AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K"

Transkript

1 AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeli in amac ; kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmaks z n ülke düzeyinde dengeli, verimli ve kaliteli sa l k hizmeti sunulmas n sa lamak üzere ayakta te his ve tedavi yap lan özel sa l k kurulu lar n n yap land r lmalar, ruhsatland rma i lemleri, faaliyetleri ve faaliyetlerine son verilmesi, denetimleri ve di er hususlar ile ilgili usûl ve esaslar düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (De i ik:rg-6/1/ ) Bu Yönetmelik, ayakta te his ve tedavi hizmeti sunulan ve özel sa l k kurulu u olarak tan mlanan t p merkezi, poliklinik, laboratuvar, müessese ve muayenehaneler ile bu kurulu lar n i letenlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (De i ik:rg-6/1/ ) Bu Yönetmelik; 11/4/1928 tarihli ve 1219 say l Tababet ve uabat San'atlar n n Tarz cras na Dair Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 say l Sa l k Hizmetleri Temel Kanunu, 19/4/1937 tarihli ve 3153 say l Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Di er Fizyoterapi Müesseseleri Hakk nda Kanun, 19/3/1927 tarihli ve 992 say l Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yap lan ve Masli Teamüller Aran lan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarlar Kanunu ile 13/12/1983 tarihli ve 181 say l Sa l k Bakanl n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnameye dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar MADDE 4 Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanl k: Sa l k Bakanl n, b) (De i ik:rg-27/5/ ) Genel Müdürlük: Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ünü, c) leten: Sa l k kurulu u binas n n, t bbi donan m n n mülkiyet hakk n n kime ait oldu una bak lmaks z n sa l k kurulu u faaliyeti göstermek üzere ad na ruhsatname düzenlenen ki iyi, ç) (Mülga.RG-11/3/ ) (Yeniden düzenleme:rg-27/5/ ) Faaliyet izin belgesi: EK-2-c de örne ine yer verilen ve ruhsatland r lm t p merkezlerinin faaliyete geçebilmeleri için veya faaliyette olan t p merkezlerinin hasta kabul ve tedavi edece i uzmanl k dallar ile bu uzmanl k dallar n n gerektirdi i personeli, hizmet verilen laboratuvarlar, di er t bbî hizmet birimlerini ve bunlardaki de i ikliklerin yer ald Bakanl kça düzenlenen belgeyi, d) Müdürlük: l sa l k müdürlüklerini, e) Nöbetçi tabip: Bir sa l k kurulu unun hizmet verdi i genel çal ma saatleri d ndaki zamanda, gözlem alt ndaki hastalar n ve/veya acil vakalar n t bbi i lemlerinden sorumlu olarak nöbet hizmetini yürüten tabibi, 1

2 f) (De i ik:rg-6/1/ ) Ruhsatname: Sa l k kurulu unun bu Yönetmeli e uygun oldu una ve faaliyet gösterebilece ine dair Bakanl k taraf ndan düzenlenen belgeyi, g) Sa l k insan gücü/sa l k çal an : Sa l k kurulu lar nda çal an ve sa l k hizmetinin verilmesine i tirak eden sa l k meslekleri mensuplar n n tamam n, ) (De i ik:rg-6/1/ ) Sa l k kurulu u: Bu Yönetmelik kapsam ndaki t p merkezi, poliklinik, laboratuvar, müessese ve muayenehaneleri, h) (Mülga.RG-11/3/ ) ) Teknik inceleme ekibi: Sa l k kurulu lar n n ruhsatland r lmas ndan önce bu Yönetmelikteki artlar ta y p ta mad klar n n, ruhsat ald ktan sonra ise faaliyetlerinin bu Yönetmeli e ve ilgili di er mevzuat hükümlerine uygun olup olmad n n gerekti inde incelenmesi için Bakanl kça merkezde veya illerde te kil olunan ekibi, i) Uzmanl k dal : T pta uzmanl k mevzuat nda belirlenmi uzmanl k dallar n, j) (Ek:RG-6/1/ ) Uzman: T pta uzmanl k mevzuat na göre uzman ve uzman tabip unvan n haiz ki ileri, ifade eder. Türleri MADDE 5 (Mülga:RG-6/1/ ) T p merkezi kadrolar ve kadro devri K NC BÖLÜM Sa l k Kurulu lar n n Türleri ve Açabilecek Ki iler MADDE 6 (Ba l ile birlikte de i ik:rg-6/1/ ) T p merkezi kadrolar, Bakanl kça belirlenen sa l k hizmet bölgelendirmesine göre planlanan tabip/uzman say s ve hizmet ihtiyac dikkate al narak Bakanl kça belirlenir ve yat r m listesinde ilan edilir. T p merkezleri Bakanl kça belirlenen kadrolar nda en az dört klinisyen uzmanla aç l r ve faaliyete geçtikleri tarihten itibaren iki y l içinde kadrolar n tamamlayabilirler. T p merkezleri, uzman kadrolar n o il s n rlar içinde ba ka bir t p merkezine veya özel hastaneye devredebilir veya (De i ik ibare:rg-27/5/ ) t p merkezleri kendi aralar nda kar l kl olarak uzmanl k dal de i imi yapabilirler. T p merkezinin bulundu u ilden ba ka bir ile ta nmas veya devri ile ba ka bir ildeki özel hastane veya t p merkezine kadro devri ve kar l kl olarak uzmanl k dal de i imi Planlama ve stihdam Komisyonunun görü ü al narak Bakanl kça uygun bulunmas halinde yap labilir. (De i ik:rg-27/5/ ) T p merkezleri, kadro devralma yoluyla Bakanl kça belirlenen uzman kadrolar n n %25 ine kadar ek kadro devralabilir. Ancak kurulu birle melerinde bu oran dikkate al nmaz. Sa l k kurulu lar n n kadrolar, Bakanl kça Sa l k Kurulu lar Yönetim Sistemine kaydedilir. lan edilecek dönemlerde verilecek yeni kadrolar bu sistemde tan mlan r ve t p merkezlerinin kadro devri i ve i lemleri, hekim ayr l ve ba lay lar ile poliklinik ve muayenehanelerin aç l i lemleri sistem üzerinden yürütülür. 2

3 Poliklinik ve muayenehane Akredite Hastaneler Derne i MADDE 7 Poliklinik, en az iki tabip taraf ndan mü tereken aç labilen, hizmet birimleri do rudan birbiriyle ba lant l olacak ekilde olu turulan ve bu Yönetmelik ile belirlenen asgari artlar ta yan sa l k kurulu udur. (De i ik:rg-25/9/ ) Muayenehane, bir tabip taraf ndan mesle ini serbest olarak icra etmek üzere müstakilen aç lan, bu Yönetmelik ile belirlenen asgari artlar ta yan ve bu Yönetmelikte tan mlanan t bbi i lemlerin yap labildi i sa l k kurulu udur. Laboratuvar ve müessese MADDE 7/A (Ek:RG-6/1/ ) Laboratuvar, 992 say l Kanun kapsam nda t bbi tahlil i lemi yapar. Müessese, 3153 say l Kanun kapsam nda görüntüleme ve/veya radyoterapi, nükleer t p, fizik tedavi gibi muayene, tan ve/veya tedavi hizmeti sunar. Laboratuvar ve müessese 13 üncü maddeye göre ruhsatland r l r ve uzman sorumlulu unda faaliyet gösterir. Bu kurulu larda bir veya birden fazla uzman çal abilir. Laboratuvar ve müessese, çal ma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere hizmet verir. Hizmet vermek istedikleri çal ma saatlerini, ruhsat ba vurular s ras nda müdürlü e bildirirler ve ruhsatnameye bu saatler yaz l r. Çal ma saatleri içerisinde kurulu ta ilgili en az bir uzman bulunur. T p merkezi veya poliklinik bünyesinde aç lacak laboratuvar ve müesseseler 25 inci maddeye göre faaliyet gösterir. Sa l k kurulu u açmaya ve i letmeye yetkili ki iler MADDE 8 T p merkezi, mesle ini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve di tabibi ortakl nda aç l r. Poliklinik, mesle ini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabipler taraf ndan mü terek halde, sadece o poliklinik bünyesinde meslek icra etmek art yla aç l r. T p merkezi i leteni tabibin veya i leten irket ise irket orta olan tabibin/di tabibinin ölümü halinde, e i veya çocuklar varsa bunlar hesab na en fazla be y l; varisler aras nda e veya çocuk yok ise, di er mirasç lar hesab na en fazla bir y l süreyle, mesul müdür sorumlulu u alt nda t p merkezinin i letilmesine izin verilir. Ölen tabip ayn zamanda t p merkezinin mesul müdürü ise, en geç on be i günü içinde durum Müdürlü e bildirilir ve 16 nc madde hükümlerine göre i lem yap l r. Poliklinik ortaklar ndan olan bir tabibin ölümü ve iki veya daha fazla tabibin poliklinik faaliyetlerini devam ettirmeleri halinde üçüncü f kraya göre i lem yap l r. Tek tabip kalmas halinde, üç ay içinde tabip ortak bulunamaz ise poliklinik faaliyetine son verilir veya muayenehaneye dönü türülür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sa l k Kurum ve Kurulu lar n n Planlanmas, Yer Seçimi, Ön zin, Bina Durumu, Ruhsatname ve Teknik nceleme Ekibi Sa l k kurum ve kurulu lar n n planlanmas MADDE 9 Bakanl kça a a daki amaçlar do rultusunda, faaliyetine ihtiyaç duyulan sa l k kurum ve kurulu lar ile bunlara ait sa l k insan gücü, t bbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yo unluklu t bbi cihaz da l m alanlar nda kamu ve özel sektörü kapsayacak ekilde planlama yap l r: 3

4 a) Sa l k hizmetlerinin, demografik yap ve epidemiyolojik özellikler de göz önünde bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli ekilde sunulmas, b) Sa l k kurum ve kurulu lar n n hizmet kapasiteleri, sa l k insan gücü ile ça da t bbi bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli da l m n n sa lanmas, c) Koruyucu sa l k ve acil sa l k hizmetleri gibi i birli i halinde hizmet sunumunun gerekli oldu u alanlarda uygun kapasitenin olu turulmas, ç) Kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmamas. T p merkezi açmak isteyenler, Bakanl kça yap lan planlamada ihtiyaç gösterilen yerle im bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere ba vurabilirler. Bakanl kça birinci f kraya göre planlanan yat r m listesi, her y l Ekim ay nda Bakanl k internet sitesinde ilan edilir. T p merkezi açmak isteyenler, Kas m ay sonuna kadar Bakanl a ba vurur. Yerle im yeri itibariyle planlanan t p merkezi say s ndan fazla istekli olmas halinde aralar nda noter huzurunda kura çekilerek hak sahibi belirlenir. Planlamaya göre ilan edilen yerlerdeki t p merkezleri için Kas m ay nda ba vuru olmamas halinde, takip eden y l n A ustos ay na kadar bu t p merkezleri için ba vuruda bulunulabilir. Bu durumda, talepte bulunulan ay n sonuna kadar ba vurular toplan r ve takip eden ay n ilk haftas nda birden fazla istekli olmas halinde aralar nda noter huzurunda kura çekilerek hak sahibi belirlenir; tek istekli bulunmas halinde o ki iye hak sahibi oldu u bildirilir. Ba vurularda a a daki belgelerin asl veya (De i ik ibare:rg-3/4/ ) Müdürlükçe tasdikli sureti istenir: a) T p merkezi aç p i letmeye yetkili oldu unu gösteren mesleki belgeler, b) T p merkezini açmak için ekonomik ve mali yeterlili inin oldu unu gösteren belgeler, c) Hak sahipli ini ba kas na devretmeyece ine dair taahhütname, ç) 11 inci madde uyar nca ön izin al nd tarihten itibaren, iki y l içinde t p merkezini ruhsatname alarak i letmeye ba layaca na; ayr ca, t p merkezini açt ktan sonra i letme hakk n bir y l süreyle ba kas na devretmeyece ine dair taahhütname, d) Üçüncü f kra gere i yap lacak ilanda belirtilen di er belgeler. Üçüncü ve dördüncü f kralara göre hak sahibi olan ki i, hak sahibi oldu unun bildirildi i tarihten itibaren en geç alt ay içinde 11 inci madde uyar nca ön izin almak ve ön izin tarihinden itibaren üç ay içinde in aata veya bina tadilat na ba lad n Müdürlük vas tas yla belgelemek zorundad r. Aksi halde, hak sahipli i sona erer. Hak sahipli i sona erenler, üç y l süre ile Bakanl kça ilan edilecek di er t p merkezleri için ba vuramaz. T p merkezi açmak isteyenler, Bakanl kça yap lan planlamaya uymak zorundad r. Ruhsatland r lan t p merkezlerine yeni t bbi hizmet birimi, teknoloji yo unluklu t bbi cihaz ve sa l k çal an ilave edilmek istenildi inde de planlamaya uyulmas zorunludur. (De i ik:rg-11/3/ ) Bu maddeye göre yap lacak planlamalar n ilandan önce de erlendirilmesi ve planlama çerçevesinde yürütülen uygulamalara yap lacak itirazlar n de erlendirilmesi 27/3/2002 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin Ek 6 nc maddesine göre olu turulan Planlama ve stihdam Komisyonunca yap l r. Ayr ca Bakanl kça ihtiyaç duyulacak di er konularda da bu Komisyonun görü üne ba vurulur. (Ek:RG-6/1/ ) Poliklinik, laboratuvar ve müessese açmak isteyenler, Bakanl kça yap lan planlamaya uymak zorundad r. Ruhsatland r lm sa l k kurulu lar na yeni t bbi hizmet birimi, teknoloji yo unluklu t bbi cihaz ve sa l k çal an ilave edilmek istenildi inde de planlamaya uyulmas zorunludur. Planlama ve hak sahipli inin belirlenmesine ili kin 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci f kradaki usul ve esaslar bu kurulu lar bak m ndan da uygulan r. 4

5 Yer seçimi MADDE 10 T p merkezi binas n n bulundu u alan n, a a daki artlarda olmas gerekir: a) Gürültü, hava ve su kirlili ine maruz olmad n n; insan sa l n olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kurulu lar ile gayris hhi müesseselerden uzak oldu unun valilik taraf ndan yetkilendirilmi merci raporu ile tespit edilmesi, b) Ula m artlar, ula m noktalar aç s ndan uygun ve ula labilir oldu unun l Trafik Komisyonu veya Belediye Ula m Koordinasyon Merkezi raporu ile belgelenmesi, c) mar mevzuat nda özel sa l k tesisi yap labilecek yer olmas, ç) Hasta ve hasta yak nlar ile t p merkezi çal anlar için, 1/7/1993 tarihli ve say l Resmî Gazetede yay mlanan Otopark Yönetmeli inin 5 inci maddesinin birinci f kras n n (a) bendinde yer alan cetvelin (8) numaral sa l k yap lar ba l kl k sm nda belirtilen ölçüden az olmamak kayd yla; ilgili mahalli idarenin sa l k kurum ve kurulu lar için otopark konusunda düzenlemesi var ise burada belirlenen ölçüye göre, mahalli idarenin böyle bir düzenlemesi yok ise Otopark Yönetmeli indeki ölçüye uygun ekilde yeteri say da otopark yeri ayr lm olmas. Poliklinikler, 23/6/1965 tarihli ve 634 say l Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesi hükmü sakl kalmak kayd yla, sa l k hizmetinin mahiyetine uygun binalarda kurulur. Poliklinikte, hasta ve hasta yak nlar ile poliklinik çal anlar için üç araçtan az olmamak üzere imar mevzuat na uygun ekilde otopark yeri ayr lmas zorunludur. T p merkezlerinde ön izin MADDE 11 T p merkezi aç lmadan önce Bakanl ktan ön izin al nmas artt r. Ön izin için, a a daki belgeler ile tam tak m mimari proje, incelenmek üzere Müdürlük vas tas yla Bakanl a gönderilir: a) T p merkezi binas n n bulundu u alan n, 10 uncu maddenin birinci f kras nda belirtilen artlar haiz oldu una dair yetkili mercilerden al nm belgeler, b) T p merkezinin hizmet birimlerinin yerle imi ile 10 uncu maddenin birinci f kras n n (ç) bendine göre otopark miktar n n, otopark ile ilgili di er hususlar n gösterildi i, projeyi haz rlayan mimar n imzas n n oldu u tam tak m mimari proje, 1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet plan, 2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planlar, 3) Cerrahi uzmanl k dal olanlarda, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cepheleri kapsar. Birinci f kran n (b) bendinde bahsedilen mimari projeler, inceleme sonucunda Bakanl kça uygun görülür ise, ba vuru sahibi taraf ndan imar mevzuat na uygun ekilde üç tak m olarak haz rlan r. Üç tak m olarak haz rlanan mimari projeler, t p merkezi binas in a edilecek yer, belediye ve mücavir alan s n rlar içinde ise ilgili belediye; mücavir alan d nda ise valilik taraf ndan onaylanarak Müdürlük vas tas yla Bakanl a gönderilir. Müdürlük ve Bakanl kça teslim al nan evraklar, dizi pusulas na göre kabul edilir. Ön izin ba vurusu, bu maddede say lan belgelerde eksiklik ve/veya Yönetmeli e uygunsuzluk bulunmamas kayd yla, Bakanl a intikal etti i tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçland r larak ön izin belgesi düzenlenir veya ön izin ba vuru belgelerinde tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluk ba vuru sahibine yaz l olarak bildirilir. Ayr ca, a a daki durumlarda da ön izin al nmas zorunludur: 5

6 a) Ba ka amaçla in a edilmi binalar n, t p merkezi binas na dönü türülmesi halinde tadilat i lerine ba lan lmadan önce, b) Bakanl k taraf ndan ön izin verilmi mimari projenin uygulanmas s ras nda, bu projede bir de i iklik yap lmas durumunda, c) Ruhsatland r lm t p merkezi binas nda, ön izne esas mimari projeyi de etkileyecek de i ikli e sebep olan tadilat i lerine ba lan lmadan önce, ç) Ruhsatland r lm t p merkezi binas na, 9 uncu maddedeki planlamaya uygun olmak art yla ilave bina yap lmak istenmesi halinde. Bina durumu MADDE 12 T p merkezleri, ah ap olmamak kayd yla, a a daki müstakil binalarda kurulur: a) T p merkezi projesi ile Bakanl ktan, 11 inci maddeye göre ön izin alarak imar ile ilgili mevzuata göre in a edilen ve t p merkezi veya özel sa l k tesisi olarak yap kullanma izni belgesi al nan binalar veya, b) Ba ka amaçla yap lmakla birlikte, 10 uncu maddedeki artlar ta yan ve tadilat i leminden önce Bakanl ktan, 11 inci maddeye göre ön izin alarak t p merkezi binas na dönü türülen ve tadilat bittikten sonra t p merkezi veya özel sa l k tesisi olarak yap kullanma izni belgesi al nan binalar. T p merkezi binas nda, hiçbir surette ba ka amaca yönelik i yeri bulunamaz ve içerisindeki bir bölüm, ba ka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü ki ilere kiralanamaz veya herhangi bir ekilde devredilemez. T p merkezinde, hasta ve hasta yak nlar ile çal anlara hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin gibi birimler i letilebilir veya bunlar n i letilmesi için hizmet sat n al nabilir veyahut bu hizmetler ba kalar na gördürülebilir. Bu türden k s mlar, t bbi hizmet birimlerinin bulundu u yerlerde ve hizmet sunumunu engelleyecek ekilde kurulamaz. Poliklinikler, ah ap olmayan ve a a daki artlar ta yan binalarda kurulur: a) Müstakil binada de il ise, mutlaka ayr poliklinik giri i olmak zorundad r. b) Müstakil binada ise, sa l k kurulu u kayd n n gösterildi i yap kullanma izni belgesinin olmas ; müstakil binada de il ise, ilgili mevzuata göre binada poliklinik aç labilmesinin mümkün ve binan n da yap kullanma izni belgesinin bulunmas gerekir. c) Hizmet birimlerinin ayn bina içerisinde, do rudan birbiriyle ba lant l ve biti ik konumda olmas zorunludur. T p merkezlerinin zorunlu t bbi hizmet birimleri MADDE 12/A (Ek:RG-31/12/ Mükerrer) T p merkezlerinde bulunmas zorunlu asgarî t bbi hizmet birimleri, bu birimlerin ve di er mekânlar n fizik özellikleri u ekildedir: a) Hasta bekleme salonu: T p merkezlerinde bulundu u kattaki her poliklinik odas ba na en az dört metrekare alan dü ecek ekilde bekleme salonlar olmal d r. Orta koridor bekleme amaçl kullan lacak ise geni li i asgari üç metre olmal d r. Bu durumda bekleme için tahsis edilmi bir metrelik bekleme alan toplam bekleme alan hesab ndan dü ülerek di er bekleme alanlar n n de erlendirmesi yap l r. Bekleme salonlar ile ba lant l bay-bayan tuvalet mahalli olmal d r. b) (De i ik birinci cümle:rg-10/3/ ) Poliklinik muayene odas : T p merkezlerinde, ruhsat nda kay tl her klinik uzmanl k dal için ayr olu turulacak; 8 m 2 hekim çal ma alan ve 8 m 2 hasta muayene alan olmak üzere en az 16 m 2 geni likte, yeterli ekilde ayd nlat lan ve havaland r lan poliklinik 6

7 muayene odas ayr l r. Poliklinik muayene odalar nda uzmanl k dal na uygun araç, gereç ve donan m ile hasta muayene masas, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Klinik uzmanl k dallar d ndaki dallarda kadrolu veya k smi zamanl çal an uzman tabiplere yeterli say da ve geni likte, yeterli ekilde ayd nlat lan ve havaland r lan çal ma odalar ayr labilir. Kad n hastal klar ve do um ile üroloji polikliniklerinde, ayr ca tuvaletin bulunmas gerekir. ayet kad n hastal klar ve do um poliklinikleri merkez bünyesinde di er polikliniklerden ayr, ba ms z bir bölümde ve bölüm içinde hasta tuvaleti de var ise ve üroloji poliklini inden ayr olarak sistoskopi-ürodinami odas bulunuyor ve burada tuvalet var ise, bu polikliniklerin muayene odas nda tuvalet bulunmas gerekmez. Ancak içinde tuvalet-lavabo bulunan poliklinik odalar nda oda içinde ayr ca el y kama lavabosu bulunmal d r. Bran n gerektirdi i tetkik ve tedavi odalar (eko, endoskopi gibi) ile muayene odalar ba lant l olabilece i gibi polikliniklere yak n mesafede ayr da planlanabilir. Efor tek hekim ise kardiyoloji poliklinik odas ile ba lant l olmal d r. Poliklinik muayene odalar n n kap s nda hizmet verilen uzmanl k dal n n ad, oda içinde hastalar n görebilecekleri bir yerde o muayene odas nda görev yapan tabiplerin diploma ve var ise uzmanl k belgelerinin asl veya mesul müdür taraf ndan tasdiklenmi bir örne i ile personel çal ma belgesinin müdürlük onayl sureti, duvarda as l olarak bulunur. Hasta kullan m ndaki tüm oda kap geni likleri pervaziçi ölçü en az 110 cm. olmal d r. c) Ameliyathane: Cerrahi uygulama yapacak t p merkezlerinde zorunludur. 1) Ameliyathanelerde yar steril, steril ve tam steril alanlar olu turulur. Ameliyathane giri inde birbirine senkronize ikinci kap s sedye transfer noktas olan ve içine hiçbir mahal aç lmayan sedye transfer holü yar steril alan olmal d r. Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulundu u steril alanlar nda, pencere ve kap lar d ortama aç lmaz ve bu alanlarda tuvalet bulunmaz. 2) Steril koridorda en az bir adet ameliyat salonu, uyand rma (postoperatif) ve haz rlama (preoparatif) odas bulunur. Ameliyat salonlar n n her birinde sadece bir ameliyat masas bulunur. 3) Ameliyathane steril koridorunda el y kama lavabosu olmal d r. 4) Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullan larak yap l r. 5) Ameliyathane sterilizasyon artlar n ta r ve ameliyathane salonlar tam steril alanlard r. Ameliyathane salonlar nda toz ve mikrop bar nd racak girinti ç k nt lar olmaz. Ameliyathane salonlar n n kullan m alan en az otuz metrekare, k sa kenar en az be metre olmal, net kullan m alan içinde kolon ve benzeri hareket k s tl l na sebep verecek yap la ma ile ameliyat ekibinin hareket k s tl l na ve sirkülasyonuna engel bir durum olmamas gerekir. 6) Ameliyathane salonlar n n taban-tavan aras net yüksekli inin havaland rma kanallar ve hepafiltreler hariç asma tavan alt net yükseklik ameliyat salonunun her noktas nda en az üç metre ve ameliyathane k sm nda bulunan koridor geni li inin en az iki metre olmas gerekir. 7) Personel giyinme-soyunma odalar bay-bayan için ayr olmak üzere içlerinde tuvalet-du mahalleri olan kirli koridordan girip steril koridora aç lacak ekilde düzenlenir. Personel soyunma odalar yar steril alanlard r. 8) Ameliyathane alan n n, hepafiltreli hijyenik klima sistemi veya muadili bir sistem ile iklimlendirilmesi ve havaland r lmas gerekir. 9) Ameliyathane salonlar n n içinde sabit dolap olacak ise gömme ya da tavana kadar birle tirilmi üzerinde toz bar nd rmayacak nitelikte olmal d r. ç) Gözlem ünitesi : T p merkezlerinde; ilgili dal uzman n n hastay gözlem alt na alarak takip edebilece i, yatak ba na en az dokuz metrekare alan olan, en fazla sekiz gözlem yata bulunan, yataklar aras uygun biçimde ayr labilen, içinde lavabosu ile hem ire istasyonu bulunan ve belirlenen asgarî t bbî malzeme, donan m ve ilaçlar n bulundu u hasta gözlem ünitesi olmal d r. Gözlem ünitesinde kullan lacak hasta yataklar n n, pozisyon alabilen, koruma barlar olan ve her yöne hareketli tekerlekli özellikte olmas gerekir. Gözlem odalar nda hasta ba monitörizasyon ve merkezi t bbî gaz sistemi bulunur. 7

8 d) Acil ünitesi: 21 inci maddenin birinci f kras uyar nca kesintisiz hizmet vermek üzere ruhsatland r lan t p merkezlerinde zorunludur. Acil ünitesinin; kolay ula labilir, ambulans ula m ile araç giri ve ç k s na elveri li bir giri inin olmas gerekir. Gelen arac n tercihen yönünü de i tirmeden ç k yapabilmesi veya tek manevra ile dönü yaparak acil giri inin önünü bo altabilmesi sa lanmal d r. Araç rampas e imi en çok % 14 olmal d r. Bu durumda ambulans n düz bir zeminde(sahanl kta) durarak hasta indirmesi sa lanmal d r. Acil ünitesi zemin katta bulunmal d r. Ancak arazi artlar nedeni ile farkl katta olmas durumunda yoldan yukar daki artlara uygun giri alabilmelidir. Acil giri inde hastan n araçtan üstü kapal hava artlar ndan etkilenmeyecek güvenilir bir ekilde kabulünün yap labilmesi gerekir. Sedye transferi için uygun e imli (en çok %8) sedye rampas olmal ve sedyenin geçece i zemin düz ve kayd rmaz özellikte olmal d r. Acil ünitesi; personel ve t bbî cihaz donan m, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiç bir aksakl a meydan verilmeyecek ve hizmetin yirmi dört saat kesintisiz sunulmas sa lanacak ekilde yap land r l r. Acil ünitesinde, en az bir adet muayene/müdahale odas, bir adet enjeksiyon/pansuman odas ve bir adet gözlem odas olmal d r. e) Numune alma odas : Tabip taraf ndan istenilen tetkik ve tahliller için hastan n kan, gaita veya idrar n n al nmas na uygun, poliklinik veya laboratuarlar n bulundu u katta, hijyen artlar na sahip içinde lavabo ve tuvaleti olan yada biti i inde lavabo ve tuvalet mahalli var ise numune verme penceresi ile ba lant l en az bir numune/kan alma odas bulunur. f) Merkezî sterilizasyon ünitesi: Sterilizasyon ünitesinde kirli malzeme giri i-y kama bölümü, ön haz rl kpaketleme bölümü ve sterilizasyon i lemi-steril malzeme ç k bölümleri olmal d r. Kirli alanlar ile temiz alanlar aras nda sadece malzeme geçi i olmal ve bu iki alan çift yönlü otoklav ile bölünmelidir. Tek yönlü otoklav n kullan ld durumlarda cihaz temiz bölümde bulunmal d r. Sterilizasyon ünitesi hem ameliyathane steril koridoru hem de genel koridor ile ba lant l olmal d r. Kirli bölümüne genel koridordan giri -ç k ; temiz bölümüne de steril koridordan giri -ç k olmal d r. Merdiven, koridor, jeneratör ve asansörler MADDE 12/B (Ek:RG-31/12/ Mükerrer) T p merkezlerinde; a) (De i ik:rg-10/3/ ) Katlar aras sedye ile hasta ta nmas na olanak sa layacak ekilde merdivenin r ht yüksekli i cm. basamak geni li i cm. yi sa lamak kayd yla merdiven ve sahanl k ölçüsü en az 1,30 m. olmal d r. Merdiven r htlar özürlülerin ç k n zorla t rmayacak ekilde düz bir sat hla bitirilmeli, merkez giri ine özürlüler için uygun e imli rampa yap lmal d r. b) Sedye ile hasta dolan m n n oldu u tüm koridorlar geni likleri en az iki metre olur. Koridorlarda, banyolarda ve lavabolarda, hastalar n kolay hareketine imkan verecek ekilde tutunma yerleri bulunur. Yap n n ta y c sistemi itibari ile kolon ve benzeri ç k nt lar sebebiyle koridorlardaki geni lik iki metrenin alt na dü mesi halinde, sedye trafi inin rahat sa lanmas art ile iki metre geni lik art bu bölümlerde aranmayabilir. c) Otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az % 70 i oran nda uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile Türk Standartlar Enstitüsünün standartlar na göre imâl edilmi en az 1.40*2.40 metre kabin içi ölçüsünde ve 1600 kg ta ma kapasitesinde bir adet sedye asansörü bulunmas artt r. ç) Birden fazla kat olmas halinde ilgili mevzuata uygun olarak yang n merdiveni yap lmas da zorunludur. d) Merkez giri inde tekerlekli sandalye ve sedye giri i için en çok % 8 e imli rampa olu turulmal d r. Is tma, havaland rma, ayd nlatma ve di er alanlar MADDE 12/C (Ek:RG-31/12/ Mükerrer) T p merkezlerinin merkezi s tma sistemi ile s t lmas zorunludur. Zeminden s tma yap lmas uygun de ildir. T p merkezlerinde, bölge ve mevsim artlar na göre merkezi so utma veya split klima sistemi kurulur. 8

9 Hastalar n ve personelin kulland bütün alanlar uygun bir ekilde havaland r l r ve yeterli güne ile birlikte enerji kaynaklar ndan yararlan larak ayd nlat lmalar sa lan r. T bbî at klar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan T bbî At klar n Kontrolü Yönetmeli i hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler al n r. T bbî ve evsel at klar için ayr ayr çöp mahalleri tesis edilir. T p merkezlerinde, hem hastalar ve hem de personel için erkeklere ve kad nlara ayr ayr olmak üzere yeterli say da lavabo, tuvalet ve banyo bulundurulur. Tuvalet ve banyo kap lar n n d a do ru aç lmas zorunludur. Poliklinik kat nda en az bir adet özürlü tuvaletinin bulunmas da artt r. T p merkezlerinde, çal an bütün personel için binan n durumuna ve kadrosuna göre yeteri miktarda çal ma, dinlenme ve soyunma-giyinme yerleri ile du, tuvalet ve lavabo bulunmas artt r. 24 saat hizmet veren Acil ünitesinde Nöbet tutan tabipler için dinlenme odas olmal d r. Hasta ve yak nlar n n dolan m alanlar ndan izole edilmi tan ml ar iv mahalli olmal d r. Polikliniklerde bulunmas zorunlu t bbi hizmet birimleri ve di er alanlar MADDE 12/Ç (Ek:RG-10/3/ ) Polikliniklerde bulunmas zorunlu asgarî t bbi hizmet birimleri, bu birimlerin ve di er mekânlar n fizik özellikleri u ekildedir: a) (De i ik:rg-3/8/ ) Hasta bekleme salonu: Kullan m alan en az 20 metrekaredir, ikiden fazla her bir muayene odas için 5 metrekare ilave bekleme alan olu turulur. Orta koridor bekleme amaçl kullan lacak ise geni li i asgari 3 metredir. Bu durumda bekleme için tahsis edilmi 1 metrelik bekleme alan, toplam bekleme alan hesab ndan dü ülerek di er bekleme alanlar n n de erlendirmesi yap l r. Özürlülerin de kullan m na uygun ekilde düzenlenmi bay ve bayan tuvaleti bulundurulur. Tuvaletler, bekleme salonuna koridorla ba lant l d r ve içerisinde acil ça r sistemi bulunur. Tuvalet içerisinde el y kama bölümü ve gerekli hijyen artlar n sa layacak malzemeler bulundurulur. b) Hasta muayene odas : Hizmet verilen her klinik uzmanl k dal ve genel pratisyenlik için ayr olu turulacak; 8 m 2 hekim çal ma alan ve 8 m 2 hasta muayene alan olmak üzere en az 16 m 2 geni likte, yeterli ekilde ayd nlat lan ve havaland r lan hasta muayene odas ayr l r. Hasta muayene odalar nda uzmanl k dal na uygun araç, gereç ve donan m ile hasta muayene masas, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Klinik uzmanl k dallar d ndaki dallarda (Mülga ibare:rg-27/5/ ) ( ) çal an uzman tabip ve tabiplere yeterli say da ve geni likte, yeterli ekilde ayd nlat lan ve havaland r lan çal ma odalar ayr labilir. c) Acil muayene odas : Asgarî 16 m 2 geni likte, acil müdahale için gerekli olan asgarî t bbî malzeme, donan m ve ilaçlar n bulundu u ve ba kaca bir bölüm tahsis edilmemi ise enjeksiyon ve pansuman i lemlerinin de gerçekle tirildi i, sa l k kurulu unun giri ine yak n ve kullan ma uygun bir yerde bulunan ayr bir oda, ç) Ar iv birimi; Hasta ve yak nlar n n dola m alanlar ndan izole edilmi kapal bir bölme veya oda, d) Poliklinik giri katta de ilse, hastan n tekerlekli sandalye ile girebilmesini sa lamak amac yla kurulu un bulundu u binada, giri i en az seksen santimetre geni li inde asansör olmal d r. Merdivenin sedye ile hasta ta nmas na olanak sa layacak ekilde, r ht yüksekli i cm., basamak geni li i cm. yi sa lamak kayd yla merdiven ve sahanl k ölçüsü en az 1,30 m. olmal d r. Merdiven r htlar özürlülerin ç k n zorla t rmayacak ekilde düz bir sat hla bitirilmeli, kurulu un giri ine özürlüler için uygun e imli rampa yap lmal d r. e) Yang na kar gereken tedbirlerin al nd na dair ilgili mevzuata göre yetkili merciinden belge al nmas zorunludur. f) Kurulu un giri inde tekerlekli sandalye ve sedye giri i için en çok % 8 e imli rampa olu turulur. 9

10 g) Hastalar n ve personelin kulland bütün alanlar uygun bir ekilde havaland r l r ve yeterli güne ile birlikte enerji kaynaklar ndan yararlan larak ayd nlat lmalar sa lan r. Merkezî veya kat kalorifer sistemi ve elektrikli s tma sistemi ile s t l r. ) T bbî at klar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan T bbî At klar n Kontrolü Yönetmeli i hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler al n r. T bbî ve evsel at klar için ayr ayr çöp mahalleri tesis edilir. h) (Ek:RG-3/8/ ) Bebek emzirme ve bak m odas : Kad n hastal klar ve do um ile çocuk sa l ve hastal klar uzmanlar n n hizmet verdi i polikliniklerde, içinde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik bebek emzirme ve bak m odas bulunmas gerekir. ) (Ek:RG-3/8/ ) Kap lar: Hasta kullan m na ait tüm kap lar sedye ve tekerlekli sandalye geçi ine uygun olacak ekilde en az 110 santimetre geni li inde olmas gerekir. Muayenehane standard ve aç lmas MADDE 12/D (Ek:RG-3/8/ ) (De i ik:rg-3/8/ ) Muayenehanelerin; hastalar n, ya l lar n ve özürlü bireylerin sa l k hizmeti taleplerinin ve beklentilerinin, ula labilir ve durumlar na uygun ortamlarda, h zl, verimli ve ma dur edilmeden kar lanmas amac yla ta yacaklar artlar a a da belirtilmi tir. a) Muayene odas : Yeterli ekilde ayd nlat lan ve havaland r lan, en az 16 m² kullan m alan na sahip muayene odas bulunur. Muayene odas n n birbiri ile ba lant l iki oda biçiminde düzenlenmesi halinde, odalar en az 8 m² hekim çal ma alan ve en az 8 m² hasta muayene alan olarak düzenlenir. Hasta muayene odalar nda, hasta mahremiyetinin korunmas ve uygun artlarda muayenenin sa lanmas için ses, görüntü ve gürültü aç s ndan gerekli düzenlemeler, uzmanl k dal na uygun araç, gereç ve donan m ile hasta muayene masas, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Ruh sa l ve hastal klar uzmanl k dallar nda muayene odas nda lavabo istenmez. Ultrasonografi (USG) yap lan kad n hastal klar ve do um muayene odas n n ve ürodinami i lemi yap lan üroloji muayene odas n n yak n nda, içerisinde gerekli hijyen artlar n sa layacak malzemelerin oldu u ve hastalar n mahremiyete uygun olarak bekleme salonundan ayr bir bölümden geçi inin sa land tuvalet bulunur. b) Hasta bekleme salonu: Tek hekim için en az 12 m², iki hekim için 24 m², ikiden fazla her hekim için ilave 5 m² olmak üzere kullan m alan ayr l r. Bekleme salonu sekreter hizmet alan olarak da kullan labilir. c) Pansuman odas : Cerrahi uzmanl k dallar ndaki muayenehanelerde enfeksiyon bula ma riskinin engellenmesi amac yla en az 10 m² kullan m alan na sahip pansuman odas bulunur. ç) Bebek emzirme ve bak m odas : Kad n hastal klar ve do um ile çocuk hastal klar uzmanlar n n muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 m² lik bebek emzirme ve bak m odas veya uygun araçla ayr lm bölüm bulunur. Di er uzmanl k dallar nda aranmaz. d) Ar iv birimi: Sa l k kay tlar n n tutulaca, dosyalama, verilerin toplanmas ve istatistikî de erlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlar na yap lacak bildirimlerin haz rlanmas gibi çal malar n güvenli bir ekilde yap labilece i bir büro veya bölüm bulundurulur. e) Tuvalet: Bekleme salonuna koridorla ba lant l, içerisinde acil ça r sistemi, el y kama bölümü ve gerekli hijyen artlar n sa layacak malzemeler bulunan tuvalet düzenlenir. f) Muayenehanelerde yer alan giri, kap, asansör, merdiven, tuvalet ve lavabo gibi fiziki alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 say l mar Kanununun Ek 1 inci maddesi ve ilgili di er mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir. 10

11 g) Ayd nlatma ve s tma: Hastalar n ve personelin kulland bütün alanlar, uygun bir ekilde havaland r l r ve yeterli gün ile birlikte enerji kaynaklar ndan yararlan larak ayd nlat l r. Bütün alanlar kullan m saatleri boyunca C aral nda olacak ekilde s t l r/so utulur. Muayenehane içerisinde ortama gaz ve duman verebilecek s tma araçlar kullan lamaz. ) Personel: Muayenehanede gerekli görülmesi halinde sa l k personeli ve sekreter istihdam edilebilir. h) At klar: T bbî at klar ve çöpler hakk nda 22/7/2005 tarihli ve say l Resmî Gazete'de yay mlanan T bbî At klar n Kontrolü Yönetmeli i hükümleri uygulan r. ) Hasta ve çal an güvenli i: Muayenehanede te his ve tedavi edilenler ile çal anlar için sa l k kurum ve kurulu lar nda hasta ve çal an güvenli inin sa lanmas ve korunmas na ili kin mevzuata uygun tedbirler al n r. i) Acil seti: Tüm uzmanl k dallar ndaki muayenehanelerde, acil müdahaleler için gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop ve endotrakeal tüp bulundurulmas gerekir. laçlar, muayenehane içinde sürekli haz r bulundurulur ve kolay ula labilir bir yerde olur. (De i ik:rg-6/1/ ) Muayenehane açacak uzman/tabipler EK-1/d deki belgelerle birlikte müdürlü e ba vurur. Müdürlük, birinci f krada belirtilen artlar haiz olup olmad n yerinde inceler, eksikli i bulunmayan ba vuru dosyas Bakanl a gönderilir. Bakanl k ba vuru dosyas n inceler. Uygun görülen ba vuru dosyas ilgili müdürlü e gönderilir. Bu Yönetmelik artlar n ta yan muayenehane için uzman/tabip ad na müdürlükçe örne i EK-14 te yer alan uygunluk belgesi düzenlenir. (De i ik:rg-25/9/ ) Muayenehaneler, müdürlükçe asgari alt ayda bir defa bu maddeye ve EK-6/a daki denetim formuna göre yerinde denetlenir. Denetim s ras nda noksanl k ve mevzuata ayk r l k tespiti halinde denetim formunda öngörülen müeyyide uygulan r. (Ek:RG-3/8/ ) Her hekim için birinci f kran n (a) bendinde belirtilen artlarda ayr muayene odas bulunmas ve uzmanl k dal n n gerektirdi i artlar n sa lanmas kayd yla, ayn dairede birden fazla hekim muayenehane faaliyeti gösterebilir. Bu durumda her bir hekim için ayr uygunluk belgesi düzenlenir. Ruhsat ba vurusu ve ruhsatname MADDE 13 Sa l k kurulu u açacak ki i, EK-1 deki belgelerin oldu u dosya ile Müdürlü e ba vurur. Dosya, dizi pusulas ile kabul edilir. Ruhsat dosyas, Müdürlük taraf ndan ba vuru tarihinden itibaren yedi i günü içinde incelenir. Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk tespit edilir ise, ba vuru sahibine bildirilir. Eksiklik ve/veya uygunsuzluk olmamas halinde dosya, valilik yaz s ekinde ve onbe i günü içinde Bakanl a gönderilir. Bakanl a intikal ettirilen ba vuru, öncelikle Genel Müdürlükçe dosya üzerinden incelenir. Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk varsa bunlar tamamlat larak, Teknik nceleme Ekibine havale edilir. Sa l k kurulu u, bu Yönetmeli e göre incelenen ve de erlendirilen ba vuru dosyas nda eksiklik bulunmamas halinde, Teknik nceleme Ekibi taraf ndan yerinde incelenir. Sa l k kurulu unun uygunlu una karar verilmesi halinde yerinde inceleme raporu düzenlenerek Bakanl a sunulur. Bu inceleme raporu ile eksiklik ve/veya uygunsuzluk tespit edilmemi olan sa l k kurulu una Bakanl kça, EK-2'de yer alan ruhsatname; mesul müdür ad na EK-3'de yer alan mesul müdürlük belgesi düzenlenir ve valili e gönderilir. Ba vuru dosyas n n bir örne i ile düzenlenen belgelerin kay tlar, Müdürlükte muhafaza edilir. Düzenlenen belgelerin asl, mesul müdüre imza kar l nda verilir. Sa l k kurulu unun ruhsatland rma i lemleri, fiziki noksanl ve ba vuru belgelerinde eksiklik/uygunsuzluk bulunmamas kayd yla, Bakanl a intikal etti i tarihten itibaren en geç otuz i günü içinde sonuçland r l r. Sa l k kurulu unun, Teknik nceleme Ekibi taraf ndan incelenmesi sonucunda eksiklik/uygunsuzluk tespit edilir ise, bunlar n tamamlanmas veya giderilmesi konusunda düzenlenen inceleme raporundaki durum, Müdürlük vas tas yla ba vuru sahibine yaz l olarak bildirilir. Eksikli in ve/veya uygunsuzlu un giderildi inin ba vuru sahibi taraf ndan, Müdürlü e yaz l olarak bildirilmesinden itibaren üçüncü f kra hükümleri uygulan r. 11

12 Sa l k kurulu unun ruhsat i lemleri s ras nda ve/veya Teknik nceleme Ekibi taraf ndan incelenmesi sonucunda tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzlu a, ba vuru sahibinin Bakanl k nezdinde yaz l itiraz hakk vard r. tiraz dilekçesinin Bakanl k kayd na girdi i tarihten itibaren, itiraz konusunda otuz i günü içinde de erlendirme yap larak sonuç ilgiliye bildirilir. (Ek:RG-10/3/ ) Bakanl k, sa l k kurulu lar n n ruhsatland r lmas i lemlerini gerekli görmesi halinde valiliklere devredebilir. (Ek:RG-27/5/ ) T p merkezlerine ruhsat verilmesinden sonra, EK-5 te gösterilen personelin say s, ismi, ünvan, uzmanl k dal veya meslekî di er kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, kadro d çal an tabipler de dahil olmak üzere tabiplerle yap lm sözle melerin asl veya mesul müdür taraf ndan tasdikli örnekleri Müdürlü e verilir. Müdürlük taraf ndan personelini tamamlad tespit edilen t p merkezi, en geç be i günü içerisinde Bakanl a bildirilir. Bakanl kça, EK-2/c de örne i gösterilen Faaliyet zin Belgesi yedi i günü içinde düzenlenir ve bu belgenin verilmesi ile özel t p merkezi hasta kabul ve tedavisine ba lar. (Ek:RG-27/5/ ) Bakanl kça ruhsatland r ld tarihten itibaren alt ay içerisinde faaliyet izin belgesi alarak hasta kabul ve tedavisine ba lamayan t p merkezinin ruhsatnamesinin hükmü kalmaz ve verilen ruhsatname Bakanl kça iptal edilir. Teknik inceleme ekibi MADDE 14 Sa l k kurulu lar n n ruhsatland r lmas ve faaliyetleri s ras nda, bu Yönetmeli e uygunluklar n n dosya üzerinde ve yerinde incelenmesi ile bunlar n aç lmalar, denetlenmeleri, de erlendirilmeleri ve kapat lmalar ile ilgili tavsiye kararlar almak üzere, Genel Müdür veya görevlendirece i yönetici s fat bulunan bir tabip ba kanl nda Bakanl kça Teknik nceleme Ekibi/Ekipleri olu turulur. Ekibin görevlendirilmesi bir sa l k kurulu u ile s n rl olabilece i gibi, belirlenen süre içinde i lem yap lacak sa l k kurulu lar n da kapsayabilir. Teknik nceleme Ekibi; a) Sa l k kurulu lar n n hizmet alanlar ile ilgili uzmanl k dallar ndan kamu hastanelerinde çal an birer uzman tabip, b) Kamuda çal an bir hastane yöneticisi, c) Kamuda çal an bir yönetici hem ire, ç) Kamuda çal an ve sa l k kurulu u mimarisi konusunda tecrübesi olan bir mimar, d) (De i ik:rg-27/5/ ) Gerekti inde, Bakanl kta görev yapan bir hukuk mü aviri veya avukat, e) Bu Yönetmelik kapsam ndaki sa l k kurulu lar alan nda faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci kat l m ile olu ur. Teknik nceleme Ekibinde yer alan üyelerin, yerinde incelenecek veya denetlenecek sa l k kurulu u ile ticari ortakl k, ikinci dereceye kadar kan veya s hri h s ml k, ticari anlamda rekabet ili kisinin olmamas gerekir. Teknik inceleme ekibinin çal ma usûlü MADDE 15 Teknik nceleme Ekibinin sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür. Toplant daveti, toplant tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az be i günü öncesinden üyelere yaz l olarak bildirilir. Teknik nceleme Ekibi, onayda belirtilen üyelerin salt ço unlu u ile karar al r. Teknik nceleme Ekibinin kararlar, tutanak haline getirilir ve toplant ya kat lan üyelerce imzalan r. Karara muhalif olanlar, erh koymak suretiyle kararlar imza ederler. Muhalif görü gerekçesinin, karar alt nda veya ekinde belirtilmesi zorunludur. 12

13 Ekip, gerekti inde yerinde inceleme ve de erlendirme yapmak üzere, üyelerden alt komisyonlar olu turabilir. Mesul müdür DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sa l k Kurulu unun Çal anlar MADDE 16 (De i ik:rg-6/1/ ) Sa l k kurulu unda genel çal ma saatleri içerisinde bu maddede tan mlanan görevleri yapmak üzere kurulu un kadrosunda görev yapan bir tabip/uzman mesul müdür bulunur. Mesul müdür, ad na çal ma belgesi düzenlenmesi kayd yla, isterse sa l k kurulu unda mesle ini icra eder. ((De i ik:rg-6/1/ ) Kurulu un, genel çal ma saatleri d nda hizmet verdi i sürelerde ve mesul müdürün hukuken kabul edilebilir mazeret hallerinde yerine, mesul müdürün yaz l ekilde yetki devri yapt ve kurulu un kadrosunda görev yapan bir tabibin/uzman n bulunmas zorunludur. Mesul müdür, tabiplik mesle ini sadece mesul müdürlük yapt sa l k kurulu unda serbest olarak yürütür; muayenehane de dahil olmak üzere, ba ka bir sa l k kurulu unda mesle ini serbest icra etmesi yasakt r. Mesul müdür olarak görevlendirilecek olan tabibin a a daki nitelikleri ta mas artt r: a) 1219 say l Kanun uyar nca Türkiye de mesle ini yapma hak ve yetkisine sahip olmak, b) Türkiye Cumhuriyeti vatanda olmak, c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmi olsa bile; kasten i lenen bir suçtan dolay bir y l veya daha fazla süreyle hapis cezas na ya da affa u ram olsa bile devletin güvenli ine kar suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin i leyi ine kar suçlar, milli savunmaya kar suçlar, devlet s rlar na kar suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rü vet, h rs zl k, doland r c l k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar t rma, edimin ifas na fesat kar t rma, suçtan kaynaklanan malvarl de erlerini aklama veya kaçakç l k suçlar ndan mahkûm olmamak, ç) Kamu veya özel sa l k kurum veya kurulu lar nda çal mamak. 5) Mesul müdürün görevleri unlard r: a) Sa l k kurulu unun ruhsatname al nd ktan sonraki faaliyeti ile ilgili her türlü i lemleri yürütmek, b) Bu Yönetmelikte ve iç hizmet i leyi inde tan mlanm alt yap ve hizmet kalite standartlar n n korunmas n ve sürdürülmesini sa lamak, c) Sa l k kurulu unun faaliyeti s ras nda, ruhsatname verilmesi artlar nda meydana gelen de i iklikleri zaman nda Müdürlü e bildirmek, ç) Görevinden herhangi bir sebeple ayr lan sa l k çal an n n çal ma belgelerini en geç be i günü içerisinde Müdürlü e iade etmek, d) Sa l k kurulu undaki hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sa lamak, e) Sa l k kurulu u ad na ilgili belgeleri onaylamak, f) Çal ma saatleri d nda ve mazeret hallerinde mesul müdürlük görevini yaz l ekilde devretti i tabip taraf ndan, mesul müdürlük ile ilgili sorumluluklar n düzenli ve sürekli olarak yerine getirilmi olup olmad n görevine ba lad zaman incelemek, 13

14 g) Nöbet hizmetlerini düzenlemek, Akredite Hastaneler Derne i ) Bu Yönetmeli e, tâbi olunan di er ilgili mevzuata ve sa l k kurulu unun iç i leyi i konusunda haz rlan p çal anlara duyurulan düzenlemelere, ilgililer taraf ndan uyulmas n sa lamak ve bunun için gerekli iç denetimleri yürütmek, h) Denetimler s ras nda, yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yard mc olmak, ) 22/7/2005 tarihli ve say l Resmî Gazetede yay mlanan T bbi At klar n Kontrolü Yönetmeli i hükümlerinin uygulanmas n sa lamak, i) Sa l k kurulu unda bulundurulan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunu, cihazlar n kalibrasyonunu temin etmek, j) Sa l k kurulu u çal anlar n n, i yeri çal an sa l aç s ndan hepatit markeri ve bula c hastal klar yönünden di er gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini, y lda en az bir defa periyodik olarak yapt rmak, k) Ortaklarda meydana gelen de i iklikleri on be i günü içinde Müdürlü e bildirmek, l) Sa l k kurulu unun faaliyet sahas ile ilgili di er mevzuatta belirtilen ve kendisi taraf ndan yürütülmesi öngörülen görevleri yerine getirmek. Mesul müdür, sa l k kurulu unun faaliyeti ve denetimi ile ilgili her türlü i lemde Müdürlü ün ve Bakanl n birinci derecede muhatab d r. Mesul müdür idari i lerden bizzat, t bbi i lemlerden ise di er tabipler ile birlikte sorumludur. Mesul müdürün idari i lerinden, sa l k kurulu unun faaliyetinden ve sunulan sa l k hizmetinin gerektirdi i alt yap imkanlar n n sa lanmas ndan, i leten sorumludur. Mesul müdürün istifas, i leten taraf ndan görevine son verilmesi, mesul müdürlük artlar n herhangi bir ekilde kaybetmesi veya vefat gibi hallerde i leten taraf ndan, böyle bir durumun ortaya ç kmas ndan itibaren en geç on be i günü içinde yeni bir mesul müdür bulunur. Mesul müdürlük belgesi düzenlenmesi amac yla gereken belgeler ile birlikte Müdürlü e ba vurulur. Bu hallerde, yeni mesul müdür ad na belge düzenleninceye kadar, sa l k kurulu unda çal an ve mesul müdürlük art n ta yan bir tabip Müdürlü e yaz l olarak bildirilir. Mesul müdür, i akdinde belirlenen izin haklar ile hastal k ve kabul edilebilir sair zorlay c sebeplerden dolay otuz günden fazla olmamak üzere sa l k kurulu undan ayr l r ise, ayr lma tarihinden itibaren en geç üç i günü içinde i leten taraf ndan, mesul müdürlük art n ta yan ve sa l k kurulu unda tam zamanl çal an bir tabibin, o süre boyunca mesul müdürlük görevini yürütece i Müdürlü e yaz l olarak bildirilir. Mesul müdürün otuz günden fazla ayr lmas durumunda ise, bu maddenin yedinci f kras na göre i lem yap l r. lgili mevzuata göre meslekten geçici men edilenler, bu yasaklar süresince mesul müdürlük yapamazlar. leten taraf ndan, meslekten geçici men cezas süresince mesul müdürlük görevini yürütmek üzere, yasa n uygulanmaya ba land tarihten itibaren en geç üç i günü içinde sa l k kurulu unda tam zamanl çal an ve mesul müdürlük art n ta yan bir tabibin görevlendirilmesi ve yaz l olarak Müdürlü e bildirilmesi gerekir. Tabip ve uzmanlar MADDE 17 (Ba l ile birlikte de i ik:rg-6/1/ ) Tabip ve uzmanlar, adlar na çal ma belgesi düzenlenerek sa l k kurulu u kadrosunda sözle meyle çal r. Tabibin/uzman n diplomas, uzmanl k belgesi ve çal ma belgesinin, poliklinik odas nda hastalar n rahatl kla görebilece i bir yere as lmas gerekir. Sa l k kurulu unda çal an tabip/uzmanlar; a) Hastas na ait muayene, te his ve tedavi i lemlerini Bakanl kça belirlenen esaslara uygun ekilde kaydetmekten, b) Sorumlulu undaki hastalara uygulanan t bbi i lemlerin sonuçlar ndan, 14

15 c) Sa l k kurulu unun i leyi inde, kendi çal ma alan ile ilgili aksakl klar öncelikli olmak üzere, gördükleri bütün aksakl klar mesul müdüre bildirmekten, sorumludur. Çal ma belgesi MADDE 18 (De i ik:rg-6/1/ ) Müdürlükçe, tabip/uzmanlar ile di er sa l k çal an na EK- 4/a da yer alan çal ma belgesi düzenlenir. Sa l k kurulu unda, hasta kabul ve tedavi edilen uzmanl k dallar için EK-5 de belirlenen nitelikte ve asgari say da tabip ve tabip harici sa l k çal an istihdam edilmek zorundad r. (De i ik:rg-23/7/ ) Ruhsata esas olmamak kayd yla tabip harici sa l k çal an, kaliteli ve verimli hizmet sunabilmeleri için en fazla iki sa l k kurum ve/veya kurulu unda çal abilir. Sa l k çal anlar n n sa l k kurulu undan ayr lmas MADDE 19 De i ik cümle:rg-6/1/ ) Sa l k kurulu unda ad na çal ma belgesi düzenlenen ve asgari say da olan sa l k çal an n n herhangi bir sebeple i ten ayr lmas durumunda mesul müdür, ayr lan personelin çal ma belgesini ayr l tarihinden itibaren en geç be i günü içinde müdürlü e iade eder. Ayr ca, t p merkezinde ayr lan uzman tabip haricinde o dalda ba ka bir uzman tabip çal m yor ise, derhal ilgili uzmanl k dal nda hasta kabulü durdurulur ve durum Müdürlü e bildirilir. Poliklinikte ayr lan tabip ile ayn mesleki nitelikte ba ka tabip yok ise, bu konuda hasta kabul edilmez. Birinci f krada belirtilen durumlarda, sa l k kurulu unda EK-5 de gösterilen asgari say dan fazla ayn mesleki nitelikte ve ad na çal ma belgesi düzenlenmi sa l k çal an n n olmas halinde, mesul müdür taraf ndan gerekli iç hizmet düzenlemesi yap larak yeri bo alan ki inin i ini yürütecek ki i belirlenir ve Müdürlü e gerekli bilgiler verilir. (De i ik:rg-14/2/ ) Sa l k kurulu u kadrosuna, ayr lan n yerine ayn uzmanl k dal nda tabip ba lat labilir. Yan dal uzmanl bulunanlar ise, ancak kurulu un o yan dal uzmanl nda kadrosu bulunmas halinde ba lat labilir. Bu personel için mesul müdür taraf ndan personel çal ma belgesi düzenlenerek müdürlü e en geç be i günü içinde onaylat l r. Bunun d nda kurulu a yeni ba layacak tabip ve di er sa l k personeli için, öncelikle mesul müdür taraf ndan çal ma belgesi düzenlenerek müdürlü e onaylat l r ve çal ma belgesi onayland tarihten itibaren personel sa l k kurulu unda çal abilir. (De i ik:rg-6/1/ ) Klinisyen uzman say s dördün alt na dü en t p merkezinin üç ay içinde uzman eksikli ini giderememesi halinde ruhsatnamesi en fazla iki y l süreyle ask ya al n r. Bu süre sonunda uzman eksikli ini gideremeyen t p merkezinin ruhsatnamesi iptal edilir. Ask süresi içerisinde veya süre sonunda i letenin talebi halinde kurulu poliklini e çevrilebilir. Ask ya al nma tarihinden itibaren iki y l içinde uzman eksikli i giderilir ise t p merkezi yeniden faaliyete geçirilir. Ruhsat n ask ya al nmas ve tekrar faaliyete geçirilmesi i lemi müdürlükçe yap l r ve Bakanl a bilgi verilir. Sa l k çal an n n, hizmet sözle mesinde belirlenen izin haklar ile hastal k ve sair zorlay c sebeplerden dolay bir defada otuz günden fazla sa l k kurulu undan ayr lmas durumunda da, bu madde hükümlerine göre i lem yap l r. (Ek:RG-7/4/ ) Sa l k kurulu unda uzman tabip d ndaki asgarî sa l k çal an n n kurulu tan ayr lmas durumunda üç ay içerisinde yerine sa l k çal an bulunamamas halinde, personel eksikli inin bulundu u birimin veya kurulu un tamam n n faaliyeti eksiklik giderilene kadar durdurulur. K yafet ve kimlik kart MADDE 20 Sa l k kurulu lar nda görev yapan sa l k çal anlar, hizmetlerine uygun önlük veya üniforma giymek zorundad rlar. 15

16 Sa l k çal anlar taraf ndan kullan lan önlük veya üniforma, söz konusu sa l k kurulu unda görev yapan sa l k çal an haricindeki ki iler taraf ndan kullan lamaz. Ayr ca, sa l k kurulu unda çal anlar n tamam n n üzerinde ad n, soyad n, unvan n veya mesle ini belirten foto rafl ve mesul müdürün imzas n ta yan bir kimlik kart bulunur. T p merkezleri BE NC BÖLÜM Sa l k Kurulu lar n n Çal ma Usûl ve Esaslar MADDE 21 (De i ik:rg-6/1/ ) T p merkezleri, ruhsatlar nda yaz l olmak kayd yla çal ma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere belirlenen sürede hizmet sunabilece i gibi, tatil günleri ve mesai sonras dâhil kesintisiz hizmet de verebilirler. T p merkezlerinde, hasta kabul ve tedavi edilen uzmanl k dallar nda görev yapan uzmanlar n isimleri ve çal ma saatleri bulunan ve mesul müdür taraf ndan onaylanan bir liste, bekleme salonunda hastalar n rahat okuyabilece i bir yere as l r. T p merkezinde; a) Faaliyet gösterilen uzmanl k dallar n n gerekli k ld, bu Yönetmelikte belirlenen asgari artlar bulunur. b) Di tabipli i hizmeti de sunulacak ise, ayn zaman kesitinde çal an her di tabibine bir di üniti bulundurulur. c) Kesintisiz hizmet sunuluyor ise kurulu un çal ma saatleri d nda en az bir tabip, nöbetçi tabip olarak; faaliyet gösterilen uzmanl k dallar ndaki uzmanlar ise icapç konumunda görev yapar. Mesul müdür taraf ndan düzenlenen EK-4/b deki çal ma belgesi ile üstlerinde foto rafl nöbetçi tabip yaz l kimlik kart bulunmak kayd yla, kurulu ta çal an tabip/uzmanlar nöbet tutar. Ayr ca, nöbetçi tabip listesi haftal k olarak haz rlan r ve mesul müdür taraf ndan onaylanarak dosyalan r. ç) En az, iki tabibe bir poliklinik muayene odas ayr l r. Ancak, çal an her tabip için ayr poliklinik muayene odas da düzenlenebilir. Poliklinikler MADDE 22 Polikliniklerin resmî çal ma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere daha uzun süreli hizmet vermeleri ihtiyaridir. Hizmet vermek istedikleri çal ma saatlerini, ruhsat ba vurular s ras nda Müdürlü e bildirirler ve ruhsatnameye bu saatler yaz l r. Poliklinikte çal ma saatleri içerisinde, mesul müdür ve ortak tabip veya tabiplerden en az biri bulunur. (De i ik:rg-6/1/ ) Sekiz saatten daha uzun süreli hizmet veren poliklinikte, nöbetler için mesul müdür taraf ndan düzenlenen EK-4/b deki çal ma belgesi ile üstünde foto rafl "nöbetçi tabip" yaz l kimlik kart bulunmak kayd yla, kadrosunda çal an bir tabip nöbet tutar. Ayr ca nöbetçi tabip listesi haftal k olarak haz rlan r ve mesul müdür taraf ndan onaylanarak dosyalan r. T p merkezinde cerrahi müdahale ve gözlem hizmetleri MADDE 23 Cerrahi uzmanl k dal nda hizmet veren t p merkezinde gerçekle tirilecek cerrahi müdahale vakas n n ve bu vakaya uygulanacak yöntemin seçiminde; a) Cerrahi müdahale sonras hastaya yap lacak olan gerekli t bbi bak m süresinin yirmi dört saatte tamamlanabilir olmas, 16

17 b) Cerrahi müdahale yap lacak vakan n ve bu vakaya uygulanacak yöntemin, bu cerrahi müdahale sonras nda ç kmas muhtemel sa l k sorunlar n n herhangi bir yatakl tedavi kurulu unda ayn sorunun çözümü için gereken ve cerrahi müdahalenin devam niteli inde olan ikinci bir müdahaleyi gerektirmeyecek tür ve nitelikte olmas zorunludur. T p merkezinde cerrahi müdahale uygulanan hastalar n gözlem alt nda bulundurulma süresi yirmi dört saattir. Hastan n sa l k durumuna göre bu süre gözlem maksad yla en fazla alt saat daha uzat labilir. Gözlem alt nda bulundurulan hastalar ile ilgili takip bulgular ve yap lan her türlü müdahaleler ve t bbi bak m, hasta dosyas na ilgili tabip taraf ndan kaydedilir. T p merkezinde gözlem alt nda tutulan hastalar için, nöbetçi tabip bulunmas gerekir. Gözlem alt nda hastas bulunan uzman tabipler icapç olarak nöbet tutar. Ayr ca, taburcu edilen hastalar n cerrahi müdahale sonras nda ortaya ç kmas muhtemel sorunlar bak m ndan, ilgili tabibine kolayl kla ula abilece i irtibat numaras hastalara verilir. Bu zorunluluklar n yerine getirilmesinde birinci derecede cerrahi müdahale karar n veren ve gerçekle tiren cerrahi dal uzman tabipler, ikinci derecede ise mesul müdür ve i leten/i letenler sorumludur. T p merkezinde müdahale yap lan hastalarda müdahaleye ba l olarak geli en komplikasyonlar ve/veya yo un bak m hizmetine ihtiyaç olan durumlarda t p merkezi taraf ndan, önceden belirlenmi, koordineli olarak çal lan ve bu hizmetlerin al nd özel veya kamu hastanesiyle gereken koordinasyon sa lanarak hasta transfer edilir ve hastan n tedavisi sa lan r. Söz konusu hastan n transferi ve transfer edildi i hastanelerdeki te his ve tedavisi ile ilgili ücretleri t p merkezi taraf ndan kar lan r. Bu ücret hastadan talep edilemez. Acil hizmetler ve ambulans MADDE 24 (De i ik:rg-11/3/ ) 21 inci maddenin birinci f kras uyar nca kesintisiz hizmet vermek üzere ruhsatland r lan t p merkezleri, acil ünitesini kurarlar. T p merkezinde, 21 inci maddenin ikinci f kras nda bahsedilen nöbetçi tabip, hem gözlem alt ndaki hastalara yönelik ve hem de acil hizmeti aksatmayacak ekilde acil ünitesi tabibi olarak görev yapabilir. Acil ünitesindeki gözlem odas nda bulunan yataklar, hasta gözlem yata say s na dahil de ildir. (De i ik:rg-11/3/ ) Poliklinikler ile birinci f krada belirtilenler haricindeki t p merkezleri, asgari malzeme ve ilaçlar n bulundu u bir acil odas n faaliyet gösterdikleri süreler içinde kullan ma haz r bulundurur. Acil ünitesi veya odas nda bulundurulmas zorunlu ve di er acil hizmetler için kullan lacak ilaçlar bir dolap içerisinde bulunur. Ye il ve k rm z reçeteye tabi ilaçlar kilitli bir ortamda tutulur. (De i ik:rg-23/7/ ) Sa l k kurulu lar nda acil sa l k hizmeti verilmesi ve acil vakalar n, hastan n sa l k güvencesi olup olmad na veya ödeme gücü bulunup bulunmad na bak lmaks z n kabul edilmesi ve gerekli t bbi müdahalenin kay ts z- arts z ve gecikmeksizin yap lmas zorunludur. Sa l k kurulu lar, acil vakalarda gerekli ilk acil t bbi müdahaleyi yapmaktan kaç namaz. (De i ik:rg-27/5/ ) Acil servise ba vuran hastalara, gerekli ilk müdahalenin yap lmas, tedavinin devam için gerekiyorsa hastan n yat yap larak tedavisinin ve e er geli irse komplikasyonlar n tedavisinin tamamlanmas esast r. Hastan n t bbi durumunun gerektirdi i uzman tabip, t bbi donan m, müdahale, bak m ve tedavi için gerekli artlar n t p merkezinde sa lanamamas durumunda ise, gerekli ilk müdahalenin yap lm olmas kayd yla, ba ka bir sa l k kurulu una usulüne uygun ekilde sevki sa lanabilir. Acil hastalar n ihtiyaç durumunda nakledilece i sa l k kurulu unun belirlenmesi ve nakil i lemleri komuta kontrol merkezinin yönetiminde ve koordinasyonunda yap l r. Acil Komuta Kontrol Merkezi, 11/5/2000 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Acil Sa l k Hizmetleri Yönetmeli i nde düzenlenen hizmet ak çerçevesinde en uygun sa l k kurulu una hastan n naklini sa lar. (De i ik:rg-23/7/ ) Acil olarak sa l k kurulu una müracaat eden hastalar n acil t bbi müdahale ve tedavileri yap l rken hiçbir surette tedavi masraflar n n nas l kar lanaca sorgulanmaz. Hizmet 17

18 bedelinin tahsili ile ilgili i lemler, acil müdahale sa land ktan sonra yap l r. Sa l k kurulu lar, acil sa l k hizmetlerini düzenleyen ilgili di er mevzuata da uymak zorundad r. Birinci f krada belirtilen t p merkezlerinde, acil durumlarda veya gerekli t bbi durumlarda hasta naklinde kullan lmak üzere ambulans hizmeti verilmesi zorunludur. Ambulans hizmeti a a da belirtilen yollardan biriyle verilir: a) Uygunluk belgesi olan tam donan ml acil yard m ambulans bulundurmak veya, b) Gerekli oldu unda ça r dan itibaren on dakikada t p merkezinde olunaca taahhüt edilmek kayd yla, 7/12/2006 tarihli ve say l Resmî Gazetede yay mlanan Ambulanslar ve Acil Sa l k Araçlar ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeli ine göre faaliyet gösteren bir özel ambulans irketi ile ambulans hizmeti al m sözle mesi yapm olmak veya, c) (De i ik:rg-11/3/ ) (a) veya (b) bentlerinde tan mlanan ambulanslar n yetersiz olmas halinde acil sa l k hizmetleri ube müdürlü ünce ve il ambulans servisi ba tabipli ince yaz l olarak uygun görülmesi kayd yla, 112 acil sa l k komuta kontrol merkezi koordinasyonuyla on dakika içinde ula abilecek istasyonlar vas tas yla ambulans hizmeti verebilece ini belgelemek. Poliklinikler ve acil ünitesi bulunmayan t p merkezleri, acil ba vurular ile ilgili bu maddenin be inci ve alt nc f kralar na uygun ekilde ilk t bbi müdahale ve di er i lemler yap ld ktan sonra 112 acil sa l k komuta kontrol merkezi vas tas yla veya özel ambulans irketinin ambulans ile hastan n naklini sa larlar. (Ek:RG-23/7/ ) (De i ik:rg-27/5/ ) Be inci, alt nc ve yedinci f kralara ayk r davran ld n n tespiti hâlinde sa l k kurulu unun acil vakalar haricinde hasta kabulü, üç gün süreyle valilikçe durdurulur ve mesul müdürü uyar l r. Bu f kralara ayk r l n bir y l içinde tekrar nda sa l k kurulu unun acil vakalar haricinde hasta kabulü on gün süreyle valilikçe durdurulur ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilir. Bu f kralara ayk r l n bir y l içinde üçüncü kere tespit edilmesi halinde, sa l k kurulu unun faaliyeti üç ay süreyle durdurulur ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilir. Bu f kralara ayk r l n bir y l içinde dördüncü tespitinde ise Bakanl kça sa l k kurulu unun ruhsatnamesi iptal edilir. (Ek:RG-27/5/ ) Acil ünitesine ba vuran bir hastan n, tedavisi veya sevki bu maddenin alt nc f kras na uygun olarak sa lanm olmakla birlikte, ilave ücrete tabi k l nd n n tespit edilmesi durumunda sa l k kurulu unun mesul müdürü uyar l r. lave ücrete ili kin bir y l içinde ikinci tespitte sa l k kurulu unun acil vakalar haricinde hasta kabulü bir gün süreyle valilikçe durdurulur. Ayn y l içinde ilave ücret al nd n n üçüncü ve daha fazla tespitinde ise bu maddenin onuncu f kras nda yer alan müeyyideler birinci müeyyide s ras ndan ba lamak üzere s ras yla uygulan r. Laboratuvar ve radyoloji hizmetleri MADDE 25 (De i ik:rg-11/3/ ) Sa l k kurulu lar nda, sadece kendi hastalar na yönelik te his hizmetlerinde kullan lmak ve tetkiki isteyen tabibin sorumlulu unda olmak kayd yla, temel laboratuvar tetkikleri ile radyolojik tetkikler, 992 say l Kanun ile 3153 say l Kanun uyar nca ruhsat al nmaks z n yap labilir. Sa l k kurulu lar, uzmanl k dallar n n gerektirdi i ileri seviyedeki di er laboratuvar ve radyoloji tetkikleri için, 992 say l Kanun ve 3153 say l Kanun hükümlerine göre bünyelerinde laboratuvar kurabilir. Bu laboratuvarlar için sa l k kurulu u ad na ayr ca ruhsatname düzenlenir ve laboratuvarlar, ruhsatlar nda yer al r. Laboratuvar hizmetleri, 17 nci maddenin ikinci f kras n n (a) veya (b) bendine göre çal an ilgili laboratuvar uzman n n sorumlulu unda yürütülür. Sorumlu uzman n ad -soyad, diploma ve uzmanl k belgesi ruhsat ba vurusu s ras nda verilir. T p merkezi ad na düzenlenen laboratuvar ruhsat nda sorumlu uzman n ad yer almaz, bu uzman ad na düzenlenen EK-4/a daki çal ma belgesinde laboratuvar sorumlusu oldu u ayr ca belirtilir. Ayn laboratuvarda çal an di er uzmanlar ad na sadece EK-4/a daki çal ma belgesi düzenlenir. Sa l k kurulu lar ; ilgili mevzuat uyar nca müstakil olarak veya özel hastane bünyesinde ruhsatland r lan veyahut kamu kurum ve kurulu lar bünyesinde kurulan laboratuvarlardan hizmet sat n alabilir. 18

19 Sa l k kurulu unun hizmet sat n almas durumunda; a) Hizmetin bu yol ile kar land hususunda hastaya ve/veya yak nlar na, tetkik istenilmeden önce bilgi verilmesi, b) Hastadan al nan numunenin, bizzat laboratuvar tetkikini talep eden sa l k kurulu unda al nmas, c) Numunenin, tetkiki gerçekle tirecek laboratuvara hasta veya yak nlar ile gönderilmemesi, ç) Radyoloji tetkikleri için hastan n, hizmet sat n al nan kurulu a naklinin bizzat sa l k kurulu u taraf ndan sa lanmas ve bu nakil için hastadan ayr ca ücret al nmamas, d) Laboratuvar veya radyoloji tetkikini gerçekle tiren kurulu isminin ve adresinin tetkik sonuç raporunda yer almas, e) Tetkik sonuçlar n n, hizmet sat n al nan kurulu taraf ndan gecikmeksizin güvenli bir ekilde gönderilmesi, f) Sa l k kurulu u haricinde, tetkik yap lacak kurulu taraf ndan hastadan tetkik için ayr ca bir ücret talep edilmemesi, gerekir. Hizmetin sat n alma yoluyla gördürülmesi halinde, hizmeti alan sa l k kurulu u ile hizmeti veren sa l k kurum veya kurulu u, bu uygulamadan ve sonuçlar ndan mü tereken sorumludur. At klar n imhas MADDE 26 Sa l k kurulu lar nda, t bbi at klar için 22/7/2005 tarihli ve say l Resmî Gazetede yay mlanan T bbi At klar n Kontrolü Yönetmeli i hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler al n r. T bbi at klar n imha amac yla, sa l k kurulu undan düzenli ekilde al nmas konusunda ilgili merciyle sözle me yap l r. Kay t ve defterler ALTINCI BÖLÜM Sa l k Kurulu lar n n Kay tlar, Bilgilendirme ve Tan t m ve Sa l k Kurulu u simleri MADDE 27 Sa l k kurulu una ba vuran hasta, protokol defterine kaydedilir. Sa l k kurulu unda, Müdürlük taraf ndan tasdik edilmi protokol kay t defteri, adlî rapor kay t defteri, cerrahi müdahale kay t defteri, laboratuvar kay t defteri, pansuman ve enjeksiyon kay t defteri ile tefti ve denetim defteri bulunur. Her tabip, çal t sa l k kurulu unun ismini ta yan reçeteyi kullan r, bu reçeteyi kendi imzalar ve ka esini basar. Sa l k kurulu una ba vuran hastalar n te his ve tedavi bilgileri ile varsa yap lan cerrahi müdahale, gözlem alt ndaki t bbi i lemler, hastalar ad na aç lm dosyalara ve ilgili defter/defterlere i lenir. Bu belgeler, ar iv ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun ekilde sa l k kurulu u taraf ndan muhafaza edilir. Kay tlar, elektronik ortamda da tutulabilir. Hastalar n sa l k bilgilerine ait gerekli kay tlar n elektronik ortamda saklanmas n n, de i tirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi ve gizlili in ihlal edilmemesi için fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olas suistimallere kar gerekli idari ve teknik tedbirlerin al nmas halinde, ikinci f krada belirtilen yaz l kay t art aranmaz. Bu konudaki gerekli idari ve teknik tedbirlerin al nmas ndan ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur. Elektronik ortamdaki veriler, güvenli yedekleme sistemiyle düzenli olarak yedeklenir. Elektronik ortamdaki kay tlar n, denetim veya ba kaca resmî amaçla istendi inde, bilgisayar ekran nda izlenen verilerle daha önceki ç kt lar n tutarl l k göstermesi zorunludur. 19

20 Adlî vakalara ve adlî raporlara ait kay tlar n gizlili i ve güvenli i aç s ndan, vakay takip eden tabip haricinde vaka hakk nda veri giri i veya adlî raporu tanzim eden tabibin onay ndan sonra raporda de i iklik yap lamamas için gerekli tedbirler al n r. Adlî vaka kay tlar na, mesul müdür veya yetkilendirdi i ki iler eri ebilir. Adlî kay t veya raporlar n resmî mercilerden istenmesi halinde, yeni ç kt al narak suret oldu u belirtilir ve tasdiklenir. Bu raporlar ile ilgili sorumluluk, mesul müdüre ve i letene aittir. Elektronik ortamdaki kay tlar güvenli olmayan sa l k kurulu lar nda, yaz l kay t tutulur. Faaliyeti sona eren sa l k kurulu u, yaz l ve/veya elektronik kay tlar n, defterleri ve di er belgeleri ar iv ile ilgili mevzuatta belirtilen süre müddetince saklanmak üzere Müdürlü e devreder. (Ek:RG-3/8/ ) Sa l k kurulu lar, istenecek t bbi kay tlar, belirlenen formata uygun ekilde ve belirli aral klarla Bakanl a gönderir. Rapor tanzimi MADDE 28 Sa l k kurulu unda ilgili mevzuata göre düzenlenen raporlar iki nüsha olarak haz rlan r. Raporlar n bir nüshas sa l k kurulu unda saklan r. Bilgilendirme ve tan t m MADDE 29 Sa l k kurulu lar taraf ndan reklam yap lamaz. Sa l k kurulu lar taraf ndan, t bbi deontoloji ve mesleki etik kurallar na ayk r, insanlar yan ltan, yanl yönlendiren, talep yaratmaya yönelik, do rulu u bilimsel olarak kan tlanmam veya yerle ik t bbi metot haline gelmemi uygulamalara dayal tan t m yap lamaz ve di er sa l k kurulu lar aleyhine haks z rekabet yaratan davran larda bulunulamaz. Tabelalar ile bas l ve elektronik ortam materyallerinde, ruhsatnamesinde kay tl sa l k kurulu u ismi d nda ba ka bir isim kullan lamaz. Sa l k kurulu lar, sa l koruyucu ve geli tirici nitelikte bilgilendirme yapabilir. Birinci f kra hükümlerine ayk r olmamak kayd yla aç l, hizmet alanlar ve sundu u hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amac yla tan t m yapabilir ve ilan verebilir. Ancak, bilgilendirme ve tan t m faaliyetleri kapsam nda yan lt c, abart l, do rulu u bilimsel olarak kan tlanmam bilgilere ve talep yaratmaya yönelik aç klamalara yer verilemez. Sa l k kurulu lar taraf ndan her türlü yay n mecralar nda yer alan sa l k bilgileri, konusuna göre yetkili sa l k meslek mensuplar taraf ndan verilmek zorundad r. Bu mecralar yoluyla yap lan bilgilendirme ve tan t mlar, hastay ilgili sa l k kurulu una do rudan veya dolayl biçimde yönlendirecek içerikte olamaz. Bu maddede belirtilen esaslara uymayan sa l k kurulu lar n n i letenleri ve mesul müdürleri hakk nda ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulan r. Sa l k kurulu lar n n isimleri MADDE 30 Sa l k kurulu unun tabelalar nda, bas l ve elektronik ortam materyallerinde ayn yaz karakterinde olmak art yla "özel" ibaresinden sonra ruhsatnamesinde belirtilen kurulu ismi yaz l r. "Özel" ibaresi, sa l k kurulu unun isminde kullan lan yaz puntolar n n 1/2' den küçük olamaz. (De i ik:rg-7/4/ ) Sa l k kurulu u isimlendirilmesinde; ki ilerin yanl alg lamas ve kar kl n önlenmesi amac yla, hangi ilde oldu una bak lmaks z n ülke genelindeki üniversite ve kamu sa l k kurum veya kurulu lar n n isimleri aynen veya ça r t racak ekilde kullan lamaz. YED NC BÖLÜM 20

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

Amaç. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi(ADSM): b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

Amaç. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi(ADSM): b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, MEVCUT YÖNETMELİk Resmi Gazete Tarihi: 14.10.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23486 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların işletenlerini kapsar.

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların işletenlerini kapsar. AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi: 15/02/2008

Detaylı

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. )

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) BÖBREK NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) (Değişiklikler Bakanlık Makamının 20.12.2005 tarih ve 10802 sayılı Oluru ile yürürlüğe

Detaylı

Özel Hastaneler Yönetmeliği. Dr. Latif Serdar ÇELİK Antalya Sağlık Müdürlüğü

Özel Hastaneler Yönetmeliği. Dr. Latif Serdar ÇELİK Antalya Sağlık Müdürlüğü Özel Hastaneler Yönetmeliği Dr. Latif Serdar ÇELİK Antalya Sağlık Müdürlüğü Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin,

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

S2: Depreme dayanıklılık yönünden ilgili kurumdan alınmış belge var mı?

S2: Depreme dayanıklılık yönünden ilgili kurumdan alınmış belge var mı? EK-3 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI RUHSATA ESAS DENETİM FORMU İDARİ İŞLER S1: Ruhsata esas projede Müdürlük onayı alınmadan değişiklik yapılmış mı? ATTY 11. MADDE: (6) Bakanlıkça

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Muayenehane standardı ve açılması MADDE 12/D (Ek:RG-3/8/2010-27661) (1) (Değişik:RG-3/8/2011-28014) Muayenehanelerin; hastaların,

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 5 Ocak 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27807 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

TIP MERKEZLERİ ve İSTENECEK BELGELER

TIP MERKEZLERİ ve İSTENECEK BELGELER TIP MERKEZLERİ ve İSTENECEK BELGELER KİMLER AÇABİLİR? MADDE 8 (1) Tıp merkezi, mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve diş tabibi ortaklığında açılır. PLANLAMA

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8.

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8. T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ (Senato: 09.12.2015-2015/17 Sayılı - 26 Numaralı

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ĠLKYARDIM SINAVLARI VE SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERĠ ĠLE EĞĠTMENLERĠN MERKEZLERDE ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ĠLKYARDIM SINAVLARI VE SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERĠ ĠLE EĞĠTMENLERĠN MERKEZLERDE ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ĠLKYARDIM SINAVLARI VE SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERĠ ĠLE EĞĠTMENLERĠN MERKEZLERDE ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, ilkyardım

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER BÜLTEN

TAŞMAN & ŞANVER BÜLTEN TAŞMAN & ŞANVER PERŞEMBEPAZARI CADDESİ NO: 1 K: 5/402-404 KARAKÖY, 34420 İSTANBUL TEL: (0212) 292 1926 FAX: (0212) 292 1931 inbox@tslaw.org BÜLTEN 15.02.2008 tarihli Resmi Gazete de 26788 sayılı Ayakta

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi

İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi Mevcut Öneri Gerekçe Sendikanın Adı Merkezi ve Adresi Sendikanın Adı Merkezi ve Adresi Sendikanın kullanılmayan uzun adının, Tüzük Madde 1 Sendikanın adı: İlaç ve Kimya,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU

TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU Denetim Tarihi Ek-10 TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU Kurumun Bulunduğu İl Kurumun Adı Tıbbi Laboratuvarın Adı Ruhsat Tarihi ve Sayısı Tıbbi Laboratuvar Sahipliği Tıbbi Laboratuvarın Adresi Tıbbi Laboratuvarın

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 18.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26350 ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete: 11 Ağustos 2005-25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29417 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu programın

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK MESLEKLERİ VE ÖZEL TEŞHİS-TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK MESLEKLERİ VE ÖZEL TEŞHİS-TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK MESLEKLERİ VE ÖZEL TEŞHİS-TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Tıp merkezi işleteninin, adı veya ticari

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

GÜMRÜK ANTREPOLARI AÇILMASI VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

GÜMRÜK ANTREPOLARI AÇILMASI VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 3713 GÜMRÜK ANTREPOLARI AÇILMASI VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7/2/2000 No :2000/186 Dayandığı Kanunun Tarihi : 27/10/1999 No :4458 Yayımlandığı

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28711 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik R.G. Tarihi:17.09.2002 R.G. Sayısı:24879 Bu Yönetmelik 17 Eylül2002 gün ve 24879 sayılıresmi Gazete

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELL FLER N YETERL HAKKINDA YÖNETMEL K

PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELL FLER N YETERL HAKKINDA YÖNETMEL K PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELL FLER N YETERL HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; ehir ve kasabalar n imar plânlar da dâhil olmak üzere,

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Genel Gerekçe (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, Kanuna

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 1- Aşağıdaki hangi Kanun, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU VE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YIL İÇİ UYGULAMA VE YAZ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Yönergenin amacı, Karabük

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN DUYURU

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN DUYURU LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN DUYURU Bilindiği üzere 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun) 30/03/2013 tarihinde, Kanun'un 14 üncü maddesi kapsamında hazırlanan, Elektrik Piyasasında Lisanssız

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Tarihi:20.09.2002 Sayısı:14486

Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Tarihi:20.09.2002 Sayısı:14486 Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Tarihi:20.09.2002 Sayısı:14486 SÜRÜCÜ ADAYI SAĞLIK RAPORU DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı resmî ve özel sağlık kuruluşlarının

Detaylı

6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ

6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ 6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından

Detaylı

MUAYENEHANE STANDARDI VE AÇILMASI NA İLİŞKİN YARGI KARARLARI ve SON DURUM DAVA SÜRECİ VE DANIŞTAY 10. DAİRESİNİN KARARLARI

MUAYENEHANE STANDARDI VE AÇILMASI NA İLİŞKİN YARGI KARARLARI ve SON DURUM DAVA SÜRECİ VE DANIŞTAY 10. DAİRESİNİN KARARLARI MUAYENEHANE STANDARDI VE AÇILMASI NA İLİŞKİN YARGI KARARLARI ve SON DURUM 15 Şubat 2008 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik; bu tarihten sonra da defalarca

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ. Tarih: 29.04.2004 Sayı: 25447

Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ. Tarih: 29.04.2004 Sayı: 25447 Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Tarih: 29.04.2004 Sayı: 25447 Amaç Madde 1 Bu Tebliğ in amacı; resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sürücü adayı sağlık raporu düzenlemesi ile ilgili

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Karşıyaka Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer İhale Dosyası İhale, sözlük anlamıyla; bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene bırakma, eksiltme veya arttırma işlemidir Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Türkiye İş Bankası

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9) 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

Detaylı

YÖNETMELİK. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasından: TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI REFERANS BELGESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasından: TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI REFERANS BELGESİ YÖNETMELİĞİ 9 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29262 YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasından: TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI REFERANS BELGESİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012

Detaylı