TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI"

Transkript

1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof. Dr. Selahattin Karabınar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Mensupları İçin Geçiș Dönemi Eğitim Programına Uygun Olarak Hazırlanmıștır. ȘUBAT 2013 ISBN ȘUBAT 2013 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araștırma Merkezi

2 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ÖNSÖZ Finansal raporlamanın temel amacı, işletmeyle ilgili tarafların ve yatırımcıların bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Finansal tablolar, işletmenin geleceğine ilişkin karar alınması ve geçmişte verilen kararların değerlendirilmesine yardımcı olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanan Uluslararası Muhasebe Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) Avrupa Birliği listesindeki borsada işlem yapan tüm şirketler tarafından 2005 yılında kullanılmaya başlanmış, aynı tarih itibariyle birçok ülke ile birlikte Türkiye de de Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyum çalışmaları başlatılmıştır. Ülkemizde Sermaye Piyasası Kanunu na tabi işletmeler UMS/UFRS ile uyumlu olan Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No: 25 Tebliğini tarihleri arasında uygulamışlardır. Daha sonra bu işletmelerin finansal raporlarını UMS/UFRS veya ilk kez Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından UMS/UFRS lerin tercümesi olarak hazırlanan ve Resmi Gazete de yayımlanan, daha sonra ise 2011 yılında TMSK nın görevlerini devralan ve tüm yetkilere sahip olmak üzere oluşturulan Kamu Gözetimi Kurumu(KGK) tarafından revise edilen TMS / TFRS lere göre hazırlamaları zorunluluğu getirilmiştir sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK), TMS/TFRS lere göre raporlama yapacak olan işletmelerin kapsamını genişletmiş, Kamu Gözetimi Kurumu nun 17 Kasım 2012 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, kamu yararını ilgilendiren kuruluşların, Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi kuruluşların ve TTK nda sayılan TMS/TFRS leri uygulayacak işletmelerin finansal tablolarının hazırlanmasında, Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamasına, bu kapsama dahil olmayanlar için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına, karar verilmiştir. TTK na göre Kamu Gözetimi Kurumu tarafından bağımsız muhasebe denetimi yapacakların yetkilendirilmesi koşulları gereğince başlatılan meslek mensuplarının eğitimi sürecinde Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SAÜSEM) nin bünyesinde 2012 yaz aylarında başlatılan bu çalışma, standartlardaki değişiklikleri ve KGK eğitim notları formatındaki düzenlemeleri içeren bazı revizyonlardan sonra meslek mensuplarının kullanımına sunulmaktadır. TMS/TFR ler belli kavramlar ve ilkeler doğrultusunda finansal tabloların gerçeğe uygun biçimde sunulmasını düzenlemekte ve buna göre hazırlanan finansal tabloların mevcut uygulamalarımızda kullanılan finansal tablolardan bir takım farklılıkları bulunmaktadır. Bu çalışmada tam set TMS/TFRS ler gereğince finansal tablolarda bulunması gereken hususlar muhasebe kayıtlarına dayanarak açıklanmış, muhasebe kayıtlarında standart gereklerini karşılayan taslak hesap planı esas alınmıştır. Çalışmamız 30 bölümden oluşmakta, bazı bölümler kapsamında bir biriyle ilişkili birden fazla standart yer almaktadır. İlk sekiz bölümde, genel bilgiler, bir bütün olarak finansal tablolar ve finansal tabloların sunuluşu ile ilgili açıklamalar yer almaktadır

3 ÖNSÖZ 9. ve 23. bölümler arasında finansal tablo unsurlarının ölçümü ve raporlanması ile ilgili hususlar ele alınmış, ilgili standartlar bütün ayrıntılarıyla örnekler yoluyla açıklanmıştır. 24. ve 29.bölümlerde yer alan standartlar özel durumlarda uygulanması gereken hükümleri, son bölüm ise Vergi Usul Kanunu ve mevcut uygulamalarımıza göre oluşturulmuş finansal tabloların standart gereklerini karşılayan formata dönüştürülmesinde ilk geçiş için uyulması gereken hükümleri kapsamaktadır. Uygulayıcılara yönelik olarak hazırlanan bu çalışmada, akademik kaygıdan ziyade standart metinlerinin kolay anlaşılır hale getirilmesi hedeflenmiş, tüm bölümler için yararlanılan kaynaklar kitabın sonunda topluca verilmiştir. Üç kişilik bir ekip çalışmasının ürünü olan kitapta, bölümü hazırlayan yazar her bölümün başında belirtilmiştir. Özellikle standartları ilk kez uygulayacak işletmeler için bir rehber olmasını umduğumuz ç a l ı ş m a m ı z d a emeği geçen, başta SAÜSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Zengin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eder, çalışmamızın, finansal tablo düzenleyen ve denetleyen meslek mensuplarımıza yararlı olmasını dileriz. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Uludağ Üniversitesi İİBF Prof. Dr. Selahattin KARABINAR Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Gazi Üniversitesi İİBF - 2 -

4 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER, KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞERİN ÖLÇÜMÜ 1. Genel Bilgiler Uluslararası Muhasebe Standartları Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Muhasebe Standartlarının Mevcut Uygulamalarımıza Getirdiği Değişiklikler Kavramsal Çerçeve Finansal Raporlamanın Amacı ve Niteliksel Özellikleri Finansal Tabloların Unsurları Türkiye Muhasebe Standartlarında Ölçüm( Değerleme) Muhasebe Standartlarında Ölçüm Süreci Sermayenin Korunması Gerçeğe Uygun Değer ( TFRS 13 ) İşletmenin Kendi Özkaynağına Dayalı Finansal Araçları ve Borçlarının Gerçeğe Uygun Değeri Değerleme Yöntemleri Bugünkü Değer Yöntemleri Değerleme Yöntemlerine İlişkin Girdiler Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşisi...43 Çalışma Soruları...45 Çalışma Soruları Cevap Anahtarı...48 BÖLÜM 2 TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU, TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI, TFRS 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER 1.Temel Finansal Tablolar (TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu) Finansal Tablolar İle İlgili Genel İlkeler Gerçeğe Uygun Değerle Sunum

5 İÇİNDEKİLER 2.. Finansal Durum Tablosu( Bilanço ) İlişkili Taraf Açıklamaları ( TMS 24 ) TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların Bilançoda Raporlanması Durdurulan Faaliyetlerin Gelir Tablosunda Raporlanması Gelir ve Giderin Ölçümü ve Kapsamlı Kar Kapsamlı Gelir Tablosu ve TMS/TFRS lerin Gelir Tablosuna Etkileri KOBİ Muhasebe Standartlarında Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu TMS/TFRS lerin Bilanço ve Gelir Tablosuna Etkileri Nakit Akış Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dipnotlar ve Açiklayici Notlar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı...98 BÖLÜM 3 TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI 1. Nakit Akış Tablosunun Amacı ve Temel Kavramlar Nakit Akış Tablosunun Amacı ve Ürettiği Bilgiler Temel Kavramlar Nakit Kavramı Nakit Benzerleri Kavramı Nakit Akışları İşletme Faaliyetleri Yatırım Faaliyetleri Finansman Faaliyetleri Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması Nakit Akış Tablosu Hazırlama Yöntemleri Brüt Yöntem (Dolaysız/Direkt Yöntem) Net Yöntem (Dolaylı/Endirekt Yöntem) Nakit Akış Tablosu Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar Nakit Akış Tablosunda Özel Konular Dipnotlarda Açıklanacak Bilgiler ve Örnek Uygulamalar Nakit Akış Tablosunun Analizi Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

6 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI BÖLÜM 4 TFRS 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ 1.Faaliyet Bölümleri Standardının Amacı ve Temel Kavramlar Faaliyet Bölümleri Standardının Amacı ve Ürettiği Bilgiler Temel Kavramlar Faaliyet Bölümleri Raporlanabilir Bölümler Birleştirme Kriterleri Sayısal Alt Sınırlar Ölçme TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardını Uygulamakla Yükümlü İşletmeler Faaliyet Bölümleri Standardı Kapsamında Raporlanacak Bilgiler Raporlanacak Bilgilerin Kapsamı Raporlama Şekli Özel Dikkat Edilecek Konular Örnek Uygulamalar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 5 TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ 1. TMS 33 Hisse Başına Kazanç Standardın Amacı ve Kapsamı Hisse Başına Kazancın Ölçümü Hsse Başına Kazancın Sunumu BÖLÜM 6 TMS 12 GELİR VERGİLERİ 1. TMS 12 Gelir Vergileri Tanımlar ve Genel Açıklamalar Muhasebe Karından Vergi Matrahının Hesaplanması Sürekli Farklar Geçici Farklar Ertelenmiş Vergilerin Kayıtlanmasına İlişkin Koşullar Ertelenmiş Vergi Varlığının Kayıtlanması Ertelenmiş Vergi Borcunun Kayıtlanması Ertelenmiş Vergilerin Gelir- Gider Etkisinin Özkaynaklara Kaydedilmesi Ertelenmiş Vergi Varlığının Hesaplanması Ertelenmiş Vergi Borcunun Hesaplanması

7 İÇİNDEKİLER 1.6. Ertelenen Vergi Varlığı ve Ertelenen Vergi Borcunun İzleyen Dönemlerde Ortadan Kalkması Vergi Oranları Değerleme... Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 7 TMS 8 MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR, TMS 10 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 1. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar ( TMS 8) Muhasebe Politikalarının Seçimi ve Uygulanması Muhasebe Politikalarında Meydana Gelen Değişiklikler Geriye Dönük Uygıalma İleririye Dönük Uygıalma Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler Geçmiş Dönem Hatalarının Düzeltilmesi Geçmişe Dönük Yeniden Düzenlemelere İlişkin Kısıtlamalar Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar ( TMS 10) Genel Açıklamalar Finansal Tabloların Yayımı İçin Onaylanma Tarihi Bilanço Tarihinden Sonraki Düzeltme Gerektiren Olaylar Bilanço Tarihinden Sonraki Düzeltme Gerektirmeyen Olaylar ve Açıklamalar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 8: TMS 34 ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA 1. Ara Dönem Finansal Raporlamada Amaç ve Kapsam Ara Dönem Finansal Tablolar İçin Değerleme ve Muhasebeleştirme Esaslar Ara Dönem Fınansal Tabloların Sunumu Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

8 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI BÖLÜM 9 TMS 18 HASILAT 1.Temel Kavramlar Gelir Kavramı Hasılat Kavramı Kazanç Kavramı Hasılatın Ölçümü Ve Raporlanması Hasılatın Ölçümü Ölçme İşleminin Aşamaları Gelir ve Giderlerin Oluşma Temeller Hasılatın Ölçümünde Yapılan Temel Yanlışlıklar Hasılatın Raporlanması Hasılatın Raporlanmasındaki Yanlışlıklar Gelecek Dönemde Kazanılacak Gelirlerde Raporlama Yanlışlıkları Dipnot Açıklamalarındaki Yanlışlıklar TMS-18 Hasılat Standartı ve Getirdiği Yenilikler Standartın Hedefi Standartın Kapsamı Standartta Geçen Tanımlar Standartın Getirdikleri Dipnotlarda Açıklanacak Bilgiler Örnekler Dipnot Uygulamaları Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 10 TMS 2 STOKLAR 1. Stoklar 1.1. Amaç ve Kapsam Stokların Satın Alma Maliyetlerinin Hesaplanması Ticari İskontolar Dönüştürme Maliyetleri Diğer maliyetler Stok Maliyetlerini Hesaplama Yöntemleri Ortak Ürün veya Yan Ürün Maliyeti Hizmet Sunan İşletmelerde Stok Maliyeti Stokların Değerlemesi ve Değer Düşüklüğünün Kaydı Değer Düşüklüğünün İptali Satılan Malın Maliyeti

9 İÇİNDEKİLER Standartlar ile Vergi Uygulamalarımız Arasındaki Faklılıklar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 11: TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME 1. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Finansal Araç Kavramı Finansal Varlıklar ve Finansal Borçlar Borçlar ve Özkaynakların Sunumu Faiz, Temettü, Kazanç ve Kayıpların Sunumu Finansal Varlık ve Borçların Birbirinden Mahsup Edilmesi TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm Standardın Amacı ve Kapsamı Finansal Araç Kavramı Finansal Varlıklar ve Finansal Borçların Sınıflandırılması Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Kredi ve Alacaklar Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü Finansal Varlıkların Finansal Durum Tablosu Dışı Bırakılması Finansal Borçlar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Borçlar İtfa edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Borçlar Finansal Borcun Finansal Durum Tablosu Dışı Bırakılması Finansal Araçlarda Yeniden Sınıflandırma Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 12 TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR 1. TFRS 9 Finansal Araçlar Standardın Amacı ve Kapsamı Finansal Varlıkların Sınıflandırılması

10 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 1.3. Finansal Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Finansal Varlıkların İlk Muhasebeleştirilmesi Finansal Varlıkların İzleyen Dönemlerde Ölçümü İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Ölçülen Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değeri Üzerinden Ölçülen Finansal Varlıklar Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılması Finansal Varlıkların Finansal Durum Tablosu Dışı Bırakılması Finansal Borçların Sınıflandırılması Finansal Borçların Muhasebeleştirilmesi Finansal Borçların İlk Muhasebeleştirilmesi Finansal Borçların İzleyen Dönemlerde Ölçümü Finansal Borçların Finansal Durum Tablosu Dışı Bırakılması TFRS 7 Açıklamalar Standardın Amacı ve Kapsamı Finansal Tablolarda Yapılacak Açıklamalar Finansal Durum Tablosunda Yapılacak Açıklamalar Kapsamlı Kar veya Zarar Tablosunda Yapılacak Açıklamalar Diğer Açıklamalar Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 13 TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR, TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 1. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar TMS 16 ve KOBİ TFRS 17 Arasındaki Temel Farklılıklar Maddi Duran Varlıkların Maliyet Değeri İle Aktifleştirilmesi İlk Muhasebeleştirme Varlıkların Takası Sonraki Dönemlerde Yapılan Harcamalar Sonraki Dönemlerde Yapılan Değerleme Gerçeğe Uygun Değerin Saptanmasında İtfa Edilen Yenileme Maliyeti Yaklaşımı Gerçeğe Uygun Değerin Saptanmasında Gelir Yaklaşımı Maddi Duran Varlıklarda Değer Artışlarının Kaydı Maddi Duran Varlıklarda Değer Azalışlarının Kaydı Değer Azalışlarının İptali Değer Düşüklüğü Tazminatı Maddi Duran Varlıklarda Amortisman

11 İÇİNDEKİLER 1.10.Maddi Duran Varlıkların Bilanço Dışı Bırakılması Maddi Duran Varlıklar İle İlgili Standartlar ile Vergi Uygulamalarımız Arasındaki Faklılıklar TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller TMS 40 ve KOBİ TFRS 16 Arasındaki Temel Farklılıklar İlk Muhasebeleştirme ve Sonraki Dönemlerde Yapılan Harcamalar Sonraki Dönemlerde Yapılan Değerleme Gayrimenkullerin Nevi Değiştirmeleri( Transferler) Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Bilanço Dışı Bırakılması Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 14 TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 1. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıkların Tanımı TMS 38 ve KOBİ TFRS Bölüm 18 Karşılaştırması Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elde Etme Maliyeti İşletme Birleşmesinde Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Araştırma ve Geliştirme Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi İşletme İçi Yaratılan Şerefiye Maddi Olmayan Duran Varlıklar İçin Sonraki Dönemlerde Yapılan Değerleme Amortismanların Hesaplanması ve Kaydı Maddi Olmayan Duran Varlıkların Bilanço Dışı Bırakılması Varlıklarda Değer Düşüklüğü Değer Düşüklüğü Göstergeleri Değer Düşüklüğünün Belirlenmesi Bugünkü Değerin Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler Nakit Üreten Birimlerde Değer Düşüklüğü Zararının Hesaplanması ve Kaydı Şerefiye Değer Düşüklüğünün İptali Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

12 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI BÖLÜM 15 TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ 1.Temel Kavramlar Kiralama Sözleşmelerinin Ölçümü Ve Raporlanması Kiralama İşlemlerinin Sınıflandırılması Kiracının Finansal Tablolarında Raporlama Kiralayanın Finansal Tablolarında Raporlama Satış ve Geri Kiralama İşlemleri Örnekler Ve Dipnot Uygulamaları Bu Standarta İlişkin Özel Durumlara Ait Yorumlar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 16 TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR 1. Standardın Amacı ve Temel Kavramlar Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standartının Amacı ve Ürettiği Bilgiler Temel Kavramlar Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Ve Raporlanması Karşılık, Koşullu Borç ve Koşullu Varlık Tutarının Belirlenmesi Karşılık, Koşullu Borç ve Koşullu Varlık Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması Karşılık, Koşullu Borç ve Koşullu Varlıklarla İlgili Özel Durumlar Örnekler ve Dipnot Uygulamaları Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 17 TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR VE TMS 26 EMEKLİLİK FAYDA PLANLARINDA MUHASEBELEŞTİRME VE RAPORLAMA 1.Çalışanlara Sağlanan Faydalar Stanardının Amacı ve Temel Kavramlar Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar İşten Ayrılma Sonrası Sağlanan Faydalar Tanımlanmış Katkı Planları Tanımlanmış Fayda Planları Aktüeryal Kazanç ve Zararlar Çalışanlara Sağlanan Diğer Uzun Vadeli Faydalar İşten Çıkarma Tazminatları

13 İÇİNDEKİLER 6.Örnekler ve Dipnot Uygulamaları Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Standartının Amacı ve Temel Kavramlar Standartın Amacı ve Ürettiği Bilgiler Temel Kavramlar Taahhüt Edilen Emeklilik Faydalarının Aktüeryal Bugünkü Değerinin Hesaplanması Emeklilik Fayda Planlarının Raporlanması İle İlgili Finansal Tablolar ve İçeriği Dipnotlarda Açıklanacak Bilgilerin Kapsamı Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 18 TFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ 1. TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardın Amacı ve Kapsamı İşletme Birleşmesi Türleri İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi Satın Alma Yöntemi Edinen İşletmenin Belirlenmesi Birleşme Tarihinin Belirlenmesi Tanımlanabilir Varlıkların, Borçların Ve Kontrol Gücü Olmayan Payların (azınlık paylarının) Muhasebeleştirilmesi ve Ölçülmesi Şerefiye veya Pazarlıklı Satın Alma Sonucunda Oluşabilecek Kazancın Muhasebeleştirilmesi ve Ölçülmesi Satın Almaya İlişkin Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi Ters Birleşmeler Sonraki Dönemlerde Ölçüm Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 19 TFRS 10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR 1. TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardın Amacı ve Kapsamı Tanımlar Konsolidasyonun Kapsamı Güç Unsuru Değişken Getirilere Hak Kazanma veya Maruz Kalma

14 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Getirilerin Tutarını Etkileme İmkanı Konsolide Finansal Tabloların Sunumu Konsolidasyon İşlemleri TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardın Amacı Tanımlar Bireysel Finansal Tabloların Hazırlanması Muhasebeleştirme Yönteminin Seçimi Temettü Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi Grubun Yeniden Yapılandırılması Dipnotlarda Yapılacak Açıklamalar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 20 TFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR, TMS 28 İŞTİRAKLER VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR, TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Standardın Amacı ve Kapsamı Müşterek Anlaşmalar Müşterek Kontrol Müşterek Anlaşma Türleri Müşterek Anlaşmaların Sınıflandırılması Müşterek Anlaşmaya Taraf Olan İşletmelerin Finansal Tabloları Dipnotlarda Yapılacak Açıklamalar TMS 28 İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Standardın Amacı ve Kapsamı İştirak Kavramı ve Önemli Etki İştirakler ve İş Ortaklıklarının Muhasebeleştirilmesinde Özkaynak Yöntemi Özkaynak Yönteminin Uygulanmasına İlişkin İstisnalar Özkaynak Yönteminin Uygulanmasına Son Verilmesi TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardın Amacı ve Kapsamı Önemli Değerlendirmeler ve Varsayımlar Bağlı Ortaklıklardaki Paylar Konsolide Edilmeyen Bağlı Ortaklıklardaki Paylar Müşterek Anlaşmalar ve İştiraklerdeki Paylar Konsolide Edilmeyen Yapılandırılmış İşletmelerdeki Paylar

15 İÇİNDEKİLER Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 21 TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ 1.Standardın Amacı ve Kapsamı Geçerli Para Biriminin Belirlenmesi Yabancı Paralı İşlemlerin Geçerli Para Biriminde Raporlanması Geçerli Para Biriminden Finansal Tablolarda Kullanılan Para Birimine Çeviri İşlemi Geçerli Para Birimi Yüksek Enflasyonlu Bir Ekonominin Para Birimi Olan İşletmelerde Finansal Tabloların Çeviri İşlemi Yurtdışındaki İşletmenin Elden Çıkarılması Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 22 TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ 1.Standardın Amacı ve Kapsamı Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi Aktifleştirilebilir Borçlanma Maliyetleri Aktifleştirmenin Başlaması Aktifleştirme İşlemine Ara Verilmesi Özellikli Varlığın Defter Değerinin Geri Kazanılabilir Tutarını/Net Gerçekleşebilir Değerini Aşması Açıklamalar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 23 TMS 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI 1.Temel Kavramlar Devlet Teşviklerinin Ölçümü ve Raporlanması Sermaye Yaklaşımına Göre Raporlama Gelir Yaklaşımına Göre Raporlama Örnekler ve Dipnot Uygulamaları Bu Standarta İlişkin Özel Durumlara Ait Yorumlar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

16 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI BÖLÜM 24 TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA 1. Standart Kapsamı ve Yüksek Enflasyon Tanımı Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerindeki Etkisi Enflasyonun Bilanço Kalemleri Üzerindeki Etkisi Parasal Aktif ve Parasal Pasif Kalemler Parasal Olmayan Aktif ve Pasif Kalemler Enflasyonun Gelir Tablosu Üzerindeki Etkisi Finansal Tabloların Düzeltilmesi Bilançonun Düzeltilmesi Parasal kalemler Parasal Olmayan kalemler Gelir Tablosunun Düzeltilmesi Net Parasal Pozisyon Kar-Zararının Hesaplanmasında Özel Durumlar Ülkemizde Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Düzenlemeler Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 25 TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ 1. Amaç ve Kapsam İnşaat Sözleşmelerinin Özellikleri Sözleşme Geliri Sözleşme Maliyetleri Sözleşme Gelir ve Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi Tamamlama Yüzdesi Yöntemi İnşaat Sözleşmesinin Sonucunun Güvenilir Biçimde Tahmin Edilememesi Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 26 TFRS 4 SİGORTA SÖZLEŞMELERİ 1. Sigorta Sözleşmeleri Standardının Amacı ve Temel Kavramlar Sigorta Sözleşmeleri Standardının Amacı ve Ürettiği Bilgiler Temel Kavramlar Sigorta Sözleşmeleri Standardı Kapsamında Raporlanacak Bilgiler Dipnotlarda Açıklanacak Bilgiler ve Örnek Uygulamalar

17 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 27 TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 1.Standardın Amacı ve Kapsamı Standardın Kapsamı Dışında Kalan İşlemler Araştırma Ve Değerlendirme Varlıklarının Muhasebeleştirilmesi İlk Muhasebeleştirmede Ölçüm İzleyen Dönemlerde Ölçüm Araştırma ve Değerlendirme Varlıklarında Değer Düşüklüğü Dipnotlarda Yapılacak Açıklamalar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 28 TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER 1.Standardın Amacı ve Kapsamı Standardın Kapsamı Dışında Kalan Varlıklar Muhasebeleştirme ve Ölçüm Kazanç ve Zararların Muhasebeleştirilmesi Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Dipnotlarda Yapılacak Açıklamalar Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı BÖLÜM 29 TFRS 2 HİSSE BAZLI ÖDEMELER 1.Standardın Amacı ve Kapsamı Muhasebeleştirme Özkaynağa Dayalı Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri Nakit Olarak Ödenen Hisse Bazlı Ödeme işlemleri BÖLÜM 30 TFRS 1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARIIN İLK UYGULANMASI 1.Temel Kavramlar TFRS ye Geçiş Esasları TFRS Açılış Finansal Durum Tablosunun (Açılış Bilançosu) Hazırlanması Muhasebe Politikalarının Uyumlu Olması Geriye Dönük Uygulamada İstisna ve Muafiyetlerin Tanımlanması

18 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 3.TFRS-1 e İlişkin Dipnotlarda Açıklanması Gereken Bilgilerin Kapsamı ve Dipnot Örnekleri TFRS ye Geçiş İşlemleri Sırası TFRS ye Geçiş Örnek Uygulaması Çalışma Soruları Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

19 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER, KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞERİN ÖLÇÜMÜ Yazar: Prof.Dr.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartlarını genel hatları ile açıklayabilmek Finansal tabloların genel hükümlerini tanımlayabilmek Mevcut uygulamalarımız ile Muhasebe Standartlarının faklılıklarını kavrayabilmek Finansal tablo unsurlarını tanımlayabilmek Cari değerin ölçümü ile ilgili tanımları kavrayabilmek Sermayenin korunması kavramını açıklayabilmek Anahtar Kavramlar Muhasebe Standartları Temel Finansal Tablo İlkeleri Ölçüm( Değerleme) Sermayenin Korunması

20 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Uluslararası Muhasebe Standartları Ülkelerin muhasebe sistemleri arasında birçok farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklara; farklı ekonomik, politik, sosyal ve kültürel çevre şartları neden olmaktadır. Muhasebede uyumlaştırma, çeşitli ve değişik muhasebe uygulamalarını tekdüzenliliğe doğru yönlendiren çalışmalar olarak nitelendirilebilir. Standardizasyon, muhasebe tekniği ile ilgili bazı uluslararası kurallar biçiminde ortaya çıkmaktadır. Uluslararası işletmelerin sayısının giderek artması, muhasebe uygulamalarının uyumlaştırılması ihtiyacını doğuran başlıca neden olmuştur. Birçok ülkede faaliyet gösteren uluslararası işletmeler, birbirlerinden çok farklı düzenlemeler ve muhasebe uygulamalarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Muhasebe açısından, her bir ülkedeki kurallara göre finansal tablolar düzenlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Örneğin, İngiltere de merkezi bulunan ve Türkiye de üretim yapan bir işletme, hem Türkiye uygulamalarına hem de İngiltere uygulamalarına göre finansal tablolarını düzenlemek zorunda kalmaktadır. Oldukça karmaşık olan bu durum, faaliyet gösterilen ülkelerin artması ile birlikte daha da karmaşık bir hal almaya başlamaktadır. Ayrıca, işletmelerin maruz kaldığı bu farklı düzenlemeler, uluslararası işletmelere yatırım yapacak olanları da etkilemektedir. Yatrıımcılar, farklı düzenlemeler nedeniyle, bu işletmeleri sağlıklı şekilde değerlendirmekte güçlüklerle karşılaşmaktadırlar yılında kurulan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) global muhasebe standartlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Kurulun amacı, finansal tabloların sunulmasında gerekli muhasebe standartlarının geliştirilmesi ve uyumu için çalışmak ve kamuya açık bir şekilde yayımlamaktır yılına kadar Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (International Accounting Standards Committee - IASC ) adı ile anılan Kurul, yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board - IASB) adını almıştır yılına kadar Kurul tarafından yayınlanan standartlar Uluslararası Muhasebe Standartları-UMS (International Accounting Standards IAS) adını taşrken, 2000 yılından sonra Uluslararası Finansal Raporlama Standartları-UFRS (International Financial Reporting Standards IFRS ) adını almıştır li yılların başında ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan muhasebe ve denetim skandallarının da etkisiyle, UMSK nın yayınladığı standartlara uyum yönünde dünya çapında bir görüş birliği oluşmaya başlamıştır. Bu gelişmelerin akabinde, UMS /UFRS ile Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri nin (Amerikan GAAP) arasındaki farkları giderme doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere 18 Eylül 2002 tarihinde, Norwalk Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma, yakınsama (convergence) doğrultusunda atılan önemli bir adımdır. UMSK, ilke temelli standartlar yayımlayarak, mevcut ve uygulanmakta olan muhasebe alternatiflerini ortadan kaldırmaya ve firmanın ekonomik durumunu ve performansını daha iyi yansıtacak muhasebe ölçüleri geliştirmeye çalışmıştır.ilkeler, içinde bulunulan duruma

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi.

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Hazine Müsteşarlığı'nca 14.7.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş ESKİŞEHİR SMMM ODASI KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeni TTK KOBİ TFRS Denetim Yeni Düzenlemelerin Etkileri Muhasebede VUK Hükümranlığı Sona Eriyor. Tüm

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı İşletmelere Özel TFRS ve KOBİ TFRS Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı 2012-2013 programı TÜRKİYE 2013 YILINA YENİ MUHASEBE STANDARTLARIYLA GİRİYOR Yasal defterlerini vergi kanunlarına göre tutmakta olan

Detaylı

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ-

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- İSMMMO 5 Kasım 2012 Doç.Dr. Volkan Demir Galatasaray Üniversitesi vdemir@gsu.edu.tr İÇERİK YENİ TTK ve TFRS UYGULAMASINDA

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TFRS lerin ilk kez uygulandığı finansal tabloların (ara dönem dahil): Şeffaf ve sunulan tüm dönemler açısından karşılaştırılabilir nitelikte olan,

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek-

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF YENİ TTK -Finansal Raporlama- FİNANSAL RAPORLARIN

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar 30 Eylül 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek yeni

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof.

Detaylı

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu: Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu: Aşağıdaki GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin birleşme sonrası açılış finansal durum tablosu, GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi

Detaylı

TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIŞ TABLOSU KONU KAPSAMINDAKİ STANDARTLAR TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu TMS 7 Nakit Akış Tablosu TMS/TFRS UMS/UFRS

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

TEMEL UFRS. 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

TEMEL UFRS. 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi TEMEL UFRS 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof. Dr. Yıldız Özerhan 9.30-10.30 Kavramsal çerçeve kapsamında

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 ERGAZ A.Ş KONSOLİDE MALİ TABLO ERGAZ A.Ş Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot Ref. Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 08.05.2015 18:17:45 Finansal Durum

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

Yeni TTK, UFRS ve MBS Çözümleri YAHYA SELVİ BİRLEŞİK UZMANLAR YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Yeni TTK, UFRS ve MBS Çözümleri YAHYA SELVİ BİRLEŞİK UZMANLAR YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Yeni TTK, UFRS ve MBS Çözümleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları= Türkiye Finansal Raporlama Standartları GİRİŞ TMSK Tercümelerde IAS (International Accounting Standard) ve IFRS (International

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

YENİ TTK. Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS. Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF

YENİ TTK. Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS. Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF YENİ TTK Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF 24.12.2011 1 YENİ TTK -Finansal Raporlama- FİNANSAL RAPORLARIN

Detaylı

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/9 Aylık [] 05.11.2015 17:53:58 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 05.11.2015 16:47:37 Finansal Durum

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 37) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 20) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 22 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Türk Đş Dünyasının n Değişen en Kuralları: Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Yeni Türk T Ticaret Kanunu Adnan Akan, Ortak Denetim Hizmetleri 20 Kasım

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 10) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 216) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 43 SIRA NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ

UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Mesleğimiz sürekli değişimlerin ve gelişimlerin yaşandığı bir özelliğe sahiptir. Mesleğimizde yakın zamanda birçok değişimi ve gelişimi hep birlikte yaşadık ve hepsini başarıyla

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

KOBİ LER İÇİN UFRS STANDARLARININ TAM SET UFRS İLE KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI

KOBİ LER İÇİN UFRS STANDARLARININ TAM SET UFRS İLE KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI KOBİ LER İÇİN UFRS STANDARLARININ TAM SET UFRS İLE KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI I- GİRİŞ Ekonomik ilişkilerin bugün ulaştığı küreselleşme düzeyi, finansal raporlamada işletmelerin aynı dili konuşması, yani

Detaylı

2. FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ VE DENETİME TABİ OLMA YÖNÜNDEN DURUM

2. FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ VE DENETİME TABİ OLMA YÖNÜNDEN DURUM KAMU GÖZETİM MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AÇIKLAMALARI DOĞRULTUSUNDA BAĞIMSIZ DENETİMDE ESAS ALINACAK OLAN FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME 1. KONU Günümüzde; işletmelerin

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Deloitte Academy qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Siz hazır mısınız? aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk kéçéå=rcopi=kéçéå=şáãçá\ Avrupa ve Asya kıtasında binlerce şirket 2005 yılında

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 07.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 Sayın Müşterimiz, Bağımsız denetim kapsamında olup T.M.S.(Türkiye Muhasebe Standarları) uygulamayan şirketlerce 1/1/2014

Detaylı

- MUHASEBE STANDARTLARI -

- MUHASEBE STANDARTLARI - - MUHASEBE STANDARTLARI - 1-Aşağıdakilerden hangisi yüksek enflasyonun göstergelerinden biri değildir? (2004/2) A) Son 3 yıllık kümülatif enflasyon oranının %100'e yakın ya da bu oranın üstünde oluşması

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU A. Genel Bilgi Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 1/1/2013 tarihinden itibaren

Detaylı

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 10.978.395 7.132.273 Ticari alacaklar 9.242.094 7.355.403 Diğer dönen varlıklar

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı