Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Aksesuarlar, 5 Soðutucu bölmesi Dondurucu bölmesi NMTP 1912 FW(TK)/HA NMTP 1918 FW(TK)/HA Çalýþtýrma ve kullanma, 6-7 Cihazýn çalýþtýrýlmasý Ekran nasýl kullanýlýr Soðutma sistemi Buzdolabýnýzýn en iyi þekilde kullanýlmasý Dondurucunun en iyi þekilde kullanýlmasý Bakým ve özen, 8 Elektrik akýmýnýn kesilmesi Cihazýn temizlenmesi Ýstenmeyen kokularýn ve küfün önlenmesi Soðutucu bölmesinde ampul deðiþtirilmesi Önlemler ve öneriler, 9 Genel güvenlik uyarýlarý Atýklarýn tasfiye edilmesi Tasarrufa yöneliniz ve çevreye saygýlý olunuz Arýzalar ve onarýmlar, 10 Teknik Servis, 11

2 Montaj! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili uyarýlar konusunda yeni sahibinin bilgilenmesi için cihazla birlikte kalmasýný saðlamanýz gerekmektedir.! Talimatlarý dikkatlice okuyunuz: montaj, kullaným ve güvenliðe iliþkin önemli bilgiler içermektedir. Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Konumlandýrma 1. Cihazý nemsiz ve havadar bir yere yerleþtiriniz. 2. Arkadaki havalandýrma ýzgaralarýný kapatmayýnýz: kompresör ve kondenser sýcak yapar, bu yüzden cihazýn iyi çalýþmasýný ve tüketiminin azalmasýný saðlamak için bunlarýn duvara dayanmamasý gerekir. 3. Cihazýn üst kýsmý ile üstüne konacak mobilya arasýnda en azýndan 10 cm, mobilya/duvar yanýna yerleþtirilmesi durumunda ise en az 5 cm açýklýk býrakýnýz. 4. Cihazý ýsý kayaklarýndan uzak tutunuz (ör. direkt güneþ ýþýðý, elektrik ocak). 5. Ürünün arka kýsmýyla duvar arasýndaki mesafeyi saðlamak için kullaným talimatlarýna uygun olarak monte etme kitinde mevcut olan uzaklaþtýrýcý çubuklarý monte ediniz. Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi 1. Buzdolabýnýzý düz ve sert bir zemine yerleþtiriniz. 2. Zemin düz olmamasý durumunda ayarlanabilir ayaklarý gevþeterek veya sýkarak cihazýn tamamen zemine oturmasýný saðlayýnýz. Elektrik baðlantýsý Taþýnmadan sonra cihazý dik olarak yerleþtiriniz ve elektrik tesisatýna baðlamak için en az 3 saat bekleyiniz. Fiþi prize takmadan evvel aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz: Prizin topraklamasýnýn yürürlükteki normlara uygun olmasý; elektrik prizi, soðutucu bölmesinin sol tarafýnýn aþaðýsýnda bulunan özellik etiketinde belirtilen maksimum yükü taþýyabilmelidir; besleme gerilimi soðutucu bölmesinin sol tarafýnýn aþaðýsýnda bulunan özellik etiketinde belirtilen deðer sýnýrý kapsamýnda olmalýdýr (ör V); Cihazýn fiþinin prizle uyumlu olmasý. Aksi takdirde cihazýn fiþinin deðiþtirilmesi için yetkili Servise (Teknik Servis bölümüne bakýnýz) baþvurmanýz gerekir, uzatma kablosu ya da çoklu priz kullanmayýnýz.! Cihaz monte edildikten sonra elektrik kablosu ve priz kolay eriþilebilecek yerlerde olmalýdýrlar.! Kablo kývrýlmalara, bükülmelere ve ezilmelere maruz kalmamalýdýr.! Kablo periyodik olarak kontrol edilmeli ve sadece yetkili personel tarafýndan deðiþtirilmelidir.(bkz. Teknik Servis)! Bu kurallara uyulmamasý halinde firma hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi gerekirse Teknik Servise baþvurunuz. 2

3 Cihazýn tanýmý Kontrol panosu DONDURUCU bölmesinin ýsý ayarlamasý ALARM ICE PARTY SUPER FREEZE DONDURUCU bölmesinin gösterge paneli SOÐUTUCU bölmesinin gösterge paneli CHILD LOCK SUPER COOL SOÐUTUCU bölmesinin ýsý ayarlamasý I CARE ON/OFF Tuþu ON/OFF tuþuna basýlarak cihaz tamamen (soðutucu ve dondurucu bölmeleri) çalýþtýrýlabilir. Kýrmýzý LED ürünün kapalý olduðunu, yeþil LED ise açýk olduðunu gösterir. Cýhazý kapatmak için ON/OFF tuþu en az iki saniye basýlý tutulmalýdýr. I CARE I Care (Düþük tüketimli optimal ýsý) fonksiyonunun etkinleþtirmesinin ve etkisizleþtirmesinin iþletmesini saðlar. Etkinleþtirildiðinde otomatik olarak AUTO ve Ý CARE Ledleri yanar. Son kullanýcý etkileþiminden on dakika sonra, ekran enerji tasarruf moduna girer (AÇMA/KAPAMA göstergesi ýþýðý dýþýnda tüm LED ler kapanýr). LED leri tekrar açmak için, düðmelerden herhangi birine basýn. ALARMLAR Ürün çalýþmasýna baðlý tüm alarmlarýn iþletilmesini ve bildirilmesini saðlar. Child Lock Bu sistem çocuklarýn yanlýþlýkla cihazý çalýþtýrmamasý için kontrol panelindeki tuþlarýn bloke edilmesini saðlar. ve SOÐUTUCU bölmesinin ýsý ayarlamasý Soðutucu bölmesinin ýsý ayarýnýn deðiþtirilmesini saðlar. Gösterge panelinde da seçilen ýsý derecesi görüntülenir. Bu tuþlar kullanýlarak sadece soðutucu bölmesi de etkisizleþtirilebilir. ve DONDURUCU bölmesinin ýsý ayarlamasý Dondurucu bölmesinin ýsý ayarýnýn deðiþtirilmesini saðlar. Gösterge panelinde ayarlanan ýsý derecesi görüntülenir. ON/OFF HOLIDAY SOÐUTUCU bölmesinin gösterge paneli Soðutucu bölmesinde ayarlanan ýsý derecesini veya etkisizleþtirilmiþ olduðunu belirtir (bu durumda gösterge paneli kapalýdýr). DONDURUCU bölmesinin gösterge paneli Dondurucu bölmesinde ayarlanan ýsý derecesini belirtir. SUPER COOL Dondurucu bölmesinin SUPER COOL (hýzlý soðutma) fonksiyonunun etkinleþtirilmesinin ve etkisizleþtirilmesinin iþletmesini saðlar. SUPER COOL ledi yanar. SUPER FREEZE Dondurucu bölmesinin SUPER FREEZE (hýzlý dondurma) fonksiyonunun etkinleþtirilmesinin ve etkisizleþtirilmesinin iþletmesini saðlar. SUPER COOL ledi yanar. HOLIDAY HOLIDAY fonksiyonunun etkinleþtirilmesini veya etkisizleþtirilmesini saðlar (AUTO ve HOLIDAY LEDleri yanar). Ekran için enerji tasarruf modu mevcuttur (bkz. I CARE). ICE PARTY ICE PARTY fonksiyonunun (dondurucu içindeki ýsý derecesini bir þiþe soðutacak kadar azalýr) etkinleþtirilmesini veya etkisizleþtirilmesini saðlar. ICE PARTY ledi yanar. 3

4 Cihazýn tanýmý Genel görünüm Kullaným talimatlarý birkaç model için geçerli olduðu için satýn aldýðýnýz cihazdaki olmayan deðiþik ayrýntýlarý gösterebilir. Sonraki sayfalarda en karýþýk cisimler açýklanmýþtýr. Ice Device Hýzlý dondurma iþlemi için FAST FREEZE bölmesi DONDURMA ve SAKLAMA bölmesi Çýkarýlabilen KAPI RAFI FRESH BOX bölümü Çýkarýlabilen KAPI RAFI RAF WINE RACK* RUTUBET ayarý ÞÝÞE Tutucusu MEYVE VE SEBZE çekmecesi AYAK Sayýsý ve/ya pozisyonu deðiþebilir. * Sadece bazý modellerde mevcuttur. 4

5 Aksesuarlar Soðutucu bölmesi RAFLAR: tepsi veya tel raflar. Büyük kaplar veya fazla yer kaplayan gýdalarýn yerleþtirilmesi için mevcut olan kýlavuzlar kullanýlarak çýkarýlabilir ve yüksekliði ayarlanabilir. FRESH BOX bölümü taze et ve balýk saðlamak için tasarlanmýþtýr. Bu bölme; içerdeki soðukluk Derecesi (buzdolabýn en soðuk bölmesidir) ve oksidasyon ve kararma proseslerini engelleyen þeffaf kapaðý sayesinde gýdalarýn uzun süre, bir haftaya kadar, saklamasýný saðlar Ayrýca Soðuk tabaklar için kullanýlabilir. MEYVE VE SEBZE çekmecesi Buzdolabýnda mevcut olan meyve ve sebze çekmeceleri içerde saklanan meyve ve sebzeleri taze ve kokulu saklamak üzere tasarlanmýþtýr. Gýdalarý daha az nemli bir ortamda saklamak için nem ayarýný B konumuna getiriniz, daha nemli bir ortam için ise A konumuna getiriniz. A Dondurucu bölmesi ICE PARTY: gazlý þarap veya þampanya þiþesini uygun þekilde soðutmak için. Þiþeyi dondurulmuþ kovanýn içine koyup DONDURMA ve SAKLAMA bölmesinin içine yerleþtirdikten sonra fonksiyonu seçiniz. Sinyal duyulunca þiþeyi çýkarýnýz. Kova, þarabý içerken þiþeyi soðuk tutmak için kullanýlabilir. ICEDEVICE Mevcut olan havuzlarý alýp su ile doldurduktan sonra Ýcedevice bölgesine tekrar yerleþtiriniz. Yaklaþýk 2 saat sonra buz küpleri hazýr olur. Buzu alabilmek için mevcut olan iki kollarý saða doðru çevirmeniz yeterdir: buz küpleri altaki kaba düþer ve hizmete hazýr olur. B 5

6 Çalýþtýrma ve kullaným Cihazýn çalýþtýrýlmasý! Cihazý çalýþtýrmadan önce montaj hakkýnda verilen talimatlarý uygulayýnýz (Montaj bölümüne bakýnýz).! Cihazý elektrik þebekesine baðlamadan önce tüm bölmeleri ve aksesuarlarý bikarbonat kullanarak ýlýk su ile yýkayýnýz.! Cihaz, çalýþmaya baþladýktan sadece 8 dakika sonra kompresörü devreye sokan motor kurtarma aygýtýna sahiptir. Ýstenilen ya da istenilmeyen (black out) sebeplerden elektrik her kesildikten sonra ayný iþlem tekrarlanýr. Dondurucu bölmesi Cihaz çalýþtýrýldýðýnda dondurucu bölmesi otomatik olarak standard konumu olan 18 C ye ayarlanýr. Bölmenin soðumasýný hýzlandýrmak için SUPER FREEZE fonksiyonunun seçilmesi tavsiye edilir (DONDURUCUnun gösterge panelinde önceden ayarlanan ýsý derecesi görüntülenecek); bölme optimal ýsýya ulaþýnca seçilen fonksiyon devreden çýktýktan sonra dondurulmuþ gýdalarý yerleþtirebilirsiniz. Soðutucu bölmesi Cihaz çalýþtýrýldýðýnda dondurucu bölmesi otomatik olarak standard konumu olan +5 C ye ayarlanýr. Bölmenin soðumasýný hýzlandýrmak için SUPER COOL fonksiyonunun seçilmesi tavsiye edilir (SOÐUTUCUnun gösterge panelinde önceden ayarlanan ýsý derecesi görüntülenecek). birkaç saat geçtikten sonra buzdolabýnýza gýdalar yerleþtirilebilir. Ekran nasýl kullanýlýr Fonksiyonlarýn ayarlanmasý: Cihaz açýk ise soðutucu ve dondurucu bölmesinin grafik çubuklarýnda o an ayarlanan ýsý dereceleri görüntülenir. Deðiþtirmek için ýsý deðiþtirmek istediðiniz bölmeye baðlý ve tuþlarýna basýnýz. Tuþa her basýldýðýnda ýsý 1 derece yükselir veya azalýr, ayný þekilde ilgili soðukluk seviyesi de deðiþir. Isý soðutucu bölmesi ise +12, +7, +6, +5, +4, +3, +2 olarak, dondurucu bölmesi ise 18, -19,-20, -21, -22, -24, -26 olarak ayarlanabilir. Otomatik ayarlanan ýsý standard saklama ýsýsý olup soðutucu bölmesi ise +5 C, dondurucu bölmesi ise 18 C dir. I Care fonksiyonu seçiliyken cihaz otomatik olarak buzdolabýnýn iç ve dýþ durumuna göre ýsý ayarlar, AUTO yazýsýyle bildirilir. I Care fonksiyonu standard saklama ýsýsýndan farklý ýsýya ayarlanmasý gerekirse fonksiyonu seçildiðinde I Care tuþunu basýlý tutup yeni ýsý derecelerini ve tuþlarýna basarak ayarlamak gerekir. Böyle durumda ayarlanabilir ýsý dereceleri soðutucu bölmesi ise 4, 5 ve 6, dondurucu bölmesi ise 18, - 19 ve 20 dir HOLIDAY fonksiyonu seçiliyken ýsý ayarlanamaz, fakat cihaz otomatik olarak duruma göre optimal ýsýya ayarlanýr: soðutucu bölmesi ise +12 C ve dondurucu bölmesi ise 18 C ayrýca bu durum AUTO yazýsýyla bildirilir. Fonksiyonlarý etkinleþtirmek veya etkisizleþtirmek için ilgili tuþa basmakla ilgili LEDin yanmasý veya sönmesi fonksiyonun durumunu belirtir. Bazý fonksiyonlar (SUPER COOL, SUPER FREEZE, ICE PARTY, I CARE) baþka fonksiyonlara uyumlu deðildir, böyle bir durumda cihazýn iþletmesini kolaylaþtýracak þekilde öntanýmlý öncelikler dikkate alýnýr. Ice Party fonksiyonu bitiminde LED in yanýp sönmesinin ve sesli sinyalin sona erimesi için ICE PARTY tuþuna basýnýz. Ledin yanýp sönmesi ve sesli sinyal duyulmasý fonksiyonun bitmiþ olduðunu ve dondurucu bölmesinden þiþeyi çýkartmak gerekli olduðunu belirtir. Child Lock Child Lock fonksiyonunu etkisizleþtirmek için Child Lock tuþunu 2 saniye basýlý tutun. Kilidin etkin olduðu kýsa bir sinyal ile ilgili ledin yanýp sönmesi ile belirtilir. Child Lock fonksiyonunu etkisizleþtirmek için Child Lock tuþunu 2 saniye basýlý tutun. Tuþlarýn kilidi kaldýrýlmýþ olduðu kýsa bir sinyal ile soðutucu ve dondurucu ekranýnda CH e OF görüntülenmesi ile belirtilir.! Dondurucu bölmesinin gösterge paneli; dondurucu bölmesinde ýsýnýn garip bir þekilde arttýðýný belirtmek için kullanýlýr (Ariza ve onarým bölümüne bakýnýz). 6

7 NO FROST soðutma sistemi No frost sistemi ile devamlý soðuk hava dolaþýmý saðlanýr. Böylece nem toplanýr, buz ve çiy oluþmasý engellenir: soðutucu bölmesinde gerekli olan nem oraný saðlanýr ve çiy oluþmasýný engellediði için gýdalarýn besin özelliklerinin korunmasý saðlanýr; dondurucu bölmesinde ise buz çözme iþlemine gerek kalmadan ve gýdalarýn birbiriyle yapýþmamasý saðlanarak buz oluþmasý engellenir. Gýda veya kap arka soðutma duvarý ile direk temasa geçmemelidir. Havalandýrma delikleri kapatýlmasý kondens suyu oluþmasýna sebep olur.! Gýda veya kap arka soðutma duvarý ile direk temasa geçmemelidir. Havalandýrma delikleri kapatýlmasý kondens suyu oluþmasýna sebep olur.! Þiþeleri kapatýnýz ve gýdalarý sarýnýz. Buzdolabýnýzýn en iyi þekilde kullanýlmasý Isý derecesi ekrandan ayarlanmalýdýr. Az süre içinde ýsý derecesini azaltmak için, ör. büyük miktarda alýþ veriþ yapýldýktan sonra bölme doldurulduðu zaman, SUPER COOL (hýzlý soðutma) fonksiyonunu açýnýz. Gereken süre geçtikten sonra fonksiyon otomatik olarak devreden çýkar. Sadece soðuk, ýlýk ve sýcak olmayan gýda yerleþtirilebilir (Önlemler ve öneriler bölümüne bakýnýz). Piþmiþ gýda çið gýdadan daha uzun süre saklanmaz. Sývý kapaksýz kaplara dökülmemelidir: nem oraný yükselir ve kondens suyu oluþur. Dondurucunun en iyi þekilde kullanýlmasý Isý derecesini ayarlamak için DONDURUCU KONOL ayar düðmesini kullanýnýz (Açýklama bölümüne bakýnýz). Dondurmak için (dondurucu çalýþýr vaziyetteyken): - özellikler etiketinin üzerinde gösterilenin yarýsýndan az olan, küçük miktarlar için SUPER FREEZE düðmesine basýnýz (hýzlý dondurma) ilgili uyarý lambasý yanýnca yiyicekleri koyunuz ve kapaðý kapatýnýz. 24 saat geçtikten sonra veya en uygun ýsý derecesine ulaþýnca fonksiyon otomatik olarak kapanýr (uyarý lambasý yanmýyor). - özellikler etiketinin üzerinde gösterilenin maksimum yükün yarýsýndan fazla olan, küçük miktarlar için SUPER FREEZE (hýzlý dondurma) düðmesini, sarý ýþýk yanmaya baþlayýncaya kadar basýlý tutunuz (hýzlý dondurma). 24 saat geçtikten sonra LED in yanýp sönmesi sona erer ve yanýk kalýr: gýdalarý yerleþtiriniz ve kapaðý kapatýnýz. 24 saat daha geçtikten sonra fonksiyon otomatik olarak devreden çýkar (uyarý lambasý yanmýyor). Erimiþ veya erimek üzere olan yiyecekleri bir daha dondurmayýnýz, bu gýdalar (24 saat içinde) tuketilmesi için piþirilmelidir. Taze dondurulacak gýdalar dondurulmuþ gýdalar ile temasa geçmeyecek þekilde saklanmalýdýr. Dondurucu içinde sývý olan kapaðý kapatýlmýþ þiþe koymayýnýz, patlayabilir. Günlük en fazla yiyecek dondurma miktarý soðutucu içinde aþaðýda saðda bulunan teknik veriler etiketi üzerinde yazýlýdýrlar (örneðin: Kg/24h 4).! Dondurma iþlemi sýrasýnda kapaðý acmamaya özen gösteriniz.! Elektrik kesintisi veya ariza durumunda kapaðý açmayýnýz: dondurulmuþ gýdalar 9-14 saate kadar, hiç bir degisikliðe uðramadan korunurlar.! Dondurucu bölmesi içerisinde hava dolaþýmýný saðlamak için gýdalarýn havalandýrma deliklerini kapatmayacak þekilde yerleþtirilmesi gerekir. 7

8 Bakým ve özen Elektrik þebekesinin devre dýþý býrakýlmasý Temizlik ve bakým iþlemi sýrasýnda cihazýn fiþini prizden çýkararak elektrik baðlantýsýný kesiniz. 1. ON/OFF düðmesini iki saniyeden fazla, ekran sönünceye kadar (ON/OFF tuþunun kýrýmýz led i hariç) basýlý tutunuz. 2. fiþi prizden çekiniz! Bu prosedürün uygulanmamasý durumunda alarm çalabilir: bu alarm bir anormallik belirtisi deðildir. Cihazýn normal çalýþmasýný saðlamak için DONDURUCU KONOL ayarýný istenilen deðere getiriniz. 1 ve 2 noktalarýný uygulayarak cihazýn elektrik þebekesi ile baðlantýsýný kesiniz. Soðutucu bölmesinde ampul deðiþtirilmesi Soðutucu bölmesinin ampulünü deðiþtirmeden önce buzdolabýnýn fiþini prizden çýkarýnýnz. Aþaðýdaki Talimatlarý özenle uygulayýnýz. Þekilde gösterildiði gibi koruma zarýný çýkartýktan sonra ampulü açýnýz. Ampulü aynýsýyla deðiþtiriniz (gücü 10W tan daha yüksek olmamalýdýr). Cihazýn temizlenmesi Buzdolabýnýn dýþ, iç duvarlarýný ve contalarýný karbonat (yemek sodasý) veya nötr sabun eklenmiþ ýlýk su ile ýslatýlmýþ yumuþak bir sünger ile temizleyiniz. Aþýndýrýcý maddeler ve çözücü, amonyak, beyazlatýcý türü maddeleri kesinlikle kullanmayýnýz. Sökülebilen aksesuarlarý deterjan veya sabun eklenmiþ ýlýk su içine batýrýnýz. Çalkalayýnýz ve dikkatlice kurulayýnýz. Buzdolabýnýzýn arkasý toz dolu ise, cihazý kapatýp elektrik baðlantýsýný kestikten sonra elektrik süpürgesini orta watt a ayarlayarak uzun ucu ile arkasýndaki tozlarý iyice alýnýz. Ýstenmeyen kokularýn ve küfün önlenmesi Cihaz kokularý önleyici hijenik malzemelerle üretilmiþtir. Bu özelliði kaybetmemek için gýdalarýn iyice sarýlýp kapatýlmasý gerekir. Böylece leke oluþmasý engellenir. Cihazýn uzun süre devre dýþý býrakýlmasý durumunda içini iyice temizleyiniz ve kapaðý açýk býrakýnýz. 8

9 Önlemler ve öneriler!cihaz uluslararasý güvenlik normlarýna uygun þekilde tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir. Bu uyarýlar güvenlik amaçlý olup dikkatlice okunmalýdýr. Bu cihaz aþaðýdaki AB Yönergeleri ile uyumludur: /95/AT Belirli Gerilim Sýnýrlarý Dahilinde Kullanýlmak Üzere Tasarlanmýþ Elektrikli Teçhizat Ýle Ýlgili Yönerge /108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi - 96/57/AT Ev tipi elektrikli soðutucular, dondurucular ve kombinasyonlarýnýn enerji verimlilik þartlarý ile ilgili yönerge Genel güvenlik uyarýlarý Cihaz meskenlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþ olup profesyonel kullaným amaçlý deðildir. Cihaz sadece gýda saklamasý için, yetiþkinler tarafýndan ve bu kitapçýktaki talimatlar çerçevesinde kullanýlmalýdýr. Cihaz, üzeri kapalý bile olsa açýk alanlara monte edilmez, zira yaðmur ve fýrtýnaya maruz kalmasý son derece tehlikelidir. Cihaza ayaklarýnýz çýplakken yada elleriniz veya ayaklarýnýz ýslak yada nemliyken dokunmayýnýz. Buzdolabýnýn soðutma yapan iç kýsýmlarýna dokunmayýnýnz: yanma veya yaralanma tehlikesi vardýr. Fiþi prizden çekerken kablosundan deðil fiþin kendisinden tutarak çekiniz. Temizlik ve bakým iþleminden önce fiþ elektrik þebekesinden çýkarýlmalýdýr. Buzdolabýnýn tüm elektrik baðlantýlarýný kesmek için ISI AYAR DÜÐMESÝNÝ ON/OFF konumuna (cihaz kapalý) getirmek yeterli deðildir. Arýza halinde onarmak amacýyla iç mekanizmalarý kurcalamayýnýz. Dondurulmuþ gýda saklama kaplarýnda üretici tarafýndan tavsiye edilen tip hariç ucu sivri ve keskin aletleri kullanmayýnýz. Buz küplerini dondurucu bölmesinden çýkarýr çýkarmaz aðzýnýza sokmayýnýz ve yemeyiniz. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu olan bir kiþinin denetimi veya cihazýn kullanýmý ile ilgili talimatý olmaksýzýn zayýf fiziksel, duyusal durumu veya tecrübe ve bilgi eksikliði bulunan kiþiler (çocuklar dahil) tarafýndan kullanýlmaya uygun deðildir. Çocuklarýn cihazla oynamadýklarýndan emin olmak için denetlenmesi gerekmektedir. Ambalajlar çocuklar için oyuncak deðildir. Atýklarýn tasfiye edilmesi Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel yasalara uyunuz, bu þekilde ambalajlarýn geri dönüþümü saðlanýr. Eletrik ve eletronik cihazlarýn atýklarýný deðerlendirme 2002/96/CE sayýlý Avrupa Konseyi direktifinde; beyaz eþyalarýn kentsel katý atýk genel yöntemi ile tasfiye edilmemesi öngörülmüþtür. Kullanýlmayan cihazlarýn, madde geri kazaným ve geri dönüþüm oranýný en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan saðlýðýna olasý zararlarý engellemek için ayrý ayrý toplanmasý gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrý toplama hükümlerini hatýrlamak amacýyla üstünde çarpý iþareti olan sepet sembolü verilmiþtir. Cihazlarýn tasfiye edilmesi konusunda daha geniþ bilgi almak için cihaz sahiplerinin mevcut müþteri hizmetine veya satýþ noktalarýna baþvurulmasý gerekir. Tasarrufa yöneliniz ve çevreye saygýlý olunuz Buzdolabý doðrudan güneþ ýþýðýna maruz kalmayacak, serin ve havadar uygun bir yere yerleþtiriniz. Ayrýca, ýsý kaynaklarýndan uzakta olmalýdýr. Gýdalarý almak ya da yerleþtirmek için cihazýn kapaðýný mümkün olduðu kadar az açýk tutunuz. Buzdolabýnýn kapaðý her açýldýðýnda enerji tüketilir. Cihazý fazla gýda ile doldurmayýnýz: gýdalarýn iyi saklanmasý için soðuk hava dolaþýmýnýn saðlanmasý gerekir. Hava dolaþýmýnýn engellenmesi durumunda kompresör devamlý çalýþmak zorunda kalacaktýr. Buzdolabýnýn içine sýcak gýda koymayýnýz: ýsý derecesi yükselir, kompresör yoðun çalýþmak zorunda kalýr ve enerji büyük miktarda tüketilir. Buz oluþumu halinde dondurucu bölmesindeki buzu eritiniz ( Bakým bölümüne bakýnýz ); Kalýn bir buz tabakasý soðutma iþlemini engellediði için daha fazla enerji tüketilir. 9

10 Arýzalar ve onarýmlar Buzolabýnýz bazen size sorun çýkarabilir yada kötü çalýþabilir. Teknik Servise baþvurmadan önce (Teknik Servis bölümüne bakýnýz) aþaðýdaki liste yardýmýyla kolay çözülebilecek bir problem olup olmadýðýný kontrol Arýzalar: Ekran kapalý. Motor çalýþmaya baþlamýyor. Ekran hafifça yanýyor. Alarm çalýyor, ALARM led i yanýyor ve soðutucu bölmesindeki ampul yanýp sönüyor. Alarm çalýyor, ALARM led i yanýyor ve dondurucu bölmesinin gösterge panelindeki led sýrayla yanýp sönmeye baþlar. Alarm çalýyor, ALARM led i yanýyor ve dondurucu bölmesinin gösterge panelindeki led aralýksýz yanýp sönüyor. Soðutucu ve dondurucu az soðutma yapýyor. Soðutucu bölmesinde gýdalar donuyor. Motor devamlý çalýþýyor. Cihaz çok ses yapýyor. Fonksiyonlarýn erken kapatýlmasý Dondurucu bölmesinin gösterge panelindeki led ayarlanan ýsý derecesini belirtmiyor ve yanýk kalýr. Olasý nedenler / Çözümler: Fiþ prize takýlý deðil veya kontaða girecek kadar takýlý deðil veya evdeki elektrik akýmý kesik. Cihaz motor kurtarma aygýtýna sahiptir (Çalýþtýrma ve kullanma bölümüne bakýnýz). Fiþi prizden çekiniz ve tersine çevirip tekrar prize takýnýz. Soðutucu kapaðý iki dakikadan fazla açýk kalmýþ. Sesli sinyal kapýyý kapatarak veya ALARM tuþuna basarak kapatýlýr. Cihaz dondurucunun fazla ýsýnmýþ olduðunu belirtir: Dondurucu ýsý derecesi, gýdalarýn tekrar dondurulmasý için 0 C civarýnda korunacaktýr. Böylece gýda 24 saat içinde kullanýlabilir ve piþtikten sonra tekrar dondurulabilir. Sesli sinyali kapatmak için RESET ALARM tuþuna basýnýz. Gösterge panelinde ayarlanan deðeri görüntülebilmek, ALARM led ini kapatmak ve normal çalýþmasýný saðlamak için bir kere daha basýnýnz. Cihaz dondurucunun tehlikeli olacak þekilde fazlasýyla ýsýnmýþ olduðunu belirtir: gýdalar tüketilmemelidir. Dondurucu -18 C olarak ayarlanacaktýr. Sesli sinyali kapatmak için RESET ALARM tuþuna basýnýz. Gösterge panelinde ayarlanan deðeri görüntülebilmek, ALARM led ini kapatmak ve normal çalýþmasýný saðlamak için bir kere daha basýnýnz. Kapaklar tamamen kapanmýyor veya contalar bozuk. Kapaklar sýk sýk açýlýyor. Çok sýcak bir ýsý derecesi ayarlanmýþ (Çalýþtýrma ve kullanma bölümüne bakýnýz). Soðutucu veya dondurucu fazla doldurulmuþ. Çok soðuk bir ýsý derecesi ayarlanmýþ (Çalýþtýrma ve kullanma bölümüne bakýnýz). SUPER COOL ve/ya SUPER FREEZE ve/ya ICE PARTY fonksiyonlarý açýk. Kapak tam kapalý deðil veya devamlý açýlýp kapatýlýyor. Dýþ ortam sýcaklýðý çok yüksek. Cihaz tamamen düz bir zemine montaj edilmemiþ (Montaj bölümüne bakýnýz). Cihaz ses ve sarsýntý yapan mobilya veya eþya arasýna yerleþtirilmiþ. Ýçindeki gaz kompresör çalýþmadýðý zamanda hafif bir ses yapmýyor: bir ariza deðildir, normaldýr. Þebekenin elektrik bozukluðu veya elektrik þebekesinin kýsa kesikliði. Teknik Servisine baþvurunuz. 10

11 Teknik Servis Servise baþvurmadan önce: Servise baþvurmadan çözülebilecek bir ariza olup olmadýðýný kontrol ediniz (Ariza ve onarým bölümüne bakýnýz). Sonucun olumsuz olmasý durumunda en yakýn Teknik Servise baþvurunuz. model seri numarasý Þunlarý bildiriniz: arýza tipini cihazýn modeli (Mod.) seri numarasý (S/N) Ýstenilecek bilgiler soðutucu içinde aþaðýda saðda bulunan teknik veriler etiketi üzerinde yazýlýdýrlar. Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Compr. Syst. Kompr. 340 Gross Bruto Brut R 134 a kg 0,090 Made in Italy Net Util Utile Test Pressure HIGH-235 P.S-I. LOW 140 Gross Bruto Brut Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe Kesinlikle sadece yetkili teknisyenlere baþvurunuz ve orijinal yedek parçalarý kullanýnýz. Teknik Bilgiler Marka HOTPOINT / ARISTON Model NMTP 1912 FW(TK)/HA NMTP 1918 FW(TK)/HA Ýklim Sýnýfý Enerji Tüketimi kwh/yýl Enerji Sýnýfý Dondurucu Bölüm Kapasitesi(Litre) Soðutucu Bölüm Kapasitesi (Litre) T 475 A

12 /

13 Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Türkçe, 1 English,13 Contents Installation, 14 Positioning and connection Reversible doors Description of the appliance, Control panel Overall view Accessories, 17 Refrigerator compartment Freezer compartment NMTP 1912 FW(TK)/HA NMTP 1918 FW(TK)/HA Start-up and use, Starting the appliance Using the display Chiller system Using the refrigerator to its full potential Using the freezer to its full potential Maintenance and care, 20 Switching the appliance off Cleaning the appliance Avoiding mould and unpleasant odours Replacing the light bulb Precautions and tips, 21 General safety Disposal Respecting and conserving the environment Troubleshooting, 22 Assistance, 23 13

14 Installation! Before operating your new appliance please read these instructions carefully. They contain important information for safe use, installation and care of the appliance.! Please keep these operating instructions for future reference. Pass them on to possible new owners of the appliance. Positioning and connection Positioning 1. Place the appliance in a well-ventilated humidity-free room. 2. Do not obstruct the rear fan grills. The compressor and condenser give off heat and require good ventilation to operate correctly and save energy. 3. Leave a space of at least 10 cm between the top part of the appliance and any furniture above it, and at least 5 cm between the sides and any furniture/side walls. 4. Ensure the appliance is away from any sources of heat (direct sunlight, electric stove, etc.). 5. In order to maintain the correct distance between the appliance and the wall behind it, fit the spacers supplied in the installation kit, following the instructions provided. Levelling 1. Install the appliance on a level and sturdy floor. 2. If the floor is not perfectly horizontal, adjust the refrigerator by tightening or loosening the front feet. Electrical connections After transportation of the appliance, carefully place it in an upright position and wait at least 3 hours before connecting it to the electricity mains. Before inserting the plug into the electrical socket ensure the following: The appliance is earthed and the plug is compliant with the law. The socket can withstand the maximum power of the appliance (this is indicated on the data plate in the bottom left section of the refrigerator compartment), for example 150 W). The voltage is in the range of values indicated on the data plate located on the bottom left section (e.g V). The socket is compatible with the plug of the appliance. If the socket is incompatible with the plug, ask an authorised technician to replace it (see Assistance). Do not use extension cords or multiple sockets.! Once the appliance has been installed, the power supply cable and the electrical socket must be easily accessible.! The cable must not be bent or compressed.! The cable must be checked regularly and replaced by authorised technicians only (see Assistance).! The manufacturer declines any liability should these safety measures not be observed. Reversible doors If it is necessary to change the direction in which the doors open, please contact the Technical Assistance Centre. 14

15 Description of the appliance Control panel FREEZER Temperature Adjustment ALARMS ICE PARTY SUPER FREEZE FREEZER status bar REFRIGERATOR status bar CHILD LOCK SUPER COOL REFRIGERATOR Temperature Adjustment I CARE ON/OFF HOLIDAY ON/OFF It is possible to switch the whole product (both the refrigerator and freezer compartments) on by pressing this button. The red LED indicates that the product is switched off, while the green LED shows that it is operating. To switch the product off, press and hold the ON/OFF button for at least two seconds. I CARE This is used to activate and deactivate the I Care function (the optimal temperature for energy saving levels). When activated, the AUTO LED and the I Care LED illuminate simultaneously. ALARMS This controls all the alarm signals connected to product operation. CHILD LOCK Activates or deactivates the control panel button lock in order to avoid the risk of the various functions being activated accidentally by children. REFRIGERATOR and Temperature Adjustment Enable the temperature setting of the refrigerator to be modified, with the relative confirmation of the temperature selected shown on the display. It is also possible to use these buttons to deactivate the refrigerator compartment only. FREEZER and Temperature Adjustment Enable the temperature setting of the freezer to be modified, with the relative confirmation of the temperature selected shown on the display. REFRIGERATOR status bar Indicates the set temperature relating to the refrigerator compartment or shows that it has been deactivated (in this case the status bar is disabled). FREEZER status bar Shows the set temperature relating to the freezer compartment. SUPER COOL Activates or deactivates the SUPER COOL function (rapid cooling). The SUPER COOL LED illuminates. SUPER FREEZE Activates or deactivates the SUPER FREEZE function (rapid freezing). The SUPER FREEZE LED illuminates. HOLIDAY Activates or deactivates the HOLIDAY function (the AUTO LED and HOLIDAY LED illuminates). ICE PARTY Activates or deactivates the ICE PARTY function (It reduces the temperature of the freezer for the period of time required to cool a bottle.). the ICE PARTY illuminates) 15

16 Description of the appliance Overall view The instructions contained in this manual are applicable to different model refrigerators. The diagrams may not directly represent the appliance purchased. For more complex features, consult the following pages. ICE DEVICE FAST FREEZER compartment Removable multipurpose SHELVES STORAGE compartment FRESH BOX Compartment Removable multipurpose SHELVES SHELVES WINE RACK* MOISTIRE adjusted BOTTLE shelf FRUIT and VEGETABLE bin Levelling FEET Number and/or position may vary. * Available only on certain models. 16

17 Accessories Refrigerator compartment SHELVES: the shelves are removable and their height may be adjusted thanks to special rails, allowing easy storage of large containers and bulky food. FRESH BOX: for fresh meat and fish. Due to the compartment s low temperature (the coldest in the refrigerator) and to the clear door that provides protection against oxidation and blackening, food can be stored for even up to one week. It can also be used for cold meals. FRUIT and VEGETABLE bin The salad crispers fitted inside the fridge have been specially designed for the purpose of keeping fruit and vegetables fresh and crisp. Open the humidity regulator (position B) if you want to store food in a less humid environment, or close it (position A) to store food in a more humid environment. Freezer compartment ICE PARTY: ensures bottles of sparkling wine or champagne reach the right temperature. Place the bottle in the bucket provided inside the FREEZER and STORAGE compartment. The bucket may be used to serve the bottle and keeps it cool outside the appliance. ICE DEVICE After pouring water in the special ice cups, place them in their places in the ice device. After about 2 hours, the ice cubes will be ready. In order to get the ice cubes, it will be sufficient to turn the two buttons to the right. The ice cubes will fall in to the tray below, ready to be used. A B 17

18 Start-up and use Starting the appliance! After transportation of the appliance, carefully place it in an upright position and wait at least 3 hours before connecting it to the electricity mains, to make sure it operates as it should. Clean the inside of the refrigerator well using warm water and bicarbonate of soda before placing food inside it. The appliance comes with a motor protection control system which makes the compressor start approximately 8 minutes after being switched on. The compressor also starts each time the power supply is cut off whether voluntarily or involuntarily (blackout). Freezer Compartment When the product is switched on the freezer compartment is set to its default value of -18 C. We recommend that the SUPER FREEZE function is set (the freezer status bar continues to display the set value) in order to accelerate the cooling process of the compartment; when the inside of the compartment has reached its optimal temperature the function will be deactivated and the food may be placed inside. Refrigerator Compartment When the appliance is switched on the refrigerator compartment is set to its default value of +5 C. We recommend that the SUPER COOL function is set (the refrigerator status bar continues to display the set value) in order to accelerate the cooling process of the compartment. After a few hours it will be cool enough for food to be placed inside. Navigating the display Setting the temperatures: If the product is switched on, the refrigerator and freezer status bars will indicate the temperatures set at that moment. To change them, simply press the and buttons corresponding to the compartment for which you wish to change the set temperature. More specifically, each time one of the buttons is pressed the temperature is increased or decreased by 1, and the level of cold is adjusted accordingly.the temperature values that may be selected for the refrigerator compartment are +12 C, +7 C, +6 C, +5 C, +4 C, +3 C and +2 C, while the values that may be set for the freezer are -18 C, -19 C, C, -21 C, -22 C, -24 C and -26 C. The temperatures are automatically set to +5 C for the refrigerator compartment and -18 C for the freezer compartment (these are standard food storage values. When the I Care function is active, the appliance automatically adjusts the temperatures according to the conditions inside and outside the refrigerator; the operation of this function is signalled by the text AUTO. Whenever it is necessary to activate the I Care function at temperatures that are different to the standard storage values, the I Care button must be pressed as soon as the function is activated and held down while the new temperatures are set using the and buttons. Under these conditions, the temperatures may be set to 4 C, 5 C and 6 C for the refrigerator compartment and -18 C, -19 C and -20 C for the freezer compartment. When the HOLIDAY function is active the temperature may not be adjusted, however the appliance adjusts itself automatically so that the optimal settings for the situation are used: +12 C for the refrigerator compartment and - 18 C for the freezer compartment. This function is indicated by the text. To activate and deactivate the functions simply press the relevant button and the function status will be signalled by the corresponding LED switching on or off. Several functions (SUPER COOL, SUPER FREEZE, ICE PARTY, I CARE) are incompatible with others (HOLIDAY,...); remember that there is a pre-set order of priority which will help you to use the product in the best possible way. When the Ice Party function has finished, press the ICE PARTY button to stop the corresponding LED from flashing and to silence the sound signal. This flashing and sound signal indicates that the function is complete and that the bottle should be removed from the freezer compartment. Child Lock In order to activate the Child Lock function, the Child Lock button must be pressed for 2 seconds; the activation of the button lock is confirmed by a short beep and the illumination of the corresponding LED. To deactivate the function, press the Child Lock button for 2 seconds; deactivation will be confirmed by a short beep and by the corresponding LED switching off.! The FREEZER status bar is also used to indicate an unusual temperature increase in the freezer compartment (see Troubleshooting). 18

19 Chiller system No Frost The No Frost system circulates cold air continuously to collect humidity and prevent ice and frost formation. The system maintains an optimal humidity level in the compartment, preserving the original quality of the food, preventing the food from sticking together and making defrosting a thing of the past.! Do not block the aeration cells by placing food or containers in direct contact with the refrigerating back panel.! Close bottles and wrap food tightly. Using the refrigerator to its full potential Adjust the temperature using the display. Activate the SUPER COOL function to lower the temperature quickly, for example, when you place a large number of new food items inside a fridge and the internal temperature rises slightly. This function quickly cools the groceries by temporarily reducing the temperature until it reaches the ideal level. Place only cold or lukewarm foods in the compartment, never hot foods (see Precautions and tips). Remember that cooked foods do not last longer than raw foods. Do not store liquids in open containers: they will increase the level of humidity in the refrigerator and cause condensation to form. Using the freezer to its full potential Adjust the temperature using the display. To freeze (if the freezer is already operating): - for small quantities which are less than those indicated on the data plate, press the rapid freezing SUPER FREEZE button (corresponding indicator light illuminates), insert the food and close the door. The function is disabled automatically after 24 hours or when optimal temperatures have been reached (indicator light goes out); - for large quantities which are greater than the maximum load indicated on the data plate, hold down the rapid freezing SUPER FREEZE button until the corresponding indicator light begins to flash. After 24 hours the indicator light stops flashing and remains on constantly. Place the food inside the freezer and close the door. After another 24 hours, the function will be disabled automatically (indicator light goes out). Do not re-freeze food that is defrosting or that has already been defrosted. These foods must be cooked and eaten (within 24 hours). Fresh food that needs to be frozen must not come into contact with food that has already been defrosted. Do not place glass bottles which contain liquids, and which are corked or hermetically sealed in the freezer because they could break. The maximum quantity of food that may be frozen daily is indicated on the plate containing the technical properties located on the bottom left side of the refrigerator compartment (for example: Kg/24h: 4).! Do not open the door during freezing.! If there is a power cut or malfunction, do not open the freezer door. This will help maintain the temperature inside the freezer, ensuring that foods are conserved for at least 9-14 hours.! To avoid blocking the air circulation inside the freezer, it is advisable not to obstruct the ventilation holes with food or containers. 19

20 Maintenance and care Switching the appliance off During cleaning and maintenance it is necessary to disconnect the appliance from the electricity supply: 1. Hold the ON/OFF button down for more than two seconds until OFF appears on both indicator displays (refrigerator and freezer). 2. Pull the plug out of the socket.! If this procedure is not followed, the alarm may sound. This alarm does not indicate a malfunction. To restore normal operation, hold the ON/OFF button down for more than two seconds. To disconnect the appliance, follow points 1 and 2 above. Replacing the light bulb To replace the light bulb in the refrigerator compartment, disconnect the plug from the electricity mains. Access the light bulb as shown (see diagram) and replace it with a similar light bulb, the power of which should not exceed 10 W. Cleaning the appliance The external and internal parts and the rubber seals may be cleaned using a sponge that has been soaked in lukewarm water and bicarbonate of soda or neutral soap. Do not use solvents, abrasive products, bleach or ammonia. The removable accessories may be soaked in warm soapy water or dishwashing liquid. Rinse and dry them carefully. The back of the appliance may collect dust. This can be removed by carefully using the hose of a vacuum cleaner set on medium power. The appliance must be switched off and the plug disconnected from the electricity mains before it is cleaned. Avoiding mould and unpleasant odours The appliance is manufactured with hygienic, odour free materials. Food should be wrapped well and containers closed properly in order to maintain this hygiene. This will also prevent the formation of stains. If you wish to switch the appliance off for an extended period of time, clean the inside and leave the doors open. 20

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler TK TK English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 5-6 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions E2BYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance, 4 Reversible

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions ENBY 19xxx F O3 (TK) ENBYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance,

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION E2BLH xxxx F (TK) E2BL xxxx F (TK) E2BLH xxxxx x F (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

AEG-ELECTROLUX ENB43693X

AEG-ELECTROLUX ENB43693X You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for AEG-ELECTROLUX ENB43693X. You'll find the answers to all your questions on the AEG-ELECTROLUX ENB43693X

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ TR Türkçe, 1 LBF 52 English, 13 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 TR Türkçe, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Installation and Assistance,

Detaylı

OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre)

OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre) OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115 (Elektrikli Ankastre) Deðerli Müþterimiz, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

FORNI ISTRUZIONI PER L USO

FORNI ISTRUZIONI PER L USO OVENS USER INSTRUCTIONS FIRIN KULLANMA KILAVUZU FORNI ISTRUZIONI PER L USO GB TR IT HOC04/6X HOC060/6B HOC060/6X HOC709/6BX HOC709/6X HCM906/6BPP CANDY HOOVER GROUP S.R.L. Via Privata Eden Fumagalli 47

Detaylı

Downloaded from AC-Manual.com Manuals

Downloaded from AC-Manual.com Manuals KULLANIM KILAVUZU DUVAR TÝPÝ SPLIT KLÝMA AFSW-09HRR1R AFSW-12HRR1R AFSW-18HRR1R AFSW-22HRR1R 0216 444 999 0 www.airfel.com 0216 444 999 0 www.airfel.com Deðerli Müþterimiz; Modern tesislerimizde özen ile

Detaylı

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English LFF 8M121 TR Türkçe Kullanım talimatları BULAŞIK MAKİNESİ - İçindekiler Kullanım talimatları, 1 Önlem ve öneriler, 2-3 Ürün bilgi sayfası, 5 Servis, 6 Montaj, 7-8 Cihazın tanımı, 9 Rafine tuz ve parlatıcı,

Detaylı

GL 76 M XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları. Built-in multi-function oven with 8 cooking modes

GL 76 M XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları. Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Instructions for use and installation Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Kullanım ve montaj talimatları 8 programlı çok fonksiyonlu ankastre fırın GL 6 M XS Contents Introduction... Switching

Detaylı

W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use

W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use W 104 T Çamaþýr Makinesý Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use TR Çamaþýr Makinesý 1 Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu GB Washing machine 13 Instructions

Detaylı

40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1. Instruction Book. Condenser Tumble Dryer. English Türkçe

40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1. Instruction Book. Condenser Tumble Dryer. English Türkçe 40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1 Instruction Book Condenser Tumble Dryer English Türkçe 40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 2 English.....................................................................

Detaylı

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr M-00 RDS FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için lütfen

Detaylı

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları EN Operating instructions TR Kullanma talimatları 13 14 12 15 16 11 10 17 18 9 19 8 20 1 7 21 6 2 5 4 3 HS B16 ACB A C D E B OFF F en it DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 1. Turbo brush* 2. Parquet brush* 3.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty ufotr.com 1 Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi ufotr.com 1 2 İÇİNDEKİLER 1. GÜVENLİK UYARILARI 2. MONTAJ 3. ÖZELLİKLER 4. KULLANIM

Detaylı

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu SD-2025 USB USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Önlemleri Öncelikle bu ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.

Detaylı

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner EAGLE TR GB Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER 1 Güvenlik 3 1.1 Kullanım Talimatları 3 1.2 Uyarı İfadeleri 3 1.3 Çocuklar 3 1.4 Uygun Kullanım

Detaylı

LOTUS ELEKTRÝK SÜPÜRGESÝ YS-1600 / YS-1800 / TURBO-2400

LOTUS ELEKTRÝK SÜPÜRGESÝ YS-1600 / YS-1800 / TURBO-2400 LOTUS ELEKTRÝK SÜPÜRGESÝ YS-1600 / YS-1800 / TURBO-2400 Kullanma Kýlavuzu Instruction Manual Tüketici Danışma Hattı 0850 333 27 62 1 1 B7 YS-1800 Modeli 2 C1 Turbo-2400 Modeli C3 C1 C3 T1 T6 T5 T3 T T2

Detaylı

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner GRANADA DELUX TR GB Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Kullanım talimatları hakkında bilgi... 4 Sorumluluk... 4 Kullanım talimatları hakkında

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 EN Manual instructions for use TR Kullanım talimatları kılavuzu. MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) Before starting to use the burner, read the chapter

Detaylı

Kullanım ve Bakım El K tabı MXU 500 / 500IRS

Kullanım ve Bakım El K tabı MXU 500 / 500IRS Kullanım ve Bakım El K tabı MXU 500 / 500IRS Değerli KYMCO ATV kullanıcıları; KYMCO ATV yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Aracınızı her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Değerli müşterimiz, Bu kullanım kılavuzu UFO MICATRONIC, T23EN ve T19EN modelleri için hazırlanmıştır.

Detaylı

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı