COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 DERS İÇERİKLİKLERİ COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy-I ECTS/AKTS: 5 Genel Anatomi- I This two-semester course covers the fundamental concepts, anatomic structures and functions relating to human anatomy: musculoskeletal, nervous, cardiovascular, respiratory, urinary, endocrine, gastrointestinal systems and sensory organs. İnsan anatomisi ile ilgili temel kavramların işlendiği iki dönemlik ders: kas-iskelet, sinir, kardiyovaskuler, solunum, boşaltım, endokrin, gastro-intestinal, ürogenital sistemlerin ve duyu organlarının anatomik yapıları ve fonksiyonları. 6FZY101 Physiology- I Fizyoloji- I 2-1-2,5 Fundamental concepts relating to human physiology: Physiological functions of musculoskeletal, cardiovascular, respiratory, urinary, endocrine, gastrointestinal systems. İnsan fizyolojisi ile ilgili kavramlar, hücre fizyolojisi, kan, kas ve iskelelet sistemi, sinir-kardiyo vasküler, solunum, boşaltım, endokrin sistem, gastrointestinal sistemlerin fizyolojik yapıları ve fonksiyonları. 6FZK101 Physics Fizik Movement, measurement, vectors, Newton Laws and their applications, work and power, elasticity, energy and its conservation, center of gravity, momentum, rotation mechanics and dynamics, waves, sound, light, electricity and electrical currents, magnetism. Hareket, ölçme, vektörler, Newton yasaları ve uygulamaları, iş ve güç, akışkanlar, ısı, esneklik, enerji, enerjinin korunumu, katı cisimler, kütle merkezi, moment, dönme mekaniği-dinamiği, mekanik dalgalar, ses, ışık, elektrik ve elektrik akımları, manyetizma. 6TBG101 Medical Biology and Genetics Tıbbi Biyoloji ve Genetik Introduction to medical biology, observation techniques of cells, general properties of the cell, cell structure and metabolism, cell skeleton. Extracellular matrix and receptors, cell organelles, cyrokinesis. Nucleic acids, DNA structure, genetic transcription, translation and replication. Mendel laws, genetic properties and their transmission, human chromosomes and chromosomal abnormalities. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 1/27

2 Tıbbi biyolojiye giriş, hücreyi inceleme yöntemleri, hücrenin genel özellikleri, hücrenin yapısı, metabolizması, hücre iskeleti. Ekstrasellüler matriks ve reseptörleri, hücre organelleri, hücre bölünmesi. Nükleik asitler, DNA yapısı, transkripsiyon, translasyon, replikasyon, Mendel yasaları, kalıtsal nitelikler ve kalıtım kalıpları, insan kromozomları ve kromozom düzensizlikleri. 6FRG101 Introduction to Physiotherapy and Rehabilitation Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş ECTS/AKTS:4 History of physiotherapy in Turkey and in the world, the role of physiotherapists. Standards in physiotherapy practice, exposition of the constitution and responsabilities of the rehabilitation team, definition of the frequently used terms in physiotherapy, physiotherapy specialty branches, modalities used in physiotherapy, professional risks and legal issues. Fizyoterapinin Türkiye ve dünyadaki tarihçesi, yeri, fizyoterapi mesleğinin standartları, rehabilitasyon ekibi ve görevleri ve sorumluluklarının tanımlanması, fizyoterapide sık kullanılan terimlerin açıklanması, farklı alanların tanıtımı, fizyoterapide kullanılan modalitelerin tanıtımı, mesleki riskler ve yasalar ele alınır. 6BES101 Principles of Nutrition Beslenme İlkeleri ECTS/AKTS: 1 General principles of a healthy nutrition and diet composition for the general population. Special diets and their application to nutrition of the sports participants. Genel olarak herkesi ilgilendiren sağlıklı beslenme ve diyet ilkeleri, özel olarak sporcu sağlığı ile ilgili beslenme konuları. 6DVB101 Behavieral Sciences Davranış Bilimleri Definition of psychology, its historical development and scientific foundations. Branches of psychology, personality and behaviour, instincts, perception, learning, memory, emotions. Stress management and application areas of psychology. Psikolojinin tanımı, tarihçesi, psikolojinin bilimsel temelleri, psikolojinin dalları, kişilik ve davranış, güdü, algı, öğrenme, bellek, heyecan, stresle başa çıkma yolları, psikolojinin uygulama alanları. 6ATA101 Atatürk Principles and Revolution History I Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I The collapse of the Ottoman Empire, the Turkish War of Liberation, the foundation of the Turkish Republic, Ataturk`s revolutions, the development of democracy in Turkey. Osmanlı Devletinin yıkılışı, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı,Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu, Atatürk Devrimleri, Türkiye de demokrasinin gelişimi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 2/27

3 6TDL101 Turkish Language I Türk Dili I Language: definition, social role and importance, language-culture relationships, Turkish language and its place and relationships amongst the global languages, the history and development of Turkish language, current position and the hinterland of Turkish language. Phonetics and classification, characteristics of Turkish phonetics and the rules related to phonetics. Spelling rules and applications, punctuations marks and applications, general rules about essay writing, planning of essay writing, words and verbs, adverbs and prepositions with applications. Dil tanımı, dilin sosyal bir unsur olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçe nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulanması, isim ve fiil çekimleri, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulanması, zarfların ve edatların kullanılış şekilleri. 6ING101 Professional English I Mesleki İngilizce I ECTS/AKTS:4 This two-semester course aims to aim of the lesson is to attain the listening, writing and pronounciation skills to the students for daily, academic and professional life. Medical terminology and reporting styles will be emphasised. Iki dönemlik dersin amacı öğrencilere günlük, akademik ve iş hayatlarında dinleme, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmaktır. Medikal terminoloji ve raporlama vurgulanacaktır. SEC1346 Sign Longuage and Drama I İşaret Dili ve Drama I Elective Seçmeli Techniques of creative drama, relaxing, observational perception development, workshop studies, improvisation, self-experssion and role composition, drama development and structral properties. Yaratıcı drama yöntemleri, rahatlama, gözlem yetisi geliştirme, atölye çalışmaları, doğaçlamalar, kendini ifade etme ve rol yapma, drama süreci ye yapısal özellikleri. 6LOK102 Anatomy of Locomotor System II Lokomotor Sistem Anatomi II ECTS/AKTS: 5 Fundamental concepts relating to human physiology: physiological functions of musculoskeletal, nervous, cardiovascular, respiratory, urinary, endocrine, gastrointestinal systems and the sensory organs. İnsan anatomisi ile ilgili kavramları; kas iskelet, sinir, kardiyo vaskuler, solunum, boşaltım, endokrin, gastro intestinal, ürogenital sistem, duyu organları ve nöroanatomiye ait anatomik yapıları ve fonksiyonları içeren bir derstir. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 3/27

4 6FZY102 Physiology II Fizyoloji II 2-1-2,5 Physiological functions of musculoskeletal systems and the physiology of the sensory organs. Introduction to neurophysiology. Organisation of the central Nervous System, physiology of sleep, cerebrospinal fluid, blood-brain barrier. Thalamus, hypothalamus, reticular formation, basal ganglions, cerebellum and perceptive centers. Motor cortex and control of voluntary movement. Mechanisms of speech, learning, memorisation and pain. Kas ve iskelelet sistemi ve duysal organların fizyolojileri. Nörofizyolojiye giriş, Merkezi Sinir Sistemi organizasyonu, uyku fizyolojisi, serebrospinal sıvı, kan beyin bariyeri, talamus, hipotalamus, retiküler formasyon, bazal ganglionlar, serebellum, duysal işleme. Motor korteks, istemli hareketin kontrolü. Konuşma, öğrenme, bellek, ağrı mekanizmaları. 6BFZ102 Biophysics Biyofizik Basic concepts of biophysics, mechanical relations related to musculoskeletal system, hydrodynamics for body fluids, blood pressure, x-rays, ultrasound. Biyofiziğin temel konuları, kas-iskelet sistemine ilişkin biyomekanik ilişkiler, vücut sıvıları için hidrodinamik, kan basıncı, x ışınları ve ultrason konularını ele alır. 6HIS102 Histology Histoloji The microscope, its classes and types. Cell histology, tissues and general embryology. Histology and development of the organs, vascular and nervous systems. Mikroskop çeşitleri, hücre histolojisi, dokular ve genel embriyoloji, organlar ve dolaşım sistemi, sinir sistemlerinin gelişimi ve histolojileri konuları ele alınır. 6NMG102 Normal Motor Development Normal Motor Gelişim ECTS/AKTS: 1 Terminology of normal development, embyonic growth, pre and post-natal developmental steps of reflexes, motor, sensory-perceptional and cognitive abilities, evolution of postural reactions, fundamentals of motor development in neonatal, infant and toddler stages, study of the development from early childhood to late teenage. Normal gelişim terminolojisi, embriyonik gelişim, doğum öncesi, doğum sonrası, refleks, motor, duyu-algı ve kognitif gelişim basamakları, postüral reaksiyonların gelişimi, hareket gelişiminde temel taşların neonatal, infant ve toddler devresinde ele alınması ve gelişimin erken çocukluktan adolesan devreye kadar incelenmesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 4/27

5 6FAS102 Physical Activity and Health Fiziksel Aktivite ve Sağlık Definition of health, basic health components, concepts of physical activity, exercises and sport. Importance and benefits of exercise training, indications, counterindications and risks in exercise training. Principles of exercise training. Methods of exercise training and their planning, special exercises and target population groups. Choosing the right exercises and sports for a healthy lifestyle. Sağlığın tanımı, temel sağlık unsurları, fiziksel aktivite, egzersiz, ve spor kavramlarının tanıtılması. Egzersiz eğitiminin önemi ve yararları, egzersiz eğitiminde endikasyon, kontraendikasyon ve riskler, egzersiz eğitimi prensipleri. Egzersiz eğitimi yöntemleri ve reçetelendirilmesi, özel egzersizler ve hedef gruplar. Sağlıklı yaşam için yapılabilecek uygun egzersiz ve sporlar. 6BYO102 Biostatistics Biyoistatistik Definition and importance of biostatistics in health sciences. Presentation and visualisation of data with tables and graphics. Descriptive statistics, sampling methods, probability laws, statistical correlation and decision making. Biyoistatistiğin tanımını, önemini ve sağlık bilimlerindeki yerini vurgulamak. Verilerin sunulmasında tablo ve grafik gösterim tanımlayıcı istatistikler, örnekleme yöntemleri ve olasılık kuralları ve istatistiksel ilişki ve karar verme ile ilgili genel bilgiler. 6KBO102 Clinical Biochemistry Klinik Biyokimya Basic concepts of biochemistry, bıochemical basis of diseases. The importance of biochemical laboratory tests to diagnosis of the diseases and monitoring the progression of the applied therapies using case studies. Biyokimyanın temel kavramları ile hastalıkların biyokimyasal temelleri hakkında bilgi verilerek laboratuvar testlerinin tanıda ve tedavinin izlenmesindeki önemi olgu örnekleriyle ele alınır. 6ATA102 Atatürk Principles and Revolution History II Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi II The collapse of the Ottoman Empire, War of Liberation, the foundation of the Turkish Republic, Ataturk`s revolution, the development of democracy in Turkey Osmanlı Devletinin yıkılışı, Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu, Atatürk devrimleri, Türkiye de demokrasinin gelişimi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 5/27

6 6TDL102 Turkish Language II Türk Dili II Components of a sentence, analysis and applications of the sentence, reading and investigating of the literature and philosophy examples from the world and rhetoric applications. Arts of written essay and applications, expression and grammer defaults and their corrections, the rules to prepare scientific articles. Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulanması, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulaması, yazılı kompozisyon türleri ve uygulanması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzenlenmesi, ilmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar. 6ING102 Professional English II Mesleki İngilizce II ECTS/AKTS:4 This two-semester course aims to aim of the lesson is to attain the listening, writing and pronounciation skills to the students for daily, academic and professional life. Medical terminology and reporting styles will be emphasised. Iki dönemlik dersin amacı öğrencilere günlük, akademik ve iş hayatlarında dinleme, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmaktır. Medikal terminoloji ve raporlama vurgulanacaktır. SEC1347 Sign Longuage and Drama II İşaret Dili ve Drama II Elective Seçmeli Techniques of creative drama, relaxing, observational perception development, workshop studies, improvisation, self-experssion and role composition, drama development and structral properties. Yaratıcı drama yöntemleri, rahatlama, gözlem yetisi geliştirme, atölye çalışmaları, doğaçlamalar, kendini ifade etme ve rol yapma, drama süreci ye yapısal özellikleri. 6NAN201 Neuroanatomy Nöroanatomi 2-1-2,5 Anatomy of the central and peripheral nervous systems. Related neuropathologies important to clinical practice. Merkezi ve periferik sinir sisteminin anatomisi ve klinik pratikte önem taşıyan nöropatolojileri ele alınmaktadır. 6PAT201 Pathology Patoloji Basic concepts and principles of pathology. Macroscopic and microscopic properties of tissues and organs differing from normal functioning. Pathology of muscular diseases, soft tissue tumors, bone tumors, infectious diseases and fracture of bones, cartilage tumors, degenerative diseases, diseases of the central and peripheral nervous systems, pediatric diseases, connective tissue diseases, environmental and metabolic diseases. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 6/27

7 Patolojinin temel kavramları, temel ilkeleri, normalden sapma gösteren organların ve dokuların makroskobik ve mikroskobik özellikleri. Kas hastalıkları, yumuşak doku tümörleri, kemik tümörleri, kemiğin enfeksiyöz hastalıkları ve kırıklar, kıkırdak tümörleri ve dejaneratif hastalıklar, merkezi sinir sistemi hastalıkları, periferik sinir sistemi hastalıkları, çocukluk çağı hastalıkları, bağ dokusu hastalıkları, çevresel ve metabolik hastalıkların patolojisi. 6PSR201 Psychosocial Rehabilitation Psikososyal Rehabilitasyon Introduction to psychosocial rehabilitation, accidents, stress, post-traumatic stress syndrome, depression, psychosocial rehabilitation for chronical pain, for recurrent disease patients and for physically, visually or hearing impaired persons, psychosocial rehabilitation in stroke, in spinal chord injuries and in geriatry. Psychological cognitive and behavioral therapy. Psikososyal rehabilitasyona giriş, kaza, stres, post travmatik stres sendromu, depresyon, görme, işitme, fiziksel engellilerde, kronik hastalıklarda, kronik ağrıda psikososyal rehabilitasyon, inme ve spinal kord yaralanmalarında, geriatrik kişilerde psikososyal rehabilitasyon, kognitif-davranış, psikolojik tedavi yaklaşımları. 6IHA201 Internal Diseases İç Hastalıkları Frequently observed clinical symptoms and findings in cardiological, respiratory, endocrine system and gastrointestinal diseases. Identification of complaints and symptoms pointing to eventual renal problems, anemies, circulatory defects, infectious diseases and other serious medical complications. Kardiyoloji, göğüs hastalıkları, endokrin sistem hastalıkları, gastroentestenal sistem hastalıklarında sık görülen klinik belirti ve bulgular, renal problemler, anemiler, dolaşım bozuklukları, infeksiyon hastalıkları ve ciddi hastalığa işaret edebilecek diğer belirtiler ve yakınmalar. 6RAD201 Radiology Radyoloji ECTS/AKTS: 1 Basic methods and principles od radiological imaging, normal and pathologically impaired skeleton radiograhies, thorax radiographies, radiological findings in soft tissues and in inflammations, radiological appearance in scoliosis, scoliosis angle evaluation. Fizyoterapistlere temel radyolojik görüntüleme yöntemleri, temel prensipleri, iskeletin normal ve patolojik radyolojik görüntüleri, toraks grafileri, ve yumuşak dokuya ait inflamatuar durumlarda radyolojik bulgular, skolyozda radyolojik görünüm, skolyoz açısının değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 7/27

8 6FAR201 Pharmacology Farmakoloji Introduction to pharmacology. Principles of pharmacokinetics, pharmacodynamics and drug therapeutics. Basic knowledge of drug-receptor interaction, drug absorption, distribution and excretion, elementary concepts on drug metabolism and their toxic and undesired effects. General information on medications frequently used in physiotherapy. Farmakoloji bilimine giriş, farmakokinetik, farmakodinamik ve ilaç tedavisi ilkeleri, İlaç etkisinin prensipleri, ilaç-reseptör ilişkisi, ilaç emilimi, dağılımı ve atımı, ilaç metabolizması, toksikistenmeyen etkiler konularında kısa bir bilgi vermeyi ve fizyoterapi alanında sıklıkla kullanılan ilaçlar hakkında genel bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır. 6FTD201 Principles of Measurement and Evaluation in Physiotherapy Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ECTS/AKTS: 5 Principles of measurement in physiotherapy and rehabilitation, case history and evaluation methods. Principles of movement, postural analysis, shortness tests, assessment of flexibility, anthropometric measurements, assessment of normal joint motions via goniometry, evaluation methods of muscle strength. Fizyoterapi ve rehabilitasyonda ölçme prensipleri, hasta hikâyesi ve değerlendirme yöntemleri. Hareketin temel prensipleri, postür analizi, kısalık testleri, esneklik ve değerlendirmesi, antropometrik ölçümler, goniometre ile normal eklem hareketlerinin değerlendirilmesi, kas kuvveti ve değerlendirme yöntemleri. 6EGF201 Exercise Physiology Egzersiz Fizyolojisi Cardiovascular system and exercise, cardiovascualr regulation, evaluation of functional capacity, measurement of energy capacity, aerobic and anaerobic training physiology, pulmonary system, respiratory control, musculoskeletal system and exercise, thermoregulation and exercise, underwater and high-altitude physiology. Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler regülasyon, fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesi, enerji kapasitesinin ölçümü, aerobik ve anerobik eğitimin fizyolojisi, pulmoner sistem, solunum kontrolü, kas-iskelet sistemi ve egzersiz, termoregülasyon ve egzersiz, sualtı ve yüksek irtifa fizyolojisi konularını içerir. 6ISI201 Thermal- Light Therapy Isı-Işık Tedavisi Physical agents used in physiotherapy and rehabilitation: light (UV and IR) and sound (ultrasound and phonophoresis) agents, cryotherapy, superficial and deep heat agents, application methods, physiological effects and demonstration of example applications. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda kullanılan fiziksel ajanlar: ışıklı (UV ve IR) ve sesli (ultrason, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 8/27

9 fonoforez) ajanlar, kriyoterapi, yüzeysel ve derin sıcaklık ajanları ve uygulama yöntemleri, fizyolojik etkileri ele alınır ve örnek uygulamalar. 6ELK201 Electrotherapy I Elektroterapi I ECTS/AKTS: 4 Utilisation principles of electrotherapy devices used in physiotherapy and rehabilitation, types of electrical stimulation and currents used in treatment, application methods, physiological effects, electrodiagnostic tests and demonstration of example applications. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda kullanılan elektroterapi aletlerinin kullanım esasları tedavide kullanılan elektrik akımı çeşitleri, uygulama yöntemleri, fizyolojik etkileri, elektrodiagnostik testler ve örnek uygulamaların gösterilmesi. 6ING201 Professional English III Mesleki İngilizce III ECTS/AKTS:2 This two-semester course aims to aim of the lesson is to attain the listening, writing and pronounciation skills to the students for daily, academic and professional life. Medical terminology and reporting styles will be emphasised. Translation of medical articles will be performed. Iki dönemlik dersin amacı öğrencilere günlük, akademik ve iş hayatlarında dinleme, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmaktır. Medikal terminoloji ve raporlama vurgulanacak, tıbbi tercüme çalışmaları yapılacaktır. 6ILK202 First AID İlk Yardım What is first aid? Basic life support techniques. Foreign objects obstructing airway, road accidents, wounds, rescue and transfer, head, vertebra, abdominal and thorax wounds, burns, frostbite, overexposure to heath and cold, bleeding, fractures, dislocations, spraining and dressings, wounding in sports, fainting and coma, epilepsy, histerical seizure, animal bites and poisoning, foreign objects in body cavities İlk yardım nedir, temel yaşam desteği ve hava yoluna yabancı cisim kaçması, trafik kazaları, yaralanmalar, kurtarma ve transfer, kafa, omurga, batın ve toraks yaralanmaları, yanıklar, donuklar ve sıcağa ve soğuğa maruz kalma, kanamalar, kırık, çıkık, burkulma ve sargılar, spor yaralanmaları, bayılma ve koma, epilepsi, histeri nöbeti, hayvan ısırmaları ve zehirlenmeler, vücut boşluklarında yabancı cisim 6KHD202 Gynecology and Obstetric Kadın Hastalıkları ve Doğum ECTS/AKTS: 1 Family planning, menstrual cyclus, pregnancy, delivery and birth, menopause. Description, basic treatment and effects of some frequently encountered gynecological diseases. Aile planlaması, menstrual siklus, gebelik, doğum ve menapoz. Bazı çok görülen jinekolojik hastalıkların tanıtımı, temel tedavi metodları ve etkileri. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 9/27

10 6KNN202 Clinical Neurology and Neurosurgery Klinik Nöroloji ve Nöroşirurji Clinical neurological examination methods of adult and pediatric patients. Prevalent diseases of central and periperal nervous systems. Mental and motor development deficencies in infants. Neuroanatomy of motor control, tonus, reflexes, coma, perceptory system and pain. Geriatrics and dementia. Intracranial tumors, aneurisms and hemorragies, medulla spinalis pathologies, disc hernias and study of resulting symptoms. Yetişkinlerde ve pediatriklerde klinik nörolojik muayene, merkezi ve periferik sinir sisteminin sık görülen hastalıkları, çocuklarda mental ve motor gelişme gerilikleri, motor kontrol, tonus, refleksler, koma, duyu sistemi ve ağrının nöroanatomisi, yaşlılık ve demans konularını ele alır. İntrakranial tümörler-anevrizmalar-kanamalar, medulla spinalis patolojileri ve disk hernilerinin oluşumu ve meydana gelen semptomların incelenmesi. 6CSH202 Childs Health and Diseases Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Somatic and neurological development of the child, child immunisation program and commonly seen viral and bacteriologic infections, approaches to growth impaired children, childbirth traumas, birth anomalies, premature babies and their problems, pediatric metabolic and systemic diseases, nutritional problems in children, asthma and allergy in children, child tuberculosis and cystic fibrosis, acute and chronic leukemia in children, handling children prone to bleeding. Çocuğun somatik ve nörolojik gelişimi, sağlıklı çocuk tanımı, çocuklarda aşılama programı ve yaygın görülen viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, büyüme geriliği olan çocuğa yaklaşım, doğum travmaları, doğumsal anomaliler, prematüre ve sorunları, pediatrik metabolik ve sistemik hastalıklar, çocukta beslenme bozuklukları, çocukluk döneminde alerjik hastalıklar ve astım, çocukluk çağı tüberkülozu ve kistik fibrozis, çocuklarda akut ve kronik lösemiler, kanama eğilimli çocuğa yaklaşım. 6ORT202 Orthopedcs and Traumatology Ortopedi ve Travmatoloji Principles of orthopedic rehabilitation and traumatology, musculoskeletal system injuries, endoprosthetics, fractures, bone tumors, congenital anomalies in upper and lower extremities, polyomyelitis, cerebral palsy, sport injuries, amputations, scoliosis, hand injuries, osteomylelitis, inflammatory arthropathies. Genel ortopedik rehabilitasyon, kas ve iskelet sistemi yaralanmaları, endoprotezler, kırık, kemik tümörleri, üst ve alt ekstremitelerin konjenital anomalileri, poliomyelit, cerebral palsi, spor yaralanmaları, amputasyonlar, skolyoz, el yaralanmaları, osteomyelit, inflamatuar artropati konularını içeren bir derstir. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 10/27

11 6ROM202 Rheumatology Romatoloji ECTS/AKTS: 1 General approach to rheumatism diseases, classification, general clinical findings and treatment approaches, physical and functional assessment and monitoring methods, joint contractures, deformities and their formation mechanisms in various rheumatologic diseases. Romatizmal hastalıklara genel yaklaşım, sınıflandırma, genel klinik bulgular ve tedavi yaklaşımları, romatizmal hastalıklarda fiziksel ve fonksiyonel değerlendirme ve takip yöntemleri, çeşitli romatizmal hastalıklarda görülen eklem kontraktürleri, deformiteler ve oluşum mekanizmaları işlenecektir. 6AQU202 Aquatherapy Aquaterapi Physiological effects and application techniques of hydrotherapy methods, physical properties of water, principles of hydrotherapy, hydrotherapy techniques used in physiotherapy and rehabilitation and their effects, precautions and risks, water exercises, spas and basic balneotherapy, heliotherapy, tests used in hydrotherapy. Hidroterapi yöntemlerinin fizyolojik etkileri ve kullanma teknikleri, suyun fiziksel özellikleri, hidroterapi prensipleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında kullanılan hidroterapi yöntemleri, etkileri, risk ve önlemler, su içi egzersizler, kaplıcalar, kaplıca sularının özellikleri ve temel balneoterapi, helyoterapi ve hidroterapide kullanılan testler. 6ELK202 Electrotherapy II Elektroterapi II ECTS/AKTS: 4 Utilisation principles of electrotherapy devices used in physiotherapy and rehabilitation, types of electrical stimulation and currents used in treatment, application methods, physiological effects, electrodiagnostic tests and demonstration of example applications Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda kullanılan elektroterapi aletlerinin kullanım esasları tedavide kullanılan elektrik akımı çeşitleri, uygulama yöntemleri, fizyolojik etkileri, elektrodiagnostik testler ve örnek uygulamaların gösterilmesi. 6THP202 Principles of Therapeutic Exercise Tedavi Hareketleri Prensipleri ECTS/AKTS: 5 Required evaluations for preparing exercise programs, classification of exercises, normal joint range of motion, stretching exercises, strengthening exercises, active-passive-active assistive and resistive exercises, corrective postural and scoliosis exercises, relaxing exercises and approaches to spinal stabilisation. Egzersiz programı hazırlayabilmek için değerlendirme, egzersizlerin sınıflandırması ve egzersiz programının hazırlanması, normal eklem hareketleri, germe egzersizleri, kuvvetlendirmeye yönelik egzersizler, aktif-pasif-aktif asistif ve dirençli egzersizler, postür, skolyoz egzersizleri, gevşeme egzersizleri ve spinal stabilizasyon yaklaşımları. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 11/27

12 6ING202 Professional English IV Mesleki İngilizce IV ECTS/AKTS:2 This two-semester course aims to aim of the lesson is to attain the listening, writing and pronounciation skills to the students for daily, academic and professional life. Medical terminology and reporting styles will be emphasised. Translation of medical articles will be performed. Iki dönemlik dersin amacı öğrencilere günlük, akademik ve iş hayatlarında dinleme, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmaktır. Medikal terminoloji ve raporlama vurgulanacak, tıbbi tercüme çalışmaları yapılacaktır. 6STJ202 Campslsory Summer Training Yaz Stajı ECTS/AKTS: 4 In clinical environment and under the supervision of qualified physiotherapists, students will observe and perform applications for furthering their knowledge gained during their previous courses. The training will last four full working weeks and a full writen report will be submitted to the department administration for evaluation. Bu derste bir fizyoterapistin gözlemi altında ve klinik ortamda, derslerde edilen bilgilerin pekiştirilmesine yönelik uygulama ve gözlemler yapılacaktır. 4 haftalık bir program olup uygulama raporları değerlendirme için bölüm yönetimine sunulacaktır. 6BYM301 Biomechanics and Kinesiology I Biyomekanik ve Kinezyoloji I Definition of biomechanics, identification of general biomechanics terminology, biomechanical assessment methods, definition of kinesiology, movement and movement types, movement analysis, properties of healthy bone and the functional adaptation of tbe bones to normal and pathological stresses, bone diseases, mechanical structure and pathokinesiology of muscle, cartilage and collagen tissues, classification of joints, sinovial joints, joint movements, relation between movement directions and planes, joint limitations and contractures, posture and balance, directions of movement planes and axes. 6MNP301 Manipulative Treatment Techniques I Manipülatif Tedavi Teknikleri I Manipulation and mobilisation concepts, basic theory and practical application methods of soft and connective tissue manipulation, mechanical, physiological, psycological, clinical and reflexive effects of specific soft tissue manipulation techniques, general information on pathologies for which manipulative thechniques are counterindicated. Manipulasyon ve mobilizasyon kavramları, yumuşak doku ve konnektif doku manipülasyonlarının teorisi ve pratik uygulama yöntemleri, spesifik yumuşak doku manipülasyon tekniklerinin mekanik, fizyolojik, psikolojik, refleks ve klinik etkileri, manipülatif tekniklerin kontrendike olabilecek patolojiler hakkında genel bilgiler. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 12/27

13 6NRF301 Neurophysiological Approaches I Nörofizyolojik Yaklaşımlar I ECTS/AKTS: 4 Theoretical basis of Proprioceptive Nöromuscular Facilitation (PNF) techniques used in physiotherapy and rehabilitation. Usage of PNF in therapeutic exercises, mechanisms of action and their effects, practical PNF application methods Fizyoterapi ve rehabilitasyonda kullanılan temel nörofizyolojik yaklaşımlardan Proprioseptif nöromusküler fasilitasyon (PNF) tekniklerinin teorik temeli, terapötik egzersizler içindeki yeri, etki mekanizmaları, ve pratik olarak uygulamalarının öğretilmesi. 6ORT301 Rehabilitation in Orthopedic Diseases Ortopedik Hastalıklarda Rehabilitasyon ECTS/AKTS: 4 General principles of orthopedical rehabilitation. Theoretical and practical training for early and late period rehabilitation approaches to orthopedical (either requiring surgical intervention or not) conditions, to soft-tissue or sports injuries, to fractures is given and application techniques for bandaging shown. Ortopedik rehabilitasyonun genel prensipleri, cerrahi gerektiren veya gerektirmeyen tüm ortopedik hastalıklarda, yumuşak doku ve sportif yaralanmalarında kullanılan erken veya geç dönem rehabilitasyon yaklaşımları, kırık sonrası rehabilitasyon yaklaşımları, bandaj uygulama teknikleri teorik ve pratik örnek uygulamalarla işlenir. 6NOR301 Neurological Rehabilitation Nörolojik Rehabilitasyon ECTS/AKTS: 4 Evaluation methods and scales used in neurological rehabilitation. Comprehensive survey of physioterapy and rehabilitation approaches to vascular, infective, traumatic, degenerative and idiopathic diseases of the central and peripheral nervous system. Discussion with case studies. Nörolojik rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme yöntemleri ve ölçekler. Merkezi ve periferik sinir sistemini ilgilendiren vasküler, enfeksiyöz, travmatik, dejeneratif ve idiopatik hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının ayrıntılı gözden geçirilmesi ve vaka örnekleri ile tartışılması, 6PUL301 Pulmonary Rehabilitation Pulmoner Rehabilitasyon ECTS/AKTS: 4 Introduction to pulmonary rehabilitation, anatomy and physiology of of the respiratory system, pathophysiology of respiratory diseases, evaluation methods used for pulmonary rehabilitation, therapeutic methods for pulmonary rehabilitation, physiotherapy and rehabilitation methods in COPD and asthma, oxygen therapy, respiration assistive devices, physiotherapy and rehabilitation in thorax surgery and in emergency room. Pulmoner rehabilitasyona giriş, respiratuar sistemin anatomisi, fizyolojisi, solunum hastalıklarının patofizyolojisi ve rehabilitasyonu, pulmoner rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 13/27

14 yöntemleri, pulmoner rehabilitasyonda kullanılan tedavi yöntemleri, KOAH, astımda FTR, Oksijen tedavisi, solunuma yardımcı araç gereç kullanımı, toraks cerrahisinde FTR, yoğun bakımda FTR. 6SPR301 Physiotherapy in Sports Sporda Fizyoterapi EffAKTS of exercise on body systems, sport for different genders and age groups, evaluation, physical performance and tests, tests for physical fitness, nutrition in sports, sport psychology, sports for handicapped and their applications. Prevention of sport injuries, first aid, therapy and rehabilitation principles, soft tissue injuries, bandaging and splinting techniques. Egzersizin vücut sistemleri üzerine etkileri, değişik cins ve yaş gruplarında spor, değerlendirme, fiziksel performans ve testler, fiziksel uygunluk testleri, sporda beslenme, sporda psikoloji, özürlülerde spor yaklaşımları ve uygulamalar. Spor yaralanmalarının önlenmesi, ilk yardım, tedavi, rehabilitasyon prensipleri, yumuşak doku yaralanmaları, bantlama ve splintleme teknikleri. 6ORE301 Orthotics and Rehabilitation Ortez ve Rehabilitasyon Biomedical principles of orthoses, evaluation of pre- and post-orthotic status, orthoses for lowerand upper extremities and columna vertebralis segments, orthoses for musculoskeletal and nervous system disorders, orthose control and rehabilitatio techniques. Ortezlerin biomekanik prensipleri, ortez uygulaması öncesi-sonrası değerlendirmeler, üst-alt ekstremite, columna vertebralis segmentleri için ortez uygulamaları, kas-iskelet, sinir sistemi hastalıklarında ortez kullanımı, ortez kontrolü ve ortez rehabilitasyon teknikleri 6IUT301 Occupational Therapy İş ve Uğraşı Tedavisi Evaluation methods in occupational therapy, therapy methods targeting self-dependence in the activities of daily life, self-care devices, principles of ergonomy, rehabilitation at home, architectural hurdles for the handicapped and home reorganisation, hand rehabilitation, sensory motor integration tests and training. İş ve uğraşı tedavisinde değerlendirme yöntemleri, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık kazandırmaya yönelik tedavi yöntemleri, kendine yardım araçları, ergonomik prensipler, evde rehabilitasyon, özürlülerde mimari engeller ve çevresel düzenlemeler, el eğitimi, duyu-algı-motor integrasyon testleri ve eğitimi. 6ETK302 Ethics Etik ECTS/AKTS: 1 Survey of principles of ethical principles for health care as practiced in Turkey and the world. Definition and application methods of the ethical principles for physiotherapy practice. Sağlık alanındaki Etik Prensiplerin Türkiye ve Dünya için gözden geçirilmesi, fizyoterapide Etik Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 14/27

15 Prensiplerin tanımlanması ve uygulama yöntemlerinin açıklanması amaçlarını taşır. 6BYM302 Biomechanics and Kinesiology II Biyomekanik ve Kinezyoloji II Normal and phological walking, mechanics and pathomechanics of the vertebral column, scoliosis, mechanics and pathomechanics of lower extremity (pelvis, hip, knee, ankle, foot) and upper extremity (shoulder-girdle complex, elbow, wrist hand) joints and muscles. Normal ve patolojik yürüyüş, kolumna vertebralisin mekaniği ve patomekaniği, skolyoz, alt ekstremite eklem ve kaslarının (pelvis, kalça, diz, ayak/ayak bileği), mekaniği ve patomekaniği, üst ekstremite eklem ve kaslarının (omuz-kol kompleksi, dirsek, el bileği ve elin) mekaniği ve patomekaniği. 6MNP302 Manipulative Treatment Techniques II Manipülatif Tedavi Teknikleri II Definition of mobilisation, types of mobilisation and manipulation, cases where manipulation and mobilisation are indicated, counterindications, deep frictional massage, spinal mobilisation and mobilisation application methods. Mobilizasyonun tanımı, manipulasyon ve mobilizasyon çeşitleri, manipulasyon ve mobilizasyonun kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlar, derin friksiyon masajı, spinal mobilizasyon ve manipülasyon uygulama yöntemleri. 6NRF302 Neurophysiological Approaches II Nörofizyolojik Yaklaşımlar II ECTS/AKTS: 5 Introduction to general physiotherapeutic approaches to neurodevelopmental therapy. Theory and practical application training of Brunnstrom, Bobath and Johnstone methods indicated for the rehabilitation of hemiplegia. Nörogelişimsel tedavi kapsamında uygulanan fizyoterapi metodlarına genel giriş, hemipleji rehabilitasyonunda kullanılan Brunnstrom, Bobath ve Johnstone yöntemlerinin teorik temellerinin ve pratik uygulamalarının öğretilmesi. 6RHR302 Rehabilitation in Rhumatalogic Diseases Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon Principles of physiotherapy and rehabilitation approaches and related evaluation methods used in treating rheumatismal diseases and pain of the musculoskeletal system. Kas iskelet sistemini ilgilendiren ağrı ve çeşitli romatizmal hastalıklarda fizyoterapi rehabilitasyon açısından kullanılan değerlendirme yöntemleri ve rehabilitasyon prensiplerine değinilecektir. 6PDR302 Pediatric Rehabilitation Pediatrik Rehabilitasyon ECTS/AKTS: 4 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 15/27

16 Delivery related or post-natal neurological disorders affecting motor development of children, child-adapted evaluation methods for physiotherapy rehabilitation, assessment of various developmental disorders in children, physiotherapeutic and rehabilitational methods in cerebral palsy, mental and motor retardation and birth related brachial plexus injuries. Çocuklarda doğumsal ve doğum sonrasında motor gelişimi olumsuz yönde etkileyen çeşitli nörolojik bozukluklar, fizyoterapi rehabilitasyon açısından çocuğa uygun değerlendirme yöntemleri, çocukluk dönemindeki çeşitli gelişimsel bozukluklara yönelik değerlendirmeler, serebral palsi, mental ve motor retardasyonda, doğumsal brachial pleksus yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları. 6KDR302 Cardiac Rehabilitation Kardiyak Rehabilitasyon ECTS/AKTS: 4 Introduction to cardiological rehabilitation, anatomy and physiology of the cardiovascular system, EKG and evaluation of cardiac function, coronary artery disease, clinical and EKG findings for acute myocardial infarction, six-step early mobilisation and rehabilitation program, home exercise programs, exercise tests, exercise training, risc factors and training, cardiac rehabilitation programs for various diseases, physiotherapy and rehabilitation in cardiac surgery. Kardiyak rehabilitasyonuna giriş, kardiyovasküler sistemin anatomisi ve fizyolojisi, kardiyak fonksiyonun değerlendirilmesi ve EKG, koroner arter hastalıkları, akut miyokart infarktüsü klinik ve EKG bulguları, 6 adımlık erken mobilizasyon ve rehabilitasyon programı, ev egzersiz programları, egzersiz testleri, egzersiz eğitimi, risk faktörleri ve eğitimi, çeşitli hastalıklarda kardiyak rehabilitasyon programları, kalp cerrahisinde FTR. 6PRR302 Prosthetics and Rehabilitation Protez ve Rehabilitasyon Causes for amputation, amputation levels, congenital amputations, mechanical basis for prostheses, types of prostheses, application of prostheses. Amputasyon nedenleri, amputasyon seviyeleri, konjenital amputasyonlar, protezin mekanik temelleri, protez çeşitleri, protez uygulamaları ve protez sonrası rehabilitasyon. 6STJ302 Campslsory Summer Training Yaz Stajı ECTS/AKTS: 5 In clinical environment and under the supervision of qualified physiotherapists, students will observe and perform applications for furthering their knowledge gained during their previous courses. The training will last 4 full working weeks and a full writen report will be submitted to the department administration for evaluation. Bu derste bir fizyoterapistin gözlemi altında ve klinik ortamda, derslerde edilen bilgilerin pekiştirilmesine yönelik uygulama ve gözlemler yapılacaktır. 4 haftalık bir program olup uygulama raporları değerlendirme için bölüm yönetimine sunulacaktır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 16/27

17 6FPC401 Clinical Problem Solving in Physiotherapy I Fizyoterapide Klinik Problem Çözme I During this two-semester course, the decision making process for adopting adequate evaluation and therapy methods will be mastered. Students will discuss interactively the test and evaluation methods, physiotherapy and rehabilitation program planning techniques, the assessment of various solution proposals for various cases with differing clinical diagnosis. Relevant literature search will be performed and case-oriented problem solving proposals will be developed. Bu ders, farklı klinik tanısı olan vakalara yönelik doğru değerlendirme ve tedavi stratejilerine karar vermeyi öğrenmeyi içerir. Spesifik hastalıklar için test ve değerlendirme yöntemlerini, fizyoterapirehabilitasyon programı planlama tekniklerini, farklı çözüm önerilerini, interaktif yöntemlerle tartışacaklar, literatür taraması yapacaklar, olguya yönelik problemler için çözüm önerileri geliştireceklerdir. 6FAY401 Research Methods in Physiotherapy Fizyoterapide Araştırma Yöntemleri ECTS/AKTS: 1 Research and experiment planning in health sciences, organising experimental workgroups, accessing methods to knowledge and data sources, experimental data collection, data analysis, comparison, reporting and presentation. Sağlık bilimlerinde araştırma ve deney planlama, çalışma gruplarının oluşturulması, bilgi ve veri kaynaklarına ulaşım yöntemleri, deneysel verileri toplama, verilerin değerlendirilmesi, karşılaştırılması, raporlanması ve sunumu. 6GER401 Geriatric Rehabilitation Geriatrik Rehabilitasyon Aging, biologic processes, effect of aging in different body systems, evaluation of the aged person, clinical properties of the aged and approaches to geriatric rehabilitation. Yaşlanma olgusu, biyolojik süreçleri, değişik sistemlerde yaşlanma olgusu, yaşlıların değerlendirilmesi, yaşlıların klinik özellikleri ve rehabilitasyon yaklaşımları. 6SEM401 Seminar I Seminer I Preparation of a presentation on a current physiotherapy and rehabilitation topic by researching recent relevant literature. Students are required to present their findings to the class and academic staff using efficient presentation techniques. Fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilgili bir alanda seçilen bir konuda literatür taranarak, güncel makaleleri kapsayacak şekilde ve sunum tekniklerini kullanarak bir sunum hazırlanması, öğrencilerin ve öğretim elemanın önünde sunulması. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 17/27

18 6KLN401 Clinical Practice I Klinik Uygulama I Review of special evaluation and treatment approaches of physiotherapy and rehabilitation and applied hand-on clinical practice in various fields (physical therapy and rehabilitation, orthobedy, neurology-neurosurgery, pediatric neurology, thorax surgery, cardiology and cardiovascular surgery, reanimation therapy, rheumatology, hand surgery, sports health). Fizyoterapi ve Rehabilitasyona özel değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarının gözden geçirilmesi ve farklı kliniklerde (fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi, nöroloji-nöroşirurji, çocuk nörolojisi, göğüs hastalıkları, kalp-damar cerrahisi-kardiyoloji, reanimasyon, romatoloji, el cerrahisi, sporcu sağlığı) pratik uygulamalarının yapılması. 6FYO402 Administration and Organisation in Physiotherapy Fizyoterapide Yönetim ve Organizasyon ECTS/AKTS: 1 Concepts of management and organisation, discussion of various existing management and administration models in physical therapy and rehabilitation centers. Yönetim ve organizasyon hakkında bilgilendirme ve çeşitli fizik tedavi merkezlerindeki yönetim ve organizasyon modelleri. 6FPC402 Clinical Problem Solving in Physiotherapy II Fizyoterapide Klinik Problem Çözme II During this two-semester course, the decision making process for adopting adequate evaluation and therapy methods will be discussed. Students will discuss interactively the test and evaluation methods, physiotherapy and rehabilitation program planning techniques, the assessment of various solution proposals for various cases with differing clinical diagnosis. Relevant literature search will be performed and case-oriented problem solving proposals will be developed. Bu ders, farklı klinik tanısı olan vakalara yönelik değerlendirme ve tedavi stratejilerine karar vermeyi içerir. Öğrenciler, spesifik hastalıklar için test ve değerlendirme yöntemlerini, fizyoterapirehabilitasyon programı planlama tekniklerini, farklı çözüm önerilerini, interaktif yöntemlerle tartışacaklar, literatür taraması yapacaklar, olguya yönelik problemler için çözüm önerileri geliştireceklerdir. 6FRO402 Special Topics in Physiotherapy and Rehabilitation Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Özel Konular Presentation of contemporary topics based on current literature relating to: peripheral nerve injuries, facial paralysis, gynecological rehabilitation, pre- and post natal rehabilitation, incontinence, burns and frostbite, migraine, podiatry, hand rehabilitation, vestibular rehabilitation, lymphatic oedemas, sensory-perceptual motor integration, cancer and geriatric rehabilitation, public based rehabilitation. Periferik sinir yaralanmaları, fasiyal paralizi, kadın sağlığı, pre-post natal rehabilitasyon, inkontinans, yanık ve donuklar, başağrıları, ayak sağlığı, el rehabilitasyonu, vestibüler Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 18/27

19 rehabilitasyon, lenf-ödem, duyu-algı-motor bütünleme, geriatrik rehabilitasyon, kanser rehabilitasyonu, toplum temelli rehabilitasyon ile ilgili güncel literatüre dayalı bilgiler. 6SEM402 Seminar II Seminer II Preparation of a presentation on a current physiotherapy and rehabilitation topic by researching recent relevant literature. Students are required to present their findings to the class and academic staff using efficient presentation techniques. Fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilgili bir alanda seçilen bir konuda literatür taranarak, güncel makaleleri kapsayacak şekilde ve etkin sunum tekniklerini kullanarak bir sunum hazırlanması, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının önünde sunulması. 6KLN402 Clinical Practice II Klinik Uygulama II Review of special evaluation and treatment approaches of physiotherapy and rehabilitation and applied hand-on clinical practice in various fields (physical therapy and rehabilitation, orthobedy, neurology-neurosurgery, pediatric neurology, thorax surgery, cardiology and cardiovascular surgery, reanimation therapy, rheumatology, hand surgery, sports health). Fizyoterapi ve Rehabilitasyona özel değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarının gözden geçirilmesi ve farklı kliniklerde (fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi, nöroloji-nöroşirurji, çocuk nörolojisi, göğüs hastalıkları, kalp-damar cerrahisi-kardiyoloji, reanimasyon, romatoloji, el cerrahisi, sporcu sağlığı) pratik uygulamalarının yapılması. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 19/27

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uz. Eğ.) 2 2 3 4 IAY105 Acil Sağlık Hizmetleri I 2 2 3 6 SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 SHM111 Hastalıklar

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI HAYATA ANLAMAK KATMAK İÇİN.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI HAYATA ANLAMAK KATMAK İÇİN. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI HAYATA ANLAMAK KATMAK İÇİN. Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey yüksek kültürde ve fazilette dünya

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri Ders Kodu TDB 101 Ders İsmi TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri,

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL ( T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin

Detaylı

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ 01. YARIYIL DERSLERİ 6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) FİZ181 FİZİK I (3-0-3)(4 AKTS) Fizik ve ölçme, bir boyutta hareket, vektörler,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri TDB 101 TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri, dil türleri,

Detaylı

PROTEZ ORTEZ KONGRESİ 2014

PROTEZ ORTEZ KONGRESİ 2014 DOI 0.7603/s40680-04-004-9 Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 5() Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation 5() Supplement Kongre Özetleri/Congress Abstracts PROTEZ ORTEZ KONGRESİ 04

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 A Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 A İleri Okuma ve Yazma I 3 0 3 A İleri Okuma ve

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 2 3 4 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir?

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 13 Haziran 2013 TOPLANTI NO : 2013/06 TOPLANTI SAATİ : 13:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Selçuk Karabatı Prof. Dr. M.

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI Acil Sağlık Hizmetleri I 0310101 1 4+2 5 6 Ön Koşul Dersler Acil sağlık hizmetleri dersinin amacı: öğrenciye yasal düzenlemeleri, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi vermektir. Bu dersin sonunda

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ GHT 101 Halkla

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Ebelik; Ana Çocuk Sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe bakım veren, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2+0) Z / 2 İnkılapçılığın tanımı, evreleri,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı