Türk askeri ve ticari gemi infla pazar n ve bu pazar n büyüyen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk askeri ve ticari gemi infla pazar n ve bu pazar n büyüyen"

Transkript

1 TURKISH MARITIME & NAVAL INDUSTRY PROVEN QUALITY & POWER TÜRK T CAR VE ASKER GEM SANAY KANITLANMIfi KAL TE VE GÜÇ HAL S ÖZTÜRK Turkey is one of the countries that can design and build their own naval and merchant ships. As far as it is known they are not more than 20 in the world. Turkey has already proved its power and quality in naval and marine industry, essentially driven by naval projects such as MILGEM. Türkiye, kendi donanma ve ticaret gemilerini tasarlay p üretebilen ülkelerden biri. Bilindi i kadar yla, bu ülkelerin say s 20 den fazla de il. Türkiye ticari ve askeri gemi sanayindeki gücünü ve kalitesini, özellikle M LGEM gibi donanma projeleri ile de kan tlam fl durumda. Turkish Maritime & Naval Summit took place for the second time in Hamburg on September 9, 2014 during SMM exhibition in order to promote the capabilities of Turkish naval and maritime market and the growing potential of its size to all shipping and naval experts. The event highlighted the course of Turkish Shipbuilding Industry and presented the latest information about Turkish shipbuilding market in collaboration with and support of the Turkish Undersecretariat for Defense Industries (SSM), Turkish Ship&Yacht Exporters Association, and some leading companies of Turkish maritime, naval and defense industries; Havelsan, Aselsan, Roketsan, Turk Loydu, STM, Ares Shipyard, SEFT Ship Design, Sanmar Shipyard, Soyaslan Denizcilik & Yacht Design, Data Hidrolik Makine Sanayi A.S. At the conference, first hand informations were delivered on Turkish maritime & naval industries, special purpose vessels & megayacht construction in Turkey, Turkish marine systems & equipment for naval and merchant shipbuilding market, and also MILGEM-Turkish National Corvette. In the last two decades parallel to the growth of the world trade, increased freight rates and the requirements of international rules and regulations for merchant ships boost the improvement and development of Turkish maritime and shipbuilding industry and it has evolved from an old traditional activity to an internationally recognized trade mark. Türk askeri ve ticari gemi infla pazar n ve bu pazar n büyüyen potansiyelini tüm denizcilik ve deniz kuvvetleri uzmanlar na tan tmak amac yla ikinci Türkiye Denizcilik ve Donanma Zirvesi 9 Eylül 2014 tarihinde SMM fuar s ras nda Hamburg da gerçeklefltirildi. Etkinlik; Savunma Sanayi Müsteflarl (SSM), Gemi ve Yat hracatç lar Birli i, Aselsan, Roketsan, Türk Loydu, STM, Ares Tersanesi, SEFT Gemi Tasar m, Sanmar Tersanesi, Soyaslan Denizcilik ve Yat Tasar m ile Data Hidrolik Makine Sanayi A.fi. gibi Türk denizcilik, askeri ve savunma sanayilerinin önde gelen baz kuruluflunun iflbirli i ve deste iyle Türk Gemi Yap m Sanayisinin rotas na fl k tuttu, Türk gemi yap m pazar ile ilgili güncel bilgileri dinleyicilere aktard. Konferansta, Türk ticari ve askeri gemi sanayi, Türkiye de özel amaçl gemilerin ve mega yatlar n inflas, donanma ve ticari gemilerin üretim pazar na yönelik Türk deniz sistemleri ve ekipmanlar ve ayr ca M LGEM - Türk Ulusal Korveti hakk nda ilk elden bilgiler sunuldu. Son yirmi y lda dünya ticaretindeki büyümeye paralel olarak, artan navlun ücretleri ve ticari gemiler için uluslararas mevzuata ve gerekliliklere uyma zorunlulu u Türk denizcili inde ve gemi infla sanayinde patlamaya yol açt ve sektör eski geleneksel yap s ndan s yr larak uluslararas kabul edilen bir ticari markaya dönüfltü. 032 MARINE&COMMERCE EYLÜL

2 navies and cost guards such as Pakistan, United Arab Emirates, Azerbaijan, Malaysia and Turkmenistan. Turkish naval industry has come to a level that a complex warship can be designed, constructed and integrated using indigenous technical and industrial resources, whilst maximizing local content. COMPETITIVE, FLEXIBLE, IN TIME However, because of the recent global economical crises the Turkish maritime and shipbuilding industry significantly affected as elsewhere in the world. As a consequence, the Turkish shipbuilding industry in spite of having the capability and capacity of designing and building of a wide range of commercial vessels, nowadays successfully deals with niche market vessels such as offshore supply boats, fishing boats, tugs, and mega yachts and ship conversion projects and particularly with naval ship constructions. Today, by combining the traditional shipbuilding skills enhanced by modern design applications with contemporary construction techniques, Turkish naval shipbuilding industry has become an internationally known trade mark. This phenomenon is called as MILGEM which is the acronym of national ship (Turkish Milli Gemi ). The short and mid-term goals of MILGEM have been reached and first two ships of the Ada class corvettes (TCG Heybeliada and TCG Büyükada) were built and delivered by Istanbul Naval Shipyard. The 3rd and 4th ships of the class are under construction in Istanbul Naval Shipyard with the contribution of local industry, and the whole project (12 ships in total) has been planned to be completed with the construction of the remaining eight corvettes by private shipyards in the near future. Additionally; negotiations are still ongoing and planned to be signed for the acquisition of a large multipurpose landing platform dock (LPD) for Turkish Navy till the end of this year As declared by SSM officials, 19 contracts have been signed so far with a total price of more than USD 7 billion, and another 13 naval vessel acquisition project with approximately USD 8 billion total price is planned to be on the front burner. There are also some more successfully completed or ongoing export projects, including the design of ships, being carried out by private shipyards with sub-industry contribution for foreign 034 Bununla birlikte, son y llarda süregiden küresel ekonomik kriz nedeniyle, dünyan n di er yerlerinde oldu u gibi Türk denizcili i ve gemi infla sanayisi de ciddi ölçüde etkilendi. Sonuç olarak Türk gemi infla sanayisinin çok çeflitli ticari gemiler tasarlama ve yapma kabiliyeti ile kapasitesi olmas na ra men; günümüzde offshore hizmet gemileri, bal kç tekneleri, römorkörler ve mega yatlar ile gemi dönüfltürme projelerinde ve özellikle donanma gemisi infla etmek gibi nifl pazarlarda baflar l bir flekilde ilerliyor. Bugün, ça dafl yap m teknikleri ve modern tasar m uygulamalar ile gelifltirilmifl geleneksel gemi yap m becerilerini birlefltirin Türk askeri gemi infla sanayi uluslararas anlamda tan nan bir ticari marka haline geldi. Bu oluflum, Milli Gemi olgusunun k saltmas olan M LGEM olarak biliniyor. M LGEM in k sa ve orta vadeli hedeflerine ulafl ld. Ada s n f ilk iki korvet (TCG Heybeliada ve TCG Büyükada) stanbul Deniz Kuvvetleri Tersanesinde infla edildi ve hizmete girdi. Bu s n ftaki 3. ve 4. gemilerin yap m na yerli sanayinin katk lar ile yine ayn tersanede devam ediliyor ve projenin tamam n n (toplamda 12 gemi) geri kalan sekiz korvetin yak n gelecekte özel tersanelerde üretilmesi ile tamamlanmas planlan yor. Ayr ca, Türk Donanmas için 2014 y l n n sonuna kadar çok amaçl büyük bir Havuzlu Ç karma Gemisi (LPD) sat n al nmas için sözleflme imzalanmas amac yla görüflmeler devam ediyor. SSM yetkilerinin beyanlar na göre, flu ana kadar toplam 7 milyar ABD Dolar ndan fazla olan 19 sözleflme imzaland ve toplam yaklafl k 8 milyar ABD Dolar olacak di er bir 13 askeri gemi al m projesi de gündemde. Bunun yan s ra; gemi tasar m dahil yan sanayinin katk lar yla özel tersanelerce yürütülen Pakistan, Birleflik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Malezya ve Türkmenistan gibi yabanc donanma ve sahil güvenlik birimleri için baflar yla tamamlanan baz projeler var veya devam eden ihracat projeleri bulunuyor. In his speech Mr Baflaran Bayrak, Chairman, Turkish Ship and Yacht Exporters Association, underlined that Turkey is a rising power with fast growing economy with competitive price level and has the second largest and the youngest population in Europe. He made an overview of the industry: Turkey is one of the largest shipbuilder in Europe, having a large and dynamic shipbuilding industry (71 yards). Turkish-owned merchant fleet is growing and is the 15th largest in the world. Turkish ship and yacht building industry offers competitive prices, flexibility and customized design/production as well as competitive repair and maintenance. Precise delivery time and quality on outfitting of complex turn key vessels are also other major point. Tuzla and Yalova, as the local maritime clusters in the Marmara area, are active with advanced marine operations including many ship owners, design companies, ship yards, equipment suppliers, skillfull employees. The main ship and yacht types produced and exported include: petrol, chemical, oil and serving tankers; fishing and speed boats; container and cargo ships; bulk carriers; off-shore supply vessels; small to mega yachts; coast guards; multi and special purpose ships; military vessels; bunker barges; tugboats. WIDE RANGE OF NAVAL PROJECTS Turkish Navy planned to modernize and grow the fleet in the middle of The other aim of naval forces was to design and develop national naval ships. In line with these targets Turkish classification society Turk Loydu (TL) started classification TURKEY S SHIP & YACHT EXPORT FIGURES Türk askeri gemi sanayi yerli katk y en üst düzeye ç kartman n yan s ra art k karmafl k savafl gemilerinin tasarlanabilece i, infla edilebilece i ve yerel teknik ve sanayi kaynaklar kullan larak entegre edilebilece i bir seviyeye geldi. REKABETÇ, ESNEK, ZAMANINDA Gemi ve Yat hracatç lar Birli i Baflkan Baflaran Bayrak konuflmas nda, rekabetçi fiyat seviyesi ve h zla büyüyen ekonomisi ile Türkiye nin yükselen bir güç oldu unu ve Avrupa daki ikinci en büyük ve genç nüfusa sahip ülke konumunu vurgulad. Bayrak sektörün görünümünü yans tt. Türkiye 71 tersane ile büyük ve dinamik bir gemi infla sanayisine sahip ve Avrupa daki en büyük gemi infla ülkelerinden bir tanesi. Türk sahipli deniz ticaret filosu büyüyor ve dünyadaki en büyük 15. filo. Türk gemi ve yat infla sanayi rekabetçi fiyatlar, esneklik ve iste e göre uyarlanm fl tasar m ve üretimin yan s ra tamir ve bak m olanaklar sa l yor. Zaman nda teslim ve anahtar teslim kompleks yap lar n donat m kalitesi de di er önemli hususlar. Marmara bölgesindeki yerel denizcilik merkezleri olan Tuzla ve Yalova, gemi donatanlar, tasar m flirketleri, tersaneler, ekipman tedarikçileri ve yetenekli iflçileriyle geliflmifl denizcilik faaliyetlerini yürütüyor. Üretilen ve ihraç edilen bafll ca gemi ve yat türleri; petrol, kimyasal, ya ve servis tankerleri; bal kç ve sürat tekneleri; konteyner ve yük gemileri, dökme yük gemileri, offshore ikmal gemileri, küçükten megaya yatlar, sahil güvenlik tekneleri; çok ve özel amaçl gemiler; askeri gemiler, yak t tankerleri ve römorkörlerden olufluyor. GEN fi ÖLÇEKL ASKER GEM PROJELER 2006 y l n n ortas nda Türk Donanmas n n modernize edilmesi ve filosunu büyütmesi planland. Deniz Kuvvetleri nin di er bir amac da milli askeri gemilerin tasarlanmas ve gelifltirilmesiydi. Bu hedefler do rultusunda, Türk klas kuruluflu Türk Loydu (TL) bu gemiler için klaslama hizmetlerine bafllad. Askeri Gemi Projeleri ve Türk Loydu Tecrübesi konulu bir sunum yapan Türk Loydu Askeri Projeler, Deniz Sörveyörü Alper Eralp, TL nin TÜRK YE GEM VE YAT HRACAT RAKAMLARI (Million USD) 3,000 2,647 2,500 2,000 1,826 1,819 1,500 1,252 1, ,271 1,399 1,163 1, The period of Jan-Aug 2014 // 2014 Ocak-A ustos dönemi: USD million MARINE&COMMERCE EYLÜL

3 services for these naval ships. Mr. Alper Eralp, Marine Surveyor, Naval Projects of TL, presented Naval Ship Projects and Turk Loydu Experience. TL has involved in the following projects so far: auxiliary tankers, training boats (8 boats), LCT - Landing Craft Tank (8 sister ships), patrol boats (total 16 vessels, 14 of them delivered), aluminum patrol boats (10 sisters ships delivered), LST - Landing Ship Tank (2 vessels, block constructions have been started), MOSHIP - Submarine Deep Rescue Ship (launched), Offshore Rescue / Towing Ship (total 2 vessels, the first ship launched), Seismic Research Vessel, and only plan approval of MILGEM Corvettes (total 6 ships, first two completed). Among the future projects are LPD - Landing Platform Dock, logistic support vessels, Turkish Design TF 2000 Frigate (total 4), and Coast Guard search&rescue ship 600 Class (total 8). Turk Loydu s international references include patrol boats, fast interceptor boats (FIC), naval tug boat, LCM, aluminium sea bus, HSV (Hydrographic Search Vessel). Turk Loydu is a member of INSA (International Naval Safety Association), established in 2008 in order to develop and maintain the Naval Ship Code, and NSCA (Naval Ship Classification Association), founded by 7 NATO member Classification Societies to develop naval ship classification rules. COMPLEX PROJECT Speaking on Aselsan & Havelsan Joint Venture, Ms Arzu Canlı, Aselsan Naval Surface Systems Director, explained the success story of MILGEM Corvette Combat System Project Management. MILGEM Combat System Project was contracted by Aselsan Havelsan partnership and the project management has being undertaken by Aselsan as a pilot organization. It is an example of a complex project management. The project is multi functional naval platform which combines automation (fast reaction & automation required by advanced threats), advanced technologies (cryptology, RF communication, radar, electronic warfare, electro-optics, navigation, under water acoustics) and integration capability (data flow, electrical and mechanical 036 bugüne kadar görev üstlendi i projeleri anlatt. Bunlar; yard mc tankerler, e itim botlar (8 bot), LCT- Süratli Amfibi Ç karma Gemisi (8 kardefl gemi), devriye botlar (toplam 18 gemi, 14 tanesi teslim edildi), alüminyum devriye botlar (10 kardefl gemi teslim edildi), LST- Amfibi Ç karma Gemisi (2 gemi, blok yap mlar na baflland ), MOSHIP- Denizalt Kurtarma Ana Gemisi (toplam 2 gemi, ilki denize indirildi), Sismik Araflt rma gemisi ve sadece plan onaylar yap lan M LGEM Korvetleri (toplam 6 gemi, ilk ikisi tamamland ). Gelecek projeler aras nda ise LPD- Havuzlu Ç karma Gemisi, Türk Tasar m TF 2000 F rkateyni (toplam 4 gemi) ve Sahil Güvenlik araflt rma/kurtarma gemisi 600 Class (toplam 8 adet) bulunuyor. Türk Loydu nun uluslararas referanslar aras nda devriye botlar, h zl müdahale botlar (FIC), askeri römorkörler, LCM, Alüminyum deniz otobüsü, HSV (Hidrografik Araflt rma Gemisi) yer al yor. Türk Loydu, 2008 y l nda Askeri Gemi Yasas n oluflturmak ve gelifltirmek amac yla kurulan INSA (Uluslararas Askeri Gemi Emniyeti Birli i) ve 7 NATO üyesi klas kuruluflu taraf ndan savafl gemileri klaslama kurallar n gelifltirmek amac yla kurulan NSCA (Askeri Gemi Klaslama Birli i) üyesi. KARMAfiIK PROJE Aselsan ve Havelsan Ortak Giriflimi ad na konuflan Aselsan Deniz Askeri Gemi Yüzey Sistemleri Müdürü Arzu Canl M LGEM Korvet Savafl Sistemi Proje Yönetiminin baflar öyküsünü anlatt. M LGEM Savafl Sistemi Projesi Aselsan ve Havelsan ortakl nda tahhüt edildi ve proje yönetimi de pilot kurum olarak Aselsan taraf ndan üstlenildi. Bu bir karmafl k proje yönetim örne i. Proje otomasyonu (h zl reaksiyon ve geliflmifl tehditlere karfl gerekli otomasyon), geliflmifl teknolojileri (kriptoloji, RF haberleflme, radar, elektronik savafl, elektro-optikler, navigasyon, su alt akusti i) ve entegrasyon kapasitesini (veri ak fl, elektrik ve mekanik ara yüzler, çevresel koflullara uyum, kullan c ara yüzü, bak m ve kullan m gereklilikleri) birlefltiren çok fonksiyonlu bir deniz platformu.

4 interfaces, compliance with environmental conditions, user interfaces, maintenance & operational requirements). Multi functional naval platforms are known as complex systems and requires complex management since they contain too many sub-systems, require integrated operations of sub-systems, and systems behavior are not linear and simple combination of sub-systems behaviors, and small changes on sub-systems may create major effects. MILGEM is a Complex Project having the characteristics of: Outcome of a big national ideal Highly strategic and political importance Delivery date fixed/not changeable, NOT CHANGED No compromise on scope & quality Structural complexity System of Systems Highly complex functionality (complex functional flow-lines) Living Project (customer actively intervene all phases) Too many stakeholders having mutual interests High Risk (overall success of project depends on external factors) High level integration requirements Çok fonksiyonlu deniz platformlar çok fazla alt sistem içerdikleri, bu alt sistemlerin birbirine entegre edilmesini gerektirdi i, sistem davran fllar n n lineer olmay p alt sistemlerin davran fllar n n basit bir bilefleni olmad ve alt sistemlerdeki küçük de ifliklikler büyük etkiler yaratabilece i için karmafl k sistemler olarak biliniyor ve karmafl k yönetim gerektiriyor. family background in boat building from earlier decades. The shipyard built small pleasure crafts in series, various individual projects both in composites and aluminum, Ares 53 Coupe series pleasure yachts with strengthened infrastructure, and entire metal works of the 47 m SORAYA mega yacht project between M LGEM afla daki özelliklere sahip bir Karmafl k Proje : büyük bir milli ülkünün sonucu son derece stratejik ve siyasi öneme sahip teslim tarihi sabit ve de ifltirilemez, DE fit R LMED kapsam ve kalitesinden ödün verilmez yap sal olarak karmafl k Sistemlerin Sistemi Son derece karmafl k fonksiyona sahipt (karmafl k fonksiyonel ak fl hatlar ) Yaflayan bir Proje (müflteri aktif olarak bütün evrelere müdahale eder) müflterek menfaatleri olan çok fazla paydafl var Yüksek Riskli (projenin genel baflar s d fl etkenlere ba l ) üstün seviye entegrasyon gereksinimi After making the strategic decision to specilise in working boats and naval craft in 2007, several fast patrol boats were built and delivered to various law-enforcement authorities globally. Among these are Georgian Navy and Coast Guard,Turkish Marine Police, Turkish Anti-Smuggling Police, East & West African clients, Turkmenistan Frontier Service, Turkish Coast Guard, Bahrain Coast Guard, Qatar State Tourism Company, and Nigeria Customs Service. Also some new projects were awarded for Qatar State Tourism Company (10 luxury ferries), Turkish Navy (2 SOF support vessel), and Qatar Coast Guard (5 23m, 10 33m and 2 47m boats, all in advanced composites). Karmafl k projelerin baflar yla tamamlanmas için proje klasik yöntemlerle yönetilen alt projelere bölünüyor, planlama, maliyet ve teknik gereksinimler aç s ndan ana proje sözleflmeden do an yükümlülüklerin yerine getirilmesi amac yla alt projeleri idare edecek flekilde yürütülüyor. Karmafl k proje aflamalar n içeren dinamik planlarla yönetiliyor. Mr. Kalafato lu highlighted the trends in construction and compared Sealium versus aluminum 5083 in alloy builds as well as epoxy versus ester resins in composite builds. Sealium offers 15% higher welded yield strength than standard aluminum 5083 alloy, increased margin of safety from same scantlings, significant weight savings, increased fatigue strength, and improved corrusion resistance. For composite builds, epoxy has advantages over vinylester and polyester in terms of adhesive properties, mechanical properties, micro-cracking, fatigue resistance, and osmosis. TRENDS IN CONSTRUCTION YAPIM TRENDLER WORLD S FIRST LNG TUGBOAT Mr. Kerim Kalafato lu, Chairman & Executive Director of Ares Shipyard, presented on new trends in design and construction technologies of high-performance patrol and naval craft. Ares Shipyard started in 2006, at Antalya Free Zone as a small family business and as a pleasure craft builder with traditional Ares Tersanesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baflkan Kerim Kalafato lu, yüksek performansl savafl ve devriye teknelerinin tasar m ve yap m teknolojilerini tan tt. Ares Tersanesi 2006 y l nda bir aile iflletmesi olarak, önceki y llardan ailenin sahip oldu u tekne yap m tecrübesiyle e lence amaçl tekneler yapmak üzere faaliyete bafllad. Tersane, 2006 ile 2010 y llar aras nda hem kompozit ve alüminyumdan çeflitli münferit projeler için e lence amaçl tekneler, güçlen- The presentation of Mr Semih Zorlu, General Manager, SEFT Ship Design, was titled New Approach for Innovative Naval Platform Demands: Detailed Design and 3D Visualization. In order to complete the complex project successfully, it is split into sub-projects which can be managed by classical methods, and the main project is maintained to manage sub-projects to satisfy contractual obligations, in terms of; schedule, cost and technical requirements. It is managed with dynamic plans comprising complex project futures. 038 Mr Oben Serhan Naki, Procurement Department Manager, Sanmar Shipyard, delivered the details of world s first LNG powered tugboat, BORGOY. She is a terminal tug with full propulsion redundancy, and has the length of 35 m, breadth of 15.4 m, depth of 7.5 m, speed of 13.5 knot, Bollard Pull of 70 tones, and equipped with ASD stern direct drive. dirilmifl alt yap ya sahip Ares 53 Coupe yatlar infla etti ve 47 m lik SORAYA mega yat n n bütün metal ifllerini yapt y l nda hizmet tekneleri ve askeri gemiler alan nda uzmanlaflmak amac yla al nan stratejik karar sonras, çeflitli h zl devriye tekneleri yap ld ve küresel olarak farkl idari kurumlara teslim edildi. Bu kurumlar aras nda; Gürcistan Donanmas ve Sahil Güvenli i, Türk Deniz Polisi, Türk Kaçakç l kla Mücadele Polis Birimi, Do u ve Bat Afrikal müflteriler, Türkmenistan S n r Hizmetleri, Türk Sahil Güvenlik Komutanl, Bayreyn Sahil Güvenlik Kurumu, Katar Devlet Turizm fiirketi ve Nijerya Gümrük Hizmetleri bulunuyor. Ayr ca, Katar Devlet Turizm fiirketi (10 lüks feribot), Türk Deniz Kuvvetleri (2 adet SOF destek gemisi) ve Katar Sahil Güvenli i (hepsi ileri kompozitten 5 adet 23 m lik, 10 adet 33 m lik ve 2 adet 47m lik bot) gibi yeni projeler için sözleflme yap ld. Kalafato lu tekne yap m yla ilgili trendlere de indi ve alafl m malzemeyle üretimde Sealium ile almuminyum 5083 ve di er taraftan kompozit yap larda epoksi ile ester reçineyi karfl laflt rd. Sealium, standart alüminyum 5083 alafl mlara göre; %15 daha yüksek dayan kl l k sa lar, ayn boyuttaki parçalarda emniyet marj n art r r, belirgin a rl k tasarrufu yapar, yorulma dayan m ve afl nmaya karfl direnci art r r. Kompozit yap lar için epoksi, vinil ester ve polyestere göre yap flma özellikleri, mekanik özellikleri, mikro parçalanma, yorulma dayan m ve ozmoz aç s ndan avantajlar sunar. DÜNYANIN LK LNG L RÖMORKÖRÜ Seft Gemi Tasar m Genel Müdürü Semih Zorlu, Yenilikçi Askeri Platform Taleplerine Yeni Bir Yaklafl m: Detayl Tasar m ve 3D Görüntüleme isimli bir sunum yapt. Sanmar Tersanesi Sat n Alma Müdürü, Oben Serhan Naki dünyan n LNG ile çal flan ilk römorkörü BORGOY un detaylar n anlatt. Römorkör tam yedekli tahrik sistemi ile donat lm fl bir terminal römorkörü ve 35 m uzunlu a, 15.4 m geniflli e, 7.5 m derinli e, 13.5 knot h za ve 70 ton çekme gücüne sahip y l nda stanbul da kurulan Sanmar, 2014 y l nda flu ana kadar 14 römorkör imal etti ve bunlar n ço unlu u Norveç e MARINE&COMMERCE EYLÜL

5 Founded in Istanbul in 1976, Sanmar delivered 14 tugs so far in 2014 and exported the most to mainly Norway and the other countries; UK, UAE, Peru and Italy. Since the establishment, the total of 65 tugboats delivered to 20 countries and also 24 tugboats were sold in Turkey. Sanmar s current order book contains 25 projects for Turkey, UAE and the Netherlands, to be delivered in 2014 and THIRD MEGAYACHT BUILDER IN THE WORLD Sharing some samples of megayacht projects built in Turkey, Mr Turhan Soyaslan, Naval Architect & Marine Engineer, Soyaslan Denizcilik Yacht Design, underlined that Turkey is the third megayacht builder country in the world. Currently 55 megayacht projects (over 24 m), for mostly international clients, are under construction in Turkey. The total value of the boats under construction is EUR 576 million (the average value is EUR 10.5 million), and the average length is 40 m whereas the average beam is 8.2 m. The projects comprise of 34 (62%) motor yachts, the total value of which is EUR million (86%), and 21 (38%) sailing yachts, EUR 80.7 million (14%). Antalya and Istanbul hold the leading positions. Bodrum, Fethiye and Bartin are the other builder locations. The world s largest wooden sailing yacht with 141 m leght is also under construction. & 040 olmak üzere, ngiltere, Birleflik Arap Emirlikleri, Peru ve talya ya ihraç etti. Kuruluflundan bugüne 20 ülkeye toplam 65 römorkör teslim etti ve Türkiye ye 24 römorkör satt. Sanmar n mevcut siparifl defteri ise Türkiye, Birleflik Arap Emirlikleri ve Hollanda için 2014 ve 2015 y l nda teslimat yap lacak 25 projeden olufluyor. DÜNYADAK ÜÇÜNCÜ MEGA YAT YAPIMCISI Türkiye de yap lan baz mega yat projesi örneklerini paylaflan, Soyaslan Denizcilik Yat Tasar m flirketinden gemi infla mühendisi Turhan Soyaslan, Türkiye nin dünyadaki üçüncü mega yat yap mc s ülke oldu unun alt n çizdi. Hali haz rda ço unlu u uluslararas müflteriler için toplam 55 mega yat projesi (24 metrenin üstünde) Türkiye de yap l yor. Yap m süren teknelerin toplam de eri 576 milyon Euro (ortalama de eri 10.5 milyon Euro) ve ortalama uzunlu u 40 metre, ortalama geniflli i ise 8.2 metre. Projeler toplam de eri milyon Euro (%86) olan 34 (%62) motoryat ve toplam 80.7 milyon Euro (%14) de erindeki 21 (%38) yelkenli yat içeriyor. Antalya ve stanbul lider konumda. Bordum, Fethiye ve Bart n di er imalat yerleri aras nda. 141 m uzunlu undaki dünyan n en büyük ahflap yelkenli yat n n da halen yap m sürüyor. &

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, 2017 4. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 4 th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY NATIONAL INVESTMENTS & INNOVATION CONFERENCE 5* SHERATON

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

BORU DÖŞEME GEMİLERİ. Cilt C. Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri

BORU DÖŞEME GEMİLERİ. Cilt C. Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri BORU DÖŞEME GEMİLERİ Cilt C Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri BORU DÖŞEME GEMİLERi İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel... 1 B - Klaslama, Klaslama İşaretleri... 1 C - Onaylanacak Dokümanlar... 1 D - Tekne Yerleştirmesi

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

RMK Marine ve Hot Lab Yacht & Design. RMK 5000 konsepti için güçlerini birleştirdi

RMK Marine ve Hot Lab Yacht & Design. RMK 5000 konsepti için güçlerini birleştirdi RMK Marine ve Hot Lab Yacht & Design RMK 5000 konsepti için güçlerini birleştirdi True Luxury Explorer ve Leisure olmak üzere iki farklı varyasyonu bulunan RMK 5000 tasarım projesi Hot Lab Yacht & Design

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

10.04.2012. Ertuğ YAŞAR ANADOLU Tersanesi / ADĐK

10.04.2012. Ertuğ YAŞAR ANADOLU Tersanesi / ADĐK Ertuğ YAŞAR ANADOLU Tersanesi / ADĐK Osmanlı Donanması Gölcük Askeri Tersanesinde ilk Askeri Gemi inşaatı (Oil tanker): 1931 1960 lara kadar Gölcük Askeri Tersanesinde Yardımcı Sınıf gemilerin inşaatı

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE I. YARIYIL / SEMESTER AIT1101 DG Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Ataturk s Principles

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

MİLGEM PROJESİ PROTOTİP GEMİ (HEYBELİADA) DENİZE İNİŞ TÖRENİ BASIN BİLDİRİSİ

MİLGEM PROJESİ PROTOTİP GEMİ (HEYBELİADA) DENİZE İNİŞ TÖRENİ BASIN BİLDİRİSİ MİLGEM PROJESİ PROTOTİP GEMİ (HEYBELİADA) DENİZE İNİŞ TÖRENİ BASIN BİLDİRİSİ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nın ihtiyacına binaen, keşif ve gözetleme, üs ve liman savunması, su üstü ve su altı harbi ve karakol

Detaylı

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation Water Wastewater Design & Project Construction & Fabrication Revision & Maintenance Consulting & Operation 3/18 Sok. No: 2/D Buca/İZMİR TURKEY Tel: +90 232 348 00 70 Faks: +90 232 348 00 72 Company profile

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

I. DÖNEM : Gemi Mühendisliğine Giriş

I. DÖNEM : Gemi Mühendisliğine Giriş GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ A. Yücel Odabaşı Şebnem Helvacıoğlu 2009-2010 2010 GEMİ DİZAYNINDA GÖREV TANIMI VE GÖREV ANALİZİ İ İ 4 SENE BOYUNCA NELER YAPACAĞIZ? I. DÖNEM : Gemi Mühendisliğine Giriş II. DÖNEM

Detaylı

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri PROJEM İSTANBUL Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri YRD. DOÇ.DR.TANZER SATIR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 1- Giriş SUNUM İÇERİĞİ 2- Gemi Balast Suyu Operasyonları 3- Gemi

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon. COMPOSITES 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.com HAKKIMIZDA ABOUT US Kompozit teknolojileri günümüzün

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

MITSUI PIONEER IN LNG VESSELS LNG GEM LER NDE ÖNCÜ DEV TERSANELER // MAJOR SHIPYARDS M NE GEZEN. Chiba Tersanesi // Shipyard

MITSUI PIONEER IN LNG VESSELS LNG GEM LER NDE ÖNCÜ DEV TERSANELER // MAJOR SHIPYARDS M NE GEZEN. Chiba Tersanesi // Shipyard MITSUI PIONEER IN LNG VESSELS LNG GEM LER NDE ÖNCÜ M NE GEZEN Chiba Tersanesi // Shipyard 052 Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd. 1917 de Mitsui Co. Ltd nin gemi infla bölümü olarak kuruldu. Daha

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

SHIPS UNDER CONSTRUCTION AT TURKISH SHIPYARDS TÜRK YE TERSANELER NDE NfiA HAL NDEK GEM LER

SHIPS UNDER CONSTRUCTION AT TURKISH SHIPYARDS TÜRK YE TERSANELER NDE NfiA HAL NDEK GEM LER SHIPS UNDER CONSTRUCTION AT TURKISH SHIPYARDS TÜRK YE TERSANELER NDE NfiA HAL NDEK GEM LER Tersane Sahibi Gemi Ad Tip DWT gt TEU Boy En Tekne No. nifl Tarihi TeslimTarihi Klas Bayra Shipyard Owner Vessel

Detaylı

GELENEKSELC L KTEN MODERN ZME

GELENEKSELC L KTEN MODERN ZME TRADITIONALISM VS MODERNISM GELENEKSELC L KTEN MODERN ZME MEL KE ASLI fiah NSOY Hegemann Grup, Almanya n n önde gelen inflaat ve gemi infla flirketlerinden biri. Grup, inflaat ve gemi infla alanlar, çevre

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA COMPANY INFORMATION The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to serve in The Aluminium Sector with a 1200 ton capacity aluminium extrusion

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Duygular bize ilham verir. Tasarlamak, özgün bir ifade biçimidir. Tasarımın endüstriyel, ekonomik, pratik, uygulanabilir

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

manufactures as per special requirements. Flexible in accepting any quantities and our production base is capable of meeting on time deliveries.

manufactures as per special requirements. Flexible in accepting any quantities and our production base is capable of meeting on time deliveries. Değerli Müşterimiz, 2009 senesinde kurulan Korova Yapı Sanayi ve Dış Ticaret LTD Şti, Latika markası altında Yunanistan başta olmak üzere yurt dışında iç ve dış mekan mobilya üretiminde önemli bir rol

Detaylı

Bu anlayış içerisinde gemileri, görev tanımlarına göre aşağıdaki gruplar içersinde toplamak mümkündür:

Bu anlayış içerisinde gemileri, görev tanımlarına göre aşağıdaki gruplar içersinde toplamak mümkündür: 1. GEMİ DİZAYNINDA GÖREV TANIMI VE GÖREV ANALİZİ Gemiler, belli bir faaliyeti yerine getirmek üzere dizayn edilen ve üretilen endüstriyel yapılardır, yani başka bir deyişle platformlardır. Genel olarak

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

www.medisoftmedikal.com

www.medisoftmedikal.com www.medisoftmedikal.com Hakk m zda About Us Medisoft, Türkiye genelinde hastane ameliyathanelerinde kullanılan cerrahi setlerin (Her türlü cerrahi motorlar, kabloları, başlıkları, cerrahi teleskoplar,

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 1 İÇERİK 2 1- Geminin Tanımı, Tipleri ve Sınıflandırması 2- Gemi Ağırlığı ve Bileşenleri 3- Gemi Geometrisi ve Form Planı 4- Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi 5- Tonaj, fribord

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL ERGÜN DEMİREL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 Adres : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL Telefon : 2165810021- E-posta Doğum Tarihi : 11.11.1951

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı

Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i

Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i Dr. Ayflin Sev-Prof. Aydan Özgen MSÜ. Mimarl k Fakültesi, Yap Anabilim Dal 1. Girifl

Detaylı

FİGES Şirket Profili. Dr.Tarık Öğüt. SSM Dizayn ve İleri Mühendislik Hizmetleri Çalıştayı, Ankara 03.06.2008. www.figes.com.tr

FİGES Şirket Profili. Dr.Tarık Öğüt. SSM Dizayn ve İleri Mühendislik Hizmetleri Çalıştayı, Ankara 03.06.2008. www.figes.com.tr FİGES Şirket Profili Dr.Tarık Öğüt SSM Dizayn ve İleri Mühendislik Hizmetleri Çalıştayı, Ankara 03.06.2008 Dr.Tarık Öğüt Doğum Tarihi: 10.06.1948 1966: Haydarpaşa Lisesi. Etibank ın burslu öğrencisi olarak

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

IT Economics: Managed Services Business Model

IT Economics: Managed Services Business Model IBM BusinessConnect IT Economics: Managed Services Business Model Burçak Soydan GTS Türkiye Ülke Müdürü 2016 IBM Corporation 1 Whenever an individual or a business decides that success has been attained,

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Bu anlayış içerisinde gemileri görev tanımlarına göre aşağıdaki gruplar içersinde toplamak mümkündür. Bunlar:

Bu anlayış içerisinde gemileri görev tanımlarına göre aşağıdaki gruplar içersinde toplamak mümkündür. Bunlar: 1. GEMİ DİZAYNINDA GÖREV TANIMI VE GÖREV ANALİZİ Gemiler belli bir faaliyeti yerine getirmek üzere dizayn edilen ve üretilen endüstriyel yapılar, veya başka bir deyişle platformlardır. Genel olarak bir

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

FINCANTIERI YOLCU GEM LER N N TALYAN P R

FINCANTIERI YOLCU GEM LER N N TALYAN P R FINCANTIERI ITALIAN MASTER OF THE CRUISE SHIPS YOLCU GEM LER N N TALYAN P R ERMAN UNCU, DEN Z SÖZEN talya n n gemi infladaki gururu Fincantieri 200 y la yak n uzun bir geçmifle sahip. Tersanelerinde günümüze

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE 1976: HırdavatfirmasıolarakKaraköy de kuruldu. 1980: Hırdavatın yanında kişisel koruyucu donanımlar satmaya başladı. 1986: Güvenlik güçlerine yönelik koruyucu kask üretimine

Detaylı

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Proje / Project 01 İmalat / manufacturing 02 İnşaat / construction 03 Enerji / energy 04 Montaj / installation 05 hakkımızda / abaut us Firmamız daha

Detaylı

Beton Dağ t c Placing Boom. Exports from Turkey

Beton Dağ t c Placing Boom. Exports from Turkey Beton Dağ t c Placing Boom Exports from Turkey CUBA COLOMBIA SLOV İHRACAT HARİTASI / EXPORT MAP HAKKIMIZDA / ABOUT US Royal Makine Sanayi Ticaret Limited fiirketi nin faaliyet alan Hidrolik beton da t

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY by Kerem Halicio lu B.S., stanbul Technical University, 2003 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

GAZAL TUG AND TRAWLER LEADING IN NEWDESIGN VESSELS

GAZAL TUG AND TRAWLER LEADING IN NEWDESIGN VESSELS GAZAL TUG AND TRAWLER LEADING IN NEWDESIGN VESSELS 1 GAZAL TEKNECİLİK / GAZAL ( GAZAL TUG AND TRAWLER ) GENEL MÜDÜR / PAZARLAMA ÜRETİM MÜDÜRÜ / KALİTE FİNANS / KALİTE YÖNETİM GEMİ İNŞA MÜHENDİSİ / TAŞERON

Detaylı

LED Etanj Armatürler. LED Waterproof Luminaires. Pelsan ürünlerinin tamamına yansıyan inovatif teknolojiler ile en zorlu koşullar için ideal çözümler

LED Etanj Armatürler. LED Waterproof Luminaires. Pelsan ürünlerinin tamamına yansıyan inovatif teknolojiler ile en zorlu koşullar için ideal çözümler Etanj Armatürler Waterproof Luminaires Pelsan ürünlerinin tamamına yansıyan inovatif teknolojiler ile en zorlu koşullar için ideal çözümler Ideal solutions for the most demanding conditions with innovative

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

Sarıcı Design Studio iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir.

Sarıcı Design Studio iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir. iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir. Yapı iç mimarisi ile ürün tasarımının yanında tekne iç mimarisi ve dış stil tasarımı alanlarında da hizmet veren ofis tasarladığı

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı