T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı"

Transkript

1 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa HAMARAT (Ordu) BAġKAN 9 uncu Dönem Türkiye Öğrenci Meclisinin sayın üyeleri, Türkiye Öğrenci Meclisinin Özel BirleĢimini açıyorum. BAġKAN ġimdi Ġstiklal MarĢı okunacaktır. (Ġstiklal MarĢı okundu) BAġKAN Sevgili öğrenciler, Türkiye Öğrenci Meclisinin 9 uncu Dönem toplantısını açıyorum. Hepiniz hoģ geldiniz. (AlkıĢlar) Türkiye Öğrenci Meclisi bu yıl sekizin ci yılını doldurmuģtur. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Millî Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim yılında hayata geçirdiği proje kapsamında öğrencilerimiz büyük özveri ve gayretle çalıģmalarını yürütmüģlerdir. Gençlerin, ülkenin ve toplumun sorun larına bakıģ açılarıyla çözüm üretmelerini amaçlayan proje bugüne kadar geniģ kesimlerden yankı bulmuģtur. Çoğulcu demokrasi kültürünün, ilk ve ortaöğretim düzeyinden baģlamak üzere bütün toplumda yerleģmesi için baģlatılan bu proje kapsamında bugüne kadar önemli hedeflere ulaģ ılmıģtır. Sizler, bizlerin kırklı yaģlarda edindiğimiz tecrübeyi, Türkiye Öğrenci Meclisine seçilme sürecinde yaģamıģ oldunuz. Böylece, aday-seç men iliģkisini de yaģayarak öğrendiniz. Okuduğunuz kurumlardan baģlamak üzere, illerinizd e yapılan zorlu seçimleri kazanarak Türkiye Öğrenci Meclisinin üyesi olmayı baģardınız yani her biriniz demokrasinin süzgecinden geçerek buraya kadar geldiniz. Böylece 81 ilin rengi, deseni ve sesi olmak için Ankara da buluģtunuz. Geldiğiniz Ģehirlerin, ö ğrenim gördüğünüz okulların umudunu ve heyec anını Türkiye Büyük Millet Meclisine taģıdınız. Bir göreve aday olmanın güçlüğünü yaģayarak öğrenmiģ oldunuz. Edindiğiniz bu tecrübe, gelecekte karģınıza çıkacak engelleri de bilme ya da tahmin etme imkânını sizlere kazandırdı. Bu yarıģta gösterdiğiniz sabır, olgunluk ve baģarı nedeniyle hepinizi kutluyorum. Sevgili gençler, gelecek sizlerin idealleriyle Ģek illenecek. Bütün temennim, yaģayacağınız her türlü güçlüğe karģılık ideallerinizden vazgeçmemenizdir. Bunun için baģarma azim ve kararlılığınız hiç kaybolmasın. Demokrasi, haklar ve ödevler rejimidir, hukukun üstünlüğü esastır. Temel hak ve özgürlükler kanun teminatı altındadır. Demokras ilerde, aynı zamanda katılım ve çok seslilik esastır, kanunlar önünde bütü n vatandaģlar eģittir, dinamik bir yönetim biçimi olması nedeniyle sürekli kendini yenileme kabiliyetine sahiptir. Toplum, geçirdiği aģamalardan kendi tecrübelerini edinir, sevgi ve saygıyla beslenir, sağduyu, uzlaģma ve rekabetle olgunlaģır. Sizler de Türkiye Öğrenci Meclisi olarak ülkemiz demokrasisine önemli değerler kattınız ve katıyorsunuz. Ülkemizde genel ve yerel seçimlerden sonra en büyük seçim olan Türkiye Öğrenci Meclisi seçimlerinde önemli bir tecrübe edindiniz, bir nevi demokrasi pratiği yaģadı nız. Bu nedenle, yaģadığınız tecrübenin s izlerin geleceğine önemli bir ıģık tutacağına inanıyorum. Değerli öğrenciler, bizler sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Geçirdiğiniz bu süreçte kazandığınız tecrübe, gelecek yıllarda sizlere yol gösterir olacaktır. B u aģamaya gelene kadar edindiğiniz deneyimler, sizlere birlikte karar almayı, tartıģarak fikirleri olgunlaģtırmayı öğretti. Bu süreçte, birlikte karar almanın zorluğunu da yaģ adınız, birbirinizi ikna etmenin güçlüğünü gördünüz; farklı düģünce ve inanıģları n ortak amaçlar için bir araya gelebileceği fikrine ulaģtınız. Böylece kavga etmeden tartıģma, uzlaģarak karar alma kültürünüzü geliģ tirdiniz. Gelecek yıllarda bizlerin oturduğu bu koltuklara sizler oturacaksınız. Ġnanıyorum ki bizlerin geç dönemde edindiğ imiz tecrübeleri genç yaģta edinmiģ olmayı kendiniz ve ülkeniz için avantaja dönüģtüreceksiniz. KarĢılıklı sevgi, saygı ve hoģ görü içinde, kimseyi ötekileģtirmeden bir arada yaģama kültürünü kökleģtireceksiniz. Böylece cumhuriyetimizin yüzüncü yıl hedefine ulaģ mamız, sizler gibi pırıl pırıl gençler sayesinde daha kolay olacaktır. Sevgili gençler, biliyors unuz, doksan iki yıl önc e Anadolu dört bir yandan iģgale uğramıģtı. ĠĢgalin amacı, Türk milletini Anadolu da küçük bir coğrafyaya sıkıģtırmak ve belirli b ir vadede tamamen yok etmekti. ÇağdaĢ Anadolu destanı iģgal yıllarında yazılmıģtır. Milletin ve temsilcilerinin birlikte yazdığı bu des tanın kahramanları, baģta Gazi Mustafa Kem al Atatürk olmak üzere ilk toplantıda milletvekili sıfatıyla görev yapmıģ olanl ardır. Bunlar, Ulus taki mütevazı Meclis binasında bu meģaleyi yakmıģlardır. Bugün, bu vesileyle, bir defa daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü ve Birinci Meclisten bugüne kadar bu çatı altında görev yapmıģ olanları saygıyla ve Ģükranla anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi o iģgal günlerinde açılmıģtır. Milletin iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılıģıyla birlikte milletin istiklalini sağlama yetkisi milletin temsilcilerine verilmiģtir. 23 Nisan 1920 tarihinde ilk toplantıyı yapan o kahramanlar için Anadolu son kale, Ankara son karargâhtı. Onların Anadolu yu kurtarmaktan baģka çareleri yoktu. O nedenle, Birinci Meclis, tarihimizde olağanüstü önemli bir mevki ye sahipti çünkü ilk Meclis, aynı zamanda kurucu Meclisti. Yani anayasa yapan, devlet kuran, kanun koyan, ordu kuran, savaģ yöneten,

2 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :2 hükûmet iģlerini yürüten bir Meclisti. Bugün, hâlâ, dünyada, Ġstiklal SavaĢı Parlamentosu tarafından yönetilen ve baģarıya ulaģtırılan tek ülke olmanın onurunu yaģıyoruz. Millî mücadelemizi yürütm esi ve baģarıya ulaģtırmasından dolayı Gazi unvanı alan tek Meclise s ahip olmanın da kıvanc ını yaģıyoruz. Değerli gençler, Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesinin buluģma ve uzlaģma noktasıdır, demokrasinin kalbi burada atar. Ülk emizdeki hiçbir güç ve kurum Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde değildir. Burası milletimizin çare kapısıdır. Burada ülkemizin bütün renkleri, desenleri ve sesleri buluģur. Milletin iģleri burada görüģülür. Meclise s ahip çıkmak, özgürlüklere ve bağımsızlığa sahip çıkm aktı r. Meclise sahip çıkmak, hukuka sahip çıkmaktır. Hukuku koruduğumuz müddetçe aramızda ç ö z e m e y e c e ğ im i z s o r un da y o k t u r. Z am a n z a m an a r a d ö n em ler y a Ģ a ns a, k e s i n t i y e uğ r as a d a ü l k em i z d em ok r a s i y i ö z ü m s e m i Ģ ti r. C u m h u r i y e t im i z m od e r nl eģme y o l c u luğunu d em o k r a s i y l e y a p m ı Ģ, t o p lums a l g e l iģ im i n ön ü nü a ç m ı Ģ, ç e v r e s i nd ek i ü lk elere d e m ok r as i y l e ö r n ek o lmuģtur. B u g ü n g e ldiği m i z aģ amayı c um h u r i y e ti m i z i n 10 0 ü nc ü y ı l ı n da d ah a i leri t aģ ım a k t em el h e d e fi m i z di r. B u h e de f im i z e d e m o k ra s im i z i k u ru m s a l laģtıra r a k ul aģ a c a ğ ı z. B u k o n ud a e n büyük g ü v e n c em i z s i z ge n ç l e r s iniz. A r tı k k ü re s el h âl e g e len re k a b ette ge l iģ m i Ģ ü lk e lerdeki a k r a nl a r ı nızla y a r ı Ģ t ığ ın ı z ı n b i l incinde o l d uğu n u z u v e d ü n y a d ak i g e l iģ m e l e ri t a k i p e t ti ğ inizi b i l i y o r um. Ü l k e v e d ü n y a b a r ı Ģ ı, insanl ı ğ ın h u z u ru v e r efahı, ö z g ü r l ük v e ad a letin y a y g ı n laģm ası t e m el ideali n i z o l ac a k t ır. B ü y ü k Ö nd e r G a z i M u s t a fa K em a l A t a tü r k, c u m h u r i y e ti m i z i n g en ç lerin o m u z l a r ın d a y ü k s e l ec eğ i n e o lan i n a nc ı nı de fa l a r c a v u r gu l am ı Ģ tı. Be n i m d e v e bi z i m d e s i z g e n ç l e r e ol a n i na nc ı m ız t a m d ı r. Ü l k em i z i v e t o p l um um u z u b i z l e ri n g e t i r di ğ i bu a Ģ am a nın ç ok d a h a i l e ri s ine gö t ü r ec eğ i n i z d en e n k üç ük b i r Ģ ü p he m i z y o k t u r. Ye t e r k i bu n un iç i n k e nd i nize g ü v e n i n ; t a r ihi, k ü ltürü, m e de n i y e t i büyük bir milleti n e v l a t l a rı o lduğu nu z u a s la unu t m a y ı n. D e ğ e r l i ö ğ re n c i l e r, Ö ğ re n c i Me c l i s i n in s a y ı n üyeleri, 9 un c u D ö n em Tü r k i y e Bü y ü k Mi l let Me c l i s i ö z e l birl e Ģ i m inin günd e m i h ak k ı n d a size k ıs a bi r b il g i vermek is t i y o r um. B i r a z s o n r a Mi l l î E ğ iti m B ak a n ım ı z a d ı na A d a l e t B ak an ı m ı z S a yı n S a d ul l a h E rg i n k o n uģ m a l a r ın ı y a p ac ak. A r d ı n da n Tü r k i y e Ö ğrenci Me c l i s i ü y e l e r inin a n t i ç m e t ö re n i v e da ha s o n r a Tü r k i y e Ö ğ r e nc i Me c l i s i B aģ k an l ık D i v a nı üyelik l e ri iç i n s eç i m y a p ı l ac ak t ı r. B a Ģ k a n l ık D i v a n ı 1 b aģ k an, 1 ba Ģ k a n v e k i l i v e 2 k â t ip ü y e d en o l uģ m ak t ad ı r. S eç imin a r d ı n da n g ö r e v i Tü r k i y e Ö ğ r e nc i Me c l i s inin y e n i s e ç i l en B aģ k a n l ık D ivanına d e v r e d ec e ği z v e ilk o t u r um s o n a e re c ek t i r. Ö ğ l e d e n s o n r a s a a t t e b aģ layacak Ġ k i nc i O t u r u m d a ö nc e ü ç s a yın ü y e y e g ü n d em d ıģ ı s öz v e r i l e c ek, a r dından b e l i rl e n en g ün d em k o nu l a r ı ü z e ri n d e g ö r üģ m e l er y a p ı l a c a k v e b ö y l e c e, Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l i s i ni n 9 uncu D ö n e m ö z e l b i r l eģ im i s on a e rm iģ o l a c a k tı r. ġ i m d i Mi l l î E ği t im B ak a n ım ı z a d ı na k on u Ģ m a l a r ı nı y a p m ak ü z e r e A d a l e t Ba k an ı m ız S a y ı n S a d ul l a h Ergin i k ü r s ü y e d a v e t ed i y o r um. B u y u r u n S a y ı n B ak a n. (A l k ı Ģ l a r ) ADA L E T B A K A N I S A D U L L A H E R G Ġ N ( H a t a y ) S a y ı n Me c l i s B a Ģ k a nım, Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l i s i n in s i z s e v g i li üyeleri v e d eğ e r li k on u k l a r ; D em o k ra s i E ğ i ti m i v e O k u l Me c l i s l e r i P r ojesi k a ps a m ı n d a bu y ü c e Me c l i s ç a t ıs ı a ltında s i z l e r l e bi r l ik t e ol m ak t an b ü y ü k m u t l ul u k v e on ur d u y d u ğ um u i f a de e de r ek s ö z lerime ba Ģ lıyor ve hepi n i z i s a y g ı y l a s e lam l ı y o r um. D e m o k ra t ik ü l k e l e rd e e ğ i t im s is t em l e ri n e y ük l e ne n e n ö ne m l i i Ģ l evlerden b i ri, h iç k u Ģ k us u z d e m o k ra s i y i g ü n lük ha y a t ı n ba s k ı n bi r k ül t ü rü h â li ne g e t i rm ek t i r. Bu k ü ltürü olu Ģ t u r a bi lm e k v e s ü r dü r e b il m ek b i re y l e r i n t ercih v e k a r a r larını m erkeze a l ab i lm ek a nl a m ı nı t a Ģ ı r. S ö z k on u s u b u s üreç b u r ad a i fa d e e de b ildiğim k ad a r k ol a y d a de ğ i ldir. B i r e y lerin k a r a r v e t e r c ihleri n i m e r k e z e a lm a k d em ek d e ö z g ü v e n i y ü k s ek, k en d i ni r a h atça i f ad e e d eb i len, e Ģ i tl ik, a d a l et, h a k, ö z g ü r l ük g i b i b a z ı t e m e l d eğ e r leri i ç s e l leģti r e bi lm i Ģ k iģ i l e ri n y e t i Ģ t i r il e b il m e s i ne b a ğ l ıd ı r. Ġ Ģ te b u z o r v e m e Ģ ak k a t l i s ü r eç, e ğ i tim s is t e m i n in ö n em l i görevlerinde n b i ri d i r. E ği ti m s i s te m l e r i, m e Ģ a k k a tl i b u g ö r e v i y e r i n e g e t i r i rk e n öğ r e t im p r o g r a m l a r ın d a n tutunuz ö ğ r e tm e n lerin s ın ı f iç i nd e k u l landık l a rı ö ğ re t im s t ra t e ji l e ri n e k ad a r k e n d i ne ö z g ü p ek ç o k yo l u, y ö n t e m i kul l an ı r. B u y ön t e m l e r d en bi r i he r h a ngi b i r ö l ç e k te p r oj e ha z ı r l a m ak v e y ü r ü tm ek t i r. D e m o k ra s i E ğ i t im i v e O k u l Me c l i s l e r i P r oj e s i, Tü r k i y e B ü y ü k Mi l l e t Me c l i s i B a Ģ k a n l ığ ı i le Mi l l î E ğ i t i m B ak a nl ı ğ ı a r a s ın d a y a p ıl a n p ro t ok o l le ö ğ re t im y ı l ı n d a ü l k e g en e l inde h a y a t a g eç i r il m iģ b ü y ük b i r p r o j ed i r. B u gü n b u p r o j e de b e n im y a p ac ağ ı m k on uģ m a y ı S a y ı n Mi l l î E ğ i t im B a k an ı m ı z Ö m e r D i n ç e r y a p ac ak i d i a n c ak u luslararas ı b i r t o p l a ntıda bu l un m as ı ndan d o l a y ı o n un a d ı na s i z lerle b e ra b e r o lm ak t an d u y d u ğ um m em n un i y e t i a y r ı c a i f a de e d i y o r um v e Mi l l î E ğ i t i m B a k a n ım ı z ı n s el a m v e s e v g il e r ini de s i z l e rl e pa y l a Ģ ı y o r u m. Dem o k ra s i E ğ i ti m i v e O k u l Me c l i s leri P r oj e s i i l e c u m h u r i y e ti m izin d e m ok r as i y le g ü ç lendi r i lm es i, ö ğ r en c i l e r im i z d e y e r l eģ i k b i r d e m ok r as i k ül t ü r ün ü n o l u Ģ t u r u lm as ı, h oģ g ö r ü v e ç o ğ ul c ul uk b i li n c i n in g el i Ģ ti r i lm es i, k e n di k ü ltürü n ü ö z ü m s e m i Ģ, m i ll î v e m a n e v i d eğ e r lere b ağl ı, e v r e n s e l de ğ e rl e r i ben i m s e y e n n es i ll e r in y e t i Ģ ti r i lm es i, öğ r e nc i lere s e ç m e -s e ç i lm e v e o y k u l lanm a k ü ltürünü n k a z a n d ı r ı lm as ı ; k a tı l ım c ı o l m a, i letiģ im k u r a bi l m e, d e m o k r a ti k li d e r liği b e n im s e y eb i lm e v e k a m u o y u o l uģ t u ra b il m e becerileri n in kazan d ı r ı lm asını am a ç l a m a k ta d ı r.

3 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :3 S e v g i l i Tü r k i y e Ö ğ r e nci Me c l i s i ü y e leri, s ık ç a h a t ı rl a d ığ ı m v e g e rç ek t e n i na n d ığ ı m bir s ö z ü s i z l e rl e pa y l a Ģ m ak i s te r im. D ü Ģ ü n ü r di y or k i : H e r Ģ e y i y e n i de n y a p m a im k ân ı m o l s a y d ı i Ģ e e ğ i t im le baģ l a rd ı m. B u söz üzerind e bi r a z d üģün m en i z i is t i y o r um. Mi l l î E ğ i t i m B a k a n lığı ve Tü r k i y e B ü y ü k Mi l l e t Me c l i s i iģ bi r l iği i l e y ü rü t ü l en D e m o k ra s i E ğ i t im i v e O k u l Me c l i s l e r i P r oj e s i b i li n d ik projelerle k arģıl a Ģ tı r ı l dığ ı n d a b ug ü n i ti b a r ı y l a b i r p r o j e o lm a n ın ç o k ö tes i n de iģ leve s ah i ptir. D e y i m y e r i nd e y s e p r o je s i z s e v g il i ö ğ r e nc il erimiz a r a s ın d a c oģ k u y l a v e bü y ü k bi r di k k a t le i z l en en v e g e rç ek l eģ t i ri l en bir d e m o k ra s i Ģ ö l e ni hâ l ine d ö n üģ m üģ g ö z ü k ü y o r. D e m o k ra s i n i n t op l um ve t op l um u n t üm k e s i m l e r i nc e i Ģ l e r li ğ i ö nc e lik le d e m ok r as i y e o l an i n a ncın gön ü ll e r de v e z i h i n l erde yerleģm e s i n e b ağ l ıd ı r. Ç o c uk l a r ın b i r y ö n üyle y ö n e t i m e k a t ı l ı y o r o lm a l a rı, de m ok r as i bi l inci v e k ü ltürünü n k üç ü k y aģ l a rd a n b a Ģ l a ya r ak y e r l e Ģ m e s i n i s a ğl ı y o r. Öyle inanıyorum k i bu bü y ü k p r oj e bu n u b a Ģ a rm ı Ģ t ır. U z u n z a m a n dır em e k h a r c a n a n b u p r o je, Türkiye de d em ok r as i y l e e ğ i t im a r a s ı n d aki i l iģ k i y i b i r e lm a n ın ik i y a r ı s ı gi b i b i rb i r ini ta m am l a y a n v e b ü tü n leyen b i r k a z a n ım hâ l ine g e l m i Ģ ti r. Ö n e m l i bi r k azanımdır ç ü nk ü s on u ç l arı i t i b a rı y l a b i r t a ra f t an d e m ok r a s i m i z i n g e leceğ i, d i ğ e r ta r a f ta n d a e ğ i ti m im i z i n k a li t es i aç ı s ın d a n ön em l i de ğ e rl e r ü r e t m i Ģ ti r, ü r etmek t ed ir. D e m o k ra s i n i n ge l iģ m e s i, t o p l um d a d em ok r a ti k b i l incin y a y g ı n l a Ģ t ı r ı lması v e u y g u l a na b il m es inde e n ö n em l i f ak t ö r ol an o k u l v e s ın ı f i ç i u y g u l a m a l a rı ö ğ r e nc il ere y a p a r a k v e y a Ģ a y a rak ö ğ r e nm e lerine i m k â n s a ğ lamak t ad ı r. S ı n ıf iç i u y g u lamal a r da n b aģlayarak bi r e y d e m o k ras i y i y a Ģ a y a r a k ö ğ re n i r v e i ç s e l leģti r i r. B u n e de n ledi r k i s ı n ıf v e o k u l h a y a tı n t a k e n di s idir. S ı n ıf t a v e o k u lda ü r e ti l e n, ge l iģ t i ri l e n d eğ e r l e r k a l ıc ı d ı r, k a l ıc ı o l ac ak t ı r. E ğ i ti l m i Ģ v e t e m e l b a z ı de ğ e rleri i ç s e l leģti r m iģ b i re y l e r de m ok r a s i i ç i n g e r ek li o lan katıl ı m v e k a ra r v e r m e s ü re ç lerind e g ö nü l lü ve a k t i f o l a ra k y e r al a b il irler. E ğ itim d ü z e y i d üģ ü k to p lumlarda d e m ok r a s i n in t a m v e i s te n il en d ü z e y d e i Ģ lemediği b il i n m e k te d i r. B u ç e rç evede e ğ e r de m ok r as i yi t o p lumum u z d a iģ letm ek i s t i y o rs a k o k u l a o d ak l an m ak d u ru m un d a o l duğ u m u z u u n u tm am a m ı z, h a t ı r ım ı z ı n bi r k öģ es inde s ü r ek l i t u tm a m ı z g e r ek iyor. D e m o k ra s i k ü l tü r ü y l e i liģ k il i o l an bi r t ak ı m bi l g ilerin b i r e y l e re ö ğ r e ti l m es i y e te r l i d eğ i ldir g e n ç l e r. Bi r e y i n öğ r e nd i ğ i b u bi l g il e r i g ü nl ük y a Ģ am ı n da b i z z a t t utum v e d a v r a nıģlarıyla da g ö s te r e b il m e s i, ayrıca u y g u l a y a b il m e s i de g e re k i y o r. O k u l h e r ç o c u ğ un k en di g e r ç e k leģti r e bi l ec e ği k a r ak t e r, hu y v e e r d e m l e r i g el iģ t i rm e s i ne i m k â n s a ğ layarak y a rd ı m e de r. O n e de n l ed i r k i o k ul l a r v e ok ul ç e v r e l e ri b il g il e r in h em ö ğ r e n il m e s i hem d e davr a n ı Ģ l a r a d ö n üģ t ü rü lm es i iç i n önem li b i re r y a Ģ a m m e r k e z l e r i hâ l inded ir. S e v g i l i Tü r k i y e Ö ğ r enc i Me c l i s i ü y e l e ri, değ e r l i d a v e t l il e r ; d e m ok r a t ik t op l um l a r d a h a y a t ı n a k ı Ģ ı v e k u ra l ları, i n s a n h ak l arı, e Ģ i t li k, a da l e t v e h uk u k u n ü s t ün l ü ğü d ik k ate a l ın arak b e l i rl e ni r v e u y g u l anır. D e m ok r a ti k to p lum l a r da h e r b i r e y d eğ e r l idir, ön e m l i di r. Ki Ģ i, d ü Ģ ün c el e r ini i f ad e e tm e d e ö z g ü rd ü r v e h e r b i r e y i n k e nd i n i ge r ç ek l eģ t i rm e, i f ad e e d eb ilme h a k k ı v a r d ı r. Tü m ö z e l l ik l e r i y le insani de ğ e rl e r i y ü c e l t e n de m o k r as i a nlayıģı v e y a Ģ a m b ec e r il eri t o p l um u n h e r a lanınd a e t k is i ni g ös t e r di ğ i z am a n da h a an l am l ı ol ac a k tı r. B u n ok t ad a k üç ü k, b ü y ü k t üm v a t a nd a Ģ l a r ın s o r um luluk l a r ı o l du ğ u k a n aa t i nd e y i m. V a t an da Ģ l a r b u s o r um l ul u k l a r ını y i n e d e m ok r a ti k s ü re ç l e r i, d eğ e r l e ri v e b e c e r i l e ri k u ll a n a ra k y e r ine g e t i ri r l e r. B u y ö n üyle d ü Ģ ün ü ldüğün d e d em ok r a s i b i r y ö n t em v e y ö n e t i m Ģ ek li o lm a nın ç o k ö t es inde b i r y aģ am b i ç im idir. G ü z e l b i r s ö z v a r k i, gerç ek t en ç ok h oģ u m uza g i d e n Ģ u i f ad e l e ri s i z l e r le p a y l aģ m ak i s t i y o r um : D e m o k ra s ini n b ü t ün h a s t a l ık l a rı da h a f a z l a d em ok r as i y l e t e d a v i e d il i r. D a h a fazla d e m ok r as i y i, d a ha fa z l a d em ok r a s i k ü ltürünü ö nc e b i r e y l e ri n d üģ ün c e v e d u y g u dü n y a s ın a, a r d ı n da n a i l e s ine, ok u l un a, ç al ı Ģ t ı ğ ı k u ru m a v e n i h a y e t t üm t o p l um a k a z a n d ı rm ak d u r u m u n da y ı z. S a n ı r ım b u ra d a h oģ g ö rü y ü u n u tm am a k d a g e rek i y o r. H oģ g ö rü bi r iletiģim s ü r ec i di r. E n g e ne l a n lamı h oģ g ö rü y l e k e nd imize y a k ı n v e y a u z a k b u l d u ğu m u z i n s a nl a r ın h er t ü r l ü du y g u, d üģ ü nc e v e d a v r a n ı Ģ larını an l am a k i ç in ö n y a r g ıs ı z b i ç im de s a y g ı v e a nl ayıģla i l e t iģ im k u r a b il m e k ti r. Tü m b u s ö z ü n ü e t m eye ç a l ıģ t ı ğ ım Ģ e y l e r i n z i h i n l e rd e v e g ö nü l lerde y e Ģ e r t i lebil m es i v e h a y a t a g eç i ri lm e s i iç i n h o Ģ g ö r ü y e, da h a fa z l a ho Ģ g ö r ü y e i htiyacım ı z o lacak. 9 u nc u s u n u g e r ç e k l e Ģ t irdiğim i z v e t am o larak o l g un l aģ t ı ğ ın ı dü Ģ ün dü ğ ü m ü z b u p r oj e ye k a t k ı l a r ı ol a n Tü r k i y e B ü y ü k Mi l l e t Me c l i s i S ayın B a Ģ k a nl a r ın a, Mi l l î E ğ i t i m b ak an l a r ın a v e Ģ u a n d a Tü r k i y e B ü y ük Mi l l e t Me c l i s i B a Ģ k a nımız S a y ı n C e m i l Ç iç ek e Ģ ü k r a n l a r ım ı z ı i f a de e tmek i s t i y o r um. E m i n im y ı l l a r i ç inde b u ö n em l i e tk inliğe ç o k k i Ģ i n i n k a tk ı s ı o l d u. E m e k l e r i y le, k a t k ı l a r ı y la, ç a lıģm a n ın i ç i nd e o l an Tü r k i y e B ü y ü k Mi l l e t Me c l i s i ç a l ıģ a nl a r ı i le Mi l l î E ğ i tim B a k a nl ı ğ ı ç al ı Ģ an l a rı n a t e Ģ ek k ü r e de r k en s i z d eğ e r l i g e nç l e re b aģ a r ıl a r d i l i y o ru m. ( Al k ıģ l ar) B A ġ K A N Te Ģ e k k ü r ede r i m Sa y ı n B a k a n. Ö ğ r e n c i Me c l i s i n in s a y ı n ü y e leri, Ģ im di s e ç i m l e r d e n s o n r a i lk k e z ol u Ģ tu r u l an Me c lisi y ö n e t m ek ü z e r e, gel e n ek h âl i n e gel m iģ ge ç ic i Ba Ģ k a n l ık D i v a n ın ı ol u Ģ tu r a c ağ ı z. D o ğ u m t a ri h lerini z e b a k a r a k il k Ö ğ r e nc i Me c l is i BaĢkan ı s ı fa t ı y l a bi r l eģimi yönetmek i ç in S a d ı k ġ e n a r k a d aģ ı m ı zı v e D i v a n ı o l uģ t u rm ak ü z e r e de F atih B u r ak G ö k s u v e Me r v e H ü m eyra C e v i z i k ü rs ü y e d a v e t ed i y o r u m. ( A l k ı Ģ lar) ( G e ç i c i B aģ k an l ık D i v a nı görevi de v r a l d ı )

4 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :4 B A ġ K A N S a y ı n Me c l is B a Ģ k a nımıza k a t ı ldığında n d ol a y ı t eģ e k k ü r l e ri m i z i i l e tmek i s t i y o r u z. B u n d a n son r a a rk a da Ģ lar ben yön e t ec e ği m. Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l i s inin s a y ı n ü y e leri, Ģ im d i ant iç m e t ö re n i y a pılacaktır. A n t i ç m e t ö r e n i, D e m o k ra s i E ği t im i v e O k u l M e c l i s l e ri Yö n e r g e s i n in 3 0 un c u m a d de s indek i m e tn i n kürsüde n ok u nm as ı s u r etiyle yapılacak t ı r. ġ i m d i ant i ç m e y e A da na i l inden b aģ l ı y o r u z. ( A d a n a i l i üyesinden an t i ç m e y e ba Ģ l a n dı) B A ġ K A N S a y ı n ü y e l e r, a n t i ç m e s ı r a s ı A nk a ra Ö ğ r e n c i Me c l i s i B aģ k a n ı n a g e lm iģ t i r. A n k a r a Ö ğ r e nc i Me c l i s i B a Ģ k a nının a dı o k u nmadan ö nc e, g eç e n y ı l larda o l d uğ u g i bi b u y ı l d a s i z l e r i G a z i Mu s ta f a K em a l At a t ü rk an ı s ın a b i r d ak i k a l ık s a y g ı du r u Ģ un a da v e t e di y o r um. ( S a y g ı d u r uģ u nd a bu l unu l d u ) B A ġ K A N A n k a ra da n d e v a m ed i y o r u z. ( A n k a r a ili ü y e s i n d en an t i ç m e y e de v a m e d i ldi) B A ġ K A N Tü r k i y e Ö ğ re n c i Me c l i s inin s a y ı n üyeleri, an t iç m e t ö re n i sona erm iģ t i r. S E Ç Ġ M B A ġ K A N ġ i m di B aģ k an l ı k Di v a n ı ü y e li k l e r i i ç in seç im y a p ac a ğ ı z. D i v a n ü y e l ik l e ri iç i n, B aģ k an l ı ğımıza dö r t ad e t ö n e r g e ulaģm ı Ģ tı r. S e ç im d e n ön c e, d ö r t ad e t ö n e rg e d ek i ba Ģ k a n a d a y l a r ı na, l is t el e r i ni ta n ı t m a k iç i n be Ģ er d a k ik al ı k k o nu Ģ m a s ü r es i v e r ec e ğ i z, d a h a son ra d a o y lama iģlem i n i geç e c e ğ im. D ö r t ö n e rg e d ek i Ba Ģ k an l ı k Di v a n ı ad a y l a r ı nı bi l g il e r inize sunuyorum : 9 u nc u D ön e m Tü r k i y e Öğrenci Me c l i s i Ba Ģ k a nl ı k D i v a nı Aday Li s t el e ri 1 N u m a ra l ı L i s t e 1 2 G ö r e v A d ı S o y a d ı Ġ l i B a Ģ k a n B e r k u n Can To p a ler B u r s a Ö ğ r en c i Me c l i s i BaĢkanı B a Ģ k a n V ek i li S e f a Ya Ģ a r A ğ r ı Ö ğ r e nc i Me c l is i B aģ k an ı K â t i p Ü y e ġ a k i rc a n Di n ç Ma n i s a Ö ğ r e n c i Me c l i s i BaĢkanı K â t i p Ü y e A h m e t G ül h an B a l Me r s i n Ö ğ r e n c i Me c l i s i BaĢkanı 2 N u m a ra l ı L i s t e G ö r e v A d ı S o y a d ı Ġ l i B a Ģ k a n Ta l u B i l gi l i A n t a l y a Ö ğ r en c i Me c l i s i BaĢkanı B a Ģ k a n V ek i li A l t a n a y R ak ı p S ül e y m an Ġ z m i r Ö ğ r e nc i Me c l is i Ba Ģ k a n ı K â t i p Ü y e Yu s u f B a Ģ Ç o r u m Ö ğ r en c i Me c l i s i BaĢkanı 3 4 K â t i p Ü y e R a u f P a m u k ç u D e n i z l i Ö ğ r en c i Me c l i s i BaĢkanı 3 N u m a ra l ı L i s t e G ö r e v A d ı S o y a d ı Ġ l i B a Ģ k a n H a k a n F a t ih Te k eģ E l â z ı ğ Ö ğ r e nc i Me c l is i BaĢkanı B a Ģ k a n V ek i li Mü c a h i t F u rk a n ġe k e r Ya l o v a Ö ğ r e n c i Me c l is i BaĢkanı K â t i p Ü y e Mu s t a f a K a p lan G a z i a n t e p Ö ğ r en c i Me c l i s i B a Ģ k a nı K â t i p Ü y e Mü c a h i t K ö s te r e li G i r e s u n Öğrenc i Me c l isi BaĢk a n ı 4 N u m a ra l ı L i s t e G ö r e v A d ı S o y a d ı Ġ l i B a Ģ k a n E t k a S e rh a n Us l u A n k a r a Öğrenc i Me c l is i BaĢkanı B a Ģ k a n V ek i li F ı r a t ĠĢ ler A y d ı n Ö ğ r e n c i Me c l i s i BaĢkanı K â t i p Ü y e N a z e n K u n d ak B a r t ı n Ö ğ r en c i Me c l i s i BaĢkanı K â t i p Ü y e H a s a n D ağ A k s a ra y Ö ğ r e n c i Me c l i s i B a Ģ k a n ı B A ġ K A N ġ im d i b u s ıralamaya gö r e b a Ģ k an a d a y l a r ı na l i s t e l e ri n i t an ı t m al a r ı iç i n s öz v e r e c e ğ im. Ġ l k s ö z, b a Ģ k a n a d a y ı v e B u r s a Ö ğ r e nc i Me c li s i B aģ k a n ı S a y ı n B e rkun C a n To p a l e r e a i t t i r. K e n di s i n i, k on u Ģ m a s ın ı y a pm a k ü z e r e kürsüye da v e t e di y o r u m.

5 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :5 B u y u r u n S a y ı n To p al e r. ( A l k ıģ l a r ) K o n u Ģ m a s ü r en i z b eģ da k ik a d ı r. B E R K U N C A N T O P A L E R ( B u r s a ) Te Ģ e k k ü rl er Sayın BaĢk a n. S a y ı n B a Ģ k an, d e ğe r l i Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l i s im i z i n Ġ l Ö ğ r e nc i Me c l is i b aģ k an l a rı v e B a Ģ k a n ad a y ı a r k a d aģ larım; k o nu Ģ m a m a ba Ģ lamada n ön c e h e pi n i z i s a y g ı, s e v g i v e m u h abb e tle s e l am l ı y o ru m. S i z l e r e ö nc e li k le k en d im i t a nıtarak b aģ l am ak i s t i y o r um. B e rk u n C a n To p a l e r, B u r s a Ġl Ö ğ r e n c i Me c l i s B aģ k anıyım v e b u g ü n b e l i rl e ye c e ği m i z 9 u n c u D ö n em Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l is B a Ģ k a n l ığ ı n a a da y ı m. A k t i f o l a ra k ü ç d ön emden b u y a na Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l i s i n in ç e Ģ i t li k a d em e lerind e g ö re v l e r ü s t l en d im. B u gö r e v l erim s ı ra s ın d a a rk a da Ģ larıma fa y d a l ı ol a b il m en i n, s o r u nl a r ı na ç ö z ü m ü re te b i lm e ni n ha z z ı n ı y a Ģ ad ı m. B i z b u y o l a ç ık a rk e n h e r k es i k u c a k l a y a r a k, e Ģ i tl i k, d ü r üs t lük, h i zm e t il k el e r im i z d en s a pm a d an ç ı k tı k. Bi z bu y o l d ak i y ü rü y ü Ģ üm ü z ü b e y a z b i r y ü r ü y ü Ģ, h izm e t o da k lı, Tü r k i y e m i z in b i r b i ri n d en g ü z ide il l e ri n e öğ r e nc i a rk a da Ģ l a rı m ı z a n as ı l fa y d a l ı o labili r i z a m a c ı y l a o o da ğı k e n di m i z i n ek s e n ine a larak ç ık t ık. B i z h e rk e s i k uc ak l ı y o r u z. Se n, b en, o d em e de n Bi z v a rı z. d i y o r u z, B i z Tü r k i y e ö ğ r e nc i Me c l is i ai l es i yi z. d i y o r u z. Ç ü n k ü bu t o p r ak l a rd a y a Ģ a y a n b u m i ll e t in e v l a tl a r ı, b u ü lk e n in a y y ı l d ı z l ı nü f us k â ğ ıd ı n ı ta Ģ ı y a n h e r k e s b i z i m, ö t e s i y o k ; h e r k esi s e v i y o r u z, h e rk es i s a y ıyoruz. Ġ n s an l a r ın A ll a h t a n o lm a, a n ad a n d o ğm a fa r k lılık l a r ı b i z im için a y r ı l ı k s e b e bi o l am a z, b i z i m i ç i n b i rl ik t e li k s e b e b i o l u r. H ep s i bi z im k a r de Ģ im i z, h ep s i b izim i n s an ı m ı z. N a s ı l g ü neģ b i rb i r im i z e, il l e ri m i z e, b ö lgem i z e, v a t a nımıza e Ģ i t d o ğu y o r s a b i z de g ü n eģ g ibi h e rk es e eģ it o l ac a ğ ı z ; herkes e eģit b i r eğ i ti m iç i n d u rmadan, y o r ul m a d a n, z a m an k a y b e tm e d en ç a l ıģ ac ağ ı z. F a rk l ı lığımız z e ng i n li ğ im i z d i r. d i y e r ek Tü r k i y e ' n i n h e r k öģ es i ne s e l am ol s un di y o r u m d eğ e r l i a r k a d aģ l a r. B u g ü n e k a d a r Tü r k Ö ğ r e n c i Me c l i s im i z i ç i n y a p t ı ğ ı m ı z ç a l ıģ m a l a r h e p i n i z i n il l e ri nde b i l i y o r um k i ç o k z o r Ģ a rt l a r d a g e rç e k l eģ t i r il d i. B u ç al ı Ģ m a ları ge r ç ek leģ t i r di ğ iniz i ç i n h e p inizde n A l l a h r a z ı o l s u n d i y o r um. B u k o n ud a d a s e ç il di ğ i m i z d e d e b ü tü n d es te k l e ri m i z s i z l e r l ed i r, s izlere d e s te k lerim i z i es i r ge m eyeceğim i z i n te m i n a tı n ı b u r a d an v e r m e k is t i y o ru m. D e ğ e r l i a r k a d aģ l a r, b i z B u d ü z e n n a s ıl o ls a d ü z e l i r. d e ği l, N as ı l o l u r da d ü z e li r? d e d i ği m i z i ç i n b ug ü n b u r a d a ad a y ı z, s e s s i z y ı ğ ı n l a r ı n s es i o lduğu m u z i ç in a d a y ı z. S i z l e re g e r ç ek t en v e r e bi l ec e ğim i z im k ân l a rı s i z l e r in Tü r k i y e Ö ğ r en c i Me c l is i ni n b u gü n k a pa t ı lm a s ı g ü n d em de. Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l i s inin k a pa t ı l m a s ı i ç i n d eğ i l, Tü r k i y e Ö ğ r e nc i Me c l isinin Tü r k i y e d e, i ll e r im i z d e v e d ü n y a d a s o r u n larla b o ğ uģ a n d e ği l d ü n y a y l a y a r ı Ģ a n b i r m e c li s i ç i n b iz b u g ü n b u r ad a y ı z, y a r ı n d a b u r ad a y ı z, h e r z a m a n b u r ad a v a r o lacağız v e b u k ü rs ü de n d e b ağ ıra bağ ı r a b u nl a r ı h e r k e s e a n l a ta c ağ ı z d e ğe r l i arkadaģlar. B i z, s e ç i m e k a d a r v aa t d eğ i l Be n im amacım Ģ u k ol t uğ a o tu rm a k d e ği l d e ğ e rli a r k a da Ģ lar, b e ni m a m ac ı m s i z l ere hi z m e t e de b i lm ek, be n im am ac ım H a z r e t i A l i n in a da letini s i z l e r e da ğ ı t ab i lm ek. E Ģ i t l ik i lk e s i n de n ç ık m ad a n, dü r ü s t b i r Ģ e k i l de t ü m il l e ri m i z e n e y a p a b i lecek s e k he p b eraber, B i rl i ği m i z g üc üm ü z d ü r. di y e r e k bu y o l d a y ı z. S i z l e r l e de i nģ al lah b u y o l u n son u n a gel e c eğ i z v e b a Ģ a r a c a ğ ı z d eğe r l i a rk ad a Ģ l a r. S i z l e r e Ģ u n u s o r m a k is t i y o r um d e ğe r l i a r k a da Ģ l a r: K u t up l aģ m a y a m ı, u z l aģ m a y a m ı; s e v g i y e m i, ö f k e y e m i ; u z l a Ģ m a y a m ı, z ı t l aģ m a y a m ı? A r t ık k u tu p laģ m a y a, öfkeye, z ı t laģmaya o y v e r m e m. d i y en l e ri n o n u r l u b i r ç ı k ıģ y o l u v ar; A r t ı k b i z v a r ı z. d i y o r u z, Tü r k i y e v a r, s e k s en b i r i l v a r v e ç a r e va r. d i y o r u z d e ğ erli arkadaģ l ar. ( A l k ıģ lar) H e p i n i z i bi z i m g r ub um u za b e k li y o r u z d e ğe r l i a r k ad a Ģ lar, s a ğ o l u n. D e ğ e r l i a rk a da Ģ lar, b ug ü n e k ad a r h ak k ım ı z da b i r ç ok k o nu Ģ m a o l du, b e n h i ç b i r a d ay a r k a da Ģ ım h ak k ı n d a b ir Ģ e y s ö y l em ek i s t e m iyorum. H e r k e s b u r a y a a d a y o l ab i le c ek g üç t ed i r, b u n a e m i n im. Si z l e r s e ç i lm iģ k iģ i l e rs iniz. S eç i l di k, b u ra y a k a d a r ç o k z o r lu Ģ a r t lardan g eldik. H e r k e s b u k ol t uğ u n h ak k ı nı v e r e bi l ec ek g üç t ed i r, bu n a i na n ı y o r um de ğ e r li a rk a da Ģ lar am a B i z d a h a i y i y a p a r ı z. d i yo r u z. E v e t, b u Me c l i s e h i z m e t e t m iģ h e rk e s i n e l ini s ık a r ı z a m a s ı k ı lı y u m r u k larla e l s ı k ıl m a z, ö n c e e l lerim i z i aç a c ağ ı z v e d a h a s o n r a h e r k e s i n e l ini s ı k ac ağ ı z d eğ e r li a r k a da Ģ lar. B i z Tü r k i y e iç i n, g el ec e k iç i n, g en ç li k iç i n b i r l eģ e li m. d ed ik v e bu k o n ud a d a ne y a p m a k is t ed i ği m i z i s i z l e r e s ö y lemek i s t i y o r u m d e ğ e r li a r k ad a Ģ l a r. B ug ü n e k a d a r bi r ç ok ç al ıģma y a p t ı a r k a d aģ l a rı m ı z am a bi z b a hs e tm e k i s ti y o r u z. V a n a g ü ne Ģ y e n i de n do ğ a c a k, 1 TL K a r d eģ Pa y ı P r o j em i z v a r d e ğe r li a rk a d aģ lar. Be n, b u n u Bu r s a o l a ra k ü s tleniyorum v e B u r s a d ak i bi n a rk a da Ģ ım da n 1 TL k a r Ģ ı l ı ğında b in l i r a y l a bu n a k a tk ı y a p ac a ğ ım v e d a ha s on r a bu n u Tü r k i y e y e y a y a c ağ ı z v e s e k s e n bi r i l im i zd e, i l l e ri m i z d e i l b aģ k a n l ığ ı ö n c ü lüğün d e ol u Ģ t u r ulacak b u p a ra l a rl a, y a n i 1 6 m i l y o n l i r a y l a Tü r k iye Ö ğ r e n c i Me c l is i ad ı n a V a n a k a l ıc ı bi r o k u l y a p m a k i s ti y o r u z. B u k a ps a m d a d a s ek s en b i r i l im i z d e n ta b i i k i de s t ek b e k li y o r u z d e ğ e rl i a r k ad a Ģ lar. E ğ i ti m he p im i z iç i n ön e m l i di r, Tü r k i y e ' ni n k a lk ı nm a s ı i ç i n e ği t im ö n e m l i. V an da ç ok ü z ü c ü bi r o l a y y a Ģ ad ı k, bu n u n iç i n d e V a n a g ün eģi y e n i d e n d o ğd u r ac a ğız. 1 TL K a r d eģ P a y ı P ro j em i z l e, i nģ a ll a h V a n a da b i r o k u l k a z a nd ı r ac ağ ı z d i y o r u m d e ğe r l i a r k ad aģ l a r.

6 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :6 B u g ü n e k ad a r ç e v r e s o r u nl a r ı nd a d e ğ e rl i a r k a da Ģ lar, gö r d üm k i 3 a rk a d aģ ım ı z ın i l l e ri n de g e r ç e k te n d u ya r l ı b i r Ģ e k i l d e y ak l aģ t ığ ı ç e v r e s o ru n ları v a r. B i z b u n u n iç i n, Mi l l î E ği t im B a k a nl ı ğ ım ı z d a, Ta l im Te r b i y e K u r u lumuz d a u y g u n gö r ü rs e - z a te n b e n y ı l ı n d a E k o O k u l l a r P ro j es i n i n G en e l K o ordina t ö r lüğün ü y a p t ı m - Tü r k i y e Ö ğ r enc i Me c l i s i a d ı a l t ın d a b ir ç e v r e t i m i k u ra r ak ç e vr e s o r un l a r ın a ç ö z ü m ö n e r is i g etireb i lecek bi r g r u p k u r a r ak, inģal lah Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l isini ç e v r e da l ın d a d a Tü r k i y e ' n in e n -i nc i s i y a pm a k i ç i n e l im i z d en g eleni y a p a c a ğız değerl i a r k ad a Ģ lar. B A ġ K A N S a y ı n To p a ler, kon u Ģ m a s ü re n i z d ol m uģ t u r, l ü t fe n s ö z l e r inizi to p a r layınız. B E R K U N C A N T O P A L E R ( D e v a m l a ) B e n ç ok t e Ģ ek k ü r e di y o r u m d e ğerli ark a da Ģ lar. B i z h e p i ni z i k uc a k l am ayı v a a t e d i y o r u z ; b oģ v a a t l e r d e ği l ; bi z s i z l e r in i ç i nd e ol m a y ı v a at e d i y o r u z, b i z k i m s e y e S e n o c u s u n, bu c u s un. d e m i y o ru z, B i z b i r li k te Tü r k i y e y i z. d i y o r um. B e n i d i nl e di ğ i ni z iç i n h e p i ni z e te Ģ ek k ü r ed i y o r u m. Te k r a r Tü r k i y e iç i n, g el e c e k iç in, B u r s a iç in, b ü tü n dü n y a i ç i n Tü r k Ö ğ re n c i Me c l i s i ol a r ak b irleģ e li m, b aģ a r a lım di y o r u m, h e pi n izi s a y g ı v e s e v g i y l e s e l amlıyorum. Ç o k t eģ e k k ü r e d i y o r um d e ğ e r li a rk a da Ģ lar. (AlkıĢlar) B A ġ K A N S a y ı n To p a ler e te Ģ ek k ü r l e ri m i z i i l etiyoruz. Ġ k i nc i s ö z, B a Ģ k a n a d ayı v e A n t a l y a Ö ğ r e n c i Me c l i s i B a Ģ k a n ı S a y ı n Ta l u B i l g i li y e a i tt ir. K e n d is i ni k o n uģ m as ı nı yapmak üzere k ü r s ü y e d a v e t e di y o r u m. B u y u r u n S a y ı n B il g il i. (A l k ı Ģ l a r ) K o n u Ģ m a s ü r en i z b eģ da k ik a d ı r. TALU B Ġ L G Ġ L Ġ ( A n t al y a ) S a y ı n Ba Ģ k a n, s a y g ıd e ğ e r b ü y ü k l e r im, s e v gi l i g ö r e v d aģ l a rım; s i z l e r i Ģ ah s ım v e t em s i l ettiği m ö ğ r en c il e r ad ı na s a y g ı y l a s el a m l ı y o r um. K o n u Ģ m am a ba Ģ lamadan ö n c e ç a l ıģ m al a r ım d a b a n a d e s t e k o l an A n ta l y a Ġ l Mi l l î E ğ itim Mü d ü r l ü ğ ü n e, Mu r a t pa Ģ a K a y m ak am l ı ğına, Mu r a t p a Ģ a Li s es i i d a r es i, ö ğ re t m e n leri v e p e r s on e li n e, S a y ı n S e rk a n U y s al a s on s u z t eģekkürü bo r ç b i li r i m. K o n u Ģ m am, s e ç i m de n çok bi z i m s o r u nl a r ım ı z l a ilgil i o l ac a k t ı r a rk a da Ģ lar. E ğ i t im d i r k i u l us u y a ö z g ü r, b a ğ ım s ı z, ü n lü v e y ü c e b i r t o p l u m hâ li n d e y a Ģ a tı r y a d a o n u t u ts a k l ı ğ a v e y o k s ul l u ğa s ü r ük l e r. B aģ ö ğ re t m en Mu s t a f a K e m a l At a t ü r k eğ i t im in önemini bu c ü m l e lerle ç ok i y i bi r Ģ e k i lde v u rg u l am ıģ t ı r. Eğ i t im u z u n b i r s ü r e ç t i r, b i r e y i n m il l î d e ğe r l e ri ne v e e v r e n s e l de ğ e rl e r ine uygun d a v r a n ı Ģ l a r da b u lunmas ı n ı s a ğl a m a k t ı r. B u n u m il l î o lm a y a n eğ itim p o l i ti k a l a r ı v e y a m ill î o l s a b il e k ıs a s ü r e d e d e ği Ģ ti r d i ğim i z e ğ i ti m po l i ti k alarıyla g e r ç ek l eģ t iremeyiz. Bizler bili m s e l, mil l î ol m a ya n v e y a k ı s a s ü r ed e d eğ i Ģ ti r i len bu uygu l am a ların k u r b an l a r ı y ı z. A z k i t ap o k u y o r, a z y a z ı y a z ı y o r u z, v a r s a t es t y o k s a t e s t; an a li z, s en t e z yo k. D a h a ç ok s oru ç ö z. A n n e l e ri m i z b a b a larımız b i z i m ü z e r i m i z de n b aģ k a an n e ba b al a r la y a r ı Ģ a g i r i y o r. Bi z i m y a r ı Ģ m am ı z y e t m i y o r g ibi a i lelerimiz d e b u y a r ı Ģ a s ürüklen i y o r a r k ad a Ģ l a r. Ya r ı Ģ a t ı n a dö n d ük. Yı l l a r d ı r s ü r e g el e n bu o l a y bu Ģ e k i l de d e v a m ed e c e k t i r. G el d i ği m i z n o k tada YGS de 51 bin kiģi sıfır p u a n a l ı y o r. B u nu d a bi z i m ü l k e m i z i n e ğ itim s is t e m i m i z i n b ü y ü k bi r a y ı bı olarak gö r ü y o r um a rk ad a Ģ lar. Bu de v a s a m es e l e y i ç ö z m e k b el k i z o r d u r a m a im k â n s ı z de ğ il. U m a r ı m b u k o nu d a y e ni çalıģ m a l a r y a p ı l ı rk e n bu g e rç e k l i k l e r g ö z a r d ı e d i lm e z. E ğ i t im s is t em i y l e i l gi l i y a p ı l a c a k de ğ iģ ik l ik l e r e ğ i t im k a d a r ö n em l idir. E ğ i t im s is t em inde yap ı l a c a k de ğ iģ ik l ik l e ri n e ğ itim i g ö re n öğ re n c il e r e s o r ul m a m as ı, b ü y ü k l e ri m i z i n k a v g ayla, d ö v ü Ģ l e v e h ak a r etlerle b i r k om is y o n y a p a ra k bu s i s te m i o y l am as ı h em a n t idemokratik b ir d a v r a n ı Ģ h em d e ö ğ r enc i k a r d eģ l erimize yanlıģ örnek o lm uģ t u r. S e v g i l i a r k a d aģ l a r, d ah a ön c e f a rk l ı i ll e r de b i r a r a y a g e ldik v e b i r b i ri m i z i t a nıdık, b i r b i ri m i z in d üģ ü nc el e r ini ö ğ re n di k v e h e pi m i z s eç i lm e a m ac ım ı z ı n f arkında y ı z. Ö ğ r e n c i Me c l isi o l a r ak h e pi m i z, i l im i z de k i öğ r e nc i k a r d eģ l e rim i z i ç in h a lk a hi z m e tin H a k k a h i z m e t o lduğu n u b i l e re k ç al ı Ģ m a larımızı s ü rd ü r ü y o r u z v e b u lun d u ğ um u z bö l ge l e rd e k i ö ğ r en c i a rk a da Ģ larımızın s o r u nl a r ı nı d i le g e ti r i y o r u z. Ü l k em i z d e ö ğ re nc i s o ru n ları ç ok g en iģ b i r y e r t u t m ak t ad ı r. B u s o r u nl a r g e ne l li k l e e ği t i m d e f ı r s a t e Ģ itliğinin o l m am as ı, e ğ i ti m d e k u l l an ı l an k i t ap v e a r aç g e r e ç l e r in y e t e r s i z o l m a s ı, eğ i t im de u l aģ ım s orunları v e de r s li k l e r in, okulun y e t e rs i z l ik s o ru nl a rı b a Ģ ta o lm ak ü z e r e bu t i p s o ru n lardır. H er y ı l t o pl a n an Ö ğ r enc i Me c l is i n de v u r g ul an a n e k s i k li k l e r in d ü z e l t il m es i h u s u s u n d a ge r e ğ inin y a p ı l m a s ı n ı a r z e d e r ek e l im i z d e n g el e n h e r tü rlü d e s te ğ i v e r ec e ği m i z i b el i r t i y o r u z. B i z l e r b u Me c l i s e bü y ü k um u tl a r, b ü y ü k d üģüncel e r v e b ü y ü k ç a l ıģ m al a r la ge l i y o r uz a r k a da Ģ lar. 1 5 m i l y o n ö ğ r e n c i n in s o ru n l a rı, y a k l a Ģ ık i k i s aa t i s eç i m v e a n t içm e y l e ge ç en t o p l am d a b eģ al t ı s aa t l ik bi r ö z e l b i r leģimle a nl a t ıl am ı y o r. G e lec e k d ö ne m l e r d e b i rl e Ģ im g ü n ü nü n a rt t ı r ı lm as ı n ı ve çalıģ t a y l a rl a de s te k lenmes i ni um u t e d i y o r u z. S e v g i l i a rk a d aģ lar, b u y ı l k i ö z e l b i rl e Ģ i m im izin g ü n d em m ad d es i Ö ğ r e n c i gö z ü y le d e m ok r a ti k b i r a n a y a s a n a s ıl ol m al ı d ı r? B i z c e y e n i A na y a s a n ı n y a ra t ı l m ı Ģ ların e n m ü k e r r emi o l a n insan ı n on u r u na y a r a Ģ m a s ı g e r ek m e k te d ir. Ya n i i n s a nın d oğ u Ģ t an g e t i rd i ğ i v e y a s o n r a dan k a z a n d ığ ı ha k ları An a y a s a da g ü v e n c e al t ı na a l ı nm a l ıd ı r. Ye n i h a z ı r lanacak An a y a s a d a Tü rk d e v l e t i ni n k u r uc u i r a des i y o k s a y ı lm am a l ıd ı r. B u t o p r ak lar ü z e r inde y a Ģ a y a n h e rk es di l i, d ini, m e z h e b i, e t ni k k ök e ni n e o lursa o ls u n a s ı rl arca bi r l ik t e v e k a r de Ģ ç e y a Ģ a m ı Ģ t ı r. Mi l l e t im izin b i r l iği, ü lk e m i z i n b ö l ünm e z b ü tü n lüğünü v e de v l e t i m i z i n ü n i te r y a p ıs ı n ı b o z m a y a n b i r a nayasa

7 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :7 o l m al ı d ı r. A n a y as a m ı z ı n d e ği Ģ m e z m ad d el e r i a y n e n k a l m a l ı, r e s m î di l im i z o l an Tü r k ç e t ek dil o l a r ak d e v am e tm e li d i r. S e ç i ldiği m i z g ü n d e n b eri i l im i z d e v e i l ç e l e ri m izde ö ğ r e n c i s o ru n ları üzerinde d u ra r a k bu k o n ul a r da ç a l ı Ģ m al a r ge r ç ek l eģ t i rd i k. E n g e l li k a r d eģ l e ri m i z iç i n Ma v i K a p a k Ka m pa n y a s ı y a p t ık v e g eç t iğimiz a y l a rd a Van i l im i z d e y a Ģ an a n de p r em f e l ak e ti n in y a r a l a r ın ı s a r m ak iç i n ok ul u m u z d a v e ç e v r e o k u l larda bu k a r d eģ l erimiz i ç i n y a r dım t o pl a d ık. B u nu n g ibi b i rç o k s o s y al s o r umlu l uk p r o jesinin y a n ı s ı ra s p o r ti f v e s a n a ts a l faal iyetlere de ö ne m v e r di k. Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l is i i ç i n O c ak t a r i h l e ri n d e bu s e n e i l k o larak A n ta l y a K ü l t ü r v e K a y n a Ģ m a G e z i s i ni d ü z e n ledik. Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l is i n de k i a r k ad aģ l a r ım ı zı n b i r b i ri y l e t a n ıģ a r ak k aynaģmas ı nı s a ğl a d ık. A y n ı z a m a n d a, bu g e z i m i z d e t op l an t ı lar y a p a rak b e l i rl i s o r u nl a r ı i s ti Ģ a r e ettik. D a h a ö n c e h i ç b i r Ģ e k il de h a y a t a g e ç i r i lm em iģ ol a n Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l is im i z i n Ġ n te r n et s i t es i ni a ç t ık. Yi n e a y n ı Ģ e k i l de, d a ha ö n c e h i ç b i r Ģ e k i l de y a p ı l m a m ı Ģ ol a n Tü r k i y e Ö ğ re n c i Me c l i s i logos u nu t as a rl a y a r a k h a y a t a g e ç i r d ik. S os y a l p a y laģım platformların d a m ec l is imizin d u y u l m as ı v e d u y u r u lması iç in gec em i z i g ün d üzümüze kata r ak ç e Ģ i tl i ç a l ıģ m a l a r y a ptık. K u r d u ğ um u z Tü r k K ül tü r ü v e A v r a s y a A r aģ t ı r m a l a rı P l atform u il e Tü r k t a r i hi n i i lk ve o r t a ö ğ re t im k u r u m l a r ınd a y a y g ı n l aģ t ı rm a y a ç a lıģtık. B A ġ K A N S a y ı n B i lgili, konu Ģ m a s ü r en i z d o lmuģtur; l ü tf e n s ö z l e r inizi t a m am l a y ı n ı z. TALU B Ġ L G Ġ L Ġ ( D e v a m la) A r k a d aģ l a r, k on u Ģ m a m ı a l ıģ ı lm ıģ ı n ak s i n e b i r Ģ i i r le d eğ i l, bir d u a y l a bi t i rm ek is t i y o r um. A m i n : H ak Te a l a m il l eti m i z i k o r u s u n. F itnec i lere f ı r s a t v e r m e s i n. B i rli ğ i m i z i, d i rl i ği m i z i v e d ü z e n i m i z i b o z m a s ı n. Tü r k m i l letini dü nya d u r d uk ç a y a Ģ a ts ı n. Mü s l ü m a nl a r ı k o r us un, h i m m e t ini ü z e r im i z d en e s i r ge m es in. Z a li m e g ö z a ç t ı rm a s ı n, z u lm ü d e f e ts i n, Ģ e r od a k l arının m u s i b e tl e r inden b i z i m u h a f a z a e t s i n. K a rd eģ l iğimizi b o z m as ı n, h u z u ru m u z u da i m e ts i n. R a hm et v e b a ğ ı Ģ lamas ı nd a n b izi m a h r u m b ı ra k m as ı n. H e s a b ı n ı v e r em e y e c eği m i z k o nu l a rl a b i z i i m t ihan e t m es i n. S e v d i k lerind e n o l m a y ı n as i p e ts i n. Mü c a de l el e r im i z d e b i z e gü ç v e a z i m v e r s i n. Ġ n s an ı z e l b e t, k us u r l a rı m ı z ı ve g ü n a h larımızı a f f e ts i n. Tü r k m i l l e ti n i eb e di y e t e k a d a r k o r us u n k o l lasın. H e r v a t a n s e v e r d e n a y r ı a y r ı r a z ı o ls u n. H e p i n i z i e n de r i n s a yg ı l a r ım l a s el a m l ı y o r um; s a ğ o l un, v a r o lun. N e m u tl u Tü r k üm d i y e n e! ( Al k ıģ l a r ) B A ġ K A N Ü ç ü n c ü s ö z, B a Ģ k a n a da y ı v e E lâzığ Ö ğ r e n c i Me c l is i B aģ k an ı S a y ı n H a k an F a t i h Te k e Ģ e ai t t i r. K en d i s i n i kon u Ģ m as ı n ı y ap m ak ü z e r e k ü rs ü y e d avet ediyorum. B u y u r u n S a y ı n Te k eģ. (A l k ı Ģ l a r ) K o n u Ģ m a s ü r en i z b eģ da k ik a d ı r. H A K A N F A TĠ H TEKEġ ( E l â z ı ğ ) S a y ı n B aģk a n ım, k ı y m e tl i Tü r k Ö ğ r e n c i Me c l i s i n in ü y e l e r i ; s i z l e ri s a y g ı y l a, sevgiyle s el a m l ı y o r um. B i r ç ok a r k ad a Ģ ı m ı z a d aylıkların ı a ç ık l ad ı, b i z d e a d a y l ı ğ ım ı z ı a ç ık l am ı Ģ t ık f ak a t g el iģen b a z ı m e v z u l a r o ldu ve b e n k e n di a da y l ı ğ ım d a n f e r ag a t e t t im v e b e n, b u ra d a n, ad a y l ık t an ç e k i l di ğ im i i f a de e di y o ru m. Ç ün k ü b i z da h a ö nc e de d em iģ t ik ; s a nm a yı n b i z k o l tu k t a l ep e tm eye g e l di k, b i z b u â l em e b i r y a r i ç in ah e t m e y e g eldik. (Al k ıģ lar) K o n u Ģ m am a eğitim s i s t em i y l e ilgili d e v am e tm e k i s t i y o r um. K ı y m e t l i ü y e l e r, bi l i y o rs u n u z 3 0 Ma r t t arihind e Me c l i s i m i z t a ra fı n d a n k a bu l ed i len y e n i e ğ i t im m od e li n i bi z d e s t ek l i y o r u z. Ç ü n k ü b u r a d an a z i z Tü r k m i ll e t ine s es l en i y o r um : Yı l , Ġn g il t e r e p a r lamentos u n da L o r d G l a dstone S öm ü r ge l e r Ba k an ı K u r an - ı e li n e a l a rak h a k a re t l e r i ç e r i s i n de B u K u r a n Tü r k l e r in, Mü s l ü m a n ların el i nd e b u l u nd u ğu m üd d e tç e on l a ra a s l a v e a s la h âk im o l a m a y ı z. Ya K u r a n ı o n l a rd a n al ac a ğ ı z y a d a on l a r ı Ku r an dan s o ğ utacağız, a nl a m a z du r u m a g e ti r e c e ğ i z. di y e r e k ç o k b ü y ü k b i r ta r i hî p l a nı a ç ı k lıyor v e A y r ı c a R u s l a ra d en i li y o r : Çar c e na p ları, s i z l er, Tü r k l e r i y e n m en i n y e g â n e ç a r es i h a rp t ir z a n n e d i y o rs u n u z ; ha y ı r, o n l a rı y e n m en i n y e gâ n e ç a r e s i Ģ u d u r k i : On l a r ı n a h lak v e im a nl arını z a a f a u ğ r a tm ak l a z ı m d ı r. F u hģ a v e r ü Ģ v e te a l ı Ģ tı r m ak l a z ı m d ı r. K a n k a r d eģ l iğind e n i l e ri s a y d ı k l a r ı di n k a r d eģ li ğ i ni z a a f a uğ r a tm a k l a z ı m d ı r. d i y e r ek on l a r da a z i z m i ll e t imizin ü z e r i n d ek i ç i rk i n b i r pl an ı a ç ı k lamıyorlar mı arkadaģlar. A z i z m i l l e t im i z, i Ģ te 3 0 Ma r t y ı l ı n d a k a bu l e d i len b u e ği t im s i s te m i b u p lana k a r Ģ ı b i r d ik du r u Ģ t u r, k a h ram a nc a bi r t a v ı r d ı r, y e t er demekti r. B i z b ö y le gö r ü y o r u z. ( A l k ıģ lar) i n Ģ al l ah, bu eğ i t im s is t e m i y l e b i r li k te b i rl ik v e b e r ab e r li ğ i m i z i e n i y i Ģ e k il d e t em in e d e c e ğ ini, t e s i s e de c e ğ i n i d üģ ü nü y o r u z. Ç ü nkü, bi r l ik ç o k ön e m l i a r k a d a Ģ l a r. B i z l e r, Tü r k ü yl e, K ü r t ü y l e, Ç e rk e z i, A levi si, Sü n n i s i y l e y a ni b ü t ü n k a r de Ģ lerim i z le b i r b i ri m i z i m u ha b b etle s e l am larsak, s a m i m i y e t l e s e l am l a rs ak, gö z l erimizi ha s e t b ak ıģ l a r da n m e n e di p k a pa t ı r s ak, k u l ak larımızı ni f ak ı n s es l e r ine tık a y ı p k a p atırsak, el l e ri m i z i ha k k ı t utup k a ldırırs a k, a y a k larımızı b i r l iğe, b e ra b e rl i ğe k oģ t u r u rs ak, i Ģ te o z a m an h a y a t ı m ı z h ak, g ön lümüz p a k, a l n ım ı z a k o l ur a r k a da Ģ lar. (Alk ıģ l a r ) D e ğ i l m i k i s i n em i z i n c e p he s inde im an b i r / S e v i n m e bi r, g a y e a y n ı, v i c d a n b ir / D e ğ il m i k i bi r d i r v u ra n y ü r ek yılmaz / C i ha n y ı k ıl s a e m i n ol b u c e p he s a r s ılm a z. ( A l k ı Ģ lar)

8 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :8 A r k a d aģ l a r, b u eğ i ti m s i s te m i n e de a y n ı z a m a n d a bi z E l â z ı ğ da Yü k s e l iģ N es l i de r gisi o l a r ak y a p t ığ ı m ı z bi r ç a l ı Ģ m a y ı d a b u ra d a s u nm a k i s ti y o r u z v e Yü k s el i Ģ N es li d e rg is i ol a r ak b iz Elâ z ı ğ d a O s m a nl ı c a n ı n ders olara k ok u tu l m a s ı i ç i n 7 bi n e y a k ın i m z a t o p l ad ı k v e b u im z a l a r ı da i n Ģ al l ah B a Ģ b a k a n ım ı z a s u na c ağ ı z. B i z b u n u d a i s ti y o r u z. Ç ü n k ü bu g ü n bi r Ç i n ge n c i k en di e s e r lerini ok u y o r s a, bu g ü n b i r F ra n s ı z ok uyorsa, b ir Ġ n gi l i z S hak e s p e a r e i n t ü m e s e r lerini o k u y a b il i y o r s a, b u gü n b i z n iç i n k e n di ö z e s e rl e r i m i z i ok u y am ı y o r u z? H a t t a ö y l e k i, m i l y o nlarca e s e r lerim i z b u gü n k ü t üp h a n el e r de t o z iç e r is i nd e. K i ta p ları d a b i r k en a r a b ırakı rs ak, de d es inin m e z a r t a Ģ ı n ı ok u y a m a ya n b i r n es il v a r. B u n d an d a h a ac ı b i r Ģ e y v a r m ı a r k a d aģ l a r? D e d es inin m e z a r t aģ ı n ı o k u y a m a ya n b i r n es i l v a r. Ġ Ģ te b u n l a ra k a r Ģ ı i nģ a ll a h b u y e n i e ğ i ti m m o de l ind e i s t e ri z k i O s m an l ıc a n ın d a o lm as ı n ı. E v e t, k ı y m e t l i a rk a daģ l a r, a y r ı c a b i r E l â z ığ l ı o l a ra k Ģ un u i f ad e e t m e k is t i y o r um : E l â z ı ğ ım ı z ı n b ü y ü k Ģ e hi r k a ps a m ı n a a lınmasın ı i s t i y o ru z v e a y r ı c a, b i r a z d e ğ iģ ik o l ac ak am a, E l â z ı ğ ım ı z a i nģ a ll a h çok bü y ü k, k a li t e li b i r s ta t y a p ı ls ı n i s ti y o r u z. ( Al k ı Ģ l a r ) B A ġ K A N S a y ı n Te k e Ģ, k o nu Ģ m a s ü r en i z d o lmuģtur. H A K A N F A TĠ H TEKEġ ( D e v a m l a ) A r k a d aģ l a r, ç ü n k ü, b u is t ek s ad e c e b u a b di a c i z i n bir i s t eğ i d e ği l di r, b ü tü n El a z i z h a l k ı nın v e E l â z ı ğ s p o r t araftarl a r ın ı n v e g r u p l a rı n ı n bi r i s te ğ idir. Ġ n Ģ al l a h da u m a rı z k i bu n l a r d a ol u r v e da h a gü z e l b i r h e m s üp e r li g ol u r. S i z l e r i s e v g i y l e, s a y g ı y la sel a m l ı y o r u m a r k a d aģlar; sağ ol u n, var olun. (AlkıĢlar) B A ġ K A N D ö r d ü nc ü s ö z, B a Ģ k a n ad a y ı v e A n k a r a Ö ğ re n c i Me c l i s i B a Ģ k a n ı S a y ı n E tka S e r h a n Us l u y a a i t ti r. Ke n d is i ni k o n uģ m as ı nı yapmak ü z e r e k ü rs ü y e da v e t e d i y o r um. B u y u r u n S a y ı n U s l u. ( Al k ı Ģ l a r ) K o n u Ģ m a s ü r en i z b eģ da k ik a d ı r. E TKA S E R H A N U S L U ( A n k a r a ) S a y ı n Ta l i m Te r b i y e K u r u l u ü y e l e ri, s a y ı n m i s a f i rl e r ve ü l k em i z i n dö r t b i r y a nından z o r l u de m o k r as i m ü c ad e l el e r i v e r e re k b u r a y a g e l m e y i b a Ģ a r m ıģ d e ğ e r li i l ö ğ r e nc i m e c li s i b aģ k an ı a r k ad a Ģ l a r ım ; c u m h u r i y e ti m i z in beģ i ğ i, m i ll î m ü c a d el e m i z in s i m g e s i o l a n ba Ģ k e n t An k a r a y a h e p i ni z h o Ģ ge l d iniz. ( A l k ıģ l a r ) B e n, A n k a r a Ġ l Ö ğ r e nc i Me c l i s i B a Ģ k a n ı E tk a S e rh a n Uslu, El v a n k e n t Bi l g i Ana d o l u Lis es i n de 1 1 i nc i s ı n ı f ö ğ r en c is i y im. B u g ü n b u r ad a 9 u nc u D ö n e m Tü r k i y e Ö ğ r e nci Me c l i s inin ö z e l bi r l eģimi i ç i n to p l an m ıģ b u l u nm ak t a y ı z. B i z, Tü r k i y e Ö ğ r e nc i Me c l i s i ol a r a k d o ğ us un d a n b a t ısına, k u z e y i n d e n g ü n e y ine b ö l ü nm e z b i r b ütün h â l inde k a r d eģ l iğin ve s e v g i ni n e n b ü y ü k t i m s a l i ol a c a ğ ı z. B izler Me v l â n â l a r ın, Yu n u s Em r e l e ri n, H ac ı B ek t a Ģ ı V e l i l e ri n t o ru n ları o larak h iç b i r Ģ ek i lde s i y a s i i d e ol o j il e r im i z i ö n pl a nd a t u tu p bl ok l aģ m a l a r a g i tm e d ik, g i tm e y e c eğ iz. B i z l e r h oģ g ö rü y ü t emel a l a n m e de n i y e t e s ah i p b i r m i l letiz. B i z l e r, h i ç bi r z a m a n d e s p o t bi r y a k l a Ģ ım l a b as k ı u y g u l a y a rak m a k a m, m e v k i pe Ģ i n d e k o Ģ m a d ık, k o Ģ m a y a c ağ ı z. B i z l e r b u y o l a, Me v l a n a g ibi G e l di y e re k, Yu n u s g i bi s e v g i e k e r ek, h e r g ö n ül e bi r ü m i t d i k e re k ç ı k t ı k. G el e c e ği n f ik i r ha r i t as ı bi z g e nç l er Ģ u e s a s a gö r e h a re k e t e t m e li y i z : F e n a lıklarda f a n i ol m ad ı k ç a h ak b i l e ba k i ol u nm a z. B ug ü n b i z i m Me c l i s i m i z d e n m ü n a k a Ģ a, k a v g a, g ü r ül tü u z a k o lacak ç ü nk ü he r b i r im i z e r d em in, f a z il e tin n e o l d uğ u n u bi l i y o r, b un a g ö r e h a r ek e t e di y o r u z. B u b i l i n ç l e s i z l e re d i v a n ı m ı a ç ı k l am a k, t a k dim e t m ek is t i y o r um a rk a daģ l a r : D i v a n B a Ģ k a nı b en E tka S e r h an U s l u, A n k a r a Ġ l Ö ğ r e nc i Me c l i s i B a Ģ k a n ı ; B aģ k a n Ve k ili F ı r a t Ġ Ģ ler, A y d ı n Ġ l Ö ğ re n c i Me c l is i B a Ģ k a nı; bi r i n c i K â t ip Ü y e N a z e n K u n d ak, B a r t ı n Ġ l Ö ğ r en c i Me c l i s i B aģ k an ı ; i k inci Kâtip Üye H as a n D ağ, Aksara y Ġ l Ö ğ r e nc i Me c li s i Ba Ģ k a n ı. A r k a d aģ l a r, s ö z l e r im e d e v a m e d e rk e n Ģ u n u be l i r tm e k is t e r i m k i, b i z ler b u d i v a n ı, s i z in ö n ü n ü z e g e ç m ek iç i n de ğ i l, s i z inle yan yana, o m u z om u z a y ü r ü m e k i ç i n k u r d uk. S a b r ı n ı z v e i lgini z i ç i n s o ns u z t e Ģ e k k ü r ler a rk ad a Ģ lar. (Alk ıģ l a r ) B A ġ K A N Te Ģ e k k ü r l e r. Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l i s inin s a y ı n ü y e leri, ö n e r ge l e r ü z e ri n d ek i g ö r üģ m e l e r s o n a ermiģti r. B a Ģ k a n l ık D i v a n ı ü y e l e ri n i n s eç im i gi z l i o y l am a sureti y l e y a p ıl a c a k t ı r. S a y ı n ü y e l e r, o y l am aya b a Ģ l a m a d a n ö nc e g i z l i o y la m an ı n y ön t em i y l e i l gi l i o larak a ç ı k l am a d a bulunm a k is t i y o r um. S a ğ t a r a f ım da k i s ı r a lard a y e r a l a n 2 gö r e v l i Ad a n a dan ba Ģ l a y a r a k Ġstanbul a k a d a r, s ol t a r a f ım d ak i s ı r a lardak i 2 g ö r e v l i i s e Ġ z m i r d e n b a Ģ layarak Zongu l da k a k a d a r a d ı o k un a n Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l i s i ü y e s ine 3 a d e t a d a y l i s t e s i n i i ç e r e n bi r p u s ul a v e b i r z a r f v e r e c e k v e ü y e n in a d ı n ı ü y e li s te s inde i Ģ a r e t l e y ec e k t i r. O y k u llanacak ü y e ler, B aģ k anl ı k k ü r s üs ün ü n s a ğ ın d a v e s o l un d a y e r a lan k a bi n lere gi r e r ek o y v e r ec ek leri li s te n in k a r Ģ ıs ı nd a k i k u tu c u ğ u ç a r pı iģ a r etiyle i Ģ a r etleyip z a r f ın i ç i n e k o y a c ak l a r, s on r a d a oy k u l l a nm a k a b inind e n ç ı k a ra k, o y u n u B a Ģ k an lık D i v a n ı k ü rs üs ü n ün ö nün e k on u lan o y k u t us un a a tm ı Ģ o l ac ak t ı r. L is t e lerin y e r a l d ığ ı f o rm da h a n g i l is t e y e o y v e r i l ecekse o l i s t e ni n ba Ģ ın d ak i k u t uc uk iģ a r e tl e ne c ek t i r. Bi r d en f a z l a l is t e nin i Ģ a r etlenm es i d u r um u nda o o y g eç e rs i z s a y ı lacaktır. S a y ı n ü y e l e r, 3 n um a r al ı li s te s e ç i m de n ç ek i ldiği iç in bu li s te y e o y v e re n ü y e lerin o y l arı g e ç e rs i z o lacaktır. A r z e d e r i m. ġ i m d i gizli oylamaya Ada n a il i nd e n b a Ģ l ı y o r u z. ( O y l a r t o p l an d ı )

9 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :9 B A ġ K A N O y u n u k ul l an m a y a n ü y e m i z v a r m ı? Yo k. O y k u l l a nm a i Ģ lemi sona e r m i Ģ ti r. O y k u t u l a r ın ı k a l dıralım. Ö ğ r e n c i Me c l i s i m i z i n s a y ı n ü y e l e r i, Ģ i m d i k u r a y l a 3 k i Ģ i l ik b i r t a s n i f k u rulu b e l i rl e y e c eğ i z : B a tu h a n Öktem, N e v Ģ e hi r ; Ya h y a S ö z ü p ek, Yo z g a t ; H ac e r E Ģ u t, V an. Ta s n i f K u r ul u ü y e l e r im izi hemen s a ğ t arafım d ak i s ı r a lara da v e t e di y o r u m. ( O y l a r ı n a y r ı m ı y a p ıl d ı ) B A ġ K A N - A r k a d aģ l ar, Ta s n i f H e y e t i d ı Ģ ı n d a, s e ç i m y e r ini te r k e d iniz lütfen. Ta s n i f K u r ul u nu n y a n ınd a k i arkadaģ l a r, l ü tf e n o r a d a n ayrılınız. S a y ı n ü y e l e r, l ü t fe n y e rl e r i ni z e o t u ru n. S a y ı n ü y e l e r, Ta s n i f Kurulunun s o n uç t utanağ ın ı o k u t u y o r um : Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l i s i BaĢkanlığ ı n a Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l is i B a Ģ k an l ık D i v a n ı ü y e lik l e r i i ç i n y a p ı lan s e ç ime 8 1 ü y e k atılm ı Ģ, kul lanıl a n o y l a r ı n d a ğ ıl ım ı aģ a ğ ıd a gö s te r i lm iģ ti r. S a y g ı y l a a r z o l un u r. Ü y e : B a t u h a n Öktem ( Ne v Ģ e h i r Ö ğ re n c i Me c l i s i BaĢkanı) Ü y e : Ya h y a S ö z ü p e k ( Yo z g a t Ö ğ r e nc i Me c l is i Ba Ģ k a n ı ) Ü y e : H a c e r E Ģ u t ( V an Öğrenci Me c l i s i Ba Ģ k a nı) A d a y l i s t e l e ri 1 n um a r a lı lis t e: 25 2 n um a r a lı lis t e: 37 4 n um a r a lı lis t e: 17 B o Ģ : 2 To p l a m : 8 1 ( Al k ı Ģ l a r ) B A ġ K A N S a y ı n ü y e l e r, b u s u n uģ l a ra g ö re, A ntalya Ö ğ r e nc i Me c l is i Ba Ģ k a n ı Ta l u Bi l gili Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l i s i B a Ģ k a nl ı ğ ı na, Ġ z m i r Ö ğ r e n c i Me c l is i B a Ģ k an ı A l t an a y R a k ı p Sü l e ym an Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l is i B aģ k a n V ek il l i ği n e, Ç o r u m Ö ğ re n c i Me c l is i B aģ k a n ı Yu s u f B a Ģ i le D e n i z l i Ö ğ r en c i Me c l i s i BaĢkanı Rau f P am u k ç u k â t ip üyelik lere s e ç i lm iģ l e r di r. ( A lk ıģ l a r ) K e n d i lerini t eb r ik e di y o r u m, ç a l ıģ m a l a rı n d a baģ a r ı lar dil i y o r um. ġ i m d i g ö re v i de v r e t m e k ü z e r e, s eç i l en B aģ k an l ık D i v a n ı ü y e lerini k ü r s ü y e d a vet e d i y o r um. ( A lk ı Ģ l a r ) ( S e ç i len BaĢ k a n l ık D i v an ı g ö r e v i d e v r a l dı) B A ġ K A N A r k a da Ģ lar, t e k ni k b i r a r ı z ad a n d o l ayı beģ da k ik a a r a v e r i yo r u z. K a p a nm a S aa t i : ĠKĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: BAġKAN : Talu BĠLGĠLĠ (Antalya) KÂTĠP ÜYE: Yusuf BAġ (Çorum), Rauf PAMUKÇU (Denizli) BAġKAN ArkadaĢlar, birkaç aydır yoğun bir süreç geçirdik. Bu süre zarfı içinde ister istemez birbirimizi kırdık, tartıģtık. Yani iyi kötü birçok anımız oldu. Her Ģeyden çok gurur duydum, çok büyük zevk aldım, çok büyük haz aldım yaptığımız her Ģeyden. ĠĢte, baģka yerlerdeki buluģmalarımız, buradaki buluģmalarımız. BuluĢtuğumuz anlar, vedalaģtığımız anlar ve sarılmalarımız gerç ekten o zaman hem beni duygulandıran hem de mutlu eden Ģeylerdi. Bugün sizleri temsilen BaĢkan seçildim. Ülkemizin doğusuyla batısıyla, güneyiyle kuzeyiyle bir bütün olduğuna, milletimizin Türk üyle, Kürt üyle, Laz ıyla, Çerkez iyle bir bütün olduğuna gönülden inanan bir kardeģiniz olarak sizleri oy veren vermeyen her kardeģimle aynı kardeģlik bağlarını güçlendirmeye namusum ve Ģerefim üzerine söz veriyorum arkadaģlar. (AlkıĢlar) Değerli üyeler, saat te toplanmak üzere birleģime ara veriyorum. Kapanma Saati: ÜÇÜNCÜ OTURUM Açılma Saati: BAġKAN : Talu BĠLGĠLĠ KÂTĠP ÜYELER: Yusuf BAġ (Çorum), Rauf PAMU KÇU (Denizli) BAġKAN Türkiye Öğrenci Meclisinin sayın üyeleri, 9 uncu Dönem Türk iye Öğrenci Meclisi Özel BirleĢiminin Üçünc ü Oturu munu açıyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Gündeme geçmeden önc e üç sayın üyeye gündem dıģı söz hakkı vereceğim. Bu söz haklarında konuģ ma sürelerinin beģ dakik a olduğunu tekrar size hatırlatıyorum. Gündem dıģı ilk söz çevre sorunu konusunda sö z isteyen Kırklareli Öğrenci Meclisi BaĢkanı Sayın Ġlyas Kılıç a aittir. Buyurun Sayın Kılıç. (AlkıĢlar) ĠLYAS KILIÇ (Kırklareli) - Sayın Meclis BaĢk anım, Sayın Bakanım ve değerli Öğrenci Meclisi üyeleri; ben, Kırklareli Ġli Öğrenci Meclisi BaĢkanı Ġlyas Kılıç. Bugün burada anlamlı bir

10 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :10 seçim yapmak için bir araya geldik. Birlik te Türkiye Öğrenci Meclisi BaĢkanını seçtik. Sözlerim e, ülkemizin dört bir köģesinden gelmiģ arkadaģlarıma barıģ ve kardeģlik dileklerimi ileterek baģlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi, buraya gelmeden önce hepimiz demokratik yollarla kendi illerimizde seçimlere girdik, konuģmalar yaptık. Ben, Kırklareli'deki seçimlerde daha çok çevre sorunlarından bahsettim ve Meclise gidince bu sorunlara sizlerle beraber çözüm arayacağıma dair çevreme söz verdim. Ülkemizin her alanında çevre problemlerinden dert yanan insanlarım ız vardır. Mesela, Bartın'da da termik santral kurulmak isteniyor. Lütfen yanlıģ anlaģılmasın, biz 9 uncu Dönem Türkiye Öğrenci Meclis i olarak enerji kaynak larına karģı değiliz. Sadece yenilenebilir e nerji kaynaklarının hayatımızda daha fazla yer bulmasını istiyoruz. Bu da temiz bir çevre için önemli bir adımdır. Tunceli'de Munzur Millî Parkı üzerine kurulmak istenen HES ler çevreye ekolojik olarak büyük zarar verecektir; dünyada sadece bu bölgede bulunan tek çanaklı sarımsağın, kırmızı benekli alabalıkların yok olma tehlikesini beraberinde getirmektedir. Biraz da bölgemin sorunları gibi görünüp aslında ülkemizin sorunları olan çevre problemlerinden bahsetmek istiyorum. Bu sorunla r arasında Yıldız Dağları'nda faaliyet gösteren taģ ocakları, Güney Ergene Havzası'ndan sınırsızca çekilen yeraltı suları, çarpık sanayileģme ve kontrolsüz göçün bölgede yarattığı toplumsal sıkıntılar sayılabilir. Ayrıca Hükûmetimizin de gündeminde olan Ergene Nehri çevre kirliliği açıs ından en önemli sorunu yaratmaktadır. Ergene yi besleyen su rezervlerini barındıran Yıldız Dağlarına verilen taģ ocağı ruhsatları Ergene Nehri'nin varlığını tehlikeye sokmaktadır. Yaptığı tarım ile Türk iye'yi besleyen bölgemi zde su her Ģeyden daha önemlidir. Özellikle de son on yılda yaģanan geliģmeler göstermektedir ki önümüzdeki yıllarda da su sorunu dünya ve Türk iye için en önemli konulardan biridir. Kuzey Ergene Havzası bölgesinde geçtiğimiz yıllarda Hükûmetimizin çıkardığ ı bir kanun ile yer altı suyu kullanımı sınırlandırılmıģtır. Ancak Güney Ergene Havzası nda maalesef yer altı suyu kullanımı ile ilgili ne bir sınırlama ne de bir denetim bulunmaktadır. Yer altı sularının kontrolsüz kullanımı Ergene Havzası'nda, Konya çevr esinde olduğu gibi obrukların oluģma riskini beraberinde getirmektedir. Bölgemiz 80'li yıllardan itibaren ulaģım kolaylıkları ve zengin yer altı suları sayesinde Türkiye'nin en önemli sanayi alanlarından biri olmuģtur. Sadece Çerkezk öy ile Lüleburgaz arası nda adet fabrika bulunmaktadır. Ancak bu fabrikalardaki atık su tesislerinin çalıģtırılma yüzdesi maalesef Türkiye'nin diğer bölgelerinin çok gerisindedir. SanayileĢmenin kontrolsüz hızlı geliģimi, Trakya'ya bir göç dalgası baģlatmıģ, göçmenlerin uyu m ve bütünleģme sorunlarını da beraberinde getirmiģtir. A y n ı z a m a n d a, y e r e l h al k ın d uruma d ai r m em n un i y etsizliği n i de b e r a be r inde g e t i rm i Ģ t i r. H a r i t a d an ba k ın c a ü lk em i z i n e n y e Ģ i l b ö lgesiym i Ģ g ibi gö r ü ne n Trakya ' y a d a h a ö nc e hiç g e l m e m i Ģ o lanlarınızın z i h n i n de y e m y e Ģ il o v a lar, b e r r ak ı r m ak l a r v e v e r i m l i t a rl a larla be z e nm i Ģ b i r r e s im c an l a nıyor o labili r. K e Ģ k e ö y l e o ls aydı a m a d e ğ il. Trakya, s o n o t u z y ı l d ı r a y n ı a n da b i r ç ok ç e v r e f el a k e t i ni iç i ç e y a Ģ am ak t ad ı r. A r k a d aģ l a r, Trakya'yı b a Ģ ta n b a Ģ a ge ç en v e e s k i de n c a n d am a rl a rı m ı z o lan E rg e ne N e h r i, Ģ u an ül k en i n en b ü y ü k ç e v r e f e l ak e tidir. N e d o ğ ud a n e de b a t ı d a d ah a k i r li b i r ne h i r b u l am a z s ı nız. E r g en e N e h r i ' n i n z e h i rl i v e b i r o k a d a r d a d a y a n ıl m a z k o k u s un u y ı ll a r d ı r s o l uyan b ö l g e, bu g ün ül k em i z de ak c iğer k a ns e ri o ra n ı e n y ük s e k b ö lgedi r. Ar a Ģ t ı rm a lar gö s te r m iģ t i r k i Trakya'daki ak c i ğ e r k a ns e r i o r a nl a r ı Tü r k i y e o r ta l a m a s ın ı n ç ok ü z e r i nde d i r. S a y ı n b a Ģ k a n larım, bu s o r u n a y n ı z a m a nda Tü r k i y e ' n i n s o r un u du r. B i l d iğini z g i bi Trakya, ü l k e m i z i n a y ç iç e ğ i, b uğ d a y v e ç e l t i k d e po s ud u r. So n b i r ha f t a d ı r h an g i ni z p il a v v e y a p a t a t es k ı z a r t m as ı y e m e d i ni z? A y ç i ç eğ i v e ç el t i k ta r ı m ı y ü k s e k o r a nl ı s ul a m a y a d a y a l ı ü r e tim b i ç im ine s a h iptir. A n c a k b öl g ed e k i s a n a y i te s is l e ri t a r afında n hızla ç e k il e n y e r al t ı s u larını k u l lanam a y a n ç ift ç i l e r ç el t i ği n i, a y ç i ç eğ i ni z e h i r li E r ge n e s u yu i le s u lamak z o r un da k a l ab i li y o r l a r. B ö lge ü ni v e r s i t el e r i t a ra f ı nd a n y a p ı l an a r a Ģ tı r m al a r g östermek t e di r k i k a n s e r o jen o l d u ğu b il i ne n a rs e ni k, c ı v a g i bi b i rç ok k i m y a s a l E r g en e N e h ri s u y u n d a y ü k s e k o r a nl arda mev c u t tu r. S o n u ç o larak, Ģ u an Hü k ûm e t im i z i n b aģ l atmıģ o l du ğ u E rg e ne H a v z a s ı K o ru m a E y l em P l a n ı b i r y ı l dır f a al i y e tt e v e b eģ y ı l l ık bi r s ü re ç t e t a m a m l a nm a s ı ö ng ö r ü lm ek t e di r. B u Ko r uma E y l e m P l an ı t am am l an d ı ğ ı nd a u m u y o r u z k i Trakya d a h a y aģ a na b i li r b i r y e r o lacak tı r. H ü k û m e t im i z e v e Ç e v re B a k a n ım ı z a, gö s te r m i Ģ ol d uk ları ha s s a s i y e t i ç i n ç o k t e Ģ e k k ü r e d i y oruz v e B a Ģ b ak a n ım ı z ı be Ģ inc i y ı l ı n son u nd a E r ge n e d e tu t t u ğu m u z ba l ık l a rı y e m e y e d a v e t e d i y o r u z. Ya p ı l a n ç a l ıģ m a l a r ı y a k ı n d a n t ak i p e t ti ğ im i z i be l i r t i y o r, Trakya da he rk e s i n h a y a l ini t ek c ü m l e y l e ö z e tl i y o r um : E r g e n e h a y a t a d ö ns ü n. Te Ģ e k k ü r l e r, s ağ o lun arkadaģ l ar. (Alk ı Ģ l a r ) B A ġ K A N S a y ı n K ı l ıç a kon u Ģ m as ı n da n ötürü teģek k ü r e di y o r u z. G ü n d e m d ıģ ı ik i nc i s ö z, m il l î v e m an e v i de ğ erlerim i z e s a h ip ç ı k ıl m as ı k o n u s u nd a s öz i s t e y e n Giresun Öğren c i Me c l i s i Ba Ģ k a n ı S a y ı n Mü c a h i t K ö s t e r el i y e aittir.

11 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :11 B u y u r u n S a y ı n K ös t e re li. ( A l k ı Ģ lar) K o n u Ģ m a s ü r en i z b eģ da k ik a d ı r. M Ü C A H Ġ T K Ö S TE R E L Ġ ( G i r e s u n ) S a y ı n B a Ģ k a n ım, s a y ı n Ġ l Ö ğ r e nci Me c l i s i b a Ģ k anı a r k a da Ģ larım v e s a yg ı d e ğe r k o nu k lar; G i r e s u n il i ö ğ r en c i l e r i a d ı n a h e pi n i z i s a yg ı y la s e l am l ı y o ru m. O n i k i y ı l l ı k y e ni z o r u n l u eğ i tim s is t em i n de m il l î v e m a n e v i de ğ e r lerin y e r ine i l iģ k in gün d em d ıģ ı s ö z a l m ıģ bu l u nm ak t a y ı m A v r u p a ' n ı n en g en ç nü f u s u n a s a hi p o l an ül k em i z d e, y a r ın l a rı s ağ l ı k l ı bi r Ģ e k i l de d ü Ģ leyebilm ek, m i ll î v e m a ne v i d eğ e r l erle d o n a t ıl m ıģ bi r n es il y e t i Ģ ti r m e k, y e ni a na y asa s ü r ec i n de de ön c el ik l i o l a ra k e l e a lınması g e r e k e n b a Ģ l ı c a k o n ular a r as ı nd a ol m a l ı dır d i y e d ü Ģ ün ü y o r um. N i ç i n m i l l î v e m a n e v i d e ğ e rl ere s a hi p bi r g en ç li k? Ġ n s an s ı nız v e v a r l ı ğ ın ı z ı ç e p eç e v r e k uģ a tm ı Ģ m i lyonlarca s o r u larla, b i l inmezlik l e rl e k a rģ ı k a rģ ıyasınız. G ü n ü m ü z d ü n ya s ı b i r d e ğ e r k r i z i y a Ģ a m ak t a d ı r. D e ğ e r lerini k a y b e d e n t op l um lar v a r l ı k larını k a y b etme t eh l ik esi i le k a r Ģ ı k a r Ģ ı y a d ı r. D e ğ e rl e r d e n u z a k bi r y a Ģ am bi z e n e l e r k a y b e t t i rm e di k i? O r t a k bi r d a v a u ğ run a g ö n ü l b i r li ğ i e tm iģ i nsanların k al b i nd e n H ak v e h a k i k a t s e v g is i ni, k a r d eģ l ik r u h un u s ö k ü p a t a r s a n ı z f a rk l ı d a v a l a r p e Ģ i n d e k o Ģ an k i t l el e r le k a rģ ı laģırs ı n ı z. Ec d a t n a s ıl ol m uģ da y e t m i Ģ iki m i ll e t i bi r a r ad a t u tm uģ, A l t ı y ü z e l l i s e n e dü nyaya h ü k ü m ra n o lm uģ? D i n i, h ak ik a ti k e nd i ne Ģ i a r e d i nm iģ b i r e y lerden o luģan to p lumlarda Ģ i dde t o lm a z, a y r ı l ı k g a y r ı lık o lm a z ; b i rl i k o l u r, di r l ik o l u r. E c d a d ım ı z, a l t ı y ü z e ll i s e n e d ün y a d a a d al eti, k a r d eģ li ğ i h âk im k ıl m ıģ. O r t a D o ğ u, B a l k an l a r, K a fk as l a r, ec d a t t a r ih s a y f a s ı n d an ç ek i ldiği n d en be r i k an a ğ l ı y o r. H a k v e ha k ikati h â k im k ıl m ak iç i n s a v a Ģ a n, c a n v e r m ek t en k o rk m a y a n ec d ad ı n a da l etini, a s a l e ti n i, ha k k a ni y e t ini m u m l a a rı y o r i ns a nl ı k. B u r a d a n h a r ek e tl e, eğ itim öğ r e t im in y a n ı n da e ğ i t im in p a y ı ö ne ç ıkarılmalıdır. E ğ itim h u s us u nd a b i r e y in bu l un m uģ ol d uğ u to p lumun t ü m m an e v i de ğ e rl e r ine v e ec d a dına s ah i p ç ıkan, a y n ı z a m an d a d a he rk e s i n i n an c ın a s a y g ı du y a n b i r ge n ç l i k y e t iģ ti r i lm e li d i r. E ğ itimc il e r i m i z b i z e Ç a n a k k a le yi, Sa k a r y a y ı, S a r ık am ı Ģ ı v e b e n z e r i t a r i hs e l z a f e r l e r im i z i v e m an e v i d e ğ e r lerim i z d e n o l an Ayasofya g i bi ö ne m l i m e k â nl a r ı l a y ı k ı y l a a n latm a l ı, b i z g en ç leri k ü r es el d ü n y a n ı n y a pm a c ık de ğ e r l erine bırakm am a l ıd ı r. E c d ad ı m ı z a s a h ip ç ı k m a y ı ö ğ r e tm e li, y e di c i h an a s ı ğ m a y a n K a nun i S u l ta n S ü leym a n Ha n ı bi r h a re m od a s ına s ı ğ dıran z i hn i y e t e k a r Ģ ı t e d b i r a l dırmal ı d ı r. E ğ i t im a l an ı n da y a p ı lacak o lan ç a l ıģ m al a r an ayasal g ü v e nc e al t ı na a lındığı ta k d i r d e s iz d e gö r e c e k s i ni z k i g eçm i Ģ t e k i gi b i d a v a ları m ız b i z i as ı r l a ra hâ k im ya p a c a k t ı r. Ma z l u m l a r y i ne b i z i g e ls i n di y e b e k l e ye c ek t i r, z a li m ler i s e ad ı m ı z d a n ü r k ec ek t i r. Ġm a m B uh a r i y o lumuza ı Ģ ık o l a c a k, s u s a y ı n c a Yu n u s u n m ı s r al a r ın ı iç e c e ğ i z, a c ı k ı nc a Me v l a n a ' n ı n aģ k s o f r as ı na o t u r ac a ğ ı z. Kâ h k al e o l u p s a v un a c a ğ ı z ad a leti, k â h t ü rb e o l up ölümü ö l dü r ü p y e Ģ e rt e c eğ i z ü m i tl e r i v e y i n e g e ç m i Ģ t e k i g i bi d üģ m a n ım ı z ı n b il e ç e k inmed en o t u r du ğ u s o f r al a r ım ı zı g ö r e c e k s i ni z. D e ğ e r l e rl e d on a nm ı Ģ bir g e n ç li k y e t iģ t i rm ek i ç in ö n c el ik l e a il e y a p ı s ı nın g ü ç l e n di r i lm esi v e k o r u n m a s ı v e s a ğlıklı b i r di n e ği t im i po l i t ik as ı o l uģ t u ru l a ra k g e n ç lerimizin d i n eği t i m i a l a n ın d ak i b o Ģ l u ğu d oldurulm a lıdır. Pa r ç a l a nm ı Ģ v e s uç a i t il m iģ ç oc u k v e g en ç lerin t o pl uma k a z a n d ı r ıl m a s ı n ok t a s ı nd a m i l l î v e m an e v i e ği t im a lm a ları s a ğ lanm a l ıdır. G e ç m iģ t en d e rs al a r ak, g e nç l iğin h e ba o lm as ın a e ng e l o lm a k, bi r b i riyle ç a t ıģ an d eğ i l, b i r b i ri y l e k a y n aģ a r ak ü lk e n in v e i ns a n lığın h a y r ı na ç a l ıģ ac ak b i r g e nç li ğ i n y e t iģm e s i n i s a ğ layacak m il l î v e m a n e v i d e ğe r l e ri g e nç l erimize k a z a n d ı rm a k en ö n e m li e ği t im m es e lem i z o l m al ı d ı r. S i z Ģ a n lı ec d ad ı n to r u nl a r ı n ı s a y g ı v e s e v g i y le, m uh a b be t l e s el am l a r, Yü c e A l lah ın y âr v e y a r d ı m c ın ı z o lm a s ı n ı t e m en n i e d e ri m. N e m utlu Tü r k üm d i y e n e! (Alk ı Ģ lar) B A ġ K A N S a y ı n K ö s t ereli ye b u gü z e l k o n uģ m a s ı nd a n d o l a y ı te Ģ ek k ü r e d i y o r u z. G ü n d e m d ıģ ı ü ç ü n c ü s ö z h a k k ı, k ı z ç o c u k larının ok u ll a Ģ m a v e e ğ i t im d ü z e y l e r inin y ü k s e ltilm es i s o r un u k o n u s u n d a s ö z i s t e y e n A f y o n k a r a h is a r Ö ğ r e nc i Me c l i s i B a Ģ k an ı S a y ın Me r v e H ü m e y r a C e v i z e aittir. B u y u r u n S a y ı n C e v i z. (A l k ı Ģ l a r ) K o n u Ģ m a s ü r en i z b eģ da k ik a d ı r. M E R V E H Ü ME YR A C E V Ġ Z ( A f y o n k a r a hi s a r ) S a y ı n Me c l i s Ba Ģ k a n ım, d e ğe r l i ü y e l e r v e ç o k k ı y m e tl i gö r e v a r k a d a Ģ l a r ım ; s i z l e r l e b u o r t a m ı p a y l aģ m ak t an gu r u r d u y d u ğu m u b e li r tm ek i s t i y o r, he p i ni z i b u r am b u r a m t arih k o k an A f y o n k a r ah i s a r da n g e ti r d iğim k u c a k d ol us u s e v g il erle s e l am l ı y o ru m. G ü z e l ü l k e m i z in ç ö z ülm e k i ç i n be k leyen b i rçok s o r u nu b ul u nm a k t a dır a n c a k b a n a g ö re b u n l a rı n b aģ ı nd a e ğ iti m s o ru n ları g el m ek te d i r. O k um ak, e ğ itim a l m ak e n t em e l i ns an h a k larında n b i ri d i r. Ku t s al k i ta b ı m ı z K u r a n - ı K e r i m de d e i lk em i r o k u a n lamın a ge l en i k r a dır.

12 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :12 Ü z ü l e r e k g ö r ü y o ru m k i ü lk e m i z d e b u ç a ğd a h â l â ok u la g i d emeyen ç o c uk larımız b u l u nm ak t ad ı r. O k um a yazm a b i lm e y e n lerin s ayısı küç üm s en e m e y e c ek d u ru m da d ı r. A v r u p a ü l k el e r ine b ak tı ğ ı m ı z d a, o k u r y a z a r o ra n ı y ü z d e 9 9, 9 i k e n, ü l k em i z d e b u o ra n y ü z d e 9 1, 7 8 di r v e b u d u r u m ö z e l li k l e k ı z l a r i ç i n g eç e r li d i r. K ı z ç o c uk l a r ı e rk ek ç o c u k l arına n a z a r a n ik i nc i pl a n a a t ıl m ak t a dırlar. Ai l e ni n m a d d i im k â n ları s ın ı r l ı i s e o k ul a g ön d e rm e ö nc el iği e r k ek ç oc u k l a r ı na v e r i l m ek t ed i r. O k ul a gö n d e r i l m e y e n k ı z ç oc u ğ u e rk e n y a Ģ t a z o r la e v l e n d i ri l eb i lm ek t e di r. H a y a l l e r i, u m utları e l lerinden a l ın m ak t ad ı r. Ne i n a nç larımız n e d e de r i n Tü r k k ü l tü r ü m ü z k a dınlarımızı, kızlarım ı z ı n e il i m de n ne d e o k u m ak t an s o y u t lamamıģ t ı r. Tü r k l er, Ġ s l am i y e t ten ö nc e de k a dın ı a s la ik inci p lana atmam ıģ t ı r, k ad ı nl a r ı he p b a Ģ t ac ı ol arak g ö r m üģ lerdir. B i r k ı z ç o c uğ u n u eğ i tmek a i lenin t a m am ı n ı eğ itmek de m ek t i r. O k u m uģ b i r k ı z ç o c u ğu n un t e m i z l iği bi l inçli, ç o c uk b a k ım ı b il i nç li v e a n n el iği bili nç l i ol u r. E ği t im l i b i r a n ne e v l a d ın ı d ah a iyi Ģ a r t larda yetiģ t i re c ek, bi l g is i y l e gö r g üs ü y l e o na örnek ol a c a k t ı r. Ġ l im he r t ü r l ü k ö t ü lüğün i l ac ıd ı r. K ı z l a r ı m ı z ı i li m h a y a t ı nd a n k o p a rm ak ü lk em i z in g e leceğ i ni k a ra r t m a k d e m ek t i r. K ı z ç oc u k l a r ın ın e ğ i t im i k on u s u n da h al k ı m ı z ı b il i nç lendirm el i, eğ i t im i n ö n em i a n ne v e b a b a lara g ü z e l b i r Ģ ek il de a n l a tı l m a l ı dır. G ü n üm üz i ç i n b i r ö z y a r g ı lama y a p a c ak o l u rs ak b a y a n b i r d o k t o r u n, ö ğ r etmen in, m i m a r ı n, a v u k a t ın, h âk i m i n, s a v c ı n ın v a r l ı ğı t o p l um u z d a h a n gi aç ı d an z a r a r l ı ol a bi l i r k i? A t a l a r ım ı z b oģ u na s ö y l e m em iģ : H e r b aģ a r ıl ı e r k eğ i n a r k a s ın d a b i r k a dın v a r d ı r. d i y e. B u y ü z d e n k a dınlarımızın h a k ları y e n i A n a y as a mız i l e gü ç lendi r i lm e li v e k o r um a a l t ın a al ı nm a l ıd ı r. G e r e k e n i lgi v e al ak a e k s i k e d il m em el i di r. Mi l l e t o l a ra k, d e v l e t o lara k gü ç lü ol m ak is t i y o rs a k H a y d i k ı z l a r o k ul a. d iyoruz. H e p i n i z i s a y g ı y l a s e lamlıyorum. (Al k ıģ lar) B A ġ K A N B a Ģ k a n ım ı z a bu anl am l ı k o nu Ģ m a s ı nd a n do l a y ı t eģ ek k ü r e diyoruz. G ü n d e m d ı Ģ ı k o n uģ m al arımız son a e rm iģ t i r. ġ i m d i günd em e ge ç i y o ru z. G ü n d e m k o nu l a rı n ı n be l i r lenmesi a m a c ı y l a Ģ u a n a k a da r B aģ k an l ı ğa u l aģ m ıģ bi r a det ö n e r g e vardır, ok u tu p oylarınıza sun ac a ğ ım. Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l i s i BaĢkanlığ ı n a B u g ü n y a p ıl a n birl e Ģ i m d e aģ a ğ ıd a k i k o n u ların g ö r ü Ģ ü lm e s i n i a r z e d e riz. Ö ğ r e n c i gözüyle de m o k r a t i k b i r a n a y a s a n as ı l o l m al ı? Eği t im - ö ğ re t im i n d a h a ni t e l ik li h âl e ge t i ri l m e s i. Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l i s inin ön e m i. A r z e d e r i z. Baki Sefa Dinç Ġbrahim Halil Esen Sadık ġen Bolu Çanakkale Hakkâri Batuhan Gürocak Ahmet Gülhan Bal Fatih Polat Konya Mersin Malatya Ġbrahim Akkurt Mücahit Furkan ġeker Sefa YaĢar Mardin Yalova Ağrı Altanay Rakıp Süleyman Ġzmir B A ġ K A N Ö n e r g e y i k ab u l ed e nl e r K ab u l e tm e y e n l er Kabul ed i lmiģtir. Tü r k Ö ğ r e n c i Me c l i s i n in s a y ı n ü y e l e ri, Ģ im d i ö ğ r e n c i g ö z ü y l e d em ok r a t ik b i r a na y asa n a s ıl o lm a lı konus u nd a b i r i nc i g ü n de m m a dd es inin gö r ü Ģ m el e r ine ba Ģ lıyoruz. S ö z t a l e bi n de bu l un a n s a y ı n ü y e l e ri n i s im l erini o k u y o ru m : B a k i Se f a D inç, B o l u Ġl Ö ğ r e n c i Me c l is i B a Ģ k an ı ; Ġ b r a hi m H a li l E s en, Ç a n a k k a l e Ġ l Ö ğ r en c i Me c l i s i B aģ k a n ı ; B a tuh a n G ü r o c ak, K o n y a Ġ l Ö ğ re n c i B aģ k a n ı ; S a dık ġe n, H a k k â r i Ġ l Ö ğ r en c i Me c l i s i B aģ k a n ı ; A hmet G ü l h a n B al, Me r s i n Ġ l Ö ğ r e n c i Me c l i s i B aģ k a n ı ; F a t i h P o lat; Ma l a t y a Ġ l Ö ğ r e n c i Me c l i s i B a Ģ k an ı ; Ġ b r a h im A k k u r t, Ma r d i n Ġ l Ö ğ r e n c i Me c l i s i B aģ k an ı ; Mü c a h i t F u r k a n ġ e k e r, Ya l o v a Ġ l Ö ğ r e nci Me c l i s i B aģ k an ı. Ġ l k s ö z, B o lu Öğrenc i Me c l is i Ba Ģ k a n ı S a y ı n B ak i S e fa D i nç e aitt i r. B u y u r u n S a y ı n D inç. (Al k ı Ģ l a r ) K o n u Ģ m a s ü r en i z b eģ da k ik a d ı r. B A K Ġ S E F A D Ġ N Ç ( B o l u ) - S a y ı n Me c l i s B a Ģ k a nım, de ğ e r li il Ö ğ r e n c i m e c l i s i b a Ģ k a n larım; B ol u Ġ l i Ö ğ r e n c i Me c l is i B aģ k an ı ol a r ak h e pi n i z i s e v g i v e m u h ab b e tle s e l am l ı y o ru m. A n a y a s a lar t o pl um, b i rey v e d e v l e t a r a s ın d ak i il i Ģ k i leri dü z e n l em ek ü z e r e o luģturu l an ve t o p l um s a l s ö z l eģ m e ö ze l l iği t a Ģ ı y an y a z ı l ı m etinlerd i r. Ta r i h s e l g e li Ģ i m i i ç i n de fa r k lı t op l ums al g r u p l arının bi r a r a da y a Ģ am a l arını t em i na t a l tı n a a l an o r t ak h u k u k m e t i n leri o lanak k a bu l e di len a n a y a s al a r b i re y l e r i n bi r b i r lerine k a r Ģ ı o l a n s o r u m luluk l a rı n ı d a b i r a r a d a t u tm uģ t u r. G ü n üm üz d ü n y a s ın d a a r t ık a na y a s a l a r, h u k u k un ü s tü n lüğ ü n e d a y a na n, d em ok ra s i ni n e v r e ns e l n ormları n a u y g u n v e m i l let i r a de s i ne d a y a l ı ol d uk l a r ı s ü r e c e i l e ri b i r e r hu k uk m e tn i o larak k abul g ö r m ek t ed i r.

13 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa : A n a y as a s ı n ın, an t i d em ok r a t ik y ö n t em l erle h a z ı r l a nm as ı v e k a b u l e di lm e s i, bu n e d e nl e An a y a s a n ın de m ok r a t ik v e ö z g ü r l ükç ü bi r iç e r ik t en m a h r um o lm as ı Tü r k i y e ' y i y ı l l ar s ü r e n A na y a s a t a rt ı Ģ m a l a r ı y l a k a r Ģ ı k a r Ģ ı y a b ı r a k m ı Ģ t ı r. A r t ı k il e ri d e m ok r as i y e k a v uģ m u Ģ, d e v l e t i n m i l leti d e ği l m i ll e t in d e v leti a n layıģının ö z üm s e n d iği, i ns an ı m ı z ı n b i r li k v e b e r abe r l ik i ç i nd e y a Ģ a d ı ğı müreffeh b i r Tü r k i y e i d ea l im i z varsa bu, m e v c u t A na y a s a y la mümk ü n d e ğ il d ir. O t u z y ı l i ç e r is i n de bi r ç ok d eğ i Ģ i k l i ğ e u ğ ra y a n A n a y a s a m ı z ı n a r t ı k y a m a k a bul e t m ed i ğ ini d e h ep i m iz g ö r m ek t e y i z. ġi m diye k a da r y a p ıl a n b ütü n de ğ iģ ik l ik l e re r ağm e n, y ü r ü r l ü k te b ul u na n A na y a s a nın ç o ğ ul c u -d emokrati k an l a y ı Ģ l a u y uģm a y a n f el s e f e s i h âl â y e r l i yer i n d e d u r u y o r. G e r ç ek l eģ t i r il e n de ğ iģ i k l ik l e re r a ğ m en, A na y a s a s ı ül k em i z i n ihtiyaçlarını k a r Ģ ıl am a k t a n u z ak t ı r. Ye n i b i r a n a y a s a y a p ı lm a d ık ç a Tü r k i y e ' n i n h uk u k v e d em ok r a s i a l an ın da k a l ıc ı ad ı m l a r a tm as ı im k ân s ı z d ı r. Yı l l ardır darbe a n a y as a ları il e y ö ne t i lm i Ģ Tü r k i y e ' n i n y e ni b i r a n a y a s a y a o l an i h ti y a c ı b u g ün h e rk es ç e dil l e ndi r i lm e k te d i r. D e ğ e r l i Me c l is ü y e leri, y e n i a n a y as a n ın e v r e n s e l d e ğe r l e re v e d em o k ra s i il k e l e ri n e göre h a z ı r l a nm a s ı i ç i n t o p lum u n he r k e s im inden va t a n da Ģ ım ı z ı n g örüģleri n i he p bi r l ik t e v e y ü k s ek s e s l e d i le ge t i rm e s i g e r e k m ek t e di r. O nu n iç i n di r k i b u s ü r eç, Me c l i s t e te m s i l e di l en v e e d i lm e y e n b ü t ün s i y a s i p a r t il e r in ol d u ğu k a d ar, s i v il t op l um k u r u luģlarının, t o pl um u n ö n em li b i r k ı s m ı n ı o luģtu r a n g enç l e r in v e b u i Ģ e k a tkı y a p m a k i s te y e n h e rk e s i n g ö r üģ l e ri n i a lm ayı g e r e k t i r m e k te d i r. Ye n i a n a y a s a i ns a na d e ğ e r v e r m e k, insan on u r u n a da y a n m a k d u rum u n da d ı r. Ġ ns an ı n Ģ e r e fl i b i r v a r l ık o l du ğu n u t em e l al m ak z o r un d a d ı r y a n i bu g ün k ü an a y a s a nın t am a m e n t ersi o l m ak z o r u n da d ı r. D e v leti t e m e l a lan, de v l e t i y ü c e l t en b i r a na y a s a y e r i n e, bi r e y i e s a s al a n, k iģi h a k v e h ü r r i y e ti n i ge n iģ l e te n, i na n ç v e d eğ e r lerle ç atıģm a y a n bi r a na y a s a o lm a lı. Ġ n s a n h ak l arı b u a na y a s a da s ı ğ ı n tı m u a m el e s i gö r m em el i d ir. H a z ı r l a n a c a k y e n i a na y a s a " E g em e nl i k k ayıtsız Ģ a r ts ı z m i l letind i r. " a n layıģının ö z ü m s en d iği bi r a na y a s a o lm a k z o r u n d ad ı r. Ye n i a n a y a s a, he r ç eģ i t r e ng i y l e bi r l ik t e bu ü l k e v a t a n d aģ larının a y r ı l ı ğ ı na d eğil b i r l iğine, g e ri l iğine d e ğ il g e li Ģ m iģ l iğine, h u z u r s u z l uğ u n a d eğ i l m u t luluğu n a Ģ a hi t lik e d e b il m e l idir. Ye n i a n a y a s a " Ġ ns a nı y a Ģ a t k i d e v l et y a Ģ a s ın. " a n layıģının ö z ü m s en d i ği b i r a n a y asa o l m al ı d ı r. B u a n a y a s anın v a t a n d aģ l a r a r as ı nda, ı r k, d i n, di l a y r ı m ı y a p ı lm a d ığ ı, h uk u k u n ü s t ü n t u t u lduğu, herk es i n k a nu n ö nü n d e eģit ol d uğ u b i r a na y a s a o lm a s ı g e re k i r Tü r k i y e ' d e d e m ok r as i ni n y e r l e Ģ m es i n e hi z m e t e d e c e k, ül k e n i n bü t ü n lüğünü, h al k ın b i r l iğini, b a r ıģ v e h u z u r u n u t e m i n at a l t ı na a labilecek b i r a na y a s a y a o l m a lıdır. Ye n i a n a y as a, d e v l e t i n i na n ç ö z g ü r lüklerini k ı s ı tl a d ığ ı v e d e ne t l e di ğ i b i r a n a y as a d eğ i l, i n an ç ö z g ü r l üğ ü nü n en i l e r ide y a Ģ a n a bi lm e s i ne i m k â n v e re n bi r a n a y a s a o lm a l ıd ı r. Ayrıca, s a d ec e u z m a n ların a n l a y a bi l di ğ i y o r u m a aç ı k b i r an a y a s a de ğ il, h e r k e s i n a nl a y a b il e c eğ i s a de v e a n l a Ģ ıl ı r bi r a n a y a s a o lm a l ıd ı r. Ye n i a n a y a s a d a p a r as ı z e ğ itim ha k k ı n ın ok u l ö n c es i n de n y ü k s ek ö ğ re t im i de k a ps a y a c ak Ģ e k i l de g eni Ģ l etilm es i ge r e k m ek t e di r. Ye n i A n a y a s a n ı n h e de fi, g ün d el i k p r ob l em l e rde n u z a k, g eç m i Ģ l e he s ap l a Ģ m ak t a n z i y a d e g e l ec e ğe y ö n e l ik o l m a lıdır. Ye n i A n a y a s a g e lece ği n i nģ a s ı n a o da k lan m a lıdır. Ç a ğ ın i l e r is ind e o l m al ı d ı r k i to p l um un ul a Ģ ac a ğı h e de f leri o labil s i n. D a r b el e r s o n uc u de ğ i Ģ e n bi r a n a y as a d eği l, m i ll e t in ihtiyaçları do ğ ru l t us u n da d eğ iģ e n b i r an a y a s a o l m a l ı dır. D e ğ e r l i k a rd e Ģ l e r im, A n a y a s a d e v l e t -m i ll e t bi rl i k te l iğini s ağ l a y a n, m ill e t i bi r v e b e ra b er t u t a n m uh t eģ em bi r k ub b e d i r. E lbette bu k u bb e, to p lums a l b i r u z l aģıyla i nģ a e di l m e l idir. Kö k lü b i r m ed e ni y e t i n, z en g in b i r t a ri h in v a r i s i v e e m an e tç i s i o lan m i ll e t im i z, b u p o t an s i y el v e s o r um l ul u ğ a fazlas ı y l a s a h i p t i r. B u d u y g u v e dü Ģ ü n c e l erle, c um h u ri y e t i m i z i n 10 0 ü nc ü y ı l ı n a y a k l a Ģ ı r k e n m i ll e t im i z i n ç ok ö z l e d i ği s i v i l bi r a na y a s a y a b i r an ö nc e k a v u Ģ m a s ı n ı d il i y o r u m. D e ğ e r l i v a k t inizi ba n a a y ı r d ı ğ ı n ı z iç i n t eģ e k k ü r e d i y o r, h ep i n i z i s a yg ı v e s e v gi l e ri m le s e l am l ı y o r u m. ( Al k ıģ l a r) B A ġ K A N A r k a da Ģ ım ı z a ç ok t eģ ek k ü r e d i y o ru z. Ġ k i nc i s ö z, Ç a na k k a l e Öğrenci Me c l i s i B aģ k an ı Sayın Ġbrahi m Ha l il E s en e ai t t i r. B u y u r u n S a y ı n Es e n. ( Al k ı Ģ l a r ) K o n u Ģ m a s ü r en i z b eģ da k ik a d ı r. Ġ B R A H Ġ M H A L Ġ L E S E N ( Ç a n a k k a l e ) S a y ı n B a Ģ k a n, d e ğ e rl i a r k a d a Ģ l a r ; ö nc e li k le h e p i ni z i e n k a lbî du y g u l a r ım l a s e lamlıyorum. Mu t l u, m ü r e f fe h v e b üyük Tü r k i y e ' y i i n Ģ a e d ecek y e n i b i r an a y a s a h a z ırlanması h u s u s u n d a b iz g e n ç l e re d e s ö z h ak k ı v e r il m es ini ç o k doğ r u b u l u y o r um. Değerli arkadaģlar, Türk tarihinin dönüm noktalarından birinin yaģandığı, tarihe "Çanakkale geçilmez." ifadesinin altın harflerle kazındığı bir Ģehrin evladı olarak Ģunu özellikle belirtmek isterim ki Çanakkale bu milletin birlik ve beraberliğinin en büyük sembolüdür. Âkif in, "Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ" diye tarif ettiği düģmana karģı bu millet, Çanakkale'de tek yürek olmuģtur.

14 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :14 ġ a i r d e r k i : K o p up g e l di l e r he r b i r y e r de n, B u r s a ' d a n, A ntep't e n, / Tu n c el i ' d en, D i y a r b a k ı r ' d an, S a r a yb o s na ' d a n, A y d ı n ' d an,/ K a r s ' t a n, Ġ z m i r ' de n... Me m l e k e t in h e r b i r y a n ı n d a n... D ü n b ü t ün c ep h el e r d e o m u z o m u z a m üc a de l e e d e n, b ü t ün a c ıl a r ı b i r lik t e g öğ üs l e y e n bu c o ğ r afyanın b ü tü n i n s an l a r ı nı di l, d i n, ı rk, e t ni k k ök e n, b öl g e v e c i nsiyet a y r ı m ı g ö z e tm ek s izin h e r k es i k uģ a ta n bi r an ayasa, bu m i l letin e n b üyük b ek l en t is i d ir. B u s eb e p l e h a z ı r lık aģam as ın da o l a n y e n i an a y a s ad an e n ö n em l i be k lentimiz, b ü tü n m i l leti k u c a k lamas ı v e k im s e y i ö t e k i l eģ t i rm em e s i d i r. S a y ı n B a Ģ k an, d e ğ e rl i a r k a d aģ l a r; h a l k ı n k e n d i k e n d ini y ö n e tm es i a n lamın a g e len d e m ok r as i, ı Ģ ığ ı n ı An ayasa dan al ı r. D em ok ra s i ni n k a li t es i, An a y a s a n ı n k al i te s ine ba ğ lıdır A n a y as a s ı an t i de m ok r a t ik y o l l a rl a h a z ı r l a n dığı i ç i n i ç e r i k olarak s i v il l iği a r k a p l ana i t m iģ t i r A n a y a s as ı d e v l e ti k utsam ıģ, b i re y i z a m a n z a m an u n utm u Ģ tu r ; v a t a nd a Ģ ı n ı, s a h i p o l d u ğu h ak v e ö z g ü r l ük l e r le d e v l e ti h e r a n z a f i y e t e d ü Ģ ü r e b il ec e k p o t a n s i y e l t e hl ik e o l arak g ö r m üģ t ü r. A r t ı k gü n üm ü z d e " Ġ nsanı y a Ģ at k i d e v let y a Ģ a s ın " a n l a y ıģ ı n ı n e g em e n o l du ğ u, d e m ok r as i ni n bü t ü n k avram v e k u ru m l a r ı y l a hâ k im o lduğu, ö z g ü r l ükç ü v e de m ok r a ti k b i r ru ha s a h ip, s i v i l i r ad e ni n ü rü n ü, i ns a n o da k lı y e n i b i r a n a y a s a y a p ı l m as ı k a ç ın ı lm a z d ı r. B u A n a y a s a, g e ç k a lınmadan hazırlan m a lı ve milletim i z r a ha t b i r n e f es al m a l ı d ı r. S a y ı n B a Ģ k a n, d e ğe r l i a r k a da Ģ lar; bu g ü z el ü lk e n in n üfusunun b ü y ü k b i r bö l üm ü n ü biz g e n ç l e r ol uģ t u rm a k ta y ı z. B ü y ü k l e r im i z, bi z l e r i g e l ec e ği n bü y ü k Tü r k iye'sini inģa e d ec ek bi re y l e r o l a r ak gö r m e k te d i r. B öylesine ön e m l i b i r g ö r eve l a y ı k g ö r ül e n b i z g en ç l e ri n, b u g ö re v i h ak k ı y la g e r ç ek l eģ t irebil m e s i için çok i y i bi r eğ i t im - öğ r et i m s ü r ec i nd e n g e ç i r i lmesi g e r ek m ek t ed i r. F a k a t bu ü l k e n in e n ön e m li p r o bl e m l e r inden b i r i d e, hi ç Ģ üp h e y o k k i, e ğ i ti m - öğ r e tim m e s e l es i di r An ayasası n ı n 4 2 nci m ad de s i nd e di l e g e ti r i len "Kimse, e ği t im v e ö ğ ren im h a k k ı n da n y o k s u n b ı r ak ı l am a z. " i l k e s i i ç e r ik itibarıyla d o ğ ru v e a nl am l ı d ı r. A nc a k u y g u l amada z a m a n z a m an s ı k ı n t ılar y a Ģ a n m a k ta d ı r. Ye n i a n a y as a, u y g u lamad a y a Ģ a n an b u s ı k ı ntı l a r ı o r t a d an k al d ı r m a l ıd ı r. H e r k e s i ç in e ğ i ti m ha k k ı, f ı r s a t v e im k ân e Ģ i t l iği s a ğl a nm al ı ; ü ni v e r s i te l er b i l im i n v e ö z g ü rl ük l e rin m e r k e z i h â li n e g etiril m e li ; YÖK Ģ e ff a f b i r k u r um a d ö n üģ t ü rü lm e li v e e ğ i t im - öğ r e t im k u r um l a rı b i z g e nç leri ge l ec e ğe b ü y ü k bi r a z i m v e k a ra rl ı l ı k l a h a z ı r l am a l ıd ı r. B A ġ K A N S a y ı n E s en, k o n uģ m a s ü r e ni z b i t m i Ģ t i r, l ütfen sözleri n i z i t op a r l a y ı n ı z. ĠBR A H Ġ M H A L Ġ L E S E N ( D e v a m l a ) Ta m a m. S ağ o l un B aģ k an ı m, t o pa r lıyorum. S a y g ı d e ğ e r a rk a d aģ lar, s on ol a r ak Ģ u nu s ö y leyebiliri m k i ç a ğ da Ģ ç o ğ u lc u, k atılım c ı, e Ģ i tl i k ç i v e d e m o k ra t ik b i r r u ha s a h ip bir a n a ya s a b u ne c ip millete ç ok y a k ıģ ı r. S a y g ı l a r ım l a. ( Al k ıģ l a r ) B A ġ K A N S a y ı n E s en e kon u Ģ m as ı n da n do l a yı t e Ģ e k k ü r ed i y o r u z. Ü ç ü n c ü s ö z, H a k k â r i Öğ r e n c i Me c l i s i B aģ k an ı Sayın Sadık ġ e n e ai t t i r. B u y u r u n S a y ı n ġ en. ( A lk ı Ģ lar) K o n u Ģ m a s ü r en i z b eģ da k ik a d ı r. S A D I K ġ E N ( H a k k â ri ) S a y ı n B a Ģ k a n, d eğ e r li K u r u l ü y e leri ; h iç k u Ģ k us u z k i Tü r k i y e ' n in Ģ u an k i k o n um u i t ibar ı yl a en ön e m l i i h ti y a c ı n ın y e n i bi r an a y a s a ol d uğ u d u r. B u n e d en l e, gü v e n v e b a r ı Ģ o r t am ı n da g e rç e k l e Ģ e b il m es ine k a t k ı s a ğ lamak am ac ı y l a ge ni Ģ v e k a p s a m l ı b i r ç al ı Ģ m a y a p ı l m al ı d ı r. Ö z e l l ik l e Tü r k i y e v e b ö l g e m i z i ç i n d em ok r a t ik k a tk ı s ağ l a y a c ak y e ni b i r a n a ya s a y a p ı l m al ı a n c a k y a p ı lac a k b u y e n i A n a y as a, b a Ģ ta insan ha k l a r ı nı ta n ı y a n v e b u nl a r a r iayeti t e m in ede n k u r a ll a r ı i h ti v a e t m e l i di r. H e r g e ç e n gü n b ü y ü y en v e g e l iģ en ü lk em i z d e, t o p lumda k i b ü tü n bi r eyleri n v e s ın ı f ların k e n di l e ri n i i ç inde gö r dü k l e ri d em ok r a t ik, k a t ıl ı m lı v e e Ģ i tl ik ç i b i r a n a y a s an ı n ol u Ģ t u r ul m a s ı h e p im i z i n te m e n n is idir. B e n d e H ak k â ri ni n ġ em d i nl i il ç es i Ġ MK B l i s es i n de n H a k k â ri ö ğ r en c i t e m s i lc i s i o l arak a r a n ı z d a bu l un m ak t an s o n de r e c e m utlu y um. Ya p ı l a c ak y e n i A na y a s a d a bi z i m de k atkım ı z ı n o l m as ı a d ın a h em o k ul i d a r em i z l e h em d e ö ğ ren c i k o m is y o n larımızla b a z ı m a d d el e r i h a z ı r ladık. B u b a ğ lamda ; ü lk em i z in b i r l ik v e b e r ab e r li k içinde, i n s a n larının m u tlu, h u z u r l u, k a r de Ģ ç e, re f a h i ç i nd e y a Ģ a y a b i lm es i tem e n ni s i y l e y e n i Anayasa: 1 ) B ü t ü n i ns an l a r ın e Ģ i t l iğini es as a lm a lı ; c inslerin, r en k lerin, ı r k ların v e d i l l e ri n bir ü s t ün l ük t eģ k i l e t m e d iğini v e i ns a nl a r ı n m en Ģ e leri i t i ba r i y l e h iç b i r i m ti y a z l a r ı, a y r ı c a l ık ları, a Ģ a ğılanm al a r ı n ın ol m ad ı ğ ı n ı g ös t e rm e l i; y ö n etenler i l e y ö n e t il e nl e r in k a nu n ön ü nd e eģ i tl i ğini t e m in e t m e l i; g a y r i k a nu n i d a v r a nıģlarla i l g il i o l a r ak d o k u n ul m a z l ık g i b i bi r i m ti y a z ı i h t iva e t m em e li d i r. 2) B ü t ü n i ns a nl a r ın h ü r r iyetini k ab u l e tm e li, k an u n l a rı n t es p i t e tt i ğ i du r u m ların d ıģ ınd a h ü r r i y e t lerine sın ı r l am a getiri l m e m e s ini s a ğl a m a l ı d ı r. 3) C e z a l a r ı n, k a nu n l a ra u y g u n o l a ra k te s pi t ed i l m e s i n i v e iģ l en e n s u ç u n a ğ ı r l ığ ına u y g u n c e z a v e r i l m e s ini t e m i n e tm e li ; b i r s uç i l e i t ha m e di l e n he r k esin, b a ğ ım s ı z m a h k em eler ö n ü n de s a v u nm a y a pm a d an v e s u ç u s a b it o l m a da n m ah k ûm e dil m es i ni ö n l em el i ; h e rkesin k a n un d a n eģit ta r z d a y a r a r l an m a h ak k ı nı sağlamalıdır.

15 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :15 4 ) H e r f e r di n, k an u nl a b e l i r ti lm i Ģ s ı n ı r lar i ç erisind e d üģ ü nc e lerini v e k a na a t lerini a ç ı k l am a h ü r r i y e ti n i t em i n e tm e li, h iç k im s en i n, y a l a n h a b e r y a y m a, t o pl u m u n v e k i Ģ i lerin v a k a r ı n a h ak a r e t e t m e y e y ö n e l ik y a y ı n l a r y a p m a s ı na i z i n v e rm e y e c ek h ü k üm l eri ihtiva etmel idir. 5 ) To p l u m u n v e d e v l etin d ü z e n i ni t e h li k e y e a tm a d ığ ı v e k a n un u n ç i z d i ğ i s ı n ı r lar i ç i nde k a l dığı s ü r ec e bi l gi l e ri n paylaģımı h u s u s un d a hi ç b i r e n ge l b u l un m a m asını sağlam al ı d ı r. 6) Ġ n s an h a y a t ı n ı n k u ts al l ı ğ ın ı, do k un u lamazlığını v e t ec a v ü z e d i lemezliğini k o r uma a l t ı na al m al ı ; i n s a n lığın k ötüye k u ll a n ıl m as ı nd a n, h a k s ı z l ık t a n, i ns an l a r ı Ģ iddet v e b as k ı dan k u r t a rm ak i ç in h e r t ü r lü t e d b i ri n a l ın m as ı nı s a ğ l am a l ı; k a nu n la t e s pi t e d i lm iģ o l a ra k h e rk esin h a k larını k o r um al ı ; a y rı c a i ft i r al a r a, h a k s ı z s u ç l am al a r a v e Ģ a n t a j l ara k a rģ ı Ģ e r e f v e h a y s iyeti k o r u nm as ı n ı t e m i n etmelidi r. 7) B ü t ü n e k on om i k k a yn a k lardan, he r k es i n fa y d a l a nm as ı n ı s a ğl amal ı ; hi ç k im s e y i ç a l ıģ m a i m k â nından m ah r u m bırakm a y a c a k düzenlemel e r e i m k â n v e rm e l i; d i n, d il, r e nk, inan ç, c i ns i y e t g ibi h us us l a rl a ç al ı Ģ m a da a y r ı m c ılık y a p ı lm a s ın ı e ng e llemeli ; h e r Ģ a hs ı n, ta b ii k a b il i y e t leri gereğ i nc e b i r e ğ i ti m a lm a h ak k ı n a sahip ol d u ğu v e t a b i i y e t e n ek l e ri n e u y g un t a r z d a, i Ģ i ni v e m e s l e ğ ini s e r bes t ç e seç m e h ak k ı n ı n b ul u n d uğ u v u r gu l a nm al ı d ır. 8 ) H e r k es in d üģ ü nc e, k a n aa t v e inanc ı n a g ö re d i ni n i y a Ģ am a h ü r r i ye t i n e s ah i p o l du ğu g e r ç eğ i ni i f a de e tm e li ; k a d ın v e y a e r k e k hi ç k i m s e n in b i r b aģ k a s ın ı d i n î k a n aa t l e ri n de n d olayı k ı n a y am a y a c ağ ı n ı, k üçük gö r e m e y e c eğ i ni, t op l u m u da o nl a r a k a rģ ı d ü Ģ m a nc a t a v ı r l a r ın iç ine ç e k e m e y ec e ği n i b e l irten m a dd e ler i htiva e tmelidi r. H e r k e s i n di n î du y g u l a r ı na s a y g ı g ös t erme m e c b u r i y e ti n i g e t i rm el idir. 9) H e r Ģ a hs ı n e v l e n m e, y u v a k u r m a, ç o c u k larını d inine, k ü l t ü rü ne g e l en e k ve g ö r e n ek lerine uygun o larak yeti Ģ ti r m e hak k ın ı s a ğ lamal ı d ı r. 10) K ü ç ük y a Ģ ta k i çoc uk l a rı n ç al ı Ģ t ı r ı lm a larının y as a k l a nm a s ı n ı te m i n e tmelidi r. 1 1 ) A i le kurumunu yüc el t m el i v e k o r um a l ıd ı r. 12) Tör e d â h i l o lm ak l a be r a b e r n e ol u rs a o ls un k a d ı na Ģ iddeti n ö n ün e g e ç e c ek tüm ç a l ıģ m a l a r ı i h ti v a e tm e li d i r. 13) Tü r k i y e ' n i n eğ i t im s e v iyesini y ük s el t ec e k ç al ıģ m al a r ı n v e d ü z e n lemel e r i n y a pılması, a y r ı c a d oğ u v e g ü n e y d oğ u d a v a r o l a n süre k l i öğ r e t m e n de ğ iģ ik l i ği B A ġ K A N S a y ı n ġ e n, k o n u Ģ m a s ü r en i z d ol m uģtur, lütfen s ö z l e ri n i z i top a r l a y ı n ı z. S A D I K ġ E N ( D e v a m l a ) ü c r e tl i ö ğ re t m e n li k g i b i s o r u nl a r ın ö n ün e ge ç ec e k m a dd e l eri i h t i v a etmel i di r. S o n o l a ra k : A y r ı c a, he r k es i n k e n di a n a d i lini d e v l e ti n g ü v e nc es i a l t ı n d a ö ğ r en m e y o l l a r ı n ı t e m i n e t m e l i di r. U n u t ul m am a lıdır k i fa rk l ı l ık z e n gi n li k ti r. H e p i n i z i s a y g ı y l a s e lamlıyorum. Te Ģ e k k ü r e de r i m. ( A lk ı Ģ l a r ) B A ġ K A N D ö r d ü nc ü s öz Konya Öğrenci Me c l isi BaĢk a n ı S a y ı n B a tu h an G ü r o c ak a aitt i r. ( A l k ı Ģ l a r ) K o n u Ģ m a s ü r en i z b eģ da k ik a d ı r. B A TUHAN G Ü R O C A K ( K o n y a ) S a y ı n B a Ģ k an v e Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l i s i n in d e ğe r li ü y e l e r i ; ön c e l ik l e h e pi n i z i Me v l â n â d i y a r ı K o n y a n ı n h o Ģ g ö r üs ü y le s e lamlıyorum. Si z l ere E Ģ r e f oğ l u Sü l e y m an B ey den, Alaaddi n K e y bu ba t t an s el am l a r g e t i rd im. B i z i m b ug ü n t o p lanıģ a m a c ım ı z, Tü r k i ye Ö ğ r e n c i Me c l i s i Ö z e l B i r l eģ i m i ni g e r ç ek l eģ t irmek ; b ö lgesel öğ r e nc i s o ru n larına d e ğ i nm ek, e ğ i ti m s ık ı ntı l a r ı na ç ö z ü m ü r e tm ek v e b a Ģ k a b i r y ön ü y l e d e, A t a t ü rk ' ü n b a hs e tt i ği m u as ı r m e de n i y e tl e r s e v i y e s i n e u laģm a k t a h ızla i l e r leyen Tü r k i y e iç in B i z d e v a r ı z. m es a jını verebilm e n in es a s o lduğ u k a n a atinde y i m. B i l i nd i ği ü z e r e y ı lının A na y a s a y ı l ı ol a r ak n itelen d i ri lm e s i n de n ö t ü r ü, b i z ö ğ re nci b a Ģ k a n larının y e n i A n ayasa hakk ı nd a k i g ö r üģ leri özel birleģim im i z d e s u n ul u y o r. B e n de A na y a s a h a k k ı n da k i düģ ü nc e lerim i be y a n e tm ek is t i y o r um. Ö n c e l ik le o l u Ģ t u r ul a c a k s i v i l b i r a n a y a s a d a n b a h s ed e bi l m e k iç i n, A n ayasa ç a l ıģ m a l a rına s a l t s i y a s i pa r t i lerin değ i l, t op l um u n t üm k es im l e r inin k a tk ı s ı ol m as ı g e r e k i r. N e t i c e i t i ba r ıyla, y a p ı l a n A na y a s a, s i y as i p a rt i l er a r ac ı l ığ ı y l a Tü r k m i l letinin ol uģ t u ra c a ğı b i r an a y a s as ı dır v e m a d de l e ri Tü r k m i l letinin özüms e y e c eğ i Ģ e k i l de olmalıdır. D e m o k ra t ik bi r a na y a s a d a t op l um u n t üm k e s i m l e ri n in ağ ı r l ık ol a r ak m utabık ol d uğu h u s us l a r y e r al m a l ı d ı r. B u ç e r ç e v e d e, A n a y a s a n ı n i lk ü ç m ad d es i nde y e r al a n d e v l e ti n Ģ ek l i, c u m h u r i y e ti n n i t el i k l e r i, d e v l e ti n b ü t ün l üğ ü, res m i d il i, b a y r a ğ ı, m i ll i m a r Ģ ı v e ba Ģ k e n ti n e i liģ k in d ü z e n l em e ler k o r u nm a lıdır. Ġ lk üç m a d de y i k o r u r n itelik t e o l an 4 ün c ü m a dd e n in k a l d ı rı lma d u r u m u g ün d em e d a h i ge t i r i lm em e li d i r. A n a y a s a t as l a ğı ol uģ tu r u l d uk t an s o n ra, d i li s ad e l eģ t i ri l ip, b r oģ ü r h â li n de tü m y u r d a d a ğ ı t ıl m as ı g e re k ti ğ i k a n a a ti n de y i m. B u nu n y a n ı n d a, k o n fe r an s l a r a ra c ıl ı ğ ı y l a ha lk ı m ız b i l gi l e nd i r il m e l idir ç ü nkü Anayasa bir m il l e ti n kaderi di r. B u d o ğ r u ltuda, h e m ha l k ım ı z a n a y a s a h a k k ın d a b il g i s a h ibi o lur h e m d e na s ıl b ir a n a y a s a y a o y v e r d i k leri n i r ah a tç a g ö rü r l e r. Do l a y ı s ı y l a, y e n i A na y a s a n ı n v a ta n d aģ üs t ün de k i e t k is i s a ğl ı k l ı bi r Ģ e k il de g ö r ül ü r.

16 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :16 G e l g e l el im b aģ k a bi r k on u y a, d o k u n ul m a z l ık. Bi z, b u r a d a, di ğ e r ba Ģ k an a r k a da Ģ l a r ım ı z la b e r a b e r Tü r k i y e de k i 1 7 m i l y o n a r k a d aģ ı m ı z ı t em s il e di y o r u z v e m il l e t ve k i ll e r im i z de m i l letim i z in t e m s i l i y e t s o ru m l u l uğ u nu g e rç e k l e Ģ t i r i y o r lar. Te m s i l i y e t b i r a y n a d ı r ç ün k ü te m s i l e t ti ğ i n g r ubu n, t o p l um u n ha k l a r ı n ı, h ü r r i y e t l e ri n i, dü Ģ ün c elerini ol d u ğu g i bi y a n s ı t ı r s ı n a m a m i ll e t olarak y a p t ı ğ ı m ı z e y l e m l erde h e r h a ng i bi r d ok u nu l m azlığımız yokken ned e n m i ll e t v e k i l lerimizin bu çeģit bir do k un u lm a z l ı ğı v a r. B u, te m s i li y e t e a y k ırıdır, m i ll e t v e k i l lerim i z in d ok u nu l m a z l ı ğ ı s ad ec e k ü r s ü d o k u n ul m a z l ığ ı o larak kalm a l ıd ı r. A y r ı c a, u n u t m a y a l ı m k i, y e ni A n a y a s a y a pm a k s i l ba Ģ tan k a r a r lar a l m a k d e ği l di r. Ye n i A n a y as a y a pm ak g eç m iģ t en de r s a lm aktır, y e n i A n a y as a y a pmak g e ç m i Ģ t e k i k a r a nl ı ğ a s övm e k d eğ i l g e l e c ek iç in ı Ģ ı k y a k m a k t ı r. Ye n i A n a y a s a d i r, tü r, , dir. Ye n i A n a y a s a Tü r k g e n ç l i ği n in b e k as ı d ı r. Li d e r Tü r k i y e ' n i n d u ru m u b öl g esel g ü c ün a na u ns u r ud u r. A r k a d aģ l a r, k o n u d ıģ ı na ç ık ac a ğ ım a m a b u k a d a r d i nl e y e n v a rk e n bu n l a r ı s ö y l e m e den e d e m e y e c eğ i m : D e ğ e rl i b ü y ük l e ri m i z i n, b i z g e n ç l e r in d u ru m u n e d e ni y l e z a m an z am an h a y ı f l a nd ı ğ ı nı, ü z ü ldüğü n ü, k a y g ı landığ ı n ı b i li y o r u z, g ö r ü y o r u z, du y u y o r u z. S i z l e r i n n e z d inde d e ğ e r li b ü y ü k l e r im i z e Ģ u Ģ ek i lde s es l e nm ek i s t i y o r um : B i z, v a t an ı u ğ r u n a bi r d e n f a z la c anı o l m ad ı ğ ı i ç i n t ee s s ü f e d e n lerden i z. B i z, A l pa r s l an ı n, K e y k ub a t ın, F a t i h i n y u r t y a ptıkları bu c o ğ r afyanın be k ç is i, U lubatlı H a s a n ın d ik t iği sanc a ğ ın g öl g es i y i z. M a l a z g i r t t e an a h ta r ı ç e v iren, V i y a n a ö n l e ri n de Ģ a h ade t g e t i r e n, Ġs t a nb u l da bir ç a ğ ı de v i r e n n es l i n t o r u n larıyız. B i z d o ğ u y u z, b i z b a t ı y ı z, b i z k u z e y b iz güneyiz, biz Tü r k i y e yi z! ( A lk ıģ l a r ) B A ġ K A N B a Ģ k a n ım ı z a, bu gü z e l k o n uģ m a s ı nda n d ol a y ı t eģ e k k ü r e d i yo r u z. B e Ģ i nc i s ö z, Me r s i n Ö ğ re n c i Me c l i s i BaĢk a nı Sayın Ahmet Gül h an B a l a aittir. ( A lk ı Ģ l a r ) K o n u Ģ m a s ü r en i z b eģ da k ik a d ı r. A H ME T G Ü L H A N B A L ( Me r s i n ) - K ı y m e t l i i l öğ r e n c i m ec l is i ba Ģ k a n ı a r k a da Ģ larım, ben Me h m e d  k i f E r s o y S o s y a l B i l im ler L i s e s i 1 1 i n c i s ı n ıf ö ğ r e nc is i A hm e t G ü l ha n B a l. H ep i ni zi s a y g ı il e s e l am l ı y o ru m. A r k a d aģ l a r, to p l um um uzun t ü m k e s i m lerini n g ö r ü Ģ l e r ini y a ns ı ta n ye n i b i r a n a y as a nın o l u Ģ u m un u ö ğ r e nc i m eclisimizin de g ü nd e m e a lm a s ı ç ok is a be t li o lm uģtur. A r k a d aģ l a r, A n a y a s a, an a g i bi Ģ e f k atli, a n a g i bi m e r ha m e t l i, a n a g i bi k u c ak l a y ı c ı o lm a lı ; ü l k en i n h e r f e r d ini k uc a k l a m a l ı. A n a nın u s lu - y a r a m a z de m ed e n bü t ü n ç oc u k l a r ı nı k o Ģ uls u z s e v d i ği g i bi, A n a y as a d a ü lk e s i n de y a Ģ a y a n h e r b i r bi r e y i k oģ ul s u z s e v m e l i, ü lk e ni n bü t ün b i r e y l e r ine eģit m es a fed e y a k l aģ m al ı. A n am ı z da n k o rk m a y ı z a m a o na s a y g ı d u y a r ı z. A n a y a s a d a b i z i k o rk u tm am a l ı a m a b i z i m ge l iģ im im i z e k a t k ı s a ğl a d ığ ı iç in saygı du y m a l ı y ı z. A r k a d aģ l a r, y e n i A na y a s a m ı z d a ön c ek i g i b i k ı r m ı z ı ç i z g iler o l m a l ı, b u nl ar d e ğ iģ t i ri l m e m el i. Bu n lar, d e v l e ti n Ģ e k l i, c um hu r i y e t i n n i t el ik l e ri, d e v letin b ü t ün l ü ğü, r es m î d i l i, b a y r a ğ ı, m i ll i m a r Ģ ı v e b a Ģ k e n ti, bu n l a r o lm a z s a o lm a z l a r ım ı z. Ya s a m a, y ü r ü tm e v e y argı birb i r lerini n gö r e v a lanına m üd a h al e etmemeli. A n a y a s a y ı h e r o rg a n kendine g öre yorum l am am a l ı. H e r Ģ e y d en ö n c e, An a y a s a nın d il i y o ru m a aç ık ol m am al ı, o k um a y a z m a b i len h e r b i r ey a n l a y a bi l m e l i; o nu e l kitabı, c e p k i ta b ı o l a ra k ta Ģ ı y a b il m el i. A n a y a s a u z u n o lm am a lı ; k ı s a v e n et, aç ı k l a y ı c ı o l m a l ı. Ü c r e t t e ad a l etin s a ğ lanmas ı g e re k i r. E Ģ i t i Ģ e e Ģ i t ü c re t d i y oruz a m a ç a lıģanla ç a l ıģ m a y a n ı a y n ı k e fe y e k o y u y o r u z. P e r fo r m ans a da y a l ı üc r e t p o li t ik as ı n a g e ç m ek g erekir. Me v c u t A n a y a s a g en ç liği ele alm ıģ am a el l e t utulur b i r Ģ e y y o k. S p o r u n g e li Ģ ti r i lm es i dah a ö ne m li ol a r ak g ö rü lm ü Ģ. To p l um u n y ü z d e kaçı s p o rc u? G e n ç l e re ü ni v e r s ite lazım, ge n ç l e r e i Ģ s ah a s ı lazım, gen ç lere s os y a l gü v e n c e l a z ı m. A r k a d aģ l a r, bi r n ok t a y a d a h a d ik k a t etmen i z i is t i y o r um : P o z i ti f a y r ımc ı l ık y a p al ı m ama e r k ek l e ri d e t a m a m e n m a ğ du r e tm e y e li m. Po z i t i f a y r ım c ıl ı k e Ģ i t l ik il k e s i ne t e rs dü Ģ m e s i n. S e n e l e rc e A n a y a s a il e g ö z ü m ü z ü k o rk u t t ul a r. Yı l l a r c a, o n a s a y g ı d u ym a y ı ö ğ re t m e d il e r. A n a y a s a m i ll e ti n is t ek l erine c e v a p v e r s e y d i s a y g ı k en d il i ği n d en ol u r d u. A r k a d aģ l a r, ö y l e b i r a na y a s a ol s u n k i ç o c u k l a rı Ģ e fk a tl e k u c a k l a s ı n, ge n ç lere s ö z h ak k ı t a n ı s ı n, g en ç lerin ön ün ü a ç s ı n ; ç a l ıģ a nl a r a, ü r e t e nl e r e u fu k aç s ın ; k ı z l a r ı k a dınları k o ruyucu değil, f ı rs a t lar s u n s u n ; ü l k e d e y aģ a y a n he r b ir b i r e y e eģ i t f ı r s a t l a r s u n s un, v a t a nd aģ ı n ı d oğ u, b a t ı, k u z e y, g ü n e y d i y e a y ı r m a s ı n, i n a n ç v e ibadet özgürl ü ğü t a n ıs ı n; t e k b a y r ak, t e k m i ll e t, tek d i l bü t ü nl ü ğü k o r u ns u n a m a a n a di l leri de z e n ginlik olarak g ö rs ü n. A n a d o lu a s ırlardır n ic e m i l letleri k uc ak l am ı Ģ t ır, k u c a k lamaya da d e va m e d ec ek t i r k e n di h a l k ı n a de ğ e r v e r en, v a t a n ı n a na n k ö r l ük e t m e y e n m i ll e t lere b u t o p r ak lar n a nkörlük e t m e y ec e k ti r. Ü l k e m i z d e y a Ģ a y a n he r b i r b i r e y i n d il i ni, di n ini, k ü l tü r ü nü z e n gi n li k o l a ra k g ö r m e l i y i z. F a t i h Su l ta n Me h m e t Ġ s t a n b ul ' u f e th e t ti ğ inde bu r a d a y aģ a y a n i n s a n ları n d il i, d i ni, ı rk ı ne ol ursa o l s un z a r a r v e r i lm e y ec e ğ ini b e li r m i Ģ ti. A y a s o f y a ' d a k i m o z a i k ler y ağ m a lanınc a " B i r d ah a bu m o z a i k l e r e d o k u n an b en i m k ı l ıc ım ı t a da r. " d iyerek ü lk es i n de y a Ģ a ya n i ns a nl a r ı n m o z a iğin b ir p a r ç as ı ol d uğ u nu a nl a tm a k i s te m i Ģ ti r.

17 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :17 A r k a d aģ l a r, Fa t i h S u l tan Me h m e t, k ı rm a d an, dö k m e d e n, as m a d a n, k es m ed e n b i r Ģ e y leri d e ğ iģ t i r di y s e bi z d e Ģ im d i on u n y a Ģ ı n d a y ı z. Kı r m a da n, dö k m e d en y e n i Tü r k i y e y e b i z g en ç ler de k a t k ı s u n a bi l i rs ek n e mutlu b i z e. S e v g i l i a rk a d aģ l ar, Tü r k i y e ' d e y a Ģ a y a n h e r ins a n Tü r k i y e m o z a iğini n b i r p a r ç as ı d ı r. H e r b i r b i r e y b u ül k e y e r e n k k atacaktır, c an k a ta c ak t ı r. G a z i a n te p Z eug m a m o z a i ğ indek i Ç i nge ne K ı z m o t i f i b u gü n e k s ik ti r. B i z b i r l i k be r a b e rl ik i ç e r is inde e l el e v e r e r ek, t o p lumun t ü m k e s im leri b i r l eģ e r ek y e n i A n a y a s a m ı z ı ol uģ t u r al ı m, Ç i ng e n e K ı z ı t am a m l a y a r ak o nu g ül ü m s e te l im. B e n i d inledi ğ iniz i ç in t e Ģ ek k ü r ed i y o r um, y ü c e Me c l i s im i s a y g ıyla s e l am l ı y o r um. ( A l k ı Ģ l a r ) B A ġ K A N S a y ı n B a l a t e Ģ ek k ü r e di y o r u z. A l t ı n c a s ö z, Ma l a t y a Ö ğ r e n c i Me c l i s i BaĢk a nı Sa y ı n F a t ih Polat a aitt i r. ( A l k ıģ l a r ) F A TĠ H P O L A T ( M a l a t y a ) - S a y ı n B a Ģ k a n, s a y ı n m i l letvekilleri, i l ö ğ re nc i m e c lis b a Ģ k a n ları; k o nu Ģ m a m a baģlarken he p inizi saygıyla selam l ı y o r um. Ö ğ r e n c i gö z ü y l e n a s ıl b i r a n a y a s a i s ti y o r u z? Ġ n s an s os y a l b i r v a r l ı k tı r. Ta r i h i n e n es k i ç a ğ larında n g ün üm ü z e k a d a r i n s a n lar b a r ıģ i ç inde, bi r a r a da y a Ģ am ak i ç i n d e v l etler k u r m u Ģ lar ; k a n un l a r, k u ra l lar bel i r lemiģ l e r ; t o pl u m s al s ö z l e Ģ m e l e r i m z a lamıģ l a rd ır. G ü n ü m ü z d e a d al e tl i bi r d e v l e t d ü z e ni k u rm a n ın e n d o ğ ru y o l u t a m d em o k ra s iyi y ö n e t i m d e e g em en k ı l ac a k t op l um s a l b i r s ö z l eģ m e y a n i i y i b ir a n a y as a y a p m ak t ı r. A na y a s a lar, d e v l e t i n t em el k u r um l arının n as ı l i Ģ l e y e c e ğ i ni b e l i r l e y e n, k iģ i l erin t em e l h ak v e ö z g ü r l ü k le ri ni g ü v e n c e altı n a a l a n, en önem l i v e te m e l y a s a l d a y a n a ğ ı o l uģ t u ru r. D e m o k ra t ik b i r a n a y asa i h t i y a c ı, Tü r k i y e ' d e, b ü t ü n t op l um k es i m l e r inin k ab u l e t ti ğ i bir g e r ç ek t i r. D e m o k ra t ik b i r a na y a s an ı n n a s ıl olacağına, h iç Ģ ü p h es i z k i fa r k lı ç e v r e l e r de n farklı ö n e r il e r s u n ul a c a k tı r. D e m o k ra t ik b i r a n a ya s a, ö n c e l ik l e, b ü tün t o p lum k es i m l e r inin, s i v il t o pl um k u r u luģlarının, d e v l et k u r u m l a r ı nın g ö rü Ģ leri a l ı n arak m ü m k ü n o l a n en g e ni Ģ k a t ı l ım v e m u t ab a k a t l a y a p ıl m a l ı dır. Tü r k i y e d e b ug ü ne k a d a r y a p ı lm ı Ģ ol a n an ayasal a r he m iç e r ik h em d e y a p ı l ı Ģ t a r z ı b ak ı m ı n d an d em o k ra t ik o lm ak t a n u z a k t ı r. Ye n i A n a y a s a, d e v l e ti n n i t el i k l e r ini b e l i rl e rk en h uk u k u n üs t ün l üğ ü n ü e v r e n s el d eğ e r ler ü z e r i n d en aç ı k lamalı ve bireys el h ak v e ö z g ü rlükleri b u çerç e v e de d ü ze n l em e li d i r. Ġ n a nç v e d ü Ģ ü nc e f a rk l ı l ığ ı b i r ül k en i n e n ö n e m l i z e n g inlik l e ri n den o l u p, inanç v e d ü Ģ ün c e özgürlüğü i n s an o n u ru n a y ak ı Ģ ı r b i r Ģekilde dü z e n l en m e l i v e t e m inat al t ı na a lınmalıdır. E k m ek v e s u k ad a r m u h t aç ol d u ğu m u z a d alet m e k an i z m as ı, k an u n k a rģ ı s ı n d a eģ i t lik p r e n s i b i d oğ r u l tu s un d a, a d il y a r g ıl am a y ı g ü ve n c e a l tı n a a lm a lı, v erdiği k a ra r l a rl a b i r e y l erde g ü v e n d u y gu s u o l uģ t u rm a l ıd ı r. Ya r g ı lama v e tu t u k l u l uk s ü r el e r i k am u v i c d a nını ra h a ts ı z e dec ek Ģ e k i l de u z a m a m al ı d ı r. Bu durum, y e ni a na y a s a l a r ha z ı r l a n ı rk e n göz ö n ü n de b ul u nd u r ul m al ıd ı r. B i r ü lk e n in e n b ü y ü k d e ğ e ri, e ği t il m iģ ni te l i k l i nü f us u du r. E ğ itim d e f ı rs a t e Ģ i t l iği s a ğ lanmalı, t e m e l insan h ak l a r ın d an b i ri o lan e ğ itim h ak k ı hi ç b ir g e r e k ç e il e r i s ü rü l erek s ı n ı r landırı lm a m a l ı dır. Tü r k i y e ' n i n g el e c e k y ı l lar için iģ g ü c ü i h ti y a c ı te s p it edil e r ek ok u l larda bu d o ğ r u ltuda m es l ek i y ön l e n di r m e y a p ı lm a l ı, ü n i v e r s i t e ler b u i h t i y aç d o ğ ru l t us u nd a y e n ide n d ü z e n l en m el i di r. A i l e k u ru m u t op l um u n te m e li d i r. S o s y a l d e v l e t a n l a y ı Ģ ı i ç e ri s inde a il e k u r um u k o ru n m a lı v e y ü c e l t i lm e li d i r. S a ğ lık g ü v e nc e s i, iģ g ü v e nc e s i v e a i l e iç i Ģ i d de t i ö n l em e k on u s u n da a ile b i r e y l e r inin i ns a nc a y a Ģ a m a larını s ağ l a y a c a k he r t ü r lü tedb i r y e ni A n ayasa ile alınmalıdır. E n g e l li l e r, k im s es i z ç oc u k l a r, z a r a r l ı al ı Ģ k a nlıkların p e nç es i n e dü Ģ en g e n ç l e r, d ul v e y e t i m l e r, b ak ım a m u h t aç k ims e l e r ç ık a r ıl a c a k ya s a larla e n i y i Ģ ek i lde korunmalıdır. Ya r ı n ı n c u m hu r b aģ k an ları, b a Ģ b a k a n l arı v e m i ll e t v e k i l leri b i z g e nç l e r e bu ü l k en in g e l ec e ği n i k u rm a da v e p l a nl a m a d a d a h a çok f ırsat veril m el i di r. B u g ü n bu y ü c e Me c l isin ç atısı a l t ın d a b u lunm a k ta n gu r u r du y u y o r, b u b ü y ük g u r uru b i z l e r e y a Ģ a t a n atal a r ım ı z ı r a hm e t le anıyor, de v l e t b ü y ük l e ri m i z e Ģ ükranlarım ı s u nu y o r u m. Tü r k i y e ' d e b ü t ü n k e s im l e r i r efah iç e r is i nd e m u t lu y a Ģ a t ac ak, b e k l en t i l e ri k a rģ ı layacak b i r a na y a s a t e m e n ni s i y le kon u Ģ m am ı bi t i r i y o rum. H e p i n i z e te Ģ e k k ü r ed i y o r, s a y g ıl a r s u nu y o r u m. ( A l k ıģ l a r ) B A ġ K A N S a y ı n P o lat a teģekk ü r ed i y o r u z. Ye d i n c i s ö z, Ma r d i n Ö ğrenci Me c l i s i BaĢk a nı Sa y ı n Ġ b r a hi m Ak k u r t a ai t t i r. B u y u r u n S a y ı n Ak k u rt. (A l k ı Ģ l a r ) Ġ B R A H Ġ M A K K U R T ( Ma r d i n ) S a y ı n Me c l i s Ba Ģ k a n ım, D e ğe r l i 9 uncu D ö n em Tü r k i ye Ö ğ r e n c i Me c l i s i B a Ģ k an ı m, d e ğ e rl i i l ö ğ r e nc i m e c l i s b aģ k a n ı a rk ad aģ l a r ım, de ğ e rl i d i n leyen l e r; h e p i ni z i s e l am l a rı n en g ü z e l i ol a n Allah ın s elamıyla s e lamlıyorum. D i n l e r v e di l ler d i y a r ı, ta r i h î do k u s u y l a b i r dü nya k e n t i o l an g ü z e l Ma r d i n i m i z d en k u c ak d o l us u s e v g i ler getirdim s i z e. B i l d iğini z g i b i, Tü r k i y e Ö ğ r en c i Me c l i s i, Ö ğ r en c i g ö z üyle d e m o k r atik b ir a n a y a s a nas ı l o l m a l ıd ı r? s o ru s un u gü n d em olarak b e l irlem i Ģ t i r. D e ğ e r l i a r k ad a Ģ l a r, önc e l ik l e ü lk e m i z i n A n a ya s a g eçm i Ģ i n e k ı s a b i r y o l c u l uk y a p a rs a k ; c u m h u r i y e ti n i lanınd a n s o n r a 21, 2 4, 6 1 v e s o n y ı l larda en ç ok t artıģılan 8 2 An a y a s as ı i le

18 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :18 y ö n e t i l di k v e y ö n e t il i yo r u z. G e ç m iģ t ek i a nayasaların e k s i k l e r ini, f a z l a l a r ın ı u z u n u z a d ıya t a r t ı Ģ m ak y e r i n e, Ģ u a n y ü r ü r l ü k te o l an 8 2 A n a y a s a s ı n ı n m a s a ya y a t ı r ı l ı p e k s ik l ik l e rinin b e l i rl e nm e s i g e r ek m ek te d i r. B u te s p i t ler, s a nırı m, y e ni b i r a n a y as a y ap a r k en bi z e do ğ r u b i r f ik ir v e r e c e k, a y n ı ha t a lara d ü Ģ m e m i z i e ng e ll e y e c ek t i r. A n a y a s a nın ha lk o y u y l a k a bu l ün d e n b aģ larsak ; s o n y ı l l a rd a m eģ r u i y e ti ç ok t a rt ı Ģ ıl a n b ir i h t i lalin ü rü n ü o l an A na y a s a y ü z d e 9 2 e v e t il e k a b ul e di lm i Ģ o lm asına r ağ m en bu k a b u l n e Ģ a r t lar al t ı nd a g e r ç e k leģ m iģ? D e m o k r a ti k b i r s e ç im o rt a m ı n ı n o lup o lm a d ığ ı, o l uģ t u r ul a n s eç im o r t a m ın d a v a ta n d aģ ı n B i r a n ö nc e n e o lacak s a o l s u n, y e t e r k i bas k ı lar b itsin. d i y e e v e t d e d i ği k o n us u n da k i g erçekleri Ģ u a n h a y a t t a o l a n ihtilalin Ģ ah i tl e ri n d e n v e m a ğ du r l a rı n dan ö ğ r e nm e k t e y i z. D e m e k k i An a y a s a, d en i ldiği g i b i, t üm t op l um u n i nc e l e y e r ek, i ç i n e s i nd i re r ek g ö n ü ll ü o l a r ak k a b ul e tti ğ i bi r a na y a s a d e ği l di r. A n a y a s a nın ba Ģ langıç i l k el e r indek i d em ok r a tik d e v l e t v u r g us u nu n ü lk e m i z d e ç ok c iddi a n l am d a e k s i k l ik l e ri n i n olduğu n u, b i z z a t A n a y as a da n k a y n a k l a na n p r ob l e m l e r in v a t a nd a Ģ o l a rak b i z i c iddi sık ı n t ıl a r a sok m ak t a o l du ğ u nu bi l i y o ru z. C u m h u ri y e t i n i l an ı n da n i t i ba r e n d em ok r a t ik bi li n ç k on u s u n d a k a t e t ti ğ im i z m es a fe n in bir h a y l i a z o l du ğ u nu d üģ ü n ü y o r um. B u d u r umun f a rk ı nd a o lm a m ı z, c es u r a d ım l a r a tm am ı z g e r e k t i ğ ini g ö s te r m e k ted i r. D e ğ e r l i a r k a d aģ l a r, pe k i, b e n y e n i An a y a s a d a n n el e r b e k l i y o r um? Ö nc e li k le y eni A n a y a s a Tü r k i y e C u m h u r i y e t i n d e t üm k e s im l e r in o rt a k b i r k ana a t i o l m a l ıd ı r. H e r tü r lü i d e ol o j iden u z a k, d e ği Ģ im i en g e ll em e y e c ek y a pıya sahi p ol m al ı d ı r. B i l i nd i ği g ibi, Tü r k i y e C u m h u ri y e t i di n, d i l, ırk, m e z h e p g i bi f a rk l ılıkları b ün y e s inde b a r ı n d ıran b i r de v l e t t i r. B i r l ik iç i nd e y a Ģ a m am ızın temel i de m o k r as i y e d a y a n d ı r ıl m al ı d ı r. D e v l e t e k s e n li a n a y asa mı, b i re y e k s e n l i A n ayasa mı? ta r t ı Ģ m al a r ı nd a b i r e y i n ö n p lana ç ı k t ığ ı, o r t ak a k l ı n s ö y lediği Ģ e y, b i r e y i n h ak l a r ı n ı n d e v l etin aģ ı r ı k orumac ı m a ntığı iç i n de y ok o l u p e r idiği ge r ç eğ i di r. B i r e y e a n a y a s a l o larak t an ı n an bi r ç o k h ak ve f ı rs a t ın as l ın d a ç ok s ı k ı Ģ a r t lara ba ğ l ı o l du ğ un u görmekteyiz. G ü n ü m ü z d e t a r t ıģ ı lan i k i nc i b a Ģ l ı k, a na y a s a ların i ns an a v e r i lm iģ ol a n t em el h ak ve h ü r r i y e t leri an c ak l ar ile törpül e d iği, e n ge l l ed i ği, hatta yok s a y d ı ğ ı g e rçeğidi r. K ü r e s el l eģ e n d ün y a d a te m e l h ak v e h ü r r i y e tl e ri n t an ı m ı d a rb e d ö ne m lerinden ç o k f a rklı a l g ı lanmakta d ı r. A s k e r î v e s a y e t in ba s k ı s ı a ltınd a k a l an s i y a s i v e h u k u k i e r k l e r in de m ok r a ti k bir t o p l um o l uģ t u rm as ı m ü m k ü n d eğ i ldir. S on y ı l l a rd a y aģ a d ığ ı m ız m ü d ah a leleri n to p lumu z o r l a y a r a k ç e k i d ü z e n v e r m e a lıģk a n lığı m i lletten g e r i d ö nm ek t e dir. B u a nl am d a h u k u k u n ü s t ün l ü ğü t es is e di lm e li ve A n a y a s a n ı n e v r e n s e l i lk el e r i u y u m lu bir h âl e g etiril m el i di r. B A ġ K A N S a y ı n A k k u r t, k o nu Ģ m a s ü r en i z d o lmuģtur. L ü t fe n s ö z l e r inizi toparl a y ı n ı z. Ġ B R A H Ġ M A K K U R T ( D e v a m l a ) B itiriyorum B aģk a n ım. A n a y a s a y a p ıl ı r k e n ç oğ u l c u, ç a ğ ı n ge r is i nd e k a lm a y a n, ak s i n e, ç ağ d a Ģ a n a y a s a l a ra ö r n e k o l ac ak b ir anayasa hazırlan m as ı g e r ek m e k t ed i r. U m a r ı m t üm to p lumun b e k len t is i o lan b u y e n i A n a y a s a f ik r i b i r a n ö nc e h a y a t a g eç e r ve m i ll e t im i z i n d a ha m u t l u, h u z u r l u o l m a s ın a y a r d ım c ı o l ac ak b i r d ü z e n o luģturu r. S ö z l e r i m e s o n v e r i rk en d e m ok r a ti k b il i nc in g e l iģ m e s ine k a t k ı s a ğ layan b ü y ü k lerimize t e Ģ ek k ü r e de r, b u birl e Ģ i m i n hepi m i z e h a y ı r l ı o lm a s ın ı di l e ri m. A l l a h y a r v e y a r dımc ı n ız olsun. (AlkıĢlar) B A ġ K A N B u k o n u y l a i l g il i s e k i z inci v e s o n s ö z h a k k ı Ya l o v a Ö ğ r e nc i Me c l i s i Ba Ģ k anı S a y ı n Mü c a h i t F u rk a n ġe k e r e aittir. B u y u r u n S a y ı n ġ ek e r. (A l k ı Ģ l a r ) K o n u Ģ m a s ü r en i z b eģ da k ik a d ı r. M Ü C A H Ġ T F U R K A N ġ E K E R ( Ya l o v a ) S a y ı n D i v a n, k ı y m e t li k a t ıl ım c ıl a r, s a y g ıd e ğer k a r d eģ l erim; K a nu n ues a s i ' n i n y ü r ü rl ü ğe g i r m es inden b u y a n a ü l k em i z Tü r k i y e s ü r ek li A n a y a s a m e s el e s i n i t a r t ı Ģ m a k ta d ı r f ak a t ü lk emizdeki s i y a s al t a r t ıģ m aların o d ağ ı n da k i as ı l s orun i s e a n a y a s a y ı k im i n yapacağ ı il e il g il i di r. D o k s an i k i y ı l ö n c e burada t o pl a na n B ü y ü k Mi l l e t Me c l i s inin te m s i l k a b i li y e t i o ldukça y ü k s ek t i. B u gü n u z l aģ m a z d e ni l e n k e s i m ler, k e n d i f a rk l ıl ı k l a r ı nı k o r u y a r a k, t ek b i r he d e f e t r a f ı nd a t o p lanm ı Ģ l a r dı. Ġ Ģ t e b u v e b en z e r i tutumları b a r ı nd ı r a n B i r inc i Me c l is, m il l e te ai t o lan e g e m e n li ğ in s o m u t b i r k a r Ģ ı lığı i di. F a k a t B i r i n c i Me c l i s c um h u ri y e t t a r i h inin il k d a rb e s i i le d a ğ ı t ıl ı nc a m i ll e t in e gem e n li ğ inin s om u t b i r k arģılığı kalmamıģ idi. Ġ k i nc i Me c l i s m ün t e hi b - i s a n il e r i n s e ç ti ğ i m eb u s larla o luģtu r u lm uģ tu r. B ö y l e c e ' d e m i ll e t eg e m e n li ğ i, m i l leti k e n di k ad e r ine t e r k ettirm e am a c ı y la v e f i i l î b i r k a lk ıģ m a ile e l e ge ç i ri lm iģ, 2 9 Ekim ' t e d e bu h âk im i y e t h u k u k il e Ģ t i r il m i Ģ t ir. Halk 1950 seçimleriyle ilk defa hâkimiyetin, bila kaydu Ģart millete ait olduğunu net bir Ģekilde ortaya koymuģtur. B u n d a n s o n r ak i bü t ün k a v g a, m i l lete a i t ol an e g e m e n li ğ in n a s ıl k ayıt v e Ģ a r t a l tı n a al ı n ac a ğı i l e il g il i di r. B u g ün d e d e v a m e de n t üm t a r t ıģ m al a r ı n a r k a p l a nında bu v a r d ı r. Ü l k e m i z i n ön ü nd e d u ra n e n ö n em l i s orunlard a n b i r i, t üm k a ra r v e u y g u lamaların halk t a r a f ı nd a n b el i r lenec e ği y e n i b i r a n a y a s an ı n na s ı l y a p ı lacağ ı i l e il g il idir. Ü l k em i z d e ö t ed e n b e ri d e v l e t es as ol a r ak al ın ı r, de v l e t i n m i l letten v e a n a y as a d an ön c e v a r o l du ğ u k ab u l e di l ir,

19 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :19 A n a y a s a d a o d e v letin b e k as ı i ç in y a p ıl ı r. O ne d e n le tü m a n a y a s a l a r d e v l e t i k o r u m a y a y ö n el ik m a d de l e rl e do l ud u r. O y s a an a y a s al a r to p lum ta r a f ı n da n bi r de v l e t düz e n i o l uģ t u rm ak am a c ıyla y a p ı l a n s ö z l eģ m el e r di r d a r b es i i l e b a Ģ l a ya n m üd a ha l el e r s ü r ec i nd e Tü r k i y e B ü y ü k Mi l l et Me c l i s i ni n m i ll et a d ı n a k ul l an d ı ğ ı e ge m en l i k y e t k is i s ın ı r l an d ı r ılm a y a ç a l ıģ ı lm ı Ģ v e z a m a n la A na y a s a y a k onu l an e s as l a rl a v e s a y e t s is te m i k u ru m s a ll a Ģ t ı r ı lm ıģ t ı r. S i y a s al s is t em i m i z i n s o r u nl a r ı nın ç ö z ümü a n c ak k ök l ü v e k a l ıc ı b i r s i y a s a l v e h uk u k i d ö n üģ ü m l e m üm k ü n o labili r. Mi l l e t e ge m en l iğini s a ğ laman ı n b un d an b aģ k a y o l u y o k tu r. B u n un i l k a d ım ı, i ns a n ha k l arı v e h u k u k un ü s tü n lüğü n ü e s as a lan, ö z g ü r l ük ç ü, k a t ı lımc ı v e ç o ğ ul c u de m o k ra t ik b i r a n a y as a y ap m ak t ı r. A n a y a s a y ı e l b ette b ir t o p lum s ö z l eģ m es i o l a r ak h al k y ap a c a k t ır a n c a k bu y eni A n a y a s a nın, d e v l e ti b irikim v e t ah a k k üm a y gıtı o larak g ö r en z i h ni y e t t e n to p lumu k o ru y a c ak h ü k üm l eri iç e rm e s i z orunludu r. B i r b aģ k a zo r u n l ul uk, f a rk l ıl ı k l a r ı ö t e k i l eģ t i r erek o l uģ t u rul a n ç a t ıģ m a a l an l a r ın ı n o r ta d a n k a ldırılm as ı d ı r. Hi ç k i m s e ni n ö z d e y a da s ö z d e v a t an d aģ o larak a y r ı l m a dığı, he r k es in özgür ve eģit yurttaģ l a r o l a r ak y a Ģ a dığı bi r Tü r k i y e i nģ a e tm ek z o r u n da y ı z. Ü l k e m i z d e k i s i s te m v esayet sis t em i di r, ha l k s ı z d e m o k r as i di r. Te o r i k o l a r ak TB M M ' n i n i k i t em e l f o nk s i y o nu v a r d ı r : y a s a m a v e d e n e ti m. A n a y asa Ma h k e m e s i is e TBMM'nin y a s a m a y e t k i s ini Ana y a s a y a u y g u n luk a ç ısından d en e t lemek t ed i r. N e h a z i n d i r k i A n a y a s a Ma h k em e s i n in b i r ç o k d efa k e n d is i ni y a s am a m e rcisi y e r i ne k o y d u ğu n a Ģ ah i t o l u nm u Ģ t u r. S i z k i m s iniz y a h u, Mi l l e t i n i ra de s i ne n a s ıl h ü k ü m s ü re r s i ni z v e y a h u t d a k en d i k a f an ı z a g ö r e b u i r ad eyi n a s ı l Ģ ek i ll e n di r i rs i niz? V e s a y e t s is t em inin te k b a ri z ö r n e ği d e s a de c e b u d e ği l di r. S eç i lm iģ hü k ûm e t lerde o l m a s ı g e re k e n y ü r ütme y e t k is i i s e ç eģ i t li o r ga n lar a r as ın da p a y l a Ģ tı r ı lm ı Ģ tı r ; YA ġ B A ġ K A N S a y ı n ġ e k e r, s ü r en i z d ol m uģ t u r ; l ü tf e n s ö z l e r i ni z i t am am l ayınız. M Ü C A H Ġ T F U R K A N ġ E K E R ( D e v a m l a ) Peki, sonland ı r ı y o r um. B u n ed e n le, y e ni a n ayasa, hu k u k un üs t ün l üğ ü t em el i ne da y a n a n, ç e rç e v e s i n i t emel i n s an h a k v e ö z g ü r lük l e r inin ç i z d i ği, b i r e y in d e v l e t e k a r Ģ ı ö z g ü rl ü k lerini n g en i Ģ l e t il m es i ni s a ğ layan, y u r t t aģ l a r iç erisind e ö z g ü r v e i ns a n o n u r u na y a k ı Ģ ı r b i r ha y a t ı g a r a n t i al t ı n a a l a n ye ni b i r t o p lum s ö z l e Ģ m es i o l m al ı d ı r, o l ac ak t ı r d a. B u s ü r e ç t e, P a r lamento, t a r i h î b i r f ı rs a t a s ah ip o l m ak la bera b e r ta r i hî b i r v e b a l de t a Ģ ım ak t adır. S i z l e r i s e lamların e n g ü z e l i o l an A l l ah ı n s e l a m ı i l e s el am l ı y o r, r a h m eti, b e r ek e ti, m e r h am e ti v e m a ğ f i re t i h e p im i z i n v e ü l k e m i z i n ü z e r i n e ol m a s ın ı t em e nn i e di y o r u m. ( A l k ı Ģ lar) B A ġ K A N S a y ı n ġ e k e r e teģekk ü r ed i y o r u z. Ç o ğ u m u z un b il d i ği g ibi, b i r k aç g ün ö nc e Trabzon un O f i l ç e s i n d e e s k i B a Ģ k a n ım ı z S a y ın Mu h a m m e d Mu h s i n Ak s o y un ön d e r li ğ inde Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l is i Trabzon O f Ça l ıģ ta y ı t o p l an m ıģ t ı r. B u ç a l ıģ t ayda a l ı n a n k a r a rl a r ı s i z l e r i n hu z u r u n a s u n a rk en, e s k i B a Ģ k a n ım ı z S a y ın Mu h a m m e d Mu h s i n A k s o y a Me c l is e k a t t ığ ı y e n i l ik l e r v e b u z am an a k a d a rk i e m ek leri iç in s i z l e r in huzurun d a b i r kez dah a te Ģ ek k ü r e tm ek istiyoru m. ( Al k ıģ lar) Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l i s i Trabzon Of ÇalıĢta y To p l a ntı Rapo r u 2 2 N i s an t a r i hl i Ç a l ı Ģ ta y d a ; Tü r k i y e Öğ r e n c i Me c l i s inin iģ l e vs e l li ğ i, y e n i e ği t im m o d el im i z v e y e n i A na y a s a k o nu l a r ı g ö r üģ ül d ü. Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l i s i n i n iģ levs e ll i ği k o nu s un d a y a p ı lan v e 8. D ö ne m R i z e Ġ l Ö ğ r en c i Me c l i s i B a Ģ k a nı B ü Ģ r a G ü n g ö r ün m od e r a tö r l üğ ü n d ek i t op l an t ı da ; D em o k ra s i v e O k ul Me c l i s l e ri Yö n e r g e s i n i n a n a y a s a y a e k l en m e s i, Yö n e r g e de k i ek s ik li k lerin gö z d e n g e ç i ri l m e s i i ç in y ı l d a en a z 2 k e r e t o p l an ı lm as ı, ç al ı Ģ m a t ak v i m inin o l u Ģ t u ru lm a s ı, i l ö ğ re n c i m e c l i s ba Ģ k a nl a rı n ın y a n ı n d a il ç e öğ r e nc i baģ k an l a r ın ı n d a s eç i lm esi, Tü r k i y e Ö ğ r e n c i Me c l i s i B aģ k a n l ığ ı l o go s u i ç i n Mi l l î E ğ i t i m B ak a nl ı ğ ı il e TB M M y l e b i r l ik t e bi r y a r ı Ģ m a d ü z en l e nm es i v e y a r ı Ģ m a d a 1 i nc i olan l o g o nu n Tü r k i y e Ö ğ r e nci Me c l i s i l o go s u olarak k u l lanıl m as ı s o n uç larına u l aģ ı lm ıģ t ı r. Ye n i e ğ i ti m m o de l im i z k o nu s un d a y a p ı l an v e 8. D ön em Ma l a t y a Ġ l Ö ğ r e nc i Me c lisi B a Ģ k a n ı S a y ı n Me h m e t A l i Tu t m a n ın m o de r a t örlüğünd e y a p ı l an t o p lantıda ; i lk ö ğ re t im e b aģ l ama y a Ģ ı n d a y a p ı lan d ü ze n l em e ni n u y g u n o ldu ğ u, s eç m e l i de r s lerin ö ğ r e nc i lerin i r ad esine b ı r a k ıl m a s ı g e r ek t iği, y a y g ı n ö ğ r e ti m iç e r is inde e n g el l il e r e d ai r ek s ik l ik lerin g ideril m es inin u y g u n ol a c a ğ ı, e ği t im s i s te m i iç e r is inde s ık l ık l a y ap ı l an de ğ iģ ik l ik l erin is t ik r a r ı e ng e ll e d iği, dil e ğ i t im i k o n us u n da u y gu n o rt a m v e Ģ a r t ların s ağ l a nm as ı n ın ge r e k l i o l du ğ u v e da h a n i te li k li ö ğ r e tm e n lerin yetiģti r ilm e s i n in öne m li ol d u ğu vurgulanm ı Ģ t ı r. Ye n i A n a y a s a k o nu s und a y a p ı lan s o n to p lantıd a is e y e n i A n a y a s a nın G i r i Ģ, E ğ i ti m - Ö ğ r e t i m v e Me d y a b aģ l ı k l a r ın d a g ö r üģ l e r d i le getiri l m i Ģ ti r. Ö z e l b i r l eģ im e üç da k ika ara veriyorum. K a p a nm a S aa t i : DÖRDÜNCÜ OTURUM Açılma Saati: BAġKAN : Talu BĠLGĠLĠ KÂTĠP ÜYELER: Yusuf BAġ (Çorum), Rauf PAMU KÇ U (Denizli) BAġKAN Birinci gündem maddesi üzerindeki görüģmeler tamamlanmıģtır.

20 BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :20 ġ i m d i, e ğ itim v e ö ğ re ni m i n d a h a n i t el ik l i hâ le g e t i ri l m e s i k o nu s un da k i ik i nc i gü n dem m a d de s inin görüģ m e l e rine baģ l ı y o r u z. S ö z t a l e b i nd e b ul u n an s a y ı n ü y e l e r i n is im l e ri n i o k u y o r u m : S efa Ya Ģ a r, A ğ r ı Ö ğ r e nci Me c l i s i B a Ģ k a nı; A l t ana y R a k ı p S ü l e y m a n oğ lu, Ġ z m i r Ö ğ r e nc i Me c li s i B aģ k a n ı ; F atih B u ra k G ö k s u, K a h ra m an m a raģ Ö ğ r e nc i Me c l is i B aģ k an ı ; Timuçin AteĢkan, Kocaeli Öğrenci Meclisi BaĢkanı; Ardıl Hüseyin Algaç, ġanlıurfa Ö ğrenci Meclisi BaĢkanı; Havva Ġnsel, Siirt Öğrenci Mec lisi BaĢkanı; Behzat Uğur, Sivas Öğrenci Meclisi BaĢ kanı; Hacer EĢut, Van Öğrenci Meclisi BaĢkanı. Ġlk söz, Ağrı Öğrenci Meclisi BaĢkanı Sayın Sefa YaĢar a aittir. Buyurun Sayın YaĢar. (AlkıĢlar) KonuĢma süreniz beģ dakikadır. S E F A YA ġ A R ( G a z i a n t e p ) S a y ı n B aģ k an, Tü r k i y e Ö ğ r e nc i Me c l is inin d eğ e r li ü y e l e ri ; Tü r k i y e ' n i n en d o ğ us u nd a n, g ü ne Ģ in d o ğ du ğ u y e r d e n, Ağ r ı ' d a n g el i y orum v e h e pi n i z i e n d e rin s a y g ı l a rı m la selamlıyoru m. B u r a y a g e li r k e n e m a n e t o larak al d ı ğ ım s oğu k m em l ek e ti m in en sıcak s e l am larını b a r ıģ v e r e fa h t em e nn i leriyle bi r l ik te s i z l e re s u n u y o r um. D e m o k ra s i k ü l tü r ü nü n bi r m a b ed i n i t el i ği n de k i y ü c e Me c l i s i n d eğ e r li ü y e l e r i, b u ü lk e ni n g e l ec e ği n i n b i r t em s i lc i s i o l a ra k k ı y m e tl i bü y ü k l e ri m e bi r s e r z eni Ģ t e bu l un a r ak s ö z l e rim e b a Ģ lamak is t i y o r um. Be n o n s e k i z y a Ģ ı n d a b i r g e nc im. G ü z e l ü lkemdek i s o s y al, s i y as a l v e e k o no m ik s ı k ın t ı ları g örebilecek ç a ğ da y ı m. He l e ö z e ll ik l e i l im A ğ r ı 'd a k i v e b ö lgem d o ğu da k i s o s y a l p ro b lemleri v e e ğ i t im e d a y an a n s o r u nl a r ı b u y a Ģ ım d a y a Ģ a y a r a k ö ğ re n m i Ģ bi r g e nc im. A c a b a, bu p ro b l em ler d a h a ö nc e k i d ö n em lerd e ç ö z ü l em e z m i y d i? N e d e n b e ni m g ibi b i nlerce g e n ç b u p r o bl e m l e r i y a Ģ a s ın k i? Aç ı k s ö yl e m ek ge r ek i r s e ü lk em i n b u s ı k ın t ı larını ta r i h k i t ap l a r ın d a o k u m ak is te r d i m a nc ak " Za r a r ı n ne r e s inden d ön ü ls e k â r dır." il k es ine ba ğ l ı k al a rak ü l k em i ç i n h âl â um u t lu o l d u ğu m u v e b u m a na da ü z e r i n d e ç a l ıģ ı lan y e n i a n a y a s a y ı ö n em s ed iğimi v e ü l k em iç i n yeni bi r f ırsat ol a r ak gö r d ü ğü m ü s ö y l e m e k i s ti y o r u m. B u A n a y a s a n ı n ü lk em i n tü m insanları n ı k u c a k layıcı, i n s a n o nu r u n u es as a lan, ö z g ü r l ü ğe v e h u k uk a da y a l ı, ç ağ ı n i htiyaçların ı k a rģ ı l a y a n n i t el i k t e o l m as ı s a d ec e b en im de ğ i l, s a d ec e b u Me c l i s i n de d e ğ i l, ül k em in t ü m g e n ç li ğ i ni n o r t ak t em a s ıd ı r. D ü Ģ ün c e v e i f a de ö z g ü r l ü ğü n ü h e r ne s urette ol u r s a o ls u n ö ne ç ı k a r a n, i ns a n h a y a t ın a s a y g ın ı n te m e l al ı nd ı ğ ı, h u k uk u n ü s tü n lüğüne da y a n a n y e n i b i r an a y a s a i ç i n b i z ül k em i z i n b ü tü n g e nç leri ol a r ak h e r tü r lü y a r d ı m a v e fe d ak â r l ığ a h a z ı r ı z. Yü c e Me c l i s i n k ı y m e tli ü y e l e r i, 1 2 nci s ı nıf b i r l is e öğ r e nc is i o l m am da n d ol a y ı k o n uģ m a m ı e ğ i ti m b o y u t u n da s ü rd ü rm e k i s ti y o r u m. H e r Ģ e y d en ö nce e ğ i ti m d e f ı rs a t eģ i tl iğinin g e r ç ek l eģ t irilm e s i n i s avunu yor u z. O n i k i y ı ll ık ö ğ r en c i l ik h a y a t ım bo y u n c a k a labalık s ı n ı flarda v e t e k n ik d o n an ı m ba k ı m ı n da n y e t e r s i z o k u llarda ö ğ r en im g ö r d ü m. Ma a l e s e f, A ğ r ı ' d an b i r a n ö n c e a y r ı l m a g a y r e t i ve d ü Ģ ü n c e s i i ç i n de o lan t e c rü b es i z ö ğ r etmen lerle k a r Ģ ıl aģ t ı k. Ö ğ r e tm e ni A ğ r ı ' d a v e d oğ u da t utabilecek el v e r i Ģ l i k oģulların ol u Ģ tu r u lm as ı g e r e k t i ğ i k an a a ti n de y im. Ö ğ r e t m e nl e r im i z i n e k on o m ik k o Ģ u l larının i y il e Ģ ti r i lm es i, i h t i y aç du y a b i l ec ek l e ri k ü l t ü re l v e s o s y a l bir yaģ a m s ta n da r d ı n ı n oluģturulm a s ı, il i m i n v e b öl g em in önc e li k li b ek l en t i lerind e nd i r. O k u l v e d e r s l i k s a y ı s ın ı n n i te l ik l i o l a r ak a r t ırılmas ı, k ı r s al k es im d en g e l en ö ğ r en c iler i ç i n i htiyacın ı k a r Ģ ı l a ya c ak k a d a r p a ns i y o nl arın y a p ı lm as ı ; a y r ı c a ok u l ların i h ti y a c ı o l an s p o r s a l on u, k ü t üp h a ne, l ab o r a t u v a r, bi l gi s a y a r g i b i te k ni k v e s os y a l i h t i y a ç l a r ı n bi r a n önce k a r Ģ ıl a nm as ı ge l di ğ im c o ğ r a f y a d ak i b ü t ün ö ğ ren c i lerin ve öğren c i velilerinin ortak is t eğ i di r. Ġ l k ö ğ r en d iğim z a m a n ç o k e tk i lendi ğ im v e h i ç b i r z a m an u n u t am ad ığ ı m b i r K ı z ı l d e rili a t a s ö z ü n ü s i z i n le v e ö ze l l ik l e b ü y ük l e r im le p a yl a Ģ m a k is t i y o r um. K ı z ı lderili l e r d e r k i : " B u d ü nya b i z e a t al a r ım ı z d a n m i r as k al m a d ı. Bi z b u dü n y a y ı t o r u nl a r ı m ı z d a n ödü n ç a l d ık. " S i z i b il m i y o rum a m a b u s ö z b a na ç o k dü Ģ ü nd ü r üc ü ge l di. D e ğ e r l i d i nl e y i c i l e r ba n a a y r ı lan s ü r e de el i m de n ge l di ğ ince b ö lgemin v e ü lk em in t e m en n i lerini di l e g e t i rm e y e ç a l ıģ t ı m. S ö z l e r i m e s o n v e r i rk en i l i m i n v e b ö l ge m in k a n a y a n y a r a s ı ol a n k ı z ç o c uk l a r ın ın o k u tu l m a m as ı v e k ü ç ük y a Ģ t a e v l e nd i r il m el e r i s o r u nu n a d e v l et bü y ü k lerimizin eğ i t im e d a y a na n, s o s y o lojik v e e k on o m i k p l a tf o r m d a k i ç ö z ü m leri n i b i r an ön c e h a y a ta g e ç i rm el e r i ni is t i y o ru z v e b u b a ğl a m d a il im A ğ r ı i ç i n Sa y ı n Mi l l î E ğ i t im B a k an ı m ı z d a n bi r k ı z p a n s i y o nu s ö z ü alm ak i s t i y o r um. K o n u Ģ m am a s on v e r i r k e n, b e ni m b uraya g e li Ģ i m d e de s te k l e r i ni e s i r ge m e y e n A ğ r ı V al isi S a y ı n A l i Ye r l i k a y a ' y a, V a l i Ya r d ı m c ı s ı Ö z k a n D e m i r e l ' e, Mi l l î E ğ i t i m Mü d ü r ü F a t i h B a Ģ ak'a, O k u l Mü d ü r ü m S a y ı n M e h m et A y d ı n o ğ lu'na v e E d e b i y a t Ö ğ r e tm e ni m Ne v z a t K ö s e b e y ' e t e Ģ ek k ü r e d i y o r um. S a y g ı l a r ım ı s u n u y o r um. ( A l k ıģ l a r ) B A ġ K A N S a y ı n Ya Ģ a r a teģekk ü r ed i y o r u z. Ġ k i nc i s ö z, Ġ z m i r Ö ğ r e nci Me c l i s i Ba Ģ k a n ı S a y ı n Altanay Rak ı p Sü l e y m an o ğ l u n a aitti r. B u y u r u n S a y ı n S ül e y m an o ğ l u. (Alk ı Ģ l a r ) K o n u Ģ m a s ü r en i z b eģ da k ik a d ı r. A L TANA Y R A K I P S Ü L E Y M A N O Ğ L U ( Ġ z m i r ) - S a y ı n Me c l i s B aģ k an ım, s a y ı n Ta l i m ve Te r b i y e K u r u lu ü y e lerim, de ğ e rl i ö ğ r en c i t ems i lc i si a r k ad a Ģ l a r ım ; he p i ni z h oģ ge l di n i z. Bug ü n

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M 2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M B a ş k a n - H a lk P a r ti s i G r u b u n u n İç Tü z ü k ü n 1 9 u nc u m a d de s i n e gö re v e r i l m iş b i r ö ne r is i

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes)

ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes) ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes) Doç. Dr. Salih ŞAHİN Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı slhsahin@gmail.com Page 1 İÇERİK Proje ve AB Projeleri Erasmus

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 63665751-100-E.1491440 11/03/2016 Konu : Lise/dengi öğrenim ve yükseköğrenim mezunu öğrencilerin genel sağlık sigortası. GENELGE

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

SORU- Neden sosyal hizmetler? Neden Sivas? Bu okulu yazmadan önce ve su an duygularınız arasında ne farklar var?

SORU- Neden sosyal hizmetler? Neden Sivas? Bu okulu yazmadan önce ve su an duygularınız arasında ne farklar var? Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Uzmanlığı Bölümü Öğrencisi Suat Abdan Sosyal Hizmet Uzmanlığı İnsanlara Yardım etmeyi sevenler için ideal bir bölümdür. SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

1. SUNUŞ... 1 3. PROJE KOORDİNATÖRÜ... 3 5. TARİH... 3 6. AMAÇ VE HEDEFLER... 4 8. HEDEF KİTLE... 5 10. KONGRE MALZEMELERİ... 6 12. METODOLOJİ...

1. SUNUŞ... 1 3. PROJE KOORDİNATÖRÜ... 3 5. TARİH... 3 6. AMAÇ VE HEDEFLER... 4 8. HEDEF KİTLE... 5 10. KONGRE MALZEMELERİ... 6 12. METODOLOJİ... İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 1 2. KONU... 3 3. PROJE KOORDİNATÖRÜ... 3 4. YER... 3 5. TARİH... 3 6. AMAÇ VE HEDEFLER... 4 7. GEREKÇELER... 4 8. HEDEF KİTLE... 5 9. BASIN VE PR TANITIM... 5 10. KONGRE MALZEMELERİ...

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Doç. Dr. Haydar TAYMAZ (*) Eğitim sistemimizde, yabancı dil bilen orta düzeyde teknik elem anları okullarda yetiştirilmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının 2.2.1983 gün

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 SAĞLAMA ADRESĐ: Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 Đskitler-ANKARA Tel: 0312 341 89 96 0532 203 96 57 alter@alteryayincilik.com YAZIŞMA YÖNETĐMĐ

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011 AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011 Gündem/Konular Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Yeni Akademik Yıla Hazırlık ÇalıĢmaları ĠĢbirliği ve Koordinasyon Personel

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi 1. Performans Hesaplamaları: 2013-2014

Detaylı

Yurda Oönen İşçi Çocukları için Açılan Uyum Kursları ve Düşündürdükleri

Yurda Oönen İşçi Çocukları için Açılan Uyum Kursları ve Düşündürdükleri Yurda Oönen İşçi Çocukları için Açılan Uyum Kursları ve Düşündürdükleri S. Savaş BÜYUKKARAGÖZ {*) Türkiye den yurtdışına resmen 1961 yılında Federal Almanya ile imzalanan «İşgücü Anlaşması» ile işçi gönderilmeye

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

ጇ勇ND Çጇ勇 K ጇ勇 ጇ勇 sı ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇ıጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇sጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇 sıጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ı ጇ勇ᗷ吇ጇ勇ğıᗷ吇ጇ勇 ᗷ吇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ᗷ吇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ᗷ吇 Isı Yalıtım Malzemelerinin maksimum kullanım sıcaklıkları

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -24 KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ AMAÇ Bu faaliyette

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU Süheyla GÜVEN İÇİNDEKİLER 1. İÇERİK 1 2. WEB VE SAP (ORION) KULLANICI YAPISI.. 2 3. 1. AŞAMA ÖĞRENCİ GİRİŞİ.3 4. 2. AŞAMA DANIŞMAN ONAYI..6 5. 3. AŞAMA

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 1- Aşağıdaki hangi Kanun, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı