YÖNETMELİK. d) Kurucu: Özel KreĢ ve Gündüz Bakımevi ve Özel Çocuk Kulübü veya her ikisini bir arada açmak isteyen gerçek kiģi veya tüzel kiģiyi,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİK. d) Kurucu: Özel KreĢ ve Gündüz Bakımevi ve Özel Çocuk Kulübü veya her ikisini bir arada açmak isteyen gerçek kiģi veya tüzel kiģiyi,"

Transkript

1 6 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Sosyal Hizmetler ve Sosyal Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden: ÖZEL KREġ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERĠ ĠLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERĠ KURULUġ VE ĠġLEYĠġ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 8/10/1996 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Özel KreĢ ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri KuruluĢ ve ĠĢleyiĢ Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. d) Kurucu: Özel KreĢ ve Gündüz Bakımevi ve Özel Çocuk Kulübü veya her ikisini bir arada açmak isteyen gerçek kiģi veya tüzel kiģiyi, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına meslek elemanları tarafından ibaresinden sonra gelmek üzere 8/A maddesine uygunluk açısından ibaresi eklenmiģ, aynı maddenin (c) ve (ç) bentleri aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. c) BulaĢıcı hastalığı bulunmadığı ve görevini yürütmesine engel bir durumun olmadığını belirten sağlık raporu, ç) Özel hukuk tüzel kiģileri için, özel kreģ ve gündüz bakımevi ve çocuk kulübü açılacağına dair ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıģ veya noterlikçe onaylanmıģ, tüzük, vakıf senedi veya ana sözleģme ile kurucu temsilcilerine yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararı MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Kurucu yetki belgesi MADDE 7 KuruluĢ açmak isteyen kiģinin ve tüzel kiģilik temsilcisinin 5 inci maddede belirtilen belgeleri eksiksiz sunması ve 6 ncı maddede belirtilen Ģartlara sahip olması halinde, Ġl Müdürlüğünce Ek-1 deki Kurucu Yetki Belgesi verilir. Bu belge, kiģinin kuruluģ açabilmek için gerekli Ģartlara sahip olduğunu belgeler. Bu belgeye dayanarak kuruluģ iģletmeye açılamaz ancak, tefriģ ve donanım çalıģmalarına baģlanabilir. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ, (a) bendine aģağıdaki (4) numaralı alt bent eklenmiģ, (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ, (c) bendinin (6) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıģ, (ç) bendindeki Ek teki ifadesi EK-2 olarak değiģtirilmiģ ve maddenin sonuna aģağıdaki fıkra eklenmiģtir. 1) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya aslının Ġl Müdürlüğünce görülmesi kaydıyla fotokopisi, 3) BulaĢıcı hastalığı bulunmadığı ve görevini yürütmesine engel bir durumun olmadığını belirten sağlık raporu, 4) ĠĢ sözleģmesi, 1) Binanın genel yapısını, bölüm ve odaların büyüklüğünü, kapasite hesaplamasını ve binanın bütün bölümlerini gösterir Bayındırlık ve Ġskan Ġl Müdürlüğünden alınacak tasdikli plan ile uygunluğunu gösteren rapor,

2 2) Binanın tapu senedi veya kira sözleģmesi, Kurucunun bina ile ilgili belgeleri teslim etmesinden sonra, belgelerin uygun olup olmadığı Ġl Müdürlüğünce incelenir. Belgelerin uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, kurucudan kuruluģun tefriģinin yapılması istenir. TefriĢ yapıldıktan sonra Ġl Müdürlüğü meslek elemanlarınca yerinde inceleme yapılır ve inceleme sonucunda binanın fiziki Ģartları ile bulunması gereken araç ve gereçlerin kuruluģa uygunluğunu gösterir inceleme raporu düzenlenir. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğe 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aģağıdaki maddeler eklenmiģtir. Kuruluş binası ve yeri MADDE 8/A KuruluĢ olarak kullanılacak binanın ve yerinin seçimi aģağıdaki hususlara uygun olarak yapılır. a) KuruluĢ çocuklar için tehlike yaratmayacak ve ulaģıma elveriģli bir yerde kurulur. Binanın bulunduğu yer, çocukların geliģ ve gidiģlerinde trafik yönünden uygun ve emniyetli olmalıdır. b) KuruluĢun kapasitesine uygun yeterli büyüklükte bahçesi bulunur. Bahçenin alanı her çocuk için en az 1,5 m 2 alan düģecek Ģekilde olmalıdır. Bahçe alanı hesaplamasında 0-2 yaģ grubu çocuk sayısı dikkate alınmaz. Binaların teras katları bahçe olarak kullanılamaz. 0-2 yaģ grubuna hizmet verecek bir kuruluģ, bahçesi olma Ģartı aranmaksızın çok katlı bir binanın herhangi bir bölümünde uygunluğu saptandığı takdirde hizmete açılabilir. c) KuruluĢ müstakil veya çok katlı bir binada zemin katta veya zeminle bağlantılı üst katlarda açılabilir. ç) KuruluĢun çok katlı bir binada hizmete açılması halinde, söz konusu binada veya bitiģiğinde çocuklar için tehlike yaratabilecek fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan bir iģletmenin bulunmaması gerekir. KuruluĢ binası çevresinde patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan kuruluģlar bulunması hâlinde, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun mesafelerin korunması ve tedbirlerin alınması sağlanır. Yönetmelikte belirtilen mesafelerin korunup korunmadığına dair rapor, çalıģma ruhsatı vermeye yetkili birimlerden alınır. d) Özel kreģ ve gündüz bakımevi ile özel çocuk kulübünün aynı binada veya aynı bahçe içerisinde bir arada bulunması halinde, her kuruluģun bağımsız bölüm ve dairelerden oluģması, giriģ ve çıkıģ kapılarının ayrı olması Ģartı aranır. e) KuruluĢlarda herhangi bir tehlike anında çocukların binadan kolaylıkla ayrılabilmelerine yönelik çıkıģ kapısı, tahliye sistemi veya yangın merdiveni bulunur. f) KuruluĢ ile meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler, alkollü içki satılan yerler ile genel ahlak kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları arasında en az 100 metre mesafe bulunması zorunludur. Binaların birden fazla kapısı varsa en yakın kapı esas alınır. Personel belgeleri MADDE 8/B Kurucu, sorumlu müdür ve grup sorumlusu dıģındaki diğer personelden T.C. Kimlik Numarası ile birlikte aģağıdaki belgeler istenir; a) Öğrenim durumunu gösterir belge, b) Adli sicil kaydının bulunmadığına iliģkin yazılı beyan, c) BulaĢıcı hastalığı bulunmadığı ve görevini yürütmesine engel bir durumun olmadığını belirten sağlık raporu,

3 ç) ĠĢ SözleĢmesi. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. b) Ġki dosya olarak düzenlenen tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, kuruluģun hizmete açılabilmesi, Ġl Müdürlüğünün teklifi ve Valiliğin Onayı ile gerçekleģir. Tüm belgeleri tasdik edilen dosyalardan biri Ġl Müdürlüğünde kalır, diğeri ise Ek-3 teki AçılıĢ Ġzin Belgesi düzenledikten ve imzaladıktan sonra kurucuya imza karģılığında verilir. c) AçılıĢ Ġzin Belgesi verilen, devir ve nakil edilen her kuruluģun iģveren ve iģyerinin ismi ve yaptığı iģin çeģidi, bir ay içinde Ġl Müdürlüğünce o yerin bağlı bulunduğu ilin Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl Müdürlüğü ne ve Defterdarlığa/Vergi Dairesi ne bildirilir." MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (e) bentleri aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ ve aynı fıkraya aģağıdaki (f) bendi eklenmiģtir. a) AçılıĢ izin belgesi verilen kuruluģun kurucusu veya sorumlu müdürü, açılıģ izin belgesini aldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde, kuruluģta istihdam edilecek personel için 8/B maddesinde belirtilen belgeleri ikiģer nüsha halinde düzenleyerek Ġl Müdürlüğüne teslim eder. c) Personelin kuruluģta çalıģabilmesi Ġl Müdürlüğünün onayı ile gerçekleģir. Personelin belgeleri ve çalıģma onayının birinci nüshası Ġl Müdürlüğünde, ikinci nüshası ise kuruluģta muhafaza edilir. Ġl Müdürlüğünce tasdik edilmeyen personel kuruluģta çalıģamaz. e) Sorumlu müdürün çeģitli nedenlerle izine ayrılması halinde, yerine kuruluģta bulunan, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (A) veya (B) bentlerindeki özelliklere sahip en kıdemli mesleki personel vekil bırakılır. Sorumlu müdür izine ayrılmadan önce kullanılacak izin süresi ve sorumlu müdürlüğe vekâlet edecek mesleki personel il müdürlüğüne bildirilir. f) Personelin görevden ayrılması veya görevine son verilmesi halinde, durum en geç 5 iģ günü içinde Ġl Müdürlüğüne bildirilir. Ġl Müdürlüğünce görevinden ayrılan veya görevine son verilen personelin çalıģma onayı iptal edilir. Ġl Müdürlüğünce kuruluģa verilen en fazla bir aylık süre içinde yeni personelin kuruluģa baģlatılması sağlanır. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Kuruluş personelinin nitelik ve sorumlulukları MADDE 12 KuruluĢ personelinin nitelik ve sorumlulukları ile personelde aranacak Ģartlar aģağıda düzenlenmiģtir. A) Sorumlu Müdür: KuruluĢun amacına uygun olarak iģleyiģi ile ilgili idari konularda her türlü iģlemden, kuruluģtaki çocukların eğitim, bakım ve beslenmelerinin sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda sağlanmasından, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal geliģimlerine yardımcı olunmasından, onlara temel değer ve alıģkanlıkların kazandırılmasından, birinci derecede sorumlu olan sorumlu müdürün taģıması gereken nitelikler Ģunlardır: a) KreĢ ve gündüz bakımevlerinde; 1) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, Rehber Öğretmen/Psikolojik DanıĢman yetiģtiren alanlardan birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmıģ olmak, 2) Sosyal Hizmet, Çocuk GeliĢimi, Anaokulu Öğretmenliği önlisans mezunu olup, en az iki yıl resmi/özel okul öncesi eğitim kuruluģlarında görev yapmıģ olmak,

4 3) Resmi/özel okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında müdür olarak en az iki yıl görev yapmıģ olmak. b) Çocuk Kulüplerinde; 1) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, Rehber Öğretmen/Psikolojik DanıĢman yetiģtiren alanlardan birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmıģ olmak, 2) Sınıf Öğretmeni unvanına sahip olmak, 3) Sosyal Hizmet, Çocuk GeliĢimi, Anaokulu Öğretmenliği önlisans mezunu olup, en az iki yıl resmi/özel okul öncesi eğitim kuruluģlarında görev yapmıģ olmak, 4) Resmi/özel okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında müdür olarak en az iki yıl görev yapmıģ olmak. c) KreĢ ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüplerinin bir arada açılması halinde; 1) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, Rehber Öğretmen/Psikolojik DanıĢman yetiģtiren alanlardan birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmıģ olmak, 2) Sınıf Öğretmeni unvanına sahip olmak, 3) Sosyal Hizmet, Çocuk GeliĢimi, Anaokulu Öğretmenliği önlisans mezunu olup, en az iki yıl resmi/özel okul öncesi eğitim kuruluģlarında görev yapmıģ olmak, 4) Resmi/özel okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında müdür olarak en az iki yıl görev yapmıģ olmak. ç) Yukarıdaki Ģartlara sahip bulunan kurucular aynı zamanda kuruluģun sorumlu müdürü de olabilirler. d) Bir kiģi, birden fazla kuruluģun sorumlu müdürü olamaz, grup sorumlusu olarak görev yapamaz ve çalıģma saatleri içinde baģka bir iģte çalıģamaz. B) Grup Sorumlusu: Grubundaki çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal geliģimlerini sağlamak, onlara temel değer ve alıģkanlıkları kazandırmak üzere gerekli faaliyetleri bir program dahilinde uygulamak, eğitim, bakım ve temizliklerinin sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda yerine getirilmesine yardımcı olmakla yükümlü olan Grup Sorumlusunun taģıması gereken nitelikler Ģunlardır: a) KreĢ ve Gündüz Bakımevlerinde; 1) Yüksek öğrenim kurumlarının Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk GeliĢimi, Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, Rehber Öğretmen/Psikolojik DanıĢman yetiģtiren alanlarında lisans veya önlisans mezunu olmak, 2) Bu bölüm mezunlarının bulunamaması durumunda, kız meslek liselerinin çocuk geliģimi ve eğitimi bölümü mezunu olmak, 3) 0-2 yaģ grubundaki çocuklar için hemģire unvanına sahip kiģiler de görevlendirilebilir. b) Çocuk Kulüplerinde; 1) Yüksek öğrenim kurumlarının Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk GeliĢimi, Rehber Öğretmen/Psikolojik DanıĢman yetiģtiren alanlarında lisans veya önlisans mezunu olmak, 2) Sınıf Öğretmeni unvanına sahip olmak, 3) Yüksek Öğrenim Kurumlarının Fizik, Kimya, Fen Bilgisi, Biyoloji, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı,

5 Tarih ve Coğrafya, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak. C) Çocuk bakıcılarında tercihen lise mezunu olmak, çocuk geliģimi ve eğitimi/çocuk bakımı konusunda sertifika sahibi olmak Ģartı aranır. Ç) Ayrıca kuruluģta iģ hacmine göre büro, yemek, temizlik ve diğer hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için en az ilkokul/ilköğretim diploması veya okuryazarlık belgesi almıģ olma Ģartı aranır. D) KuruluĢlar kendi çalıģma saat ve düzenleri açısından gerekli gördükleri takdirde, yönetim ve grup sorumluluğu dıģında; kendi branģ dallarında istihdam edilmek üzere Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi, Özel Eğitim Öğretmeni, Doktor, Diyetisyen, HemĢire, Müzik, Resim, Bilgisayar, Yabancı Dil ve benzeri bölüm mezunu elemanları da görevlendirebilirler. Söz konusu Ģahısların branģları ve görevlendirilme Ģekillerinin Ġl Müdürlüklerine bildirilmesi zorunludur. E) KuruluĢlarda görev alacak personel evrakının onaya sunulduğu tarihte, sorumlu müdür hariç tüm personelde kadınlarda 55, erkeklerde 60 yaģından gün almamıģ olma Ģartı aranır. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aģağıdaki madde eklenmiģtir. Personel eğitimi MADDE 12/A KuruluĢ istihdam ettiği personele göreve baģladığı tarihten itibaren ilk üç ay içinde bir kez ve göreve baģladıktan sonra da yılda en az bir kez olmak üzere her defasında en az onar saatlik hizmet içi eğitim verir. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 15 inci, 16 ncı ve 17 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin baģlığı ile birlikte birinci fıkrasının ilk cümlesi ve (ı), (i), (j), (k), (o) ve (s) bentleri aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ, aynı maddeye (t), (u), (ü), (v), (y) ve (z) bentleri eklenmiģtir. KuruluĢ binasında aranacak özellikler KuruluĢ binasında olması gereken özellikler Ģunlardır: ı) KuruluĢtaki tüm merdivenlerde çocukların güvenliğini sağlayabilecek nitelikte emniyet korkulukları bulunur. Merdiven ve balkon aralarından çocukların düģmelerini engellemek için koruyucu düzenlemeler getirilir. i) KuruluĢta ısıtma kaloriferle yapılır. Ancak, bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak ısıtma, çocuklarda risk oluģturmayacak Ģekilde klima veya benzeri sistem ile yapılabilir. Isıtmanın elektrikli araçlarla yapılması hâlinde, il elektrik idaresinden elektrik tesisatının uygunluğuna dair belge alınır. Kalorifer ve diğer ısınma araçları çocuklar için tehlike oluģturmayacak Ģekilde korunaklı hale getirilir. j) Çocuk karyolaları en az bir kiģinin rahatlıkla geçebileceği aralıkla düzenlenir ve emniyet altına alınır. KuruluĢta ranza kullanılmaz. Zeminin ahģap olması ve yalıtımın iyi yapılması halinde cm yüksekliğinde yaylı yer yatağı, 0-2 yaģ grubunda ise sabit karyola kullanılır. Sabit bebek karyolalarında bebeklerin düģmesini engelleyici kenar koruyucuları bulunur. k) KuruluĢta, her 10 çocuğa bir tuvalet ve lavabo bulunur ve bunlar çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri büyüklük ve yükseklikte olur. Lavaboların güvenliği sağlanır ve düģmeyecek Ģekilde iyice sabitlenir. 2 yaģına kadar olan çocuklar için adaptör kullanılır ancak, portatif tuvalet kullanılmaz. Çocuk kulüpleri için, yaģ grubuna uygun olarak tuvaletler bölmelere ayrılır veya kız ve erkek çocuklar için ayrı tuvaletler kullanılır. o) 0-2 yaģ grubu için ayrı bir alt değiģtirme bölümü bulunur. Bu bölümde kirli, temiz bez ve çamaģırlar için ayrı dolaplar bulundurulur.

6 s) KuruluĢun bahçesinde çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli araç ve gereçler bulunur. Bahçenin zemininin yumuģak malzemeden olması sağlanır, yeterli toprak ve çim alanın bulundurulmasına özen gösterilir. Bahçede çocukların mevsimlerin ve bitkilerin değiģimlerini izleyebileceği uygulama bahçeleri de oluģturulabilir. Bahçe oyuncakları yerine iyice sabitlenerek korunaklı hale getirilir. Bahçe oyuncaklarının kırık, sivri uçlu, keskin, paslı kenarları bulunmaz. t) KuruluĢtaki tüm dolaplar, dolap kapakları, çekmeceler, mobilyalar, raflar, panolar, ayakkabılık, portmanto, çocukların özel eģyalarını koyacağı dolaplar ve diğer eģyalar çocukların üzerine düģmeyecek Ģekilde duvara iyice sabitlenir ve güvenliği sağlanır. u) Çocukların yaralanmasını önlemek için mobilyalarda kenar koruyucuları bulunur. ü) KuruluĢtaki tüm pencereler ve balkon kapıları çocukların düģmelerini engelleyecek Ģekilde korunaklı hale getirilir ve güvenlik kilitleri bulunur. v) Elektrik düğme, prizleri, kabloları çocuklar için tehlike oluģturmaması bakımından gerekli önlemler alınarak güvenli hale getirilir, prizlerde koruma kapağı bulunur. y) KuruluĢta, yangından korunmak için yeterli sayıda yangın söndürme cihazı ve malzemesi ile sesli ve ıģıklı uyarı sistemi, duman ve gaz detektörü bulunur. z) Servis aracının iç düzenini sağlamak, çocukların servise inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere serviste bir personel bulunur. MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aģağıdaki madde eklenmiģtir. Çocuk kulüpleri MADDE 18/A Çocuk kulüplerinde çocukların derslerini çalıģmalarına, ödevlerini yapmalarına yardımcı olunur, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenir. Bu doğrultuda grup sorumlularınca düzenlenen etkinlikler EK-4 teki belge ile kayıt altına alınır ve denetimde gösterilmek üzere saklanır. MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 20 KuruluĢa çocuk kabulünde, velinin dilekçesi, çocuğun Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, sağlık raporu, yeteri kadar fotoğraf istenir. BulaĢıcı hastalığı, ağır ruhsal, zihinsel engeli olan çocuklar kuruluģa alınmaz. Ancak; ilgili kuruluģlardan alınmıģ raporda belirtilmek kaydıyla hafif zihinsel, görme, iģitme, konuģma ve bedensel engelli olan çocuklar kuruluģa kabul edilir. Hafif zihinsel, görme, iģitme, konuģma ve bedensel engelli olan çocukları kabul eden kuruluģlarda özel eğitim öğretmeni bulunur, çocukların ihtiyacına göre gerekli araç ve gereçler sağlanır. Gruplarda kaynaģtırma eğitimi alacak çocuk sayısı birden fazla olamaz. MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Hafta içi mesai saatlerine ilave olarak gece saatleri, hafta sonu tatilleri, resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ve diğer günlerde de faaliyetlerini sürdürmek isteyen kurucular, bir dilekçe ile Ġl Müdürlüklerine baģvururlar. MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına Bu süre içinde velilerden ücret alınmaz. cümlesi; ikinci fıkrasına ise KuruluĢun tatil olduğu süre içinde çocukların kuruluģta olmadığı zamanlarda, yılda en az iki defa dezenfektanlarla kuruluģun genel temizliği yapılır. cümlesi eklenmiģtir. MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (h) bentleri aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. a) AçılıĢ izni almıģ olan kuruluģlarda velilerden alınacak aylık ücret miktarları her yıl Aralık ayında il

7 düzeyinde kurulacak bir komisyonca tespit edilir. Komisyonda belirlenen ücretler Valiliğin onayı ile yürürlüğe girer. Yeni ücretler takip eden Ocak ayından itibaren uygulanır. Ücretler gerek görüldüğünde yıl içinde günün Ģartlarına bağlı olarak Komisyonca bir kere daha düzenlenir. Uygulanacak ücretler, kuruluģun velilerce görülebilecek bir yerine asılır. h) Belirlenen miktarın üzerinde ücret aldıkları tespit edilen kuruluģlar hakkında 28 inci madde hükümleri çerçevesinde iģlem yapılır. MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentleri aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıģ, aynı fıkraya aģağıdaki (g), (h) ve (ı) bentleri eklenmiģtir. b) Ekonomik gücü yeterli olmayan, anne ve babası ölü olup, bir yakını tarafından bakılan çocuklar, d) Ekonomik gücü yeterli olmayan tek ebeveyni ile yaģayan çocuklar, e) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kadın Konukevlerinde bulunan kadınların çocukları, g) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda korunma altında bulunan çocuklar, h) ġehit ve malûl gazi çocukları, ı) Ekonomik gücü yeterli olmayan engelli ebeveyni olan çocuklar. MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 28 KuruluĢların teftiģ ve denetimleri aģağıdaki esaslara göre yapılır: a) KuruluĢlar Ġl Müdürlüklerince yılda en az bir kere denetlenir. Gerektiğinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü müfettiģ ve yetkili elemanlarınca da denetlenir ve teftiģe tabi tutulur. TeftiĢ ve denetim esnasında istendiği takdirde, kuruluģ yetkilileri denetleyicilere her türlü belgeyi sunmak ve kolaylık göstermekle yükümlüdür. b) KuruluĢ aģağıda belirtilen durumlarda uyarılır; 1) Denetim ve teftiģ sonucu tespit edilen mevzuat hükümlerine aykırı eksiklikler, Ġl Müdürlüğünce yazılı olarak kuruluģa bildirilir. 2) KuruluĢ bildirilen eksiklikleri bir ay içinde düzeltmek ve gidermek zorundadır. 3) KuruluĢ yapmıģ olduğu iģlemleri Ġl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. 4) Ġl Müdürlüğü belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilip giderilmediğini yerinde tespit eder. c) KuruluĢun geçici olarak durdurulması aģağıda belirtilen eksikliklerden birinin tespiti halinde ve uyarıya rağmen verilen süre içinde gerekli düzenleme yapılmadığında yerine getirilir; 1) Mevzuat hükümlerine aykırı harekette bulunulması ve mevzuat hükümlerine aykırı görülen eksikliklerin verilen süre içerisinde düzeltilmemesi ve giderilmemesi. 2) KuruluĢa açılıģ izin belgesinde belirtilen yaģ grubu dıģında çocuk kabul edilmesi. 3) Belirlenen kapasitenin üstünde hizmet verilmesi.

8 4) Onaysız personel çalıģtırılması. 5) Eksik personel çalıģtırılması. 6) Belirlenen ücretten fazla ücret aldığı tespit edilmesi. 7) Bakılması gereken oranda ücretsiz çocuğa bakılmaması. 8) Genel ahlak kuralarına aykırı harekette bulunulması. ç) KuruluĢun faaliyetinin geçici olarak durdurulması aģağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır; 1) KuruluĢların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, Ġl Müdürlüğünün teklifi ve Valilik onayı ile Kolluk Kuvvetleri nezaretinde gerçekleģtirilir. 2) KuruluĢların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulma süresi üç iģ günüdür. 3) KuruluĢun geçici olarak durdurulması kararı en az beģ iģ günü öncesinden kuruluģa bildirilerek velilere bilgi verilmesi sağlanır. 4) Geçici durdurulma süresi bitiminde kuruluģ kendiliğinden açılmıģ sayılır. AçılmıĢ olan kuruluģa verilecek on iģ günü ek sürenin sonunda, eksikliklerin giderilmediği ve geçici kapatmayı gerektiren fiilin devamının tespiti halinde, kuruluģun faaliyeti beģ iģ günü geçici olarak durdurulur. d) KuruluĢun faaliyetinin sürekli olarak durdurulması aģağıda belirtilen durumların gerçekleģmesi halinde yapılır; 1) Uyarılara rağmen tespit edilen eksikliklerin giderilmemesi ve iki kez geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına rağmen aynı konularda eksiklik tespit edilmesi. 2) AçılıĢ onayı olmadan hizmete baģlanması. 3) Ġzinsiz devir ve nakil iģlemi yapılması. e) KuruluĢun faaliyetlerinin sürekli olarak durdurulması aģağıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleģtirilir; 1) KuruluĢların faaliyetlerinin sürekli durdurulması, Ġl Müdürlüğünün teklifi ve Valilik Onayı ile Kolluk Kuvvetleri nezaretinde gerçekleģtirilir. 2) Faaliyeti sürekli durdurulan kuruluģlar, Ġl Müdürlüğünce o kuruluģun bağlı bulunduğu ilin sosyal güvenlik kurumu Ġl Müdürlüğü ne, Defterdarlığa/ Vergi Dairesi ne bildirilir. 3) KuruluĢun faaliyetlerinin sürekli durdurulması kararı en az on beģ gün öncesinden kuruluģa bildirilerek velilere bilgi verilmesi sağlanır. 4) KuruluĢ açılıģ izin onayı, açılıģ izin belgesi aslı ve ilgili diğer belgeleri on beģ gün içinde Ġl Müdürlüğüne teslim eder. 5) KuruluĢların faaliyeti durdurulduğunda peģin alınan ücretten kuruluģun faaliyette bulunmadığı günlere düģen pay velilere geri verilir. f) Bakımları ve sorumlulukları altında bulunan çocuklara karģı ihmali görülen veya herhangi bir suç iģleyen kuruluģ görevlileri hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümlerine ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme

9 Kurumu Kanununun 27 nci maddesine göre iģlem yapılır. MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. KuruluĢun devir, nakil, ad değiģikliği, tüzel kiģilik temsilci değiģikliği ile binanın fiziki koģulları ve yaģ grubu değiģikliği iģlemleri MADDE 29 KuruluĢun devir, nakil, ad değiģikliği, tüzel kiģilik temsilci değiģikliği ile binanın fiziki koģulları ve yaģ grubu değiģikliği ile ilgili iģlemler aģağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır: a) KuruluĢun baģka bir gerçek veya özel hukuk tüzel kiģiliğe devri için aģağıda belirtilen belgeler Ġl Müdürlüğüne sunulur; 1) KuruluĢu devir etmek ve devir almak isteyen kiģilere ait dilekçe, 2) KuruluĢun diğer bir gerçek kiģi veya özel hukuk tüzel kiģisine devrinde yeni kurucular adına düzenlenecek Kurucu Yetki Belgesi verilebilmesi için gerekli belgeler, 3) Yeni kurucu adına Kurucu Yetki Belgesi verildikten sonra tarafların noterden alacakları Devir Senedi, 4) Kira SözleĢmesi veya tapu senedi, 5) KuruluĢta yeni görev alacak personele iliģkin belgeler ve iģ sözleģmesi. Söz konusu belgelerin Ġl Müdürlüğünce tasdik edilmesinden sonra, kurucu değiģikliği için Valilik Onayı alınır ve Ek-5 teki DeğiĢiklik Ġzin Belgesi düzenlenir. Ġl Müdürlüğüne müracaat edilmeden kuruluģun devir edilmesi halinde, açılıģ izin belgesi ve açılıģ onayı iptal edilerek kuruluģun faaliyeti sürekli durdurulur. Ġzinsiz olarak devir yapan, devir alan kiģi veya tüzel kiģiliğin, yeni bir kuruluģ açmak için Ġl Müdürlüğüne baģvuruda bulunması durumunda müracaatları reddedilir. b) KuruluĢun nakil iģlemleri aģağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür; 1) Kurucu veya temsilci tarafından nakil edilecek binanın adresini belirten dilekçe Ġl Müdürlüğüne verilir, 2) KuruluĢun yeni bir binaya nakil edilmesi için, Ġl Müdürlüğünce en geç on beģ iģ günü içinde belirtilen adrese gidilerek yerinde inceleme yapılır. Binanın uygun bir yapıya sahip olduğunun belirlenmesi halinde, kurucudan yeni binaya ait yapı kullanım izin belgesi/iskân raporu ile birlikte, 8 inci maddenin (c) bendinde belirtilen bina ile ilgili belgeler istenir. Üç ay içinde açılıģ izni için gerekli belgeleri tamamlamayan kuruluģun nakil iģlemi iptal edilir. Söz konusu belgelerin Ġl Müdürlüğünce tasdik edilmesinden sonra, nakil için Valilik Onayı alınır ve DeğiĢiklik Ġzin Belgesi düzenlenir. Valilik Onayı ve DeğiĢiklik Ġzin Belgesi alınmadan yeni binada hizmete baģlanamaz, çocuk kabul edilemez. Ġl Müdürlüğüne müracaat edilmeden kuruluģun nakil edilmesi halinde, açılıģ izin belgesi ve açılıģ onayı iptal edilerek kuruluģun sürekli faaliyeti durdurulur. Ġzinsiz nakil yapmıģ olan kiģi veya tüzel kiģiliğin, yeni bir kuruluģ açmak için Ġl Müdürlüğüne baģvuruda bulunması durumunda müracaatları reddedilir. c) KuruluĢ adının değiģtirilmesi aģağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür; 1) Kurucudan ve temsilciden ad değiģikliği talep dilekçesi alınarak, kuruluģa verilecek yeni adın uygunluğu incelenir. 2) KuruluĢ adının uygun görülmesi halinde, Valilik Onayı alınır ve kuruluģun yeni adının yer aldığı DeğiĢiklik

10 Ġzin Belgesi düzenlenir. ç) Özel hukuk tüzel kiģilerinde kurucu temsilcisi değiģikliği aģağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür; 1) Temsilci değiģikliğine ait yönetim kurulu kararı, 2) Temsilciye Kurucu Yetki Belgesi verebilmek için gerekli koģullar ve belgeler (Vakıf veya dernek tüzüğü ile Ģirket sözleģmesi hariç) istenir. Ġl Müdürlüğünce belgelerin uygun olduğunun belirlenmesi halinde, özel hukuk tüzel kiģiliği temsil eden yeni kurucuya Kurucu Yetki Belgesi verilir, DeğiĢiklik Ġzin Belgesi düzenlenir. d) KuruluĢun fiziki koģulları ile yaģ grubu değiģikliği iģlemleri aģağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür; 1) Kurucu değiģikliği içeren dilekçe ve yapmak istedikleri değiģikliklerin yer aldığı yerleģim planıyla Ġl Müdürlüğüne baģvuruda bulunur. 2) Ġl Müdürlüğü meslek elemanlarınca bina yerinde bu Yönetmeliğe uygunluk açısından incelenir ve inceleme raporu hazırlanır. 3) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen bina ile ilgili belgelerden değiģikliğe iliģkin gerekli belgeler istenir. 4) Bina ile ilgili Ģartların sağlanması ve binanın uygunluğunun belirlenmesi halinde Valilik Onayı alınır ve DeğiĢiklik Ġzin Belgesi düzenlenir. MADDE 20 Aynı Yönetmeliğe 29 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aģağıdaki madde eklenmiģtir. Kuruluşla ilgili yapılan değişiklik işlemlerinin bildirilmesi MADDE 29/A Ġl Müdürlüklerince kuruluģların açılıģ, kapanıģ, devir, nakil, ad değiģikliği, tüzel kiģilik temsilci değiģikliği, kapasite ve yaģ grubu değiģikliklerinin olması durumunda, altı ayda bir Ek-6 daki form düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir. MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. a) Kurucular en az bir ay önceden Ġl Müdürlüğüne, personel ve velilere yazılı olarak kuruluģu kapatma isteğinde olduklarını bildirir. Kapanan kuruluģlar Ġl Müdürlüğünce o kuruluģun bağlı bulunduğu ilin Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl Müdürlüğü ne ve Defterdarlığa/ Vergi Dairesine bildirilir. b) Kapanan kuruluģ açılıģ izin onayı, açılıģ izin belgesi aslı ve ilgili diğer belgeleri on beģ gün içinde Ġl Müdürlüğüne teslim eder. MADDE 22 Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Kuruluş tarafından İl Müdürlüğüne gönderilecek belgeler MADDE 31 KuruluĢlarca her ayın ilk haftasında; a) Bakılan çocukların gruplarına göre sayısında ve personel listesinde değiģiklik olması durumunda ilgili belgeler ve aylık ücret bordrosunun bir örneği Ġl Müdürlüğüne gönderilir. b) KuruluĢlar, eğitim programlarına göre yıllık ve aylık faaliyet programlarını düzenleyerek denetimde

11 gösterilmek üzere dosyada saklar. Yıllık faaliyet programının bir örneği her yıl Eylül ayının ilk haftasında Ġl Müdürlüğüne gönderilir. c) Tüm belgeler iki nüsha hazırlanır. Bir nüshası kuruluģta kalır, diğer nüsha denetim için Ġl Müdürlüğüne gönderilir. Uyarılara rağmen istenilen belgeleri göndermeyen kuruluģlar hakkında, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre iģlem yapılır. MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aģağıdaki fıkra eklenmiģtir. KuruluĢta verilen yemek numuneleri uygun saklama ortamında yirmi dört saat süre ile saklanır. MADDE 24 Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine (EK-7) ibaresi ve aynı fıkraya (h), (ı) ve (i) bentleri eklenmiģtir. h) Çocuklar için ilaç defteri (EK-8), ı) Sivil savunma planlarının bulunduğu dosya, i) Personel eğitim planı (EK-9) MADDE 25 Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 26 Aynı Yönetmeliğe aģağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiģtir. GEÇİCİ MADDE 4 Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce açılmıģ olan kuruluģlar, binalarının fiziki koģullarını bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirir. MADDE 27 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 28 Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür. Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

ÖZEL KREġ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERĠ ĠLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERĠ KURULUġ VE ĠġLEYĠġ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÖZEL KREġ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERĠ ĠLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERĠ KURULUġ VE ĠġLEYĠġ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÖZEL KREġ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERĠ ĠLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERĠ KURULUġ VE ĠġLEYĠġ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek kiģiler ve özel hukuk tüzel

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin mülga 7 nci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin mülga 7 nci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir. 27 Mayıs 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28305 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

BAHÇELİEVLER KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BAHÇELİEVLER KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücretli KarĢılığı Öğretmen Görevlendirme BaĢvuru ĠĢlemleri) Web sayfasından baģvuru yapılmaktadır. 1-Dilekçe 2-Mezuniyet belgesi 3-Adli sicil beyanı

Detaylı

Eğitim Kurumu Başvuru Rehberi

Eğitim Kurumu Başvuru Rehberi Eğitim Kurumu Başvuru Rehberi Eğitim kurumları müracaatlarında kullanılmak üzere İSGGM tarafından düzenlenmiştir. 01.06.2015 İSGGM Yetkilendirme Daire Başkanlığı Amaç Bu rehberde, 20.06.2012 tarihli ve

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. İZMİR VALİLİĞİ KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMET STANDARDI OLAN BİRİMLER SAYI 1 ĠnĢaat Emlak ve Destek ġube Müdürlükleri 2 2 Hukuk ġube Müdürlüğü 2 3 Ġnsan Kaynakları

Detaylı

06 /07 /2011-27986 RG/4

06 /07 /2011-27986 RG/4 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik Tarih : 08.10.1996 Sayı : 22781 R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak iģyeri

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından: 26 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28833 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından: KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

YÖNETMELİK C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

YÖNETMELİK C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 1 Temmuz 2011 CUMA Sayı : 27981 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/1985 Ekli Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Sağlık

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları ÖZEL ENGELLİ ÇOCUK BAKIMEVİ AÇMA İŞLEM BASAMAKLARI Merkezin Adının Belirlenmesi 1 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1-Elektronik başvuru formu 2-Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumunca onaylı

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/5142/81065 26/05/2006 (300-318) ĠĢyeri KONU : Ġçkili yer bölgesi EMĠNÖNÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞINA-ĠSTANBUL ĠLGĠ : 2.3.2006 tarihli ve 317 sayılı yazınız. Ġlgi yazınız incelenmiģtir.

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

BİRECİK KAYMAKAMLIĞI BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BİRECİK KAYMAKAMLIĞI BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİRECİK KAYMAKAMLIĞI BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Ücretli Öğretmen Müracaatı 2 Personel Kimlik Kartı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEDE TORUN YAŞAM MERKEZİ ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEDE TORUN YAŞAM MERKEZİ ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEDE TORUN YAŞAM MERKEZİ ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Yaşlı Bakımevi Açma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Yaşlı Bakımevi Açma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Özel Yaşlı Bakımevi Açma İşlem Basamakları 2013 ÖZEL YAŞLI BAKIMEVİ AÇMA İŞLEM BASAMAKLARI İl/İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne Başvuru 1 Açılış İzninin Alınması

Detaylı

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, gerçek kişiler

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Çocuk bakıcısı: Çocukların öz bakımlarının karşılanmasına yardımcı olan kişiyi,

YÖNETMELİK. c) Çocuk bakıcısı: Çocukların öz bakımlarının karşılanmasına yardımcı olan kişiyi, 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2006 tarihli ve 26184

Detaylı

YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 BİMER ve Bilgi Edinme Başvurusu

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

Sayfa 1/93

Sayfa 1/93 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2015 Mevzuattaki Son Değişiklikler

Detaylı

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ TALİMATI Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; spor dallarına göre spora baģlama yaģında bulunan çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerini aksatmadan elit

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 1 HİZMET STANDARTLARI

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 1 HİZMET STANDARTLARI İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 1 HİZMET STANDARTLARI ADI 1-Nüfus cüzdanı aslı 2-3 Adet Fotoğraf 3-Adli sicil beyanı 1-Nüfus cüzdanı aslı 2-3 Adet Fotoğraf 3-Adli sicil beyanı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

RUHSAT İŞLEMLERİ İŞ TALİMATI

RUHSAT İŞLEMLERİ İŞ TALİMATI DOKÜMAN NO: RDM.T.01 TARİH: 01.11.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 Bu prosedür, Gayrı Sıhhi Müesseseler, Sıhhi Müesseseler ve Umuma Açık Yerlerin ruhsatlandırılması iş ve işlemlerini kapsamaktadır. a )

Detaylı

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 103 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29342 ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 2 Personel Alımı (Sözleşmeli Öğretmenlerin Göreve Başlatılması) Personel Alımı (İlk Defa Atanacak Kadrolu/Sözleşmeli Öğretmenlerin Göreve

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 2.5.2006/26156 Ek ve Değişiklikler: 1) 31.07.2009/27305 RG BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu.

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu. EK-1/1 YAPI ĠNCELEME VE DENETĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN RAPOR ÖRNEĞĠ [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU Karar Tarihi : Karar No : [ İl plaka no-yıl-karar no_örn 06-2011-001 ] Konu :Denetim faaliyetinin geçici durdurulmasına

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI ADI 1 Denklik İşleri (Yurtdışı Eğitim Denkliği İlköğretim) 2 Denklik İşleri (Yurtdışı Eğitim Denkliği Ortaöğretim) 3 Özel Yurt Açma 1- Başvuru formu 2-Yurt dışında okudukları okuldan aldıkları karneleri,

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

inci maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.

inci maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3194-03.05.1985

Detaylı

İnsan hayatında, geleceğini etkileyecek karar verme dönemleri vardır. Bu kararlardan biri de Meslek Seçimi dir. Meslek seçiminden önce önemli bir

İnsan hayatında, geleceğini etkileyecek karar verme dönemleri vardır. Bu kararlardan biri de Meslek Seçimi dir. Meslek seçiminden önce önemli bir İnsan hayatında, geleceğini etkileyecek karar verme dönemleri vardır. Bu kararlardan biri de Meslek Seçimi dir. Meslek seçiminden önce önemli bir karar daha vermemiz gerekmektedir. Bu da Ders Seçimi dir.

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

DĠNAR ĠLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI TESPĠT ÇĠZELGESĠ

DĠNAR ĠLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI TESPĠT ÇĠZELGESĠ KAPSAMINDA VERĠLEN SĠLAH TAġIMA RUSATLARI TAMAMLANDIKTAN SONRA CAN GÜVENLĠĞĠ NEDENĠ ĠLE VERĠLECEK SĠLAH TAġIMA RUSAT ĠġLEMLERĠNĠN TAMAMLANMASI (30) Ġġ GÜNÜ DĠNAR ĠLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013 1 AV VE YABAN HAYVANI ÜRETEN ÖZEL ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN TABĠĠ OLDUKLARI MEVZUAT Ülkemizde av ve yaban hayvanı üretmek isteyen kamu kurum ve kuruluģları ile gerçek ve

Detaylı

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde 3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV ye karşılık olmak üzere alınan teminatın çözümü

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 12.11.2008 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı DUYURU NO:2008/112 12.11.2008 tarih ve 27052 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile yabancı

Detaylı

SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ

SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512: İşlenen son değişikliğin yayımlandığı R.G.: 18.12.2014/29209 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 23 Ekim 2009-27385 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

Çocuk evinde kalan çocuklar toplum ilişkisi konusunda nasıl yetiştirilmektedir?

Çocuk evinde kalan çocuklar toplum ilişkisi konusunda nasıl yetiştirilmektedir? Çocuk evi nedir? Çocuk evi çocukların yaşamını sürdürdüğü her ilin sosyal, kültürel ve fiziksel yapısı, çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde, tercihen il merkezinde, okullara ve hastanelere yakın bağış

Detaylı

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TASNİFİ, TESCİLİ VE MÜZELERE ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TASNİFİ, TESCİLİ VE MÜZELERE ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TASNİFİ, TESCİLİ VE MÜZELERE ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete i : 20/04/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27206 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

BAŞAKŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BAŞAKŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücretli Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) Web sayfasından başvuru yapılmaktadır. 1-Dilekçe 2-Mezuniyet belgesi 3-Adli sicil beyanı

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

YÖNETMELĐK. Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELĐK. Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 6 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27721 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELĐK YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ

EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ 18.03.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.12.2009 Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 Konu: ĐŞLETME BELGESĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR Yönetmeliğe göre, sanayi, ticaret, tarım ve orman işi yapan, 50 ve üzeri işçi çalıştıran

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ ANKARA OCAK 2016 (17/08/2012 tarihli ve 8106 sayılı Makam Oluru) (16/7/2014 tarihli ve 3007900

Detaylı

MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠZĠN YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK. Resmî Gazete Sayı : 26500

MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠZĠN YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK. Resmî Gazete Sayı : 26500 MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠZĠN YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 21 Nisan 2007 CUMARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 26500 MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠZĠN

Detaylı

ORTEZ-PROTEZLERİ ISMARLAMA OLARAK ÜRETEN VE/VEYA UYGULAYAN MERKEZLER İLE İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMASI YAPAN MERKEZLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ORTEZ-PROTEZLERİ ISMARLAMA OLARAK ÜRETEN VE/VEYA UYGULAYAN MERKEZLER İLE İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMASI YAPAN MERKEZLER HAKKINDA YÖNETMELİK ORTEZ-PROTEZLERİ ISMARLAMA OLARAK ÜRETEN VE/VEYA UYGULAYAN MERKEZLER İLE İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMASI YAPAN MERKEZLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 03.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27073

Detaylı

ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 11.11.1989 Resmi Gazete Sayısı: 20339 ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Gıda ve Yem Şube Müdürü

Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Gıda Yem, Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Kasım 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29525 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT VE BAKIM-ONARIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını, 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Türk Patent Enstitüsünden: YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı :B.08.0.OÖG.0.07.02.02-020/ 1925 02/07/2009

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı :B.08.0.OÖG.0.07.02.02-020/ 1925 02/07/2009 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.OÖG.0.07.02.02-020/ 1925 02/07/2009 Konu :Kadrosuz Usta Öğretici Görevlendirilmesi...VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20/3/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ

Resmi Gazete Tarihi: 20/3/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 20/3/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

H A Y A T S E N D E D E R N E Ğ İ. Çocuk Evleri. Çocuk evlerinin yapısı, amacı ve nitelikleri

H A Y A T S E N D E D E R N E Ğ İ. Çocuk Evleri. Çocuk evlerinin yapısı, amacı ve nitelikleri H A Y A T S E N D E D E R N E Ğ İ Çocuk Evleri Çocuk evlerinin yapısı, amacı ve nitelikleri Çocuk Evi Çocuk evi çocukların yaşamını sürdürdüğü her ilin sosyal, kültürel ve fiziksel yapısı, çocuk yetiştirmeye

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan fakültelerde lisans, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim görecek

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELİR HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenim Görenlere Öğrenim Durum Belgesi/Diploma

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER S. NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Denklik İşleri Yurtdışı Eğitim Denkliği

Detaylı

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ:

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:52) MADDE 1 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük

Detaylı