Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi"

Transkript

1 Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU Türkçe, 1 English, 13 Ýçindekiler Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýmý, 3-4 Kontrol paneli Genel görünüm Aksesuarlar, 5 Soðutucu bölmesi Dondurucu bölmesi NMBT 1912 F T/HA NMBT 1922 F T Çalýþtýrma ve kullanma, 6-7 Cihazýn çalýþtýrýlmasý Ekranýn kullanýlmasý Soðutma sistemi Soðutucunun en iyi þekilde kullanýlmasý Dondurucunun en iyi þekilde kullanýlmasý Bakým ve temizlik, 8 Elektrik þebekesinin devre dýþý býrakýlmasý Cihazýn temizlenmesi Ever Fresh Küfün ve istenmeyen kokularýn önlenmesi Ampulün deðiþtirilmesi Koku önleyici filtrenin deðiþtirilmesi Önlemler ve öneriler, 9 Genel güvenlik uyarýlarý Atýklarýn tasfiye edilmesi Tasarruf ve çevreye saygý Arýza ve onarým, 10 Teknik Servis, 11

2 Montaj! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili uyarýlar konusunda yeni sahibinin bilgilenmesi için bu kitapçýðýn cihazla birlikte kalmasýný saðlayýnýz.! Talimatlarý dikkatlice okuyunuz: montaj, kullaným ve güvenliðe iliþkin önemli bilgiler içermektedir. Yerleþtirme ve baðlama Konumlandýrma 1. Cihazý nemsiz ve havadar bir yere yerleþtiriniz. 2. Arkadaki havalandýrma ýzgaralarýný kapatmayýnýz: kompresör ve kondenser sýcak yapar, bu yüzden cihazýn iyi çalýþmasýný ve tüketiminin azalmasýný saðlamak için bunlarýn duvara dayanmamasý gerekir. 3. Cihazýn üst kýsmý ile üstüne konacak mobilya arasýnda en azýndan 10 cm, mobilya/duvar yanýna yerleþtirilmesi durumunda ise en az 5 cm açýklýk býrakýnýz 4. Cihazý ýsý kayaklarýndan uzak tutunuz (ör. direkt güneþ ýþýðý, elektrik ocak). 5. Ürünün arka kýsmýyla duvar arasýndaki mesafeyi saðlamak için kullaným talimatlarýna uygun olarak monte etme kitinde mevcut olan uzaklaþtýrýcý çubuklarý monte ediniz. Seviyeye ayarlama 1. Soðutucunuzu düz ve sert bir zemine yerleþtiriniz. 2. Zemin düz olmamasý durumunda ayarlanabilir ayaklarý gevþeterek veya sýkarak cihazýn tamamen zemine oturmasýný saðlayýnýz. Elektrik þebekesine baðlanmasý Taþýnmadan sonra cihazý dik olarak yerleþtiriniz ve elektrik tesisatýna baðlamak için en az 3 saat bekleyiniz. Cihazýn fiþini bir elektrik prizine takmadan önce aþaðýdakileri kontrol ediniz: priz topraklý tesisata sahip ve yürürlükteki normlara uygun olmalýdýr; elektrik prizi, soðutucu bölmesinin sol tarafýnýn aþaðýsýnda bulunan özellik etiketinde belirtilen maksimum yükü taþýyabilmelidir; besleme gerilimi soðutucu bölmesinin sol tarafýnýn aþaðýsýnda bulunan özellik etiketinde belirtilen deðer sýnýrý kapsamýnda olmalýdýr (ör V); priz ve fiþ birbiriyle uyumlu olmalýdýr. Aksi takdirde cihazýn fiþinin deðiþtirilmesi için yetkili Servise (Teknik Servis bölümüne bakýnýz) baþvurmanýz gerekir, uzatma kablosu ya da çoklu priz kullanmayýnýz.! Cihaz monte edildikten sonra besleme kablosuna ve elektrik prizine kolayca ulaþýlabilmelidir.! Kablo kývrýlmamalý ve sýkýþtýrýlmamalýdýr.! Kablonun periyodik olarak kontrol edilmesi ve sadece yetkili personel tarafýndan deðiþtirilmesi gerekir (Teknik Servis bölümüne bakýnýz).! Üretici firma yukarýdaki normlarýn dikkate alýnmamasý durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi gerekirse Teknik Servise baþvurunuz. 2

3 Cihazýn tanýmý Kontrol paneli Ekraný Soðutucu Alarmlar SOÐUTUCU ýsýsýnýn - ve + olarak ayarlanmasý SUPER COOL DONDURUCU bölümünün ýsýsýnýn - ve + olarak ayarlanmasý Dondurucu Ekraný ON Tuþu SUPER FREEZE ICE PARTY HOLIDAY I CARE ON Tuþu ON/OFF tuþu en az iki saniye basýlý tutularak cihazý tamamen (soðutucu ve dondurucu bölmeleri) açmak veya kapatmak için kullanýlýr. Ürünü kapatmak için, ON ve l care düðmesine ayný anda basýnýz. I Care I care fonksiyonunun etkinleþtirilmesini veya etkinsizleþtirilmesini saðlar. Bu fonksiyonun etkinliði ayný anda LED AUTO ve LED I Care in yanýyor olmasý ile belirtilir. I care veya Holiday fonksiyonlarý etkin ise, müþteri ile son etkileþimden 10 dakika geçtikten sonra, ekran enerji tasarrufu moduna girer. sýcaklýk derecesi göstergeleri kaybolur ve sadece ON durumunu gösteren yeþil LED yanýk kalýr. Ekraný yeniden etkinleþtirmek için, bir düðmeye basmanýz veya buzdolabýnýn kapýsýný açmanýz yeterlidir. Alarm Ürüne baðlý olan tüm alarmlarýn gösterilmesini ve iþletilmesini saðlar. Çocuk Kilidi Bu sistem çocuklarýn yanlýþlýkla cihazý çalýþtýrmamasý için kontrol panelindeki tuþlarýn bloke edilmesini saðlar. Çocuk Kilidi iþlemini etkinleþtirmek için Alarmlar düðmesini 2 saniye basýlý tutmak gerekir SOÐUTUCU ýsýsýnýn - ve + olarak ayarlanmasý Soðutucunun ýsýsýný ayarýný deðiþtirmeye yarar, ayarlanan ýsý display üzerinde gösterilir. Bu düðmelerle sadece Soðutucu bölümünün söndürülmesi de saðlanabilir (bu durumda display - - gösterir.) DONDURUCU bölümünün ýsýsýnýn - ve + olarak ayarlanmasý Dondurucu bölmesinin ýsýsýný ayarýný deðiþtirmeye yarar, ayarlanan ýsý display üzerinde gösterilir. Soðutucu Ekraný Dondurucu bölmesi için ayarlanmýþ olan ýsýyý veya bu fonksiyonun kapatýlmýþ (bu durumda display - - ) olduðunu gösterir. Dondurucu Ekraný Dondurucu bölmesinin sinyali Dondurucu bölmesinde seçilmiþ olan ýsýyý gösterir. SUPER COOL SUPER COOL fonksiyonunun (Soðutucunun ekranýnda SC yazýsý görüntülenir) etkinleþtirilmesini veya etkinsizleþtirilmesini saðlar. SUPER FREEZE SUPER FREEZE fonksiyonunun (Soðutucunun ekranýnda SF yazýsý görüntülenir) etkinleþtirilmesini veya etkinsizleþtirilmesini saðlar. HOLIDAY HOLIDAY fonksiyonunun (LED AUTO yanmaya baþlar) etkinleþtirilmesini veya etkinsizleþtirilmesini saðlar. ICE PARTY ICE PARTY fonksiyonunun (dondurucu içindeki ýsý derecesini bir þiþe soðutacak kadar azalýr) etkinleþtirilmesini veya etkisizleþtirilmesini saðlar. 3

4 Cihazýn tanýmý Genel görünüm AMPUL (Bakým bölümüne bakýnýz) KAPI RAFI RAFLAR MEYVE VE SEBZE çekmecesi SISE Tutucusu DONDURMA ve SAKLAMA bölmesi ICE AY SAKLAMA bölmesi KAPI RAFI Ayarlanabilir AYAKLAR Sayýsý ve/ya pozisyonu deðiþebilir. 4

5 Aksesuarlar Soðutucu bölmesi RAFLAR: büyük kaplar veya fazla yer kaplayan gýdalarýn yerleþtirilmesi için mevcut olan kýlavuzlar kullanýlarak çýkarýlabilir ve yüksekliði ayarlanabilir. KOKU ÖNLEYICI FILE: bazý modellerde mevcut olan aktif karbonlu koku önleyici filtre, soðutucu içinde hava kalite seviyesinin yükseltilmesini saðlamaktadýr. Filtre saðda aþaðýdaki bölümde havalandýrma çýkýsýnýn içine yerleþtirilmiþtir. Dondurucu bölmesi Dondurucu bölmesi ICE AY Buzluk: buz üretmek için kullanýlýr. ICE PARTY: gazlý þarap veya þampanya þiþesini uygun þekilde soðutmak için. Þiþeyi DONDURMA ve SAKLAMA bölmesi içindeki kovaya yerleþtiriniz. Kova, þarabý içerken þiþeyi soðuk tutmak için kullanýlabilir. 1. Önce yukarýya, sonra dýþarýya doðru iterek buzluðu çýkarýnýz (sekile bakýnýz). Buzluðun boþ olup olmadýðýný kontrol ediniz ve üstündeki deliðin içine su dökerek doldurunuz. 2. Gösterilen seviyeyi (MAX WATER LEVEL) geçmemelidir. Fazla su varsa buzluktan buzun çýkarýlmasý engellenir (böyle bir durumda buzun erimesini bekleyiniz ve içindeki suyu dökünüz). 3. buzluðu 90 döndürünüz: su ile içindeki þekiller doldurulur (sekile bakýnýz). Deliði kapakla kapatýnýz ve yerine yerleþtiriniz. Buz oluþtuðu zaman (minimum süre 8 saattir) çýkarmak için buzluðu sert bir yüzeye vurunuz. MAX WATER LEVEL MAX WATER LEVEL MAX WATER LEVEL 5

6 Çalýþtýrma ve kullaným Kombi nasýl çalýþtýrýlýr! Taþýnmadan sonra cihazý dik olarak yerleþtiriniz ve elektrik tesisatýna baðlamak için en az 3 saat bekleyiniz. Cihazý elektrik þebekesine baðlamadan önce tüm bölmeleri ve aksesuarlarý bikarbonat kullanarak ýlýk su ile yýkayýnýz. Motor koruma zamaný. Bu model motor kurtarýcý bir sistemle donatýlmýþtýr, bu yüzden eðer kompresörü (buz çözdürmek veya temizlemek için) kapattýysanýz ve tekrar açtýðýnýzda hemen çalýþmazsa endiþelenmeyin, kompresör otomatik olarak 8 dakika içinde devreye girecektir. Dondurucu bölmesi Ürünün açýlýþýnda (ON/OFF düðmesini 2 saniye kadar basýlý tuttuktan sonra) dondurucu bölümü standart komun olan -18 Cye alýnýr. Bu bölümün soðumasýný hýzlandýrmak için SUPER FREEZE fonksiyonunu çalýþtýrmak tavsiye edilir (dondurucunun ekranýnda SF yazýsý görüntülenir), bu bölüm en uygun ýsýya ulaþtýktan sonra fonksiyon kapanýr ve dondurucuya donmuþ gýdalar koyulabilir. Soðutucu bölmesi Ürünün açýlýþýnda, Soðutucu bölümü standart komun olan +5 Cye alýnýr. Bu bölümün soðumasýný hýzlandýrmak için SUPER COOL iþlemini çalýþtýrmak tavsiye edilir (Soðutucunun ekranýnda SC yazýsý görüntülenir), birkaç saat geçtikten sonra soðutucunuza gýdalar yerleþtirilebilir. Ekran nasýl kullanýlýr dondurucu bölmesi için -18, -19 ve -20 dir. HOLIDAY fonksiyonu etkin olduðu zaman ýsý ayarlamak mümkün deðildir, fakat ürün otomatik olarak durum için en uygun konuma gelir: Soðutucu bölmesi için +12, dondurucu bölmesi için -18, bu durum AUTO yazýsýnýn yanmasýyla gösterilir. Fonksiyonlarý etkinleþtirmek veya etkinsizleþtirmek için ilgili tuþlara basmak yeterlidir, ilgili açýp kapama LEDi fonksiyon durumunu gösterir. Bazý iþlemler (SUPER COOL, SUPER FREEZE, ICE PARTY, I CARE) diðer baþka fonksiyonlara uygun olmayabilir, bu durumda önceden ayarlanmýþ önceliklerin hesaplanmasý size ürün iþletmesinde yardýmcý olur. Ice Party fonksiyonu bitiminde LED in yanýp sönmesinin ve sesli sinyalin sona erimesi için ICE PARTY tuþuna basýnýz. Ledin yanýp sönmesi ve sesli sinyal duyulmasý fonksiyonun bitmiþ olduðunu ve dondurucu bölmesinden þiþeyi çýkartmak gerekli olduðunu belirtir. Çocuk Kilidi Çocuk Kilidi iþlemini etkinleþtirmek için Alarmlar düðmesini 2 saniye basýlý tutmak gerekir, tuþlarýn kilitlenmiþ olduðu kýsa bir ses ve takibinde Soðutucu ve dondurucu ekranýnda CH ve LO yazýlarýnýn gözükmesi ile gerçekleþir, bu yazýlarýn yerini, sonradan, Soðutucu ve dondurucu için seçilmiþ olan ýsýlar alýr. Çocuk Kilidi iþlemini etkinsizleþtirmek için Alarmlar düðmesini 2 saniye basýlý tutmak gerekir, tuþlarýn kilidi açýlmýþ olduðu kýsa bir ses ve takibinde Soðutucu ve dondurucu ekranýnda CH ve LO yazýlarýnýn gözükmesi ile gerçekleþir. Isýlarýn ayarlanmasý: Eðer ürün açýk ise Soðutucu ve dondurucu bölmeleri o anda ayarlanan ýsýlarý gösterir. Isýlarý deðiþtirmek için ilgili bölmelerin ve + tuþlarýna basmak yeterlidir. Soðutucu bölümünde ayarlanýlabilecek ýsýlar +8, +7, +6, +5, +4, +3, +2 ve dondurucudakiler -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24, -26 dir. Otomatik olarak ayarlanmýþ ýsýlar Soðutucu için +5 C ve dondurucu bölümü için -18 C dir ve standart koruma ýsýlarýdýr. I Care fonksiyonu kullanýldýðý zaman, ürün dolabýn içindeki ve dýþýndaki ýsýlara uygun olan ýsýlarý otomatik olarak ayarlar, bu iþlem AUTO yazýsý ile gösterilir. I Care fonksiyonu standart koruma ýsýlarýndan farklý ýsýlarda kullanýlmak istenirse, fonksiyonu çalýþtýrýrken I Care tuþunu basýlý tutarak, + ve tuþlarý ile istenilen yeni ýsýlar ayarlanýr. Bu durumlarda ayarlanabilecek ýsýlar Soðutucu bölmesi için +4, +5 ve +6, 6

7 Soðutma sistemi No Frost No frost özelliði bölmelerin arka yüzeylerinde havalandýrma hücrelerinin olmasýdýr. No frost sistemi ile devamlý soðuk hava dolaþýmý saðlanýr. Böylece nem toplanýr, buz ve çiy oluþmasý engellenir: soðutucu bölmesinde gerekli olan nem oraný saðlanýr ve çiy oluþmasýný engellediði için gýdalarýn besin özelliklerinin korunmasý saðlanýr; dondurucu bölmesinde ise buz çözme iþlemine gerek kalmadan ve gýdalarýn birbiriyle yapýþmamasý saðlanarak buz oluþmasý engellenir.! Gýda veya kap arka soðutma duvarý ile direk temasa geçmemelidir. Havalandýrma delikleri kapatýlmasý kondens suyu oluþmasýna sebep olur.! Þiþeleri kapatýnýz ve gýdalarý sarýnýz. Soðutucunuzun en iyi þekilde kullanýlmasý Isý derecesi ekrandan ayarlanmalýdýr. Az süre içinde ýsý derecesini azaltmak için, ör. büyük miktarda alýþ veriþ yapýldýktan sonra bölme doldurulduðu zaman, SUPER COOL fonksiyonunu açýnýz. Gereken süre geçtikten sonra fonksiyon otomatik olarak devreden çýkar. Sadece soðuk, ýlýk ve sýcak olmayan gýda yerleþtirilebilir (Önlemler ve öneriler bölümüne bakýnýz). Piþmiþ gýda çið gýdadan daha uzun süre saklanmaz. Sývý kapaksýz kaplara dökülmemelidir: nem oraný yükselir ve kondens suyu oluþur. Dondurucunun en iyi þekilde kullanýlmasý Isý derecesi ekrandan ayarlanmalýdýr. En uygun ve doðru þekilde gýdalarýn muhafaza edilmesi için aþaðýdakileri uygulayýnýz. - Ýçindeki gýdalara temas etmemesine dikkat ederek gýdalarý DONDURMA ve SOÐUTMA üst bölmeye yerleþtiriniz. SUPER FREEZE (hýzlý dondurma, ilgili LED yanar) tuþuna basýp kapaðý kapatýnýz. Bu fonksiyon otomatik olarak 24 saat geçtikten sonra veya optimal ýsýya ulaþtýktan sonra devreden çýkar (LED in sönmesi sona erir); Çözülmüþ veya çözülmek üzere olan yiyecekleri dondurmayýnýz, bu yiyecekler 24 saat içinde tüketilmeli veya piþirdikten sonra dondurulmalýdýr. Dondurulacak taze yiyecekler, daha önce donmuþ olanlarla temas etmemelidir. Bu taze yiyecekler dondurucunun üst bölümüne yerleþtirilmelidir, burada ýsý derecesi 18 c nin altýna inerek hýzlý bir dondurma iþlemini garanti eder Dondurucu içinde sývý olan kapaðý kapatýlmýþ sise koymayýnýz, patlayabilir. Günlük en fazla yiyecek dondurma miktarý soðutucu içinde aþaðýda saðda bulunan teknik veriler etiketi üzerinde yazýlýdýrlar (örneðin: Kg/24h 4).! Dondurma iþlemi sýrasýnda kapaðý açmamaya özen gösteriniz.! Elektrik kesintisi veya arýza durumunda kapaðý açmazsanýz, dondurulmuþ gýdalar 9-14 saate kadar, hiç bir deðiþikliðe uðramadan korunurlar.! Dondurucu bölmesi içerisinde hava dolaþýmýný saðlamak için gýdalarýn havalandýrma deliklerini kapatmayacak þekilde yerleþtirilmesi gerekir. 7

8 Bakým ve temizlik Elektrik þebekesinin devre dýþý býrakýlmasý Temizlik ve bakým iþlemi sýrasýnda elektrik baðlantýsýný kesiniz: 1. ON ve l care düðmesine ayný anda basýnýz. 2. fiþi prizden çekiniz! Bu prosedürün uygulanmamasý durumunda alarm çalabilir: bu alarm bir anormallik belirtisi deðildir. Normal çalýþmasýný saðlamak için iki saniyeden fazla ON düðmesini basýlý tutmak yeterdir. 1 ve 2 noktalarýný uygulayarak cihazýn elektrik þebekesi ile baðlantýsýný kesiniz. Cihazýn temizlenmesi Soðutucunuzun dýþ, iç duvarlarýný ve contalarýný karbonat (yemek sodasý) veya nötr sabun eklenmiþ ýlýk su ile ýslatýlmýþ yumuþak bir sünger ile temizleyiniz. Aþýndýrýcý maddeler ve çözücü, amonyak, beyazlatýcý türü maddeleri kesinlikle kullanmayýnýz. Sökülebilen aksesuarlarý deterjan veya sabun eklenmiþ ýlýk su içine batýrýnýz. Çalkalayýnýz ve dikkatlice kurulayýnýz. Soðutucunuzun arkasý toz dolu ise, cihazý kapatýp elektrik baðlantýsýný kestikten sonra elektrik süpürgesini orta watt a ayarlayarak uzun ucu ile arkasýndaki tozlarý iyice alýnýz. Ampulün deðiþtirilmesi Soðutucu bölmesinin ampulünü deðiþtirmeden önce Soðutucunun fiþini prizden çýkarýnýz. þekilde gösterildiði gibi koruma zarýný çýkardýktan sonra 2 ampulü açýnýz. Koruma zarýnda belirtildiði (10 W, 15 W veya 25 1 W) gücü eþit olan bir yenisi ile deðiþtiriniz. Koku önleyici filtrenin deðiþtirilmesi Filtre, ilk kullanýldýðýndan 6-8 ay içinde deðiþtirilmesi gerekir. Kullaným süresi saklanan gýdalara göre deðiþebilir. Yedek filtre satýþ noktalarýný öðrenmek için Teknik Servise baþvurmanýz gerekir (Teknik Servis bölümüne bakýnýz). Filtreyi deðiþtirmek için þekildeki gibi yapmanýz gerekir.(a ve B þekline bakýnýz). Ýstenmeyen kokularýn ve küfün önlenmesi Cihaz kokularý önleyici hijyenik malzemelerle üretilmiþtir. Bu özelliði kaybetmemek için gýdalarýn iyice sarýlýp kapatýlmasý gerekir. Böylece leke oluþmasý engellenecektir. Cihazýn uzun süre devre dýþý býrakýlmasý durumunda içini iyice temizleyiniz ve kapaðý açýk býrakýnýz. 8

9 Önlemler ve öneriler! Cihaz, uluslararasý güvenlik normlarýna uygun olarak tasarlanýp üretilmiþtir. Aþaðýdaki bilgiler, güvenliði saðlamak amacýyla verilmiþtir. Bu yüzden dikkatlice okunmasý gerekir. Bu cihaz aþaðýdaki Avrupa Birliði Yönergeleri ile uyumludur: -2006/95/AT Belirli gerilim sýnýrlarý dahilinde Kullanýlmak üzere tasarlanmýþ elektrikli teçhizat ile ilgili yönerge -2004/108/AT Elektromanyetik uyumluluk yönergesi -96/57/AT Ev tipi elektrikli soðutucular, dondurucular ve kombinasyonlarýnýn enerji verimlilik þartlarý ile ilgili yönerge Atýk Elektrikli ve Elektronik Eþyalarýn (AEEE) Kontrolü Yönetmeliðine uygundur.) Genel güvenlik uyarýlarý Cihaz meskenlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþ olup profesyonel kullaným amaçlý deðildir. Cihaz sadece gýda saklamasý için, yetiþkinler tarafýndan ve bu kitapçýktaki talimatlar çerçevesinde kullanýlmalýdýr. Cihaz, üzeri kapalý bile olsa açýk alanlara monte edilmez, zira yaðmur ve fýrtýnaya maruz kalmasý son derece tehlikelidir. Cihaza ayaklarýnýz çýplakken yada elleriniz veya ayaklarýnýz ýslak yada nemliyken dokunmayýnýz. Soðutucunun soðutma yapan iç kýsýmlarýna dokunmayýnýz: yanma veya yaralanma tehlikesi vardýr. fiþi prizden çekerken kablosundan deðil fisin kendisinden tutarak çekiniz. Temizlik ve bakým iþleminden önce fiþ elektrik þebekesinden çýkarýlmalýdýr. Soðutucunun tüm elektrik baðlantýlarýný kesmek için iki saniyeden fazla ON ve l care düðmesine basýlý tutmak yeterli deðildir. Arýza halinde onarmak amacýyla iç mekanizmalarý kurcalamayýnýz. Dondurulmuþ gýda saklama kaplarýnda üretici tarafýndan tavsiye edilen tip hariç ucu sivri ve keskin aletleri kullanmayýnýz. Buz küplerini dondurucu bölmesinden çýkarýr çýkarmaz aðzýnýza sokmayýnýz ve yemeyiniz. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu olan bir kiþinin denetimi veya cihazýn kullanýmý ile ilgili talimatý olmaksýzýn zayýf fiziksel, duyusal durumu veya tecrübe ve bilgi eksikliði bulunan kiþiler (çocuklar dahil) tarafýndan kullanýlmaya uygun deðildir. Çocuklarýn cihazla oynamadýklarýndan emin olmak için denetlenmesi gerekmektedir. Ambalajlar çocuklar için oyuncak deðildir. Atýklarýn tasfiye edilmesi Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel normlara uygun olarak tasfiye ediniz, böylece tasfiye edilen malzemelerin geri dönüþümü saðlanmýþ olacaktýr. Eski cihazýn tasfiye edilmesi: Yetkili yerel Kurum normlarýna uygun olarak tasfiye edilmesi gerekir. Önemli olan sert borularýn bozulmamasýdýr. Soðutucu ve dondurucu cihazlarýnda soðutma ve yalýtma bölgesinde çevreye zarar veren izobutan ve siklopentan gazlarý vardýr. Eski cihazýnýn hurdaya çýkarmadan önce elektrik þebekesinin kablosunu kesiniz ve kilitleri çýkarýnýz. Tasarruf ve çevre korumasý Soðutucu doðrudan güneþ ýþýðýna maruz kalmayacak, serin ve havadar uygun bir yere yerleþtiriniz. Ayrýca, ýsý kaynaklarýndan uzakta olmalýdýr. Gýdalarý almak ya da yerleþtirmek için cihazýn kapaðýný mümkün olduðu kadar az açýk tutunuz. Soðutucunun kapaðý her açýldýðýnda enerji tüketilir. Cihazý fazla gýda ile doldurmayýnýz: gýdalarýn iyi saklanmasý için soðuk hava dolaþýmýnýn saðlanmasý gerekir. Hava dolaþýmýnýn engellenmesi durumunda kompresör devamlý çalýþmak zorunda kalacaktýr. Soðutucunun içine sýcak gýda koymayýnýz: ýsý derecesi yükselir, kompresör yoðun çalýþmak zorunda kalýr ve enerji büyük miktarda tüketilir. Contalarýn temiz olmasýný ve verimli çalýþmasýný saðlayýnýz. soðuk çýkmamasý için soðutucu kapaðýnýn conta vasýtasýyla tamamen kapanmasý gerekir (Bakým bölümüne bakýnýz). 9

10 Arýza ve onarým Soðutucunuz bazen size sorun çýkarabilir yada kötü çalýþabilir. Teknik Servise basvurmadan önce (Teknik Servis bölümüne bakýnýz) aþaðýdakiler dikkate alýnarak çözülebilecek bir problem olup olmadýðýný kontrol ediniz. Arýza: Olasý sebep/çözüm: Ekran kapalý. Motor çalýþmaya baþlamýyor. Ekran hafifçe yanýyor. fiþ prize takýlý deðil veya kontaða girecek kadar takýlý deðil veya evdeki elektrik akýmý kesik. Cihaz motor kurtarma aygýtýna sahiptir (Çalýþtýrma ve kullanma bölümüne bakýnýz). fiþi prizden çekiniz ve tersine çevirip tekrar prize takýnýz. Alarm çalýyor, ekranda bir mesaj görüntüleniyor, ALARM led i yanýyor ve soðutucu bölmesindeki ampul yanýp sönüyor. Soðutucu kapaðý iki dakikadan fazla açýk kalmýþ. Sesli sinyal kapýyý kapatarak veya RESET/ALARM düðmesine basarak kapanýr. Alarm çalýyor, ALARM led i yanýyor ve ekranda bir mesaj görüntüleniyor. Alarm çalýyor, ALARM led i yanýyor ve ekranda bir mesaj görüntüleniyor. Soðutucu ve dondurucu az soðutma yapýyor. Cihaz dondurucunun fazla ýsýnmýþ olduðunu belirtir: Dondurucu ýsý derecesi, gýdalarýn tekrar dondurulmasý için 0 C civarýnda korunacaktýr. Böylece gýda 24 saat içinde kullanýlabilir ve piþtikten sonra tekrar dondurulabilir. Sesli sinyali kapatmak için RESET ALARM düðmesine basýnýz. Gösterge panelindeki yazýyý silmek için, ALARM led ini kapatmak ve normal çalýþmasýný saðlamak için bir kere daha basýnýz. Cihaz dondurucunun tehlikeli olacak þekilde fazlasýyla ýsýnmýþ olduðunu belirtir: gýdalar tüketilmemelidir. Dondurucu -18 C olarak ayarlanacaktýr. Sesli sinyali kapatmak için RESET ALARM düðmesine basýnýz. Ekrandaki yazýyý silmek için ve normal çalýþmasýný saðlamak için bir kere daha basýnýz. Sesli sinyali kapatmak için RESET ALARM düðmesine basýnýz. Gösterge panelindeki yazýyý silmek için, ALARM led ini kapatmak ve normal çalýþmasýný saðlamak için bir kere daha basýnýz. Kapaklar tamamen kapanmýyor veya contalar bozuk. Kapaklar sýk sýk açýlýyor. Çok sýcak bir ýsý derecesi ayarlanmýþ (Çalýþtýrma ve kullanma bölümüne bakýnýz). Soðutucu veya dondurucu fazla doldurulmuþ. Soðutucu bölmesinde gýdalar donuyor. Motor devamlý çalýþýyor. Cihaz çok ses yapýyor. Fonksiyonlarýn erken kapatýlmasý Ekranda bir mesaj görüntüleniyor (ör. F01) Çok soðuk bir ýsý derecesi ayarlanmýþ (Çalýþtýrma ve kullanma bölümüne bakýnýz). SUPER COOL ve/ya SUPER FREEZE ve/ya ICE PARTY fonksiyonlarý açýk. Kapak tam kapalý deðil veya devamlý açýlýp kapatýlýyor. Dýþ ortam sýcaklýðý çok yüksek. Cihaz tamamen düz bir zemine montaj edilmemiþ (Montaj bölümüne bakýnýz). Cihaz ses ve sarsýntý yapan mobilya veya eþya arasýna yerleþtirilmiþ. Ýçindeki gaz kompresör çalýþmadýðý zamanda hafif bir ses yapmýyor: bir arýza deðildir, normaldir. Þebekenin elektrik bozukluðu veya elektrik þebekesinin kýsa kesikliði Teknik Servisine baþvurunuz. 10

11 Teknik Servis Teknik servisi çaðýrmadan önce: Servise baþvurmadan çözülebilecek bir arýza olup olmadýðýný kontrol ediniz (Arýza ve onarým bölümüne bakýnýz. Sonucun olumsuz olmasý durumunda en yakýn Teknik Servise baþvurunuz. model seri numarasý Aþaðýdaki bilgileri bildiriniz: arýza tipini cihazýn modelini (Mod.) seri numarasýný (S/N) Ýstenilecek bilgiler soðutucu içinde aþaðýda saðda bulunan teknik veriler etiketi üzerinde yazýlýdýrlar. Kesinlikle sadece yetkili teknik elemanlara baþvurunuz ve her zaman orijinal yedek parçalarý kullanýnýz. Cihazýn ömrü 10 yýldýr. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi). INDESIT COMPANY BEYAZ EÞYA PAZARLAMA A.Þ. Karahasan Sok. No:11 Balmumcu Beþiktaþ/Ýstanbul TEL: (+90) FAKS: (+90) WEB: INDESIT COMPANY BEYAZ EÞYA SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. Organize Sanayi Bölgesi / MANÝSA TEL: (+90) FAKS: (+90)

12 12

13 Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Türkçe, 1 English, 13 Contents Installation, 14 Positioning and connection Reversible doors Description of the appliance, Control panel Overall view Accessories, 17 Refrigerator compartment Freezer compartment NMBT 1912 F T/HA NMBT 1922 F T Start-up and use,18-19 Starting the appliance Using the display Chiller system Using the refrigerator to its full potential Using the freezer to its full potential Maintenance and care, 20 Switching the appliance off Cleaning the appliance Ever Fresh Avoiding mould and unpleasant odours Replacing the light bulb Changing the odour filter Precautions and tips, 21 General safety Disposal Respecting and conserving the environment Troubleshooting, 22 Assistance, 23 13

14 Installation! Before operating your new appliance please read these instructions carefully. They contain important information for safe use, installation and care of the appliance.! Please keep these operating instructions for future reference. Pass them on to possible new owners of the appliance. Positioning and connection Positioning 1. Place the appliance in a well-ventilated humidity-free room. 2. Do not obstruct the rear fan grills. The compressor and condenser give off heat and require good ventilation to operate correctly and save energy. 3. Leave a space of at least 10 cm between the top part of the appliance and any furniture above it, and at least 5 cm between the sides and any furniture/side walls. 4. Ensure the appliance is away from any sources of heat (direct sunlight, electric stove, etc.). 5. In order to maintain the correct distance between the appliance and the wall behind it, fit the spacers supplied in the installation kit, following the instructions provided. Levelling 1. Install the appliance on a level and sturdy floor. 2. If the floor is not perfectly horizontal, adjust the refrigerator by tightening or loosening the front feet. Electrical connections After transportation of the appliance, carefully place it in an upright position and wait at least 3 hours before connecting it to the electricity mains. Before inserting the plug into the electrical socket ensure the following: The appliance is earthed and the plug is compliant with the law. The socket can withstand the maximum power of the appliance (this is indicated on the data plate in the bottom left section of the refrigerator compartment), for example 150 W). The voltage is in the range of values indicated on the data plate located on the bottom left section (e.g V). The socket is compatible with the plug of the appliance. If the socket is incompatible with the plug, ask an authorised technician to replace it (see Assistance). Do not use extension cords or multiple sockets.! Once the appliance has been installed, the power supply cable and the electrical socket must be easily accessible.! The cable must not be bent or compressed.! The cable must be checked regularly and replaced by authorised technicians only (see Assistance).! The manufacturer declines any liability should these safety measures not be observed. Reversible doors If it is necessary to change the direction in which the doors open, please contact the Technical Assistance Centre. 14

15 Description of the appliance Control panel REFRIGERATOR Display ALARMS REFRIGERATOR Temperature Adjustment SUPER COOL FREEZER Temperature Adjustment FREEZER Display ON SUPER FREEZE ICE PARTY HOLIDAY I CARE ON It is possible to switch the whole product (both the refrigerator and freezer compartments) on by pressing this button. The red LED indicates that the product is switched off, while the green LED shows that it is operating. To turn the appliance off, (simultaneously press) press at the same time the ON and I care button. I CARE This is used to activate and deactivate the I Care function (the optimal temperature for energy saving levels). When activated, the AUTO LED and the I Care LED illuminate simultaneously. If I care or Holiday functions are active, after 10 minutes from the last customer interaction, the display will enter into energy saving mode: the indications of temperature disappears and only the green LED stays lit to indicate the ON state. To reactivate the display, just press a button or open the refrigerator door. ALARMS This controls all the alarm signals connected to product operation. Child Lock Enables the buttons on the control panel to be locked in order to avoid various functions being activated accidentally by children. To enable the Child Lock function, the ALARM button must be pressed for 2 seconds. REFRIGERATOR + and - Temperature Adjustment Enable the temperature setting of the refrigerator to be modified, with the relative confirmation of the temperature selected shown on the display. FREEZER + and - Temperature Adjustment Enable the temperature setting of the freezer to be modified, with the relative confirmation of the temperature selected shown on the display. REFRIGERATOR Display Indicates the set temperature relating to the refrigerator compartment or shows that it has been deactivated (in this case the display shows - - ). FREEZER Display Shows the set temperature relating to the freezer compartment. SUPER COOL Activates or deactivates the SUPER COOL function (rapid cooling). The refrigerator display shows the text SC ). SUPER FREEZE Activates or deactivates the SUPER FREEZE function (rapid freezing), The freezer display shows the text SF ). HOLIDAY Activates or deactivates the HOLIDAY function (the AUTO LED and HOLIDAY LED illuminates). ICE PARTY Activates or deactivates the ICE PARTY function (It reduces the temperature of the freezer for the period of time required to cool a bottle.). 15

16 Description of the appliance Overall view LAMP (see Maintenance) Storage SHELF SHELVES FRUIT and VEGETABLE compartment BOTTLE shelf FREEZER and STORAGE compartment ICE AY STORAGE compartments Storage SHELF Levelling FEET Number and/or position may vary. 16

17 Accessories Refrigerator compartment SHELVES: the shelves are removable and their height may be adjusted thanks to special rails, allowing easy storage of large containers and bulky food. ODOUR FILTER: some models are fitted with a new active carbon odour filter, which ensures better air quality inside the refrigerator. The filter is located on the bottom left side, inside the FRUIT and VEGETABLE compartment. Freezer compartment ICE PARTY: ensures bottles of sparkling wine or champagne reach the right temperature. Place the bottle in the bucket provided inside the FREEZER and STORAGE compartment. The bucket may be used to serve the bottle and keeps it cool outside the appliance. ICE tray The fact that they are situated on the top part of the freezer drawers ensures greater cleanliness: the ice no longer comes into contact with the food placed inside the freezer compartment; furthermore, the dripping of the water during filling is avoided (a lid to cover up the hole after filling with water is also provided). 1. Pull out the tray by pushing it up. Check that the tray is completely empty and fill it with water through the opening provided. 2. Take care not to exceed the level indicated (MAX WATER LEVEL). Excess water prevents the ice cubes from dispensing (if this happens, wait for the ice to melt and empty the tray). 3. Turn the tray 90 : due to the connected compartments each mould fills with water (see diagram). 4. Close the opening with the lid provided and put the tray back. 5. When the ice has formed (minimum time approximately 8 hours) knock the tray against a hard surface and wet the outside so that the ice cubes come loose and take them out through the opening. MAX WATER LEVEL MAX WATER LEVEL MAX MAX WATER WATER LEVEL LEVEL MAX MAX WATER WATER LEVEL LEVEL 17

18 Start-up and use Starting the appliance! After transportation of the appliance, carefully place it in an upright position and wait at least 3 hours before connecting it to the electricity mains, to make sure it operates as it should. Clean the inside of the refrigerator well using warm water and bicarbonate of soda before placing food inside it. The appliance comes with a motor protection control system which makes the compressor start approximately 8 minutes after being switched on. The compressor also starts each time the power supply is cut off whether voluntarily or involuntarily (blackout). Freezer Compartment When the product is switched on (the ON/OFF button is pressed for more than two seconds) the freezer compartment is set to its default value of -18 C. We recommend that the SUPER FREEZE function is set (the freezer display shows the text SF ) in order to accelerate the cooling process of the compartment; when the inside of the compartment has reached its optimal temperature the function will be deactivated and the food may be placed inside. Refrigerator Compartment When the appliance is switched on the refrigerator compartment is set to its default value of +5 C. We recommend that the SUPER COOL function is set (the refrigerator display shows the text SC ) in order to accelerate the cooling process of the compartment. After a few hours it will be cool enough for food to be placed inside. Navigating the display Setting the temperatures: If the product is switched on, the refrigerator and freezer displays will indicate the temperatures set at that moment. To change them, simply press the + and - buttons corresponding to the compartment for which you wish to change the set temperature. To be specific, each time one of the buttons is pressed the temperature is increased or decreased by 1, and the number of illuminated horizontal bars is adjusted accordingly. The temperature values that may be selected for the refrigerator compartment are +8 C, +7 C, +6 C, +5 C, +4 C, +3 C and +2 C, while the values that may be set for the freezer are -18 C, -19 C, -120 C, -21 C, -22 C, -24 C and -26 C. The temperatures are automatically set to +5 C for the refrigerator compartment and -18 C for the freezer compartment (these are standard food storage values). When the I Care function is active, the appliance automatically adjusts the temperatures according to the conditions inside and outside the refrigerator; the operation of this function is signalled by the text AUTO. Whenever it is necessary to activate the I Care function at temperatures that are different to the standard storage values, the I Care button must be pressed as soon as the function is activated and held down while the new temperatures are set using the + and - buttons. Under these conditions, the temperatures may be set to 4 C, 5 C and 6 C for the refrigerator compartment and -18 C, -19 C and -20 C for the freezer compartment. When the HOLIDAY function is active the temperature may not be adjusted, however the appliance adjusts itself automatically so that the optimal settings for the situation are used: +12 C for the refrigerator compartment and -18 C for the freezer compartment. This function is indicated by the text. To activate and deactivate the functions simply press the relevant button and the function status will be signalled by the corresponding LED switching on or off. Several functions (SUPER COOL, SUPER FREEZE, ICE PARTY, I CARE) are incompatible with others (HOLIDAY,...); remember that there is a pre-set order of priority which will help you to use the product in the best possible way. When the Ice Party function has finished, press the ICE PARTY button to stop the relevant LED from flashing. This flashing indicates that the function is complete and that the bottle should be removed from the freezer compartment. Child Lock To enable the Child Lock function, the ALARM button must be pressed for 2 seconds; the button lock activation is confirmed by a short beep and the text LO CH appears on the refrigerator and freezer displays. This text is then replaced by the refrigerator and freezer temperatures set prior to when the child lock function was enabled. To deactivate the function, press the ALARM button or 2 seconds; deactivation will be confirmed by a short beep and the text CH OF will appear on the refrigerator and freezer displays for 1 second. 18

19 Chiller system No Frost This system can be recognised by the aeration cells located on the back walls of each compartment. The No Frost system circulates cold air continuously to collect humidity and prevent ice and frost formation. The system maintains an optimal humidity level in the compartment, preserving the original quality of the food, preventing the food from sticking together and making defrosting a thing of the past.! Do not block the aeration cells by placing food or containers in direct contact with the refrigerating back panel.! Close bottles and wrap food tightly. Using the refrigerator to its full potential Adjust the temperature using the display. Activate the SUPER COOL function to lower the temperature quickly, for example, when you place a large number of new food items inside a fridge and the internal temperature rises slightly. This function quickly cools the groceries by temporarily reducing the temperature until it reaches the ideal level. Place only cold or lukewarm foods in the compartment, never hot foods (see Precautions and tips). Remember that cooked foods do not last longer than raw foods. Do not store liquids in open containers: they will increase the level of humidity in the refrigerator and cause condensation to form. Using the freezer to its full potential Adjust the temperature using the display. To freeze foods in safely and correctly, follow the instructions below: place the food in the FREEZER and STORAGE compartment, making sure that it does not come into contact with any food that has already been frozen; press the rapid-freezing SUPER FREEZE button (the corresponding LED lights up) and close the door. The function deactivates automatically after 24 hours or when the inside of the compartment has reached the optimal temperature (the LED switches off). Do not re-freeze food that is defrosting or that has already been defrosted. These foods must be cooked and eaten (within 24 hours). Fresh food that needs to be frozen must not come into contact with food that has already been defrosted. Do not place glass bottles which contain liquids, and which are corked or hermetically sealed in the freezer because they could break. The maximum quantity of food that may be frozen daily is indicated on the plate containing the technical properties located on the bottom left side of the refrigerator compartment (for example: Kg/24h: 4).! Do not open the door during freezing.! If there is a power cut or malfunction, do not open the freezer door. This will help maintain the temperature inside the freezer, ensuring that foods are conserved for at least 9-14 hours.! To avoid blocking the air circulation inside the freezer, it is advisable not to obstruct the ventilation holes with food or containers. 19

20 Maintenance and care Switching the appliance off During cleaning and maintenance it is necessary to disconnect the appliance from the electricity supply: 1. (simultaneously press) press at the same time the ON and I care button. OFF appears on both indicator displays (refrigerator and freezer). 2. Pull the plug out of the socket.! If this procedure is not followed, the alarm may sound. This alarm does not indicate a malfunction. To restore normal operation, hold the ON button down. To disconnect the appliance, follow points 1 and 2 above. Replacing the light bulb To replace the light bulb in the refrigerator compartment, pull out the plug from the electrical socket. Follow the instructions below. Access the light bulb by removing the cover as indicated 2 in the diagram. Replace it with a similar light 1 bulb within the power range indicated on the cover (10 W, 15 W or 25 W). Cleaning the appliance The external and internal parts and the rubber seals may be cleaned using a sponge that has been soaked in lukewarm water and bicarbonate of soda or neutral soap. Do not use solvents, abrasive products, bleach or ammonia. The removable accessories may be soaked in warm soapy water or dishwashing liquid. Rinse and dry them carefully. The back of the appliance may collect dust. This can be removed by carefully using the hose of a vacuum cleaner set on medium power. The appliance must be switched off and the plug disconnected from the electricity mains before it is cleaned. Changing the odour filter The filter should be replaced approximately 6-8 months after it has been activated. This period may vary depending on the type of food stored inside the refrigerator. For information on where a replacement filter may be purchased, contact Assistance (see Assistance). To replace the filter, follow the instructions (see diagrams A and B). Avoiding mould and unpleasant odours The appliance is manufactured with hygienic, odour free materials. Food should be wrapped well and containers closed properly in order to maintain this hygiene. This will also prevent the formation of stains. If you wish to switch the appliance off for an extended period of time, clean the inside and leave the doors open. 20

21 Precautions and tips! The appliance was designed and manufactured in compliance with international safety standards. The following warnings are provided for safety reasons and must be read carefully. This appliance complies with the following European Community Directives: - 73/23/EEC dated 19/02/73 (Low Voltage) and subsequent amendments; -89/336/EEC dated (Electromagnetic Compatibility) and subsequent amendments; /96/CE. General safety The appliance was designed for domestic use inside the home and is not intended for commercial or industrial use. The appliance must be used by adults only to store and freeze food products according to the instructions in this manual. The appliance must not be installed outdoors, even in covered areas. It is extremely dangerous to leave the appliance exposed to rain and storms. Do not touch the appliance when barefoot or with wet or damp hands and feet. Do not touch the internal cooling elements: this could cause skin abrasions or frost/freezer burns. When unplugging the appliance always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable. Always switch the appliance off and disconnect it from the electrical supply before cleaning it or carrying out maintenance work. It is NOT sufficient press at the same time the ON and I care button to eliminate all electrical contact. In case of malfunction, under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or further malfunctioning of the appliance. Do not use any sharp or pointed utensils or electrical equipment - other than the type recommended by the manufacturer - inside the frozen food storage compartments. Do not put ice cubes taken directly from the freezer into your mouth. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep packaging material out of reach of children. Disposal Observe local environmental standards when disposing of packaging material as some of this material may be recycled. The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out wheeled bin symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance. Respecting and conserving the environment Install the appliance in a cool, well-ventilated room. Ensure that it is protected from direct sunlight and do not place it near sources of heat. Try to avoid keeping the door open for long periods. A significant amount of energy is used every time the door is opened. Do not over-fill the appliance: cold air must circulate freely for food to be preserved properly. If air circulation is impeded, the compressor will work continuously. Do not place hot food in the refrigerator. The internal temperature will increase, forcing the compressor to work harder and consume more energy. Regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are free of debris and to prevent cold air from escaping (see Maintenance). 21

22 Troubleshooting If the appliance does not work, before calling for Assistance (see Assistance), check for a solution from the following list. Malfunctions: The display is completely switched off. The motor does not start. The display is on but it is dim. The alarm sounds, a message appears on the display, the ALARM LED lights up and the refrigerator light flashes. Possible causes / Solutions: The plug has not been inserted into the electrical socket, or not far enough to make contact, or there is no power in the house. The appliance comes with a motor protection control (see Start-up and use). Pull out and reverse the plug before putting it back in the socket. The refrigerator door has been open for more than two minutes. The buzzer stops when the door is closed or when the RESET ALARM button is pressed. The alarm sounds, the ALARM LED lights up and a message appears on the display. The alarm sounds, the ALARM LED flashes and a message appears on the display. The refrigerator and the freezer do not cool well. The food inside the refrigerator is beginning to freeze. The temperature inside the freezer is too high. The freezer will maintain a temperature of around 0 C so that the food will not refreeze, allowing you to eat it within 24 hours or to refreeze it after it has been cooked. To switch off the buzzer, press the RESET ALARM button. Press again to delete the message on the display, switch off the ALARM LED and restore normal operation. The temperature of the freezer is dangerously high: the food inside must not be eaten. The freezer will maintain a temperature of approximately -18 C. To switch off the buzzer, press the RESET ALARM button. Press again to delete the message on the display, switch off the ALARM LED and restore normal operation. The doors do not close properly or the seals are damaged. The doors are opened too frequently. The temperature that has been set is too high (see Start-up and use). The refrigerator or the freezer have been over-filled. The temperature that has been set is too low (see Start-up and use). The motor runs continuously. The Aircooler fan does not rotate The appliance makes a lot of noise. Early ending of functions A message appears on the display (e.g. F01) The SUPER FREEZE button has been pressed (rapid freezing): the yellow SUPER FREEZE light is on or flashing (see Description). The door is not closed properly or is continuously opened. The outside ambient temperature is very high. The refrigerator door is open. The Aircooler system is only activated automatically when it becomes necessary to restore perfect operational conditions inside the refrigerator compartment. The appliance has not been installed on a level surface (see Installation). The appliance has been installed between cabinets that vibrate and make noise. The internal refrigerant makes a slight noise even when the compressor is off. This is not a defect, it is normal. Electrical disturbance on the network or brief interruptions of the power supply The water discharge hole is blocked (see Maintenance). 22

23 Assistance Before calling for Assistance: Check if the malfunction can be solved on your own (see Troubleshooting). If after all the checks, the appliance still does not operate or the problem persists, call the nearest Service Centre Communicating: type of malfunction appliance model (Mod.) serial number (S/N) This information can be found on the data plate located on the bottom left side of the refrigerator compartment. model serial number Never call on unauthorized technicians and always refuse spare parts which are not originals. 23

24 /

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Aksesuarlar, 5 MTP 1912 F MTP 1912 FE MTP 1918 F

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Aksesuarlar, 5 MTP 1912 F MTP 1912 FE MTP 1918 F Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Türkçe MTP 1912 F MTP 1912 FE MTP 1918 F Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý,

Detaylı

Kullanma klavuzu. Operating Instructions. UPS 17xx(TK) UPS 15xx(TK) DONDURUCU. Ýçindekiler FREEZER. Contents. Türkçe. English

Kullanma klavuzu. Operating Instructions. UPS 17xx(TK) UPS 15xx(TK) DONDURUCU. Ýçindekiler FREEZER. Contents. Türkçe. English UPS 17xx(TK) UPS 15xx(TK) Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis 2 Cihazýn tanýmý 3 Montaj, 4 Aksesuarlar, 4 Çalýþtýrma ve kullaným, 5 Bakým ve özen, 6 Önlemler ve öneriler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Operating Instructions FREEZER

Operating Instructions FREEZER UIAA 1x (TK).1 English Operating Instructions FREEZER Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Reversible doors, 4 Installation, 5 Start-up and use, 5 Maintenance and care,

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý soðutucu Türkçe, 1 English, 9 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapinin açilis yönünün degistirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Türkçe, 1 English, 11 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapinin açilis yönünün degistirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi

Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU Türkçe, 1 English, 13 Ýçindekiler Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn n tanýmý,, 3-4 Kontrol paneli Genel görünüm

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION NMBL 19xx xx English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance, 4 Reversible doors,5 Installation,6

Detaylı

Kullaným kýlavuzu KOMBI SOGUTUCU/DONDURUCU GB F E English, 1 Français, 11 Espanol, 21 Türkçe, 31 4D X T/HA Içindekiler Montaj, 32 Yerlestirme ve baglama Cihazýn tanýmý, 33-34 Kontrol paneli Genel görünüm

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions ENTM xxxxx F (TK) ENTM xxxxx x F (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Reversible doors, 4 Installation,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT NMTL 1925 FW http://tr.yourpdfguides.com/dref/5762030

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT NMTL 1925 FW http://tr.yourpdfguides.com/dref/5762030 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 4-5 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel

Detaylı

Kullanma kýlavuzu SOÐUTUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve baðlama Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi. Cihazýn tanýmý, 4 Genel görünüm

Kullanma kýlavuzu SOÐUTUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve baðlama Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi. Cihazýn tanýmý, 4 Genel görünüm Kullanma kýlavuzu SOÐUTUCU Türkçe 1 TF 1 (TK) TF 1 S (TK) TFA 1 (TK) TFAA 1 (TK) English, 9 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve baðlama Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýmý, 4 Genel

Detaylı

Kullanma kýlavuzu DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi. Cihazýn tanýmý, 3 Genel görünüm

Kullanma kýlavuzu DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi. Cihazýn tanýmý, 3 Genel görünüm Kullanma kýlavuzu DONDURUCU Türkçe 1 English, 9 Ýçindekiler Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma 4 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý soðutucu TK Türkçe, 1 English, 13 çindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý TAN 6 FNF xx(tk) TAN 6 L FNFxx(TK) TAAAN 6 FNF S (TK) Türkçe Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 3 Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi,

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions NMBL 19xx xx English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance, 4 Reversible doors,5 Installation,6

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 4-5 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions E2BYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance, 4 Reversible

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Ýki kapýlý buzdolabý. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Ýki kapýlý buzdolabý. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 GB English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma,

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý Soðutucu Türkçe, 1 English, 9 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapinin açilis yönünün degistirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler TK TK English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 5-6 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 4-5 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler E4DG AA X MTZ (TK) Türkçe

Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler E4DG AA X MTZ (TK) Türkçe E4DG AA X MTZ (TK) Türkçe Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 3 Cihazýn tanýmý, 4 Montaj,5 Çalýþtýrma ve kullanma,6 Bakým ve temizlik,

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English, 11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 GB English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma,

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION BAN 40 FNF WD xx (TK) BAAN 40 FNF WD xx (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance,2 Description of the appliance,3 Description of the appliance,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4D AA B C http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761863

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4D AA B C http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761863 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE ENXTL 19xxx FL (TK) ENXTL 19xxx F (TK) ENXTLH 19222 XFW(TK) English Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance,

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English, 11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions E2BYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance, 4 Reversible

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION E2BYH 19xxx F O3 (TK) E2BY 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance,

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Operating Instructions. BAN 40 FNF WD xx (TK) BAAN 40 FNF WD xx (TK) KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Operating Instructions. BAN 40 FNF WD xx (TK) BAAN 40 FNF WD xx (TK) KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler BAN 40 FNF WD xx (TK) BAAN 40 FNF WD xx (TK) Türkçe Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis 2 Cihazýn tanýmý3 Cihazýn tanýmý, 4 Montaj, 10 Aksesuarlar, 10-11

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Operating Instructions. BAN 40 FNF WD xx KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION.

Kullaným talimatlarý. Operating Instructions. BAN 40 FNF WD xx KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION. BAN 40 FNF WD xx Türkçe Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis 2 Cihazýn tanýmý3 Cihazýn tanýmý, 4 Montaj, 10 Aksesuarlar, 10-11 Çalýþtýrma ve kullaným, 11-12

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Ýki kapýlý buzdolabý. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Ýki kapýlý buzdolabý. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 5-6

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions ENBY 19xxx F O3 (TK) ENBYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance,

Detaylı

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE ENTM xxxxx V (TK) ENTMH xxxxx V (TK) ENTMH xxxxx x V (TK) English Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance,2 Description of the appliance, 3 Reversible doors, 4 Installation,

Detaylı

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE TAA 12 V (TK) English Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Reversible doors, 4 Installation,5 Start-up and use, 6 Maintenance and

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions TAN x x (TK) TAAN x V (TK) English Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Reversible doors, 4 Installation,5 Start-up and use, 6 Maintenance

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION E2BLH xxxx F (TK) E2BL xxxx F (TK) E2BLH xxxxx x F (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION BAN 40 FNF WD xx (TK) BAAN 40 FNF WD xx (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance,2 Description of the appliance,3 Description of the appliance,

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions BAN 40 FNF xx BAAN 40 FNF xx English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance,2 Description of the appliance,3 Description of the appliance, 4 Reversible

Detaylı

Montaj Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Konumlandýrma Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi

Montaj Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Konumlandýrma Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Türkçe, 1 English, 11 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýmý, 3-4 Kontrol paneli

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Operating Instructions. SIA xx (TK) SOÐUTUCU. Ýçindekiler FRIDGE. Contents. Türkçe. English

Kullaným talimatlarý. Operating Instructions. SIA xx (TK) SOÐUTUCU. Ýçindekiler FRIDGE. Contents. Türkçe. English SIA xx (TK) Türkçe Kullaným talimatlarý SOÐUTUCU Ýçindekiler Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 3 Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi, 4 Montaj, 5 Çalýþtýrma ve kullanma,6 Bakým

Detaylı

Kullaným kýlavuzu KOMBI SOGUTUCU/DONDURUCU Içindekiler Montaj, 2 Yerlestirme ve baglama Türkçe, 1 English, 11 Cihazýn tanýmý, 3-4 Kontrol paneli Genel görünüm Çalýstýrma ve kullanma, 5-6 Cihazýn çalýstýrýlmasý

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýki ki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi

Kullaným talimatlarý. Ýki ki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Kullaným talimatlarý Ýki ki kapýlý buzdolabý Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu

Detaylı

Kullaným kýlavuzu DONDURUCU Türkçe 1 English, 11 Içindekiler Montaj, 2-3 Yerlestirme ve baglama Kapýnýn açýlýs yönünün degistirilmesi Cihazýn tanýmý, 4 Genel görünüm Çalýstýrma ve kullanma 5 Cihazýn çalýstýrýlmasý

Detaylı

Operating Instructions FREEZER

Operating Instructions FREEZER UPS 1xxx F (TK)/HA UPS 1xxx F (TK) English Operating Instructions FREEZER Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Reversible doors, 4 Installation,5 Start-up and use,5 Maintenance

Detaylı

Montaj TK! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili u

Montaj TK! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili u Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler TK TK Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma,

Detaylı

Montaj TK! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili u

Montaj TK! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili u Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler TK TK Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma,

Detaylı

Montaj! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili uyarý

Montaj! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili uyarý Kullaným kýlavuzu DONDURUCU Türkçe 1 English, 9 Ýçindekiler Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma 4 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE ENXTY 19xxx FW O3 (TK) ENXTY 19xxx X F O3 (TK) ENXTY 19xxx FO3 (TK) ENXTY 18xxx X O3 F T ENXTY 19xxx.1 FW O3 (TK) English Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description

Detaylı

Kullanma klavuzu. Operating Instructions. UFAN 300xx UFAN 400xx DONDURUCU. Ýçindekiler FREEZER. Contents. Türkçe. English

Kullanma klavuzu. Operating Instructions. UFAN 300xx UFAN 400xx DONDURUCU. Ýçindekiler FREEZER. Contents. Türkçe. English UFAN 300xx UFAN 400xx Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis 2 Cihazýn tanýmý3 Montaj, 4 Aksesuarlar, 4-5 Çalýþtýrma ve kullaným, 5-6 Bakým ve özen, 6-7 Önlemler ve öneriler,

Detaylı

Kullanma kılavuzu DONDURUCU

Kullanma kılavuzu DONDURUCU UPS 1xxx (TK).1 Türkçe Kullanma kılavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis 2 Cihazýn tanýmý 3 Montaj, 4 Aksesuarlar, 4 Çalýþtýrma ve kullaným, 5 Bakým ve özen, 6 Önlemler ve öneriler, 7 Arýzalar

Detaylı

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler TK TK Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma,

Detaylı

Montaj! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili uyar

Montaj! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili uyar Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 5-6

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions 3Q W T/HA 3Q AA W T/HA English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Contents Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3-4 Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi,

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý TAN 6 FNF xx(tk) TAN 6 x FNF xx(tk) TAAAN 6 FNF x (TK) Türkçe Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 3 Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi,

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION E4D xx x x E4D xx xx x E4D xx x x E4D xxx x x E4D xx x x (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description

Detaylı

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE ENXTYH 19xxx FW (TK) ENXTYH 19xxx.1 FW (TK) English Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance, 4 Reversible

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý TNIAA 9 F (TK) TNIAA 9 F S (TK) Türkçe Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 3 Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi, 4 Montaj,

Detaylı

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE ENXTL 19xxx FL (TK) ENXTL 19xxx F (TK) ENXTLH 19xxx XFW(TK) ENXTL 19xxx.1 FL (TK) English Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION E2BYH 19xxx F O3 (TK) E2BY 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance,

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions E2BLH xxxx F (TK) E2BL xxxx F (TK) E2BLH xxxxx x F (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions E2BLH 19xx F (TK) E2BL 19xx F (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT MTL 0819 F user guide

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT MTL 0819 F user guide You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT MTL 0819 F. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT MTL 0819 F in the

Detaylı

Montaj! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili uyar

Montaj! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili uyar Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Türkçe, 1 English, 9 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapinin açilis yönünün degistirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION E2BLH 19xx F (TK) E2BL 19xx F (TK) E2BLH 19xxx F O3 (TK) E2BL 19xxx x F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the

Detaylı

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE MTAA 241 (TK) English Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Reversible doors, 4 Installation,5 Start-up and use, 6 Maintenance and

Detaylı

Operating Instructions FREEZER

Operating Instructions FREEZER UIAA 1x (TK).1 English Operating Instructions FREEZER Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Reversible doors, 4 Installation, 5 Start-up and use, 5 Maintenance and care,

Detaylı

Montaj! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili uyar

Montaj! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili uyar Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapinin açilis yönünün degistirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Ýki kapýlý buzdolabý. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Ýki kapýlý buzdolabý. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 4-5 Cihazýn çalýþtýrýlmasý Buzdolabýnýn

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Iki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý

Kullaným talimatlarý. Iki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 4-5 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION E2BLH xxxx F (TK) E2BL xxxx F (TK) E2BLH xxxxx x F (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K NONA AR 4016 2 IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR 4016 2 IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K EN NONA AR 4016 2 in 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER 1- Main

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT MTA 4053 NF user guide http://yourpdfguides.com/dref/4690165

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT MTA 4053 NF user guide http://yourpdfguides.com/dref/4690165 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT MTA 4053 NF. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT MTA 4053 NF in

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION E2BLH 19xx F (TK) E2BL 19xx F (TK) E2BLH 19xxx F O3 (TK) E2BL 19xxx x F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

User Manual Buzdolabı Kullanma Kılavuzu

User Manual Buzdolabı Kullanma Kılavuzu Refrigerator User Manual Buzdolabı Kullanma Kılavuzu 670520 EB EN TR EWWERQWEW EN Please read this manual before using the product! Dear Customer, We'd like you to make the best use of our product, which

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı