ONARıLMıŞ POLIMER KOMPOZIT PLAKLARıN NÜMERIK ANALIZI. NUMERıCAL ANALYSIS OF REPAıRED POLYMER COMPOSITE PLATES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONARıLMıŞ POLIMER KOMPOZIT PLAKLARıN NÜMERIK ANALIZI. NUMERıCAL ANALYSIS OF REPAıRED POLYMER COMPOSITE PLATES"

Transkript

1 2. ULUSLARARASI KATILIMI I POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUM. SERGİ VE PROJE PAZARİ MrouMtKii < o\ın>\ın:sntposıı w HMIIBIIIOS A\NBROMR-KM M tsnısmtsarıoyu PARTHIPAST) ONARıLMıŞ POLIMER KOMPOZIT PLAKLARıN NÜMERIK ANALIZI NUMERıCAL ANALYSIS OF REPAıRED POLYMER COMPOSITE PLATES Cesim Atas*. ()lgay I )ağdclcn Doku: Eyliil Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi. Makina Mühendisliği Bölümü, Bor no va. İzmir ccsim. atasftı deu.cdu.tr ÖZKT Bu çalışmada, onarılmış numunelerin LUSAS sonlu elemanlar programı ile nasıl model İçildiği kısaca açıklanmış vc yapılan analizlere örnekler verilmiştir. Amaç onarım parametrelerinin katkısını ortaya koymak olduğu için burada ağırlıklı olarak çekme yüklerine maruz numuneler için sonuçlar verilmiştir. Nümerik analiz sonuçları deneysel sonuçlar ile karşılaştırmıştır. Anahtar kelimeler: Polimer kompozit. onarını, nümerik analiz, optimizasyon ABSTRACT Therc has been a grovviııg interest, particularly during the lası few decades. ııı thc use of fiber reinforced polymer ıııatrix composites in structural applications rangiııg from aircralt and space struclures lo marine and automotivc industries. This is bccatıse fiber reinforccd polymer composites have nuıııcrous advantagcs over conventional materials. includıng lightwcighl, lııglı strcngtlı-to-weıghı ratio, durability and ease of repair. "I.asc of repair" is alvvays referred lo as one of the mosi signiftcant featurc of daınagcd compositc struetures in literatüre. Many damages may occur ııı composite struclures during either manufacturiııg or service life in parallcl with their growing usage. llıc effective repair of these damages has bccome an iıııportant research topıe. İn tlııs work, ıııodcling a repaircd sample ııı LUSAS, finite element software, is presenteıl along vvitlı some analysis results. The effect of thc repair parameters such as lengtlı of step. number of step and stacking scıjuence on the mcchanical performance of the samples ıs cxamincd. Stress analysis of thc 175

2 2 ULUSLARARASI KATILIMLI POLİMERİK KOMPOZİTLER SF-MPOZYlİM, SERtil VE PROJE PAZARI 2nd POUMERİC COMPOSITE SYMPOSIUM. EXHIBTT1QN AND BROKERAOE EVENT (INTERNATIONAL PARTİCİPANT) prepared fiııite element modcls are carricd out. The results obtained are provided along \vıth discussions. Tensile loading is only considered in ıhe aııalyses. Nuıııerical analysis results are comparcd wiıh those of cxpcrimcnts. Keywords: Polymer compositc, repair, numcrical analysis, optimization 1. Giriş Fiber takviyeli ve polimer matrisli kompozitlerin havacılık ve uzay araçlarından, deniz vc otomotiv endüstrisine kadar değişen pek çok sahada kullanımına, özellikle son dönemlerde, artan bir ilgi vardır. Bunun nedeni; fiber takviyeli polimer kompozitlerin klasik malzemelere oranla sahip oldukları hafiflik, yüksek "dayanım/ağırlık" oranı, dayanıklı ve kolay onanlabilmc gibi avantajlardır. "Kolay onarılabilme" literatürde her zaman hasarlı kompozit yapıların cn önemli özelliklerinden (avantajlarından) birisi olarak belirtilmektedir. Kullanım alanlarının artması ile birlikte gerek kompozit yapıların üretimi sırasında gerekse kullanımları sırasında hasarlar meydana gelmektedir. Bu hasarların verimli bir şekilde onarımı önemli bir çalışma konusu haline gelmiştir. Bu bağlamda, onarını yöntemleri ve onarılmış kompozitlerin performansları üzerine literatürde sunulmuş pek çok analitik, nümerik ve deneysel çalışma mevcuttur [1-9). Bu çalışmada, onarılmış numunelerin LUSAS sonlu elemanlar programı ile nasıl modellendigı kısaca açıklanmış vc yapılan analizlere örnekler verilmiştir. Sonuçlar deneysel veriler ile karşılaştırılınıştır. 2. LUSAS ile Modelleme LUSAS'ta oluşturulan modellerde kompozit kısımların hasar analizi için "Hashin Kriteri" seçilmiştir. Ilashiıı kriterinde matris, fiber ve matris+fıber kırılmaları kontrol edilebilmektedir. Bu amaçla kullanılabilen eleman tipleri Şekil I 'de verilmiştir. 176

3 2 ULUSLARARASI KA III İMLİ POLİMERiK KOMPOZİTLER SEMPOZYUM, SEROl VI PROJE PA/ARI 2nd POUMERİC COMPOSITE SYMPOSII U EMIIBITION AND BROEERAGE El F.NT IİNTER SATIONAI. PAR III İP ANT} LUSAS ile yapılan modellemede çözülmesi gereken en önemli problem ise onarımdaki yapışma ara yüzeyinin oluşturulması ve tanımlanması olmuştur. Bu alnaçla, programdaki arayü/ey (intcrface) elemanlar kullanılmıştır. Ara yüzey elemanları, tabakalar arasında, delaminasyon potansiyeli olan yüzeylerde tabakalar arası hasar, çatlak büyümesi ve ilerlemesi durumlarında kullanılabilmektedir. Bunun için yapışma arayüzcylerini modellemek için kullanılan "intcrface" eleman özellikleri (kırılma enerjileri gibi) deneysel olarak tespit edilmiştir. Şekil 2. Karşılıklı olarak yapışmanın söz konusu olduğu tüm ara yüzeylerde; lineer veya ikinci dereceden (kuadralik) interpolasyon derecesine sahip kare veya üçgen ara-yüzey elemanları, Şekil 3, kullanılabilmektedir. Şekil 4'te bir modelde yapışma ara yüzeyleri için "intcrface" eleman tanıtılması gösterilmiştir. Bıı tanıtımdan sonra ana parça vc yama hacimleri birleştirilerek analize hazır hale getirilmekledir. Strength Sekil 2 LUSAS ile çözümde aravüzev elemanlarının özellikleri Sınır koşulları tanımlanırken, numunenin bir larafı sabiı tutulmuş bir tarafına ise hırım alana gelen düzgün yayılı yük (N/mııı ) uygulanmıştır. Böylece; bir anlamda numunenin bir ucuna gerilme şeklinde adım adım yük artışı (ineremental) yapılarak analizler yapılmıştır. Bu da, çözümlerde belli bir eksenel gerilme artışına karşılık onarım (yama) bölgesindeki gerilme dağılımını vc değerlerini doğrudan görme ve yorumlama imkânı sunmuştur. 177

4 2. ULUSLARARASI KATll İMLİ POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUM. SERGİ VE PROJE PAZARI :njr<)i.i.wkh COMI-OSITE M MI'OSIL II / MIIBIIIOS AM> HKOKER. Iı./. Ll t\ril\tek\ 1TIOSAI l'ihik ll'astj Şekil 3 LUSAS ile yapışma ara yüzeyi modellemede kullanılabilen "iııterface" elemanlar Bindirme kısmı, Basamaklı kısım Ana parça Şekil 4 Modelde yapışma ara yüzeyleri için "iııterface" eleman oluşturma Modellerde numunelerin her iki ucundan (belli bir mesafede) z-doğrultusunda da deplasman sınır şartları konmuş ve gerçek bir çekme deneyine en yakın sınır şartları sağlanmaya çalışılmıştır. Şekil 5. I Kiİhiui Miı ijiiilan (tırünışbrtp: t t t i t t \ V I. I ;/ DıİNim mih )unln 1 ' ' ' ' ' I ; - ^ ı m. ^ ^ ' m ^; i» { 1 I I I l I I I 1 I I I I Şekil 5 Modcllemede kullanılan sınır şartları Bu çalışmada üç boyutlu olarak oluşturulan modeller içiıı üç lip kırılma ıııodu (açılma, kayma ve yırtılma) aynı anda tanımlanmıştır. Şekil 6. Modellerde kullanılan malzeme özellikleri ASTM standartlarına göre deneysel olarak tespit edilmiştir. Tablo

5 2 ULUSLARARASI KANLIMI I POI İMİ RİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUM, SERGİ VI. PROJE PAZARI 2nd POUMERİC COMPOSITE SYMI'OSll M E MIIBITION AND BROEERAOE EVES TIINTERNA TIOSAL PARTİCİPANT) Şekil 6 Kırılma modlan I ahlu I Nümerik analizde kullanılan malzeme özellikleri Malzeme Özellikleri Değer Kıber doğrultusundaki elastisite modülü. Eı (GPa) 27.4 Eibere dik doğrultudaki elastisite modülü. I-.. (GPa) 11.2 Kayma Modülü. G,ı(GPa) 2.3 Poisson oranı, u, l iber doğrultusundaki mukavemet değeri (çeki). X, (MPa) 483 l iber doğrultusundaki mukavemet değeri (bası). X, (MPa) 350 libere dik doğrultudaki mukavemet değeri (veki), Y, (MPa) 123 Fibere dik doğrultudaki mukavemet değeri (bası), Y t (MPa) 207 Kayma Mukavemeti, S(MPa) 63 Kırılma Enerjisi. Cin (kj 'nr) 4.92 Kırılma Enerjisi, Cim (kj m - ) 9.41 Optimizasyon için Onarım Parametreleri Kompozit yapılarda onarım metot ve parametrelerinin geliştirilmesiyle; onarını optimizasyonu konusu önem kazanmıştır. Onarını optimizasyonu; malzeme seçimi, geometri, üretim metotlan gibi konular için belirli amaç fonksiyonlarına göre belirlenen değişkenlerle yapılır. Bu çalışmada daha çok basamak u/uııluğu, basamak sayısı, bindirme uzunluğu ve labaka dizilişi gibi değişkenler kullanılarak I USAS 14.3 sonlu eleman programı ile nümerik analizler yapılmıştır. Şekil 7'de bu çalışmada kullanılan modellerden bir tanesi şematizc edilerek optimizasyondaki onarım parametreleri gösterilmiştir. Bindirme kısmı Basamaklı kısım. i ^ i a ' Ana parça Şekil 7 Dört basamaklı yama ve bindirme kısmından oluşan onarım modeli a: basamak uzunluğu, L: bindirme uzunluğu, b: yama derinliği 179

6 2 ULUSLARARASI KATILIMI I POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUM. SERGİ VE PROJE PAZARI MPOUSO-KH COMPOSITEsnınm v I:\IIIBITIOS ASI>BMMRAÜEJMST<ısn.R\Aııosu. PAKTIÇIPASTI Efektif onanın geometrisinin lespili için, burada yama derinliği sabit tutularak, analizler dört farklı parametrenin değiştirilmesiyle gerçekleşmiştir. Hu parametreler şöyledir: Basamak u/uıılıığu (a) oplimizasvonu: Bindirme uzunluk farkı (I.) sabil alınarak, basamak uzunluğunun a=10, 15 ve 20 mm değerleri için analizler yapılmıştır. Bindirme uzunluğu (I.) optimizasyonu: Basamak uzunluğu (a) sabil alınarak bindirme uzunluk farkının L a-5, L=a ve L a+5 mm değerleri için analizler yapılmıştır. Tabaka diziliminin (I)) optimizasyonu: Burada yama bölgesinde 3 farklı tabaka dizilişi göz önüne alınarak analizler yapılmıştır: 0 x, [90]*, [0/90/+45/-4S] s. Basamak sayısı (N) optimizasyonu: Basamak sayıları I, 2 ve 4 olacak şekilde analizler yapılmıştır. Aşağıda yapılan bu analizlere örnekler verilmiştir. 4. Analiz Sonuçları ve Değerlendirmeler 4.1. Basamak Uzunluğunun (a) Etkisi Burada, dört basamaklı bir yama için 0» tabaka dizilişine sahip (Dİ) modeller göz önüne alınarak ve üç farklı uzunluk seçilerek basamak uzunluğu (al=10mm, a2 I5mm, a3=20mm,) etkisi incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, belirlenen basamak uzunlukları arasında a-m5 mm (a2)'nin en uygun seçenek olduğu görülmüştür. Farklı "a" değerleri için eşdeğer gerilme ve ilk akmayı başlatan gerilme değerleri Şekil X'de verilmiştir. Görüldüğü gibi gerilme değeri daha yüksek olmakla birlikte a2 15 mm'lik numunelerde akma meydana gelmemiştir Şekil 8 Farklı "a" değerleri için en büyük eşdeğer ve akma gerilme değerleri 180

7 2. ULUSLARARASI KATILIMI I POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUM. SERGİ VE PROJI PAZARI :miroıimericcourosm: srurosıt \ı. t:\nmmo\a\dbrokerauee I ESI IISTERSAIIOSAI PAR ncıi'astt 4.2. Bindirme Uzunluğunun (I.) İ tkisi Bir dıgcr parametre de bindirme (üst yama) uzunluğudur. Bu mesafe, basamaklı yamanın başlangıç bölgesinden ana parça üzerine uzanan uzunluk olarak seçilmiştir. Bir köprü görevi gören bu yama, onarımda ana parçaya tutunarak basamaklı yamadaki gerilme yığılmalarını önlemek vc nispeten düzgün bir gerilme dağılımı elde etmek ve orijinal yapıya yakın bir mekanik performans elde etmek için kullanılır. Burada, 448 S Z 446 "E 444 O 442 I 440 t/v " 438 X Lİ L2 L o 200 O 100 L1 L2 L3 Şekil9 l aikli "a" değerleri için cn biiyilk eşdeğer vc akma gerilme bindirme uzunluğu basamak uzunluğuna göre ayarlanmıştır. Basamak uzunluğu (a) sabil alınarak bindirme uzunluk farkının l, a-5, L 2 a ve l.ı ıı+5 mm değerleri için analizler yapılmıştır. Yine burada da. dört basamaklı bir yama için 0 K tabaka dizilişine salıip (l)l) modeller göz önüne alınarak L'nin etkisi incelenmiştir. 0 H tabaka dizilişine sahip. 4 basamaklı vc basamak uzunluğu a için yapılan analiz sonuçları Şekil 9'da verilmiştir. Dikkat edilirse L,a değerleri için bir akma meydana gelmemiştir Tabaka Diziliminin (D) Etkisi Açı oryaııtasyonları ve kodları şöyledir: D1=[0] 8) D2-[0/90) : D3 (0/90/45'-45]s Şekil 10'da, a l. 15 vc tabaka sayısı N=2 ve N 4 için yapılan analize ait grafikler verilmiştir. Grafiklerde 2 basamaklı onarını için maksimum eşdeğer gerilmelere ilave olarak ilk akma gerilme değeri dc verilmiştir. Ancak 4 basamaklı onarım için yapışma ara yüzeyinde akmalar meydana gelmemiştir. Bu nedenle sadece eşdeğer gerilme değerleri verilmiştir. Bu da onarımda basamak sayısının arttırılmasının önemini ortaya koymakladır. 1X1

8 2 ULUSLARARASI KATILIMLI POI İMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUM,SERCil VE PROJE PAZARİ!ndPOIIMERK' COMPOSİTE SYMPOSIUM. EMIIBITION AND BROKERAGE E\ ENT (INTERNATIONA/. PARTICIPANT) 4.4. Basamak Sayısının (N) Etkisi Onarımda en önemli parametrelerden birisi de basamak sayısıdır. Düzgün gerilme dağılımları elde etmek ve gerilme yığılmalarını minimize etmek için basamak sayısının lespiti büyük öneme sahiptir. Çalışmada, yama derinliği aynı olan modellere I, 2 ve 4 basamaklı yamalar yapılarak bu eıki incelenmiştir. Daha önceki analizlerde en uygun modellerden birisi olarak a I. 15 mm parametreleri tespit edilmişti. Burada bu parametreler sabit tutularak farklı Dİ, D2 ve D3 dizilimleri için onarılmış numunelerde basamak sayısının etkisi incelenmiştir Şekil 1 l'de, a l. 15 ve 1)1 ()]s dizilimi için yapılan analize ait grafikler verilmiştir N=2 240 & 220 N = r 200 f D1 D2 D3 S 160 O g * 100 D1 D2 D N=4 420 i O S S 360 D1 D2 D3 Şekil 10 Farklı basamak sayıları için di/ilimin en büyük eşdeğer ve ilk akmayı (kırılmayı) başlatan gerilme değerlerine etkisi <50 " ^120 c115 "110 >3» ~ 100 Şekil 11 Farklı dizilimler için basamak sayısının en büyük eşdeğer ve ilk akmayı (kırılmayı) başlatan gerilme değerlerine etkisi 182

9 2 I I I Sİ ARAKASI KATILIMI I l'olimi RİK KOMPOZlI'l İ R SEMPOZYUM. SI R(il VI PROJE l'a/ari mihh.iim-.ru. < omi'ohites) \tr<m sı ı mibinos < v/' HKuhtmaı 111 \tiixternatios i i i'ahik ihanti 4.5. Nümerik Analizlerin Deneysel Sonuçlarla Karşılaştırılması I USAS Profiramı'nda yapılan analizlerin tutarlılığını belirlemek için deneysel sonuçlara da ihtiyaç duyulduğundan; bir kompozit plaka üretilip, uygun boyutlardaki çekme numuneleri kesilerek çekme deneyleri yapılmıştır- Bu bölümde analız ve deneylerde dört farklı model karşılaştırılmışım. Bunlar; Dört tabaka yamalı, dört tabaka sürekli ve bindirme yamalı model; 4TB Dört tabaka yamalı. dört tabaka sürekli model; 4T İki tabaka yamalı, altı tabaka sürekli ve bindirme yamalı model; 2TB İki tabaka yamalı, altı tabaka sürekli model; 2 I olarak adlandırılmıştır, Bütün yamalar ıkı basamaklı olarak nıodcllcnmiştir. Basamak uzunlukları ve bindirme uzunlukları 50 mııı boyutunda, eşit olarak alınmış ve numune toplam boyutu 350 mm olarak belirlenmiştir. Numune boyutlarının büyük seçilmesinin nedeni yama oluşturmada yaşanan zorluklardır. Burada amaç. sadece nümerik analiz sonuçları ılc deneysel sonuçlar arasında karşılaştırma yapmaktır. Şekil 12 Oluşturulan modellerin kopma gerilmelerinin deneysel ve nümerik olarak karşılaştırılması Şekil 13 ve!4'dc analiz aynı numune boyutları ve özellikleri için yapılan analiz ile deney sonuçları arasındaki uyum görülmektedir. Yapışma noktasında başlayan ve kırılma ile sonuçlanan hasar Kırılma ile sonuçlanmayan ancak malzemede beyazlaşma ile kendisini gösteren tabakalar arası matris kırıklarının gözlendiği bölge

10 2 ULUSLARARASI KAHI İMLİ l'oi IMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUM. SERUl VE PROJI PAZARI.wrouMtRH anırtısın: syurosıı sı ixhimthixa\t>rrokiragi:ij ist<i\terxatiiisai. i'artiitpanti Sekil 13 4TB no'lu numuneler için LUSAS analizinde hasar böleeleri Şekil 14 4TB no'lu numuneler için deney sonucundaki hasarlı bölgeler 5. Sonuç Ara yüzey elemanları kullanılarak onarılmış koınpoziı plaklar için yapılan sonlu eleman analizlerinin deneysel sonuçlara yakın olduğu tespit edilmiştir. Bu da, çalışmada takip edilen modcllcmc vc analiz yönteminin onarılmış yapıların analizinde verimli bir şekilde kullanılabileceğini ortaya koymuştur. 6. Teşekkür Bu çalışma I07M406 nolu TÜBİTAK projesi kapsamında yapılmıştır. TÜBİTAK'a verdiği destekten dolayı teşekkürlerimizi sunarız. 7. Kaynaklar l F.Z. Ilu, C. Soutis, "Strength Prediction of Patch-Repaired CFRP laminates loaded in compression" Composites Science and Technology, 60: , B.A Gama. C. Cichanovvski, J.W. Gillespic Jr., "Static and Dynamic Axial Compression of Scarf Rcpaired Thick Scction Compositc Laminates" International SAMPE Synıposiuııı and Exhibition (Proeeedings). 48 I: M.V. Ilosur, U.K. Vaıdya, D. Myers, S. Jeclani, "Studics on the Repaır of Ballistic lıııpact Damaged S2-Glass/Viııylcstcr Laminates" Composile Struetures, 61: , M. Belhouari, B.B. Bouiadjra, A. Megucııı, K. Kaddouri, "Comparison of Double and Single Bonded Rcpairs lo Symmetric Composile Struetures: A Numerical Analysis" Composite Struetures, 65: 47 53, R.L. Keller, "Challeııges in Compositc Maiıılenance and Repair: A Pcrspcctivc" International SAMPE Technical Conference. SAMPE 2004: , Z. Marioli-Riga, D. Xcnos, C. Vrettos, "A Standard Analysis Methodology For the Stress Analysis of Repaircd Aircraft Struetures with the Method of Compositc Patclı Repair" Applied Composite Materials. 11: ,

11 2 ULUSLARARASI KATILIMLI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUM. SERGİ VE PROJE PAZARI -WI'OLIMERİI (OAtPOSlTE SniPOSlUM. EJCHIBITION AND BROKERAGE EVENTHNTERNATIONAL PARTICIPANT) 7 A.C. Okafor. N. Singh. U.F. Encmuoh, S.V. Rao, "Design. Analysis and Performancc of Adhcsivcly Boııded Compositc Patch Repair ofcracked Aluminum Aireratt Panels" Composite Struclures, 71: 25X-270, A li. Harman, C.H. Wang, "İmproved Design Methods For Scarf Repairs lo lliglıly Strained Compositc Aircrafl Structure" Composite Struclures. 75: D. Tzctzis. P.J. Hogg, "Bondline Tougheııing of Vacuum Infiısed Compositc Repairs" Composites: Part A. 37: ,

12 2. ULUSLARARASI KATILIMLI PC)I İMhRIK KOMPOZİTLER SEMPOZYUM. SERGİ VE PROJİ PAZARI İHİPOLIMERICCOMPOSIÎESYMPOSIUM, txhibition AND BROKERAüE EVENT (INTERNATIONAL PARTICIPANT) MECHANıCAL PROPERTIES ANı) MORPHOLOGY OF LOW DENSıTY POEYETHYLENE / E-MA-CIMA / ORGANOCLAY NANOCOMPOSITES Fatma Işık Coşkunses and Ülkü Yılmazer Middlc East Tcchnical University, Chemical Cngincering Department Ankara. TURKEY yilma/crfa mctu.cdu.tr ÖZET Bu çalışmada, organik kil çeşidi vc bileşenlerin ekleme sırasının alçak yoğunluklu polietilen bazlı nanokompozit sistemlerinin morfolojik, ısıl, mekanik vc akış özellikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Uyuııı sağlayıcı olarak, etilen/metil akrilat/glisidil metakrilat (F.-VIA-(iMA); organik kil olarak Cloisıtcâ ISA, Cloisiteâ 25A vc Cloisilcâ 30B kullanılmıştır. Tüm numuneler aynı yönde dönen çift vidalı ekstruder ve bunu takiben enjeksiyonlu kalıplama yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Üçlü nanokompozit sistemleri hazırlanmadan önce, en uygun uyum sağlayıcı \e organik kıl miktarını belirlemek için, değişik kompozisyonlarda ikili AYPE/organik kil nanokompozitleri ve AYPE/uyum sağlayıcı alaşımları hazırlanmıştır. Mekanik tesi sonuçlarına göre uyum sağlayıcı ve organik kil konsantrasyonları sırası ile ağırlıkça % 5 ve % 2 olarak belirlenmiştir. Bundan sonra, herbir uyum sağlayıcı/organik kil sistemi ile üçlü nanokompoziıler hazırlanmış ve bunu takiben bu ııanokompozitlcrin karaklcrizasyonu yapılmıştır. Mekanik lesi sonuçları incelenen bileşen ekleme sıraları arasında AYIT, uyum sağlayıcı ve organik kilin ilk ekstrüzyoıı sırasında hep beraber karıştırıldığı yöntemin, en iyi ekleme sırası olduğunu gözlenmiştir. Üçlü nanokompozit sistemleri dikkate alındığında, AYI'E/E-MA-GMA'I5A. sistemi mekanik özelliklerde en yüksek gelişmeyi göstermiştir. 186

13 2 t'l I SI AK ARASI KAIII IMII POI İMİ KİK KOMPO/III I R SEMPOZYUM. SERUl VI PROJE PAZARI nj POUMERİC COMPOSİTI SYMPOSII V / YIIIBITIOS 4\l) HROKER.4GEEl EVTtlSTERSAriOSAl PARTİCİPANT) DSC analizine göre. alçak yoğunluklu polietilene organik kil ve ııyuın sağlayıcı eklenmesi, bileşiklerin erime özelliklerini etkilememiştir vc uyum sağlayıcı ve organik kıl çeşitleri, AYPE içinde krislatleıııııcyi başlaııcı ü/elliğe salıip değildirler. X-ışını kırınımı analizinde, üçlü nanokompozit sistemleri arasında lahaka arahğındaki en fazla artış A ile AYPE/E-MA-GMA/ Cloisite* 30B nanokompozitlcrindc elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Alçak yoğunluklu polictilen, ııyuın sağlayıcı, organik kıl. nanokompozitlcr, ekstrüzyon ABSTRACT Iıı this study ılıe effects of organoclay type. and the addition order of componcnts on the morphological, ılıermal, mechanical and flovv properties of temary nanocompositcs bascd oıı lovv density polyethylcnc, LDPI vvere investigated. As compatihilizer. eilıylcııc metliyi acrylate/glycidyl metlıacrylale: as organoclay CloisilcĞ 15A. Cloisitee 25A and Cloisitce 30B vvere used. AII samples vvere prepared by a co-rouıting tvvin serevv cxtrudcr. follovvcd by injection ıııolding. Before prodııcing Ihe ternary nanocompositcs. in order lo determine tlıe optimum amoııııt of the organoclay and compatibili/cr. binary mixtures of LDPE/organoelay and EDPE compatihilizer blends vvith different compositions vverc prepared. Bascd on the resıılts of the mechanical tesis, compatihilizer and organoclay contcnts vverc determined as 5 vvt. % and 2 vvt '! «respeetively. Arter ıhat, temary nanocompositcs vvere prepared vvith each compalibilizcr/organoclay system and clıaracterization of these nanocompositcs vv as performed. Aıııoııg the investigated addition orders, mechanical lest results shovved that the hest scqucncc of component addiıion vvas the one in vvhich LDPI", compatibili/cr and organoclay vv ere siıııultaneously compoundcd in the first nııı of the cxtrusion. Consıdcrıııg the temary nanocomposiles. compositions of LDPE/E-MA-GMA I5A shovved tlıc highest improvcmenl ııı mechanical properties. According lo ıhe DSC analysis. addition of organoclay and compatihilizer does not influcnce ıhe melting behav ior of the compositions, and boih eompatıbılı/ers and organoclays have no nuclcation activity in l.dpe. 1X7

14 2 ULUSLARARASI KATILIMLI POI İMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUM. SERGİ VE PROJE PAZARI :,hli'oumeriı ( OMPOSIIE ŞYMPOSILM. I:\HIHIIIOS ANI> KROKIRAI,E t;i I SI IIMIRSATIOSAI. PARIHIPASD İn the X-Ray analysis, the highest inerease of the basal spacing for terııary nanocomposııes vvas obtained ın LDPE/E-MA-GMA/CloisiteS 30B nanocomposites vvith interlayer spacing ot sv.2 A. Keyvvords: lovv deıısity polyelhylene, compatihıliz.er, organoelay, nanocomposites, extrusion Introductioıı and Ainı Nanocomposites are a special class of composites, containing fıllers, al least one dimension of vvhich is in the ııanometcr (10-9 m) range [1]. Ovving to the structural properties gained by vvell dispersion of ıhe nanosized fıllers, nanocomposites possess highly improved mcchanical, thermal, physieal. and barrier properties vvhen comparcd to pristinc polymer and conventional composites [2). Montmorillonite vvhich belongs to the general family of 2:1 layered silicates is the most eommoııly used smectite elay in nanocomposites. The stnıctıırc of montmorillonite consists of an octahedral alumina sheet bctvvcen tvvo tetrahedral silica slıeets. [3J. Natural montmorillonite is hydrophilıc, tlıus ıı is incompatible vvitlı many lıydrophobic cnginecring polymers, since ıhe layered silicates are not easily dispersed in most polymers. In order to overcoıııe this problem, a simple cation exchange proeess is applied to montmorillonite lo nıake llıc elay organophilic. Organoclay-polyethylene nanocomposites prepared by melt compouııdmg have been of interest [4-10], I he objcctive of this study is lo investigate the effects of compatibilizcr, organoelay type, and the addition order of the componcnts on thc properties of LDPEcompatibilizer-organoclay ternary nanocomposites. The compatibilizcr used vvas a terpolymer of cthylene metliyi aerylate glycidyl methacrylate (E-MA-GMA), and thc organoclays used vvere C'loisiteĞ 15A, C'loisitcĞ 25A and Cloisiteâ 30B. Experimental Lovv density polyelhylene, vviıh densily g/cm' ; Ihrcc different natural montmorillonites: C'loisiie6 I5A, Cloisitee 25A and CloisitcĞ 30B modifıed vvith various quaternary ammotıium salts and thc compatibilizcr. a terpolymer of Ethylenc - Methyl Aerylate Glycidyl Methacrylate (E-MA-GMA), ( M Fİ 6 g/lomiıı. al 190 C, 2.16 kg), vvere used in Ihis study. Ternary nanocomposites of LI)PE/F.-MA-GMA/organoclay, haviııg 5 vvt /o compatibilizcr and 2 vvt % organoelay vvere produced in pellet form, by a tvvo slep 188

15 2 ULUSLARARASI KATTI İMLİ POLİMERİK KOMPOZİTLKR SEMPOZYUM. SERGİ VE PROJE PAZARI.W l'oi IMhRICCOAirOSm SYMI'OSlt M, HMIIHIİIOS A V/) BROKERAH! m:\ttl.vrersatio\ai l'aritl TPAHT) cxtrusion process using a co-rotaling tvvin scrcw extruder. Process temperatures uere lü, 2 lü, ü C for ılıe hupper. the ihree mixing zones, and the die, respeetively. The serevv spccd aııd tolal flovv rate of fced vvere 200 rpııı and 25 g/mm throughout Ihe experiments. Before each run of extrusion process, ıhe ravv materials and prccompounded samples vverc dricd in order to get rid of the ıııoisture. Drying temperature of each material vvas selccled considcring the mclting point of the materials. LDPE. E-MA-GMA, and pelleti/cd form of the fırst rıııı extrusion produets vvere fed to the extruder through the main feeder, and the organoclay vvas fed through the side feeder. The molten produet obtained from the extrudcr barrel vvas coolcd by passing ılırough a vvater bath, vvhosc temperature vvas continuously controllcd. Binary mixtures of LDPE/organociay and LDPE/E-MA-GMA vvere also prepared under the same process condiıions. Four different addition order procedures vvere applıed to produee LDPE/E-MA- GMA/ Cloisitcâ I5A nanocompositcs vvith 2 vvt % CloisiteĞ I5A and 5 vvt % E- MA-GMA. AII nanocompositcs vvere produced by using a tvvo-stcp melt conıpoundiııg procedure vvith a tvvin-screvv cxtrudcr. namely Run I and Run II Addition order procedures can bc summarized as follovvs: AOI [Co CJP; A02 = [P C]Co; A03 [I' Co]C; ACM [P Co C], vvhere P. Co, and C refer to polymer (l.dpe), compatibili/cr (E-MA-GMA), and elay (Cloisite I5A) respeetively. The pareııthesis denotes the fırst run of the extrusions. Iıı ılıe sccond run of Ilıe cxtrusion process, the tlıird material vvas added to the system. Tlıc specimcns for morphological, thcmıal and mechanical characterization vvere obtained by using a laboratory seale injcction ıııolding machine. The nozzlc temperature and ıııold lemperalure vverc 220 C and 30 C respeetively. The samples containing organoclay vverc analy/cd vviılı an X-Ray dilfraelometer. The morphology aııd strueture of ılıe layered silicatcs vvere examincd by means of scanning as vvcll as transmissioıı elcctron microscopy The fracturcd surfaces vvere obtained by iııımcrsing the samples ın liquid nitrogen. follovvcd by impact. Traıısmission Electron Mieroseope al an acceleralation voltage of 120 kv vvas used to cxaminc the samples by TEM. AII samples vvere triınnıcd parallel to ılıe injcction ıııolding dircction. Thermal characterization vvas perfonııed. by usiııg a differential scanning calorimcter, on samples that vverc cut from injcction ıııolded samples used in mechanical propcriy evaluation. Measuremcnts vvere carried out ııı the temperature 1X9

16 2. ULUSLARARASI KATILIMLI POI İMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUM. SI R(il VE PROJE PAZARI 2nJ POLIMERIC <OMPOSITE SYMPOSILM. EMIIRITION ANO HROKERAVE Et'ENT (INTERNATIONAL PARTICIPANT) range ol' 30 C to İSO C. with a hcating ratc ol' 10 "C/miıı ııııder nitrogcn atmosphere. hrsl run results are reported, in order to eorrelate the results with ıhe mechaııical properties determined arc 011 injection molded saınplcs. Mcltiııg points of samples and ıhe dcgree ol crysiallinity wcre determined. Thc anıount of iııorganic additives was laken into accoıınt in determining llıc crysiallinity. Thc hcat of fusion (AH) valuc for 100 " crystalline LDPE vvas laken as 293 J/g [X. Tensile tests vvere performed for eaeh composition according to thc proccdurc idcnlifıcd m ASTM D63XM-9la (Standard Tesi Method for Tensile Properties of Plastics) [II]. Uesults and Discussion X-Ray Diffraction (XRD) Analysis Interlayer spacing of ıhe silicate layers vvere determined using the peak positions according lo Bragg's lavv: d Xıı (2siıı0) Thc XRD dala of thc tıeat organoclays. LDPE organoelay hınary nanocomposites, and LDPE/E-MA-GMA/organoclay ternary nanocomposites are shovvn iti Figures 1-3. The iııtensity v alues are shil'tcd lor clarity. I he basal spacing of ııeai organoclays vvere determined as 31 >) A, 20.1 A. and 17.0 A for Cloisitcs" I5A, 25A, and 30B respeetively, and (hese values are ııı accordance vvitlı ıhe values of basal spacings reported in thc ınanufacturcr's dala sheet. C'loısitcKı I5A povvdcr has tvvo pcaks as shovvn ııı Figüre I. I'lıe peak al I2.X A corrcsponds 10 unintercalatcd elay. The interlamellar distanccs of silicate layers of llıc organoelay C'loisitcR 15A shovvn in Figüre I inereased slightly upoıı compounding vvitlı LDPE. I'lıe peak at 12.X A vvas shil'tcd to 17 7 A, vvhile the peak at 31.9 A vvas slıifted to 33.3 A as shovvn ın Figüre 1 (b). 100

17 : I LI SLAKARASI KATII İMİ I POLİMI KİK KOMPO/İTI İ R SEMPOZYUM. SERGİ VI- PROJİ PAZARI 2nJP0IIKIIRU (DMPOSİTEStMPOSll U I \VmmON ASI) imikekmil. III STIİSTERNA TIOSAI. PARriCIPAST) e- i a la : a Hj-urc I. XRD paltcrm for lal ( loısıle» I5A. (h) LDPE t loısile* ISA. K İ LDPE I MAGMA C'loısılcK I5A Among ıhe bınary nanocomposites of l.di'l organoclays. ıntercalatcd structurc vvas obtained ııı the material containiııg 2 wt " Cloisitefo- 25A shovvn ın Ligııre 2. i Kigur» 2. XRD paıtcm» for (al CToısitc K25A. ıhı LDPE t loısitc k 25A. Ic) l.dpl 1 MA GMA C'loisile ıt 25A The binary composite had a peak at 3.09 in the XKI) pattcm, indicaliııg a basal spacing of 28.5 A. İn the XRI) pattcm. thcre vvas also another broader peak vvitlı basal spacing of 16.4 A vvhich coııld be due to thc uıııntercalatcd layers. 191

18 2. ULUSLARARASI KATII İMLİ POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUM. SERGİ VI PROJE PAZARI M L'Oı ı MERIÇ COMPOSıTE S) MPOSıCU. E \ıııhıtıo\.4x1) BROKERAUE EVENT ıınternatıonal PARTICIPANT) Iıı ıhe case of Cloisite* 30B shown iıı Figüre 3, the peak al 17.9 A vvas shiftcd to IX.8 A. Espeeially ııı C'loisite& 30B, the peak lıeıglıt of tlıe binar)' nanocomposite vvas very sıııall, iııdıealiııg aıı intcrcaluted/exfoliated strueture. The alkyl elıains of organoclays provide an addıtıonal dıstancc betvvcen the inler layer of the layered silicatcs making il easier for the polyıııer matrix lo enter into the elay gallerics. As shovvn in Figures l(c)-3(c). addition of 5 vvt % compatihilizer to the I.DPE/organoclay nanocompositcs rcsulted in shifting of the charactcristic diffraction peaks of the neat organoclay aııd LDPE/organoclay binary nanocompositcs to sınailer angles. indicating higher interlayer spacing of ıhe elay layers. Hgure 3. XRI) patterns for a) l'loısııek 10B. (b) LDPE/CloisiıcOt MİB. (c) I DPE/E MA-GMA /C'lmsııe* 30B C'onsidcring the temary I.I)PH/ --MA-(iMA/orgaiHKİay nanocomposiles, the besi dispersion vvas aehieved vviılı Cloisite» 30B. The interlayer spacing vvas detcmıined as 59.2 A, and the hcight of the peak vvas lovver in comparison to otlıcrs, indicating a lıighly cxfoliated ııılerealated strueture. E-MA-CiMA is polycthylene based, therefore il is higlıly misciblc vvith tlıc polyethylenc matrix of the nanocomposiles, and it also contains the functional group 192

BIYOBOZUNUR VE OXOBOZUNUR KATKıLı POLİPROPİLEN KOMPO/İT FİLMLERİNİN KARAKTERIZASYONU

BIYOBOZUNUR VE OXOBOZUNUR KATKıLı POLİPROPİLEN KOMPO/İT FİLMLERİNİN KARAKTERIZASYONU 2 l/luslararasi KATILIMLI POI İMİ KİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUM. SERGİ VE PROJE PAZARİ 2nJ İt» I MEHU' ('OMPOSEIE SYMPOSIUM. I MIIBITION I UD IIHOKERAGEI:T EM tl.mek.\ationai. PARTIC IPAMı BIYOBOZUNUR VE OXOBOZUNUR

Detaylı

ERİYİK ARAYA KATILMA YÖNTEMİ İLE PVC / BENTONİT NANOKOMPOZİTİN HAZIRLANMASI ISISAL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ERİYİK ARAYA KATILMA YÖNTEMİ İLE PVC / BENTONİT NANOKOMPOZİTİN HAZIRLANMASI ISISAL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ERİYİK ARAYA KATILMA YÖNTEMİ İLE PVC / BENTONİT NANOKOMPOZİTİN HAZIRLANMASI ISISAL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ AyseZ. AROGUZ. Selcan KARAKUŞ ve Yasemin KİSMİK İstanbul üniversitesi. Mühendisik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000 Hydrometallurgıcal Leachıng-The Corrosıon Reactıons We Have To Have I.M.Rıtchıe All corrosion scientists and engineers are committed to minimising the cost of corrosion. To this end, corrosion reactions

Detaylı

COMBINED EFFECT OF AQUEOUS CHLORINE D1()XIDE AND MODİFIED ATMOSPHERE PACKAGING ON FRESH STRAVVBERR1ES

COMBINED EFFECT OF AQUEOUS CHLORINE D1()XIDE AND MODİFIED ATMOSPHERE PACKAGING ON FRESH STRAVVBERR1ES COMBINED EFFECT OF AQUEOUS CHLORINE D1()XIDE AND MODİFIED ATMOSPHERE PACKAGING ON FRESH STRAVVBERR1ES MODİFİYE ATMOSFER AMBALAJ VE KLORİN DİOKSİT UYGULAMASININ ÇİLEKLER ÜZERİNE ETKİSİ Mehmet Seykiıı ADA

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK SAÇ MALZEMENİN İŞLENEBİLME PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI

KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK SAÇ MALZEMENİN İŞLENEBİLME PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 3, 61-75, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 3, 61-75, 2013 KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-019 Yayının Kaynağı: 11. Kongre Bildirileri CD Basım Tarihi: Haziran 2002

Yayın Kimlik No: OK-019 Yayının Kaynağı: 11. Kongre Bildirileri CD Basım Tarihi: Haziran 2002 The Romanıan Steel Industry: Present And Forecasts S.Dımıtru, C.Mandru, G.Suceveanu, O.Radulescu The paper focuses on the evolution in Romania of the steel products concerning: capacities, production,

Detaylı

Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı

Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı İYTE Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı 11 Nisan 2014 Program ve Özet Kitapçığı Sizleri Yoğun Madde Fiziği (YMF)-İzmir Toplantısında aramızda görmekten büyük mutluluk duymaktayız. Bu yıl üçüncüsü düzenlenmekte

Detaylı

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay Geleceğin Kentleri için Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Engineering Geology for Tomorrow s Cities and Geotechnics Mühendislik Jeolojisi Oturumu Engineering Geology Session Oturum Yürütücüleri / Conveners:

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı

GELENEKSEL VE HIZLI SİNTERLEME YÖNTEMLERİ

GELENEKSEL VE HIZLI SİNTERLEME YÖNTEMLERİ GELENEKSEL VE HIZLI SİNTERLEME YÖNTEMLERİ Uğur ÇAVDAR 1, Enver ATİK 2 ÖZET Uygun bileşime sahip toz karışımları bir karıştırıcı ile karıştırılması, kalıp içerisinde preslenmesi ve daha sonrada uygun atmosfer

Detaylı

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ Bekir Sadık ÜNLÜ 1 Enver ATİK 2 Cem ÇÖLLÜ 3 ÖZET Bu çalışmada, toz metalurjisi yöntemiyle üretilen demir esaslı malzemelerin

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Sayı/No: 1 : 67-76 (009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE EMDİRME SONRASI ISIL İŞLEMLERİN

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010 2011 YILLARI) İSTANBUL, 2013 2 Kapak Tasarımı Mehtap Kul Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel

Detaylı

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 379-388

Detaylı

ISIL İŞLEM İLE ONARILAN NARİN ÇELİK PLAKALARIN CAM FİBER TAKVİYELİ POLİMERLER (GFRP) İLE GÜÇLENDİRİLMESİ

ISIL İŞLEM İLE ONARILAN NARİN ÇELİK PLAKALARIN CAM FİBER TAKVİYELİ POLİMERLER (GFRP) İLE GÜÇLENDİRİLMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 2, 295-301, 2012 Vol 27, No 2, 295-301, 2012 ISIL İŞLEM İLE ONARILAN NARİN ÇELİK PLAKALARIN

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI Alper KEREM 1, Latif Gürkan KAYA 1 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 15030 Burdur, akerem@mehmetakif.edu.tr, lgkaya@gmail.com

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI U. ÇAYDAŞ * & A. HASÇALIK * Özet Bu çalışmada, tel erozyon yönteminde işlem parametrelerinin farklı kesme alanlarına sahip

Detaylı

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 2010 21 KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 2010 AISI 4140 Çeliğinde Sertlik, Yorulma Dayanımı İlişkisi Mehmet SUBAŞI *, Çetin KARATAŞ Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mekanik Özelliklerine Cam Küre ve Mika Tozu Etkisinin İncelenmesi

Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mekanik Özelliklerine Cam Küre ve Mika Tozu Etkisinin İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mekanik Özelliklerine Cam Küre ve Mika

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. PAMUKLU KUMAŞLARIN HASLIK ÖZELLİKLERİNİN SOL-JEL TEKNOLOJİSİ İLE GELİŞTİRİLMESİ

İÇİNDEKİLER 1. PAMUKLU KUMAŞLARIN HASLIK ÖZELLİKLERİNİN SOL-JEL TEKNOLOJİSİ İLE GELİŞTİRİLMESİ İÇİNDEKİLER SÖZLÜ BİLDİRİLER 1. PAMUKLU KUMAŞLARIN HASLIK ÖZELLİKLERİNİN SOL-JEL TEKNOLOJİSİ İLE GELİŞTİRİLMESİ 2. THE OPTIMIZATION OF SIZING PARAMETERS WITH TAGUCHI METHOD 3. BİLGİSAYAR KONTROLLÜ AĞIZLIK

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı