KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA"

Transkript

1 KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 19

2 KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 1. GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tarihinde T.B.M.M. de kabul edilerek, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sosyal Güvenlik Yasası yasalaşma sürecinde önemli toplum kesimlerinin yoğun eleştirilerine uğramış, Cumhurbaşkanı tarafından önce T.B.M.M ne iade edilen kanun daha sonra aynen kanunlaştırılması üzerine kanunun onayını takiben Anayasa Mahkemesine dava açılmıştır. Anayasa Mahkemesinin tarih, 2006/111 E. 2006/112 K. sayılı kararı ile yasanın bazı maddeleri Anayasaya aykırı görülmüş ve Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı tarih ve sayılı 5. mükerrer sayısında yayınlanmıştır. Bunun üzerine yasa ile ilgili yeni düzenlemeler yapılabilmesi için yasanın yürürlük tarihi önce , sonra olarak, yeni bütçe kanunu ile de olarak değiştirilmiş bulunmaktadır. Yasa ile ilgili hazırlanan değişiklik tasarısı T.B.M.M ne sunulmuştur. Yasa tasarısı halen Bütçe Plan Komisyonunda bulunmaktadır. Yazımızda esas itibariyle bağımsız çalışanlarla ilgili düzenlemeler ele alınmış ve değerlendirilmiş bulunmaktadır. 2. SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI Sosyal güvenlik hakkını vurgulayan uluslararası sosyal politikanın en önemli belgelerinden biri 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesidir. Bildirgenin 22 nci maddesinde Herkes, toplumun bir ferdi olarak sosyal güvenlik hakkına sahiptir; sosyal güvenlik, bireyin onuru, kişiliğinin geliştirilmesi için kaçınılmaz ekonomik, sosyal ve kültürel hakların tatmin edilmesine dayanır. ifadesi yer almaktadır. Buna göre sosyal güvenlik, geliri ne olursa olsun bireylere belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlanmasını, onun kimi zararlara uğrama olasılığına karşı korunmasını ve sosyal zararların tehlikeleri karşısında bireyin ekonomik yönden güçlü kılınmasını gerektirmektedir. 3. YAŞLILIK AYLIĞI ALAN, KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YÜRÜRLÜKTE OLAN YASAL DÜZENLEMELER 3.1. Sosyal Sigortalar Kanunundaki düzenlemeler Sosyal güvenlik yasalarının ana enstrümanı olan Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kavramı ilk defa 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun 63 üncü maddesinde düzenlenerek çalışma hayatına girmiştir. Yaşlılık aylığı 20

3 alanların yeniden çalışmaları başlıklı maddede, Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak bir işte çalışmaya başlayanların yazılı talepte bulunmaları halinde yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam olunur. Ancak bunlardan 78 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançları üzerinden % 30 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilir. Bu primin 1/4'ü sigortalı hissesi, 3/4'ü işveren hissesidir. ( kanun ile oranlar % 24 den % 30 a çıkarılmıştır.) Maddede Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken serbest avukat veya noter olarak çalışmalarını sürdürenlerin, sosyal yardım zammı dahil, almakta oldukları aylıklarından %15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir ibaresine yer verilmiş ve ayrıca Sosyal Güvenlik Destekleme Primi ödenmiş süreler, bu kanuna göre sigortalılık süresinden sayılmaz. hükmü maddede yer almıştır Sayılı Bağ-Kur Kanunundaki düzenlemeler Önceleri sadece S.S.K. kapsamında yaşlılık aylığı alıp, yaşlılık aylığı kesilmeden yapılan çalışmaları kapsayan hüküm daha sonra benzer bir düzenleme ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu na 4447 sayılı kanunun 38 inci maddesi ile Ek 20 inci madde olarak ilave edildi. Madde metnine göre; Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlardan, 24 üncü maddenin (l) numaralı bendinde belirtilen çalışmalarına devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanların, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir. Birinci fıkra hükmüne göre aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilmesi gerekenlerden, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce aylık bağlananlar Kanunun yayımını, daha sonra tekrar çalışmaya başlayanlar ise çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu süre içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmayanlardan sosyal güvenlik destek primi, gecikmeli bildirimde bulunulan veya Kurumca tespit edilen tarihe kadar 53 üncü maddeye göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Birikmiş sosyal güvenlik destek primi ve gecikme zamlarının ödenmemesi halinde aylıklardan yapılacak kesintiler aylık tutarının % 25'ini geçemez. Maddeye tarih ve 4956 sayılı kanun ile aşağıdaki fıkra ilave edilerek diğer sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık aylığı alanlar da kapsama dahil edilmiştir. Daha sonra birinci cümlesi 5073 sayılı kanunla düzeltilen fıkra aşağıdaki hali almış bulunmaktadır. Diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, 24 üncü maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen kapsamda çalışmaya başlayanlar, çalışmaya başladıkları ayı takip eden ay başından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil, bu Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen on ikinci gelir basamağının %10'u oranında sosyal güvenlik destek primi öderler. Sosyal güvenlik destekleme primi ödemesi 21

4 gerekenlerden bu Kanunun yayım tarihinden önce aylık bağlananlar Kanunun yayımını, daha sonra tekrar gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ise mükellefiyetin başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu süre içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmayanlar ile Kurumca tespit edilemeyenlerden sosyal güvenlik destek primi, 53 üncü maddeye göre hesaplanarak tahsil edilir. Bu kapsamda yeterli bildirim yapılmadığından tarihli 4956 sayılı kanunla ilgili kanuna geçici 24 üncü madde eklenmiş maddede belirtilen çalışmalara devam edenlerden yazılı bildirim yapmamış olanların üç ay içinde Bağ-Kur a başvurmaları halinde sadece S.G.D.P tahsil edileceği Bu durumda olanlar için tahakkuk edecek gecikme zammı tahsil edilmez. hükmü ilave edilerek bildirimde bulunmayanlar için kolaylık sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Yapılan tüm bu düzenlemeler ile kapsam genişlemiş ve tüm sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık aylığı alanlar kapsama dahil edilmek suretiyle yaşlılık aylığı alanlardan kendi adına ve bağımsız bir iş yapması halinde (Bağ-Kur kapsamında bir iş yapması) yaşlılık aylığından Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesileceği hususu düzenlenmiş bulunmaktadır S.G.D.P. düzenlemesine karşı eleştiriler S.G.D.P düzenlemesi ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Düzenlemenin doğru ve yasal olduğunu, amacın sosyal güvenlik sistemine katkı sağlamak olduğu ve yaşlılık aylığı alarak çalışmanın doğal bir sonucu bulunduğu, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri arasında bu hususun yer almadığı, vb gerekçelerle savunanlar olduğu gibi, bu düzenlemeye çeşitli eleştiriler de yöneltilmektedir. Bu eleştiriler göre, yapılan ödeme yasal değildir. Çünkü S.G.D.P. bir sigorta primi değildir. Sigorta primi sigortalının ileride karşılaşabileceği riskler karşılığında sağlanacak güvenceler ve karşılaşabilecek zararı gidermek amacıyla ödenir. Oysa ödenen primlerin her hangi bir karşılığı yoktur ve her hangi bir riske karşılık prim ödenmemektedir. Zira yaşlılık aylığı alan kişi bu aylığını ve sağlık yardımları karşılığı primlerini zamanında ödemiş bulunmaktadır. S.G.D.P karşılıksız olarak yapılan bir ödemedir. Şayet bu prim alınacaksa sigorta priminin özelliği gereği yaşlılık aylıklarına belirli bir oranda yansımalıdır, S.G.D.P. bir vergi ve harç hükmündedir. Bu ödeme vergi ve harç kanunlarında yapılabilecek bir düzenleme ile alınabilir, dolayısıyla bu nedenle de Anayasa ya aykırıdır Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki düzenlemeler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 30 uncu maddesinde Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi başlığı ile düzenlenen madde ile 22

5 yaşlılık aylığı alanlardan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişiler ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile kanunun 81 inci maddesinde yer alan prim oranlarının ödenmesi yasa hükmü haline getirilmiştir. Bu düzenleme prim matrahı, prim tutarı vb. gibi konularda içerdiği belirsizlikler dolayısıyla Anayasa Mahkemesince iptale konu edilmiştir Anayasa Mahkemesi ve İptal gerekçeleri, Anayasa Mahkemesi söz konusu düzenlemeyi Yurttaşların emeklilik dönemlerinde de çalışmaya devam etmelerinin nedeninin, kazanma hırsı veya servet edinme arzusu değil, insan onuruna yaraşmayan yaşlılık aylığı ile geçinmek zorunda bırakılmalarının olduğu, sosyal güvenlik destek primi oranlarındaki bu artışların, tüm emekli sigortalıların çalışma hayatı dışına itilmeleri sonucunu doğuracağı, kuralın, sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmadığı ve sosyal devletin asli görevlerinden olan vatandaşların sosyal güvenlik haklarını sağlama ödevini gereğince yerine getirmesini engelleyerek sosyal güvenlik haklarını adil ve makul olmayan biçimde, ölçüsüzce sınırlandırdığı, Anayasa nın 2. maddesinde belirtilen sosyal hukuk devletinde, sosyal güvenliğin sağlanabilmesi için sigortalıların katkısı zorunlu bulunmakta ise de, bu katkının adil ve ölçülü olmasının da gözetilmesi gerekeceği gerekçesi ile başvuruyu değerlendirmiş ve özetle Anayasa Mahkemesi bu gerekçesi ile S.G.D.P. oranının yüksek tespit edilmiş olduğu hususunu öne çıkarmıştır. Diğer yandan Anayasa Mahkemesine S.G.D.P. ile ilgili düzenlemenin Anayasanın 2, 49 ve 60. maddelerine aykırı olduğu gerekçesi ile dava a- çılmış ancak Anayasa mahkemesi bu konuda Anayasaya aykırılık düşüncesine katılmamıştır. Kararda Emeklilerin yeniden çalışmaya başladıklarında sosyal güvenlik destek primi alınmasına ilişkin kurallarla bu hakkın bir ölçüde sınırlandırılmasının, özellikle öğrenimlerini tamamlayıp iş arayan gençlere iş bulma amacı dikkate alındığında daha büyük sorunların çözümüne yönelik anayasal gereklere uygun olduğu anlaşılmaktadır... Sosyal devlet anlayışına uygun olarak getirilen bu düzenlemenin makul ve ölçüsüz olduğu da söylenemeyeceğinden kural, yasanın 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden Anayasa nın 2, 49 ve 60. maddelerine aykırı değildir, iptal isteminin reddi gerekir. ifadesine yer verilmiştir. Diğer taraftan 5510 sayılı kanunun 30 uncu maddesi ile düzenlenen S.G.D.P hükümlerine karşı Anayasa Mahkemesinde açılan davada maddenin Anayasa nın 2, 5, 11, 13, 60 ve 90 ıncı maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmek suretiyle dava açılmış olduğu, Anayasanın 73 üncü maddesine aykırılık iddiasının Anayasa Mahkemesine yapılan her iki başvuruda da yer almadığını, dolayısıyla düzenlemenin 73 ncü maddeye aykırılığından söz etmenin de mümkün olmadığını belirtmemiz gerekmektedir.. 4. KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA YAPILAN DÜZENLEMELER - Aktif çalışanlarla ilgili düzenlemeler; 5510 sayılı Kanunun 4b maddesinde sayılanlar aşağıdadır; 23

6 b) Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; 1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, 2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olanlar, 3) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve/veya yönetim kurulu üyesi o- lan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, - Prime Esas Kazançlar başlıklı 80. inci maddede bu kapsamda yapılan düzenlemeler; Bu kapsamda çalışanlar için prime esas kazanç kanunun 82 inci maddesinde belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilir. Beyan edilen kazançta değişiklik olması durumunda, sigortalının yeniden beyan ettiği kazanç ü- zerinden hesaplanan prim tahsil edilir. Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazanç beyan edilir, Sigortalı aynı zamanda işveren ise beyan edeceği aylık kazancı, çalıştırdığı sigortalıların kazancının en yükseğinden az olamaz, Beyanda bulunmayan sigortalının primleri, prime esas asgarî aylık kazanç üzerinden hesap ve tahsil edilir. Beyanda bulunmayan veya beyan ettiği kazancın düşük olduğu tespit edilen sigortalıların prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak beyan edilen kazançla arasındaki farkın primi gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir. Bu kapsamda ödenecek prim oranları Kanunun 81 inci maddesinde yer alan; Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (% 20), İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primi (% 1), Genel Sağlık Sigortası Primi, (% 12,5) olmak üzere toplam % 33,5 prim ödenmesi gerekecektir. - Yaşlılık Aylığı alan ve kendi adına bağımsız çalışanlarla ilgili düzenlemeler; 1 - Kanunu 30.uncu maddesinde; - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıklarının kesileceği, -Yaşlılık aylığı alanlardan Kanunun 4 üncü b 4 (tarımsal faaliyette bulunanlar hariç) diğer alt bentlerine tabi çalışmaya başlayanların aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edileceği, 24

7 - Bunlardan, almakta oldukları aylıklarının % 15 i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir. Sosyal güvenlik destek primine tabi olanların primleri, aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir, Hükmü tasarıda yer almıştır sayılı kanuna eklenen Geçici 14 ncü maddesinde Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olanlar, malûllük ve yaşlılık aylığı bağlananlar ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında sosyal güvenlik destek primi bakımından bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar için sosyal güvenlik destek primi oranı olarak bu Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen %15 oranında SGDP nin yaşlılık aylığından kesileceği, Belirtilmiştir. Yapılan bu açıklamaların ışığında özetle, yaşlılık aylığı alanlar ile ilgili olarak; 5510 sayılı yasadan sonra ilk defa sigortalı olup yaşlılık aylığı alacak olanlar Kanunun 30.uncu maddesindeki hükümlere göre hareket edeceklerdir yasadan önceki yasalara göre yaşlılık aylığı alanlar veya almaya hak kazanacakların ücretli çalışması halinde eski hükümlerin geçerli olacağı ve prime esas kazanç üzerinden 5510 sayılı kanunun 81 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranına (% 1 ila % 6,5 arasında) yüzde 30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan toplam olacaktır. Bu oranın dörtte biri sigortalı, dörtte üçü ise işveren payıdır. (prim oranı % 31 ila % 36,5 arasında olacaktır.) 5510 yasadan önceki yasalara göre yaşlılık aylığı alanlar veya almaya hak kazanacakların kendi adına ve bağımsız olarak çalışması halinde (Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar için) 5510 sayılı kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen hükümlerin uygulanacağı ve % 15 S.G.D.P. kesilmesi gerekecektir. Bu hükme tabi olanlardan aylıklarının kesilmemesini talep edenlerin yaşlılık aylıklarından kesinti suretiyle S.G.D.P. kesilecektir. 5. SONUÇ Yaşlılık aylığı almakta iken çalışılması hali çalışma hayatının bir gerçeği ve zorunluluğudur. Bu kapsamda olanlar ile ilgili düzenlemelerin daha adil olması gerekmektedir. Çünkü ödenen prim karşılığında bu kesimlerin bir kazancı olmadığı gibi, sigorta primi tanımına uymayan bir uygulama ile de muhatap olunmaktadır. Diğer taraftan yaşlılık aylığı almakta iken çalışmaya devam edenlerin büyük çoğunluğu S.G.D.P. kapsamında bildirimi çeşitli nedenlerle yapmamıştır. Yeni düzenleme ile bildirimde bulunmayanların cezalı duruma düşebilecekleri göz önünde bulundurularak yapılacak düzenlemelerde bu hususların dikkate alınmasında fayda olacağı düşünülmektedir. 25

8 26

Sosyal Güvenlik Destek Primi

Sosyal Güvenlik Destek Primi Sosyal Güvenlik Destek Primi Kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında hiç şüphesiz Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi gelmekte. Peki Sosyal Güvenlik Destek Primini kimler öder? İşte 14 soru

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU

BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU Çalıştığı şirkete, şirket ortağı olan kişinin durumu, sosyal güvenliği konusunda tereddütler yaşanmaktaydı. Basit anlatımla SSK ya mı yoksa

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : GENELGE 2008-106

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : GENELGE 2008-106 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : B.13.2.SGK.0.10.04.00/31-842714 Organize sanayi ve endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE Ali EKİN * Özet: Genel sağlık sigortası günümüzde herkes tarafından

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU SözleĢmeye davet Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Şubat-2014 İZMİR 1 6514 SAYILI YASA (TAMGÜN) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir? Genel sağlık sigortasından yararlanılmasında

Detaylı

Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlama Suretiyle Kıdem Tazminatı Hakkı ve Bu Sebeple Yapılan Feshin Sözleşmesel Kayıtlara Etkisi

Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlama Suretiyle Kıdem Tazminatı Hakkı ve Bu Sebeple Yapılan Feshin Sözleşmesel Kayıtlara Etkisi Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlama Suretiyle Kıdem Tazminatı Hakkı ve Bu Sebeple Yapılan Feshin Sözleşmesel Kayıtlara Etkisi Ercüment ÖZKARACA Özet: İş sözleşmesinin yaşlılık aylığına

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER İbrahim AYDINLI * ÖZET Bugüne kadar 4857 Sayılı İş Kanununda asıl işveren- alt işverenlik ilişkisine yönelik pek çok

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

Abdullah KARABOYACI *

Abdullah KARABOYACI * SINAVSIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR OLMA HAKKININ KALDIRILMASININ HUKUK GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUTION OF THE RIGHT TO BE SWORN-IN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT WITHOUT EXAMINATION IN THE SCOPE

Detaylı

2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu

2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu TARIM BAĞ-KUR HİZMET TESPİTİ DAVALARI 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu KANUN HÜKÜMLERİ KANUNUN AMACI SİGORTALILIK NİTELİĞİ SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI TESCİL

Detaylı

İŞSİZLİKLE İLGİLİ İŞLEMLER

İŞSİZLİKLE İLGİLİ İŞLEMLER İŞSİZLİKLE İLGİLİ İŞLEMLER İŞKUR a İş Arayan Olarak Nasıl Kayıt Olunur? Kurumumuza kayıt yaptırmak isteyen iş arayanlar, ikamet ettikleri yerdeki İl Müdürlüğümüze T.C. kimlik numarasını belirleyen bir

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.01-358 31/5/2011 G E N E L G E 2011 / 43

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.01-358 31/5/2011 G E N E L G E 2011 / 43 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.01-358 31/5/2011 Konu : Yabancı uyrukluların sigortalılıkları. G E N E L G E 2011 / 43 1- Genel Açıklamalar

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ

6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ 6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ S. Mehmet KELEŞ * 1. Giriş Aynı anda birden fazla statüde sigortalı olmayı gerektirecek şekilde

Detaylı

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı