Popüler Müzikte Sınıf Mücadelesi: Reductio ad Absurdum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Popüler Müzikte Sınıf Mücadelesi: Reductio ad Absurdum"

Transkript

1 Popüler Müzikte Sınıf Mücadelesi: Reductio ad Absurdum Ali Cenk GEDİK Richard Middleton popüler 1 müzik nedir? sorusunun karmaşıklığı karşısında halk şarkısına dair efsanevi tanımın cazibesine kapılma eğiliminden sözeder: tüm şarkılar halk şarkısıdır; bunları bir atın söylediğini hiç duymadım. Bu tanımın ima ettiği şey bütün müziklerin de benzer biçimde popüler müzik olduğudur. Middleton popüler müziği, Brier den aktardığı dört farklı tanım kategorisi üzerinden sırasıyla yetersizliklerini göstererek tartışır 2 : 1. Normatif tanımlar: Popüler müzik bayağı bir müzik türüdür. 2. Olumsuz tanımlar: Popüler müzik diğer müzik türlerinden (genellikle halk ya da sanat müziği ) başka bir müziktir. 3. Toplumbilimsel tanımlar: Popüler müzik belirli bir toplumsal grup ile ilişkilidir. 4. Teknolojik-ekonomik tanımlar: Popüler müzik kitle medyası tarafından ve/ ya da kitle pazarında yayılır. Birinci kategorinin ölçütü belirsiz ve keyfidir. İkinci kategorinin sorunu ise müzik türleri arasında çizilmesi kolay olmayan sınırlarla ilgilidir. Üçüncü kategori müziksel alanla sınıf yapıları arasında bir ilişki bulunsa da bunların birbirlerine indirgenemeyecek kadar farklı ilişkileri olması anlamında yetersizdir. Dördüncü kategori iki nedenle sorunludur. İlk olarak bugün bütün müzik biçimleri bir şekilde kitle medyası tarafından etkilenmektedir. Yaygın bir biçimde dağıtımı yapılan bir klasik müzik eseri de pekala popüler bir müziğe dönüşebilir, diğer yandan bir arkadaş toplantısında birlikte seslendirilen popüler bir şarkı da açıkça popüler bir müzik icrası olmayacaktır. Bu kısa tartışmanın ardından bu yazıda popüler müziği tartışmaktan daha çok popüler müziğin sınıf mücadeleleri ile ilişkili olarak nasıl ele alınabileceğine dair kuramsal çalışmaların varolan durumunu özetlemeye çalıştığımı belirtmeliyim. Bir anlamda mühendislikte sık kullanılan bir tabirle, burada bir nevi state-of-art ortaya konuluyor. Başlıkta kullanılan reductio ad absurdum, yani olmayana ergi espirisinin anlamı da burada. Olmayana ergi yönteminde doğru bir önermenin tam tersi mantıksal olarak ispatlanmaya çalışılır. Bu ters önermenin yanlış olduğunun ispatlanması, asıl önermenin doğru olduğunu ispatlamış olacaktır. 1 Popüler kelimesinin halkı işaret eden bir anlamı da vardır. 2 Middleton,R., Studying Popular Music, reprint, Open Univeresity Press, Philedelphia, 1997, p. 4 1

2 Varolan literatür de ne kadar marksist olursa olsun popüler müziği sınıf mücadeleleri anlamında nasıl ele alınacağına dair bir çalışma içermiyor. Kısaca bu çalışmalarda marksist terminoloji anlamında kan gövdeyi götürürken, sınıf mücadesi anlamında süt liman bir tablo var. Kısaca bu durumun saçmalığına işaret edip, popüler müzikte sınıf mücadelesi vardır! diyorum. Popüler kültür çalışmaları Popüler müzik çalışmaları temel olarak popüler kültür çalışmalarına dayandığı için doğal olarak popüler kültür ile ilgili tartışmalar konunun özünü oluşturuyor. Marksist sayılabilecek popüler kültür çalışmalarında Stuart Hall un Gramsci den uyarladığı hegemonya kavramının belirgin bir ağırlığı var. Bu ağırlığın nedeni Hall un popüler kültüre dair karşıt iki marksist yaklaşımı bu kavram üzerinden uzlaştırmasıdır. Kültürelciler ve yapısalcıların temsil ettiği bu iki karşıt yaklaşım sırasıyla popüler kültürü aşağıdan üretilen direniş gelenekleri ve yukarıdan dayatılan kültürel biçimler olarak ele alır. Hall ise bir anlamda bu yaklaşımları kapsayarak popüler kültürü bir mücadele alanı olarak tanımlar; popüler kültür hegemonyanın ortaya çıktığı ve korunduğu bir alandır. Stuart Hall un garantisiz marksizm adını verdiği bu çözüm önerisinde popüler kültür saf anlamda ne popüler direniş gelenekleri ne de yukarıdan dayatılmış biçimler değil, dönüşümlerin üzerinde işlediği zeminin kendisidir. 3 Gramsci nin modelinin kendi sorunları bir yana Hall un yaklaşımını benimseyen çalışmaların Gramsci nin modelinden de bir uzaklaşmayı temsil ettiğini düşünüyorum. Bunun Gramsci ve ardıllarına dair özgün bir tespit olmadığını eklemeliyim. Metin Çulhaoğlu hem Bin Yıl Eşiğinde Marksizm ve Türkiye Solu 4 kitabında hem de dergi yazılarında 5 bu problemleri açıkça tanımlamıştır. Ben sadece bu tespiti popüler kültürle ilgili daha dar bir alanda temellendiriyorum. Gramsci den uzaklaşma popüler kültür - hegemonya ilişkisinin sınıf mücadelesi anlamında öznesiz tarih dışı bir süreç olarak ele alınmasıdır. Bu eleştiri, bu çalışmalarda popüler kültürde sınıf mücadelesine hiç yer verilmediği ve hegemonyanın tesis edildiği popüler kültür alanının belirli tarihsel dönemler içinde ele alınmadığı anlamına gelmiyor. Tam aksine Hall un yaklaşımı popüler kültürde sınıf mücadelesinin önemini ve popüler kültürün özellikle belirli tarihsel dönüşüm noktaları üzerinden anlaşılması gerektiğini vurgular. Uzaklaşma ya da sorun, gerçek olay ve olguların analizine geçildiğinde popüler kültürde hegemonya oluşumunun sanki kendiliğinden, öznesiz bir süreç olarak ele 3 Erol, A., Popüler Müziği Anlamak: Kültürel Kimlik Bağlamında Popüler Müzikte Anlam, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2002, sf.63 4 Çulhaoğlu, M., Bin Yıl Eşiğinde Marksizm ve Türkiye Solu, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1997, sf Çulhaoğlu, M., Sahi, bir Gramsci vardı..., Sol, sayı:235, 5 Nisan 2005, sf

3 alınmasıdır. Diğer bir deyişle sorun Gramsci den esinlenen yaklaşımların hegemonya bağlamında ele aldıkları belirsiz tahakküm ve direniş kavramlarına dayanmasıdır. Belirsizliğin nedeni Hall un formülize ettiği biçimiyle popüler kültürün kazananın ya da kaybedenin olmadığı bir bahis olarak kavramsallaştırılmasıdır. Bunun en belirgin örneği Fiske de ortaya çıkar. Popüler kültür halkın elindekiyle idare etme sanatıdır. Halk firmaların sattığı ve belirli bir ideolojiyi taşıyan kot pantolonlarını yırtık giyerek bu anlama karşı direnir, daha sonra aynı firmalar yırtık kot satmaya başlarlar ve Fiske nin belirttiği gibi böylesine bir gerilla savaşı popüler kültürün bir çok alanında sürüp gider. Kazananın ve kaybedenin olmadığı bir gerilla savaşı 6. Benzer bir yaklaşımı bu kez popüler müzik için Frith ifade eder. Müzik endüstrisi popüler müziğin değişim değerini kontrol edebilirken kullanım değerini belirleyen dinleyicilerdir. Temel olarak tüm bu yaklaşımların toptan değersiz olduğunu düşünmüyorum. Sorun popüler kültür çalışmalarında hegemonyanın oluşumunda sınıf mücadelesinin genellikle belirsiz olması, çoğunlukla da hiç varolmamasıdır. Bununla birlikte popüler kültür çalışmalarında, mutlaka Gramsci de olduğu gibi sınıf partisinin sivil toplum üzerinde hegemonyayı kurmaya çalışması anlamında bir özne tarifinin yapılması gerektiğini de öne sürmüyorum. Ancak sınıf mücadelesi bir sınıf partisi olsun ya da olmasın berirli öznelerin karşılaştığı bir alandır ve hegemonyanın başka türlü oluşma olanağı da zaten yoktur. Ayrıca bu özneler kendi örgütleri üzerinden karşı karşıya gelip bir sınıf mücadelesi alanını oluştururlar. Hall un yaklaşımını benimseyen çalışmaların, hegemonyanın oluşumunda sınıf mücadelesinin verili düzeyini ihmal etmeleri anlamında popüler kültürü öznesiz bir sürece dönüştürdüklerini düşünüyorum. Yine bu çalışmalar popüler kültürü ne kadar tarihsel dönemler üzerinden ele alırsa alsın, hegemonyanın oluşum süreci sınıf mücadelesinin belirli bir tarihsel uğrağı üzerinden değerlendirilmediği sürece tarih dışı bir konuma karşılık gelir. Hegemonyanın oluşumunda öznelerin rolünü vurgulamak elbette popüler kültür alanını öznelerin sıfırdan inşa ettiği anlamına gelmiyor. Ancak sınıf mücadelesinin özneleri popüler kültür ürünlerinin belirli bir toplumsal formasyondaki kültür ve ideolojiyle eklemlenme biçimlerini etkiler. Burada genel olarak belirli bir popüler müzik pratiğinin sınıf mücadelesinin belirli öznelerinin dolayımı üzerinden açıklanabileceğini öne sürüyorum. Bu 6 Fiske, J., Popüler Kültürü Anlamak, (çev. S. İrvan), Ark, Ankara, 1999, sf

4 önerme açıkça popüler kültür alanına öznesiz tarih dışı bir hegemonya yaklaşımının eleştirisine dair bir yanıtın ilk adımı olarak düşünülebilir. Elbette sadece belirli bir popüler müzik pratiği üzerinden popüler kültür alanı için büyük genellemelere ulaşmanın olanaklı olduğunu iddia etmiyorum. Yine de Türkiye de sınıf mücadelesinin sertleştiği 70 li yıllardaki Türk sineması örneklerinde ağırlıkla zenginlerin kötü karakterler, emekçilerin de iyi karakterler olarak sunulması, yine politik müzik dışındaki popüler müzik örneklerinin ağırlıkla sol temaları taşıması ya da burjuva ideolojisinin açıkça saldırgan olmayan biçimlerini ortaya koyması bu itiraza dair önemli ipuçlarıdır. Tersinden söylenecek olursa 1980 askeri darbesi ile sonuçlanan sınıf mücadelesinin 80 sonrası popüler kültür alanına dair yansımaları, burjuva ideolojisinin saldırgan biçimlerinin somutlandığı örneklerle doludur. Ancak burada ortaya koymaya çalıştığım eleştirinin Türkiye deki popüler kültür alanına dair önemli de olsa genel geçer ipuçlarının ötesine geçebilmeyi sağlayacak, aynı zamanda da kuramsal olarak denetlenebilir daha dar somut bir alanda temellendirilmesi gerekir. Popüler müzik çalışmaları John Shepherd Music and Social Categories yazısının girişinde Müziksel yapılar ve pratikler toplumsal sınıfları, etnik ve cinsiyete dair grupları ne ölçüde yansıtır, biçimlendirir ya da onların kimlikleri, deneyimleri ve yapısal konumlarıyla ne ölçüde örtüşür? 7 sorusunun yanıtını arar. Ancak yanıttan önce müzik biliminin aynı zamanda otobiyografik ögeler taşıdığını söylediği 60 lardan sonraki kısa bir tarihçesini verir. Shepherd e göre önemli bir dönüm noktasını Peter L. Berger ve Thomas Luckman ın 1966 da dile getirdikleri gerçekliğin toplumsal olarak inşa edildiği önermesiyle birlikte cevap aranan yeni sorular oluşturur. Shepherd ilerleyen bölümlerde bu yeni yaklaşımı, beraberinde getirdiği yeni sorunlarla birlikte tartışır. Müzik eğer toplumsal olarak inşa olan bir şeyse, toplumsal gruplar ve onlara ait müzikler arasında belirli bağlantılar bulunması zorunluluğu, bu bağlantılar ın ne olduğu ve zorunluluk un derecesi noktalarında müzik biliminde yeni yaklaşımın yeni sorunları olarak kendini ortaya koyar. 7 Shepherd, J., Music and Social Categories, The Cultural Study of Music, (ed. Clayton, Herbert, Middleton), New York, Routledge Publications, 2003, pp

5 Popüler müzik incelemelerinde başka bir gelişme de 1990 larda odağın toplumsal kategorilerden kimlikle ilgili bir alana doğru kaymasıdır. David Hesmondhagl popüler müzik çalışmalarını iki açıdan eleştirir. Birincisi popüler müzik çalışmalarının hala rock çağındaymış gibi gençliğin isyanı üzerinde yoğunlaşmasıdır. İkincisi ise izlerkitleye dair alan çalışmalarının azlığıdır. Hesmondhagl da bu eleştiriler ışığında gündelik yaşam alanına yönelir. 8 Sarah Cohen de benzer biçimde kültürel müzik incelemelerinde etnografik verinin azlığını tespit eder ve mikro düzeyde çalışmaların yapılması gerektiğini dile getirir. Roy Shuker popüler müzik çalışmaları için küçük çapta ansiklopedik bir sözlük niteliği taşıyan Key Concepts in Popular Music çalışmasında sınıf için toplumsal sınıflandırmada temel birimlerden biri olduğu yazar. Sosyolojinin iki ana kuramsal geleneği olarak tanımladığı Marx ve Weber in çalışmalarında sınıf tanımlarının asıl olarak ekonomik temelde yapıldığını ve ardından gelen tartışmaların da sınıfı ekonomik belirlenim merkezli düşünmeye devam etttiğini belirtir. Daha çağdaş çalışmalarınsa istihdam durumlarına dayandırdığı sınıf tanımlamalarında, sınıf oluşumu ve kimliğini çeşitli eğitim durumları, yaşam şansları ve kültürel tüketim örüntüleriyle ilişkilendirildiğini ve popüler müzik çalışmalarının önemli bir bölümünde de sınıfın kültürel tüketimle ilişkili olarak ele alındığını ekler. Shuker, daha güncel çalışmalarda ise etnisite, yaş ve mekanın da müzik zevklerini göreli olarak ve bazen de sınıfa göre daha fazla etkilediği çalışmaların varolduğunu belirtir. 9 İngiliz gençlerinin popüler müzik tercihleri üzerine Murdoch ve Phelps in yaptığı çalışmada, toplumsal sınıfın bu tercihleri güçlü bir şekilde ayrıştırdığı belirtilir. İşçi sınıfından öğrencilerin müzik zevkleri büyük oranda Top 20 listeleri ve Siyah müzikten oluşurken, orta sınıftan öğrenciler bu mainstream akımları reddedip genel olarak underground-progressive rock altında toplanabilecek çeşitli müzik türlerini tercih ederler. On yıl sonra Yeni Zelanda da yapılan benzer bir çalışmada işçi sınıfı ve alt-orta sınıftan gençlerin heavy-metal, punk ve reggea yi daha üst sınıftan gençlerinse jazz, folk ve blues tercih ettikleri ortaya çıkar. Benzer bir çalışma Bourdieu tarafından Fransa da gerçekleştirilir. Üç müzik örneğinin- Well- Tempered Clavier, Rhapsody in Blue ve Blue Danube - kullanıldığı çalışmada bu örneklerin popülerlik düzeyiyle müziksel beğenilerin sınıfsal düzeyi arasındaki ilişki araştırılır. Çalışma el emeğini kullanan işçiler, ev hizmetçileri, zanaatkarlar, büro işçileri, küçük işyeri yöneticileri, küçük ticari yönetici ve sekreterleri, teknisyenler, tıp-sosyal hizmetlileri, ilkokul 8 Hesmondhagl, D. Popular Music Audiences and Everyday Life, Popular Music Studies, Ed.: D. Hesmondhalgh, K. Negus, London: Arnold/ New York: Oxford, 2002, pp Shuker, R., Key Concepts in Popular Music, London, Routledge Publications, 1998, pp

6 öğretmenleri, kültürel aracılar, endüstriyel ve ticari işverenler, kamu sektörü yöneticileri, özel sektör yöneticileri ve mühendisler, profesyonel yöneticiler, lise öğretmenleri, yüksek öğretim öğretmenleri, sanat yapımcılarını kapsayan geniş bir sınıfsal yelpazeyi içerir. Popülerleştirilmiş Blue Danube valsi işçi sınıfı beğenisini yansıtırken, göreli olarak daha az popüler olan Well-Tempered Clavier üst-sınıf beğenilerini yansıttığı sonucuna ulaşılır. Sonuç olarak Bourdieu insanın sınıfsal kimliğini şaşmaz bir biçimde müzik zevklerinden daha iyi gösterebilecek bir şey bulunmadığını ifade eder. 10 Simon Frith ise müziğin estetik bir pratik olduğunu ve etik kodlar ve toplumsal ideolojilerin kavrandığı temelde, hem grup ilişkilerine hem de bireyselliğe dair bir anlayışı kendi içinde eklemlediğini öne sürer. Müzik düşüncelere dair bir ifade biçimi değil onları yaşama biçimidir: Farklı türden müziksel etkinlikler farklı türde kimlikler üretebilmektedir ancak farklı müziklerin farklı kimlikleri oluşturma biçimi aynıdır. Yüksek ve aşağı kültürler arasındaki ayrım başka bir deyişle farklı (sınıf ilişkili) zevklerden kaynaklanan bir şeyi ifade etmez ama bu farklı (sınıf ilişkili?) toplumsal etkinliklerin bir sonucudur. 11 Frith kendi yaklaşımını, popüler müzik çalışmalarındaki müziksel seslerin (sounds) onları üreten ve tüketen insanları bir şekilde yansıttığı ya da temsil ettiği görüşünün eleştirisi üzerinden sunar. Müziksel biçimlerle maddi süreçler arasında bir tür yapısal ilişki arayan bu eğilimin homoloji olduğunu ifade eder. Ayrıca Marx ın kültürel olandan maddi olana analitik olarak geçişin yeterince kolay bir iş olduğunu, yani kültürü yorumlamanın, onu ideolojik olarak okumanın ve ona toplumsal koşullar atfetmenin yeterince kolay olduğu sözünü hatırlatır. Zor olan tam tersini yani temelin bu üstyapıyı nasıl ürettiğini ve neden şu ya da bu değil de belirli bir biçimi aldığını açıklamaktır. Frith in popüler müzik incelemesi için önerisi belirli bir müzik parçasının ya da icrasının insanları nasıl yansıttığının değil tam tersine hem öznel hem de kolektif kimlik anlamında onları nasıl inşa ettiğinin anlaşılmasıdır. Frith önerisinin dayandığı iki öncülü müzikle kimlik arasındaki ilişkiyi de tarif ederek şu şekilde özetler: Birinci olarak kimlik olmuş bitmiş bir şey değil bir oluş süreci, sabit değil hareketlidir; ikincisi müzik deneyimimiz-müzik yapma ve dinleme- en iyi bu kendi 10 Bourdieu, P., Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Trans: R. Nice, Harvard University Press, 1984, pp Frith,S., Music and Identity, Questions of Cultural Identity, (ed: Stuart Hall, Paul Du Gay), London, Sage Publications, 2000, pp

7 içinde sürecin deneyimi olarak anlaşılabilir. Müzik, kimlik gibi toplumsal olanı bireysel olan içinde ve bireysel olanı toplumsal olan içinde tanımlayan hem bir icra hem de bir öyküdür. 12 Frith in temel önermesi bu anlamda müziğin kimlik için bir eğretileme olduğudur. Yine Marx ı anarak, benliğin daima hayali bir benlik de olsa ancak belirli toplumsal, fiziksel ve maddi güçlerin belirli bir organizasyonu olarak hayal edilebilir bir şey olduğunu söyler. Frith e göre müziğin kimlik için bir anahtar gibi görünmesinin nedeni çok yoğun bir biçimde hem benliği hem de ötekileri, kolektif içindeki bir öznellik olarak sunabilme yeteneğidir. Ayrıca kimlik açıkça deneyimle ilişkilidir, yani kimlik ancak bir süreç içinde yaşanacak ve deneyimlenebilecek bir şeydir. Frith bu noktada hayali benlik kavramını açar. Pop müziğini deneyimlemenin aynı zamanda kimliği deneyimlemek olduğunu söyler. Bir yandan bir şarkıya tepki verirken icracılarıyla ve icracıların hayranlarıyla duygusal ittifaklar kurduğumuzu diğer yandan da şarkıların kendi yaşantılarımızın içine depoladığımız şeyler olduğunu belirtir. Soyut özellikleri nedeniyle müzik doğası gereği bireyselleştirici bir biçimdir. Ancak müzik aynı zamanda açıkça kolektiftir. Frith e göre şeyleri müzik olarak duymamızın nedeni seslerin az çok benzer bir kültürel mantığa uymasıyken çoğu dinleyici için bu mantık kontrol dışıdır. Frith, müzik deneyiminde bireysel olanla toplumsal olanın nasıl iç içe geçtiğini şu sözlerle açıklar: Müzik beğenilerimizle ilgili bir gizem vardır. Bazı kayıtlar bize hitap eder, bazıları etmez. Kuralları birileri koymuştur ve bunlar açıkça toplumsal ve bir o kadar da bizden uzaktır. Frith e göre bu anlamda müzik nerede ve ne olursa olsun acil bir kolektif kimlik deneyimini hem talep edip hem de simgelemektedir. Farklı müzik türleri insanlara farklı kimlikler vererek onları farklı toplumsal grupların içine yerleştirir ve bir anlamda kendimizi hayali kültürel anlatılar içinde konumlanmamızı sağlar. Frith sonuç olarak kişisel kimliğin de aynı zamanda bir kültürel kimlik olduğunu belirterek kimliğin anlatısal boyutuna törensel boyutu da ekler. Kimliğin bu törensel boyutu elbette mekanla olan ilişkisi içinde anlamlıdır. Müzikle ilişkili olarak mekan, içinde deneyimlenilen kimlik kadar hayali bir kavramdır: Müzik hem sınırları en iyi aşabilen- sesler pencereleri, duvarları ve okyanusları, sınıfları, ırkları ve ulusları aşar- hem de mekanları en iyi sınırlandıran- klüplerde, sahnede, kulaklıklarda, radyoda ve konser salonunda- formdur; bizler yalnızca müzik bizi nereye götürürse oradayızdır age Frith, pp age Frith, pp

8 Middleton ise sınıflı toplumlarda kültürel değişim sürecinin asıl olarak açıkça sınıf ilişkileri ve sınıf çelişkisi tarafından dolayımlanacağını belirtir. Buradan devamla Middleton, demek ki der, belirli kültürel form ve pratikler mekanik olarak belirli sınıflarla ilişkilendirilemezler. Voloşinov un göstergeler toplumunun sınıflı toplumla birebir örtüşmediği sözünü aktarır. Middleton da kültürel değişim sürecinin nasıl işlediğini anlamaya çalışır. Gramsci nin eklemlenme kavramından yararlanarak kültürel öğelerin sınıf konumu gibi ekonomik belirlenimli faktörlerle doğrudan ilişkisinin kurulamayacağını ifade eder. Eklemlenme, iki öğenin ilişkilenmesini anlatır; bu anlamda farklı öğeler aynı anda birleşir ve ilişkilenir. Middleton kültürel öğelerin bu gibi faktörler tarafından ve sınıfla ilişkili eklemlenme dolayımıyla ancak son kertede belirlendiğini belirtir. Bu süreç varolan öğelerin yeni örüntülerle birleşme ya da onlara yeni çağrışımlar eklenmesi suretiyle işler. Middleton ın verdiği bir örnek burjuva marşlarındaki müzikal öğelerin 19.yy da farklı çağrışımlarla işçi marşlarına dönüşmesi, diğeri de 1960 ların güya özgür olan karşı kültürel bireyci eklektizminin aslında uzun bir geçmişe sahip olan burjuva bireyci bohem yaşamın yeniden eklemlenmiş olmasıdır. 14 Önerdiği karşılıklı-çağrışım (cross-connotation) kavramının Middleton da işlevsel bir yeri vardır. Middleton kitabından en fazla alıntı yapılan Elvis incelemesini bu kavrama dayandırır. İki ya da daha fazla öğe birbirini çağrıştıracak, sembolize edecek yada uyandıracak biçimde yanyana gelir. Middleton eklemlenme ilişkilerinin özellikle bu durumda güç kazandığını ifade eder. Middleton da kültürel formasyonların oluşumunda sınıf dışında yaş, cinsiyet, etnisite ve ulusallığın önemini teslim eder ancak sınıfın merkezi konumunu koruması şartıyla. Elvis Presley daha önce hazır varolan müziksel, sözel ve performans öğelerini yeni bir örüntü kümesinde yeniden eklemlemiştir. Bunu sağlayan belirli bir sınıf (proleterya), etnisite (siyah/fakir beyaz), yaş (gençlik) ve ulusallıktır (Kuzey Amerika). Bourdiue nun zevk kavramını kullananan Middleton popüler müzikte haz, değer ve ideoloji ilişkisini tartışır. Zevk egemen sınıf ve egemen kültür alanında verilen mücadelenin en yaşamsal öğelerinden biridir. Müzik zevklerimizi özgürce seçmeyiz ve bu zevkler deneyimimizi basit bir biçimde yansıtmaz. Öznelerin belirli müziksel hazlara katılımı süreç içinde oluşur, aslında bu oluşumun kendisi öznelliğin inşasının bir parçasıdır. Bu süreç içinde 14 age Middleton, pp

9 aslında desantrilize olmuş öznelerin bir rolü vardır ama bu basitçe yaratıcı ya da tepkisel bir rol değil eklemlenmeli bir roldür. Middleton diğer yaklaşımların aksine burjuva devrimlerinden günümüze sınıf mücadeleleri ve popüler müzik ilişkisi üzerine daha çok kapitalizmin belirli aşamalarına karşılık gelecek biçimde genel bir tarihsel çerçeve sunar. Ancak yine de kendisinin de bir anlamda itiraf ettiği gibi çalışmada daha somut örnekler üzerinden sınıf mücadelesi ve popüler müzik ilişkisinin nasıl ele alınabileceğine dair bir boşluk vardır. Önerisi değişim süreçlerine, özellikle de üretici güçlere ve üretim ilişkilerine daha yakından bakmaktır. 15 Bu anlamda popüler müzik üzerine marksist yaklaşımlar en fazla Middleton gibi belirli tarihsel uğraklara değindiklerinde bile süreci sanki öznesiz kendiliğinden işliyormuş gibi ele almaya eğilimlidirler. Türkiye de popüler müzik ve sınıf mücadeleleri Aslında sonuç başlığını taşıması gereken bu son bölüm, sonuç en başa yazıldığı için başka bir başlık taşıyor. Başta olması gerekeni de sona yazıyorum. Bu yazının amacı Türkiye deki popüler müzik ve sınıf mücadeleleri üzerine araştırma yapmaya kalkıldığında elimizde bulunan kuramsal malzemenin bir hesabını çıkarmaktı. Yani buradaki kuramsal çerçeve entellektüel bir meraktan değil, belirli somut bir duruma uygulanmak amacıyla çizilmeye çalışılmıştır. Tamam, olmayana ergi yoluyla popüler müzikte sınıf mücadelesi verildiğini ispatlamaya çalıştık. Bu ispat kendi başına işimize yaramayacağına göre asıl zor iş bundan sonrasıdır. Önemli olan varolan kuramsal malzemenin somut bir popüler müzik pratiğine uygulanmasıdır. O zaman sadece sosyolojinin değil, etnomüzikolojinin kuram ve yöntemleri de belirleyici olacaktır. Somut durumun analizinde ise kuramsal malzemenin tekrar eleştirel bir değerlendirmeden geçirilmesi zorunludur. Kısaca ortada Türkiye deki müzik araştırmalarının Türkiye işçi sınıfına ödemesi gereken bir borç vardır. 15 Age Middleton, pp

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1. Sosyoloji Nedir... 3 2. Sosyolojinin Tanımı ve Konusu... 6 3. Sosyolojinin Temel Kavramları... 9 4. Sosyolojinin Alt Dalları... 14

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Kitap Eleştirisi Üretken Emek, Üretken Olmayan Emek ve İşçi Sınıfı:Poulantzas Kitabı 1 Üzerine Düşünceler

Kitap Eleştirisi Üretken Emek, Üretken Olmayan Emek ve İşçi Sınıfı:Poulantzas Kitabı 1 Üzerine Düşünceler Kitap Eleştirisi: Üretken Emek, Üretken Olmayan Emek ve İşçi Sınıfı: Poulantzas Kitabı Üzerine Düşünceler 67 Kitap Eleştirisi Üretken Emek, Üretken Olmayan Emek ve İşçi Sınıfı:Poulantzas Kitabı 1 Üzerine

Detaylı

Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları

Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi KAM 302 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2 Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3 Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik ÜNİTE:5 Tüketim Toplumu, Simülasyon

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Bourdieu den Sonra Ekonomik Sosyoloji

Bourdieu den Sonra Ekonomik Sosyoloji Bourdieu den Sonra Ekonomik Sosyoloji Haz: Emrah GÖKER, 4 Mayıs 2007 Ekonomi insanların nasıl tercih yaptıklarıyla ilgili ise, sosyoloji insanlara nasıl yapacak hiçbir tercih bırakılmadığıyla ilgilidir.

Detaylı

Toplumsal Hareketler (KAM 418) Ders Detayları

Toplumsal Hareketler (KAM 418) Ders Detayları Toplumsal Hareketler (KAM 418) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Toplumsal Hareketler KAM 418 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

SOSYAL TABAKALAŞMA SOSYAL TABAKALAŞMA Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü

SOSYAL TABAKALAŞMA SOSYAL TABAKALAŞMA Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü SOSYOLOJİ 9. HAFTA TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK SOSYOL TABAKALAŞMA Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü 10 Nisan 1912.. Titanic Faciası na sosyal bakış.. Dönemin cinsiyet

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

PATOLOJİ UZMANININ ETİK SORUMLULUKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

PATOLOJİ UZMANININ ETİK SORUMLULUKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ XXVI. Ulusal Patoloji Kongresi ve VII. Ulusal Sitopatoloji Kongresi PATOLOJİ UZMANININ ETİK SORUMLULUKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ Selim Kadıoğlu Antalya 3 Kasım 2016 Etik insanların davranışları, eylemleri,

Detaylı

sorular-sorular-sorular

sorular-sorular-sorular İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİ sorular-sorular-sorular Erkeklerin matematik becerisi kadınlardan daha fazla mıdır? Duygusal emek nedir ve neden kadınlarda daha yaygındır? Bireyci kültür ile toplulukçu kültür arasında

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 2. Hafta Ders Notları - 25/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN

HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN ZAMAN-MEKAN HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN DUVARLARI, ZAMAN İSE SON BİR KIZGIN ALEV. JAMES JOYCE Küreselleşme sürecinde hız kazanan teknoloji, mesafelerin sesten bile

Detaylı

DOKTORA TEZ SÜRECİ: ALTERNATİF MODEL ÖNERİSİ

DOKTORA TEZ SÜRECİ: ALTERNATİF MODEL ÖNERİSİ DOKTORA TEZ SÜRECİ: ALTERNATİF MODEL ÖNERİSİ Yrd.Doç.Dr. İlhan Oğuz AKDEMİR Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ioakdemir@firat.edu.tr ÖNCÜLLER Ülkemizde her yıl 2.000 civarında doktora tezi yapılmaktadır.

Detaylı

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ GÜZ YARIYILI YÜKEK LİAN DERLERİ DER KODU ZORUNLU/ EÇMELİ DERİN ADI KREDİİ ELIT 709 Z Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi ELIT 711 Araştırma Yöntemleri ELIT 735 Uygulamalı Dilbilim: Yabancı Dil Öğretimi ve Öğrenimi

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

İletişimin Sınıflandırılması

İletişimin Sınıflandırılması İletişimin Sınıflandırılması Toplumsal ilişkiler sistemi olarak Kişiler arası Grup i Örgüt i Toplumsal Grup ilişkilerinin yapısına göre Biçimsel olmayan (informel) / yatay Biçimsel / Formel) /dikey Kullanılan

Detaylı

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup 1- Çalışma ilişkilerinin ve endüstriyel demokrasinin başlangıcı kabul edilen tarih? Cevap: 1879 Fransız ihtilalı 2- Amerika da başlayan işçi işveren ilişkilerinde devletin müdahalesi zorunlu kılan ve kısa

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Psikolojiye Giriş PSY 201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM FELSEFESİ * Ders No : 0310340024 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

Popüler Kültür ve Medya (PR 335) Ders Detayları

Popüler Kültür ve Medya (PR 335) Ders Detayları Popüler Kültür ve Medya (PR 335) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Popüler Kültür ve Medya PR 335 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon 1.Bireyden Kitleye 2.Habere İlk Adım: Gazete 3.Her Yerdeki Ses: Radyo 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema 5.Evdeki Dünya Televizyon 1 6.Becerikli F@reyle Uzaklara: İnternet 7.Markalar ve İmajlar: Reklam ve Halkla

Detaylı

SİYASETİN BAĞIMLILIĞI VE GÖRECE ÖZERKLİĞİ

SİYASETİN BAĞIMLILIĞI VE GÖRECE ÖZERKLİĞİ SİYASETİN BAĞIMLILIĞI VE GÖRECE ÖZERKLİĞİ Siyaset Toplumsal Alt Yapıya Bağımlı Bir Kurum mudur Yoksa Özerk Bir Olgu Mu? Marx, toplum alt yapı ve üst yapı öğelerinden kurulmuş bir bütündür. Alt yapı toplumun

Detaylı

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Aylin YAZICIOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ÖZET: Eğitim,bireylerde istendik davranışları

Detaylı

CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ. 9. Hafta Mikro Sosyoloji: Sembolik Etkileşimcilik, Fenomenoloji ve Etnometodoloji

CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ. 9. Hafta Mikro Sosyoloji: Sembolik Etkileşimcilik, Fenomenoloji ve Etnometodoloji CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 9. Hafta Mikro Sosyoloji: Sembolik Etkileşimcilik, Fenomenoloji ve Etnometodoloji UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar

Detaylı

Yrd. Doç. Server ACİM İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Bir Besteci'nin Gözünden Özgür Yazılım ve Özgür Yaşam

Yrd. Doç. Server ACİM İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Bir Besteci'nin Gözünden Özgür Yazılım ve Özgür Yaşam Yrd. Doç. Server ACİM İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bir Besteci'nin Gözünden Özgür Yazılım ve Özgür Yaşam NOTA YAZISI Müziğin Kodları Kendine özgü bir kod sistemi olan, her işaretin bir anlamı

Detaylı

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar İletişim Teknolojileri ve Toplum Dersin Adı İletişim Teknolojileri ve Toplum Düzeyi Lisans Öğretim Elemanı Doçent Dr. Funda Başaran Özdemir Dersin Amaçları Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet

Detaylı

İletişim kavramı ve tanımı

İletişim kavramı ve tanımı İletişim kavramı ve tanımı Fransızca dan communication (haberleşme) İletişim haberleşmeyi de içeren daha geniş kapsamlı ileti alışverişi, toplumsal nitelikli bir etkileşim, paylaşım.. İletişim kavramının

Detaylı

İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı. 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak

İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı. 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak Bana göre insani merkezli olmak, davranış ve anlayışın işbirliği içinde olduğu, insan yapımı her şeyin kullanıcıların kavradığı

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Modern Edebi Teori ve Eleştiri (ELIT 404) Ders Detayları

Modern Edebi Teori ve Eleştiri (ELIT 404) Ders Detayları Modern Edebi Teori ve Eleştiri (ELIT 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Modern Edebi Teori ve Eleştiri ELIT 404 Bahar 3 0 0 3 7 Ön Koşul

Detaylı

KURAM VE ARAŞTIRMA. NEUMAN (2000), CHP-3 Theory and Research

KURAM VE ARAŞTIRMA. NEUMAN (2000), CHP-3 Theory and Research KURAM VE ARAŞTIRMA NEUMAN (2000), CHP-3 Theory and Research NEDEN? KURAM (TEORİ) NASIL? Hemen her araştırma bir kuram ile ilişkilidir. Kuramı nasıl kullanmalı? SOSYAL KURAM İDEOLOJİ İKİSİ DE olguları açıklar;

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

SOSYOLOJİNİN TEMELLERİ

SOSYOLOJİNİN TEMELLERİ SOSYOLOJİ 1. HAFTA SOSYOLOJİK BAKIŞ, SOSYOLOJİK ARAŞTIRMA Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü Marco ve Gina.. Gina ve Marco gibi insanlar neden evlenir? Kişisel

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Asker-Sivil İlişkileri POLS 6 Bahar 8 +0+0 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 14 Haziran 2005, Salı A company of Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef kitleyi geleneksel

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar 225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar Bilgi Nedir? Bilme edimi, bilinen şey, bilme edimi sonunda ulaşılan şey (Akarsu, 1988). Yeterince doğrulanmış olgusal bir önermenin dile getirdiği

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSY4163 GÖÇ SOSYOLOJİSİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Dersin işleniş yöntemi

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

DERS PROFİLİ. Türk Siyasi Hayatı POLS 401 Güz Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Türk Siyasi Hayatı POLS 401 Güz Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türk Siyasi Hayatı POLS 401 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul None Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim

Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim tanım Öyküleme, yeni icat edilmiş bir uygulama olamamasına rağmen geçmişi yüzyıllar öncesine ulaşan bir öğretim tekniği olmadığı da belirtilmelidir. 20.Yüzyılın ikinci

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Siyaset KAM 404 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Araştırma Yöntemleri (UI520) Ders Detayları

Araştırma Yöntemleri (UI520) Ders Detayları Araştırma Yöntemleri (UI520) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Yöntemleri UI520 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili

Detaylı

Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi (ETI438) Ders Detayları

Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi (ETI438) Ders Detayları Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi (ETI438) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi ETI438 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ. Üretim Planlama Direktörü

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ. Üretim Planlama Direktörü DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BİLAL AKAY Üretim Planlama Direktörü 1 DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ Çağımızda her şey o kadar hızlı yaşanıyor ki, bu hızlı akışa ayak uydurabilmek için sürekli bir değişim içinde olmak gerekiyor.

Detaylı

ISBN

ISBN Bu kitapta verilen örnek ve öykülerde ve kitabın metnindeki açıklamalarda sağlık, hukuk, yatırım gibi çeşitli alanlardan uzmanlık bilgilerine yer verilmiştir. Bu uzmanlık bilgileri sadece kitabın konusuyla

Detaylı

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar)

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) Merkantilizm: 15. ve 16. yüzyıllardaki coğrafî keşiflerde birlikte Avrupa ülkeleri dünyaya açılmaya

Detaylı

Simultane Çeviri (ETI413) Ders Detayları

Simultane Çeviri (ETI413) Ders Detayları Simultane Çeviri (ETI413) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Simultane Çeviri ETI413 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : 0310330201 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Süreklilik Göstergesi. Kavram Haritaları. Etkileşim Göstergesi. Problem/Çözüm Göstergesi Karşılaştırma Matrisi. (Anlam Çözümleme Tablosu)

Süreklilik Göstergesi. Kavram Haritaları. Etkileşim Göstergesi. Problem/Çözüm Göstergesi Karşılaştırma Matrisi. (Anlam Çözümleme Tablosu) Kavram Haritaları Hiyerarşik KH Hiyerarşik Olmayan KH ( Ağ, Örümcek Harita) Zincir KH Sınıflandırma Haritası Vee Diyagramları Neden-Sonuç Diyagramları Balık Kılçığı Döngü Göstergesi Olay Zinciri Dizileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I

İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I Eleştirel Düşünme Nedir?... 1 Bazı Eleştirel Düşünme Tanımları... 1 Eleştirel Düşünmenin Bazı Göze Çarpan Özellikleri... 3 Eleştirel Düşünme Yansıtıcıdır... 3 Eleştirel Düşünme Standartları

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERS İŞLEME YOL HARİTASI

HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERS İŞLEME YOL HARİTASI HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERS İŞLEME YOL HARİTASI. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler Dersin Adı : MÜZİK Dersin Kredisi : saat Öğretmenin Adı ve Soyadı :SEMA NUR TETİK Dersin İşleneceği Sınıf : 2.

Detaylı

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler KAPSAYICI EĞİTİM Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitimi 1 Kapsayıcı Eğitim Eğitimde kapsayıcılık

Detaylı

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Salon Yapıları MMR 315 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İş Analizi (PSY 321) Ders Detayları

İş Analizi (PSY 321) Ders Detayları İş Analizi (PSY 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Analizi PSY 321 Seçmeli 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSSO092 SOSYAL BİLİMLERDE METOD Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) (Ön Koşul, Bağlantı Koşul)

Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSSO092 SOSYAL BİLİMLERDE METOD Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSSO092 SOSYAL BİLİMLERDE METOD Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 2 3 Zorunlu Yok TÜRKÇE Dersin işleniş

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

Yazarlar hakkında Editör hakkında Teşekkür

Yazarlar hakkında Editör hakkında Teşekkür İÇİNDEKİLER Yazarlar hakkında Editör hakkında Teşekkür XIII XIV XV Giriş 1 Kitabın amaçları 1 Öğretmen katkısı 2 Araştırma katkısı 2 Yansıma için bir ara 3 Sınıf etkinlikleri 3 Terminoloji üzerine bir

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Avrupa da Folklor sözcüğünün kullanımı ile ilgili çalışmalar Folklorun ilk derneği Folklorun tanımı DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 AVRUPA DA FOLKLOR SÖZCÜĞÜNÜN

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Çeviri Kuramı (ETI319) Ders Detayları

Çeviri Kuramı (ETI319) Ders Detayları Çeviri Kuramı (ETI319) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çeviri Kuramı ETI319 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...2. Önermeler ve İspat Yöntemleri...3. Küme Teorisi Bağıntı Fonksiyon İşlem...48

İÇİNDEKİLER. Önsöz...2. Önermeler ve İspat Yöntemleri...3. Küme Teorisi Bağıntı Fonksiyon İşlem...48 İÇİNDEKİLER Önsöz...2 Önermeler ve İspat Yöntemleri...3 Küme Teorisi...16 Bağıntı...26 Fonksiyon...38 İşlem...48 Sayılabilir - Sonlu ve Sonsuz Kümeler...56 Genel Tarama Sınavı...58 Önermeler ve İspat Yöntemleri

Detaylı

POPÜLER MÜZİKTE BEĞENİ FARKLILIKLARI: BİR fmri ÇALIŞMASI

POPÜLER MÜZİKTE BEĞENİ FARKLILIKLARI: BİR fmri ÇALIŞMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ POPÜLER MÜZİKTE BEĞENİ FARKLILIKLARI: BİR fmri ÇALIŞMASI Hazırlayan Ali Cenk GEDİK Danışman Prof.

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı OYUNCULUK VE KARAKTER OLUŞTURMA OYU 421 6 AKTS Kredisi 4. yıl 7. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 s/hafta Teorik: 2 s/hafta

Detaylı

Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru

Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru Aldemir, S. (004). Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru, İlköğretim-Online, 3(), 4-47, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru Salih ALDEMİR salihaldemir65@mynet.com

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ/SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA Doktora Tezi

Detaylı

Saf Stratejilerde Evrimsel Kararlılık Bilgi Notu Ben Polak, Econ 159a/MGT 522a Ekim 9, 2007

Saf Stratejilerde Evrimsel Kararlılık Bilgi Notu Ben Polak, Econ 159a/MGT 522a Ekim 9, 2007 Saf Stratejilerde Evrimsel Kararlılık Ben Polak, Econ 159a/MGT 522a Ekim 9, 2007 Diyelim ki oyunlarda stratejiler ve davranışlar akıl yürüten insanlar tarafından seçilmiyor, ama oyuncuların genleri tarafından

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları

Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çocuklar için Çeviri ETI432 Bahar 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma 3. Aile 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 5. Psikolojiye Giriş 1 6. Duyum ve Algı 7. Güdüler ve Duygular

Detaylı

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Dünyada yaşanan ekonomik kriz liderlik stillerinde de değişikliğe yol açtı. Hay Group'un liderlik stilleri üzerine yaptığı araştırmaya göre, özellikle

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı