AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K"

Transkript

1 AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeli in amac ; kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmaks z n ülke düzeyinde dengeli, verimli ve kaliteli sa l k hizmeti sunulmas n sa lamak üzere ayakta te his ve tedavi yap lan özel sa l k kurulu lar n n yap land r lmalar, ruhsatland rma i lemleri, faaliyetleri ve faaliyetlerine son verilmesi, denetimleri ve di er hususlar ile ilgili usûl ve esaslar düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (De i ik:rg-6/1/ ) Bu Yönetmelik, ayakta te his ve tedavi hizmeti sunulan ve özel sa l k kurulu u olarak tan mlanan t p merkezi, poliklinik, laboratuvar, müessese ve muayenehaneler ile bu kurulu lar n i letenlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (De i ik:rg-6/1/ ) Bu Yönetmelik; 11/4/1928 tarihli ve 1219 say l Tababet ve uabat San'atlar n n Tarz cras na Dair Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 say l Sa l k Hizmetleri Temel Kanunu, 19/4/1937 tarihli ve 3153 say l Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Di er Fizyoterapi Müesseseleri Hakk nda Kanun, 19/3/1927 tarihli ve 992 say l Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yap lan ve Masli Teamüller Aran lan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarlar Kanunu ile 13/12/1983 tarihli ve 181 say l Sa l k Bakanl n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnameye dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar MADDE 4 Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanl k: Sa l k Bakanl n, b) (De i ik:rg-27/5/ ) Genel Müdürlük: Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ünü, c) leten: Sa l k kurulu u binas n n, t bbi donan m n n mülkiyet hakk n n kime ait oldu una bak lmaks z n sa l k kurulu u faaliyeti göstermek üzere ad na ruhsatname düzenlenen ki iyi, ç) (Mülga.RG-11/3/ ) (Yeniden düzenleme:rg-27/5/ ) Faaliyet izin belgesi: EK-2-c de örne ine yer verilen ve ruhsatland r lm t p merkezlerinin faaliyete geçebilmeleri için veya faaliyette olan t p merkezlerinin hasta kabul ve tedavi edece i uzmanl k dallar ile bu uzmanl k dallar n n gerektirdi i personeli, hizmet verilen laboratuvarlar, di er t bbî hizmet birimlerini ve bunlardaki de i ikliklerin yer ald Bakanl kça düzenlenen belgeyi, d) Müdürlük: l sa l k müdürlüklerini, e) Nöbetçi tabip: Bir sa l k kurulu unun hizmet verdi i genel çal ma saatleri d ndaki zamanda, gözlem alt ndaki hastalar n ve/veya acil vakalar n t bbi i lemlerinden sorumlu olarak nöbet hizmetini yürüten tabibi, 1

2 f) (De i ik:rg-6/1/ ) Ruhsatname: Sa l k kurulu unun bu Yönetmeli e uygun oldu una ve faaliyet gösterebilece ine dair Bakanl k taraf ndan düzenlenen belgeyi, g) Sa l k insan gücü/sa l k çal an : Sa l k kurulu lar nda çal an ve sa l k hizmetinin verilmesine i tirak eden sa l k meslekleri mensuplar n n tamam n, ) (De i ik:rg-6/1/ ) Sa l k kurulu u: Bu Yönetmelik kapsam ndaki t p merkezi, poliklinik, laboratuvar, müessese ve muayenehaneleri, h) (Mülga.RG-11/3/ ) ) Teknik inceleme ekibi: Sa l k kurulu lar n n ruhsatland r lmas ndan önce bu Yönetmelikteki artlar ta y p ta mad klar n n, ruhsat ald ktan sonra ise faaliyetlerinin bu Yönetmeli e ve ilgili di er mevzuat hükümlerine uygun olup olmad n n gerekti inde incelenmesi için Bakanl kça merkezde veya illerde te kil olunan ekibi, i) Uzmanl k dal : T pta uzmanl k mevzuat nda belirlenmi uzmanl k dallar n, j) (Ek:RG-6/1/ ) Uzman: T pta uzmanl k mevzuat na göre uzman ve uzman tabip unvan n haiz ki ileri, ifade eder. Türleri MADDE 5 (Mülga:RG-6/1/ ) T p merkezi kadrolar ve kadro devri K NC BÖLÜM Sa l k Kurulu lar n n Türleri ve Açabilecek Ki iler MADDE 6 (Ba l ile birlikte de i ik:rg-6/1/ ) T p merkezi kadrolar, Bakanl kça belirlenen sa l k hizmet bölgelendirmesine göre planlanan tabip/uzman say s ve hizmet ihtiyac dikkate al narak Bakanl kça belirlenir ve yat r m listesinde ilan edilir. T p merkezleri Bakanl kça belirlenen kadrolar nda en az dört klinisyen uzmanla aç l r ve faaliyete geçtikleri tarihten itibaren iki y l içinde kadrolar n tamamlayabilirler. T p merkezleri, uzman kadrolar n o il s n rlar içinde ba ka bir t p merkezine veya özel hastaneye devredebilir veya (De i ik ibare:rg-27/5/ ) t p merkezleri kendi aralar nda kar l kl olarak uzmanl k dal de i imi yapabilirler. T p merkezinin bulundu u ilden ba ka bir ile ta nmas veya devri ile ba ka bir ildeki özel hastane veya t p merkezine kadro devri ve kar l kl olarak uzmanl k dal de i imi Planlama ve stihdam Komisyonunun görü ü al narak Bakanl kça uygun bulunmas halinde yap labilir. (De i ik:rg-27/5/ ) T p merkezleri, kadro devralma yoluyla Bakanl kça belirlenen uzman kadrolar n n %25 ine kadar ek kadro devralabilir. Ancak kurulu birle melerinde bu oran dikkate al nmaz. Sa l k kurulu lar n n kadrolar, Bakanl kça Sa l k Kurulu lar Yönetim Sistemine kaydedilir. lan edilecek dönemlerde verilecek yeni kadrolar bu sistemde tan mlan r ve t p merkezlerinin kadro devri i ve i lemleri, hekim ayr l ve ba lay lar ile poliklinik ve muayenehanelerin aç l i lemleri sistem üzerinden yürütülür. 2

3 Poliklinik ve muayenehane Akredite Hastaneler Derne i MADDE 7 Poliklinik, en az iki tabip taraf ndan mü tereken aç labilen, hizmet birimleri do rudan birbiriyle ba lant l olacak ekilde olu turulan ve bu Yönetmelik ile belirlenen asgari artlar ta yan sa l k kurulu udur. (De i ik:rg-25/9/ ) Muayenehane, bir tabip taraf ndan mesle ini serbest olarak icra etmek üzere müstakilen aç lan, bu Yönetmelik ile belirlenen asgari artlar ta yan ve bu Yönetmelikte tan mlanan t bbi i lemlerin yap labildi i sa l k kurulu udur. Laboratuvar ve müessese MADDE 7/A (Ek:RG-6/1/ ) Laboratuvar, 992 say l Kanun kapsam nda t bbi tahlil i lemi yapar. Müessese, 3153 say l Kanun kapsam nda görüntüleme ve/veya radyoterapi, nükleer t p, fizik tedavi gibi muayene, tan ve/veya tedavi hizmeti sunar. Laboratuvar ve müessese 13 üncü maddeye göre ruhsatland r l r ve uzman sorumlulu unda faaliyet gösterir. Bu kurulu larda bir veya birden fazla uzman çal abilir. Laboratuvar ve müessese, çal ma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere hizmet verir. Hizmet vermek istedikleri çal ma saatlerini, ruhsat ba vurular s ras nda müdürlü e bildirirler ve ruhsatnameye bu saatler yaz l r. Çal ma saatleri içerisinde kurulu ta ilgili en az bir uzman bulunur. T p merkezi veya poliklinik bünyesinde aç lacak laboratuvar ve müesseseler 25 inci maddeye göre faaliyet gösterir. Sa l k kurulu u açmaya ve i letmeye yetkili ki iler MADDE 8 T p merkezi, mesle ini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve di tabibi ortakl nda aç l r. Poliklinik, mesle ini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabipler taraf ndan mü terek halde, sadece o poliklinik bünyesinde meslek icra etmek art yla aç l r. T p merkezi i leteni tabibin veya i leten irket ise irket orta olan tabibin/di tabibinin ölümü halinde, e i veya çocuklar varsa bunlar hesab na en fazla be y l; varisler aras nda e veya çocuk yok ise, di er mirasç lar hesab na en fazla bir y l süreyle, mesul müdür sorumlulu u alt nda t p merkezinin i letilmesine izin verilir. Ölen tabip ayn zamanda t p merkezinin mesul müdürü ise, en geç on be i günü içinde durum Müdürlü e bildirilir ve 16 nc madde hükümlerine göre i lem yap l r. Poliklinik ortaklar ndan olan bir tabibin ölümü ve iki veya daha fazla tabibin poliklinik faaliyetlerini devam ettirmeleri halinde üçüncü f kraya göre i lem yap l r. Tek tabip kalmas halinde, üç ay içinde tabip ortak bulunamaz ise poliklinik faaliyetine son verilir veya muayenehaneye dönü türülür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sa l k Kurum ve Kurulu lar n n Planlanmas, Yer Seçimi, Ön zin, Bina Durumu, Ruhsatname ve Teknik nceleme Ekibi Sa l k kurum ve kurulu lar n n planlanmas MADDE 9 Bakanl kça a a daki amaçlar do rultusunda, faaliyetine ihtiyaç duyulan sa l k kurum ve kurulu lar ile bunlara ait sa l k insan gücü, t bbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yo unluklu t bbi cihaz da l m alanlar nda kamu ve özel sektörü kapsayacak ekilde planlama yap l r: 3

4 a) Sa l k hizmetlerinin, demografik yap ve epidemiyolojik özellikler de göz önünde bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli ekilde sunulmas, b) Sa l k kurum ve kurulu lar n n hizmet kapasiteleri, sa l k insan gücü ile ça da t bbi bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli da l m n n sa lanmas, c) Koruyucu sa l k ve acil sa l k hizmetleri gibi i birli i halinde hizmet sunumunun gerekli oldu u alanlarda uygun kapasitenin olu turulmas, ç) Kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmamas. T p merkezi açmak isteyenler, Bakanl kça yap lan planlamada ihtiyaç gösterilen yerle im bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere ba vurabilirler. Bakanl kça birinci f kraya göre planlanan yat r m listesi, her y l Ekim ay nda Bakanl k internet sitesinde ilan edilir. T p merkezi açmak isteyenler, Kas m ay sonuna kadar Bakanl a ba vurur. Yerle im yeri itibariyle planlanan t p merkezi say s ndan fazla istekli olmas halinde aralar nda noter huzurunda kura çekilerek hak sahibi belirlenir. Planlamaya göre ilan edilen yerlerdeki t p merkezleri için Kas m ay nda ba vuru olmamas halinde, takip eden y l n A ustos ay na kadar bu t p merkezleri için ba vuruda bulunulabilir. Bu durumda, talepte bulunulan ay n sonuna kadar ba vurular toplan r ve takip eden ay n ilk haftas nda birden fazla istekli olmas halinde aralar nda noter huzurunda kura çekilerek hak sahibi belirlenir; tek istekli bulunmas halinde o ki iye hak sahibi oldu u bildirilir. Ba vurularda a a daki belgelerin asl veya (De i ik ibare:rg-3/4/ ) Müdürlükçe tasdikli sureti istenir: a) T p merkezi aç p i letmeye yetkili oldu unu gösteren mesleki belgeler, b) T p merkezini açmak için ekonomik ve mali yeterlili inin oldu unu gösteren belgeler, c) Hak sahipli ini ba kas na devretmeyece ine dair taahhütname, ç) 11 inci madde uyar nca ön izin al nd tarihten itibaren, iki y l içinde t p merkezini ruhsatname alarak i letmeye ba layaca na; ayr ca, t p merkezini açt ktan sonra i letme hakk n bir y l süreyle ba kas na devretmeyece ine dair taahhütname, d) Üçüncü f kra gere i yap lacak ilanda belirtilen di er belgeler. Üçüncü ve dördüncü f kralara göre hak sahibi olan ki i, hak sahibi oldu unun bildirildi i tarihten itibaren en geç alt ay içinde 11 inci madde uyar nca ön izin almak ve ön izin tarihinden itibaren üç ay içinde in aata veya bina tadilat na ba lad n Müdürlük vas tas yla belgelemek zorundad r. Aksi halde, hak sahipli i sona erer. Hak sahipli i sona erenler, üç y l süre ile Bakanl kça ilan edilecek di er t p merkezleri için ba vuramaz. T p merkezi açmak isteyenler, Bakanl kça yap lan planlamaya uymak zorundad r. Ruhsatland r lan t p merkezlerine yeni t bbi hizmet birimi, teknoloji yo unluklu t bbi cihaz ve sa l k çal an ilave edilmek istenildi inde de planlamaya uyulmas zorunludur. (De i ik:rg-11/3/ ) Bu maddeye göre yap lacak planlamalar n ilandan önce de erlendirilmesi ve planlama çerçevesinde yürütülen uygulamalara yap lacak itirazlar n de erlendirilmesi 27/3/2002 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin Ek 6 nc maddesine göre olu turulan Planlama ve stihdam Komisyonunca yap l r. Ayr ca Bakanl kça ihtiyaç duyulacak di er konularda da bu Komisyonun görü üne ba vurulur. (Ek:RG-6/1/ ) Poliklinik, laboratuvar ve müessese açmak isteyenler, Bakanl kça yap lan planlamaya uymak zorundad r. Ruhsatland r lm sa l k kurulu lar na yeni t bbi hizmet birimi, teknoloji yo unluklu t bbi cihaz ve sa l k çal an ilave edilmek istenildi inde de planlamaya uyulmas zorunludur. Planlama ve hak sahipli inin belirlenmesine ili kin 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci f kradaki usul ve esaslar bu kurulu lar bak m ndan da uygulan r. 4

5 Yer seçimi MADDE 10 T p merkezi binas n n bulundu u alan n, a a daki artlarda olmas gerekir: a) Gürültü, hava ve su kirlili ine maruz olmad n n; insan sa l n olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kurulu lar ile gayris hhi müesseselerden uzak oldu unun valilik taraf ndan yetkilendirilmi merci raporu ile tespit edilmesi, b) Ula m artlar, ula m noktalar aç s ndan uygun ve ula labilir oldu unun l Trafik Komisyonu veya Belediye Ula m Koordinasyon Merkezi raporu ile belgelenmesi, c) mar mevzuat nda özel sa l k tesisi yap labilecek yer olmas, ç) Hasta ve hasta yak nlar ile t p merkezi çal anlar için, 1/7/1993 tarihli ve say l Resmî Gazetede yay mlanan Otopark Yönetmeli inin 5 inci maddesinin birinci f kras n n (a) bendinde yer alan cetvelin (8) numaral sa l k yap lar ba l kl k sm nda belirtilen ölçüden az olmamak kayd yla; ilgili mahalli idarenin sa l k kurum ve kurulu lar için otopark konusunda düzenlemesi var ise burada belirlenen ölçüye göre, mahalli idarenin böyle bir düzenlemesi yok ise Otopark Yönetmeli indeki ölçüye uygun ekilde yeteri say da otopark yeri ayr lm olmas. Poliklinikler, 23/6/1965 tarihli ve 634 say l Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesi hükmü sakl kalmak kayd yla, sa l k hizmetinin mahiyetine uygun binalarda kurulur. Poliklinikte, hasta ve hasta yak nlar ile poliklinik çal anlar için üç araçtan az olmamak üzere imar mevzuat na uygun ekilde otopark yeri ayr lmas zorunludur. T p merkezlerinde ön izin MADDE 11 T p merkezi aç lmadan önce Bakanl ktan ön izin al nmas artt r. Ön izin için, a a daki belgeler ile tam tak m mimari proje, incelenmek üzere Müdürlük vas tas yla Bakanl a gönderilir: a) T p merkezi binas n n bulundu u alan n, 10 uncu maddenin birinci f kras nda belirtilen artlar haiz oldu una dair yetkili mercilerden al nm belgeler, b) T p merkezinin hizmet birimlerinin yerle imi ile 10 uncu maddenin birinci f kras n n (ç) bendine göre otopark miktar n n, otopark ile ilgili di er hususlar n gösterildi i, projeyi haz rlayan mimar n imzas n n oldu u tam tak m mimari proje, 1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet plan, 2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planlar, 3) Cerrahi uzmanl k dal olanlarda, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cepheleri kapsar. Birinci f kran n (b) bendinde bahsedilen mimari projeler, inceleme sonucunda Bakanl kça uygun görülür ise, ba vuru sahibi taraf ndan imar mevzuat na uygun ekilde üç tak m olarak haz rlan r. Üç tak m olarak haz rlanan mimari projeler, t p merkezi binas in a edilecek yer, belediye ve mücavir alan s n rlar içinde ise ilgili belediye; mücavir alan d nda ise valilik taraf ndan onaylanarak Müdürlük vas tas yla Bakanl a gönderilir. Müdürlük ve Bakanl kça teslim al nan evraklar, dizi pusulas na göre kabul edilir. Ön izin ba vurusu, bu maddede say lan belgelerde eksiklik ve/veya Yönetmeli e uygunsuzluk bulunmamas kayd yla, Bakanl a intikal etti i tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçland r larak ön izin belgesi düzenlenir veya ön izin ba vuru belgelerinde tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluk ba vuru sahibine yaz l olarak bildirilir. Ayr ca, a a daki durumlarda da ön izin al nmas zorunludur: 5

6 a) Ba ka amaçla in a edilmi binalar n, t p merkezi binas na dönü türülmesi halinde tadilat i lerine ba lan lmadan önce, b) Bakanl k taraf ndan ön izin verilmi mimari projenin uygulanmas s ras nda, bu projede bir de i iklik yap lmas durumunda, c) Ruhsatland r lm t p merkezi binas nda, ön izne esas mimari projeyi de etkileyecek de i ikli e sebep olan tadilat i lerine ba lan lmadan önce, ç) Ruhsatland r lm t p merkezi binas na, 9 uncu maddedeki planlamaya uygun olmak art yla ilave bina yap lmak istenmesi halinde. Bina durumu MADDE 12 T p merkezleri, ah ap olmamak kayd yla, a a daki müstakil binalarda kurulur: a) T p merkezi projesi ile Bakanl ktan, 11 inci maddeye göre ön izin alarak imar ile ilgili mevzuata göre in a edilen ve t p merkezi veya özel sa l k tesisi olarak yap kullanma izni belgesi al nan binalar veya, b) Ba ka amaçla yap lmakla birlikte, 10 uncu maddedeki artlar ta yan ve tadilat i leminden önce Bakanl ktan, 11 inci maddeye göre ön izin alarak t p merkezi binas na dönü türülen ve tadilat bittikten sonra t p merkezi veya özel sa l k tesisi olarak yap kullanma izni belgesi al nan binalar. T p merkezi binas nda, hiçbir surette ba ka amaca yönelik i yeri bulunamaz ve içerisindeki bir bölüm, ba ka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü ki ilere kiralanamaz veya herhangi bir ekilde devredilemez. T p merkezinde, hasta ve hasta yak nlar ile çal anlara hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin gibi birimler i letilebilir veya bunlar n i letilmesi için hizmet sat n al nabilir veyahut bu hizmetler ba kalar na gördürülebilir. Bu türden k s mlar, t bbi hizmet birimlerinin bulundu u yerlerde ve hizmet sunumunu engelleyecek ekilde kurulamaz. Poliklinikler, ah ap olmayan ve a a daki artlar ta yan binalarda kurulur: a) Müstakil binada de il ise, mutlaka ayr poliklinik giri i olmak zorundad r. b) Müstakil binada ise, sa l k kurulu u kayd n n gösterildi i yap kullanma izni belgesinin olmas ; müstakil binada de il ise, ilgili mevzuata göre binada poliklinik aç labilmesinin mümkün ve binan n da yap kullanma izni belgesinin bulunmas gerekir. c) Hizmet birimlerinin ayn bina içerisinde, do rudan birbiriyle ba lant l ve biti ik konumda olmas zorunludur. T p merkezlerinin zorunlu t bbi hizmet birimleri MADDE 12/A (Ek:RG-31/12/ Mükerrer) T p merkezlerinde bulunmas zorunlu asgarî t bbi hizmet birimleri, bu birimlerin ve di er mekânlar n fizik özellikleri u ekildedir: a) Hasta bekleme salonu: T p merkezlerinde bulundu u kattaki her poliklinik odas ba na en az dört metrekare alan dü ecek ekilde bekleme salonlar olmal d r. Orta koridor bekleme amaçl kullan lacak ise geni li i asgari üç metre olmal d r. Bu durumda bekleme için tahsis edilmi bir metrelik bekleme alan toplam bekleme alan hesab ndan dü ülerek di er bekleme alanlar n n de erlendirmesi yap l r. Bekleme salonlar ile ba lant l bay-bayan tuvalet mahalli olmal d r. b) (De i ik birinci cümle:rg-10/3/ ) Poliklinik muayene odas : T p merkezlerinde, ruhsat nda kay tl her klinik uzmanl k dal için ayr olu turulacak; 8 m 2 hekim çal ma alan ve 8 m 2 hasta muayene alan olmak üzere en az 16 m 2 geni likte, yeterli ekilde ayd nlat lan ve havaland r lan poliklinik 6

7 muayene odas ayr l r. Poliklinik muayene odalar nda uzmanl k dal na uygun araç, gereç ve donan m ile hasta muayene masas, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Klinik uzmanl k dallar d ndaki dallarda kadrolu veya k smi zamanl çal an uzman tabiplere yeterli say da ve geni likte, yeterli ekilde ayd nlat lan ve havaland r lan çal ma odalar ayr labilir. Kad n hastal klar ve do um ile üroloji polikliniklerinde, ayr ca tuvaletin bulunmas gerekir. ayet kad n hastal klar ve do um poliklinikleri merkez bünyesinde di er polikliniklerden ayr, ba ms z bir bölümde ve bölüm içinde hasta tuvaleti de var ise ve üroloji poliklini inden ayr olarak sistoskopi-ürodinami odas bulunuyor ve burada tuvalet var ise, bu polikliniklerin muayene odas nda tuvalet bulunmas gerekmez. Ancak içinde tuvalet-lavabo bulunan poliklinik odalar nda oda içinde ayr ca el y kama lavabosu bulunmal d r. Bran n gerektirdi i tetkik ve tedavi odalar (eko, endoskopi gibi) ile muayene odalar ba lant l olabilece i gibi polikliniklere yak n mesafede ayr da planlanabilir. Efor tek hekim ise kardiyoloji poliklinik odas ile ba lant l olmal d r. Poliklinik muayene odalar n n kap s nda hizmet verilen uzmanl k dal n n ad, oda içinde hastalar n görebilecekleri bir yerde o muayene odas nda görev yapan tabiplerin diploma ve var ise uzmanl k belgelerinin asl veya mesul müdür taraf ndan tasdiklenmi bir örne i ile personel çal ma belgesinin müdürlük onayl sureti, duvarda as l olarak bulunur. Hasta kullan m ndaki tüm oda kap geni likleri pervaziçi ölçü en az 110 cm. olmal d r. c) Ameliyathane: Cerrahi uygulama yapacak t p merkezlerinde zorunludur. 1) Ameliyathanelerde yar steril, steril ve tam steril alanlar olu turulur. Ameliyathane giri inde birbirine senkronize ikinci kap s sedye transfer noktas olan ve içine hiçbir mahal aç lmayan sedye transfer holü yar steril alan olmal d r. Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulundu u steril alanlar nda, pencere ve kap lar d ortama aç lmaz ve bu alanlarda tuvalet bulunmaz. 2) Steril koridorda en az bir adet ameliyat salonu, uyand rma (postoperatif) ve haz rlama (preoparatif) odas bulunur. Ameliyat salonlar n n her birinde sadece bir ameliyat masas bulunur. 3) Ameliyathane steril koridorunda el y kama lavabosu olmal d r. 4) Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullan larak yap l r. 5) Ameliyathane sterilizasyon artlar n ta r ve ameliyathane salonlar tam steril alanlard r. Ameliyathane salonlar nda toz ve mikrop bar nd racak girinti ç k nt lar olmaz. Ameliyathane salonlar n n kullan m alan en az otuz metrekare, k sa kenar en az be metre olmal, net kullan m alan içinde kolon ve benzeri hareket k s tl l na sebep verecek yap la ma ile ameliyat ekibinin hareket k s tl l na ve sirkülasyonuna engel bir durum olmamas gerekir. 6) Ameliyathane salonlar n n taban-tavan aras net yüksekli inin havaland rma kanallar ve hepafiltreler hariç asma tavan alt net yükseklik ameliyat salonunun her noktas nda en az üç metre ve ameliyathane k sm nda bulunan koridor geni li inin en az iki metre olmas gerekir. 7) Personel giyinme-soyunma odalar bay-bayan için ayr olmak üzere içlerinde tuvalet-du mahalleri olan kirli koridordan girip steril koridora aç lacak ekilde düzenlenir. Personel soyunma odalar yar steril alanlard r. 8) Ameliyathane alan n n, hepafiltreli hijyenik klima sistemi veya muadili bir sistem ile iklimlendirilmesi ve havaland r lmas gerekir. 9) Ameliyathane salonlar n n içinde sabit dolap olacak ise gömme ya da tavana kadar birle tirilmi üzerinde toz bar nd rmayacak nitelikte olmal d r. ç) Gözlem ünitesi : T p merkezlerinde; ilgili dal uzman n n hastay gözlem alt na alarak takip edebilece i, yatak ba na en az dokuz metrekare alan olan, en fazla sekiz gözlem yata bulunan, yataklar aras uygun biçimde ayr labilen, içinde lavabosu ile hem ire istasyonu bulunan ve belirlenen asgarî t bbî malzeme, donan m ve ilaçlar n bulundu u hasta gözlem ünitesi olmal d r. Gözlem ünitesinde kullan lacak hasta yataklar n n, pozisyon alabilen, koruma barlar olan ve her yöne hareketli tekerlekli özellikte olmas gerekir. Gözlem odalar nda hasta ba monitörizasyon ve merkezi t bbî gaz sistemi bulunur. 7

8 d) Acil ünitesi: 21 inci maddenin birinci f kras uyar nca kesintisiz hizmet vermek üzere ruhsatland r lan t p merkezlerinde zorunludur. Acil ünitesinin; kolay ula labilir, ambulans ula m ile araç giri ve ç k s na elveri li bir giri inin olmas gerekir. Gelen arac n tercihen yönünü de i tirmeden ç k yapabilmesi veya tek manevra ile dönü yaparak acil giri inin önünü bo altabilmesi sa lanmal d r. Araç rampas e imi en çok % 14 olmal d r. Bu durumda ambulans n düz bir zeminde(sahanl kta) durarak hasta indirmesi sa lanmal d r. Acil ünitesi zemin katta bulunmal d r. Ancak arazi artlar nedeni ile farkl katta olmas durumunda yoldan yukar daki artlara uygun giri alabilmelidir. Acil giri inde hastan n araçtan üstü kapal hava artlar ndan etkilenmeyecek güvenilir bir ekilde kabulünün yap labilmesi gerekir. Sedye transferi için uygun e imli (en çok %8) sedye rampas olmal ve sedyenin geçece i zemin düz ve kayd rmaz özellikte olmal d r. Acil ünitesi; personel ve t bbî cihaz donan m, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiç bir aksakl a meydan verilmeyecek ve hizmetin yirmi dört saat kesintisiz sunulmas sa lanacak ekilde yap land r l r. Acil ünitesinde, en az bir adet muayene/müdahale odas, bir adet enjeksiyon/pansuman odas ve bir adet gözlem odas olmal d r. e) Numune alma odas : Tabip taraf ndan istenilen tetkik ve tahliller için hastan n kan, gaita veya idrar n n al nmas na uygun, poliklinik veya laboratuarlar n bulundu u katta, hijyen artlar na sahip içinde lavabo ve tuvaleti olan yada biti i inde lavabo ve tuvalet mahalli var ise numune verme penceresi ile ba lant l en az bir numune/kan alma odas bulunur. f) Merkezî sterilizasyon ünitesi: Sterilizasyon ünitesinde kirli malzeme giri i-y kama bölümü, ön haz rl kpaketleme bölümü ve sterilizasyon i lemi-steril malzeme ç k bölümleri olmal d r. Kirli alanlar ile temiz alanlar aras nda sadece malzeme geçi i olmal ve bu iki alan çift yönlü otoklav ile bölünmelidir. Tek yönlü otoklav n kullan ld durumlarda cihaz temiz bölümde bulunmal d r. Sterilizasyon ünitesi hem ameliyathane steril koridoru hem de genel koridor ile ba lant l olmal d r. Kirli bölümüne genel koridordan giri -ç k ; temiz bölümüne de steril koridordan giri -ç k olmal d r. Merdiven, koridor, jeneratör ve asansörler MADDE 12/B (Ek:RG-31/12/ Mükerrer) T p merkezlerinde; a) (De i ik:rg-10/3/ ) Katlar aras sedye ile hasta ta nmas na olanak sa layacak ekilde merdivenin r ht yüksekli i cm. basamak geni li i cm. yi sa lamak kayd yla merdiven ve sahanl k ölçüsü en az 1,30 m. olmal d r. Merdiven r htlar özürlülerin ç k n zorla t rmayacak ekilde düz bir sat hla bitirilmeli, merkez giri ine özürlüler için uygun e imli rampa yap lmal d r. b) Sedye ile hasta dolan m n n oldu u tüm koridorlar geni likleri en az iki metre olur. Koridorlarda, banyolarda ve lavabolarda, hastalar n kolay hareketine imkan verecek ekilde tutunma yerleri bulunur. Yap n n ta y c sistemi itibari ile kolon ve benzeri ç k nt lar sebebiyle koridorlardaki geni lik iki metrenin alt na dü mesi halinde, sedye trafi inin rahat sa lanmas art ile iki metre geni lik art bu bölümlerde aranmayabilir. c) Otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az % 70 i oran nda uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile Türk Standartlar Enstitüsünün standartlar na göre imâl edilmi en az 1.40*2.40 metre kabin içi ölçüsünde ve 1600 kg ta ma kapasitesinde bir adet sedye asansörü bulunmas artt r. ç) Birden fazla kat olmas halinde ilgili mevzuata uygun olarak yang n merdiveni yap lmas da zorunludur. d) Merkez giri inde tekerlekli sandalye ve sedye giri i için en çok % 8 e imli rampa olu turulmal d r. Is tma, havaland rma, ayd nlatma ve di er alanlar MADDE 12/C (Ek:RG-31/12/ Mükerrer) T p merkezlerinin merkezi s tma sistemi ile s t lmas zorunludur. Zeminden s tma yap lmas uygun de ildir. T p merkezlerinde, bölge ve mevsim artlar na göre merkezi so utma veya split klima sistemi kurulur. 8

9 Hastalar n ve personelin kulland bütün alanlar uygun bir ekilde havaland r l r ve yeterli güne ile birlikte enerji kaynaklar ndan yararlan larak ayd nlat lmalar sa lan r. T bbî at klar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan T bbî At klar n Kontrolü Yönetmeli i hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler al n r. T bbî ve evsel at klar için ayr ayr çöp mahalleri tesis edilir. T p merkezlerinde, hem hastalar ve hem de personel için erkeklere ve kad nlara ayr ayr olmak üzere yeterli say da lavabo, tuvalet ve banyo bulundurulur. Tuvalet ve banyo kap lar n n d a do ru aç lmas zorunludur. Poliklinik kat nda en az bir adet özürlü tuvaletinin bulunmas da artt r. T p merkezlerinde, çal an bütün personel için binan n durumuna ve kadrosuna göre yeteri miktarda çal ma, dinlenme ve soyunma-giyinme yerleri ile du, tuvalet ve lavabo bulunmas artt r. 24 saat hizmet veren Acil ünitesinde Nöbet tutan tabipler için dinlenme odas olmal d r. Hasta ve yak nlar n n dolan m alanlar ndan izole edilmi tan ml ar iv mahalli olmal d r. Polikliniklerde bulunmas zorunlu t bbi hizmet birimleri ve di er alanlar MADDE 12/Ç (Ek:RG-10/3/ ) Polikliniklerde bulunmas zorunlu asgarî t bbi hizmet birimleri, bu birimlerin ve di er mekânlar n fizik özellikleri u ekildedir: a) (De i ik:rg-3/8/ ) Hasta bekleme salonu: Kullan m alan en az 20 metrekaredir, ikiden fazla her bir muayene odas için 5 metrekare ilave bekleme alan olu turulur. Orta koridor bekleme amaçl kullan lacak ise geni li i asgari 3 metredir. Bu durumda bekleme için tahsis edilmi 1 metrelik bekleme alan, toplam bekleme alan hesab ndan dü ülerek di er bekleme alanlar n n de erlendirmesi yap l r. Özürlülerin de kullan m na uygun ekilde düzenlenmi bay ve bayan tuvaleti bulundurulur. Tuvaletler, bekleme salonuna koridorla ba lant l d r ve içerisinde acil ça r sistemi bulunur. Tuvalet içerisinde el y kama bölümü ve gerekli hijyen artlar n sa layacak malzemeler bulundurulur. b) Hasta muayene odas : Hizmet verilen her klinik uzmanl k dal ve genel pratisyenlik için ayr olu turulacak; 8 m 2 hekim çal ma alan ve 8 m 2 hasta muayene alan olmak üzere en az 16 m 2 geni likte, yeterli ekilde ayd nlat lan ve havaland r lan hasta muayene odas ayr l r. Hasta muayene odalar nda uzmanl k dal na uygun araç, gereç ve donan m ile hasta muayene masas, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Klinik uzmanl k dallar d ndaki dallarda (Mülga ibare:rg-27/5/ ) ( ) çal an uzman tabip ve tabiplere yeterli say da ve geni likte, yeterli ekilde ayd nlat lan ve havaland r lan çal ma odalar ayr labilir. c) Acil muayene odas : Asgarî 16 m 2 geni likte, acil müdahale için gerekli olan asgarî t bbî malzeme, donan m ve ilaçlar n bulundu u ve ba kaca bir bölüm tahsis edilmemi ise enjeksiyon ve pansuman i lemlerinin de gerçekle tirildi i, sa l k kurulu unun giri ine yak n ve kullan ma uygun bir yerde bulunan ayr bir oda, ç) Ar iv birimi; Hasta ve yak nlar n n dola m alanlar ndan izole edilmi kapal bir bölme veya oda, d) Poliklinik giri katta de ilse, hastan n tekerlekli sandalye ile girebilmesini sa lamak amac yla kurulu un bulundu u binada, giri i en az seksen santimetre geni li inde asansör olmal d r. Merdivenin sedye ile hasta ta nmas na olanak sa layacak ekilde, r ht yüksekli i cm., basamak geni li i cm. yi sa lamak kayd yla merdiven ve sahanl k ölçüsü en az 1,30 m. olmal d r. Merdiven r htlar özürlülerin ç k n zorla t rmayacak ekilde düz bir sat hla bitirilmeli, kurulu un giri ine özürlüler için uygun e imli rampa yap lmal d r. e) Yang na kar gereken tedbirlerin al nd na dair ilgili mevzuata göre yetkili merciinden belge al nmas zorunludur. f) Kurulu un giri inde tekerlekli sandalye ve sedye giri i için en çok % 8 e imli rampa olu turulur. 9

10 g) Hastalar n ve personelin kulland bütün alanlar uygun bir ekilde havaland r l r ve yeterli güne ile birlikte enerji kaynaklar ndan yararlan larak ayd nlat lmalar sa lan r. Merkezî veya kat kalorifer sistemi ve elektrikli s tma sistemi ile s t l r. ) T bbî at klar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan T bbî At klar n Kontrolü Yönetmeli i hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler al n r. T bbî ve evsel at klar için ayr ayr çöp mahalleri tesis edilir. h) (Ek:RG-3/8/ ) Bebek emzirme ve bak m odas : Kad n hastal klar ve do um ile çocuk sa l ve hastal klar uzmanlar n n hizmet verdi i polikliniklerde, içinde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik bebek emzirme ve bak m odas bulunmas gerekir. ) (Ek:RG-3/8/ ) Kap lar: Hasta kullan m na ait tüm kap lar sedye ve tekerlekli sandalye geçi ine uygun olacak ekilde en az 110 santimetre geni li inde olmas gerekir. Muayenehane standard ve aç lmas MADDE 12/D (Ek:RG-3/8/ ) (De i ik:rg-3/8/ ) Muayenehanelerin; hastalar n, ya l lar n ve özürlü bireylerin sa l k hizmeti taleplerinin ve beklentilerinin, ula labilir ve durumlar na uygun ortamlarda, h zl, verimli ve ma dur edilmeden kar lanmas amac yla ta yacaklar artlar a a da belirtilmi tir. a) Muayene odas : Yeterli ekilde ayd nlat lan ve havaland r lan, en az 16 m² kullan m alan na sahip muayene odas bulunur. Muayene odas n n birbiri ile ba lant l iki oda biçiminde düzenlenmesi halinde, odalar en az 8 m² hekim çal ma alan ve en az 8 m² hasta muayene alan olarak düzenlenir. Hasta muayene odalar nda, hasta mahremiyetinin korunmas ve uygun artlarda muayenenin sa lanmas için ses, görüntü ve gürültü aç s ndan gerekli düzenlemeler, uzmanl k dal na uygun araç, gereç ve donan m ile hasta muayene masas, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Ruh sa l ve hastal klar uzmanl k dallar nda muayene odas nda lavabo istenmez. Ultrasonografi (USG) yap lan kad n hastal klar ve do um muayene odas n n ve ürodinami i lemi yap lan üroloji muayene odas n n yak n nda, içerisinde gerekli hijyen artlar n sa layacak malzemelerin oldu u ve hastalar n mahremiyete uygun olarak bekleme salonundan ayr bir bölümden geçi inin sa land tuvalet bulunur. b) Hasta bekleme salonu: Tek hekim için en az 12 m², iki hekim için 24 m², ikiden fazla her hekim için ilave 5 m² olmak üzere kullan m alan ayr l r. Bekleme salonu sekreter hizmet alan olarak da kullan labilir. c) Pansuman odas : Cerrahi uzmanl k dallar ndaki muayenehanelerde enfeksiyon bula ma riskinin engellenmesi amac yla en az 10 m² kullan m alan na sahip pansuman odas bulunur. ç) Bebek emzirme ve bak m odas : Kad n hastal klar ve do um ile çocuk hastal klar uzmanlar n n muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 m² lik bebek emzirme ve bak m odas veya uygun araçla ayr lm bölüm bulunur. Di er uzmanl k dallar nda aranmaz. d) Ar iv birimi: Sa l k kay tlar n n tutulaca, dosyalama, verilerin toplanmas ve istatistikî de erlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlar na yap lacak bildirimlerin haz rlanmas gibi çal malar n güvenli bir ekilde yap labilece i bir büro veya bölüm bulundurulur. e) Tuvalet: Bekleme salonuna koridorla ba lant l, içerisinde acil ça r sistemi, el y kama bölümü ve gerekli hijyen artlar n sa layacak malzemeler bulunan tuvalet düzenlenir. f) Muayenehanelerde yer alan giri, kap, asansör, merdiven, tuvalet ve lavabo gibi fiziki alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 say l mar Kanununun Ek 1 inci maddesi ve ilgili di er mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir. 10

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ġube Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU 2013

Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ġube Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU 2013 Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ġube Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU 2013 ġube Müdürlüğümüz Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Özgür YAġAR ġube Müdürü Uzm. Dr. Ferah CANKIRAN Fiziki Yapımız Müdürlüğümüze bağlı Peykhane

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlığından; AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ Not: 27/03/2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Özel Hastaneler yönetmeliği, 13/04/2003 tarih ve 25078-14/01/2004 tarih ve 25346-03/03/2004 tarih ve 25391-28/05/2004

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK 30 Eylül 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29135 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELIGI. BIRINCI KISIM Genel Hükümler. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanimlar

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELIGI. BIRINCI KISIM Genel Hükümler. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanimlar ÖZEL HASTANELER YÖNETMELIGI NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayili Resmi Gazete de yayimlanan Özel Hastaneler Yönetmeliginin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475 sayili Resmi

Detaylı

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sa lık Bakanlı ı ndan Resmi Gazete Tarih : 08.07.2001 Sayı : 24454 Amaç Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i B R NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu ana sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kurucular

Detaylı

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ R.G. 02 Mart 2005 - Say : 25743 YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Karar 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zamm Oran ile lgili

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı