YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YIL 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) SYB 111 Genel İşletme (3,0) 5 Bu derste, işletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenip, yönetilmeleri ve parasal olayların izlenmesi konularını ele alıp incelemesi amaçlanır. Ders kapsamında işletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenip, yönetilmeleri ve parasal olayların izlenmesi konuları üzerinde tartışılır. SYB 121 Finansal Muhasebe (3,0) 5 Bu ders, muhasebe ile ilk kez tanışan öğrencilere finansal tabloları okuma, anlama ve analiz etme yeteneklerini kazandırmak amacı ile tasarlanmıştır. Dersin amacı, her işletmede karşılaşılabilecek hukuksal, finansal ve ekonomik olayları, o işletmenin alacağı kararlara bir temel oluşturmak üzere; işletmenin muhasebe bilgi sistemine kayıtlamanın, izlemenin ve sonraki yıllara taşımanın yöntem ve yordamlarını ulusal ve uluslararası muhasebe standartlarının yol göstericiliğinde öğretmektir. SYB 131 Matematik I (3,0) 3 Ders kapsamında sayılar, doğrusal denklemler, eşitsizlikler, koordinat düzlemi ve grafikler, fonksiyon ve fonksiyonların uygulamaları, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları, limit ve süreklilik, türev konuları işlenir. Muhasebe, İşletme Matematiği, Mikro ve Makro Ekonomi derslerine temel oluşturması sağlanır.

2 SBF 161 GÜDÜMLÜ ÇALIŞMA SAATİ (0,4) 4 Bir dönem boyunca sağlığın birçok alanını kapsayan bir dizi konferans sonrasında öğrencilerin hem bu konular hakkında fikir sahibi olmaları hem de akademik sunum ve araştırma konuları ile donanımlı hale gelmeleri hedeflenir. Dönem sonunda öğrencilerden, araştırma konuları çerçevesindeki bir projeyi sözel ya da poster sunum şeklinde hazırlamaları istenir. SYB 141 İktisada Giriş (3,0) 5 Bu dersin amacı öğrencilerin; günlük yaşantımızı ve günümüzün ekonomik çevresini yöneten kurallar ile bunlar yanında; iktisadın temel prensiplerini; arz, talep, fiyat oluşumu, piyasalar, faktör piyasaları, gelir dağılımı ve devlet müdahalelerini anlamalarına imkan vermektir. ENG 151 İngilizce I (3,0) 3 Sağlık Yönetiminin çeşitli dallarında karşılaşılan terimlerin ve kavramların İngilizcesi derinlemesine incelenir ve doğru kullanımlarının sağlanması için Türkçe-İngilizce iki yönlü tercümeler yapılır ve sunumlar gerçekleştirilir. Öğrencilere verilecek İngilizce eğitimi temelden başlayarak, ilerleyen zaman içinde gelişmesi amaçlanır. TRD 151 Türk Dili I (2,0) 2 Bu derste, öğrencilerin Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmeleri, dildüşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçe yi doğru ve güzel konuşma yeteneği kazanmaları amaçlanır. Ders kapsamında, dilin sosyal bir kurum olarak yeri ve önemi, dilkültür ilişkisi, konuşma dili ve yazı dili gibi konular ele alınır ve Türk edebiyatından örnekler üzerinde tartışılır. 1. YIL 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) SYB 114 Yönetim Bilimi (4,0) 5 Sağlık Yönetimi Bölümünde görülen doğrudan alana yönelik ilk ders olma özelliğini taşıyan Sağlık Yönetimine Giriş; isminden de anlaşıldığı gibi öğrencilerimize sağlık yönetimi alanının temel başlıklarının aktarılmasını içermektedir. Ders esnasında; sağlık hizmetlerinin özellikleri, sınıflandırması, fonksiyonları, sistem yönünü ile incelenmesi, Türkiye de sağlık hizmetlerinin gelişimi, Hastanelerde üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, finansman, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler ve iletişim, performans yönetimi, afet yönetimi, bina yönetimi ile dünya da hastane ve sağlık kuruluşları yönetimindeki çağdaş yaklaşımlar dersin ana konularını oluşturmaktadır.

3 SYB 164 Sağlık Kurumlarında Teknoloji Kullanımı (2,0) 3 Bu dersin amacı, farklı sağlık kurumlarının sağlık politikalarına göre teknoloji kullanımı hakkında bilgi edinmeyi sağlanmaktır. Ayrıca kullanılan teknoloji ile sunulan sağlık hizmetlerini karşılaştırma, değerlendirme imkanı verir. SYB 132 Matematik II (3,0) 3 Bu dersin amacı, sağlık sektöründe karşılaşılabilecek matematiksel kavramlar konusunda bilgi kazandırmaktır. Öğrencilerin sağlık sektöründe karşılaşacakları problemlerin çözümü için çeşitli matematiksel modellemeler yaparak, çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmaları amaçlanmaktadır. SYB 124 Finansal Muhasebe II (3,0) 5 Bu dersin amacı, muhasebe kalemlerinin nasıl muhasebeleştirildiği ve finansal tablolarda nasıl yer aldığını içermektedir. Ayrıca şirketlerdeki muhasebe düzenlenmeleri incelemektedir. SYB 142 Mikroekonomi (3,0) 5 Bu dersin amacı, öğrenciyi mikro iktisadın analiz araçlarıyla tanıştırmaktır. Derste ekonominin reel ve parasal kısımları önce ayrı ayrı ele alınmakta, başlıca ekonomik sorunlar olan enflasyon ve işsizliği yaratan nedenler incelenmekte, ilerleyen bölümlerde ise ekonominin parasal ve reel kısımları birlikte ele alınarak incelenen konular bir senteze ulaştırılmaktadır. ENG 152 İngilizce II (3,0) 3 İngilizce I dersine ek olarak karşılaşılan terimlerin ve kavramların İngilizcesi derinlemesine incelenir ve doğru kullanımlarının sağlanması için Türkçe-İngilizce iki yönlü tercümeler yapılır. Öğrencilerin mesleki İngilizceye hakim olabilmeleri için cümlelerin gramer yapıları, yazım dili ve telafuzları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. TRD 152 Türk Dili II (2,0) 2 Bu derste, öğrencilerin Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmeleri ve Türkçe yi doğru ve güzel konuşma yeteneği kazanmaları amaçlanır. Ders kapsamında, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları gibi konuların yanı sıra, Tanzimat tan Cumhuriyet e Türk kültürü ve Türkçe deki gelişmeler ele alınır ve Türk edebiyatının önemli eserleri incelenir.

4 Seçmeli Dersler SBF 174 Sağlıklı Yaşam (2,0) 3 Bu derste öğrencilere şu konular anlatılacaktır: sağlık algılaması, sağlıklı yaşam ne demektir, sağlık hizmetleri organizasyonu, koruyucu sağlık hizmetleri, Türkiye de sağlık sorunları, beslenme, zararlı maddelerden korunma, ergonomi, üreme sağlığı, hasta hakları ve ilkyardım. SBF 176 Akademik Sunum Teknikleri (2,0) 3 Öğrencilerin hazırlamış oldukları bilimsel bir çalışmayı etkin bir şekilde sunabilmek için sunum hazırlama tekniği, diksiyon, vurgu, tonlama ve sunuş biçimleri konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. SBF 170 İlk Yardım (2,0) 3 Bu derste ilk yardımın önemi ve kuralları öğretilecektir. Toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma konularında bilgi verilecektir. Yaralanmalarda, kanamalarda, ilk yardım konusunda, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları, şok yönetimi konularında bilgi ve beceri kazandırılacaktır. Ekstremite, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları konularında ilk yardım bilgisi verilecektir. Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım öğretilecektir. SBF 162 Güdümlü Proje (1,0) 1 Bu derste öğrenciler bir çalışma grubuna dahil olarak, danışman öğretim üyesi eşliğinde o konuda araştırma yapmaları hedeflenir. Araştırma sonunda öğrencilerden sunum hazırlamaları istenir. 2. YIL 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) SYB 201 İstatistik (2,2) 5 Bu derste öğrencilerin İstatistik kavramı, veri toplama sınıflandırma, Frekans Dağılımları, aritmetik, geometrik ve harmonik ortalamalar, medyan, mod, zaman serileri analizi, olasılık, rastgele değişkenler, hipotez sınamaları ve tahmin gibi konularda bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

5 SYB 203 Tıbbi Terminoloji (2,0) 4 Bu derste öğrenciler, sağlık kurumlarında karşılaşacakları tıbbi terimler konusunda bilgi sahibi olacaktır. Bu ders kapsamında terimleri oluşturan ön ek, son ek ve kök kavramları ile çeşitli sistemlere ait tıbbi terimleri öğreneceklerdir SYB 211 Finansal Muhasebe (3,0) 5 Sağlık kurumlarında gerekli olabilecek muhasebe, raporlama süreci, kayıtlar, muhasebe döngüsünün tamamlanması, ticari işlemlerin muhasebeleştirilmesi, stoklar, muhasebe ilkeleri, iç kontrol ve nakit, işletme varlıkları ve Nakit Akış Tablosu gibi konularda öğrencilerin bilgi edinmesi amaçlanmaktadır. SYB 213 Yönetim ve Organizasyon (3,0) 5 Bu ders kapsamında Klasik yönetim yaklaşımları: Bilimsel yönetim, yönetim süreci, bürokratik yönetim, neo klasik yönetim yaklaşımı, modern yönetim yaklaşımı, amaçlara göre yönetim, yönetim fonksiyonları, yönetsel planlama, strateji, vizyon, misyon, kültür amaç, hedef, stratejik yönetim, yönetsel kontrol, liderlik, motivasyon, organize etme, basit yapılar, mekanistik yapılar, bölümlendirilmiş yapılar, çağdaş yönetim yaklaşımları: öğrenen organizasyonlar, toplam kalite yönetimi, yetkinlik esaslı yönetim, takım yönetimi konuları hakkında bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. SYB 215 Kişilerarası İletişim (2,0) 3 Bu ders kapsamında toplumsal yaşamdaki iletişimsel sorunlara ilişkin eleştirel çok yönlü yorum gücünün geliştirilmesi ve edilen bilginin mesleki becerilerin geliştirilmesi sürecinde altyapı oluşturması amaçlanmaktadır. HUK 151 Temel Hukuk (3,0) 3 Bu ders kapsamında şahsın hukuku, ehliyetler (Medeni Hukuk), ticari İşletmeler, ticaret şirketleri, ticari senetler (Ticaret Hukuku), borç nedir, borcun tarafları, borç türleri, borcun ifası, borcun devri (temlik), borcun kaynakları (Borçlar Hukuku) kavramları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmektedir. ENG 261 Mesleki İngilizce I (3,0) 3 Sağlık Yönetimi öğrencilerinin iş hayatında karşılarına çıkabilecek mesleki terimler, yazım dili ve konuşma uslubu konusunda bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Uluslararası iletişimler için gerek yazılı gerekse sözlü anlatım becerisine sahip olmaları sağlanmaktadır.

6 ATA 151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2,0) 2 Bu derste Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda nasıl kurulduğu çerçevesinde, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri anlatılır. Ders kapsamında işlenecek konular şunlardır: İnkılâp kavramı, Osmanlı İmparatorluğu nun yıkılışına ve Türk inkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları, Osmanlı İmparatorluğu nun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu, milli mücadele, Büyük Millet Meclisi nin kuruluşu. 2. YIL 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) SYB 202 Halk Sağlığı (3,0) 5 Bu derste, sağlık tanımları ve teorileri, sağlık ile ilgili yaklaşımlar, sağlık ve hastalığın açıklanması, Sağlık ve hastalığın tarihsel gelişimi, sağlığı etkileyen faktörler, Batı tıbbının gelişimi ve Alternatif tıp uygulamaları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmektedir. SYB 204 Sağlık Hukuku ve Mevzuatı (3,0) 5 Sağlık ile ilgili hukuksal kavramlar ve yönetmelikler hakkında bilgi vererek, öğrencilerin hukuksal anlamda karşılaşabilecekleri her türlü sağlık hukuku ile ilgili sorunun çözümüne yarayacak bilgiye ulaşmalarını hedeflemektedir. SYB 212 İnsan Kaynakları Yönetimi (3,0) 5 Bu ders, yönetim, halkla ilişkiler ve kavramları ile organizasyon gibi konularda öğrencilerin bilgilenmesi ve çeşitli sorunlara yaklaşımlarının değerlendirilmesi ile çözümler üzerinde tartışma olanağı sağlamaktadır. SYB 222 Sağlıkta Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi (2,0) 4 Pazarlama kavramı, hizmetlerin ve sağlık hizmetlerinin pazarlanması, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık hizmetleri sunum modelleri, sağlık hizmetlerinde pazarlama yönetim süreçleri, hedef pazar, sağlık tüketicilerinin davranışları, pazarlama araştırmaları, tüketici talep tahminleri, sağlık hizmetlerinde dağıtım kanalları (sevk ve önerme sistemleri), satış artırma çabaları ve halkla ilişkiler, sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma, pazarlama hizmetlerinin değerlendirilmesi, halkla ilişkiler konularında bilgi verilecektir.

7 ENG 262 Mesleki İngilizce II (3,0) 3 Mesleki İngilizce I dersinin devamı niteliğinde olan bu ders ile, öğrencilerin sağlık kurumlarında sıkça karşılaşılan mesleki terimler, yazım dili ve konuşma uslubu konusunda bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Uluslararası iletişimler için gerek yazılı gerekse sözlü anlatım becerilerini ilerletmeleri sağlanacaktır. ATA 152 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2,0) 2 Bu derste Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda nasıl kurulduğu çerçevesinde, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri anlatılır. Ders kapsamında işlenecek konular şunlardır: İnkılâp kavramı, Türk inkılâbının stratejisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış politikası ( ), Demokrat Parti dönemi ( ), 1960 sonrası Türkiye'nin iç ve dış politikası, 21. yüzyılda çağdaş Türkiye. Seçmeli Dersler SBF 278 Sağlık Turizmi (2,0) 3 Öğrencilere, ulusal ve uluslararası pazarlarda, sağlık uygulamalarının bir turizm öğesine dönüştürülmesiyle ilgili gelişmelerin aktarılacağı bu derste, sağlık turizmi olarak adlandırılan pazarda görev alabilmenin gerektirdiği temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenir. Ulusal ve uluslararası pazarlarda, sağlık uygulamalarının bir turizm öğesine dönüştürülmesiyle ilgili gelişmelerin aktarılacağı bu derste, sağlık turizmi olarak adlandırılan pazarda görev alabilmenin gerektirdiği temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenir. SBF 276 Medikal Genetik İlkeleri (2,0) 3 Tıp Bilimlerinin içinde bulunan medikal genetik esasen günümüzde tanı ve tedavide son derece önemli yer tutmaya başlamıştır. Bunun yanında araştırma alanı çok geniş bir bilgi ağını oluşturur. Öğrenci genel olarak gen terapisi, kişileştirilmiş tıp gibi yeni akımların temeli olan medikal genetik ilkeleri hakkında bilgi edinecektir. 3. YIL 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) SYB 301 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi (3,0) 4 Bu derste, Sağlık, yönetim, işletme, sağlık yönetimi kavramları, işletme yönetiminin ilkeleri, Türkiye de sağlık örgütlenmesi, sağlık yöneticiliğinin çalışma alanları hakkında bilgi verilecektir.

8 SYB 303 Hastalıklar Bilgisi (2,0) 3 Bu derste, solunum, dolaşım, sindirim, kan, endokrin, üriner, genital sistem hastalıkları, nörolojik hastalıklar, göz, kulak-burun-boğaz, cilt hastalıkları, eklem ve bağdoku hastalıkları ve acil durumlar hakkında bilgi verilecektir. SYB 307 Epidemiyoloji (3,0) 5 Öğrencilerin, epidemiyolojinin tanımı, amacı, kısa tarihsel gelişimi, kullanım alanları, temel kavramlar, kantitatif ölçüler, ölüm, doğum vb çeşitli hızlardan oluşan kalitatif ölçüler, gözlemsel araştırma yöntemleri (tanımlayıcı ve analitik-ekolojik, vaka-kontrol, prevalans, insidans), deneysel araştırma yöntemleri (randomize klinik deneyler, saha deneyleri, toplum deneyleri) ve epidemiyolojik kavram, ölçüm ve tekniklerin yönetimin planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetim fonksiyonlarına uygulanması hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. SYB 309 Sağlık Eğitimi (2,2) 5 Sağlık tanımları ve teorileri, Sağlık ile ilgili yaklaşımlar, Sağlık ve hastalığın açıklanması, Sağlık ve hastalığın tarihsel gelişimi, Sağlığı etkileyen faktörler, Batı tıbbının gelişimi, Alternatif tıp uygulamaları konularında bilgi verilecektir. SYB 311 Maliyet Muhasebesi (2,0) 5 Bu ders kapsamında, maliyet muhasebesinin tanımı, amaçları ve hastane işletmelerinde maliyet muhasebesi sistemi, sağlık kurumlarında 1. ve 2. gider dağılım yöntemleri, birim maliyet hesaplama yöntemleri, maliyet yöntemlerinin kullanılışı ve raporlanması gibi konulara yer verilecektir. SYB 313 Sağlıkta Lojistik (3,0) 4 Sağlıkta Lojistik çeşitleri, özellikleri, sistemler, bu konudaki sorunlar ve çözümler üzerine bilgi verilmesi hedeflenmektedir. SYB 321 Hastane Bilgi Sistemleri I (2,0) 2 Bu derste öğrencilerin programlama teknikleri, veri girişi ve dökümantasyon gibi konularda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. ENG 361 Mesleki İngilizce III (3,0) 3 Sağlık yönetimi konularında sıklıkla karşılaşılan terimlerin anlaşılması, sağlıkla ile ilgili metinleri okuyabilme, yazabilme ve sözlü kaynaklardan notlar tutabilme konularında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

9 3. YIL 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) SYB 302 İş Sağlığı Ve Güvenliği (3,0) 5 Bu derste öğrenciler sağlık sektöründe karşılaşabilecek sorunlar, alınacak önlemler ve mevzuatlar hakkında bilgilendirileceklerdir. SYB 312 Performans Yönetimi (3,0) 5 Bu derste kavramlar, performans değerlendirme, istatistiksel verilerle çözümler üretebilme gibi konular işlenecektir. SYB 314 Sağlık Sigortacılığı (2,0) 5 Sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler, Sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, Sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Sağlık sigortası türleri, Sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisi, Dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığı, Sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, maliyet kısma yöntemleri ve bunların hizmet maliyeti, Sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler hakkında bilgiler verilecektir. SYB 316 Örgütsel Davranış (3,0) 4 Öğrencilerin örgütsel kültür kavramı, Öğrenme Teorisi ve Örgütlerde Kültürler Arası Farklılıklar, Motivasyon / İş tatmini, Liderlik, Güç / Etki / Kontrol, İletişim, İletişim ve Çatışma, Çatışmayı Yönetme, Stres Yönetimi gibi konular hakkında bilgi sahibi olmalarını hedefler. SYB 322 Hastane Bilgi Sistemleri II (2,0) 2 Öğrencilerin bu ders kapsamında, Bilişim ve sağlık bilişimi kavramı, bilişim araçları, sağlık bilişimi kaynakları, hasta takibi, kayıtları, raporlama sistemleri, kişisel bilgiye erişim olanakları, teknolojik araçlar, bilginin paylaşımı, veri-bilgi, bilgi- iletişim, veri işleme, veri tabanı yönetimi, hasta medikal görüntüleme sistemleri, klinik, kalite sistemleri, yönetim enformasyon sistemi oluşumu, sisteminin güvenliği gibi konular hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. ENG 362 Mesleki İngilizce IV (3,0) 3 Bu derste öğrencilerin sağlık ile ilgili yazılı ya da sözlü kaynaklardan notlar tutabilme, bilimsel yayınlardan Türkçe- İngilizce çeviriler yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

10 Seçmeli Dersler SBF 374 Hasta İlişkileri Yönetimi (2,0) 3 Sağlık kuruluşlarının idari yapılanmaları içerisinde hasta ve hasta yakınları ile iletişim, hasta ve hasta yakını psikolojisi, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetinin sağlanmasına yönelik geri bildirim süreçlerinin nasıl tasarlandığı ve hasta ilişkilerinde karşılıklı sorumlulukların neler olduğu ile ilgili konuların anlatıldığı bir derstir. Öğrencilere, hasta ve hasta yakınları ile iletişim, hasta ve hasta yakını psikolojisi, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetinin sağlanmasına yönelik bilgi ve becerilerin sağlanması amaçlanmaktadır. SBF 376 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler (2,0) 3 Ulusal ve uluslararası pazarlarda, sağlık sektöründe işletmelerin rakiplerine göre farklılık kazanmalarını sağlamaları için önemli olan halkla ilişkiler uygulamalarının örnek olaylarla aktarılacağı bu derste, öncelikli olarak işletmeler için önemli bir fonksiyon olan halkla ilişkiler faaliyetlerinin literatürdeki teorik tanımlamaları ile uygulamaları ele alınacaktır. Öğrencilere, temel olarak bir işletme fonksiyonu olan halkla ilişkiler faaliyetlerinin önemi, içeriği ve özellikleri ile uygulamaları hakkında bilgi vererek, sağlık kurumları işletmelerinin kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler birimlerinde görev alabilmenin ve bu alanda akademik çalışma yapabilmenin gerektirdiği temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenir. 4. YIL 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) SYB 403 Kalitatif Yönetim (3,0) 4 Bu derste Sağlık işletmelerinde yönetsel kararların etkinliğini artırmada matematik modeller, yönetsel karar almada sayısal yöntemler kullanılması gibi konulara yer verilecektir. SYB 407 Tıbbi Etik Ve Hasta Hakları (3,0) 5 Tıbbi Etik Kavramı, Tıbbi Etikle ilgili vakalar, Hasta Hakları, sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları konularında öğrencilerin bilgi edinmesi amaçlanmaktadır. SYB 409 Sağlık Sistemleri Ve Politikaları (3,0) 4 Karşılaştırmalı olarak Türkiye ve diğer ülkelerin sağlık politikaları, sağlık politikası tarihçesi, öngörülen politikalar konularında bilgi verilip, tartışılması sağlanacaktır.

11 SYB 411 İş Hukuku (3,0) 4 İş hukukunun kapsamı hakkında bilgi verilip, İşçi, işveren, işveren vekili ve aracı kavramları, çalışma süreleri, ücretler, izinler,kıdem tazminatı ve diğer tazminatlar, İş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları: Arabuluculuk, özel hakem, yüksek hakem ve iş mahkemesi, Grev ve lokavt ın tanımı unsurları hakkında bilgiler verilecektir. SYB 425 Hastanelerde Bilişim Sistem Uygulamaları I (2,0) 2 Bilişim ile ilgili kavramlara yer verilip, Sağlık ile ilgili verilerin bilişim sistemlerinde uygulanması konularına yer verilecektir. SYB 431 Bitirme Projesi (3,6) 8 Sağlık Yönetimi konu başlıklarından uygun görülen bir konu üzerinde öğrencinin araştırma yapması ve dönem sonunda görsel ya da yazılı olarak projeyi sunması amaçlanmaktadır. ENG 461 Mesleki İngilizce V (3,0) 3 Bu ders öğrencinin sağlıkla ilgili bilimsel yayınları takip edip, okuduğunu anlama, yorumlayabilme, bilimsel ölçüde çeviri yapabilmeyi hedeflemektedir. 4. YIL 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) SYB 402 Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi (3,0) 4 Bu derste sağlık kurumlarındaki Finansal analiz, risk sermayeleri analizi,maliyet arttırılması gibi konular işlenecektir. SYB 404 Kantitatif Yönetim (3,0) 4 Sağlık işletmelerinde yönetsel kararların etkinliğini artırmada matematik modeller ile yönetsel karar almada sayısal yöntemler kullanılması konularına yer verilecektir. SYB 408 Girişimcilik (3,0) 3 Bu ders kapsamında stratejik yönetim, girişimcilik, yaratıcılık, insan kaynakları yönetimi ve iletişim, finansal yönetim, stratejik pazarlama, Türkiye de girişimcilik konuları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

12 SYB 414 Stratejik Yönetim (2,0) 2 İşletme Politikası ve Stratejisine Genel Bir Bakış, Örgüt Amaçları,Örgüt Misyon ve Vizyonu, Dış Çevre ve İşletmenin Analizi, Strateji Oluşturma,Şirket Politikasının Belirlenmesi, Stratejik Kontrol ve Değerlendirme konuları bu ders kapsamında ele alınacak olan konulardır. SYB 426 Hastanelerde Bilişim Sistem Uygulamaları II (2,0) 2 İstatistik dersi ile koordineli olarak Statistical Package for Social Science (SPSS) ve/veya benzeri bir istatistik yazılımının tanıtımı. Excel de (veya benzeri bir yazılımda) hazırlanan veri tabanının SPSS e transferi, istatistik uygulamaları konularının öğretilmesi hedeflenmektedir. SYB 432 Proje (3,6) 8 Sağlık Yönetimi konu başlıklarından uygun görülen bir konu üzerinde uygun öğrencinin araştırma yöntemlerini kullanarak, elde ettiği verileri görsel ya da yazılı olarak sunması amaçlanmaktadır. ENG 462 Mesleki İngilizce VI (3,0) 3 Daha önceki dönemlerde almış olduğu mesleki İngilizce derslerinin devamı niteliğinde olup, öğrencinin sağlıkla ilgili bilimsel yayınları takip edip, okuduğunu anlama, yorumlayabilme, bilimsel ölçüde çeviri yapabilmeyi hedeflemektedir.

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Zorunlu Dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ATA101 2+0 2 Ders İçeriği :

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı