan, (b) bendinde belir þekillerde sona erenlerin durumlarý ise kendileri ve sözü edilen bentte belirtilen faaliyetin sona erme halinin bildirildiði kuruluþlar veya vergi daireleri tarafýndan, en geç on gün içinde Kuruma bildirilir. Bu kiþilerin meslek kuruluþlarýna ya da vergi dairelerine olan yükümlülüklerini yerine getirmemiþ olmalarý, sigortalýlýðýn sona ermesine iliþkin belge ya da bilginin verilmesine engel teþk etmez. Birinci fýkranýn (e) bendine göre sigortalýlýðý sona erenler ile 8 inci maddenin birinci fýkrasýnýn (c) bendine göre bildirimi ya sigortalýlarýn, sigortalýlýðýnýn sona ermesine iliþkin bildirimleri, üç ay içinde Kuruma yapýlýr. Bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usûl ve esaslar, Kurum tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir.

8 Sigortalýlarýn iþleri nedeniyle geçici olarak yurt dýþýnda bulunmalarý MADDE 10-4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde sayýlan sigortalýlarýn iþverenleri tarafýndan geçici görevle yurt gönderilmeleri, (c) bendinde sayýlan sigortalýlarýn mevzuatlarýnda belirtilen usûle uygun olarak yurt dýþýna gönderilmeleri veya bendinde sayýlanlarýn sigortalýlýða esas çalýþmasý nedeniyle yurt dýþýnda bulunmalarý halinde, bu görevleri yaptýklarý sürece ve iþverenlerin sosyal sigortaya iliþkin hak ve yükümlülükleri devam eder. Sosyal güvenlik sözleþmesi imzalanmayan ülkelerde iþ üstlenen iþverenlerce çalýþtýrýlmak üzere bu ülkelere götürülen Türk Kanunun uygulanmasýnda geçici görevle yurt dýþýna gönderilmiþ sayýlýr. ÝKÝNCÝ BÖLÜM Ýþyerleri ve Ýþverenlere Ýliþkin Hükümler Ýþyeri, iþyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli MADDE 11- Ýþyeri, sigortalý sayýlanlarýn maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte iþlerini yaptýklarý yerlerdir. Ýþyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden baðlýlýðý bulunan ve ayný yönetim altýnda örgütlenen iþyerin dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yýkanma, muayene ve bakým, beden veya meslek eðitimi yerleri, avlu ve büro gibi diðer eklentiler ile araçlar da iþyerinden sayýlýr. Ýþveren, örneði Kurumca hazýrlanacak iþyeri bildirgesini en geç sigortalý çalýþtýrmaya baþladýðý tarihte, Kuruma vermekle kuruluþu aþamasýnda, çalýþtýracaðý sigortalý sayýsýný ve bunlarýn iþe baþlama tarihini, ticaret sicili memurluklarýna bildiren iþv bildirimleri Kuruma yapýlmýþ sayýlýr. Ticaret sicili memurluklarý, kendilerine yapýlan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadýr. 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayýlý Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi þirketlerin nevilerinin deðiþmesi, birleþmesi veya diðer katýlmasý durumunda, bu hususlarýn ticaret siciline tesciline iliþkin ilân tarihini; adi þirketlerde þirkete yeni ortak alýnmasý durumunda ise en geç yeni ortaðýn alýndýðý tarihi takip eden on gün içinde, iþyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadýr. Ýþyerinin faaliyette bulunduðu adresten baþka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalý çalýþtýrýlan bir iþin veya iþyerinin baþk iþverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, iþyerinin nakledildiði, yeni iþverenin iþi veya iþyerini devraldýðý tarihi takip ede on gün içinde, iþyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçýlarý, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, iþyeri bildirgesi Kuruma vermekle yükümlüdür. Ýþyerinin ayný il sýnýrlarý içinde Kurumun diðer bir ünitesinin görev alanýna giren baþka bir adre nakledilmesi halinde, adres deðiþikliðinin yazý ile bildirilmesi yeterlidir. Bu iþlerde çalýþan sigortalýlarýn, sigorta hak ve yükümlülü devam eder. Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diðer kamu ve özel hukuk tüzel kiþileri, yapý ruhsatý ve diðer tüm ruhsat veya ruhsat niteliði taþýyan iþlemlerine iliþkin bilgi ve belgeler ile varsa bunlarýn verilmesine esas olan istihdama iliþkin bilgileri, verildið tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkýnda, 102 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (b) bendi uyarýnca para cezasý uygulanýr. Ýdarî para cezasý uygulanmasý, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teþkil etmez. Alt iþveren, asýl iþverenin iþyerinde çalýþtýrdýðý sigortalýlarý, iþverenle aralarýnda yaptýklarý sözleþmenin ibrazý kaydýyla, bir numara ile asýl iþverenin kayýtlý olduðu dosyadan bildirir. Ýþyeri bildirgesinin verilmemesi veya geç verilmesi, bu Kanunda belirtilen hak ve yükümlülükleri ortadan kaldýrmaz. Ýþyeri bildirgesinin þekli ve içeriði ile bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usûl ve esaslar Kurum tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir. Ýþveren, iþveren vekili, geçici iþ iliþkisi kurulan iþveren ve alt iþveren MADDE 12-4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ve (c) bentlerine göre sigortalý sayýlan kiþileri çalýþtýran gerçek veya tüz

9 tüzel kiþiliði olmayan kurum ve kuruluþlar iþverendir. Ýþveren adýna ve hesabýna, iþin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse, iþveren vekilidir. Bu Kanu iþveren deyimi, iþveren vekilini de kapsar. Ýþveren vekili ve 4857 sayýlý Ýþ Kanununda tanýmlanan geçici iþ iliþkisi kurulan iþve Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayý iþveren ile birlikte müþtereken ve müteselsilen sorumludur. 4 üncü maddenin ikinci fýkrasýnýn (a) bendine tâbi olanlar hakkýnda, iþverenlerin bu Kanunda belirtilen yükümlülükleri, bunla sendikalarý veya iþveren tarafýndan; 4 üncü maddenin üçüncü fýkrasýna tâbi olanlar hakkýnda, iþverenlerin bu Kanunda belirtile yükümlülükleri, bunlarý çalýþtýran kamu idareleri veya eðitim gördükleri okullar tarafýndan yerine getirilir. 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayýlý Çiftçi Mallarýnýn Korunmasý Hakkýnda Kanuna göre çalýþtýrýlanlar hakkýnda, iþverenlerin bu belirtilen yükümlülükleri, bunlarý çalýþtýrmaya yetkili makam tarafýndan yerine getirilir. Ceza infaz kurumlarý ile tutukevleri bünyesinde oluþturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalýþtýrýlan hükümlü ve tutuklu iþvereni, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþ Yurtlarý Kurumu, iþveren vekilleri ise Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþ Kurumunun sorumlu müdür ve amirleridir. Bir iþverenden, iþyerinde yürüttüðü mal veya hizmet üretimine iliþkin bir iþte veya bir iþin bölüm veya eklentilerinde, iþ alan ve görevlendirdiði sigortalýlarý çalýþtýran üçüncü kiþiye alt iþveren denir. Sigortalýlar, üçüncü bir kiþinin aracýlýðý ile iþe girmiþ ve b olsalar dahi, asýl iþveren, bu Kanunun iþverene yüklediði yükümlülüklerden dolayý alt iþveren ile birlikte sorumludur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kýsa Vadeli Sigorta Hükümleri Ýþ kazasýnýn tanýmý, bildirilmesi ve soruþturulmasý MADDE 13- Ýþ kazasý; a) Sigortalýnýn iþyerinde bulunduðu sýrada, b) Ýþveren tarafýndan yürütülmekte olan iþ nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalý kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz ç yürütmekte olduðu iþ veya çalýþma konusu nedeniyle iþyeri dýþýnda, c) Bir iþverene baðlý olarak çalýþan sigortalýnýn, görevli olarak iþyeri dýþýnda baþka bir yere gönderilmesi nedeniyle asýl iþi geçen zamanlarda, d) Emziren kadýn sigortalýnýn, çocuðuna süt vermek için ayrýlan zamanlarda, e) Sigortalýlarýn, iþverence saðlanan bir taþýtla iþin yapýldýðý yere gidiþ geliþi sýrasýnda, meydana gelen ve sigortalýyý hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uðratan olaydýr. Ýþ kazasýnýn 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn; a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamýnda bulunan sigortalýlar bakýmýndan bunlarý çalýþtýran iþveren tarafýndan, o yer yetki kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç iþgünü içinde, b) (b) bendi kapsamýnda bulunan sigortalý bakýmýndan kendisi tarafýndan, bir ayý geçmemek þartýyla rahatsýzlýðýnýn bildi yapmaya engel olmadýðý günden sonra üç iþgünü içinde, c) (c) bendi kapsamýnda bulunan sigortalýlar bakýmýndan, bunlarý çalýþtýran iþveren tarafýndan, o yer yetkili kolluk kuvvetle veya kendi mevzuatlarýna göre yetkili mercilere derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç iþgünü içinde, iþ kazasý ve meslek hastalýðý bildirgesinin doðrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu fýkranýn (a bentlerinde belirtilen süre, iþ kazasýnýn iþverenin kontrolü dýþýndaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iþ kazasýnýn öðrenildið itibaren baþlar.

10 Kuruma bildirilen olayýn iþ kazasý sayýlýp sayýlmayacaðý hakkýnda bir karara varýlabilmesi için gerektiðinde, Kurumun dene kontrol ile yetkilendirilen memurlarý tarafýndan veya Bakanlýk iþ müfettiþleri vasýtasýyla soruþturma yapýlabilir. Bu soruþturma sonunda yazýlý olarak bildirilen hususlarýn gerçeðe uymadýðý ve olayýn iþ kazasý olmadýðý anlaþýlýrsa, Kurumca bu olay için y yapýlmýþ bulunan ödemeler, ödemenin yapýldýðý tarihten itibaren gerçeðe aykýrý bildirimde bulunanlardan, 96 ncý madde hükm tahsil edilir. Ýþ kazasý ve meslek hastalýðý bildirgesinin þekli ve içeriði, verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usûl ve esa Kurum tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir. Meslek hastalýðýnýn tanýmý, bildirilmesi ve soruþturulmasý MADDE 14- Meslek hastalýðý, sigortalýnýn çalýþtýðý veya yaptýðý iþin niteliðinden dolayý tekrarlanan bir sebeple veya iþin y yüzünden uðradýðý geçici veya sürekli hastalýk, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. Sigortalýnýn çalýþtýðý iþten dolayý meslek hastalýðýna tutulduðunun; a) Kurumca yetkilendirilen saðlýk hizmet sunucularý tarafýndan usûlüne uygun olarak düzenlenen saðlýk kurulu raporu ve da týbbî belgelerin incelenmesi, b) Kurumca gerekli görüldüðü hallerde, iþyerindeki çalýþma þartlarýný ve buna baðlý týbbî sonuçlarýný ortaya koyan denetim gerekli diðer belgelerin incelenmesi, sonucu Kurum Saðlýk Kurulu tarafýndan tespit edilmesi zorunludur. Meslek hastalýðý, iþten ayrýldýktan sonra meydana çýkmýþ ve sigortalý olarak çalýþtýðý iþten kaynaklanmýþ ise, sigortalýný saðlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski iþinden fiilen ayrýlmasýyla hastalýðýn meydana çýkmasý arasýnda bu hastalýk içi tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanýn geçmemiþ olmasý þarttýr. Bu durumdaki kiþiler, g belgelerle Kuruma müracaat edebilirler. Herhangi bir meslek hastalýðýnýn klinik ve laboratuvar bulgularýyla belirlendiði ve meslek hastalýðýna yol açan etkenin iþyerindeki inceleme sonunda tespit edildiði hallerde, meslek hastalýklarý listesindeki yüküm süresi aþýlmýþ olsa bile, söz konusu hastalýk Kurumun veya ilgilinin baþvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Saðlýk Kurulunun ile meslek hastalýðý sayýlabilir. Meslek hastalýðýnýn 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn; a) (a) ve (c) bentleri ile 5 inci madde kapsamýnda bulunan sigortalýlar bakýmýndan, sigortalýnýn meslek hastalýðýna tutulduð öðrenen veya bu durum kendisine bildirilen iþveren tarafýndan, b) (b) bendi kapsamýndaki sigortalý bakýmýndan ise kendisi tarafýndan, bu durumun öðrenildiði günden baþlayarak üç iþgünü içinde, iþ kazasý ve meslek hastalýðý bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi z yükümlülüðü yerine getirmeyen veya yazýlý olarak bildirilen hususlarý kasten eksik ya da yanlýþ bildiren iþverene veya 4 üncü m birinci fýkrasýnýn (b) bendi kapsamýndaki sigortalýya, Kurumca bu durum için yapýlmýþ bulunan masraflar ile ödenmiþse geçici göremezlik ödenekleri rücû edilir. Meslek hastalýðý ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruþturmalar, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurlarý tarafýndan veya Bakanlýk iþ müfettiþleri vasýtasýyla yaptýrýlabilir. Hangi hallerin meslek hastalýðý sayýlacaðý, iþ kazasý ve meslek hastalýðý bildirgesinin þekli ve içeriði, verilme usûlü ile bu m uygulanmasýna iliþkin diðer usûl ve esaslar, Kurum tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikte düzenlenir. Yönetmelikte belirlenmiþ hastalýklar dýþýnda herhangi bir hastalýðýn meslek hastalýðý sayýlýp sayýlmamasý hususunda çýkabilecek uyuþmazlýklar, Sos Yüksek Saðlýk Kurulunca karara baðlanýr. Hastalýk ve analýk hali MADDE 15- Sigortalýnýn, iþ kazasý ve meslek hastalýðý dýþýnda kalan ve iþ göremezliðine neden olan rahatsýzlýklar, hasta Sigortalý kadýnýn veya sigortalý erkeðin sigortalý olmayan eþinin gebeliðinin baþladýðý tarihten itibaren doðumdan sonraki il haftalýk, çoðul gebelik halinde ise ilk on haftalýk süreye kadar olan gebelik ve analýk haliyle ilgili rahatsýzlýk ve özürlülük halleri a hali kabul edilir.

11 Ýþ kazasý, meslek hastalýðý, hastalýk ve analýk hallerinde saðlanan haklar MADDE 16- Ýþ kazasý veya meslek hastalýðý halleri nedeniyle saðlanan haklar þunlardýr: a) Sigortalýya; geçici iþ göremezlik süresince günlük geçici iþ göremezlik ödeneði verilmesi. b) Sigortalýya; sürekli iþ göremezlik geliri baðlanmasý. c) Ýþ kazasý veya meslek hastalýðý sonucu ölen sigortalýnýn hak sahiplerine; gelir baðlanmasý. d) Gelir baðlanmýþ olan eþ ve çocuklara; evlenme ödeneði verilmesi. e) Ýþ kazasý ve meslek hastalýðý sonucu ölen sigortalý için; cenaze ödeneði verilmesi. Sigortalýya hastalýk veya analýk hallerine baðlý olarak ortaya çýkan iþ göremezlik süresince, günlük geçici iþ göremezlik öde Sigortalý kadýna veya sigortalý olmayan karýsýnýn doðum yapmasý nedeniyle sigortalý erkeðe, çocuðun yaþamasý þartýyla sonraki altý ay süresince her ay, doðum tarihinde geçerli olan asgarî ücretin üçte biri tutarýnda emzirme ödeneði verilir. Emzirme ödeneðine hak kazanan sigortalýlardan 9 uncu maddeye göre sigortalýlýðý sona erenlerin, bu tarihten baþlamak üz gün içinde çocuklarý doðarsa, sigortalý kadýn veya karýsý analýk sigortasý haklarýndan yararlanacak sigortalý erkek, doðum tari önceki onbeþ ay içinde en az üç ay prim ödenmiþ olmasý þartýyla emzirme ödeneðinden yararlandýrýlýr. Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç MADDE 17- Ýþ kazasý, meslek hastalýðý, hastalýk ve analýk hallerinde verilecek ödeneklerin veya baðlanacak gelirlerin hesa esas tutulacak günlük kazanç; iþ kazasýnýn veya doðumun olduðu tarihten, meslek hastalýðý veya hastalýk halinde ise iþ görem baþladýðý tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamýnýn, b kazançlara esas prim gün sayýsýna bölünmesi suretiyle hesaplanýr. Bu surette bulunan günlük kazanç; iþ göremezliðin baþladýð gelirin baðlanacaðý tarihten geriye doðru oniki ay ve daha öncesine ait ise güncelleme katsayýsý ile güncellenerek hesaplanýr. Oniki aylýk dönemde çalýþmamýþ ve ücret almamýþ olan sigortalý, çalýþmaya baþladýðý ay içinde iþ kazasý veya meslek ha göremezliðe uðrarsa verilecek ödeneklerin veya baðlanacak gelirlerin hesabýna esas günlük kazanç; çalýþmaya baþladýðý tarih göremezliðinin baþladýðý tarih arasýndaki sürede elde ettiði prime esas günlük kazanç toplamýnýn, çalýþtýðý gün sayýsýna bölü çalýþmaya baþladýðý gün iþ kazasýna uðramasý halinde ise ayný veya emsal iþte çalýþan benzeri bir sigortalýnýn günlük kazan 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ve (c) bentleri gereði sigortalý sayýlanlarýn ödenek veya gelire esas günlük kazançlar hesabýnda: a) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arýzi ödemeler dikkate alýnmýþ ise ödenek ve gelire esas alýnacak günlük kazanç, ücret to ücret alýnan gün sayýsýna bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, % 50 oranýnda bir ekleme yapýlarak bulunan tutardan ç olamaz. b) Ýdare veya yargý mercilerince verilen karar gereðince yapýlan ücret, ikramiye, zam, tazminat ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabýna esas alýnan üç aylýk dönemden önceki aylara iliþkin olanlar dikkate alýnmaz. Meslek hastalýðý, sigortalýnýn sigortalý olarak çalýþtýðý son iþinden ayrýldýðý tarihten bir yýl geçtikten sonra meydana çýkm bu son iþinden ayrýldýðý tarih esas alýnarak yukarýdaki fýkralara göre hesaplanýr. Ýþ kazasý ile meslek hastalýðý sigortasýndan baðlanacak gelirlere esas tutulacak aylýk kazanç, yukarýdaki hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancýn otuz katýdýr. Geçici iþ göremezlik ödeneði MADDE 18- Kurumca yetkilendirilen hekim veya saðlýk kurullarýndan istirahat raporu alýnmýþ olmasý þartýyla; a) Ýþ kazasý veya meslek hastalýðý nedeniyle iþ göremezliðe uðrayan sigortalýya her gün için, b) 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ve (c) bentleri ile 5 inci madde kapsamýndaki sigortalýlarýn hastalýk sebebiyle iþ göremezliðe uðramasý halinde, iþ göremezliðin baþladýðý tarihten önceki bir yýl içinde en az doksan gün kýsa vadeli sigorta prim

12 olmasý þartýyla geçici iþ göremezliðin üçüncü gününden baþlamak üzere her gün için, c) Sigortalý kadýnýn analýðý halinde, doðumdan önceki bir yýl içinde en az doksan gün kýsa vadeli sigorta primi bildirilmiþ ol doðumdan önceki ve sonraki sekizer haftalýk sürede, çoðul gebelik halinde ise doðumdan önceki sekiz haftalýk süreye iki haftalý ilave edilerek çalýþmadýðý her gün için, d) Sigortalý kadýnýn isteði ve hekimin onayý ile doðuma üç hafta kalýncaya kadar çalýþýlmasý halinde, doðum sonrasý istira eklenen süreler için, geçici iþ göremezlik ödeneði verilir. 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (b) bendine göre sigortalý sayýlanlara hastalýklarý halinde geçici iþ göremezlik ödeneði, g sigortasý dahil prim ve her türlü borçlarýnýn ödenmiþ olmasý þartýyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrasý bu te gereði olarak istirahat raporu aldýklarý sürede ödenir. Ýþ kazasý, meslek hastalýðý, hastalýk ve sigortalý kadýnýn analýðý halinde verilecek geçici iþ göremezlik ödeneði, 17 nci ma hesaplanacak günlük kazancýnýn üçte ikisidir. Ancak geçici iþ göremezlik ödeneðinin güncellenmemiþ tutarý, sigortalýnýn ödene esas alýnan döneme iliþkin kazanç üzerinden vergi, sosyal sigorta, genel saðlýk sigortasý ve iþsizlik sigortasý primleri kesintileri sonrasý hesaplanan günlük net kazancýný geçemez. Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabýna esas tutulacak günlük kazançlarýn alt sýnýrýnda meydana gelecek deðiþikliklerde, ye tespit edilen alt sýnýrýn altýnda bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanlarýn veya almaya hak kazanmýþ veya kazanacak olanlarýn bu ödenekleri, günlük kazançlarýnýn alt sýnýrýndaki deðiþikliklerin yürürlüðe girdiði tarihten baþlayarak deð kazançlarýn alt sýnýrýna göre ödenir. Bir sigortalýda iþ kazasý, meslek hastalýðý, hastalýk ve analýk hallerinden birkaçý birleþirse, geçici iþ göremezlik ödeneklerin verilir. Geçici iþ göremezlik ödenekleri, toplu iþ sözleþmesi yapýlan iþyerleri ile kamu idarelerinin iþverenleri tarafýndan Kurumca be usûl ve esaslara göre Kurum adýna sigortalýlara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaþmak suretiyle tahsil edilebilir. Geçici iþ göremezlik ödeneklerinin ödeme zamaný ile bu maddenin uygulanmasýna iliþkin diðer usûl ve esaslar, Kurum tarafý çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir. Sürekli iþ göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanmasý, baþlangýcý ve birden çok iþ kazasý ve meslek hastalýðý hali MADDE 19- Ýþ kazasý veya meslek hastalýðý sonucu oluþan hastalýk ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen saðlýk hiz sunucularýnýn saðlýk kurullarý tarafýndan verilen raporlarda meslekte kazanma gücü en az % 10 oranýnda azalmýþ bulunduðu belirtilen ve Kurum Saðlýk Kurulunca bu durumu onaylanan sigortalý, sürekli iþ göremezlik gelirine hak kazanýr. Sürekli iþ göremezlik geliri baðlanmýþ olan sigortalýnýn yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne oran yitirdiði, birinci fýkrada belirtilen saðlýk kurullarýndan alýnacak raporlara göre yeniden tespit olunur. Sürekli iþ göremezlik geliri, sigortalýnýn mesleðinde kazanma gücünün kaybý oranýna göre hesaplanýr. Sürekli tam iþ görem sigortalýya, 17 nci maddeye göre hesaplanan aylýk kazancýnýn % 70'i oranýnda gelir baðlanýr. Sürekli kýsmî iþ göremezlikte sig baðlanacak gelir, tam iþ göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iþ göremezlik derecesi oranýndaki tutarý kendisine ödenir. Sigortalý, baþka birinin sürekli bakýmýna muhtaç ise gelir baðlama oraný % 100 olarak uygulanýr. 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (b) bendine göre sigortalý sayýlanlara, sürekli iþ göremezlik geliri baðlanabilmesi için, ken sigortalýlýðýndan dolayý, genel saðlýk sigortasý dahil prim ve her türlü borçlarýnýn ödenmiþ olmasý zorunludur. Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendi kapsamýnda bulunan sigortalýlardan, kurumlarýnca sürekli iþ gör nedeniyle görevlerine son verilenlerden; a) Malûllük veya yaþlýlýk aylýðýna hak kazanamayan sigortalýlara sürekli tam iþ göremezlik geliri baðlanarak sürekli iþ görem derecesine göre hesaplanacak sürekli iþ göremezlik gelir tutarý ile sürekli tam iþ göremezlik geliri arasýndaki fark, sigortalýnýn gö son veren kurum tarafýndan, Kuruma ödenir. Bunlarýn bu Kanun kapsamýnda tekrar çalýþmasý halinde, sürekli iþgöremezlik gel sürekli iþ göremezlik derecesine göre ödenmeye devam edilir. b) Malûllük veya yaþlýlýk aylýðýna hak kazanan sigortalýlara ise sürekli iþ göremezlik derecesine göre gelir baðlanýr. Baþka birinin sürekli bakýmýna muhtaç olanlar hariç, sürekli iþ göremezlik gelirinin güncellenmemiþ aylýk tutarý; sigortalýnýn göremezlik geliri hesabýna esas alýnan döneme iliþkin kazancý üzerinden vergi, sosyal sigorta, genel saðlýk sigortasý ve iþsizlik

13 sigortasý primleri kesintileri sonrasý hesaplanan aylýk net kazancýný geçemez. Yukarýdaki fýkralara göre hesaplanan gelir, günlük kazanç hesabýna giren son ay ile gelir baþlangýç tarihi arasýnda 55 inci maddenin ikinci fýkrasý hükmüne göre artýrýlarak belirlenir. Sigortalýnýn sürekli iþ göremezlik geliri; a) Geçici iþ göremezlik ödeneðinin sona erdiði tarihi, b) Geçici iþ göremezlik tespit edilemeden sürekli iþ göremezlik durumuna girilmiþse, buna ait saðlýk kurulu raporu tarihini, takip eden ay baþýndan baþlar. Sürekli iþ göremezlik geliri baðlanmýþ sigortalýlardan, ayný özürlülük veya meslek hastalýðý nedeniyle istirahat raporu alanla tarihinden itibaren 18 inci maddeye göre hesaplanacak bir günlük geçici iþ göremezlik ödeneði ile aylýk sürekli iþ göremezlik gelir otuzda biri arasýndaki fark, her gün için geçici iþ göremezlik ödeneði olarak verilir. Sigortalýnýn yeniden bir iþ kazasýna uðramasý veya yeni bir meslek hastalýðýna tutulmasý halinde, meydana gelen özürlerin önüne alýnarak kendisine, sürekli iþ göremezliðini doðuran son iþ kazasý veya meslek hastalýðý sýrasýndaki kazancý üzerinden hesaplanýr. Ancak, sigortalýnýn son iþ kazasý veya meslek hastalýðý sýrasýndaki günlük kazancýna göre bulunacak geliri, hesa ilk gelirinden az ise sigortalýnýn sürekli iþ göremezlik geliri ilk kazanç üzerinden ödenir. Ýþ kazasý ve meslek hastalýðý sonucu sürekli iþ göremezlik hallerinde meslekte kazanma gücündeki kayýp oranýnýn belirlen bu maddenin uygulanmasýna iliþkin diðer usûl ve esaslar, Kurum tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir. Hak sahiplerine gelir baðlanmasý, evlenme ve cenaze ödenekleri MADDE 20- Ýþ kazasý veya meslek hastalýðýna baðlý nedenlerden dolayý ölen sigortalýnýn hak sahiplerine, 17 nci madde g tespit edilecek aylýk kazancýnýn % 70'i, 55 inci maddenin ikinci fýkrasýna göre güncellenerek 34 üncü madde hükümlerine göre olarak baðlanýr. Ýþ kazasý veya meslek hastalýðý sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 veya daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sü göremezlik geliri baðlanmýþ iken ölenlerin, ölümün iþ kazasý veya meslek hastalýðýna baðlý olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn bi belirlenen tutar, 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak baðlanýr. Ýþ kazasý veya meslek hastalýðý sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranýnýn altýnda kaybetmesi nedeniyle sürekli iþ geliri baðlanmýþ iken ölenlerin, ölümün iþ kazasý veya meslek hastalýðýna baðlý olmamasý halinde sigortalýnýn almakta olduðu göremezlik geliri, 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak baðlanýr. 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (b) bendine göre sigortalý sayýlanlarýn hak sahiplerine gelir baðlanabilmesi için, kendi sigortalýlýðýndan dolayý, genel saðlýk sigortasý dahil prim ve her türlü borçlarýnýn ödenmiþ olmasý zorunludur. Gelirin baþlangýcý, kesilmesi ve yeniden baðlanmasýnda 34 üncü ve 35 inci maddeler uygulanýr. 37 nci madde hükümlerine göre hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödeneði verilir. Ýþ kazasý ve meslek hastalýðý ile hastalýk bakýmýndan iþverenin ve üçüncü kiþilerin sorumluluðu MADDE 21- Ýþ kazasý ve meslek hastalýðý, iþverenin kastý veya sigortalýlarýn saðlýðýný koruma ve iþ güvenliði mevzuatýn sonucu meydana gelmiþse, Kurumca sigortalýya veya hak sahiplerine bu Kanun gereðince yapýlan veya ileride yapýlmasý gereken ödemeler ile baðlanan gelirin baþladýðý tarihteki ilk peþin sermaye deðeri toplamý, sigortalý veya hak sahiplerinin iþvere isteyebilecekleri tutarlarla sýnýrlý olmak üzere, Kurumca iþverene ödettirilir. Ýþverenin sorumluluðunun tespitinde kaçýnýlmazlýk dikkate alýnýr. Ýþ kazasýnýn, 13 üncü maddenin ikinci fýkrasýnýn (a) bendinde belirtilen sürede iþveren tarafýndan Kuruma bildirilmemesi h bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalýya ödenecek geçici iþ göremezlik ödeneði, Kurumca iþverenden tahsil edilir. Çalýþma mevzuatýnda saðlýk raporu alýnmasý gerektiði belirtilen iþlerde, böyle bir rapora dayanýlmaksýzýn veya eldeki rapo olarak bünyece elveriþli olmadýðý iþte çalýþtýrýlan sigortalýnýn, bu iþe girmeden önce var olduðu tespit edilen veya bünyece elv iþte çalýþtýrýlmasý sonucu meydana gelen hastalýðý nedeniyle, Kurumca sigortalýya ödenen geçici iþ göremezlik ödeneði iþvere

14 Ýþ kazasý, meslek hastalýðý ve hastalýk, üçüncü bir kiþinin kusuru nedeniyle meydana gelmiþse, sigortalýya ve hak sahipler veya ileride yapýlmasý gereken ödemeler ile baðlanan gelirin baþladýðý tarihteki ilk peþin sermaye deðerinin yarýsý, zarara sebe üçüncü kiþilere ve þayet kusuru varsa bunlarý çalýþtýranlara rücû edilir. Ýþ kazasý, meslek hastalýðý ve hastalýk; kamu görevlileri, er ve erbaþlar ile kamu idareleri tarafýndan görevlendirilen diðer k vazifelerinin gereði olarak yaptýklarý fiiller sonucu meydana gelmiþ ise, bu fiillerden dolayý haklarýnda kesinleþmiþ mahkûmiyet kararý bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalý veya hak sahiplerine yapýlan ödemeler veya baðlanan gelirler için kurumuna veya ilgililere rücû edilmez. Ayrýca, iþ kazasý veya meslek hastalýðý sonucu ölümlerde, bu Kanun uyarýnca hak sahiplerine baðlanaca gelir ve verilecek ödenekler için, iþ kazasý veya meslek hastalýðýnýn meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya kazasý sonucu ölen kusurlu sigortalýnýn hak sahiplerine, Kurumca rücû edilmez. Sigortalýnýn kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzamasý, iþ göremezliðinin artmasý MADDE 22- Sigortalýnýn aþaðýdaki sayýlan nedenlerden dolayý iþ kazasýna veya meslek hastalýðýna uðramasý, hastalanm süresinin uzamasý veya iþ göremezliðinin artmasý hallerinde geçici iþ göremezlik ödeneði veya sürekli iþ göremezlik geliri; a) Ceza sorumluluðu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti olanlar hariç, sigortalýnýn iþ kazasý, meslek hastalýðý, hasta analýk nedeniyle hekimin bildirdiði tedbir ve tavsiyelere uymamasý sonucu tedavi süresinin uzamasýna veya iþ göremezlik oranýnýn artmasýna, malûl kalmasýna neden olmasý halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iþ göremezlik oraný esas alýnarak dörtte birine kadarý Kurumca eksiltilir. b) Ceza sorumluluðu olmayanlar hariç, aðýr kusuru yüzünden iþ kazasýna uðrayan, meslek hastalýðýna tutulan veya hastala sigortalýnýn kusur derecesi esas alýnarak üçte birine kadarý Kurumca eksiltilir. c) Kasdî bir hareketi yüzünden iþ kazasýna uðrayan, meslek hastalýðýna tutulan, hastalanan veya Kurumun yazýlý bildirimine teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalýya, yarýsý tutarýnda ödenir. d) Tedavi gördüðü hekimden, tedavinin sona erdiðine ve çalýþabilir olduðuna dair belge almaksýzýn çalýþan sigortalýya geçi ödeneði ödenmez, ödenmiþ olanlar da yersiz yapýlan ödeme tarihinden itibaren 96 ncý madde hükümlerine göre geri alýnýr. 13 üncü maddenin ikinci fýkrasýnýn (b) bendinde belirtilenler tarafýndan iþ kazasýnýn anýlan bentte belirtilen süre içinde Kur bildirilmemesi durumunda, sigortalýya yapýlacak iþ göremezlik ödenekleri bildirim tarihinden itibaren ödenir. Bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usûl ve esaslar, Kurum tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir. Süresinde bildirilmeyen sigortalýlýktan doðan sorumluluk MADDE 23- Sigortalý çalýþtýrmaya baþlandýðýnýn süresi içinde sigortalý iþe giriþ bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde sonradan verildiði veya sigortalý çalýþtýrýldýðýnýn Kurumca tespit edildiði tarihten önce meydana gelen iþ kazasý, meslek hasta ve analýk halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir. Yukarýdaki fýkrada belirtilen hallerde, Kurumca yapýlan ve ileride yapýlmasý gerekli bulunan her türlü masraflarýn tutarý ile g baðlanýrsa bu gelirin baþladýðý tarihteki ilk peþin sermaye deðeri tutarý, 21 inci maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý sorumluluk h aranmaksýzýn, iþverene ayrýca ödettirilir. 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (b) bendi kapsamýnda sigortalý olduðu halde, 8 inci maddenin dördüncü fýkrasýnda belir içerisinde bildirimde bulunmayanlara, bildirimde bulunulmayan sürede meydana gelen iþ kazasý, meslek hastalýðý, hastalýk ve analýk halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenmez. Kýsa vadeli sigorta kollarýnda dikkate alýnmayan süreler MADDE 24- Kýsa vadeli sigorta kollarý bakýmýndan; a) Herhangi bir sebeple silâh altýna alýnan sigortalýnýn askerlikte geçen hizmet süresi, b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, c) Ýþ kazasý, meslek hastalýðý, hastalýk ve analýk sigortalarýndan geçici iþ göremezlik ödeneði alan sigortalýnýn iþ göreme

15 d) Sigortalýnýn greve iþtirak etmesi veya iþverenin lokavt yapmasý hallerinde geçen süre, 18 inci maddede belirtilen çalýþma sürelerine girmediði gibi, iþ göremezliðin baþladýðý veya hastalýðýn anlaþýldýðý yahut do tarihten önceki bir yýlýn hesabýnda da dikkate alýnmaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri Malûl sayýlma MADDE 25- Sigortalýnýn veya iþverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen saðlýk hizmeti sunucularýnýn saðlýk kurullarýn usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanaðý týbbî belgelerin incelenmesi sonucu, çalýþma gücünün veya iþ kazasý veya m hastalýðý sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ýný kaybettiði Kurum Saðlýk Kurulunca tespit edilen sigortalý, malûllük sigortasý bakýmýndan malûl sayýlýr. Ancak, sigortalý olarak ilk defa çalýþmaya baþladýðý tarihten önce sigortalýnýn çalýþma gücünün % 60'ýný kaybettiði öncede tespit edilirse, sigortalý bu hastalýk veya özürü sebebiyle malûllük aylýðýndan yararlanamaz. Bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usûl ve esaslar, Kurum tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir. Malûllük sigortasýndan saðlanan haklar ve yararlanma þartlarý MADDE 26- Malûllük sigortasýndan sigortalýlara saðlanan hak, malûllük aylýðý baðlanmasýdýr. Sigortalýya malûllük aylýðý baðlanabilmesi için sigortalýnýn; a) 25 inci maddeye göre malûl sayýlmasý, b) En az on yýldan beri sigortalý bulunup, toplam olarak 1800 gün veya baþka birinin sürekli bakýmýna muhtaç derecede ma olan sigortalýlar için ise en az beþ yýldan beri sigortalý bulunup toplam 900 gün malûllük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý primi bildiri olmasý, c) Malûliyeti nedeniyle sigortalý olarak çalýþtýðý iþten ayrýldýktan veya iþyerini kapattýktan veya devrettikten sonra Kurumda istekte bulunmasý, halinde malûllük aylýðý baðlanýr. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (b) bendine göre sigortalý sayýlanlarýn kendi sig nedeniyle genel saðlýk sigortasý primi dahil, prim ve her türlü borçlarýnýn ödenmiþ olmasý zorunludur. Malûllük aylýðýnýn hesaplanmasý, baþlangýcý, kesilmesi ve yeniden baðlanmasý MADDE 27- Malûllük aylýðý; prim ödeme gün sayýsý 9000 günden az olan sigortalýlar için 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayýsý üzerinden, 29 uncu madde hükümlerine göre hesaplanýr. Sigortalý baþka birinin s bakýmýna muhtaç ise tespit edilen aylýk baðlama oraný 10 puan artýrýlýr. 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a), (b) ve (c) bentleri kapsamýndaki sigortalýlar için ayrý ayrý olmak üzere, malûllük sigo dosya bazýnda her yýl baðlanan aylýklarýn aylýk baþlangýç tarihinin ait olduðu yýlýn Ocak ayý itibarýyla yýl içine ait artýþlar uyg hesaplanacak tutarlarý, yaþlýlýk sigortasýndan bir önceki yýlýn son ödeme ayýnda söz konusu sigortalýlar için ayrý ayrý dosya b ödenen en düþük yaþlýlýk aylýðýndan az olamaz. Malûllük aylýðý, sigortalýnýn; a) Malûl sayýlmasýna esas tutulan rapor tarihi yazýlý istek tarihinden önce ise yazýlý istek tarihini,

16 b) Malûl sayýlmasýna esas tutulan rapor tarihi yazýlý istek tarihinden sonra ise rapor tarihini, c) 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (c) bendi kapsamýnda bulunanlarýn çalýþtýklarý iþyerine müracaatlarý halinde, görevle ayrýldýklarý tarihi, takip eden ay baþýndan itibaren baþlar. Sigortalý, aylýðýn baþlangýç tarihinde geçici iþ göremezlik ödeneði almakta ise malûllük aylýðý geçici iþ göremezlik ödeneði sona erdiði tarihten sonraki ay baþýndan baþlar. Ancak, baðlanacak malûllük aylýðý, sigortalýnýn almakta olduðu geçici iþ görem ödeneðinin aylýk tutarýndan fazla ise aradaki fark, bu maddenin üçüncü fýkrasýna göre tespit edilecek tarihten baþlanarak verilir. Malûllük aylýðý almakta iken sigortalý olarak yeniden çalýþmaya baþlayanlarýn veya yabancý bir ülke mevzuatý kapsamýnda veya ikamete dayalý sosyal yardým almaya baþlayanlarýn malûllük aylýklarý, çalýþmaya baþladýklarý veya ikamete dayalý sosy almaya baþladýklarý tarihi takip eden ödeme dönemi baþýnda kesilir. Bu Kanuna göre sigortalý olmayý gerektiren bir iþte çalýþmasý nedeniyle malûllük aylýklarý kesilenlerden çalýþmasý sona er aylýðý baðlanmasý için yazýlý istekte bulunanlara, kontrol muayenesine tâbi tutulmak ve malûllüðünün devam ettiði anlaþýlmak þ malûllük aylýðý, yazýlý istekte bulunduðu tarihten sonraki ay baþýndan itibaren ödenmeye baþlanýr. Ancak, bu durumdaki sigorta yazýlý istek tarihlerine göre yeniden malûllük aylýðý hesaplanýr ve bu aylýk önceden baðlanan malûllük aylýðýndan fazla ise hes yeni aylýk üzerinden ödeme yapýlýr. Yaþlýlýk sigortasýndan saðlanan haklar ve yararlanma þartlarý MADDE 28- Yaþlýlýk sigortasýndan sigortalýya saðlanan haklar þunlardýr: a) Yaþlýlýk aylýðý baðlanmasý. b) Toptan ödeme yapýlmasý. Ýlk defa bu Kanuna göre sigortalý sayýlanlara; a) Kadýn ise 58, erkek ise 60 yaþýný doldurmuþ olmalarý ve en az 9000 gün malûllük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý primi bildi þartýyla yaþlýlýk aylýðý baðlanýr. b) (a) bendinde belirtilen yaþ þartý; 1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasýnda kadýn için 59, erkek için 61, 2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasýnda kadýn için 60, erkek için 62, 3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasýnda kadýn için 61, erkek için 63, 4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasýnda kadýn için 62, erkek için 64, 5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasýnda kadýn için 63, erkek için 65, 6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasýnda kadýn için 64, erkek için 65, 7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadýn ve erkek için 65, olarak uygulanýr. Sigortalýlar, ikinci fýkranýn (a) ve (b) bentlerinde yer alan yaþ hadlerine üç yýl eklenmek ve adlarýna en az 5400 gün malûllük ve ölüm sigortalarý primi bildirilmiþ olmak þartýyla da yaþlýlýk aylýðýndan yararlanabilirler. Sigortalý olarak ilk defa çalýþmaya baþladýðý tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fýkrasýna göre malûl sayýlmayý gerektire derecede hastalýk veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylýðýndan yararlanamayan sigortalýlara, en az onbeþ yýldan be sigortalý bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý primi bildirilmiþ olmak þartýyla yaþlýlýk aylýðý baðla Kurumca yetkilendirilen saðlýk hizmet sunucularýnýn saðlýk kurullarýnca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanaðý belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Saðlýk Kurulunca çalýþma gücündeki kayýp oranýnýn; a) % 50 ilâ % 59 arasýnda olduðu anlaþýlan sigortalýlar, en az 16 yýldan beri sigortalý olmalarý ve 4320 gün,

17 b) % 40 ilâ % 49 arasýnda olduðu anlaþýlan sigortalýlar, en az 18 yýldan beri sigortalý olmalarý ve 4680 gün, malûllük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý primi bildirilmiþ olmak þartýyla ikinci fýkranýn (a) bendindeki yaþ þartlarý aranmaksýzýn hak kazanýrlar. Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler. Bakanlýkça tespit edilen maden iþyerlerinin yeraltý iþlerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20 yýldan beri çalýþan sigo için ikinci fýkrada belirtilen yaþ þartý 55 olarak uygulanýr. 50 yaþýný dolduran ve erken yaþlanmýþ olduðu tespit edilen sigortalýlar, yaþ dýþýndaki diðer þartlarý taþýmalarý halinde yaþ yararlanýrlar. Yukarýdaki fýkralarda belirtilen yaþlýlýk aylýklarýndan yararlanabilmek için, 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde sigortalýnýn çalýþtýðý iþten ayrýldýktan, (b) bendinde belirtilen sigortalýnýn sigortalýlýða esas faaliyete son verip vermeyeceðini ettikten, (c) bendinde belirtilen sigortalýlarýn ise Kurumun aylýk baðlanma hakký olduðuna dair yazýsý üzerine yetkili makamdan emekliye sevk onayý aldýktan ve iliþiði kesildikten sonra yazýlý istekte bulunmasý þarttýr. 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (b) bendinde belirtilen sigortalýlara yaþlýlýk aylýðý baðlanabilmesi için ayrýca, yazýlý tale tarih itibarýyla genel saðlýk sigortasý primi dahil kendi sigortalýlýðý nedeniyle prim ve her türlü borcunun olmamasý zorunludur. Bu maddenin uygulamasýna iliþkin usûl ve esaslar, Kurum tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir. Yaþlýlýk aylýðýnýn hesaplanmasý MADDE 29- Yaþlýlýk aylýðýna hak kazanan sigortalýlarýn aylýðý, aþaðýdaki hükümlere göre belirlenecek ortalama aylýk kaza baðlama oranýnýn çarpýmý sonucunda bulunan tutardýr. Ortalama aylýk kazanç, sigortalýnýn her yýla ait prime esas kazancýnýn, kazancýn ait olduðu yýldan itibaren aylýk talep tarih kadar geçen yýllar için, her yýl gerçekleþen güncelleme katsayýsý ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamýnýn, itibarî hizmet ile fiilî hizmet süresi zammý hariç toplam prim ödeme gün sayýsýna bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancýn o katýdýr. Aylýk baðlama oraný, sigortalýnýn malûllük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarýna tâbi geçen toplam prim ödeme gün sayýsýnýn her yýlý sonuna kadar % 2,5; 2016 yýlý baþýndan itibaren ise % 2 olarak uygulanýr. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler oran olarak dikkate alýnýr. Ancak aylýk baðlama oraný % 90'ý geçemez. 28 inci maddenin dördüncü ve beþinci fýkralarýna göre aylýða hak kazanan sigortalýlar için hesaplanacak aylýk baðlama ora ödeme gün sayýsý 9000 günden az olanlar için çalýþma gücü kayýp oranýnýn 9000 gün prim ödeme gün sayýsý ile çarpýmý son rakamýn % 60'a bölünmesi suretiyle hesaplanan gün sayýsýna göre, üçüncü fýkra uyarýnca tespit edilen orandýr. Prim ödeme g 9000 günden fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayýsýna göre aylýk baðlama oraný belirlenir. Yukarýdaki þekilde hesaplanan aylýðýn baþlangýç tarihinin yýlýn ilk altý aylýk dönemine rastlamasý halinde 55 inci maddenin fýkrasýna göre Ocak ödeme dönemi için gelir ve aylýklara uygulanan artýþ oraný kadar artýrýlarak, yýlýn ikinci altý aylýk dönemi rastlamasý halinde ise öncelikle Ocak ödeme dönemi, daha sonra Temmuz ödeme dönemi için gelir ve aylýklara uygulanan artýþ oranlarý kadar artýrýlarak, sigortalýnýn aylýk baþlangýç tarihindeki aylýðý hesaplanýr. Yaþlýlýk aylýðýnýn baþlangýcý, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi MADDE 30-4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn; a) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sigortalýlardan yaþlýlýk aylýðýna hak kazananlara, yazýlý istek tarihinden sonraki, b) (c) bendinde belirtilen sigortalýlardan yetkili makamdan emekliye sevk onayý aldýktan ve görevleriyle iliþiði kesildikten son Kuruma baþvuranlara, iliþiðinin kesildiði tarihi takip eden, c) (c) bendinde belirtilen sigortalýlardan her ne þekilde olursa olsun sigortalý olmayý gerektiren görevinden ayrýlmýþ olanlara istek tarihini takip eden, ay baþýndan itibaren aylýk baðlanýr. Aylýðýn ödenmesine baþlanacaðý tarihte hastalýk sigortasýndan geçici iþ göremezlik ödeneði almakta olan sigortalýnýn yaþl

18 göremezlik ödeneði verilme süresinin sona erdiði tarihi takip eden ay baþýndan baþlar. Ancak, baðlanacak yaþlýlýk aylýðý geçici ödeneðinin aylýk tutarýndan fazla ise, aradaki fark birinci fýkraya göre tespit edilecek tarihten baþlanarak verilir. Yaþlýlýk aylýðý almakta iken sigortalý olarak yeniden çalýþmaya baþlayanlarýn veya yabancý bir ülke mevzuatý kapsamýnda ikamete dayalý sosyal yardým almaya baþlayanlarýn yaþlýlýk aylýklarý, çalýþmaya baþladýklarý veya ikamete dayalý sosyal yard baþladýklarý tarihi takip eden ödeme dönemi baþýnda kesilir. Yaþlýlýk aylýklarý kesilenlerden, bu Kanuna tâbi olarak yeniden ça baþlayanlardan çalýþtýklarý süre zarfýnda 80 inci maddeye göre belirlenen prime esas kazançlarý üzerinden 81 inci madde gere kýsa ve uzun vadeli sigorta kollarýna ait prim alýnýr. Çalýþmaya baþlamasý nedeniyle yaþlýlýk aylýklarý kesilenlerden, iþten ayrý iþyerini kapatarak yeniden yaþlýlýk aylýðý baðlanmasý için yazýlý istekte bulunan sigortalýya, yazýlý istek tarihini takip eden ay b itibaren yeniden yaþlýlýk aylýðý hesaplanarak baðlanýr. Bu durumda olanlarýn yeniden hesaplanan yaþlýlýk aylýðý, 55 inci madd ikinci fýkrasýna göre yeni talep tarihine kadar yükseltilen eski aylýklarýnýn altýnda olamaz. Yaþlýlýk aylýðý almakta iken bu Kanuna tâbi sigortalý olarak yeniden çalýþmaya baþlayanlardan veya 4 üncü maddenin birin (b) bendine tâbi faaliyete devam edeceðini beyan edenlerden aylýklarýnýn kesilmemesi için yazýlý istekte bulunanlarýn yaþlýlýk aylýklarýnýn ödenmesine devam edilir. Bunlardan 80 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançlar üzerinden 81 inci maddenin (e) bendi gereðince sosyal güvenlik destek primi alýnýr. Sosyal güvenlik destek primi ödenmiþ veya bildirilmiþ süreler b Kanuna göre malûllük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý prim ödeme gün sayýsýna ilave edilmez, 31 inci ve 36 ncý madde hükümlerin toptan ödeme yapýlmaz. Üçüncü fýkraya göre yaþlýlýk aylýðý kesilenler, bu Kanuna tâbi olarak yeniden çalýþtýklarý süre içinde dördüncü fýkra hüküm dördüncü fýkraya göre yaþlýlýk aylýðý kesilmeden çalýþanlar ise çalýþtýklarý süre içinde haklarýnda üçüncü fýkra hükümlerinin u Yaþlýlýk toptan ödemesi ve ihya MADDE 31- Sigortalý olarak çalýþtýðý iþten ayrýlan veya iþyerini kapatan ve yaþlýlýk aylýðý baðlanmasý için gerekli yaþ þart malûllük ve yaþlýlýk aylýðý baðlanmasýna hak kazanamayan sigortalýya, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) v bendi kapsamýnda ise kendi adýna bildirilen, (b) bendi kapsamýnda ise ödediði malûllük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý primlerinin yýla ait tutarý, primin ait olduðu yýldan itibaren yazýlý istek tarihine kadar geçen yýllar için, her yýlýn gerçekleþen güncelleme kat güncellenerek toptan ödeme þeklinde verilir. Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarýna göre toptan ödeme yapýlarak hizmetleri t edilmiþ bulunanlardan, yeniden bu Kanuna tâbi olarak yahut bu Kanunla yürürlükten kaldýrýlmýþ kanunlara göre malûllük, yaþlýlý sigortalarý primi bildirilmiþ olanlar, yazýlý olarak müracaat etmeleri halinde, aldýklarý toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazýlý iste tarihi arasýnda geçen yýllar için her yýlýn gerçekleþen güncelleme katsayýsý ile güncellenerek bulunan tutarýný talep tarihini tak ayýn sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya edilerek bu Kanunun uygulanmasýnda dikkate alýnýr. Ölüm sigortasýndan saðlanan haklar ve yararlanma þartlarý MADDE 32- Ölüm sigortasýndan saðlanan haklar þunlardýr: a) Ölüm aylýðý baðlanmasý. b) Ölüm toptan ödemesi yapýlmasý. c) Aylýk almakta olan eþ ve çocuklara evlenme ödeneði verilmesi. d) Cenaze ödeneði verilmesi. Ölüm aylýðý; a) En az beþ yýldan beri sigortalý bulunup, toplam olarak 900 gün malûllük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý primi bildirilmiþ, b) Malûllük veya yaþlýlýk aylýðý almakta iken veya malûllük veya yaþlýlýk aylýðý baðlanmasýna hak kazanmýþ olup henüz iþ tamamlanmamýþ, c) Baðlanmýþ bulunan malûllük veya yaþlýlýk aylýðý, sigortalý olarak çalýþmaya baþlamalarý sebebiyle kesilmiþ, durumda iken ölen sigortalýnýn hak sahiplerine, yazýlý istekte bulunmalarý halinde baðlanýr. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (b) bendine göre sigortalý sayýlanlarýn hak sahiplerine aylýk baðlanabilmesi için ölen sigortalýnýn genel saðlýk sigort dahil kendi sigortalýlýðýndan dolayý prim ve her türlü borcunun olmamasý þarttýr.

19 Ölüm sigortasýndan baðlanacak aylýðýn hesaplanmasý MADDE 33- Sigortalýnýn ölümü halinde hak sahiplerine baðlanan aylýðýn hesaplanmasýnda; a) Sigortalýnýn almakta olduðu veya baðlanmasýna hak kazandýðý malûllük veya yaþlýlýk aylýðý, b) Malûllük veya yaþlýlýk aylýðý baðlandýktan sonra sigortalý olarak çalýþmaya baþlamasý sebebiyle aylýðý kesilen sigortalý alýnarak 27 nci veya 29 uncu maddelere göre tespit edilecek aylýðý, c) 32 nci maddenin ikinci fýkrasýnýn (a) bendi kapsamýnda malûllük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý primi ödemiþ olan sigortalý ödeme gün sayýsý, 9000 günden az ise 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla ise toplam prim ödeme gün sayýsý üzerind uncu madde hükümlerine göre hesaplanan aylýðý, esas alýnýr. 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a), (b) ve (c) bentleri ile 5 inci madde kapsamýndaki sigortalýlar için ayrý ayrý olmak üze sigortalýlarýn ölümleri halinde ölüm sigortasýndan dosya bazýnda her yýl baðlanan aylýklarýn aylýk baþlangýç tarihinin ait olduðu ayý itibarýyla yýl içine ait artýþlar uygulanmaksýzýn hesaplanacak tutarlarý, yaþlýlýk sigortasýndan bir önceki yýlýn son ödeme a konusu sigortalýlar için ayrý ayrý ödenen en düþük yaþlýlýk aylýðýndan az olamaz. Sigortalý baþka birinin sürekli bakýmýna muh malûl sayýlarak aylýk baðlanmasýna hak kazanmýþ ise, birinci fýkranýn (a) ve (b) bentlerinin uygulanmasýnda bu durum dikkate alýnmaz. Ölüm aylýðýnýn hak sahiplerine paylaþtýrýlmasý MADDE 34- Ölen sigortalýnýn 33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanacak aylýðýnýn; a) Dul eþine % 50'si; aylýk baðlanmýþ çocuðu bulunmayan dul eþine ise bu Kanun kapsamýnda veya yabancý bir ülke mevz kapsamýnda çalýþmamasý veya kendi çalýþmalarý nedeniyle gelir veya aylýk baðlanmamýþ olmasý halinde % 75'i, b) Bu Kanun kapsamýnda veya yabancý bir ülke mevzuatý kapsamýnda çalýþmayan veya kendi çalýþmalarý nedeniyle gelir baðlanmamýþ çocuklardan; 1) 18 yaþýný, lise ve dengi öðrenim görmesi halinde 20 yaþýný, yüksek öðrenim yapmasý halinde 25 yaþýný doldurmayanlar 2) Kurum Saðlýk Kurulu kararý ile çalýþma gücünü en az % 60 oranýnda yitirip malûl olduðu anlaþýlanlarýn veya, 3) Yaþlarý ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boþanan veya dul kalan kýzlarýnýn, her birine % 25'i, c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortalýnýn ölümü ile anasýz ve babasýz kalan veya sonradan bu duruma düþenlerle, babalarý arasýnda evlilik baðý bulunmayan veya sigortalýnýn ölümü tarihinde evlilik baðý bulunmakla beraber ana veya babalarý sonradan evlenenler ile kendisinden baþka aylýk alan hak sahibi bulunmayanlarýn her birine % 50'si, d) Hak sahibi eþ ve çocuklardan artan hisse bulunmasý halinde, ana ve babaya çalýþmamasý ve gelir veya aylýk baðlanmam olmasý halinde % 25'i oranýnda; çalýþmayan ana ve babanýn 65 yaþýn üstünde olmasý, gelir veya aylýk baðlanmamýþ olmasý h artan hisseye bakýlmaksýzýn % 25'i, oranýnda aylýk baðlanýr. Sigortalý tarafýndan evlât edinilmiþ, tanýnmýþ veya soy baðý düzeltilmiþ veya babalýðý hükme baðlanmýþ çocuklarý ile sigo sonra doðan çocuklarý, baðlanacak aylýktan yukarýda belirtilen esaslara göre yararlanýr. Hak sahiplerine baðlanacak aylýklarýn toplamý sigortalýya ait aylýðýn tutarýný geçemez. Bu sýnýrýn aþýlmamasý için gereki sahiplerinin aylýklarýndan orantýlý olarak indirimler yapýlýr. Hak sahiplerinin aylýklarýnýn baþlangýcý, kesilmesi ve yeniden baðlanmasý MADDE 35- Ölüm sigortasýndan sigortalýnýn hak sahiplerine baðlanacak aylýklar;

20 a) Sigortalýnýn ölüm tarihini, b) Hak sahibi olma niteliðinin ölüm tarihinden sonra kazanýlmasý halinde, bu niteliðin kazanýldýðý tarihi, takip eden ay baþýndan itibaren baþlatýlýr. Hak sahiplerine baðlanan aylýklar 34 üncü maddede belirtilen þartlarýn ortadan k takip eden ödeme dönemi baþýndan itibaren kesilir. Ancak bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fýkrasýnýn (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerden öðrenci olanlarýn sigortalý sa baðlanan aylýklarýn kesilmesini gerektirmez. Aylýðýn kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkmasý halinde, 34 üncü maddede belirtilen þartlar saklý kalmak kaydýyla, m tarihini takip eden ay baþýndan itibaren yeniden aylýk baðlanýr. Ancak evliliðin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda, önceki a yeniden baðlanmasý, sonraki eþten dolayý aylýk hakkýnýn doðmamasý þartýna baðlýdýr. Bu madde gereðince aylýðý kesilen çocuklardan, sonradan Kurum Saðlýk Kurulu kararý ile çalýþma gücünü en az % 60 oran kaybederek malûl olduðu anlaþýlanlara, 34 üncü maddede belirtilen þartlarý taþýmalarý halinde, malûllük durumlarýnýn tespitine teþkil eden rapor tarihini takip eden ay baþýndan itibaren, 94 üncü madde hükmü saklý kalmak kaydýyla aylýk baðlanýr. Yeniden baðlanan aylýk, aylýðýn kesildiði tarihten tekrar baðlandýðý tarihe kadar geçen süre için 55 inci maddenin ikinci fýkra artýrýlmak suretiyle belirlenir. Ölüme baðlý toptan ödeme ve ihya MADDE 36- Ölen sigortalýnýn hak sahiplerine ölüm aylýðý baðlanamamasý durumunda, ölüm tarihi esas alýnmak kaydýyla 3 maddenin birinci fýkrasýna göre hesaplanan tutar, 34 üncü madde hükümleri dikkate alýnarak hak sahiplerine toptan ödeme þekl verilir. Hak sahiplerine yapýlacak toptan ödemenin toplamý, sigortalýya yapýlacak toptan ödeme tutarýný geçemez. Bu sýnýrýn aþý gerekirse hak sahiplerinin hisselerinden orantýlý olarak indirim yapýlýr. Toptan ödeme yapýldýktan sonra artan tutar olursa sigortalýnýn ölümünden sonra doðan veya soy baðý düzeltilen veya baba baðlanan çocuklarýna da bu madde hükümlerine göre toptan ödeme yapýlýr. Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarýna göre toptan ödeme yapýlarak tasfiye edilm süreler, borçlanýlarak veya yurt dýþý hizmetleri birleþtirilerek ya da sonradan hizmet tespiti nedeniyle hak kazanýlan sürelerin eklenmesi suretiyle ölüm sigortasýndan yararlanmak için gerekli prim ödeme gün sayýsýnýn tamamlanmasý halinde, hak sahiple yazýlý isteði üzerine 31 inci maddenin ikinci fýkrasýna göre ihya edilebilir. Yukarýdaki süreler, ihya edilen süreye iliþkin tutar dahi türlü borçlarýn ödendiði tarihi takip eden ay baþý itibarýyla bu Kanuna göre aylýk baðlanmasýnda dikkate alýnýr. Evlenme ve cenaze ödeneði MADDE 37- Evlenmeleri nedeniyle 34 üncü maddeye göre baðlanan gelir veya aylýklarý kesilmesi gereken eþ veya çocuklarý evlenmeleri ve talepte bulunmalarý halinde almakta olduklarý aylýk veya gelirlerinin bir yýllýk tutarý bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneði olarak peþin ödenir. Evlenme ödeneði alan hak sahibinin aylýðýnýn kesildiði tarihten itibaren bir yýl içeris boþanmasý halinde, bir yýllýk sürenin sonuna kadar gelir veya aylýk baðlanmaz. Evlenme ödeneði verilmesi halinde, diðer hak sahiplerinin aylýk veya gelirleri evlenme ödeneði verilen sürenin bitimini takip e ödeme döneminden itibaren 34 üncü maddeye göre yeniden belirlenir. Ýþ kazasý veya meslek hastalýðý sonucu veya sürekli iþ göremezlik geliri, malûllük veya yaþlýlýk aylýðý almakta iken veya k 360 gün malûllük, yaþlýlýk ve ölüm sigortasý primi bildirilmiþ olup da ölen sigortalýnýn hak sahiplerine, asgarî ücretin üç katý tuta cenaze ödeneði ödenir. Cenaze ödeneði, sýrasýyla sigortalýnýn eþine, yoksa çocuklarýna, o da yoksa ana babasýna, o da yoksa kardeþlerine verilir. Cenaze ödeneðinin yukarýdaki fýkraya göre ödenememesi ve sigortalýnýn cenazesinin gerçek veya tüzel kiþiler tarafýndan k durumunda, üçüncü fýkrada belirtilen tutarý geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafý yapan gerçek veya tüzel kiþ ödenir.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hedefler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sosyal Güvenlik Sistemi hakkında bilgi sahibi

Detaylı

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SERBEST

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası

Sosyal Güvenlik Hukuku İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Sosyal Güvenlik Hukuku İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası İş Kazası Kavramı: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Hukuku Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Kişi Bakımından Kapsam Sigortalı Sigortalı sayılanlar (5510, m. 4) Kısmen Sigortalı sayılanlar (5510, m. 5) Sigortalı sayılmayanlar (5510,

Detaylı

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası)

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 01-06/2014 07-12/2014 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Süresinde Veya Kurumca

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 173. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 173. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 415 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 173 Resmi Gazete Yayım Tarihi: 28.08.2008 Sayı: 26981 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTALAR

KISA VADELİ SİGORTALAR KISA VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Kısa Vadeli Sigortalar (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Modülleri

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 02.09.2008 SİRKÜLER NO : 680 Ülkemizde yıllardır uygulanan Sosyal Sigortalar, Bağ-Kur ve T.C.Emekli Sandığı Kanunları 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU kapsamında

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/08/20080828-5.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/08/20080828-5.htm Page 1 of 57 28 Ağustos 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; Sigortalı sayılanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/2 md.) (4.maddedeki) Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; d) Harp okulları ile fakülte ve

Detaylı

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 27.07.2009 Sayı: 2009/108 Ref: 4/108

SĐRKÜLER Đstanbul, 27.07.2009 Sayı: 2009/108 Ref: 4/108 SĐRKÜLER Đstanbul, 27.07.2009 Sayı: 2009/108 Ref: 4/108 Konu: 01.08.2009 DAN ĐTĐBAREN SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNA ĐŞÇĐ GĐRĐŞ, ĐŞÇĐ ÇIKIŞ VE ĐŞYERĐ BĐLDĐRĐMLERĐNĐN YAPILMASI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 27.07.2010 Sayı: 2010/100 Ref: 4/100

SĐRKÜLER Đstanbul, 27.07.2010 Sayı: 2010/100 Ref: 4/100 SĐRKÜLER Đstanbul, 27.07.2010 Sayı: 2010/100 Ref: 4/100 Konu: 2010/TEMMUZ DÖNEMĐ VE SONRAKĐ DÖNEMLERĐN AYLIK PRĐM VE HĐZMET BELGELERĐNDE SĐGORTA PRĐMĐNE ESAS HAK EDĐLEN ÜCRET VE PRĐM, ĐKRAMĐYE VE BU NĐTELĐKTEKĐ

Detaylı

SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01

SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01 SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01 107. 2821 sayýlý Kanununa göre, iþe yeni giren bir iþçi "Bölge Çalýþma Müdürlüðü'ne" en geç izleyen ayýn kaçýnda bildirilir? a. 15'inde b. 20'sinde

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/ a ( SSK ) İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

Detaylı

Mert AK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Mert AK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mert AK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sayı : 2009/03 Konu : 2009/121 Sayılı SGK Genelgesine Göre Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle İlgili İşlemler 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle hizmet akdine

Detaylı

GENELGE NO: 14/108 İstanbul,

GENELGE NO: 14/108 İstanbul, GENELGE NO: 14/108 İstanbul,03.11.2014 İlgili Birim : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe Konu : Şirket Ortakları İçin Verilmesi Gereken İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgelerinin

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabulü: 31.5.2006 R.G. Tarihi: 16.6.2006 R.Gazete No. 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal

Detaylı

Sigortalı Tescil İşe Giriş Bildirgesi Verilmesine İlişkin Açıklamalar ve Sorular

Sigortalı Tescil İşe Giriş Bildirgesi Verilmesine İlişkin Açıklamalar ve Sorular Sigortalı Tescil İşe Giriş Bildirgesi Verilmesine İlişkin Açıklamalar ve Sorular 1. Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında çalışan sigortalıların, aynı Kanunun 8 inci maddesine

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU 1. İşsizlik Kanunun ne zaman yürürlüğe girmiştir? Amacı Nedir? Kimleri Kapsamaktadır? Bu Kanun, 25.08.1999 tarihinde 4447 sayılı kanun numarası ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları

Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları KİMLER BAĞ-KUR SİGORTALISIDIR 1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında ka Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan

Detaylı

http://ebook/tam_metin.htm

http://ebook/tam_metin.htm Sayfa 1 / 66 16 Haziran 2006 Tarihli Resmi Gazete Sayı:26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No: 5510 Kabul Tarihi: 31.05.2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: KAMU GÖREVLİLERİNİN MALULİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR Ayhan BOSTAN * I-GİRİŞ: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU www.isguzmani.org SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları

Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Tanımı, Kapsamı, Bildirilmesi

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası: 5510 Kabul Tarihi: 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BĠRĠNCĠ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 6645 sayılı Kanun ile değişik hali SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5489 Kabul Tarihi : 19/4/2006

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5489 Kabul Tarihi : 19/4/2006 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5489 Kabul Tarihi : 19/4/2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Güncellenmiş)

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Güncellenmiş) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Güncellenmiş) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun 2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun Ýstanbul, 22 Mayýs 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/14 Ýþverenlerin SSK Yükleri Azaltýldý 1) Genel Bilgi: Bilindiði üzere, istihdam maliyetlerinin

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 1 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN KABUL TARİHİ : 22.05.2015 YAYIMLANAN RESMİ GAZETE : 16.06.2006 SAYI : 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YASALAR 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31.5.2006 SOSYAL SİĞORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 1 2 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 16 Haziran 2006 Tarihli Resmi Gazete Sayı:26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 16/6/2006, Sayı: 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 45, Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 222 Eczacılık - İlaç Yasa ve Yönetmelikleri SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası: 5510 Kabul Tarihi: 31.05.2006 Resmi Gazete Yayım Tarihi: 16.06.2006 Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi için uygulanacak asgari ücret tutarı : 1.647,00 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİLLER UYGULANACAK CEZA 1)

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN NO: 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞVERENLER İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

İŞVERENLER İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİDİR? İŞVERENLER İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİDİR? Berna Gökçe AYAN Sosyal Güvenlik Uzmanı Giriş Küresel istatistiklere göre dünyada iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 : BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI)

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102- ikinci fıkra 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 Uygulanacak İdari

Detaylı

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009 TEK BELGE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA, 18/2/2009 TARİH VE 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ

Detaylı

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

-SGK SİRKÜLERİ- KONU: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (10.09.2014 DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ GÜNCEL HALİ)

-SGK SİRKÜLERİ- KONU: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (10.09.2014 DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ GÜNCEL HALİ) Sayı: SGK/2014.005 Tarih: 16.09.2014 -SGK SİRKÜLERİ- KONU: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (10.09.2014 DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ GÜNCEL HALİ) SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 7 16 Haziran 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27966 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 12/5/2010

Detaylı

6) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,

6) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi, SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kanun Kabul Tarihi : 31/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 16/06/2006 Resmi Gazete Saysı : 26200 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi : 31/5/2006/26200 Kanun No. : 5510 KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.05.2010 / 61-1 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri

Detaylı

4) Kısa vadeli sigorta kolları: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını,

4) Kısa vadeli sigorta kolları: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını, SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kanun Kabul Tarihi : 31/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 16/06/2006 Resmi Gazete Saysı : 26200 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BĠRĠNCĠ

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ

SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Mart / 2012 SMMM Enver ÇEVİK İçindekiler SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ... 2 A. Sigortalı İşe Giriş Bildirimi... 2 B. İşyeri Bildirgesinin Verilmesi... 3 C.

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yayın No: 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

http://rega.basbak anlik.gov.tr/esk iler/2006/06/20060616-... KANUN

http://rega.basbak anlik.gov.tr/esk iler/2006/06/20060616-... KANUN KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazate de yayınlanmıştır. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

4) Kısa vadeli sigorta kolları: Đş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını,

4) Kısa vadeli sigorta kolları: Đş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını, SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU Kanun Numarası: 5510 Kabul Tarihi: 31.05.2006 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 26200 Resmi Gazete No: 26200 BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KANUN. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No Kabul Tarihi : 31/5/2006

KANUN. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No Kabul Tarihi : 31/5/2006 KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yayın No: 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yayın No: 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 - Amaç MADDE 2 - Kapsam MADDE 3 - Tanımlar

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı