TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI"

Transkript

1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof. Dr. Selahattin Karabınar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Mensupları İçin Geçiș Dönemi Eğitim Programına Uygun Olarak Hazırlanmıștır. ȘUBAT 2013 ISBN ȘUBAT 2013 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araștırma Merkezi

2 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ÖNSÖZ Finansal raporlamanın temel amacı, işletmeyle ilgili tarafların ve yatırımcıların bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Finansal tablolar, işletmenin geleceğine ilişkin karar alınması ve geçmişte verilen kararların değerlendirilmesine yardımcı olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanan Uluslararası Muhasebe Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) Avrupa Birliği listesindeki borsada işlem yapan tüm şirketler tarafından 2005 yılında kullanılmaya başlanmış, aynı tarih itibariyle birçok ülke ile birlikte Türkiye de de Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyum çalışmaları başlatılmıştır. Ülkemizde Sermaye Piyasası Kanunu na tabi işletmeler UMS/UFRS ile uyumlu olan Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No: 25 Tebliğini tarihleri arasında uygulamışlardır. Daha sonra bu işletmelerin finansal raporlarını UMS/UFRS veya ilk kez Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından UMS/UFRS lerin tercümesi olarak hazırlanan ve Resmi Gazete de yayımlanan, daha sonra ise 2011 yılında TMSK nın görevlerini devralan ve tüm yetkilere sahip olmak üzere oluşturulan Kamu Gözetimi Kurumu(KGK) tarafından revise edilen TMS / TFRS lere göre hazırlamaları zorunluluğu getirilmiştir sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK), TMS/TFRS lere göre raporlama yapacak olan işletmelerin kapsamını genişletmiş, Kamu Gözetimi Kurumu nun 17 Kasım 2012 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, kamu yararını ilgilendiren kuruluşların, Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi kuruluşların ve TTK nda sayılan TMS/TFRS leri uygulayacak işletmelerin finansal tablolarının hazırlanmasında, Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamasına, bu kapsama dahil olmayanlar için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına, karar verilmiştir. TTK na göre Kamu Gözetimi Kurumu tarafından bağımsız muhasebe denetimi yapacakların yetkilendirilmesi koşulları gereğince başlatılan meslek mensuplarının eğitimi sürecinde Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SAÜSEM) nin bünyesinde 2012 yaz aylarında başlatılan bu çalışma, standartlardaki değişiklikleri ve KGK eğitim notları formatındaki düzenlemeleri içeren bazı revizyonlardan sonra meslek mensuplarının kullanımına sunulmaktadır. TMS/TFR ler belli kavramlar ve ilkeler doğrultusunda finansal tabloların gerçeğe uygun biçimde sunulmasını düzenlemekte ve buna göre hazırlanan finansal tabloların mevcut uygulamalarımızda kullanılan finansal tablolardan bir takım farklılıkları bulunmaktadır. Bu çalışmada tam set TMS/TFRS ler gereğince finansal tablolarda bulunması gereken hususlar muhasebe kayıtlarına dayanarak açıklanmış, muhasebe kayıtlarında standart gereklerini karşılayan taslak hesap planı esas alınmıştır. Çalışmamız 30 bölümden oluşmakta, bazı bölümler kapsamında bir biriyle ilişkili birden fazla standart yer almaktadır. İlk sekiz bölümde, genel bilgiler, bir bütün olarak finansal tablolar ve finansal tabloların sunuluşu ile ilgili açıklamalar yer almaktadır

3 ÖNSÖZ 9. ve 23. bölümler arasında finansal tablo unsurlarının ölçümü ve raporlanması ile ilgili hususlar ele alınmış, ilgili standartlar bütün ayrıntılarıyla örnekler yoluyla açıklanmıştır. 24. ve 29.bölümlerde yer alan standartlar özel durumlarda uygulanması gereken hükümleri, son bölüm ise Vergi Usul Kanunu ve mevcut uygulamalarımıza göre oluşturulmuş finansal tabloların standart gereklerini karşılayan formata dönüştürülmesinde ilk geçiş için uyulması gereken hükümleri kapsamaktadır. Uygulayıcılara yönelik olarak hazırlanan bu çalışmada, akademik kaygıdan ziyade standart metinlerinin kolay anlaşılır hale getirilmesi hedeflenmiş, tüm bölümler için yararlanılan kaynaklar kitabın sonunda topluca verilmiştir. Üç kişilik bir ekip çalışmasının ürünü olan kitapta, bölümü hazırlayan yazar her bölümün başında belirtilmiştir. Özellikle standartları ilk kez uygulayacak işletmeler için bir rehber olmasını umduğumuz ç a l ı ş m a m ı z d a emeği geçen, başta SAÜSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Zengin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eder, çalışmamızın, finansal tablo düzenleyen ve denetleyen meslek mensuplarımıza yararlı olmasını dileriz. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Uludağ Üniversitesi İİBF Prof. Dr. Selahattin KARABINAR Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Gazi Üniversitesi İİBF - 2 -

4 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER, KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞERİN ÖLÇÜMÜ 1. Genel Bilgiler Uluslararası Muhasebe Standartları Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Muhasebe Standartlarının Mevcut Uygulamalarımıza Getirdiği Değişiklikler Kavramsal Çerçeve Finansal Raporlamanın Amacı ve Niteliksel Özellikleri Finansal Tabloların Unsurları Türkiye Muhasebe Standartlarında Ölçüm( Değerleme) Muhasebe Standartlarında Ölçüm Süreci Sermayenin Korunması Gerçeğe Uygun Değer ( TFRS 13 ) İşletmenin Kendi Özkaynağına Dayalı Finansal Araçları ve Borçlarının Gerçeğe Uygun Değeri Değerleme Yöntemleri Bugünkü Değer Yöntemleri Değerleme Yöntemlerine İlişkin Girdiler Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşisi...43 Çalışma Soruları...45 Çalışma Soruları Cevap Anahtarı...48 BÖLÜM 2 TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU, TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI, TFRS 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER 1.Temel Finansal Tablolar (TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu) Finansal Tablolar İle İlgili Genel İlkeler Gerçeğe Uygun Değerle Sunum

5 İÇİNDEKİLER 2.. Finansal Durum Tablosu( Bilanço ) İlişkili Taraf Açıklamaları ( TMS 24 ) TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların Bilançoda Raporlanması Durdurulan Faaliyetlerin Gelir Tablosunda Raporlanması Gelir ve Giderin Ölçümü ve Kapsamlı Kar Kapsamlı Gelir Tablosu ve TMS/TFRS lerin Gelir Tablosuna Etkileri KOBİ Muhasebe Standartlarında Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu TMS/TFRS lerin Bilanço ve Gelir Tablosuna Etkileri Nakit Akış Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dipnotlar ve Açiklayici Notlar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı...98 BÖLÜM 3 TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI 1. Nakit Akış Tablosunun Amacı ve Temel Kavramlar Nakit Akış Tablosunun Amacı ve Ürettiği Bilgiler Temel Kavramlar Nakit Kavramı Nakit Benzerleri Kavramı Nakit Akışları İşletme Faaliyetleri Yatırım Faaliyetleri Finansman Faaliyetleri Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması Nakit Akış Tablosu Hazırlama Yöntemleri Brüt Yöntem (Dolaysız/Direkt Yöntem) Net Yöntem (Dolaylı/Endirekt Yöntem) Nakit Akış Tablosu Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar Nakit Akış Tablosunda Özel Konular Dipnotlarda Açıklanacak Bilgiler ve Örnek Uygulamalar Nakit Akış Tablosunun Analizi Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

6 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI BÖLÜM 4 TFRS 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ 1.Faaliyet Bölümleri Standardının Amacı ve Temel Kavramlar Faaliyet Bölümleri Standardının Amacı ve Ürettiği Bilgiler Temel Kavramlar Faaliyet Bölümleri Raporlanabilir Bölümler Birleştirme Kriterleri Sayısal Alt Sınırlar Ölçme TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardını Uygulamakla Yükümlü İşletmeler Faaliyet Bölümleri Standardı Kapsamında Raporlanacak Bilgiler Raporlanacak Bilgilerin Kapsamı Raporlama Şekli Özel Dikkat Edilecek Konular Örnek Uygulamalar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 5 TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ 1. TMS 33 Hisse Başına Kazanç Standardın Amacı ve Kapsamı Hisse Başına Kazancın Ölçümü Hsse Başına Kazancın Sunumu BÖLÜM 6 TMS 12 GELİR VERGİLERİ 1. TMS 12 Gelir Vergileri Tanımlar ve Genel Açıklamalar Muhasebe Karından Vergi Matrahının Hesaplanması Sürekli Farklar Geçici Farklar Ertelenmiş Vergilerin Kayıtlanmasına İlişkin Koşullar Ertelenmiş Vergi Varlığının Kayıtlanması Ertelenmiş Vergi Borcunun Kayıtlanması Ertelenmiş Vergilerin Gelir- Gider Etkisinin Özkaynaklara Kaydedilmesi Ertelenmiş Vergi Varlığının Hesaplanması Ertelenmiş Vergi Borcunun Hesaplanması

7 İÇİNDEKİLER 1.6. Ertelenen Vergi Varlığı ve Ertelenen Vergi Borcunun İzleyen Dönemlerde Ortadan Kalkması Vergi Oranları Değerleme... Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 7 TMS 8 MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR, TMS 10 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 1. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar ( TMS 8) Muhasebe Politikalarının Seçimi ve Uygulanması Muhasebe Politikalarında Meydana Gelen Değişiklikler Geriye Dönük Uygıalma İleririye Dönük Uygıalma Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler Geçmiş Dönem Hatalarının Düzeltilmesi Geçmişe Dönük Yeniden Düzenlemelere İlişkin Kısıtlamalar Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar ( TMS 10) Genel Açıklamalar Finansal Tabloların Yayımı İçin Onaylanma Tarihi Bilanço Tarihinden Sonraki Düzeltme Gerektiren Olaylar Bilanço Tarihinden Sonraki Düzeltme Gerektirmeyen Olaylar ve Açıklamalar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 8: TMS 34 ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA 1. Ara Dönem Finansal Raporlamada Amaç ve Kapsam Ara Dönem Finansal Tablolar İçin Değerleme ve Muhasebeleştirme Esaslar Ara Dönem Fınansal Tabloların Sunumu Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

8 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI BÖLÜM 9 TMS 18 HASILAT 1.Temel Kavramlar Gelir Kavramı Hasılat Kavramı Kazanç Kavramı Hasılatın Ölçümü Ve Raporlanması Hasılatın Ölçümü Ölçme İşleminin Aşamaları Gelir ve Giderlerin Oluşma Temeller Hasılatın Ölçümünde Yapılan Temel Yanlışlıklar Hasılatın Raporlanması Hasılatın Raporlanmasındaki Yanlışlıklar Gelecek Dönemde Kazanılacak Gelirlerde Raporlama Yanlışlıkları Dipnot Açıklamalarındaki Yanlışlıklar TMS-18 Hasılat Standartı ve Getirdiği Yenilikler Standartın Hedefi Standartın Kapsamı Standartta Geçen Tanımlar Standartın Getirdikleri Dipnotlarda Açıklanacak Bilgiler Örnekler Dipnot Uygulamaları Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 10 TMS 2 STOKLAR 1. Stoklar 1.1. Amaç ve Kapsam Stokların Satın Alma Maliyetlerinin Hesaplanması Ticari İskontolar Dönüştürme Maliyetleri Diğer maliyetler Stok Maliyetlerini Hesaplama Yöntemleri Ortak Ürün veya Yan Ürün Maliyeti Hizmet Sunan İşletmelerde Stok Maliyeti Stokların Değerlemesi ve Değer Düşüklüğünün Kaydı Değer Düşüklüğünün İptali Satılan Malın Maliyeti

9 İÇİNDEKİLER Standartlar ile Vergi Uygulamalarımız Arasındaki Faklılıklar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 11: TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME 1. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Finansal Araç Kavramı Finansal Varlıklar ve Finansal Borçlar Borçlar ve Özkaynakların Sunumu Faiz, Temettü, Kazanç ve Kayıpların Sunumu Finansal Varlık ve Borçların Birbirinden Mahsup Edilmesi TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm Standardın Amacı ve Kapsamı Finansal Araç Kavramı Finansal Varlıklar ve Finansal Borçların Sınıflandırılması Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Kredi ve Alacaklar Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü Finansal Varlıkların Finansal Durum Tablosu Dışı Bırakılması Finansal Borçlar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Borçlar İtfa edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Borçlar Finansal Borcun Finansal Durum Tablosu Dışı Bırakılması Finansal Araçlarda Yeniden Sınıflandırma Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 12 TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR 1. TFRS 9 Finansal Araçlar Standardın Amacı ve Kapsamı Finansal Varlıkların Sınıflandırılması

10 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 1.3. Finansal Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Finansal Varlıkların İlk Muhasebeleştirilmesi Finansal Varlıkların İzleyen Dönemlerde Ölçümü İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Ölçülen Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değeri Üzerinden Ölçülen Finansal Varlıklar Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılması Finansal Varlıkların Finansal Durum Tablosu Dışı Bırakılması Finansal Borçların Sınıflandırılması Finansal Borçların Muhasebeleştirilmesi Finansal Borçların İlk Muhasebeleştirilmesi Finansal Borçların İzleyen Dönemlerde Ölçümü Finansal Borçların Finansal Durum Tablosu Dışı Bırakılması TFRS 7 Açıklamalar Standardın Amacı ve Kapsamı Finansal Tablolarda Yapılacak Açıklamalar Finansal Durum Tablosunda Yapılacak Açıklamalar Kapsamlı Kar veya Zarar Tablosunda Yapılacak Açıklamalar Diğer Açıklamalar Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 13 TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR, TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 1. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar TMS 16 ve KOBİ TFRS 17 Arasındaki Temel Farklılıklar Maddi Duran Varlıkların Maliyet Değeri İle Aktifleştirilmesi İlk Muhasebeleştirme Varlıkların Takası Sonraki Dönemlerde Yapılan Harcamalar Sonraki Dönemlerde Yapılan Değerleme Gerçeğe Uygun Değerin Saptanmasında İtfa Edilen Yenileme Maliyeti Yaklaşımı Gerçeğe Uygun Değerin Saptanmasında Gelir Yaklaşımı Maddi Duran Varlıklarda Değer Artışlarının Kaydı Maddi Duran Varlıklarda Değer Azalışlarının Kaydı Değer Azalışlarının İptali Değer Düşüklüğü Tazminatı Maddi Duran Varlıklarda Amortisman

11 İÇİNDEKİLER 1.10.Maddi Duran Varlıkların Bilanço Dışı Bırakılması Maddi Duran Varlıklar İle İlgili Standartlar ile Vergi Uygulamalarımız Arasındaki Faklılıklar TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller TMS 40 ve KOBİ TFRS 16 Arasındaki Temel Farklılıklar İlk Muhasebeleştirme ve Sonraki Dönemlerde Yapılan Harcamalar Sonraki Dönemlerde Yapılan Değerleme Gayrimenkullerin Nevi Değiştirmeleri( Transferler) Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Bilanço Dışı Bırakılması Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 14 TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 1. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıkların Tanımı TMS 38 ve KOBİ TFRS Bölüm 18 Karşılaştırması Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elde Etme Maliyeti İşletme Birleşmesinde Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Araştırma ve Geliştirme Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi İşletme İçi Yaratılan Şerefiye Maddi Olmayan Duran Varlıklar İçin Sonraki Dönemlerde Yapılan Değerleme Amortismanların Hesaplanması ve Kaydı Maddi Olmayan Duran Varlıkların Bilanço Dışı Bırakılması Varlıklarda Değer Düşüklüğü Değer Düşüklüğü Göstergeleri Değer Düşüklüğünün Belirlenmesi Bugünkü Değerin Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler Nakit Üreten Birimlerde Değer Düşüklüğü Zararının Hesaplanması ve Kaydı Şerefiye Değer Düşüklüğünün İptali Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

12 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI BÖLÜM 15 TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ 1.Temel Kavramlar Kiralama Sözleşmelerinin Ölçümü Ve Raporlanması Kiralama İşlemlerinin Sınıflandırılması Kiracının Finansal Tablolarında Raporlama Kiralayanın Finansal Tablolarında Raporlama Satış ve Geri Kiralama İşlemleri Örnekler Ve Dipnot Uygulamaları Bu Standarta İlişkin Özel Durumlara Ait Yorumlar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 16 TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR 1. Standardın Amacı ve Temel Kavramlar Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standartının Amacı ve Ürettiği Bilgiler Temel Kavramlar Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Ve Raporlanması Karşılık, Koşullu Borç ve Koşullu Varlık Tutarının Belirlenmesi Karşılık, Koşullu Borç ve Koşullu Varlık Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması Karşılık, Koşullu Borç ve Koşullu Varlıklarla İlgili Özel Durumlar Örnekler ve Dipnot Uygulamaları Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 17 TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR VE TMS 26 EMEKLİLİK FAYDA PLANLARINDA MUHASEBELEŞTİRME VE RAPORLAMA 1.Çalışanlara Sağlanan Faydalar Stanardının Amacı ve Temel Kavramlar Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar İşten Ayrılma Sonrası Sağlanan Faydalar Tanımlanmış Katkı Planları Tanımlanmış Fayda Planları Aktüeryal Kazanç ve Zararlar Çalışanlara Sağlanan Diğer Uzun Vadeli Faydalar İşten Çıkarma Tazminatları

13 İÇİNDEKİLER 6.Örnekler ve Dipnot Uygulamaları Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Standartının Amacı ve Temel Kavramlar Standartın Amacı ve Ürettiği Bilgiler Temel Kavramlar Taahhüt Edilen Emeklilik Faydalarının Aktüeryal Bugünkü Değerinin Hesaplanması Emeklilik Fayda Planlarının Raporlanması İle İlgili Finansal Tablolar ve İçeriği Dipnotlarda Açıklanacak Bilgilerin Kapsamı Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 18 TFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ 1. TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardın Amacı ve Kapsamı İşletme Birleşmesi Türleri İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi Satın Alma Yöntemi Edinen İşletmenin Belirlenmesi Birleşme Tarihinin Belirlenmesi Tanımlanabilir Varlıkların, Borçların Ve Kontrol Gücü Olmayan Payların (azınlık paylarının) Muhasebeleştirilmesi ve Ölçülmesi Şerefiye veya Pazarlıklı Satın Alma Sonucunda Oluşabilecek Kazancın Muhasebeleştirilmesi ve Ölçülmesi Satın Almaya İlişkin Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi Ters Birleşmeler Sonraki Dönemlerde Ölçüm Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 19 TFRS 10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR 1. TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardın Amacı ve Kapsamı Tanımlar Konsolidasyonun Kapsamı Güç Unsuru Değişken Getirilere Hak Kazanma veya Maruz Kalma

14 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Getirilerin Tutarını Etkileme İmkanı Konsolide Finansal Tabloların Sunumu Konsolidasyon İşlemleri TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardın Amacı Tanımlar Bireysel Finansal Tabloların Hazırlanması Muhasebeleştirme Yönteminin Seçimi Temettü Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi Grubun Yeniden Yapılandırılması Dipnotlarda Yapılacak Açıklamalar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 20 TFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR, TMS 28 İŞTİRAKLER VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR, TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Standardın Amacı ve Kapsamı Müşterek Anlaşmalar Müşterek Kontrol Müşterek Anlaşma Türleri Müşterek Anlaşmaların Sınıflandırılması Müşterek Anlaşmaya Taraf Olan İşletmelerin Finansal Tabloları Dipnotlarda Yapılacak Açıklamalar TMS 28 İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Standardın Amacı ve Kapsamı İştirak Kavramı ve Önemli Etki İştirakler ve İş Ortaklıklarının Muhasebeleştirilmesinde Özkaynak Yöntemi Özkaynak Yönteminin Uygulanmasına İlişkin İstisnalar Özkaynak Yönteminin Uygulanmasına Son Verilmesi TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardın Amacı ve Kapsamı Önemli Değerlendirmeler ve Varsayımlar Bağlı Ortaklıklardaki Paylar Konsolide Edilmeyen Bağlı Ortaklıklardaki Paylar Müşterek Anlaşmalar ve İştiraklerdeki Paylar Konsolide Edilmeyen Yapılandırılmış İşletmelerdeki Paylar

15 İÇİNDEKİLER Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 21 TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ 1.Standardın Amacı ve Kapsamı Geçerli Para Biriminin Belirlenmesi Yabancı Paralı İşlemlerin Geçerli Para Biriminde Raporlanması Geçerli Para Biriminden Finansal Tablolarda Kullanılan Para Birimine Çeviri İşlemi Geçerli Para Birimi Yüksek Enflasyonlu Bir Ekonominin Para Birimi Olan İşletmelerde Finansal Tabloların Çeviri İşlemi Yurtdışındaki İşletmenin Elden Çıkarılması Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 22 TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ 1.Standardın Amacı ve Kapsamı Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi Aktifleştirilebilir Borçlanma Maliyetleri Aktifleştirmenin Başlaması Aktifleştirme İşlemine Ara Verilmesi Özellikli Varlığın Defter Değerinin Geri Kazanılabilir Tutarını/Net Gerçekleşebilir Değerini Aşması Açıklamalar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 23 TMS 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI 1.Temel Kavramlar Devlet Teşviklerinin Ölçümü ve Raporlanması Sermaye Yaklaşımına Göre Raporlama Gelir Yaklaşımına Göre Raporlama Örnekler ve Dipnot Uygulamaları Bu Standarta İlişkin Özel Durumlara Ait Yorumlar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

16 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI BÖLÜM 24 TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA 1. Standart Kapsamı ve Yüksek Enflasyon Tanımı Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerindeki Etkisi Enflasyonun Bilanço Kalemleri Üzerindeki Etkisi Parasal Aktif ve Parasal Pasif Kalemler Parasal Olmayan Aktif ve Pasif Kalemler Enflasyonun Gelir Tablosu Üzerindeki Etkisi Finansal Tabloların Düzeltilmesi Bilançonun Düzeltilmesi Parasal kalemler Parasal Olmayan kalemler Gelir Tablosunun Düzeltilmesi Net Parasal Pozisyon Kar-Zararının Hesaplanmasında Özel Durumlar Ülkemizde Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Düzenlemeler Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 25 TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ 1. Amaç ve Kapsam İnşaat Sözleşmelerinin Özellikleri Sözleşme Geliri Sözleşme Maliyetleri Sözleşme Gelir ve Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi Tamamlama Yüzdesi Yöntemi İnşaat Sözleşmesinin Sonucunun Güvenilir Biçimde Tahmin Edilememesi Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 26 TFRS 4 SİGORTA SÖZLEŞMELERİ 1. Sigorta Sözleşmeleri Standardının Amacı ve Temel Kavramlar Sigorta Sözleşmeleri Standardının Amacı ve Ürettiği Bilgiler Temel Kavramlar Sigorta Sözleşmeleri Standardı Kapsamında Raporlanacak Bilgiler Dipnotlarda Açıklanacak Bilgiler ve Örnek Uygulamalar

17 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 27 TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 1.Standardın Amacı ve Kapsamı Standardın Kapsamı Dışında Kalan İşlemler Araştırma Ve Değerlendirme Varlıklarının Muhasebeleştirilmesi İlk Muhasebeleştirmede Ölçüm İzleyen Dönemlerde Ölçüm Araştırma ve Değerlendirme Varlıklarında Değer Düşüklüğü Dipnotlarda Yapılacak Açıklamalar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 28 TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER 1.Standardın Amacı ve Kapsamı Standardın Kapsamı Dışında Kalan Varlıklar Muhasebeleştirme ve Ölçüm Kazanç ve Zararların Muhasebeleştirilmesi Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Dipnotlarda Yapılacak Açıklamalar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 29 TFRS 2 HİSSE BAZLI ÖDEMELER 1.Standardın Amacı ve Kapsamı Muhasebeleştirme Özkaynağa Dayalı Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri Nakit Olarak Ödenen Hisse Bazlı Ödeme işlemleri BÖLÜM 30 TFRS 1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARIIN İLK UYGULANMASI 1.Temel Kavramlar TFRS ye Geçiş Esasları TFRS Açılış Finansal Durum Tablosunun (Açılış Bilançosu) Hazırlanması Muhasebe Politikalarının Uyumlu Olması Geriye Dönük Uygulamada İstisna ve Muafiyetlerin Tanımlanması

18 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 3.TFRS-1 e İlişkin Dipnotlarda Açıklanması Gereken Bilgilerin Kapsamı ve Dipnot Örnekleri TFRS ye Geçiş İşlemleri Sırası TFRS ye Geçiş Örnek Uygulaması Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

19 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER, KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞERİN ÖLÇÜMÜ Yazar: Prof.Dr.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartlarını genel hatları ile açıklayabilmek Finansal tabloların genel hükümlerini tanımlayabilmek Mevcut uygulamalarımız ile Muhasebe Standartlarının faklılıklarını kavrayabilmek Finansal tablo unsurlarını tanımlayabilmek Cari değerin ölçümü ile ilgili tanımları kavrayabilmek Sermayenin korunması kavramını açıklayabilmek Anahtar Kavramlar Muhasebe Standartları Temel Finansal Tablo İlkeleri Ölçüm( Değerleme) Sermayenin Korunması

20 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Uluslararası Muhasebe Standartları Ülkelerin muhasebe sistemleri arasında birçok farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklara; farklı ekonomik, politik, sosyal ve kültürel çevre şartları neden olmaktadır. Muhasebede uyumlaştırma, çeşitli ve değişik muhasebe uygulamalarını tekdüzenliliğe doğru yönlendiren çalışmalar olarak nitelendirilebilir. Standardizasyon, muhasebe tekniği ile ilgili bazı uluslararası kurallar biçiminde ortaya çıkmaktadır. Uluslararası işletmelerin sayısının giderek artması, muhasebe uygulamalarının uyumlaştırılması ihtiyacını doğuran başlıca neden olmuştur. Birçok ülkede faaliyet gösteren uluslararası işletmeler, birbirlerinden çok farklı düzenlemeler ve muhasebe uygulamalarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Muhasebe açısından, her bir ülkedeki kurallara göre finansal tablolar düzenlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Örneğin, İngiltere de merkezi bulunan ve Türkiye de üretim yapan bir işletme, hem Türkiye uygulamalarına hem de İngiltere uygulamalarına göre finansal tablolarını düzenlemek zorunda kalmaktadır. Oldukça karmaşık olan bu durum, faaliyet gösterilen ülkelerin artması ile birlikte daha da karmaşık bir hal almaya başlamaktadır. Ayrıca, işletmelerin maruz kaldığı bu farklı düzenlemeler, uluslararası işletmelere yatırım yapacak olanları da etkilemektedir. Yatrıımcılar, farklı düzenlemeler nedeniyle, bu işletmeleri sağlıklı şekilde değerlendirmekte güçlüklerle karşılaşmaktadırlar yılında kurulan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) global muhasebe standartlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Kurulun amacı, finansal tabloların sunulmasında gerekli muhasebe standartlarının geliştirilmesi ve uyumu için çalışmak ve kamuya açık bir şekilde yayımlamaktır yılına kadar Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (International Accounting Standards Committee - IASC ) adı ile anılan Kurul, yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board - IASB) adını almıştır yılına kadar Kurul tarafından yayınlanan standartlar Uluslararası Muhasebe Standartları-UMS (International Accounting Standards IAS) adını taşrken, 2000 yılından sonra Uluslararası Finansal Raporlama Standartları-UFRS (International Financial Reporting Standards IFRS ) adını almıştır li yılların başında ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan muhasebe ve denetim skandallarının da etkisiyle, UMSK nın yayınladığı standartlara uyum yönünde dünya çapında bir görüş birliği oluşmaya başlamıştır. Bu gelişmelerin akabinde, UMS /UFRS ile Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri nin (Amerikan GAAP) arasındaki farkları giderme doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere 18 Eylül 2002 tarihinde, Norwalk Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma, yakınsama (convergence) doğrultusunda atılan önemli bir adımdır. UMSK, ilke temelli standartlar yayımlayarak, mevcut ve uygulanmakta olan muhasebe alternatiflerini ortadan kaldırmaya ve firmanın ekonomik durumunu ve performansını daha iyi yansıtacak muhasebe ölçüleri geliştirmeye çalışmıştır.ilkeler, içinde bulunulan duruma

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu VI Çözüm Ortaklığı Platformu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme: Yeni TTK Tasarısı ve UFRS Uyumlu KOBĐ Muhasebe Standartları Aralık 2007 Burak Özpoyraz, Ortak, Denetim Hizmetleri PwC Slide 2 KAPSAMLI UFRS

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi.

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Hazine Müsteşarlığı'nca 14.7.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

2005 e Doğru Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

2005 e Doğru Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 2005 e Doğru Uluslararası Finansal PwC Raporlama Standartları Program UFRS ilerleme projesi ( improvements project ) Yeni standartlar (UFRS 1,2,3,4,5) UMS 32, UMS 36, UMS 38 ve UMS 39 daki değişiklikler

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş ESKİŞEHİR SMMM ODASI KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeni TTK KOBİ TFRS Denetim Yeni Düzenlemelerin Etkileri Muhasebede VUK Hükümranlığı Sona Eriyor. Tüm

Detaylı

2011 YILI Faaliyet Raporu

2011 YILI Faaliyet Raporu MUHASEBE STANDARTLARI KOMİTESİ Odamız tarafından 2010-2013 Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Muhasebe Standartları Komitemize, Oda Yönetim Kurulu tarafından atamalar yapılmıştır.

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı İşletmelere Özel TFRS ve KOBİ TFRS Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı 2012-2013 programı TÜRKİYE 2013 YILINA YENİ MUHASEBE STANDARTLARIYLA GİRİYOR Yasal defterlerini vergi kanunlarına göre tutmakta olan

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi

Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi www.pwc.com Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Dijital dönüşümü anlamak Giriş Kimler uygulayacak? Borsaya kote olmayan, bağımsız denetime tabi olup, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uygulamayan

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ-

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- İSMMMO 5 Kasım 2012 Doç.Dr. Volkan Demir Galatasaray Üniversitesi vdemir@gsu.edu.tr İÇERİK YENİ TTK ve TFRS UYGULAMASINDA

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 2 Eylül 2016 Cuma Sınav Süresi: 2,5 Saat

2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 2 Eylül 2016 Cuma Sınav Süresi: 2,5 Saat 2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 2 Eylül 2016 Cuma 18.00 Sınav Süresi: 2,5 Saat SORULAR S.1. TMS/TFRS lerde yer alan Varlıkları Değerleme Ölçütleri kapsamında

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

UFRS Bülten. 30 Haziran 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 30 Haziran 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 30 Haziran 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016 31.12.2015

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

Finansal Raporlamaya Bir Bakış

Finansal Raporlamaya Bir Bakış Finansal Raporlamaya Bir Bakış www.pwc.com.tr 15. Çözüm Ortaklığı Platformu UFRS Dünyasındaki değişiklikler Harekete geç Finansal raporlamaya bir bakış Regülasyondaki gelişmeler ve diğer sıcak konular

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ

UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Mesleğimiz sürekli değişimlerin ve gelişimlerin yaşandığı bir özelliğe sahiptir. Mesleğimizde yakın zamanda birçok değişimi ve gelişimi hep birlikte yaşadık ve hepsini başarıyla

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TFRS lerin ilk kez uygulandığı finansal tabloların (ara dönem dahil): Şeffaf ve sunulan tüm dönemler açısından karşılaştırılabilir nitelikte olan,

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar 30 Eylül 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek yeni

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2015 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ

F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Mesleğimiz sürekli değişimlerin ve gelişimlerin yaşandığı bir özelliğe sahiptir. Mesleğimizde yakın

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

TFRS Bülten. 30 Haziran 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

TFRS Bülten. 30 Haziran 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr TFRS Bülten 30 Haziran 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Temmuz 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı