ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I: İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi Temel iktisadi kavramlar: ihtiyaç, fayda, mal ve hizmet, üretim, üretim faktörleri tercih sorunu ve fırsat maliyeti vb. Her Ekonominin Temel İktisadi Sorunları ve Ekonominin Genel Görünüşü, Talep, talep fonksiyonu ve talep esnekliği, tüketici rantı, Arz, arz fonksiyonu ve arz esnekliği, üretici rantı, Üretim fonksiyonu ve Maliyet Analizi, Piyasa Dengesi: Tam rekabet piyasası ve tam rekabet piyasasında fiyat oluşumu, devletin piyasaya müdahalesi ve sonuçları, Tam rekabet Piyasası ve Tam rekabet Piyasasında kısa dönem firma dengesi, uzun dönemde firma ve endüstri dengesi, Aksak rekabet piyasaları: Monopol ve monopolde fiyat oluşumu ve monopolde fiyat farklılaştırması ve monopson, Monopolcü rekabet, Oligopol Piyasası, Faktör fiyatlaması ve Gelir Bölüşümü: Faktör piyasası ve üretim faktörleri talebi ve faktör fiyatları, Emek piyasası, ücretin oluşumu; ücret farklılıkları, Sermaye ve Faiz; Toprak ve Rant; Girişim ve kar, Ekonomi ve çevre, dışsallıklar, sosyal fayda ve maliyet, piyasa başarısızlıkları ISL1203 MUHASEBE: İşletme faaliyetleri ile muhasebenin ilişkisi, muhasebe kavramı ve bilanço, Mali olayların bilançoya etkisi ve bilanço karşılaştırması yoluyla karın hesaplanması, Hesap kavramı, hesapların işleyişi, çift taraflı kayıt yöntemi,hesap ile bilanço ilşkisi, Muhasebede kayıt araçları,yevmiye defteri,büyük defter,envanter defteri, Muhasebe süreci( Dönem başı işlemleri,dönem içi işlemleri ve Mizanlar), Muhasebe süreci (Dönem sonu işlemleri: Muhasebe dışı envanter,muhasebe içi envanter), Ülkemizde kayıt nizamı,ispat edici belgeler ve muhasebe süreci ile ilgili örnek çözümler, Bilanço ve gelir tablosu ilkeleri, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve ülkemizde Tekdüzen Hesap Planı, Ticaret işletmelerinde mal ile ilgili işlemlerin kayıtlanmasında Aralıklı Envanter Yöntemi, Katma Değer Vergisi, Katma Değer Vergisinin muhasebeleştirilmesi, Özel Tüketim Vergisi. KAM1201 HUKUKA GİRİŞ: Beşerî davranış kuralları (Hukuk-Ahlâk-Din-Örf ve Adet), Kamu hukuku- özel hukuk ayrımı, Yargı örgütü, Hukuk sistemleri, Hukukun kaynakları (Yazılı kaynaklar, örf ve adet, içtihat, vs), Hukukun temeli hakkındaki teoriler, Kanunlaştırma, Hukuk kurallarının çeşitleri, Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması, Hukuk kurallarının yorumu, Hakimin hukuk yaratması, hakimin takdir hakkı, Hukuk kurallarının müeyyidesi, Adalet ve hak kavramları, Hukukî olaylar, işlemler, sözleşmeler. KAM1105 SİYASET BİLİMİ: Bir Eğitim Aracı Olarak Politikbilim: Politik Eğitimin Kapsamı, Politik Eğitimin İşlevsel Boyutları: Yurttaş Yetiştirme, Politik Endoktrinasyon, Politik Eğitimli Yurttaşın Davranışı, Politikbilimin AlanıPolitik"in Doğası, Politik Etkileşim, Politik Kamusal Alan, Politik

2 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 2 Kontrol, Politik Roller, Politik Normlar ve Meşruluk, Politik Bağın Dinamizması:, Carl Schmith, Politik'in Değişen Yüzü: Clus Offe,Politikbilimin Doğuşu, Davranışçılık, Politik Etik ilişkisi, Politik Toplum ve Politikleşme: Politik Toplumun Tanımı Nasıl Toplum Üyesi Olunur? Politik in Görünmeyen Yüzü: Kültürel Temeller: Politik Kültür Alanının Doğuşu, Politik Kültür Teorisi, Politik Kültürel Dönüşüm, Politik in Sembolik İnşası: Politik Kültür ve Semboller, Politik Etik ve Politik Kültür, Bir Efsane Olarak Politika: Modern Dünyada Efsanenin Yeri ULU 1103 ULUSLARARASI İLİŞKİLER: Uluslararası İlişkilerin Tanımı ve Tarihi Gelişimi, Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Çerçevesi, Uluslararası Politikada Aktör Sorunu, Uluslararası İlişkilerde Teori Sorunu, Uluslararası Politika ve Dış Politikayı Belirleyen Faktörler, Ulusal Güç ve Kapasite Sorunu, Uluslararası Siyasal Sistem, Uluslararası Siyasal Sistemler, XXI. Yüzyıla Kadar ki Dönemde Oluşan Siyasal Sistemler, Karar Verme Süreci ve Dış Politika, Uluslararası İlişkiler ve Devletlerin Dış Politika Seçenekleri, Bağlantısızlık Politikası, Prestij Politikası, Emperyalist Politika ve Statüko Politikası, İttifak Politikaları AIT101 ATATÜRK İ.İ.T. I: XVIII. ve XIX. Yüzyıllardaki Dünyadaki Gelişmeler, Aydınlanma Çağı, Birinci ve İkinci Sanayi Devrimleri, Osmanlı Devleti'ni Yeniden Yapılandırma Çabaları,Birinci Dünya Savaşı'na Girerken Osmanlı Devleti, Eğitim, Kültürel ve Sosyal Hayat, Ekonomi, İç Siyaset, Dış İlişkiler,Birinci Dünya Savaşı, 19 Mayıs 1919 tarihine Kadar Mustafa Kemal Paşa'nın Faaliyetleri, Mondros Mütarekesi,Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi,Misak-ı Milli, İstanbul'un İşgali, 17 Mart 1920 Genelgesi, TBMM'nin Oluşturulması,Sevr Sürecinde Türkiye,İstiklal Savaşı Sürecinde Doğu Politikası, Ermeni Sorunu, Gümrü, Kars ve Moskova Antlaşmaları,TBMM'nin Yapısı, İşleyişi, 1921 Anayasası, Meclise Karşı Tepkiler, Ulusal Ordunun Kurulması ve İstiklal Mahkemeleri,İşgallere Karşı Ulusal Direniş Hareketleri, Kuva-yı Milliye, Urfa-Antep-Maraş Savunmaları, Bursa'nın İşgali ve İşgal Sürecinde Bursa, Mustafa Kemal Paşa ve Batı Cephesindeki Askeri Faaliyetler, Büyük Zafer ve Mudanya Mütarekesi,Saltanatın Kaldırılması, Saltanat Kavramı, Osmanlı Saltanatı, Siyasal Rejimler,Kurtuluş Savaşı Sonrası İç Siyasal Gelişmeler ve Lozan Antlaşması,Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı Süreci İle İlgili Görsel Materyal. TUD101 TÜRK DİLİ I: Dil nedir?,dilin Özellikleri.,Dilin Doğuşu,Dil Türleri,Kültür Nedir? Kültürü Oluşturan Öğeler ve Özellikleri.,Kültür ve Medeniyet,Dil Kültür İlişkisi,Dilin Kültür ve Millet Hayatındaki Yeri,Yeryüzündeki Diller,Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri,Lehçe, Şive, Ağız Kavramı,Türk Dilinin Gelişmesinde Lehçe, Şive ve Ağızlar,Türk Dilinin Tarihi Devreleri,Türk Yazı Dilinin Tarihi Devreleri, Türkçede Sesler, Türkçede Seslerin Sınıflandırılması, Türkçede Ses Özelikleri, Türkçede Ses Olayları, Türkçenin Hece Yapısı,Vurgu, Türkçede Yapım Ekleri, Türkçede Çekim Ekleri, Türkçede Cümle, Türkçede Cümle Öğeleri,Yapılarına Göre Cümle Çeşitleri Anlamlarına Göre Cümleler,Yüklemlerine Göre Cümleler Dizilişlerine Göre Cümleler,Noktalama İşaretleri ve Uygulamaları,İmla Kuralları ve Uygulamaları YAD101 YABANCI DİL: Verb to be (am-is-are), Questions and Negatives, Possessive Adjectives (my-your-his-her), Plural Forms of Nouns, Possessive,s/The family/the Present Simple 1 (he-she-it), Questions and Negatives, The Present Simple 2 (I-you-we-they), Leisure activities (like-love+verbing), Freguency Adverbs, There is-there are, How many? Prepositions of place (in-on-opposite-

3 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 3 next to-near-infront of-under), Some-Any/This-That-These-Those,/Can-Can)t,/Past of verb to be (was-were), Could/Countries and languages, The Simple Past Tense 1 (Reguler verbslrregular verbs), Time expressions (last-yesterday morning-. Ago) II.YARIYIL / BAHAR DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER IKT 1002 İKTİSADA GİRİŞ II: Makro ekonominin doğuşu ve Makro modeller, Milli gelir, milli gelir hesaplama yöntemleri ve milli gelir ile ilgili kavramlar, Klasik Düşüncede Milli Gelir Ve İstihdam, Keynesyen Milli Gelir Teşekkülü: Tüketim ve tasarruf ve yatırım fonksiyonları, Keynesyen Teoride denge milli gelirin belirlenmesi, Para ve Banka İle İlgili Bazı Konular: Paranın özellikleri, para çeşitleri ve emisyon rejimleri, para talebi ve paranın makro ekonomideki rolü, Miktar Teorisi: para miktarı ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişki ve para politikası araçları, Phillips Eğrisi: Kısa ve Uzun dönem Phillips Eğrileri, Paracıların Enflasyon, Faiz ve Kamu Açığı hakkındaki Görüşleri, Toplam talep ve Toplam arz yardımıyla Enflasyon Analizi, İktisat Teorisinde Bekleyişlerin Önemi, Kamu Açıkları Sorunu ve Enflasyon Ekonomisi, Dışa Açık bir ekonomide denge: ödemeler bilançosu, döviz piyasası ve döviz kuru, dış denge tanımı ve belirleyicileri, Ekonomik büyüme ve kalkınma, Uluslararası Ticari İlişkiler: Mukayeseli Üstünlükler Teorisi ve Hecksher-Ohlin Teoremi; Uluslararası Ticaret Politikası; Uluslar arası Faktör Hareketleri ve Ekonomik Birleşme KAM1204 MEDENİ HUKUK: Medeni hukuk ve kaynakları. Medeni hukukumuzun sistematiği. Kişiler hukuku, kişi ve kişi türleri. Aile hukuku, aile, evlilik ve evlat edinme, küçük ve kısıtlıların temsili. Miras hukuku, temel kavramlar ve mirasçılar, şekli ve maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar, mirasın geçmesi. Eşya hukuku, genel açıklamalar, zilyetlik ve tapu sicili, mülkiyet, sınırlı ayni haklar. KAM1202 ANAYASA HUKUKU: Anayasa Kavramı, Anayasanın Yapılması Ve Değiştirilmesi, Anayasanın Üstünlüğü Ve Bağlayıcılığı,Devlet Ve Devletin Kurucu Unsurları, Kuvvetler Ayrılığı İlkesi, Egemenliğin Kullanılması Bakımından Yönetim Şekilleri,Yapıları Bakımından Devlet Şekilleri, Egemenliğin Kaynağı Bakımından Devlet Şekilleri, Cumhuriyetin Nitelikleri, Başlangıç Ve Hukuki Değeri, Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet, Lâik Devlet,Cumhuriyetin Nitelikleri: İnsan Haklarına Saygılı Devlet, Temel Hak Ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması,Temel Hak Ve Hürriyetlerin Sınırlanması, Kötüye Kullanma Yasağı, Kişinin Hakları Ve Ödevleri,Cumhuriyetin Nitelikleri: Sosyal Devlet, Sosyal Ve Ekonomik Haklar Ve Ödevler,Cumhuriyetin Nitelikleri: Demokratik Devlet, Seçim, Seçimin Hukuki Niteliği Ve Seçim Sistemleri,Siyasi Partiler, Anayasada Düzenlenen Diğer Siyasi Haklar Ve Ödevler, Cumhuriyetin Nitelikleri: Hukuk Devleti, Hukuk Devleti İçin Gerekli, Düzenlemeler, Yargı Bağımsızlığı Ve Hakim Teminatı, Hakların Korunmasına İlişkin Güvenceler, Suç Ve Cezalara İlişkin Diğer Esaslar,Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama,Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama (DEVAM), Yürütme (Cumhurbaşkanı), Cumhuriyetin Temel Organları: Yürütme (Bakanlar Kurulu),Cumhuriyetin Temel Organları: Yargı. ULU 1104 ULUSLARARASI POLİTİKA: Diplomasinin gelişimi, diplomatik teamüller, diplomatik protokol, diplomatik müzakereler, propaganda türleri, ekonomi ve dış politika ilişkisi, ekonomik yardımlar, siyasal amaçlı

4 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 4 kullanılan ekonomik yaptırımlar, çatışmanın nedenleri, çatışma çözüm yöntemleri, savaş türleri, uluslararası terörizm ve silahlanma gibi konularda öğrencilerin temel bilgi düzeylerinin oluşturulması amaçlanmaktadır. EKO1004 MATEMATİK: Temel Matematik Bilgilerinin Gözden Geçirilmesi, Özdeşlikler Denklemler ve Eşitsizlikler, Küme Teorisi, Fonksiyonlar ve Fonksiyonel İşlemler, Doğrusal Fonksiyonlar, Doğrusal Olmayan Fonksiyonlar, Diziler, Seriler ve Limit, Türev, Türevin İktisadi Uygulamaları. AIT102 ATATÜRK İ.İ.T. II: Cumhuriyet in İlanı ve Cumhuriyetçilik İlkesi,İlkesi1924 Anayasası ve Türkiye Cumhuriyeti nin Anayasalarının Ortak Özellikleri ve Laiklik, İlk Siyasal Partiler ve Siyasal Gelişmeler,Hukuk Devrimi, Şeriat Hukuku ndan Pozitif Hukuk a Geçiş,Eğitim ve Kültür Devrimleri, Milliyetçilik ve İnkılâpçılık İlkeleri,Sosyal Devrimler, Halkçılık İlkesi,Atatürk Döneminde İktisat Politikası, Devletçilik İlkesi, Ekonomik Alandaki Gelişmeler (Bursa Örneği),Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası,20. Yüzyılın İlk Yarısında Dünya daki Siyasal, Ekonomik ve Kültürel Gelişmeler,İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye,Çok Partili Döneme Geçiş ve İç Siyasette Gelişmeler,İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Dünya daki Gelişmeler, Uluslararası Örgütler ve Türkiye nin Dünya daki Yeri,Atatürk Dönemi İle İlgili Görsel Materyal. TUD102 TÜRK DİLİ II: Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler,Sözlü ve Yazılı Kompozisyon Türleri,Konuyu Seçme ve Sınırlandırma,Konu Hakkında Bilgi Toplama,Kompozisyonda Plan Hazırlama,Kompozisyonda Plan Türleri,Paragraf nedir? Paragrafın Yapısı,Paragraf Türleri,Anlatım ve Üslup,Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler,Kompozisyonda Anlatım Şekilleri, Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım, Betimleyici Anlatım, Öyküleyici Anlatım,Özet Çıkarma, Not Alma, Alıntı Yapma,Dipnot Koyma, Kaynak Gösterme,Duygu Ağırlıklı Yazılar, Şiir,Olay Ağırlıklı Yazılar, Masal, Fabl, Hikaye, Roman,Tiyatro, Gezi, Anı, Otobiyografi,İnceleme Yazıları, İnceleme, Röportaj, Biyografi,Düşünce Yazıları, Makale, Fıkra, Deneme, Eleştiri,Günlük, Söyleşi, Açıklama, Haber, Mektup, Rapor, Tutanak,Sözlü Anlatım Türleri, Tartışmaya Dayalı Anlatım Türleri, Tartışma, Panel,Forum, Açık Oturum, Münazara,Görüşmeye Dayalı Anlatım, Sempozyum, Mülakat,Konferans, Kongre, Hitabet,Türkçe'de Anlatım Bozuklukları,Türkçe'de Cümle Bozuklukları,Edebiyat Eserlerinin Muhteva Yönünden İncelenmesi,Fikir Eserlerinin Muhteva Yönünden İncelenmesi. YAD102 YABANCI DİL: The simple Past Tense 2 (Negatives), Time expressions (at seven o clock-on Sunday-in 2002), Count-UnCount Nouns (a-some-many-much), I like-i d like, Comparatives- Superlatives, Have got-has got, The Present Continuous Tense, Possessive Pronouns, Who is it? (Describing People) Be Going to, Infinitive of Purpose, Question Forms (When-Where- Who-How-Why ), Adjectives-Adverbs, The Present Perfect Tense (ever-never-yetjust-past participles) The Present Perfect and the Past Simple).

5 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 5 III.YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER ULU2101- ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ-I: Bilimsel Pozitivizm Ve Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası İlişkilerde Teori Sorunu, Uluslararası İlişkiler Teorilerinin Tarihsel Gelişimi, Uluslararası İlişkiler Temel Teoriler Arasındaki Tartışmalar, Davranışsalcılık-Gelenekçilik Tartışması, Uluslararası İlişkilerde Analiz Düzeyi Analiz Birimi Tartışması, İdealizm, Realizm, İdealizm-realizm Tartışması, Neo-Realizm, Siyasal gerçekçiliğin temel ilkeleri, Jeopolitik Teoriler, Oyun Teorisi, Globalizm ve Globalist Teoriler ULU 2301-ULUSLARARASI HUKUK-I: Uluslararası Hukukun Tanımı ve Tarihi Gelişimi, Uluslararası Hukukun Dayanağı, Uluslararası Hukuk İle İç Hukuk Arasındaki İlişkiler, Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuku, Uluslararası Hukukun Kaynakları: Andlaşmalar, Andlaşmaların Yapılışı, Andlaşmaların Yürürlüğe Girmesi, Andlaşmaya Katılma ve Andlaşmanın Tescili, Andlaşmaların Etkileri, Andlaşmaların Yorumu ve Çatışması, Andlaşmaların Sakatlık Nedenleri, Andlaşmaların Sona Ermesi, Uluslararası Teamül, Genel Hukuk İlkeleri, Yardımcı Kaynaklar ULU 2205 SİYASİ TARİH I: Tarih, siyasi tarih, siyaset tarihi tanımlamaların yapılması, Tarıma Dayalı Uygarlıklar / Grek Uygarlığı, İslam Dünyası / Moğollar ve Türkler, Batı Egemenliğinin Yükselme Dönemi: Neden ve Sonuçları, İslam Dünyasının Zayıflaması ve Osmanlılar, Devrimler Dönemi: Amerikan Devrimi ve Fransız Devrimi, Devrimler Dönemi: Viyana Kongresi ve Devrimleri, Devrimler Dönemi: Endüstri Devrimi ve Sonuçları, Alman ve İtalyan Ulusal birliği / Emperyalizm, I. Dünya Savaşı na Yol Açan Gelişmeler, I. Dünya Savaşı nın Nedenleri, Özellikleri ve Gelişimi, I. Dünya Savaşı nın Sonuçları, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu, Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı EKO2207 BETİMSEL İSTATİSTİK: İstatistiğin tanımı-anlamı ve tarihçesi, Verilerin toplanması,sınıflama ve Gruplama, Seriler ve grafikler, Duyarlı ortalamalar,duyarlı olmayan ortalamalar, Oranlar,Değişkenlik ölçüleri, Bölünme şekli ölçüleri, Endeksler, Olasılık Teorisi,Rassal Değişkenler Ve Olasılık Bölünmeleri Binom Hipergeometrik Poisson bölünmeleri, Normal Bölünme, AIT201 NUTUK: Nutuk un Görsel Olarak Tanıtılması I (Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Atatürk Araştırma Merkezi, Cd-1),Nutuk un Görsel Olarak Tanıtılması II (Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Atatürk Araştırma Merkezi, Cd-2),Nutuk ta Milli Kuruluşlar, Mitingler, Milli Tepkiler, Günümüzde Sivil Toplum ve Kişisel Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı,Nutuk ta Manda Meselesi, Günümüzde Küreselleşme ve Ulusal Kimlik Tartışmaları,TBMM nin Açılışı, 20. Yüzyılda Parlamenter Sistemin Evrimi,1921 Anayasası, Günümüzde Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü,Nutuk ta Halife Seçilmesi ve Halifeliğin Kaldırılması, Günümüzde Din ve Devlet İlişkisi,Atatürk ün Kültür Anlayışı, Günümüzde Kültürel Kimlik Tartışmaları,Atatürk ve Güzel Sanatlar,Bir Çağdaşlaşma Modeli Olarak Kemalizm, Günümüzde Modernite- Postmodernite Tartışmaları,Atatürk ün Ekonomi Politikası ve 20. Yüzyılda Ekonomik Düşüncenin ve Politikaların Evrimi,Cumhuriyet Döneminde Bilimsel Gelişmeler, Atatürk ün

6 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 6 Üniversite Reformu, Bilgi Çağı ve Türkiye,Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları ve Yerel Tarih Yaklaşımı. ULU2001 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA: Okuma ve Anlama (On Being a Man-Women s Rights), Okuma ve Anlama (Vive la Difference)-Kelime Bilgisi 1 (Synonyms-Adjectives 1-Test Your Vocabulary Kitabı), Okuma ve Anlama-Konuşma aktivitesi (Nice Not Easy), Kelime Bilgisi 2 (Synonyms Adjectives 2)- Okuma ve Anlama (Popular vs Quality Newspapers), Kelime Bilgisi 3 (Oppositesverbs/Prepositions 1), Okuma ve Anlama-Konuşma Aktivitesi (Money/Money then and now), Okuma ve Anlama (Tourkish Tourism in 2007)-Kelime Bilgisi 4 (Choose the correct word 1), Okuma ve Anlama (Votes for female candidates on the rise) (Turkey s founder Atatürk remembered), Kelime Bilgisi 5 (People s characteristics)-okuma ve Anlama (Denmark is the hopprest place in the world), Okuma ve Anlama (Bird Flu)-Konuşma Aktivitesi, Kelime Bilgisi 6 (Synonyms-verbs)-Okuma ve Anlama (Culture Shock), Okuma ve Anlama (Technological Revolution)-Konuşma Aktivitesi, Kelime Bilgisi 7(Choose the correct word 2), Okuma ve Anlama (Inflation)-Kelime Bilgisi 8 (Prepositions2) III.YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER ULU2103 BALKANLAR: Balkanlara kavramsal, tarihsel ve siyasal açıdan genel bakış, Dördüncü yüzyıldan itibaren Kavimler Göçü ile şekillenen Avrupa ve Balkanlar, Peçenekler, Avarlar ve Avrupa Hunları nın Balkanlara etkisi., Osmanlı (Müslüman) Türkleri ve Balkanlar, Uluslararası güç mücadelelerinin alanı olarak Balkanlar., Balkanlarda Osmanlı/Türk mirası ve bunun günümüze yansımaları, Türklerin Balkanlardaki varlığına ilişkin tartışmalar ve kimlik sorunu, Türk etkisinin gözlemlenen maddi, kültürel ve siyasal sonuçları., Makedonya sorunu, Doğu- Ege- ve Batı-Vardar- Makedonyası, Etnik ve siyasal yapı, Bu çerçevede Yunan-Bulgar-Sırp uyuşmazlığı., Avrupa Birliği nin genişleme politikası ve Balkanlar, Yeni üye ülkeler ve aday adayları, AB sisteminin güvenlik ve varlık sorunu bağlamında Balkanlar., Bosna-Hersek : Kültürel ve siyasal kimlik sorunu ve bunun yol açtığı kriz, Kosova: Statü sorunu ve taraflar, Arnavutluk: Coğrafya, kimlik, bölgesel sorunlar, Bulgaristan ve Romanya: Tarihsel ve güncel boyutuyla Türkiye ile ilişkiler, Şark Meselesi (Doğu Sorunu) ve Balkanlar : Türklerin Balkanlardan atılması ve bunun, aktörleri, Büyük güçler ve bölgenin etnik-siyasal unsurları, Berlin Kongresi sonrasında siyasal manzara., Balkan Savaşları., GAİP. ULU2201 KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA: Dış Politika Analizine Giriş., Dış Politika kavramını sınıflandırma teknikleri., Dış Politika kavramını karşılaştırma teknikleri., Devletleri sınıflandırma ve karşılaştırma teknikleri., Kıbrıs meselesi üzerine Türkiye ve Yunanistan ın dış politikalarının ve Gürcistan a yönelik ABD ve Rusya nın dış politikalarının karşılaştırılması., NATO nun yeni stratejik misyonuna ilişkin olarak Türkiye ve Rusya nın dış politikalarının ve Balkanlar üzerine Rusya ve Amerikan dış politikalarının karşılaştırılması., Karasuları ve Kıtasahanlığı sorunları açısından Türkiye ve Yunanistan ın dış politik yaklaşımlarının karşılaştırılması., Türkiye ve İsrail in Kuzey Irak a yönelik dış politikalarının ve Su sorunu bağlamında Türkiye ve Suriye nin yaklaşımlarının karşılaştırılması., Dağlık Karabağ sorunu üzerine ABD ve Rusya nın dış politikalarının karşılaştırılması., Dağlık Karabağ sorunu üzerine Azerbaycan ve Ermenistan ın

7 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 7 dış politikalarının karşılaştırılması., Avrupa Birliği konusunda Almanya ve Fransa nın yaklaşımlarının karşılaştırılması., İki Güvenlik Bağımlısı Ülkenin: İsrail ve Mısır ın Dış Politikalarının Karşılaştırılması., Hindistan alt kıtasındaki güvenlik kompleksi içinde yer alan aktörlerin karşılaştırılması., İki Güneyli bölgesel gücün karşılaştırılması: Brezilya ve Çin Halk Cumhuriyeti. KAM2111 SOSYOLOJİ: Sosyolojik Perspektif: Sosyoloji Nedir?, Sosyolojik Hayalgücü ve Sağduyu Arasındaki Farklar, Sosyolojik Düşüncenin Gelişimi ve Sosyoloji Teorileri Sosyolojik Araştırma Yöntemleri: Araştırma Süreci, Nicel Araştırma Yöntemleri, Nitel Araştırma Yöntemleri Kültür, Toplum, Birey: Toplumsallaşma, Kültürel Çeşitlilik, Bireysel Özgürlük Toplum Türleri: Avcı-Toplayıcılar, Kır ve Tarım Toplulukları, Sanayi Toplumları, Küreselleşme ve Bilgi Toplumu Toplumsal Etkileşim ve Günlük Yaşam: Toplumsal Kurallar ve Dil, Sözel Olmayan İletişim, Kültürel ve Tarihsel Bakış Açısından Gündelik Yaşam Aile, Evlilik ve Kişisel Yaşam: Tarhte Aile, Türk Aile Yapısı, Evlilik ve Boşanma, Yeni Aile Değerleri Sapkınlık ve Suç: Suç ve Sapkınlık Hakkındaki Kuramlar, Sapkın Davranışın İncelenmesi, Suç ve Toplumsal Düzen, Örgütlü Suç Etnik Durum ve Irk: Etnik Karşıtlık ve Çatışma, Önyargı ve Ayırımcılık, Etnik İlişkilerde Gelecekteki Olası Gelişmeler Tabakalaşma Ve Sınıf Yapısı: Toplumsal Tabakalaşma Sistemleri, Bugünkü Batı Toplumlarında Sınıflar, Toplumsal Cinsiyet ve Tabakalaşma İş ve Ekonomik Yaşam: İşbölümü ve Ekonomik Bağımlılık, Meslek Sisteminde Eğilimler, Kadınlar ve İş Devlet, Hükümet ve Politik Güç: İktidar ve Otorite, Devlet Kavramı, Demokrasi Kitle İletişim Araçları ve Popüler Kültür: Medyanın Etkisi, İletişim Araçları Hakkındaki Kuramlar, Medyanın Denetimi Din ve Toplum: Dine İlişkin Kuramlar, Toplum, Cinsiyet ve Din, Dinsel Örgütlenme Türleri, Günümüzde Dinsel Gelişmeler Eğitim ve Toplum: Okur-Yazarlığın Gelişimi ve Okula Gitme, Türk Sisteminin Kökenleri ve Gelişimi, Okullaşma Kuramları KAM2203 BORÇLAR HUKUKU: Temel Bilgiler, Borçlar Hukukunun Kaynakları, Borç - Borç İlişkisi Sorumluluk Kavramları, Sözleşme Türleri, Sözleşmenin Kurulması, İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme, Sözleşmelerde Şekil, Sözleşmelerin Yorumu, İrade İle İrade Açıklaması Arasındaki Uyumsuzluk, İrade İle İrade Açıklaması Arasındaki Uyumsuzluk, Sözleşmelerin Konusu, Gabin, Temsil, Haksız Fiilden Doğan Borçlar, Kusursuz Sorumluluk, Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklanan Borç İlişkisi, Borcun İfası,Borcun İfası,Alacaklı Temerrüdü (Direnme), Borcun İfa Edilmemesi (Borca Aykırılık),Müteselsil Borçluluk, Şarta (Koşula) Bağlı Borçlar,Pey Akçesi (Bağlanma Parası - Kaparo) Ve Pişmanlık Akçesi (Cayma Parası), Ceza-İ Şart (Ceza Koşulu), Borcun / Borç İlişkisinin Sona Ermesi, Alacağın Temliki (Devri) Ve Borcun Nakli MAL2115 KAMU MALİYESİ: Maliye ilminin esasları, Maliye ilminin konusu, tanımı, Maliye ilminde metodoloji, çeşitli yaklaşımlar ve diğer ilim dallarıyla ilişkisi. Kamu ekonomisinin özellikleri ve kamu ekonomisinin işleyişi (siyasal karar alma mekanizması). Kamu harcamaları tanımı, kamu harcamalarına yönelik görüşler. Kamu harcamalarının sınıflandırılması. Kamu harcamalarının etkileri: tam istihdam, fiyat istikrarı, gelir dağılımı üzerine etkileri. Kamu gelirlerinin tanımı ve niteliği, kamu gelirlerinin çeşitleri. Verginin tanımı, unsurları ve amaçları. Vergileme ilkeleri, vergilerin etkileri. Vergilerin sınıflandırılması. Devlet borçlarının niteliği ve borçlanma nedenleri. Devlet borçlarının sınıflandırılması. Bütçe kavramı, özellikleri ve fonksiyonları. Bütçe ilkeleri. Genel olarak mahalli idareler.

8 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 8 IV. YARIYIL / BAHAR DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER KAM2208 İDARE HUKUKU: İdare Kavramı,İdare Hukuku, İdarî Teşkilata Hâkim Olan Temel İlkeler, İdarî Teşkilât I(Merkezî İdare),İdarî Teşkilât II (Yerinden Yönetim Kuruluşları),Bireysel İşlemler,Düzenleyici İşlemler, İdarî Sözleşmeler, Kamu Hizmeti,Hafta: Kolluk, Kamu Görevlileri,Kamu Malları, İdarenin Sorumluluğu, İdarenin Denetlenmesi: ULU 2302-ULUSLARARASI HUKUK II: Uluslararası Hukukun Kişileri, Uluslararası Hukukta Devletin Yetkisi, Jus Cogens, Kodlaştırma ve Tanıma, Uluslararası İlişkiler ve Kurumlar, Uluslararası Sorumluluk: Sorumluluğun Doğması, Sorumluluğun Bağlandığı Kişiler, Uluslararası Sorumluluk: Sorumluluğun Etkileri, Devletlerin Andlaşmalara Ardıl Olması ( Halefiyeti ), Uluslararası Önlemler ve Zorlama Önlemleri, Devletlerle Örgütler Arası ve Örgütlerin Kendi Aralarındaki İlişkiler, Kara Ülkesine İlişkin Uluslararası Hukuk Kuralları, Deniz Hukuku: İç Sular, Kara Suları, Takımada Suları, Boğazlar, Deniz Hukuku: Bitişik Bölge, Kıta Sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge, Açık Deniz, Hava Hukuku, Uluslararası Çevre Hukuku ULU2102- ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ-II: Pluralizm, Liberalizm ve temel varsayımları, Neoliberalizm, Neoliberalizm: bireysel özgürlük, siyasal özgürlük ve toplumsal eşitlik ilişkisi, Transnasyonalizm ve Karşılıklı Bağımlılık, Entegrasyon Teorisi, Çoktaraflılık Teorileri, Uluslararası Rejim Teorileri, Normatif Teoriler, Uluslararası Sistem Teorisi, Karar Verme Teorisi, Karar Verme Modelleri, Post-Pozitivist Teoriler Oyun Teorisi, Uluslararası Çatışma Nedenleri Üzerine Hipotezler ULU 2206 SİYASİ TARİH II: Genel Hatlarıyla İki Dünya Savaşı Arası Dönem ( ): Avrupa daki Gelişmeler, Döneminde Uzakdoğu ve Ortadoğu daki Gelişmeler, 2. Dünya Savaşı: Nedenleri ve Gelişimi, 2. Dünya Savaşı: Sonuçları ve Etkileri, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, Soğuk Savaşa Geçiş Dönemi: Özellikleri ve Yapısı, Soğuk Savaş Dönemi: Özellikleri ve Yapısı, Uluslararası konjonktürdeki Gelişmeler ve Çok Merkezlilik, Uluslararası Sistemde Yumuşama Dönemi, Genel Hatlarıyla Soğuk Savaş Sonrası Dönem, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde NATO ve ABD, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya Federasyonu, Çin, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde AB, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye ULU2002 MESLEKİ YABANCI DİL II: Temel Politik Terimler, Okuma ve Anlama (European Council), Cümle Çevirisi 1 (İngilizce den Türkçeye-Preparing for KPDS Kitabı), Okuma ve Anlama (Relations between Turkey and European Union), Güncel Makale Çevirisi (Turkish Daily News-Newsweek yayınları), Kelime Bilgisi 1 (Verbs), Okuma ve Anlama (Anniversary of foundation of Turkish Republic), Cümle Çevirisi 2 (İngilizce den Türkçe ye-preparing for KPDS Kitabı), Okuma ve Anlama (Turkey s Founder Atatürk and Political-legal reforms he instituted), Kelime Bilgisi 2 (Nouns), Güncel Makale Çevirisi (Turkish Daily News-Newsweek Yayınları), Okuma ve Anlama (Can War be abolished?), Cümle Çevirisi 3, Güncel Makale Çevirisi.

9 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 9 IV. YARIYIL / BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER IKT 2307 İKTİSADİ SİSTEMLER: Siyasi ve hukuki rejimlerin iktisadi faaliyet ile olan münasebetlerini şekillendiren sistemler teorik olarak aşağıdaki çerçevede ele alınıp incelenecektir: Kavramsal çerçeve, Ekonomik sistemleri değerlendirme ölçütleri, ekonomik sistemlerin sınıflandırılması, Kapitalist sistem, Kapitalist sistemin evrimi, Klasik iktisat okulu nun başlıca temsilcileri ve kapitalizm açısından önem taşıyan düşünceleri, Müdahaleci kapitalizmin kuramsal temelleri, 2.Dünya savaşı sonrası müdahaleci kapitalizm ve refah devleti, Sosyal piyasa ekonomisi, müdahaleci kapitalizmde değişmeler, yeni sağ ve arz yönlü iktisat, Hayek ve sınırlı devlet anlayışı, Sosyalist düşünce, Uygulamada sosyalist sistem, Gorbaçov dönemi, Çin Halk Cumhuriyeti ve piyasa sosyalizmi, Macaristan ve Yugoslavya örnekleri, Küreselleşme ve kapitalizmin geleceği. CAL 2105 SOSYAL POLİTİKA: Sosyal Politika Olgusu: Kavram ve İçerik,Sosyal Politika Olgusunu Hazırlayan Koşullar,Sanayi Devrimi Öncesi Sosyo-Ekonomik Yapının Özellikleri,1750 de Britanya ve Sanayi Devriminin Kökeni,Sanayi Devrimi , Sanayi Devriminin Beşeri Sonuçları,Sosyal Muhalefet ve Protesto Hareketleri, Sosyal Reform Ekollerinin Doğuşu Sosyal Muhalefet Hareketlerinin Sonuçları :Müdahaleci Kapitalizm Bireysel Çalışma İlişkilerinden Toplu Çalışma İlişkilerine Geçiş : Modern Endüstri İlişkileri Sistemi, 20.nci Yüzyıldaki Gelişmeler : Sosyal Devlet ve Hukuk Devleti,Sosyal Devlet ve Demokrasi Sosyal Devlet Uygulamaları (Almanya, İngiltere, Hollanda,Türkiye), Türkiye de Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politika Uygulamaları,Toplumsal Dönüşüm ve Türkiye,Küreselleşme ve Sosyal Kazanımlara Etkisi sorunu, çalışma ilişkileri ve çalışma koşulları ve gelir dağılımı, Türkiye de Sosyal Güvenlik Sistemi, kadının konumu ve eşitlik politikaları ULU 2109 ULUSLARARASI GÜVENLİK STRATEJİLERİ: Kavramsal ve Teorik yaklaşım: Güvenlik Kavramı Üzerine, Güvenlik, Varlık, varolma, Süreklilik, Kabul Görme., Güvenlik Stratejileri ya da Modeller; Dış politikada, güvenlik, barış/savaş ve istikrar amaçlı- stratejiler, Tekyanlıcılık (unilateralizm)., Realizmin bütün biçimleri: tekyanlıcılığın yanı sıra hegemonyacılık, süpergüç baskıcılığı, heroizm ve emperyalizm., Yeni Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi; Uluslararası Sistemin Özelliği, ABD nin izlediği dış politika ve yarattığı etkiler., Çoktaraflılık (multilateralizm), Güçler dengesi sistemi, Bölgeselcilik, Entegrasyon., Bir Güvenlik Modeli olarak Avrupa Birliği, Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası'nın Taşıdığı AB Kimliği, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası., Küresel Güvenlik Sistemi ( Laszlo Modeli): Siyasal,ekonomik, toplumsal, kültürel ve ekolojik açıdan güvenlik., Üçüncü Strateji., Holistik İttifak, İşbirliğine Dayalı Tamamlayıcı İlişkiler Modeli ( Pfetsch Modeli): Avrupa Birliği ve ABD arasında işbölümü temelinde askerî ve siyasal-toplumsal önlemlerle barış ve güvenlik arayışı., NATO ve yeni görev/etkinlik yapısı., AGİT; Uluslararası ilişkilerde güvenliğin insan hakları boyutu ve AGİT mekanizmaları, AGİT in Bugünkü Rolü ve Türkiye., GAİP; Balkanlarda önlem arayışları, GAİP in amaçları, güvenlik sağlayıcı işlevleri ve etkinlik alanları., Karadeniz Ekonomik İşbirliği Alanı; bölgesel işbirliği ve istikrar oluşturma çabaları, bölgesel güçler arası denge ve ilişkiler, rekabet ve işbirliği çabaları. CAL2306 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI:

10 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 10 Toplumsal Yapı İle İlgili Kavramsal Çerçeve,Osmanlı Toplumsal Yapısı Türk Modernleşmesi,Atatürk İnkılâpları: Toplumsal Ve Gündelik Hayata Etkileri,Tarihi Süreçte Türkiye de Siyaset Ve Bürokrasi,Cumhuriyetten Günümüze Türkiye de Ekonomi Politikaları Ve Toplumsal Yapıya Etkileri,Tarihi Süreçte Türkiye de Kentleşme Ve Toplumsal Yapıya Etkileri,Tarihi Süreçte Türk Eğitim Yapısında Yaşanan Değişimler,Tarihi Süreçte Türk Aile Yapısı,Popüler Kültür Ve Toplumsal Yapıya Etkileri,Türkiye de Gençlik: Sorunlar, Değerler Ve Değişimler,Uluslar Arası İlişkiler Ve Toplumsal Yapıya Etkileri,Bilgi Toplumu Sürecinde Türkiye nin Toplumsal Yapısında Yaşanan Dönüşümler,Küreselleşme Ve Türkiye nin Toplumsal Sorunları ISL2502 TİCARET HUKUKU: Ticari İşletme Tanımı, İşletmenin Devri, Şube-Merkez Kavramı, Rehin (TİRK), Ticari İş Ticari Hüküm-Tacir, Tacir olmanın Hukuksal Sonuçları, Ticaret Ünvanı-İşletme Adı-Marka, Ticaret Sicili, Ticari Defterler, Cari Hesap Sözleşmesi, Tacir Yardımcıları, Vize, Adi- Kollektif-Komandit Şirket, Limited-Anonim Şirket, Kıymetli Evrak ın Özellikleri-Türleri, Ticari Senetler. V. YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER ULU 3303-ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK: Uluslararası Özel Hukukun Tanımı ve Tarihi Gelişimi, Uluslararası Özel Hukukun Genel Doktrini, Vatandaşlık Hukukunun Müspet ve Menfi Çatışmaları, Türk Vatandaşlık Hukukuna Hakim Genel Prensipler, Türk Vatandaşlığının Kazanılması: Kanun Yolu İle Kazanma, Türk Vatandaşlığının Kazanılması: Yetkili Makam Kararı İle Kazanma, Türk Vatandaşlığının Kazanılması: Seçme Hakkı İle Kazanma, Türk Vatandaşlığının Kaybı, Türk Vatandaşlığının İspatı ve Yargı Yolu, Andlaşmalara Göre Vatandaşlığın Kazanılması Ve Kaybedilmesi, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, Milletlerarası Usul Hukuku, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi, Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi ULU 3101 TÜRK DIŞ POLİTİKASI I: Türk Dış Politikasının Kuramsal Çerçevesi ve Temel İlkeleri, Kurtuluş Savaşı Türk Dış Politikasına Giriş, Kurtuluş Savaşı Dönemi Dış İlişkilerimizde Öncelikli Uluslararası Aktörler, Kurtuluş Savaşı Sonunda Türk Dış Politikası, Döneminde Batılılarla İlişkilerimiz, Döneminde Batının Karşıtları İle İlişkilerimiz, Döneminde Yunanistan İle İlişkilerimiz, II. Dünya Savaşı Öncesi ve Esnasında Türk Dış Politikası, II. Dünya Savaşı Sonrası Dönemde ( ) SSCB İle İlişkilerimiz, II. Dünya Savaşı Sonrası Dönemde ( ) ABD İle İlişkilerimiz I-, II. Dünya Savaşı Sonrası Dönemde ( ) ABD İle İlişkilerimiz II-, Batı İttifak Sistemi İçinde Türkiye (NATO İle İlişkiler), Dönemi Türk-Yunan İlişkilerine Genel Bir Bakış, Dönemi Kıbrıs Sorunu Ekseninde Türk-Yunan İlişkileri ULU 3315-ULUSLARARASI ÖRGÜTLER: Uluslararası Örgütlenme Fikrinin Doğuşu, Birleşmiş Milletler (BM) Örgütü, BM in Amaç ve İlkeleri, BM Üyesi Devletlerin Yükümlülükleri, BM e Üyelik, BM in Organları, BM in Organları: Genel Kurul, BM in Organları: Genel Kurul un Görev ve Yetkileri: BM Kurucu Andlaşması 10. ve 11., Maddeler, BM in Organları: Genel Kurul un Görev ve Yetkileri: BM Kurucu Andlaşması 12. Madde vd., BM in Organları: Genel Kurul un Çalışma Usulü, BM in Organları: Güvenlik Konseyi, BM in Organları: Güvenlik Konseyi nin Görev ve Yetkileri:

11 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 11 BM Kurucu Andlaşması 24. Madde, BM in Organları: Güvenlik Konseyi nin Görev ve Yetkileri: BM Kurucu Andlaşması 25. Madde vd., BM in Organları: Güvenlik Konseyi nin Çalışma Usulü ULU3003 MESLEKİ YABANCI DİL III: Okuma ve Anlama (A Brief History of IMF), Kelime Bilgisi 1 (Verbs-Building skills for Proficiency Kitabı)-Test, Güncel Makale Çevirisi (Turkish Daily News,Newsweek-Today s Zaman Yayınları), Okuma ve Anlama (Nuclear Power Plants), Cümle Çevirisi 1 (İngilizce den Türkçe ye-preparing For, KPDS Kitabı), Kelime Bilgisi 2 (Nouns)-Test, Güncel Makale Çevirisi, Okuma ve Anlama (Going Into Business), Cümle Çevirisi 2, Kelime Bilgisi 3 (Adjectives)-Test, Güncel Makale Çevirisi, Okuma ve Anlama (NATO ALLIANCE), Kelime Bilgisi 4 (Adverbs)-Test, Cümle Çevirisi 3 Kelime Bilgisi 5 (General Test-verbs-nouns-adjectives-adverbs) V. YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER IKT3306 DÜNYA EKONOMİSİ: Dünya ekonomisinin genel görünümü, gelişmişlik ve az gelişmişlik olgusu, 2. Dünya Savaşı sonrası bazı gelişmiş ve yükselen ekonomilerin gelişim süreçleri: Fransa, Almanya, 2. Dünya Savaşı sonrası bazı gelişmiş ve yükselen ekonomilerin gelişim süreçleri: İngiltere, Japonya, ABD, Güney Doğu Asya ekonomileri, Mal, hizmet ve fikir piyasalarında küreselleşme, Para ve finans piyasalarında küreselleşme, Küreselleşen dünyada üretim ve yenilik sistemlerinde gelişmeler, Finansal krizler, Dünya ekonomisini düzenleyen başlıca kurumlar: Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Uluslararası Para Fonu (IMF) : Kuruluş amaçları, örgütsel yapısı, Uluslararası Para Fonu (IMF): eleştiriler ve reform önerileri, IMF kredilerinden yararlanma koşulları, Dünya Bankası, OECD, Ekonomik entegrasyon süreçleri, AB, NAFTA. ULU 3307-DİPLOMASI HUKUKU: Diplomasinin Tanımı ve Diplomasi Hukukunun Gelişimi, Devletlerin Diplomasi İlişkilerini Yürüten Kişiler, Devletlerin Diplomasi İlişkilerini Yürüten Kişiler ve Türk Mevzuatı, Devletler Nezdindeki Diplomasi Temsilcileri, Devletler Nezdindeki Diplomasi Temsilcilerinin Görevleri, Diplomasi Temsilciliğinin Diplomatik Dokunulmazlıkları ve Ayrıcalıkları, Diplomasi Temsilcilerinin ve Görevlilerinin Diplomatik Dokunulmazlıkları ve Ayrıcalıkları, Uluslararası Örgütler Nezdindeki Diplomasi Temsilcileri, Geçici (Ad Hoc) Diplomasi Temsilcileri, Uluslararası Örgütlerin Diplomasi İlişkileri ve Faaliyetleri, Devlet Niteliği Kazanmamış Birimlerin Uluslararası İlişkileri, Konsolosluklar ve Görevleri, Konsolosluk Görevlilerinin Sınıflandırılması ve Görevleri, Konsoloslukların ve Konsolosluk Görevlilerinin Dokunulmazlıkları ve Ayrıcalıkları. IKT 3301 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ: Uluslararası iktisat öğrenimi,arz Yönünden Uluslararası Ticaret Teorisi: Mutlak ve mukayeseli üstünlükler teorisi ve fırsat maliyeti, Hecksher-Ohlin teoremi, eleştirisi ve Leontieff paradoksu, Talep Yönünden Uluslararası Ticaret Teorisi: Karşılıklı talep kanunu ve teklif eğrileri, teklif eğrisine etki eden talep ve arz faktörleri ve karşılıklı talep kanununun eleştirisi, Sosyal kayıtsızlık eğrileri ve sabit, artan ve azalan fırsat maliyeti halinde dış ticarette genel denge analizi, Uluslararası Ticaret Teorisini Açıklayan Diğer Görüşler: Kanal Teorisi, Mevcudiyet Teorisi, Gelir Teorisi, Ürün Hayat Dönemi, Sanayinin Kuruluş Yeri,

12 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 12 Sanayi-içi Ticaret, Ulaştırma Masrafları ve Ticarete Girmeyen Girdiler ve diğer görüşler, Ticaret hadleri: tanımı ve ticaret haddi endeksleri, ticaret hadleri trendleri üzerine teorik argümanlar, ticaret hadlerinin iktisadi kalkınmaya etkisi ve fakirleşerek büyüme / Ödemeler bilançosu: ana kalemleri, ödemeler bilançosu açığının sonuçları, ödemeler dengesi tanımları, para ve ödemeler bilançosu, Döviz piyasası ve döviz kuru: döviz piyasası, denge döviz kurunun oluşması ve denge döviz kurunun değişmesine neden olan faktörler; döviz kuru sistemlerinin anlamı ve tarihi gelişim ve iyi bir uluslararası para sisteminin özellikleri, Sabit döviz kuru sistemi: fiyat-faiz ve gelir ayarlama mekanizmasının işleyişi, otomatik ayar mekanizmasının eleştirisi ve karşılıklı dış ekonomik etki, Sabit fakat ayarlanabilir döviz kurları: Sabit fakat ayarlanabilir döviz kurları sisteminde döviz kuru istikrarlılığı, devalüasyon ve revalüasyonun ekonomik anlamı; devalüasyonun ticaret ve gelir seviyesine etkisi; Elastikiyetler Yaklaşımı:Marshall-Robinson-Lerner Şartı, Emme Yaklaşımı ve Parasal Yaklaşım, Dalgalı Döviz Kurları :Dalgalı döviz kurları sisteminin çalışması, dalgalı döviz kurlarının lehindeki ve aleyhindeki argümanlar; dalgalı kurların enflasyona etkisi, Uygulamada döviz kuru sistemler:döviz kuru seçiminde etkili olan faktörler; döviz kuru tahmini ve uygulamada döviz kuru sistemleri (birleşik dalgalanma,kontrollü dalgalı döviz kurları, kayan askı,çift döviz kurları,döviz kontrolü, para kurulu) ve reform önerileri ve gelecekteki döviz kuru politikası, Açık Ekonomi Makro Ekonomisi:Amaçlar ve Araçlar ULU3105 PETROLÜN ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİĞİ: Petrol ve Uluslararası Ekonomi Politik, Petrolün Stratejik önemi, I. Dünya Savaşı ve Petrol Üzerine Güç Mücadelesi, II. Dünya Savaşı ve Petrolün Önemi, OPEC ve Petrol Üreticisi Ülkeler, Dünya Petrol Kaynakları Açısından Orta Doğu nun Önemi, Arap-İsrail Savaşları ve Petrol, İran Devrimi ve Petrol Krizleri, Irak ın Kuveyt i İşgali ve Petrol Kaynaklarının Denetimi Sorunu, Hazar Havzası ve Orta Asya Petrolleri, Enerji Nakil Hatları ve Enerji Üzerine Güç Mücadelesi, Rusya nın Enerji Politikası ve Rus Petrolleri, 11 Eylül Sonrası ABD nin Küresel Enerji Politikası, Petrol ün Denetimi Sorunu: Afganistan ve Irak Krizleri Örneği ULU3109 ULUSLARARASI SİSTEMİN ANALİZİ: Genel Sistem Kuramı ve Sistem Dinamikleri Yaklaşımı, Sistem Kuramına yönelik sosyal bilimsel yaklaşımlar ve Uluslararası sistemde karar verme modelleri, Uluslararası Sistemin tarihsel gelişimi, Günümüz Uluslararası Sistemi nin yapısı, Uluslararası evrensel-bölgesel örgütler sistemi, Günümüzde uluslararası ilişkilerde işlevsel olan uluslarüstü ve uluslarlaşırı sistemler ve Birleşmiş Milletler Sisteminin Analizi, Dış Politikada karar verme sisteminin psikolojik boyutu, Avrupa Bütünleşme Süreci ve Avrupa alt sisteminin analizi, Globalleşme ve çok uluslu şirketler sistemi, Globalleşmenin Detaylı Analizi, Yeni Dünya Düzeninin Analizi, 11 Eylül Sonrası Dünya Düzeni, Türk Dış Politikasının karar verme sistemi, Türkiye ve Uluslararası Sistem ISL3102 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: Dersin Genel Tanıtımı ve İnsan Kaynakları Yönetimi İle İlgili Temel Kavramlar,İKY anlayışında yaşanan gelişmeleri hazırlayan güçler, İnsan kaynakları yönetiminde önem kazanan konular, İnsan Kaynakları Planlaması, İşgören ihtiyacının tahmini, işgören tedariki ve işgören seçimi, İşe yerleştirme, eğitim ve geliştirme faaliyetleri, Eğitim etkinliğinin ölçülmesi, Kariyer yönetimi, İKY açısından iş analizleri, iş tanımları, Performans (başarı) değerleme, Performans (başarı) değerleme yöntemleri, Ücret ve Ücret Sistemleri, Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetiminin Koruma Fonksiyonu.

13 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 13 ULU3210 ULUSLARARASI GÖÇ VE NÜFUS HAREKETLERİ: Temel Kavramların Açıklanması: Göç, Orijin Ülke, Hedef Ülke, Transit Ülke, vb, Uluslararası Göçün Sebepleri, Uluslararası Göç Türleri, Uluslararası Göç Teorileri, Osmanlı İmparatorluğu ndan Yapılan Göç ve Nüfus Hareketleri, Osmanlı İmparatorluğu na Yapılan Göç ve Nüfus Hareketleri, Türkiye Cumhuriyeti nin Göç Politikası: Siyasi ve Politik Göçler ve Etkileri, Türkiye Cumhuriyeti nin Göç Politikası: Ekonomik Nedenli Göçler / İşgücü Göçü ve Etkileri, Soğuk Savaş Öncesi Dönemde Göç ve Ulusal / Uluslararası Güvenlik Politikaları, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Göç ve Ulusal / Uluslararası Güvenlik Politikaları, ABD nin Göç Politikası ve Güvenlik Politikaları, AB nin Göç Politikaları ve Güvenlik Politikaları, Uluslararası Sistemdeki Diğer Aktörlerin (Rusya, Çin, Japonya, vb) Göç Politikaları ve Güvenlik Politikaları, Türkiye Cumhuriyeti nin Göç Politikası ve Güvenlik Politikaları nasıl olmalıdır? Sorunlar ve çözüm önerileri. ISL3304 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI: Pazarlama araştırması kavramı ve pazarlama araştırmasının pazarlama bilgi sistemindeki rolü, Pazarlama araştırması süreci ve veri kaynaklarının belirlenmesi, Örnekleme, Anket yöntemi, Gözlem yöntemi, Deney yöntemi, Projeksiyon yöntemi, Ölçekleme, Verilerin analizi, yorumlanması ve raporlanması, Pazarlama araştırmasının özel türleri: Tüketici ve mamul araştırması, Pazarlama araştırmasının özel türleri: Fiyatlama ve dağıtım araştırması, Pazarlama araştırmasının özel türleri: Reklam ve satış araştırması, Pazarlama araştırmasının özel türleri: Pazar ve güdü araştırması, Pazarlama araştırmasının özel türleri: Ambalajlama ve dış pazar araştırması. VI. YARIYIL / BAHAR DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER ULU3006 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ: Bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmenin önemi. Bilimsel araştırmalarda amaç ve araştırma türleri. Araştırma konusunun seçimi, sınırlandırılması ve geçici plan hazırlanması. Kaynakların araştırılmasında kütüphanelerden yararlanma. Kaynakların bilimsel niteliklerinin belirlenmesi ve okunup değerlendirilmesi. Bilimsel araştırmada kullanılan yazı üslubu ve metin aktarma. Bilimsel araştırmada kaynak gösterme: dipnot verilmesi ve kaynakça hazırlanması. Araştırma metninin bilgisayarda yazılmasında biçimsel kurallar. İnternet ve ülkemizde internete bağlı bilgi merkezleri. Sosyal bilimlerde araştırma yaparken yararlanabileceği internet kaynakları. ULU 3102 TÜRK DIŞ POLİTİKASI II: Dönemi ABD ve NATO İle İlişkiler, Dönemi Yunanistan İle İlişkiler, Dönemi SSCB ve Orta Doğu İle İlişkiler, Dönemi AET İle İlişkiler, Dönemi ABD ve NATO İle İlişkiler, Dönemi AET İle İlişkiler, Dönemi Yunanistan ve Orta Doğu İle İlişkiler, Dönemi SSCB ve Balkanlarla İlişkiler, 1990 Sonrası Dönemin Türk Dış Politikası Açısından Genel Olarak Değerlendirilmesi, 1990 Sonrası Dönemde ABD ve NATO İle İlişkiler, 1990 Sonrası Dönemde AB İle İlişkiler, 1990 lardan Günümüze Kafkasya-Orta Asya Politikalarımız, 1990 Sonrası Dönemde Yunanistan ve Balkanlar İle İlişkiler, 1990 lardan Günümüze Rusya ve Orta Doğu Politikalarımız ULU 3308-BM VE BARIŞIN KORUNMASI:

14 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 14 Uluslararası Uyuşmazlıkların Barış Yolu İle Çözümü, BM Kurucu Andlaşması nin İlgili Hükümleri İtibarıyla Uyuşmazlıkların Barışçıl Yollarla Çözümü, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Görüşme Yöntemi, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Dostça Girişim Yöntemi, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Yöntemi, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Soruşturma Yöntemi, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Uzlaştırma Yöntemi, Uluslararası Uyuşmazlıların Çözümünde Hakemlik Yöntemi, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Yolu: Uluslararası Sürekli Adalet Divanı, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Yolu: Uluslararası Adalet Divanı nın Örgütlenmesi, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Yolu: Uluslararası Adalet Divanı nın Toplantı Türleri, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Yolu: Uluslararası Adalet Divanı nın Yetkileri, Barışın Tehdidi, Bozulması ve Saldırı Fiili Halinde Yapılacak Hareketler, Bölge Andlaşmaları ULU ULUSLARARASI SİSTEMDE ORTA DOĞU: Orta Doğu nun Siyasal, Coğrafik ve Kültürel Giriş Mahiyetindeki Tanıtımı, Orta Doğu Ülkelerinin İç Yapıları ve Siyasal Sistemleri, Orta Doğu da Yahudi Toplumu, Orta Doğu da İlk Dönem Müslümanlık: Siyasal ve Kültürel Bir Analiz, Osmanlı İmparatorluğu ve Orta Doğu, İran da Safevi ve Kaçar Hanedanlıkları, Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Dönemi ve Global Güçlerin Bölgeye Angajmanı, I. Dünya Savaşına Kadar Orta Doğu nun Siyasal ve Toplumsal Yapısı, İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Orta Doğu, Soğuk Savaş Yıllarında Orta Doğu, Soğuk Savaş Sonrası Dönemin Orta Doğu ya Yansıması:Irak ın Kuveyt i İşgali, Körfez Krizi ve Sonrası Türk Dış Politikası, Soğuk Savaş Sonrası Orta Doğu Barış Süreci, 11 Eylül Sonrası Orta Doğu ve ABD ULU3004 İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE: CV yazma, Resmi Mektuplara Giriş (Ticari Yazışmalar Kitabı), Cümle Çevirisi 1 (Türkçe den İngilizce ye-preparing for KPDS Kitabı), Güncel Makale Çevirisi (Turkish Daily News- Newsweek-Today s Zaman Yayınları), Kelime Bilgisi 1 (Verbs followed by prepositions- Building Skills for Proficrency Kitabı), Okuma ve Anlama (Realism and International Affairs), Cümle Çevirisi 2, Güncel Makale Çevirisi, Kelime Bilgisi 2 (Nouns followed by prepositions), Okuma ve Anlama (Open Turkey and ıts enemies), Cümle Çevirisi 3, Kelime Bilgisi 3 (Phrasal Verbs-Preparing for KPDS Kitabı), Güncel Makale Çevirisi, Kelime Bilgisi 4 (Words that are confused-preparing for KPDS Kitabı) VI. YARIYIL / BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER ULU 3103 AB NİN DIŞ İLİŞKİLERİ: Egemenlik paylaşımına dayalı bir uluslarüstü sistem olarak Avrupa Birliği., Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısı., Bir Değer Dağıtım Sistemi ve entegrasyon olarak AB: Karar almanın etkinlik alanları ve işleyişi., Maastricht ve Amsterdam Anlaşması sonrası AB de ortak dış politika ve güvenlik politikası., AB nin insan hakları politikası çerçevesinde dış ilişkileri, AB nin Akdeniz ülkeleriyle ilişkileri., Asya ve Latin Amerika ile ilişkiler, proje yardımları., AKP ülkeleri ve diğer bölgelerle ilişkiler, proje temelinde işbirliği., Avrupa Birliği'nin Rusya ve Orta Asya ile İlişkileri., Avrupa Birliği'nin doğuya genişlemesi ve genişleme süreci politikaları., Avrupa Birliği nin genişleme politikası, Genişleme Süreci ve Üye Adayı Devletlerle İlişkiler., AB nin Türkiye ile ilişkileri; ekonomik, siyasal, sosyal boyut., AB nin güvenlik ve kimlik politikaları çerçevesinde Türkiye ile ilişkileri, Küresel rekabet ve uluslararası terörle mücadele konularında Avrupa Birliği-ABD ilişkiler.

15 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 15 IKT 3309 İKTİSADİ GELİŞME VE BÜYÜME: İktisadi Büyüme ve Kalkınmanın Önemi, Büyüme ve Kalkınma Kavramlarının Tanımı, İktisadi Büyümenin Ölçülmesinde Kullanılan Kriterler, Milli Gelir Tahmin Yöntemleri, İktisadi Büyümenin Türleri, Özellikleri ve Etkileri, Üretim Fonksiyonu, Azgelişmiş Ülkelerde Büyüme, Klasik ve Sosyalist Büyüme Modelleri, Keynes in Büyüme ile İlgili Yaklaşımı, Harrod ve Domar ın Büyüme Modelleri, Rostow un Gelişme Teorisi, Kalkınmada Yatırım Stratejileri, Sürdürülebilir Büyüme Kalkınma, İçsel Büyüme Teorileri ULU3116 DIŞ POLİTİKADA KRİZ YÖNETİMİ: Kaos-Kriz Bağlantısı, Devlet Yönetimi ve Krizler, Uluslararası Kriz Tanımları, Uluslararası Sistemde Kriz Dönemleri, Uluslararası Çatışmalar ve Tanımlanmaları, Uluslararası Çatışmalar, Döngüsel Çatışmalar ve Kriz Bağlantıları, Çatışma Yönetimi Teknikleri ve Krizler, Kriz Yönetiminin Liderlik Boyutu, Kriz Yönetiminde Üçüncü Taraf Müdahaleleri, Arabuluculuk İmkan Sağlayıcılık Özellikleri, Örnek Olay 1, Örnek Olay 2, Örnek Olay 3. CAL 3112 TÜRKİYEDE SOSYAL GÜVENLİK: Sosyal güvenlik kavramı/tanımı ve sosyal politika araçlarından biri olarak sosyal güvenlik. Sosyal güvenlik müesseseleri.sosyal güvenlik sistemlerinin prensipleri ve temel özellikleri.osmanlı imparatorluğunda sosyal güvenliğin gelişim süreci Cumhuriyet döneminde Sosyal güvenliğin gelişimi (Sosyal sigortaların dönemler itibariyle gelişimi).türkiye de modern sosyal güvenlik kurumlarının oluşturulma süreci Yılında Türkiye de yapılan Sosyal güvenlik reformu ve meydana gelen değişiklikler. Türkiye de uygulanan Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları (Tazminat niteliği taşıyan KSGH).Sosyal koruma amacı taşıyan kamu harcamaları.hizmete çevrilerek sunulan kamu sosyal güvenlik harcamaları.türkiye deki tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumları.türk sosyal güvenlik sisteminin bugünkü durumu ve problemleri.türk sosyal güvenlik sisteminde yaşanan finansman krizi ve 2003 sonrası dönemde tartışılan reform önerileri.reform çalışmaları sonucu Türk sosyal güvenlik sisteminin kurumsal yapısındaki değişim (5502 sayılı kanun ile). MAL 3209 TÜRK VERGİ SİSTEMİ: Türk vergi sisteminin genel yapısı ve kaynakları. GVK ya göre gelir kavramı ve gelirin özellikleri; Gelir vergisinde mükellef ve mükellefiyet şekilleri. Gelir unsurları: Ticari kazancın tanımı; Ticari kazancın tespit şekilleri; Ticari kazançlarda indirilecek ve indirilemeyecek giderler. Gelir unsurları: Zirai kazancın tanımı ve niteliği; Zirai kazancın tespit şekilleri; Serbest meslek kazancının niteliği ve kapsamı; Serbest meslek kazancının tespit şekilleri. Gelir unsurları: Ücretin tanımı ve niteliği; Ücretin tespit şekilleri; Gayrimenkul sermaye iradının niteliği ve tespit şekilleri; GMSİ larında konut istisnası. Gelir unsurları: Menkul sermaye iradının tanımı ve niteliği; Menkul sermaye iradının tespiti; Diğer kazanç ve iratların niteliği; Gelire giren diğer kazanç ve iratlar. Gelir vergisinde beyan esası ve beyanname çeşitleri; Yıllık beyannamede matrahın belirlenmesi; Verginin tarhı ve ödenmesi. Kurumlar vergisinin konusu, Kurumlar vergisinde vergiyi doğuran olay, Kurumlar vergisi mükellefleri ve mükellefiyet. Kurumlar vergisinde muafiyetler; Kurumlar vergisinde istisnalar ve istisnaların incelenmesi. Kurum kazancının tespiti; Kazancın tespitinde hasılat, Kazancın tespitinde giderler; Kanunen kabul edilmeyen indirimler. Kurumlar vergisinde kurum kazancının beyanı; Kurumlar vergisinin tarhı ve ödenmesi. Kurumlar vergisinde beyan esası ve beyanname çeşitleri. Katma Değer Vergisinin konusu ve vergiyi doğuran olay; Vergiye tabi işlemler; Teslim ve teslim sayılan haller; Verginin mükellefi ve vergi sorumlusu. Katma Değer Vergisinde muafiyet ve istisnalar; Katma Değer Vergisinde vergilendirme usulleri; Katma Değer Vergisinin beyanı, tarhı, tahakkuku ve ödenmesi. Özel Tüketim

16 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 16 Vergisi nin konusu ve mükellefi. ÖTV nin tarh, tebliği ve ödenmesi. Damga vergisi hakkında genel bilgiler. Veraset ve intikal vergisi, Motorlu taşıtlar vergisi ve Emlak vergisinin niteliği hakkında genel bilgiler; Vergilerin tespit şekilleri, tarh, tebliği ve ödenmesi. ISL3304 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Pazarlama araştırması kavramı ve pazarlama araştırmasının pazarlama bilgi sistemindeki rolü, Pazarlama araştırması süreci ve veri kaynaklarının belirlenmesi, Örnekleme, Anket yöntemi, Gözlem yöntemi, Deney yöntemi, Projeksiyon yöntemi, Ölçekleme, Verilerin analizi, yorumlanması ve raporlanması, Pazarlama araştırmasının özel türleri: Tüketici ve mamul araştırması, Pazarlama araştırmasının özel türleri: Fiyatlama ve dağıtım araştırması, Pazarlama araştırmasının özel türleri: Reklam ve satış araştırması, Pazarlama araştırmasının özel türleri: Pazar ve güdü araştırması, Pazarlama araştırmasının özel türleri: Ambalajlama ve dış pazar araştırması. ULU3219 OSMANLI SİYASİ YAPISI: Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi: Kuruluş Dönemi, Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi: Genişleme Dönemi, Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi: Durgunluk Dönemi, Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi: Yıkılış Dönemi, Tanzimat Öncesi Dönemde Osmanlı Siyasi Yapısı, Tanzimat: Modernleşme Arayışları Ve Politik Değişim, Tanzimat Sonrası Dönemde Osmanlı Siyasi Yapısı (aşırı batılılaşma), 19 Yüzyıl Osmanlı Siyasi ve Askeri Yapısının Genel Değerlendirmesi, 19 Yüzyıl Osmanlı Ekonomik ve Mali Yapısının Genel Değerlendirmesi, 20 Yüzyıl Osmanlı Siyasi ve Askeri Yapısının Genel Değerlendirmesi, 20 Yüzyıl Osmanlı Ekonomik ve Mali Yapısının Genel Değerlendirmesi, Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu, Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Siyasi Yapısı nın Türkiye Cumhuriyeti ne ve Günümüze Bıraktığı Miraslar. ULU3311 DENİZ HUKUKU: Uluslararası Deniz Hukukunun Konusu ve Gelişimi, Denizlerin Doğal Kaynak Olarak İşletilmesi, Deniz Hukukunun Gelişimi, Uluslararası Deniz Hukukunda Adalar ve Takımadalar, Devlet Ülkesinin Bir Parçasını Oluşturan Deniz Alanlarından İç Sular, Türkiye'de İçsular, Devlet Ülkesinin Bir Parçasını Oluşturan Deniz Alanlarından Karasuları, Türkiye Karasuları, Takımadalar ve Boğazlar, Bitişik Bölge, Balıkçılık Bölgesi, Kıta Sahanlığı, Türk Kıtasahanlığı ve Ege Kıta Sahanlığı Uyuşmazlıkları, Münhasır Ekonomik Bölge, Açık Deniz, Uluslararası Deniz Yatağı. VII. YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER ULU4003 GÜNCEL KONULAR: Araştırma yöntemleri dersinde öğrenilen bilimsel araştırma kurallarına uygun araştırma konusunun seçimi ve sınırlandırılması. Seçilen konunun hazırlık aşamasında danışman hocalar tarafından yönlendirilmesi ve geçici planının ortaya çıkartılması. Konu ile ilgili kaynakların toplanması, okunması ve bilimsel araştırma kurallarına uygun (dipnot, kaynakça ve biçimsel kurallar) hazırlatılması. Hazırlanan güncel konuların öğrenciler tarafından sunulması, tartışılması ve değerlendirilmesi.

17 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 17 ULU 4101 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÜÇÜNCÜ DÜNYA: Üçüncü Dünya Kavramı ve Teorik Yaklaşım; Üçüncü Dünya ve Azgelişmişliğe ilişkin Kuramlar, Olgular., Gelişme kavramı ve unsurları, Azgelişmişlik: Tanım, Kapsam ve Nedenleri., İçsel Faktörlerle Azgelişmişlik., Dışsal Faktörlerle Azgelişmişlik, Uluslararası Sistemin Tarihsel Evrimi ve Yeni Aktörleri., Gelişmekte Olan Ülkelerde Batılılaşma Süreci., Yeni Ekonomik Düzen Talebinin Sonuçları., Avrupa Birliği nin Üçüncü Dünya Ülkeleri ile İlişkileri., ABD nin Üçüncü Dünya Ülkeleri İle İlişkileri., Gelişmekte Olan Ülkelerin Gelişme Sürecinin Genel Bir Değerlendirmesi., Gelişmekte Olan Ülkelerin Dış politikasını Etkileyen Faktörler., Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Gelişmekte olan Ülkeler., Uluslararası Sistemin Yükselen Değerleri ve Gelişmekte Olan Ülkeler., Kuzey Güney Ekseni ve Bölgesel Potansiyeller., Bir Gelişme ve İşbirliği Modeli Olarak D- 8 Projesi. ULU 4301-AVRUPA BIRLIĞI HUKUKU I: Avrupa Toplulukları (AT) nın Oluşumu, Avrupa Birliği (AB) ve AT nın Kişiliği, AT Hukuku, AT nın Kurumsal Yapısı, Avrupa Toplulukları ( AB ) Konseyi, Konsey in Kurumsal Yapısı ve Karar Alma Sürecinde Oylama Usulleri, Komisyon, Komisyon un Görev ve Yetkileri, Komisyon un Yapısı, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Parlamentosu nun Görev ve Yetkileri, Avrupa Parlamentosu nun Organik Yapısı, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) ve Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi (ATİDM) nin Organik Yapısı, ATAD nın Yargı Yetkisi VII. YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER IKT 4312 AB EKONOMİSİ: Avrupa birliği düşüncesinin ortaya çıkması, Avrupa Birliği nin kurulmasında Roma antlaşması, Avrupa Birliği nin organları ve çalışma yapısı, Avrupa Birliği nin kurulması yolunda gümrük birliği aşaması ve gümrük birliği kuramı, ortak pazara geçiş, Avrupa Birliği nin ortak politikaları, iç pazar politikaları, bölüşüm politikaları, Avrupa Birliği nin mali kuruluşları ve fonları, Avrupa Birliği bütçesi, Avrupa Birliği nde vergi politikası, Avrupa Birliği nde bölgesel gelişme politikaları, Avrupa ekonomik ve parasal birliğine geçiş, Avrupa ekonomik ve parasal birliği, Avrupa Birliği nde sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, Avrupa Birliği nde sermaye piyasalarının ve borsaların entegrasyonu, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri. ULU 4112 ALMANYA NIN DIŞ POLİTİKASI: Konuya genel giriş, Almanya: Geç Kalmış Ulus, Tarihsel ve güncel görünümüyle, Leitkultur., Kavramsal ve kuramsal düzeyde dış politika oluşumu üzerine; Almanya için dış politikanın ayrıcalığı, Etki unsurları., Tarihsel süreçte Almanlar ve Almanya., Birinci Dünya Savaşı ndan sonra Almanya., İkinci Dünya Savaşı ndan sonra Almanya., Federal Almanya Cumhuriyeti nde dış politika;oluşum koşulları, Dış politika aracı olarak yurtdışı kültür politikası., Federal Almanya Cumhuriyeti nde dış politika evreleri, Konrad Adenauer in iki dönemi ( ve )., Dış politikada hareketlilik dönemi ( )., Yeni Doğu Politikası ( ), Dış politika etkinlik alanında genişleme ( )., Birleşmeden önceki son dönem ( )., Birleşme sonrası dönemde Almanya, Kamuoyu beklentisi, AB, NATO, ABD ile ilişkiler, Birleşen Almanya da yenilik? Tehdit?, Alman dış politikasında insan hakları., Almanya ve göç., Türk-Alman ilişkileri

18 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 18 ULU4105- ABD DIŞ POLİTİKASI: ABD Kuruluş Yılları Tarihi, ABD nin Kuruluşu ve Anayasal Yapının Temel Unsurları, ABD nin İnfirad Politikası, ABD nin Yayılma Politikası, I. Dünya Savaşı ve ABD nin Tutumu, II. Dünya Savaşı ve Amerika Birleşik Devletlerinin Temel Dış Politika İlkeleri, ABD Kongresi: Yasama ve Karar alma süreci, Kongre, Siyasal İktidar ve Kongrede Kararların Oluşumu, Amerika da Komite Sisteminin Amerikan Siyasi Yapısı Üzerindeki Etkisi, Yasaların Kaynağı ve Yasa Teklifi, Başkan ve Dış Politika, Amerikan Sisteminde Baskı Gruplarının Önemi ve Etkisi, Lobiler ve Lobilerin ABD Karar alma Mekanizmasındaki Yeri, Etnik Gruplar ve Yabancı Ülkelerin Amerika daki Lobileri:Türk, Arap, Yahudi ve Yunan Lobisi IKT 4307 İKTİSADİ BİRLEŞMELER: Dış ticaret, koruma, bölgeselleşme, küreselleşme ve demokrasi, Ekonomik entegrasyonun anlamı ve safhaları, Ekonomik entegrasyon teorisi, Entegrasyonun etkileri: statik yaklaşım, Yurtiçi sapmalar altında gümrük birliği teorisi, Entegrasyonun başarı şartları, Kendiliğinden entegrasyon, Parasal entegrasyon teorisi, Ticaretin serbestleştirilmesi GATT ve DTÖ, AB ve Türkiye ilişkileri, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi, İslam Konferansı Teşkilatı, Türkiye-İsrail Serbest Ticaret Sahası Antlaşması, gelişen G8 ler ULU4211 AVRUPA BİRLİĞİ NDE GÜVENLİK VE SAVUNMA: Genel Hatlarıyla Türkiye-AT ve AB İlişkileri, Teorik ve Tarihsel Yapının Açıklanması, Avrupa Örgütlenme Süreci: MC ve BM örnekleri, Avrupa da Egemenlik Kavramının Gelişimi, Avrupa da Güvenlik Savunma ve Dış Politika Alanlarında İşbirliği Oluşturma Süreci: BAB, Avrupa da Güvenlik Savunma ve Dış Politika Alanlarında İşbirliği Oluşturma Süreci: NATO, Avrupa da Güvenlik Savunma ve Dış Politika Alanlarında İşbirliği Oluşturma Süreci: AGİK, AGİT, VP, vb., AB nin Kuruluşuna kadar olan dönemde üye Devletler arasında Güvenlik Temelli İşbirliği: Pleven Planı-Milano Zirvesi Arası Dönem, AB nin Kuruluşuna kadar olan dönemde ÜYE Devletler arasında Güvenlik Temelli İşbirliği: Avrupa Tek Senedi, AB nin Kuruluşu / Maastricht Andlaşması ve ODGP nin Gelişimi,Amsterdam Andlaşması ve ODGP nin Gelişimi, Nice Andlaşması ve ODGP nin Gelişimi, AGSP Bağlamında Türkiye AB İlişkileri I Ankara Mutabakatı na kadar olan dönem, AGSP Bağlamında Türkiye AB İlişkileri II- Ankara Mutabakatı sonrası dönem. ISL4102 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ: İşletmelerde kalite kavramı ve kalitenin tarihsel gelişimi, Kalite yönetimi ve kaliteyi etkileyen faktörler, Toplam kalite yönetimini uygulama güçlükleri, Kalite maliyetleri, Toplam kalite yönetiminin grupları, Klasik yönetim ve toplam kalite yönetimi anlayışlarının karşılaştırmalı analizi, Stratejik planlama ve kalite yönetimi, Kalite kültürü, ISO 9000 kalite güvence sisteminin temel kavramları, ISO 9000 kalite güvence sisteminin temel kavramları 2, Toplam kalite yönetiminin bir yönetim sistemi olarak karakteristik özellikleri ve temel unsurları, Toplam kalite yönetiminin bir yönetim sistemi olarak karakteristik özellikleri ve temel unsurları 2, ISO 9000 kalite güvence sistemi, ISO 9000:2000 yılı revizyonu ve kalite ödülleri. ISL4104 HALKLA İLİŞKİLER: Dersin Kapsamı Ve Kavramsal Çerçevesi, Halkla İlişkilerin Tanımı Ve İlişkili Olduğu Kavramlar, Pazarlama Ve Halkla Ilişkiler Ilişkisi, Sosyal Sorumluluk Kavramı Ve Halkla İlişkiler, Örgüt Kültürü Ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkilerde İletişim Boyutu, Halkla İlişkilerde Etik, Halkla İlişkilerde Örgütlenme, Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

19 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 19 Halkla İlişkiler Politikalarında Hedef Kitle, Halkla İlişkilerde Etkin Sunuş Teknikleri, Halkla İlişkiler Uygulamaları, Örnek Olay, Örnek Olay. MAL4317 MALİYE POLİTİKASI: Maliye politikasının doğuşu hakkında tarihsel bilgiler ve Maliye politikasında tanımlama tartışmaları (Kapitalist ve Çözülme Öncesi Sosyalist Ekonomilerde). Mali faktör, mali yük, Maliye Politikası ve kamu maliyesinin ulusal ekonomiye entegrasyonu meselesi. Maliye Politikasının yan bilim dalları ile olan ilişkileri (Maliye Politikası-Makro İktisat Politikası, Maliye Politikası-Para Politikası ve Maliye Politikası-Siyaset Bilimi İlişkisi). Maliye Politikasının amaç ve araçları (Klasik Yaklaşım). Keynes sonrası Maliye Politikasının gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerdeki araç ve amaçları ve bunlar arasında uyum sorunu. Maliye Politikasının ve kamu ekonomisinin makro ekonomik etkileri: Kaynak dağılımına etkisi (Etkinlik, Verimlilik ve Özelleştirme Tartışmaları). Devlete ayrılacak kaynaklar ve kamunun üstlenmesi gereken faaliyetler konusunda yaklaşımlar (Liberal Yaklaşım, İktisadi ve Mali Rasyonalite Yaklaşımı, Maliyetçi Yaklaşım, Musgrave Yaklaşımı ve eski Sosyalist Yaklaşım). Devlete ayrılacak kaynaklar ve kamunun üstlenmesi gereken faaliyetler konusunda Anglo-Sakson, Anglo-Amerikan ve Kıta Avrupası Yaklaşımı. Maliye Politikasının ve kamu ekonomisinin makro ekonomik etkileri. Ekonomik gelişmeye ve gelir dağılımına etkisi (Gelir Dağılımında Müdahaleci, Parasalcı ve Marksist Yaklaşımlar). İstikrar sağlayıcı Maliye Politikası: Talep ve Maliyet Enflasyonuna karşı Maliye Politikası ve araçlarda çarpan etkisi. İstikrara dönük Maliye Politikası: Yapısal enflasyon ve yapısal enflasyona karşı maliye politikası. Durgunluk ve durgunluğa karşı Maliye Politikası: Durgunluğun Keynesci ve Marksist bakış açılarıyla izahı. Stagflasyon ve Stagflasyona karşı Maliye Politikası: Stagflasyona karşı para ve Maliye Politikası araçlarının optimal bileşimi. Fonksiyonel Mali Politika Anlayışı ve Türkiye de Cumhuriyetten bu yana uygulanan Maliye Politikalarının sistematik bir analizi. CAL 4202 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU: Dersle İlgili bilgiler ve Sosyal Sigortalar Kurumu, SSK nın Kişi Olarak Kapsamı,İsteğe Bağlı Sigortalılık, İşveren ve İşyeri Kavramları,SSK nın Finansmanı I,SSK nın Finansmanı II ve İKMH: Tanımlar,İKMH Sigortası: Sağlanan Yardımlar,Hastalık Sigortası,Analık ve Malullük Sigortası,Yaşlılık Sigortası,Ölüm Sigortası,İşsizlik sigortası I, İşsizlik Sigortası II ve Hizmetlerin Birleştirilmesi, Ortak Hükümler: Hizmet borçlanması ve Hizmetlerin Canlandırılması,Bir Sigorta Kurumu Olarak Bağ-Kur: Genel Esaslar ISL4309 ÜRETİM PLANLAMASI: Giriş, Üretim Planlama Sistemi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Üretim Planlama, Bütçe Kısıtı Altında Üretim Planlama, Üretim Planlama ve Maliyet Yönetimi İlişkisi, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Üretim Planlama İlişkisi, Üretim Planlama ve 6 Sigma İlişkisi, Üretim Planlama ve Tedarik Zinciri İlişkisi, Üretim Planlama Sisteminin Performans Değerlemesinde Balance Score Card (İşletme Karnesi) kullanımı, Üretim Planlamada Grup Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı, Genel Değerleme. CAL4106 TÜRKİYE DE SENDİKAL HAREKETLER: Cumhuriyet öncesi dönemde sendikal hareket, Tek parti dönemde sendikal hareket, çok partili dönemde sendikal hareket, dönemi I, dönemi II, dönemi III, ara dönemde sendikal hareket, döneminde sendikal hareket-ı yeni dönemde sendikaları şekillendiren ekonomik-siyası-sosyo-kültürel faktörler, döneminde sendikal hareket-ii- yasal düzenlemeler, döneminde sendikal hareket-iii- işçi sendikalarının özellikleri, döneminde sendikal hareket-

20 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 20 IV- işveren sendikalarının özellikleri, döneminde sendikal hareket-v- kamu görevlileri sendikalarının özellikleri, Türk sendikalarının günümüzdeki temel sorunları, Türk sendikalarının gelecekte izlemesi gereken stratejiler ULU4215 TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ: Genel Hatlarıyla Türk-Yunan İlişkileri: Teorik ve Tarihsel Yapının Açıklanması, Mübadele, Etablis Sorunu, Batı Trakya, Adalar ve Azınlıklar Sorunu, Patrikhane ve Ekümeniklik İddiaları, Kıbrıs Sorunu: Dönemi, Kıbrıs Sorunu: 1974 den Günümüze Kadar Olan Dönem, 12 Adalar ve Karasuları Sorunu, Kıta Sahanlığı Sorunu, Adaların Silahsızlandırılması / Silahlandırılması Sorunu, FIR Hattı Sorunu, NATO Komuta Kontrol Sorunu, Egemenliği Tartışılan Adacık ve Kayacıklar Sorunu, 6 7 Eylül Olayları, Türkiye nin AB ne Üyelik Sürecinde Yunanistan Faktörü. VIII. YARIYIL / BAHAR DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER ULU 4306-ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI: İnsan Hakları Kavramı ve İnsan Haklarının Sınıflandırılması, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Konusunda Düşünsel Gelişmeler, İnsan Haklarının Pozitif Hukuk Alanındaki Evrimi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Konusunda Uluslararası Hukuk-Ulusal Hukuk İlişkileri, Temel Hak ve Özgürlüklere Getirilebilecek Sınırlamalar, 1982 Anayasası nın Temel Hak ve Özgürlüklerle İlgili Hükümleri, 1982 Anayasası Düzenlemeleri İtibarıyla Kişi Hakları, 1982 Anayasası Düzenlemeleri İtibarıyla Sosyal ve Ekonomik Haklar, 1982 Anayasası Düzenlemeleri İtibarıyla Siyasi Haklar, Birleşmiş Milletler Çerçevesinde İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri, Avrupa Konseyi Çerçevesinde İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı, Avrupa Birliği'nde İnsan Hakları ULU 4302-AVRUPA BIRLIĞI HUKUKU II: Avrupa Toplulukları Adalet Divanı nın (ATAD) Baktığı Davalar: İhlal Davaları, ATAD nın Baktığı Davalar: İptal Davaları, Hareketsizlik Davları, Tazminat Davaları, ATAD nın Baktığı Davalar: Diğer Davalar, ATAD nın Çalışma Usulleri, ATAD nın Kararlarının Etkisi ve ATİDM nin Gördüğü Davalar, Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi Kararlarının Hukuksal Sonuçları, Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi Kararlarının Temyiz Edilmesinde İzlenecek Yol, Avrupa Toplulukları Sayıştayı ve Ekonomik Sosyal Komitesi, Avrupa Yatırım Bankası ve Ekonomik ve Parasal Birlik Kurumları, Bölgeler Komitesi ve Avrupa Birliği nde Yakın İşbirliği, Avrupa Birliği Vatandaşlığı, Avrupa Birliği nde Ortak Dış Politika, Güvenlik ve Savunma ( ODPGS ), Avrupa Birliği nde Adalet ve İç İşleri, Avrupa Birliği nde Üye Adaylığı. VIII. YARIYIL / BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER ULU 4307-TÜRKIYE-AB İLİŞKİLERİ: Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihi Gelişimi, Ortaklık İlişkilerinin Dönemleri, Kurumsal İşbirliği: Ortaklık Konseyi, Kurumsal İşbirliği: Ortaklık Komitesi ve Karma Parlamento Komisyonu,

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ MALİYE NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF (GÜZ DÖNEMİ) ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ - I Kredi

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. YARIYIL TUR01 ATI01 ING01 GEM01 BIK01 GEİ01 BYİ01 IKT01 MAT01 THB01 II.YARIYIL TUR01-B ATI01-B ING01-B GM01-B

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL101 İşletme Bilimine Giriş (3-0)3 Ders hem şirketlerin günümüzün etkileşimli piyasasında yarışmalarını

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı