Türk askeri ve ticari gemi infla pazar n ve bu pazar n büyüyen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk askeri ve ticari gemi infla pazar n ve bu pazar n büyüyen"

Transkript

1 TURKISH MARITIME & NAVAL INDUSTRY PROVEN QUALITY & POWER TÜRK T CAR VE ASKER GEM SANAY KANITLANMIfi KAL TE VE GÜÇ HAL S ÖZTÜRK Turkey is one of the countries that can design and build their own naval and merchant ships. As far as it is known they are not more than 20 in the world. Turkey has already proved its power and quality in naval and marine industry, essentially driven by naval projects such as MILGEM. Türkiye, kendi donanma ve ticaret gemilerini tasarlay p üretebilen ülkelerden biri. Bilindi i kadar yla, bu ülkelerin say s 20 den fazla de il. Türkiye ticari ve askeri gemi sanayindeki gücünü ve kalitesini, özellikle M LGEM gibi donanma projeleri ile de kan tlam fl durumda. Turkish Maritime & Naval Summit took place for the second time in Hamburg on September 9, 2014 during SMM exhibition in order to promote the capabilities of Turkish naval and maritime market and the growing potential of its size to all shipping and naval experts. The event highlighted the course of Turkish Shipbuilding Industry and presented the latest information about Turkish shipbuilding market in collaboration with and support of the Turkish Undersecretariat for Defense Industries (SSM), Turkish Ship&Yacht Exporters Association, and some leading companies of Turkish maritime, naval and defense industries; Havelsan, Aselsan, Roketsan, Turk Loydu, STM, Ares Shipyard, SEFT Ship Design, Sanmar Shipyard, Soyaslan Denizcilik & Yacht Design, Data Hidrolik Makine Sanayi A.S. At the conference, first hand informations were delivered on Turkish maritime & naval industries, special purpose vessels & megayacht construction in Turkey, Turkish marine systems & equipment for naval and merchant shipbuilding market, and also MILGEM-Turkish National Corvette. In the last two decades parallel to the growth of the world trade, increased freight rates and the requirements of international rules and regulations for merchant ships boost the improvement and development of Turkish maritime and shipbuilding industry and it has evolved from an old traditional activity to an internationally recognized trade mark. Türk askeri ve ticari gemi infla pazar n ve bu pazar n büyüyen potansiyelini tüm denizcilik ve deniz kuvvetleri uzmanlar na tan tmak amac yla ikinci Türkiye Denizcilik ve Donanma Zirvesi 9 Eylül 2014 tarihinde SMM fuar s ras nda Hamburg da gerçeklefltirildi. Etkinlik; Savunma Sanayi Müsteflarl (SSM), Gemi ve Yat hracatç lar Birli i, Aselsan, Roketsan, Türk Loydu, STM, Ares Tersanesi, SEFT Gemi Tasar m, Sanmar Tersanesi, Soyaslan Denizcilik ve Yat Tasar m ile Data Hidrolik Makine Sanayi A.fi. gibi Türk denizcilik, askeri ve savunma sanayilerinin önde gelen baz kuruluflunun iflbirli i ve deste iyle Türk Gemi Yap m Sanayisinin rotas na fl k tuttu, Türk gemi yap m pazar ile ilgili güncel bilgileri dinleyicilere aktard. Konferansta, Türk ticari ve askeri gemi sanayi, Türkiye de özel amaçl gemilerin ve mega yatlar n inflas, donanma ve ticari gemilerin üretim pazar na yönelik Türk deniz sistemleri ve ekipmanlar ve ayr ca M LGEM - Türk Ulusal Korveti hakk nda ilk elden bilgiler sunuldu. Son yirmi y lda dünya ticaretindeki büyümeye paralel olarak, artan navlun ücretleri ve ticari gemiler için uluslararas mevzuata ve gerekliliklere uyma zorunlulu u Türk denizcili inde ve gemi infla sanayinde patlamaya yol açt ve sektör eski geleneksel yap s ndan s yr larak uluslararas kabul edilen bir ticari markaya dönüfltü. 032 MARINE&COMMERCE EYLÜL

2 navies and cost guards such as Pakistan, United Arab Emirates, Azerbaijan, Malaysia and Turkmenistan. Turkish naval industry has come to a level that a complex warship can be designed, constructed and integrated using indigenous technical and industrial resources, whilst maximizing local content. COMPETITIVE, FLEXIBLE, IN TIME However, because of the recent global economical crises the Turkish maritime and shipbuilding industry significantly affected as elsewhere in the world. As a consequence, the Turkish shipbuilding industry in spite of having the capability and capacity of designing and building of a wide range of commercial vessels, nowadays successfully deals with niche market vessels such as offshore supply boats, fishing boats, tugs, and mega yachts and ship conversion projects and particularly with naval ship constructions. Today, by combining the traditional shipbuilding skills enhanced by modern design applications with contemporary construction techniques, Turkish naval shipbuilding industry has become an internationally known trade mark. This phenomenon is called as MILGEM which is the acronym of national ship (Turkish Milli Gemi ). The short and mid-term goals of MILGEM have been reached and first two ships of the Ada class corvettes (TCG Heybeliada and TCG Büyükada) were built and delivered by Istanbul Naval Shipyard. The 3rd and 4th ships of the class are under construction in Istanbul Naval Shipyard with the contribution of local industry, and the whole project (12 ships in total) has been planned to be completed with the construction of the remaining eight corvettes by private shipyards in the near future. Additionally; negotiations are still ongoing and planned to be signed for the acquisition of a large multipurpose landing platform dock (LPD) for Turkish Navy till the end of this year As declared by SSM officials, 19 contracts have been signed so far with a total price of more than USD 7 billion, and another 13 naval vessel acquisition project with approximately USD 8 billion total price is planned to be on the front burner. There are also some more successfully completed or ongoing export projects, including the design of ships, being carried out by private shipyards with sub-industry contribution for foreign 034 Bununla birlikte, son y llarda süregiden küresel ekonomik kriz nedeniyle, dünyan n di er yerlerinde oldu u gibi Türk denizcili i ve gemi infla sanayisi de ciddi ölçüde etkilendi. Sonuç olarak Türk gemi infla sanayisinin çok çeflitli ticari gemiler tasarlama ve yapma kabiliyeti ile kapasitesi olmas na ra men; günümüzde offshore hizmet gemileri, bal kç tekneleri, römorkörler ve mega yatlar ile gemi dönüfltürme projelerinde ve özellikle donanma gemisi infla etmek gibi nifl pazarlarda baflar l bir flekilde ilerliyor. Bugün, ça dafl yap m teknikleri ve modern tasar m uygulamalar ile gelifltirilmifl geleneksel gemi yap m becerilerini birlefltirin Türk askeri gemi infla sanayi uluslararas anlamda tan nan bir ticari marka haline geldi. Bu oluflum, Milli Gemi olgusunun k saltmas olan M LGEM olarak biliniyor. M LGEM in k sa ve orta vadeli hedeflerine ulafl ld. Ada s n f ilk iki korvet (TCG Heybeliada ve TCG Büyükada) stanbul Deniz Kuvvetleri Tersanesinde infla edildi ve hizmete girdi. Bu s n ftaki 3. ve 4. gemilerin yap m na yerli sanayinin katk lar ile yine ayn tersanede devam ediliyor ve projenin tamam n n (toplamda 12 gemi) geri kalan sekiz korvetin yak n gelecekte özel tersanelerde üretilmesi ile tamamlanmas planlan yor. Ayr ca, Türk Donanmas için 2014 y l n n sonuna kadar çok amaçl büyük bir Havuzlu Ç karma Gemisi (LPD) sat n al nmas için sözleflme imzalanmas amac yla görüflmeler devam ediyor. SSM yetkilerinin beyanlar na göre, flu ana kadar toplam 7 milyar ABD Dolar ndan fazla olan 19 sözleflme imzaland ve toplam yaklafl k 8 milyar ABD Dolar olacak di er bir 13 askeri gemi al m projesi de gündemde. Bunun yan s ra; gemi tasar m dahil yan sanayinin katk lar yla özel tersanelerce yürütülen Pakistan, Birleflik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Malezya ve Türkmenistan gibi yabanc donanma ve sahil güvenlik birimleri için baflar yla tamamlanan baz projeler var veya devam eden ihracat projeleri bulunuyor. In his speech Mr Baflaran Bayrak, Chairman, Turkish Ship and Yacht Exporters Association, underlined that Turkey is a rising power with fast growing economy with competitive price level and has the second largest and the youngest population in Europe. He made an overview of the industry: Turkey is one of the largest shipbuilder in Europe, having a large and dynamic shipbuilding industry (71 yards). Turkish-owned merchant fleet is growing and is the 15th largest in the world. Turkish ship and yacht building industry offers competitive prices, flexibility and customized design/production as well as competitive repair and maintenance. Precise delivery time and quality on outfitting of complex turn key vessels are also other major point. Tuzla and Yalova, as the local maritime clusters in the Marmara area, are active with advanced marine operations including many ship owners, design companies, ship yards, equipment suppliers, skillfull employees. The main ship and yacht types produced and exported include: petrol, chemical, oil and serving tankers; fishing and speed boats; container and cargo ships; bulk carriers; off-shore supply vessels; small to mega yachts; coast guards; multi and special purpose ships; military vessels; bunker barges; tugboats. WIDE RANGE OF NAVAL PROJECTS Turkish Navy planned to modernize and grow the fleet in the middle of The other aim of naval forces was to design and develop national naval ships. In line with these targets Turkish classification society Turk Loydu (TL) started classification TURKEY S SHIP & YACHT EXPORT FIGURES Türk askeri gemi sanayi yerli katk y en üst düzeye ç kartman n yan s ra art k karmafl k savafl gemilerinin tasarlanabilece i, infla edilebilece i ve yerel teknik ve sanayi kaynaklar kullan larak entegre edilebilece i bir seviyeye geldi. REKABETÇ, ESNEK, ZAMANINDA Gemi ve Yat hracatç lar Birli i Baflkan Baflaran Bayrak konuflmas nda, rekabetçi fiyat seviyesi ve h zla büyüyen ekonomisi ile Türkiye nin yükselen bir güç oldu unu ve Avrupa daki ikinci en büyük ve genç nüfusa sahip ülke konumunu vurgulad. Bayrak sektörün görünümünü yans tt. Türkiye 71 tersane ile büyük ve dinamik bir gemi infla sanayisine sahip ve Avrupa daki en büyük gemi infla ülkelerinden bir tanesi. Türk sahipli deniz ticaret filosu büyüyor ve dünyadaki en büyük 15. filo. Türk gemi ve yat infla sanayi rekabetçi fiyatlar, esneklik ve iste e göre uyarlanm fl tasar m ve üretimin yan s ra tamir ve bak m olanaklar sa l yor. Zaman nda teslim ve anahtar teslim kompleks yap lar n donat m kalitesi de di er önemli hususlar. Marmara bölgesindeki yerel denizcilik merkezleri olan Tuzla ve Yalova, gemi donatanlar, tasar m flirketleri, tersaneler, ekipman tedarikçileri ve yetenekli iflçileriyle geliflmifl denizcilik faaliyetlerini yürütüyor. Üretilen ve ihraç edilen bafll ca gemi ve yat türleri; petrol, kimyasal, ya ve servis tankerleri; bal kç ve sürat tekneleri; konteyner ve yük gemileri, dökme yük gemileri, offshore ikmal gemileri, küçükten megaya yatlar, sahil güvenlik tekneleri; çok ve özel amaçl gemiler; askeri gemiler, yak t tankerleri ve römorkörlerden olufluyor. GEN fi ÖLÇEKL ASKER GEM PROJELER 2006 y l n n ortas nda Türk Donanmas n n modernize edilmesi ve filosunu büyütmesi planland. Deniz Kuvvetleri nin di er bir amac da milli askeri gemilerin tasarlanmas ve gelifltirilmesiydi. Bu hedefler do rultusunda, Türk klas kuruluflu Türk Loydu (TL) bu gemiler için klaslama hizmetlerine bafllad. Askeri Gemi Projeleri ve Türk Loydu Tecrübesi konulu bir sunum yapan Türk Loydu Askeri Projeler, Deniz Sörveyörü Alper Eralp, TL nin TÜRK YE GEM VE YAT HRACAT RAKAMLARI (Million USD) 3,000 2,647 2,500 2,000 1,826 1,819 1,500 1,252 1, ,271 1,399 1,163 1, The period of Jan-Aug 2014 // 2014 Ocak-A ustos dönemi: USD million MARINE&COMMERCE EYLÜL

3 services for these naval ships. Mr. Alper Eralp, Marine Surveyor, Naval Projects of TL, presented Naval Ship Projects and Turk Loydu Experience. TL has involved in the following projects so far: auxiliary tankers, training boats (8 boats), LCT - Landing Craft Tank (8 sister ships), patrol boats (total 16 vessels, 14 of them delivered), aluminum patrol boats (10 sisters ships delivered), LST - Landing Ship Tank (2 vessels, block constructions have been started), MOSHIP - Submarine Deep Rescue Ship (launched), Offshore Rescue / Towing Ship (total 2 vessels, the first ship launched), Seismic Research Vessel, and only plan approval of MILGEM Corvettes (total 6 ships, first two completed). Among the future projects are LPD - Landing Platform Dock, logistic support vessels, Turkish Design TF 2000 Frigate (total 4), and Coast Guard search&rescue ship 600 Class (total 8). Turk Loydu s international references include patrol boats, fast interceptor boats (FIC), naval tug boat, LCM, aluminium sea bus, HSV (Hydrographic Search Vessel). Turk Loydu is a member of INSA (International Naval Safety Association), established in 2008 in order to develop and maintain the Naval Ship Code, and NSCA (Naval Ship Classification Association), founded by 7 NATO member Classification Societies to develop naval ship classification rules. COMPLEX PROJECT Speaking on Aselsan & Havelsan Joint Venture, Ms Arzu Canlı, Aselsan Naval Surface Systems Director, explained the success story of MILGEM Corvette Combat System Project Management. MILGEM Combat System Project was contracted by Aselsan Havelsan partnership and the project management has being undertaken by Aselsan as a pilot organization. It is an example of a complex project management. The project is multi functional naval platform which combines automation (fast reaction & automation required by advanced threats), advanced technologies (cryptology, RF communication, radar, electronic warfare, electro-optics, navigation, under water acoustics) and integration capability (data flow, electrical and mechanical 036 bugüne kadar görev üstlendi i projeleri anlatt. Bunlar; yard mc tankerler, e itim botlar (8 bot), LCT- Süratli Amfibi Ç karma Gemisi (8 kardefl gemi), devriye botlar (toplam 18 gemi, 14 tanesi teslim edildi), alüminyum devriye botlar (10 kardefl gemi teslim edildi), LST- Amfibi Ç karma Gemisi (2 gemi, blok yap mlar na baflland ), MOSHIP- Denizalt Kurtarma Ana Gemisi (toplam 2 gemi, ilki denize indirildi), Sismik Araflt rma gemisi ve sadece plan onaylar yap lan M LGEM Korvetleri (toplam 6 gemi, ilk ikisi tamamland ). Gelecek projeler aras nda ise LPD- Havuzlu Ç karma Gemisi, Türk Tasar m TF 2000 F rkateyni (toplam 4 gemi) ve Sahil Güvenlik araflt rma/kurtarma gemisi 600 Class (toplam 8 adet) bulunuyor. Türk Loydu nun uluslararas referanslar aras nda devriye botlar, h zl müdahale botlar (FIC), askeri römorkörler, LCM, Alüminyum deniz otobüsü, HSV (Hidrografik Araflt rma Gemisi) yer al yor. Türk Loydu, 2008 y l nda Askeri Gemi Yasas n oluflturmak ve gelifltirmek amac yla kurulan INSA (Uluslararas Askeri Gemi Emniyeti Birli i) ve 7 NATO üyesi klas kuruluflu taraf ndan savafl gemileri klaslama kurallar n gelifltirmek amac yla kurulan NSCA (Askeri Gemi Klaslama Birli i) üyesi. KARMAfiIK PROJE Aselsan ve Havelsan Ortak Giriflimi ad na konuflan Aselsan Deniz Askeri Gemi Yüzey Sistemleri Müdürü Arzu Canl M LGEM Korvet Savafl Sistemi Proje Yönetiminin baflar öyküsünü anlatt. M LGEM Savafl Sistemi Projesi Aselsan ve Havelsan ortakl nda tahhüt edildi ve proje yönetimi de pilot kurum olarak Aselsan taraf ndan üstlenildi. Bu bir karmafl k proje yönetim örne i. Proje otomasyonu (h zl reaksiyon ve geliflmifl tehditlere karfl gerekli otomasyon), geliflmifl teknolojileri (kriptoloji, RF haberleflme, radar, elektronik savafl, elektro-optikler, navigasyon, su alt akusti i) ve entegrasyon kapasitesini (veri ak fl, elektrik ve mekanik ara yüzler, çevresel koflullara uyum, kullan c ara yüzü, bak m ve kullan m gereklilikleri) birlefltiren çok fonksiyonlu bir deniz platformu.

4 interfaces, compliance with environmental conditions, user interfaces, maintenance & operational requirements). Multi functional naval platforms are known as complex systems and requires complex management since they contain too many sub-systems, require integrated operations of sub-systems, and systems behavior are not linear and simple combination of sub-systems behaviors, and small changes on sub-systems may create major effects. MILGEM is a Complex Project having the characteristics of: Outcome of a big national ideal Highly strategic and political importance Delivery date fixed/not changeable, NOT CHANGED No compromise on scope & quality Structural complexity System of Systems Highly complex functionality (complex functional flow-lines) Living Project (customer actively intervene all phases) Too many stakeholders having mutual interests High Risk (overall success of project depends on external factors) High level integration requirements Çok fonksiyonlu deniz platformlar çok fazla alt sistem içerdikleri, bu alt sistemlerin birbirine entegre edilmesini gerektirdi i, sistem davran fllar n n lineer olmay p alt sistemlerin davran fllar n n basit bir bilefleni olmad ve alt sistemlerdeki küçük de ifliklikler büyük etkiler yaratabilece i için karmafl k sistemler olarak biliniyor ve karmafl k yönetim gerektiriyor. family background in boat building from earlier decades. The shipyard built small pleasure crafts in series, various individual projects both in composites and aluminum, Ares 53 Coupe series pleasure yachts with strengthened infrastructure, and entire metal works of the 47 m SORAYA mega yacht project between M LGEM afla daki özelliklere sahip bir Karmafl k Proje : büyük bir milli ülkünün sonucu son derece stratejik ve siyasi öneme sahip teslim tarihi sabit ve de ifltirilemez, DE fit R LMED kapsam ve kalitesinden ödün verilmez yap sal olarak karmafl k Sistemlerin Sistemi Son derece karmafl k fonksiyona sahipt (karmafl k fonksiyonel ak fl hatlar ) Yaflayan bir Proje (müflteri aktif olarak bütün evrelere müdahale eder) müflterek menfaatleri olan çok fazla paydafl var Yüksek Riskli (projenin genel baflar s d fl etkenlere ba l ) üstün seviye entegrasyon gereksinimi After making the strategic decision to specilise in working boats and naval craft in 2007, several fast patrol boats were built and delivered to various law-enforcement authorities globally. Among these are Georgian Navy and Coast Guard,Turkish Marine Police, Turkish Anti-Smuggling Police, East & West African clients, Turkmenistan Frontier Service, Turkish Coast Guard, Bahrain Coast Guard, Qatar State Tourism Company, and Nigeria Customs Service. Also some new projects were awarded for Qatar State Tourism Company (10 luxury ferries), Turkish Navy (2 SOF support vessel), and Qatar Coast Guard (5 23m, 10 33m and 2 47m boats, all in advanced composites). Karmafl k projelerin baflar yla tamamlanmas için proje klasik yöntemlerle yönetilen alt projelere bölünüyor, planlama, maliyet ve teknik gereksinimler aç s ndan ana proje sözleflmeden do an yükümlülüklerin yerine getirilmesi amac yla alt projeleri idare edecek flekilde yürütülüyor. Karmafl k proje aflamalar n içeren dinamik planlarla yönetiliyor. Mr. Kalafato lu highlighted the trends in construction and compared Sealium versus aluminum 5083 in alloy builds as well as epoxy versus ester resins in composite builds. Sealium offers 15% higher welded yield strength than standard aluminum 5083 alloy, increased margin of safety from same scantlings, significant weight savings, increased fatigue strength, and improved corrusion resistance. For composite builds, epoxy has advantages over vinylester and polyester in terms of adhesive properties, mechanical properties, micro-cracking, fatigue resistance, and osmosis. TRENDS IN CONSTRUCTION YAPIM TRENDLER WORLD S FIRST LNG TUGBOAT Mr. Kerim Kalafato lu, Chairman & Executive Director of Ares Shipyard, presented on new trends in design and construction technologies of high-performance patrol and naval craft. Ares Shipyard started in 2006, at Antalya Free Zone as a small family business and as a pleasure craft builder with traditional Ares Tersanesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baflkan Kerim Kalafato lu, yüksek performansl savafl ve devriye teknelerinin tasar m ve yap m teknolojilerini tan tt. Ares Tersanesi 2006 y l nda bir aile iflletmesi olarak, önceki y llardan ailenin sahip oldu u tekne yap m tecrübesiyle e lence amaçl tekneler yapmak üzere faaliyete bafllad. Tersane, 2006 ile 2010 y llar aras nda hem kompozit ve alüminyumdan çeflitli münferit projeler için e lence amaçl tekneler, güçlen- The presentation of Mr Semih Zorlu, General Manager, SEFT Ship Design, was titled New Approach for Innovative Naval Platform Demands: Detailed Design and 3D Visualization. In order to complete the complex project successfully, it is split into sub-projects which can be managed by classical methods, and the main project is maintained to manage sub-projects to satisfy contractual obligations, in terms of; schedule, cost and technical requirements. It is managed with dynamic plans comprising complex project futures. 038 Mr Oben Serhan Naki, Procurement Department Manager, Sanmar Shipyard, delivered the details of world s first LNG powered tugboat, BORGOY. She is a terminal tug with full propulsion redundancy, and has the length of 35 m, breadth of 15.4 m, depth of 7.5 m, speed of 13.5 knot, Bollard Pull of 70 tones, and equipped with ASD stern direct drive. dirilmifl alt yap ya sahip Ares 53 Coupe yatlar infla etti ve 47 m lik SORAYA mega yat n n bütün metal ifllerini yapt y l nda hizmet tekneleri ve askeri gemiler alan nda uzmanlaflmak amac yla al nan stratejik karar sonras, çeflitli h zl devriye tekneleri yap ld ve küresel olarak farkl idari kurumlara teslim edildi. Bu kurumlar aras nda; Gürcistan Donanmas ve Sahil Güvenli i, Türk Deniz Polisi, Türk Kaçakç l kla Mücadele Polis Birimi, Do u ve Bat Afrikal müflteriler, Türkmenistan S n r Hizmetleri, Türk Sahil Güvenlik Komutanl, Bayreyn Sahil Güvenlik Kurumu, Katar Devlet Turizm fiirketi ve Nijerya Gümrük Hizmetleri bulunuyor. Ayr ca, Katar Devlet Turizm fiirketi (10 lüks feribot), Türk Deniz Kuvvetleri (2 adet SOF destek gemisi) ve Katar Sahil Güvenli i (hepsi ileri kompozitten 5 adet 23 m lik, 10 adet 33 m lik ve 2 adet 47m lik bot) gibi yeni projeler için sözleflme yap ld. Kalafato lu tekne yap m yla ilgili trendlere de indi ve alafl m malzemeyle üretimde Sealium ile almuminyum 5083 ve di er taraftan kompozit yap larda epoksi ile ester reçineyi karfl laflt rd. Sealium, standart alüminyum 5083 alafl mlara göre; %15 daha yüksek dayan kl l k sa lar, ayn boyuttaki parçalarda emniyet marj n art r r, belirgin a rl k tasarrufu yapar, yorulma dayan m ve afl nmaya karfl direnci art r r. Kompozit yap lar için epoksi, vinil ester ve polyestere göre yap flma özellikleri, mekanik özellikleri, mikro parçalanma, yorulma dayan m ve ozmoz aç s ndan avantajlar sunar. DÜNYANIN LK LNG L RÖMORKÖRÜ Seft Gemi Tasar m Genel Müdürü Semih Zorlu, Yenilikçi Askeri Platform Taleplerine Yeni Bir Yaklafl m: Detayl Tasar m ve 3D Görüntüleme isimli bir sunum yapt. Sanmar Tersanesi Sat n Alma Müdürü, Oben Serhan Naki dünyan n LNG ile çal flan ilk römorkörü BORGOY un detaylar n anlatt. Römorkör tam yedekli tahrik sistemi ile donat lm fl bir terminal römorkörü ve 35 m uzunlu a, 15.4 m geniflli e, 7.5 m derinli e, 13.5 knot h za ve 70 ton çekme gücüne sahip y l nda stanbul da kurulan Sanmar, 2014 y l nda flu ana kadar 14 römorkör imal etti ve bunlar n ço unlu u Norveç e MARINE&COMMERCE EYLÜL

5 Founded in Istanbul in 1976, Sanmar delivered 14 tugs so far in 2014 and exported the most to mainly Norway and the other countries; UK, UAE, Peru and Italy. Since the establishment, the total of 65 tugboats delivered to 20 countries and also 24 tugboats were sold in Turkey. Sanmar s current order book contains 25 projects for Turkey, UAE and the Netherlands, to be delivered in 2014 and THIRD MEGAYACHT BUILDER IN THE WORLD Sharing some samples of megayacht projects built in Turkey, Mr Turhan Soyaslan, Naval Architect & Marine Engineer, Soyaslan Denizcilik Yacht Design, underlined that Turkey is the third megayacht builder country in the world. Currently 55 megayacht projects (over 24 m), for mostly international clients, are under construction in Turkey. The total value of the boats under construction is EUR 576 million (the average value is EUR 10.5 million), and the average length is 40 m whereas the average beam is 8.2 m. The projects comprise of 34 (62%) motor yachts, the total value of which is EUR million (86%), and 21 (38%) sailing yachts, EUR 80.7 million (14%). Antalya and Istanbul hold the leading positions. Bodrum, Fethiye and Bartin are the other builder locations. The world s largest wooden sailing yacht with 141 m leght is also under construction. & 040 olmak üzere, ngiltere, Birleflik Arap Emirlikleri, Peru ve talya ya ihraç etti. Kuruluflundan bugüne 20 ülkeye toplam 65 römorkör teslim etti ve Türkiye ye 24 römorkör satt. Sanmar n mevcut siparifl defteri ise Türkiye, Birleflik Arap Emirlikleri ve Hollanda için 2014 ve 2015 y l nda teslimat yap lacak 25 projeden olufluyor. DÜNYADAK ÜÇÜNCÜ MEGA YAT YAPIMCISI Türkiye de yap lan baz mega yat projesi örneklerini paylaflan, Soyaslan Denizcilik Yat Tasar m flirketinden gemi infla mühendisi Turhan Soyaslan, Türkiye nin dünyadaki üçüncü mega yat yap mc s ülke oldu unun alt n çizdi. Hali haz rda ço unlu u uluslararas müflteriler için toplam 55 mega yat projesi (24 metrenin üstünde) Türkiye de yap l yor. Yap m süren teknelerin toplam de eri 576 milyon Euro (ortalama de eri 10.5 milyon Euro) ve ortalama uzunlu u 40 metre, ortalama geniflli i ise 8.2 metre. Projeler toplam de eri milyon Euro (%86) olan 34 (%62) motoryat ve toplam 80.7 milyon Euro (%14) de erindeki 21 (%38) yelkenli yat içeriyor. Antalya ve stanbul lider konumda. Bordum, Fethiye ve Bart n di er imalat yerleri aras nda. 141 m uzunlu undaki dünyan n en büyük ahflap yelkenli yat n n da halen yap m sürüyor. &

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in the port of Hamburg has just

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions KS IH SO A R T D AW LA GV AE Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO KS HI OS R A T WD A AV EL G A NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively lki 1960 lar n bafllar nda Güverte ve Makine Dairesi ad yla düzenlenen Nor-Shipping 2005 e say l günler kald. 7-10 Haziran

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum KS IH SO A R T D AW LA GV AE stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum arine Money Yunanistan M ile ana sponsor Genel Denizcilik, 3. Marine Money stanbul Gemi Finansman Konferans n n 4 May s Perflembe

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt TREMENDOUS ORDER ACTIVITIES OLA ANÜSTÜ GEM S PAR filer Dünya denizcilik sektöründeki siparifl faaliyetleri 2005 y l nda ola anüstü seviyelere ç kt. 1 Temmuz 2005 itibariyle toplam 226.7 milyon dwt ve 98.5

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights Ç NDEK LER CONTENTS 2 4 6 8 13 18 24 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 44 Grup Yap s Group Structure Finansal Göstergeler Financial Highlights Operasyonel Göstergeler Operational Highlights Yönetim Kurulu

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

Dear Participants. De erli Kat l mc lar

Dear Participants. De erli Kat l mc lar De erli Kat l mc lar Elektronik Vadisi ve Uluslararas Silahl Kuvvetler Muhabere ve Elektronik Birli i Türkiye ubesi, AFCEA Türkiye olarak Askeri Elektronik Seminerlerinin 2.sini sizlerle bulu turman n

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding 2-3 Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated 4-5 fiirket Profili / Company Profile

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı