EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý"

Transkript

1 EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý Meslektaþ adaylarý ile birlikte üretim, toplumcu bakýþ açýsý, kamu yararý, emeðin deðeri, ülke ve dünya gündemine yönelik farkýndalýk yaratýlmasý konularý, mevcut öðrenci ve üniversite sorunlarý, çözüm önerileri ve geleceðe iliþkin E M O - G e n ç ç a l ý þ m a l a r ý n ý n tartýþýlmasýnýn hedeflendiði EMO- Genç Yaz Eðitim Kampý 26 Aðustos-2 Eylül 2009 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. 12 þubeden toplam 126 EMO- Genç üyesi ile TMMOB, EMO, EMO Ý z m i r, D i y a r b a k ý r, A n k a r a Þubelerinden temsilcilerin katýldýðý kampýn ilk günü kayýt iþlemlerinin ardýndan açýlýþ konuþmalarýyla b a þ l a d ý. A ç ý l ý þ konuþmalarýnda ilk olarak EMO-Genç adýna Diyar Saraçoðlu Yaz Eðitim Kampý nýn yapýlmasý sürecine yönelik çalýþmalarý aktardý. EMO Ýzmir Þubesi YK Baþkaný S e d a t G ü l þ e n k o n u þ m a s ý n d a ; Ýzmir Þubesi nin Oda nýn birçok ilk e t k i n l i ð i n i gerçekleþtiren bir Þube olduðunu belirterek, EMO- Genç Yaz Eðitim Kampý nýn gelecekteki yöneticileri bugünden biraraya getirmek, Oda kültürünü paylaþmak amacýný da taþýdýðýný ifade etti. Mühendislik kavramýna dikkat çeken Gülþen; mühendislerin hergünü yeniden yaratan insan olarak öneminin yadsýnamayacaðýný, etik kurallarýn meslek yaþamýnda önemli olduðunu belirterek kampýn düzenlenmesinde emeði geçenlere teþekkür ederek konuþmasýný bitirdi. EMO YK Yazman Üyesi Hüseyin Önder ise konuþmasýnda Oda nýn kuruluþundan bu yana meslek, meslektaþ, kamu ve ülke yararýný gözettiðini bu doðrultuda çalýþmalar yaptýðýný ve yapmaya devam edeceðini belirtti. Önder; ülkemizde mühendisliðe, bilime verilen önemin gün geçtikçe azaldýðýna dikkat çekerek Ýstanbul a yapýlmasý planlanan üçüncü Boðaz Köprüsü, Ankara da Akay Kavþaðý tartýþmalarýnýn, Binalarýn Yangýndan Korunmasý hk. Yönetmelik in yayýnlanma sürecinin bunlara örnek olduðunu belirtti. 4 TMMOB Baþkaný Mehmet Soðancý ise açýlýþ konuþmasýnda; T M M O B y ö n e t i m i n i n t e m e l felsefesinin geliþtirici, ön açýcý olduðunu, mühendisliðin bilimi ve teknolojiyi toplumla buluþturan insan odaklý bir meslek olduðunu ifade ederek mühendislerin doðal olarak kendilerini toplumdan uzak hissedemeyecekle rini, sorunlarýnýn toplumun sorunlarýndan uzak tutulamayacaðýný belirtti. TMMOB nin ilkelerinin, çalýþma planýnýn belirleyicilerini Demokrasi Kurultayý, Mühendislik Mimarlýk Kurultayý ve Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri olarak niteleyen Soðancý katýlýmcýlara ve katký koyanlara teþekkür ederek konuþmasýný tamamladý. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan ikinci oturum olarak yerellerde EMO-Genç çalýþmalarý ile ilgili Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakýr, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir, Kocaeli, Mersin ve Samsun Þubeleri EMO-Genç temsilcileri katýlýmcýlara bilgi aktardý. Kampýn programý, kurallar, atölyelerle ilgili bilgi verilmesi emo izmir þubesi

2 sonrasýnda TMMOB-EMO Belgeseli gösterimi gerçekleþtirildi. Belgesel gösteriminin ardýndan EMO Ankara Þube den Haþim Aydýncak, EMO tarihi ile ilgili bilgiler verdi. Kampýn ilk günü kamp ateþi etrafýnda söylenen þarkýlar ve halaylarla son buldu. Kampýn program çerçevesinde ikinci gün EMO Kocaeli Þubesi Öðrenci Komisyonu tarafýndan hazýrlanan TMMOB Türkiye'de Mühendislik Örgütlenmesi konulu panel ve Diyarbakýr Þube Öðrenci Komisyonu tarafýndan hazýrlanan Türkiye'de Üniversite Gençliðinin Sorunlarý konulu söyleþi gerçekleþtirildi. TMMOB Türkiye'de Mühendislik Örgütlenmesi konulu panelde öðrenciler tarafýndan Türkiye de mühendislik hizmetleri, TMMOB tarihi ve günümüzde mühendislik dünyasýndaki yeri, Avrupa Birliði ne uyum ve uluslararasý sözleþmelerle deðiþen mühendislik kriterleri gibi bugünün mühendis dünyasýnýn durumu, sorunlarý ve Odalarýn bu dünyada rolü tartýþýldý. Türkiye'de Üniversite Gençliðinin Sorunlarý konulu söyleþide Dicle Üniversitesinin Kürt sorununa bakýþý, Batý üniver-sitelerinde Kürt öðrenci olarak okumak, bölge gençliðinin sorunlarý vb. konularda D i y a r b a k ý r Þ u b e Ö ð r e n c i Komisyonunun çalýþmasý aktarýldý ve görüþler alýndý. Kampýn dördüncü günü Ankara ve Ýzmir Þube Öðrenci Komisyonlarý tarafýndan hazýrlanan Bilim ve Teknoloji Kim Ýçin? konulu söyleþide geliþen teknolojinin kime hizmet ettiði, neyi amaçladýðý konularýnda öðrencilerin çalýþmalarý sunuldu ve tartýþýldý. Samsun ve Ýstanbul Þube Öðrenci Komisyonlarý tarafýndan hazýrlanan Mühendislik Eðitimi ve Üniversiteler konulu söyleþide geçmiþteki eðitim sistemlerine genel bir bakýþ, günümüz ekonomisinde eðitim sistemi, mühendislik eðitiminin sanayiyle paralelliði, ünivesitede bilgi üretim sürecinde öðrencinin ve akademisyenin rolü, militarizmin üniversite eðitimi üzerinde etkisi, üniversite-sanayi iþbirliði, amacý, eðitimin ticarileþtirilmesi sürecinde bilginin metalaþmasý ve piyasalaþmasý konularý tartýþýldý. Kampýn beþinci günü EMO Adana Þubesi Öðrenci Komisyonu tarafýndan hazýrlanan Özgür Yazýlým Felsefesi konulu söyleþide Özgür Yazýlým'ýn ve felsefesinin ne olduðu, özgür yazýlým için yapýlan etkinlikler, yazýlým ürünleri, Pardus ve Türkiye'de Özgür Yazýlým'ýn durumu konularý tartýþýldý. Diyarbakýr, Mersin ve Ýzmir Þube Öðrenci Komisyonlarýnca ortaklaþa hazýrlanan Enerji Politikalarý, Nükleer ve Çevre konulu panelde nükleer enerjinin ve nükleer s a n t r a l l e r i n p o l i t i k y ö n d e n irdelenmesi, nükleer enerjinin olumlu ve olumsuz yönleri, nükleer enerji ile ilgili sayýsal veriler, nükleer enerjinin alternatifleri ile çevre konusunda Hasankeyf'in görünmeyen yüzü, Ilýsu Baraj Projesi ile hedeflenenler ve de Hasankeyf'i koruma projeleri hakkýnda çalýþmalar katýlýmcýlara aktarýldý. Kampýn altýncý günü EMO Ýstanbul Þubesi Öðrenci Komisyonu tarafýndan hazýrlanan Mühendislik- Toplum Ýliþkisi konulu söyleþide halk için, halkla birlikte mühendislik bilgisi ve pratiklerinin üretimi, tarihsel örnekler, TMMOB toplum iliþkisi, mühendislerin sýnýfsal konumu ve tarihsel deðiþimi, mühendislik etiði konularý tartýþýldý. EMO Ýzmir Þubesi Öðrenci Komisyonunca yürütücülüðü üstlenilen Yetkin, Yetkili, Uzman M ü h e n d i s l i k K a v r a m v e Uygulamalarý konulu forumda öðrenciler bu kavram ve uygulamalar hakkýnda düþüncelerini ifade ettiler. Ýlk olarak Ekim 2009 tarihinde Ýstanbul'da düzenlenecek Yetkin, Yetkili, Uzman Mühendislik Kavram ve Uygulamalarý Kurultayý hakkýnda Sýdýka Ödel tarafýndan bilgilendirme yapýldý. Bu bilgilendirmenin ardýndan öðrenciler özellikle yetkin mühendislik kavramý emo izmir þubesi 5

3 üzerinde yoðunlaþtý ve görüþlerini ifade etti. Çoðunlukla bu kavramýn AB Gats süreci ve neo liberal politikalarýn uzantýsý olduðu, daha önce saðlýk alanýnda olduðu gibi mühendislerin de sermayeye ucuz iþ gücü saðlanmasý için ortaya konulduðu, EMO'nun bunu kabul etmesiyle bu uygulamalarýn yasalaþacaðý endiþesi taþýdýklarý, belgelendirmenin ise bu kavramýn uzantýsý olduðu, öncelikli olarak ünivesite eðitiminin düzeltilmesi için çaba gösterilmesi gibi konular gündeme getirilirken bazý öðrenciler ise üniversite sonrasýnda mesleðin geliþimi için eðitim süreçlerinin devam etmesi gerektiðini vurguladý. Kampýn son günü EMO Bursa Þubesi Öðrenci Komisyonu nun kampýn üçüncü günü kamptan ayrýlmasý üzerine sabah planlanan Kriz ve Mühendislik konulu panel iptal edildi. Sonrasýnda ise Kampýn deðerlendirildiði ve EMO-Genç örgütlülüðünün tartýþýldýðý Öðrenci Forumu gerçekleþtirildi. Bu forum Ýzmir, Mersin ve Kocaeli Þubeleri adýna toplam üç EMO-Genç tarafýndan yürütülmüþ, kampýn deðerlendirildiði, EMO- Genç örgütlülüðü ile Oda Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn kapanýþ konuþmasýnýn yapýlacaðý üç gündem üzerinden sürdü. Kampýn; yoðun programýna karþýn güzel ve verimli geçtiði genel eðilim olarak belirtilerek, bir sonraki kampýn Akkuyu, Anamur veya Karadeniz'de yapýlarak pratik eyleme dönüþtürülebilecek bir alanda yapýlmasý, programýn biraz esnetilmesi, akþam programlarýnýn azaltýlmasý gibi görüþler dile getirildi. EMO-Genç örgütlülüðü konusunda ise dikey ve yatay örgütlenme biçimleri ile EMO-Genç Merkezi Örgütü adýyla merkezi yönetim biçimi tartýþýldý. Kampýn diðer etkinlikleri ise þöyle gerçekleþtirildi. Dinletiler Hatýrla Sevgili ile Elveda Rumeli gibi bir çok dizinin müziklerini besteleyen Erdal Güney ve Grubu, dizi müzikleri ve diðer sevilen þarkýlarý seslendirdiler. Ege müziði ile Yunan müziðinin ortak seslerinden oluþan bir repertuvar ile Ali Fuat Aydýn ve Cenk Güray Ýki Yakadan Ezgiler adýyla saz dinletisi sundu. Müzik Söyleþisi Ali Cenk Gedik kolaylaþtýrýcýlýðýnda Erdal Güney'in politik müziðe bakýþ açýsý, politik müziðin oluþumu ve evrimi, kattýðý deðerler ile Erdal Güney'in genel olarak müziðe bakýþ açýsý, felsefesi, toplumsal yönü, duyarlýlýklarý konusunda öðrencilerle sýcak bir söyleþi içerisinde görüþ alýþveriþinde bulundu ve öðrencilerin bu konuda sorularýný yanýtladý. Ayrýca Ali Cenk Gedik politik müzik ve geliþimi konusunda görüþlerini katýlýmcýlarla paylaþtý. 6 Söyleþiler Sermaye ve Mühendislik Ahmet Öncü ve Ahmet Haþim Köse tarafýndan sermaye ve kapitalizmin tanýmý, geliþimi konularýnda verdikleri genel bilgilerden sonra sermayenin toplumla iliþkisi, emeðin sömürülmesi, sermaye birikim sürecinin geliþimi ve bu geliþiminin mühendisliðe etkisi, mühendislerin sermayeyle iliþkiþi, kapitalist sistemin krizi hakkýnda bilgilendirme yapýldý. Kapitalizmin Krizi ve Toplumsal Mücadele Ýþaya Üþür tarafýndan kapitalizmin tarihsel süreçlerinde yaþadýðý krizler, krizlerin nedenleri ve en son yaþanan kriz konusunda yaptýðý bilgilendirmenin ardýndan toplumsal açýdan kriz ve kapitalizmle mücadele etmenin yöntemleri aktarýldý. Kýsa Film Gösterimi ve Söyleþi Muþ'un bir köyünde yaþayan bir çocuðun üniversiteyi kazandýktan hemen sonra düþünce suçuyla gözaltýna alýnarak uzun yýllar cezaevinde kalmasý ve 9 yýl sonra evine dönmesini ailesinin gözüyle anlatan Hayaller Birer Kýrýk Ayna adlý belgesel sunumunun ardýndan Sonbahar filminin yönetmeni Özcan emo izmir þubesi

4 Alper ve Hayaller Birer Kýrýk Ayna belgeselinin yönetmeni Orhan Eskiköy ile birlikte söyleþi gerçekleþtirildi. Söyleþide genç kuþak sinemasý ve sinemacýlarýnýn durumu, son dönemde toplumsal anlayýþla yaptýklarý çalýþmalardan örnekler, korsan üretimi, telif haklarý ile sunumu yapýlan belgeselin hazýrlanmasý aþamasýnda yaþananlar, bir sonraki planladýklarý çalýþmalarýn içeriði gibi bilgileri öðrencilerle paylaþýldý. Atölye Çalýþmalarý Tiyatro, Evrim-Felsefe, Ritm, Anadolu Kültürü ve Müziði, Fotoðrafçýlýk, Kýsa Film Atölye çalýþmalarý düzenlendi. g ü n ü y a p t ý ð ý ç a l ý þ m a l a r ý öðrencilerin önünde sergiledi. Anadolu Kültürü ve Müziði Atölyesi Cenk Güray kolaylaþtýrýcýlýðýnda Anadolu müziðinin tarihi, geliþimi, Yunan ve Ege müziði konusunda çalýþmalarýný aktardý, atölye katýlýmcýlarý ayrýca Diyarbakýr Halk Oyunu çalýþmasýný yürüterek halk oyunlarý gösterisi sundu. ve kurgu üzerinde bilgilendirmeler yapýldý. Kýsa film atölyesi çalýþmasý kampýn son günü mini bir kamp belgeseli ile son buldu. Fotoðrafçýlýk Atölyesi ise Ankara Þubesi adýna katýlan Mete Karakul kolaylaþtýrýcýlýðýnda fotoðraf çekim teknikleri konusunda yapýlan bilgilendirmeler sonrasýnda atölyede yer alan öðrencilerin kamp boyunca yaptýðý çalýþmalar kampýn son günü slayt gösterisi eþliðinde sunuldu. Tiyatro Atölyesinde Ýzmir EMO- Genç üyesi Ece Yelkencioðlu kolaylaþtýrýcýlýðýnda 20 kiþiden oluþan atölye çalýþma grubu hazýrladýklarý bir senaryo üzerinden kamp boyunca çalýþmalarýný yürüterek kampýn son günü kýsa süreli bir oyun sahnelediler. Evrim-Felsefe Atölyesinde Ýzmir EMO-Genç üyesi Elem Güzel kolaylaþtýrýcýlýðýnda aðýrlýklý olarak darwinizm konusu tartýþýldý. Ritm Atölyesi Mersin EMO-Genç üyesi Serdar Ayyýldýz kolaylaþtýrýcýlýðýnda darbuka, tef, zil vb. müzik aletleri dýþýnda tesiste bulunan çatal, kaþýk, plastik þiþe, tahta tepsi gibi doðal malzemelerin de yardýmýyla çalýþmalarýný kamp boyunca yürüttü ve kampýn altýncý K ý s a F i l m A t ö l y e s i i ç i n konusunda uzman iki konuðun kolaylaþtýrýcýlýðýnda film çalýþmasý için iki video kamera ile üç ayrý gruplar oluþturularak çekim, montaj Kamp süresinde masa tenisi, basketbol, voleybol ve satranç turnuvalarý düzenlenmiþ olup emo izmir þubesi 7

5 gecenin geç saatlerine kadar sürdürülen ve kampýn yoðun programýndan arta kalan zamanlarda gerçekleþtirilen yarýþmalar öðrenciler arasýnda kaynaþmayý, iletiþimi de beraberinde getirdi. Efes Müzesi ve Ören Yerleri Gezisi Kampýn üçüncü günü program çerçevesinde 3 profesyonel rehber eþliðinde Selçuk'taki Efes Müzesi ve Ören Yerleri gezisi düzenlendi. Rehberler Müze ve Ören Yerleri'nin tarihi, önemi, Anadolu Antik Kentleri arasýndaki öneminden söz ederek genel bilgilendirmede bulundu. Celcius Kütüphanesi, Antik Tiyatro Yukarý Agorasý ve Aþaðý Agorasý, Odeon, Yamaç Evleri, Hadrian Tapýnaðý, Domitian Tapýnaðý, Mermer Cadde, Herakles Kapýsý, Traianus Çeþmesi gibi birçok yer rehberler eþliðinde tanýtýldý. Þubemiz, kampa katýlan tüm EMO- Genç temsilcileri ve diðer konuklar için Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan müze giriþ kartlarý çýkartarak sadece Efes Müzesi ve Ören Yerlerine deðil bir yýl boyunca tüm müze giriþlerinde kullanýlabilmesi saðlandý. Diðer yandan kampta yaþanan olumsuzluklarýn temelinde kampta yer alan öðrenci profilinin genel oda öðrenci profilini tam yansýtmamasý, kampa katýlmak isteyen isimlerin tespiti için bölümlerde yeterli duyurularýn ve toplantýlarýn yapýlamamasý önemli etken olmuþtur. Þube Yönetim Kurullarýnýn kampýn hazýrlanýþý sürecinde yeterince bilgilendirilmemesi, bazý bölgelerden gelen konuþmacýlarýn program dýþýnda ve içeriðine uymayan konuþmalar yapmasý, kamp süresince görevlendirilen Kamp Ýdare Komisyonu'nun asýl görevinin kampýn saðlýklý bir þekilde sevk ve idaresinin saðlanmasý ve Kamp Yürütme Kurulu ile EMO Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu'na yardýmcý olunmasý iken görevi dýþýnda yetki kullanmasý, ayrýca her türlü fikrin özgürce ifade edildiði, tartýþýldýðý, farklý görüþlere saygý gösterildiði bir kamp hedefine karþýn farklý görüþ-lere karþý yeterli tahammülün gösterilmemesi, bu birlikteliðin saðlanmasýna yönelik Oda Yönetici ve üyeleri ile gerekli diyalog ortamýnýn oluþturulamamasý, en önemlisi Oda tarafýndan düzenlenen etkinliklerin Oda Genel Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu kararlarý ile Oda kültürü, gelenekleri ve Yönetmelikler çerçevesinde gerçekleþtirildiðinin farkýna varýlmamasý ve Oda'nýn kimliði, kurumsal yapýsý ve temsiliyeti hakkýnda bilgi eksikliði özet olarak sýralanabilir. Amacý TMMOB, EMO ve EMO Genç örgütlenmesi olan ve örgüt düzeyinde ilk kez düzenlenen EMO Genç Yaz Eðitim Kampý nýn sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi gerekli olup ileride düzenlenecek benzeri etkinliklerde bu tür olumsuzluklarýn yaþanmasýnýn önüne geçilmelidir. TMMOB ÜCRETLÝ VE ÝÞSÝZ MÜHENDÝS, MÝMAR, ÞEHÝR PLANCILARI ÝZMÝR YEREL KURULTAYI 17 Ekim 2009 Cumartesi MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Saat Ýletiþim : EMO Ýzmir Þubesi 8 emo izmir þubesi

27. dönem çalışma raporu Söyleşi.. Panel...

27. dönem çalışma raporu Söyleşi.. Panel... Söyleşi.. Panel... EMO İzmir Şubesi 179 Elektromanyetik Alanların İnsan ve Doğa Üzerine Etkileri 27 Mayıs 2008 Şubemizin düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü nden Prof.

Detaylı

Ü İ İ İ İ ö İ ö ğ ğ Ü ö Ş Ç ğ İç Ş Ç ğ Ü ö İ İ ğ Ü ö ğ Ü ö İ İ Ş Ç ğ İ İ ğ Ü ğ ğ ğ ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ö ç ç Ç Ç ö Ö ğ ğ ç ç Ş ğ ğ Üç Ç ğ ç ö Ş Ç ğ ğ Ş Ü ğ ğ Ş ğ ç ç ç ğ ö ö ğ ö ö İ ç ç ğ ğ Ü ö İ İ ğ Ş ğ

Detaylı

Ç Ü ö ö Ü ö ç Ö Ü ç ö ç ç Ğ ç ç ç ö ö ç ç Ü ç ö ö ç ç ç ç ç ç ö Ö Ş Ö ö ç Ç Ü Ç Ç Ü Ü ö ç ö ç ç ç ç ö ç ç ç ö ç ö ö ö ç ö ö Ü ç çö çö Ü ç çö Ö ö ö çö ç Ü ö ç ç ç çö ç ç ç ö ç çö çö ö ö ö ç Çö çö çö ö ç

Detaylı

Ç ö Ü ğ ö Ş ç ç Ş Ü Ö Ü Ü ö Ü ğ ğ ö ö ç ç Ü ğ ç ç ğ ğ ğ Ü ğ ö ö Ş ö ç ğ ö ç ç ğ ç ç ö Ş Ş ö ğ ç Ç ç ö ö ç Ç ö ğ Ü ö ğ ğ ç ö ç ğ ç ğ ö ç ö ö Üç ğ ö ç ö ç ö ç ğ ö ğ ö ç Ç ğ ç ç ğ ö ö ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ ç

Detaylı

ç Ğ Ü ç ö Ğ «ö ç ö ç ö ç ç ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ö ç ç ç ö ö ö ç ç ç Ç Ö Ü ç ç ç ç ç ç ç Ü ç ç ö ö ç ç ç ö ç ç ç ö ö ç ç ö Ç ç ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ü ö ç ç ç ç ç Ç Ç ç ç Ç

Detaylı

ö Ü Ü ö Ö ğ ğ ğ ö Ü Ş ö Ü Ğ ö Ü ö Ü ö ğ ö ğ ö ö ğ ğ Ş Ü ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ Ş Ş ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ö ö Ş ğ Ç ğ Ç Ş ö Ç ö ğ Ç ğ ö ğ ö ö ğ ö ğ ö Ş ğ Ç ğ Ç ğ ğ Ç Ş ö ö ö ğ Ç Ş Ç ö ö ğ ğ ğ ğ Ü Ü ö ğ «ğ ğ ğ ö ö «ö ğ ğ

Detaylı

İ Ç Ü ş ö ğ ş ö ğ Ü öğ ç ş Ö Ü ğ ç ö ç ş ş ğ Ğ ç ç ğ ğ ö ş İ ç Ü ç ş ö ğ ö ç ç ş ş İ ğ ş ğ ş ç ş ğ ş ç ş ğ ç ç ş ş ö ş Ö Ş Ö ğ ş ö ç ş ğ Ç Ü Ç ğ ş Ç ğ İ Ü İ Ü ö ş ş ş ğ ç ş ö ğ çö ğ ş ş ç ö ş ş ş ğ ç ş

Detaylı

ü ü ü ö ü ü Ö Ö Ö öğ öğ ü ü İ ç ö ü ü ü Ü ü ö ü ü ö ö ö ö ö ç ö ö ü ö ü İ Ö Ü ü ü ü ü ö ü ö ü ü ü ü ü ç ü ö ç Ö ü ç ö ö ö ü ü ö ö ö ç ü ç ö ç ö ö ü ö ö ç ü ç ç ö ü ü ü ü ö ü ü ö ü Ö Ö ö ü ü Ö ö ö ö ü ü

Detaylı

ç ç ö Ğ Ö Ş ö ü ü Ş ç ö ü ç ğ ü ç ç Ğ Ü Ü ÜĞÜ ç ö ö ü ç ü üç ç ğ ü ü Ş ğ ü ü üğü ç ö ö ü ç ü ö ç Ş Ş ü ü üğü Ğ Ğ Ş ü üğü Ğ ç ü ö ğ ü ö Ö Ü Ş ü ü ü Ğ ğ ü ö ğ ü ü üğü ğ Ö Ğ ğ ü ü ü ç ö ö ü ö ü ü ğ ç ç ö

Detaylı

Ç Ç ü Ş ç Ü İ İ İ İ İ Ü İ İ Ş ğ ü Ö ç ç ü ç İ Ü ç İ İ ü ç ü ç İç ö ö ö ö ü ü ü ü ü ü ö Ü İ Ö İ ç ö ğ ü ö ç ç ö ç ö ü ğ ğ Ş ç Ç Ç Ş ü ö ç ğ ç ü ü ü ö ö ü ö ü ü ü ğ ğ ç ğ ğ ü ü ü ç ö ğ ç ğ ö ğ ğ ğ ç ü ü

Detaylı

ü ü üğü ğ Ö ü ö üş ö İ ü ü üğü ş ğ ç İ ç Ş ç ş ğ ş ş ğ ç ö ç ğ ş ş ş ö ü ğ ş ğ ü ü üğü ü ğ ö ü ü üğü ş ğ ş ş ş ö ü ç ğ ö ü ğ ö ü ü üğü ş ö ğ ç ğ ü ü üğü ü ğ ü ü üğü ü ü ü üğ ü ğ ö ü ğ ş ö üş ü ü üğü ü

Detaylı

Ç Ç ç Ğ ç Ö Ğ Ş ç Ö Ö Ğ Ğ Ö Ö Ç Ü ç Ç Ü ç Ö ç ç ç ç Ğ ç ç Ç Ç ç Ç Ü ç ç Ç ç ç ç Ö ç Ö Ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö Ş ç ç ç ç ç ç ç ç Ü ç ç Ü ç ç ç ç ç ç ç Ö Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö ç ç Ğ Ç Ü ç ç Ç Ü ç ç Ç

Detaylı

İ İ İ Ğ İ İ İ İ Ğ Ğ Ş Ç Ş Ö Ş Ç İ Ç İ Ç Ş Ç Ü İ İ İ Ş Ş Ş Ş Ö Ç Ş Ş Ğ Ş Ç Ö Ş Ö Ö İ Ş Ç Ş Ş Ç Ş Ğ Ğ Ğ Ç İ Ğ Ş Ş Ç Ç Ş İ Ç Ş Ş Ş Ş İ Ğ Ö Ö Ş Ç Ş Ç Ş Ş Ş Ü Ö Ö Ö Ö Ö Ç Ç Ç Ö Ş Ç Ö Ö Ş İ İ Ç Ş Ş Ğ Ü Ş İ Ö

Detaylı

İ Ç Ü ş ö üü ş ş ö üü Ü ü ü ö ü ç ü ü ü Ö Ü Ü Ö ç ç ş ş ç ç ü İ ü ç Ü ç ş ö üü ö ü ü ç ş ş ü ş ş ç ş ş ü ü ü ç ü ş ü ç Ş ü Ü ç ü ü ü ç ş ş ö ş Ö ş Ö ş ö ü ç ş Ç Ü Ç ş Ç İ Ü İ Ü Ş ş ü ş ö çü ü Ç Ü ü ö ş

Detaylı

ü Ğ İ Ğ ü İ ç ü ü ü ç Ç ü ü ç Ç ü ü ç ü ü Ü Ç Ü ç ü ü ü ü ü ç Ç ü ü ç İ ü Ğ Ş İ İ ü Ğ İ Ğ ü İ Ö üçü ü Ö Ö ü Ö ü İ İ Ş Ğ İ İĞİ ü ü ü Ğİ İ Ğ İ Ğ ü Ö Ö Ü İĞİ ü Ü İ İ Ğİ ü ü Ğ İ İ İ İ İ İ ç ü ç ü ç ü ü ç ü

Detaylı

İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ Ö İ İ İ İ İ Ü Ç İ Ş Ş İ İ Ü İ İ İ İ İ İÇİ Ö Ö Ç Ç Ç İ Ü Çİ İ Ü Ü İ İ İ İ İ İ İİ İ Ç Ş İ İ İ İ Ü Çİ Ö İ Ü Çİ İ İ Ü İİ İ Ç Ö İ Ö İ Ç Ç İ Ç Ö İ İ İİ İ Ç Ç Ç Ü İ Ç İ Ç İ Ş Ç İ Ğ İ İ İ İ

Detaylı

Ş İ İ İ ç İ İ İ İ ç ç ç Ç ç ç ç ç İ Ö İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ö Ö ç ç ç ç Ö ç Ö ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ç ç Ö ç ç ç ç Ç ç Ö Ç ç ç Ş ç ç Ç Ş ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Detaylı

Ü Ö Ö ö ö Ü Ü Ö ö ç ç ö ç ö ç ç ö ö ö ö ö ç ö ö ç ç ç ç ç ç ö ö ö ö ç ç ö ç» ö ö ö ö ç ö ö ö ö ç ö ç ö ç ö ç ö ö ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ç ç ö ç ç ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ç ç

Detaylı

ç ğ ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ç ğ ğ ğ Ü ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ğ Ü ğ ğ ğ ç ç ğ ç ğ Ü ç ğ ğ ğ ç Ü ç ç ç ç ğ ç ğ ğ

Detaylı

İ Ç Ü ö üğü İ Ö ö üğü Ş ü öğ ü ç Ç ü ü ü Ç Ü ç ğ ç ğ Ğ ç Ş ğ ç ö ğ ğ ü ç Ü Ç ö üğü ö ü ü İİ Ç ğ ü ğ ç ğ ü ü ü ç ü ü Ş ü ğ ç ü ü ç ü ü ç ö Ö Ş Ö ğ ö ü ç ğ İ Ç Ü Ç ğ Ç ğ Ü Ü İ ü ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç Ç ç ü ç Ş

Detaylı

İ Ç Ü ö üğü İ ö üğü ü öğ ü ü ü ü Ö ği İ ü ö İ ğ Ğ Ü Ç ö üğü ö ü ü Ç ğ ü ğ Ş ğ ü ü ü ü ü ğ ö ü ü ü ü ü ö Ö Ş Ö ğ ö ü Ç ğ İ Ç Ü Ç ğ ğ Ü Ü ü «ü ö üğü İ Ü Ö Ü İ Ş İ Ü ü ö ü ö ğ ü İ «Ö ü ö ü İ ğ Ş ü Ş ö ö ü

Detaylı

Ü ş ğ ğ Ü ş Ç ğ ş ş Ç ğ ş Ü ğ Ü ş ğ Ü Ç ğ ğ Ü ğ ğ ğ ş ğ ğ ğ ş ş ğ ş ş ş Ç Ç Ö ş ğ ş ş ğ ş ğ ğ ş Ü Ç ğ ş ğ ş ş ğ Ü ğ ş ş ğ ş ş ş ş ş ş ğ ğ ş ş ş ş ş ş ş Ü ğ ş ş Ü Ç ğ Ç Ç ş ş ş ğ ş Ö ÇÜ Ö ş ğ Ö ş ş ğ ş

Detaylı

İ» Ö İ İ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ö ö ç ğ ğ ğ ğ ğ Ö Ü Ü ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ İ İ İ İ ğ ğ ğ ö İ ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ ö ö ğ öğ ğ ğ ğ İ ö ç ç ğ ö ö ç ğ ç ç ğ ç ğ ö ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ Ü Ş İ ö İ ğ ğ İ İ ğ ğ ğ ç ğ ğ

Detaylı

Ç Ü ğ Ç ç Ğ ç Ü ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ç ç Ö Ş Ö ğ ç ğ Ç Ü Ç ğ Ç ğ Ü Ü Ç Ü ğ ğ Ü ğ ç Ç ğ Ü ç ç ğ Ğ Ğ ç ç ğ ğ ğ ğ ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ş Ş Ç Ö Ö ç Ç ğ ç ç ğ ç ğ ç ç ç ğ ç ç ç Ü ç ç ç ğ Ö Ü Ç Ş Ş ç Ö ç ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ

Detaylı

ç ü ü ç ç ş İ Ç Ü ş İ Ç Ü ç ş ü İ Ç Ü ş ş ç ş ü Ö ü Ö İş ş ç İ Ç Ü ş ş ç ü ç ş ş İ Ç Ü ş ç Ü İ Ç Ü İ Ç Ü ü ç ş ş ş İ Ç Ü ç ü ş İ Ç Ü İş ş ş ü ş İ Ç Ü ş ü ş üç ü ş ş ş ç ü ü ç ş ş ş ş ü ş ü ü ş ç ü ç ç

Detaylı

ğ Ş ğ ş ğ İ ö ç ö ö İ ğ ş ş ç ç ğ ç ğ ş ğ İ Ş Ü İş ö Ö ğ Öğ ş ğ ğ İ ö ö Çğ ö İ ö ç İ ş ş ş ç ş öğ ş Ş ğ ö ğ ş ö ğ İ ğ ö ş ş ş ğ ğ İ ş ğ çö ğ ğ ş ö öğ ç öği İ ğ ğ ğ ğ öğ ö ş ğ İ ç ş İ İ ğ ç İ İ Ö ÖĞ İ ğ

Detaylı

ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ

ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ İ Ş Ş İ İ Ö İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ Ö Ö Ç ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ İ ğ ğ Ç İ ğ ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ş ğ ğ ğ Ü ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ Ö ğ ğ ğ

Detaylı

Ş İ İ ç İ İ İ İ ç Ş ü ü ü ü ç ü üç ü ü ü ç ü ü Ü İ Ğ Ş üç ü İ ü ü ü ç ü ç Ç ç İ ü üç ü Ç üç ü ç ç Ç ü Ç ç üç ü ç Ç ç ç ç ç Ğ Ğ ç İ ü ü ç ç ç ü ü ü Ü ç ç ü ç ç ü ü ü Ö ü ü ü ü Ü ü ü ç ü ç ç ü ü ü ü ç ü

Detaylı

Ğ Ğ Ü Ü Ö Ü Ö Ö Ö Ü Ö Ü Ü Ü Ü Ü İ İ Ü Ü Ö Ö Ü Ö Ü Ö Ü Ö İ Ü Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ü Ö İ Ö Ü Ö İ Ö İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö İ Ü İ Ü İ İ İ İ İ İ İ Ö İ Ü İ İ İ Ö İ Ö Ö İ İ Ö Ö İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ Ö

Detaylı

Ü Ü Ğ Ş Ş Ş Ş Ş Ü Ğ ç Ş Ğ Ü Ü Ğ Ü Ş Ö ç ç Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş Ş ç ç Ç Ü Ş Ç Ç Ü Ş Ş Ü Ü Ü Ü Ü Ü ç Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ş Ğ Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ş ç ç ç Ç ç ç ç ç ç ç Ç ç Ç ç ç ç

Detaylı

Ğ ü ü ç ş ş ğ ğ ğ ğ Ö ü ğ ş ğ ü ş Ç ş ş Ç ş ü ü ü ğ ç ç ş ü ş ş Ç ş ü ü ü ü ğ ş ş ü ü ş ş ş ü ü ğ ü üğü ş ç ü ü Ç ç ğ ü ü üğü ğ ü ç ş ş ş ş ğ ç ü ü ü ş ş ş Ç ş Ç ğ Ç ğ Ç Ç ü ş ş ü Öğ ü ş ş ğ ç Ç Ç ş Ç

Detaylı

Ü Ğ Ğ Ş Ö Ü Ü Ğ Ğ ü ü ü ü ü Ö Ü ü ü ü Ş ü ü Ş Ş ü ü ü ü üü ü Ş ü ü ü ü ü ü ü Ç ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ü ü Ç Ş Ç üü Ş ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü Ü ü ü

Detaylı

Ğ Ğ ö Ş Ş Ğ Ş Ş Ü Ş Ğ Ğ Ğ ö ö Ğ Ş Ş Ğ Ğ ö Ğ ö ö ö ö ö ö ö ö Ü Ş Ö Ö Ö Ş Ş Ç Ü ö Ü Ü Ğ ö «ö ö ö Ğ Ş ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ş ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö ö ö Ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö Ö ö ö Ç Ö ö Ü ö

Detaylı

İ Ğ Ş İ» Ğ Ğ ö Ğ ö ö Ç ö Ç İ Ş ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ç ö ö ö ö ö ö İ İ ö ö ö Ü ö ö ö ö ö ö ö Ş ö ö İ ö ö İ ö ö İ İ ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ç İ İ ö İ İ İ İ Ö İ Ç ö ö Ö Ç ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö

Detaylı

Ğ Ğ Ö İ İĞİ» Çö İ İ İĞİ Ç İ İĞİ Ü İ İĞİ İ İ ö ö ö Ğ İ ç Ö Ö ö ö ö ç ç ö Ö ö ö ö ö ö Ö ç ç ç ç ç Ğ ç Ğ İ Çö öğ ö İ İ İ ç ö ö ç Ğ İ ö ö İ İĞİ İ İĞİ Ğ Ç Ğ ö ö ö Ğ ç Ö Ö ö ç ö Ö ö ö ç ö ö ö ç Ö ç ç ç ç ç Ğ

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Ü Ğ Ğ ŞŞ ş Ğ ö Ğ ç ö ö ş ş ş ö ö ç ö ş Ç Ğ Ğ ç ş Ğ ş ç ö ş ç ş ş ö ö ş ö ş Ü ş ş ş ç ç Ü ş ş ö ş ş ö ş ş ş ö ç ş ö ş ş ö ş ş ç Ş ş ö ş ş ö ö Ç ç Ş ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ş ş ç ş ş ş ş ç

Detaylı

Ü Ü İ İ İ Ğİ Ü Ö İ İ Ğ Ğ İ ç İ Ğ ç ç ç İ ç ç İ İ ç ç ç İ ç ç İ ç ç ç Ü Ü İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç İ ç ç ç ç ç ç ç Ü İ ç ç İ Ö ç Ü ç ç ç ç ç ç ç ç Ü ç Ü Ü ç İ ç ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Detaylı

ğ Ç ö ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ Ş ğ ğ Ş Ş Ş ö ö ö ğ Ş ö ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ğ Ş ö ö ğ ö ğ ğ Ç ğ ö ğ ğ ö ö ğ ğ ö Ö Ç ö Ç ö Ç ö Ç ö ğ ö ö ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ğ ğ Ö Ü ğ Ç Ç Ç ğ ö ğ ğ ğ ö ö Ş Ç ğ Ö Ş ğ ö Ç Ş ğ Ç Ş Ç Ş ö ö ö ö Ç ğ

Detaylı

Ğ İĞİ Ü ğ ğ ğ Ş ğ ö ğ ğ ğ ğ ö Ç Ç Ç Ğ Ç ÜÜ Ğ Ş Ğ Ç Ğ Ç Ğ Ğ İ Ş İ İ ğ ğ ğ İ İ İ İ Ü İ ğ ğ ğ ÖÇ ğ ö ğ ö ö ğ ö ö ğ Ç ğ ö ö ğ ö ö ö ö ğ ğ ö ğ ğ ö ö Ç Ü İ Ş İ İ ğ Ş İ İ İ İ Ş ö Ç ö ö ğ ğ ö ö ğ ö Ç Ç İ İŞ İ

Detaylı

«Ğ ğ İ ğ Ü Ü İ İ ğ ğ Ü Ü İ İ Ğ ğ ğ İ İ Ü Ü İ İ Ü İ Ğ Ü Ü ÜĞÜ Ğ İİ İ Ü ğ İ İ İ İİ İ İ Ç İ İ İ ö ö ö ğ İ İ Ö İ ö ğ Ö ğ ö ö ğ ö İ ğ ğ ğ ğ Ü Ü İ İ İ Ğ ğ ğ Ç ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ö ğ ğ ö ğ İ ğ İ ö ğ ğ ğ ğ

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme: Halk Kütüphaneleri Gaziantep, Bartýn ve Antalya Bölge Seminerleri Deðerlendirme Raporu Bülent

Detaylı

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn katkýlarý ile Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý (TÜKÇEV) ve Hacettepe Üniversitesi, Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma - Test ve Eðitim Merkezi (TÜPADEM) ortak çalýþmasý

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

ü Ş ç Ş üç ü ö ü ö ö ü ö ç ü Ö ö ü ü ö ö üç ü ö ç ç ç ç ç Ö ü üç ü ö ç Ç ö ç ç ç Ş ö ç ö ü ö ç ç Ç Ç ç ç ç üç ü ö Ç ç ü ö ü ç ü ö ü ö ü ç ü ç Ğ Ğ ö ü ç ü ö Ş ç ö ü ü ü ü üö ü ü ü ö ö ü ü ç ö ö ö ç ç ü

Detaylı

V. EÝM KURULTAYI DANIÞMANLAR VE DÜZENLEME KURULU ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

V. EÝM KURULTAYI DANIÞMANLAR VE DÜZENLEME KURULU ORTAK TOPLANTISI YAPILDI V. EÝM KURULTAYI DANIÞMANLAR VE DÜZENLEME KURULU ORTAK TOPLANTISI YAPILDI 19 Þubat 2005 tarihinde etkinliðin Danýþmanlar ve Düzenleme Kurulu ortak toplantýsý K. Ereðli/Zonguldak da yapýldý. Danýþmanlar

Detaylı

ç Ğ İ Ğ İ ç ç İ ö ç ö ç ç ç ç ö ö İ İ ç ç ö ç Ü Ü İ İİĞ İÜ Ş ç Ç Ş ç ç ç ç ö ç ç İ «ç İİ İ İ İ Ş ç İ Ş ö Ş Ç Ç ö ç ç ç Ğ ö Ş ö Ş Ğ ç ç Ğ ç Ç ç ç ç ö ç ç ç İ Ş Ğ ö Ğ ç ç ç ö İ ç Ç İ Ş Ğ İ ç İ İİ ç ç Ğ İ

Detaylı

İ Ç Ü ş İ İ ö üğü ş ş ö üğü ü ü İ öğ ü Ç İ Ö Ü ü ğ ç ö ü ü ü ç ç ş ş ğ ç ç İ Ç Ü ş ö üğü İ İ İ İ İ İ ö ü ç Ü ç ş ö üğü ö ü ü İ Ç Ü ş ö üğü ç ç ş ş ğ ü ş ğ ş ç ş ğ ş ü ü ü Ç ü ş ü ğ Ç ğ ü ü ü ü ü Ç ş ş

Detaylı

Ü ü «öü ü ö ü ö ü ü Ü ü ö ü ü Ü ü ö ü ü ü ü Ü ü ö ü ü Ü ü ü üü ö ü ü ü ö ö ö Ş ö ö Ş ö ö Ş Ş ü Ç Ç ö ö ü ü ö Ş ü ö Ç ü ü ö ü ü ü ü Ç ö ö ü ü ö ü ö Ş ö ü üü Ü ü ö ü ü Ö Ö Ü ü ü ü ü ö ü Ç ü ö ü ü ü Ü ü ö

Detaylı

Ü Ü Ü Ü ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ü ç ç ç ç ç Ü ç ç Ü Ü Ü ç Ü ç ç Ü ç ç ç ç Ü Ü ç ç Ü ç ç ç ç Ü ç ç ç ç ç Ü ç ç ç ç ç Ü ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö ç Ö ç Ü Ü ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö ç ç ç ç Ö ç ç ç ç ç ç

Detaylı

Ü Ü Ğ ç İ Ş Ğ ç İ Ü İ Ü Ş Ö ç ç Ğ» Ü Ş Ü Ş Ş İ İ İ ç ç ç Şİ İ İ ç Ç İ Ü Ş İ İ Ç Ç Ü Ş İ İ İ İ Ü İ İ Ü Ü ÜÜ İ Ş İ İ ç ç ç İ İ İ İ ç İ ç İ İ İ İ ç ç ç ç ç İ ç İ ç ç ç İ ç İ ç ç ç Ğ Ç ç İ ç ç ç ç ç ç İ ç

Detaylı

Ğ Ğ Ü Ü ÜĞ Ö Ö Ç ç Ö ç

Ğ Ğ Ü Ü ÜĞ Ö Ö Ç ç Ö ç Ğ ç Ğ ç Ç ç Ö ç ç ç ç Ğ ç ç ç Ğ Ğ Ü Ü ÜĞ Ö Ö Ç ç Ö ç Ğ Ğ Ğ Ö Ö Ç ç Ö ç ç ç ç Ğ Ö Ö Ö Ö Ö ç Ö Ğ Ğ Ö Ö Ğ «Ğ Ç ç Ö ç ç ç Ö ç Ç Ğ Ğ Ğ ç Ğ Ğ ç Ğ Ö ç Ö ç Ğ Ü ÜĞÜ Ö ç Ö Ğ Ç Ö Ö ç Ö Ü Ö Ö ç Ö ç ç Ö ç ç ç Ö ç

Detaylı

Ğ Ö İ» Ğ İ ç ç Ü Ö İ İ Ğ Ü Ş İ İ Ü Ü ç Ş ç ç ç İ İ Ğ Ğ «Ğ Ğ Ğ ç Ö ç ç Ö ç Ö Ç Ö Ç İ İ Ç Ö Ö ç Ö İ İ İ ç Ö ç Ö » Ğ ç Ş İ ç ç Ş Ş İ Ç Ö İ Ö ç ç Ö ç ç ç İ Ü ç Ç ç ç Ö ç ç ç ç Ö Ü İ İ Ğİ İ Ğ Ğ ç ç ç ç ç ç

Detaylı

ğ ğ ğ Ç ğ Ş Ü ğ ğ ğ Ö ğ Ç ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ Ç ğ Ç Ş Ç ğ Ç Ç Ş Ü Ü ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ş ğ ğ ğ Ş Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ ğ ğ ğ Ç ğ Ç ğ ğ ğ Ş Ş Ş Ç ğ ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ Ş Ş Ç Ş ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ş » Ü Ü ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ

Detaylı

Ğ Ğ Ü Ü Ç Ö Ö Ö Ö « Ğ ÖĞ Ü Ü Ü Ü Ç Ü Ç Ü Ç Ü Ü Ü Ç Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ç Ğ Ğ Ö Ç Ğ Ğ ÖĞ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ğ ÖĞ Ö Ç Ç Ü Ç Ü Ü Ü Ö Ç Ç Ç Ğ Ö Ö « Ğ Ğ Ö «Ü Ö Ö Ü Ü Ğ ÖĞ Ü Ğ Ğ Ü Ö Ğ Ğ ÖĞ Ğ Ü Ğ Ö Ö Ö Ö Ü Ü Ü Ö Ğ Ğ ««Ö Ç

Detaylı

ğ ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ Ü ğ ğ ç Ü ç ç ç ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ç ç ç ğ ğ ğ ç ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ç ç ğ ç ğ ç

Detaylı

YENÝ YÖNETMELÝKLER TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI YATIRIM HÝZMETLERÝ YÖNETÝMÝ MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME YÖNETMELÝÐÝ

YENÝ YÖNETMELÝKLER TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI YATIRIM HÝZMETLERÝ YÖNETÝMÝ MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME YÖNETMELÝÐÝ TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI YATIRIM HÝZMETLERÝ YÖNETÝMÝ MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME YÖNETMELÝÐÝ,, ve MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliðin amacý; kuruluþlarca yapýlmasý planlanan

Detaylı

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009 sayý yýl : 7 MART - NÝSAN 200 TEKNÝK GEZÝLERÝMÝZ DEVAM EDÝYOR eskisehir.mmo.org.tr No lu telefonu çevirin en yakýn Makina Mühendisleri Odasý Þubesi karþýnýzda olacaktýr. Cep telefonu ile arayan üyelerimiz

Detaylı

ğ İ ö ö Ö İ ç ö Ş İ İ ö Ş ö Ö ç ç ğ ö ö ğ ö Ş İ ğ ğ Ç Ö Ş İ Ş Ş İ ğ Ş ç ö ö ğ Ç Ö ğ ç ğ ğ ç ğ ğ Ç ö İ ç ö ç ö ö ç ç ğ ğ ğ ç ö İ ö ğ ö ğ ğ ğ ğ ç Ç ö ç ğ İ Ö ç ç ö ç ç ö ö ç Ç ğ ç ö ö ğ ö ğ ğ ç ö ö Ç ö ç

Detaylı

İ ö ç ç ç ç ö ç ç ö ç ç ö ç ö ç ç ç ç ç ç Ç ç ö ö Ç Ç ö ö ö Ç ö ö ö ö Ç ö ö ö ç ç ç ö Ç ö ö ö ç ç ö Ç ö Ç ç ç ç ö Ç ö ç ö İ çö ç ç ç çö ç çö ö ç ç ç ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö İ ö ç ö ö ç çö ö ç İ

Detaylı

ç ş ç ş ş ş ş ş ş ç ş ş ç ş ç ş ş ç ç ş ş ş ç ç ş ç ç ç ç ç ş ç ç ş ç ş ç ç ç ç ç ş ç ş ş Ç İ ş ş ç ç ç ç ç ç Ö ç ş Ö ç ş ş İ ş ç ş ç ş ş ç ç ş Ö ç Ö ç ş ç ç ş ş ş ç ş ç ş ş ş Ö Ö ç Ö Ö ç ç ç İ ş ç ş ş

Detaylı