Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SS 4031 TRAfi MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU

2 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri Made in P.R.C. mal Y l : 2010 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir TEDAR KÇ F RMA / EXPORTER - United Favour Development Limited Unit B, 10/F Lee May Building Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK. - UYGUNLUK BEYANI / CE - China Ceprei(Sichuan)Compliance Lab. No.45, Wen Ming Road, Longquanyi Chengdu, P.R.China SCC(06) EMC SCC(06) LVD EEE Yönetmeli ine uygundur.

3 ÖNEML UYARILAR Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar S cakl n 0 C (104 F) seviyesinin alt nda bulundu u, do rudan gelen günefl fl na ya da s kayna na maruz kalan ya da yo un nemin bulundu u ortamlarda t rafl makinenizi flarj etmeyiniz. Yaln zca ürünle birlikte gelen adaptörü kullan n z. T rafl makinesini flarj etmeden önce tamamen kurulay n z. Adaptörü sudan uzak tutunuz ve kesinlikle slak elle temas etmeyiniz. Cihaz AC prizden ç kar rken adaptörü kavray n z, güç kablosunu çekifltirdi iniz takdirde kablo zarar görebilir. Adaptörü herhangi bir zarara maruz kalmayaca kuru bir yerde muhafaza ediniz. Güç kablosunu çekmeyiniz, bükmeyiniz ya da k v rmay n z. Güç kablosunu cihaz n etraf na s k ca sarmay n z. D fl folyo son derece incedir ve düzgün kullan lmad takdirde kolayl kla zarar görebilir. Yaralanma riskine maruz kalmamak için folyosu ya da iç b ça hasar görmüfl bir t rafl makinesini kesinlikle kullanmay n z. T rafl makinesini musluk suyuyla y kay n z. Kesinlikle tuzlu su ya da kaynar su kullanmay n z. Tuvalet, banyo ya da mutfak eflyas temizli i için tasarlanm fl olan temizlik malzemelerini kullanmaya kalk flmay n z. T rafl makinesini suyun alt nda uzun süre b rakmay n z. T rafl makinesinin hiçbir parças n kesinlikle tiner, benzen ya da alkol yard m yla silmeyiniz. Cihaz yaln zca sabunlu suyla nemlendirilmifl bir bez yard m yla temizleyiniz. Cihaz n su geçirmezlik özelli ini ortadan kald rabilece i için cihaz n gövdesini kesinlikle açmaya kalk flmay n z. T rafl makinesini duflta kullanmay n z. Cihaz n güç kablosu tak l durumdayken cihaz kesinlikle suyla temizlemeye kalk flmay n z. Cihaz çocuklar n eriflemeyece i bir yerde tutunuz. Kullan m talimat n daima güvenli bir ortamda muhafaza ediniz. Bak m servisi, yaralanma vb. gibi konularda herhangi bir sorunuz için lütfen yetkili servis merkezine baflvurunuz. UYARI D fl folyo son derece incedir, deforme olmamas ve hasar görmemesi için afl r bask ya ya da darbeye maruz b rak lmamal d r. D fl folyonun deforme olmas ya da hasar görmesi durumunda cihaz kullanarak t rafl olmay n z, aksi takdirde cildiniz tahrifl olacakt r. Folyo ve b ça n kullan m ömrü s n rl d r. Cihazdan en iyi flekilde faydalanabilmek için d fl folyoyu ve iç b ça düzenli olarak de ifltirmenizi tavsiye ederiz

4 TEKN K ÖZELL KLER Model: SS 4031 Çal flma Voltaj : AC 230V / 50Hz Anma voltaj : DC 2.4V, 90mA fiarj süresi: 8 saat Bu cihaz yaln zca evde kullan ma yöneliktir. D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir. Bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Cihaz n zla birlikte gelen aksesuarları kolayl kla kendiniz tak p ç kartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yak n yetkili servise baflvurunuz. fiarj ETME VE KABLOSUZ TIRAfi T rafl makinesini ilk kez kullanmadan önce ya da cihaz birkaç ay boyunca kullan lmad ysa bataryan n canlanmas için cihaz 12 saat boyunca flarj ediniz. fiarj ifllemi için AC230V/50Hz güç seçene ini seçiniz ve flarj cihaz n n arka k sm n t rafl makinesine ba lay n z ve fifli prize tak n z, gösterge lambas yanacakt r. T rafl makinesini 8 saat süresince flarj ediniz. T rafl makinesinin kullan m ömrünün uzun olmas için lütfen cihaz yeniden flarj etmeden önce bataryada bulunan tüm elektri i tüketiniz. Afl r flarj bataryan n zarar görmesine ve kullan m ömrünün k salmas na neden olaca için t rafl makinesini gere inden fazla bir süre flarj etmeyiniz. YALNIZCA AC GÜÇ KAYNA INA BA LAYINIZ Uyar : Bu t rafl makinesi slak t rafl için tasarlanmam flt r. Elektrik floku ya da yaralanma riskine maruz kalmamak için cihaz duflta kullanmay n z. T rafl köpü ü, jeli, sabun ya da krem gibi t rafl malzemeleri kullanmay n z. Adaptörü AC prize tak n z ve t rafl makinesinin dü mesini kapal konuma getirdikten sonra güç kablosunu t rafl makinesine ba lay n z. T rafl makinesi çal flm yorsa lütfen cihaz bir dakika boyunca flarj ediniz, herhangi bir sorun kalmayacakt r. TIRAfi MAK NES NIN KULLANIMI T rafl makinesini çal flt rmak için AÇMA/KAPAMA dü mesine bas n z. T rafl makinesini cildinize dik aç (90 ) oluflturacak flekilde tutunuz. Yüzünüze fazla bask uygulamadan t rafla bafllay n z. Boflta kalan elinizle cildinizi geriniz ve t rafl makinesini sakal n z n ç k fl - 3 -

5 C HAZIN KULLANIMI yönünde ileri ve geri hareket ettiriniz. Cildiniz t rafl makinesine al flt kça uygulad n z bask n n miktar n artt rabilirsiniz. Cildinize afl r bas nç uygulamak daha yak n bir t rafl sa lamayabilir ve özellikle ilk zamanlarda cildinizin yaralanmas na neden olabilir. C HAZIN DIfi FOLYOSU Sistemin d fl folyosu 2 folyoya sahiptir. Bunlar yüz hatlar n z takip etmek için ba ms z bir flekilde yukar ve afla do ru hareket ederler. DÜZELT C N N KULLANIMI Düzeltici kolunu yukar iterek düzelticiyi aç n z. Düzelticiyi cildinizle do ru aç ya getirdikten sonra afla do ru hareket ettirerek favorileri düzeltiniz. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz sökmeye kalk flmay n z, bak m merkezimiz ya da sat fl sonras hizmet merkezimiz ile ba lant ya geçiniz. Cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TAfiIMA VE NAKL YE ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün. Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir

6 TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler Uyar : elektrik floku ya da yaralanma riskine maruz kalmamak için temizlik iflleminden önce güç kablosunu t rafl makinesinden ç kar n z ve cihaz kapal konuma getiriniz. Cihaz n temizli i ve bak m için t rafl makinenizi su ve s v el sabunuyla temizlemenizi tavsiye ederiz. Düzenli temizlik t rafl makinenizin iyi durumda olmas na yard mc olacak; kötü kokular n ya da bakterilerin oluflumu önleyecek ve t rafl performans n n azalmamas n sa layacakt r. Cihaz n d fl folyosu tak l durumdayken d fl folyo üzerine bir miktar el sabunu sürünüz. T rafl makinesini çal flt r n z ve d fl folyo üzerine bir miktar su dökünüz. Yaklafl k saniye sonra t rafl makinesini kapat n z. Folyo çerçevesini ç kar p akan suyun alt nda temizleyiniz. T rafl makinesini kuru bir bez yard m yla kurulay n z ve koruyucu kapa ç kararak cihaz n d fl folyosunun tamamen kurumas na izin veriniz. FIRÇAYLA TEM ZLEME D fl folyoyu b rakma butonlar n s k p d fl folyoyu yukar do ru kald rarak ç kar n z. çteki b çaklar her iki ucundan s k ca tutarak ve t rafl makinesinden d flar do ru çekerek tek seferde ç kar n z. D fl folyoyu, t rafl makinesinin gövdesini ve düzelticiyi uzun f rça yard m yla temizleyiniz. K sa f rçay flekil 8 (A)'da gösterilen yönde hareket ettirerek iç b çaklar temizleyiniz. D fl folyoyu temizlemek için k sa f rçay kullanmay n z. T rafl bafll bileflenlerinin de ifltirilmesi T rafl makinesinden en iyi performans elde etmek için cihaz n d fl folyosunu en az y lda bir kez ve iç b ça en az iki y lda bir kez de ifltirmeniz tavsiye edilir. Ç BIÇAKLARIN DE fit R LMES D fl folyo çerçevesi b rakma butonlar n s k p folyo çerçevesini yukar do ru kald rarak ç kar n z. çteki b ça her iki ucundan s k ca tutarak ve t rafl makinesinden d flar do ru çekerek tek seferde ç kar n z. Yeni b ça takmak için b ça her iki ucundan tutunuz ve t rafl makinesine oturana kadar afla do ru bast r n z. Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez

7 ENGLISH CAUTION The outer foil is very thin and should not be exposed to excessive pressure or impact which may deform or damage it. If the outer foil is deformed or damaged, do not shave with it because skin irritation can result. Both the foil and the blade have a limited service life. To keep a better result, we suggest you to replace the outer foil and the inner blade at regular intervals. CHARGING AND CORDLESS SHAVING Using the shaver for the first time of when it has not been in use for several month, please charge it for 12 hours first for the activation of batteries when charging, please select the power of AC230V/50Hz connect the rear of charger to the shaver then put the plug into socket and the indicator will light. Please charge the shaver for 8 hours. Avoid affecting the service life of shaver, please using up the power then charging the shaver again. Don t charge shaver overlong, because overcharge will damage the batteries and affect the service life. AC ONLY Warning: This shaver is not designed for wet shaving. To prevent electric shock or personal injury. Do not use shaver in the shower. Do not use shaving aids such as shaving foam, gel, soap, cream etc Plug the adaptor to an AC socket and close the shaver switch, then connect the power cord to the shaver. If the shaver does not work, please charge it for one minute, it will be ok. USING YOUR SHAVER Push the ON/OFF switch to turn the shaver on. Hold the shaver at t right angle (90o) to your skin. Start out shaving by applying gentle pressure to your face. Stretch your skin with your free hand and move the shaver back and forth in the direction of your beard. You may gently increase the amount of pressure as your skin becomes accustomed to this shaver. Applying excessive pressure can not provide closer shave, or may cause injury to your skin, especially to the earlier user. SYSTEM OUTER FOIL System outer foil has 2 foils. They move up and down independently to follow the contours of your face. USING THE TRIMMER Slide the trimmer handle up to open the trimmer. Place the trimmer at a right angle to your skin and move it downward to trim sideburns

8 CLEANING YOUR SHAVER Warning: to prevent electric shock or personal injury, disconnect the power cord from the shaver and turn the shaver off before cleaning. For cleanliness and convenience, we recommend that you clean your shaver with water and liquid hand soap. Regular cleaning will keep your shaver in good condition while preventing odors or bacteria from developing, and maintain the cutting performance. With the system outer foil in place, apply some hand soap onto the outer foil. Turn the shaver on and pour some water over the outer foil. After about seconds, turn the shaver off. Remove the foil frame and clean it with running water. Wipe off any moisture from the shaver with a dry cloth and remove the protective cap to allow the system outer foil to dry completely. BRUSH CLEANING Squeeze the system outer foil release buttons and lift the system outer foil upward to remove it. Remove the inner blades one at a time by grasping it firmly at both ends and pulling it straight away from the shaver. Clean the outer foils, the shaver body and the trimmer with the long brush. Clean the inner blades with the short brush by moving it in the direction in figure 8 (A). Do not use the short brush to clean the outer foils. REPLACING SHAVING HEAD COMPONENTS It is recommended that you replace the system outer foil at least once a year and the inner blade at least once every 2 years to maintain your shaver s cutting performance. REPLACING THE INNER BLADES Squeeze the foil frame release buttons and lift the foil frame upward to remove it. Remove the inner blade, one at a time, by grasping them firmly at both ends and pulling straight away from the shaver. To insert the new inner blade, hold the blade, one at a time, at both ends and press downward until it snaps into the shaver. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND RECYCLING OF MATERIALS This shaver contains Nickel-metal hydride batteries. Please make sure that the batteries are disposed of at an officially assigned location, if there is on in your country. CAUTION Do not charge the shaver where the temperature is below 0 C (104 F), where it will be exposed to direct sunlight or a heat source, or where there is a lot of moisture. Use only the included adaptor. Dry the shaver completely before charging it. Keep the adaptor away from water and handle it only with dry hands. Grip the adaptor when disconnecting it from an AC outlet, tugging on the power cord may damage it

9 CAUTION Store the adaptor in a dry area where it will be protected from damage. Do not pull, twist, or severely bend the power cord. Do not wrap the power cord tightly around the appliance. The outer foil is very thin, if handled improperly, it can be easily damaged. To avoid personal injury, do not use the shaver if it has a damaged foil or inner blade. Wash the shaver in tap water. Do not use salt water or boiling water. Also do not use cleaning products that are designed for toilets, bathrooms or kitchen appliances. Do not submerge the shaver for a long time. Do not wipe any part of the shaver with thinner, benzene of alcohol. Clean it by using a cloth dampened with soapy water Do not take the housing apart as this can affect the watertight construction. Do not shaver in the shower. Do not clean with water when the shaver is connected to the power cord. Keep the unit away from children. Keep instructions in a safe place. Contact an authorized service center if your have any questions about maintenance service, injury, etc. SPECIFICATIONS Model: SS 4031 Rated input: AC 230V/50Hz Rated output: DC 2.4V, 90mA Recharge time: 8 hours This product is intended for household use only

10 FRANÇAIS ATTENTION -La grille extérieure est très mince et ne doivent pas être exposés à une pression excessive ou de l'impact qui peut se déformer ou l'endommager. -Si la grille extérieure est déformée ou endommagée, ne se rasent pas avec lui parce irritation de la peau peut entraîner. -Tant le papier d'aluminium et la lame ont une durée de vie limitée. Pour garder un meilleur résultat, nous vous conseillons de remplacer la grille extérieure et la lame interne à intervalles réguliers. CHARGE ET RASAGE SANS FIL Utilisation du rasoir pour la première fois du moment où il n'a pas été utilisé pendant plusieurs mois, s'il vous plaît charge pendant 12 heures pour l'activation des batteries pendant la charge, s'il vous plaît choisir la puissance de AC230V/50Hz, communiquer l'arrière du chargeur à la rasoir, puis branchez la fiche dans la prise et le témoin s'allume. S'il vous plaît charger le rasoir pendant 8 heures. Ne pas affecter la durée de vie du rasoir, s'il vous plaît utiliser la puissance de charge, puis à nouveau le rasoir. Ne chargez pas trop long rasoir, car la surcharge pourrait endommager les piles et affecter la durée de vie. AC SEULEMENT Avertissement: Ce rasoir n'est pas conçu pour le rasage mouillé. Pour éviter un choc électrique ou des blessures. Ne pas utiliser rasoir sous la douche. Ne pas utiliser pour le rasage, comme mousse à raser, gel, savon, etc... à la crème Branchez l'adaptateur sur une prise secteur et fermez l'interrupteur rasoir, puis branchez le cordon d'alimentation au rasoir. Si le rasoir ne fonctionne pas, s'il vous plaît charge pendant une minute, il sera autorisé. UTILISATION DE VOTRE RASOIR Appuyez sur le bouton ON / OFF pour mettre le rasoir. Tenir le rasoir à angle droit t (90o) à votre peau. Commencez à vous raser en appliquant une légère pression sur votre visage. Tendez la peau avec votre main libre et passer le rasoir avant et en arrière dans le sens de votre barbe. Vous pouvez augmenter la quantité de pression que votre peau s'habitue au rasoir. Une pression excessive ne peut pas fournir rasage de plus près, ou peut causer un dommage à votre peau, en particulier à l'utilisateur plus tôt. Système du grille extérieure Système du grille extérieure dispose de 2 feuilles. Ils se déplacent de haut en bas indépendante pour suivre les contours de votre visage. UTILISATION DE LA TONDEUSE Faites glisser le levier du taille pour ouvrir la tondeuse. Placez la tondeuse à un angle droit sur votre peau et déplacez-le vers le bas pour tailler les favoris

11 NETTOYAGE NOTRE RASOIR Attention: pour éviter un choc électrique ou de blessure, débranchez le cordon d'alimentation du rasoir et eteignez le rasoir avant de le nettoyer. Pour la propreté et la commodité, nous vous recommandons de nettoyer votre rasoir à l'eau et du savon liquide pour les mains. Un nettoyage régulier conserver votre rasoir en bon état, tout en empêchant les odeurs ou le développement de bactéries et de maintenir les performances de coupe. Avec la grille extérieure du système en place, appliquez un peu de savon à la main sur la grille extérieure. Allumez le rasoir et versez de l'eau sur la grille extérieure. Après environ secondes, mettez le rasoir. Retirez le cadre de la grille et la nettoyer à l'eau courante. Essuyez toute humidité du rasoir avec un chiffon sec et retirer le capuchon de protection pour permettre au système grille extérieure de sécher complètement. BROSSE DE NETTOYAGE Squeeze l'extérieur du système boutons et soulevez la grille extérieure du système vers le haut pour le retirer. Retirez les lames intérieures, à un moment en le saisissant fermement aux deux extrémités et en tirant tout droit hors du rasoir. Nettoyer les feuilles extérieures, le corps du rasoir et la tondeuse avec la brosse à long. Nettoyez les lames à l'intérieur avec la brosse à court en la déplaçant dans le sens de la figure 8 (A). Ne pas utiliser la brosse pour nettoyer le court feuilles extérieures. REMPLACEMENT LA COMPOSANTS DE LA TÊTE DE RASAGE Il est recommandé de remplacer le système de grille de protection au moins une fois par an et la lame interne au moins une fois tous les 2 ans pour maintenir les performances de coupe de votre rasoir. REMPLACEMENT DES LAMES INTÉRIEURES Pincez les boutons cadre de la grille de déverrouillage et ouvrez la base de la grille vers le haut pour le retirer. Retirez la lame interne, un à la fois, en les tenant fermement à ses deux extrémités et en tirant hors du rasoir. Pour insérer la nouvelle lame intérieure, maintenez la lame, un à la fois, aux deux extrémités et appuyez vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans le rasoir. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE DES MATÉRIAUX Ce rasoir contient des batteries au nickel-métal hydrure. S'il vous plaît assurez-vous que les piles sont éliminés dans un lieu d'office, s'il existe dans votre pays

12 ATTENTION Ne chargez pas le rasoir si la température est inférieure à 0 C (104 F), où il sera exposé directement au soleil ou une source de chaleur, ou où il ya beaucoup d'humidité. Utilisez uniquement l'adaptateur inclus. Essuyez parfaitement le rasoir avant de la recharger. Conservez l'adaptateur loin de l'eau et de la manipuler seulement avec les mains sèches. Grip de l'adaptateur lorsque le déconnecter de la prise secteur, en tirant sur le cordon d'alimentation risque de l'endommager. Rangez la carte dans un endroit sec où il sera protégé contre les dommages. Ne pas tirer, tordre ou plier fortement le cordon d'alimentation. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation étroitement autour de l'appareil. La grille extérieure est très mince, si n'est pas manipulé correctement, il peut être facilement endommagé. Pour éviter toute blessure, n'utilisez pas le rasoir si elle a une grille est endommagée ou lame interne. Nettoyez le rasoir sous l'eau du robinet. Ne pas utiliser d'eau salée ou d'eau bouillante. Aussi, ne pas utiliser de produits de nettoyage pour toilettes, salles de bains ou de petits appareils de cuisine. Ne plongez pas le rasoir pendant une longue période. Ne pas nettoyer une partie quelconque du rasoir avec du diluant, de benzène de l'alcool. Nettoyez-le avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse Ne pas démonter le boîtier, car cela peut affecter la construction étanche à l'eau. Ne pas rasoir sous la douche. Ne pas nettoyer avec de l'eau lorsque le rasoir est branché sur le cordon d'alimentation. Conserver l'unité de la portée des enfants. Conserver les instructions dans un endroit sûr. Communiquez avec un centre de service autorisé si votre avez des questions au sujet du service d'entretien, les blessures, etc... SPÉCIFICATIONS Modèle: SS 4031 Entrée nominale: AC 230V, 50Hz Sortie nominale: DC 2.4 V, 90mA Temps de recharge: 8 heures Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement

13 NEDERLANDS OPGELET Het dubbel scheerblad is heel dun en delicaat, behoed het voor overmatige druk en stoten om vervorming en beschadiging te voorkomen. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd scheerblad want dit kan aanleiding geven tot huidirritatie. Het scheerblad en het messenblok hebben een beperkte levensduur; om optimaal en probleemloos van uw apparaat te kunnen genieten raden wij u aan ze tijdig te vervangen. OPLADEN EN SNOERLOOS SCHEREN Voor het eerste gebruik of ingeval het apparaat enkele maanden niet werd gebruikt moet de batterij 12 uur lang worden opgeladen. Steek het apparaatstekkertje in het scheerapparaat en de stekker in een AC230V/50Hz stopcontact; het oplaadindicatie lampje zal oplichten. Laat het scheerapparaat 8 uur opladen (normale oplaadtijd). Voor een langere levensduur van de batterij raden wij u aan het apparaat te gebruiken tot de batterij leeg is vooraleer opnieuw op te laden. Laad het scheerapparaat volledig op maar niet langer dan nodig is. Overlading is schadelijk en verkort de levensduur van de batterij. SLUIT ALLEEN AAN OP EEN AC STROOMBRON. Opgelet: Dit scheerapparaat is niet geschikt voor nat scheren. Gebruik het niet onder het stortbad om gevaar van elektrische schok en persoonlijk letsel te voorkomen. Gebruik geen scheergel, scheerschuim, zeep, crème of dergelijk producten bij het scheren. Steek de adapter in een AC stopcontact en het apparaatstekkertje in het scheerapparaat nadat u de schakelknop op UIT hebt gezet. Als het scheerapparaat niet werkt bij inschakeling, laad het eventjes op gedurende één minuut en u zult merken dat het probleem dadelijk verholpen is. GEBRUIK VAN HET SCHEERAPPARAAT Druk de AAN/UIT schakelknop in om het apparaat in te schakelen. Houd het scheerapparaat zoveel mogelijk loodrecht op de huid (90 ) en oefen niet teveel druk uit bij het scheren. Beweeg het apparaat heen en weer in de richting van de baardgroei, terwijl u met de vrije hand de huid strak houdt. Naarmate uw huid zich aan het scheerapparaat gewent kunt u geleidelijk wat meer druk uitoefenen. Overmatige druk zal echter geen betere scheerresultaten opleveren maar kan vooral in het begin, aanleiding geven tot letsel of irritatie van de huid. Het scheerblad Het dubbel scheerblad bestaat uit twee scheerbladen die onafhankelijk van elkaar op en neer bewegen om de contouren van het gezicht nauw te volgen. GEBRUIK VAN DE TRIMMER Duw de knop omhoog om de trimmer uit het apparaat te schuiven

14 GEBRUIK VAN DE TRIMMER Breng de trimmer in een rechte hoekstand ten opzichte van uw huid voor het bijwerken van snor en bakkebaarden met neerwaartse bewegingen. REINIGING VAN HET SCHEERAPPARAAT Waarschuwing: Om het gevaar van elektrische schok en persoonlijk letsel te voorkomen dient u het netsnoer uit het scheerapparaat te verwijderen voordat u het gaat reinigen. Wij raden u aan alleen water en vloeibare toiletzeep te gebruiken om het apparaat schoon te maken. Regelmatige reiniging zal ertoe bijdragen uw apparaat in goede staat te houden; het voorkomt de ontwikkeling van onaangename geurtjes en bacteriën en bovendien blijft uw apparaat beter functioneren. Terwijl het scheerblad in het apparaat zit wrijft u het in met vloeibare zeep. Zet vervolgens het apparaat aan en laat een weinig water over het scheerblad stromen. Schakel uit na seconden. Verwijder het scheerblad frame en reinig onder stromend water. Droog het apparaat af met een droge doek en laat het systeem (zonder beschermkapje) drogen voordat u het frame opnieuw aanbrengt. REINIGEN MET BORSTEL Druk op de ontgrendelknoppen van het scheerblad en trek het omhoog om het uit het apparaat te halen. Grijp het messenblok stevig aan beide kanten vast en trek het recht uit het apparaat. Reinig de scheerbladen, de behuizing en de trimmer met de langharige borstel. Het messenblok maakt u schoon met de kortharige borstel door deze te bewegen in de richting getoond in figuur 8 (A). Gebruik nooit de borstel met korte haren om het scheerblad te reinigen. ONDERDELEN VAN HET SCHEERHOOFD VERVANGEN Om de scheerprestaties van uw apparaat in topconditie te houden is het aan te raden dat u het scheerblad minstens eenmaal per jaar en het messenblok om de twee jaar vervangt. HET MESSENBLOK VERVANGEN Druk op de ontgrendelknoppen van het scheerblad en trek het omhoog om het uit het apparaat te halen. Grijp het messenblok stevig aan beide kanten vast en trek het recht uit het apparaat. Breng een nieuw messenblok aan door het aan beide kanten vast te nemen en naar beneden te drukken tot het zich met een klikje in het apparaat vastzet. BESCHERMING VAN HET MILIEU EN HERGEBRUIK VAN MATERIALEN. Dit scheerapparaat is voorzien van een nikkel- metaal batterij. Lever de lege batterijen in op het door de plaatselijke autoriteiten van uw land aangewezen verzamelpunt

15 OPGELET Laad uw scheerapparaat niet bij temperaturen beneden de 0 C (104 F), in rechtstreeks zonlicht, in de buurt van een warmtebron of in een vochtig milieu. Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde adapter. Zorg dat het apparaat volledig droog is als u het gaat opladen. Houd de adapter uit de buurt van water en raak hem nooit aan met natte handen. Grijp de adapter vast om de stekker uit het AC stopcontact te halen, trek nooit aan het snoer om het niet te beschadigen. Vocht is schadelijk voor de adapter; berg hem op in een droge omgeving. Trek nooit aan het snoer, knik of verdraai het niet. Wikkel het netsnoer nooit strak omheen het apparaat. Het scheerblad is uiterst dun en delicaat; het moet voorzichtig gehanteerd worden om vervorming en beschadiging te voorkomen. Gebruik het apparaat nooit met een beschadigd scheerblad of messenblok om verwondingen te vermijden. Was het scheerapparaat onder de kraan. Gebruik in geen geval zout of kokend water. Maak evenmin gebruik van reinigingsmiddelen die bedoeld zijn voor WC, badkamer of keukenapparatuur. Dompel het scheerapparaat niet langdurig in water. Gebruik in geen geval verdunners, benzine of alcohol op eender welk onderdeel van het scheerapparaat. Reinig de behuizing alleen met een doek die in een sopje van zeep en water bevochtigd is. Maak de behuizing niet open om de waterdichtheid van het apparaat niet te verstoren. Gebruik uw scheerapparaat niet onder het stortbad. Reinig het apparaat niet met water terwijl de stekker in het stopcontact zit. Bewaar het apparaat buiten bet bereik van kinderen. Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig als naslagbron. Contacteer de bevoegde Service voor onderhoudsbeurten, herstel of verdere toelichtingen omtrent dit product. TECHNISCHE SPECIFICATIES Model: SS 4031 Spanning: AC 230V / 50Hz Vermogen: DC 2.4V, 90mA Laadduur: 8 uur Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik

16 - 15 -

17 - 16 -

18 - 17 -

19 YETK L SERV SLER L STES ADANA-SEYHAN-DORUK SO UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO LU CAD. NO:8-TEL.: ADANA-KOZAN-DURAN SO UTMA- CUMHUR YET MH. DEDEO LU SK. S S. APT.- TEL.: ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTR K - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.: ADANA-SEYHAN-ÖZER ELEKTRON K - OBALAR CAD. SAL H ZEK BUGAY fi HANI NO:11 - TEL.: ADANA-SEYHAN- SER N ELEKTRON K - MAHFESI MAZ MH. KENAN EVREN BULV. 21.SK. KAROL S T. E BLOK NO:2/A - TEL.: ADANA-CEYHAN-URANYUM ELEKTRON K - NÖNÜ BULVARI NO: TEL.: ADANA-CEYHAN-CEYHAN ELEKTRON K - BÜYÜKKIRIM MH. MEHMET fier F Y T CD. 4.SK. NO:3/B TEL. : ADIYAMAN-YILDIRIM SERV S - BAHÇEL EVLER MH. 177 SK. NO:2 - TEL.: ADIYAMAN-KAHTA-ELK. EV ALET. TAM RC S -FAT H MH. ZAFER CD. NO:20 - TEL.: ADIYAMAN-ÜNAL ELEKTRON K-BAHÇEL EVLER MAH. ESK KAHTA CAD. NO:11/A-TEL.: ADIYAMAN-BEYAZ EfiYA TAM R -ÇATI MH. BADEM SK. NO:11 BESN TEL.: AFYON-EM N ELEKTRON K- ENST TÜ CAD. NO:19-TEL.: AFYON-D NAR-GÖKÇEO LU ELEKTR K-EMN YET MH. YEN YOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: A RI- PATNOS-ACELE PEfi N ELEKTRON K-BUHARA SOK. NO:12-TEL.: A RI-ÖZPAK ELEKTRONIK-ESKI VAN CAD NO: 341 Ömer Hamam Yan - TEL.: AKSARAY- T NA ELEKTR K-TAfi PAZARI MH. fieh T HAT P UÇKUN SK. ESK TERM NAL ÇIKIfiI NO:9/A-TEL.: AMASYA- KUTUP TEKN K SO UTMA-GÖKMEDRESE MAH. M.K.P. CAD. HAM TBATIR APT. NO:115/A-TEL.: AMASYA-SULUOVA-ÇALIfiKAN ELEKTRON K- ÖZEL DARE fi HANI NO:121-TEL.: AMASYA-FLAfi ELEKTRON K-YÜZEVLER MAH.TORUMTAY SOK. NO:25 DEM RD fi APT. ALTI-TEL.: ANKARA-PURSAKLAR-DEM R TEKN K-MERKEZ MH. MEL KfiAH CD.NO:11/A-TEL.: ANKARA-YEN MAHALLE-ERDO DU SO UTMA- ÇARfiI MH. DAMLADOL SK. NO:74/C-TEL.: ANKARA-KEÇ ÖREN-VEFA ELEKTRON K-PINARBAfiI MH. AfiIK PAfiA CD. NO: 67/C-TEL.: ANKARA-MAMAK-YÜCEL ELEKTRON K-ASIM GÜNDÜZ CD. 20/D-TEL.: ANKARA-ÇANKAYA-GÖKSEL ELEKTRON K-21.CD. KARTAL KAYA APT. NO:29/A KIRKKONAKLAR-TEL.: ANKARA-ÇANKAYA-ATC LET fi M-SELAN K CAD. NO: 31/3-TEL.: ANKARA-GÖLBAfiI-BEKS SERV S H ZMETLER -SE MENLER MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO:51/A-TEL.: ANKARA-BEYPAZARI-DO AN TEKN K-KAYHAN GÜVEN CD. NO:22/C-TEL.: ANKARA-S NCAN-Y T TEKN K ONARIM-M.Ç.M. 12. CADDE GÜLSUYU SK. NO:5/21-TEL.: ANKARA-KEÇ ÖREN-MERT TEKN K SERV S-ÖZYURT CD. NO:27/A AKTEPE-TEL.: ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRON K- GÜZELKENT MAH.ÇARfiI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.: ANTALYA-KUMLUCA-AKGÜL TEKN K SERV S H ZMETLER -ADNAN MENDERES BULV.KAVAKLI KUYU CAD. YED TEPELER KAR.SULAR APT.NO:9-TEL.: ANTALYA-CANKALP ELEKTRON K-TUZCULAR MAH. MARET SOK. FARAÇLAR PASJ.NO:11-TEL.: ANTALYA-MANAVGAT-ÖNAL LET fi M-AfiA I PAZARCI MH. BRAH M SÖZEN CD. fielale PSJ.NO: SK. TEL.: ANTALYA-ALANYA-Ç NTAfi ELEKTRON K-SARAY MH. ATATÜRK CD. HACI HAMD O LU SK.NO: 20/A-TEL.: ANTALYA-MERKEZ-BÜYÜKGEB Z ELEKTROMEKAN K GÜVENL K-MUSTAFA GÖKSU-KIZILSARAY MH. DOLAPLIDERE CD. 80 SK. ÇAKMAK fi HANI NO: 8/5-6 TEL. : ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTR K-ATATÜRK CAD.NO:69-TEL.: ARTV N-ARTV N ELEKTR K-HALKEVI CADDESI NO: 12-TEL.: AYDIN-YILMAZ ELEKTRON K-KURTULUS MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.: AYDIN-SÖKE-ÖZLEM ELEKTRON K- YEN CAM MH. SEK LER CD. NO: 47-TEL.: AYDIN-NAZ LL -BARIN ELEKTRON K-ALTINTAfi MH. HÜRR YET CD. NO:161 B-TEL.: BALIKES R-BANDIRMA-ANIL SO UTMA-GÜNAYDIN MAH. 2.OKUL CAD.NO:16/A-TEL.: BALIKES R-EDREM T-ÖZER TEKN K-CAM VASAT MH. PARK CD. NO:12/A-TEL.: BALIKES R-BURHAN YE-U UR TEKN K SO UTMA-MAHKEME MH. M THATPAfiA CD. NO: 68-TEL.: BALIKES R-KILIÇ ELEKTRON K-YEN ÇARfiI BASIN SOK. NO: 4/B-TEL.: BALIKES R-GÖNEN-GÜRSES ELEKTRON K-MALKOÇ MAH.MÜFTÜ fievket CAD. 76.SOK. NO:2/B-TEL.: BALIKES R-BANDIRMA-D J TAL ELEKTRON K-17 EYLÜL MAH.HAVUZLU BAHÇE SK.NO:8/A-TEL.: BALIKES R-ERDEK-MERT TEKN K-YALI MH. HÜKÜMET CD. NO:55-TEL.: BARTIN-MARTI ELEKTRON K- HENDEKYANI CAD. ORTA MAH.101/B - BARTIN-TEL.: BATMAN-fiAH NLER ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. NO: fi MERKEZ KARfiISI-TEL.: B LEC K-EDEBAL TEKN K- ST KLAL MH V.REF K A ÖZTÜRK CD NO: 1/A-TEL.: B NGÖL-KARLIOVA-MEHMET KARTAL - KARTAL ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. NO:8-TEL.: B NGÖL-S MGE ELEKTRON K- YEN fieh R MH. YEfi M SK. BO ATEK N APT ALTI NO:14/C-TEL.: B TL S-AHLAT-U UR SO UTMA-TOK KONUTLARI YUKARI ÇARfiI-TEL.: B TL S-D ZAYN ELEKTR K- NUR CAD. EREM CENTER fi MERKEZ KAT:2 NO:5-TEL.: BOLU-BEST ELEKTRON K-TABAKLAR MAH.CUMHUR YET CAD.NO:28/B-TEL.: BURSA-OSMANGAZ -AKYÜZ ELEKTRON K-ÇIRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.: BURSA-GEML K-AC L TV TAM R SERV S - DEM R SUBAfiI MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.: BURSA-MUDANYA-ER T CARET-ÖMERBEY MH. CAM SK. SU APT. NO:30-TEL.: BURSA-MUSTAFAKEMALPAfi-AGUfi ELEKTR K-HAMZABEY MAHALLESI PAZARYERI SOKAK NO: 2/A-TEL.: BURSA- NEGÖL-S.B.S ELEKTRON K-OSMAN YE MH.DERE SK. N:25/D-TEL.: BURSA-KARACABEY-GÜRKAN T CARET-RUNGUÇPAfiA MH. 14. SK. NO:11-TEL.: BURSA-N LÜFER-ÖZME TEKN K-KARAMAN MH. BAYINDIR SK. NO:4/B CARREFOUR KARfiISI-TEL.: ÇANAKKALE-ÇAN- TÜRKER ELEKTRON K-CUMHUR YET MAH. ÇANAKKALE CAD.NO:41-TEL.: ÇANAKKALE-GEL BOLU-GÜVEN ELEKTRON K-YAZICIZADE MAH. M RALAY fief K AKER CAD. 2. SOK NO:4 / A TEL.: ÇANAKKALE-MERKEZ-SAM ELEKTRON K- SMETPAfiA MH. ARSLANCA SK.- TEL.: ÇANKIRI-B LG ÇLER ELEKTRON K-BUGDAY PAZARI MH. A.TALAT ONAY BULVARI SAIM A A S T. B/BLOK TEL.: ÇORUM- H T T SO UTMA-YEN YOL MH. MÜFTÜ AHMET GÖKEfiME SK. NO: 5 / I-TEL.: ÇORUM-U UR ELEKTRON K-ÜÇTUTLAR MAH. FAT H CAD. 5.SOK.EYÜP SULTAN APT. NO:1/C-TEL.: ÇORUM-ÖMÜR ELEKTRON K-CENG ZTOPEL CAD. NO:2/F-TEL.: ÇORUM-ALACA- EROL ELEKTRON K-AYHAN MH. ANKARA CD. NO:18-TEL.: ÇORUM-GÜNDÜZ BEYAZ EfiYA SERV S -SUNGURLU-SUNGURO LU MH. ÇANKIRI CD. NO: 46-TEL.: DEN ZL -KARDELEN SO UTMA-EMEK CD. NO: 30-TEL.: DEN ZL -ÖZ ELEKTRON K-ÇAYBAfiI CD. ÜNAL APT. NO: 28-TEL.: DEN ZL -MERKEZ-ÇA LAYAN SO UTMA-TOPRAKLIK MH. TURAN GÜNEfi CD.NO:34 TEL. : D YARBAKIR- B SM L-fiIK ELEKTR K-KURTULUfi MH. AHMET AR F BULVARI NO: 19/F-TEL.: D YARBAKIR- LKADIM T CARET-BATIKENT S T. A/5 BLOK ALTI NO:1 SA LIK OCA I YANIBA LAR-TEL.: D YARBAKIR-AZ Z ELEKTRON K-HATBOYU CD SK. GÜNEfi 2 APT. NO:3/B-TEL.: D YARBAKIR-S LVAN-DIGITAL ELEKTRONIC-KALE MH. SAM SEÇK N CD. NO:9/B-TEL.: D YARBAKIR-JAPON RECEP-YENI MAH 19 MAYIS CAD NO74-TEL.: D YARBAKIR-BA LAR-AZ Z ELEKTRON K-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/B-TEL.: DÜZCE-ENSAR TEK SU S STEMLER -AZM N LL MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.: DÜZCE-BULUfi ELEKTRON K-CED D YE MAH. M MAR S NAN CAD.-TEL.: ED RNE-UZUNKÖPRÜ-GÜVEN TEKN K-GAZ CAD. YUSUF SOK. YURDACAN PASAJI NO:7-TEL.: ED RNE- YILDIZ SO UTMA-1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT S TES B/BLOK 35/A-TEL.: ED RNE-KEfiAN-MUTLU TEKN K-YUKARI ZAFER YE MH. LYASBEY CD. NO:32/B-TEL.: ELAZI -ÖZDEV TEKN K - ZZETPAfiA MAH.KAZIM BAYER CAD.NO:24/A-TEL.: ELAZI -YILMAZ BOB NAJ-YEN MAH. KEMAL fiedele CAD. NO: 12/E-TEL.: ELAZI -GÜNEfi ELEKTRON K-KÜLTÜR MAH. VAL FAHR BEY CAD.NO:113/D-TEL.: ERZ NCAN-AYDINLAR ELEKTR K- NÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARfiISI 15.SK NO:5 -TEL.: ERZ NCAN- REFAH YE-B LG N ELEKTRON K-ERZ NCAN CAD. BELED YE fi HANI-TEL.: ERZURUM-OLTU-GÜVEN ELEKTRON K-Z YABEY CAD. BELED YE PSJ. NO:6-TEL.: ERZURUM-AT LAY ELEKTRON K-KONGRE CAD. HASIRHAN PASJ. NO:87-TEL.: ERZURUM- SP R-YILMAZ ELEKTRON K-Z YAPAfiA CD. AfiA I MH. NO:186-TEL.: ESK fieh R-ARZU ELEKTRON K-DEL KL TAfi MH. GÜRMAN SOK. NO:37/B-TEL.: ESK fieh R-S VR H SAR-DERMAN ELEKTRON K-CAM KEB R MH. YUNUSEMRE CD. NO:7-TEL.: GAZ ANTEP-ELEKTR KL EV ALETLER TAM RC S -MÜTERC M ASIM CAD. KÖRÜKÇÜ SOK. NO:8/A-TEL.: GAZ ANTEP-ISLAH YE-YILMAZ SO UTMA-AYDINLIK MH. GÖZ CAD.ÜNLÜ S TES NO: 2-TEL.: GAZ ANTEP- K ZO LU ELEKTRON K-BEY MAH. EBLEHAN ÇARfiISI NO:12/A-TEL.: GAZ ANTEP

20 YETK L SERV SLER L STES N Z P-ÇAPAN TEKN K-CUMHUR YET MAH. MERMER SOK. NO:10-TEL.: G RESUN-BULANCAK-YÜKSEL SO UTMA- HSAN YE MH. CEMAL GÜRSEL. CD. NO: 257-TEL.: G RESUN-U UR ELEKTRON K-HACI HÜSEY N MH. GAZ CD. NO: 185 / 1-TEL.: GÜMÜfiHANE- GÜMÜfiHANE SERV S -HASANBEY MH. HASANBEY CD.NO:17/A-TEL.: HATAY-SAMANDA -GÜNEfi ELEKTR K-ATATÜRK MAH. SKELE CAD. HAYÜK PSJ NO:38-TEL.: HATAY-KIRIKHAN-SEREN MAK NA-BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO:23/B-TEL.: HATAY- ANTAKYA-SER SO UTMA-KURTULUfi CD. NO:51/C-TEL.: HATAY-ERZ N-YEL Z BOB NAJ-MUSTAFAL MH. STASYON CD. NO: 143- TEL.: HATAY-REYHANLI-BAfi TEKN K SO UTMA-ATATÜRK CD. DÖ ÜCÜLER fihani NO:1 -TEL.: HATAY-REYHANLI-ÖZ fi SO UTMA-CUMHUR YET MH. TAYFUR SÖKMEN CD. NO:26/B TEL. : HATAY-DÖRTYOL-FAT H ELEKTRON K-SANAY MH. EVREN CD. YEN S NEMA KARfiISI NO:15 - TEL.: HATAY- SKENDERUN-GÜL STAN ELEKTRON K-KURTULUfi MH. fi.o UZ YENER CD. NO:64/C-TEL.: I DIR-PARLAK TEKN K-TOPÇULAR CD. NO:34-TEL.: ISPARTA-ÖZSOYLAR SO UTMA-YAYLA MAH. SMETPAfiA CAD. NO: 60 fi FA TIP MERKEZ ALTI-TEL.: ÇEL-ERDEML -ESEN ELEKTR K-MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:11-TEL.: ÇEL-MEZ TL - AKN SAN SO UTMA&ELEKTRON K-GMK.BUL. FAT H MH. 18 SK.ÖZÜDO RU S T. 3/A-TEL.: ÇEL-PINAR ELEKTRON K-MAHMUD YE MH CD. NO:32/B-TEL.: ÇEL-TARSUS-MERT ELEKTRON K-GAZ LER MAH. ATATÜRK BULV. NO:119-TEL.: ÇEL-TARSUS- TEKN K fi ELEKTR K T C.-ATATÜRK CAD. U UR fi HANI NO:1-TEL.: ÇEL-ANAMUR-ÇEL K ELEKTRON K-BAHÇE MH. ORMAN filetmes ALTI NO:61/B-TEL.: ÇEL-HAKAN ELEKTRON K-BAHÇEL EVLER MH SK. D NL APT.ALTI NO:3/B-TEL.: ÇEL-S L FKE- SADIK ELEKTR K-GÖKSU MAH. O UZKAAN CAD. DERYALAR APT.NO:22/B-TEL.: STANBUL-ATAfiEH R-VURAL ELEKTRON K-KARAMAN Ç FTL K YOLU NO:12(ESK PTT HAST. KARfiISI) ÇERENKÖY TEL. : STANBUL-fi fil -YILKA T CARET-SEYMEN SOK. NO:27/A KURTULUfi- TEL.: STANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-ÇA DAfi SERV S-CENNET MAH.Y.KEMAL BEYATLI CAD.NO:14/D-TEL.: STANBUL- ZEYT NBURNU-KARDEfiLER SO UTMA-SEY T N ZAM MAH. fieh T ERKAN ALYANAK SOK.NO:11-TEL.: STANBUL-ESENLER-YILDIRIM ELEKTRON K-KAZIM KARABEK R MAH. 2.SOK. NO:10 -TEL.: STANBUL-EM NÖNÜ-IRMAK DIfi T CARET-TAHTAKALE CD. TAHTAKALE T CARET MERKEZ NO:34 2.BODRUM NO:204 -TEL.: STANBUL-ÜMRAN YE-GÜL-SER TEKN K SERV S-NAMIK KEMAL MH. SÜTCÜ MAM CD. SÜTÇÜ ÇIKMAZI NO:6/1- TEL.: STANBUL-ÜMRAN YE-GÖZDE ELEKTRON K-ATATÜRK MH. ALEMDA CD. YILDIZ SK. NO:12/A-TEL.: STANBUL-MALTEPE-GÜR TEKN K SERV S-BA DAT CD. BOLAYIR SK. NO:3/A-TEL.: STANBUL-BEYL KDÜZÜ-SC ELEKTRON K- GÜZELYURT MH. M MAR S NAN CD. NO:71-TEL.: STANBUL-GAZ OSMANPAfiA-DEDEO LU ELEKTR K-2124 SOK NO:4 SULTANÇ FTL - TEL.: STANBUL-TUZLA-AKIN ISI TEKN K SERV S-YAYLA MH. F.ÇAKMAK CD. SMA L A A SK. NO:11 TEL.: STANBUL- SARIYER-H SAR SERV S 1-NUR PAfiA CD NO\48A BA LAR MEVK YEN KÖY-TEL.: STANBUL-SARIYER-H LAL SO UTMA-KAPTAN SK. NO:2-TEL.: STANBUL-BÜYÜKÇEKMECE-AYGÜL DEKORASYON-19 MAYIS MH. OSMAN GAZ CD. NO: 7-TEL.: STANBUL- GAZ OSMANPAfiA-ÇAM TEKN K-ISLAMBEY MAH NECIP FAZIL CAD 257 SK NO:25-TEL.: STANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-YILDIZ ELEKTR K SO UTMA-HALKALI CD. ANADOLU PSJ. NO: 185-TEL.: STANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-BATI TEKN K-GÜLTEPE MH. DEL ORMAN CD. NO:75 SEFAKÖY-TEL.: STANBUL-BAYRAMPAfiA-ÖZKAN ELEKTRON K-KARTALTEPE MH. B LGEHAN CD. NO:36-TEL.: STANBUL- GAZ OSMANPAfiA-TOROS ELEKTRON K-MERKEZ MH. BA LAR CD. NO:77-TEL.: STANBUL-fi fil -CHIP ELEKTRON K-BOZKURT CAD.NO: 235-TEL.: STANBUL-GÜNGÖREN-YÜKSEL ELEKTRON K-M.FEVZ ÇAKMAK MAH. NÖNÜ CAD.NO: 138-TEL.: STANBUL- BEYO LU-TOLGA ELEKTRON K-CAM KEB R MH. DEREBOYU CAD. NO:28 KASIMPAfiA-TEL.: STANBUL-AVCILAR-NUR ELEKTRON K- DEN ZKÖfiKLER MAH.DERYA SOK. NO:36/1-TEL.: STANBUL-BA CILAR-ÇA LAYAN ELEKTRON K- STOÇ 25.ADA NO.:109-TEL.: STANBUL-KADIKÖY-UMUT ELEKTRON K-HAL TA A CAD. CELAL MUHTAR SOK. NO:20/2-TEL.: STANBUL-ZEYT NBURNU-UZMAN ELEKTRON K-YEN DO AN MH. 42.SK NO:50-TEL.: STANBUL-KADIKÖY-MICROSYSTEM ELEKTRON K-1. ORTA SK. NO:18/1 GÖZTEPE- TEL.: STANBUL-MALTEPE-BEYDA I TEKN K ELEKTRON K-BA LARBAfiI MAH. NÖNÜ CAD.-TEL.: STANBUL-BA CILAR- KUMRU ELEKTRON K-KEMALPAfiA MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO: 126-TEL.: STANBUL-BAKIRKÖY- K ZLER ELEKTRON K-SAKIZA A MH. BERR NC N SK. NO:16/A-TEL.: STANBUL-ÜSKÜDAR-KÖYLÜBAY ELEKTRON K-ALBAY HÜSAMETT N ERTÜRK SK. NO:7/A ÇENGELKÖY TEL.: STANBUL-ÜSKÜDAR-AKÇEL K T CARET-M MAR S NAN MH. SMA L DÜMBÜLLÜ SK. NO:9/A TEL.: STANBUL- KADIKÖY-TELV D ELEKTRON K-MAZHAR OSMAN SOK FERAH APT NO:24/A FENERYOLU-TEL.: STANBUL- K TELL -BARIfi TEKN K- ATATÜRK MH. K TELL CD. DURAK SK. NO:18 TEL. : STANBUL-K.ÇEKMECE-ENG N ELEKTRON K-TEVF K BEY MH. MERKEZ CD. ORK DE SOK. NO: 3 /1-TEL.: STANBUL-BAHÇEL EVLER-SEV-CAN DAYANIKLI TÜK.MALLARI.-YILDIRIM BEYAZIT CD.ZAFER MH. TÜRKBEY SK. NO:6/2-3-TEL.: STANBUL-fi fil -IfiIK ELEKTRON K-AYAZA A MASLAK ATATÜRK CD NO: 25-TEL.: STANBUL-PEND K- GÖKHAK ELEKTRON K-BATI MH. SABR TAfiKIN CD. SEB L SK. NO:4/1 TEL. : STANBUL-G.O.PAfiA-ATILIM ELEKTRON K-CEBEC MAH SOK: NO:14/A SULTANÇ FTL - TEL.: STANBUL-GÜNGÖREN-NUR ELEKTR K ELEKTRON K-MERKEZ MH. ASALET CD. NO: 22/D- TEL.: STANBUL-BEYKOZ-ULUDO AN ELEKTRON K-KAYABAfiI ÇIKMAZI NO: 4/B PAfiABAHÇE-TEL.: STANBUL-KARTAL- ÖZO LU ELEKTRON K-KIZILAY BULVARI CD. BAHADIR SK. 4/A-TEL.: STANBUL-FAT H-SOYLU TEKN K-HIRKA fier F CAM ARKASI ESK AL PAfiA CD. NO: 26-TEL.: STANBUL-FAT H-IRMAK DIfi T CARET-HACI KADIN CD. NO:15 K.M. PAfiA TEL.: STANBUL- S L VR -PDS ELEKTRON K-P.M. PAfiA MH. HACI PERVANE CD. NO:35/B -TEL.: STANBUL-GÜLTEPE-B L M ELEKTRON K-HARMANTEPE MH. ABD PEKÇ CD. NO:14/D -TEL.: ZM R-KARfiIYAKA-AYSER ELEKTR KL EV ALETLER -ZÜBEYDE HANIM CADDES NO:87/A-TEL.: ZM R-BERGAMA-GEZG N SERV S-K.KEMALBEY CAD. NO:82-84-TEL.: ZM R-KONAK-TUNCA ELEKTR K-76 SK 10/A GÜZELYALI- TEL.: ZM R-ÇAMD B -KUDRET ELEKTRON K-BURAK RE S CAD. NO: 239/A-TEL.: ZM R-MENEMEN-AY ELEKTRON K-DR. SELAHATT N ÖZKURT CD. NO:22/B-TEL.: ZM R-KONAK-S STEM ELEKTRON K-2414 SK. NO:10 GÜLTEPE-TEL.: ZM R- KARfiIYAKA-LEVENT ELEKTR K LABORATUVARI-1710 SK. NO:70/B ESHOT SOKA I-TEL.: ZM R-KARfiIYAKA-ASMERKEZ T CARET-ESK TRAMVAY CD SK. NO:78/1B ALAYBEY-TEL.: ZM R-BORNOVA-ACEM ELEKTRON K-552/2 SK. NO: 4/A-TEL.: ZM R- KONAK-KILIÇ ELEKTRON K-BARBAROS HAYRETT N PAfiA CD. NO:62/1 LEVENT-TEL.: ZM R-URLA- LTER ELEKTRON K- ZM R 75. YILl CADDES NO:81/C-D-TEL.: ZM R-BUCA-ÇA LAR ELEKTRON K-670/1 SK. NO:57/B-TEL.: ZM R-YEfi LYURT-UMUT ELEKTR K & ELEKTRON K-YILDIZ CAD. NO: 152/A-TEL.: ZM R-ÖDEM fi-murat ELEKTRON K-UMURBEY MH. SANAY S T. 9.SK NO: 10 -TEL.: KAHRAMANMARAfi-AKSUNGUR ELEKTR K-UZUNOLUK CAD. 20.SOKAK NO:20/A-TEL.: KAHRAMANMARAfi-KALE ELEKTRON K- FEVZ PAfiA MH. UZUNLUK CD.-TEL.: KARABÜK-SAFRANBOLU-MEHMET SA LAM - GÖKAY TEKN K- NÖNÜ MH. ESK BA LAR SK. NO:13- TEL.: KARABÜK-ACAR ELEKTRON K-VAKIF fi HANI KAT:2 EMN YET MÜDÜRLÜ Ü YANI-TEL.: KARAMAN-ÖZ AS SO UTMA- ABBAS MH. MUT CD. NO: 82/A TEL. : KARS-AYDIN ELEKTRON K-KAZIM KARABEK R fihani KAT:2 NO: 125 -TEL.: KASTAMONU-TAfiKÖPRÜ-DE fi M ELEKTR K-TABAKHANE MH. ATATÜRK CD. NO:55/A-TEL.: KASTAMONU-TOSYA-DO Ufi ELEKTRON K- VAKIF SK. 15/A-TEL.: KASTAMONU-HARUN TELEKOMÜN KASYON- NÖNÜ MAHALLES AFfi NBEY SOKAK NO:8/B-TEL.: KAYSER -MEL KGAZ -AKTÜRK BEYAZ EfiYA SERV S -AYDINLIKEVLER MH.FIRAT CD.KR STAL APT.A-B NO.17 TEL.: KAYSER -MEL KGAZ - AKIfi ELEKTRON K-ÇORAKÇILAR MH. CENG Z TOPEL CD.NO:20/B-TEL.: KAYSER -DEVEL -U UR SO UTMA-HARMAN MAHALLES BELED YE PASAJ ÜZER NO: 15-TEL.: KAYSER -SÖNMEZ ELEKTRON K-CAM KEB R MAH. BASMANE SOK. NO:16/A-TEL.: KAYSER

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SSI 2852 BUHAR KAZANLI ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SHD 2692 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR PT De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

SHB 3029 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

Children being supervised not to play with the appliance.

Children being supervised not to play with the appliance. SHB 3068 BLENDER EN Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SHB 3076 KARIfiTIRICI

SHB 3076 KARIfiTIRICI SHB 3076 KARIfiTIRICI EN - 1 - SINBO SHB 3076 BLENDER SET INSTRUCTION MANUAL ENGLISH IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including

Detaylı

SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR ÖNEML GÜVENL K UYARILARI KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TAL MATLARI OKUYUN ÖNEML GÜVENL K ÖNLEMLER Elektrikli cihazlar kullan rken

Detaylı

GENEL GÖRÜNÜM OVERVIEW ASPECT GENERAL ALGEMENESCHIJN ÜBERS CHT APARICIÓN EN GENERAL éåôàâ ÇàÑ áäéäãúçàâ ÇàÉãüÑ OPĆI PRIKAZ - 1 -

GENEL GÖRÜNÜM OVERVIEW ASPECT GENERAL ALGEMENESCHIJN ÜBERS CHT APARICIÓN EN GENERAL éåôàâ ÇàÑ áäéäãúçàâ ÇàÉãüÑ OPĆI PRIKAZ - 1 - SHB 3082 BLENDER EN GENEL GÖRÜNÜM OVERVIEW ASPECT GENERAL ALGEMENESCHIJN ÜBERS CHT APARICIÓN EN GENERAL éåôàâ ÇàÑ áäéäãúçàâ ÇàÉãüÑ OPĆI PRIKAZ 1 A B 2 3 4 5 6 C D 7 8 9 E F G - 1 - Children being supervised

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar Trend 700 Ankastre Ocaklar Pulsar Ankastre Ocaklar çindekiler TEKN K ÖZELL KLER Sayfa 2 MONTAJ Sayfa 2 - SETÜSTÜ FIRINA G R fi ( Ç BÖLÜMLER NE) Sayfa 2 - ENJEKTÖRLER N DE fit R LMES VE HAVA AYARI Sayfa

Detaylı

WHC 750 COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER HUMIDIFICATEUR IONIZERLI SOGUK & SICAK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER USER MANUAL

WHC 750 COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER HUMIDIFICATEUR IONIZERLI SOGUK & SICAK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER USER MANUAL WHC 750 COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER HUMIDIFICATEUR IONIZERLI SOGUK & SICAK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU EN FR TR WHC 750 WHC750

Detaylı

UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL

UFO 16 PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL www.ufotr.com UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03

Detaylı

FR Service Consommateurs : (33) 09 7450 3623 GROUPE SEB FRANCE Place Ambroise Courtois BP 8553 69356 LYON - FRANCE http://www.rowenta.

FR Service Consommateurs : (33) 09 7450 3623 GROUPE SEB FRANCE Place Ambroise Courtois BP 8553 69356 LYON - FRANCE http://www.rowenta. 751272_SF Cyclonic_3L_751272 03/01/11 16:44 Page1 FR Service Consommateurs : (33) 09 7450 3623 GROUPE SEB FRANCE Place Ambroise Courtois BP 8553 69356 LYON - FRANCE http://www.rowenta.fr GB Consumer Service

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu STIMA Buharlı ütü Steam Iron Instruction Manual Kullan m K lavuzu Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Stima

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 De erli Kullan c ; Hayat n zda güveni

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Değerli müşterimiz, Bu kullanım kılavuzu UFO MICATRONIC, T23EN ve T19EN modelleri için hazırlanmıştır.

Detaylı

www.blackanddecker.eu English 3 Türkçe 8

www.blackanddecker.eu English 3 Türkçe 8 www.blackanddecker.eu English 3 Türkçe 8 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker screwdriver has been designed for screwdriving applications. This tool is intended for consumer use only. Safety instructions

Detaylı

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu UMOR JUNIOR Nem alma cihazı Dehumidifier Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Umor Junior Nem Alma Cihazını satın almıfl oldu unuz

Detaylı

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Fakir E-240 Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir E 240 Elektrikli Süpürgeyi sat n ald n z için

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

BKK 1176 SD. Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu

BKK 1176 SD. Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu BKK 1176 SD Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

Instructions for use and installation Electric hobs 3. Kullanim ve montaj talimatlari Elektrikli Ocak 6. DHG 460 R Manual LIB30285

Instructions for use and installation Electric hobs 3. Kullanim ve montaj talimatlari Elektrikli Ocak 6. DHG 460 R Manual LIB30285 Instructions for use and installation Electric hobs 3 Kullanim ve montaj talimatlari Elektrikli Ocak 6 DHG 460 R Manual LIB30285 1 INSTALLATION INSTRUCTIONS Technical details MODELS DHG 460 R Voltage 230V

Detaylı

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135 STSC2135 English Page 3 Turkish Page 12 ENGLISH (Original instructions) FIG. A N o L FIG. B DIAMETER OF WORK PIECE E SPACE BLOCK A K F M WIDTH OF SPACE BLOCK J X F I FIG. C CUT-OFF END C H B E D G BLOCK

Detaylı