TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii"

Transkript

1 TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii BiRiNCi AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANıMLAR Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Tunceli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez Kütüphane ve Birim Kütüphanelerinin tanımını, örgütlenmesini, çalışanların görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, Tunceli Üniversitesi bünyesinde bulunan bütün kütüphaneleri kapsar. Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 14'üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Üniversite: Tunceli Üniversitesi'ni (TÜ), b) TÜ Kütüphane Koordinatörü: Rektör tarafından atanan öğretim elemanını, c) Daire Başkanlığı: TÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nı, ç) Şube Müdürlüğü: TÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na bağlı yönetim birimini, d) Merkez Kütüphane: TÜ Yerleşkesi'nde bulunan ve tüm birimlerine hizmet veren kütüphaneyi, e) Birim Kütüphaneleri: TÜ Merkez Kütüphanesi dışında kalan Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul ve diğer birim kütüphanelerini, f)birim Kütüphane Koordinatörü: Akademik birim yöneticileri tarafından atanan öğretim elemanını, g) Materyal: Kütüphanede kullanılabilir her türlü bilgi kaynağını, ğ) Kullanıcı: Kütüphane hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişileri,ifade eder.

2 İKİNCİ KURULUŞ AMAÇLARI VE TEŞKİLATLANMA Kuruluş amaçları Madde 5- (1) Merkez Kütüphane ve birim kütüphanelerin kuruluş amacı, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli her türlü materyali sağlamak; bu materyalleri sistemli bir şekilde düzenleyerek bütün araştırmacıların, öğrencilerinin ve çalışanlarının kullanımına sunmak; bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya kurum içi ve dışı hizmet vermektir. Teşkilatlanma Madde 6- (1) Üniversitedeki kütüphane hizmetleri, Merkez Kütüphane ve bağlı birim r>. kütüphaneleri tarafından yürütülür. Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin tek bir merkez kütüphane etrafında yapılanması esastır. Merkez Kütüphane, Üniversite Merkez Kampusu içinde kurulur, merkez kampusun bulunduğu yerleşim alanı dışında kalan Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullar için birim kütüphane kurulabilir. Bölümler ve daha alt düzeydeki birimler için ayn ayn birim kütüphane kurulamaz. ÜÇÜNCÜ YÖNETİM Yönetim yapısı Madde 7- (1) Üniversite'deki kütüphane hizmetleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Daire Başkanlığı, Koordinatörlük, Daire Başkanlığı'na bağlı Şube Müdürlükleri ile birim kütüphane yöneticileri tarafından düzenlenir ve yürütülür. Merkez Kütüphane ve Birim kütüphaneler, Daire Başkanlığına bağlı olarak bu Yönetmelik hükümleri çerçevesi içinde Daire Başkanlığının genel gözetim ve denetimi altında görev yaparlar. Daire başkanlığının görev ve yetkileri Madde 8- (1) Daire Başkanlığının görev ve yetkileri: a) Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli yönetmelik, yönerge, plan ve programı hazırlayıp ilgili üst organların onayına sunmak ve uygulamak, b) Kütüphane hizmetleri için yeterli kadroyu oluşturmada gerekli çalışmalan yapmak, kütüphanelerde çalıştırılacak bölüm mezunu uzman personelin yanı sıra kütüphanelere atanacak veya görevlendirilecek personelin özellikleri ile ilgili Rektörlüğe görüş bildirmek, c) Kütüphane personelinin hizmet içi eğitimini ve denetimini yapmak,

3 ~ -- ç) Eğitim-öğretim ve araştırmalar için gerekli kitap, süreli yayın, tez, elektronik yayın (e-kitap, e-süreli yayın, CD-ROM, veri tabanı vb.), görsel işitsel gereçler (mikrofilm, mikrofış, video bant v.b.) gibi her türlü materyali yurt içi ve yurt dışından sağlamak, sağlanan bilgi kaynaklannı sistematik bir şekilde düzenleyerek hizmete hazır hale getirmek, kütüphane hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek, d) Üniversite Merkez Kütüphanesi ve diğer birim kütüphaneleri aracılığı ile yapılan istekleri göz önüne alarak her yıl yurt içinden ve yurt dışından sağlanacak kitap, elektronik yayın, süreli yayın, araç-gereç ve benzeri materyal için gerekli bütçe taslağını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak, e) Yapılmış olan istekler ve ihtiyaçların öncelikleri üzerinde ilgili kütüphane yöneticilerin görüşlerini göz önüne alarak, sağlanan ödenek miktarının dengeli bir şekilde kütüphanelere tahsisi ve buna göre satın alınacak materyaller konusundada Rektörlüğe önerilerde bulunmak, f) Kütüphanecilik alanındaki mesleki gelişmeleri sürekli izleyerek bilgi kaynaklanndaki ve kütüphane hizmetlerindeki gelişmelerin Üniversite Merkez ve Birim Kütüphaneleri'nde uygulanabilirliğini araştırmak ve sağlamak, g) Bilimsel araştırmalan kolaylaştıracak çalışmalar ve yayınlar (bibliyografya, katalog, v.b.) yapmak, ğ) Merkez ve birim kütüphanelerinin uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve bu amaçla mesleki kurslar açmak, eğitim programlan düzenlemek, h) Gerektiğinde kütüphanecilik eğitimi gören öğrencilere staj ve uygulama çalışmalan yaptırmak, ı) Kütüphane hizmetleri hakkında yıl sonu itibariyle ertesi yılın 'ocak ayı' içinde aynntılı bir faaliyet raporu hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak, i) Bu Yönetmelik uyannca görevalanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak. TÜ kütüphane koordinatörü ve birim kütüphane koordinatörünün görevleri Madde 9- (1) Rektör tarafından öğretim elemanlan arasından bir veya daha fazla "TÜ Kütüphane Koordinatörü" atanabilir. Aynca birim kütüphanelerde Dekan, Müdürler öğretim elemanlanndan bir veya daha fazla kişiyi "Birim Kütüphane Koordinatörü" olarak atayabilirler. (2) Rektörlük düzeyinde TÜ Kütüphane Koordinatörü ve akademik birimler düzeyinde de Birim Kütüphane Koordinatörü Madde 8'de belirtilen konularda koordinatörlük ve danışmanlık görevleri yürütürler. Şube müdürlüğü'nün görev ve yetkileri Madde 10- (1) Şube Müdürü, Şubesi ile ilgili görevlerle, Daire Başkanlığı'nca verilen görevleri yerine getirir.

4 Birim kütüphane yöneticileri, görev ve yetkileri Madde 11- cı) Birim Kütüphane yöneticileri, tercihen kütüphanecilik eğitimi görmüş kişiler arasından atanır ve aşağıdaki görevleri yaparlar: a) Birim Kütüphanesi hizmetlerinin merkez kütüphane ile işbirliği içinde, standartlara uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli her türlü planlama, organizasyon ve geliştirme çalışmalarını yapmak! yürütmek, b) İhtiyaç duyulan araç-gereç ve diğer her türlü kütüphane materyalini bağlı bulunduğu birimin üst yöneticisi aracılığıyla Daire Başkanlığı'na sunulmasını sağlamak, <:» c) Her yıl aralık ayı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu birimin üst yöneticisine sunmak ve bir örneğini Daire Başkanlığına göndermek, ç) Her yıl birim envanterini birimin üst yöneticisine sunmak, d) Bu yönetmelik uyarınca görevalanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak. (2) Birim kütüphane yöneticileri, birim kütüphanesi hizmetlerinin yürütülmesi konusunda Daire Başkanlığı'na karşı da sorumludurlar. DÖRDÜNCÜ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Kütüphane hizmet türleri <:» Madde 12- (1) Kütüphane hizmetleri "Teknik Hizmetler" ve "Okuyucu Hizmetleri" olmak üzere iki gurup halinde düzenlenir ve yürütülür. Teknik Madde Hizmetler 13 - (1) Teknik hizmetlerin başlıcalar şunlardır: a) Sağlama: Üniversitede eğitim ve öğretimi desteklemek ve araştırmalarda yardımcı olmak üzere kitap, süreli yayın, tez, görsel-işitsel materyaller ve benzeri her türlü bilgi kaynağının satın alma, değişim, bağış ve benzeri yollardan sağlanması edilmesi hizmetidir. b) Kataloglama ve Sınıflama: Kütüphanelere sağlanan her türlü bilgi kaynağının standart kurallar çerçevesinde bibliyografik künyesinin çıkarılması ve konu içeriğinin belirli bir sınıflama sistemi kullanılarak kodlanmasının sağlanmasıdır. c) Cilt ve Onarım: Kütüphane Koleksiyonunda düzenin sağlanması ve kullanılabilirliğinin artırılması amacıyla uygun görülen koleksiyon materyalinin

5 ciltletilmesi ve aşırı kullanım sonucu hasar görmüş bilgi kaynaklarının tamir edilerek tekrar kullanıma sunulmasıdır. ç) Envanter Sayımı: Daire Başkanlığı'nın belirleyeceği tarihlerde merkez ve birim kütüphanelerinde kütüphane taşınırlarında kayıtlı kütüphane materyalinin sayımını gerçekleştirmektir. d) Ayıklama ve Kayıttan Düşme: Envanter sayımı sonunda belirlenen kayıp, yıpranmış veya güncelliğini kaybetmiş kütüphane materyalinin tespit edilerek Taşınır Mal Yönetmeliği ilgili hükümleri çerçevesinde kütüphane koleksiyonundan ayıklanması ve taşınır kayıtlarından düşülmesi hizmetleridir. Okuyucu hizmetleri Madde 14- (1) Okuyucu hizmetleri şunlardır: a) Ödünç Verme: Kütüphane koleksiyonunun belirli kurallar çerçevesinde kütüphane kullanıcılarına kütüphane dışında kullanılmak üzere belirli sayı ve süre için teslim edilmesi, süre bitiminde bilgi kaynağının kütüphaneye iadesi hizmetlerini kapsar. b) Yayın Tarama Hizmeti: Belirli bir konuda kütüphane içi ve dışı kaynaklardan konu ile ilgili kaynak taraması yapmak ve sonuçları ilgililere ulaştırmaktır. c) Kütüphanelerarası İşbirliği: Bir veya birkaç Üniversite kütüphanesi arasında karşılıklı işbirliği sonucu kütüphane de bulunmayan materyalin ilgili kütüphanelerden getirilmesi ve ihtiyaç sahibine ulaştırılmasıdır. ç) Kitap Dışı Materyal: Kütüphane koleksiyonundaki basılı materyaller dışındaki bilgi kaynaklarının belirli kurallar içinde kullanıcıların hizmetine sunulması hizmetidir. d) Tanıtım: Kütüphane hizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılması için Üniversite içine ve dışına yönelik seminer, konferans ve yayın yollarıyla ihtiyaç sahipleri ile iletişim sağlanması ve benzeri hizmetleri kapsar. e) Müracaat Hizmeti: Kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonuna yönelik her türlü sorularına cevap vermek ve kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonundan en yüksek düzeyde yararlanmalarını sağlamak için verilen danışmanlık hizmetleridir. f) Güncel Duyuru: Kütüphaneye sağlanan yeni yayınların kütüphane kullanıcılarına güncelolarak duyurulması hizmetlerini kapsar. g) Seçimli Bilgi Duyurusu: Belli bir kullanıcı için belli bir konuda ve belli bir süre içinde ilgili konuya yönelik yeni yayınların ve gelişmelerin duyurulması hizmetlerini kapsar.

6 BEŞİNCİ KÜTÜPHANEDEN YARARLANMA Kütüphaneden yararlanma şekilleri Madde 15- (1) Kütüphanelerden yararlanabilecek kullanıcılar: a) Üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencileri yönetmelikte belirlenen kurallar dahilinde kütüphane hizmetlerinden yararlanırlar. b) Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak Üniversite Kütüphanesi diğer üniversitelerin öğretim elemanlarına ve araştırmacılarına da açıktır. Ancak bunlar, kütüphaneden bağlı oldukları üniversitedeki Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın sorumluluğu altında yararlanabilirler. c) Diğer Üniversitelerin öğrencilerinin kütüphanelerden yararlandırılmalarında karşılıklı olması esası uygulanır. ç) Üniversite dışından gelen kullanıcılara kütüphane dahilinde yararlanma imkanı sağlanır, ancak bunlara ödünç kitap verilmez. d) Üniversite akademik ve idari personeli ile üniversitemize kayıtlı öğrencileri görevlilerin gerekli görmeleri durumunda kimlik kartını veya kütüphane üyelik kartını göstermek durumundadırlar. Üye olma şartları Madde 16- (1) Üniversite Kütüphaneleri bünyesinde bulunduğu eğitim kurumunun yanı sıra bulunduğu yerleşim birimine de hizmet vermek durumundadır. Hizmetlerdeki bu genelliğe karşılık kütüphane üyeliği aşağıdaki şartlar dahilinde yürütülür: a) Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile kayıtlı öğrenciler eğitim-öğretim dönemi boyunca üyelik başvurusunda bulunabilirler. b) Üye olmak isteyen kullanıcılar bu işlem için "Üyelik Başvuru Formu"nu doldurmak ve "Üyelik Taahhütnamesi" ni imzalamak zorundadırlar. c) Üyelik Başvurusu kabul edilen kullanıcılar üyelik aidatını ödemek sureti ile kütüphane üyeliğini gerçekleştirmiş olurlar. ç) Üyelik aidatı ve kütüphanelerin hangi hizmetlerinden hangi ücretler karşılığında yararlanılabileceği her yıl 'eylül ayı' içinde Daire Başkanlığının önerileri üzerine Rektörlükçe belirlenir ve tüm kütüphanelerdeki ilgililere duyurulur. d) Kütüphane üye kartını kaybeden kullanıcı, başvurması durumunda yeni üye kartı çıkarabilir. Birinci kayıpta yenileme işlemi ücretsiz olmakla birlikte, ikinci ve daha

7 sonraki kayıplarda kartı yenileme işlemi üyelik aidatı tutarınca yapılacak ödemeler karşılığında gerçekleştirilir. e) Üyeler kütüphane kurallarına uymayı kabul ederler. f) Üniversite dışından gelen kullanıcılar kütüphane hizmetlerinden yararlanabilir ancak üye olamazlar. Ödünç verme şartları Madde 17- (1) Kütüphane koleksiyonundaki bilgi kaynaklarının ödünç verilmesine ilişkin esaslar bu yönetmelik hükümleri dahilinde Daire Başkanlığı tarafından belirlenir. Buna göre ödünç verme işleminde aşağıdaki hükümler uygulanır: a) Üniversite öğretim elemanları bir defada en çok bir ay süre ile beş materyali, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bir defada en çok on beş gün süre ile beş materyali, Üniversite lisansjönlisans öğrencileri ve personeli bir defada en çok on beş gün süre ile üç materyali ödünç alabilirler. Belirtilen materyaller, Okuyucu Hizmetleri sorumlusunun değerlendirmesi ile uygun görülecek süreler için Kütüphane Üye Kartı karşılığı veya kullanıcılara ait iletişim bilgileri not edilerek ödünç verilebilir. b) Kullanıcılar ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni materyal ödünç alamazlar. Materyalin iadesi ve/veya gecikme cezasının ödenmesi durumunda kendilerine yeniden ödünç materyal verilebilir. c) Ödünç alınan materyalin süresi, başka istekli yok ise ödünç verme süresi akademik personel için en çok dört kez, idari personel ve öğrenci için ise en çok iki kez uzatılabilir. Bu ek süre sonunda iade edilen bir materyal, bir hafta kütüphane de kalmadıkça aynı kullanıcıya tekrar ödünç verilemez. Geciktirilmiş materyal için, gecikme ücreti ödenmediği sürece uzatma işlemi yapılmaz. ç) Başka kullanıcıda bulunan materyal, isteyen kullanıcı adına ayırtılarak, materyalin iadesi durumunda adına ayırtılan kişiye ödünç verilir. Ayırtılmış materyal ile ilgili süre uzatımı işlemi yapılmaz. Ayırtma işlemi materyalin iadesinden itibaren üç gün sonra hükmünü yitirir ve materyal isteyen kişiye ödünç verilebilir. d) Kütüphane gerektiğinde, ödünç alınan materyali, ödünç süresi dolmadan kullanıcıdan geri isteyebilir. e) Ödünç alma işlemi sırasında kimlik gösterilmesi zorunludur. Başkasına ait kimlik ve kütüphane kartı ile ödünç materyal alınamaz. f) Kullanıcılar, ödünç aldıkları materyalleri özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmekle yükümlüdürler.

8 g) Kullanıcılar, kütüphane tarafından belirlenen genel ve özel kullanım kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara uymayan ve uyarıları dikkate almayan kullanıcılar, tutanakla tespit edilirler ve kütüphane dışına çıkarılırlar. Ayın nedenlerle ikinci kez uyarılan kullanıcılar, kütüphane hizmetlerinden yararlandırılmazlar. Bu durumdaki öğrenciler hakkında Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilgili akademik biriminden soruşturma açılması istenir. ğ) Ödünç alma işlemleri yaptırınadan materyalleri kütüphane dışına çıkarma girişiminde bulunanlar, tespit edilir ve rapor tutulur. Ayın kişilerin ikinci defa benzer girişimde bulunması halinde, yeni tutanak düzenlenir ve genel hükümler uyarınca işlem yapılır. Ayrıca, üyelikleri süresiz iptal edilir. h) Kütüphane, genel olarak ödünç verıne süreleri ve ödünç verilecek materyallerin tür ve sayılarını yeniden belirleyebilir. Ayrıca, gelebilecek taleplere yönelik özel uygulamalar yapılandırabilir. ı) Kütüphaneye üye bulunan akademik ve idari personel ile öğrenciler, herhangi bir nedenle üniversiteden ayrılmaları durumunda, üye kartlarını iade etmek zorundadır. i) Daire Başkanlığı üyelik ile ilgili yeni düzenlemeler yapılabilir. Ödünç verilerneyecek kütüphane materyalleri Madde 18 - (1) Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri kütüphane dahilinde kullandırılır. Bunlar: dışarıya ödünç verilmez ve sadece a) Temel Başvuru/Referans Kaynakları (Abstrakt, İndex, Sözlük, Ansiklopedi v.b.) b) Basılı Olmayan Tezler, c) Görsel-İşitsel Araçlar (CD-ROM, DVD-ROM, Video Kaseti, Ses Kaseti vb materyaller), ç) Rezerve Materyaller (Kütüphanedeki belli konulara yönelik bazı bilgi kaynakları ilgili birimden veya kişiden gelen istek doğrultusunda kütüphane içinde ve kimlik karşılığında kullanıma sunulmak üzere özel bir bölümde tutulabilirler), d) Süreli Yayınlar, e) Müzik Notaları, f) Atlas, Harita ve Slaytlar, g) Koleksiyon Parçaları, Heykel, Sanatsal vb Materyaller, ğ) El yazması veya Nadir Basma Eserler, h) Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller.

9 (2) Araştırmacılar yukanda belirtilen materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler. Ödünç alanın yükümlülükleri Madde 19 - (1) Kütüphane materyalini ödünç alan kişi, o materyali özenle, iyi kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen kişiler hakkında bu Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurumlan Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri ve diğer yasal işlemler uygulanır. Gününde iade edilmeyen materyaller Madde 20 - (1) Gününde iade edilmeyen materyaller için aşağıdaki hükümler uygulanır: a) Ödünç aldığı materyali ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen veya süresini uzatmayan kişiye, bir işleme gerek duyulmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için para cezası uygulanır. b) Her öğretim yılı başında yıl içinde uygulanacak günlük gecikme cezası miktarı Daire Başkanlığının önerisi ile Rektörlükçe belirlenir. c) Zamanında iade edilmeyen materyal için iki defa uyan yazısı yazılır. ç) Kendisine gecikme cezası uygulanmasına başlanmış olan bir kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktannın tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir materyal ödünç verilmez. d) Gecikme cezası uygulanan ve iki defa uyan yazısı yazılan, buna rağmen gecikme süresi otuz günü aşan materyal için kütüphane yöneticileri gecikme cezasını uygulamaya devam etmekte veya hakkında kaybedilmiş gibi işlem yapmakta serbesttirler. e) Üniversite öğretim elemanlan ve idari personeline ait ödenmeyen para cezalan aylıklarından kesilir. f) Diğer üniversitelerin öğretim elemanlan, personeli ve öğrencileri hakkında karşılıklı olma esası uyarınca ödünç verme hizmetlerinden yararlanmaları halinde ilgili Üniversitelerin Rektörlükleri aracılığı ile aynı hükümler uygulanır. Ödünç alınan materyalin yıpratılması ve kaybı Madde 21 - (1) Ödünç alınan Materyalin yıpratılması ve kaybedilmesi durumunda; a) Materyali ödünç alan kişi, o materyalde dikkatsiz veya kötü kullanma sonucu meydana gelen yıpranma ve hasarı tazmin etmekle yükümlüdür. b) Yıpratılan, kayıp kabul edilen veya kaybedilen materyalin öncelikle piyasadan varsa aynı baskısı, mümkün olmaması durumunda daha yeni baskısı temin ettirilir.

10 c) Kaybedilen materyal için kullanıcı, duruma ilişkin bir dilekçeyi Merkez Kütüphane'de Daire Başkanlığı'na, birim kütüphanelerde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe verir. Kullanıcı dilekçeyi verdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde materyali temin etmek durumundadır. Dilekçenin verildiği tarih itibari ile varsa gecikme cezası uygulaması durdurulur. ç) Bir aylık süre sonunda temin edilemeyen materyal için, kayıtlardan düşülmek amacıyla Değer Tespit Komisyonu'nca değer tespiti yapılır. Kullanıcıdan tespit edilen değerin iki katı tahsil edilir. Varsa gecikme cezası ayrıca tahsil edilir. Tahsil edilen tutarlar, Üniversite Bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır. d) Yıpratılan, kayıp kabul edilen veya kaybedilen materyal e yönelik yapılacak kayıttan düşme ile ilgili diğer işlemler "Taşınır Mal Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır. ALTıNCı DEGER TESPİT VE DÜŞÜM KOMİSYONU Madde 22 - (1) Değer Tespit ve Düşüm Komisyonu'nun oluşumu ve görevleri: a) Değer Tespit Komisyonu, "Taşınır Mal Yönetmeliği"nin ilgili hükümlerine göre oluşturulur ve çalışmalarını yürütür. b) Değer Tespit Komisyonu, kütüphaneye bağış, değişim ve benzeri şekillerde gelen ve fıyatı belli olmayan veya kayıp işlemi uygulanacak materyalin taşınır kayıtlarını oluşturmak üzere değerini tespit eder. c) Düşüm Komisyonu, "Taşınır Mal Yönetmeliği"nin ilgili hükümlerine göre oluşturulur ve çalışmalarını yürütür. ç) Düşüm Komisyonu, kütüphanede yıpranmış, yırtılmış ve kullanılamaz hale gelen materyalin tespitini yapar ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca bunlarla ilgili işlemleri gerçekleştirir. YEDİNCİ GECİKME CEZASı VEYA KAYBOLAN MATERYAL İçİN TAZMİNATIN ÖDENMEMESİ, KÜTÜPHANELERDEN İLİşİK KESME Tazminatın ödenmemesi Madde 23 - (1) Ödünç aldığı kitap veya benzeri materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen, tahakkuk eden gecikme cezasını ödemeyen veya kaybettiği materyali temin ve teslim veya tazmin etmeyen kişiye hiçbir şekilde kütüphane materyali ödünç verilmez ve bu kişi hiçbir şekilde kütüphane hizmetinden yararlandırılmaz. (2) Kütüphaneden aldığı kitap veya benzeri materyal ile ilgili yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmemiş olan bir öğrencinin kütüphane ile ilişik kesme isteği hiçbir şekilde onaylanmaz.

11 (3) Üniversitenin öğretim elamanları ile idari personeli ve diğer üniversitelerin personeli hakkında gecikme cezası ve kaybedilen malzemeye ilişkin tazminat miktarlarının tahsili konusunda bu Yönetmeliği ilgili hükümleri uygulanır. Kütüphanelerden İlişik Kesme Madde 24 - (1) Üniversite mensupları ve öğrencilerinin kurumdan ayrılmadan önce kütüphane ile ilişkilerinin olmadığına dair belge almaları zorunludur. (2) Her öğretim yılı başında kütüphane ödünç verme servisi, kütüphane ile ilişiği olan kullanıcıların bir listesini hazırlayarak ilgili birimlere gönderir. Bu listelerdeki öğrenciler, kütüphane ile ilişkileri olmadığını belirten belgeyi Öğrenci İşleri Bürosuna vermedikçe kayıtları yenilenmez, kendilerine Üniversite kimlik kartı verilmez. (3) Bu işlemler Daire Başkanlığının önerisi ile Dekanlıklar, Okul/Enstitü Müdürlükleri, ilgili Daire Başkanlıklarının işbirliği ile yürütülür. SEKİzİNCİ SON HÜKÜMLER Yürürlük Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik, TÜ Senatosu'nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 26 - (2) Bu Yönetmelik hükümlerini TÜ Rektörü yürütür.

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ Amaç Madde 1-Bu yönerge, Düzce Üniversitesi kütüphanelerinin tanımını, çalışma esaslarını ve kütüphane hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirler. Kapsam Madde

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ Amaç MADDE 1. (1) Bu yönerge, temel olarak İpek Üniversitesinde verilecek bilgi hizmetlerini, kütüphane personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını tanımlar. Bilgi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Yükseköğretim Genel Kurulu nun 01.02.2013 tarihli toplantısında; Yükseköğretim Genel Kurulu nun 6-7.12.2012 tarihli toplantısında Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir.

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir. 13 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :

Detaylı