AVRUPADA MESKEN PROBLEMİ. Prof. Kemal Ahmet ARU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPADA MESKEN PROBLEMİ. Prof. Kemal Ahmet ARU"

Transkript

1 AVRUPADA MESKEN PROBLEMİ Prof. Kemal Ahmet ARU Bu yazının baş tarafı 11-12/1952 sayısmdadır Danimarka : Danimarkada da, İsveçte olduğu gibi, emeklilere mesken temini hususunda bir kanun vardır de Kopenhag belediyesinin açtığı bir anket, emekli ihtiyarların ekserisinin, fena şartlar içinde ikamet etmekte olduğunu, ödedikleri kiraların, aldıkları tekaüt aylıklarına nazaran yüksek bulunduğunu göstermiştir dan 1948 e kadar Kopenhag belediyesinin teşebbüsleri sayesinde 4300 emekli meskeni inşa edilmiştir. Bu mahalleler siteler halinde, mesken bir arada, şehrin muhtelif mmtakalarmda kurulmuş ve her merkezin bir kalifiye hastabakıcısı vardır. Bu kimse, mahallî idarelerle kiracılar arasmda bir mutavassıt rolü oynar, bilhassa âcil hastalık vak'alaı-mda yardımları çok büyüktür. Bu meskenlerde yemek pişirmeyen veya hazırlamak istemiyenlere hazır yemek tevzi edilir. Umumiyetle bu lojmanlar bir ve iki odalıdır. Her blokta, aile bayramlarını veya altın senei devriyeleri tes'id için merasim salonları düşünülmüştür. Evli ailelerde, eşlerden biri öldüğü zaman, kalan, bir bekâr dairesine geçenek mecburiyetindedir. İhtiyarlarda ölüm mikdarı fazla olduğundan, lojmanların ancak % 25 i çiftler içindir. Kopenhag belediyesi emekli ihtiyarlar için tatbik etmekte olduğu inşaat programı hitam bulduktan sonra, aynı şartlar içinde yaşıyan, kronik hastalıklı, alil, az gelirli emekli olmıyan ihtiyarlar için de, aynı şekilde bir programla meskenler inşa etmeğe karar vermiştir.»** Fransa: 1939 senesine nazaran Fransada, bugün, inşaat masrafları % 1200 artmış, harp içinde kiralar stabilize edilmiş, paranm da devalüasyonu bunu takip etmiş, bu suretle kiralar, umumi gelirin % 1.5 ne kadar düşmüştür. Bu durum karşısında, mülk sahiplerinin temin ettikleri gelir, binaların bakım ve tamir masraflarını dahi karşılayamaz olmuş ve hususî teşebbüslerin inşaata sermaye yatırmalarına imkân kalmamıştı. Diğer taraftan harp içinde, bir milyondan fazla mesken tahrip olmuş ve Fransadaki şehircilik ve imar bakanlığının bildirdiği gibi Fransadaki mesken ihtiyacını karşılamak için, ayda (20.000) ev inşa etmek lâzımgeliyordu. Fransada, diğer memleketlerdeki durumun aksine olarak, geniş halk tabakalarına mesken inşası, Belediyeler tarafından değil, bu işte mütehassıs H.B.M. (offices publices d'habitations â bon marehe) büroları tarafından deruhte edilmiştir. Bu teşekküller, resmî kararlarla tesbit edilmiş, muayyen standartlara cevap veren ev inşa eder, bunları kiraya verirler. Bu organizasyonların düşük faizle temin ettikleri krediyi, hükümet muvafakatiyle, emekli sandıkları vermektedir de kabul edilen bir kanunla H.B.M. teşekküllerine, daha müsait kredi şartları kabul edildi; memleket içinde yapılmış olan bu ucuz mesken ofislerine ikraz edilen sermayelerin amortismanı daha uzun vadelere bağlandı. Bu müddet evvelce 40 sene iken bu defaki kanunla 65 seneye çıkarıldı. Halka kira evleri inşa edecek bu teşekküllerin ödeyecekleri faizler şöyle hesap edilmektedir: İlk iki sene faizi: 0 dır. Üçüncü seneden beşinci seneye kadar faizi: % 1 dir. Altıncı seneden onuncu seneye kadar faizi % 1.9 dur. Onuncu seneden 65 inci seneye kadar faizi: %2.9 dur. (Bu mikdara amortisman da dahildir). Bu operasyonlarda bir malî muvazene tesis etmek için hükümet tarafuıdan, ucuz meskenlerin azamî kira bedelleri de tesbit edilmiştir. 29 haziran 1949 da kabul edilen bir kanunla, bu evlerin kira bedeli her 6 ayda bir yükselmeğe tâbi tutulacak ve 5 sene zarfında kira bedeli bugünkü duruma nazaran % 100 artmış olacaktır. İsviçre: İsviçrede, 1939 a nazaran hayat % 62 nisbetinde pahalılaşmış, buna mukabil, inşa masrafları % 100 artmıştır. Harpten evvelki kiralar, normal gelirin % ini teşkil etmekte idi. Resmî kontrol sayesinde, kira mikdarları burada da stabilize edilmiş, halbuki harpten sonra, gelir mikdarı % 50 artmış bulunduğundan, kiracılar lehine müsait bir vaziyet hasıl olmuştur. Demek ki burada

2 da mesken inşaatını teşvik için, devlet, yardım tahsisatı ayırmak mecburiyetinde kalmıştır. İsviçrede yapı kooperatifleri geniş mikyasta faaliyet göstermektedir. İsviçre konfederasyonu, bütün kantonlar ve belediyeler, mesken inşaatına, maliyet bedelinin % arasında yardım tahsisatları (subvention) 1ar ayırmışlardır. Fakir ve dar gelirli halk tabakalarının meskenleri, umumiyetle, kooperatifler tarafından inşa edilmektedir. Bu cins evlerin satışı mümkün değildir. Kooperatifler, inşa ettikleri meskenleri, dar gelirli, çok çocuklu ailelere kiralamakla mükelleftirler. Kooperatiflerin kiraları, daimî bir şekilde belediyeler tarafından kontrol edilmekte ve kooperatif idare heyetlerinde belediyelerin bir mümessili bulunmaktadır. Halen İsviçrede 250 kooperatifin idare ettiği mesken vardır seneleri içinde, İsviçrede mesken inşa edilmiş, bu mikdarm i devlet yardımiyle yapılmıştır. Bu suretle kira bedelleri hissedilir bir şekilde düşmüş ve hayat pahalılığının da kısmen önüne geçilmiştir. Harpten evvel senede 1200 İsviçre frangına kiralanan standard bir evin bugünkü kirası franktır, isviçrede, bilhassa Zürih belediyesi 45 senedir, mesken inşasına büyük önem vermiştir. Halen şehrin mesken işine yatırdığı sermaye 34 milyon franktır. Bu mikdarm 7 milyonu şehrin kooperatiflere yaptığı ikrazdır. Kalan 27 milyonu belediyenin kiralık meskenlerine yatırmış olduğu seımayedir. Senede frank kira toplandığına nazaran, bu sermaye %6.6 bir faiz getirdiği görülür. Belediyenin tayin ettiği kira bedelleri, şehirdeki diğer binaların kiralarına nisbetle çok düşüktür sonunda belediyenin Zürih şehrinde 3400 aileyi barındıracak evi mevcuttu. Bu mikdar, yeni ilâvelerle her sene artmaktadır. Zürih belediyesi, ayrıca kooperatiflere, bedeli, uzun vade ve düşük faizle ödenen arsalar temin ederek, mesken inşaatına, maliyet bedelinin % 94 üne kadar ikrazda bulunmakta, belediyeye, % 10 hisse satın alarak, bu faaliyete bizzat iştirak etmektedir. Zürihte, 1934 senesine kadar 50 kooperatif mesken inşa etmiş, bu işe 268 milyon frank sarfedilmiştir. Belediye kendi memurlarının emekli sandığından da bu işe ikrazda bulunmuştur. Belediye, kooperatiflerin hesaplarını, bir nizamnameye istinaden her sene kontrol etmektedir. Belediyenin tayin ettiği bir komisyon, hazırlanan kooperatif projelerinin şehircilik ve mimarî bakımlardan, sağlam konsepsiyonlara dayanmasını temin eder. Dar gelirli, çok çocuklu aileler için, sade, rasyonel meskenlerin inşası tasvip edilmektedir. Arazi israf eden, yol tullerini, tesisat şebekesi masraflarını arttıran, villâ şeklindeki mene- münferid evlere malî yardım yapılması kat'iyetle dilmiştir. Harp dolayısiyle yükselen maliyet bedelleri, konfederasyon, kanton ve belediyeleri bu işlerin malî yükünü taksim etmeğe mecbur etti. Kooperatiflere ikraz şekli şöyle tesbit edildi. Arazi kıymeti dahil, maliyet bedelinin: % 7.5 ini konfederasyon % 7.5 ni kanton, (faizsiz olarak) % 30 unu mahallî belediyeler. Bu suretle inşa masraflarının % 45 i temin edilmiş oluyordu. Lâzım olan mütebaki sermayenin: Bank, % 65 ini % 3.5 faizle birinci ipotek karşılığı Kantonal % 29 unu % 1.5 faizle mahallî belediyeler ikinci ipotek karşılığı. % 6 sını da % 3.5 faiz alarak kiracı temin temektedir. İsviçrede, kooperatiflerin inşa etmekte jiduğu bu siteler, asrımızın en yeni şehircilik konsepsiyonlarına göre yapılmaktadır. Bu resmî yardımlar sayesinde meskenlerin kültürel seviyeleri çok yükselmiştir; aynı zamanda, şehirlerde, imar bakımından programlı bir şekilde ilerlemektedir. Türkiye : Türkiyede halen mevcut, mesken inşaatını teşvik e- den, 5218 ve 5228 sayılı kanunlar, mesken problemini, memleket mikyasında halleder mahiyette olmayıp, sadece arızî ve muvakkat bir tedbir olarak kabul edilebilir. Bu kanunların tafsilâtına girmiyeceğiz. Esasları itibariyle, vatandaşlara, daha ziyade, bedelini 10 senede ödeyecekleri arsalar temini hususundadır. Bina inşa masrafları, yol ve tesisat masrafları karşısında sadece arsa temin etmek bu dâvayı halletmiyeceği tabiidir. Ayrıca, her sene, mahdut bir kredi de Emlâk Bankası eliyle, evi olmıyan vatandaşlara, 20 sene vade ve % 5 faizle dağıtılmaktadır. Bu da memleketin mesken ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır. Avrupanm muhtelif memleketlerinde, mesken dâvasının, resmî ve gayri resmî teşekküller vasıtasiyle, birçok kollardan nasıl ele alındığını, geniş halk tabakalarına ne suretle mesken teminine çalıştığını yukarıda izah ettik. Devletlerin mesken işini, tıpkı bir eğitim işi gibi, esas vazifeleri meyanmda saydıklarını, şehirlerdeki bu sosyal dâvayı programlı bir şekilde halletmeye çalıştıklarını gördük senesinde İstanbul şehrinin mesken durumunu tetkik eden komisyonumuz, ihtiyacın ne derece şiddetli, vaziyetin ne kadar vahim olduğunu görmüştü. O zaman yapılan hesaplara göre şehrin derhal temin edilmesi icabeden meskene ihtiyacı vardı. Mevcut bütün şartlar bizi, mesken buhranını en kısa

3 bir zamanda karşılamak üzere, asgarî mesken üniteleri araştırarak, bu meseleyi iktisadî bir problem olarak tetkike sevketmelidir. Mevcut imkânlarımızla, azamî sayı, da mesken inşasının yegâne sureti hal olduğunu kabul etmek zarurîdir. Diğer taraftan mantıkî bir ev plânında biolojik şartları da unutmamalıdır. Kabul edilecek ev tipleri, muayyen bir asgarinin (meselâ 35 m 2 ) altına düştüğü takdirde, bu yuva, bir aileninin inkişafı, çocuk yetiştirmesi için müsait bir mesken olmıyacaktır. İsveçteki halk meskenlerini etüt ederken, kat irtifalarmı 2,50 m ye indirerek, blok derinliklerini, kat sayısını arttırarak elde edilen tasarrufların yekûnu % 14 ü bulmuş, tasarruf edilen bu bedel, binanın sahasının arttırılmasına kullanılmıştı. Arazi üzerine binaların yerleştirilme tarzı, seçilen tipler, evlerin ayrık veya bitişik nizamda veya çok katlı bloklar içinde tertiplenmiş olması, meskenin maliyeti üzerinde büyük rol oynayan faktörlerdir. İsveç, İngiltere, Danimarka, İsviçre, ayrık nizamda villalar şeklinde yapılan meskenlere yardım tahsisatı ayırmadığını daha evvel görmüştük. Maksat, mesken inşaatma ayrılan tahsisattan azamî sayıda inşaatın istifadesini temin etmektir. Ayrıca bizler, en basit ve sade bir şekilde, rahat bir meskenin de yapılabileceğini bilmeliyiz. Meselâ bir oda kapısının mutlaka yağlı boya ile boyanması şart değildiı. Yine o kapıya takılacak basit bir kilit de maksadı temin etmeğe kâfi gelebilir. Bilhassa bu gibi şeylerde tradisyonu bırakıp, içinde bulunduğumuz şartlara uygun basit sadeliklerle hareket etmeliyiz. Eğer insanlara; bu gibi evlerde zevkle oturmayı temin edersek, hakikî, yapı sanatkârları olduğumuz anlaşılır. Şimdi geriye inşaat endüstrimizin, daha doğrusu bizde mevcut inşa tekniğinin, ikamet problemini karşılayacak, mesken buhranını halledecek durumda olup olmadığının tetkiki kalıyor. Mimarm dahiyane bir buluşla bu problemi bir anda halledeceğine inananlar aldanmış o- lurlar. Yapı tekniği ile meşgul bulunanlar, yapının birçok vadilerinde ilmî sureti haller bulmağa gayret sarfedecek- lerdir. Fakat ne de olsa bu kimseler hiç bir zaman bir sihirbaz değildir. Bu sade tedrici bir inkişafı beklemek zarureti vardır. Henüz garbın bir tradısyona bağlı olmıyan yapı usullerinin değerli ve değersizlerini, elde uzun senelerin tecrübe neticeleri bulunmadığından, birbirinden ayırmak güçtür. Bu sahada geniş mikyasta tecrübeler yapmak lâzımdır. Türk milletinin refahı, kurulacak yeni meskenlerin inşasına da bağlıdır. Bu mevzuda çalışanlar acaba halkı mesken sefaletinden kurtaracak, ve onları rahat evlere kavuşturacak yolu bulacaklar mı? Bunun tahkiki için, devlet, mahallî idareler, belediyeler, teknisyenler, inşaatçılar, el ele vererek, yorulmak bilmeden, yüksek bir idealizm fikriyle çalışmaları gerekiyor. Milletin bunu bizden beklemeğe hakkı vardır. Tashih: Prof. Kemâl Ahmet Aru'nun Dergimizin nci sayılarında çıkan «Avrupada Mesk an Problemi» adlı yazısında vukua gelen yanlışları aşağıda tashih ederken özür dileriz. Sahife Satır Yanlış Doğru dertlerine fertlerine» 9 seviyesinde seviyesini» 19 memleketteki memleketlerdeki» 20 Sovyetler devletler» 21 inşasını inşasına» 28 kanun kanunlaı-» 56 cepheleri veçheleri» 62 revolusyonun revolüsyonu» 67 yani yeni» 72 stabilije stabilize» 73 dirletmiştir geriletmiştir edilmesini edilmesi» 55 â marche â bon marche» 27 mesken meskenlerin» 35 optumin optimum» 39 haiz taliplerin haiz bir meseledir seviyelerine seviyelerinin 7 30 kabiliyeti kabiliyetini» 30 görünmesi müşahedesi için bu temas» 37 riayet dirayet sıhhat 2100 saat» 20 rezional regional» 21 H.B.M. H.S.B.» 26 teşebbüs tesbit % 14 % 4 (Baş tarafı 99 uncu sahifede) İstihbarat şubesi: Parkların geniş ölçüde tanınması istifade edilmesi için malûmat sağlar. İmtiyaz şubesi: Parklar dahilinde nakliye vesaiti, yiyecek ve diğer ihtiyaçları karşılamak üzere mukaveleler tanzim eder. Emniyet şubesi : Ziyaretçilerin emniyetini sağlamak maksadiyle emniyet tedbirleri alır. Tarih şubesi: Tarihî ve arkeolojik araştırmalar ve tarihî ve kıymeti haiz eserlerin tamir ve ıslâhiyle alâkadar olur. Tabiî Bilgi şubesi: Müzeler temin etmek ve tetkik grupları tertiplemekle halkın tabiî bilgilere karşı alâkasını u- yandırır. Orman şubesi: Orman yangınları, ağaç hastalıkları ve böcek âfetleriyle mücadele ederek ormanlarm korunmasını sağlar. Halen bu servis, 28 Millî Park, 150 Millî âbide ve tarihî ve askerî parklardan sorumludur.

TURKIYENİM YAKACAK ODUN PROBLEMİNİ HALLETMEK İÇİN TEKLİFLER. (Diğer memleketlerdeki tecrübelerin hülâsası)

TURKIYENİM YAKACAK ODUN PROBLEMİNİ HALLETMEK İÇİN TEKLİFLER. (Diğer memleketlerdeki tecrübelerin hülâsası) 383 TURKIYENİM YAKACAK ODUN PROBLEMİNİ HALLETMEK İÇİN TEKLİFLER (Diğer memleketlerdeki tecrübelerin hülâsası) Dr.J.A.V.Monroy(FAO) I PROBLEM: Bay Hasan Asmaz (Orman Genel Müdürlüğü İstatistik Şubesi Müdürü

Detaylı

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği GİRİŞ Yeraltı servetlerinin ve maden endüstrisinin milletlerin ekonomik ve siyasal hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğu, her iki Cihan

Detaylı

Çeviren: Dipl. İng M. R. MUTUK. Yazan : Dr. Rudolf Regul (Essen)

Çeviren: Dipl. İng M. R. MUTUK. Yazan : Dr. Rudolf Regul (Essen) Yazan : Dr. Rudolf Regul (Essen) Kömür prgblemi bugün, bundan 20-25 sene evvelisine nazaran büsbütün başka bir mana ve büsbütün başka bir çehre taşımaktadır. Asrımızın 20. ci seneleri sonlarında ve 30.

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Adaleti, mükemmele doğru götürmeğe muvaffak olabildiğimiz nisbette Devleti de tekmil faaliyet görünüşlerinde mükemmele doğru götürebiliriz.

Adaleti, mükemmele doğru götürmeğe muvaffak olabildiğimiz nisbette Devleti de tekmil faaliyet görünüşlerinde mükemmele doğru götürebiliriz. Bu anda Türk mahkemeleri yeniden normal çalışma devrelerine girmiş bulunuyorlar. Bu suretle başlayan yeni Adalet yılı, yargıçlarımızı çeşitli tahassüsler içinde karşılıyor. Bu duygular, yalnız meslek adamı

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1)

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1) 3451 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1) Kanun Numarası : 211 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/1/1961 Sayı : 10702 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1008

Detaylı

HARCIRAH KANUNU (1) * * *

HARCIRAH KANUNU (1) * * * 2575 HARCIRAH KANUNU (1) Kanun Numarası : 6245 Kabul Tarihi : 10/2/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/2/1954 Sayı : 8637 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 321 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler Kanunun şümulü: Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli

Detaylı

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 Derleyen: Fikret Yücel 2014 Ankara sayfa 1 Cumhuriyet Türkiyesinin Sanayileşmede

Detaylı

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SANAYİ POLİTİKALARI VE SÜMERBANK

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SANAYİ POLİTİKALARI VE SÜMERBANK Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sanayi Politikaları Makale Mahmut KİPER CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SANAYİ POLİTİKALARI VE SÜMERBANK Metalurji Mühendisi Mustafa Kemal, Sümerbank Merinos fabrikasının açılışında

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

1. Bütün kolon hususi en küçük kareler metoduna göre dengelenir.

1. Bütün kolon hususi en küçük kareler metoduna göre dengelenir. Konformal transformasyonda doğrular birbirini dik açı ile keserler Şekil 15 de görüldüğü gibi, ölçek ve azimutun x ve y doğrultusunda değişme miktarı aynıdır. Uzun kolonlar için Interpolasyon metodu :

Detaylı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı N. YÜKSEL Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı Nahit YÜKSEL * Özet Bütçe yasalarının parlamentoda görüşülmesi esnasında, geleneksel olarak, kamu hizmetlerinden hangilerine ne miktarda ödenek

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) 2221 İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477 Bu Kanun

Detaylı

TÜRKĐYE'DE TARIMDA KENDĐ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLARIN (ÇĐFTÇĐLERĐN) SOSYAL GÜVENLĐĞĐ

TÜRKĐYE'DE TARIMDA KENDĐ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLARIN (ÇĐFTÇĐLERĐN) SOSYAL GÜVENLĐĞĐ TÜRKĐYE'DE TARIMDA KENDĐ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLARIN (ÇĐFTÇĐLERĐN) SOSYAL GÜVENLĐĞĐ Prof.Dr. Kadir ARICI * GĐRĐŞ Tarımda kendi adına ve hesabına çalışanların sosyal güvenliği alanında son yirmi yıl

Detaylı

Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Yol Vergisi

Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Yol Vergisi Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Yol Vergisi Road Tax in The Republic Period Nuray ÖZDEMİR * Öz Osmanlı Devleti nin son döneminde karayolu çalışmalarını finanse etmek için alınan yol vergisi önce Kurtuluş

Detaylı

olur ki, böylece süre 2t = 2,72788.10 -* olarak bulunmuş olur. Uzaklığı hesaplamak için sürenin yarısı hız ile çarpılmalıdır.

olur ki, böylece süre 2t = 2,72788.10 -* olarak bulunmuş olur. Uzaklığı hesaplamak için sürenin yarısı hız ile çarpılmalıdır. olur ki, böylece süre 2t = 2,72788.10 -* olarak bulunmuş olur. Uzaklığı hesaplamak için sürenin yarısı hız ile çarpılmalıdır. D = t. C Hız, havanın n kırılma indisine, kırılma indisi de nem, basınç dalganın

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 05/06/1964-6/3150 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/06/1958-7126

Detaylı

AYNÎ HAK KAVRAMI, TAKSİMİ ve EŞYA HUKUKUNUN KONUSU GİRİŞ

AYNÎ HAK KAVRAMI, TAKSİMİ ve EŞYA HUKUKUNUN KONUSU GİRİŞ AYNÎ HAK KAVRAMI, TAKSİMİ ve EŞYA HUKUKUNUN KONUSU Dr. Erol CANSEL Ankara Hukuk Fakültesi'nde Medenî Hukuk Doçenti Dr. Ali Naim İNAN Ankara Hukuk Fakültesi'nde, Medenî Hukuk Doçenti GİRİŞ 1. Hukuk - Hak

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Bulgar, Göç, Göçmen, Balkan Savaşı, Rumeli Türkleri

Anahtar Kelimeler: Bulgar, Göç, Göçmen, Balkan Savaşı, Rumeli Türkleri Tarih Okulu The History Scholl İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 113-145. Number XIV, pp. 113-145. BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN TÜRKİYE YE GÖÇ HAREKETİ (1950-1951) Filiz ÇOLAK Özet Türkiye

Detaylı

Üçüncü Umumi Müfettişliği'nin Kurulması ve III. Umumî Müfettiş Tahsin Uzer'in Bazı Önemli Faaliyetleri

Üçüncü Umumi Müfettişliği'nin Kurulması ve III. Umumî Müfettiş Tahsin Uzer'in Bazı Önemli Faaliyetleri Ankara Üniversitesi Türk inkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S 33-34, Mayıs-Kasını 2004, s. 1-14 Üçüncü Umumi Müfettişliği'nin Kurulması ve III. Umumî Müfettiş Tahsin Uzer'in Bazı Önemli Faaliyetleri

Detaylı

İŞ VE İŞÇİ BULMA SERVİSİ KURULMASI SÖZLEŞMESİ

İŞ VE İŞÇİ BULMA SERVİSİ KURULMASI SÖZLEŞMESİ İŞ VE İŞÇİ BULMA SERVİSİ KURULMASI SÖZLEŞMESİ ILO Kabul Tarihi: 17 Haziran 1948 Kanun Tarih ve Sayısı: 30.11.1949 / 5448 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 7.12.1949 / 7373 www.bilgit.com Milletlerarası

Detaylı

5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU

5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU 5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/12/1951 Sayı: 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 33 Sayfa: 49 A) Tarif:

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET Türk siyasetinde 1945-1950 yılları arasındaki dönem oldukça önemlidir. Bu yıllar arasındaki gelişmelerin etkisiyle Türk basınında büyük

Detaylı

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ 1599 SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5.6.1964, No : 6/3150 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9.6.1958,

Detaylı

ASKERİ MERASİM VE PROTOKOL TALİMATNAMESİ (1)

ASKERİ MERASİM VE PROTOKOL TALİMATNAMESİ (1) 293 ASKERİ MERASİM VE PROTOKOL TALİMATNAMESİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30.5.1956, No : 4/7346 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 29.9.1956, No : 9420 Yayımlandığı

Detaylı