SABİT TELEFON HİZMETİ ABONELİK SÖZLEȘMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SABİT TELEFON HİZMETİ ABONELİK SÖZLEȘMESİ"

Transkript

1 EK-1 Hesap Tip: Kurumsal / YETKİLİ/VEKİL/BİREYSEL ABONE KİMLİK BİLGİLERİ Kimlik Türü T.C. Kimlik numarası Adınız Kimlik Numaranız Soyadınız Cep Telefon Numaranız KURUMSAL ABONENİN Kurum Adı İșlemi Yapacak Kiși Firma Türü Vergi Dairesi Vergi No TESİS ADRESİ İl İlçe Mahalle / Köy veya Cadde / Sokak Bina No/Daire No * Fatura adresi tesis adresi ile aynıdır. ABONE TERCİHLERİ Abonelik bilgilerim rehbere geçmesin Fatura e-posta adresime gelsin Kullanım detayı gelsin (Ücretli) SMS BİLGİLERİ Gönderici adı tercihi - Gönderici adları HİZMET kapsamında kullanılacak bașlık ve numaralara ait bilgiler așağıda yer almaktadır. Verilen bilgilerin tarafımıza(abone) ait olduğunu beyan ve taahhüt eder, aldığımız HİZMET kapsamında CLI (arayan hat bilgisi) olarak kullanılmasını rica ederiz. KABUL BEYANI Yukarıdaki bilgiler tarafımca doldurulmuș ya da seçilmiș olup, yukarıda belirtilen hizmet no'ya ait kimlik bilgileri bölümünde doldurduğum bilgilerin doğruluğunu tarafımca kabul edilmiștir. Abonenin Adı Soyadı: Tarih:.../.../ Not: Sözleșmenin her sayfası, ilgili formlar ve taahhütnameler abone veya vekili-yetkilisi tarafından imzalanmaktadır

2 1) TARAFLAR İșbu Abonelik Sözleșmesi ( SÖZLEȘME ), bir tarafta Mithatpașa MH. 18 SK. N:8 K:1/101 Salihli/MANİSA adresinde mukim Modexi Veri Hizmetleri Limited Șirketi ( MODEXI ) ile diğer tarafta MODEXI ye abone olmak için bizzat veya vekil aracılığı ile bașvuran gerçek veya tüzel kiși ( ABONE ) arasında ve așağıda tamamen mutabık kalınan șartlar ve kurallar dâhilinde yapılmıștır. SÖZLEȘME ekleri ile birlikte bir bütün arz eder. MODEXI ve ABONE, münferiden TARAF yada müștereken TARAFLAR olarak anılacaktır. 2) TANIMLAR STH: Sabit Telefon Hizmeti'ni, HİZMET: MODEXI nin SÖZLEȘME kapsamında sunduğu bütün telekomünikasyon servislerini, ELEKTRONİK HABERLEȘME HİZ.: MODEXI nin aldığı yetkilendirme kapsamında uluslararası standartlarına uygun her yöne ses, görüntü, yazılı ve sesli kısa mesaj hizmetlerini, KURUM: Bilgi Teknolojileri ve İletișim Kurumunu, HİZMET KANALLARI: MODEXI adına sunulan hizmete ilișkin ișlemleri yürütmeye yetkili bayii, satıș noktası ve sair temsilcileri ile çağrı merkezi, sms ile bilgilendirme, internet sitesi de dahil olmak üzere ABONE ye hizmet vermek için kurulmuș/kurulacak her türlü kanalı, ÖN ÖDEMELİ ABONELİK: ABONE ye çeșitli hizmet kanallarından sistemdeki hesabına Türk Lirası yüklemesini sağlayan, Türk Lirasının tükenmesi durumunda veya kullanım dönemi sonunda tekrar Türk Lirası yüklenmesini gerektiren hizmeti, FATURALI ABONELİK: ABONE nin bir önceki dönemde yararlandığı hizmetlerin bedelleri ile tahakkuk eden sair ücret, vergi, harç vb. mali yükümlülükleri, takip eden dönemde adına düzenlenen fatura karșılığı ödediği sistemi, SMS: Kısa Mesaj Hizmetini, CLI: Arayan hat bilgisini (SMS'lerde alfanumerik yada numerik bașlıklar), OPT-IN: Gönderilen çağrılarla ilgili iznin, alıcılardan önceden alınmıș olmasını, KATMA DEĞERLİ HİZMET: İçeriği, kodu, protokolü veya benzer hususlar üzerinde bilgisayar ișlemleriyle veya bașka surette ișlem yaparak ABONE ye ek, farklı ya da yeniden yapılandırılmıș bir ses veya veri ileten ya da eğlence, oylama, yarıșma, katılım, bilgi verme, cinsel içerik veya benzeri amaçlı içeriklere erișimi sağlayan elektronik haberleșme hizmetlerini, TAAHHÜTNAME: ABONE'nin kullanım için söz verdiği hizmet, süre ve diğer șartları barından eki, 3) SÖZLEȘMENİN KONUSU İșbu SÖZLEȘME'nin konusu, Elektronik Haberleșme kapsamında MODEXI'nin ABONE'ye sunduğu HİZMET'in șartları ve TARAFLAR'ın karșılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. 4) TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. ABONE gönderdiği SMS ler ile ilgili olarak alıcılara karșı tek ve münhasır sorumlu olduğunu, kullanacağı CLI larla ilgili tüm yetki, patent, marka, logo, ünvan vb. kullanım ve mülkiyet haklarına sahip olduğunu, MODEXI yi her ne nam ve surette olursa olsun ilgili kiși ve kurumlardan bu çerçevede gelebilecek her türlü talep, iddia, itiraz ve șikayetten ari tutacağını, MODEXI nin ABONE nin sorumluluğundan kaynaklanan tüm zararlarını ABONE ye rücu etme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE, ișbu SÖZLEȘME konusu iș ve eylemlerin yapılabilmesi için dahili sisteminin kesintisiz olarak çalıșmasından sorumludur. Dahili sistemin düzgün çalıșmasından kasıt; ABONE tarafından kullanılan, ABONE ye ve/veya üçüncü kișilere ait her türlü sistem, altyapı, ERP, CRM programları, web servisleri gibi her türlü sistemdir. ABONE nin çalıștırdığı kișilerin bunları ve/veya bağlantı çeșitlerini (API, web servis vb.) kullanırken/entegre ederken yapacakları her türlü hata, ihmal ve/veya kötü niyet ABONE nin sorumluluğundadır. ABONE, HİZMET ten web servis yoluyla yararlanabilmek için çalıșır bir İnternet bağlantısına ve web tarayıcısına sahip olması gerektiğini, API bağlantıları için ise gerekli entegrasyonun kendisi tarafından yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE, SÖZLEȘME ye konu HİZMET kullanımı ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuata uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE, kendisinin ișbu SÖZLEȘME kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak MODEXI'nin üçüncü kișilere ve/veya resmi makamlara ödemek zorunda kalacağı masraf ve tazminatları, hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmadan, MODEXI'nin ilk yazılı talebini takip eden 5 (beș) iș günü içinde MODEXI ye ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder İșbu SÖZLEȘME ye konu ürünlere ilișkin bütün mecralarda (televizyon, internet, radyo, açık hava duyuruları, basın v.s.) yapılacak her türlü ilan, reklam, duyuru, 4822 sayılı kanun ile değișik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Ticari Reklam ve İlanlara İlișkin Tebliğ ve uluslararası reklam esaslarına ve Reklam Kurulu kararlarına uygun olacaktır. ABONE, sözü edilen hükümlere aykırılık sebebi ile MODEXI'nin uğrayacağı, maruz kalacağı her türlü zarar ve ziyanı karșılamakla yükümlüdür.

3 4.6. ABONE, çağrılarda yer alan bilgilerin doğruluğu ve ifadelerin içeriği hususunda MODEXI nin hiçbir șekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder. İlgili mevzuat ve bu SÖZLEȘME hükümleri uyarınca, siyasi propaganda amacı tașıyan mesajlar SMS, her türlü bașka çağrı tipi ve/veya internet aracılığıyla gönderilemez. Bu șekilde bir gönderimin tespiti halinde, karara aykırılık sebebiyle verilecek cezalardan ABONE sorumlu olacaktır. Bu çerçevede ABONE; çağrılarda yer alan ifadelerin T.C. Kanunları ve yürürlükteki mevzuata, ahlaka, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teșkil etmeyeceğini, her ne surette olursa olsun siyasi propaganda içermeyeceğini, bu tür ifadeleri ve çağrıları MODEXI nin bloklama hakkı olduğunu, bloklanan çağrıların da ücretlendirileceğini, bu ifadeler nedeniyle MODEXI nin maruz kalacağı her türlü hukuki anlașmazlığın ve/veya tazminat taleplerinin muhatabın kendisi olduğunu, ișbu sebeple MODEXI nin herhangi bir tazminat ödemesi halinde bu miktarın %20 faiziyle birlikte kendisine rücu edileceğini bildiğini ve aleyhine herhangi bir karar istihsaline gerek olmadan, kendisine yapılan ilk bașvuruya istinaden talep edilen tazminat, ceza, masraf ve diğer maliyetleri karșılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE bașlattığı çağrılar nedeniyle MODEXI nin operatörlerle imzalamıș olduğu ara bağlantı sözleșmelerindeki cezai maddelerinin operatörlerce ișletilmesi, ya da yine bu çağrılarla ilgili olarak operatörlerin, MODEXI nin varsa verdiği teminat mektuplarını bozup nakde çevirerek gelir kaydetmesi söz konusu olduğunda ilgili miktarın %20 faiziyle birlikte kendisine rücu edileceğini ve aleyhine herhangi bir karar istihsaline gerek olmadan, kendisine yapılan ilk bașvuruya istinaden talep edilen tazminat, ceza, masraf ve diğer maliyetleri karșılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ABONE, bu çerçevede veya MODEXI-operatör ara bağlantı sözleșmesi fesih durumlarında MODEXI nin maruz kalabileceği doğrudan ve dolaylı gelir kayıpları ile maddi ve manevi zararların tamamını, MODEXI nin ilk talebinde, derhal nakden ve def'aten tazmin etmeyi, kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE nin çağrı gönderdiği numaraları yasal olarak elde ettiği kabul edilir. Bu konuda, MODEXI hiçbir șekilde sorumlu tutulamaz. Yasal tüm sorumluluk ve yükümlülükler ABONE ye aittir. ABONE, bașlattığı çağrıların OPT-IN listeleri vasıtasıyla olușturulduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE, her türlü teknik sorununda MODEXI Teknik Destek Ekibi ne e-posta göndererek, ilgili açıklama ve çağrı örnekleriyle birlikte arıza kaydı açtırmaktan sorumludur. Arıza kaydının açılabilmesi için ABONE, ABONE Numarası nı vermek zorundadır. Arıza ya da istek kaydı 24/7 açılabilir HİZMET le ilgili bir problemle karșılașıldığında, bu problemin kısa sürede çözülmesi için ABONE nin bir an önce e-posta göndermesi ve kayıt açtırması gerekmektedir. Arızanın zamanında ya da uygun șekilde bildirilmemesi durumunda MODEXI çözümün gecikmesinden sorumlu tutulamaz MODEXI, ABONE ye HİZMET ten faydalanabilmesi için gerekli olan kullanıcı kodu ve șifresini temin edecektir MODEXI, SÖZLEȘME nin gerekli tüm diğer evraklarla birlikte ıslak imzalı olarak kendisine ulaștırılmasını takip eden 5 (beș) iș günü içinde ilk bağlantıyı kuracaktır MODEXI, șebekesinde meydana gelen sorunların çözülebilmesi için ihtiyaç duyulan teknik desteği, vakit kaybetmeden ABONE ye sunacaktır MODEXI, ABONE ye kendi sistem, platform ve alt yapısında yapacağı sistematik bakım çalıșmaları hakkında önceden haber verecektir. MODEXI, gerekli olan durumlarda teknik konfigürasyon değiștirme hakkını saklı tutar MODEXI, ișbu SÖZLEȘME ye konu HİZMET sunumu ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuata uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5) MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.1. ABONE, seçtiği tarifedeki haberleșme ücreti, abonelik ișlem ücretleri (numara tahsis ücreti, devir, tesis vb.), ayrıntılı fatura ücreti ve Katma Değerli Hizmetler'in bedelini, paket/servis üyelik ücretini, kampanya katılım ücretini, gecikme bedelini, yasalarda belirtilen tüm vergi, resim, harç, ve benzeri ücretleri ile birlikte olușan dönem fatura tutarından varsa düzeltme tutarlarının mahsubundan sonra kalan fatura tutarını faturasında belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. Herhangi bir aya ait fatura alacağının tahsili, ABONE'nin önceki dönemlere ait ödenmemiș borçlarının ifa edildiği anlamına gelmez. MODEXI'nin, ABONE tarafından yapılacak ödemeleri öncelikle ABONE'nin varsa diğer MODEXI abonelikleri dahil geçmiș dönem borçlarına ilișkin faize ve geçmiș döneme ait borçlarına mahsup etme hakkı saklıdır. ABONE'nin ișbu ya da bașka sözleșmelerle tahsis edilmiș birden fazla hattının olması halinde aynı türden abonelikleri için tek bir fatura düzenlenip gönderilebileceği gibi, birden fazla fatura da düzenlenebilir ve gönderilebilir. ÖN ÖDEMELİ SİSTEMDE, yasalarda belirtilen her türlü vergi, resim, harç ilk yüklenen TL'den tahsil edilir.

4 5.2. MODEXI, ABONE'ye aylık olarak fatura düzenleyerek, ABONE'nin tercihine göre tebligat adresine veya ișbu SÖZLEȘME'de bildirdiği e-posta adresine ihbarsız, kayıtsız ve mevzuata uygun olarak, son ödeme tarihinden önce ulașacak ve belirli bir ödeme süresini içerecek șekilde gönderir. ABONE, önceki dönemlere ait ücretlendirilmemiș hizmetlerin sonraki dönem faturasında ya da ayrı bir fatura ile ücretlendirilebileceğini kabul eder. ABONE, aylık fatura tutarının tamamını öder. MODEXI'nin, hizmet kanallarından yapılan fatura ödemeleri veya Türk Lirası yüklemelerinde kötü niyetli kullanım durumlarında bu kanallardan sunduğu hizmeti kısıtlama, yapılan ișlemleri iptal etme (yüklenen Türk Liralarını veya yapılan ödemeleri geri çekme) ve ABONE'ye ait hatları görüșmeye kapama hakkı saklıdır. ABONE'nin e-posta servisinden kaynaklanan sorunlar da dahil olmak üzere teknik nedenlerle ortaya çıkan sorunlardan MODEXI sorumlu tutulamaz ABONE, abonelik bașlangıcında MODEXI'nin sunduğu tarifelerden birini seçer. Aksi halde; ișbu SÖZLEȘME'nin imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan standart tarife uygulanır. ABONE'nin seçtiği tarifenin iptal edilmesi, uygulamadan kaldırılması hallerinde MODEXI, ABONE'nin onayını alarak bașka bir tarifeye geçirir. MODEXI, yürürlükte bulunan mevzuata uygun șekil ve sürede tarifelerinde ve ücretlendirmelerinde değișiklik yapabilir. MODEXI yapılan değișiklikleri KURUM mevzuatına uygun bir süre öncesinde HİZMET KANALLARI üzerinden duyurur. ABONE, lehine olmayan durumlarda tazminat ödemeden aboneliğini sonlandırma hakkına sahiptir Faturada yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde itiraz edilebilir. Faturaya itirazlar yazılı olarak yapılır. Faturaya yapılacak itiraz ödemeyi durdurmaz Fatura ödemeleri ve ön ödeme yüklemeleri MODEXI'nin belirlediği yöntemlerle ve duyurduğu anlașmalı banka ve kurumlardan yapılır. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için son ödeme tarihini takiben 90 gün için gecikme faizi uygulanmaz. Daha sonrası için günlük %0,13 (binde on üç) oranında gecikmeli gün sayısı kadar faiz uygulanır ÖN ÖDEMELİ ABONElikler'de ABONE kendisine önceden bilgi verilen kullanım süreleri içinde Türk Lirası yüklememesi halinde, hattının önce geçici süreli ve sonra da tamamen görüșmeye kapatılabileceğini kabul etmektedir MODEXI, son ödeme tarihinde borcunu ödemeyen ABONE'yi, SMS, e-posta, sesli mesaj, çağrı merkezi yollarından en az biri ile; bașvurulacak usuller ve yasal süreç hususunda bilgilendirir. Borcun tamamı ödeninceye kadar ABONE'yi de bilgilendirmek sureti ile geçici olarak hizmetin sunumunu kısıtlayabilir, Borcunu ifa etmeyen ABONE'nin SÖZLEȘMESİ, ABONE'ye bilgi verilmek suretiyle feshedilebilir ve adına yeni abonelik tesisi yapılmaz. Önceden yapılan bilgilendirmeden farklı bir yöntemle MODEXI makul bir süre öncesinde abonenin borcunu ifa etmesi gerektiğini, aksi takdirde borcun yasal yollarla tahsil edileceği hakkında ABONE'yi son kez uyarır ve yasal takip süreci bașlatılabilir Kurumsal aboneliklerin Özel protokollerle tesis edilmesi hallerinde; ödemeler özel protokolde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. 6) GİZLİLİK 6.1. TARAFLAR dan birinin kendisi, ișçileri, acenteleri ya da çalıșanlarınca diğer TARAF ın ișçileri, acenteleri ya da çalıșanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluș, iș, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve TARAFLAR ın aralarındaki ticari ilișki esnasında yazılı yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve çağrı bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir TARAFLAR ilișkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. TARAFLAR dan her biri diğer TARAF ça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. TARAFLAR kendilerine diğer TARAF ça açıklanan bu gizli bilgiyi; büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir üçüncü kișiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileștirmemeyi, doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilișkinin amaçları dıșında kullanmamayı taahhüt ederler. Kanunen yetkili makamlar tarafından talep olunan bilgilerin verilmesi, gizli bilginin ifșâsı anlamına gelmeyecektir TARAFLAR ancak zorunlu hallerde ve iși gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken ișçilerine, alt çalıșanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalıșan diğer kișilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda ișçilerini, alt çalıșanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalıșan diğer kișileri uyarırlar. TARAFLAR ișçilerinin, alt çalıșanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalıșan diğer kișilerin ișbu SÖZLEȘME yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklannı ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peșinen kabul ve taahhüt ederler.

5 6.4. TARAFLAR, diğer TARAF a ait gizli bilgilerin, sorumlu oldukları kișilerce SÖZLEȘME ye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karșı TARAF ı bilgilendirmekle yükümlüdür. Gizli bilgileri SÖZLEȘME ye aykırı olarak açıklanmıș olan TARAF, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden, masrafları diğer TARAF a ait olmak kaydıyla, tüm yasal yollara bașvurma ve uğradığı her türlü zararın tazminini diğer TARAF tan talep etme hakkına sahiptir Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, TARAFLAR arasındaki ișbu SÖZLEȘME kapsamındaki ticari ilișkini ya da ișbu SÖZLEȘME sinin sona ermesi halinde ve karșı TARAF ın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu TARAF a iade edilir. TARAFLAR dan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dıșında bu bilgiyi üçüncü kișilere aktaramaz herhangi bir șekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kurulușları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz SÖZLEȘME sona erse dahi gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir sayılı Kișisel Verilerin Korunması kanununa aykırı iș veya ișlem yapılması durumunda ilgili sözleșme derhal feshedilecektir. 7) BİLDİRİMLER 7.1. İșbu SÖZLEȘME ile ilgili her türlü tebligat ve faturalar bu SÖZLEȘME de belirtilen adreslere yapılacaktır. Adres değișikliği, diğer TARAF a 1 (bir) hafta içerisinde yazılı olarak bildirilmediği sürece SÖZLEȘME'nin ilk sayfasında yer alan adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir TARAFLAR, gönderim kanallarında (posta, kargo, kurye vb.) meydana gelebilecek aksaklıklardan kaynaklanan evrak gecikmelerinden dolayı sorumlu tutulamaz ABONE kısa mesaj, , telefon ve benzeri yöntemlerle katıldığı tarife kapsamındaki tüm hizmetlerden bașvurduğu yöntem ya da basit bir yöntem ile vazgeçme hakkına sahiptir. 8) SÖZLEȘME NİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULAMA ESASLARI 8.1. İșbu SÖZLEȘME nin tüm maddeleri birbirinden bağımsız ișlem görür kabul edilmektedir ve herhangi bir neden ile SÖZLEȘME hükümlerinden biri veya birkaçı iptal edilmek durumunda kalınırsa veya uygulanamaz ise, bu durum SÖZLEȘME nin tamamının iptali anlamına gelmeyecektir. Böyle bir durumda, SÖZLEȘME nin tüm diğer maddeleri birbirinden ayrı geçerli olacak ve ișbu SÖZLEȘME nin yürütülmesi hususunda engel teșkil etmeyecektir TARAFLAR dan herhangi birinin ișbu SÖZLEȘME de belirtilen müeyyidelerden birini uygulatmaması söz konusu hakkın ve takip eden hakların kaybı anlamına gelecek șekilde yorumlanamaz İșbu SÖZLEȘME, TARAFLAR arasında herhangi bir acentelik, temsilcilik, alt-üst ișveren, ortaklık veya iș ortaklığı ilișkisi kurmaz. İșbu SÖZLEȘME yi TARAFLAR bağımsız birer TARAF olarak imzalamıșlardır. 9. MÜCBİR SEBEP TARAFLAR ın kontrolü dıșında gelișen ve TARAFLAR ın ișbu SÖZLEȘME ile yüklendiği borçların yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir [Örneğin; Grev, Lokavt, Savaș (ilan edilmiș olsun veya olmasın) İç savaș, Terör eylemleri, Deprem, Yangın, Su Baskını v.b afetler]. TARAFLAR, mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam zamanında yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep durumunun olușması halinde TARAFLAR bir araya gelerek ișbu SÖZLEȘME nin devam, askıya alınma, fesih veya bașka bir șekilde tasfiye șekillerini müzakere edecek olup sorunun çözümü için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerdir. 10. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI TARAFLAR, karșı TARAF ın yazılı izni olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen olsun SÖZLEȘME den doğan hak ve borçlarını herhangi bir üçüncü șahsa veya firmaya devredemez. 11) SÖZLEȘME'NİN SÜRESİ VE FESHİ İșbu SÖZLEȘME, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve taraflardan biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalır TARAFLAR, ișbu SÖZLEȘME yle ilgili ve SÖZLEȘME nin ihlâliyle bağlantılı olarak aralarında ortaya çıkan ihtilâf ya da farklılıkları, mümkün olan en kısa sürede, iyi niyet kuralları dâhilinde ve dostane șekilde çözümlemek için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerdir. Bu yolla çözümlenemeyecek olan tüm uyușmazlıklarda MANİSA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir ABONE, talebini MODEXI'ye yazılı olarak veya mevzuatta belirtilen diğer usullerle ileterek aboneliğini her zaman sona erdirebilir. Bu durumda ABONE'ye sunulan hizmet ve ücretlendirme, bildirimin yapıldığı andan itibaren 24 (yirmidört) saat içinde durdurulur. Hizmetin bu süre içinde durdurulmamasından ABONE sorumlu tutulamaz.

6 MODEXI, ABONE'nin aboneliğine son verme yönündeki ABONE'nin kimliğini tevsik eden belgeler ile birlikte KURUM mevzuatına uygun șekilde talebinin kendisine ulașmasından itibaren 48 (kırk sekiz) saat içinde fesih ișlemini gerçekleștirmek ve 7 (yedi) gün içinde SÖZLEȘME'nin feshedildiğini, ABONE'nin talebine bağlı olmaksızın ABONE'ye posta, SMS, e-posta, ve arama yöntemlerinden birini kullanarak bildirmekle ve varsa mülkiyeti MODEXI'ye ait cihaz/donanım/modem/kart vb. ekipmanların iade edilmesi gerektiği bilgisini ABONE'ye iletmekle yükümlüdür Fesih ișleminden sonra MODEXI geri kalan alacakları için borcu olan abonelere abonenin fesih talep tarihinden sonra KURUM ödeme takvimindeki sürelere göre son faturayı gönderir. Bu süre sınırı, son faturaya uygulanan gecikme faizi ve yasal takipten doğan faturalar için geçerli değildir Fesih durumunda aboneden daha önce alınan depozito, avans gibi ücretler veya abone alacakları var ise, mahsuplașmayı müteakip kalan tutar 15 (on beș) gün içinde MODEXI tarafından ABONE'ye iade edilir SÖZLEȘME'nin diğer maddelerinde belirtilen fesih hallerinin doğması ile MODEXI SÖZLEȘME'yi feshetme hakkına sahiptir. MODEXI, herhangi bir nedenle fesih ederse, ABONE o zamana kadarki kullanım ücretlerini ve varsa diğer borçlarını belirtilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. 12) SÖZLEȘME'NİN EKLERİ, VERGİ VE HARÇLAR İșbu SÖZLEȘME ve SÖZLEȘME'nin uygulamasına ilișkin KDV, ÖİV ve ilgili dönemde yürürlükte olan her türlü resim, harç ve diğer vergisel yükümlülükler ABONE tarafından ödenecektir (on iki) maddeden ve 2 (iki) adet ekten olușan bu SÖZLEȘME, 1 (bir) nüsha olarak düzenlenmiș olup tam bir mutabakat içerisinde TARAFLAR ca imza altına alınmıștır. MODEXI, SÖZLEȘME nin imzalı halinin taratılmıș bir örneğini İnternet ve/veya ortamında paylașacaktır EK-1 SÖZLEȘME nin ayrılmaz bir parçası olup SÖZLEȘME metnine dâhildir. EK-2 ise tahhütname imzalanması durumunda sözleșmeye eklenecektir. EK-1 : ABONE'ye Ait Bilgileri EK-2 : Tahhütname Sözleșme Tarihi:.../.../ İșbu Sözleșme nin tamamını okuduğumu, tüm husuları anladığımı ve kabul ettiğimi, tüm sözleșme hükümlerinin hakkımda geçerli olacağını kabul ve beyan ederim. TARAFLAR'ın usulüne göre yetkilendirilmiș olan temsilcileri ișbu SÖZLEȘME'yi imza altına almıșlardır.

ABONELİK SÖZLEŞMESİ. İmza / Kaşe:

ABONELİK SÖZLEŞMESİ. İmza / Kaşe: ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, İN-NO MOBİL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC.SAN.LTD.ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "İNNOMOBİL") ile (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan

Detaylı

SİNERJİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS HİZMETİ EKİ

SİNERJİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS HİZMETİ EKİ SAYFA 1 SİNERJİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS HİZMETİ EKİ Bu sözleşme Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:150 Sinerji Plaza Ataşehir / İstanbul adresinde mukim, Sinerji Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Bu sözleşme 23 Nisan Mh Ata Bulvarı Gizemler Plaza 3 K.5 D.39 Nilüfer/BURSA adresinde mukim, Gold Telekomünikasyon İletişim San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi Bu sözleşme Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 6 No: 649 Şişli/ISTANBUL İstanbul adresinde mukim, Lila Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca "LILASMS" olarak

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU MTKSOFT Yazılım Hizmetleri Hizmet Sözleşmesi sms.mtksoft.net Bu sözleşme Yeşilbağlar Mah. Eğitim Sokak No : 5 / A Pendik - İstanbul adresinde mukim, MTKSOFT Yazılım Hizmetleri (Bundan böyle kısaca "MTKSOFT"

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşme Kartaltepe Mh. İkiztepe Sk. No:1 34145 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Bundan böyle kısaca "EMARKA" olarak adlandırılacaktır.)

Detaylı

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Magic Workers Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Bu sözleşme Atatürk Bulvarı Mehmet Emin Kaya İş Merkezi No: 69 Kat: 1 İnegöl / Bursa adresinde mukim, Magic Workers (Bundan böyle kısaca

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

EMARKA İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ABONELİK SÖZLEŞMESİ

EMARKA İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ABONELİK SÖZLEŞMESİ EMARKA İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, Kartaltepe Mh. İncirli Cad. No:24 D.9 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim ve Bilgi Teknolojileri

Detaylı

İnno Mobil Bilişim Teknolojileri Tic.San.Ltd.Şti. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi Sözleşme No:

İnno Mobil Bilişim Teknolojileri Tic.San.Ltd.Şti. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi Sözleşme No: İnno Mobil Bilişim Teknolojileri Tic.San.Ltd.Şti. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi Sözleşme No: Bu sözleşme Yahşibey Mah. Altıparmak Cad. 12 Ocak Apt. No:71 Kat:4 D:8 Osmangazi / BURSA adresinde mukim, İN-NO

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi PROAKTİF AJANS İLETİŞİM HABERLEŞME YAZILIM Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.proaktifajans.com www.idasms.com www.idapanel.com Bu sözleşme Mustafa Kemal Paşa Mh. Demet Sk. No:125/1 Avcılar İstanbul adresinde

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

NETGSM SABİT TELEFON ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

NETGSM SABİT TELEFON ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ Tarih :.../.../... Abone No :... NETGSM SABİT TELEFON ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1) TARAFLAR İşbu Abonelik Sözleşmesi ( SÖZLEŞME ), bir tarafta Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi Atılım Bilgi İşlem İnternet Teknolojileri Yazılım Bilg. San. ve Tic. Ltd. Şti. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.atilimyazilim.com www.aybitsms.com Güzeller mah. İbrahimağa cad. No:174 K:6 Gebze / KOCAELİ

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

KURUMSAL SABİT TELEFON HİZMETİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ Rev.No: 3.0

KURUMSAL SABİT TELEFON HİZMETİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ  Rev.No: 3.0 Kimlik Numaranız Adınız Email ABONENİN KİMLİK BİLGİLERİ Cep Telefon Numaranız Soyadınız KURUM BİLGİLERİ İşlem Yapacak Kişi Yetkili Vekili Kurum Türü / Sektör Kurum Adı Vergi Numaranız Vergi Daireniz İl

Detaylı

ŞAHİN HABERLEŞME VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

ŞAHİN HABERLEŞME VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi ŞAHİN HABERLEŞME VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi Bu sözleşme Ilıca mahallesi Ilıca sitesi Ilıca sokak No 6/A Narlıdere/İZMİR adresinde mukim, ŞAHİN HABERLEŞME VE İLETİŞİM

Detaylı

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : - SÖZLEŞME NO : - MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme Oplavus Tekonoloji, Hürriyet

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bu sözleşme Çeliktepe Mah. Namık Kemal Cad. No:1/9 KAĞITHANE-İSTANBUL adresinde mukim, GÜVERCİN SMS...

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bu sözleşme Çeliktepe Mah. Namık Kemal Cad. No:1/9 KAĞITHANE-İSTANBUL adresinde mukim, GÜVERCİN SMS... BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme Çeliktepe Mah. Namık Kemal Cad. No:1/9 KAĞITHANE-İSTANBUL adresinde mukim, GÜVERCİN SMS... adresinde mukim.. (Bundan böyle kısaca BAYİ olarak adlandırılacaktır.) arasında

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com Bu sözleşme adresinde mukim, (Bundan böyle kısaca "HRCTELEKOM" olarak adlandırılacaktır.) ile isim, adres, ünvan, yetkilileri EK 1 de belirtilen BAYİ

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi FĠRMA ADI Bu sözleşme Meydan Sokak No:3, Veko Giz Plaza Kat:21 No:74, 34396 Maslak/ İstanbul adresinde mukim, ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON

Detaylı

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ Bu sözleşme Meydan Çark Cd. Değirmenci Apt. No:74/Kat:3 Adapazarı / SAKARYA adresinde mukim, ALOSMS

Detaylı

SAHRA TELEKOM TİC. LTD. ŞTİ.

SAHRA TELEKOM TİC. LTD. ŞTİ. HİZMET TİPİ SAHRA TELEKOM TİC. LTD. ŞTİ. TELEFON ABONELİĞİ BAŞVURU FORMU Tarih : ( ) SABİT TELEFON HİZMETİ ABONE BİLGİLERİ ( ) KURUMSAL ( ) BİREYSEL ( ) CALLSHOP ( ) CALLCENTER Şirket Adı: Yetkili Kişinin

Detaylı

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala özel 12 Ay Kontratlı Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız Vodafone

Detaylı

SÖZLEŞME. . Ve HiVale her biri ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

SÖZLEŞME. . Ve HiVale her biri ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır. SÖZLEŞME İşbu sözleşme bir taraftan merkezi 4. Levent Sanayi Sitesi Beyazıt Cad. No:15./ İstanbul adresinde bulunan GURU BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle Hivale olarak

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

Toplu İnternet Paketleri 5+ İndirim Kampanyası - 12 Ay Taahhütnamesi

Toplu İnternet Paketleri 5+ İndirim Kampanyası - 12 Ay Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Toplu İnternet Paketleri 5+ İndirim Kampanyaları (12 Ay) dan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

TEK TELEFON SERVİSİ VE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TEK TELEFON SERVİSİ VE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen Tek Telefon Servisi Kampanyası (Taahhütsüz, 12 Ay, 24 Ay) dan ( Kampanya )

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Kampanyası Gençlik Teklifi nden (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı

İŞNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ SABİT TELEFON HİZMET EKİ

İŞNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ SABİT TELEFON HİZMET EKİ 1 İŞNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ SABİT TELEFON HİZMET EKİ İşbu HİZMET EKİ, İŞNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ nin (bundan sonra SÖZLEŞME olarak adlandırılacaktır ) ayrılmaz bir parçası olup, SÖZLEŞME hükümleri ile birlikte

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza :

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza : Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Abone No Faturalı Ön Ödemeli Kurumsal Bireysel Kurumsal1 E-Fatura Adresi FirmaKurum Ünvanı @ Bildirdiğim

Detaylı

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı 8GB Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

VODAFONE Blackberry 9320 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE Blackberry 9320 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9320 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Benim İşim Samsung Galaxy S III Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü IOT Büyük Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız

Detaylı

1. İşbu Taahhütname nin imza tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay süreyle geçerli olacağını,

1. İşbu Taahhütname nin imza tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay süreyle geçerli olacağını, VODAFONE TAAHHÜTLÜ MOBİL POS M2M DATA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü Mobil POS M2M Data Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

VODAFONE 958 BRANDY KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 958 BRANDY KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone 958 Brandy Kurumsal Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız için

Detaylı

Red Business %47 İndirim Kampanyası - 12 Ay Taahhütnamesi

Red Business %47 İndirim Kampanyası - 12 Ay Taahhütnamesi ye, Red Business %47 İndirim Kampanyası - 12 Ay Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %47 İndirim Kampanyası- 12 Ay dan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 3G S Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Prestij Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında Avea

Detaylı

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ Taahhütlü Uygulaması ndan......adresinde mukim... unvanlı şirket olarak işbu Taahhütname

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

YENİ VE MEVCUT İŞYERİM ABONELERİNE 4.5G YEDEKLİ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ VE MEVCUT İŞYERİM ABONELERİNE 4.5G YEDEKLİ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ VE MEVCUT İŞYERİM ABONELERİNE 4.5G YEDEKLİ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni ve mevcut İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt

Detaylı

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone 958 Brandy Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 4 Kampanyası ndan yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile

Detaylı

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Avantajlı Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avantajlı Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

Red Business Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Red Business Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, Red Business Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business Büyük İndirim Kampanyası dan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal iphone 3GS Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Hizmet Veren : ABP Ölçü ve Kontrol Sistemleri İth. Paz. Tur. Tic. Ltd. Şti. Hizmet Alan : 2. HİZMET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme Eskişehir Yolu 17. Km Çamlık Park

Detaylı

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri Büyük İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

kampanyalarının birisinden yararlanmamız gerektiğini bildiğimizi,

kampanyalarının birisinden yararlanmamız gerektiğini bildiğimizi, TÜRK TELEKOM MOBİL PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Mobil Prestij Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK- 1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Mobil Prestij

Detaylı

KURUMSAL FATURALI HERYÖNBİZİM TARİFESİ AYLIK SABİT ÜCRET İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL FATURALI HERYÖNBİZİM TARİFESİ AYLIK SABİT ÜCRET İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL FATURALI HERYÖNBİZİM TARİFESİ AYLIK SABİT ÜCRET İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Kurumsal Faturalı HeryönBizim Tarifesi Aylık Sabit Ücret İndirimi Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname

Detaylı

Firma Adı : Firma Tebligat Adresi: IMEI No : KSK Unvanı : KSK Kod No : Firma Yetkili İmza : İmza Tarihi :.../.../...

Firma Adı : Firma Tebligat Adresi: IMEI No : KSK Unvanı : KSK Kod No : Firma Yetkili İmza : İmza Tarihi :.../.../... ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Yüksek Hızlı Vodem ve Cepte WiFi Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te

Detaylı

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Modem Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de

Detaylı

PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Tarifesi Taahhütnamesinin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından sunulan

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ BİZDE TARİFESİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Bizde Tarifesi Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Prestij Bizde Tarifesi Kampanyası

Detaylı

VODAFONE iphone 4 8GB CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE iphone 4 8GB CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 4 Kampanyası ndan (kısaca Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone ) tarafından Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan ( Kampanya )

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone ) tarafından Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan ( Kampanya ) ye, (kısaca Vodafone ) tarafından Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Small tarifesine ( Tarife 1 ) İnternetli Esnaf Medium tarifesine ( Tarife

Detaylı

HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Holding Cihaz Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli,

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Galaxy S III Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Tablet Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.)

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) MODEMSİZ Aşımsız 5GB Taahhütlü Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü Data Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de (

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET S5301 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET S5301 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Galaxy Pocket S5301 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım

Detaylı

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) İlk 6 Ay 10 MB M2M İnternet Paketi Bizden Kampanyası ndan... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu

Detaylı

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Avantajlı Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avantajlı Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet, Cepte Wi-Fi + Lenovo Mix 300 veya Cepte Wi-Fi + HP

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gündüz Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

5+ Red Business %61 İndirim Kampanyası - 12 ay Taahhütnamesi

5+ Red Business %61 İndirim Kampanyası - 12 ay Taahhütnamesi ye, 5+ Red Business %61 İndirim Kampanyası - 12 ay Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, 5+ Red Business %61 İndirim Kampanyası (12 ay) dan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve

Detaylı

TEKN KLAS KURUMSAL SES VE SMS HİZMETLERİ TEKNOKLAS BAYİİ SÖZLEŞMESİ TEKNOKLAS İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON SAN VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TEKN KLAS KURUMSAL SES VE SMS HİZMETLERİ TEKNOKLAS BAYİİ SÖZLEŞMESİ TEKNOKLAS İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON SAN VE TİCARET LTD.ŞTİ. TEKNOKLAS BAYİİ SÖZLEŞMESİ A.TEKNOKLAS İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON TİC.LTD.ŞTİ. FİRMA ÜNVANI : TEKNOKLAS İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON SAN VE TİCARET LTD.ŞTİ. CEP TEL: 05517316503 SABİT TEL: 02126521919 FAX:

Detaylı

TL

TL Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) Yedi Rakamlı Özel Servis Numarası (444) Hizmeti abonelerinin ( Abone ) aşağıda belirtilen tüm şartları sağlamaları koşuluyla 20.01.2019 (bu tarih dahil) 20.02.2019

Detaylı

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ BİZDE TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Bizde Tarifesi Taahhütnamesinin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından sunulan

Detaylı

VODAFONE HTC FLYER KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE HTC FLYER KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone HTC Flyer Kampanyası ndan yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleşmesi

Detaylı

Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi

Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Small tarifesine ( Tarife 1 ) İnternetli Esnaf Medium tarifesine ( Tarife

Detaylı

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB)

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü İnternet Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı