AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY adresinde yapımı planlanan bakım onarım işi götürü sabit bedel ile ihaleye çıkartılmıştır. MADDE 1- YAPILACAK İŞLER VE İŞİN YERİ: 1.1.İşin Yapılma Yeri: Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY 1.2.İşin Konusu, Miktarı ve Sorumluluklar: Madde 1.1. de belirtilen adreste bulunan bina tadilatları Proje ve teknik şartname, mahal listesi eklerine uygun olarak yapılacak, İnşaatta kullanılacak malzeme ve detaylar ile ilgili tüm bilgiler şartname ve mahal listesi eklerine ve iş programına uygun olacak şekilde tüm imalatlar idare tarafından görevlendirilecek teknik kontrolörlerin onayı alınarak yapılacaktır Proje ve eklerine göre binanın kullanılır halde teslimi için gereken tüm malzeme nakliye ve işçilikler temin edilip yapılacak ve tüm bu işler yapının ilgili proje ve şartnamelerine uyulmak şartı ile kullanılır halde götürü bedelle yapılması işidir İnşaatlarda kullanılacak tüm malzeme, araç gereç, iş makineleri, işçilikler, tüm bunların iş sahasına nakli ve montajlar ve korunması, elektrik ve su giderleri ve tüm sorumluluklar yükleniciye aittir Yapıda kullanılacak olan tüm malzemeler TSE, EN, İSO standartlarına uygun olacak olup, teklif sahipleri kullanacağı tüm malzeme için AKİB in onayını alındıktan sonra ilgili mahal listesine göre uygulama yapacaktır Sözleşme bedeli işin anahtar teslimi maliyet bedelidir. Bazı kalemlerin mahal listelerinde ve projelerde unutulmuş olması veya miktarının olmaması anahtar teslimi fiyatının değişmesi için neden olmayacaktır. İnşaatlar projelerine ve istenilen şartlara uygun olarak her şeyi ile kullanıma hazır şekilde yüklenici tarafından AKIB e teslim edilecektir Yüklenici teklifini verirken ekli projeler ve mahal listelerini inceleyerek, eksik bulduğu iş kalemlerini varsa ilave edecek, malzemelere ait üretici adı ve imalatın özelliklerini gösteren bir liste ve ürün kataloglarını verecek ve götürü bedel bu esasa göre verilmiş olacaktır. Herhangi bir gerekli imalat için yüklenici bunun sözleşme fiyatına dahil olmadığını iddia edemeyecektir. MADDE 2- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: 2.1 İhale 18/02/2015 Çarşamba günü, saat 13:30 da Birlik merkezinde toplanacak, ihale komisyonunca yapılacaktır. MADDE 3- GEÇİCİ TEMİNAT: 3.1. Teklif veren firmadan teminat istenmeyecektir. İşi alan firma %10 banka teminat mektubu verecektir. 1

2 MADDE 4-TEKLİF MEKTUBU VE TESLİMİ: 4.1.İhaleye katılmak isteyenler Salı günü saat 17:30 a kadar teklif mektuplarını ve aşağıda yazılı belgeleri AKİB e kapalı zarf içinde teslim edeceklerdir. İstekliler şartnameyi imzaladıktan sonra tekliflerini bizzat vereceklerdir. 4.2.Dış zarfa konulacak belgeler: Teklif mektubunu havi iç zarf (Teklif Mektubu Örneği), Keşif özeti, (Yapılacak her bir işin metrajlarının ve birim-toplam fiyatlarının belirtilmesi) Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın verildiği yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilanın verildiği yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküleri( Fotokopi), Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ( Fotokopi), Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Fotokopi) Benzer iş bitirme belgesi (son 4 yıl içinde teklif edilen bedelin en az %50 si kadar), Teklif veren bir şirket adına hareket ediyorsa, şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir belge, teklif veren özel ve tüzel kişilere vekalet ediyorsa, noterden 2013 veya 2014 yılında alınmış vekaletnamenin asıl veya noterce onaylı bir örneği ( Fotokopi) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 60 gün içinde düzenlenmiş belge, İlgili mevzuatın hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 60 gün içinde düzenlenmiş belge, AKİB tarafından verilmiş olan şartnameler( idari, teknik, teklif verme şartnameleri), sözleşme taslağı ve ekleri, projeler ve ekleri (Her sayfası imzalı ve kaşeli olacaktır.) Yer görme belgesi, ( Ektedir) 2

3 4.3.Teklif Mektubu Örneği: İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA, AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞİ ne ait ihale dokümanlarını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri ve özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ettik. Söz konusu işleri KDV hariç; TOPLAM ( )TL götürü bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. Teklifimiz, teklif verilme tarihinden itibaren 45 gün süreyle geçerlidir.. İhale konusu iş için sermayesinin %50 sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermeyeceğini beyan ediyoruz. En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz. İhale konusu işle ilgili olmak üzere, AKİB ce yaptırılacak diğer işlerde AKİB nin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. Saygılarımızla Adı Soyadı/ Firma Kaşesi Teklif sahibinin; Adı Soyadı/unvanı, Uyruğu' Açık tebligat adresi Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası: Telefon ve faks numarası Not: Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. İş ortaklığı halinde, teklif mektubu bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır İsteklinin iş ortaklığı olması halinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 3

4 MADDE 5- İŞ BİTİRME VE MALİ DURUM BELGESİ: 5.1. İş bitirme belgesi: Geriye dönük son dört (4) yıl içinde en az teklif ettiği bedelin %50 si oranında benzer işi yapıp bitirmiş olunduğu belgelenecektir. MADDE 6 TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 6.1.Kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir Tedavüldeki Türk parası, Süresiz ve şartsız banka teminat mektupları, 6.1.3Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve hazine bonoları (nominal değer üzerinden) 6.2Teminatların Teslim Yeri 6.1 maddenin 1,2,3 fıkralarında yazılı para, mektup veya tahvilleri teminat olarak vermek isteyenlerin, bunları doğrudan doğruya Birlik muhasebesine yatırması gerekmektedir. MADDE 7-UYGUN OLMAYAN TEKLİF MEKTUPLARI: 71.Şartnamelere uygun olmayan veya şartname dışında şartlar ihtiva eden tekliflere itibar edilmez. MADDE 8-YÜKLENİCİNİN YETKİSİ: 8.1.Yüklenici, zarfların açıldığı günden itibaren teklifinden dönemez. Ancak 45 takvim günü içinde AKİB'nin tasdik veya reddi kendisine tebliğ edilmezse, ihale tarihinden başlayarak 45 takvim günü tamamlandıktan sonra teklifini geri çekebilir. MADDE 9-İDARENIN YETKİLERİ VE SAİR HUSUSLAR: 9.1. AKİB, 4734 sayılı Kanuna tabi olmayıp, İhale Komisyonu tekliflerin değerlendirilmesinde, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, uygun bedeli tespitte ve uygun teklif sahipleri arasında ayrıca pazarlık yapmakta veya dilediğine istediği şartlarda vermekte serbesttir. AKİB işin yapımı sırasında, projede değişiklik veya ilave yapmakta serbesttir. Bu değişikliklerden doğacak fiyat farkları müteahhide yansıtılır İşin kontrolü; iş programı, uygun olmayan malzemeler, vergi veya fiyatların değişmesi, yapı sırasında kaza olması, işçilerin değiştirilmesi, işçilerin hakları ve malzeme bedelleri, resim, vergi ve masrafla, süre uzatılması, teminat süresi, yapının ilk muayenede görülecek noksanları, vaktinden evvel teslim, geçici kabul, geçici işgal, ilk muayene ve geçici kabulün sonucu, yapının muhafazası, kesin kabul, kesin hesaplar, iş sahasının temizlenmesi, gibi hususlarda, ekli sözleşme tasarısı ve eklerindeki hükümler aynen tatbik edilecektir. 9.3.Yüklenici, ihale tarihinden sonra gerek iş süresi içinde, gerekse herhangi bir şekilde uzayan süre içinde, taahhüdün tamamen ifasına kadar, vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konulması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplerle, süre uzatılması isteğinde bulunmaz. 4

5 MADDE 10-KESİN TEMİNAT TUTARI: Kesin teminat toplam ihale bedelinin en az %10 (yüzde on) udur. Bu miktar sözleşmenin 6.maddesine yazılacaktır. Keşif ve sözleşmenin dışında kalmış, fakat ihaleden sonra yapılması kararlaştırılmış işler için kesin teminat ilavesi, artan iş farkı olarak ödenecek bedelin %10 u olarak hesaplanır ve 30 gün içinde AKİB e verilir. MADDE 11-DENETİM : 11.1.AKİB işin kontrolü için, bir denetim teşkilatı kuracaktır Denetim teşkilatı, işin her safhasında ve kabul tutanaklarında, imza ve müdahale hakkına sahip olacak ve işin proje ve eklerine uygun yapılmasını sağlayacaktır. MADDE 12-HAKEDİŞLER VE ÖDEME ŞARTLARI, AVANS VERİLİP VERİLMEYECEĞİ, VERİLECEKSE ŞEKİL VE ŞARTLARI AKİB ce onaylanacak hakedişlere göre; Yapım İşi Sözleşme Örneği madde 5.1 de sözü geçen evraklar AKİB e ibraz edildikten, AKİB ce belirlenen denetim teşkilatı ile mutabakata varıldıktan ve AKİB ce onaylandıktan sonra ödemeler geçici kabulden sonra yapılacaktır. Hakedişler geçici kabulden sonra, onay sonrası fatura mukabilinde, 7 gün içinde yükleniciye ödenecektir Söz konusu işe dair avans verilmeyecektir Yüklenici, her türlü hak ediş ve alacaklarını AKİB in yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. AKİB in onayı olması halinde, temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. MADDE 13- SÖZLEŞME AKTİ, İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME ZAMANI, GECİKME OLMASI HALİNDE ALINACAK CEZALAR: AKİB İhale Komisyonu tarafından, alınan ihale kararının, Yüklenicinin faks adresine (faks no.suna) veya e-postasına yazılı mesaj olarak bildirilmesi kanuni tebligat olarak yeterli sayılacaktır Ayrıca; AKİB nin, Yüklenicinin faks adresine (faks no.suna) veya e-postasına göndereceği, her türlü yazılı mesaj, kanuni tebligat ve ihbar olarak addedilecektir AKİB nin kararının, Yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren, 10 (on) takvim günü içerisinde yüklenici, sözleşme dosyasını imzalamadığı takdirde, AKİB ce ek bir bildirimde bulunmaksızın ihale ikinci firmaya verilebilir ve bu durumda Yüklenici hiç bir hak iddia edemez İhaleyi alan Yükleniciden, toplam ihale bedelinin %10 (yüzde on) nispetinde nakit veya limit içi süresiz Banka Teminat Mektubu, Kesin Teminat olarak alınacaktır Sözleşmenin akdini müteakip, Yüklenici en geç 10 (on) takvim günü içerisinde işe başlayacaktır Müteahhit taahhüdün tümünü 100 takvim günü içerisinde tamamlayıp geçici kabule hazır hale getirecektir. AKİB ce verilen süre hariç iş zamanında bitirilmediği taktirde, gecikilen her takvim günü için müteahhidin hakedişinden ihale bedelinin binde bir (%01) tutarında gecikme cezası kesilecektir. 5

6 Gecikme cezası, müteahhide hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya hacet kalmaksızın hak edişlerden kesilir. Bu cezalar hak edişlerden karşılanmadığı taktirde müteahhitten ayrıca tahsil edilir. Sözleşmenin feshi neticesi teminatın irat kaydedilmesi halinde aynı işlem uygulanır. MADDE 14-İHTİLAFLARIN HALLİ: 14.1.Taraflar arasında uyuşmazlık çıkarsa, bu durum öncelikle iyi niyet çerçevesinde çözülmeye çalışılacaktır. Sonuç alınmadığı takdirde, ihtilafların halli için Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE 15- TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ: Teminatın teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, sözleşmede öngörülen sürenin aşılması durumunda teminat mektubunun iade süresi de iş süresindeki artış kadar uzatılır Taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek, AKİB ce belirlenen denetim teşkilatı ile kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı AKİB e herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten, AKİB adına yaptırılmış bulunan şantiye elektriği ile ilgili kullanımdan doğan borcun olmadığının belgelendirilmesi ( son üç ayın ortalamasından daha fazla elektrik faturası gelmesi halinde, bu tutar yükleniciye yansıtılır) kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra alınmış olan kesin teminat mektubu yükleniciye iade edilir Yüklenicinin bu iş nedeni ile idareye ve SGK ya olan borçlarının kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir,varsa kalanı yükleniciye geri verilir Yukarıdaki hükümlere göre, mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde AKİB e gelir kaydedilir Her ne suretle olursa olsun, AKİB ce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. MADDE 16- KATMA DEĞER VERGİSİ: İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, Yükleniciye Sözleşmenin beşinci maddesinde belirtilen şekilde, hakedişlerle beraber ödenir. MADDE 17- ZAM TEKLİFLERİ: 17.1 İşin üzerine ihale yapılana bildiriminden sonra zam teklifleri kabul edilmez. MADDE 18-KABULLER: İşin bitiminden sonra geçici olarak işin kabul tutanağı tutulur. Sözleşmeye göre yapılması gereken hususlar ile verilmesi gereken belgeler incelenir. Varsa eksik belgeler bununla ilgili yükleniciye süre verilir. Belgeler tamamlanmadığı takdirde son hak ediş ödenmez ve teminat geri verilmez Son hakediş ödemesinin yapılabilmesi için, işin bittiğine dair geçici kabul tutanağının yapılması gerekir. 6

7 MADDE 19-GEÇİCİ VE KESİN KABUL YAPILMASI: Yapılan işler, idarece verilecek talimat üzerine denetim teşkilatınca ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa idarece geçici kabul komisyonu oluşturulur. Kabul komisyonu gerçekleştirilen işlerin nevini, niteliğini, sözleşme ve ekleri ile teknik gereklere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığını inceler. Yapılan incelemelerden sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde Geçici Kabul tutanağı düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Komisyon, incelemeler sonucunda kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, bunların bedelini ve görülen eksikliklerin giderilmesi için gerekli olan süreyi belirler. Tespit edilen eksiklikler belirtilen sürede bitirilmez ise, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, madde da belirtilen günlük gecikme cezası uygulanır. AKİB in süresinde giderilemeyen kusurların bedellerini Yüklenicinin hesabından kesme hakkı saklıdır. Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. Teminat süresi bir takvim yılıdır. Yüklenici işlerin, teminat süresi içerisinde bakımını yapmak ve tümünü iyi şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır Kesin kabul için belirlenen tarihte, yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu oluşturularak, yüklenicinin bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kesin kabulü engelleyen kusur ve eksiklikler tamamlanması için gerekli olan süre de belirlenerek, yükleniciye tebliğ edilir. Tespit edilen eksiklikler belirtilen sürede bitirilmez ise, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, madde 13.6 da belirtilen günlük gecikme cezası uygulanır. Kusur ve eksikliklerin yüklenici tarafından giderildiği idarece tespit edildiğinde kesin kabul işlemi sonuçlandırılır Kabul komisyonu, yüklenici başvurusu ile idarenin kendi adına tayin ve teklif edeceği kişilerden oluşturulur. Geçici ve kesin kabulde ayrıca yüklenici veya vekili hazır bulundurulur. Tebligata rağmen, kabulün yapılacağı gün ve saatte yüklenici veya vekili hazır bulunmaz ise, durum tutanak ile AKİB ce tespit edilerek, kabul işlemi gıyaben tamamlanır. MADDE 20- TAAHHÜDÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ: Sözleşme yapıldıktan sonra; yüklenicinin taahhüdünden vaz geçmesi veya taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi, veya işi süresinde bitirilmemesi durumlarında, AKİB in en az 10 gün süreyle ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme fesh edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat müteahhidin borcuna mahsup edilmez. 7

8 MADDE 21-İHALE EVRAKLARININ LİSTESİ: 21.1.Bu işte ihale evrakı şunlardan ibarettir Sözleşme Teklif verme şartnamesi İdari şartname, Teknik şartnameler, ekleri ve mahal listesi Uygulama projeleri ve ekleri İhale Konusunu kapsayan tüm kanun ve yönetmelikler, MADDE 22-YÜKLENİCİNİN YASAL ve AKDİ SORUMLULUKLARI: 22.1.Yüklenici, yapacağı çalışmalarda gerekli olan, Teknik Emniyet ile işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacaktır. Bu konuda yasal hükümler ve genelgeler geçerlidir Yüklenici, şartname konusu iş nedeni ile çalıştırdığı işçilerden dolayı, yasaların kendisine yüklemiş olduğu yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirecektir. İşçilerin hizmet akdinin feshinden dolayı ödenecek ihbar, kıdem tazminatı, para cezası, yıllık ücretli izin, fazla mesai ücreti gibi ödemeleri, kısaca işçilerin tüm hak ve alacakları yükleniciye aittir Yüklenici, çalıştırdığı elemanlarına çalışma koşullarına göre, iş güvenliği eğitimi vermekle, yapılan işin gerektirdiği koruyucu malzemeyi imza karşılığı teslim etmekle ve kullanımını denetlemekle yükümlüdür. Yüklenici, elemanlarının uğrayabileceği iş kazasından, bu işte çalışması esnasında hastalığa tutulduğu tıbben ve hukuken kanıtlanan meslek hastalığından ve ayrıca yüklenicinin uyması gereken yasalara uymamasından doğacak hukuki ve cezai sorumluluk ile her türlü yükümlülüklerden bizzat sorumludur. İş kazası veya meslek hastalığı nedeni ile kazaya uğrayan veya meslek hastalığına tutulan elemanın veya vefatı halinde, hak sahiplerinin iş kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Borçlar Kanununa göre maddi ve manevi tazminat taleplerinden, SGK nın rücu tazminatı taleplerinden, iş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu na İş Yasasının işverenlere yüklediği yükümlülüklere uymamaktan doğacak her türlü hukuki, cezai ve parasal yükümlülük getiren sorumluluk yükleniciye aittir. Bu yükümlülüklerden dolayı, AKİB her türlü maddi manevi tazminat, idari para cezası, gecikme zammı, gecikme cezası ve bunların varsa yargı giderleri, avukatlık ücretleri, faizleri ile birlikte ödemek zorunda kaldığı takdirde yaptığı ödemeleri %50 si kadar fazlası ile birlikte yükleniciden tahsil eder. Sözleşme süresince, firma elemanının iş kazasına uğraması ya da meslek hastalığı halinde, hukuki ve cezai davalar kesinleşip, ödemeler tamamlanıncaya kadar yüklenicinin kati teminatı sözleşme sona erse bile iade edilmeyecektir Yüklenici, 506 sayılı Kanun hükümlerine göre çalıştırmaya başladığı işçilerin, işe giriş bildirgelerini, kendi işyeri üzerinden yasal süresi içinde verecektir. Sigortasız işçi çalıştırılmayacaktır. İşin özelliği nedeni ile yüklenicinin alt yükleniciyle çalışmak istemesi halinde, mutlaka AKİB in izni alınacaktır. Alt yüklenicinin yapmış olduğu işler nedeniyle doğabilecek sorunlardan ve yukarıda belirtilen hususlardan direk olarak yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici her ay stopaj vergisi tahakkuk ve tahsil makbuzları ile SGK ya verilmesi gereken aylık prim bildirgeleri ile prim makbuzları ve isim listelerinin birer kopyalarını AKİB e verecektir. Yüklenici her ay işçilerin bordrolarından bir suretini AKİB e verecektir. 8

9 22.5. Yüklenicinin veya elemanlarının, AKİB in maliki bulunduğu, makine ve teçhizat ile üçüncü kişilere ve de AKİB personeline, vereceği her türlü zarar ve ziyandan yüklenici sorumludur. AKİB, yüklenicinin sebep olduğu zararı ödese dahi, %10 aylık faizi ile birlikte yüklenicinin istihkakından, yetmediği takdirde teminatından, buda yetmez ise, yükleniciden ayrıca bir mahkeme hükmüne gerek kalmaksızın tahsil eder. MADDE 23 - İŞ ORTAKLIĞI: Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, 23.6 da örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaktır İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir İş ortaklığı anlaşmasında ( iş ortaklığı beyannamesi ) ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilmelidir İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında ( iş ortaklığı beyannamesi ) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir İş Ortaklığı Beyannamesi Örneği İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan AKİB İskenderun İrtibat Bürosu Bakım Onarım işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir.iş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar ( pilot ortağın adı) dır. Vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin aktolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin yetkili olacağını, idarece pilot firmaya yapılacak bütün yazışma ve tebligatların iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına dahil pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü 9

10 kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz. Sıra No İş Ortaklığı Ortağının Adı Ortaklık Oranı Tebligat Adresi 1) 2) 3)..) n) PİLOT ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK İmza İmza İmza 10

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen 14 kalem malzeme aşağıdaki tabloda belirtildiği

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda cinsi, bütçesi, yayın dönemi ve süresi belirtilen, hedef kitle kadınlar, çocuklar ve gençler olmak

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı