Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi"

Transkript

1 Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU Türkçe, 1 English, 13 Ýçindekiler Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn n tanýmý,, 3-4 Kontrol paneli Genel görünüm Aksesuarlar,, 5 Soðutucu bölmesi Dondurucu bölmesi NMBT 1912 F T/HA NMBT 1922 F T Çalýþtýrma ve kullanma, 6-7 Cihazýn çalýþtýrýlmasý Ekranýn kullanýlmasý Soðutma sistemi Soðutucunun en iyi þekilde kullanýlmasý Dondurucunun en iyi þekilde kullanýlmasý Bakým ve temizlik, 8 Elektrik þebekesinin devre dýþý býrakýlmasý Cihazýn temizlenmesi Ever Fresh Küfün ve istenmeyen kokularýn önlenmesi Ampulün deðiþtirilmesi Koku önleyici filtrenin deðiþtirilmesi Önlemler ve öneriler,, 9 Genel güvenlik uyarýlarý Atýklarýn tasfiye edilmesi Tasarruf ve çevreye saygý Arýza ve onarým, 10 Teknik Servis, 11

2 Montaj! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili uyarýlar konusunda yeni sahibinin bilgilenmesi için bu kitapçýðýn cihazla birlikte kalmasýný saðlayýnýz.! Talimatlarý dikkatlice okuyunuz: montaj, kullaným ve güvenliðe iliþkin önemli bilgiler içermektedir. Yerleþtirme ve baðlama Konumlandýrma 1. Cihazý nemsiz ve havadar bir yere yerleþtiriniz. 2. Arkadaki havalandýrma ýzgaralarýný kapatmayýnýz: kompresör ve kondenser sýcak yapar, bu yüzden cihazýn iyi çalýþmasýný ve tüketiminin azalmasýný saðlamak için bunlarýn duvara dayanmamasý gerekir. 3. Cihazýn üst kýsmý ile üstüne konacak mobilya arasýnda en azýndan 10 cm, mobilya/duvar yanýna yerleþtirilmesi durumunda ise en az 5 cm açýklýk býrakýnýz 4. Cihazý ýsý kayaklarýndan uzak tutunuz (ör. direkt güneþ ýþýðý, elektrik ocak). 5. Ürünün arka kýsmýyla duvar arasýndaki mesafeyi saðlamak için kullaným talimatlarýna uygun olarak monte etme kitinde mevcut olan uzaklaþtýrýcý çubuklarý monte ediniz. Seviyeye ayarlama 1. Soðutucunuzu düz ve sert bir zemine yerleþtiriniz. 2. Zemin düz olmamasý durumunda ayarlanabilir ayaklarý gevþeterek veya sýkarak cihazýn tamamen zemine oturmasýný saðlayýnýz. Elektrik þebekesine baðlanmasý Taþýnmadan sonra cihazý dik olarak yerleþtiriniz ve elektrik tesisatýna baðlamak için en az 3 saat bekleyiniz. Cihazýn fiþini bir elektrik prizine takmadan önce aþaðýdakileri kontrol ediniz: priz topraklý tesisata sahip ve yürürlükteki normlara uygun olmalýdýr; elektrik prizi, soðutucu bölmesinin sol tarafýnýn aþaðýsýnda bulunan özellik etiketinde belirtilen maksimum yükü taþýyabilmelidir; besleme gerilimi soðutucu bölmesinin sol tarafýnýn aþaðýsýnda bulunan özellik etiketinde belirtilen deðer sýnýrý kapsamýnda olmalýdýr (ör V); priz ve fiþ birbiriyle uyumlu olmalýdýr. Aksi takdirde cihazýn fiþinin deðiþtirilmesi için yetkili Servise (Teknik Servis bölümüne bakýnýz) baþvurmanýz gerekir, uzatma kablosu ya da çoklu priz kullanmayýnýz.! Cihaz monte edildikten sonra besleme kablosuna ve elektrik prizine kolayca ulaþýlabilmelidir.! Kablo kývrýlmamalý ve sýkýþtýrýlmamalýdýr.! Kablonun periyodik olarak kontrol edilmesi ve sadece yetkili personel tarafýndan deðiþtirilmesi gerekir (Teknik Servis bölümüne bakýnýz).! Üretici firma yukarýdaki normlarýn n dikkate alýnmamas nmamasý durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi gerekirse Teknik Servise baþvurunuz. 2

3 Cihazýn tanýmý Kontrol paneli Soðutucu Ekraný SOÐUTUCU ýsýsýnýn ve + olarak ayarlanmasý Alarmlar SUPER COOL DONDURUCU bölümünün ýsýsýnýn ve + olarak ayarlanmasý Dondurucu Ekraný ON Tuþu SUPER FREEZE ICE PAR ARTY HOLIDAY I CARE ON Tuþu ON/OFF tuþu en az iki saniye basýlý tutularak cihazý tamamen (soðutucu ve dondurucu bölmeleri) açmak veya kapatmak için kullanýlýr. Ürünü kapatmak için, ON ve l care düðmesine ayný anda basýnýz. I Care I care fonksiyonunun etkinleþtirilmesini veya etkinsizleþtirilmesini saðlar. Bu fonksiyonun etkinliði ayný anda LED AUTO ve LED I Care in yanýyor olmasý ile belirtilir. I care veya Holiday fonksiyonlarý etkin ise, müþteri ile son etkileþimden 10 dakika geçtikten sonra, ekran enerji tasarrufu moduna girer. sýcaklýk derecesi göstergeleri kaybolur ve sadece ON durumunu gösteren yeþil LED yanýk kalýr. Ekraný yeniden etkinleþtirmek için, bir düðmeye basmanýz veya buzdolabýnýn kapýsýný açmanýz yeterlidir. Alarm Ürüne baðlý olan tüm alarmlarýn gösterilmesini ve iþletilmesini saðlar. Çocuk Kilidi Bu sistem çocuklarýn yanlýþlýkla cihazý çalýþtýrmamasý için kontrol panelindeki tuþlarýn bloke edilmesini saðlar. Çocuk Kilidi iþlemini etkinleþtirmek için Alarmlar düðmesini 2 saniye basýlý tutmak gerekir SOÐUTUCU ýsýsýnýn n ve + olarak ayarlanmasý Soðutucunun ýsýsýný ayarýný deðiþtirmeye yarar, ayarlanan ýsý display üzerinde gösterilir. Bu düðmelerle sadece Soðutucu bölümünün söndürülmesi de saðlanabilir (bu durumda display - - gösterir.) DONDURUCU bölümünün ýsýsýnýn n ve + olarak ayarlanmasý Dondurucu bölmesinin ýsýsýný ayarýný deðiþtirmeye yarar, ayarlanan ýsý display üzerinde gösterilir. Soðutucu Ekraný Dondurucu bölmesi için ayarlanmýþ olan ýsýyý veya bu fonksiyonun kapatýlmýþ (bu durumda display - - ) olduðunu gösterir. Dondurucu Ekraný Dondurucu bölmesinin sinyali Dondurucu bölmesinde seçilmiþ olan ýsýyý gösterir. SUPER COOL SUPER COOL fonksiyonunun (Soðutucunun ekranýnda SC yazýsý görüntülenir) etkinleþtirilmesini veya etkinsizleþtirilmesini saðlar. SUPER FREEZE SUPER FREEZE fonksiyonunun (Soðutucunun ekranýnda SF yazýsý görüntülenir) etkinleþtirilmesini veya etkinsizleþtirilmesini saðlar. HOLIDAY HOLIDAY fonksiyonunun (LED AUTO yanmaya baþlar) etkinleþtirilmesini veya etkinsizleþtirilmesini saðlar. ICE PAR ARTY ICE PARTY fonksiyonunun (dondurucu içindeki ýsý derecesini bir þiþe soðutacak kadar azalýr) etkinleþtirilmesini veya etkisizleþtirilmesini saðlar. 3

4 Cihazýn tanýmý Genel görünüm AMPUL (Bakým bölümüne bakýnýz) KAPI RAFI RAFLAR MEYVE VE SEBZE çekmecesi SISE Tutucusu DONDURMA ve SAKLAMA bölmesi ICE AY SAKLAMA bölmesi KAPI RAFI Ayarlanabilir AYAKLAR AKLAR Sayýsý ve/ya pozisyonu deðiþebilir. 4

5 Aksesuarlar Soðutucu bölmesi RAFLAR: büyük kaplar veya fazla yer kaplayan gýdalarýn yerleþtirilmesi için mevcut olan kýlavuzlar kullanýlarak çýkarýlabilir ve yüksekliði ayarlanabilir. KOKU ÖNLEYICI FILE E: bazý modellerde mevcut olan aktif karbonlu koku önleyici filtre, soðutucu içinde hava kalite seviyesinin yükseltilmesini saðlamaktadýr. Filtre saðda aþaðýdaki bölümde havalandýrma çýkýsýnýn içine yerleþtirilmiþtir. Dondurucu bölmesi Dondurucu bölmesi ICE AY Buzluk: buz üretmek için kullanýlýr. ICE PAR ARTY TY: gazlý þarap veya þampanya þiþesini uygun þekilde soðutmak için. Þiþeyi DONDURMA ve SAKLAMA bölmesi içindeki kovaya yerleþtiriniz. Kova, þarabý içerken þiþeyi soðuk tutmak için kullanýlabilir. 1. Önce yukarýya, sonra dýþarýya doðru iterek buzluðu çýkarýnýz (sekile bakýnýz). Buzluðun boþ olup olmadýðýný kontrol ediniz ve üstündeki deliðin içine su dökerek doldurunuz. 2. Gösterilen seviyeyi (MAX WATER LEVEL) geçmemelidir. Fazla su varsa buzluktan buzun çýkarýlmasý engellenir (böyle bir durumda buzun erimesini bekleyiniz ve içindeki suyu dökünüz). 3. buzluðu 90 döndürünüz: su ile içindeki þekiller doldurulur (sekile bakýnýz). Deliði kapakla kapatýnýz ve yerine yerleþtiriniz. Buz oluþtuðu zaman (minimum süre 8 saattir) çýkarmak için buzluðu sert bir yüzeye vurunuz. MAX WATER LEVEL MAX WATER LEVEL MAX WATER LEVEL 5

6 Çalýþtýrma ve kullaným Kombi nasýl l çalýþ ýþtýrýlýr! Taþýnmadan sonra cihazý dik olarak yerleþtiriniz ve elektrik tesisatýna baðlamak için en az 3 saat bekleyiniz. Cihazý elektrik þebekesine baðlamadan önce tüm bölmeleri ve aksesuarlarý bikarbonat kullanarak ýlýk su ile yýkayýnýz. Motor koruma zamaný. Bu model motor kurtarýcý bir sistemle donatýlmýþtýr, bu yüzden eðer kompresörü (buz çözdürmek veya temizlemek için) kapattýysanýz ve tekrar açtýðýnýzda hemen çalýþmazsa endiþelenmeyin, kompresör otomatik olarak 8 dakika içinde devreye girecektir. Dondurucu bölmesi Ürünün açýlýþýnda (ON/OFF düðmesini 2 saniye kadar basýlý tuttuktan sonra) dondurucu bölümü standart komun olan -18 C 18 Cye alýnýr. Bu bölümün soðumasýný hýzlandýrmak için SUPER FREEZE fonksiyonunu çalýþtýrmak tavsiye edilir (dondurucunun ekranýnda SF yazýsý görüntülenir), bu bölüm en uygun ýsýya ulaþtýktan sonra fonksiyon kapanýr ve dondurucuya donmuþ gýdalar koyulabilir. Soðutucu bölmesi Ürünün açýlýþýnda, Soðutucu bölümü standart komun olan +5 Cye alýnýr. Bu bölümün soðumasýný hýzlandýrmak için SUPER COOL iþlemini çalýþtýrmak tavsiye edilir (Soðutucunun ekranýnda SC yazýsý görüntülenir), birkaç saat geçtikten sonra soðutucunuza gýdalar yerleþtirilebilir. Ekran nasýl l kullanýlýr Isýlarýn ayarlanmasý: Eðer ürün açýk ise Soðutucu ve dondurucu bölmeleri o anda ayarlanan ýsýlarý gösterir. Isýlarý deðiþtirmek için ilgili bölmelerin ve + tuþlarýna basmak yeterlidir. Soðutucu bölümünde ayarlanýlabilecek ýsýlar +8, +7, +6, +5, +4, +3, +2 ve dondurucudakiler -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24, -26 dir. Otomatik olarak ayarlanmýþ ýsýlar Soðutucu için +5 C ve dondurucu bölümü için -18 C dir ve standart koruma ýsýlarýdýr. I Care fonksiyonu kullanýldýðý zaman, ürün dolabýn içindeki ve dýþýndaki ýsýlara uygun olan ýsýlarý otomatik olarak ayarlar, bu iþlem AUTO yazýsý ile gösterilir. I I Care fonksiyonu standart koruma ýsýlarýndan farklý ýsýlarda kullanýlmak istenirse, fonksiyonu çalýþtýrýrken I Care tuþunu basýlý tutarak, + ve tuþlarý ile istenilen yeni ýsýlar ayarlanýr. Bu durumlarda ayarlanabilecek ýsýlar Soðutucu bölmesi için +4, +5 ve +6, dondurucu bölmesi için -18, -19 ve -20 dir. HOLIDAY fonksiyonu etkin olduðu zaman ýsý ayarlamak mümkün deðildir, fakat ürün otomatik olarak durum için en uygun konuma gelir: Soðutucu bölmesi için +12, dondurucu bölmesi için -18, bu durum AUTO yazýsýnýn yanmasýyla gösterilir. Fonksiyonlarý etkinleþtirmek veya etkinsizleþtirmek için ilgili tuþlara basmak yeterlidir, ilgili açýp kapama LEDi fonksiyon durumunu gösterir. Bazý iþlemler (SUPER COOL, SUPER FREEZE, ICE PAR ARTY TY,, I CARE) diðer baþka fonksiyonlara uygun olmayabilir, bu durumda önceden ayarlanmýþ önceliklerin hesaplanmasý size ürün iþletmesinde yardýmcý olur. Ice Party fonksiyonu bitiminde LED in yanýp sönmesinin ve sesli sinyalin sona erimesi için ICE PAR ARTY TY tuþuna basýnýz. Ledin yanýp sönmesi ve sesli sinyal duyulmasý fonksiyonun bitmiþ olduðunu ve dondurucu bölmesinden þiþeyi çýkartmak gerekli olduðunu belirtir. Çocuk Kilidi Çocuk Kilidi iþlemini etkinleþtirmek için Alarmlar düðmesini 2 saniye basýlý tutmak gerekir, tuþlarýn kilitlenmiþ olduðu kýsa bir ses ve takibinde Soðutucu ve dondurucu ekranýnda CH ve LO yazýlarýnýn gözükmesi ile gerçekleþir, bu yazýlarýn yerini, sonradan, Soðutucu ve dondurucu için seçilmiþ olan ýsýlar alýr. Çocuk Kilidi iþlemini etkinsizleþtirmek için Alarmlar düðmesini 2 saniye basýlý tutmak gerekir, tuþlarýn kilidi açýlmýþ olduðu kýsa bir ses ve takibinde Soðutucu ve dondurucu ekranýnda CH ve LO yazýlarýnýn gözükmesi ile gerçekleþir. 6

7 Soðutma sistemi No Frost No frost özelliði bölmelerin arka yüzeylerinde havalandýrma hücrelerinin olmasýdýr. No frost sistemi ile devamlý soðuk hava dolaþýmý saðlanýr. Böylece nem toplanýr, buz ve çiy oluþmasý engellenir: soðutucu bölmesinde gerekli olan nem oraný saðlanýr ve çiy oluþmasýný engellediði için gýdalarýn besin özelliklerinin korunmasý saðlanýr; dondurucu bölmesinde ise buz çözme iþlemine gerek kalmadan ve gýdalarýn birbiriyle yapýþmamasý saðlanarak buz oluþmasý engellenir.! Gýda veya kap arka soðutma duvarý ile direk temasa geçmemelidir. Havalandýrma delikleri kapatýlmasý kondens suyu oluþmasýna sebep olur.! Þiþeleri kapatýnýz ve gýdalarý sarýnýz. Soðutucunuzun en iyi þekilde kullanýlmas lmasý Isý derecesi ekrandan ayarlanmalýdýr. Az süre içinde ýsý derecesini azaltmak için, ör. büyük miktarda alýþ veriþ yapýldýktan sonra bölme doldurulduðu zaman, SUPER COOL fonksiyonunu açýnýz. Gereken süre geçtikten sonra fonksiyon otomatik olarak devreden çýkar. Sadece soðuk, ýlýk ve sýcak olmayan gýda yerleþtirilebilir (Önlemler ve öneriler bölümüne bakýnýz). Piþmiþ gýda çið gýdadan daha uzun süre saklanmaz. Sývý kapaksýz kaplara dökülmemelidir: nem oraný yükselir ve kondens suyu oluþur. Dondurucunun en iyi þekilde kullanýlmasý Isý derecesi ekrandan ayarlanmalýdýr. En uygun ve doðru þekilde gýdalarýn muhafaza edilmesi için aþaðýdakileri uygulayýnýz. - Ýçindeki gýdalara temas etmemesine dikkat ederek gýdalarý DONDURMA ve SOÐUTMA üst bölmeye yerleþtiriniz. SUPER FREEZE (hýzlý dondurma, ilgili LED yanar) tuþuna basýp kapaðý kapatýnýz. Bu fonksiyon otomatik olarak 24 saat geçtikten sonra veya optimal ýsýya ulaþtýktan sonra devreden çýkar (LED in sönmesi sona erir); Çözülmüþ veya çözülmek üzere olan yiyecekleri dondurmayýnýz, bu yiyecekler 24 saat içinde tüketilmeli veya piþirdikten sonra dondurulmalýdýr. Dondurulacak taze yiyecekler, daha önce donmuþ olanlarla temas etmemelidir. Bu taze yiyecekler dondurucunun üst bölümüne yerleþtirilmelidir, burada ýsý derecesi 18 c nin altýna inerek hýzlý bir dondurma iþlemini garanti eder Dondurucu içinde sývý olan kapaðý kapatýlmýþ sise koymayýnýz, patlayabilir. Günlük en fazla yiyecek dondurma miktarý soðutucu içinde aþaðýda saðda bulunan teknik veriler etiketi üzerinde yazýlýdýrlar (örneðin: Kg/24h 4).! Dondurma iþlemi sýrasýnda kapaðý açmamaya özen gösteriniz.! Elektrik kesintisi veya arýza durumunda kapaðý açmazsanýz, dondurulmuþ gýdalar 9-14 saate kadar, hiç bir deðiþikliðe uðramadan korunurlar.! Dondurucu bölmesi içerisinde hava dolaþýmýný saðlamak için gýdalarýn havalandýrma deliklerini kapatmayacak þekilde yerleþtirilmesi gerekir. 7

8 Bakým ve temizlik Elektrik þebekesinin devre dýþý býrakýlmasý Temizlik ve bakým iþlemi sýrasýnda elektrik baðlantýsýný kesiniz: 1. ON ve l care düðmesine ayný anda basýnýz. 2. fiþi prizden çekiniz! Bu prosedürün uygulanmamasý durumunda alarm çalabilir: bu alarm bir anormallik belirtisi deðildir. Normal çalýþmasýný saðlamak için iki saniyeden fazla ON düðmesini basýlý tutmak yeterdir. 1 ve 2 noktalarýný uygulayarak cihazýn elektrik þebekesi ile baðlantýsýný kesiniz. Cihazýn n temizlenmesi Soðutucunuzun dýþ, iç duvarlarýný ve contalarýný karbonat (yemek sodasý) veya nötr sabun eklenmiþ ýlýk su ile ýslatýlmýþ yumuþak bir sünger ile temizleyiniz. Aþýndýrýcý maddeler ve çözücü, amonyak, beyazlatýcý türü maddeleri kesinlikle kullanmayýnýz. Sökülebilen aksesuarlarý deterjan veya sabun eklenmiþ ýlýk su içine batýrýnýz. Çalkalayýnýz ve dikkatlice kurulayýnýz. Soðutucunuzun arkasý toz dolu ise, cihazý kapatýp elektrik baðlantýsýný kestikten sonra elektrik süpürgesini orta watt a ayarlayarak uzun ucu ile arkasýndaki tozlarý iyice alýnýz. Ampulün deðiþtirilmesi Soðutucu bölmesinin ampulünü deðiþtirmeden önce Soðutucunun fiþini prizden çýkarýnýz. þekilde gösterildiði gibi koruma zarýný çýkardýktan sonra 2 ampulü açýnýz. Koruma zarýnda belirtildiði (10 W, 15 W 1 veya 25 W) gücü eþit olan bir yenisi ile deðiþtiriniz. Koku önleyici filtrenin deðiþtirilmesi Filtre, ilk kullanýldýðýndan 6-8 ay içinde deðiþtirilmesi gerekir. Kullaným süresi saklanan gýdalara göre deðiþebilir. Yedek filtre satýþ noktalarýný öðrenmek için Teknik Servise baþvurmanýz gerekir (Teknik Servis bölümüne bakýnýz). Filtreyi deðiþtirmek için þekildeki gibi yapmanýz gerekir.(a ve B þekline bakýnýz). Ýstenmeyen kokularýn ve küfün önlenmesi Cihaz kokularý önleyici hijyenik malzemelerle üretilmiþtir. Bu özelliði kaybetmemek için gýdalarýn iyice sarýlýp kapatýlmasý gerekir. Böylece leke oluþmasý engellenecektir. Cihazýn uzun süre devre dýþý býrakýlmasý durumunda içini iyice temizleyiniz ve kapaðý açýk býrakýnýz. 8

9 Önlemler ve öneriler! Cihaz, uluslararasý güvenlik normlarýna uygun olarak tasarlanýp üretilmiþtir. Aþaðýdaki bilgiler, güvenliði saðlamak amacýyla verilmiþtir. Bu yüzden dikkatlice okunmasý gerekir. Bu cihaz aþaðýdaki Avrupa Birliði Yönergeleri ile uyumludur: -2006/95/AT Belirli gerilim sýnýrlarý dahilinde Kullanýlmak üzere tasarlanmýþ elektrikli teçhizat ile ilgili yönerge -2004/108/AT Elektromanyetik uyumluluk yönergesi -96/57/AT Ev tipi elektrikli soðutucular, dondurucular ve kombinasyonlarýnýn enerji verimlilik þartlarý ile ilgili yönerge Genel güvenlik uyarýlarý Cihaz meskenlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþ olup profesyonel kullaným amaçlý deðildir. Cihaz sadece gýda saklamasý için, yetiþkinler tarafýndan ve bu kitapçýktaki talimatlar çerçevesinde kullanýlmalýdýr. Cihaz, üzeri kapalý bile olsa açýk alanlara monte edilmez, zira yaðmur ve fýrtýnaya maruz kalmasý son derece tehlikelidir. Cihaza ayaklarýnýz çýplakken yada elleriniz veya ayaklarýnýz ýslak yada nemliyken dokunmayýnýz. Soðutucunun soðutma yapan iç kýsýmlarýna dokunmayýnýz: yanma veya yaralanma tehlikesi vardýr. fiþi prizden çekerken kablosundan deðil fisin kendisinden tutarak çekiniz. Temizlik ve bakým iþleminden önce fiþ elektrik þebekesinden çýkarýlmalýdýr. Soðutucunun tüm elektrik baðlantýlarýný kesmek için iki saniyeden fazla ON ve l care düðmesine basýlý tutmak yeterli deðildir. Arýza halinde onarmak amacýyla iç mekanizmalarý kurcalamayýnýz. Dondurulmuþ gýda saklama kaplarýnda üretici tarafýndan tavsiye edilen tip hariç ucu sivri ve keskin aletleri kullanmayýnýz. Buz küplerini dondurucu bölmesinden çýkarýr çýkarmaz aðzýnýza sokmayýnýz ve yemeyiniz. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu olan bir kiþinin denetimi veya cihazýn kullanýmý ile ilgili talimatý olmaksýzýn zayýf fiziksel, duyusal durumu veya tecrübe ve bilgi eksikliði bulunan kiþiler (çocuklar dahil) tarafýndan kullanýlmaya uygun deðildir. Çocuklarýn cihazla oynamadýklarýndan emin olmak için denetlenmesi gerekmektedir. Ambalajlar çocuklar için oyuncak deðildir. Atýklar klarýn n tasfiye edilmesi Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel normlara uygun olarak tasfiye ediniz, böylece tasfiye edilen malzemelerin geri dönüþümü saðlanmýþ olacaktýr. Eski cihazýn tasfiye edilmesi: Yetkili yerel Kurum normlarýna uygun olarak tasfiye edilmesi gerekir. Önemli olan sert borularýn bozulmamasýdýr. Soðutucu ve dondurucu cihazlarýnda soðutma ve yalýtma bölgesinde çevreye zarar veren izobutan ve siklopentan gazlarý vardýr. Eski cihazýnýn hurdaya çýkarmadan önce elektrik þebekesinin kablosunu kesiniz ve kilitleri çýkarýnýz. Tasarruf ve çevre korumasý Soðutucu doðrudan güneþ ýþýðýna maruz kalmayacak, serin ve havadar uygun bir yere yerleþtiriniz. Ayrýca, ýsý kaynaklarýndan uzakta olmalýdýr. Gýdalarý almak ya da yerleþtirmek için cihazýn kapaðýný mümkün olduðu kadar az açýk tutunuz. Soðutucunun kapaðý her açýldýðýnda enerji tüketilir. Cihazý fazla gýda ile doldurmayýnýz: gýdalarýn iyi saklanmasý için soðuk hava dolaþýmýnýn saðlanmasý gerekir. Hava dolaþýmýnýn engellenmesi durumunda kompresör devamlý çalýþmak zorunda kalacaktýr. Soðutucunun içine sýcak gýda koymayýnýz: ýsý derecesi yükselir, kompresör yoðun çalýþmak zorunda kalýr ve enerji büyük miktarda tüketilir. Contalarýn temiz olmasýný ve verimli çalýþmasýný saðlayýnýz. soðuk çýkmamasý için soðutucu kapaðýnýn conta vasýtasýyla tamamen kapanmasý gerekir (Bakým bölümüne bakýnýz). 9

10 Arýza ve onarým Soðutucunuz bazen size sorun çýkarabilir yada kötü çalýþabilir. Teknik Servise basvurmadan önce (Teknik Servis bölümüne bakýnýz) aþaðýdakiler dikkate alýnarak çözülebilecek bir problem olup olmadýðýný kontrol ediniz. Arýza: Olasý sebep/çözüm: Ekran kapalý. Motor çalýþmaya baþlamýyor. Ekran hafifçe yanýyor yor. fiþ prize takýlý deðil veya kontaða girecek kadar takýlý deðil veya evdeki elektrik akýmý kesik. Cihaz motor kurtarma aygýtýna sahiptir (Çalýþtýrma ve kullanma bölümüne bakýnýz). fiþi prizden çekiniz ve tersine çevirip tekrar prize takýnýz. Alarm çalýyor yor,, ekranda bir mesaj görüntüleniyor, ALARM led i yanýyor yor ve soðutucu bölmesindeki ampul yanýp sönüyor. Soðutucu kapaðý iki dakikadan fazla açýk kalmýþ. Sesli sinyal kapýyý kapatarak veya RESET/ALARM düðmesine basarak kapanýr. Alarm çalýyor yor, ALARM led i yanýyor yor ve ekranda bir mesaj görüntüleniyor. Alarm çalýyor yor, ALARM led i yanýyor yor ve ekranda bir mesaj görüntüleniyor. Soðutucu ve dondurucu az soðutma yapýyor yor. Soðutucu bölmesinde gýdalar donuyor. Cihaz dondurucunun fazla ýsýnmýþ olduðunu belirtir: Dondurucu ýsý derecesi, gýdalarýn tekrar dondurulmasý için 0 C civarýnda korunacaktýr. Böylece gýda 24 saat içinde kullanýlabilir ve piþtikten sonra tekrar dondurulabilir. Sesli sinyali kapatmak için RESET ALARM düðmesine basýnýz. Gösterge panelindeki yazýyý silmek için, ALARM led ini kapatmak ve normal çalýþmasýný saðlamak için bir kere daha basýnýz. Cihaz dondurucunun tehlikeli olacak þekilde fazlasýyla ýsýnmýþ olduðunu belirtir: gýdalar tüketilmemelidir. Dondurucu -18 C olarak ayarlanacaktýr. Sesli sinyali kapatmak için RESET ALARM düðmesine basýnýz. Ekrandaki yazýyý silmek için ve normal çalýþmasýný saðlamak için bir kere daha basýnýz. Sesli sinyali kapatmak için RESET ALARM düðmesine basýnýz. Gösterge panelindeki yazýyý silmek için, ALARM led ini kapatmak ve normal çalýþmasýný saðlamak için bir kere daha basýnýz. Kapaklar tamamen kapanmýyor veya contalar bozuk. Kapaklar sýk sýk açýlýyor. Çok sýcak bir ýsý derecesi ayarlanmýþ (Çalýþtýrma ve kullanma bölümüne bakýnýz). Soðutucu veya dondurucu fazla doldurulmuþ. Çok soðuk bir ýsý derecesi ayarlanmýþ (Çalýþtýrma ve kullanma bölümüne bakýnýz). Motor devamlý çalýþýyor. Cihaz çok ses yapýyor yor. Fonksiyonlarýn n erken kapatýlmas lmasý Ekranda bir mesaj görüntüleniyor (ör.. F01) SUPER COOL ve/ya SUPER FREEZE ve/ya ICE PARTY fonksiyonlarý açýk. Kapak tam kapalý deðil veya devamlý açýlýp kapatýlýyor. Dýþ ortam sýcaklýðý çok yüksek. Cihaz tamamen düz bir zemine montaj edilmemiþ (Montaj bölümüne bakýnýz). Cihaz ses ve sarsýntý yapan mobilya veya eþya arasýna yerleþtirilmiþ. Ýçindeki gaz kompresör çalýþmadýðý zamanda hafif bir ses yapmýyor: bir arýza deðildir, normaldir. Þebekenin elektrik bozukluðu veya elektrik þebekesinin kýsa kesikliði Teknik Servisine baþvurunuz. 10

11 Teknik Servis Teknik servisi çaðýrmadan önce: Servise baþvurmadan çözülebilecek bir arýza olup olmadýðýný kontrol ediniz (Arýza ve onarým bölümüne bakýnýz. Sonucun olumsuz olmasý durumunda en yakýn Teknik Servise baþvurunuz. model seri numarasý Aþaðýdaki bilgileri bildiriniz: arýza tipini cihazýn modelini (Mod.) seri numarasýný (S/N) Ýstenilecek bilgiler soðutucu içinde aþaðýda saðda bulunan teknik veriler etiketi üzerinde yazýlýdýrlar. Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Gross Bruto Brut Net Util Utile Compr. R 134 a Test Pressure Syst. HIGH-235 Kompr. kg 0,090 P.S-I. LOW 140 Made in Italy Gross Bruto Brut Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe Kesinlikle sadece yetkili teknisyenlere baþvurunuz ve orijinal yedek parçalarý kullanýnýz. Cihazýn ömrü 10 yýldýr.. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi). Marka Marka Model Model Ýklim Sýnýfý Ýklim Sýnýfý Enerji Tüketimi kwh/yýl Enerji Tüketimi kwh/yýl Enerji Sýnýfý Enerji Sýnýfý Dondurucu Bölüm Kapasitesi(Litre) Dondurucu Bölüm Kapasitesi(Litre) Soðutucu Bölüm Kapasitesi (Litre) Soðutucu Bölüm Kapasitesi (Litre) 11

12 /2012 INDESIT COMPANY BEYAZ EÞYA PAZARLAMA A.Þ. Karahasan Sok. No:11 1 Balmumcu Beþiktaþ/Ýstanbul TEL: (+90) FAKS: (+90) WEB: INDESIT COMPANY BEYAZ EÞYA SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. Organize Sanayi Bölgesi / MANÝSA TEL: (+90) FAKS: (+90)

13 Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Türkçe, 1 English, 13 Contents Installation, 14 Positioning and connection Reversible doors Description of the appliance, Control panel Overall view Accessories, 17 Refrigerator compartment Freezer compartment NMBT 1912 F T/HA Start-up and use,18-19 Starting the appliance Using the display Chiller system Using the refrigerator to its full potential Using the freezer to its full potential Maintenance and care, 20 Switching the appliance off Cleaning the appliance Ever Fresh Avoiding mould and unpleasant odours Replacing the light bulb Changing the odour filter Precautions and tips, 21 General safety Disposal Respecting and conserving the environment Troubleshooting, 22 Assistance, 23 13

14 Installation! Before operating your new appliance please read these instructions carefully. They contain important information for safe use, installation and care of the appliance.! Please keep these operating instructions for future reference. Pass them on to possible new owners of the appliance. Positioning and connection Positioning 1. Place the appliance in a well-ventilated humidity-free room. 2. Do not obstruct the rear fan grills. The compressor and condenser give off heat and require good ventilation to operate correctly and save energy. 3. Leave a space of at least 10 cm between the top part of the appliance and any furniture above it, and at least 5 cm between the sides and any furniture/side walls. 4. Ensure the appliance is away from any sources of heat (direct sunlight, electric stove, etc.). 5. In order to maintain the correct distance between the appliance and the wall behind it, fit the spacers supplied in the installation kit, following the instructions provided. Levelling 1. Install the appliance on a level and sturdy floor. 2. If the floor is not perfectly horizontal, adjust the refrigerator by tightening or loosening the front feet. Electrical connections After transportation of the appliance, carefully place it in an upright position and wait at least 3 hours before connecting it to the electricity mains. Before inserting the plug into the electrical socket ensure the following: The appliance is earthed and the plug is compliant with the law. The socket can withstand the maximum power of the appliance (this is indicated on the data plate in the bottom left section of the refrigerator compartment), for example 150 W). The voltage is in the range of values indicated on the data plate located on the bottom left section (e.g V). The socket is compatible with the plug of the appliance. If the socket is incompatible with the plug, ask an authorised technician to replace it (see Assistance). Do not use extension cords or multiple sockets.! Once the appliance has been installed, the power supply cable and the electrical socket must be easily accessible.! The cable must not be bent or compressed.! The cable must be checked regularly and replaced by authorised technicians only (see Assistance).! The manufacturer declines any liability should these safety measures not be observed. Reversible doors If it is necessary to change the direction in which the doors open, please contact the Technical Assistance Centre. 14

15 Description of the appliance Control panel REFRIGERATOR Display ALARMS REFRIGERATOR Temperature Adjustment SUPER COOL FREEZER Temperature Adjustment FREEZER Display ON SUPER FREEZE ICE PARTY HOLIDAY I CARE ON It is possible to switch the whole product (both the refrigerator and freezer compartments) on by pressing this button. The red LED indicates that the product is switched off, while the green LED shows that it is operating. To turn the appliance off, (simultaneously press) press at the same time the ON and I care button. I CARE This is used to activate and deactivate the I Care function (the optimal temperature for energy saving levels). When activated, the AUTO LED and the I Care LED illuminate simultaneously. If I care or Holiday functions are active, after 10 minutes from the last customer interaction, the display will enter into energy saving mode: the indications of temperature disappears and only the green LED stays lit to indicate the ON state. To reactivate the display, just press a button or open the refrigerator door. ALARMS This controls all the alarm signals connected to product operation. Child Lock Enables the buttons on the control panel to be locked in order to avoid various functions being activated accidentally by children. To enable the Child Lock function, the ALARM button must be pressed for 2 seconds. REFRIGERATOR + and - Temperature Adjustment Enable the temperature setting of the refrigerator to be modified, with the relative confirmation of the temperature selected shown on the display. FREEZER + and - Temperature Adjustment Enable the temperature setting of the freezer to be modified, with the relative confirmation of the temperature selected shown on the display. REFRIGERATOR Display Indicates the set temperature relating to the refrigerator compartment or shows that it has been deactivated (in this case the display shows - - ). FREEZER Display Shows the set temperature relating to the freezer compartment. SUPER COOL Activates or deactivates the SUPER COOL function (rapid cooling). The refrigerator display shows the text SC ). SUPER FREEZE Activates or deactivates the SUPER FREEZE function (rapid freezing), The freezer display shows the text SF ). HOLIDAY Activates or deactivates the HOLIDAY function (the AUTO LED and HOLIDAY LED illuminates). ICE PARTY Activates or deactivates the ICE PARTY function (It reduces the temperature of the freezer for the period of time required to cool a bottle.). 15

16 Description of the appliance Overall view LAMP (see Maintenance) Storage SHELF SHELVES FRUIT and VEGETABLE compartment BOTTLE shelf FREEZER and STORAGE compartment ICE AY STORAGE compartments Storage SHELF Levelling FEET Number and/or position may vary. 16

17 Accessories Refrigerator compartment SHELVES: the shelves are removable and their height may be adjusted thanks to special rails, allowing easy storage of large containers and bulky food. ODOUR FILTER: some models are fitted with a new active carbon odour filter, which ensures better air quality inside the refrigerator. The filter is located on the bottom left side, inside the FRUIT and VEGETABLE compartment. Freezer compartment ICE PARTY: ensures bottles of sparkling wine or champagne reach the right temperature. Place the bottle in the bucket provided inside the FREEZER and STORAGE compartment. The bucket may be used to serve the bottle and keeps it cool outside the appliance. ICE tray The fact that they are situated on the top part of the freezer drawers ensures greater cleanliness: the ice no longer comes into contact with the food placed inside the freezer compartment; furthermore, the dripping of the water during filling is avoided (a lid to cover up the hole after filling with water is also provided). 1. Pull out the tray by pushing it up. Check that the tray is completely empty and fill it with water through the opening provided. 2. Take care not to exceed the level indicated (MAX WATER LEVEL). Excess water prevents the ice cubes from dispensing (if this happens, wait for the ice to melt and empty the tray). 3. Turn the tray 90 : due to the connected compartments each mould fills with water (see diagram). 4. Close the opening with the lid provided and put the tray back. 5. When the ice has formed (minimum time approximately 8 hours) knock the tray against a hard surface and wet the outside so that the ice cubes come loose and take them out through the opening. MAX WATER LEVEL MAX WATER LEVEL MAX WATER LEVEL 17

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler TK TK English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 5-6 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions E2BYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance, 4 Reversible

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions ENBY 19xxx F O3 (TK) ENBYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance,

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION E2BLH xxxx F (TK) E2BL xxxx F (TK) E2BLH xxxxx x F (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

AEG-ELECTROLUX ENB43693X

AEG-ELECTROLUX ENB43693X You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for AEG-ELECTROLUX ENB43693X. You'll find the answers to all your questions on the AEG-ELECTROLUX ENB43693X

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 TR Türkçe, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Installation and Assistance,

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ TR Türkçe, 1 LBF 52 English, 13 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik

Detaylı

OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre)

OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre) OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115 (Elektrikli Ankastre) Deðerli Müþterimiz, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

FORNI ISTRUZIONI PER L USO

FORNI ISTRUZIONI PER L USO OVENS USER INSTRUCTIONS FIRIN KULLANMA KILAVUZU FORNI ISTRUZIONI PER L USO GB TR IT HOC04/6X HOC060/6B HOC060/6X HOC709/6BX HOC709/6X HCM906/6BPP CANDY HOOVER GROUP S.R.L. Via Privata Eden Fumagalli 47

Detaylı

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English LFF 8M121 TR Türkçe Kullanım talimatları BULAŞIK MAKİNESİ - İçindekiler Kullanım talimatları, 1 Önlem ve öneriler, 2-3 Ürün bilgi sayfası, 5 Servis, 6 Montaj, 7-8 Cihazın tanımı, 9 Rafine tuz ve parlatıcı,

Detaylı

Downloaded from AC-Manual.com Manuals

Downloaded from AC-Manual.com Manuals KULLANIM KILAVUZU DUVAR TÝPÝ SPLIT KLÝMA AFSW-09HRR1R AFSW-12HRR1R AFSW-18HRR1R AFSW-22HRR1R 0216 444 999 0 www.airfel.com 0216 444 999 0 www.airfel.com Deðerli Müþterimiz; Modern tesislerimizde özen ile

Detaylı

W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use

W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use W 104 T Çamaþýr Makinesý Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use TR Çamaþýr Makinesý 1 Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu GB Washing machine 13 Instructions

Detaylı

40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1. Instruction Book. Condenser Tumble Dryer. English Türkçe

40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1. Instruction Book. Condenser Tumble Dryer. English Türkçe 40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1 Instruction Book Condenser Tumble Dryer English Türkçe 40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 2 English.....................................................................

Detaylı

GL 76 M XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları. Built-in multi-function oven with 8 cooking modes

GL 76 M XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları. Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Instructions for use and installation Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Kullanım ve montaj talimatları 8 programlı çok fonksiyonlu ankastre fırın GL 6 M XS Contents Introduction... Switching

Detaylı

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları EN Operating instructions TR Kullanma talimatları 13 14 12 15 16 11 10 17 18 9 19 8 20 1 7 21 6 2 5 4 3 HS B16 ACB A C D E B OFF F en it DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 1. Turbo brush* 2. Parquet brush* 3.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty ufotr.com 1 Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi ufotr.com 1 2 İÇİNDEKİLER 1. GÜVENLİK UYARILARI 2. MONTAJ 3. ÖZELLİKLER 4. KULLANIM

Detaylı

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr M-00 RDS FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için lütfen

Detaylı

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner GRANADA DELUX TR GB Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Kullanım talimatları hakkında bilgi... 4 Sorumluluk... 4 Kullanım talimatları hakkında

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner EAGLE TR GB Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER 1 Güvenlik 3 1.1 Kullanım Talimatları 3 1.2 Uyarı İfadeleri 3 1.3 Çocuklar 3 1.4 Uygun Kullanım

Detaylı

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu SD-2025 USB USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Önlemleri Öncelikle bu ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.

Detaylı

LOTUS ELEKTRÝK SÜPÜRGESÝ YS-1600 / YS-1800 / TURBO-2400

LOTUS ELEKTRÝK SÜPÜRGESÝ YS-1600 / YS-1800 / TURBO-2400 LOTUS ELEKTRÝK SÜPÜRGESÝ YS-1600 / YS-1800 / TURBO-2400 Kullanma Kýlavuzu Instruction Manual Tüketici Danışma Hattı 0850 333 27 62 1 1 B7 YS-1800 Modeli 2 C1 Turbo-2400 Modeli C3 C1 C3 T1 T6 T5 T3 T T2

Detaylı

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 EN Manual instructions for use TR Kullanım talimatları kılavuzu. MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) Before starting to use the burner, read the chapter

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Değerli müşterimiz, Bu kullanım kılavuzu UFO MICATRONIC, T23EN ve T19EN modelleri için hazırlanmıştır.

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı