Tasarımda Temel Etkile im: Temel Tasarım E itiminde Bütünle ik Ortak Zemin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tasarımda Temel Etkile im: Temel Tasarım E itiminde Bütünle ik Ortak Zemin"

Transkript

1 Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Eti Mahallesi, Yükseli Sokak, No: 5, Maltepe/ANKARA Tasarımda Temel Etkile im: Temel Tasarım E itiminde Bütünle ik Ortak Zemin Ö r. Gör. Dr. Dilek Akbulut Anahtar Kelimeler Özet Tasarım e itiminde zorunlu temel ders olan "temel tasarım", di er derslerini etrafında toplayarak programın belkemi ini olu turan stüdyo derslerinin ilki olarak belirir. Farklı bir uzmanlık alanı olan temel tasarım dersi, ö rencilere ö renim gördükleri tasarım alanında gerekli becerileri geli tirmeyi ve bilgi temin etmeyi amaçlar. Dersin ortak zemini, e itimin farklı bölümlerde birbirine paralel bir ekilde yürütülmesine olanak sa lar. Ancak ders programı, farklı tasarım disiplinlerinin gereksinimlerine göre de farklıla mak durumundadır. Bu çalı ma, Gazi Üniversitesi'nde farklı iki disiplinde e itim alan fen bilimleri kökenli endüstri ürünleri tasarımı ö rencileri ve sanat kökenli görsel ileti im tasarımı ö rencileri için temel tasarım programı olu turma giri imini ele almaktadır. Temel Tasarım Ortak Zemin Bütünle ik Proje Görsel leti im Tasarımı Endüstri Ürünleri Tasarımı BASIC INTERACTION IN DESIGN: THE COMMON INTEGRATED GROUND IN BASIC DESIGN EDUCATION Abstract In design education, the mandatory foundation course, namely basic design, appears as the backbone of the curriculum on which the rest of the design courses are structured. As a distinct field of specialization, basic design aims to provide the students with the required skills and knowledge for each field of design. The common ground of the course allows particular subjects to be taught in parallel in all departments. However the program needs to be diversified to fulfill the needs of distinct design disciplines. The paper aims to introduce an attempt to outline a program of basic design for two freshman student groups of Gazi University; the science-based industrial design students and the art-based visual communication design students. Keywords Basic Design Common Ground Integrated Project Visual Communication Design Industrial Design 23

2 1. Giri E itim prati inin amacı, belirli konular hakkında bilgi temin etmek, beceri ve duyarlılık geli tirmektir. Tasarım e itimi de programın belkemi ini olu turan stüdyo dersleri etrafında yapılanmı ve tasarım bilgisi, sanatsal beceriler ve teknik altyapıyı geli tirecek derslerden olu maktadır (Demirba, Demirkan, 2003: 437). Tasarım stüdyosu dersleri arasında temel tasarım, ö rencilerin tasarım mefhumu ile ilk kar ıla tı ı ders olması sebebiyle önem ta ımaktadır. Bu dersin programı, görsel düzenleme ilkelerinin yanısıra tasarım prati ine özgü malzeme ve teknikleri içerir. Aynı zamanda yaratıcılı ı te vik eden ders, ö rencide görsel duyarlılı ı güçlendirerek görsel tasarım hakkında bir farkındalık uyandırmayı hedefler. Mimarlıktan grafik tasarıma, tasarım e itimi veren tüm programlarda stüdyo derslerinin temelini olu turan bu dersin programı kabaca tasarım ögeleri, görsel algı ve düzenleme ilkeleri, tasarım ilkeleri ve üç boyutlu kavramları içermektedir. Belirlenen bu çerçeve, farklı tasarım disiplinlerinin gerekliliklerine göre adapte edilmektedir. Çerçeve, üç a amada ele alınmaktadır; birinci a amada temel beceriler kazandırılmaya çalı ılırken ikinci a ama profesyonel tutumu geli tirir. En önemli ve zor olan üçüncü a amada ise ö rencinin kendi de er yargılarını, sınıftaki tartı malar, kritikler, sunumlar ve jüri de erlendirmeleri aracılı ıyla olu turması hedeflenir (Denel, 1998: 52). Bu a amalar, dersin teorik, pratik ve pedagojik yön ve amaçları olarak de erlendirilebilir. Pratik, teorik ve pedagojik hedefler, sözkonusu evrensel temel dersin çerçevesini belirlemekle birlikte, uygulandıkları tasarım disiplinine göre de i iklikler de göstermektedir. Kendini takip eden stüdyo dersleri ve dolayısıyla profesyonel pratik için temel olu turması sebebiyle ö rencilere e itim gördükleri disipline yönelik bilgi sunumu ve beceri edindirme de hedeflenmektedir. Örne in, grafik tasarım ö rencisi daha çok iki boyutlu teknikler ve görsel ifade biçimleri ile donanırken mimarlık ö rencisi için üç boyutlu kavramlar daha fazla önem arz etmektedir. Öte yandan e itim prati inde temel tasarım, ayrı bir uzmanlık dalı olarak belirmektedir. Dolayısıyla dersin yo un içeri i ve farklı tasarım disiplinlerinin de i en e itsel ihtiyaçları, tasarım e itimcilerinin dersin alt dallarına odaklanmasını zorunlu kılmı tır. Ancak ortak temel zemin, belirli e itim hedeflerinin paralel yürütülmesine de olanak tanımaktadır. Bu çalı manın amacı, temel tasarım dersi programının nasıl ve hangi konularda endüstri ürünleri tasarımı ve görsel ileti im tasarımı 24

3 bölümlerinde etkile ti ini irdelemektir. Çalı ma, Gazi Üniversitesi'nde sözkonusu iki program için yürütülen temel tasarım derslerindeki uygulamalar dâhilinde bu iki disiplin için olu turulan temel programdaki bütünle ik projeler üzerinden sunulmaktadır. 2. Temel Tasarım E itimi Temel tasarım, sanat ve tasarım alanında e itim veren hemen tüm kurumlarda temel ders olarak bilinir. Bu kurumların ilk senelerinde uzmanlık alanına bakılmaksızın programda görsel dilin grameri ile ilgilenen ve genellikle adı "temel tasarım" olan bir ders mutlaka vardır. Bu görsel dil, tasarımda yaratının temelidir ve tasarımcı görsel düzenleme becerilerini geli tirmek için bu dilin ilkeleri, kuralları ve kavramları ile donanmak durumundadır (Wong, 1993: 41). Ders, esas olarak görsel karma ıklı ın farkına varmayı (Zelanski, Fischer, 1996: 2), görsel duyarlılı ı artırarak farkındalık yaratmayı (Akbulut, 2010: 5332), temel becerileri geli tirmeyi ve temel tasarım bilgisi sunmayı hedefler. Genel olarak ders programını olu turan ba lıklar; 1. Tasarım ögeleri: nokta, çizgi, yön, boyut, ekil, de er, doku, renk 2. Görsel algı: organizasyon ilkeleri, yakınlık, benzerlik, iyi ekil özellikleri, ekil-zemin ili kisi 3. Tasarım ilkeleri: tekrar, uyum, zıtlık, kavram, denge, birlik, egemenlik 4. Mekan, biçim, geometri: iki ve üç boyutlu kavramlar (Gürer, 1998: 33). olarak özetlenebilir. Tanımlı bu çerçevenin yanısıra dersin gizli programı da ö rencilere tasarım prati i için gerekli esas tavır ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Temel tasarım dersi, teorik, pratik ve pedagojik üç temel üzerinde durmaktadır. Tüm tasarım alanları için geçerli olan ve temel öge ve elemanları içeren müfredat çerçevesi, teorik temeli olu turmaktadır. Alan bilgisi ile de desteklenen bu teorik temel, dersin çekirde ini olu turur. Pratik temel, bu teorik bilginin ele alını biçimidir. Eyleme dayalı ö retim yapılan bu derste pratik, dü üncenin eyleme geçi halidir. E itim alınan 25

4 alana has malzeme bilgisi, teknik ve el becerilerinin geli tirilmesi, pratik temelin ana hedefleridir. Bu pratik temel, aynı zamanda mesle in zanaat kökeniyle de kurulan ba dır. Yaparak ö renme yoluyla bilgi, eyleme aktarılır. Pedagojik temel, öncelikle yaratıcılı ı ve soyut dü ünme yetisini geli tirmeyi hedefler. Ö rencinin profesyonel davranı modellerini ve kendi de er yargılarını olu turmasına, zihinsel engelleri kaldırmasına, tasarım kavramları geli tirmesine yardım eder. 3. Bütünle ik Programın Kökenleri 20. yüzyılın ba langıcına kadar bilgi ve deneyimin ustadan çıra a aktarımına dayanan Beaux-Arts sistemi, sanat ve tasarım okullarını ço unda uygulanan ortak pratikti (Arkun Kocadere, Özgen, 2012: 116). Profesyonel tasarım e itiminde temel dersin gereklili i, ilk olarak 1919'da kurulan Bauhaus'da ortaya konuldu. Gelene in yıkımından ziyade devamını hedefleyen bu okulda ö rencilere sa lam bir temel edindirmeyi hedefleyen ba langıç dersi, sonraki yıllarda atölye e itimi ile devam ettiriliyordu (Westphal, 1991: 40). "Vorkurs" olarak isimlendirilen bu ders, Kandinsky, Moholy-Nagy, Albers, Klee ve Itten gibi nonfigüratif ve soyut sanatçılar ve ö retmenlerin teorileri ve ö retileri ile beslendi. E itmenlerin "usta" olarak tanımlandı ı Bauhaus pedagojisinin belkemi ini de, bu dersin ilk ustası Johannes Itten olu turmu tur. Itten, ders dâhilinde temel üç eylem belirlemi tir; ö rencinin sanatsal yetene ini ve yaratıcı güçlerini serbest bırakmak, ö rencinin kariyer seçimini kolayla tırmak ve yaratıcı kompozisyon ilkeleri, biçim ve renk kurallarını sunmak (Wick, 2000: 101). Okulun kurucusu Gropius'un temsili ve soyut tasarımları düzenleyen içsel yasalar hakkındaki kanısı, yeni ö renciler için teknik ve malzemede birle tirici ilke i levini görüyordu. Esasen Gropius, ö rencinin yaratıcı güçlerini geli tirmesi ve malzemenin fiziksel do asına ve tasarımın temel yasalarına hâkim olması için pratik ve biçimsel konuların yanyana ö retildi i ikili bir yakla ım tanımlamı tı (Lloyd Jones, 1969: 157). Bauhaus deneyimi, dönü türülecek "malzeme", "biçimlendirme" süreci ve biçimlendirmeyle malzemeyi anlamlı bir varlı a dönü türecek "tasarım" prati i olmak üzere üç dayanak üzerinde ayakta durur (Bredendieck, 1962: 16). Temel olması sebebiyle Vorkurs, yaratıdan çok bu elemanlara ısınma ve onları "ke fetme" (Lloyd Jones, 1969: 157), 26

5 tasarımdan çok malzeme ve biçimlendirmeye odaklanma i levini görür. "Tasarım" bile eni, ilk yılı takip eden ve ö rencilerin kendi uzmanlık atölyelerine yo unla tıkları ikinci yıldan itibaren daha çok vurgulanır. Sanat ve endüstrinin do ru bütünle mesini hedefleyen Bauhaus'un amacı Gropius tarafından "zanaate katkı sa lamak amacıyla mü terek yükselme" olarak tanımlanmı tı (Droste, 1990: 22). Temel ders olan Vorkurs da bu hedefin gereksinimlerini kar ılamak için biçimi yüzeysel, yapısal ve i levsel niteliklerine bakmaksızın, bizatihi sistematik olarak çözümleyen bütünle ik bir program olarak tasarlanmı tı (Steino, 2006: 564). Vorkurs pedagojisi, Bauhaus'un 1933'de kapanmasından sonra da etkisini devam ettirmi tir. Itten'dan sonra Vorkurs'da görev alan Moholy Nagy, 1938'de ikago'da Institute of Design'da kurucu olarak görev alarak ABD'deki öncülerden olmu tur. Burada olu turdu u program, zorunlu bir Vorkurs ve ah ap, metal cam gibi uzmanla mı atölye e itiminden çok profesyonel prati e yönelik endüstri ürünleri tasarımı, grafik tasarım gibi üç yıllık uzmanlık alanı e itiminden olu maktaydı (Findelli, Benton, 1991: 98). 1950'lerin ortalarına kadar Almanya'da Werkkunstschule olarak tanımlanan okullar, Bauhaus pedagojisinin hâkim oldu u bir hazırlık sınıfı veya ba langıç yılı ile Bauhaus ö retimini sistemle tirerek e itim vermeye devam ettiler (Satir, 2006: 22). Ulm Hochschule für Gestaltung (UHG) da 1955'de benzer bir yakla ımla kuruldu. Bauhaus'da oldu u gibi ö renciler ortak ve zorunlu ilk sene sonunda be uzmanlık alanından birinde e itimlerine devam ediyorlardı. Bauhaus gibi etkili bir Alman okulu olan UHG, sanat ve teknolojiye kendine özgü bir yakla ım sergiliyordu. Öncelikle UHG, tasarımcının koordinasyon i levini üstlendi i bir sava sonrası endüstrisine do mu tu. Tasarımcıdan, maksimum verimlilik sa lamak için uzmanlarla i birli i yaparak üretimin en çe itli ihtiyaçlarını ve kullanımı, malzeme verimlili ini ve kullanıcının kültürel tatminini koordine etmesi bekleniyordu. Oysa Bauhaus, Gropius'un kendi deyi iyle sanatçılarla i birli i yaparak tasarımda ortak bir payda bulmaya ve bir "tasarım bilimi" geli tirmeye çalı ıyordu (Westphal, 1991: 39). Bu sebeple UHG'de tasarım e itimi, Bauhaus'un "yaparak ö renme" düsturunun yeni bilimsel ara tırma yöntemleri ve sava sonrası endüstri ili kilerini göz ardı etti i varsayılarak artık sanat tabanlı bir pratik olarak ayrıntılandırılmamaya ba landı (Betts, 1998: 75). Sonuç olarak, 27

6 müfredat daha çok bilim dersleriyle desteklendi. Benzer bir ekilde, ortak temel tasarım programı da sistematik bir yakla ım ile yeniden kurgulandı. Ders içeri i, görsel deneyler (simetri ve topoloji algı ve ö retilerine dayanan iki ve üç boyutlu çalı malar), atölyeler (ah ap, metal, plastik, foto raf v.b.), sunum (desen, yazı, dil, serbest el v.b.) ve yöntembilim (mantı a giri, matematik, kombinatorik ve topoloji) gibi konulardan olu maktaydı. Nitekim okulun farklı yakla ımında yöntembilim ve i levsellik önemli birer öge olarak kar ımıza çıkar. Bunun yanında teori ve pratik, %50 gibi bir oranda müfredatta dengelenmi tir (Jacob, 1988: 228). 4. Görsel leti im Tasarımı Ve Endüstri Ürünleri Tasarımı E itiminde Bütünle ik Temel Tasarım Programı Endüstri devriminin yol açtı ı en büyük tartı malardan birisi, belki de sanat ve tasarım kavramları arasındaki ayrı madır. 19. yüzyılda tümüyle de i en üretim anlayı ı, teknolojik ve sosyal de i imleri beraberinde getirmekle birlikte, dekoratif sanatlar devrimini de ortaya çıkarmı tır (Weill, 2007: 12). Teknik geli melerle artan üretim ve dü en üretim maliyetleri, niteliksiz ürünlerin ortaya çıkmasına yol açmı (Weill, 2007: 13), bu da yeni bir estetik anlayı ına gereksinimi ortaya koymu tur. Makinayı dı layan zanaat dü üncesine kar ılık sanat ve ticaretin birbirine kar ıt de il, temelde birbirini tamamlayıcı ögeler olması (Weill, 2007: 32) dü üncesi, bugünkü tasarım anlayı ının temelini olu turmu tur. Güzel sanatlar gibi tasarım da bir mesajı belirli bir kitleye aktarmayı amaçlayan yaratıcı bir süreçtir. Bu yaratıcı süreç dâhilinde temel hedef, mesaj olu turma ve bu mesajı do ru bir görsel organizasyon aracılı ıyla iletmektir. Resim, heykel gibi güzel sanat dallarının yanında i levsel ve ticari amaçlara hizmet eden tasarım dalları da çizgi, ekil, biçim, renk, doku gibi temel elemanları, temel prensipler dâhilinde kullanır. Ancak her ikisinde de süreci, farklı üretim ve tüketim unsurları yönlendirir (Zelanski, Fisher, 1996: 14-15). Her eyden önce tasarımcı, belirli bir mesajı hedef kitlesine aktarırken belirli maddi, fiziksel ve psikolojik sınırlamalarla kar ı kar ıyadır (Becer, 2006: 34). Uygulamalı tasarım alanı, endüstri ürünleri tasarımı, çevre tasarımı ve grafik tasarımı içerir. Bu üç alan, ya anan çevrenin in asına katkıda bulunur. Endüstri ürünleri tasarımı, nesnelerin kullanım ve üretimini 28

7 basitle tirmekle beraber güvenlik ve verimini de artırmaya çaba sarfeder. Grafik tasarım ve geni anlamıyla görsel ileti im tasarımı da ileti im ve estetik de erleri azamiye çıkarmaya gayret eder (Arntson: 1988, 3-4). Görsel ileti im tasarımı, fikir ve bilgiyi okunur veya görülür ekilde iletme prati idir. Vizyona dayanır ve grafik tasarım ve elektronik medya gibi iki boyutlu görüntü üreten araçlarla i ler. "Grafik" kelimesi, genel olarak temsiller, resimler ve yazı yerine kullanılır. Tüm sanatsal, teknik ve endüstriyel resim, yazı ve çizimleri, ço altma tekniklerini, baskı için boyama ve çizim teknikleriyle yapılan resimleri kapsayabilmektedir. Temel olarak güzel sanatların uygulamalı sanatlar ve yeni teknolojilerle bulu tu u bir zeminde görsel ö elerden bir ileti im dili yaratır (Aslan Odaba ı, 2006: 17). Öte yandan endüstri ürünleri tasarımı, kullanıcı ihtiyaçlarını kar ılayacak seri üretilmi nesnelerin yaratımı ile ilgilenir. Industrial Designers Society of America (IDSA), endüstri ürünleri tasarımını "kullanıcı ve üreticinin ortak menfaatine hizmet eden ürün ve sistemlerin i lev, de er ve görünü lerini optimize eden kavram ve özelliklerin yaratım ve geli tirme profesyonel hizmeti" olarak tanımlar (Ulrich, Eppinger, 1995: 155). Temel olarak görsel ileti im tasarımı iki boyutlu, endüstri ürünleri tasarımı üç boyutlu üretimle ilgilenir. Ancak bu iki alan, üretim kavramı etrafında birbirine yakınla ır. Görsel ileti im, ço u zaman bir sanat dalı olarak anılmakla beraber bilgi iletimi gibi i levsel bir ihtiyaca hizmet eder. Ötesinde, grafik yaratının "üretilebilirli i", endüstri ürünleri tasarımının ayrılmaz karakteristi i olan seri üretime de uymaktadır. Sözkonusu iki disiplin, aynı zamanda ambalaj ve bilgilendirme tasarımı gibi alanlarda bulu maktadır. Zanaatin güzel sanatlar ve mimarlık e itiminin tabanını olu turdu u, endüstrinin yeni yeni oturmaya ba ladı ı 1. Dünya Sava ı sonrası dönemde kurulan Bauhaus, sanat ve zanaati teknolojiyle bütünle tirme misyonunu da yüklenmi tir. Okul, öncelikle bir sanat akademisi ve zanaat okulu birle iminden do mu tur ve gerek e itmenlerine gerek mezunlarına tasarımcıdan ziyade "usta" ünvanı vermi tir. E itimde uzmanla ma, birinci yılın sonunda devam edilen atölyelerle sa lanmı tır. Bugünün endüstrisine eleman yeti tiren tasarım e itiminde ise uzmanla manın çok daha erken seviyelerde ba laması, bir 29

8 zorunluluk halini almı tır. Elbette ortak hedeflere odaklı temel tasarım e itiminde de her tasarım alanı için özellikle pratik temelde farklıla malar olmaktadır. Ancak bütüncül tasarım anlayı ı ve alanlar arası geçi ler, teorik, pratik ve pedagojik anlamda birden fazla hedefe odaklı bütünle ik projelerle sa lanabilmektedir Çalı ma Her ne kadar tüm tasarım ve sanat programlarında yer alsa da temel tasarım dersi, farklı bölümlerde farklı beklentilere yanıt verebilmektedir. Ülkemizde orta ö retim seviyesindeki kısıtlı sanat e itimi ve sözkonusu bölümlere kabulde uygulanan farklı de erlendirme usulleri, dersin farklı bölümlerde farklı ihtiyaçları ve beklentileri kar ılar ekilde programlanmasını zaruri kılmaktadır. Orta ö retimde görsel, sözel ve sayısal e itim almı farklı ö renci gruplarının farklı becerilerini geli tirerek ortak bir seviyeye getirmesi ve mesleki duyarlılık kazandırması, dersin ana hedefidir. Çalı ma, Gazi Üniversitesi bünyesinde Görsel leti im Tasarımı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde sürdürülen temel tasarım dersleri arasında bu tür bütünle ik projeler vasıtasıyla paralellik kurma giri imini sunmaktadır. Bauhaus ve UHG da sürdürülen bütüncül program deneyiminin aksine sözkonusu iki bölümde alan gerekliliklerine ve ö renci profillerine göre hazırlanmı farklı temel tasarım programları, iki alan arasında geçi sa layan bütünle ik projelerle birlikte yürütülmektedir. Sunulan örnekler, ve dönemleri arasında ders kapsamında olu turulmu bütünle ik çalı malardan seçilmi tir Ö renci Profili Orta ö retim kökeni itibariyle çalı mada örnek olu turan iki ö renci grubu birbirinden farklıla maktadır. Bu farklıla ma, sözkonusu bölümlere ö renci kabulünde uygulanan farklı usullerden kaynaklanmaktadır. Türkiye'de tasarım alanında e itim veren kurumlar, ya Ö renci Seçme ve Yerle tirme Merkezi tarafından düzenlenen merkezi sınav ile ya da kendi düzenledikleri yetenek sınavları ile ö renci kabul etmektedirler. Merkezi sınavlarda ö rencilerin sözel ve sayısal yetenekleri ölçülürken yetenek sınavları daha çok belirli becerilerin de erlendirmesine dayanmaktadır (Akbulut, 2010: 5331). Sözkonusu çalı mada örnek olu turan gruptaki 30

9 endüstri ürünleri tasarımı ö rencileri merkezi sistem sayısal a ırlıklı puan, görsel ileti im tasarımı ö rencileri ise yetenek sınavı ile yerle tirilmi lerdir. Dolayısıyla endüstri ürünleri tasarımı ö rencileri fen bilimleri kökenli, görsel ileti im tasarımı ö rencileri ise sanat kökenli olarak kabul edilebilir Ders Programı Ders programı, tasarım ögeleri, tasarım prensipleri, görsel algının temelleri, biçim ve geometri gibi ana ba lıkları kapsar. Programdaki ortak konular, uzmanlık alanına göre de i en teknik ve malzemelerle ele alınmaktadır. Fen bilimleri kökenli endüstri ürünleri tasarımı ö rencileri, kendileri için tümüyle yeni olan malzeme ve tekniklere alı makta zorluk çekerken sanat e itimine a ina görsel ileti im tasarımı ö rencileri ba langıçta daha çok iki boyutlu çalı malara yönelmektedir. Ders programı, birinci dönem ortak teorik temellerin siyah-beyaz daha çok ka ıt bazlı günlük uygulamalarla sunuldu u bir ekilde tasarlanmı tır. Renk çalı malarıyla ba layan ikinci dönem, ö rencilere yazılı bir biçimde sunulan haftalara bölünmü tasarım projelerinin yürütülmesi eklinde i lemektedir. Ö rencilerin bölümleri ve orta ö retim kökenleri itibariyle hazırlanan projelerin dersin ortak zeminini yansıtması kadar farklılıklar göstermesi de bir zorunluluk halini almı tır. Örne in iki boyutlu çalı malara alı kın ve yatkın olan görsel ileti im tasarımı ö rencileri ve üç boyutlu düzenlemeler ve kullanı ılılık konularına odaklanmı endüstri ürünleri tasarımı ö rencileri için ortak çalı malar yürütmek, her iki grup için de gerekli olan iki boyutlu duyarlılık ve üç boyutlu kullanı lılık gibi yeterliklerin geli mesi açısından önem kazanmaktadır. Sonuç olarak, teori ve pratik arasında, dolayısıyla da görsel ileti im ve endüstri ürünleri tasarımı arasındaki geçi kenli i sa layan bütünle ik projeler olu turulmu tur Örnek Proje 1: Bulmaca Seti Birinci dönem yürütülen bu bütünle ik çalı ma, siyah-beyaz ifade teknikleri, kur un kalem ve mürekkep çalı maları, grafik ve endüstriyel yakla ımlar gibi konuları birle tirmeyi hedefler. Problem tanımı u ekildedir: 31

10 Bulmaca seti ve ambalajını tasarlayın 1. Basamak: Belirlenen nesnelerden birini seçerek kara kalem tekni iyle etüdünü yapın (Endüstri ürünleri tasarımı ö rencileri için zımba, çakmak, kurba acık ve ya el feneri, görsel ileti im tasarımı ö rencileri hayvan ve ya bitki organik bir nesne) Aynı i lemi siyah mürekkeple, nokta ve çizgi kullanarak tekrarlayın. Çerçeveleme yaparak çalı manızdan bir detay alın ve verilen formata büyütün. Sonra siyah mürekkeple negatifini olu turun. 2. Basamak: Mürekkeple olu turdu unuz i inizi resimli bulmacaya dönü türün. Birimler en fazla 5x5 cm büyüklü ünde olmalıdır. 3. Basamak: Bulmaca ve çizimlerinizi ambalajlı bir set haline getirin. Setiniz, kapa ında büyütülmü negatif detayı içermelidir. Malzeme: Ka ıt bazlı De erlendirme kriterleri: Bulmaca: parça-bütün ili kisi, bulmaca seti-kullanıcı ili kisi Ambalaj: üretim, istifleme, kullanım senaryoları. Proje çerçevesinde iki boyutlu ifade tekniklerine hâkim görsel ileti im tasarımı ö rencileri, çalı malarını birer ürüne dönü türerek i levsellik, kullanı lılık, malzeme ekonomisi gibi endüstri tasarımı kaynaklı kavramlarla tanı mı tır. Aynı ekilde üç boyutlu çalı malara yakın endüstri tasarımı ö rencileri de grafik tekniklere a inalık kazanarak iki boyutlu ifade becerilerini geli tirmi tir. 32

11 ekil 1 a,b,c,: Resimli bulmaca, Umutcan Sevgili, 2013 (G T) ekil 2 a,b,c,: Resimli bulmaca, eyma Koçer, 2010 (G T) ekil 3 a,b,c,: Resimli bulmaca, Murat Berk Kaya, 2012 (EÜT) ekil 4 a,b,: Resimli bulmaca, Furkan Ayhan, 2012 (EÜT) 33

12 Örnek Proje 2: Sıcak-So uk Ka ıt Bardak Kılıfı Proje, sıcak-so uk renk çalı malarından olası gerçek hayat kullanımına geçi amaçlı tasarlanmı tır. Sıcak ve so uk içecek ta ımak için iki ka ıt bardak kılıfı tasarlayın. Kılıflar, aynı görsel dili yansıtmalıdır. De erlendirme kriterleri: 1. Renk: Sıcak ve so uk renkler, nokta, çizgi, doku 2. Biçim: Temel olarak, ka ıt bardak kılıfları, bardakla el arasında ısı yalıtımına hizmet ederler. Yanısıra, üretim, istifleme ve kullanım senaryolarını da gözönünde bulundurun. Renkli grafik tekniklerin üç boyut kazanması ve i levsellikle birle tirilmesini hedefleyen çalı ma, aynı zamanda görsel ileti im ve endüstri ürünleri tasarımı alanları arasında da bir geçi lilik sa lamı tır. ekil 5: Sıcak-so uk ka ıt bardak kılıfı, eyma Koçer, 2010 (G T) Örnek Proje 3: Sıcak-So uk Bohça Sıcak-so uk kontrastını doku, malzeme, boyut ve gergi kavramları ile ili kilendiren bir di er geçi projesidir. Proje, geleneksel Japon bohça ba lama tekni i "furoshiki"den esinlenerek olu turulmu tur. Furoshiki, farklı boyut ve ekillerdeki nesneleri ta ımak için sadece katlama ve dü üm atma ile bohça haline getirilen 1 metrekare bezdir (Nakayama- Geraerts, 2011: 6). Günümüzde sürdürülebilir alternatif bir ambalaj biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Proje tanımı, ö rencilerin varolan 34

13 bohçalama tekniklerine ba lanmalarını önlemek amacıyla furoshiki adını içermemektedir. Problemin ilk basamaklarında ö rencilerin iki boyutlu tekniklere odaklanması amacıyla nihai hedef olan bohça yapımı da anılmamı tır. 1. Basamak: lgili renkleri kullanarak sıcak ve so uk iki doku olu turun. Dokular, kontrast olmakla beraber görsel bütünlük ifade etmeli, aynı görsel aileden gelmelidir. (format: 25x25cm, malzeme: ka ıt, guaj boya) 2. Basamak: Olu turdu unuz iki doku arasındaki geçi i betimleyin. Her doku, ka ıtta %50 oranında yer alacaktır. Geçi eksenini seçmekte serbestsiniz (format: 40x40cm, malzeme: ka ıt, guaj boya) 3. Basamak: 100x100 cm boyutlarında beyaz bez ve 2 adet 1 litrelik cam i e ve ya kavanoz edinin. Cam i e ve ya kavanozları su ile doldurun ve bezi kesmeden ve ya dikmeden sadece katlayarak ve dü üm atarak bu iki dolu kabı ta ıyacak bir bohça yapın. Bohçanızı kaplardan birinde so uk, di erinde sıcak sıvı oldu unu dü ünerek, ısı yalıtımı ve gergi ili kilerini gözönünde bulundurarak olu turun. 4. Basamak: Cam kaplarınızın konumlarını gözönünde bulundurarak olu turdu unuz dokuları ve dokular arasındaki geçi i bohça kuma ınız üzerine uygulayın. Dokularınızın kullanıcıya ba lama ve dü üm ekli hakkında bir ipucu sa layaca ını unutmayın. Ö renilen kavramlar dâhilinde i lenen yüzeyin üç boyutlu i levsel bir ürüne dönü mesi, her iki ö renci grubuna gerçek hayatta ürünü deneyimleme olana ı vermi tir. Endüstri ürünleri tasarımı ö rencilerinin renkli tekniklere ve ifadelere yakınla ması, görsel ileti im tasarımı ö rencilerinin i levsellik, kullanıcıyı yönlendirme gibi kavramlarla tanı ması, projenin beklenen kazanımlarıdır. 35

14 ekil 6 a,b,: Bohça, Bü ra Koçak, 2013 (G T) ekil 7 a,b,c: Bohça, Murat Berk Kaya, 2012 (EÜT) ekil 8 a,b,c,d: Bohça, Bü ranur Kaygı, 2013 (G T) 36

15 ekil 9: Bohça, Do ancan Sa ıro lu, 2012 (EÜT) 5. Sonuç Endüstrile menin erken dönemlerinde tasarımda uzmanla ma belirgin de ildi ve sadece atölye prati ine dayanmaktaydı. Modern tasarım e itiminin öncüsü olan Bauhaus gelene i de birinci yıl e itiminde tasarım bile eninden ziyade malzeme ve biçim odaklı bir e itime yönelmi ti. Böyle bir durumda Bauhaus'da birinci yılda yürütülen Vorkurs, ke fe daha fazla vurgu yapan bütünle ik bir program biçimindeydi. Sözkonusu bütünle ik yakla ım, sonraki senelerde tasarımı sanat odaklı olmaktan çıkarıp bilimsel bir temele dayandırmaya çalı an enstitülerde bile etkinli ini korudu. Bütünle ik program tartı ması bugün de devam etmektedir. Esasen, genelde güzel sanatlar, özelde iki boyutlu disiplinler ortak bir dili payla ır. Kaldı ki temel tasarım prensiplerini uygulamak, görsel ileti imi kuvvetlendirir. Tasarım disiplinleri arasındaki ayrı ma, temel tasarım dersinde malzeme ve tekniklerle ö retilir. Öte yandan pedagojik hedefler ve teorik altyapı aynı kalır. Birer uygulamalı tasarım alanı olan ve insan yapımı çevrenin in asına katkıda bulunan endüstri ürünleri tasarımı ve görsel ileti im tasarımı, i levsel hizmet ihtiyacını kar ılamak amacıyla belirli bir miktarda üretilen iki ve üç boyutlu nesneler ile ilgilenir. Bu iki disiplinin etkile imi, kullanıcı ve üretici ile do ru ve verimli bir biçimde ileti ime geçen ürünlerin ortaya çıkması için önemlidir. 37

16 Sözkonusu iki disiplinin ürün anlayı ındaki farklılık, e itim süreçlerine de yansımaktadır. Endüstri ürünleri tasarımının üç boyutlu do ası, daha çok iki boyutlu uygulamalara a ırlık veren görsel ileti im tasarımına nazaran e itimde daha fazla üç boyutlu uygulama yapma gereksinimini de do urmaktadır. Öte yandan malzeme ve teknik gereksinimleri farklı olmakla birlikte bu iki alan için yürütülen temel tasarım dersindeki pratik-teorik bütünle me, muhtelif konuları ve de erlendirme kriterlerini birle tiren bütünle ik projeler ile sa lanabilir. Bu varsayımdan yola çıkılarak yürütülen projeler, ö rencilerin iki boyutlu ifade becerilerini geli tirmi, bir ürünün grafik ve ya endüstriyel anlamda verimlilik, i levsellik, kullanı lılık gibi kavramlar dâhilinde ele alınmasını sa lamı tır. Öte yandan iki boyutlu çalı maların üç boyutlu ürünlere dönü mesi, ö renciler için birer gerçek ya am deneyimi halini de almı tır. Bu tür bir bütüncül yakla ım, ö rencilere teorinin tasarım projelerinde nasıl kullanılaca ı ve disiplinler ve teknikler arasındaki geçi kenlik hakkında ipuçları da sa lar. Ancak ö rencilerin ortaö retimden getirdikleri farklı e itim altyapıları ve alanların farklı e itsel gereksinimleri, problem tanımı ve pedagojik yakla ımda küçük de i iklikleri zorunlu kılabilir. 38

17 Kaynakça Akbulut, Dilek, "The Effects of Different Student Backgrounds in Basic Design Education", Procedia - Behavioral and Social Sciences, 2(2010), Elsevier, 2010: Arkun Kocadere, Selay, Dalsu Özgen, "Assesment of Basic Design Course in Terms of Constructivist Learning Theory", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51(2012), Elsevier, 2012: Arntson, Amy, Graphic Design Basics. Holt, Reinhart and Winston Inc., New York, Aslan Odaba ı, Hatice, Grafik'te Temel Tasarım, Yorum Sanat, stanbul, Becer, Emre, leti im ve Grafik Tasarım. Dost, Ankara, Betts, Paul, "Science, Semiotics and Society: The Ulm Hochschule für Gestaltung in Retrospect", Design Issues, 14(2), The MIT Press, 1998: Bredendieck, Hin, "The Legacy of the Bauhaus", Art Journal, 22(1), College Art Association, 1962: Demirba, Osman, Halime Demirkan, "Focus on Architectural Design Process Through Learning Styles", Design Studies, 24, Elsevier, 2003: Denel, Bilgi, "Temel Tasarım ve De i im", Temel Tasarım / Temel E itim, haz. Necdet Teymur, Tu yan Aytaç Dural, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, Droste, Magdalena, Bauhaus, Benedikt Taschen, Köln, Findelli, Alain, Charlotte Benton, "Design Education and Industry: The Laborious Beginnings of the Institute of Design in Chicago in 1944" Journal of Design History, 4(2), Oxford University Press, 1991:

18 Gürer, Latife, "Yüksek Ö retimde Görsel Sanat E itimi" Temel Tasarım / Temel E itim, haz. Necdet Teymur, Tu yan Aytaç Dural, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, Jacob, Heiner, "HfG Ulm: A Personal View of an Experiment in Democracy and Design Education", Journal of Design History, 1(3/4), Oxford University Press, 1988: Lloyd Jones, Peter, "The Failure of Basic Design", Leonardo, 2(2), The MIT Press, 1969: Nakayama-Geraerts, Kumiko, Furoshiki, The Art Of Wrapping With Fabric, New Holland Publishers, London, Satir, Secil, "German Werkkunstschules and the Establishment of Industrial Design Education in Turkey", Design Issues. 22(3), The MIT Press, 2006: Steino, Nicolai. "Getting Design Teaching into Shape", Changing Trends in Architectural Design Education, (CSAAR 2006), haz. J. Al- Qawasmi, G. V. de Velasco, CSAAR, Rabat, Ulrich, Karl & Steven Eppinger, Product Design and Development, McGraw-Hill Inc., New York, Weill, Alain, Grafik Tasarım, Yapı Kredi Yayınları, stanbul, Westphal, Uwe, The Bauhaus, Studio Editions, London, Wick, Rainer, Teaching at the Bauhaus. Hatje Cantz Verlag, Stutgart, Wong, Wucius, Principles of Form and Design, Van Nostrand Reinhold, New York, Zelanski, Paul, Mary Pat Fisher, Design Principles and Problems, Van Nostrand Reinhold, New York,

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik Tasarımı II (PR 214) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik Tasarımı II (PR 214) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik Tasarımı II (PR 214) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I EÜT 101 Güz 4 6 0 7 12 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Göstergebilim (GRT 311) Ders Detayları

Göstergebilim (GRT 311) Ders Detayları Göstergebilim (GRT 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Göstergebilim GRT 311 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ürün Tasarımında Renk GTM 039 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Seminer (MGMT 500) Ders Detayları

Seminer (MGMT 500) Ders Detayları Seminer (MGMT 500) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seminer MGMT 500 Her İkisi 0 0 0 0 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sunum Becerileri ENG 202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 101, ENG 102,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I ICM 101 Güz 4 6 0 7 12 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları

Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Tanıtım Fotografçılığı GRT 206 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları

Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Pazarlama- İletişim ve Reklam SGT 430 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Metal Kesme Teorisi (MFGE 541) Ders Detayları

Metal Kesme Teorisi (MFGE 541) Ders Detayları Metal Kesme Teorisi (MFGE 541) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Metal Kesme Teorisi MFGE 541 Her İkisi 2 2 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 508) Ders Detayları

İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 508) Ders Detayları İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 508) Ders Detayları Ders Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Kodu MGMT 508 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliği'ne Giriş IE 103 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi (EUT244) Ders Detayları

Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi (EUT244) Ders Detayları Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi (EUT244) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi EUT244 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul

Detaylı

İngilizce Yazı Becerisi I (ETI101) Ders Detayları

İngilizce Yazı Becerisi I (ETI101) Ders Detayları İngilizce Yazı Becerisi I (ETI101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Yazı Becerisi I ETI101 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Sihirli Parmaklar Öğrencilerimizin; çizgi, renk, doku, kompozisyon, perspektif gibi bilgilerini geliştirerek resim sanatını sevdirmek

Sihirli Parmaklar Öğrencilerimizin; çizgi, renk, doku, kompozisyon, perspektif gibi bilgilerini geliştirerek resim sanatını sevdirmek Hareket Eğitimi Küçük Dev Adamlar Haydi Dans Et Filenin Yıldızları 1.2. SINIFLAR AFTER SCHOOL CLUB SPORTİF SANATSAL BİLİMSEL/KÜLTÜREL Ritm Atölyesi Etkileşimli Masal Öğrencilerimizin yürüme, koşma, sıçrama,

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (PR 337) Ders Detayları

Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (PR 337) Ders Detayları Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (PR 337) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri PR 337 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

Akran Koçluğu Koçluk Becerileri

Akran Koçluğu Koçluk Becerileri Akran Koçluğu Koçluk Becerileri Öğretmenlere, sporcular gibi koçluk edilirse, yeni edindikleri becerileri uygulamaya koyacaklardır. Öğretmen Başarısının Öğrenci Başarısına Etkisi 60 52 50 40 30 20 10 6

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Giderilmesinde Farklı Uygulamalar

Giderilmesinde Farklı Uygulamalar Kavram Nedir? Kavramların Önemi Kavram Ö retimi Kavram Yanılgıları Kavram Ö retimi ve Yanılgılarının Giderilmesinde Farklı Uygulamalar Olgular Kavramlar lke ve Genellemeler Kuramlar ve Do a Kanunları Kavram

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Bilgisayar Oyunları İçin Karakter Vesahne Tasarımı (SGT 446) Ders Detayları

Bilgisayar Oyunları İçin Karakter Vesahne Tasarımı (SGT 446) Ders Detayları Bilgisayar Oyunları İçin Karakter Vesahne Tasarımı (SGT 446) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Oyunları İçin Karakter Vesahne Tasarımı

Detaylı

Ergonomi (EÜT 232) Ders Detayları

Ergonomi (EÜT 232) Ders Detayları Ergonomi (EÜT 232) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergonomi EÜT 232 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi 510 Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi Dr. Elif Bakar, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, elifbakar@gmail.com Özet Fen

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (PR 223) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (PR 223) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (PR 223) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I MMR 205 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Hukuk İngilizcesi-II (LAW 252) Ders Detayları

Hukuk İngilizcesi-II (LAW 252) Ders Detayları Hukuk İngilizcesi-II (LAW 252) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hukuk İngilizcesi-II LAW 252 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

Desen II (GRT 104) Ders Detayları

Desen II (GRT 104) Ders Detayları Desen II (GRT 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Desen II GRT 104 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Desen 1 Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Aydınlatma ICM 331 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Görsel Programlama (COMPE 422) Ders Detayları

Görsel Programlama (COMPE 422) Ders Detayları Görsel Programlama (COMPE 422) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Görsel Programlama COMPE 422 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (CEAC 401) Ders Detayları

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (CEAC 401) Ders Detayları Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (CEAC 401) Ders Detayları Ders Adı Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Ders Kodu CEAC 401 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 0 4 0 2 6 Ön Koşul

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Mühendislik Temelleri (CE 101) Ders Detayları

Mühendislik Temelleri (CE 101) Ders Detayları Mühendislik Temelleri (CE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mühendislik Temelleri CE 101 Güz 1 0 0 1 1 Ön Koşul Ders(ler)i Bulunmuyor Dersin

Detaylı

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Islak Mekan Tasarımı İÇM 304 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları

Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Grafik Tasarımında Desen I GRT111 Güz 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Çelik Yapılar (GTM 075) Ders Detayları

Çelik Yapılar (GTM 075) Ders Detayları Çelik Yapılar (GTM 075) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çelik Yapılar GTM 075 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

DERS PROFİLİ. Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6. Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6. Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Çağdaş Sanat Atölye (SGT 321) Ders Detayları

Çağdaş Sanat Atölye (SGT 321) Ders Detayları Çağdaş Sanat Atölye (SGT 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Sanat Atölye SGT 321 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Öngerilmeli Beton (CE 550) Ders Detayları

Öngerilmeli Beton (CE 550) Ders Detayları Öngerilmeli Beton (CE 550) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Öngerilmeli Beton CE 550 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 342 Betonarme (veya

Detaylı

Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (CE 567) Ders Detayları

Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (CE 567) Ders Detayları Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (CE 567) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI A2 BÖLÜMÜ SORULARI Teorik Soru Sayısı: 30 İstenilen Başarı Oranı : % 70 ( 21 Soru ) 1 KONULAR İşe Alım Süreci İşyeri Ziyaretleri Personel İhtiyaç Analizi Meslek

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE T.C. MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE AMAÇ: T.C. ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI STAJ ESASLARI Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ve beceri kazandırmaya yönelik

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi Amaçlar 2 Tasarımın ne olduğunu ve çeşitli tasarım türlerinin

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Grafiği GRT374 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

Animasyon II (SGT 426) Ders Detayları

Animasyon II (SGT 426) Ders Detayları Animasyon II (SGT 426) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Animasyon II SGT 426 Bahar 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i SGT 429 Animasyon I GRT 207

Detaylı

Cambridge IGCSE Program Tanıtımı

Cambridge IGCSE Program Tanıtımı Cambridge IGCSE Program Tanıtımı Cambridge Uluslararası Sınavları 5-19 yaş grubuna yönelik uluslararası eğitim-öğretim programları ve yeterlilikleri sağlayan dünyanın en büyük kurumu 160 tan fazla ülkede

Detaylı

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Mesleki İngilizce-II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Öğrencinin içinde bulunacağı

Detaylı

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Teknik Resim IE 104 Bahar 1 2 0 2 8.5 Ön Koşul

Detaylı

Serbest El Çizim (İÇM 114) Ders Detayları

Serbest El Çizim (İÇM 114) Ders Detayları Serbest El Çizim (İÇM 114) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Serbest El Çizim İÇM 114 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

İllüstrasyon (GRT 303) Ders Detayları

İllüstrasyon (GRT 303) Ders Detayları İllüstrasyon (GRT 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İllüstrasyon GRT 303 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Özgünbaskı (GRT 305) Ders Detayları

Özgünbaskı (GRT 305) Ders Detayları Özgünbaskı (GRT 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Özgünbaskı GRT 305 Güz 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Temel Tasarım Ders No : 0907009 : 5 Pratik : Kredi : 5.5 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Kentsel Dönüşüm Uygulamaları GTM 084 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı